Kit Components 06/27/2016 Product code Description

Yorumlar

Transkript

Kit Components 06/27/2016 Product code Description
06/27/2016
Kit Components
Product code
Description
A7170
Wizard® PCR Preps DNA Purification System
50 preps
Components:
A718
A724
A721
A809
Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
Direct Purification Buffer
Wizard®Minicolumns - Article,
Syringe Barrels - Article,
43.0
Sayfa: 1/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
*
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışım kimliği
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
Mal numarası: A718
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler
1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Üretici / Teslimatı yapan:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: [email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece
ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)
*
Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
GHS05 Aşınma
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
GHS07
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
Aquatic Chronic 3 H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2.2 Etiket unsurları
Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
Zararlılık İşaretleri GHS05, GHS07
(Devamı sayfa 2 'da)
TR
43.0
Sayfa: 2/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 1 'nın devamı)
Uyarı Kelimesi Tehlike
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:
guanidinium thiocyanate
Zararlılık İfadesi
H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H314
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Önlem İfadesi
P264
Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
P270
Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P280
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla
çalkalayın/duş alın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru
arayın.
2.3 Diğer zararlar
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
*
Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.2 Karışımlar
Tarifi:
Listede bulunmayan nonhazardous maddeler ile birlikte aşağıda listelenen tehlikeli maddelerin karışımı bir
üründür.
İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
%50-75
CAS: 593-84-0
guanidinium thiocyanate
EINECS: 209-812-1
Skin Corr. 1B, H314;
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Aquatic
Chronic 3, H412
%<2,00
CAS: 91053-39-3
Diatomaceous Earth, Calcined
EINECS: 293-303-4
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
*
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel uyarılar:
Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız.
Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra başgösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolu bir kazadan en az 48 saat
sonrasına kadar sürdürülmelidir.
Doktor tedavisini sağlayınız.
Teneffüs ettikten sonra:
Temiz hava alması sağlanmalı, gerekirse nefes yardımı yapılmalı, sıcak tutulmalı. Şikâyetlerin devamı halinde
doktora başvurulmalıdır.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.
Şikâyetler halinde doktor tedavisini sağlayınız.
Cilde temas ettikten sonra:
Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
(Devamı sayfa 3 'da)
TR
43.0
Sayfa: 3/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 2 'nın devamı)
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
Gözlere temas ettikten sonra: Derhal doktor çağrınız.
Yuttuktan sonra:
Bolca su içiniz ve temiz hava alınız. Derhal doktor çağrınız.
Derhal doktora başvurunuz.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Doktor için uyarılar:
*
Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Hiçbir özel tavsiye
Yangın durumunda, solunum koruyucu ekipman ve kimyasal koruyucu elbise giyin.
Özel koruyucu teçhizat: Nefes koruyucu alet takınız.
Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Nefes koruyucu alet takınız.
Şahısları güvenli bir yere götürünüz.
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
Şahısları yaklaştırmayınız ve rüzgarın geldiği yöne bakan tarafta kalınız.
Kişisel koruyucu giyim giyiniz.
6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
Bol suyla sulandırınız.
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Nötürleyici madde uygulayınız.
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Sudan koruyunuz.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
*
Bölüm 7: Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Kaplar sızdırmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır.
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Kapları açarken, taşırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.
Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir.
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
43.0
Sayfa: 4/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 3 'nın devamı)
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Asitlerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.
Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gözlerinize değmesinden kaçınınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
Çalışma sırasında yemek yemeyiniz ve birşey içmeyiniz.
Ürünle yapılan her işlemden sonra derhal cildin iyice temizlenmesi gerekir.
Nefes koruyucu önlemler:
Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun
süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.
Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.
Penetrasyon zaman, difüzyon ve yıkımı zaman oranı dikkate alınarak eldiven malzeme seçin.
Seçili koruyucu eldiven EU Direktifi 89/686/EEC teknik özellikleri karşılayan ve bu veya benzer standartlar
standart EN 374 türetilmiş önerilir.
Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin
birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her
eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.
Gözleri koruyucu:
Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük
Test edilmiş ve onaylanmıştır hükümet altında göz koruma cihazları kullanmak standart EN 166(EU).
*
Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Genel bilgiler
Görünüm
Sıvı şekilde
Biçim:
Renksiz
Renk:
(Devamı sayfa 5 'da)
TR
43.0
Sayfa: 5/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 4 'nın devamı)
Koku:
Koku eşiği
Tespit değil
Belirli değil.
pH - değeri 20 °C'de:
7,5
Durum değişikliği
Belirlenmemiştir.
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir.
Uygulanamaz.
Alev alma ısısı:
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.
Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
Patlama tehlikesi:
Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Buhar basıncı:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Yoğunluk 20 °C'de:
