At›l›mlar y›l›

Yorumlar

Transkript

At›l›mlar y›l›
mart-nisan 2008
say› 10
B‹Z B‹ZE, BOYDAK HOLD‹NG YAYINIDIR. ‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR
2008:
At›l›mlar y›l›
Kahramanl›klar kenti
ÇANAKKALE
ATA DEM‹RER’le
tatl› muhabbet
Sunufl
Boydak Holding’in, Türkiye’de
oldu¤u gibi uluslararas›
arenada da büyüme
kararl›l›¤› ve coflkusu hiç
azalmadan devam ediyor.
Yurtd›fl›nda açmay›
planlad›¤›m›z yeni ma¤azalar,
80 ülkeye gerçeklefltirilen
ihracat ve yüksek hedefler,
2008’in Boydak Holding’in
at›l›m y›l› olaca¤›n›n iflaretleridir
2008, yeni hedefler ve
at›l›mlar y›l› olacak
B
oydak Holding, sekiz farkl› sektörde faaliyet gösteren 28 flirketi ve 13 bini aflk›n çal›flan›n›n verdi¤i
güçle sadece Türkiye’de de¤il, uluslararas› arenada da varl›¤›n› güçlendirece¤i bir y›l yaflayacak.
Holdingimizin iddial› oldu¤u sektörlerin bafl›nda mobilya sektörü geliyor. Mobilya sektöründe firma bazl› çal›flmalar›m›z›n yan› s›ra sektördeki belirleyici konumumuzu gösteren çal›flmalar da gerçeklefltiriyoruz. Örne¤in, baflkanl›¤›n› Say›n Memduh
Boydak’›n yapt›¤› Mobilya Sanayicileri Derne¤i’nin (MOSDER)
deste¤iyle düzenlenen ‹stanbul Mobilya Fuar›’nda (‹MOB), ‹stikbal, Bellona, Mondi, Regina ve Deco markalar›yla yer ald›k.
Fuarda, sergiledi¤imiz ürünlerimiz büyük be¤eni toplad›. Geçti¤imiz iki ay, hem Türkiye hem de yurtd›fl›ndaki uluslararas›
fuarlarda a¤›rl›¤›m›z› hissettirdi¤imiz bir dönem oldu. Özellikle
Almanya’n›n Köln flehrinde gerçeklefltirilen mobilya fuar›ndan
gururla döndük.
Bu etkinlikler, Avrupa’dan Ortado¤u’ya, Afrika’dan Amerika’ya uzanan genifl co¤rafyada yer alan 80’den fazla ülkeye
gerçeklefltirdi¤imiz ihracattaki iddiam›z› katlayarak sürdürme düflüncemizin göstergesidir. Boydak Holding’in ihracat›,
geçti¤imiz y›l 225 milyon dolara ulaflt›. Sadece Boydak D›fl
Ticaret olarak mobilya grubunda bu y›lki d›fl ticaret hedefimizi 120 milyon dolar olarak belirledik.
Yurtd›fl›nda en yüksek ciroyu yapt›¤›m›z ülkeler aras›nda yer
alan ABD, ‹ran ve Almanya’daki a¤›rl›¤›m›z› her y›l daha büyük bir oranda hissettiriyoruz. ABD pazar›nda her y›l yüzde
20-25 oran›nda büyüyoruz. Ayr›ca bu ülkeye yönelik büyük
hedefler tafl›yoruz.
Avrupa’da mobilyac›l›¤›n merkezi olarak bilinen ‹talya’ya 10
milyon dolarl›k ihracat yap›yoruz.
Rusya’daki yat›r›m›m›z ise çevre ülkelerle birlikte bize genifl bir
co¤rafyaya aç›lma imkân› sa¤l›yor.
Balkanlar ve Ortado¤u ülkeleriyle yap›lm›fl Serbest Ticaret Anlaflmas› (STA) ve co¤rafi yak›nl›k avantajlar›, bu bölgelerdeki
etkinli¤imizi art›rmam›za büyük katk› sa¤l›yor.
‹hracattaki bu iddial› konumumuzun en büyük dayana¤› kuflkusuz yurtd›fl›nda yer alan sat›fl noktalar›m›zd›r. Bugün yurtd›fl›nda yer alan 170’in üzerindeki sat›fl noktam›z yenileniyor. Ayr›ca 2009 y›l›na kadar yurtd›fl›nda toplam 300 ma¤aza açma
hedefimizi yeni ma¤azalar açarak gerçeklefltiriyoruz.
Sene bafl›ndaki çal›flmalar›m›z›n da gösterdi¤i gibi 2008 y›l›,
holdingimiz için at›l›mlar y›l› olacak.
