sites/default/files/TEKSTIL TERBIYE

Yorumlar

Transkript

sites/default/files/TEKSTIL TERBIYE
Sayı: 3 / Mart 2014
Üç ayda bir yayımlanır
T
EKSTiL
ERBiYE
TÜRKİYE TEKSTİL TERBİYE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERGİSİ
.DUÇéÇPHO\DIER\DPD
WHNVWLOLQJQGHPLQGH
Tekstil sektörü
$QWDO\D©GDEXOXéWX
.80$è,1
75(1'/(5ç
39©GHEHOLUOHQGL
SAH‹B‹
5»SLJZF5FLTUJM5FSCJZF4BOBZJDJMFSJ%FSOFąJBE¿OB
Vehbi Canpolat
YAYIN KURULU
'atNa ćeneS ,eNal 0ąV[
YAZI KURULU
&niT •[t»SL
Y•N&5Ć. Y&RĆ
0SHani[e 4anaZi #µlHeTi ,aSaaąa¦ :olV ›[eSi 4oLaL
/o †eSLe[LµZ 5eLiSEaą
5el eNail inGo!tttTEoSHtS
YA1I.
14
Ticarette yeni bir adım: e-fatura
18
YAZI ĆćL&RĆ .›%›R›
)»Tne 1".6,
hVTnepaNVL!LVDVLNVDi[eleSDoN
AR5 %ĆR&K5•R
6ąVS ,"3"(›VHVSLaSaHVl!LVDVLNVDi[eleSDoN
&%Ć5•RL&R
#ahtiZaS 03)"/
bahtiZaS!LVDVLNVDi[eleSDoN
%oąVĈ ,05":
EoHVTLotaZ!LVDVLNVDi[eleSDoN
.eSal (›-&3
NeSalHVleS!LVDVLNVDi[eleSDoN
(RA'ĆK 5ASARI.
.VhaNNeE ",%&/Ć;
NVhaNNeEaLEeni[!LVDVLNVDi[eleSDoN
Kumaşın 2015 trendleri PV’de belirlendi
'050¿RA'LAR
'atih :"-†*/
GatihZalDin!LVDVLNVDi[eleSDoN
1AZARLA.A ĆL&5ĆćĆ.Ć
R&KLA. (RU1 %ĆR&K5•R›
•[H»S 4&:)"/
o[HVSTeZhan!LVDVLNVDi[eleSDoN
R&KLA. SA5Ić K00R%ĆNA5•R›
•[H»S )"4†&-Ć,
o[HVShaTDeliL!LVDVLNVDi[eleSDoN
BASKI$ĆL5
."54Ć4 .atbaa )i[NetleSi -tE ćti
5eWGiL #eZ .h %oLtoS "li %eNiS CE /o 4eGaLµZĆTtanbVl
5&- 5eLTtil 5eSbiZe %eSHiTi »¦ aZEa biS ZaZ¿Nlan¿S 5554%
»ZeleSine »DSetTi[ olaSaL EaąãtãlãS 5eLTtil 5eSbiZe %eSHiTi aEã
LVllanãlaSaL alãntã ZapãlNaTã Za[ãlã i[ne tabiEiS (µnEeSilen
Za[ã We GotoąSaGlaS iaEe eEilNe[ :aZãnlanan NaLaleleSEeLi
HµS»ĈleS Za[aSãna aittiS
5eLTtil 5eSbiZe %eSHiTi 5»SLiZe 5eLTtil 5eSbiZe 4anaZiDileSi
%eSneąi aEãna ,»¦»L .VDi[eleS :aZãnDãlãL We âletiĈiN
)i[NetleSi -tE ćti taSaGãnEan ZaZãna ha[ãSlanNaLtaEãS
ĆL&5ĆćĆ.
,aptanpaĈa .ah %aS»laDe[e CaE #ilaĈ ĆĈ .eSLe[i
" #loL /o , % 0LNeZEan¿ćiĈliĆTtanbVl
29
Tekstil sektörü Antalya’da buluştu
İÇİNDEKİLER
%$ĕ.$1è'$1
<˜1(7ę0)$$/ę<(7/(5ę
40
Tekirdağ’da çevre çalışmaları ertelenemez noktada
6(.7˜5*ž1'(0ę
ï6HNW¸UGHQKDEHUOHU
ï%R\DYHEDVNÈVHNW¸U¾EXIXDUÈEHNOL\RU
ï7LFDUHWWH\HQLELUDGÈPHIDWXUD
ï.XPDĖÈQWUHQGOHUL39èGHEHOLUOHQGL
ï.XPDĖKHGHćHULQHWHNVWLOWHUEL\HLOH\¾U¾\RU
ï7HNVWLOVHNW¸U¾$QWDO\DèGDEXOXĖWX
%˜/*(6(/<$./$ĕ,0/$5
7HNVWLOWHUEL\H7¾UNL\HèQLQG¸UWELU\DQÈQGD
ï3LVD7HNVWLOJ¾F¾Q¾WHNQRORMLGHQDOÈ\RU
ï$ORKDGLMLWDOEDVNÈGDGDLGGLDOÈ
ï%R\DPDGDN¸NO¾ELUĆUPD$WODV%R\D
ï%XUVDèGD\HQLOLN©LELULVLP*¾OLSHN
%˜/*(6(/<$37,5,0/$575$.<$
7HNLUGDĘèGD©HYUH©DOÈĖPDODUÈHUWHOHQHPH]QRNWDGD
44
Buhar kazanlarında neden kömür kullanmalıyız?
6ž5'ž5ž/(%ę/ę5/ę.‰(95(6(/<$./$ĕ,0/$5
ï%XKDUND]DQODUÈQGDQHGHQN¸P¾UNXOODQPDOÈ\È]"
ï6X\XQJHULND]DQÈPÈQGD\HQLWHNQRORMLOHUGHYUHGH
'2ė58%ę/ę1(1<$1/,ĕ/$5
0$.$/(
.DUÈĖÈPHO\DIER\DPDWHNVWLOLQJ¾QGHPLQGH
<˜1(76(/(ėę7ę0
%DĖDUÈQÈQ\ROXPRWLYDV\RQGDQJH©L\RU
50
Karışım elyaf boyama tekstilin gündeminde
2014
anır
/ Mart
Sayı: 3 a bir yayıml
Üç ayd
(.2120ę.*˜67(5*(/(5
iL
EKSBTiYE
ER
T
TÜ
E TE
RKİY
KSTİ
L TERB
İYE SA
CİLE
NAYİ
Rİ DE
RNEĞ
İ DERG
İSİ
PD
ER\D
O\DI PLQGH
H
éÇPH
.DUÇ LOLQJQG
WHNVW
ktörü éWX
OX
til se
Teks O\D©GDEX
$QWD
$è,1
.80 /(5ç
'
1
L
75( UOHQG
9©GHEHOL
3
TÜRKİYE TEKSTİL TERBİYE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERGİSİ
SAYI: 3 / MART 2014
başkan’dan
DÜNYANIN KUMAŞINI ÜRETİP
DÜNYAYA SATACAĞIZ
'HĘHUOLDUNDGDĖODU\HQLELUVD\ÈGD
\LQHEHUDEHUL]
Dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı
žONHPL]HNRQRPLVLPDKDOOL
VH©LPOHUGHQVRQUDGDKDVDNLQ
ELUG¸QHPHJLUGL%XQGDQVRQUD
LKUDFDWÈQGDKD©RNJ¾QGHPH
JHOHFHĘLLWKDODWÈQGDKDD]DOPDVÈQÈ
VDĘOD\DFDNELUHNRQRPLNSROLWLND
L]OHQHFHĘLQLG¾Ė¾Q¾\RUXP
<ÈOÈQLON¾©D\ÈQGDEXQODUÈQ
EHOLUWLOHULQL]DWHQJ¸UG¾N%X\ÈOÈQ
LON¾©D\ÈQGDJHQHOLKUDFDWÈQELU
¸QFHNL\ÈOÈQD\QÈG¸QHPLQHJ¸UH
\¾]GHDUWWÈĘÈQÈJ¸UG¾N%X
WDEORGDDVÈOJ¾]HORODQÈQLVHWHNVWLO
WHUEL\HVHNW¸U¾Q¾QGLQDPRVXQX
ROXĖWXUGXĘXNRQIHNVL\RQYHKD]ÈU
JL\LPLKUDFDWÈQÈQ\¾]GHDUWDUNHQ
WHNVWLOYHKDPPDGGHOHULLKUDFDWÈQÈQ
GD\¾]GHDUWÈĖ\DNDODPDVÈROGX
6HNW¸U¾P¾]¾QLKUDFDWÈQÈQ
¾ONHPL]LQJHQHOLKUDFDWÈQÈQ
¾]HULQGHELURUDQGDDUWPDVÈ
KHSLPL]LVHYLQGLUGL
*HOHFHNWHVHNW¸ULKUDFDWÈPÈ]ÈQ
JLGHUHNGDKD©RNDUWDFDĘÈQÈ
GD¸QJ¸UHELOL\RUX]žONHPL]H
\DNÈQED]ȾONHOHUGHXFX]LĖJ¾F¾
YHSROLWLNQHGHQOHULOHKD]ÈU
JL\LPVHNW¸U¾Q¾QJ¾QJH©WLN©H
E¾\¾G¾Ę¾Q¾J¸U¾\RUX]˜]HOOLNOH
5XV\D3RORQ\D)DV7XQXV
4
%XOJDULVWDQ<XQDQLVWDQęUDQJLEL
¾ONHOHUGHJHOHFHNWHNRQIHNVL\RQ
¾UHWLPLQLQDUWDFDĘÈQÈJ¸U¾\RUX]
$YUXSD¾ONHOHULQLQ¾UHWLPOHULQL
EDĖND¾ONHOHUGH\DSPDODUÈQD
UDĘPHQFLGGLNXPDĖLKWL\D©ODUÈ
ROGXĘXQXJ¸U¾\RUX]%X¾ONHOHULQ
HQE¾\¾NWHGDULN©LVLGH7¾UNL\H
RODFDN
%XQODUDLODYHRODUDN0HNVLND
%UH]LO\D.RORPEL\DJLEL*¾QH\
$PHULND¾ONHOHULGH¾ONHPL]GH
¾UHWLOHQ¾U¾QOHULWDQÈGÈN©DEX
¾ONHOHUHJHU©HNOHĖWLUGLĘLPL]
NXPDĖLKUDFDWÈPÈ]DUWDFDN.ÈVDFD
G¾Q\DQÈQNXPDĖÈQȾUHWLSG¾Q\D\D
VDWDFDĘÈ]žONHPL]HNRQRPLVLQH
NDWNÈGDEXOXQPDQÈQPXWOXOXĘXQX
\DĖD\DFDĘÈ]
%¾W¾QEXQODUÈ\DĖDUNHQGLĘHU
\DQGDQER\DUPDGGHĆ\DWODUÈQÈQ
GXUPD\DQDUWÈĖÈYHVHNW¸U¾P¾]¾Q
GLĘHUSUREOHPOHULEL]OHULVRQ
GHUHFH¾]¾\RU%XQODUÈ©¸]PHNL©LQ
JD\UHWJ¸VWHUL\RUX]8PX\RUXP
+D]LUDQD\ÈQGD'HUQHĘLPL]LQ
GHGHVWHĘL\OHG¾]HQOHQHFHN
,QWHUG\H3ULQWLQJIXDUÈQDNDGDU
Ć\DWDUWÈĖODUÈGXUXUYHEXIXDU
VHNW¸U¾P¾]HID\GDOÈROXU
%LUGDKDNLVD\ÈGDJ¸U¾ĖPHN¾]HUH
KRĖ©DNDOÈQð
yönetim faaliyetleri
TTTSD BAŞKANI CANPOLAT, 2.ÖRSAD İSTİŞARE
TOPLANTISINDA SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ
ĕXEDWWDULKLQGH0HUWHU*UHHQ3DUN2WHOèGH˜UPH6D
QD\LFLOHUL'HUQHĘL˜56$'ęVWLĖDUHWRSODQWÈVÈQDNDWÈODQ
7776'%DĖNDQÈ'U9HKEL&DQSRODW7¾UNWHNVWLOLQLQ¸QH
PLQLYHE¾\¾NO¾Ę¾Q¾G¾Q\DLVWDWLVWLNOHUL\OHDQODWWÈ.RQXĖ
PDVÈQȾ©EDĖOÈNWDWRSOD\DQ&DQSRODW¸QFHWHNVWLOLQG¾Q\D
WLFDUHWLQGHNL\HULQGHQDUGÈQGDQ7¾UNL\HèQLQG¾Q\DWHNVWLOL
L©LQGHNL\HULQGHQEDKVHWWLž©¾QF¾RODUDNGDJHOHFHNWH
7¾UNWHNVWLOLQHUHGHRODFDNEXNRQXGDNLJ¸U¾ĖOHULQLSD\
ODĖWÈ'U9HKEL&DQSRODWWRSODQWÈGDV¸]OHULQHĖ¸\OHGHYDP
HWWLê'¾Q\DWHNVWLOLQLQWRSODPKDFPLPLO\DUGRODU
RODUDNKHVDSODQPÈĖWÈU%XWRSODPL©LQGHSDPXNWDQLSOLĘH
LSOLNWHQNXPDĖDNXPDĖWDQDNVHVXDUDYHNRQIHNVL\RQD
NDGDUW¾PDOWVHNW¸UOHUEXOXQPDNWDGÈUPLO\DUGRODU
OÈNWLFDUHWKDFPLL©LQGHWHNVWLOLQLSOLNHO\DINXPDĖSD\È
\ÈOÈUDNDPODUÈ\ODPLO\DUGRODURODUDNKHVDSODQ
PÈĖWÈU7¾UNL\HEXWRSODPGDPLO\DUGRODUOD\¾]GHèO¾N
ELUSD\DVDKLSWLU%XUDNDPODUDEDNWÈĘÈPÈ]GD7¾UNL\HèQLQ
\HULQLQEXUDODUROPDGÈĘÈQÈGDKD¾VWOHUGHROPDVÈJHUHNWL
ĘLQLG¾Ė¾Q¾\RUXP7¾UNL\HèQLQG¾Q\DWHNVWLOVDQD\LQGHNL
\HULQHJHOLUVHN¾ONHRODUDN\ÈOÈQGDKD]ÈUJL\LPYH
WHNVWLOELUOLNWHPLO\DUGRODUOÈNELULKUDFJHU©HNOHĖWLU
PLĖWLN\ÈOÈQDEXUDNDP6PLO\DUGRODUD\DNODĖWÈ
%DĖNDQOÈĘÈ\DSWÈĘÈPYH6èH\DNÈQILUPD\ÈL©LQGHEDUÈQGÈ
UDQWHNVWLOWHUEL\HVHNW¸U¾Q¾Q7¾UNWHNVWLOLL©LQE¾\¾NELU
ĖDQVROGXĘXQXG¾Ė¾Q¾\RUXP%XJ¾QG¾Q\DGDGRĘDOHO\DI
GHGLĘLPL]SDPXNYHYLVNRQXHQL\LLĖOH\HQLĖOHWPHOHU¾ONH
PL]GHEXOXQPDNWDGÈU7¾UNWHNVWLOWHUEL\HVHNW¸U¾‰LQèGHQ
VRQUDLNLQFLE¾\¾NNDSDVLWH\HVDKLSWLU$QFDN‰LQDĘÈUOÈNOÈ
SRO\HVWHULĖOHGLĘLL©LQ¾ONHPL]GRĘDOHO\DIODUÈQLĖOHQPHVLQ
GHELULQFLVÈUDGDJHOGLĘLQLUDKDWOÈNODV¸\OH\HELOLUL]%L]LP
NDGDUNDOLWHOLYH\¾NVHNNDSDVLWHGHLĖOH\HQELUEDĖND¾ONH
\RNJHOHFHNWHGHROPD\DFDN
“SEKTÖR INTERDYE & PRINTING EURASIA
FUARI’NA GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERMELİ”
7¾UNL\H7HNVWLO7HUEL\H6DQD\L
FLOHUL'HUQHĘL%DĖNDQ<DUGÈPFÈVÈ
.HPDO2ĘX]7XUFKHP'HUJLVLèQLQ
VRQVD\ÈVÈQDYHUGLĘLELUU¸SRUWDM
GD$UWNLP)XDUFÈOÈNYH7¾UNL\H
7HNVWLO7HUEL\H6DQD\LFLOHUL
'HUQHĘLèQLQLĖELUOLĘLLOH+D
]LUDQ4WDULKOHULDUDVÈQGD
G¾]HQOHQHFHNRODQ,QWHUG\H
3ULQWLQJ(XUDVLD)XDUÈYHGHUQHN
IDDOL\HWOHULKDNNÈQGDELOJLOHU
DNWDUGÈ*HUHNELOJLVLJHUHN\D
WÈUÈPÈ\OD7¾UNL\HèGHNLHQE¾\¾N
VHNW¸UOHUGHQELULQLQWHNVWLOWHU
EL\HVHNW¸U¾ROGXĘXQDGHĘLQHQ
2ĘX]ê7HNVWLO7HUEL\H6DQD\L
FLOHUL'HUQHĘLRODUDNGDNXUXOX
ĖXPX]GDQEHULKHPPDNLQHFLOHU
KHPGHNLP\DVHNW¸U¾QGHNLOHULOH
\DNÈQWHPDVL©LQGHROPD\ÈDU]X
HWPLĖYHHOLPL]GHQJHOGLĘLNDGDU
6
GDROPXĖX]GXU%XQGDQVRQUD
GD7¾UNL\HèGHHQE¾\¾NNQRZ
KRZ\DWÈUÈPÈQYHLQVDQJ¾F¾Q¾Q
ROGXĘXWHNVWLOVHNW¸U¾QGHHWUD
IÈPÈ]GDNLVHNW¸UOHUOHLOHWLĖLPKD
OLQGHROPDNLVWL\RUX]YH¾ONHPL]L
JHOLĖWLUPHN¾ONHPL]GHGDKDL\L
ĖH\OHU\DSDELOPHNL©LQEXQDPHF
EXUX]%LUVHNW¸U¸Q¾QGHNLYHDU
NDVÈQGDNLVHNW¸UOHULQJ¾F¾NDGDU
J¾©O¾G¾UPDQWÈĘÈ\OD¸Q¾P¾]GHNL
YHDUNDPÈ]GDNLVHNW¸UOHULGH
J¾©OHQGLUPHNRQODUODEHUDEHU
J¾©OHQPHNDU]XVXQGD\È]%LULQFLO
WHPHQQLPIXDUÈQGHYDPOÈOÈĘÈQÈQ
VDĘODQPDVÈGÈU©¾QN¾IXDUODUGD
YHUHNODPODUGDGHYDPOÈOÈN©RN
¸QHPOLGLU'¾Q\DGDV¾UHJHOHQIX
DUODUÈELOLUVLQL]ęQĖDOODK,QWHUG\H
3ULQWLQJ(XUDVLDEXQODUGDQELUL
KDOLQHJHOLUGHGL
KUR ARTIŞI MALİYETLERİ ETKİLİYOR
7¾UNL\H7HNVWLO7HUEL\H6DQD\LFLOHUL
'HUQHĘL7776'WDUDIÈQGDQ2FDN
4WDULKLQGH‰RUOX6LOYHUVLGH
+RWHOèGH7HNVWLO7HUEL\H)LUPDODUÈQD
\¸QHOLNê$UWDQ%R\DUPDGGH)L\DWODUÈ
YH'¸YL].XUODUÈQÈQ0DOL\HWOHULPL]H
(WNLVLëNRQXOXELUWRSODQWÈG¾]HQOHQGL
7¾UNL\H7HNVWLO7HUEL\H6DQD\LFLOHUL
'HUQHĘL<¸QHWLP.XUXOX%DĖNDQ
<DUGÈPFÈVÈ)DWPDĕHQHUçLQPRGHUD
W¸UO¾Ę¾Q¾\DSWÈĘÈWRSODQWÈGD7776'
<¸QHWLP.XUXOX%DĖNDQÈ'U9HKEL
&DQSRODW'¾Q\D
GDYH7¾UNL\H
GH
WHNVWLOWHUEL\HVHNW¸U¾Q¾Q¸QHPLQL
DNWDUÈUNHQ7776'<¸QHWLP.XUXOX
%DĖNDQ<DUGÈPFÈVÈ.HPDO2ĘX]NXU
DUWÈĖODUÈQÈQER\DYHNLP\DVDO¾U¾Q
OHULQPDOL\HWOHULQHHWNLVLQLHOHDODQ
ELUNRQXĖPD\DSWÈ7776'%DĖNDQÈ
'U9HKEL&DQSRODWLKUDFDWWD\¾NVHN
KHGHIOHULRODQ¾ONHOHULQSDUDELULPOH
ULQLQGHĘHUOLNÈOÈQPDVÈQÈQGRĘUXEXO
PDGÈĘÈQÈEHOLUWWL'¾Q\DGDELU©RN¾O
NHQLQSDUDELULPLQLQGRODUNDUĖÈVÈQGD
GHĘHUND\EHWWLĘLQLJ¸]OHPOHGLNOHULQL
V¸\OH\HQ&DQSRODW+LQGLVWDQèÈQSDUD
ELULPLQLQ\¾]GH4YH%UH]LO\DèQÈQLVH
\¾]GHG¾]H\LQGHGHĘHUND\EHWWL
ĘLQLJ¸UG¾NOHULQLV¸\OHGL%XDQODPGD
7¾UN/LUDVÈQÈQGHĘHULQLQEXG¾]H\
OHUGHROPDVÈQÈQVRUXQHGLOPHPHVL
JHUHNWLĘLQHGHĘLQHQ&DQSRODWêVDQD
\LFLOHULPL]LQHQNRUNWXNODUÈQRNWDGD
G¸YL]NXUXQXQ\¾NVHNROPDVÈGHĘLO
\¾NVHOLĖYHG¾Ė¾Ė¾Q©RNKÈ]OÈROPDVÈ
6DQD\LFLOHUEXNRQXGDLVWLNUDUDUÈ\RU
7¾UNL\HHNRQRPLVLQLQWDPDPHQGÈĖD
UÈGDQJHOHQSDUD\DEDĘOÈJLELJ¸VWHULOL
\RU2\VD7¾UNL\HLKUDFDWÈYHLWKDODWÈ
LOH©RN¸QHPOLELUWLFDULYH¾UHWLP
PHUNH]LNRQXPXQGD'¸YL]NXUXQXQ
GHĘHULQLQEXG¾]H\GHVH\UHWPHVL
LKUDFDWÈPÈ]ÈDUWWÈUDFDNYHFDULD©ÈĘÈ
D]DOWDFDNELUXQVXURODFDNWÈUëGHGL
TEKSTİL TERBİYE 2014’TEN UMUTLU
7776'%DĖNDQÈ'U9HKEL&DQSR
ODW7HNVWLO7HNQLN'HUJLVLèQLQ2FDN
VD\ÈVÈQGDWHNVWLOVHNW¸U¾Q¾Q
SHUIRUPDQVÈQÈYHVHNW¸U¾Q4èWHQ
EHNOHQWLOHULQLHOHDODQELUU¸SRUWDM
YHUGL7HNVWLOYHKD]ÈUJL\LPVHNW¸U¾
Q¾Q\ÈOÈQGDGRODUED]ÈQGD\¾]GH
DUWÈĖ\DNDODGÈĘÈQÈPLNWDUED]ÈQGDLVH
G¾Q\DGDJHULJHOHQIL\DWODUGDQGROD\È
\¾]GHJLELELUG¾]H\L\DNDODGÈĘÈQÈ
LIDGHHWWL%XQXQGD7¾UNL\HèQLQJHQHO
LKUDFDWÈQGD\DNDODQDQ\¾]GHDUWÈ
ĖÈQ6NDWID]ODROGXĘXQDGLNNDW©HNHQ
&DQSRODWU¸SRUWDMGDĖXQODUDGHĘLQGL
ꉾQN¾LNLJUXSWDGD¾U¾QOHUWHNVWLO
WHUEL\HVHNW¸U¾Q¾Q¾UHWWLĘLNXPDĖ
ODUGDQROXĖPDNWD4\ÈOÈQGDGDEX
RUDQGDE¾\¾PHQLQRODFDĘÈQÈG¾Ė¾
Q¾\RUXP%XQXQHQE¾\¾NVHEHELGH
G¾Q\DGDNLE¾\¾NDOÈFÈODUÈQKÈ]OÈPRGD
GHGLĘLPL]DOÈPĖHNOLQHG¸QPHVL%XQD
¸]HOOLNOHEXOXQGXĘXPX]FRĘUDI\DGD
YHG¾Q\DGDHQKD]ÈU¾ONHOHULQEDĖÈQGD
¾ONHPL]JHOPHNWHGLU‰¾QN¾KÈ]OÈYH
PRGD¾U¾Q¾YHUPHQLQ\ROXNXPDĖÈ
KÈ]OÈYHPRGDRODUDNWHPLQGHQJH©
PHNWH7¾UNL\HèQLQHQE¾\¾NJ¾F¾
GHEXQDKD]ÈURODQWHNVWLOWHUEL\H
VHNW¸U¾Q¾QJ¾F¾G¾U%X\ÈO¾ONHPL]LQ
LKUDFDWÈWHNVWLOYHKD]ÈUJL\LPWRSODPÈ
PLO\DUGRODUL©W¾NHWLPL©LQ\DNOD
ĖÈNPLO\DUGRODUFLYDUÈQGDGÈU<DQL
\ÈOÈQGDPLO\DUGRODUOÈNELULĖ
KDFPLQLQJH©WLĘL\HUWHNVWLOWHUEL\H
VHNW¸U¾Q¾QUDPODUÈEDVNÈPDNLQHOHUL
GLULKUDFDWKHGHILPL]RODQ
PLO\DUGRODUÈQL©LQGHWHNVWLOHG¾ĖHQ
NÈVÈPRODQPLO\DUWHNVWLO6PLO\DU
GRODUKD]ÈUJL\LPROPDN¾]HUHWRSODP
PLO\DUGRODUOÈNLKUDFDWKHGHILQLQ
\DNDODQDELOHFHĘLQLJ¸U¾\RUX]ę©
W¾NHWLPL©LQ\DSÈODFDNRODQ¾UHWLPOH
ELUOLNWHLSOLNYHQRQYRZHQNÈVPÈQÈ©È
NDUÈUVDNPLO\DUGRODUOÈNELUJ¾F¾Q
WHNVWLOWHUEL\HVHNW¸U¾QGHQJH©HQNX
PDĖODUGDQROXĖDFDĘÈQÈJ¸U¾\RUX]
Tekstil terbiye
yönetim faaliyetleri
TEKSTİL TERBİYECİLER HAPİS CEZALARINA TEPKİLİ
ę7.ę%+HGHI'HUJLVLQLQ2FDN
VD\ÈVÈQGDWHNVWLOYHWHUEL\H
FLOHULQVRQ]DPDQODUGDDUWDQ
©HYUHGHQHWLPOHULQHGHQL\OH
KDSLVFH]DVÈULVNL\OHNDUĖÈNDU
ĖÈ\DNDOPDODUÈQDLOLĖNLQRODUDN
ELUGHPH©YHUHQ7776'%DĖ
NDQÈ'U9HKEL&DQSRODWNRQX
KDNNÈQGDĖXQODUÈLIDGHHWWL
ê+L©ELUDUWQL\HWROPDGDQ
\DSÈODQKDWDODUDKDSLVFH]DVÈ
X\JXODQPDPDOÈ(OEHWWH©HY
UH\HGDLUNXUDOODUDX\DOÈP
EXGHQHWOHQVLQ$PD¸UQHĘLQ
ELUND©N¸P¾USDU©DVÈEHOLUOH
QHQDODQGDQGÈĖDUÈ©ÈNWÈGL\H
KDSLVFH]DVÈLOH\DUJÈODQPDN
QHNDGDUGRĘUX6HNW¸UOHU
DUDVÈQGD©LIWHVWDQGDUWROPD
PDOÈ$\QÈRUWDPDEÈUDNÈODQ
DWÈNVXGDNLGHĘHUOHUVHNW¸U
OHUHJ¸UHIDUNOÈOÈNJ¸VWHUL\RU
7HNVWLOFLOHUL©LQEXRUDQEHĖ
JUDPNHQGHULFLOHUL©LQ
JUDPRODUDNEHOLUOHQPLĖ.LP
\DVDORNVLMHQLKWL\DFÈ]H\WLQ
L©LQELQEDĖNDELU¾U¾QL©LQ
LVHRODUDNEHOLUOHQPHPH
OL˜UQHĘLQELUWHVWWHQG¾Ė¾N
ELUGHĘHU©ÈNDUNHQGLĘHULQGHQ
GDKD\¾NVHN©ÈNDELOL\RU%X
GXUXPGDX\JXODQDQ\DSWÈUÈP
ODUÈQGDWHVWVRQX©ODUÈQDJ¸UH
VÈQÈIODQGÈUÈOPDVÈJHUHNLU.DVÈW
ROPDGÈĘÈKDOGHFH]DYHULOPHVL
GH\DVDODUOD©HOLĖL\RU.DVÈW
YDULVH\DQLDUÈWPD\DSÈOPD
GDQIDEULNDGDQ©ÈNDQDWÈĘÈQ
NDQDODGHUH\HYH\DNDQDOL
]DV\RQKDWWÈQDJ¸QGHULOPHVL
JLELELU©HYUHNDWOLDPÈV¸]
NRQXVXLVH\DGDIDEULND©D
OÈĖÈUNHQDUÈWPDQÈQNDSDVLWHVL
IDEULNDQÈQNDSDVLWHVLQLQ©RN
DOWÈQGDROXSGDDUÈWPDLĖOHY
J¸UHPH]KDOHJHOPLĖLVHEX
GXUXPFH]DJHUHNWLULU$QFDN
NDVÈW\RNLVHKHPSDUDKHP
GHKDSLVFH]DVÈQÈQYHULOPHVL
GRĘUXGHĘLO
44
ÇEVRE KONUSUNDA ARTAN DENETİM
TERBİYE SEKTÖRÜNE PARA VE HAPİS LER, TEKSTİL VE
DÖNÜYOR. TEKSTİL VE TERBİYECİLER, CEZASI OLARAK
EK OLARAK VERİLEN HAPİS CEZALA PARA CEZALARINA
RINDAN VE
SEKTÖRLER ARASI ÇİFTE STANDA
RTTAN RAHATSIZ.
SEKTÖR
S
Ç
a
m
V
s
a
lı
b
ra
ze
20
uy
ge
VEHBİ CANPOLAT
İTHİB Yön. Kur. Üyesi ve TTTSD Baş.
SANAYİCİLERDEN ÇEVRE
YAPTIRIMLARINA TEPKİ
Tekstil ve terbiyeciler, son zamanlarda
artan çevre denetimleri nedeniyle
hapis cezası
riskiyle karşı karşıya kalıyor. Son dönemde
çevre mevzuatındaki değişiklikler,
tekstil terbiye sanayicilerinde hapse girme korkusunu
da beraberinde getirdi. Uygulamay
a göre, bir
denetimden ceza alan firma, para cezasını
ödese de olay savcılığa nakledilmiş
oluyor. Bu
durumda işyeri sahibi, para cezasına
ek olarak
bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
alıyor.
Ceza her ne kadar ertelense de aynı
işadamı,
5 yıl içinde herhangi bir suça karışırsa,
bu
defa hapis cezası devreye giriyor. 5
yıl içinde
herhangi bir ceza almazsa, hapis cezası
da yürürlükten kalkıyor. Çevreyi korumaya
yönelik
uygulanan yasal mevzuatın, tekstil
ve terbiye
sanayicilerine hem para cezası hem
de hapis
cezası öngörüyor olması, üretici firmaların
tepkisine neden oluyor.
Tekstil ve terbiye sektörünün çevre
denetim-
leri sonrasında ortaya çıkan yasal problemler
nedeniyle yaşadığı sıkıntıları değerlendi
ren İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye
Tekstil
Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD)
Başkanı
Vehbi Canpolat, “Hiçbir art niyet olmadan
yapılan hatalara hapis cezası uygulanma
malı.
Elbette çevreye dair kurallara uyalım,
bu denetlensin, ama örneğin, birkaç kömür
parçası
belirlenen alandan dışarı çıktı diye
hapis cezası ile yargılanmak ne kadar doğru”
dedi.
KUMAŞ SEKTÖRÜ TEKSTİL TERBİYE İLE BÜYÜYOR
ę7.ę%+HGHI'HUJLVLèQLQ2FDND\ÈQGD
\D\ÈQODGÈ.XPDĖHNLQHU¸SRUWDMYHUHQ
7776'%DĖNDQÈ'U9HKEL&DQSRODW
NXPDĖÈQ7¾UNL\HèGHJHOHFHĘLQLQEXJ¾Q
GHQ©RNGDKDL\LRODFDĘÈQDLQDQGÈĘÈQÈ
YXUJXODGÈ5¸SRUWDMGD9HKEL&DQSRODW
ĖXQODUDĖXQODUÈV¸\OHGLê+HU\ÈOELU
¸QFHNL\ÈODJ¸UHNRQIHNVL\RQYHNXPDĖ
LKUDFDWÈDUWÈ\RU\ÈOÈQDEDNWÈĘÈPÈ]
GDNRQIHNVL\RQLKUDFDWÈQÈQ\¾]GH
WHNVWLOLKUDFDWÈQÈQ\¾]GHG¾]H\LQGH
DUWWÈĘÈQÈJ¸U¾\RUX]%XQXQ\DQÈQGDL©
SL\DVDW¾NHWLPLGHDUWDUDNE¾\¾\RU
7¾UNL\HèGHJ¾]HORODQELUĖH\GHL©
SL\DVDGDW¾NHWLOHQNXPDĖODUÈQ\¾]GH
èLGH\XUWL©LQGH¾UHWLOL\RU%XQXQ
\DQÈQGDGD7¾UNL\HG¾Q\DGDNLNXPDĖ
LKUDFDW©ÈVȾONHOHUDUDVÈQGDè¾QF¾
VÈUDGDEXOXQX\RU.XPDĖVHNW¸U¾ROD
UDN\ÈOÈQGDLVH7¾UNL\HèQLQKHGHIL
è¾QF¾ROPDN%XJ¾Q4PLO\DUGRODU
RODQWHNVWLOLKUDFDWKHGHILPL]LVH
\ÈOÈQGDPLO\DUGROD\%HQEXKHGHILQ
©RNNROD\ELUĖHNLOGH\DNDODQDFDĘÈQD
LQDQÈ\RUXP\ÈOÈQGD7¾UNL\HWHNV
WLOYHKD]ÈUJL\LPVHNW¸U¾Q¾QWRSODP
LĖKDFPLQLQPLO\DUGRODURODFDĘÈQÈ
G¾Ė¾Q¾\RUXP%DNWÈĘÈPÈ]GD6PLO\DU
GRODUKD]ÈUJL\LPYHPLO\DUGRODUGD
WHNVWLOLKUDFDWKHGHILEXOXQX\RUęKUD
FDW\DSÈODQUDNDPNDGDUGDL©SL\DVD
W¾NHWLPLEXOXQX\RUUDNDPODUÈLOH
EDNWÈĘÈPÈ]GDWHNVWLOYHKD]ÈUJL\LPLKUD
FDWÈWRSODPÈPLO\DUGRODUG¾]H\LQGH
LNHQD©ÈNODQDQUHVPLL©SL\DVDW¾NHWLPL
GHPLO\DUGRODUFLYDUÈQGD\GÈ<DQL
UDNDPODUÈLOHPLO\DUGRODU
RODQWHNVWLOYHKD]ÈUJL\LPLĖKDFPLQLQ
èWHPLO\DUGRODURODFDĘÈQÈG¾
Ė¾Q¾\RUXP%XUDNDPÈQL©LQGHNXPDĖÈQ
SD\È\¾]GHG¾]H\LQGHRODFDN%HQ
7¾UNL\HèGHNXPDĖVHNW¸U¾Q¾QE¾\¾PH
VLQLQHQE¾\¾NĖDQVÈQÈQ©RNNXYYHWOLELU
WHNVWLOWHUEL\HVHNW¸U¾QHVDKLSROPD
PÈ]DEDĘOÈ\RUXP‰¾QN¾WHNVWLOWHUEL\H
VHNW¸U¾NXYYHWOLROPD\DQKL©ELU¾ONHQLQ
JHU©HNDQODPGDWHNVWLOFL\LPGHPHVLV¸]
NRQXVXGHĘLOë
.XPDé gücünü
WHNVWLOWHUEL\HGHQDOÇ\RU
0LJLER\7HNVWLOLSOLNLOHKHUW
UO|UPHYHNXPDéUHWLPL\OHS
D]DUDYHLKUDFDWD\|QHOLNRODUDN
ELUHNLSLOHUHWLP\DSÇ\RU7U
NL\H©QLQNXPDéNRQXVXQGDoRNL
NLéLOLN
7HNVWLO<|QHWLP.XUXOX%DéNDQ
\LELU\HUGHROGXæXQXEHOLUWHQ0
Ç9HKEL&DQSRODW7UNL\H©QLQE
LJLER\
WHNVWLOWHUEL\HVHNW|UQHERUoOX
XEDéDUÇ\ÇJoOELU\DSÇ\DVDKL
ROGXæXQXYXUJXOX\RU
SRODQ
M
igiboy Tekstil,
anlayÆåÆMÆZ bU olDU &iyat
eNtegRe yAPÆsÆylA
oDaklÆ olMaktan ZiyaDe ka yÆlDÆR tekstil
lite oDaklÆ Hareket etMeyi
sektyR~NDe iPlik Ve kUMAå
aMallÆyorUZ 'elecekte De
~RetiMi yAPAN yNeMli biR
bUnU DaHa yUkarÆ lÆkarMak
AktyR koNUMUNDA +ÆRklARel
i
la alakalÆ eliMiZDen gelDiVe +AHRAMANMARAå¯tA iPlik,
ãince MoDayÆ takiP eDerek
aoRlU¯DA DA yRMe kUMAå,
bU ~r~nleri ~reteceãiZ "en
boyA Ve bAskÆ ~ZeRiNe yoT~rkiye¯nin bU tarZDa kaliãUNlAåAN FiRMA, kURUlDUãU
teye yoãUnlaåarak Hareket
g~NDeN itibAReN sektyRDe eN
etMesi gerektiãine inanÆyokAliteli Ve MoDA olAN kUMAårUM­ Diyor
lARÆ ~RetMeye yoãUNlAåMÆå
DURUMDA -igiboy 9yNetiM
.XPDéWHNVWLOWHUEL\H
+URUlU "AåkANÆ Ve T~Rkiye
LOHE\\HFHN
Tekstil Terbiye Sanayicileri
-igiboy olarak yrMe Ve Do$erneãi TTTS$
"aåkanÆ
kUMa kUMaålar ~rettiklerini
6eHbi #anPolat, sektyrDe
belirten 6eHbi #anPolat, yryer alDÆklarÆ g~nDen itibaren
Me Ve DokUMa kUMaå ~retistanDart ~r~nler yaPMa gibi
Mi ilin y~n elyaFlar DÆåÆnDa
bir D~å~nce ilinDe olMaDÆkPolyester, Viskon Ve PaMUk
larÆnÆ belirterek, ¬$~nyayÆ
elyaFlar gibi b~t~n elyaFlarÆn
gerek FUarlarDan, gerekse
terbiyesini yaParak kUMaå
De VitrinlerDen D~Zenli åeHaline getirDiklerini syyl~kilDe takiP eDerek, sektyre
yor +UMaåÆn T~rkiye¯De
en MoDa kUMaålarÆ sUnMayÆ
geleceãinin bUg~nDen lok
aMallayan Ve bU konUDa
DaHa iyi olacaãÆna inanDÆkenDini geliåtiren bir yaPÆãÆnÆ VUrgUlayan #anPolat,
MÆZ Var '~n geltikle MoDa
¬(er yÆl bir ynceki yÆla gyre
kUMaålar yaPMak DaHa lok
konFeksiyon Ve kUMaå iHg~nDeMe geliyor sektyrDe
racatÆ artÆyor yÆlÆna
!rtÆk T~rkiye¯De De FirMabaktÆãÆMÆZDa konFeksiyon
larÆn stanDart olarak tabir
iHracatÆnÆn y~ZDe ,,
eDilen UcUZ ~r~nleri ~retetekstil iHracatÆnÆn y~ZDe rek yol alMa åanslarÆ yok
D~ZeyinDe arttÆãÆnÆ gyr~(aciMli Ve UcUZ Mallar yeyorUZ "UnUn yanÆnDa il
rine kÆsa terMinli, kaliteli Ve
Piyasa t~ketiMi De artarak
g~n~n MoDasÆ olan ~r~nler
b~y~yor T~rkiye¯De g~Zel
~retiliyor artÆk &irMa olarak
olan bir åey De, il PiyasaDa
biZiM Zaten ilk g~nDen beri
t~ketilen kUMaålarÆn y~ZDe
56
“K
Yap
değ
sın
“Hiçbir art niyet olmadan yapılan
Can
hatalara hapis cezası uygulanm
değ
amalı.