Nisbi yoğunluk
Buhar yoğunluğu
Buharlaşma hızı
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Organik çözücü madde:
Su:
Katı madde oranı:
9.2 Diğer bilgiler
*
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
1,14 g/cm³
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
%0,0
%34,9
%65,1
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.2 Kimyasal kararlılık
Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Güçlü asit maruz zehirli gazlar içinde neden
Çamaşır suyu için poz zehirli gaz içinde neden
10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
TR
(Devamı sayfa 6 'da)
43.0
Sayfa: 6/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 5 'nın devamı)
Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksik
Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
593-84-0 guanidinium thiocyanate
Ağızdan LD50 475 mg/kg (Rat)
Ciltten LD50 >2000 mg/kg (Rabbit)
Asli tahriş edici etkisi:
Cilt aşınması/tahrişi
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Hassasiyete Teneffüs yoluyla mümkün
Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
*
Bölüm 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Su toksisitesi: Su yaşamı için zararlı uzun süreli etkileri vardır.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil
12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor
12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Ökotoksik etkileri:
Not: Balıklar için zararlı
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulaşmasını " önleyiniz.
Sulandırılmamış ya da nötürlenmemiş olarak atık sulara ya da ön sulandırma havuzuna ulaşmamalıdır.
Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
TR
(Devamı sayfa 7 'da)
43.0
Sayfa: 7/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 6 'nın devamı)
Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.
*
Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
Ulaşım için tehlikeli değil
kalkmıştır
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Hiçbiri
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
kalkmıştır
14.4 Ambalajlama grubu
ADR, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.5 Çevresel zararlar
Marine pollutant:
Hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme
Uygulanamaz.
taşımacılık
UN "Model Düzenleme":
*
kalkmıştır
Bölüm 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal hükümler:
Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır
Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Önemli terkipleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
(Devamı sayfa 8 'da)
TR
43.0
Sayfa: 8/8
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard® PCR Preps DNA Purification Resin
(Sayfa 7 'nın devamı)
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Veri pusulasını düzenleyen bölüm:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Kısaltmalar ve:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toksisite, Kategori 4
Skin Corr. 1B: Cilt aşınması/tahrişi, Kategori 1B
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 1
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2
STOT SE 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Sucul ortam için zararlı, Uzun süreli sucul zararlılık, Kategori 3
* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR
43.0
Sayfa: 1/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
*
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışım kimliği
Ticari adı: Direct Purification Buffer
Mal numarası: A724
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler
1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Üretici / Teslimatı yapan:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: [email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece
ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)
*
Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmamıştır
2.2 Etiket unsurları
Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır
Zararlılık İşaretleri kalkmıştır
Uyarı Kelimesi kalkmıştır
Zararlılık İfadesi kalkmıştır
2.3 Diğer zararlar
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
*
Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.2 Karışımlar
Tarifi:
Listede bulunmayan nonhazardous maddeler ile birlikte aşağıda listelenen tehlikeli maddelerin karışımı bir
üründür.
(Devamı sayfa 2 'da)
TR
43.0
Sayfa: 2/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Direct Purification Buffer
(Sayfa 1 'nın devamı)
İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
9002-93-1 Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
*
%<1,00
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.
Teneffüs ettikten sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.
Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.
Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
Yuttuktan sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Doktor için uyarılar:
*
Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Hiçbir özel tavsiye
Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.
6.2 Çevresel önlemler Bol suyla sulandırınız.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Tehlikeli maddeler yayılmaz.
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
*
Bölüm 7: Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.
7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
TR
(Devamı sayfa 3 'da)
43.0
Sayfa: 3/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Direct Purification Buffer
(Sayfa 2 'nın devamı)
Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.
Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.
Elleri koruyucu: Gerekli değildir.
Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin
birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her
eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.
Gözleri koruyucu: Gerekli değildir.
*
Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Genel bilgiler
Görünüm
Sıvı şekilde
Biçim:
Renksiz
Renk:
Tespit değil
Koku:
Belirli değil.
Koku eşiği
pH - değeri 20 °C'de:
9
Durum değişikliği
0 °C
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: 100 °C
Uygulanamaz.
Alev alma ısısı:
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.
Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
Patlama tehlikesi:
Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Buhar basıncı:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
Yoğunluk 20 °C'de:
Nisbi yoğunluk
Buhar yoğunluğu
Buharlaşma hızı
1,003 g/cm³
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
43.0
Sayfa: 4/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Direct Purification Buffer
(Sayfa 3 'nın devamı)
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Organik çözücü madde:
Su:
Katı madde oranı:
9.2 Diğer bilgiler
*
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
%0,1
%99,3
%0,7
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.2 Kimyasal kararlılık
Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksik Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Asli tahriş edici etkisi:
Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
*
Bölüm 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil
12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor
12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Ökotoksik etkileri:
Not: Mevcut değil
(Devamı sayfa 5 'da)
TR
43.0
Sayfa: 5/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Direct Purification Buffer
(Sayfa 4 'nın devamı)
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar: Genelde suyu tehdit etmez
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Tavsiye: Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.
*
Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
Ulaşım için tehlikeli değil
kalkmıştır
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Hiçbiri
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
kalkmıştır
14.4 Ambalajlama grubu
ADR, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.5 Çevresel zararlar
Marine pollutant:
Hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme
Uygulanamaz.
taşımacılık
UN "Model Düzenleme":
*
kalkmıştır
Bölüm 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal hükümler:
Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır
Sınıf % olarak oran
Wasser
NK
99,3
0,1
Suyu tehdit sınıfı: Genelde suyu tehdit etmez.
(Devamı sayfa 6 'da)
TR
43.0
Sayfa: 6/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Direct Purification Buffer
(Sayfa 5 'nın devamı)
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Önemli terkipleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Veri pusulasını düzenleyen bölüm:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Kısaltmalar ve:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toksisite, Kategori 4
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2
* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR
43.0
Sayfa: 1/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
*
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışım kimliği
Ticari adı: Wizard®Minicolumns - Article,
Mal numarası: A721
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler
1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Üretici / Teslimatı yapan:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: [email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece
ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)
*
Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
Madde, CLP Tüzüğü göre tehlikeli olarak sınıflandırılmış değildir.
2.2 Etiket unsurları
Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır
Zararlılık İşaretleri kalkmıştır
Uyarı Kelimesi kalkmıştır
Zararlılık İfadesi kalkmıştır
2.3 Diğer zararlar
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
CAS-No. tanımı
Article
TR
(Devamı sayfa 2 'da)
43.0
Sayfa: 2/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard®Minicolumns - Article,
(Sayfa 1 'nın devamı)
*
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.
Teneffüs ettikten sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.
Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.
Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
Yuttuktan sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Doktor için uyarılar:
*
Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Hiçbir özel tavsiye
Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.
6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Mekanik olarak toplayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Tehlikeli maddeler yayılmaz.
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
*
Bölüm 7: Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.
7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Kalkmıştır.
(Devamı sayfa 3 'da)
TR
43.0
Sayfa: 3/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard®Minicolumns - Article,
(Sayfa 2 'nın devamı)
Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.
Elleri koruyucu: Gerekli değildir.
Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.
Gözleri koruyucu: Gerekli değildir.
*
Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Genel bilgiler
Görünüm
Katı
Biçim:
Renksiz
Renk:
Tespit değil
Koku:
Belirli değil.
Koku eşiği
pH - değeri:
Uygulanamaz.
Durum değişikliği
Belirlenmemiştir.
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir.
Uygulanamaz.
Alev alma ısısı:
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Madde tutuşmaz niteliktedir.
Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Belirli değil.
Patlama tehlikesi:
Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Buhar basıncı:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Yoğunluk:
Nisbi yoğunluk
Buhar yoğunluğu
Buharlaşma hızı
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Organik çözücü madde:
Belirli değil.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Belirlenmemiştir.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
Çözülmez.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
%0,0
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
43.0
Sayfa: 4/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard®Minicolumns - Article,
(Sayfa 3 'nın devamı)
9.2 Diğer bilgiler
*
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.2 Kimyasal kararlılık
Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksik Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Asli tahriş edici etkisi:
Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
*
Bölüm 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil
12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor
12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Ökotoksik etkileri:
Not: Mevcut değil
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulaşmasını " önleyiniz.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
(Devamı sayfa 5 'da)
TR
43.0
Sayfa: 5/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard®Minicolumns - Article,
(Sayfa 4 'nın devamı)
12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Tavsiye: Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
*
Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
Ulaşım için tehlikeli değil
kalkmıştır
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Hiçbiri
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
kalkmıştır
14.4 Ambalajlama grubu
ADR, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.5 Çevresel zararlar