Bu büyük hedefleri sizlerle paylaflmaktan dolay› mutluluk ve
gurur duymaktay›z.
Bekir Boydak
3
mart-nisan
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler içindekiler
mart-nisan 2008
14
GÜNDEM
Mobilya sektörünün kalbi ‹MOB’da att›
6
V‹ZYON
Murat Bozda¤
10
GÜNDEM
Gelece¤in modas›n› Köln Mobilya
Fuar›’nda sergiledik
14
Perakende Zirvesi bu kez
düflen kârl›l›¤› tart›fl›yor
18
6
KAMERA ARKASI
Bellona ile mutluluk kaç›n›lmaz
20
NEREYE G‹DEL‹M?
Çanakkale
22
B‹Z‹ GÜLDÜRENLER
Ata Demirer
32
A‹LEM VE BEN
Dostlar›n›z›n diliyle konuflun
38
32
LEZZET
Yeme¤in ustas›ndan pratik tarifler 42
SPOR
Arda Turan
46
SA⁄LIK
Kolesterolün düflman›
Bulmacan›n çözümü
kötü beslenme ve halsizlik
‹mtiyaz Bahibi
Boydak Holding ad›na
Bekir Boydak
Yaz›iflleri Müdürü
Murtaza Durmufl
Editör
Füsun Güvenç
Görsel Yönetmenler
Nihal Atatepe, Ergün Sönmez
Düzelti
Ercan Yafla
4
mart-nisan
50
10
18
Foto¤raf Editörü
Batuhan K›ran
Yay›n Kurulu
Bilal Uyan›k
Mustafa Büyükkat›rc›
Bülent Al›c›
Muzaffer Çetinkaya
Ekrem Bakt›r
Hasan Ünal
Ar›n Saydam
Ülkü Karaosmano¤lu
Ayflin Kaymaz
Reklam
Fatma Güner Özcan
[email protected]
Yap›mc›
Kesiflim Yay›nc›l›k ve Tasar›m
Hizmetleri A.fi.
Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/6
34394 Esentepe-fiiflli/‹stanbul
Tel: (212) 337 51 99
Faks: (0212) 288 62 36
www.kesisim.com.tr
Yönetim Yeri
Organize Sanayi Bölgesi,
6. Cadde No: 35 Kayseri
e-posta: [email protected]
[email protected]
Bask› Promat Bas›m
Yay›n San. ve Tic. A.fi.
Adile Naflit Bulvar› 122 - Sok. No: 8
Esenyurt/‹stanbul
Yay›n Türü Yerel Süreli Yay›n
Editörün Notu
Bellona’n›n 2008 y›l›ndaki
ilk reklam› ile birlikte
“Mutluluk Perisi”ni
yaratt›k. Amac›m›z,
haz›rlad›¤›m›z bu reklam
arac›l›¤›yla, tüketicimizle
duygusal bir ba¤ kurmak
ve onlara sevdikleri marka
ile yaflama f›rsat›n›n alt›n›
çizmek olacak.
22
Amaç, tüketiciyle
duygusal bir ba¤ kurmak
B
46
42
ellona markam›z›n 2008 y›l› ilk imaj filmini bugünlerde televizyonlar›n›zdan izlemeye bafllad›n›z. Bugüne kadar reklamlar›m›zda, markalar›m›z›
rakiplerinden farkl› yanlar›yla yans›tmaya çal›flt›k, yeni modelleri ve fiyat
avantajlar›yla karfl›n›za getirdik. Haz›rlad›¤›m›z bu reklam arac›l›¤›yla ise
tüketicimizle duygusal bir ba¤ kurmak ve onlara sevdikleri marka ile yaflama f›rsat›n›n alt›n› çizmek istiyoruz. Üç boyutlu bir çizgi film karakteri olarak yaratt›¤›m›z
“Mutluluk Perisi” de, iflte bu reklamla birlikte dünyaya geldi. Bundan sonraki tüm
reklamlar›m›zda, taksit ve indirim kampanyalar›m›zda “Mutluluk Perisi” yol göstermeye devam edecek.
Yurt geneline yay›lm›fl bayilerimiz, reklamlar›m›z›n deste¤ini her f›rsatta dile getirmekten b›km›yor. Bu say›m›zda iflledi¤imiz kahramanl›klar kenti Çanakkale’deki bayilerimizden de büyük markalar ile çal›flman›n avantajlar›n› dinledik. Bu güvenleri nedeniyle Çanakkaleli bayilerimiz nezdinde tüm bayilerimize teflekkür ediyoruz.