Elbette çevreye dair kurallara uyalım,
çıka
bu denetlensin. Ama örneğin, birkaç
rım
dırı
kömür parçası belirlenen alandan
dışarı
veri
çıktı diye hapis cezası ile yargılanm
ak ne çeke
kadar doğru”
yapı
dere
mesi
ya d
Hem para hem hapis cezası
fabri
Söz konusu yasal uygulama, 2006
yılından
da ar
bu yana yürürlükte olan 2872 sayılı
Çevre
duru
Kanunu kapsamında, 2006-18 no’lu
kahem
rarnameye göre sadece para cezasını
değil,
doğru
adli cezaları da kapsıyor. Dolayısıyl
a yeni
ramet
bir uygulama değil, ancak son yıllarda
desöz ko
netimlerin artmış olması kararname
yi daha
ye yol
çok konuşulur hale getirdi. Çok
sayıda saMahk
nayicinin son dönemde bu yasal
uygulama- labora
lar nedeniyle ağzının yandığını ve
şimdiye
ğına v
kadarki yaptırımlara bakılırsa verilen
para
Bakan
cezalarının minimum 60 bin TL
olduğunu
akredi
belirten Vehbi Canpolat, “Mesela
baca gazdikkat
larını gelip, ölçüyorlar. Baca gazları
istenen
şartlarda değilse, minimum 60 bin
TL ceza
Değer
yazıyorlar, ancak bununla da bitmiyor.
Biz
Alıcı or
eksik bir şeye kesilen para cezasına
karşı
ren uzm
değiliz, iyileştirmek için de gerekli
yatırımrağmen
ları zaten yapıyoruz. Bu parayı veriyorsusöyledik
nuz; alınan ölçümün yanlış olduğuna
dair
“Petrol
mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkeme
ye
2 saatlik
vermeniz hiçbir anlam ifade etmiyor.
Para
değerin
cezasıyla beraber kanun gereği,
savcılığa
mune 2
veriyorlar. Süreç savcılığa ulaştığınd
a ise,
Yetkilile
cezası 5 yıllık ve paraya dönüştürü
lmüyor.
2 saatlik
Sadece cezayı erteliyorlar” diye konuştu.
numune
sektör gündemi
OSB'LER ELEKTRİK ÜRETEBİLECEK
2UJDQL]HVDQD\LE¸OJHOHUL26%ĖLUNHWNXUPDĖDUWÈDUDQ
PDNVÈ]ÈQ(QHUML3L\DVDVÈ'¾]HQOHPH.XUXPX
QGDQ(3'.
OLVDQVDODUDNHOHNWULN¾UHWLPYH\DGDĘÈWÈPIDDOL\HWOHULQGH
EXOXQDELOHFHN26%
OHUH¾UHWLPYHGDĘÈWÈPOLVDQVODUÈELU
GHIDGDHQ©RN49\ÈOL©LQYHULOHFHNYHOLVDQVODUDVJDUL
\ÈOJH©HUOLRODFDN(3'.WDUDIÈQGDQKD]ÈUODQDQ2UJDQL]H
6DQD\L%¸OJHOHULQLQ(OHNWULN3L\DVDVÈ)DDOL\HWOHULQHęOLĖNLQ
<¸QHWPHOLN5HVPL*D]HWH
GH\D\ÈPODQDUDN\¾U¾UO¾ĘHJLU
GL<¸QHWPHOLNOHW¾]HONLĖLOLNND]DQDQ26%
OHULQGDĘÈWÈP
YH\D¾UHWLPOLVDQVÈDODUDNHOHNWULNSL\DVDVÈQGDIDDOL\HWWH
EXOXQPDNLVWHPHOHULKDOLQGHVÈQÈUODUÈL©HULVLQGHNDWÈOÈPFÈ
ODUÈQÈQLKWL\D©ODUÈQÈNDUĖÈODPDNDPDFÈ\OD(OHNWULN3L\DVDVÈ
.DQXQXQXQLOJLOLPDGGHVLNDSVDPÈQGDJHU©HNOHĖWLUHFHNOHUL
IDDOL\HWOHUHLOLĖNLQX\JXODQDFDNRODQXVXOYHHVDVODUÈQEH
OLUOHQPHVLDPD©ODQGÈ%HOLUWLOHQĖDUWODUÈVDĘOD\DQ26%
OHU
6VD\ÈOÈ7¾UN7LFDUHW.DQXQXK¾N¾POHULQHJ¸UHĖLUNHW
NXUPDĖDUWÈDUDQPDNVÈ]ÈQ(QHUML3L\DVDVÈ'¾]HQOHPH.X
UXPXQGDQOLVDQVDODUDNRQD\OÈVÈQÈUODUÈL©HULVLQGH¾UHWLP
YH\DGDĘÈWÈPIDDOL\HWOHULQGHEXOXQDELOHFHN26%
\HYHULOH
FHNOLVDQVODUELUGHIDGDHQ©RN49\ÈOL©LQYHULOHFHNOLVDQVODU
L©LQJH©HUOLRODFDNDVJDULV¾UH\ÈORODFDN
İHRACAT ARTMAYA
DEVAM EDİYOR
X-RİTE/PANTONE’NİN
DAĞITIMI ODAK KİMYA’DA
2UJDQL]HVDQD\LE¸OJHOHUL26%ĖLUNHWNXUPDĖDUWÈDUDQ
PDNVÈ]ÈQ(QHUML3L\DVDVÈ'¾]HQOHPH.XUXPX
QGDQ(3'.
OLVDQVDODUDNHOHNWULN¾UHWLPYH\DGDĘÈWÈPIDDOL\HWOHULQGH
EXOXQDELOHFHN26%
OHUH¾UHWLPYHGDĘÈWÈPOLVDQVODUÈELU
GHIDGDHQ©RN49\ÈOL©LQYHULOHFHNYHOLVDQVODUDVJDUL
\ÈOJH©HUOLRODFDN(3'.WDUDIÈQGDQKD]ÈUODQDQ2UJDQL]H
6DQD\L%¸OJHOHULQLQ(OHNWULN3L\DVDVÈ)DDOL\HWOHULQHęOLĖNLQ
<¸QHWPHOLN5HVPL*D]HWH
GH\D\ÈPODQDUDN\¾U¾UO¾ĘH
JLUGL<¸QHWPHOLNOHW¾]HONLĖLOLNND]DQDQ26%
OHULQGDĘÈWÈP
YH\D¾UHWLPOLVDQVÈDODUDNHOHNWULNSL\DVDVÈQGDIDDOL\HWWH
EXOXQPDNLVWHPHOHULKDOLQGHVÈQÈUODUÈL©HULVLQGHNDWÈOÈPFÈ
ODUÈQÈQLKWL\D©ODUÈQÈNDUĖÈODPDNDPDFÈ\OD(OHNWULN3L\DVDVÈ
.DQXQXQXQLOJLOLPDGGHVLNDSVDPÈQGDJHU©HNOHĖWLUHFHNOHUL
IDDOL\HWOHUHLOLĖNLQX\JXODQDFDNRODQXVXOYHHVDVODUÈQEHOLU
OHQPHVLDPD©ODQGÈ
2GDN.LP\DUHQN\¸QHWLPL¸O©¾PYHLOHWLĖLPWHNQROR
MLOHULQGHG¾Q\DOLGHUL;5LWH3DQWRQHèQLQ7¾UNL\HèGHNL
WHNGDĘÈWÈPRUWDĘÈYHW¾PVHNW¸UOHUGHWHN\HWNLOL;5LWH
6HUYLV0HUNH]LROGX99\ÈOÈQGDQEHUL7¾UNL\HèGHLOHUL
WHNQRORMLUHQN©¸]¾POHULVXQDUDNG¾Q\DQÈQUHQNRWRULWHVL
3DQWRQHèQLQ7¾UNL\HWHPVLOFLVLRODQ2GDN.LP\D¾ONH
©DSÈQGDVDKLSROGXĘXED\LDĘÈLOHUHQN\¸QHWLPL¸O©¾PYH
LOHWLĖLPWHNQRORMLOHULQGHG¾Q\DOLGHUL;5LWH3DQWRQHèQLQ
7¾UNL\HèGHNLWHNGDĘÈWÈPRUWDĘÈYHW¾PVHNW¸UOHUGHNLWHN
\HWNLOLVHUYLVPHUNH]LROGX
%¸\OHFH7¾UNL\HèGHW¾PVHNW¸UOHUHKL]PHWYHUHFHNWHN
\HWNLOLRODQ2GDN.LP\D*HQHO0¾G¾U¾$\OD‰XKDGDURĘ
OXEXRUWDNOÈĘÈQKHPVRQNXOODQÈFÈODUKHPGHVDWÈFÈNRQX
PXQGDNLP¾ĖWHULOHUL©LQ©RN¸QHPOLID\GDODUVDĘODGÈĘÈQÈ
V¸\OHGL
TEKZİP
'HUJLPL]LQELU¸QFHNLVD\ÈVÈQGDVD\IDèGHEXOXQDQ
ê7(.67ę/.ę0<$6$//$5,6(.7˜5ž%ž<ž<25ëEDĖOÈNOÈ
KDEHULQJLULĖLQGH\HUDODQê7HNVWLONLP\DVDOODUÈYHER\DODUÈ
NRQXVXQGDIDDOL\HWJ¸VWHUHQ7H[WLOFRORU7HND\.LP\D
ILUPDVÈ\ÈOÈQGD˜PHUžQVDOWDUDIÈQGDQNXUXOX\RUë
F¾POHVLVHKYHQKDWDOÈ\D]ÈOPÈĖWÈU6¸]NRQXVXF¾POHQLQ
GRĘUXVXê7HNVWLONLP\DVDOODUÈYHER\DODUÈNRQXVXQGDID
DOL\HWJ¸VWHUHQ7HND\.LP\DILUPDVÈ\ÈOÈQGD˜PHU
žQVDOWDUDIÈQGDQNXUXOX\RUëĖHNOLQGHROPDOÈGÈUęIDGH\L
G¾]HOWLU¸]¾UGLOHUL]
Tekstil terbiye
9
sektör gündemi
BOYA VE BASKI SEKTÖRÜ
BU FUARI BEKLİYOR
$YUDV\DèQÈQWHNVWLOER\DYHEDVNÈ
VHNW¸U¾Q¾QEXOXĖPDQRNWDVÈ
ROPDKHGHIL\OH\ROD©ÈNDQ
ê,QWHUG\H3ULQWLQJ(XUDVLD
)XDUÈë+D]LUDQWDULKOHUL
DUDVÈQGD7¾UNL\H7HNVWLO7HUEL\H
6DQD\LFLOHUL'HUQHĘL7776'
LĖELUOLĘLLOHELUOLNWHęVWDQEXO)XDU
0HUNH]LèQGHG¾]HQOHQHFHN
X\ÈOLNLQFLVL\DSÈODFDNê,QWHUG\H
3ULQWLQJ(XUDVLD%R\DUPDGGH
%DVNÈ0¾UHNNHSOHUL3LJPHQWOHU
.LP\DVDOODU%DVNÈYH%R\DPD7HNQR
ORMLOHUL)XDUÈë+D]LUDQ014WDULK
OHULDUDVÈQGDęVWDQEXO)XDU0HUNH]L
116DORQèGDG¾]HQOHQHFHNęNL\ÈOGD
ELUG¾]HQOHQHFHNRODQIXDUD\XUWL©LYH
\XUWGÈĖÈQGDQWRSODP100
¾Q¾]HULQGH
ILUPDQÈQNDWÈOPDVÈEHNOHQL\RU)XDUÈ
$UWNLP)XDUFÈOÈN'LUHNW¸U¾&HQJL]<D
PDQLOHGHĘHUOHQGLUGLN
B
ĖHNLOGHKL]PHWVXQPDNWDGÈUODU‰LQYH
+LQGLVWDQèGDER\DUPDGGH¾UHWLFLVLGH
ROGXN©DID]ODGÈU(Q¸QHPOLDPD©WHNV
WLOVHNW¸U¾L©LQHQ¸QHPOLJLUGLOHUGHQ
RODQER\DUPDGGHNLP\DVDOODUÈEDVNÈ
P¾UHNNHSOHULYHWHNQRORMLOHULILUPDODUÈ
LOHNXOODQÈFÈILUPDODUÈELUDUD\DJHWL
UHUHNLĖELUOLĘLQLDUWÈUPDNYHVHNW¸UGH
\HUDODQ\HQL¾U¾QOHU\HQLNLP\DVDOODU
\HĖLONLP\DVDOODUYH\HQLWHNQRORMLOHULQ
WDQÈWÈOPDVÈQDRODQDNVDĘOD\DQELUSODW
IRUPROXĖWXUPDN
Interdye Printing Eurasia 2014
Fuarının kapsamını ve amacını
ayrıntılı bir şekilde bize aktarır
mısınız?
Bu yıl ikincisini
düzenleyeceğiniz fuarın ilkini
2012 yılında yapmıştınız.
Fuarın 1. Dönemini nasıl geçti
ve bu süre zarfında yeni fuara
yönelik ne tür çalışmalar
yaptınız?
7HNVWLOER\DPDDSUHEDVNÈ\DSDQ
ILUPDODUL©LQHQ¸QHPOLJLUGLOHUGHQELU
WDQHVLĖ¾SKHVL]ER\DUPDGGHOHUEDVNÈ
P¾UHNNHSOHULYHNLP\DVDOODUGÈU%XQXQ
\DQÈVÈUDNXOODQÈODQPDNLQHHNLSPDQODU
YHWHVW¸O©¾PFLKD]ODUÈGDEXVHNW¸U¾Q
D\UÈOPD]ELUHUSDU©DVÈGÈUžONHPL]GH
WHNVWLONLP\DVDOODUȾUHWLPL\DSDQILU
PDODUÈPÈ]PHYFXWWXUYHVHNW¸UHHQL\L
10
%LULQFLê%R\DUPDGGH%DVNÈ0¾UHN
NHSOHUL3LJPHQWOHU.LP\DVDOODU
%DVNÈYH%R\DPD7HNQRORMLOHUL)XDUÈ
,QWHUG\H3ULQWLQJ(XUDVLD1114
(NLP01WDULKOHULDUDVÈQGDęVWDQEXO
)XDU0HUNH]L
QGH
L\DEDQFÈ
L
7¾UNROPDN¾]HUHWRSODP6ILUPDLOH
JHU©HNOHĖWLULOGL,QWHUG\H3ULQWLQJ
(XUDVLDIXDUÈQÈVSHVLILNVHNW¸UIXDUÈ
KDOLQHJHWLUPHNYHVHNW¸U¾QLKWL\D©
ODUÈQÈWDPDQODPÈ\ODNDUĖÈODPDNDGÈQD
WHUEL\HER\DYHEDVNÈVHNW¸UOHULQLQHQ
¸QHPOLVLYLOWRSOXP¸UJ¾WOHULQGHQRODQ
7776'LOHJ¾©OHULPL]LELUOHĖWLUHUHN
IXDUÈXOXVODUDUDVÈSODWIRUPGD¸QHPOL
ELURUJDQL]DV\RQKDOLQHJHWLUPHNDGÈ
QD©DOÈĖPDODUDEDĖODGÈN01\ÈOÈQGD
IXDUDNDWÈODQILUPDODUÈQ\¾]GH90èÈQÈ
\DEDQFÈILUPDODUGDQROXĖPDNWD\GÈ
ęONIXDU8OXVODUDUDVÈ.LP\D6DQD\L
*UXS)XDUÈ7XUNFKHP&KHP6KRZ
(XUDVLDèQÈQL©HULVLQGHEDĘÈPVÈ]D\UÈELU
E¸OJHRODUDNSODQODQGÈDQFDNWDELLNL
QLVSHWHQPHWUHNDUHDQODPÈQGDEXVHQH
G¾]HQOH\HFHĘLPL]IXDUDRUDQODGDKD
N¾©¾NW¾$PD©¸QFHOLNOLRODUDNIXDUÈQ
SRWDQVL\HONDWÈOÈPFÈYH]L\DUHW©LVLQL
WDQÈPDNWÈ'¾]HQOHQHQLONIXDUGD\DND
ODQDQEDĖDUÈLOHIXDUÈQDUWÈN.LP\D)X
DUÈQÈQJ¸OJHVLQGHNDOPDPDVÈJHUHNOLOL
ĘLQHNDUDUYHUHUHN,QWHUG\H3ULQWLQJ
(XUDVLD014)XDUÈèQÈD\UÈELUWDULKWH
EDĘÈPVÈ]RODUDN\DSPDNDUDUÈDOGÈN
%XNDUDULOHELUOLNWH7776'LOHLUWLEDW
KDOLQHJH©HUHNIXDUÈQRUWDNG¾]HQ
OHQPHVLYHNXYYHWELUOLĘLLOH©RNGDKD
J¾©O¾YHE¸OJHVLQGH©RNGDKDNXYYHWOL
ELUVHNW¸UIXDUÈRODFDĘÈQÈQELOLQFLQGH
RODUDNELUOLNWH\ROD©ÈNWÈN<XUWL©LQGH
WHNVWLOVHNW¸U¾LOHLOJLOLGHUJLOHUYHZHE
VLWHOHULQHUHNODPYHUHUHN\XUWGÈĖÈQGD
LVHVHNW¸ULOHLOJLOLIXDUODUDNDWÈODUDN
YH\LQHGHUJLYHZHEVLWHOHULQHUHNODP
YHUHUHN\ÈOODUGÈUNLP\DVHNW¸U¾QH©D
OÈĖPDPÈ]ÈQDYDQWDMODUÈQÈGDNXOODQDUDN
HQHWNLOLĖHNLOGHIXDUÈPÈ]ÈWDQÈWPD\D
GHYDPHGL\RUX]
Sektördeki deneyimlerinize
dayanarak boya ve baskı
sektörünün Türkiye’de
geldiği yeri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
$YUXSDYH$V\D
QÈQJHOLĖHQSD]DUODUÈ
QÈQNHVLĖLPQRNWDVÈQGDEXOXQDQ7¾UNL
\HVDKLSROGXĘXFRĘUDILDYDQWDMLOHVRQ
\ÈOODUGDLNLNÈWD\ÈELUELULQHEDĘOD\DQ
WHNVWLOLKUDFDWÈQÈQ¾VV¾NRQXPXQD
JHOGL%XGXUXP7¾UNL\H
QLQEXVHN
W¸UGHNLHNRQRPLNE¾\¾PHVLQLKÈ]OÈELU
ĖHNLOGHGDKDGDLOHUL\HWDĖÈ\RU
Fuarın destekçilerinden biri de
TTTSD, Dernek ile yaptığınız
iş birliğinden nasıl bir sinerji
ortaya çıktı. Tekstil sektörüne
fuarın katkısını ele alır mısınız?
7776'VHNW¸U¾QGDKDL\L\HUOHUH
JHOPHVLL©LQ]DWHQ©DOÈĖPDODUGDEXOXQ
PDNWDLGL$QFDN\DSÈODQEXLĖELUOLĘLLOH
W¾PNDWÈOÈPFÈILUPDODUYHSURIHV\RQHO
IXDU]L\DUHW©LOHULJ¾QER\XQFDD\QÈ
©DWÈDOWÈQGDEXOXĖX\RURODFDNODU<DQL
ELUQHYLVHNW¸U¾QWLFDULLOLĖNLOHUNXUD
FDNODUÈ\HQLP¾ĖWHULNRQWDNWODUÈLOH
LUWLEDWDJH©HFHNOHULYHYDURODQP¾ĖWH
ULOHULLOHJ¸U¾ĖHELOHFHNOHULELUEXOXĖPD
SODWIRUPXROGX)XDUÈQVHQHGHELU
G¾]HQOHQHFHNROPDVÈLVHIXDU]L\DUHW
©LOHULQLQ\HQLWHNQRORMLYHJHOLĖPHOHUL
ND©ÈUPD\DFDNODUÈELUSODWIRUPROPD
J¸UHYLQLEDĖDUÈLOH\HULQHJHWLUHFHN
'¾Q\DGDDUWÈNVSHVLILNIXDUODUGDKD
ID]ODLOJL©HNL\RU)XDUODUDNDWÈODQYH
IXDUODUÈ]L\DUHWHGHQVHNW¸USURIHV
\RQHOOHULIXDUODUÈQ©RNE¾\¾NROXS
ROPDPDVÈQGDQ]L\DGHGRĘUXGDQNHQGL
VHNW¸UOHUL\OHDODNDOÈROXSROPDPDVÈ
GXUXPXQDJ¸UHWHUFLK\DSÈ\RU'DKD
Cengiz Yaman
Artkim Fuarcılık Direktörü
¸QFHVLQGHWHNVWLOLQDOWGDOODUÈQGDQRODQ
ER\DPDDSUHOHPHWHUEL\HEDVNÈYH
\ÈNDPDVHNW¸UOHULQLQVSHVLILNELUIXDUÈ
\RNWX%XVRUXQX©¸]HELOPHNYHVHNW¸
U¾QVHVLQLGDKDID]ODGX\XUDELOPHNL©LQ
,QWHUG\H3ULQWLQJ(XUDVLD014)XD
UÈQÈG¾]HQOHPHN¾]HUH7¾UNL\H7HNVWLO
7HUEL\H6DQD\LFLOHUL'HUQHĘLLOHJ¾©OH
ULPL]LELUOHĖWLUGLN'HUQHĘLQ]L\DUHW©L
NDWÈOÈPFÈWDQÈWÈPYH\XUWGÈĖÈQGDNLKH
GHIVHNW¸UOHUHXODĖÈOPDVÈNRQXODUÈQGD
EL]OHUHE¾\¾NNDWNÈODUÈEXOXQPDNWD
Haziran döneminde yapılacak
fuara kaç firma yer almak
için başvurdu. Beklentiniz ne
kadar?
)XDUÈQ6DWÈĖODUÈĖXDQWDPKÈ]È\ODGH
YDPHGL\RU7¾UNL\HèGHQVHNW¸U¾Q
¸QGHJHOHQILUPDODUÈ\HUOHULĖLPGLGHQ
DOGÈODU<XUWGÈĖÈQGDQ¸]HOOLNOH‰LQ
YH+LQGLVWDQèGDQ©RNE¾\¾NELULOJL
EXOXQX\RU‰¾QN¾ER\DUPDGGH¾UHWL
PLQLQHQ\RĘXQROGXĘX¾ONHOHUEXQODU
.DWÈOÈPFÈKHGHILPL]0ILUPDROPDNOD
EHUDEHUEXNDWÈOÈPFÈODUÈQ\¾]GH0VL
\DEDQFÈ\¾]GH0èVL7¾UNILUPDODUGDQ
ROXĖX\RUĕXDQIXDUÈQ¾©WHLNLVLVDWÈOPÈĖ
GXUXPGD=L\DUHW©LKHGHILPL]LVHELQ
\HUOLYH\DEDQFÈ]L\DUHW©L\LDĘÈUODPDN
˜]HOOLNOHęUDQ0ÈVÈU7XQXV&H]D\LU
<HPHQ6XGDQ%DQJODGHĖ)DV6XXGL
$UDELVWDQ/LE\D3DNLVWDQ$IJDQLVWDQ
1HSDO+LQGLVWDQ‰LQ7D\ODQG(QGR
QH]\DYHEXQXQJLELELU©RN¾ONHOHUGHQ
]L\DUHW©LEHNOHPHNWH\L]
Tekstil terbiye
11
sektör gündemi
INTERDYE & PRINTING EURASIA
)8$5,1$.$7,/0$1,=údú1
10 NEDEN
1- REKABET
5DNLSOHULQL]RUDGDRODFDN
<¾]OHUFH\HUOLYH\DEDQFÈ
VHNW¸UILUPDVÈQÈQDUDVÈQGD
YDUOÈĘÈQÈ]ÈJ¸VWHULQUHNDEHWLQ
JHULVLQGHNDOPD\ÈQ
3- 6$7,ĕ
2/$1$./$5,
6DWÈĖRODQDNODUÈ\DUDWÈQ.D
UDUYHULFLPHUFLOHUOHELUHELU
J¸U¾ĖHUHNDODQGDVDWÈĖ\DSPD
IÈUVDWÈ\DNDOD\ÈQ$UDĖWÈU
PDODUDJ¸UHIXDUODUGDVDWÈĖ
DQODĖPDODUÈGDKDNROD\QHWL
FHOHQGLULOL\RU
5- SEKTÖR
%$ė/$17,/$5,
6HNW¸UEDĘODQWÈODUÈQÈ]È
J¾©OHQGLULQ5DNLSOHULQL]GH
GDKLOROPDN¾]HUHVHNW¸U¾Q
GLĘHUPHQVXSODUÈ\ODWDQÈĖÈS
\HQLLĖRODQDNODUÈ\DUDWÈQ
7- 0$5.$
%ę/ę1ę5/ęėę1ę=ę
$57,5,1
6HNW¸UGHNL\HULQL]LYHPDUNDEL
OLQLUOLĘLQL]LJ¾©OHQGLULQ6HNW¸UHO
PHG\DQÈQIXDUODUDRODQ\RĘXQ
LOJLVLQLDYDQWDMD©HYLULQ
9- WORKSHOP
68180/$5,
:RUNVKRSSURJUDPODUÈQGD
\HUDOÈQ.LP\DLOHLOJLOL
VHNW¸USURIHV\RQHOOHULQGH
VXQXP\DSPDYHHQ\HQL
WHNQRORMLOHULQL]LWDQÈWPDIÈUVDWÈ
\DNDOD\ÈQ
1
352026<21
žU¾Q©¸]¾POHULQL]LELQOHUFH
\HUOLYH\DEDQFÈ]L\DUHW©L\H
J¸VWHUPHIÈUVDWÈ\DNDOD\ÈQ
)LUPDQÈ]ÈQL©LQGHEXOXQGX
ĘXVHNW¸USURIHV\RQHOOHUL\OH
WDQÈĖÈQYH¾U¾QOHULQL]LQLĖ
SD]DUODUÈQÈ]DJ¸VWHULQ
4- 0žĕ7(5ę
ę/ęĕ.ę/(5ę
9DURODQP¾ĖWHULOHULQL]OH
LOLĖNLOHULQL]LJ¾©OHQGLULQ9,3
P¾ĖWHULOHULQL]LIXDUDGDYHWHGLS
RQODUÈVWDQGÈQÈ]GDDĘÈUOD\DUDN
RQODUÈHWNLOH\LQYHLOLĖNLOHULQL]L
SHNLĖWLULQ
*˜5žĕ0(
ę0.$1,
8ODĖÈOPDVÈJ¾©VDWÈQDOPD
PHUFLOHUL\OHWDQÈĖÈQ1RU
PDOGH©RNGDKDJ¾©LUWLEDW
NXUDELOHFHĘLQL]VHNW¸UPHQ
VXSODUÈ\ODJ¸U¾ĖPHIÈUVDWÈ
\DNDOD\ÈQ
8- 3$=$5/$0$
)LUPDQÈ]ÈVHNW¸UGHWDQÈWÈQ
)XDU¸QFHVLQGHV¾UHVLQFHYH
VRQUDVÈQGD\¾U¾W¾OHQSD]DU
ODPDYHWDQÈWÈPIDDOL\HWOHUL\OH
ILUPDQÈ]ÈVHNW¸UGHWDQÈUOÈĘÈQÈ
DUWÈUÈQ
35(67ę-
3UHVWLMLQL]LDUWÈUÈQ'RĘUX
LKWLVDVIXDUÈQDNDWÈOPDN
VHNW¸UGHNLE¾\¾NLVLPOHUGHQ
ROGXĘXQX]XJ¸VWHULQ
sektör gündemi
TİCARETTE
YENİ BİR
ADIM e-fatura
'¾Q\DHNRQRPLVLYHWLFDUHWKD\DWÈQÈQLĖOHGLĘL
WHNQRORMLNDOW\DSÈLQDQÈOPD]ELUKÈ]ODJHOLĖLUNHQ
ĖLUNHWOHULĖ\DSÈĖĖHNLOOHULQLKHUDQ\HQLOHQHQ
NRĖXOODUDX\DUODPD\D©DOÈĖÈ\RU%XKÈ]OÈ
GHĘLĖLPRUWDPÈJHUHN¸]HOVHNW¸UJHUHNVHNDPX
NXUXPODUÈL©LQN¸NO¾\HQLGHQ\DSÈODQGÈUPD
SURMHOHULQL]RUXQOXKDOHJHWLUL\RUĕLUNHWOHULQ
NDUĖÈNDUĖÈ\DROGXĘXULVNOHUNDUPDĖÈNODĖÈ\RUYH
DUWÈ\RU)LUPDODUÈQJHU©HNOHĖWLUPHVLJHUHNHQ
G¸Q¾Ė¾P¾QELUDGÈPÈGDHIDWXUD\DJH©LĖ
3HNLHIDWXUDQHGLU"
14
¾QO¾N\DĖDPÈQKHUDODQÈQGDNXOODQÈPÈ\D\JÈQODĖDQWHNQRORMLQLQWLFDULKD\DWWDGDNXOODQÈPÈWLFDUHWKDFPLQL
JHQLĖOHWLFL\¸QGHDUWPD\DGHYDPHGL\RU%XQXQGDHQ
VRQ¸UQHNOHULQGHQELULGH\DĖDQÈODQWHNQRORMLNJHOLĖPHOHUH
SDUDOHORODUDNĖLUNHWOHUHVXQXODQKL]PHWNDOLWHVLQLL\LOHĖWLUPHNYH\HQLKL]PHWVH©HQHNOHULLOHĖLUNHWOHULQYHUJL\¾N¾PO¾O¾NOHULQLNROD\ODĖWÈUPDNDPDFÈ\OD*HOLUęGDUHVL%DĖNDQOÈĘÈ
*ę%IDWXUDVLVWHPLQGH\HQLELUG¸QHPEDĖODWDUDNH-IDWXUD
X\JXODPDVÈQDJH©WLH-IDWXUDYHULIRUPDWYHVWDQGDUGÈ*HOLU
ęGDUHVL%DĖNDQOÈĘÈWDUDIÈQGDQEHOLUOHQHQ9HUJL8VXO.DQXQX
98.JHUHĘLELUIDWXUDGD\HUDOPDVÈJHUHNHQELOJLOHULQVDWÈFÈ
YHDOÈFÈDUDVÈQGDNLLOHWLPLQLQPHUNH]LELUSODWIRUP¾]HULQGHQ
JHU©HNOHĖWLULOGLĘLHOHNWURQLNELUEHOJH\LLIDGHHGL\RUH-IDWXUD
\HQLELUEHOJHW¾U¾ROPD\ÈSNDĘÈWIDWXUDLOHD\QÈKXNXNLQLWHOLNOHUHVDKLS
G
e-fatura neyi amaçlıyor?
*HOLUęGDUHVL%DĖNDQOÈĘÈWDUDIÈQGDQ
\¸QHWLOHQH-IDWXUDX\JXODPDVÈQGD
DPD©WHNIRUPDWYHVWDQGDUGDJ¸UH
VDWÈFÈYHDOÈFÈDUDVÈQGDJ¾YHQOL]DPDQYHPDOL\HWWDVDUUXIXVDĘOD\DQ
ELUVLVWHPROXĖWXUPDNH-IDWXUDX\JXODPDVÈVLVWHP¾]HULQGH¸QFHGHQ
WDQÈPODQPÈĖRODQNXOODQÈFÈODUÈQEHOLUOHQHQVWDQGDUWODUDX\JXQHOHNWURQLN
EHOJHOHULJ¸QGHUHQWDUDIWDQDOÈFÈ
WDUDIDLOHWLPLQLVDĘOD\DQPHVDMODĖPD
DOW\DSÈVÈQÈLIDGHHGL\RU8\JXODPD
ELUPHUNH]HWUDIÈQGDWDQÈPODQDQ
êJ¸QGHULFLELULPëYHêSRVWDNXWXVXë
\D]ÈOÈPODUÈDUDFÈOÈĘÈLOH©DOÈĖÈ\RU%X
DPD©OD;0/WDEDQOÈWLFDULKD\DWÈQ
W¾PV¾UH©OHULQLYHHWLNHWOHPHOHUL
L©HUHQXOXVODUDUDVÈ8%/-75VWDQGDUGÈ
EHQLPVHQPLĖGXUXPGD
e-fatura uygulamasını
kimler kullanacak?
