yalova ili merkez ilçede satışı yapılacak taşınmazlar sıra no taşınmaz

Yorumlar

Transkript

yalova ili merkez ilçede satışı yapılacak taşınmazlar sıra no taşınmaz
YALOVA İLİ MERKEZ İLÇEDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
TAŞINMAZ
NO
KÖY/MAH.
ADA
PARSEL
Y.ÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİS(m2)
VASFI
FİİLİ DURUMU
1
77010100616
Kadıköy
-
398
1780
TAM
Çalılık
Boş
2
77010103074
Soğucak Ky
118
7
8354,45
3
77010103226
Rüstempaşa Mh.
35
33
212,70
TAM
Arsa
20/230 arsa paylı ve kat mülkiyeti
zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm
İşyeri (Fabrika
Müştemilatı)5350 m2 lik
kısmı kullanılmaktadır.
Boş
İMAR DURUMU
MUAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEM. (TL)
Konut Alanı
1.168.000,00
116.800,00-
04.11.2014
10:00
1.254.000,00
125.400,00
04.11.2014
11:00
65.000,00
13.000,00
04.11.2014
13:30
1/1000 ölçekli uygulama
imar planı içerisinde
kısmen konut dışı kentsel
çalışma alanı ve yol
Bitişik nizam 4 kat
yapılaşma şartlarında yol
boyu ticaret alanı
İHALE TARİHİ
VE SAATİ
YALOVA İLİ MERKEZ İLÇEDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 .maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.
İhaleler Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)- Geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, geçici teminat mektubunun şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu kanun uyarında Yayınlanmış D.İ
Genelgelerinde belirtilen şartları (süresi ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
b)- Gerçek kişilerin tasdikli (T:C kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile
birlikte, ihale saatine kadar Yalova Defterdarlığında (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan ihale komisyonu başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Satış bedelinin ¼ ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.
5- İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.yalovadefterdarligi.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.
6- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle temin edebilirler.
7- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
8- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 .maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.
123-

Benzer belgeler

milli emlak müdürlüğü taşınır (av tüfeği)

milli emlak müdürlüğü taşınır (av tüfeği) kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasd...

Detaylı

İhale İlanı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü

İhale İlanı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü 1- İl Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Yasanın 51/a maddesi uyarınca Pazarlıkf Usulü ile 15-16 Haziran 2015 tarihlerinde Çanakkale OSİB III Bölg...

Detaylı

İ L A N ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İ L A N ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN a) Geçici Teminata ilişkin belge(Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yö...

Detaylı

ilan eskişehir defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden

ilan eskişehir defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden a)- Geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, geçici teminat mektubunun şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu kanun uyarında Yayınlanmış D.İ Genelg...

Detaylı