Biz Bize dergimizde yer verdi¤imiz bir baflka konu da ‹stanbul Mobilya Fuar› (‹MOB)
ve yurtd›fl›nda büyük bir gururla ürünlerimizi sergiledi¤imiz Köln Mobilya Fuar› baflta olmak üzere yer ald›¤›m›z çeflitli fuar etkinlikleriydi. Mobilya markalar›m›z, yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki fuarlarda büyük be¤eni toplad›. 2008 modellerimiz, ayn› zamanda
‹MOB’u da gezme imkân› bulan ve ‹stanbul’daki “gala yeme¤i”nde a¤›rlad›¤›m›z 100
yabanc› müflteriden de tam not ald›.
Boydak Holding çat›s› alt›nda 10’a yak›n farkl› sektörde faaliyet gösteren firmalar›m›z›n kendi alanlar›nda gerçeklefltirdikleri çeflitli etkinlikler ve ald›klar› ödüller bu say›m›zda yer al›yor. Bu say›m›zda keyifle okuyaca¤›n›z di¤er konular ise flöyle: Türk Patent Enstitüsü’nden, mobilya tasar›m›nda “en çok patent baflvurusunda bulunan flirket” olarak Boytafl Mobilya Sanayii’nin ald›¤› “Türk Patent Alt›n Ödülü”, ünlü güldürü
ustas› Ata Demirer ve Galatasaray’›n gelecek vaat eden oyuncusu Arda Turan ile
söylefli, sa¤l›kl› yaflam bölümünde “kolesterol” konusunda uyar›lar ve Samanyolu Televizyonu’nun ünlü aflç›s› Oktay Usta’dan tarifler.
Elinizdeki say›m›z “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›” ve “8 Mart Dünya Kad›nlar Günü”nü kutlad›¤›m›z iki önemli etkinli¤in yaflanaca¤› günlerde elinizde
olacak. ‹ki önemli varl›¤›m›z, çocuklar›m›z ve kad›nlar›m›z özelinde tüm halk›m›z için
hay›rl› olmas›n› diliyorum.
‹yi okumalar.
Murtaza Durmufl/Yaz›iflleri Müdürü
5
mart-nisan
Gündem
Mobilya sektörünün
kalbi ‹MOB'da att›
Mobilya Sanayicileri Derne¤i'nin (MOSDER)
deste¤iyle düzenlenen ‹stanbul Mobilya Fuar›’nda
(‹MOB), Boydak Holding Mobilya Grubu’nun
bünyesinde yer alan ‹stikbal, Bellona, Mondi,
Regina ve Deco markalar› y›l›n “trendy” ürünlerini
görücüye ç›kard›
stanbul Mobilya Fuar› (‹MOB) bu y›l
dördüncü kez kap›lar›n› ziyaretçilerine açt›. MOSDER’in deste¤iyle, ‹stanbul Fuarc›l›k (ITF) taraf›ndan 30
Ocak-3 fiubat tarihleri aras›nda organize
edilen fuar, ‹stanbul CNR EXPO Fuar
Merkezi'nde gerçekleflti. Ankara, Bursa,
Adana, Kayseri, Adapazar›, Trabzon,
Samsun, ‹zmir, Yalova'n›n da aralar›nda
oldu¤u Türkiye'nin de¤iflik kentlerinden
296 firman›n kat›ld›¤› fuar› 66 bin ziyaretçi gezme imkân› buldu. Fuarda geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da firmalar, y›l›n
trendlerini ve yeni ürünlerini yerli ve yabanc› müflterilerin be¤enisine sundular.
Sektörün sonraki dönemlerine ait hedef-
‹
6
mart-nisan
lerinin de belirlendi¤i ‹MOB'da, düzenlenen paneller ve toplant›lar sektörün disipline olmas›nda ve gelecek hedeflerinin belirlenmesinde rehber oldu.
Fuar›n aç›l›fl›n› ise sektörün önde gelen temsilcileriyle birlikte, ‹stanbul Valisi Muammer Güler yapt›. ‹stanbul Valisi Muammer Güler, mobilya sektörünün öne ç›kan bir sektör oldu¤unu vurgularken, eskiden insanlar›n al›rken
zorland›¤› mobilyalar›n flimdi hemen
her eve girdi¤ini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Mobilya
Sektör Meclisi Baflkan› Davut Do¤an da,
mobilya sektörünün son 10 y›lda markalaflmaya çal›flan bir sektör oldu¤unu ifade
ederek, özellikle markalaflma sürecinden
sonra MOSDER'in kurulufluyla, sektörde
örgütlenme çal›flmas›n›n bafllad›¤›n› anlatt›.