9VÈUDQROX98.LOHW¾]HONLĖLOHU
VLVWHPGHQID\GDODQDELOLUNHQ416
VÈUDQROX98.WHEOLĘLLOHJHU©HN
NLĖLOHUHGHH-IDWXUDX\JXODPDVÈQD
GDKLOROPDKDNNÈWDQÈQPÈĖGXUXPGD8\JXODPDQÈQ\D\JÈQODĖWÈUÈOPDVÈ
DPDFÈ\ODWDWXUDODUÈQ*ę%WDUDIÈQGDQ
EHOLUOHQHQDUDFÈILUPDODUYDVÈWDVÈ\OD
J¸QGHULOLSDOÈQPDVÈQÈVDĘOD\DQê˜]HO
(QWHJUDW¸UO¾NëX\JXODPDVÈJHQHO
LĖOH\LĖHGDKLOHGLOPLĖ˜]HOHQWHJUDW¸UO¾NVD\HVLQGHELOJLLĖOHPDOW\DSÈVÈ
\HWHUOLROPD\DQP¾NHOOHIOHULQGH
X\JXODPDGDQNROD\FDID\GDODQDELOPHOHULDPD©ODQPÈĖ416ÈUD1XPDUDOÈ9HUJL8VXO.DQXQX*HQHO7HEOLĘL
NDSVDPÈQGDH-IDWXUDX\JXODPDVÈQÈQ
]RUXQOXRODQODULVHĖ¸\OHVÈUDODQÈ\RU
5015VD\ÈOÈ3HWURO3L\DVDVÈ.DQXQX
NDSVDPÈQGDPDGHQLOLVDQVÈQDVDKLS
RODQODU011\ÈOÈQGDPDODODQ5
PLO\RQYH¾VW¾EU¾WVDWÈĖKDVÈODWÈQD
VDKLSRODQP¾NHOOHIOHU460VD\ÈOÈ
˜]HO7¾NHWLP9HUJLVL.DQXQDHNOL
6D\ÈOÈOLVWHGHNLPDOODUÈLPDOLQĖDYH\D
LWKDOHGHQOHU011\ÈOÈQGDPDODODQ
10PLO\RQYH¾VW¾EU¾WVDWÈĖKDVÈODWÈQDVDKLSP¾NHOOHIOHU
\HWOHULQLQ©RNE¾\¾N¸O©¾GHRUWDGDQ
NDOGÈUÈOPDVÈ\HUDOPDNWDH-IDWXUDQÈQ
LĖOHWPHOHUHVDĘODGÈĘÈHQE¾\¾NDYDQWDMLVH\¸QHWLPVHORODFDN)DWXUDODUD
DQOÈNXODĖÈODELOHFHNGROD\ÈVÈ\ODQDNLW
\¸QHWLPLNROD\ODĖDFDNKÈ]ODQDFDNWÈU
*¾Q¾P¾]¾QKÈ]ODGHĘLĖHQYHJHOLĖHQ
G¾Q\DVÈQGDLĖOHWPHOHULQEDĖDUÈVÈ
ELUD]GDVRILVWLNHELUWHGDULN]LQFLUL
ROXĖWXUPDODUÈQDEDĘOÈGÈU)DUNOÈORNDV\RQODUGDNLDOÈFÈODUYHVDWÈFÈODULOH
EXQODUDUDVÈQGDNLLOHWLĖLPLQDODELOGLĘLQHKÈ]OÈYHHOEHWWHG¾Ė¾NPDOL\HWOH
VDĘODQPDVÈJ¾Q¾P¾]¾QUHNDEHW©L
SL\DVDNRĖXOODUÈQÈQELUJHUHĘLGLU
H-IDWXUDLĖOHWPHOHUGHNLGLMLWDOG¸Q¾Ė¾PHNRVLVWHPLQLQLONYHHQ¸QHPOL
EDVDPDĘÈGÈU%¾W¾QEXQODUODEHUDEHU
H-IDWXUD¸]HOOLNOHN¾UHVHOĖLUNHWOHUOHLĖ\DSPDQÈ]ÈQ¸Q¾Q¾GDKDID]OD
D©DFDNHOHNWURQLNELUX\JXODPDGÈU
%XGDIDWXUDODPDV¾UH©OHULQGH\DĖDQDELOHFHNKDWDODUÈPLQLPL]HHGHUHN
YHULPOLOLNDUWÈĖÈVDĘOD\DFDNWÈUęĖOHWPHOHUHIDWXUDL©LQ\DSPÈĖROGXNODUÈ
KDUFDPDODUÈ6D\LOD15\ÈODUDVÈQGD
DPRUWLHWPHNWHYHWRSODPGDFLURODUÈQÈQ\¾]GH
VLRUDQÈQGDELUWDVDUUXIWD
EXOXQPDNWD$YUXSDOÈĖLUNHWOHULQ
1960
ODUGDKHUKDQJLELUGHYOHW
]RUODPDVÈROPDNVÈ]ÈQVÈUINDUODUÈQÈ
PDNVLPL]HHWPHNL©LQNHQGLOLĘLQGHQ
e-fatura kullanma yöntemleri
Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler
kendi bilişim sistemlerini web servisler
aracılığıyla e-fatura uygulamasına entegre
etmektedirler.
Özel Entegrasyon Yöntemi: Faturaların
GİB tarafından belirlenen aracı firmalar
vasıtasıyla gönderilip alınmasını sağlayan
yöntemdir.
Portal Yöntemi: E-fatura portal yöntemi,
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “www.
efatura.gov.tr” internet adresinden
ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura
uygulaması hizmetidir.
KDUHNHWHJH©HUHNKD\DWDJH©LUGLNOHUL
H-IDWXUDGHYOHWWHQGDKD©RNILUPDODUÈQLĖLQH\DUD\DFDNYHWLFDULKD\DWÈ
NROD\ODĖWÈUÈSYHULPOLOLĘLDUWÈUDUDN
©DĘDX\JXQWLFDUHW\DSPDRODQDĘÈ
VDĘOD\DFDN'¾Q\DQÈQG¾]OHĖWLĘLELU
RUWDPGDNDĘÈWIDWXUDGDÈVUDUHWPHN
ILUPDODUÈQHWUDIÈQDGXYDULQĖDHWPHNWHQIDUNVÈ]RODUDNJ¸U¾O¾\RU7LFDUHW
e-fatura ile ticaret
ivme kazanacak
H-IDWXUDQÈQHQJ¸U¾Q¾UDYDQWDMODUÈ
DUDVÈQGDNDĘÈWIDWXUDGDQNXUWXODUDN
EDVNÈ\D]GÈUPDSRVWDYHDUĖLYPDOL-
Tekstil terbiye
15
sektör gündemi
KD\DWÈQGDNLND\ÈWGÈĖÈOÈĘÈQ¸QOHQPHVLQGHNLNDWNÈVÈ\ODKDNVÈ]UHNDEHWLQ
¸Q¾QHJH©LOPHVLQGHGHHWNLOLRODFDĘÈ
¸QJ¸U¾OHQH-IDWXUDX\JXODPDVÈJHOHFHĘLQN¾UHVHOSD]DUODUÈQDILUPDODUÈQ
DGDSWDV\RQGDGDNROD\OÈNVDĘOD\DFDN
JLELJ¸U¾Q¾\RU
e-fatura kullanımında
farklı yöntemler var
(QWHJUDV\RQ<¸QWHPL0¾NHOOHIOHU
NHQGLELOLĖLPVLVWHPOHULQLZHEVHUYLVOHUDUDFÈOÈĘÈ\ODH-IDWXUD8\JXODPDVÈQD
HQWHJUHHWPHNWHGLUOHU˜]HO(QWHJUDV\RQ<¸QWHPL)DWXUDODUÈQ*ę%
WDUDIÈQGDQEHOLUOHQHQDUDFÈILUPDODU
YDVÈWDVÈ\ODJ¸QGHULOLSDOÈQPDVÈQÈVDĘOD\DQ\¸QWHPGLU%XILUPDODUZZZ
HIDWXUDJRYWUDGUHVLQGH\D\ÈPODQPÈĖWÈU3RUWDO<¸QWHPLH-IDWXUD3RUWDO<¸QWHPL*HOLUęGDUHVL%DĖNDQOÈĘÈ
WDUDIÈQGDQZZZHIDWXUDJRYWU
LQWHUQHWDGUHVLQGHQ¾FUHWVL]RODUDN
VXQXODQELUH-IDWXUDX\JXODPDVÈKL]PHWLGLUH-IDWXUDQÈQNDĘÈGDEDVÈODUDN
VDNODQPDVÈQÈQV¸]NRQXVXGHĘLO0¾NHOOHIOHUG¾]HQOHGLNOHULYHDOGÈNODUÈ
H-IDWXUDODUȾ]HULQGH0DOL0¾K¾U
YH\DHOHNWURQLNLP]D\ÈGDL©HUHFHN
ĖHNLOGHNDQXQLV¾UHOHUGDKLOLQGHNHQGL
E¾Q\HOHULQGHNLHOHNWURQLNPDQ\HWLN
YH\DRSWLNRUWDPODUGDPXKDID]DYH
LVWHQGLĘLQGHHOHNWURQLNPDQ\HWLN
YHRSWLNDUD©ODUYDVÈWDVÈ\ODLEUD]
HGHFHNOHU%XQXQODELUOLNWHYHULE¾W¾QO¾Ę¾Q¾QVDĘODQPDVÈLOHNRQXQXQ
WHNQLNELULNLPJHUHNWLUPHVLQHGHQL\OH
H-IDWXUDODUÈQ*ę%WDUDIÈQGDQEHOLUOHQPLĖVDNODPDFÈNXUXOXĖODUWDUDIÈQGDQ
VDNODQPDVÈLPNDQÈJHWLULOPLĖGXUXPGD
e- faturayla
e- defter de zorunlu
416ÈUD1ROX98.*HQHO7HEOLĘL
LOHHOHNWURQLNIDWXUDG¾]HQOHPH]RUXQOXOXNNDSVDPÈQDJLUHQP¾NHOOHIOHULQHOHNWURQLNGHIWHUX\JXODPDVÈQD
014WDNYLP\ÈOÈL©HULVLQGHJH©PHOHUL
]RUXQOXH-IDWXUDVLVWHPLQHND\ÈWROPDVÈJHUHNLSGHND\ÈW\DSWÈUPD\DQODU
L©LQDVÈOFH]DODUÈQLVH014\ÈOÈQGDQ
LWLEDUHQEDĖOD\DFDĘÈND\GHGLOL\RU
H-IDWXUDG¾]HQOHPHN]RUXQGDROGXĘX
KDOGHEX]RUXQOXOXĘDX\PD\DQODUD
9HUJL8VXO.DQXQX
QXQ5è¾QF¾
0DGGHVL
QHJ¸UHKHUELUIDWXUD\D
16
\D]ÈOPDVÈJHUHNHQWXWDUÈQ\¾]GH
10èXRUDQÈQGD¸]HOXVXOV¾]O¾NFH]DVÈ
NHVLOHFHNDQFDNEXĖHNLOGHNHVLOHQ
FH]DODUÈQ\ÈOOÈNWRSODPÈ94ELQOLUD\È
JH©HPH\HFHN
Gelişmiş ülkelerde e-fatura
kullanılıyor
*HOLĖPLĖ¾ONHOHUGHNHQGLQHJHQLĖELU
ĖHNLOGHNXOODQÈPDODQÈEXODQH-IDWXUD
VD\HVLQGHV¸]NRQXVX¾ONHOHUGH
EXOXQDQILUPDODUKHUĖH\GHQ¸QFH
]DPDQGDQWDVDUUXIHGL\RU1RUYH©
ęVYH©)LQODQGL\DęVYL©UH0HNVLND
%UH]LO\DYHĕLOLJLEL¾ONHOHUGHX]XQ
]DPDQGDQEX\DQDX\JXODQDQVLVWHP
G¾Q\DWLFDUHWLQLQHQE¾\¾NLNL¾ONHVL
RODQ+LQGLVWDQYH‰LQèGHGH\HQL\HQL
NHQGLQH\DĖDPDODQÈEXOX\RU)RUWXQH500LQGHNVLQHJLUHQĖLUNHWOHULQ
\DSWÈNODUÈDOÈĖYHULĖOHUGHNDĘÈWIDWXUD
NXOODQÈPÈQÈQJLGHUHND]DOGÈĘÈJ¸U¾O¾\RU<DSÈODQDUDĖWÈUPDODU01\ÈOÈ
VRQXQGDWRSODPIDWXUDODĖPDKDFPLQLQ\¾]GH60RUDQÈQGDHOHNWURQLNRUWDPDWDĖÈQGÈĘÈQÈJ¸VWHUL\RUH-IDWXUD
NXOODQÈPÈQÈQWHNQLNPDOLYHLGDULID\GDODUVDĘOÈ\RUV¸]NRQXVXX\JXODPD
LOHNDĘÈWIDWXUD\DJHUHNNDOPÈ\RU
e-fatura sayesinde
1. Veriler kağıda basılarak saklanmaz
2. Kağıt fatura için bir arşiv odasına
gerek kalmaz
3. Harcanan malzeme tüketimi azalır
4. Personel ihtiyacı ortadan kalkar
5. Maliyet tasarrufu sağlanır
6. Faturanın postada kaybolma veya
gecikme ihtimali olmaz
7. Şirketler muhasebelerini kontrol
edebilir
DUĖLYRGDVÈQDLKWL\D©GX\XOPX\RU
GÈĖVLVWHPOHUOHYHULHQWHJUDV\RQXQX
VDĘODQÈ\RUND\EROPDYHJHFLNPH
JLELGXUXPODUÈQROPD\DFDĘÈQÈQGD
DOWÈ©L]LOL\RUH-IDWXUDNXOODQÈPÈ\OD
ILUPDODUÈQNDĘÈWIDWXUD\DJ¸UH\¾]GH
0-5JLELELUPDOL\HWWHQNXUWXODFDĘÈ
ND\GHGLOL\RU0DOL\H%DNDQOÈĘÈèQÈQEX
G¾]HQOHPH\LJHWLUPHVLQGHNLHQE¾\¾NVHEHSOHUGHQELULGHND\ÈWGÈĖÈOÈĘÈQ
¸Q¾QHJH©PHN
E- FATURADA BİLİNMESİ
GEREKENLER
Kimler e-fatura
kullanmak zorunda?
e- fatura nedir?
H-IDWXUDYHULIRUPDWVWDQGDUGÈ
*HOLUęGDUHVL%DĖNDQOÈĘÈWDUDIÈQGDQEHOLUOHQHQ98.9HUJL
8VXO.DQXQXJHUHĘLL©HULVLQGH
ELUIDWXUDGD\HUDOPDVÈJHUHNHQELOJLOHULQ\HUDOGÈĘÈVDWÈFÈ
YHDOÈFÈDUDVÈQGDNLLOHWLPLQLQ
PHUNH]LELUSODWIRUP*ę%èHDLW
SODUWIRUP¾]HULQGHQJHU©HNOHĖWLULOGLĘLHOHNWURQLNELUEHOJH
RODUDNWDQÈPODQÈ\RU
Brüt satış hasılatından
anlaşılması gereken nedir?
Alışların amacı önemli midir?
%U¾WVDWÈĖKDVÈODWÈUDNDPÈQDEDNÈOÈUNHQVDGHFHV¸]NRQXVXPDOODUÈQDOÈĖ
YH\DVDWÈĖUDNDPODUÈGHĘLOGHJHOLU
WDEORVXQGD\HUDODQEU¾WVDWÈĖKDVÈODWÈQÈQ011\ÈOVRQXEDNL\HVLHVDV
DOÈQDFDN6¸]NRQXVXDOÈĖODUÈQWLFDUL
DPD©ODYH\DW¾NHWLPDPDFÈ\OD\DSÈOÈS
\DSÈOPDPDVÈ]RUXQOXOXĘXHWNLOHPH]
e-fatura uygulaması her
mükellef için aynı mıdır yoksa
farklı uygulama biçimleri söz
konusu mu?
6LVWHPHGDKLOROPDVÈEDNÈPÈQGDQ
]RUXQOXOXNJHWLULOHQP¾NHOOHIOHUH
ND\ÈWHVQDVÈQGD¾©IDUNOÈVH©HQHNVXQXOX\RU%XVH©HQHNOHUGHQELULND\ÈW
HVQDVÈQGDVH©LOHFHNYHGDKDVRQUDEX
VH©LPLVWHQLUVHGHĘLĖWLULOHELOHFHNWLU
%XVH©HQHNOHULVHê3RUWDO<¸QWHPLë
ê(QWHJUDV\RQ<¸QWHPLëYHê˜]HO(QWHJUDW¸U<¸QWHPLëRODUDNVÈUDODQÈ\RU
e- faturanın amacı nedir?
0¾NHOOHIOHULQYHUJLNDQXQODUÈQD
X\XPODUÈQÈQDUWÈUÈOPDVÈND\ÈWGÈĖÈOÈĘÈQL]OHQHUHN¸QOHQPHVLVDWÈFÈ
YHDOÈFÈDUDVÈQGDJ¾YHQOL]DPDQ
YHPDOL\HWWDVDUUXIXVDĘOD\DQELU
IDWXUDODĖPDVLVWHPLROXĖWXUPDN
\¾NVHNRSHUDV\RQHOPDOL\HWOHULQ
D]DOWÈOPDVÈYH©DĘGDĖKÈ]OÈYHVRQX©RGDNOÈELUGHQHWLPDOW\DSÈVÈQDJH©LĖLQ]HPLQLQLKD]ÈUODPDN
EXVLVWHPHJH©LĖLQJHUHN©HOHUL
RODUDNVD\ÈODELOLU
5015VD\ÈOÈ3HWURO3L\DVDVÈ.DQXQXNDSVDPÈQGDPDGHQL\DĘOLVDQVÈQDVDKLSRODQ
P¾NHOOHIOHUGHQ011WDNYLP\ÈOÈL©LQGH
PDODOÈĖÈ\DSDQODUVDWÈQDOGÈNODUÈPDOÈQ
W¾U¾QHIL\DWÈQDPLNWDUÈQDYH\DKHUKDQJL
ELU¸]HOOLĘLQHEDNÈOPDNVÈ]ÈQ011\ÈOÈJHOLU
WDEORODUÈQGDNLEU¾WVDWÈĖKDVÈODWÈUDNDPODUÈ
5PLO\RQ-7/YH\DGDKD\¾NVHNLVHHOHNWURQLNIDWXUDX\JXODPDODUÈQDGDKLORODFDNODU
˜]HO7¾NHWLP9HUJLVL.DQXQXèQDHNOL,,,
VD\ÈOÈOLVWHGHNLPDOODUÈLPDOLQĖDYH\DLWKDO
HGHQP¾NHOOHIOHUGHQ011WDNYLP\ÈOÈL©LQGH
PDODOÈĖÈ\DSDQODUVDWÈQDOGÈNODUÈPDOÈQW¾U¾QHIL\DWÈQDPLNWDUÈQDYH\DKHUKDQJLELU
¸]HOOLĘLQHEDNÈOPDNVÈ]ÈQ011\ÈOÈJHOLUWDEORODUÈQGDNLEU¾WVDWÈĖKDVÈODWÈUDNDPODUÈ10
0LO\RQ-7/YH\DGDKD\¾NVHNLVHHOHNWURQLN
IDWXUDYHHOHNWURQLNGHIWHUX\JXODPDODUÈQD
GDKLORODFDNODU
e-fatura uygulamasına geçecek
olan firmaların listesine nereden
ulaşabilir?
0DGHQL\DĘOLVDQVÈQDVDKLSRODQODULOHJD]OÈYHDONROO¾L©HFHNOHULOHW¾W¾QYHW¾W¾Q
¾U¾QOHULQLLPDOLQĖDYH\DLWKDOHGHQOHULQ
OLVWHVL*ę%WDUDIÈQGDQZZZH-IDWXUDJRY
WUDGUHVLQGH\D\ÈQODQÈ\RU%XOLVWHOHUH
EDNÈODFDNYHEXOLVWHOHUGH\HUDODQP¾NHOOHIOHUGHQ011\ÈOÈQGDPDODOÈĖÈQÈQEXOXQPDVÈKDOLQGHD\QÈ]DPDQGD011\ÈOÈL©LQ
EHOLUOHQHQFLURGDDĖÈOPÈĖVDH-IDWXUDX\JXODPDVÈQDJH©LOPHVL]RUXQOXRODFDN
e-fatura kapsamına girmesi
gerektiği halde sisteme dahil
olmayan mükellefler için hangi
yaptırımlar uygulanacak?
=RUXQOXOXNNDSVDPÈQGDROXSGD
H-IDWXUDX\JXODPDVÈQDEHOLUWLOHQWDULKWHJH©PH\HQP¾NHOOHIOHUH1VD\ÈOÈ
9HUJL8VXO.DQXQXèQXQEXEHOJHOHULQ
KL©G¾]HQOHQPHPHVLKDNNÈQGDNLFH]D
K¾N¾POHULX\JXODQDFDN
e- fatura uygulamasına dahil
olunduğunda sadece e- fatura
mı kesilecek?
6LVWHPHND\ÈW\DSWÈUDQP¾NHOOHIOHU
VLVWHPHND\ÈWOÈROPD\DQP¾NHOOHIOHUH
\DSWÈNODUÈPDOWHVOLPLYHKL]PHWL©LQ
NDĘÈWRUWDPÈQGDIDWXUDG¾]HQOHPH\H
GHYDPHGHFHN$QFDNVLVWHPHND\ÈWOÈ
RODQP¾NHOOHIOHUNHQGLDUDODUÈQGD
PXWODNDH-IDWXUDVLVWHPL¾]HULQGHQ
IDWXUDODĖDFDNODU
e-fatura uygulamasına
dahil olanların e- defter
uygulamasına da dahil
olmaları zorunlu mu?
H-IDWXUDX\JXODPDVÈQDJH©HQ
P¾NHOOHIOHULQ014\ÈOÈQGD
H-GHIWHUX\JXODPDVÈQDGDGDKLO
ROPDODUÈJHUHNL\RU
Tekstil terbiye
17
sektör gündemi
KUMAŞIN 2015 TRENDLERİ
PV PARİS'TE BELİRLENDİ
<ÈOGDLNLGHIDG¾]HQOHQHQ
ê3UHPLHUH9LVLRQ3DULVë
)XDUÈèQÈQĕXEDWD\ÈQGD
G¾]HQOHQHQELULQFLG¸QHPLQGH
WHNVWLOVHNW¸U¾\HQLWUHQGOHULOH
EXOXĖWX'¾Q\DGDW¾PWHNVWLO
SURIHV\RQHOOHULQLQLOJLVLQL
¾]HULQHWRSOD\DQIXDUGD
\ÈOÈQÈQNXPDĖWUHQGOHUL
EHOLUOHQGL
LUPDVWDQWODUÈQÈQ\DQÈVÈUDPRGD
YHWUHQGELOJLE¸O¾POHULQLQGH
EXOXQGXĘX3UHPLHUH9LVLRQ3DULV
)XDUÈG¾]HQOHQGLĘLKHUG¸QHPWHNVWLO
YHPRGDVHNW¸U¾QGHQ\RĘXQLOJLJ¸U¾\RU3DULV1HZ<RUN0RVNRYDYH
ĕDQJD\JLELĖHKLUOHUGHG¾]HQOHQHQEX
IXDUX]XQ\ÈOODUGDQEX\DQDVHNW¸UH
KL]PHWHGL\RU+HU\ÈOG¾]HQOHQHQ
3UHPLHUH9LVLRQèÈQEX\ÈONLLONG¸QHPL
18-0ĕXEDWWDULKOHULDUDVÈQGD3DULVèWH
JHU©HNOHĖWL)XDUGDEXVHQH0IDUNOÈ
¾ONHGHQWRSODPGD740ILUPD¾U¾QOHULQL
VHUJLOHPHRODQDĘÈEXOGX)XDUDJH©HQ
\ÈODJ¸UHILUPDED]ÈQGDNDWÈOÈPFÈVD\ÈVÈQGDHQID]ODDUWÈĖÈ\¾]GH44LOHęWDO\D
J¸VWHULUNHQLNLQFLVÈUD\È\¾]GH1LOH
7¾UNL\HDOGÈ%XG¸QHPGHIXDUÈQEDĖUROR\XQFXODUÈDUDVÈQGD\HULQLDOPD\È
EDĖDUDQ7¾UNL\H68ILUPDLOHNDOLWHVLQL
NRQXĖWXUGX)XDUGDNXPDĖDNVHVXDU
YHLSOLN¾UHWLFLOHULQLQ\DQÈVÈUDWDVDUÈPFÈODUYHPRGDVW¾G\RODUÈGD015
WUHQGOHULQLVHUJLOHPHLPNDQÈEXOGX
)XDUÈQ,QGLJRE¸O¾P¾QGHLVH198IDUNOÈ
WDVDUÈPVW¾G\RVXQXQELUELULQGHQLOJLQ©
GHVHQYHWDVDUÈPODUÈ]L\DUHW©LOHUHVXQXOGX
)XDUGDRUWD\D©ÈNDQ015\ÈOOÈWUHQG-
F
18
OHULQHDLWGHĘHUOHQGLUPHOHULVHĖ¸\OH
'RNXPDYH¸UJ¾\¾]H\OHUGHMDNDU
\¸QWHPLLOHUHQNOHQGLUPHGDKDGD
¸QHPND]DQDFDN-DNDUOÈGRNXPD\¸QWHPLLOHGHQLPNXPDĖODUGD'HIHNW
HOGHHGLOHFHN'HQLPGH¸]HOOLNOHPDYL
UHQNYHWRQODUÈ\HQLGHQ¸QHPND]DQDFDN˜]HOOLNOHVDUÈUHQNYHWRQODUÈ
¸UJ¾NXPDĖODUGD¸QSODQD©ÈNDFDN
:LQG-SURRIZDWHU-SURRIYHUDLQ-SURRI
¸]HOOLNOLWHNQLNNXPDĖODUGDLQFHLSOLN-
OHUYHVÈNGRNXPDNXOODQÈODUDNLQFHOLN
YHKDILIOLNVDĘODQDFDN.DOÈQLSOLNOHU
G¾Ė¾NILQHNXOODQÈODUDNJHYĖHN¸UJ¾O¾
KDILIYHUDKDWPHYVLPOLNVZHDWVKLUWOHU
HOGHHGLOHFHN*HQHORODUDNPHUVHUL]HOL
SDPXNVLPOLLSOLNLSHNJLELHO\DIODUYH
SDUODNNDSODPDODUNXOODQÈODUDNNXPDĖODUGDSDUODNOÈNVDĘODQDFDNęQFHFLNYH
KDILINXPDĖODUGHYRUHEDVNÈJ¸]HQHNOL
QDNÈĖYHOD]HUNHVLP\¸QWHPOHULIHUDKOÈĘDRODQDNWDQÈ\DFDN
BLOUSE/DRESS
%2/'/<23(1:25.('
ï'RNXPDODU¸UJ¾OHUYHGDQWHOOHUEDĖWDQDĖDĘÈKDYDQÈQJLUPHVLQHL]LQYHUHFHN
ĖHNLOGHEL©LPOHQGLULOHFHN
ï'HYRUHEDVNÈJ¸]HQHNOLQDNÈĖYHOD]HUNHVLP\¸QWHPOHULIHUDKOÈĘDRODQDNWDQÈ\DFDN
ETHERAL FINENESS
ï'¾]YHPLNURGHVHQOLWUDQVSDUDQNXPDĖODU¸QSODQD©ÈNDFDN
ï.UHPJLEL\XPXĖDFÈNLSHNOHU\XPXĖDWÈOPÈĖNUHSOHUKDVVDVSDPXNODUYHYXDO
¸UJ¾OHUWHUFLKHGLOHFHN
ï<DUÈĖHIIDI\¾QOHUYHNHWHQOHU©RNNDWPDQOÈLQFHHOELVH¾UHWLPLQGHNXOODQÈODFDN
SUIT AND JACKET
SHIRTING INFLUENCE
ï(UNHNJ¸POHNOHULQGHNLJ¸UVHOHIHNWOHU\¾QYHSDPXNOXĖHNOLQGHWDNÈP
HOELVHOHUHGH\DQVÈ\RU
ï.DUHOLYH\D©L]JLOLGHVHQOHURSDNYHFDQOÈLQFHFLNNXPDĖODUGDKD\DW
EXODFDN
23$48(/,*+71(66
ï3¾U¾]V¾]HNVWUDLQFHSDPXNODUYH6XSHU1506\D]OÈN\¾QHO\DIODUNXOODQÈODFDN
LINEN GRAINS
ï.UHSWLSLGRNXPDODULQFHHO\DIODUHVQHNNHWHQPDWHU\DOLNHWHQ-\¾Q
NDUÈĖÈPODUÈNXOODQÈODFDN
T-SHIRT VE POLO
ELEGANTLY TRANSLUCENT
ï0HUVHUL]HSDPXNLSHNNDUÈĖÈPODUYH\¾QLSOLNOHUNXOODQÈODUDN
ĖÈNHNVWUDLQFHMHUVH\YHKDYDOÈSLNHNXPDĖODUHOGHHGLOHFHN
7(;785('675ę3(6
ï*HQLĖYHGDOJDOÈ©L]JLOHUWHUFLKHGLOHFHN
ïĕHIIDIOÈNYHRSDNOÈĘÈQNRQWUDVWOÈĘÈNXPDĖODUGDJ¸U¾OHFHN
ETHNO CHIC
ï)DQWH]LSROR¸UJ¾OHUGHHWQLNYXUJX\DSÈODFDN
ï0LQLPLNURMDNDUODUODERO©L]JLOLPRWLIOHUHOGHHGLOHFHN
SHIRT
6(0,75$163$5(1&<
ï(UNHNOLNJ¸POHNOHUHWUDQVSDUDQOÈNJHOL\RU
0,1,$785(35,176
ï%DVNÈPRWLIOHULQGHN¾©¾NEDOÈNODUN¾©¾N©D\ILQFDQÈPLNURSRUWUHOHU
JLELN¾©¾NVHPEROLNGL]D\QODUGDKDGD¸QSODQD©ÈNDFDN
ENLARGED SOFTNESS
ï'¾Ė¾NJUDPDMOÈFDVXDOJ¸POHNOLNOHUGHE¾\¾NER\XWOXGHVHQOHUNXOODQÈODFDN
ï*HQLĖĖHULWOHUVHQNURQL]HĖHNLOGHUHQNOHQGLULOHFHN
Tekstil terbiye
19
sektör gündemi
TRENCH AND JACKET
,03(&&$%/(+<%5,'6
ï+RPRMHQGRXEOH-IDFHNXPDĖODU
ï6HQWHWLNYHGRĘDOHO\DIODUÈQE¾W¾QOH\LFLNDUÈĖÈPÈQGDQROXĖDQKDVVDV¸UJ¾YH
GRNXPDNXPDĖODU
635,*+7/<)$17$6<
ïĕLĖLULOPLĖGRNXPDYH¸UJ¾SLNHNXPDĖODUMDNDULOHLĖOHQHFHNYH\D¾]HULQH
©L©HNEDVNÈ\DSÈODFDN
BEACHWEAR-SWIMWEAR
6+$3,1*'
ï'DKDNDGÈQVÈYHĖÈNPD\RODUL©LQHVQHNYHPDW¸UJ¾NÈOÈINDSODPDODUNXOODQÈODFDN
7523,&$/+($7
ï.DGÈQYHHUNHNJL\LPLQGHVRODUUHQNOHUNXOODQÈODFDN
ï0D\RODUGDYHĖRUWODUGD.DUD\LSOHUH¸]J¾PRWLIOHUYH©XEXNOXGHVHQOHUNXOODQÈODFDN
:$6+('287&2/'1(66
ï'HQLPHWNLVLSODMJL\LPLQGHGHHWNLVLQLJ¸VWHUHFHN
ï7X]OXGHQL]VX\XQGDKDILI©HDĘDUPÈĖJLELJ¸U¾QHQPDYLWRQODUW¾PUHQNOHUGHYH
PRWLIOHUGH¸QSODQD©ÈNDFDN
OUTDOOR&ACTIVE SPORTS
62/$53527(&7,21
ïç+HDWSURRIèNXPDĖODU¸QSODQD©ÈNDFDN
ï)DVW-GU\KÈ]OÈNXUX\DQYHDQWLPLNUREL\DONXPDĖODU
WLĖ¸UWYHJ¸POHN¾UHWLPLQGHNXOODQÈODFDN
ïęQFHVFXED¸UJ¾NXPDĖODUKDILIYHQHIHVDODQPRQWODUGDWHUFLKHGLOHFHN
ï'DKDG¾Ė¾NJUDPDMOÈ\DOÈWÈPYH89-DEVRUEOD\ÈFȸ]HOOLNOLNXPDĖODUDVNHULVWLOLGDKDD]\DQVÈWDFDNĖHNLOGH
FHNHWYHSDQWRORQ¾UHWLPLQGHNXOODQÈODFDN
MULTIFUNCTIONAL MATTNESS
ï3¾U¾]V¾]UHQJDUHQNYH\DQVÈPD\DSPD\DQDNWLIVSRU
NXPDĖODUNRPSOHNVSHUIRUPDQV¸]HOOLNOHULQLVDNOD\DFDNVDGHOLNWHRODFDN
ï6SRUPRQWOXNYHVSRUFHNHWOLNNXPDĖODUEL-VWUH©U¾]JDUJH©LUPH]VXJH©LUPH]YHQHIHVDODQNXPDĖODUGDQ
¾UHWLOHFHN
DRESS AND WOMEN’S SUIT
BODY FITTING
ï.DOÈQEL-VWUH©¸UJ¾YHGRNXPDODU]DULI
HOELVHYHG¸SL\HVHOGHVLQGHNXOODQÈODFDN
ï$ĖÈUÈHVQHNNDUÈĖÈPODULOHçFKHZLQJ
JXPèDGÈYHULOHQNXPDĖ¾UHWLOHFHN
LIVELY LIGHTNESS
ï<D]OÈNSDPXNODUNHWHQOHUYH\¾QOHU
GDKDGDLQFHOHFHN
0
6('8&7,9(%$&.6
ï)RQNVL\RQHOGRXEOH-IDFHNXPDĖODUJL\VLOHULQL©NÈVPÈQGDNXOODQÈODFDN
NDWPDQOÈERQGLQJNXPDĖODUEDVNÈOÈ\DSÈODUDNJL\VLOHULQL©NÈVPÈQÈV¾VOH\HFHN
ï7¾\NDGDUKDILIU¾]JDUOÈNODUYHGRXEOH-IDFH\DĘPXUOXNODUÈQL©NÈVÈPODUÈUHQNOLEDVNÈOÈYH\DDO¾PLQ\XPODPLQDV\RQOXNXPDĖODULOHV¾VOHQHFHN
38))('287
ïER\XWOX¸UJ¾NXPDĖODUQHRSUHQHYHN¸S¾NO¾DOW\¾]H\OHUD\DNNDEÈ©DQWDWHNQLNYHHVWHWLNGROJXPDO]HPH
\DSÈPÈQGDNXOODQÈODFDN
FANCY SIGNALISATION
ï+LJK-YLVLELOLW\WHNVWLOPDWHU\DOOHUL\ROODUGDELVLNOHWOHUGHYH\DSDWHQOHUGHPRGD\DGDKDX\JXQELUEL©LPGH
NXOODQÈODFDN
ï<DQVÈWÈFÈNDSODPDODUYHLSOLNOHUOHUHQNR\XQODUÈ\DSÈODFDN
ï3DPXNOXODULSHNOHUYHKDILINULQNOH
HIHNWOLNHWHQOLNDUÈĖÈPODULOHNUHSWXĖHOL
HVQHNWDNÈPHOELVHOLNOHU¾UHWLOHFHN
5281'6833/(1(66
ï'RNXPDSLNHNXPDĖODUSROR¸UJ¾OHULQ
J¸U¾Q¾P¾QGHQYHWXĖHVLQGHQLOKDP
DODFDN
ï6ÈNGRNXOXYHS¾U¾]V¾]¸UJ¾NXPDĖODU
GRNXPDNXPDĖJ¸U¾Q¾P¾ND]DQDFDN
EVENING FOCUS
6,1*8/$575$163$5(1&<
ïęSHNVHQWHWLNNDUÈĖÈPÈYXDOYHRUJDQ]HNXPDĖODU©DĘGDĖELU
ĖHIIDIOÈNVDĘOD\DFDN
ï'ROX-ERĖDODQODU©L]JLOHUFXW-\DUGMDNDUODUYHNÈVPHQNDSDOÈ
QDNÈĖODUNXOODQÈODFDN
:,'(23(1
ï7¾OOHUGDQWHOOHUYHJLS¾UOHUJHRPHWULNĖHNLOOHUHVDKLSRODFDNYHKDYDQÈQL©LQGHQJH©PHVLQHUDKDWOÈNODL]LQYHUHFHN
ï1DNÈĖYHGLNNDW©HNLFLOD]HUNHVLPLOHW¾OOHUGDQWHOOHUYHJLS¾UOHU]HQJLQOHĖWLULOHFHN
3803('83)$17$6<
ïęSHNOLNXPDĖODUNDEDUDFDNNDOÈQYHHVQHNJLS¾UOHUNXOODQÈODFDN
IRIDESCENT SHINE
ïęSHNOLOHUYHGDQWHOOHUUHQNOLELUĖHNLOGHSDUÈOGD\DFDNYHLQFLJLEL
\DQVÈPDODUROXĖDFDN
ï6HQWHWLNHO\DIYHSODVWLNJ¸UNHPOLELUJ¸U¾QW¾\DUDWPDN¾]HUH
NDUÈĖDFDNYH\DQDUG¸QHU\DQVÈPDODUPH\GDQDJHWLUHFHN
,0326,1*5281'1(66
ï(NVWUDNDEDUÈNUD]LPLURUJDQ]HYHEDVNHWZHDYHGRNXPDODU
ï8OWUDVÈNILWLOOLNXPDĖODU
ï'RXEOH-IDFHNXPDĖODU
ï6DWHQNXPDĖODU
EXTRAORDINARY GARDENS
ï'DQWHOOHUMDNDUULQJHOOL¸UJ¾OHULOHV¾VOHQHFHN
$48$7,&5()/(&7,216
ï6ÈN¸UJ¾O¾NXPDĖODUDNÈFÈJ¸U¾Q¾PGHRODFDNLSHNOLNXPDĖODUÈVODN