Marine pollutant:
Hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme
Uygulanamaz.
taşımacılık
UN "Model Düzenleme":
*
kalkmıştır
Bölüm 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal hükümler:
Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır
Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Veri pusulasını düzenleyen bölüm:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
(Devamı sayfa 6 'da)
TR
43.0
Sayfa: 6/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Wizard®Minicolumns - Article,
(Sayfa 5 'nın devamı)
U.S.A.
Kısaltmalar ve:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR
43.0
Sayfa: 1/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
*
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışım kimliği
Ticari adı: Syringe Barrels - Article,
Mal numarası: A809
1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler
1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Üretici / Teslimatı yapan:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: [email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
Kimyasal Için Acil Taşmamasının, Kaçak, Yangın, Maruz Kalmak, ve Kaza Çağrı CHEMTREC veya Içinde Gece
ABD ve Kanada: 1 - 800 - 424 - 9300Outside ABD ve Kanada: 1 703 - 527 - 3887 (tahsil kabul çağrısı)
*
Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
Madde, CLP Tüzüğü göre tehlikeli olarak sınıflandırılmış değildir.
2.2 Etiket unsurları
Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır
Zararlılık İşaretleri kalkmıştır
Uyarı Kelimesi kalkmıştır
Zararlılık İfadesi kalkmıştır
2.3 Diğer zararlar
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
CAS-No. tanımı
Article
TR
(Devamı sayfa 2 'da)
43.0
Sayfa: 2/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Syringe Barrels - Article,
(Sayfa 1 'nın devamı)
*
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.
Teneffüs ettikten sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.
Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahriş etmez.
Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
Yuttuktan sonra: Hasta hasta hissediyor veya söz konusu ise, tıbbi yardım alın.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Doktor için uyarılar:
*
Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bilinen yok
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Hiçbir özel tavsiye
Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.
6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Mekanik olarak toplayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Tehlikeli maddeler yayılmaz.
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
*
Bölüm 7: Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.
7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
8.1 Kontrol parametreleri
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Kalkmıştır.
(Devamı sayfa 3 'da)
TR
43.0
Sayfa: 3/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Syringe Barrels - Article,
(Sayfa 2 'nın devamı)
Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.
Elleri koruyucu: Gerekli değildir.
Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.
Gözleri koruyucu: Gerekli değildir.
*
Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Genel bilgiler
Görünüm
Katı
Biçim:
Renksiz
Renk:
Tespit değil
Koku:
Belirli değil.
Koku eşiği
pH - değeri:
Uygulanamaz.
Durum değişikliği
Belirlenmemiştir.
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir.
Uygulanamaz.
Alev alma ısısı:
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Madde tutuşmaz niteliktedir.
Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Belirli değil.
Patlama tehlikesi:
Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Buhar basıncı:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Yoğunluk:
Nisbi yoğunluk
Buhar yoğunluğu
Buharlaşma hızı
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Organik çözücü madde:
Belirli değil.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Belirlenmemiştir.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
Çözülmez.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
%0,0
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
43.0
Sayfa: 4/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Syringe Barrels - Article,
(Sayfa 3 'nın devamı)
9.2 Diğer bilgiler
*
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.2 Kimyasal kararlılık
Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksik Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Asli tahriş edici etkisi:
Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
*
Bölüm 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Mevcut değil
12.3 Biyobirikim potansiyeli Bilinmiyor
12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Ökotoksik etkileri:
Not: Mevcut değil
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulaşmasını " önleyiniz.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
(Devamı sayfa 5 'da)
TR
43.0
Sayfa: 5/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Syringe Barrels - Article,
(Sayfa 4 'nın devamı)
12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Tavsiye: Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
*
Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri
14.1 UN numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
Ulaşım için tehlikeli değil
kalkmıştır
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Hiçbiri
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
kalkmıştır
14.4 Ambalajlama grubu
ADR, IMDG, IATA
Hiçbiri
kalkmıştır
14.5 Çevresel zararlar
Marine pollutant:
Hayır
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme
Uygulanamaz.
taşımacılık
UN "Model Düzenleme":
*
kalkmıştır
Bölüm 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal hükümler:
Yanabilen sıvıları depolama yönetmeliğine göre sınıflandırma: kalkmıştır
Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Veri pusulasını düzenleyen bölüm:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
(Devamı sayfa 6 'da)
TR
43.0
Sayfa: 6/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.06.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 27.06.2016
Ticari adı: Syringe Barrels - Article,
(Sayfa 5 'nın devamı)
U.S.A.
Kısaltmalar ve:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
* Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR

Benzer belgeler

· Ticari adı: Agfa Dentus F

· Ticari adı: Agfa Dentus F Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: SDS Yazar: [email protected]

Detaylı

Kit Components 06/27/2016 Product code Description E6531

Kit Components 06/27/2016 Product code Description E6531 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal madde...

Detaylı