‹MOB'da yerimizi ald›k
Mobilya sektörünün öncü kurulufllar›ndan Boydak Holding Mobilya Grubu’nun
pazarlama stratejileri içinde gerek ulusal
gerekse uluslararas› fuarlar önemli bir
yer tutuyor. Aylar öncesinde fuar haz›rl›klar›na bafllayan Mobilya Grubu, stantlar›n
dizayn›ndan fuardaki yer seçimine kadar
ayr›nt›l› bir çal›flma yürütüyor. Fuarda sektöre yön verecek, öncülük edecek ürünler
sergilemek öncelikli hedeflerden biri. Bu-
nun d›fl›nda fuarlar›n hem yerli hem de yabanc› müflteriler aç›s›ndan önemli bir pazaryeri oldu¤una inan›l›yor.
‹MOB 2008'deki yerini bu hedefler do¤rultusunda alan Boydak Holding Mobilya Grubu fuarda, ‹stikbal, Bellona, Mondi, Regina
ve Deco markalar›yla bu y›l›n trendy tasar›mlar›n› tan›tt›.
Modern ve klasik birarada
Mobilya sektörünün öncü kuruluflu olma
özelli¤ini her zaman koruyan ‹stikbal Mobilya ‹MOB 2008’de oturma gruplar›ndan
yatak odas›na, aksesuarlardan ev tekstil
ürünlerine, yatak odalar›ndan bahçe mobilyas›na kadar bir çok ürünü tan›t›ma sundu. ‹stikbal, modern ürün gruplar›n›n yan›
s›ra klasik tak›mlarla yeni yaklafl›mlar›n› da
sergiledi.
‹stikbal’in sergi grubu; Orlando Koltuk Tak›m›, Forte, Cosmic ve ‹biza Maxi Tak›m,
Parma, Baron, Elizabeth ve Capital Koltuk
Tak›m›, Madrid Yemek Odas› ve Koltuk Tak›m›, ‹kon Yemek, Yatak ve Genç Odas› gibi birçok özel kreasyondan olufluyor. Ev
tekstil ürünlerinde de son derece iddial›
olan ‹stikbal rengarenk nevresim tak›mlar›yla da fuarda kendini gösterdi.
Tüketiciye her zaman farkl› alternatifler sunan Bellona da fuarda birbiri ile son derece uyumlu de¤iflik model ve tasar›mlar› ayn› mekanda bir araya getirirken yatak ve
yemek odas›, hal› ve nevresim tak›m› gibi
ev dekorasyonunun vazgeçilmezlerini de
tüketiciye sundu. Mobilya sektörünün
genç markalar›ndan olan Bellona, gençler
için tasarlad›¤› yeni genç odalar›yla da fuardaki yerini ald›. Boydak Mobilya grubuna
kat›lan Mondi 2008 tasar›m›yla IMOB
2008’de tüketicilerle bir araya geldi.
Üçüncü kez ‹MOB’da yer alan Mondi de¤iflik tasar›mlar›yla dikkat çekti. Ahflap,
deri ve kumafl›n bir araya getirildi¤i ürün-
‹stanbul Valisi Muammer Güler
lerde, estetik kadar müflteri memnuniyeti için rahatl›¤a da önem veriliyor. Mondi
sand›kl› bazalar›, yatak odalar›, yemek
odalar›, genç ve bebek odalar› ile y›l›n
trendlerini bünyesinde bar›nd›r›yor.
7 milyar dolarl›k sektör
Bilindi¤i gibi mobilya sektöründe büyüklü
küçüklü 65 bin civar›nda mobilya üreticisi
yer al›yor. Bu firmalar›n yaratt›¤› ifl hacmi
ise 7 milyar dolar civar›nda. ‹hracat›n son
MOSDER ‹kinci Baflkan› Ali Özkan
7
mart-nisan
Gündem
üç y›lda yüzde 40 art›fl göstererek 1 milyar
dolar seviyesine ç›kt›¤› mobilya sektörünün
en önemli sorunlar›ndan biri kay›t d›fl›l›k. Disiplinli üretim firmalar›n ve sektör duayenlerinin s›k s›k dile getirdi¤i gibi mobilya sektöründeki 65 bin firman›n büyük bir bölümü
kay›t d›fl› üretim yap›yor. Bu yap› sektörde
haks›z rekabete yol aç›yor. Disiplinli üretim
yapan, kay›t alt›nda olan firmalar taraf›nda
ise, cirolar artsa bile afl›r› maliyetler nedeniyle kârl›l›klar› düflüyor. ‹MOB Fuar›'n›n aç›l›fl›nda konuflan MOSDER Baflkan Yard›mc›s› Ali Özkan da bu konuya dikkat çekerek,
sektörde özellikle kay›t d›fl›l›¤›n önlenmesi
için çözümler üretilmesi gerekti¤ine dikkat
çekti. Türkiye mobilya sanayiinin çok büyük
ilerlemeler kaydetti¤ini anlatan Özkan, 250
metrekarelik alanda bafllayan fuar alanlar›n›n bugün 8 salonda, 120 metrekareye ç›kmas›n›n bu geliflmenin en önemli göstergesi oldu¤unu vurgulad›.