ELUSDUODNOÈĘDVDKLSRODFDNMDNDUODUGHQL]GHQ©ÈNPÈĖJLELJ¸U¾QHFHN
YHQDNÈĖYHGDQWHOOHUVDEXQN¸S¾Ę¾JLELSDUOD\DFDN
CASUALWEAR AND JEANSWEAR
SKIRT AND PANT
3$//,'&2/2856
ï3DPXNYHSDPXNNHWHQNDUÈĖÈPÈNXPDĖODU
¾]HULQGHVROXNUHQNWHEH\D]ODWÈOPÈĖYH
DĘDUWÈOPÈĖWHUEL\HHIHNWOHULLOHPLNURGHVHQOHU\DUDWÈODFDN
URBAN MIMICRY
ï3DPXNOXODUYHGHQLPOHUUHQJDUHQNGX-
PDQOÈJ¸U¾Q¾PHVDKLSRODFDN
ï7DQHOLEDVNÈYHNDSODPD\¸QWHPOHULLOHS¾U¾]O¾ELU\¾]H\HOGHHGLOHFHN
FANTASY AT EASE
ï3DPXNOXNXPDĖODUGDYH\DGHQLPOHUGHMDNDUGRNXPDLOH©L©HNOLEDVNÈODUYH\DHN]RWLN
VROXNUHQNOHU\DSÈODFDN
ï$\UÈFDLQFLJLELSDUODNYH\DKDILIPHWDOLN
NDSODPDODURODFDN
DENİM TRENDLERİ
'((3,1%/8(
ï0DYLQLQKHUWRQX
NATURAL FEELING
ï.HWHQYHNHQHYLUNDUÈĖÈPODUÈNXUXWXĖHOHUD]E¾N¾PO¾LSOLNOHUYH
E¾\¾NER\XWOXDNVHVXDUODUGDKD©RNWHUFLKHGLOHFHN
*5(<6$1':+,7(1('
ï1HUHGH\VHEH\D]DNDGDUDĖÈQPÈĖHIHNWOHUN¾OJLELJULUHQNOHUYHWR]OXWRQODUPRGDRODFDN
ENGRAVED MEMORIES
ï+DUHNHWOLYHJHRPHWULN©L]LNOHUNHVLNOHUYH\ÈUWÈNODUND]ÈOÈPHVDMODURNXQDNVÈ]\D]ÈODUDOHYLOHD©ÈOPÈĖGHOLNOHUVÈN©DNXOODQÈODFDN
6758&785('$1'6833/('
ï.DOÈQYH\XPXĖDNWXĖHOHUĖLĖLULOPLĖG¾]NXPDĖODUYHDĘÈUNXPDĖODU
¸QSODQD©ÈNDFDN
FANCIES
ï/D]HUGHVHQOHUEDVNÈOÈYH\DMDNDUOÈJHRPHWULNGHVHQOHUNXOODQÈODFDN
FANTASY AT EASE
ï-DNDUGRNXPDLOHGHQLPNXPDĖODUDER\XWOXKDYDVÈYHULOHFHN
FRESH STRETCH
ïęSHNYHYLVNRQNDUÈĖÈPODUÈNXOODQÈODUDN\XPXĖDNOÈNYHUDKDWOÈNYH
HUJRQRPLL©LQJHUHNOLRODQNXVXUVX]HVQHNOLNVDĘODQDFDN
FRIENDLY
ï'RĘDOLQGLJRER\DOÈRUJDQLNSDPXN
ï(NRORMLNYHVXVX]ER\DPD
ï5H-F\FOHHO\DINXOODQÈPÈ
Tekstil terbiye
1
sektör gündemi
KL©EXNDGDUNDGÈQVÈROPDPÈĖWÈ
GHGLUWHFHNNDGDUĖÈNVSRUNÈ\DIHWOHU
J¸UHFHĘL]
3D ile duyular provoke ediliyor
Mehmet Emiroğlu
Deteks Moda - Tasarımcı
Geçmişin izleri gelecek ile
harmanlanıyor
'HWHNV0RGDILUPDVÈQGDQ7DVDUÈPFÈ0HKPHW(PLURĘOXJHULGHNDODQ
/RQGUD0LODQR3DULVYH1HZ<RUN
PRGDKDIWDODUÈQGDQVRQUDJHQHORODUDN2015\ÈOÈQÈQWUHQGOHULQLQEHOLUOHGLĘLQLGLOHJHWLUGL(PLURĘOXJ¸]OHPOHULQGHQEXG¸QHPHGDLUWUHQGOHUL
Ė¸\OH¸]HWOL\RU‰L©HNOLGHVHQOHU
VDQDWVDOYHJHRPHWULNGHVHQOHU'
V¾VOHPHGHWD\ODUÈS¾VN¾OOHUVSRUGD
JL\PH\HDOÈĖÈNROGXĘXPX]SDU©DODU
22
'NDYUDPÈQÈWHNQRORMLQLQLOHUOHPHVL
LOHELUOLNWHJ¾QO¾NKD\DWÈPÈ]DJLUGLĘLQL
EHOLUWHQ0HKPHW(PLURĘOX'NDYUDPÈQÈQELUUHVPLQ\DGDJ¸U¾QW¾Q¾Q
GHULQOLĘLQLQJHQLĖOLĘLQLQYH\¾NVHNOLĘLQLQROPDVÈKDOLGLUGL\HWDULIHGLOHELOLU7HNVWLO'¾Q\DVÈ
QÈQGDEX\HQL
NDYUDPLOHWDQÈĖPDVÈ©RNX]XQV¾UPHGLęONNH]2010\ÈOÈQGD+ROODQGDOÈWDVDUÈPFÈ,ULV9DQ+DUSHQèÈQNXOODQÈOGÈĘÈ
'EDVNÈODUODEDĖOD\DQEXDNÈP7KLHUU\0XJOHUNROHNVL\RQODUÈLOHGHYDP
HWPLĖ%XVHQHGH0RGD+DIWDODUÈQGDNLWDVDUÈPODULOHL\LGHQL\L\HKD\DWÈPÈ]DJLUPH\HKD]ÈUODQDQ'EHOOLNL
EXQGDQVRQUDNLVH]RQODUGDGDWHNVWLO
VHNW¸U¾QGH\HS\HQLXIXNODUD©DFDN
.ULVWDOOHUOHIRVIRUODUODYHNDEDUDQ
EDVNÈODUOD\DNDODQDQEX¾©ER\XWOXYH
\¾NVHOWLOPLĖJ¸U¾Q¾P¾QEDVLWELUWLĖ¸UW¾ELOHELUDQGDO¾NVELUJ¸U¾Q¾PH
NDYXĖWXUGXĘXLQNDUHGLOHPH]9HEX
WLĖ¸UWOHUW¾PFDQOÈOÈĘÈLOHWDELNLVH]RQXQEDĖURO¾QGHëGL\RU
Doğal ve hafif örgü kumaşlar
ön planda
2015WUHQGOHULDUDVÈQGD¸UPHDĘÈUOÈNOÈ
ROPDN¾]HUHGRĘDOYHKDILINXPDĖODUÈQ¸QSODQGDROGXĘXQDGHĘLHQ
0HKPHW(PLURĘOXEDVNÈYHJUDĆN
GHWD\ODUÈQLVH\XPXĖDNNXPDĖODUDKDUHNHWNDWWÈĘÈQDGLNNDW©HNWL9DUDNOÈ
NÈU©ÈOOÈQRSHOLSDUODNLSOLNOLNXPDĖODU
O¾NVELUJ¸U¾Q¾PVDĘODUNHQVH]RQGDNL
FDQOÈOÈĘÈQ\DQÈVÈUDPRUERUGRJULJLEL
UHQNOHUGHROGXN©DUHYD©WDRODFDĘÈQÈ
EHOLUWHQ0HKPHW(PLURĘOXVL\DKYH
DOWÈQUHQJLQLQ©RNX\XPOXELULNLOL
ROXĖWXUXUNHQKDĆIEH\D]GRNXQXĖODUGDPRGHOOHUGHO¾NVELUJ¸U¾Q¾P
\DUDWWÈĘQÈV¸\OHGL2UWD©DĘèGDQLOKDP
DOÈQDUDN©DOÈĖÈODQPHWDOLNWRQODUÈQGD
VH]RQGD\RĘXQRODUDNNXOODQÈODFDĘÈQÈ
EHOLUWHQ(PLURĘOX\D]D\ODUÈQGDNXOODQÈOPDVÈ]RURODUDNJ¸U¾QHQVL\DK
UHQJLQGHJHULG¸QHFHĘLQLV¸\OHGL
Spor giyimde siyah hakimiyeti
20156RQEDKDU.ÈĖPRGDVÈQGDHUNHNOHU
L©LQVHVSRUJL\LPLQ\RĘXQOXNWDWHUFLK
HGLOHFHĘLQLEHOLUWHQ0HKPHW(PLURĘOX
ê6SRUJL\LPGHNDEDUWPDOÈGHVHQOHULQ
VL\DKÈQW¾PWRQODUÈQÈQYHEDVNÈODUÈQKDNLPL\HWLRODFDN(UNHNJL\LPGHNHQWWH
\DĖD\DQJ¸©HEHJ¸U¾QW¾V¾Q¾QKDNLP
RODFDĘÈQÈYXUJXOD\DELOLUL]*UDĆNVHO
J¸U¾QW¾OHUHĘOHQFHOLNDULNDW¾UOHUJLEL
\DQVÈWÈODFDN(VNLGHULFHNHWOHUYHJHQLĖ
WLĖ¸UWOHU©RNWDOHSJ¸UHFHN3RS¾OHUN¾OW¾U¾Q\DQÈVÈUDHUNHNOHU©RFXNJ¸U¾QW¾V¾©L]HFHN5DKDWOÈNYHĖÈNOÈĘÈQ¸QSODQGDRODFDĘÈNÈĖVH]RQXQGDN¾UNGHWD\ODUÈQÈGDGÈĖJL\LPGHEROEROJ¸UHFHĘL]
‰RNIDUNOÈPRGHOOHUOHWHPDODUODJHOHFHN
NÈĖKHPVÈFDNKHPGHVRĘXNUHQNOHUL
E¾Q\HVLQGHEDUÈQGÈUDFDNëGL\RU
Yeni sezonun keşfi nakışlar
˜Q¾P¾]GHNLVH]RQXQHQ¸QHPOL
NHĖLIOHULQGHQELULQLQGHQHIHVNHVHQ
QDNÈĖODUYHEDVNÈODURODFDĘÈQÈEHOLUWHQ
0HKPHW(PLURĘOXVÈUDGDEHNOH\HQ
EDKDUNROHNVL\RQODUÈQGD\¾]OHUFH
©L©HN©L©HNGHVHQLQLQWUHQGOHUDUDVÈQD
WDĖÈQDFDĘÈQÈEHOLUWL\RU(PLURĘOXVDGH
YHWHNUHQNOLOHUGHQE¾\¾N©L©HNNRODMODUÈQDIRWRĘUDIODUGDQJHU©HN¾VW¾
J¸U¾QW¾OHUHVXOXER\DEDVNÈODUGDQ©L©HNOHULQRUJDQL]PDVÈQDNDGDUX]DQDQ
ELU\HOSD]HGHVXQXODQ©L©HNGHVHQOHULQL©RNID]ODJ¸UHFHĘLPL]LEHOLUWL\RU
Etnik çizgiler yol alıyor
%LUND©VH]RQGXUPRGDG¾Q\DVÈQÈQ
.È]ÈOGHULOLOHUGHQ$IULNDGHVHQOHULQGHQLOKDPDODQDJUHVLINDELOH
N¾OW¾U¾Q¾QERQFXNOXW¾\O¾YHY¾FXW
ER\DPDWDVDUÈPODUÈQÈQUHQNOHULQL
L\LGHQL\L\HEHQLPVHGLĘLQHGHĘLQHQ
0HKPHW(PLURĘOXê9DOHQWLQRèQXQ
J¸]DOÈFÈHWQLNEDVNÈODUÈJUDILNJHRPHWULNGHVHQOL%DWWLVWD9DOOLèQLQWDVDUÈPODUÈ'ROFH*DEEDQDYH(WURèQXQ
PXKWHĖHPĖDOGHVHQOHULYHG¸QHPVHO
EDVNÈODUÈLOH\¸Q¾Q¾L\LGHQL\L\HHWQLN
YHNDELOHWUHQGLQH©HYLUPLĖJ¸U¾Q¾\RUWDELGDKD\DUDWÈFÈYH\HQLOLN©L
ILNLUOHUOH2015\D]ÈQGD$PD]RQ
RUPDQODUÈQGDQ$IULNDOÈNDELOHOHUH
3DSXD<HQL*LQH\HUOLOHULQGHQG¾Q\DQÈQGLĘHUE¸OJHOHULQGHNLNDELOHOHUH
NDGDUW¾PN¾OW¾UOHULNXFDNOD\DQEX
WUHQGPXKWHĖHPUHQNYHGHVHQOHUL
NHQGLQHKDVVWLOLLOHGRĘDQÈQYHN¾OW¾UOHULQELUVDQDWRODUDNPRGD\D
WDĖÈQPDVÈJ¸UHYLQL¾VWOHQHUHNE¾\¾N
ELUKD\UDQOÈNX\DQGÈUÈ\RU+¾PDQLVW
\DNODĖÈPODVDQDWHVHUOHULEXVH]RQ
VRNDNODUÈP¾]H\H©HYLUHFHNGL\HELOLUL]7DQÈQPÈĖ¸]J¾QVDQDWHVHUOHULQLHOELVHPRQWYHEOX]ODU¾]HULQH
XVWDOÈNODDNWDUPÈĖWDVDUÈPODUDVÈN©D
NDUĖÈODĖDFDĘÈ]ëGL\RU
Tekstil terbiye
2
sektör gündemi
KUMAŞ, 2023 HEDEFLERİNE
TEKSTİL TERBİYE İLE YÜRÜYOR
7¾UNL\HèQLQ\ÈOÈQGD
XODĖPDVÈKHGHIOHQHQ
PLO\DUGRODUOÈNWHNVWLOVHNW¸U¾
LKUDFDWÈQÈQPLO\DUGRODUOÈN
NÈVPÈQÈNXPDĖLKUDFDWÈQÈQ
NDUĖÈOD\DFDĘÈKHVDSODQÈ\RU
'¾Q\DGRNXPDNXPDĖ
LKUDFDWÈQGDGRNX]XQFX¸UPH
NXPDĖLKUDFDWÈQGDLVHEHĖLQFL
VÈUDGD\HUDODQ7¾UNL\HNXPDĖ
¾UHWLPYHLKUDFDWÈQGDNLJ¾F¾Q¾
J¾©O¾DOW\DSÈYHWHNVWLOWHUEL\H
VHNW¸U¾QHERU©OX
26
]HOOLNOH1980èOL\ÈOODUGDLWLEDUHQ
X\JXODPD\DNRQXODQLKUDFDW
RGDNOÈSROLWLNDODUYHVHUEHVW
SL\DVDHNRQRPLVL7¾UNL\HèQLQWHNVWLOYH
NRQIHNVL\RQLKUDFDWÈQȸQHPOL¸O©¾GH
DUWÈUGÈ6RQ\ÈOODUGDGDJ¸VWHUGLĘLLKUDFDWSHUIRUPDQVÈLOH7¾UNL\HG¾Q\DQÈQ
EHOOLEDĖOÈWHNVWLOYHNRQIHNVL\RQLKUDFDW©ÈODUÈDUDVÈQGD\HUDOÈ\RU7¾UNL\H
2012\ÈOÈQGD‰LQ+DON&XPKXUL\HWL
$YUXSD%LUOLĘL¾ONHOHUL$%'+LQGLVWDQ
*¾QH\.RUH7D\YDQ+RQJ.RQJYH
-DSRQ\DèQÈQDUGÈQGDQ\¾]GHSD\LOH
G¾Q\DQÈQ9èXQFX%¾\¾NWHNVWLOWHGDULN©LVLRODUDN\HUDOÈUNHQYH‰LQ$%
%DQJODGHĖ+RQJ.RQJ+LQGLVWDQYH
9LHWQDPèÈQDUGÈQGDQ\¾]GH4SD\
LOHG¾Q\DQÈQ7èQFLE¾\¾NNRQIHNVL\RQ
WHGDULN©LVLNRQXPXQGDEXOXQX\RU
'¾Q\DQÈQEHOOLEDĖOÈWHNVWLOWHGDULN©LOHULDUDVÈQGD\HUDODQ7¾UNL\H¸UPH
NXPDĖÈQ\DQÈVÈUDWHNVWLOYHKD]ÈUJL\LP
VDQD\LQLQELUGLĘHUWHPHOKDPPDGGHVL
Ö
RODQGRNXPDNXPDĖLKUDFDWÈQGDGD\LQHG¾Q\DQÈQEHOOLEDĖOȾONHOHULDUDVÈQGD
EXOXQX\RU2012\ÈOÈQGD7¾UNL\HèGHQ
G¾Q\DQÈQG¸UWELU\DQÈQGD180èLQ¾]HULQGH¾ONH\H78PLO\DUGRODUGHĘHULQGH
WHNVWLOLKUDFDWÈJHU©HNOHĖWLULOGL2012
\ÈOÈQGD7¾UNL\HèGHQJHU©HNOHĖHQ78
PLO\DUGRODUGHĘHULQGHNLWHNVWLOLKUDFDWÈQÈQGD26PLO\DUGRODULOH\¾]GH
4èO¾NE¸O¾P¾Q¾GRNXPDNXPDĖ
¾U¾QOHULROXĖWXUGX202\ÈOÈQGD500
PLO\DUGRODUJHQHOLKUDFDWÈKHGHIOH\HQ
7¾UNL\HèQLQWHNVWLOVHNW¸U¾LKUDFDWKHGHIL20PLO\DUGRODU%X20PLO\DUGRODUOÈNKHGHILQ5PLO\DUGRODUOÈNNÈVPÈQÈQ
GRNXPDNXPDĖVHNW¸U¾WDUDIÈQGDQJHU©HNOHĖWLULOHFHĘLWDKPLQHGLOL\RU202
\ÈOÈQDNDGDU7¾UNL\HèQLQGRNXPDNXPDĖ
LKUDFDWÈL©LQ\ÈOOÈNDUWÈĖRUDQÈLVH\¾]GH
5RODUDN¸QJ¸U¾O¾\RU7¾UNL\HèGH¸UPH
NXPDĖWLFDUHWL¾]HULQHWRSODPWHNVWLO
LKUDFDWÈQÈQ\¾]GH20èVLQL¸UPHNXPDĖ
PDPXOOHULROXĖWXUX\RU
<¾]\ÈO¸QFH7¾UNL\HèQLQHOLQGHNLWHN
VDQD\LRODQWHNVWLO\¾]\ÈOVRQUDKDOD
LVWLKGDPGDYH¾UHWLPGH7¾UNL\HèQLQ
XPXGXROPD\DGHYDPHGL\RU%L]JHOHFHN\¾]\ÈOÈSODQOD\DQLQVDQODURODUDN
JHOHFHNWH\¾NVHNWHNQRORML\LPDUND\È
LQRYDV\RQXJ¸U¾\RUX]6HNW¸U¾P¾]¾Q
KL©NHVLQWL\HXĘUDPD\DQE¾\¾PHYH
G¸Q¾Ė¾PV¾UHFLQLQGDKDE¾\¾NKHGHIOHUHXODĖDFDĘÈQGDQGDEX\¾]GHQ
HPLQL]ëGL\RU
Kumaş gücünü
tekstil terbiyeden alıyor
İsmail Gülle
İTHİB Başkanı
Gülle: “Türk tekstilinin
kumaşı sağlam”
7¾UNL\HèGHLSOLNWHROGXĘXJLELNXPDĖ
¾UHWLPLQGHGHGHYILUPDODUNDGDU
.2%ęQLWHOLĘLQGHELQOHUFH¾UHWLFL
YHLKUDFDW©ÈQÈQROGXĘXQXEHOLUWHQ
ęVWDQEXO7HNVWLOYHęKUDFDW©ÈODUÈ%LUOLĘL%DĖNDQÈęVPDLO*¾OOHê%ÈUDNÈQ
7¾UNL\Hè\L'¾Q\DèGDOLGHUOLĘHR\QD\DQ
ILUPDODUYDU%XPDUNDODUOD]DWHQ
JXUXUGX\X\RUX]DPDęVWDQEXOèGD
*D]LDQWHSèGH.DKUDPDQPDUDĖèWD
'HQL]OLèGH%XUVDèGD$QDGROXèQXQ
QHUHGH\VHKHUELUĖHKULQGHG¾Q\DLOH
UHNDEHWHGHQ¾UHWLFLOHUYDU.LP\DVDOFÈODUWHUEL\HFLOHUEDVNÈFÈODUJLELQLFH
SD\GDĖILUPDPÈ]DOWVHNW¸U¾P¾]YDU
%XE¾\¾NVLVWHPWÈNÈUWÈNÈULĖOH\HQELU
VDDWJLEL\ÈOODUGÈU7¾UNL\HL©LQ¾UHWL\RU
LKUD©HGL\RUžVWHOLNGHĘLĖHQG¾Q\DQÈQJHUHNOHULQHJ¸UHNHQGLQLV¾UHNOL
JHOLĖWLUHUHNžVWHOLN\HUHOYHN¾UHVHO
NUL]OHULQGHQELULQGHQ©ÈNÈSGLĘHULQHJLUHUHNęĖWHEX\¾]GHQGL\RUX]NLEL]LP
NXPDĖÈPÈ]VDĘODP7¾UNL\HèGHWHNVWLOFLOHUD\DNODUÈQÈ\HUHVDĘODPEDVÈ\RUODU7HNQRORMLNDOW\DSÈODUÈLĖELOJLOHUL
P¾ĖWHULYHSD]DU©HĖLWOLOLĘLILQDQVPDQ
GHULQOLĘLD©ÈVÈQGDQWHNVWLOVHNW¸U¾
7¾UNL\HèQLQNXPDĖÈHQVDĘODPVHNW¸UOHULQGHQELUL%LU\DQGDQIL\DWUHNDEHWL
ELU\DQGDQNDOLWHWDOHELGLĘHU\DQGDQ
PRGDYHWUHQG¾UHWPHV¾UH©OHULQLQ
KHSVLQGHELUGHQD\DNWDNDOÈ\RUX]
.XPDĖÈQ 7¾UNL\HèGH JHOHFHĘLQLQ EXJ¾QGHQ ©RN GDKD L\L RODFDĘÈQD LQDQGÈĘÈQÈ YXUJXOD\DQ 7776' %DĖNDQÈ 'U
9HKEL &DQSRODW ê+HU \ÈO ELU ¸QFHNL
\ÈOD J¸UH NRQIHNVL\RQ YH NXPDĖ LKUDFDWÈ DUWÈ\RU 201 \ÈOÈQD EDNWÈĘÈPÈ]GD
NRQIHNVL\RQ LKUDFDWÈQÈQ \¾]GH 8
WHNVWLO LKUDFDWÈQÈQ \¾]GH 7 G¾]H\LQGH
DUWWÈĘÈQÈ J¸U¾\RUX] %XQXQ \DQÈQGD L©
SL\DVD W¾NHWLPL GH DUWDUDN E¾\¾\RU
7¾UNL\HèGH J¾]HO RODQ ELU ĖH\GH L©
SL\DVDGD W¾NHWLOHQ NXPDĖODUÈQ \¾]GH
95èL GH \XUWL©LQGH ¾UHWLOL\RU %XQXQ
\DQÈQGD GD 7¾UNL\H G¾Q\DGDNL NXPDĖ
LKUDFDW©ÈVÈ ¾ONHOHU DUDVÈQGD 1è¾QF¾
VÈUDGD EXOXQX\RU .XPDĖ VHNW¸U¾ RODUDN 202 \ÈOÈQGD LVH 7¾UNL\HèQLQ KHGHIL
è¾QF¾ ROPDN %X J¾Q 84 PLO\DU GRODU
RODQ WHNVWLO LKUDFDW KHGHILPL] LVH 202
\ÈOÈQGD 20 PLO\DU GROD\ %HQ EX KHGHILQ ©RN NROD\ ELU ĖHNLOGH \DNDODQDFDĘÈQD LQDQÈ\RUXP 202 \ÈOÈQGD 7¾UNL\H
WHNVWLO YH KD]ÈU JL\LP VHNW¸U¾Q¾Q
WRSODP LĖ KDFPLQLQ 150 PLO\DU GRODU
RODFDĘÈQÈ G¾Ė¾Q¾\RUXP %DNWÈĘÈPÈ]GD
60 PLO\DU GRODU KD]ÈU JL\LP YH 20 PLO\DU GRODU GD WHNVWLO LKUDFDW KHGHIL EXOXQX\RU ęKUDFDW \DSÈODQ UDNDP NDGDU
GD L© SL\DVD W¾NHWLPL EXOXQX\RU 2012
UDNDPODUÈ LOH EDNWÈĘÈPÈ]GD WHNVWLO YH
KD]ÈU JL\LP LKUDFDWÈ WRSODPÈ 25 PLO\DU
GRODU G¾]H\LQGH LNHQ D©ÈNODQDQ UHVPL
L© SL\DVD W¾NHWLPL GH 25 PLO\DU GRODU
FLYDUÈQGD\GÈ <DQL 2012 UDNDPODUÈ LOH
50 PLO\DU GRODU RODQ WHNVWLO YH KD]ÈU
JL\LP LĖ KDFPLQLQ 202èWH 150 PLO\DU
GRODU RODFDĘÈQÈ G¾Ė¾Q¾\RUXP %X
UDNDPÈQ L©LQGH NXPDĖÈQ SD\È \¾]GH
0 G¾]H\LQGH RODFDN %HQ 7¾UNL\HèGH
NXPDĖ VHNW¸U¾Q¾Q E¾\¾PHVLQLQ HQ
E¾\¾N ĖDQVÈQÈQ ©RN NXYYHWOL ELU WHNVWLO
WHUEL\H VHNW¸U¾QH VDKLS ROPDPÈ]D
EDĘOÈ\RUXP ‰¾QN¾ WHNVWLO WHUEL\H VHN-
Dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Başkanı
W¸U¾ NXYYHWOL ROPD\DQ KL©ELU ¾ONHQLQ
JHU©HN DQODPGD WHNVWLOFL\LP GHPHVL
V¸] NRQXVX GHĘLOë GL\RU
Türkiye’den 154 ülkeye
dokuma kumaş ihracatı
2012 \ÈOÈQGD 7¾UNL\HèGHQ G¾Q\DQÈQ
IDUNOÈ NÈWDODUÈQGD WRSODP 154 ¾ONH\H
26 PLO\DU GRODU GHĘHULQGH GRNXPD
NXPDĖ ¾U¾Q¾ LKUD© HGLOLUNHQ 19 PLO\DU GRODUOÈN GRNXPD NXPDĖ LWKDODWÈ
\DSÈOGÈ 6¸] NRQXVX G¸QHPGH LKUDFDW
2011 \ÈOÈQD NÈ\DVOD \¾]GH 05 RUDQÈQGD
DUWWÈ 2000 \ÈOÈQGDQ 2012 \ÈOÈQD NDGDU
VRQ 1 \ÈOGD GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈQÈQ JHOLĖLPL LOH WHNVWLO LKUDFDWÈQGDNL
SD\È LQFHOHQGLĘLQGH 2000 \ÈOÈQGDQ
200 \ÈOÈQÈQ VRQXQD NDGDU GRNXPD
NXPDĖ LKUDFDWÈQÈQ SD\ÈQÈQ \¾]GH 94
LOH \¾]GH 429 DUDVÈQGD GHĘLĖHQ RUDQODUGD VH\UHWWLĘL J¸U¾O¾\RU 2004 \ÈOÈQGDQ 2012 \ÈOÈQD NDGDU RODQ VRQUDNL
VHNL] \ÈOOÈN V¾UH©WH LVH EX SD\ÈQ GDOJDOÈ
ELU VH\LU LOH G¾Ė¾Ė HĘLOLPL J¸VWHUHUHN
2012èGH \¾]GH 4èH NDGDU JHULOHGLĘL GLNNDWL ©HNL\RU 2000 \ÈOÈQGD
7¾UNL\HèGHQ 1 PLO\DU GRODU GHĘHULQGH
GRNXPD NXPDĖ ¾U¾Q¾ LKUD© HGLOLUNHQ
N¾UHVHO NUL]LQ W¾P G¾Q\D\È HWNLVLQH
DOGÈĘÈ 2009 \ÈOÈQD NDGDU \¾]GH 8 LOH
\¾]GH 227 DUDVÈQGD GHĘLĖHQ RUDQODUGD
DUWÈĖODUOD 2008 \ÈOÈ VRQXQGD 25 PLO\DU
GRODUOÈN LKUDFDW \DSÈOGÈĘÈ WHVSLW HGLOL\RU 2009 \ÈOÈQGD \¾]GH 191 G¾Ė¾ĖOH
Tekstil terbiye
27
sektör gündemi
21 PLO\DUD JHULOH\HQ 7¾UNL\H GRNXPD
NXPDĖ LKUDFDWÈQÈQ 2010 YH 2011 \ÈOODUÈQGD HOGH HGLOHQ \¾]GH 79 YH \¾]GH
16èO¾N DUWÈĖODUOD 2011 \ÈOÈ VRQXQGD
26 PLO\DU GRODUD XODĖWÈĘÈ J¸U¾O¾\RU
2012 \ÈOÈQGD LVH GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈQGD \¾]GH 05 G¾]H\LQGH D] ELU DUWÈĖ
V¸] NRQXVX
En büyük dokuma kumaş pazarı:
Rusya
7¾UNL\HèQLQ GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈ
¾ONHOHU ED]ÈQGD HOH DOÈQGÈĘÈQGD 5XV\D
)HGHUDV\RQX $OPDQ\D ęWDO\D 5RPDQ\D )DV 7XQXV 2012 \ÈOÈQGD HQ ID]OD
GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈ \DSÈODQ ¾ONHOHU
RODUDN J¸U¾OPHNWH 5XV\Dè\D GRNXPD
NXPDĖ LKUDFDWÈ 2012 \ÈOÈQGD 2011 \ÈOÈQD NÈ\DVOD \¾]GH 4 RUDQÈQGD DUWDUDN
055 PLO\RQ GRODUD \¾NVHOPLĖ GXUXPGD 7RSODP GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈ
L©LQGH 5XV\DèQÈQ SD\È \¾]GH 118 RODUDN KHVDSODQÈ\RU ęNLQFL E¾\¾N LKUDFDW
SD]DUÈPÈ] GD $OPDQ\D 7¾UNL\HèQLQ EX
¾ONH\H \DSWÈĘÈ GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈ
2012 \ÈOÈQGD 2011 \ÈOÈQD NÈ\DVOD \¾]GH 127 G¾Ė¾ĖOH 1661 PLO\RQ GRODUD
JHULOHUPLĖ GXUXPGD 6¸] NRQXVX ¾ONHQLQ 7¾UNL\H WRSODP GRNXPD NXPDĖ
LKUDFDWÈQGDNL SD\È GD \¾]GH 64 ęWDO\D
¾©¾QF¾ E¾\¾N GRNXPD NXPDĖ LKUDFDW
SD]DUÈPÈ] ROXS ęWDO\Dè\D \DSÈODQ LKUDFDW \¾]GH 119 G¾Ė¾ĖOH 1658 PLO\RQ
GRODUD JHULOHPLĖ GXUXPGD 6¸] NRQXVX
¾ONHQLQ WRSODP GRNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈPÈ]GDNL SD\È GD \¾]GH 64 RODUDN KHVDSODQÈ\RU 'RNXPD NXPDĖ LKUDFDWÈQGD
G¸UG¾QF¾ E¾\¾N SD]DUÈPÈ] LVH 5RPDQ\D YH EXUD\D \DSÈODQ LKUDFDWWD D\QÈ \ÈO
\¾]GH 02 RUDQÈQGD DUWÈĖOD 127 PLO\RQ
GRODUD \¾NVHOPLĖ GXUXPGD žONHQLQ
7¾UNL\HèQLQ WRSODP GRNXPD NXPDĖ
LKUDFDWÈ L©LQGHNL SD\È GD \¾]GH 49 %HĖLQFL E¾\¾N SD]DUÈPÈ] RODQ )DVèD 2012
\ÈOÈQGD \¾]GH 196 DUWÈĖOD 1256 PLO\RQ
GRODUOÈN LKUDFDW JHU©HNOHĖWLULOPLĖ EXOXQX\RU )DVèÈQ WRSODP GRNXPD NXPDĖ
LKUDFDWÈPÈ] L©LQGHNL SD\È LVH \¾]GH 49
G¾]H\LQGH 7¾UNL\HèQLQ GLĘHU ¸QHPOL
GRNXPD NXPDĖ SD]DUODUÈQGDQ 7XQXVèD
LKUDFDW \¾]GH 7 G¾Ė¾ĖOH 1116 PLO\RQ
GRODUD ęVSDQ\Dè\D \¸QHOLN LKUDFDW
\¾]GH 162 DUWÈĖOD 961 PLO\RQ GRODUD
3RORQ\Dè\D LKUDFDW \¾]GH 142 G¾Ė¾ĖOH
955 PLO\RQ GRODUD YH $%'è\H LKUDFDW
GD \¾]GH 67 DUWDUDN 894 PLO\RQ GRODU
XODĖPÈĖ EXOXQX\RU
28
Türkiye, örme kumaş
ihracatında beşinci
2012 \ÈOÈQGD G¾Q\DGD HQ ID]OD ¸UPH
NXPDĖ LKUDFDWÈ JHU©HNOHĖWLULOHQ LON
20 ¾ONH LQFHOHQGLĘLQGH G¾Q\DQÈQ HQ
E¾\¾N WHNVWLO NRQIHNVL\RQ LKUDFDW©ÈVÈ
RODQ ‰LQèLQ LON VÈUDGD \HU DOGÈĘÈ J¸U¾O¾\RU 6¸] NRQXVX ¾ONHQLQ ¸UPH NXPDĖ
LKUDFDWÈ 2012 \ÈOÈ 112 PLO\DU GRODUD
XODĖPÈĖ GXUXPGD ‰LQ WHN EDĖÈQD
G¾Q\D ¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈQÈQ \¾]GH
72èVLQL JHU©HNOHĖWLUL\RU ‰LQèL 41
PLO\DU GRODU GHĘHULQGH LKUDFDW YH G¾Q\D WRSODPÈQGDQ DOGÈĘÈ \¾]GH 15èOLN
SD\ LOH *¾QH\ .RUH LNLQFL VÈUDGD WDNLS
HGL\RU %X ¾ONHOHULQ DUGÈQGDQ VÈUDVÈ\OD
25èHU PLO\DU GRODUOÈN LKUDFDWOD +RQJ
.RQJ YH 7D\YDQ JHOL\RU +RQJ .RQJèXQ
WRSODP LKUDFDWWDQ DOGÈĘÈ SD\ \¾]GH
82 7D\YDQèÈQ LVH \¾]GH 81 G¾]H\LQGH
EXOXQX\RU 7¾UNL\H JHU©HNOHĖWLUGLĘL
16 PLO\DU GRODUOÈN LKUDFDWOD G¾Q\DQÈQ
EHĖLQFL E¾\¾N ¸UPH NXPDĖ LKUDFDW©È ¾ONHVL 2000 \ÈOÈQGD 2122 PLO\RQ GRODU
RODQ 7¾UNL\HèQLQ ¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈ
2012 \ÈOÈ VRQXQGD \DNODĖÈN \HGL EX©XN
NDW DUWDUDN 16 PLO\DU GRODUD \¾NVHOPLĖ
GXUXPGD ˜UPH NXPDĖ LKUDFDWÈPÈ]
N¾UHVHO NUL]LQ W¾P G¾Q\D\È HWNLVLQH
DOGÈĘÈ 2009 \ÈOÈ KDUL© \¾]GH 52 LOH
\¾]GH 44 DUDVÈQGD GHĘLĖHQ RUDQODUGD
GHYDPOÈ DUWÈĖ ND\GHWPLĖ EXOXQX\RU
7¾UNL\HèQLQ 2012 \ÈOÈ ¸UPH NXPDĖ
LKUDFDW PHUFHN DOWÈQD DOÈQGÈĘÈQGD HQ
ID]OD LKUD© HGLOHQ ¾U¾Q JDPÈQÈQ 6006
*7ę3 EDĖOÈĘÈ DOWÈQGD \HU DODQ GLĘHU ¸UPH NXPDĖODU ROGXĘX J¸U¾O¾\RU 6¸] NRQXVX ¸UPH NXPDĖODUÈQ 2012 \ÈOÈ LKUDFDW
GHĘHU LVH ELU ¸QFHNL \ÈOD J¸UH \¾]GH 1
DUWÈĖOD 8652 PLO\RQ GRODUD \¾NVHOPLĖ
GXUXPGD 6¸] NRQXVX ¸UPH NXPDĖODUÈQ
WRSODP ¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈQGDNL SD\È
GD \¾]GH 554 G¾]H\LQGH ęKUDFDWWD ELU
GLĘHU ¸QHPOL ¸UPH NXPDĖ W¾U¾ GH HQ
JHQLĖOLĘL 0 VDQWLPHWUH\L JH©HQ DĘÈUOÈN LWLEDUL\OH \¾]GH 5 YH\D GDKD ID]OD
HODVWRPHULN LSOLN YH\D NDX©XN LSOLN
L©HUHQ ¸UPH NXPDĖODUGDQ ROXĖX\RU
6¸] NRQXVX ¸UPH NXPDĖODUÈQ2012 \ÈOÈ
LKUDFDW GHĘHUL \¾]GH 18 LKUDFDWÈ GD
452 PLO\RQ GRODU 7¾UNL\HèQLQ WRSODP
¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈ L©LQGH EX ¸UPH
NXPDĖODUÈQ SD\È \¾]GH 279 VHYL\HVLQGH ‰¸]J¾ WLSL ¸UJ¾ NXPDĖODUÈQ \HU
DOGÈĘÈ ¾U¾QOHULQ 2012 \ÈO LKUDFDWÈ LVH ELU
¸QFHNL \ÈOD NÈ\DVOD \¾]GH 95 DUWDUDN
1825 PLO\RQ GRODUD XODĖPÈĖ GXUXPGD
‰¸]J¾ WLSL ¸UPH NXPDĖODUÈQ LKUDFDWÈ LVH