296 firma kat›ld›
296 firman›n kat›l›m›yla gerçekleflen
‹MOB, bu kat›l›mla Avrasya'n›n en büyük
mobilya fuar› olma özelli¤ine ulaflt›. Yabanc› kat›l›mc› say›s› her ne kadar az olsa da,
aralar›nda ‹talya, Hollanda. Brezilya, Çin ve
Hindistan gibi mobilya konusunda söz sahibi olmufl veya bu konuda h›zla ilerleme kaydeden ülkelerin yer almas› fuar›n gelece¤i
aç›s›ndan için daha büyük ve olumlu beklentilerin oluflmas›na yol açt›. Milano Ticaret Odas› taraf›ndan haz›rlanan stantta ‹talya'n›n endüstri, moda ve tasar›m bölgesi
olarak ünlenen Lombardia'n›n tan›nm›fl 14
firmas›yla yer almas› ise bu beklentileri
güçlendiren göstergelerden bir di¤eriydi.
Stand›n aç›l›fl›n› Lombardia'n›n bölge bakan› Domenico Zambetti yaparken, ‹talya Ticaret Odas› ve ‹talya'n›n Türkiye'de bulunan
temsilcileri de haz›r bulundu.
Sektöre yol gösterdi
‹MOB, geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da
farkl› organizasyonlara sahne oldu. Fuar›n
ikinci günü düzenlenen "Dizayn ve Endüstriyel ‹flbirlikleri" konulu panel, sektörün yeni
hedefleri ve sanayi-üniversite iflbirli¤i konusunda yeni aç›l›mlar› gündeme tafl›d›. Milano Teknik Üniversitesi ile ‹stanbul Teknik
Üniversitesi iflbirli¤i ile düzenleme fuara her
iki üniversiteden ö¤retim görevlilerin kat›larken, ifl dünyas›n› MOSDER Baflkan› Memduh Boydak temsil etti.
8
mart-nisan
1 milyar dolar baraj›n› aflt›k
Türkiye mobilya sektörünün cirosal
olarak yar›s›ndan fazlas›n› temsil eden
Mobilya Sanayicileri Derne¤i (MOSDER) ile Avrupa Mobilya Sanayicileri
Konfederasyonu’nun (EFIC) ortak bas›n toplant›s› 31 Ocak’ta, ‹stanbul Mobilya Fuar› kapsam›nda gerçeklefltirildi.
Avrupa Mobilya Sanayicileri Konfederasyonu (EFIC) Baflkan› Paolo Boffi, panelde yapt›¤› konuflmada tüm Avrupa
Birli¤i kapsam›nda yap›lan üretimin
yüzde 2’sinin mobilya oldu¤unu belirterek “300 bin kifliye yaratt›¤› istihdam
olana¤›na bak›ld›¤›nda, mobilya sektörünün Türkiye için önemi daha da art›yor” dedi. Boffi, küresel ekonominin
tüm AB ve Türk firmalar›na hem zorluklar, hem de f›rsatlar getirdi¤ini ve
mobilya sektörünün AB’deki ve küresel
dünyadaki istikrar›n› güvence alt›na almak için, tüm taraflar›n sorumluluklar›n› yerine getirmesi gerekti¤inin alt›n›
çizdi. AB’ye üye olmayan bir ülkedeki
derne¤in Avrupa Mobilya Sanayicileri
Konfederasyonu’na üye olmalar›ndan
memnuniyet duyduklar›n› vurgulayan
Boffi, Türk mobilya sanayicilerine yönelik beklentilerini flu bafll›klar alt›nda
aç›klad›:
Serbest ve adil ticaret, üretimde AB
standartlar›na uyum, iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i konusunda önlemler al›nmas›, tasar›mda taklitten kaç›n›lmas› ve
özgün tasar›mlar gelifltirilmesi, fikri
mülkiyet haklar›n›n korunmas›, ürünlerin nerede üretildi¤ine iliflkin etiketleme yap›lmas›, sektördeki iflçi ve iflveren taraflar› aras›ndaki sosyal diyalogun güçlendirilmesi.
MOSDER’in çabas›
Boffi’nin ard›ndan söz alan MOSDER
‹kinci Baflkan› Ali Özkan, Türk mobilya
sanayicisinin 2007 y›l›nda ihracatta 1
milyar dolar baraj›n› aflt›¤›na de¤inerek, Türkiye’deki 5288 ihracatç› flirketin, AB ülkelerine gerçeklefltirdi¤i ihracat hacminin ise yaklafl›k 500 milyon
dolar oldu¤unu aç›klad›.
Türkiye’nin mobilya ihracat›n› art›rma-
s› ve en büyük al›c› grubunu oluflturan
AB ülkelerinde daha fazla söz sahibi
olabilmesi için, aç›klanan beklentilerin
dikkate al›nmas› gerekti¤ini vurgulayan
Özkan, “Sanayicilerimizi AB uyum sürecinde bilinçlendirmek için MOSDER
olarak çaba gösteriyoruz. Konuyu farkl› yönleriyle flimdiye kadar düzenledi¤imiz Sektör Buluflmalar› toplant›lar›nda
pek çok kez gündeme getirerek önemli bir sinerji yaratt›k. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i konusunda al›nmas› gereken
önlemleri de, yak›nda bir kitapç›kla sanayicimize sunaca¤›z. Öte yandan dört
y›ld›r sürdürdü¤ümüz Tasar›m Yar›flmas› ile özgün tasar›m gelifltirme gereklili¤ini sanayicimizin gündeminde
üst s›ralara tafl›maya çal›fl›yoruz” diye
konufltu. Özkan, MOSDER’in yürüttü¤ü
bu çal›flmalar›n Türk sanayicisinin küresel pazar›n güçlü oyuncular› aras›nda yer almas›n› desteklemek ve ülkemizde daha fazla istihdam olana¤› yaratmak amac›yla sürdürüldü¤ünü belirtti.
9
mart-nisan
Vizyon
Boydak D›fl Ticaret Genel Koordinötürü Murat Bozda¤, grubumuzun yurtd›fl› pazarlara iliflkin hedeflerini ve planlar›n› Biz Bize’yle paylaflt›.
‹stikbal
dünya seferinde
Boydak Holding’in mobilya markalar› ‹stikbal,
Bellona, Mondi ve Deco ürünlerinin ihracat›,
Avrupa’dan Ortado¤u’ya, ABD’den Afrika’ya
70’ten fazla ülkeye ulafl›yor. Bugün 180 sat›fl
noktas›nda tüketiciyle buluflan markalar›n,
2009’da 300 sat›fl noktas›na ulaflmas› hedefleniyor
‹
stikbal, Bellona, Mondi, Deco
markalar›m›z›n yurtd›fl›nda sat›fl,
da¤›t›m pazarlama organizasyonlar›n› sa¤layan ve takip eden Boydak Holding flirketlerinden Boydak D›fl
Ticaret, bu organizasyonu üç ana kanaldan takip ediyor.
Organizasyonun birinci kanal› olan distribütör kanal›nda Almanya, ABD, ‹talya ve ‹skandinav ülkeleri gibi ülkelerde
bulunan Boydak flirketleri lojistik mer-
10
mart-nisan
kezleri vas›tas›yla ve bu ülkelerdeki
mobilya parekendecilerinden oluflan
bayi altyap›lar› arac›l›¤›yla tüketicilere
ulafl›yor. ‹kincisi ise dünyan›nn de¤iflik
bölgelerindeki ve çokuluslu perakende
zincirlerine yapt›r›l›yor sat›fllar. Son kanal› ise yurtd›fl›nda bayilerin açt›¤› ma¤azalar kanal›.
Bugün Boydak, d›fl ticaret odakl› konsantrasyonunu bu kanal üzerinde yo¤unlaflt›r›yor.
2008 y››nda 150 milyon dolarl›k ihracat hedefleyen Boydak D›fl Ticaret’in
Genel Müdürü Murat Bozda¤, sorular›m›z› yan›tlad›.
Hangi ülkelere toplam ne kadarl›k
ihracat yapmaktas›n›z? Öne ç›kan
ülkeler hangileri? 2008 y›l› için ne
kadarl›k bir ihracat hedefiniz bulunuyor?
Kuzey Afrika, Ortado¤u, Körfez ülkele-
ri, Afrika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada 70’ten fazla ülkeye ihracat
yap›yoruz. Yapt›¤›m›z ihracat› ço¤unlukla ABD, Almanya, ‹talya ve yak›n
co¤rafyam›zda bulunan ülkelere gerçeklefltiriyoruz.
Son y›llara kadar dünyan›n en büyük
mobilya ihracatç›s› olan ‹talya’daki sat›fllar›m›z›n her geçen gün art›yor olmas› son derece sevindirici bir geliflme.
2007 y›l›nda gerçekleflen ihracat›m›z
100 milyon dolar seviyesindeydi,
2008 y›l› için hedefimiz ise 150 milyon dolar. Gerek flirketimizin kendisi
için belirledi¤i hedefleri, gerek ülkemizin tutturmak zorunda oldu¤u ihracat
hedefindeki görevimizi yerine getirmek
ad›na ekip olarak yo¤un gayret içerisinde çal›flmaktay›z.