WRSODP ¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈQÈQ \¾]GH
17èVLQH NDUĖÈOÈN JHOL\RU ˜UPH W¾\O¾
NXPDĖODUÈQ NDSVDPÈ DOWÈQGD EXOXQGXĘX
¾U¾QOHULQ LKUDFDWÈ LVH 2012 \ÈOÈQGD \¾]GH 51 DUWÈĖOD 717 PLO\RQ GRODU XODĖPÈĖ
EXOXQX\RU 6¸] NRQXVX ¸UPH NXPDĖODU
WRSODP ¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈQGDQ \¾]GH 46 SD\ DOÈ\RU (Q JHQLĖOLĘL 0 VDQWLPHWUH\L JH©PH\HQ DĘÈUOÈN LWLEDUL\OH
\¾]GH 5 YH\D GDKD ID]OD HODVWRPHULN
LSOLN YH\D NDX©XN LSOLN L©HUHQ ¸UPH
NXPDĖODUÈQ 2012 \ÈOÈQGD LKUDFDWÈ ELU
¸QFHNL \ÈOD NÈ\DVOD \¾]GH 4 DUWÈĖ LOH
4 PLO\RQ GRODUD XODĖPÈĖ GXUXPGD 6¸]
NRQXVX ¸UPH NXPDĖ W¾U¾Q¾Q WRSODP
¸UPH NXPDĖ LKUDFDWÈQGDNL SD\È LVH \¾]GH 0 2012 \ÈOÈQGD HQL 0 VDQWLPHWUH\L JH©PH\HQ ¸UPH NXPDĖODUÈQ LKUDFDWÈ
LVH \¾]GH 6 RUDQÈQGD DUWDUDN 19
PLO\RQ GRODUD XODĖPÈĖ GXUXPGD %X W¾U
¸UPH NXPDĖODUÈQ 7¾UNL\H WRSODP ¸UPH
NXPDĖ LKUDFDWÈQGDNL SD\È GD \¾]GH 01
VHYL\HVLQGH
TEKSTİL SEKTÖRÜ
ANTALYA’DA BULUŞTU
(JHžQLYHUVLWHVL0¾KHQGLVOLN
YH7HNVWLO)DN¾OWHOHULèQLQ
\ÈOÈDĖÈQELUV¾UHGLUJHOHQHNVHO
RODUDNG¾]HQOHGLĘL8OXVODUDUDVÈ
ę]PLU7HNVWLOYH+D]ÈU*L\LP
6HPSR]\XPXèQXQRQ¾©¾QF¾V¾
,,7$61LVDQ
WDULKOHULDUDVÈQGD$QWDO\D
%HOHNèWHJHU©HNOHĖWLULOGL
6HPSR]\XPGD7776'%DĖNDQÈ
9HKEL&DQSRODWGD7¾UNWHNVWLO
WHUEL\HVHNW¸U¾Q¾QG¾Q\DGDNL
\HULQHGDLUELUVXQXP\DSWÈ
DQD\LFL YH DNDGHPLV\HQOHUL
EXOXĖWXUDQ ELU SODWIRUP ROPD
¸]HOOLĘL WDĖÈ\DQ ,,7$6 2014 EX
\¸Q¾\OH WHNVWLO VHNW¸U¾ L©LQ ¸QHPOL ELU
HWNLQOLN %X \ÈO RQ ¾©¾QF¾V¾ G¾]HQOHQHQ VHPSR]\XPD 19 ¾ONHGHQ $%'
$OPDQ\D %HO©LND ęQJLOWHUH ‰HN &XPKXUL\HWL (WL\RS\D +ÈUYDWLVWDQ ęUDQ
ęVYH© ęVYL©UH ęWDO\D /HWRQ\D /LWYDQ\D 3RORQ\D 5RPDQ\D 6ORYHQ\D
7¾UNL\H 8NUD\QD <XQDQLVWDQ 600è¾
DĖNÈQ NLĖL NDWÈOGÈ <XUW L©L YH \XUW GÈĖÈQGD ELU©RN NXUXPXQ LOJL J¸VWHUGLĘL
S
VHPSR]\XPGD VHNW¸U¾Q SUREOHPOHUL
WHNQRORMLN JHOLĖPHOHU XOXVODUDUDVÈ
ELOJL WUDQVIHUOHUL X]PDQODU WDUDIÈQGDQ
SD\ODĖÈOGÈ
Fonksiyoneller tekstiller
masaya yatırıldı
ęON J¾Q RUWDN ELU RWXUXP LOH EDĖOD\DQ
,,7$6 2014 6HPSR]\XPX 4-5 1LVDQ
WDULKOHUL DUDVÈQGD JHU©HNOHĖWLULOHQ 4
SDUDOHO RWXUXP LOH VRQD HUGL 6HPSR]\XPGD \HU DODQ VXQXPODU JHQHO
RODUDN WHNVWLO VHNW¸U¾Q¾Q PHYFXW
GXUXPX LSOLN ¸UJ¾ YH GRNXPD PDNLQHOHULQGHNL VRQ JHOLĖPHOHU YH \HQLOLNOHU WHNVWLO VHNW¸U¾QGH JHUL G¸Q¾Ė¾P
YH WHPL] ¾UHWLP WHNQRORMLOHUL WHNQLN
WHNVWLOOHU NRPSR]LWOHU LOHUL WHUEL\H
WHNQLNOHUL NDOLWH NRQWURO YH LOHUL DQDOL]
WHVW \¸QWHPOHUL NRQIHNVL\RQGD PRGD
YH NDOLWH NRQXODUÈQGDQ ROXĖWX ,,7$6
2014èGH IRQNVL\RQHO YH WHNQLN WHNVWLOOHUH \¸QHOLN 2%)817(; RWXUXPX GD
\HU DOGÈ (JH žQLYHUVLWHVL 7HNVWLO 0¾KHQGLVOLĘL %¸O¾P¾Q¾Q GH RUWDN ROGXĘX $YUXSD %LUOLĘL 7 ‰HU©HYH 3URJUDPÈ
3URMHVL RODQ 2%)817(; DUDĖWÈUPD
PHUNH]OHUL VDQD\L YH DNDGHPLV\HQOHU
DUDVÈQGD LĖELUOLĘL NXUXODUDN IRQNVL\RQHO WHNVWLOOHU NRQXVXQGDNL PHYFXW
SRWDQVL\HOLQ RUWD\D ©ÈNDUÈOPDVÈ YH
IRQNVL\RQHO WHNVWLO PDO]HPHOHULQLQ
SD]DUGD \HULQL DOPDVÈQÈ DPD©OÈ\RU %X
EDĘODPGD 2%)817(; RWXUXPXQGD
JHQHO RODUDN PHGLNDO WHNVWLOOHU WHNVWLO
\DSÈOÈ NRPSR]LWOHU DQWLPLNUREL\DO
NXPDĖODU QDQRWHNQRORML NRUX\XFX
WHNVWLOOHU YH \¾NVHN IRQNVL\RQOX OLIOHU
NRQXVXQGD DUDĖWÈUPD VRQX©ODUÈ NDWÈOÈPFÈODUOD SD\ODĖÈOGÈ
Türkiye moda da
İtalya’yı yakaladı
6HPSR]\XPGD 7¾UNL\HèQLQ PRGD
YH WDVDUÈPGD ęWDO\Dè\D \DNDODQPÈĖ
ROGXĘX EHOLUWLOGL 7¾UNL\HèQLQ WHNVWLO
VHNW¸U¾QH J¾YHQPHVL YH VDKLSOHQPHVL
JHUHNWLĘLQLQ DOWÈ ©L]LOGL 7¾UNL\H 7HNVWLO 7HUEL\H 6DQD\LFLOHUL 'HUQHĘLQLQ
GH VWDQG LOH NDWÈOGÈĘÈ VHPSR]\XPGD
7776' <¸QHWLP .XUXOX %DĖNDQÈ
9HKEL &DQSRODW 7¾UN WHNVWLO WHUEL\H
VHNW¸U¾Q¾Q G¾Q\DGDNL \HUL DGÈ\OD ELU
VXQXP JHU©HNOHĖWLUGL 7HNVWLO WHUEL\H
NRQXVXQGDNL VXQXP \DSDQ ILUPDODU LVH
HQHUML WDVDUUXIX ©HYUH NLUOLOLĘL $U-*H
IDDOL\HWOHUL \DVDO PHY]XDWODU HNRORMLN
NULWHUOHU LĖ J¾YHQOLĘL LOH LOJLOL \¾N¾PO¾O¾NOHU NRQXODUÈQÈQ ¸QHPLQL YXUJXODGÈ
Tekstil terbiye
29
bölgesel yaklaşımlar
Tekstil terbiye
7UNL\H©QLQG|UWELU\DQÇQGD
7¾UNL\HèQLQ JHQHOLQH \D\ÈOPÈĖ WHNVWLO WHUEL\H WHVLVOHUL WHNVWLO VHNW¸U¾Q¾Q J¾F¾QH J¾© NDWÈ\RU 'HUJLPL]LQ KHU VD\ÈVÈQGD ê%¸OJHVHO <DNODĖÈPODUë EDĖOÈĘÈ
DOWÈQGD 7¾UNL\HèQLQ ELUELULQGHQ D\UÈ E¸OJHOHULQGH
IDDOL\HW J¸VWHUHQ WHNVWLO WHUEL\H ILUPDODUÈQD \HU
YHUPH\H GHYDP HGL\RUX] *H©WLĘLPL] VD\È ‰RUOXèGD
IDDOL\HW J¸VWHUHQ ˜]\XUW 7HNVWLO YH =H\QHS *L\LP
.DKUDPDQPDUDĖèWD %LONXU 7HNVWLO YH %XUVDèGD IDDOL\HW J¸VWHUHQ ,ĖÈNVR\ 7HNVWLOèL VD\IDODUÈPÈ]D NRQXN
HWPLĖWLN %X WHVLVOHUL NDSDVLWHOHUL \HQL WHNQRORMLN \DWÈUÈPODUÈ YH NXUXOGXNODUÈ E¸OJHOHU D©ÈVÈQGDQ
GHWD\OÈ RODUDN HOH DOPÈĖWÈN 'HUJLPL]LQ EX VD\ÈVÈQGD
GD 4 E¸OJHGHQ 4 WHNVWLO WHUEL\H ILUPDVÈQÈ D\UÈQWÈOÈ
30
RODUDN \HU YHUL\RUX] ęVWDQEXOèGD ¾UHWLP \DSDQ 3LVD
7HNVWLO NXPDĖ ¾UHWLPLQGH RUWD\D NR\GXĘX IDUNOÈOÈNODUÈQ \DQÈ VÈUD J¾©O¾ $U-*H ©DOÈĖPDODUÈ LOH ¾UHWLPLQH
GHYDP HGL\RU ‰RUOXèGD ¾UHWLP \DSDQ $ORKD 7HNVWLO
KHU W¾UO¾ EDVNÈ LĖOHPHOHULQL \DSDUNHQ 7¾UNL\HèGH
GLMLWDO EDVNÈQÈQ JHOGLĘL QRNWDQÈQ DNWDUÈOPDVÈ NRQXVXQGD ¸UQHN ELU ILUPD NRQXPXQGD %XUVDèGD \DUÈ
HQWHJUH ELU ĖHNLOGH NXPDĖ ¾UHWLPL \DSDQ *¾OLSHN
7HNVWLO \DUÈP DVÈUOÈN ¾UHWLP GHQH\LPLQL \HQLOLN©L ELU
SHUVSHNWLI LOH KDUPDQOD\DUDN ¾UHWLP \DSDUNHQ \LQH
'HQL]OLèèQLQ N¸NO¾ ILUPDODUÈQGDQ RODQ $WODV %R\D
ILUPDVÈ GD G¾Q\DQÈQ E¾\¾N PDUNDODUÈQD YHUGLĘL
KL]PHWOHUL DNWDUGÈ
Tekstil terbiye
31
bölgesel yaklaşımlar - istanbul
PİSA TEKSTİL GÜCÜNÜ
TEKNOLOJİDEN ALIYOR
Pisa Tekstil, büyük oranda
ihracat yapan konfeksiyon
ILUPDODUÈQÈP¾ĖWHUL
portföyüne katarak Türkiye
ekonomisinin lokomotifi
RODQWHNVWLOYHKD]ÈUJL\LP
sektöründe önemli bir rol
R\QX\RU0¾ĖWHULRGDNOÈ
YH©HYUH\HGX\DUOȾUHWLPL
temel alan firma, bilim ve
WHNQRORMLGHNLJHOLĖPHOHUGHQ
\DUDUODQDQYHUHNDEHWJ¾F¾
¾VW¾QO¾Ę¾Q¾V¾UG¾UHQ¸UQHN
ELUNXUXOXĖROPDYL]\RQXLOH
üretime devam ediyor.
UJ¾O¾ NXPDĖODUÈQ ER\D EDVNÈ
YH WHUEL\H LĖOHPOHULQL \DSPDN
¾]HUH 1988 \ÈOÈQGD ¾UHWLPH
EDĖOD\DQ 3LVD 7HNVWLO NXUXOGXĘX J¾QGHQ LWLEDUHQ ELOLP YH WHNQRORMLGHNL
JHOLĖPHOHUL \DNÈQGDQ WDNLS HGHUHN
QLWHOLNOL LQVDQ J¾F¾ YH $U-*H IDDOL\HWOHUL VD\HVLQGH WHNQLN WHNVWLO DODQÈQGD
X]PDQ ELU ILUPD KDOLQH JHOGL 3LVD
7HNVWLOèLQ EDĖDUÈ ¸\N¾V¾Q¾ 3LVD 7HNVWLO
žUHWLP .RRUGLQDW¸U¾ .LP\D 0¾KHQGLVL (OLI 1LO 0HFLW YH 0DOL YH ęGDUL ęĖOHU
.RRUGLQDW¸U¾ %HONÈ] (U\¾NVHOèGHQ
GLQOHGLN
Ö
Firmanızın kuruluş tarihi,
amacı ve makine parkuru ile
kapasitesi hakkında bilgi verir
misiniz?
3LVD 7HNVWLO 1988 \ÈOÈQGD PD\R YH L©
©DPDĖÈUÈ ¾UHWLPL DODQÈQGD 7¾UNL\HèQLQ
OLGHU ILUPDVÈ .RP 7HNVWLOèLQ LĖWLUDNL
RODUDN ¸UJ¾ NXPDĖODUÈQ ER\D EDVNÈ
YH WHUEL\H LĖOHPOHUL DODQÈQGD ¾UHWLPH EDĖODGÈ .XUXOGXĘXPX] J¾QGHQ
LWLEDUHQ ELOLP YH WHNQRORMLGHNL JHOLĖ-
32
Belkız Eryüksel
SMMM Mali ve İdari
İşler Koordinatörü
PHOHUL \DNÈQGDQ WDNLS HGHUHN QLWHOLNOL
LQVDQ J¾F¾ YH $U-*H IDDOL\HWOHULPL]
VD\HVLQGH WHNQLN WHNVWLO DODQÈQGD
X]PDQODĖÈS NDWPD GHĘHUL \¾NVHN
NXPDĖODUÈ ¾UHWHELOLU GXUXPD JHOGLN
%XQXQ ¾]HULQH .RP 7HNVWLOèLQ \DQÈ
VÈUD E¾\¾N RUDQGD LKUDFDW \DSDQ GLĘHU
NRQIHNVL\RQ ILUPDODUÈQÈ GD P¾ĖWHUL
SRUWI¸\¾P¾]H NDWPD\D EDĖODGÈN <ÈOODU
L©LQGH HGLQGLĘLPL] ELOJL YH GHQH\LP LOH
NHQGL NXPDĖÈPÈ]È GD ¾UHWPH\H EDĖOD\DUDN 1998 \ÈOÈQGD NXPDĖ VDWÈĖ YH
SD]DUODPD ĖLUNHWLPL] 3DUPD 7HNVWLOèL
NXUGXN 0¾ĖWHUL RGDNOÈ YH ©HYUH\H
GX\DUOÈ ¾UHWLPL WHPHO DODUDN NDWÈOÈPFÈ
ELOLP YH WHNQRORMLGHNL JHOLĖPHOHUGHQ
\DUDUODQDQ YH UHNDEHW J¾F¾ ¾VW¾QO¾Ę¾Q¾ V¾UG¾UHQ ¸UQHN ELU NXUXOXĖ
ROPD YL]\RQXPX]GDQ KDUHNHWOH 2015
\ÈOÈQÈQ +D]LUDQ D\ÈQGDQ LWLEDUHQ IDDOL\HWLPL]L ‰HUNH]N¸\ 2UJDQL]H 6DQD\L
%¸OJHVLèQGHNL \HQL IDEULNDPÈ]GD V¾UG¾UPH\L KHGHIOL\RUX] 0LPDUL SURMHVL
KD]ÈUODQDQ 20 ELQ PHWUHNDUHOLN \HQL
IDEULNDQÈQ LQĖDDWÈ 2014 \ÈOÈQÈQ 0D\ÈV
D\ÈQGD EDĖOD\DFDN YH \DNODĖÈN ELU \ÈOGD
Elif Nil Mecit
Kimya Mühendisi
Üretim Koordinatörü
WDPDPODQDFDN 0¾ĖWHULOHULPL]H YHULOHQ KL]PHWLQ DNVDPDPDVÈ L©LQ WDĖÈQPD
V¾UHFL ]DPDQD \D\ÈODUDN EX JH©LĖ
V¾UHFLQGH KHP ęVWDQEXO KHP GH ‰HUNH]N¸\èGHNL WHVLVOHUGH ¾UHWLP GHYDP
HGHFHN
Tekstil terbiyesinde fason
çalışmanın en önemli zorlukları
nelerdir?
)DVRQ WHULPL LON EDNÈĖWD ROXPVX] ELU
NDYUDP JLEL DOJÈODQVD GD ELU NRQX ¾]HULQGH X]PDQODĖPDQÈQ YH E¾\¾PHQLQ
\ROX IDVRQ ¾UHWLPGHQ JH©L\RU )DVRQ
¾UHWLP \DSPDQÈQ EHUDEHULQGH JHWLUGLĘL
©HĖLWOLOLN ĖLUNHWOHULQ ELOJL YH GHQH\LPOHULQL DUWÈUDUDN J¾©OHQPHOHULQL VDĘOÈ\RU
'LĘHU \DQGDQ IDVRQ ¾UHWLP \DSPDQÈQ
]RUOXNODUÈ GD ©RN E¾\¾N (Q E¾\¾N ]RUOXN ELUD] ¸QFH EDKVHWWLĘLP YH ĖLUNHWOHULQ GHQH\LP ND]DQPDVÈQÈ VDĘOD\DQ
©HĖLWOLOLĘL \¸QHWPHN 'HSRQX]D JLUHQ
\¾]OHUFH ©HĖLW IDUNOÈ NXPDĖÈQ LSOLN YH
¸UJ¾GHQ ND\QDNODQDELOHFHN KDWDODUÈQÈ
J¸UPHN YH RQD J¸UH SURVHV EHOLUOHPHN
L©LQ ©RN X]XQ YH SDKDOÈ ELU NRQWURO
VLVWHPLQLQ ROXĖWXUXOPDVÈ JHUHNL\RU )DVRQ ¾UHWLPGH \DĖDQDQ GLĘHU ELU ]RUOXN
¸UQHĘLQ EHOOL ELU NXPDĖ ©HĖLGL YH RQD
DLW EHOOL ELU SURVHV L©LQ P¾ĖWHULQL]OH
\DSWÈĘÈQÈ] IL\DW DQODĖPDVÈ YDU $QFDN
P¾ĖWHULQLQ LVWHGLĘL NDOLWH\H XODĖPDN
L©LQ EHOLUOHQHQ EX SURVHVH LODYH HGLOPHVL JHUHNHQ LĖOHPOHU ROX\RU .DOLWHGHQ
¸G¾Q YHUPHPHN DGÈQD SURVHVH LODYH
HWWLĘLQL] EX LĖOHPOHULQ ¾FUHWLQL KHU ]DPDQ P¾ĖWHULQL]H NDEXO HWWLUHPL\RUVXQX] %X GD IDVRQ ¾UHWLPLQ JL]OL ELU PDOL\HW NDOHPL RODUDN NDUĖÈPÈ]D ©ÈNÈ\RU
Firmanızın dijital baskı
yaklaşımı nedir?
'LMLWDO EDVNÈ\È ELOJLVD\DU WHNQRORMLVLQLQ
\DĖDGÈĘÈ V¾UHFH EHQ]HWL\RUXP ©RN KÈ]OÈ JHOLĖHQ GHĘLĖHQ YH PDOL\HWOHUL G¾ĖHQ
ELU WHNQRORML %HONL GH JHOHFHĘLQ KDNLP
EDVNÈ \¸QWHPL ęON GLMLWDO EDVNÈ PDNLQHVLQL DOGÈĘÈPÈ] 2000 \ÈOÈ LOH EXJ¾Q
DUDVÈQGDNL GHĘLĖLPH EDNWÈĘÈPÈ]GD EXQX
J¸UPHN P¾PN¾Q %XJ¾Q LWLEDUÈ\OD 2
DGHW GLMLWDO EDVNÈ PDNLQHPL] YDU <DNÈQ
]DPDQD NDGDU ELU WDQHVLQL DVLW GLĘHULQL
UHDNWLI EDVNÈ L©LQ NXOODQÈ\RUGXN $QFDN
EHOLUOHGLĘLPL] ¾UHWLP VWUDWHMLVL GRĘUXOWXVXQGD ĖLPGL KHU LNL PDNLQHGH GH
QD\ORQ NXPDĖODUD EDVNÈ \DSÈ\RUX]
<DWÈUÈP SODQODUÈPÈ]D J¸UH 2015 \ÈOÈQGD
‰HUNH]N¸\èGHNL \HQL WHVLVOHULPL]H \HUOHĖWLĘLPL]GH ¾©¾QF¾ GLMLWDO EDVNÈ PDNLQHVLQL GH E¾Q\HPL]H NDWDFDĘÈ]
Yükselen döviz kurlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz, avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
PHQ \XUW GÈĖÈQD EDĘOÈ ROPDPÈ] WHNVWLO
WHUEL\H VHNW¸U¾Q¾Q ]D\ÈI \¸Q¾G¾U
'LĘHU \DQGDQ NXU DUWÈĖODUÈ LKUDFDW©ÈNRQIHNVL\RQ ILUPDODUÈQ VLSDULĖOHULQH LON
]DPDQODUGD ROXPOX NDWNÈ \DSÈ\RU %X
GXUXP LKUDFDW©È ILUPDODU WDUDIÈQGDQ
EL]OHUH YHULOHQ VLSDULĖOHULQ DUWPDVÈQD
VHEHS ROX\RU
Türk kumaşının gelecekte
dünyadaki konumlanmasını
nasıl öngörüyorsunuz?
7¾UNL\HèQLQ NRQXPX LWLEDUÈ\OD $YUXSD
%LUOLĘL YH GLĘHU SD]DUODUD \DNÈQOÈĘÈ
¾U¾Q WRSODP PDOL\HWL ¾]HULQGH ¸QHPOL
ELU DYDQWDM ROXĖWXUX\RU %XQXQ \DQÈ
VÈUD 7¾UNL\HèGHNL ¾UHWLFLOHUGH NDOLWH
ELOLQFLQLQ ROXĖPDVÈ WDVDUÈP $U-*H
žU-*H IDDOL\HWOHULQH GDKD ID]OD ND\QDN
D\UÈOPD\D EDĖODQPDVÈ YH EHUDEHULQGH
P¾ĖWHUL LVWHNOHULQH NÈVD V¾UHGH \DQÈW
YHUHELOPH EHFHULVLQLQ JHOLĖPHVL LOH
7¾UN WHNVWLOLQLQ GDKD L\L \HUOHUH JHOHFHĘL NDQDDWLQGH\LP 6RQ ]DPDQODUGD
$YUXSDèGDNL ELU©RN IXDUGD NDWÈOÈPFÈ
7¾UN ILUPDODUÈQÈQ VD\ÈVÈQÈQ JLGHUHN DUWWÈĘÈQÈ J¸U¾\RUX]
Türkiye Tekstil Terbiye
Sanayicileri Derneği’nin hangi
faaliyetlerde bulunmasını
istersiniz?
7HNVWLO YH KD]ÈU JL\LP VHNW¸U¾ L©LQGH
WHVLV YH PDNLQH SDUNXUX LOH \DWÈUÈP
PDOL\HWL HQ \¾NVHN RODQ ELOJL YH WHNQRORMLQLQ HQ \RĘXQ NXOODQÈOGÈĘÈ LOLĖNLGH
ROGXĘX GLĘHU ELOLP GDOODUÈ NLP\D LOH
ELUOLNWH ¾U¾QGHNL DVÈO NDWPD GHĘHULQ
\DUDWÈOGÈĘÈ WHNVWLO WHUEL\H NROXQXQ KDN
HWWLĘL GHĘHUL EXOGXĘXQX G¾Ė¾QP¾\RUXP ęĖWH EX QRNWDGD GHUQHĘLQ ELU ©DWÈ
J¸UHYL J¸UHUHN ER\DKDQHOHUL ELUOHĖWLULFL YH VHNW¸U¾Q KDN HWWLĘL GHĘHUL ND]DQPDVÈ L©LQ IDDOL\HWOHUGH EXOXQDELOHFHĘLQL
G¾Ė¾Q¾\RUXP <D\ÈPODQDQ EX GHUJLQLQ
J¾]HO ELU EDĖODQJÈ© ROGXĘXQX YH VHNW¸U¾P¾]GHNL ¸QHPOL D©ÈĘÈ NDSDWWÈĘÈQÈ
G¾Ė¾Q¾\RUXP 6HNW¸U¾Q ¸QHPOL ELU
VRUXQX RODQ WHNQLN SHUVRQHO WHPLQLQGH \DĖDQDQ VÈNÈQWÈODUD \¸QHOLN HĘLWLP
NXUXPODUÈ YH GLĘHU 67.èODU LOH LĖELUOLĘL
NXUDUDN ©¸]¾P DUD\ÈĖODUÈ EDĖODWÈODELOLU
ê)DVRQWHULPLLONEDNÈĖWD
ROXPVX]ELUNDYUDPJLEL
DOJÈODQVDGDELUNRQX¾]HULQGH
X]PDQODĖPDQÈQYHE¾\¾PHQLQ
\ROXIDVRQ¾UHWLPGHQJH©L\RU
)DVRQ¾UHWLP\DSPDQÈQ
EHUDEHULQGHJHWLUGLĘL©HĖLWOLOLN
ĖLUNHWOHULQELOJLYHGHQH\LPOHULQL
DUWÈUDUDNJ¾©OHQPHOHULQL
VDĘOÈ\RU)DVRQ¾UHWLP
\DSPDQÈQHQE¾\¾N]RUOXĘX
ĖLUNHWOHULQGHQH\LPND]DQPDVÈQÈ
VDĘOD\DQ©HĖLWOLOLĘL\¸QHWPHNQ
7HNVWLO ER\D-EDVNÈ-WHUEL\HVLQGH HQ
¸QHPOL PDOL\HW NDOHPOHULQL KDPPDGGH
ER\DUPDGGH YH NLP\DVDOODU YH HQHUML
ROXĖWXUPDNWDGÈU 0DDOHVHI NL EX KHU
LNL JLUGL L©LQ \XUW GÈĖÈ EDĘÈPOÈOÈĘÈPÈ]
YDU %X GXUXPGD G¸YL] NXUODUÈQ DĖÈUÈ
\¾NVHOPHVL PDOL\HWOHULPL]LQ DUWPDVÈQD QHGHQ ROXUNHQ VDWÈĖ IL\DWODUÈPÈ]ÈQ
7/ ROPDVÈ QHGHQL\OH ĖLUNHW NDUOÈOÈĘÈQÈ
ROXPVX] \¸QGH HWNLOHPHNWHGLU $\UÈFD
SL\DVDGDNL NÈ\DVÈ\D UHNDEHW VHEHEL\OH
GH NXU DUWÈĖODUÈ VDWÈĖ IL\DWODUÈQD KHPHQ
\DQVÈWÈODPÈ\RU 2FDN 20132014 NÈ\DVODPDVÈ \DSWÈĘÈPÈ]GD NLORJUDP EDĖÈ
KDPPDGGH PDOL\HWL \¾]GH 40 DUWÈĖ
J¸VWHUGL %X DUWÈĖÈQ \¾]GH 30èX NXU
DUWÈĖÈQGDQ \¾]GH 10èX LWKDO KDPPDGGH
IL\DWODUÈQÈQ DUWPDVÈQGDQ ND\QDNODQÈ\RU +DPPDGGH WHGDULNLQGH WDPD-
Tekstil terbiye
33
bölgesel yaklaşımlar - çorlu/tekirdağ
ALOHA, DİJİTAL
BASKIDA DA İDDİALI
‰RUOXèGD\ÈOÈQGDQ
LWLEDUHQWHNVWLOWHUEL\H
VHNW¸U¾QGHKL]PHWVXQDQ
$ORKD7HNVWLO\DSWÈĘÈ
¾UHWLPLQ\¾]GHèVLQL
GRĘUXGDQLKUD©HGHQ¸QHPOL
ELUDNW¸U)LUPD\DSWÈĘÈ\HQL
\DWÈUÈPODULOHELUOLNWHGLMLWDO
EDVNÈNRQXVXQGDGD¸QHPOL
PHVDIHNDWHWPLĖGXUXPGD
ORKD 7HNVWLO 1996 \ÈOÈQGD
‰RUOXèGD LSOLN ER\DPD DODQÈQGD
J¾QO¾N 20 ELQ NLORJUDP NDSDVLWH LOH IDDOL\HWH EDĖODPÈĖ ¸QHPOL ELU
WHNVWLO ILUPDVÈ )LUPDQÈQ LSOLN ER\DKDQHVLQGH ER\D ¸QFHVL DNWDUPD LSOLN
ER\DPD ER\D VRQUDVÈ DNWDUPD E¾N¾P YH NDWODPD VHUYLVOHUL EXOXQX\RU
)LUPDQÈQ ER\DPD \DSWÈĘÈ LSOLN ©HĖLWOHUL
Ė¸\OH VÈUDODQÈ\RU .DUGH SHQ\H &RROPD[ DNULOLN WHUPROLWH JD]H PHUVHUL]H
LSOLN SRO\HVWHU 7HQFHO /LQHQ YH NDUÈĖÈPODUÈ $ORKD 7HNVWLO RODUDN 2003
\ÈOÈQGD J¾QO¾N 20 ELQ NLORJUDP NDSDVLWH LOH ©DOÈĖDQ NXPDĖ ER\DPD DODQÈ L©LQ
HN \DWÈUÈP \DSWÈNODUÈQÈ EHOLUWHQ $ORKD
7HNVWLO *HQHO 0¾G¾U¾ ĕHUHI $NDVODQ
ê%X E¸O¾PGH SDPXN YLVNRQ QD\ORQ
SRO\HVWHU ¸UPH NXPDĖODU L©LQ YH ELU
NÈVÈP GRNXPD NXPDĖODU L©LQ ER\DPD
DSUH IÈU©D-ĖDUGRQ VHUYLVOHUL PHYFXW
'LĘHU WDUDIWDQ PDNLQH SDUNXUXPX]GD
J¾QO¾N 10 ELQ NLORJUDP NDSDVLWH LOH
©DOÈĖPDNWD RODQ VRQ VLVWHPOL URWDV\RQ
YH GLMLWDO EDVNÈ PDNLQHOHULPL]GH PHYFXW GXUXPGD %XUDGD VH]RQOXN ©HĖLWOL
GHVHQOHULQ \DQÈ VÈUD P¾ĖWHUL WDOHSOHUL
LOH ¸]HO WDVDUÈPODUGD EDVÈODELOLQL\RU
.DOLWHOL YH P¾PN¾Q ROGXĘXQGD KÈ]OÈ
KL]PHW ĖLUNHWLPL]LQ ¸QFHOLNOL KHGHILGLU
%X NDSVDPGD ILUPDPÈ]GD VLSDULĖ DOPD
A
34
ODEDUDWXYDU ©DOÈĖPDODUÈ ¾UHWLP ¾U¾QOHULPL]LQ WHVOLP V¾UH©OHULQLQ W¾P¾QGH
WDP RWRPDWLN L]OHPH YH NRQWURO PHYFXWë GL\RU
Kalite ve hız Aloha’da
žUHWLPOHULQLQ \¾]GH 20èVLQL GRĘUXGDQ
LKUD© HWWLNOHULQL EHOLUWHQ ĕHUHI $NDVODQ ILUPD RODUDN J¾Q¾Q WHNQRORMLN
JHOLĖPHOHULQL YH P¾ĖWHUL WDOHSOHULQL
\DNÈQGDQ WDNLS HWWLNOHULQL V¸\O¾\RU
ĕHUHI $NDVODQ KHP NDOLWHOL KHP GH
KÈ]OÈ YH ]DPDQÈQGD VHUYLV HVDVÈQD GD\DOÈ ĖLUNHW SROLWLNDVÈ LOH IDDOL\HWOHULQL
NXVXUVX] NÈOPDQÈQ HQ ¸QFHOLNOL KHGHIOHUL ROGXĘXQD GLNNDW ©HNL\RU ęĖOHP
JHU©HNOHĖWLUGLNOHUL NXPDĖ ©HĖLWOHULQL
SDPXN YLVNRQ NHWHQ W¾P ¸UPH NXPDĖODU QD\ORQ SRO\HVWHU YH ©HĖLWOL
GRNXPD NXPDĖODU RODUDN VÈUDOD\DQ
ĕHUHI $NDVODQ J¾QO¾N 10 ELQ NLORJUDP EDVNÈ NDSDVLWHVLQH VDKLS $ORKD
7HNVWLO E¾Q\HVLQGH IDUNOÈ LKWL\D©ODUD
IDUNOÈ ©¸]¾POHU VXQDELOHQ HQ VRQ WHNQRORML ¾U¾Q¾ EDVNÈ PDNLQH SDUNXUX\OD
SDPXN YLVNRQ NHWHQ W¾P ¸UPH
NXPDĖODU QD\ORQ SRO\HVWHU YH ©HĖLWOL
GRNXPD NXPDĖODUD SLJPHQW GLVSHUV
UHDNWLI YH DĖÈQGÈUPD EDVNÈODUÈ \DSDELOGLNOHULQH GLNNDW ©HNL\RU
Her türlü baskı işlemi yapılıyor
$ORKD 7HNVWLO RODUDN X]PDQ NDGURODUÈ
YH JHOLĖPLĖ WHNQRORML HNLSPDQODUÈ LOH
ELU©RN NXPDĖ NDOLWHVLQH EDVNÈ \DSDELOGLNOHULQL EHOLUWHQ ĕHUHI $NDVODQ ILUPDODUÈQÈQ E¾Q\HVLQGH EXOXQDQ ĖDEORQ
GDLUHVLQGH P¾ĖWHUL LVWHNOHUL GRĘUXOWXVXQGD KD]ÈUODQDQ GHVHQOHULQ WLWL] ELU
ĖHNLOGH ĖDEORQODUD JH©LULOGLĘLQL LIDGH
HGL\RU *¾QO¾N EDVNÈ NDSDVLWHOHULQLQ
10 ELQ NLORJUDP ROGXĘXQX WHNUDUOD\DQ ĕHUHI $NDVODQ ©RN ©HĖLWOL EDVNÈ
WHNQLNOHUL X\JXODGÈNODUÈQÈ YXUJXOX\RU
$ORKD 7HNVWLOèLQ VDKLS ROGXĘX GLMLWDO
EDVNÈ WHNQRORMLVL VD\HVLQGH P¾NHP-
PHO EDVNÈ NDOLWHVL LOH P¾ĖWHULOHULQLQ
QXPXQH NROOHNVL\RQ YH ¾UHWLP LVWHNOHULQH HQ KÈ]OÈ ĖHNLOGH FHYDS YHUGLĘLQL
V¸\OH\HQ ĕHUHI $NDVODQ ê˜]HOOLNOH
UHVLP JLEL NDUPDĖÈN \DSÈ L©HUHQ YH
©DOÈĖPDQÈQ ELUHELU J¸U¾QW¾V¾Q¾ HOGH
HWPHN L©LQ NXOODQÈODQ GLMLWDO EDVNÈ
WHNQRORMLVL LOH P¾ĖWHULOHULPL]H VRQVX]
UDSRUW VRQVX] UHQN VH©HQHĘL HVQHNOLN YH ¸]J¾UO¾N VDĘOÈ\RU ęVWHQLOHQ
¸O©¾OHUGH LVWHQLOHQ GHVHQL GLĘHU KL©ELU
EDVNÈ WHNQLĘL LOH DODPD\DFDĘÈQÈ] ©RN
LQFH GHWD\ODUOD PLO\RQODUFD UHQN NXOODQÈODUDN \¾NVHN ©¸]¾Q¾UO¾NWH EDVNÈ
\DSDELOPHNWH\L] )LUPD RODUDN UHDNWLI
YH DVLW EDVNÈ \DSDQ PDNLQHOHULPL]GH
KHU W¾UO¾ ¸UPH YH ©HĖLWOL GRNXPD NXPDĖODUD EDVNÈ \DSDELOPHNWH\L]ë GL\RU
Türkiye’de dijital
baskının payı artıyor
'¾Q\D WHNVWLO SD]DUÈQGD ¸QHPOL GHĘLĖLNOLNOHU \DĖDQÈUNHQ QLĖ YH NÈVD V¾UHOL
¾UHWLPOHU LOH 7¾UNL\H SD]DUÈQGD EDVNÈ
SD\ÈQÈQ DUWWÈĘÈQÈ EHOLUWHQ ĕHUHI $NDVODQ ê'LMLWDO EDVNÈ WHNQRORMLVL LOH NÈVD