Bugün yurtd›fl›nda 120 ma¤azaya
ulaflt›¤›n›z› biliyoruz. Bu organizasyonda da bayi sistemini mi izliyorsunuz? En çok hangi ülkelerde ma¤azan›z bulunmakta?
Ma¤azalaflma konusunda bayi sistemi
uyguluyoruz, bunun haricinde büyük
zincir ma¤azalarda shop-in-shop tarz›nda ‹stikbal ve Bellona cornerlar›m›z
mevcut.
120 ma¤azam›z münhas›r ma¤azad›r.
Bunun haricinde 60 adet ma¤azam›z
ise corner ya da shop-in-shop dedi¤imiz ma¤aza anlay›fl›nda organize edildi. Toplamda ma¤aza say›m›z ise
180’e ulafl›yor.
M›s›r, Azerbaycan Yunanistan, Ro-
münhas›r ma¤azalaflma yolunda daha büyük ad›mlar atmak. Zincir ma¤azalar içerisinde ‹stikbal corner oluflturmak da bizim için avantajl› bir konum ve bu tür yap›lanmaya da s›cak
bak›yoruz.
Neticede iyi bilinen ve benimsenen
bir ma¤azan›n içerisinde bulunmak
markam›z›n tan›nmas›nda, tüketicinin
zihninde iyi konumland›r›lmas›nda
katk› sa¤l›yor. Corner sat›fllar› mün-
“2007 y›l›nda 96 milyon dolarl›k ihracat
gerçeklefltiren Boydak D›fl Ticaret
2008 y›l›nda ise 120 milyon dolarl›k
ihracat hedefliyor. Hedeflerimizi
yerine getirmek için ekip olarak yo¤un
bir çaba gösteriyoruz”
manya, K›br›s, Bulgaristan, ‹ran, Irak,
K›rg›zistan gibi ülkelerde ma¤aza say›m›z bulundu¤umuz di¤er ülkelere göre daha fazla. Hedefimiz yeni ma¤aza
çal›flmalar› ile birlikte yurtd›fl›nda
has›r ma¤azalara nazaran ayn› metrekare teflhir alan›nda daha düflük olsa bile, reklam aç›s›ndan geri dönüflü
münhas›r ma¤azalar›m›za olan talebi
art›r›yor.
11
mart-nisan
Vizyon
Yurtd›fl›nda ma¤azalaflma çal›flmalar› konusundaki hedefleriniz
nelerdir?
180 olan mevcut ma¤aza say›m›z›
2009 y›l›nda 300 ma¤azaya ç›karmay› planl›yoruz. ‹lkönce yak›n komflu
ülkelerde ma¤aza say›m›z› art›rmak
istiyoruz ve zamanla tüm Avrupa, eski Sovyetler Birli¤i, Ortado¤u, Kuzey
Afrika ülkelerinde ma¤azam›z olmas›
için gerekli altyap› oluflturulmaktad›r.
Türkiye’deki marka konumu, komflu
ve yak›n ülkelerde iyi bilinmekte. Bu
yüzden komflu ülkelerden birine bir
Istikbal veya Bellona ma¤azas› aç›ld›¤›nda talep çok h›zl› biçimde oluflmakta. Nas›l komflu ülkeler Türkiye’yi
merkez olarak de¤erlendirip mevcut
marka tan›n›rl›¤›ndan faydalan›p, bunu talebe dönüfltürüyor ise, komflu
ülkelerde destek verdi¤imiz reklam
çal›flmalar› sayesinde, bir öteki kuflak
Çok say›da yurtd›fl› fuara kat›l›yorsunuz. Bu fuarlar sayesinde
ürünlere yönelik talep art›fl› oluyor mu? Hangi fuarlara kat›lmay›
tercih ediyorsunuz?
Kat›ld›¤›m›z uluslararas› fuarlardan
gelen talepler, firmam›zca tespit edilen flirketlere yönelik çal›flmalar›m›z
ve uluslararas› düzeyde yapt›¤›m›z
reklamlarla talep oluflmakta. Ayr›ca
markam›z yurtd›fl›nda yayg›nlaflt›kça,
faaliyetimiz olan ülkelerde ve civar ülkelerde de talep art›fllar› oluyor.