PHWUDM YH NXSRQ LĖOHUGH GDKD D] PDOL\HW LOH GDKD KÈ]OÈ KDUHNHW HWPH LPNDQÈ
\DNDODQGÈ 7¾UNL\HèGH EX DODQGDNL VRQ
\DWÈUÈPODU YH GLMLWDO EDVNÈ NDOLWHVLQLQ
DUWPDVÈ ¾ONHPL]L $YUXSD YH $PHULND
N¸NHQOL E¾\¾N KD]ÈU JL\LP PDUNDODUÈQÈQ ¸QHPOL ELU WHGDULN©LVL KDOLQH G¸Q¾ĖPHVLQL EHUDEHULQGH JHWLUGL %DVNÈ
NDIDODUÈQÈQ NDSDVLWHVL YH GLMLWDO EDVNÈ
PDNLQHOHULQLQ ¸]HOOLNOHUL EDVNÈ ¾UHWLPLQL DUWÈUGÈ 'LMLWDO EDVNÈ PDNLQHOHULQGH EDVNÈ NDIDODUÈ WHNQRORMLVL JHQLĖ ELU
\HOSD]H ROXĖWXUX\RU %DVNÈ NDIDODUÈQÈQ
KHU ELUL ¸]HO IL]LNVHO YH NLP\DVDO JHUHNVLQLPOHUH VDKLSWLU %X IL]LNVHO YH
NLP\DVDO IRUP¾ODV\RQODU ROGXN©D KDVVDV ROXS D\QÈ ]DPDQGD QRUPDO EDVNÈ
SDVWDODUÈQGDQ IDUNÈ RODQ LQNMHW WHNVWLO
IRUP¾ODV\RQODUÈ L©LQ JHUHNOLGLU $\UÈFD
EXQODU UHQN YHULPL YH UHQN KDVOÈĘÈ
L©LQ JHUHNOLGLU ,QNMHW WHNVWLO IRUP¾ODV\DRQODUÈQD HN RODUDN P¾NHPPHO
LĖOHUOLĘL VDĘODPDN EDVNÈ NDIDVÈ ¾UHWLPLQGH NXOODQÈODQ PDO]HPHOHU LOH NLP\DVDOODUÈQ X\XPX KHGHIOHQPHNWHGLU
(QG¾VWUL\HO EDVNÈ X\JXODPDODUÈ L©LQ
WRSODP LQN MHW ©¸]¾POHUL JHOLĖWLUPH\H
EDĖODQGÈĘÈQGD ¸]HO EDVNÈ NDIDODUÈ LOH
DUDODUÈQGDNL HWNLOHĖLPOHUH GLNNDW HGLOPHVL JHUHNLUë GL\RU 'LMLWDO EDVNÈQÈQ
GHVHQ WDVDUÈPÈ ¸Q KD]ÈUOÈN QXPXQH
EDVNÈ YH EDVNÈ SURVHVLQLQ WDPDPODQPDVÈQD NDGDU JH©HQ V¾UHGH NRQYDQVL\RQHO PHWRWODUD J¸UH ¸QHPOL ¸O©¾GH
]DPDQ WDVDUUXIX VDĘODGÈĘÈQD GHĘLQHQ
$NDVODQ ê'LMLWDO EDVNÈ DODQÈQGD JHOLĖHQ
WHNQRORML\OH ELUOLNWH EDVNÈ V¾UHVL J¾Q
JH©WLN©H GDKD GD NÈVDOPDNWDGÈU *¾Q¾P¾]GH 167 PLO\RQ UHQN NDSDVLWHVL\OH LVWHQLOHQ UDSRUW ER\XQGD GHVHQ
LPNDQÈ VXQDQ GLMLWDO EDVNÈGD ¾UHWLP
KÈ]È VRQ \ÈOODUGD VDDWH 10 PHWUH NDUH
EDVNÈGDQ EXJ¾Q 700 PHWUH NDUHOHUH
NDGDU JHOLĖPLĖë GL\RU
Şeref Akaslan
Aloha Tekstil
Genel Müdürü
Aloha çevreye odaklı
üretim yapıyor
$ORKD 7HNVWLO RODUDN W¾P ¾U¾Q ¾UHWLP
YH KL]PHW IDDOL\HWOHULQL ¾U¾Q¾Q WDVDUÈPÈQGDQ DU]ÈQD NDGDU KHU DĖDPDGD
V¾UG¾UHELOLU JHOLĖPH LONHVL WRSODP NDOLWH IHOVHIHVL LOH JHU©HNOHĖWLUPH\L KHGHIOHGLNOHULQL V¸\OH\HQ ĕHUHI $NDVODQ
EXQODUÈ ©HYUH SROLWLNDODUÈ LOH X\XPOX
ELU ĖHNLOGH JHU©HNOHĖWLUGLNOHULQH GLNNDW ©HNL\RU
ê6DKLSROGXĘXPX]GLMLWDO
EDVNÈWHNQRORMLVLVD\HVLQGH
P¾NHPPHOEDVNÈNDOLWHVLLOH
P¾ĖWHULOHULPL]LQQXPXQH
NROHNVL\RQYH¾UHWLP
LVWHNOHULQHHQKÈ]OÈĖHNLOGH
FHYDSYHUHELOL\RUX]˜]HOOLNOH
UHVLPJLELNDUPDĖÈN\DSÈ
L©HUHQYH©DOÈĖPDQÈQELUHELU
J¸U¾QW¾V¾Q¾HOGHHWPHN
L©LQNXOODQÈODQGLMLWDOEDVNÈ
WHNQRORMLVLLOHP¾ĖWHULOHULPL]H
VRQVX]UDSRUWVRQVX]UHQN
VH©HQHĘLHVQHNOLNYH¸]J¾UO¾N
VDĘODPÈĖROX\RUX]ëQ
Tekstil terbiye
35
bölgesel yaklaşımlar - denizli
BOYAMADA KÖKLÜ BİR FİRMA:
ATLAS BOYA
'HQL]OLèGH\DNODĖÈN\DUÈPDVÈUGÈU
ER\DPDVHNW¸U¾QGHIDDOL\HW
J¸VWHUHQN¸NO¾ELUILUPDRODQ
$WODV%R\DJ¾QO¾NWRQ
ER\DPDYHWRQEDVNÈLOH
WHNVWLOFLOHUHKL]PHWVXQX\RU
)LUPDQÈQ<¸QHWLP.XUXOX
%DĖNDQÈ6HOLP<D\PDQRĘOX
7¾UNL\HèQLQNXPDĖ¾UHWLPLQGH
DYDQWDMOÈNRQXPXQXNRUXPDVÈ
L©LQFRĘUDILDYDQWDMÈYHKÈ]OÈ
VHUYLVVXQPD¸]HOOLĘLQLQ\DQÈ
VÈUDLQRYDWLI¾U¾Q¾UHWLPLQH
RGDNODQÈOPDVÈJHUHNWLĘLQL
YXUJXOX\RU
WODV %R\D ILUPDVÈ 1966 \ÈOÈQGD
'HQL]OL YH %XUVDèGDNL NXPDĖ
¾UHWLFLOHULQH KL]PHW YHUPHN
L©LQ 'HQL]OL +DYX]OX ‰DUĖÈèGD ©LOH LSOLN
ER\DPD DW¸O\HVL LOH VHNW¸UH DGÈP
DWÈ\RU %X \ÈOODUGD PDNLQH J¾F¾Q¾Q
NÈVÈWOÈ ROPDVÈQGDQ GROD\È LQVDQ J¾F¾
LOH ER\DPD \DSÈOGÈĘÈQÈ EHOLUWHQ $WODV
%R\D <¸QHWLP .XUXOX %DĖNDQÈ 6HOLP
<D\PDQRĘOX ILUPDODUÈQÈQ PDNLQHOHĖPH V¾UHFL LOH ELUOLNWH 1980èOL \ÈOODUÈQ
LNLQFL \DUÈVÈQGDQ LWLEDUHQ \¸Q¾Q¾ L©
SL\DVDGDQ ©RN LKUDFDW©È ILUPDODUD
KL]PHW YHUPH\H ©HYLUGLĘLQH GLNNDW
©HNL\RU ĕHKLU L©LQGH NDODQ LĖOHWPHOHULQLQ 1987 \ÈOÈQGD 'HQL]OL 2UJDQL]H
6DQD\L %¸OJHVLQH WDĖÈQGÈĘÈQÈ EHOLUWHQ
<D\PDQRĘOX 2003 \ÈOÈQGDQ LWLEDUHQ
\DSWÈNODUÈ WHNQRORMLN \HQL \DWÈUÈPODU
LOH ILUPDODUÈQÈQ KÈ]ODQDQ ELU LYPH
\DNDODGÈĘÈQÈ EHOLUWL\RU 2010 \ÈOÈQGD
G¾] ER\DPDQÈQ \DQÈQGD EDVNÈ \DWÈUÈPÈ
\DSWÈNODUÈQD GD GHĘLQHQ <D\PDQRĘOX
ê 2013 \ÈOÈQGD 'HQL]OL 2UJDQL]H 6D-
A
36
Selim Yaymanoğlu
Atlas Boya
Yönetim Kurulu Başkanı
QD\L %¸OJHVLèQGHNL \HQL IDEULNDPÈ]D
WDĖÈQDUDN EDVNÈ YH G¾] ER\D WHVLVOHULPL]L ELUELULQGHQ D\ÈUPÈĖ ROGXN 25 ELQ
PHWUHNDUH D©ÈN DODQGD 15 ELQ PHWUHNDUH NDSDOÈ DODQGD 180 ©DOÈĖDQ LOH
¾UHWLP \DSÈ\RUX] '¾] ER\D KDWWÈQGD
KHU W¾UO¾ SDPXN SRO\HVWHU SRO\DPLG
YLVNRQ PRGDO YH EDPEX ¾U¾QOHULQ
ER\DPD YH WHUEL\HVLQL \DSPDNWD\È]
%DVNÈ KDWWÈPÈ]GD LVH GRNXPD YH ¸UPH
ROPDN ¾]HUH GLVSHUV UHDNWLI YH SLJPHQW X\JXODPDODUÈ \DSÈ\RUX]
Atlas Boya,
dünya markaları ile çalışıyor
$WODV %R\D RODUDN G¾] ER\D NDSDVLWHOHULQLQ J¾QO¾N 25 WRQ ROGXĘXQD
EHOLUWHQ 6HOLP <D\PDQRĘOX EDVNÈ
NDSDVLWHOHULQLQ LVH J¾QO¾N 5 WRQ G¾]H\LQGH ROGXĘXQD GLNNDW ©HNL\RU %XQXQ GÈĖÈQGD EXUXĖPD] VX JH©LUPH]
OHNH WXWPD] DQWLEDNWHUL\HO YH QDQR
DSUH X\JXODPDODU \DSWÈNODUÈQD GHĘLQHQ <D\PDQRĘOX $WODV %R\D RODUDN
+0 =DUD 'LHVHO &KLFFR 06 YH
'LVQH\ JLEL G¾Q\D PDUNDODUÈQD ¾UHWLP \DSDQ ILUPDODUD IDVRQ KL]PHW YHUGLNOHULQL V¸\O¾\RU 6HOLP <D\PDQRĘOX
JHUHNOL RODQ VHUWLILNDODUÈQ \DQÈQGD
2NROH[ FODVV-1 YH *RWV RUJDQLN VHUWLILNDODUÈQD VDKLS ROGXNODUÈQD GD YXUJX
\DSÈ\RU
Dijital baskı maliyetleri
aşağı çekiyor
'LMLWDO EDVNÈ\È WHNQRORMLQLQ NXPDĖ
¾]HULQGHNL KDNLPL\HWL RODUDN WDQÈPOD\DQ 6HOLP <D\PDQRĘOX ê+HSLPL]LQ
L]OHGLĘL JLEL GLMLWDO EDVNÈ PDNLQHOHULQLQ
J¾QO¾N ¾UHWLPOHUL DUWÈ\RU YH EDVNÈ
PDOL\HWOHUL FLGGL RODUDN G¾Ė¾\RU %XQXQ \DQÈQGD EDVNÈ NDOLWHVL GH IRWRĘUDI
©HNLP ©L]JLVLQH XODĖÈ\RU 7DEL NL EX
GHPHN URWDV\RQ EDVNÈ WHNQLĘLQLQ ¸OG¾Ę¾ DQODPÈQD JHOPL\RU 'LMLWDO EDVNÈ
WHNQLĘL LOH W¾\O¾ NXPDĖODUÈQ GHULQOLĘLQH URWDV\RQGDNL RUDQGD \DNÈQODĖÈOGÈĘÈ
]DPDQ URWDV\RQ WHNQLĘLQLQ ELWWLĘLQL
V¸\OH\HELOHFHĘL] %X GXUXPXQGD
\DNÈQ ]DPDQGD JHU©HNOHĖHFHĘLQL EHNOL\RUXP %XQXQ L©LQ EL]OHUGH \DNÈQ
]DPDQGD ¸QOHPLPL]L DODUDN URWDV\RQ
EDVNÈGDQ GLMLWDOH JH©PHN L©LQ SODQODUÈPÈ]È \DSÈ\RUX] 2014 \ÈOÈQÈQ LNLQFL
\DUÈVÈ L©LQ EXQXQOD LOJLOL ©DOÈĖPDODUÈPÈ]
EDĖOD\DFDN 7DELL NL EX WDU] \DWÈUÈPODU
\DSPDN 7¾UNL\HèGH ©RN NROD\ ROPX\RUë GL\RU
Sektör istikrar arıyor
6RQ G¸QHPGH 7¾UNL\H HNRQRPLVLQGH
\DĖDQDQ JHOLĖPHOHUH GH GHĘLQHQ 6HOLP
<D\PDQRĘOX ê<¾NVHOHQ G¸YL] NXUODUÈ
LNWLVDGL DQODPGD ¾ONHPL] L©LQ \DUDUOÈ
GHĘLO DQFDN LKUDFDW©È ELU ¾ONH RODUDN
EXQD D\QÈ ]DPDQGD LKWL\DFÈPÈ] YDU
$PD G¸YL] NXUODUÈQÈQ NÈVD V¾UHGH EX
ĖHNLOGH KDUHNHW HWPHVL ILUPDODUÈQ
ELODQ©RODUÈQÈ FLGGL ]DUDUD XĘUDWPÈĖ
GXUXPGD .HQGL VHNW¸U¾P¾]H EDNWÈĘÈPÈ]GD 7¾UNL\HèGHNL KHU G¸YL]
KDUHNHWLQGHQ VRQUD D\DNWD NDODQ
ILUPDODUOD FLGGL E¾\¾PHOHU J¸U¾O¾\RU
%HOLUOL RUDQGD ERU©ODQDQ ILUPDODU L©LQ
\¾NVHN NXU KHU ]DPDQ DUWÈ GHĘHU ROPXĖWXU ĕXQX XQXWPD\DOÈP NL .DVÈP
2014èH NDGDU 7¾UNL\HèQLQ NÈVD YDGHOL
¸GHPHVL 168 PLO\DU GRODU G¾]H\LQGH
EXOXQX\RU %XQXQ 142 PLO\DU GRODUÈ
¸]HO VHNW¸U¾Q ROGXĘX L©LQ VH©LP G¸QHPOHULQGH KHUNHV DWWÈĘÈ DGÈPÈ LNL GHID G¾Ė¾Q¾U GXUXPD JHOL\RUë GL\RU
Türk kumaşı Ar-Ge’ye
yönelmek zorunda
7¾UN NXPDĖÈQÈQ KHU JH©HQ J¾Q G¾Q\DGDNL \HULQL ND\EHWWLĘLQH GLNNDW ©HNHQ
6HOLP <D\PDQRĘOX %XQXQ VHEHELQLQ
GH DUWDQ PDOL\HWOHU ROGXĘXQD YXUJX
\DSÈ\RU *OREDOOHĖHQ G¾Q\D GD DUWÈN
¾UHWLP IDNW¸UOHULQLQ WHNQRORMLQLQ GH
HWNLVL LOH KHPHQ KHPHQ KHU\HUGH
D\QÈ GXUXPD JHOGLĘLQL EHOLUWHQ <D\PDQRĘOX ê7HNQRORML\H VDKLS W¾P
¾UHWLFLOHU ELUELUOHULQH \DNÈQ ¾U¾QOHUL
¾UHWL\RUODU *HUL\H LVH IL\DW RGDNOÈ
ELU UHNDEHW GXUXPX NDOÈ\RU 7¾UNL\H
EX UHNDEHW RUWDPÈQGD PDOL\HWOHULQLQ
\¾NVHNOLĘLQGHQ GROD\È \HULQGH ]RU
WXWXQDFDĘD EHQ]L\RU 7¾UNL\HèQLQ EX
NRQXGD FRĘUDIL YH KÈ]OÈ VHUYLV DYDQWDMÈQÈ ¸Q SODQD ©ÈNDUPDVÈ JHUHNL\RU
7HNQRORMLN \DWÈUÈPODUÈQ GÈĖÈQGD $U-*H
YH LQRYDWLI HWNLQOLNOHUH GH DĘÈUOÈN YHULOPHVL JHUHNL\RU ˜]HOOLNOH ILUPDODUÈPÈ]ÈQ $U-*H ©DOÈĖPDODUÈQD \¸QHOLN
¸]HOOLNOH \RĘXQODĖPDODUÈ ĖDUW %XQXQ
GD ROPDVÈ DQFDN GHYOHW-¾QLYHUVLWH YH
VDQD\LFL LĖELUOLĘL LOH JHU©HNOHĖHELOLU
$QFDN EX NRQXGD KDOHQ ©RN \HWHUVL]
NDOÈQGÈĘÈQÈ EHOLUWHELOLUL]ë GL\RU
TTTSD, Denizli’de toplanmalı
7¾UNL\H 7HNVWLO 7HUEL\H 6DQD\LFLOHUL
'HUQHĘLèQLQ 'HQL]OL E¸OJHVLQGH NHQGLQL GDKD L\L ELU ĖHNLOGH WDQÈWPDVÈ JHUHNWLĘLQL EHOLUWHQ 6HOLP <D\PDQRĘOX
ê'LMLWDOEDVNÈ\ÈWHNQRORMLQLQNXPDĖ
¾]HULQGHNLKDNLPL\HWLRODUDN
WDQÈPOÈ\RUXP+HSLPL]LQL]OHGLĘL
JLELGLMLWDOEDVNÈPDNLQHOHULQLQ
J¾QO¾N¾UHWLPOHULDUWÈ\RUYHEDVNÈ
PDOL\HWOHULFLGGLRODUDNG¾Ė¾\RU
%XQXQ\DQÈQGDEDVNÈNDOLWHVLGH
IRWRĘUDI©HNLP©L]JLVLQHXODĖÈ\RU
7DELNLEXURWDV\RQEDVNÈWHNQLĘLQLQ
¸OG¾Ę¾DQODPÈQDJHOPL\RUëQ
ê'HUQHN ED]È WRSODQWÈODUÈQÈ 'HQL]OL
GH \DSDUDN EXUDGDNL WHNVWLO WHUEL\H
ILUPDODUÈQÈ GD E¾Q\HVLQH NDWDELOLU
%L]OHU 'HUQHĘLQ LPNDQODUÈQGDQ RODELOGLĘLQFH GDKD ID]OD \DUDUODQPDN
LVWL\RUX] $\UÈFD GLĘHU WHNVWLO WHUEL\H
ILUPDODUÈ LOH ELUOLNWHOLNOHU VDĘOD\DUDN
7776'èQLQ GDKD ID]OD J¾©OHQHUHN VHNW¸U DGÈQD GDKD ID]OD OREL ©DOÈĖPDODUÈQÈ
DUWWÈUDELOHFHĘLQL G¾Ė¾Q¾\RUXPë GL\RU
Tekstil terbiye
37
bölgesel yaklaşımlar - bursa
BURSA’DA YENİLİKÇİ
BİR İSİM: GÜLİPEK
Bursa’da 22 bin metrekare
NDSDOÈDODQGD\DUÈHQWHJUH
ELUĖHNLOGH¾UHWLP\DSDQ
*¾OLSHNILUPDVÈWHNVWLOWHUEL\H
VHNW¸U¾QGH\DUÈPDVÈUOÈN
GHQH\LPLLOH\HQLOLN©LYHNDOLWHOL
¾U¾QOHU¾UHWPH\HRGDNODQPÈĖ
durumda.
38
HNVWLO VHNW¸U¾ JH©PLĖWHQ J¾Q¾P¾]H %XUVDèQÈQ JHOHQHNVHO HQG¾VWUL GRNXVXQGD RGDN VD\ÈODELOHFHN ELU J¸U¾Q¾P VHUJLOL\RU 7HNVWLO
HPHN \RĘXQ ELU VHNW¸U ROPDVÈ VHEHEL\OH GH %XUVD LVWLKGDPÈQÈ VÈUWOD\DQ
ELU NRQXPGDV EXOXQX\RU %XUVDèGD
LSOLN NXPDĖ YH WHNVWLO WHUEL\H VHNW¸U¾QGH ©RN J¾©O¾ ILUPDODU \HU DOÈ\RU
%XUVD VRQ \ÈOODUGD JHUHN ORMLVWLN RODUDN
JHUHNVH GH \DSÈODQ J¾©O¾ \DWÈUÈPODU LOH
G¾Q\DGD ¸QHPOL WHNVWLO ¾UHWLFLVL ĖHKLUOHU DUDVÈQGD \HULQL DOPÈĖ EXOXQX\RU
7HNVWLO WHUEL\H VHNW¸U¾Q¾Q ¸QHPOL
PHUNH]OHULQGHQ ELUL NRQXPXQGD RODQ
%XUVDèGD IDDOL\HW J¸VWHUHQ *¾OLSHN
ILUPDVÈ \DUÈP DVÈUGÈU ¾UHWLP \DSÈ\RU
<ÈOOÈN 6 PLO\RQ PHWUH ¾UHWLP JHU©HN-
T
OHĖWLUHQ ILUPD LKUDFDWWD GD ¸QHPOL ELU
DNW¸U NRQXPXQGD *¾OLSHN <¸QHWLP
.XUXOX ž\HVL $OL *¾OJH© ILUPDODUÈQÈQ
YH %XUVDèQÈQ WHNVWLO WHUEL\H NRQXVXQGD \HULQL GHĘHUOHQGLUGL
Firmanızın kuruluş tarihi,
kuruluş amacı ve makine
parkuru ile kapasitesi hakkında
bilgi verir misiniz?
)LUPDPÈ] .D\D $OL *¾OJH© YH 2ĘXOODUÈ
RODUDN 1952 \ÈOÈQGD LSHN YH VHO¾OR]LN
HO\DI NDUÈĖÈPOÈ NXPDĖ ¾UHWLPLQH EDĖODPÈĖ GDKD VRQUD 1980 \ÈOODUGD *¾OLSHN
LVPL DOWÈQGD ED\DQ JL\LP ¾]HULQH ¾UHWLPH \¸QHOPLĖ +DOL KD]ÈUGD WRSODPGD
22 ELQ PHWUHNDUH NDSDOÈ DODQGD \DUÈ
HQWHJUH GRNXPD-ER\DDSUH ¾UHWLPL-
QH GHYDP HGL\RU <ÈOOÈN 6 PLO\RQ PHWUH RODQ NDSDVLWHQLQ \¾]GH 35 LKUDFDW
\¾]GH 30 LKUDFDW©È NRQIHNVL\RQFXODUD YH \¾]GH 35 NÈVPÈ \HUHO PDUND YH
L© SL\DVD ILUPDODUÈQD VDWÈOÈ\RU )LUPDPÈ]GD SHV SROLDPLW YLVNRQ SDPXN
WHQFHO FXSUR JLEL KDPPDGGHOHUGHQ
ROXĖDQ NDUÈĖÈPODUGDQ ¾UHWLPLPL]L
JHU©HNOHĖWLUL\RUX] <XUWGÈĖÈQGDQ EL]H
GHVWHN RODQ GDQÈĖPDQODUÈPÈ]OD \ÈOGD
2 DQD YH 2 JH©LĖ ROPDN ¾]HUH WRSODPGD 4 NROHNVL\RQ ¾UHWL\RUX]
Körfez köprü yatırımları ile
Bursa’nın İstanbul’a daha
da yakınlaştığını görüyoruz.
Bu minvalde Bursa’da
tekstilin geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
.ROOHNVL\RQ ED]ÈQGD ©DOÈĖDQ WUHQGOHUL
©RN L\L RNX\DUDN EXQODUÈ X\JXOD\DQ
YH VHUPD\HVL NXYYHWOL ILUPDODUÈQ WHNVWLOGH ¸P¾UOHULQLQ ©RN X]XQ RODFDĘÈQÈ
G¾Ė¾Q¾\RUX] %XUVDèGD EX ©HU©HYH\H
X\DQ ELU©RN ILUPD ROGXĘXQD LQDQÈ\RUXP %XUVD JHOHFHNWH GH WHNVWLO VHNW¸U¾ L©LQ ©RN ¸QHPOL ELU PHUNH] ROPD
NRQXPXQX NRUX\DFDN
Tekstilde markalaşma
konusunda tekstil
boyahanelerinin eksikleri sizce
nelerdir?
6HNW¸UGH \DSÈODQ \DWÈUÈPODUÈQ ©RĘX
PDDOHVHI NDSDVLWH DUWÈUPD\D \¸QHOLN
RODUDN \DSÈOÈ\RU %L] ILUPD RODUDN
DSUH NRQXVXQGD \HQLOLNOHUH YH NDOLWH
NRQWUROH \¸QHOLN RODUDN \DWÈUÈPODUÈPÈ]È \DSÈ\RUX] %XUVDèGD ¾UHWLP
\DSDQ ILUPDODU JHQHOGH IL\DW RGDNOÈ
RODUDN \RĘXQODĖWÈNODUÈ L©LQ \HQLOLN YH
NDOLWH JLEL LNL ¸QHPOL XQVXUX J¸] DUGÈ
HGL\RUODU +DOEXNL \DSÈODFDN \HQLOLNOHU
YH NDOLWHQLQ ¸QHPVHQPHVL %XUVD JLEL
DOW\DSÈVÈ J¾©O¾ ELU ĖHKLUGH PDUNDODĖPDQÈQ \ROXQX D©DFDN
Dijital baskı konusunda
yaptığınız çalışmalar var mı?
6RQ 3 \ÈOGÈU VHNW¸UGH GLMLWDO EDVNÈ ¾]HULQH ©RN \DWÈUÈP \DSDQ ILUPDODU ROGX
%L]FH EX KDOD WDP RODUDN RWXUPXĖ ELU
¾UHWLP ĖHNOL GHĘLO %L]H J¸UH GLMLWDO
EDVNÈ QRUPDO URWDV\RQ YH\D VFUHHQ
EDVNÈ ¾UHWLPL RODQ ILUPDODUÈQ NDWPD
GHĘHU DUWÈUPDVÈ L©LQ \DSÈOPDVÈ JHUHNOL
RODQ ELU \¸QWHPGLU 7HN EDĖÈQD ELU
¾UHWLP RODUDN DOÈQPDVÈ X]XQ YDGHGH
VDĘOÈNOÈ GHĘLOGLU GL\H G¾Ė¾\RUX]
Çevre ve insan sağlığına
yönelik olarak oluşturulan
mevzuat konusunda neler
söyleyebilirsiniz?
ęKUDFDW \DSDQ ILUPDODU PDUNDODU WDUDIÈQGDQ ©RN ID]OD GHQHWOHQL\RU YH EX
X]XQ ]DPDQGÈU \DSÈODQ ELU X\JXODPD
7¾UNL\HèGH HQ VRQ ©ÈNDQ PHY]XDWODUOD
YH FH]D X\JXODPDODUÈ\OD EX V¾UH©
©RN VÈNÈ ELU ĖHNLOGH GHVWHNOHQL\RU
1994 \ÈOÈQGDQ EHUL LKUDFDW WHFU¾EHVL
RODQ ILUPDPÈ] JHUHN DWÈN VX\XQ JHUL
G¸Q¾Ė¾P¾ YH JHUHNVH HQ VRQ \DSWÈĘÈ
NLP\DVDO RWRPDV\RQX\OD EX V¾UHFH
Ali Gülgeç
Gülipek Tekstil
Yönetim Kurulu Üyesi
©RN L\L DGDSWDV\RQ VDĘODPÈĖ GXUXPGD
)LUPDPÈ]GD ©DOÈĖDQ WRSODP 160 NLĖLOLN
HNLELPL]L KHP ©HYUH PHY]XDWÈQGD
KHP GH VRV\DO \DĖDPODUÈQGD GDKD L\L
ELOJL VDKLEL ROPDN YH GX\DUOÈ ROPDN
DGÈQD D\OÈN HĘLWLPOHULPL]OH GHVWHNOHPH\H ©DOÈĖÈ\RUX]
Türkiye Tekstil Terbiye
Sanayicileri Derneği’nin
bölgenizde hangi faaliyetlerde
bulunmasını istersiniz?
7¾UNL\H 7HNVWLO 7HUEL\H 6DQD\LFLOHUL
'HUQHĘLèQLQ WHNVWLO YH WHNVWLO WHUEL\H
VHNW¸U¾QGH \DSÈODQ \HQLOLNOHU YH JHOLĖPHOHUL EL] D\OÈN RODUDN ELOGLULPOHU
\DSPDVÈQÈ EHNOL\RUX]
ê.ROOHNVL\RQED]ÈQGD©DOÈĖDQ
WUHQGOHUL©RNL\LRNX\DUDN
EXQODUÈX\JXOD\DQYHVHUPD\HVL
NXYYHWOLILUPDODUÈQWHNVWLOGH
¸P¾UOHULQLQ©RNX]XQRODFDĘÈQÈ
G¾Ė¾Q¾\RUX]%XUVDèGD¾UHWLP
\DSDQILUPDODUJHQHOGHIL\DW
RGDNOÈRODUDN\RĘXQODĖWÈNODUÈL©LQ
\HQLOLNYHNDOLWHJLELLNL¸QHPOL
XQVXUXJ¸]DUGÈHGL\RUODU+DOEXNL
\DSÈODFDN\HQLOLNOHUYHNDOLWHQLQ
¸QHPVHQPHVL%XUVDJLELDOW\DSÈVÈ
J¾©O¾ELUĖHKLUGHPDUNDODĖPDQÈQ
\ROXQXD©DFDNëQ
Tekstil terbiye
39
bölgesel yaptırımlar - trakya
TEKİRDAĞ’DA
ÇEVRE ÇALIŞMALARI
ERTELENEMEZ NOKTADA
7¾UNL\HèQLQ¸QHPOLVDQD\LPHUNH]OHULQGHQELULNRQXPXQDJHOHQ7HNLUGDʸ]HOOLNOHWHNVWLOWHUEL\H
WHVLVOHULQLQGH\RĘXQOXNOXRODUDN\HUDOGÈĘÈE¸OJHOHUGHQELUL7HNLUGDʉHYUHYHĕHKLUFLOLNęO0¾G¾U¾
˜PHU$OED\UDN(UJHQH+DY]DVÈèQGD\DĖDQDQ©HYUHVHOVRUXQODUÈQJLGHULOPHVLL©LQ\DSWÈNODUÈNDSVDPOÈ
©DOÈĖPDODUÈGHUJLPL]HGHĘHUOHQGLUGL
40
T
ekirdağ sanayileşmenin
yoğun etkisi ile birlikte
ciddi çevre sorunlarının
yaşandığı bir yer konumunda.
Son yıllarda bu sorunların
önüne geçilmesi için yapılan
çalışmaları değerlendirir
misiniz?
7HNLUGDĘèÈQ EX WDU] VDQD\LQLQ HWNLVLQH
JLUPHVLQGH $YUXSDè\D YH ęVWDQEXOèD
RODQ \DNÈQOÈĘÈ ©RN E¾\¾N ¸QHP DU]
HGL\RU 1970èOL \ÈOODUGDQ EDĖOD\DQ ELU
V¾UH©OH ELUOLNWH 1980èOHUGHQ LWLEDUHQ
EX E¸OJH\H YHULOHQ WHĖYLNOHU LOH ELUOLNWH 7HNLUGDĘèGD ©RN E¾\¾N VDQD\LOHĖPH RUWD\D ©ÈNPÈĖ ĕX DQ JHOGLĘLPL]
QRNWDGD 7HNLUGDĘ PHUNH]GH ©RN
E¾\¾N ELU OLPDQ NXUXOX\RU EX OLPDQÈQ DUND WDUDIÈQGD NXUXODFDN PHUNH]
ELU RUJDQL]H VDQD\L E¸OJHVL 26% LOH
ELUOLNWH \DNODĖÈN 14 26%è\H VDKLS ELU
LO NRQXPXQD JHOHFHN 7HNLUGDĘ 7DELL
E¾\¾\HQ VDQD\L\H RUDQOD ©HYUH\H
\¸QHOLN G¾]HQOHPHOHU \DSÈOPDGÈĘÈ L©LQ
EX NRQXGD \DĖDQDQ VRUXQODU ©ÈĘ JLEL
E¾\¾\HUHN EXJ¾QH JHOLQPLĖ GXUXPGD
%X DQODPGD ©HYUH NRQXVXQGD \DĖDQDQ VRUXQODUÈQ 7HNLUGDĘ D©ÈVÈQGDQ
DUWÈN V¾UG¾U¾OHPH] ELU QRNWD\D GD\DQGÈĘÈQÈ V¸\OH\HELOLUL] 6RQ \ÈOODUGD
¸]HOOLNOH K¾N¾PHW YH 7HNLUGDĘ 9DOLOLĘL
EXUDGDNL VDQD\LFLOHU LOH LĖ ELUOLĘL ©HU©HYHVLQGH EX ROXPVX] WDEORQXQ QDVÈO
G¾]HOWLOHFHĘLQH GDLU \RĘXQ DUD\ÈĖ
L©LQH JLUPLĖ GXUXPGDODU %XQXQ LON
DGÈPÈ RODUDN GD 2009 \ÈOÈQGD 7UDN\D
E¸OJHVLQLQ 1100 ELQ YH 2011 \ÈOÈQGD
125 ELQOLN 7UDN\D %¸OJHVL (UJHQH
+DY]DVÈ ‰HYUH '¾]HQL 3ODQODUÈ KD]ÈUODQPÈĖ %X SODQODU LOH ELUOLNWH PHYFXW
VDQD\LQLQ VÈQÈUODUÈ EHOLUOHQPLĖ YH VDQD\LQLQ ©HYUH ĖDUWODUÈQD X\JXQ RODUDN
JHOLĖPHVL SODQODQPÈĖ %X E¸OJHGH ¸]HOLNOH VX\XQ NLUOHWLOPHVL YH \¾NVHN VX
NXOODQÈPÈQD \¸QHOLN ©HYUH VRUXQODUÈ
EXOXQX\RU %X SODQODU LOH ELUOLNWH E¸OJH\H NLUOHWLFL YDVIÈ \¾NVHN VHNW¸UOHULQ
E¸OJHGH IDDOL\HW J¸VWHUPHVLQH VÈQÈUODPDODU JHWLULOL\RU ‰HYUH YH ĕHKLUFLOLN
%DNDQOÈĘÈ WDUDIÈQGDQ NLUOHWLFL YDVIÈ
\¾NVHN RODUDN EHOLUOHQHQ 18 VHNW¸U¾Q
DUWÈN E¸OJHGH \HQL WHVLV D©PDODUÈQD
L]LQ YHULOPL\RU ˜UQHN YHUHFHN ROXUVDN NLUOHWLFL YDVIÈ \¾NVHN VHNW¸UOHU
DUDVÈQGD EXOXQDQ WHNVWLO ER\DPD VHNW¸U¾Q¾Q 7HNLUGDĘèGD WHVLV NXUPDVÈQD
L]LQ YHUPL\RUX] <HQL NXUXODFDN EX
WDU] WHVLVOHU DQFDN 26% \¸QHWLPOHUL
L]LQ YHULUOHUVH IDDOL\HWH EDĖOD\DELOL\RUODU ‰¾QN¾ 26%èOHULQ NHQGLOHULQLQ
¸]HO NDQXQODUÈ YDU 9DU RODQ WHNVWLO
ER\DPD WHVLVOHUL LVH NHQGLOHULQL ©HYUH
G¾]HQOHPHOHULQH \¸QHOLN RODUDN X\DUOD\DUDN IDDOL\HWOHULQH GHYDP HGL\RU
RODFDNODU .LUOHWLFL YDVIÈ \¾NVHN VHNW¸UOHU DUDVÈQGD WHNVWLO ER\DPD DVLWOH
\¾]H\ NDSODPD PHWDO VHUWOHĖWLUPH
SHWUR NLP\D UDILQHUL LOD© VHQWH]
N¸P¾UH GD\DOÈ WHUPLN VDQWUDO SLO DN¾
LPDODWÈ KDP GHUL LĖOHPH PDGHQ LĖOHPHVLQH \¸QHOLN DĘÈU VDQD\LOHU PHWDO
NDSODPD JLEL VHNW¸UOHU \HU DOÈ\RU
$\UÈFD \DSÈODQ SODQODPDODUGD 26%èOHU
LOH LOJLOL G¾]HQOHPHOHULQ \DQÈ VÈUD HQ
¸QHPOL SURMHOHUGHQ ELULQL GH GHULQ GHQL] GHĖDUMÈ SURMHVL ROXĖWXUX\RU
Derin deniz deşarjı
projesi nedir?
7HNLUGDĘ ‰HYUH YH ĕHKLUFLOLN ęO
0¾G¾UO¾Ę¾ RODUDN NRQWURO DOWÈQGD
WXWWXĘXPX] VDQD\LGH 250è\H \DNÈQ
DUÈWPD WHVLVL EXOXQX\RU %X DUÈWPD WH-
7HNLUGDĘèGD\ÈOVRQUDKD\DWD
JH©HFHNRODQGHULQGHQL]GHĖDUM
SURMHVLLOHELUOLNWHRUJDQL]H
sanayi bölgelerinde yer alan
VDQD\LWHVLVOHULQLQE¾W¾QDWÈN
VXODUÈDQDDWÈNVXDUÈWPD
WHVLVLQGHWRSODQDFDN%¸\OHFH
(UJHQH+DY]DVÈèQGD\DĖDQDQ
NLUOLOLNVRQEXODFDNYHè\L
EXODQDUÈWPDWHVLVLGHNDSDQPÈĖ
RODFDNQ
Tekstil terbiye
41
bölgesel yaptırımlar - trakya
7HNLUGDʉHYUHYHĕHKLUFLOLNęO
0¾G¾UO¾Ę¾NHQWWHEXOXQDQ
VDQD\LFLOHUH\¸QHOLNRODUDN]DPDQ
]DPDQELOJLOHQGLUPHWRSODQWÈODUÈ
YHVHPLQHUOHUG¾]HQOL\RU
VLVOHULQGHNL DWÈN VXODU VDQD\L WHVLVOHUL
WDUDIÈQGDQ (UJHQH 1HKULQH YHULOL\RU
%¸\OHFH QRUPDOGH GHELVL VDQL\HGH 3
PHWUHN¾S RODQ (UJHQH 1HKUL DWÈN VXODUÈQ YH \HUDOWÈQGDQ WHVLVOHULQ ©HNWLĘL
VXODU LOH ELUOLNWH GHELVL 4 NDW DUWÈ\RU
ęVWHU LVWHPH] E¸OJHGHNL VDQD\L WHVLVOHULQLQ NXOODQGÈĘÈ DWÈN VXODUÈQ HWNLVL\OH
UHQJL GHĘLĖHQ (UJHQH 1HKUL ©RN FLGGL
J¸UVHO YH ©HYUHVHO VRUXQ RUWD\D ©ÈNDUÈ\RU %L]LP QH]GLPL]GH KHU UHQNOL
VX NLUOL VX DQODPÈQD JHOPL\RU 5HQNOL
ELU VX J¸VWHUHELOLULP DPD R VHNW¸U¾Q
SDUDPHWUHOHULQH X\JXQ RODELOLU %HQ
VL]H ©RN EH\D] ELU VX J¸VWHUHELOLULP
©RN WHKOLNHOL RODELOLU 5HQJLQH DOGDQÈS
EXQD NDUDU YHUPHN ©RN GRĘUX GHĘLO
5HQNOL VX GHUH\H YHULOGLNWHQ VRQUD ELU
NHUH ÈĖÈN JH©LUJHQOLĘLQL D]DOWWÈĘÈ L©LQ
RUDGD FDQOÈ \DĖDPDVÈQD L]LQ YHUPL\RU
(Q E¾\¾N KDQGLNDSODUÈQGDQ ELU WDQHVL
EX 7DELL EXQXQ \DQÈQGD J¸UVHO RODUDN VX\XQ UHQNOL DNPDVÈ GD LQVDQODU
¾]HULQGH ELU UDKDWVÈ]OÈN \DUDWÈ\RU %X
GXUXPX VRUXQX N¸NO¾ YH V¾UG¾U¾OHELOLU ELU ĖHNLOGH ©¸]PHN L©LQ 7HNLUGDĘèGD
5 WDQH E¾\¾N NDSDVLWHOL DUÈWPD WHVLVL
NXUXODUDN EX WHVLVOHUH 26%èOHULQ DWÈN
VXODUÈQÈQ WDPDPÈQÈQ EXUDODUGD WRSODQPDVÈ SODQODQÈ\RU $UÈWÈODQ EX VXODU ELU
NROHNW¸U KDWWÈ\OD EHUDEHU 0DUPDUD
'HQL]LèQLQ 5 NLORPHWUH D©ÈĘÈQD 475
PHWUH GHULQOLĘLQGH 300 PHWUHOLN ELU
GLIL]¸UOH YHULOHUHN GHULQ GHQL] GHĖDUMÈ
\DSÈODFDNWÈU .ÈVDFD SURMHOHQGLULOHQ
YH \DSÈODQ EX ©DOÈĖPD\D GHULQ GHQL]
GHĖDUMÈ GL\RUX] %X ©DOÈĖPD 2 \ÈOOÈN ELU
V¾UHFLQ VRQXFXQGD WDPDPODQPÈĖ RODFDN .ROOHNW¸U KDWWÈQD GHĖDUM HGLOHFHN
DUÈWÈOPÈĖ DWÈNVX SDUDPHWUHOHUL RQOLQH
RODUDN L]OHQHELOHFHN
Yapılan planlamalarda OSB’ler
konusunda da düzenlemelerin
önemine vurgu yaptınız. Bu
konuda yapılan düzenlemeleri
de özetle ele alır mısınız?
<DSWÈĘÈPÈ] SODQODPDODUD J¸UH DOGÈĘÈPÈ] HQ ¸QHPOL NDUDUODUGDQ ELU WDQHVL
GH PHYFXW RODQ RUJDQL]H VDQD\L E¸O-
42
JHOHULQGH \¾]GH 75 GROXOXN RUDQÈQD
XODĖPDGDQ ILUPDODU EDĖND ELU VDQD\L
DODQÈQGD \DWÈUÈP \DSDPD\DFDNODU
%¸\OHFH ¸QFHOLNOL RODUDN PHYFXW
26%èOHULQ GROGXUXOPDVÈ VDĘODQDFDN
%X SODQODPDGD DOÈQDQ NDUDUODUÈQ X\JXODQPDVÈQD WLWL]OLNOH X\XOX\RU %X
©DOÈĖPDODUÈQ \¾U¾W¾OPHVLQGH ‰HYUH
YH ĕHKLUFLOLN %DNDQOÈĘÈèQÈQ YH 7HNLUGDĘ
9DOLOLĘLQLQ ©RN E¾\¾N GHVWHNOHUL EXOXQX\RU 3ODQODPD EDĖODGÈNWDQ VRQUD
PHYFXW RODQ RUJDQL]H VDQD\L E¸OJHOHU
¸QFH ÈVODK 26% ROGX 26% RODUDN VH©LOHQ E¸OJHOHU KHPHQ 26% RODPÈ\RU
26% RODELOPHOHUL L©LQ EHOOL \¾N¾PO¾O¾NOHULQL \HULQH JHWLULOPHVL JHUHNL\RU
%HOOL \¾N¾PO¾O¾NOHU \HULQH JHWLULOHQH
NDGDU EX V¾UH©WH ÈVODK 26% RODUDN
WDQÈPODQÈ\RUODU %X ÈVODK V¾UHFLQGH
EXUDODUÈQ UXKVDWODQGÈUÈOPDVÈ ‰HYUH YH
ĕHKLUFLOLN ęO 0¾G¾UO¾Ę¾ LOH LOJLOL ©HYUH
L]LQOHUL JLEL NRQXODU ©¸]¾OP¾Ė ROX\RU
%X YHVLOH\OH GH EX 26%èOHUGH EXOXQDQ
E¾W¾Q WHVLVOHUL WHNUDU J¸]GHQ JH©LUPH
IÈUVDWÈ \DNDODGÈN ĕX DQGD 7HNLUGDĘ
‰HYUH YH ĕHKLUFLOLN ęĖ 0¾G¾UO¾Ę¾
RODUDN E¾Q\HPL]GH 2 ELQ FLYDUÈQGD
VDQD\L WHVLVLQH \¸QHOLN IDDOL\HWLPL]
EXOXQX\RU %X DQODPGD EX \RĘXQOXĘX
DĖPDPÈ] L©LQ ‰HYUH YH ĕHKLUFLOLN %DNDQOÈĘÈ JHUHN SHUVRQHO JHUHNVH GH GLĘHU ELU©RN NRQXGD EL]H \RĘXQ GHVWHN
VXQPDNWD
Sanayicilerin yaptıkları arıtma
tesisi gibi yatırımlara ne tür
destekler sunuyorsunuz?
7HNLUGDĘèGD ©HYUH NRQXVX HUWHOHQHFHN ELU GXUXP GHĘLO 3ODQODPDODUÈQ
\HULQH JHWLULOPHVL L©LQ RODELOGLĘLQFH
KÈ]OÈ KDUHNHW HGL\RUX] $WÈN DUÈWPD
WHVLVL NXUDQ VDQD\L WHVLVOHULQH \¸QHOLN
RODUDN \¾]GH 50 HOHNWULN GHVWHĘL VXQX\RUX] %XQD \¸QHOLN RODUDN JH©HQ VHQH
VDQD\LFLOHULPL]H 4 PLO\RQ 7/ GHVWHN
VXQGXN $\UÈFD ‰HYUH YH ĕHKLUFLOLN
%DNDQOÈĘÈ DUÈWPD YH ©¸S GHSRODPD VDKDVÈ NXUDQ EHOHGL\HOHUH \¾]GH 50 KLEH
GHVWHĘL VXQX\RU
Sanayi tesislerine yönelik
çalışmalarınızın yanında başka
alanlarda yaptığınız çalışmalar
neler?
7DELL EL]LP P¾G¾UO¾N RODUDN ©DOÈĖPD
DODQÈPÈ] ©RN JHQLĖ 6DQD\L WHVLVOHULQLQ
GH VDGHFH DWÈN VXODU LOH LOJLOL VRUXQODUÈ
LOH LOJLOHQPL\RUX] 6DQD\L WHVLVOHULQLQ
¸]HOOLNOH KDYD NLUOLOLĘL \DUDWPD JLEL
VRUXQODUGD ]DPDQ ]DPDQ RUWD\D ©ÈNDUÈ\RUODU ˜]HOOLNOH (UJHQH +DY]DVÈèQGD
VDQD\L WHVLVOHUL LOH \HUOHĖLP DODQODUÈQÈQ
L© L©H ROPDVÈ HPLV\RQ ND\QDNOÈ ROXĖDQ
NLUOLOLNOHU FLGGL ĖLND\HWOHUH \RO D©È\RU
%X NRQX LOH LOJLOL RODUDN VDKDGD KDIWDQÈQ 7 J¾Q¾ 24 VDDW ©DOÈĖDUDN VDQD\L
WHVLVOHULQGH EDFD HPLV\RQ ¸O©¾POHUL
\DSÈ\RUX] %X E¸OJH\L VDGHFH NLUOHWHQ VDQD\L WHVLVOHUL GHĘLO 7UDN\D
E¸OJHVLQGH %HOHGL\H %DĖNDQOÈNODUÈQÈQ
NXUPDVÈ JHUHNHQ HYVHO DWÈN VX DUÈWPD
WHVLVL HYVHO DWÈNODUÈQ ELULNWLULOGLĘL
G¾]HQOL GHSRODPD VDKDODUÈ JLEL \HUOHU
\RN %XQODU GDKD ¸QFH \¸QHWLPOHU
G¸QHPLQGH J¸] DUGÈ HGLOPLĖ GXUXPGD 7HNLUGDĘ JLEL E¾\¾NĖHKLU VWDW¾V¾
DOPÈĖ ELU \HUGH DQD] LNL WDQH NDWÈ DWÈN
'¾]HQOL GHSRODPD VDKDVÈQÈQ NXUXOPDVÈ L©LQ %HOHGL\H %DĖNDQOÈNODUÈ LOH ©DOÈĖÈ\RUX] $\UÈFD 2013 \ÈOÈ L©HULVLQGH
EDĖODQDQ HYVHO DWÈN VX DUÈWPD LQĖDDWODUÈ GHYDP HGL\RU 2014 \ÈOÈ L©HULVLQGH
\LQH 7HNLUGDĘ PHUNH]GH \DSÈODFDN
RODQ DWÈN VX DUÈWPD WHVLVLQLQ LKDOHVL
\DSÈOGÈ 3ODQODGÈĘÈPÈ] E¾W¾Q EX SURMHOHU KD\DWD JH©WLĘLQGH(UJHQH QHKULQLQ
©RN NÈVD NÈVD ELU V¾UHGH NHQGLQL UHKDELOLWH HGHUHN HVNL KDOLQL DODELOHFHĘLQL
UDKDWOÈNOD V¸\OH\HELOLUL]
Bu çalışmaları yürütürken
sanayicilerden nasıl tepkiler
aldınız?
‰HYUH NRQXVXQGD \DSDFDNODUÈPÈ]È
VDQD\LFLOHUH DNWDUGÈĘÈPÈ]GD E¾W¾Q
VDQD\LFLOHULQ ©DOÈĖPDODUD ROXPOX EDNPDODUÈ EL]L VHYLQGLUGL <DSÈODFDN RUWDN
DUÈWPD WHVLVOHUL YH GLĘHU ©DOÈĖPDODU
NRQXVXQGD VDQD\LFLOHUGHQ WDP GHVWHN
DOGÈN =DWHQ VDQD\LFLOHU EX WDU] LĖOHULQ
L©LQGH ROPD]ODUVD EX LĖOHUL VDĘOÈNOÈ
\¾U¾WPHN P¾PN¾Q ROPD] %L] ©HYUH
NDQXQX LOH LOJLOL ©ÈNDUÈODQ \¸QHWPHOLNOHUL VDGHFH ELU P¾G¾UO¾N RODUDN X\JXODPD\D ©DOÈĖPÈ\RUX] %X \DVDODUÈ YH
\¸QHWPHOLNOHUL VDQD\LFLOHULPL] LOH D\QÈ
VDIWD D\QÈ ©L]JLGH \¾U¾\HUHN KD\DWD
JH©LUPH\H ©DOÈĖÈ\RUX] %XQXQ L©LQ
VDQD\LFLOHULPL] LOH VÈN VÈN WRSODQWÈODU
\DSÈ\RU \¸QHWPHOLNOHU NDUĖÈVÈQGD QHOHU \DSÈOPDVÈ JHUHNWLĘL QDVÈO ELU GXUXĖ
VHUJLOHQPHVL JHUHNWLĘL QH W¾U ©HYUHVHO \DWÈUÈPODU \DSPDVÈ JHUHNWLĘL JLEL
NRQXODUGD V¾UHNOL ELOJL DNWDUÈ\RUX]
+L©ELU ]DPDQ ELU ]DEÈWD PDQWÈĘÈ L©LQGH
\DNODĖÈS FH]D LOH VRUXQODUÈQ ¾]HULQH
JLWPH\H ©DOÈĖPÈ\RUX]
Bölgede tekstil boyama
tesislerinin yoğun olduğunu
biliyoruz. Bu tesislere
yönelik ne tür çalışmalarınız
bulunuyor?
%L]LP E¸OJHPL]GH WHNVWLO VHNW¸U¾ ©RN
E¾\¾N ELU SD\È DOÈ\RU 7HNVWLO ER\DPD
VHNW¸U¾QH \¸QHOLN RODUDN EX \ÈOVRQX
LWLEDUÈ\OD UHQN SDUDPHWUHVL RODUDN
DGODQGÈUÈODQ ELU X\JXODPD J¾QGHPH
JHOHFHN $\UÈFD 0D\ÈV D\ÈQGDQ VRQUD
ED]È SDUDPHWUHOHUGH GH \HQL NÈVÈWODPDODU \DĖDQDFDN VHNW¸UH \¸QHOLN
RODUDN %X \DĖDQDFDN GXUXPODUÈQ KHSVLQL EXUDGDNL VDQD\LFLOHU LOH HOH DOGÈN
%XUDGD EL]L EHNOH\HQ ]RUOX V¾UHFL NDUĖÈOÈNOÈ RODUDN HOH DOGÈNWDQ VRQUD GDKD
ID]OD LĖELUOLĘL L©LQGH VHNW¸UOH KDUHNHW
HGHU ELU NRQXPD JHOGLN %XUDGDNL
SUREOHPLQ JLGHULOPHVL L©LQ KHSVL WDELUL
FDL]VH HOLQL WDĖÈQ DOWÈQD NR\GX 7HNVWLO
ER\DPD WHVLVOHULQH \¸QHOLN RODUDN PLQLPXP VX LOH PDNVLPXP LĖ \DSPD\D
\¸QHOLN RODUDN WHPL] ¾UHWLP SODQODUÈ
\DSPD\D EDĖODGÈN %XUDGDNL \DNODĖÈN
150 WHVLVH \¸QHOLN \DSWÈĘÈPÈ] ©DOÈĖPDODUGD 120 WHVLV ¾UHWLP SODQODUÈQÈ
KD]ÈUODPÈĖ GXUXPGD %XQXQ \DSÈOPDVÈ
LOH ELUOLNWH VX WDVDUUXIXQGD ¸QHPOL ELU
DGÈP DWÈOPÈĖ RODFDN ĕLPGL\H NDGDU
\DSWÈĘÈPÈ] X\JXODPDODUGD WHNVWLOFLOHUH QH V¸\OHGL\VHN RQODUGD NHQGL
HOOHULQGHQ JHOHQ JD\UHWL J¸VWHUPH\H
©DOÈĖÈ\RUODU %XUDGD HQ E¾\¾N L\L QL\HW
J¸VWHUJHOHUL GH \DSÈODQ EX SURMHOHULQ
L©LQH JLUPLĖ ROPDODUÈ %X VRUXQXQ
KDOHGLOPHVL L©LQ EX ©RN ¸QHPOL ELU
NRQX\GX +HSVL EX SURMHQLQ L©LQH GDKLO ROGXODU %X DQODPGD WHNVWLOFLOHULQ
WHNVWLO NDUQHVLQL L\L EXOX\RUX] ĕX DQ
GL\RUXP \D R VX UHQNOL DNWÈĘÈ V¾UHFH
WHNVWLOFLOHU QH \DSDUVD \DSVÈQODU ©RN
NLĖL\L LNQD HWPHPL] P¾PN¾Q GHĘLO %X
SURMHOHU LOH EXQODU RUWDGDQ NDONDFDN
Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği’nden beklentileriniz
neler?
7776'èQLQ \DSDFDĘÈ ©HYUH PHY]XDWODUÈ LOH LOJLOL WRSODQWÈODUD PXWODND EL]L
GDYHW HWPHOHULQL EHNOL\RUX] %L]LP
RQODUGDQ EHNOHQWLOHULPL]L NDUĖÈOÈNOÈ
RODUDN NRQXĖPDQÈQ ¸QHPOL ROGXĘXQD LQDQÈ\RUX] 'HUQHĘLQ \DSDFDĘÈ
EX WDU] RUJDQL]DV\RQODUD VHYH VHYH
NDWÈODELOHFHĘLPL]L EHOLUWPHN LVWHULP
%L]LP PHY]XDWÈPÈ] FDQOÈ ELU PHY]XDW
ROGXĘX L©LQ V¾UHNOL GHĘLĖHQ ELU \DSÈ\D
VDKLS 0HY]XDW GHĘLĖLNOLNOHUL LOH DODNDOÈ NRQXODUÈ HOH DOPDN L©LQ KHU ]DPDQ
NDSÈPÈ]ÈQ RQODUD D©ÈN ROGXĘXQX EHOLUWPHN LVWHULP 7HNLUGDĘ ©HYUH VRUXQODUÈ
D©ÈVÈQGDQ ]RU ELU E¸OJH ROGXĘX L©LQ
©HYUH LOH LOJLOL VRUXQODUÈQ ©¸]¾OPHVLQLQ
VDGHFH ELU NXUXP LOH P¾PN¾Q ROPDGÈĘÈQÈ EHOLUWPHN LVWL\RUXP %L]OHU YH
VDQD\LFLOHU EX LĖL EHUDEHU HOH DOÈUVDN
©¸]HELOLUL] DQFDN
7HNLUGDʉHYUHYHĕHKLUFLOLNęO0¾G¾UO¾Ę¾
HNLSOHULJHFHOLJ¾QG¾]O¾\DSWÈNODUÈ
©DOÈĖPDODULOHE¸OJHGHEXOXQDQ
DUÈWPDWHVLVLQLV¾UHNOLNRQWUROHGL\RU
Tekstil terbiye
43
sürdürülebilirlik - çevresel yaklaşımlar
BUHAR KAZANLARINDA NEDEN
KÖMÜR KULLANMALIYIZ?
Boyahanelerde boyama
LĖOHPOHULQGHNXOODQÈODQ
EXKDUÈQHOGHHGLOPHVLL©LQ
N¸P¾UNXOODQÈPÈGRĘDOJD]
NXOODQÈPÈQDJ¸UHPDOL\HW
QRNWDVÈQGDGDKD©RNDYDQWDM
VDĘOÈ\RU%XKDUND]DQODUÈQGD
N¸P¾UNXOODQÈPÈQD\¸QHOLN
ND]DQ©KHVDEÈQÈ7776'
7HNQLN.DOHP*UXEXHOHDOGÈ
44
ünlük 25 ton üretim yapan
Eir EoyaKaneyi ¸rnek alÈrVak
proVeVin GXrXmXna J¸re EX
kapaViteGe Eir iĖletme JünGe yaklaĖÈk 120 ila 150 ton araVÈnGa EXKar
tüketir %X rakam iĖletmenin aĘÈrlÈkla
KanJi FinV kXmaĖÈ EoyaGÈĘÈna J¸re Ge
GeĘiĖir %XnX ĖX ĖekilGe a©ÈklarVak
YiVkon kXmaĖlarÈn proVeV Vüreleri
takGir eGerVini] ki pamXk-polyeVter
kXmaĖÈn ©iIt Eoyama proVeV Vürelerine J¸re olGXk©a kÈVaGÈr %X ya]GÈĘÈmÈ] rakamlar VaGeFe EoyaKanenin
yaĖ E¸lümünGe tüketilen EXKarÈn
rakamlarÈGÈr ęĖletmelerGe tüketimi
GaKa a] olmakla EeraEer VanIor makinelerinGe Ge EXKar tüketilmekte
%Xraya kaGar V¸yleGiĘimi] EXKar
G
tüketilen yerler Eütün EoyaKanelerGe
ortak yerlerGir %XnlarGan IarklÈ olarak Ea]È iĖletmeler ram Ye kXrXtma
makinelerini Ge Verpantinli Kale Jetirerek EXralarGa Ga EXKar tüketmekteGirler %XKarlÈ ram Ye kXrXtmalarGa
©ÈkÈlaEileFek VÈFaklÈklar Girekt EXKar
ka]anÈnÈn EaVÈnFÈ ile GoĘrX orantÈlÈ
olaFaĘÈnGan 6 EarGa ©alÈĖan Eir EXKar ka]anÈ ile ramlarGa en Ia]la 150
GereFeye ©Èkmak mümkün olaFak
%X Ga iyi Eir konGenV taKliyeVi ile
mümkünGür .XmaĖ IiVkelenmeVi i©in
JerekeFek VÈFaklÈklara GoĘalJa]lÈ Erül¸rler ile XlaĖmak mümkün olaFaktÈr
.È]JÈn yaĘlÈ ViVtemlerGe iVe Yerimler
GaKa GeĘiĖir GolayÈVÈyla kÈ]JÈn yaĘlÈ
ka]an Jerekir
(le alÈnaFak KeVaplamalarGa k¸mür
kXllanÈmÈnÈn Iirmalara VaĘlayaFaĘÈ
ka]an© konXVXnGa 150 ton EXKar
tüketen iĖletmenin GoĘalJa]lÈ EXKar
ka]anÈ ile k¸mürlü EXKar ka]anÈ
araVÈnGaki Iarktan yola ©ÈkÈlmÈĖ %X
KeVaplamalarGa VaGeFe yaĖ E¸lümGe
Ye VanIorlarGa EXKar tüketiminGen
yola ©ÈkÈlmÈĖ
6 EarGa ©alÈĖan Eir EXKar ka]anÈnÈn
GoĘalJa]lÈ EXKar maliyeti ka]an Yerimine J¸re GeĘiĖmekle EeraEer yaklaĖÈk tonGa 55-59 7/èGir %X rakam
k¸mürlü ka]anlarGa iVe yaklaĖÈk olarak ton EaĖÈna 32-37 7/èGir $raGaki
maliyet IarkÈ 29 7/ Gü]eyinGe EXlXnXyor %¸yleFe k¸mür kXllanÈmÈ ile EX
tar] Eir EoyaKaneGe yÈllÈk 900 Ein 7/
ka]an© elGe etmek mümkün
3 %¸lJenin k¸mür re]erYine X]aklÈĘÈ
1akliye maliyeti
4 .ülün EertaraIÈ
5 6iVtemin Yerimli kXllanÈlmaVÈ
%LULPWRQL©LQ\DNODĖÈNPDOL\HWIDUNÈ
20 TL/ Ton
*¾QO¾N7¾NHWLP[<ÈOOÈNLĖJ¾Q¾[
0DOL\HWIDUNÈ
1 .¸mürlü EXKar ka]anlarÈ GoĘalJa]lÈlar JiEi yükVek oranVallÈĘa VaKip
GeĘilGir
2 3ik EXKar yüklerine EX neGenle
KÈ]lÈ FeYap Yereme] EaVÈn© GalJalanmalarÈna neGen olaEilir
3 .a]an GaKa ©ok GXr kalk yapar Ker
GeIaVÈnGa EaVÈn© GüĖme riVki YarGÈr
4 %X GXrXm apre makinelerinin konGiVyonXnX etkiler %oya makinelerini
etkileme]
5 8yJXn kapaViteGe EXKar ka]anÈ
Ve©mek Ye EaVÈn© aralÈĘÈnÈ teVpit etmek ©ok ¸nemliGir
[[ 7/<,/
'oĘalJa] Eirim IiyatlarÈnGaki GeĘiĖikliklerGe ka]an© miktarÈnÈ artÈ Yeya
ekVi y¸nGe etkileyeFektir
Maliyeti etkileyen koşullar;
1 <akÈFÈnÈn tipi
2 .XllanÈFÈnÈn 6atÈn alma kaliteVi
9aGe-3eĖin
6 %ilinGiĘi JiEi GoĘalJa] ka]anlarÈ JenelGe 6-8 Ear aralÈĘÈnGa ©alÈĖtÈrÈlÈr %X
GXrXm k¸mür ka]anlarÈnGa 8-10 Ear
olaFak ĖekilGe ¸nerilir
Maliyet Birimleri
1 .¸mür
2 (lektrik
3 .ire©
4 .ep©e
5 %akÈm JiGeri
6 ęĖ©ilik
1 7on EXKarÈn 32-37 7/ araVÈnGa
maliyeti ©Èkar $mortiVman Gikkate
alÈnmaGÈ 0eYFXt ĖartlarÈnÈ]Ga 1 7on
EXKar maliyetini]i KeVaplayaEilirVini]
İşletirken Nelere Dikkat
Edeceğiz
Kazanç sürekli mi?
Sistemi seçerken nelere
dikkat etmeliyiz?
1 <erli k¸mür
2 <akÈFÈlar yerli
3 <akÈFÈlarGa 80-88
verimlilik
4 ‰evre koĖXllarÈna XyJXn
22 6 koĖXlXyla makVimXm
GeĘerler
&2 - 200 mJ1mu
622 å 200 mJ1mu
7o] - 150 mJ1mu
- <akÈlaFak k¸mürün EoyXtX
kaloriVini kükürt GeĘerini
kül ve nem oranÈnÈ mXtlaka
Eilmeliyi]
- %XJünkü koĖXllarGa
7rakyaèGa 1 7on EXKar maliyeti 32-37 7/ aralÈĘÈnGaGÈr
Tekstil terbiye
45
sürdürülebilirlik - çevresel yaklaşımlar
SUYUN GERİ KAZANIMINDA YENİ
TEKNOLOJİLER DEVREDE
6DQD\LQLQJHOLĖPHVLLOHELUOLNWH
E¾\¾\HQ©HYUHVHOVRUXQODUD
\¸QHOLN©¸]¾POHUGHJLGHUHN
KÈ]ND]DQPD\DEDĖODGÈ7HNVWLO
ER\DKDQHOHULQGHNXOODQÈODQ
VXODUÈQHQX\JXQELUĖHNLOGH
DUÈWÈOPDVÈQD\¸QHOLNRODUDN
\DSWÈNODUÈIDDOL\HWOHUL(UVD
‰HYUHYH(QHUML7HNQRORMLOHUL
ILUPDVȉHYUHYH(QHUML
7HNQRORMLOHUL.RRUGLQDW¸U¾
0DNLQH0¾KHQGLVL+¾VH\LQ
.DUÈĖOÈGHUJLPL]L©LQHOHDOGÈ
46
ekVtil EoyaKane atÈk VXlarÈnÈn
renk JiGerimi ve VX Jeri ka]anÈmÈ i©in yeni neVil teknoloMiler
JeliĖtiriliyor %X kapVamGa en GüĖük
alan en GüĖük kimyaVal maliyeti en
GüĖük elektrik maliyeti ve en GüĖük
©amXr miktarÈna XlaĖmak ama©lanÈyor %X JeliĖmeyle Eirlikte atÈk VX
arÈtma teViVleri renk JiGerimi VX Jeri
ka]anÈmÈ kXyX kXllanÈm kapaVite VorXnXn JiGerilmeVi JiEi VonX©lar elGe
eGiliyor %ilinGiĘin akVine ülkemi]
yü]ey ve yer altÈ VXyX kaynaklarÈ konXVXnGa Iakir Eir ülke 2000 yÈllarÈnÈn
EaĖÈnGa kenGiVini ©ok a©Èk olarak
J¸Vteren GünyaGaki enerMi VtrateMik
VavaĖlarÈ yanÈnGa 2020 yÈllarÈnGa VX
VtrateMi VavaĖlarÈnÈ Ga J¸rmeye EaĖ-
T
layaFaĘÈ] 6X enerMi kaynaklarÈ kaGar
inVanoĘlX i©in ©ok ¸nemli Eir iKtiya©
olarak kenGini J¸VtermekteGir
Suyun geri kazanımı kanun
güvencesinde
7ürkiyeèGe .XrXlX EXlXnan tekVtil
EoyaKaneleri yer altÈ VXlarÈnÈn ¸nemli
Eir kÈVmÈnÈ kXllanmakla EeraEer atÈk
VXlarÈyla Ga yü]ey VXlarÈnÈ Ga kirletmekte %ütün EXnlarÈn VonXFXnGa
yü]ey VXlarÈnGa renk kirliliĘini a]altmak i©in ‰evre ve ĕeKirFilik %akanlÈĘÈ
6X .ontrol y¸netmeliĘine ek olarak
5enk *iGerimi maGGeVini 24042011
tariKinGe ilave eGilmiĖ %X maGGenin yürürlüĘe JiriĖ tariKinGen ¸nFe
©evre i]ni almÈĖ Iirmalar Eelirlenen
renk parametreVi GeĖarM VtanGartlarÈnÈ EX maGGenin yürürlüĘe JirGiĘi
tariKten itiEaren on iki ay i©eriVinGe
VaĘlamalarÈ Jerekiyor %X maGGe
kapVamÈnGa renk parametreVi GeĖarM
VtanGartlarÈnÈ VaĘlayanlarÈn ©evre
i]inlerinin yenilenmeVine Jerek yok
$yrÈFa 2rman ve 6X ęĖleri %akanlÈĘÈ
1 0art 2013 tariK ve 28574 VayÈlÈ
reVmi Ja]eteGe 167 VayÈlÈ <eraltÈ
VXlarÈ +akkÈnGa .anXn GeĘiĖikliĘi
yapmÈĖ GXrXmGa %X kanXnla 1 0art
2014 tariKine kaGar liVanVlÈ yer altÈ
kXyXlarÈnÈn ¸l©üm ViVtemi Vaya© takmalarÈ akVi takGirGe kXyX kXllanma
EelJelerinin iptali Kükmü JetirilmiĖ
%ütün EX kanXn ve y¸netmelikler
VonXFXnGa tekVtil EoyaKaneleri atÈk
VXlarÈnGa renk JiGermek 2rJani]e
VanayilerGeki IaErikalar Kari© ]orXnGa olGXklarÈ ve ayrÈFa liVanVlÈ kXyXlarÈna otomatik Vaya© takarak kXyX
kXllanma EelJeVinGeki kaGar VXyX yer
altÈnGan ©ekeEileFekler <ani kXyX
i]in EelJeVi 1000 ton?Jün365000 t?
yÈl olan Eir IaErika 2 Ein 500 ton?Jün
VX tüketiyorVa 146 Jün Vonra 365
Ein ton VXyX kXllanGÈĘÈ anGa Vaya©
otomatik olarak kXyXGan VX ©ekilmeVini kapataFak %oyaKane i©in iKtiya©
olan VXyX ya EaĖka yerlerGen parayla
temin eGeFek veya atÈk VXlarÈnÈ arÈtÈp
Jeri ka]anarak EX VorXnX ortaGan
kalGÈraFak *a]iantep JiEi E¸lJelerGe
Iaaliyet J¸Vteren Iirmalar i©in 15 yÈl
¸nFeGe VX meVeleVi Eir VorXn olarak
GXrXyorGX %XnXn i©in Ei] Iirma olarak 15 yÈlGÈr EX tar] Iirmalara Ki]met
veriyorX] ˜nFelikle EX 10-15 yÈllÈk
Vüre©te $vrXpa menĖeli XyJXlama
ve teknoloMileri araĖtÈrGÈk $vrXpa
teknoloMileri ©ok paKalÈ olGXĘXnX ©ok
Ia]la alan JerektirGiĘini ve yükVek
iĖletme maliyetli olGXĘXnX teVpit ettik 6on 7 yÈlGÈr +inGiVtan %anJlaGeĖ
0ale]yaèGa inFelemelerGe EXlXnGXk
+inGiVtan Ga XyJXlanan (lektro
2kViGaVyon ViVteminin 7ürkiyeèGeki
Eoyama proVeVlerine XyJXn olmaGÈĘÈ
J¸rGük (n VonXnGa 6inJapXr menĖeli Eir IirmanÈn 8]ak 'oĘXèGaki +inGiVtan 0ale]ya %anJlaGeĖ 3akiVtan
XyJXlamalarÈnÈ müĖterilerimi]le Eirlikte J¸rerek en a] yer kaplayan en
GüĖük kimyaVal ve elektrik maliyeti
olan GüĖük miktarGa ©amXr ©ÈkÈĖÈ
olan +yErit arÈtma renk JiGerimi ve
VX Jeri ka]anÈm ViVteminin 6aGÈrlar
7ekVtil %oya IirmaVÈnÈn $Gapa]arÈ
*eyve IaErikaVÈnGa XyJXlanmaVÈna
karar verilGi
0üKenGiVlik ve .noZ-+oZèX 6inJapXrlX Iirmaya ait olan EX arÈtma renk
JiGerimi VX Jeri ka]anÈm teViVlerinin
(rVa ‰evre ve (nerMi 7eknoloMileri
IirmamÈ] taraIÈnGan yü]Ge 90èÈ yerli
mal]eme ve yü]Ge 100 yerli iĖ©ilik ve
müKenGiVlik Ki]meletleriyle montaMÈ
2014 yÈlÈnÈn 0art ayÈnGa Gevreye
VokXlGX
6$',5/$57(.67ę/%2<$$'$3$
=$5,*(<9(7(6ę6/(5ę1ę17(.1ę.
˜=(//ę./(5ę
%R\DPD&LQVL ˜rJü %oya 5eaktiI
%R\DPD.DSDVLWHVL 900 ton?
ay
%R\DKDQH$WÈNVX0LNWDUÈ:
3200 ton?Jün
$UÈWPD7HVLVL.XUXOXP.DSDVLWH
VL 5200 ton?Jün
6X*HUL.D]DQÈP0LNWDUÈ(WDS
1000-1500 ton?Jün
6X0DOL\HWL$WÈNVX$UÈWPD5HQN
*LGHULPL6X*HUL.D]DQÈP 1-12
7/ton Jeri ka]anÈlmÈĖ VX
6$',5/$5%2<$+$1(6ę68*(5ę
.$=$1,06ę67(0ę˜=(//ę./(5ę
9($9$17$-/$5,
ï2WRPDWLNG¸QHUILOWUH
ï‰DPXU©¸NW¾UPH
D .laVik ‰amXr ‰¸ktürme ve 6ÈyÈrma
6iVtemleri: ‰ok alan kaplamakta Ea-
Hüseyin Karışlı
Ersa Çevre ve Enerji Teknolojileri
Çevre ve Enerji Tek. Koor.
kÈm ve iĖletme ]orlXklarÈ yaĖanmakta
E(56$ å(&27(; (Ęimli 3lakalÈ ‰amXr ‰¸ktürme .imyaVal 6iVtemleri:
6aGÈrlar arÈtmaVÈnGa EX ©¸ktürüFüler
©ok a] alan kaplamakta EakÈm ve iĖletmeVi ©ok EaVit ve kolayGÈr
ï6ÈUDOÈGROJXUDNW¸UOHVEU
ï(QHUMLYHULPOLW¾SKDYDGLI¾]¸UVLV
WHPOHUL
ï2]DQLQDV\RQYHNLP\DVDONRDJLODV
\RQVLVWHPL
ï‰DPXUVXVX]ODĖWÈUPD'ekant¸r ile
‰amXr VXVX]laĖtÈrma
NEDEN ATIKSU GERİ KAZANIM?
ï 'ünyGa var olan temi] VX 3 elGe eGileEilir VX iVe 03
ï <ÈlGa 3 milyonGan Ia]la kiĖi kirli VX neGeniyle ¸lüyor
ï +er yÈl kirli VXGan kaynaklÈ yaklaĖÈk 4 milyon iVKal vakaVÈ J¸rülmekte
ï %XlaĖÈFÈ KaVtalÈklarÈn yaklaĖÈk 80èi VXGan kaynaklanmakta
ï 'ünya nüIXVXnXn ü©te ikiVi VX Iakiri
ï 6X XlXVlararaVÈ ©atÈĖmalarÈn en Eüyük neGeni GXrXmXnGa
Tekstil terbiye
47
doğru bilinen yanlışlar
,
İ
T
E
Y
İ
L
A
M
N
O
D
ŞAR
E
ELEKTRİK, TEL V
İR
T
T
E
R
A
B
İ
N
E
T
K
İ
İŞÇİL
48
A,
M
T
U
R
U
K
,
İ
T
E
Y
İ
ŞARDON MAL
EL
N
E
G
,
K
İ
L
İ
Ç
Ş
İ
,
L
ELEKTRİK, TE
N
A
D
N
A
M
S
İ
T
R
O
M
GİDER, BAKIM, A
OLUŞUR
ünümüzde fason boya
fiyatlarÈ paket olarak verilmekte ve bazÈ yanlÈĖlÈklara
neden olmakta 3aket fiyatÈna
Ėardon veya fÈr©a maliyeti ©oĘXnlXkla eklenmemekte ya da
05 - 06 7/ Jibi bir fiyat farkÈ is-
G
?
N
E
D
NE
tenmektedir <apÈlan Kata sadeFe
ĖardonfÈr©a maliyetinin J¸znüne
alÈnmasÈdÈr 2ysaki boyadan sonra ĖardonafÈr©aya JideFek mal
kXrXtXlaFak ĖardonlanaFak ve
©ekmezlik saĘlanmasÈ i©in normal
iĖlemlerine devam ederek tekrar
kXrXtXlXp sanfor yapÈlaFak <ani
ĖardonlXfÈr©alÈ mallarÈn Ėardona
ilave olarak bir kXrXtma iĖlemi
daKa bXlXnXyor ‰oĘXnlXkla fiyat
verenler bX iĖlemi atlamakta ve
sadeFe Ėardon iĖleminin maliyetini J¸z ¸nüne alÈyorlar
Şardon maliyetleri:
Maliyetler ayrı ayrı incelediğinde; şardon öncesi
kurutma maliyeti için çok iyi işletilen doğalgazlı
bir işletmenin 1 kilogram ortalama en ve gramajda kumaş için minimum kurutma maliyetleri:
Doğalgaz: 0,2 m3/kg X 0,9 TL/m3
(indirimli OSB fiyatı) = 0,18 TL/kg
Elektrik: 0,3 kw/kg X 0,25 TL/kw = 0,075TL/kg
İşçilik: Her işletmenin kıdem,bölge,sendika vs
durumuna göre minimum = 0,075 TL/kg
Genel gider, fular suyu, gerekirse buhar, amortisman, bakım ve yedek parça: Mimimum 0,2 TL/kg
Yukarıdaki maliyetleri alt alt yazıp topladığımızda
(0,18+0,075+0,075+0,2) kurutma maliyetinin çok
iyi işletilen bir işletme için minimum 0,53TL/
kg olduğunu buluruz ki realitede bu 0,6TL/kg
dan aşağıya düşmemektedir. Yapılan yatırımın,
emeğin ve riskin karşılığı olan kar olgusunu
gözönüne almadan hesapladığımızda şardon
öncesi kurutmanın maliyeti budur. Bu maliyetlere, işçi hataları,dur-kalk ısıtma-soğutma,mal
bekleme,deneme,kücük parti,herhangi bir sebeple
makineyi yavaşlatma vs dahil değildir.
Elektrik: 0,08TL/kg
İşçilik: 0,2TL/kg
Şardon teli, genel gider, amortisman, bakım:
0,15TL/kg minimum olan maliyetleri alt alta
topladığımızda ise 0,43TL/kg buluruz.
Kurutma ve şardonun toplam maliyeti 1TL/kg
civarındadır ve bunda kar yoktur. 0,6 – 0,7 TL'ye
şardon yapmak düz maldan ettiğinizi düşündüğünüz karı 0,3-0,4TL düşürmekte.
Kumaş satışı yapan boyahanelerde ise şardonlu
kumaşın maliyeti sadece 1 TL değil. Şardon
firesinin normal firenin üstüne ilaveten yüzde 3
civarında olduğu gerçeğiyle ortalama 17 TL'ye
satılan düz malın ilave yüzde 3 firesinin maliyeti 0,5 TL’dir. Yani 17 liraya satılan bir mal aynı
karlılıkla şardonlu satılmak istenirse 18,5 TL'ye
satılmalıdır(ilave riskli işleme daha fazla kar
gözetilmese dahi). Farklı kumaşların maliyeti
ve satış fiyatı arttıkça aradaki fire farkı maliyeti
artacak, 1,5TL'lik fark 2TL'lere çıkacaktır.
Tekstil terbiye
49
makale
KARIŞIM ELYAF BOYAMA
TEKSTİLİN GÜNDEMİNDE
Tekstil endüstrisinde iki veya
GDKDID]ODHO\DIÈELUDUD\D
JHWLUHUHNNDUÈĖÈPHO\DIHOGHHGLOLU
)DUNOÈHO\DINDUÈĖÈPODUÈQGDQ
ROXĖDQNXPDĖODU\ÈOODUGÈU
©HĖLWOL¸]HOOLNOHULQGHQGROD\È
NXOODQÈOÈ\RU.DUÈĖÈPHO\DILOH
NDOLWHGHL\LOHĖPHYHPDOL\HWOHULQ
G¾Ė¾U¾OPHVLJLELELU©RNDYDQWDM
VDĘODQÈ\RU.DUÈĖÈPHO\DIÈQ
VHNW¸UHDYDQWDMODUÈYHER\DPD
WHNQLNOHULQHLOLĖNLQELOJLOHUL3LVD
7HNVWLOžUHWLP.RRUGLQDW¸U¾1LO
0HFLWGHUJLPL]L©LQHOHDOGÈ
50
lyaf karÈĖÈmlarÈnÈn JeliĖtirilmesinin sekt¸r a©ÈsÈndan bir©ok
avantaMÈ bXlXnXyor %X avantaMlarÈ kÈsaFa Ė¸yle sÈralayabiliriz:
Renk; ęki ya da daKa fazla renk i©eren kXmaĖlar ve Jiysi tasarÈmlarÈnÈ
yapabilmek
'D\DnÂkOÂOÂk;zayÈf elyafÈn yanÈnda
daKa dayanÈklÈ bir elyaf kXllanarak
kXmaĖÈn kXllanÈm süresini artÈrmak
*¸U¾n¾P;farklÈ renklerden olXĖan
melanM J¸rüntü elde etmek veya aynÈ
renkte fakat nXmarasÈ farklÈ ipliklerin kombinasyonXn kXllanÈlmasÈyla
parlaklÈk ve J¸rünüĖte modaya XyJXn kXmaĖlar elde etmek
)L]LkVeO¸]eOOLkOeU; kXmaĖÈn ÈsÈ yalÈtÈmÈ tXtXm nem ©ekme Jibi fizyoloMik
¸zelliklerini JeliĖtirmek
.XOODnÂP¸]eOOLkOeUL; niKai üründe
yÈkama kXrXtma ütüleme Jibi bakÈm
E
¸zelliklerini iyileĖtirilmesi
Ekonomi; paKallÈ ve XFXz iki elyafÈ
aynÈ kXmaĖta kXllanarak maliyeti
düĖürmek
En çok kullanılan
karışım kumaşlar
.arÈĖÈm kXmaĖlar ©ok ©eĖitlidir
7ekstil liflerinin karÈĖÈmlarÈ doĘal
doĘal lifler doĘalkimyasal lifler doĘalreMenere selüloz lifler sentetik
sentetik lifler sentetikreMenere selüloz lifler olabilmekte 6Èk karĖÈlaĖÈlan ikili karÈĖÈmlar 3oliester3amXk
3oliester9iskon 3oliester<ün 9iskon<ün 9iskonępek 9iskon.eten 0odal.aĖmir 9iskon1aylon
3amXk1aylon 3amXk$krilik <ün
$krilik $setat1aylon dXr %Xnlardan en fazla üretileni KazÈr Jiyimde
kXllanÈmÈ yüksek olan 3oliester
3amXk ve 3oliester9iskon karÈĖÈmÈ
kXmaĖlardÈr 3oliester<ün karÈĖÈmÈ
kXmaĖlar daKa ©ok dÈĖ Jiysilerde veya
takÈm elbiselerde kXllanÈlmaktadÈr
6Èk kXllanÈlan ü©lü karÈĖÈmlar ise 9iskon<ün.eten 9iskon1aylon<ün
3oliester<ün$krilik 3oliester$krilik9iskon kXmaĖlarÈ s¸yleyebiliriz
Boyahaneler için
karışım kumaşın anlamı
7ekstil boyaKanesi i©in karÈĖÈm kXmaĖÈn anlamÈ Ker biri farklÈ boyama
¸zelliklerindeki iki veya daKa fazla
lifin tek bir kXmaĖta bir arada bXlXnmasÈdÈr .arÈĖÈmÈ olXĖtXran liflerin
boyanabilme ¸zellikleri kimyasal ve
fiziksel ¸zellikleri farklÈ oldXĘX i©in
boyama y¸nteminin belirlenmesi i©in
©ok ¸nemli
.arÈĖÈm kXmaĖlarÈn problemsiz boyanabilmesi i©in dikkat edilmesi Jerekenler;
ï /iflerin Kidrofilite ve iyonite dXrXmlarÈ
ï +anJi boya JrXplarÈnÈn kXllanÈlaFaĘÈ
ï (lyaf karÈĖÈm oranlarÈ
ï ˜nFe KanJi elyafÈn boyanaFaĘÈ
ï 7ek veya ©ift banyo boyama metodXnXn belirlenmesi
ï %oyama metodX sÈrasÈndan KanJi
kontrollerin ve ard iĖlemlerin yapÈlaFaĘÈ
POLİESTER/SELÜLOZ
KARIŞIMLARIN BOYANMASI
Çift banyo boyama
Poliester kısmın boyanması
+idrofob ve iyonik olmayan 3(6
kÈsÈm Kidrofob ¸zellikteki dispers
boyalarla 130-1350& de ve p+ 4055 aralÈĘÈnda boyanmakta 3(6
elyafÈ boyanÈrken boyanÈn banyoda
düzJün daĘÈlmasÈ i©in disperJat¸r ve
kXmaĖ üzerinde düzJün yerleĖmesi
i©in eJalizat¸r se©imi yapÈlÈr 7ermal
kÈrÈk problemi olmamasÈ i©in banyo
yavaĖ ÈsÈtÈlmalÈ ve soĘXtXlmalÈdÈr
%oyamanÈn sonXnda indirJen yÈkama
ile 3(6 elyafa baĘlanmayan dispers
boyalardan temizlenmelidir ęndirJen
yÈkamanÈn verimli olmasÈ i©in banyonXn p+ deĘerinin !11 saĘlanmasÈ
¸nemlidir 6ÈFaklÈk olarak 70-900C
yeterlidir 6ÈFak yÈkama ve soĘXk n¸tralizasyondan sonra selüloz kÈsmÈn
boyanmasÈna Je©ilir
Selüloz kısmın boyanması
+idrofil ve baĖlanJÈ©ta iyonik olamayan selülozik kÈsÈm boyama sÈrasÈnda
iyonik dXrXma Jelir 6elülozik kÈsÈm
Jenellikle reaktif boyalarla boyanÈr
.XllanÈlan reaktif boyanÈn ¸zelliĘine
J¸re soĘXk ya da sÈFak boyama yapÈlabilir 600C 800C 950C izotermal veya
60-800C ve 80-950C miJrasyon prosesleri ile boyama iĖlemi 30-60 dakika
3ROLHVWHU6HOOR]NDU×ü×P×NXPDüODU×QER\DQPDV×
%oyama y¸ntemi
%oyarmadde
se©imi
%oyama adÈmlarÈ
˜zellikleri
‰ift banyo boyama
'ispers
5eaktif
'ispers boyama 5edüktif yÈkama 5eaktif boyama
130-135rC
70-90rC
60-95rC
$lkali
ęyi KaslÈk deĘerleri
7ampon
'isperJat¸r
ęndirJen madde
'ispers boya
7ek banyo boyama
'ispers
Direkt
<üksek
tekrarlanabilirlik
5eaktif boya
7Xz
(Jalizat¸r
8zXn y¸ntem
Dispers boyama Direkt boyama
%oya se©imi sÈnÈrlÈ
130-135rC
90rC
Direkt boya
7Xz
7ampon
DisperJat¸r
Dispers boya
(Jalizat¸r
$©Èk renklerde
kXllanÈlabilir
.Èsa y¸ntem
Tekstil terbiye
51
makale
süre ile yapÈlabilir %oyanÈn ve alkalinin
banyoya dozaMlanmasÈ lineer ya da
proJresif olarak yapÈlmalÈdÈr Dikkat
edilmesi Jereken en ¸nemli iki nokta
iletkenlik ve p+ dÈr %oyanÈn düzJün
bir Ėekilde kXmaĖa daĘÈlmasÈ ve selüloz
makro molekülüne KomoMen olarak
daĘÈlmasÈ tXz konsantrasyonXnXn
miktarÈ ile iliĖkilidir %oyarmadde ile
selüloz arasÈnda olXĖaFak kovalent baĘ
ise alkali miktarÈ ile iliĖkilidir 9iskon
i©in p+!1020 olmasÈ yeterli iken pamXk i©in p+!107 olmalÈdÈr %¸ylelikle
verimli bir boyama yapÈlarak Kidrolize
olan boya miktarÈ en aza indirJenmiĖ
olXr %oyama bittikten sonra n¸tralizasyon ve yÈkamalar yapÈlarak kXmaĖÈn
üzerindeki alkali tXz ve Kidrolize olmXĖ boya XzaklaĖtÈrÈlÈr
TEK BANYO BOYAMA
3(66elüloz karÈĖÈmlarÈnÈn boyanmasÈnda ikinFi y¸ntem 3(6 ve selüloz
elyafÈn aynÈ anda boyandÈĘÈ tek banyo
y¸ntemidir %X y¸ntemde selüloz kÈsmÈ direkt boyalar ile boyanÈrken 3(6
kÈsÈm yine dispers boyalarla boyanÈr
6elüloz kÈsmÈn direkt boyalarla ile
boyanmasÈ i©in p+ 8-9 yeterli olaFaktÈr Dispers boyalarÈn se©ilirken
bX p+ aralÈĘÈnda ©alÈĖabileFek XyJXn
boyalarÈn se©imine dikkat edilmelidir
%anyoya dispers boya i©in XyJXn disperJat¸r ve direkt boya i©in ise XyJXn
miktarda tXz ilave edilir %oyama
iĖlemi 1300C de ve 30-60 dakika süre
ile yapÈlabilir 1¸tralizasyon sonrasÈ
renJin koyXlXĘXna J¸re Ėeker yapÈsÈnda olan kimyasallar kXllanÈlarak
yÈkamalar yapÈlabilir
POLİAMİD/SELÜLOZ
KARIŞIMLARIN BOYANMASI
PA/Cell Boyamada Ön işlem
6elüloz kÈsÈm boyanmadan ¸nFe ilk
d¸nüĖeFektir (lektrostatik ©ekim kXvvetinin sonXFX olarak poliamid elyafÈn
katyonik kÈsmÈ ile boyar maddenin
anyonik kÈsmÈ arasÈnda iyonik baĘ
olXĖaFak ve boya kXmaĖa baĘlanmÈĖ
olaFaktÈr
Naylon boyama adımı
yapÈlmasÈ Jereken naylon kÈsmÈ korXmaya almaktÈr 5eaktif boya JrXplarÈ
naylon elyafÈnÈ da boyayabileFeĘi i©in
Jenellikle sentetik tanin türevi yardÈmFÈ kimyasallar ile karÈĖÈm kXmaĖÈn
60-700C de ve p+ 45-5 te 15-20 dakika iĖlem J¸rmesi yeterli olaFaktÈr
%oyamanÈn düzJün olmasÈ i©in XyJXn
bir eJalizat¸r se©ilmeli ve sÈFaklÈk arttÈk©a p+ Èn düĖmesini saĘlayan asit don¸rler kXllanÈlmalÈdÈr %oyama sÈFaklÈĘÈ
98-1050C ve süresi 30-60 dakikadÈr
$©Èk renkler i©in kü©ük moleküllü asit
boyalar terFiK edilmeli orta ve koyX
renkler i©in yaĖ KaslÈklarÈ kü©ük moleküllü asit boyalara J¸re daKa iyi olan
metal kompleks boyalar terFiK edilmelidir 3arlak tonda olan renkler i©in ise
yaĖ KaslÈklarÈ iyi olan büyük moleküllü
asit boyalar terFiK edilmelidir
Selüloz kısmın boyanması
Yıkama adımı
3oliester6elüloz karÈĖÈmlarÈnÈn boyanmasÈnda selüloz elyafÈn reaktif boyalar
ile boyanmasÈnda dikkat edilmesi
Jereken noktalar bXrada da Je©erlidir
6elüloz elyafÈn boyama ve yÈkama iĖlemleri bittikten sonra naylon elyafÈn
boyanmasÈna Je©ilebilir
Naylon elyafın
boyanma mekanizması
1aylon ya da poliamid elyafÈ Jenellikle anyonik JrXplar i©eren asit veya
1:2 metal kompleks boyalar ile boyanÈr 3oliamid makro molekülünün bir
XFX karboksilik asit JrXbX -C22+
iken diĘer XFX amin JrXbXdXr-1+2
$nyonik boyar maddenin poliamide
baĘlanmasÈ i©in ortamÈ asidik yapmak
p+ 45-55 yeterli olaFaktÈr %¸yleFe
poliamidin amin JrXbXna bir KidroMen iyonX baĘlanaFak ve amin JrXbX
katyonik amonyXm JrXbXna -1+3
.XmaĖ ile boyanÈn baĘlanmasÈ iyonik
baĘla oldXĘX i©in boya sonXnda banyo
Jenelde temizdir 2rta ve koyX renklerde bir miktar renkli olabilir %oyama
iĖlemi bittikten sonra banyonXn renJine J¸re bir banyo soĘXk dXrXlama
yapÈlÈr DaKa sonra yaĖ KaslÈklarÈn iyi
©ÈkmasÈ i©in karÈĖÈm kXmaĖÈmÈz anyonik ¸zellikteki yardÈmFÈ kimyasal ile
yÈkanmalÈdÈr %X kimyasallar da Jenelde sentetik tannin türevi yapÈda olan
ürünlerdir %X tür bir yardÈmFÈ kimyevi
kXllanÈlarak p+ 4-45 te ve 60-700C
de 20 dakikalÈk bir yÈkama iĖleminin
yapÈlmasÈ ile naylon elyafÈn boyanmasÈ
da Jer©ekleĖtirilmiĖ olXr
Sonuç
)arklÈlÈĘÈn ve yaratÈFÈlÈĘÈn ¸nem kazandÈĘÈ Jünümüzde ikili ü©lü elyaf karÈĖÈmlarÈ bilim ve sanatÈn bileĖimi olarak
düĖünülmektedir
3ROLDPLG6HOOR]NDU×ü×PODU×Q×QER\DQPDV×
%oyama y¸ntemi
%oyarmadde
se©imi
%oyama adÈmlarÈ
‰ift banyo boyama
5eaktif
$sit veya metal
kompleks
5eaktif boyama
˜zellikleri
$sit veya metal kompleks boyama
5enJe J¸re boya
se©imi
98- 105rC
50-60rC
$lkali
ęyi tekrarlanabilirlik
<Èkamalar
5eaktif boya
7Xz
$lkali
52
p+ tampon
$sit veya metal kompleks boya
(Jalizat¸r
ęyi KaslÈk deĘerleri
YÖN ETMEK
BAŞARININ YOLU
MOTİVASYONDAN GEÇİYOR
*e©en ayki yazÈmÈzda ©alÈĖanlarÈn
performanslarÈnÈn artÈrÈlmasÈ konXsXnX ele almÈĖtÈk +atÈrlanaFaĘÈ Jibi
bXnXn i©in ¸nFe doĘrX kiĖinin doĘrX
iĖe alÈnmasÈnÈn bilimsel y¸ntemlerine
¸zellikle psikoteknik y¸ntemlerin kXllanÈlmasÈnÈn ¸nemine iĖe alÈnan personelin J¸rev yetki ve sorXmlXlXklarÈ
arasÈndaki denJeye dikkat ©ekmiĖ ve
s¸zü motivasyona JetirmiĖtik <ine
KatÈrlanaFaĘÈ üzere motivasyon konXsXnX teknik olarak kÈsaFa inFelemiĖ
ve bX ayki yazÈmÈzda ê0otivasyon
)akt¸rlerinië inFeleyeFeĘimizi belirtmiĖtik
Dr. Ahmet Temiroğlu
TTTSD YK Üyesi/
Özen Mensucat YK Başkanı
[email protected]
‰DOÈĖDQODU\¸QHWLFLOHULQHJ¾YHQ
GX\PDOÈYHJ¾YHQYHUPHOLGLUOHU$VWÈQ
¾VWH¾VW¾QDVWDJ¾YHQLQLQROPDGÈĘÈELU
RUWDPGD©DOÈĖDQODUÈQPRWLYDV\RQODUÈ
G¾Ė¾NRODELOLU$VWÈQNHQGLVLQHGHOHJH
HGLOHQLĖWHDPLUOHULQLQNHQGLVLQH
GX\GXĘXJ¾YHQLQELOLQFLQGHROPDVÈ
KHP¸]J¾YHQLQLQDUWPDVÈQDKHPGH
NHQGLVLQLQ¾VWOHULQHJ¾YHQPHVLQH\RO
D©DELOPHNWHGLU
54
0otivasyonX da kÈsaFa ê‰alÈĖanlarÈn
psikoloMik ve sosyal Jereksinimlerinin
doĘrX Ėekilde karĖÈlanmasÈë Ėeklinde
tanÈmlamÈĖtÈk *ünümüzün ¸nemli
y¸netim bilimFilerinden Dr 6tepKen
5 Covey motivasyon konXsXnX biraz
da karikatürize ederek Ė¸yle ¸zetlemiĖtir;
ê‰ok eskiden ©alÈĖtÈrdÈĘÈmÈz insanlarÈn karnÈnÈ doyXrmayÈ yeterli J¸rürdük ‰alÈĖanlar bizim J¸zümüzde birer mideden ibaretti 6onra insanlarÈn
bir de kalplerinin oldXĘXnX keĖfettik
2nlara iyi davranmanÈn insanFa ©alÈĖma koĖXllarÈ vermenin kalplerini
kazanmanÈn ¸nemini anladÈk DaKa
sonra insanlarÈn bir de beyinlerinin
oldXĘXnXn farkÈna vardÈk $nladÈk ki
onlarÈn yaratÈFÈ Jü©lerini Karekete Je©irebildiĘimiz katÈlÈmlarÈnÈ saĘlayabildiĘimiz ¸l©üde Kem onlarÈ daKa fazla
motive edebiliyorXz Kem de katkÈlarÈndan daKa fazla yararlanabiliyorXz ĕimdi ise J¸rüyorXz ki insanÈn
bedenini bütünleyen bir de rXKX var
ęnsanlarÈn rXKXna Kitap edebilmek
onlara bir ama© vermeye baĘlÈ ęnsanlar kendi kiĖisel ©ÈkarlarÈnÈn ¸tesine
Je©en bir amaFa Kizmet ettiklerini
bildikleri süreFe mXtlX olXyorlar motive olXyorlar KeyeFanla ©alÈĖÈyorlarë
*er©ekten de maddi olarak kendilerine Ki©bir katkÈsÈ olmadÈĘÈ Kalde
insanlarÈn destekledikleri fXtbol takÈmlarÈnÈn baĖarÈsÈyla ne kadar mXtlX
oldXklarÈnÈ J¸rebilmekteyiz ęnsanlarÈn doĘasÈnda var olan bX ê$idiyet
DXyJXsXnXë ©alÈĖtÈklarÈ iĖyerlerinin
baĖarÈsÈna da y¸nlendirebilmeliyiz
%XnX baĖarmanÈn en ¸nemli yolX da
motivasyon fakt¸rlerini iyi ve doĘrX
kXllanmaktÈr $ĖaĘÈda bX fakt¸rlerden bazÈlarÈndan kÈsaFa s¸z edeFeĘiz
ï *¾YHQRUWDPÈ 0otivasyon konXsXnda Jüven fakt¸rü ¸nemli bir olJX
olarak karĖÈmÈza ©ÈkmaktadÈr ‰alÈĖanlar y¸netiFilerine Jüven dXymalÈ
ve Jüven vermelidirler $stÈn üste
üstün asta Jüveninin olmadÈĘÈ bir
ortamda ©alÈĖanlarÈn motivasyonlarÈ
düĖük olabilir $stÈn kendisine deleJe edilen iĖte amirlerinin kendisine
dXydXĘX Jüvenin bilinFinde olmasÈ
Kem ¸zJüveninin artmasÈna Kem de
kendisinin üstlerine Jüvenmesine yol
a©abilmektedir %X ©ok boyXtlX Jüven
ortamÈ insanlarÈn yüreklerini de iĖe
katmalarÈna ©ok büyük katkÈ saĘlar
<¸netiFiler y¸nettikleri birimlerde bX
ortamÈ yaratmalÈdÈrlar ˜te yandan
karĖÈlÈklÈ Jüvenin temelinde de sevJi
yatar %Xrada da y¸netiFilere büyük
J¸rev düĖmektedir <üreĘinde insan
sevJisi olan insanlarla ve kendileriyle
barÈĖÈk olan y¸netiFiler bXlXndXklarÈ
ortama KXzXr verebilmektedirler +XzXr ve Jüven ortamÈ da ©alÈĖanlarÈn
motivasyonXnX olXmlX y¸nde etkileyen en ¸nemli fakt¸rlerdendir
ï 7DNWLU ‰alÈĖanlarÈn ister ĖaKÈs olarak ister takÈm olarak takdir edilmelerinin motivasyon a©ÈsÈndan mXtlaka
Jerekli oldXĘX a©Èk bir Jer©ektir %X
takdir; yerinde ve JerektiĘinde i©tenlikle yapÈlmÈĖ bir ¸vJü olabileFeĘi Jibi
ê6eni tanÈyorXm seni beĘeniyorXm
iĖte b¸yle devam et J¸ster kendinië
diyen bir bakÈĖ ya da astÈn yüreĘini
okĖayan bir sÈrt sÈvazlamasÈ Ėeklinde
de olabilir %XnXn tersine baĖarÈlÈ
oldXĘX Kalde amiri tarafÈndan fark
edilmemek Katta baĖarÈsÈz insanlarla
aynÈ kefeye koyXlmak Katta bazen
onlardan daKa da az raĘbet J¸rmek
bX baĖarÈlÈ insanlarÈn motivasyonlarÈnÈ düĖürebilmektedir ˜te yandan
y¸netiFiler astlarÈnÈn KatalarÈnÈ
eksikliklerini sürekli kontrol ederek
aramak yerine astlarÈnÈ taktir etmenin yollarÈnÈ aramalÈdÈrlar .ennetK
%lanFKard ê$stlarÈnÈzÈ doĘrXda
yakalamaya ©alÈĖÈn Katta doĘrXda
yakalayamÈyorsanÈz doĘrXya yakÈn
yakalamaya ©alÈĖÈnë diyor 7aktirin
¸nemini vXrJXlamaya y¸nelik bX s¸z
taktirin KaksÈz yere ve abartÈlÈ olmasÈ
anlamÈna da Jelmemelidir
ï 8\DUÈ 0otivasyon konXsXnda en
©ok yapÈlan yanlÈĖlardan biri de bilin©sizFe yapÈlan XyarÈlardÈr ęnsanlar
Kata yapabilirler +ata yapan insanlar
da y¸netiFileri tarafÈndan XyarÈlmalÈdÈrlar )akat bX XyarÈ asla ©alÈĖanlarÈn
kiĖiliklerine y¸nelik olmamalÈ iĖe ve
yapÈlan Kataya y¸nelik olmalÈdÈr ‰ünkü ¸nemli olan KatayÈ yapan kiĖinin
üzülmesi deĘil KatanÈn tekrar yapÈlmamasÈnÈ saĘlamaktÈr +atayÈ yapan
kiĖiye KatasÈ ve doĘXrdXĘX sonX©larÈ
a©Èk©a anlatÈlmalÈ b¸yle bir KatanÈn
tekrarlanmamasÈ i©in neler yapÈlabileFeĘi konXsXnda mXtabakata varÈlmalÈdÈr +atta XyarÈ yaparken bile ast
motive edilebilir ˜rneĘin yapÈlan KatanÈn aslÈnda kendisinden Ki© bekle-
nilmediĘini kendisinin bX KatayÈ yapmayaFak kadar zeki bilJili ve yetkin
oldXĘXnX s¸ylediĘinizde ast kendisi
KakkÈndaki bX olXmlX düĖünFelerinizi
dXydXĘXnda o KatanÈn telafisi i©in
daKa bir Ėevkle ©alÈĖÈr ve Jer©ekten
de aynÈ KatayÈ bir daKa yapmamaya
daKa ©ok ©aba KarFar (lbette ki amir
b¸yle konXĖXrken yalan s¸ylemiĖ
olmamalÈdÈr <ani s¸z konXsX ©alÈĖan
Jer©ekten de yetkin olmalÈdÈr $nFak
o zaman bX takdir Ėeklindeki XyarÈ
yararlÈ olabilir (Ęer bX ©alÈĖan aynÈ
KatayÈ tekrar tekrar yapÈyorsa bXrada
baĖka bir Kata vardÈr 2 Kata da y¸netiFiye aittir ‰ünkü Je©en ayki yazÈda
belirtildiĘi Jibi yanlÈĖ insan yanlÈĖ iĖe
se©ilmiĖtir
ï ˜G¾O (n ©ok tartÈĖÈlan en ©ok
kXllanÈlan ve belki de en yanlÈĖ kXllanÈlan motivasyon ara©larÈndan biri
de ¸düldür 0addi ¸düller verilmeli
midir" +anJi Ėartlarda verilmelidir"
0addi olmayan ¸düller nasÈl verilmelidir" ĕaKÈslara ¸dül verilmesi diĘer
insanlarda motivasyonXn düĖmesine
neden olXr mX" 7akÈmlara mÈ ¸dül
verilmelidir" %ütün bXnlar KakkÈnda
sayfalar dolXsX yazÈlar yazÈlabilir ęnsanlarÈn maaĖ almak i©in yapmak zorXnda oldXklarÈ ve J¸rev tanÈmlarÈnda
var olan Ėeylerin karĖÈlÈĘÈnda maddi
olarak ¸düllendirilmesi yanlÈĖtÈr $ma
insanlar yüreklerini katarak Fanla
baĖla kendilerinden beklenenden
fazlasÈnÈ yaparak iĖyerlerine fazladan
maddi katkÈlar saĘlamÈĖlarsa bXnXn
karĖÈlÈĘÈnda ê$ferin ©oFXklar ©ok iyi
©alÈĖtÈnÈz 6izlere birer takdirname
vereFeĘizë demek yerine onlara o fazla maddi katkÈdan belirli bir miktarÈ
maddi ¸dül olarak vermek iĖyeri i©in
kayÈp deĘil yeni êfazladan katkÈlarÈnë
toKXmX olabilir
0RWLYDV\RQNRQXVXQGDHQ
©RN\DSÈODQ\DQOÈĖODUGDQ
ELULGHELOLQ©VL]FH\DSÈODQ
X\DUÈODUGÈU+DWD\DSDQLQVDQODU
GD\¸QHWLFLOHULWDUDIÈQGDQ
X\DUÈOPDOÈGÈUODU)DNDWEXX\DUÈ
DVOD©DOÈĖDQODUÈQNLĖLOLNOHULQH
\¸QHOLNROPDPDOÈLĖHYH\DSÈODQ
KDWD\D\¸QHOLNROPDOÈGÈU‰¾QN¾
¸QHPOLRODQKDWD\È\DSDQNLĖLQLQ
¾]¾OPHVLGHĘLOKDWDQÈQWHNUDU
\DSÈOPDPDVÈQÈVDĘODPDNWÈU
*HOHFHNVD\ÈPÈ]GDNLPDNDOHGH
ęĖOHWPHOHUGH'HĘLĖLP<¸QHWLPL
NRQXVXQXHOHDOÈFDĘÈ]
Tekstil terbiye
55
ekonomik göstergeler
TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)
Yıl/Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3,77
-0,41
1,96
-0,05
0,42
0,23
0,58
2,36
0,38
-0,18
3.32
0,21
0,11
0,26
0,95
2,56
1,17
1,66
1,72
-0,09
-0,13
1.38
0,59
1,26
0,25
0,97
3,17
0,29
1,94
1,22
0,36
0,81
0.74
2,27
1,21
1,94
0,80
4,50
0,65
2,35
0,61
0,08
-0,51
4,54
0,20
2,77
0,39
2,12
-0,05
-1,15
0,15
0,53
1,00
0,80
-0,48
4,02
-0,11
0,32
0,94
-0,50
0,01
-1,49
1.46
-0,74
-0,74
0,86
0,06
1,25
-0,71
-0,16
-0,03
-0,31
0.99
0,97
1,04
-0,75
0,85
-2,34
0,42
1,15
1,76
0,26
0.04
0,72
0,78
-0,23
1,02
-0,90
0,62
0,51
1,55
1,03
0.88
2,47
0,68
0,45
-0,13
0,57
0,28
1,21
1,60
0,17
0.69
0,00
-0,95
-0,29
0,89
-0,03
1,29
-0,31
0,65
1,66
0.62
-1,08
-0,04
-0,12
0,15
-3,54
0,66
1,31
1,00
-0,12
1.11
Aralık
Tüketici Fiyatları Aylık Değişim (%)
Yıl/Ay
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
0,66
0,55
0,75
1,00
0,80
0,29
1,85
0,41
0,56
1.65
1.98
0,52
0,02
0,22
0,43
1,29
-0,34
1,45
0,73
0,56
0.30
0.43
0,96
0,26
0,27
0,92
0,96
1,10
0,58
0,42
0,41
0.66
1.13
0,49
0,71
1,34
1,21
1,68
0,02
0,60
0,87
1,52
0.42
0,44
0,92
1,88
0,50
1,49
0,64
-0,36
2,42
-0,21
0.15
-0,14
0,10
0,34
-0,24
-0,36
0,11
-0,56
-1,43
-0,90
0.76
0,47
-0,57
0,85
-0,73
0,58
0,25
-0,48
-0,41
-0,23
0.31
0,77
0,85
-0,44
0,02
-0,24
-0,30
0,40
0,73
0,56
-0.10
0,94
1,02
1,29
1,03
0,45
0,39
1,23
0,75
1,03
0.77
2,24
1,79
1,27
1,81
2,60
2,41
1,83
3,27
1,96
1.80
1,32
1,40
1,29
1,95
0,83
1,27
0,03
1,73
0,38
0.01
Temel İşgücü Göstergeleri
56
0,32
0,42
0,23
0,22
-0,41
0,53
-0,30
0,58
0,38
0.46
İmalat Sanayi Aylık Kapasite Kullanım Oranları (%)
For perfect visual
evenness of the
printed surface
Setalgine WL
Pure Alginate
www.setas.com.tr

Benzer belgeler