International Furniture Market at
High Point, World Market Center at
Las Vegas, International Möbel Messe Köln, Salone Internazionale del
Mobile Milan, ‹MOB ve BIFE Romanya, düzenli kat›ld›¤›m›z fuarlar. Bunlar›n d›fl›nda birçok ülkede bayilerimiz
yerel fuarlara kat›l›yor. Bu y›l ayr›ca
‹spanya’da Habitat Forward Valencia
“Bir Türk markas›n›n, uluslararas›
pazarlarda tüketicinin zihninde kalite,
estetik ve konfor ile bütünleflmesini
istiyoruz. Tüketime endeksli günümüz
dünyas›nda markalar, aç›k farkla ülkelerin
bir nevi kader çizgisini yönlendiriyor”
yak›n ülkelerde de ayn› talebi oluflturmay› hedefliyoruz. Vaktinde, yerinde
ve uygun reklam çal›flmalar› ile markalar›m›z›n kalitesini ve kullan›fl rahatl›¤›n› tan›t›p talebi art›raca¤›m›za inan›yoruz.
Ülke baz›nda, bölgesel, y›ll›k, üç ve
befl y›ll›k hedeflerimizi oluflturduk. Hedeflerimize ulaflmak için gerekli altyap› çal›flmalar› bafllat›lm›fl olup, projelerimizi gerçeklefltirecek ekibimizi kuruyoruz. Türkiye’deki ma¤azalaflma
ve distribütörlük tecrübemizi yabanc›
ülkelerin gereksinimlerine uyarlayabilmek için her ülkeyi ayr›ca de¤erlendirmemiz gerekebiliyor. Fakat pazarlaman›n temel unsurlar› evrenseldir,
biz de Istikbal ve Bellona’y› yurtiçinde
insanlar›n al›fl›k oldu¤u kalite ve hizmet ile yurtd›fl›nda sunmak için elimizden geleni yapaca¤›z.
12
mart-nisan
fuar›na da kat›lmay› planl›yoruz.
Markalar›n yurtd›fl›ndaki tan›t›m›
için nas›l bir strateji izleniyor?
Öncelikle sat›fl yapt›¤›m›z ülkelerde
görsel ve yaz›l› medya da kullan›l›yor.
Pazarlama anlam›nda daha çok bayi
yap›lanmas›na önem veriyoruz. Asl›nda 100 milyon dolarl›k ihracat›m›z
yüksek mebla¤lar olmasa da, açt›¤›m›z ma¤azalar ve yapt›¤›m›z reklam
faaliyetleri ile ülke tan›t›m›na katk›
sa¤layan en önemli firmalardan biri
durumunday›z. Söz konusu çal›flmalar Turquality projesi ile de h›z kazanmakta. Turquality projesine dahil olduktan sonra da daha üstün hizmetler vermek ad›na gayretlerimiz artarak devam edecek.
Tüketime endeksli günümüz dünyas›nda ülkeler, markalar›n gelece¤ini
belirlemiyor; tersine, markalar, aç›k
fark ile ülkelerin bir nevi kader çizgisini yönlendiriyor. Birçok ürün grubunda kaliteli Türk menfleli ürünlerin, y›llard›r rakiplerinin alt›nda bir fiyattan
sat›lmas›n›n baflta gelen sebeplerinden birinin, marka olmamaktan kaynakland›¤›n› biliyoruz. ‹fllenmifl ürünlerde marka olamamak, hammadde
gibi ifllem görmeden sat›lan ürünlerimizi de etkilemekte. Markam›z›n
olumlu tan›nmas› ve konumland›r›lmas› Türkiye için de istenilen bir geliflmedir.
Umudumuz, yurtd›fl›na baflar›l› aç›l›mlar›m›z›n, kaliteli ürün ve hizmet sunumumuzun, di¤er Türk markalar›n›n
da yolunu açmakta katk›s› olmas›.
Tekstil sektörü bu konuda iyi bir örnek teflkil ediyor. Onlar›n tecrübe ve
deneyimlerinden de faydalanarak
marka olarak sektörümüzün gelece¤ini, iflletmelerimizin sürdürülebilirli¤ini ve büyümenin süreklili¤ini sa¤lamak istiyoruz.
Nas›l dünya çap›nda markalar, ait olduklar› ülkelerin tasar›m, araflt›rma
ve teknoloji gibi konularda ön plana
geçmesini sa¤l›yorlarsa, biz de Türkiye’nin olumlu tan›nmas›nda katk›m›z
olmas›n› amaçl›yoruz.
Bu yüzden Turquality çal›flmalar›m›za
ayr› bir önem veriyoruz. Marka yönetimi, tasar›m, ürün gelifltirme ve reklam, bir bütün olarak Turquality kapsam›na girmekte.
Son olarak Yunanistan’da Gümülcine ve Larissa ile Fas, Casablanca’da ma¤azalar açt›n›z. Bu ma¤azalara ilgi nas›l? Yak›n dönemde
hangi ülke ve flehirlerde ma¤azalar açmay› planl›yorsunuz?
Söz konusu ma¤azalara ilginin bekledi¤imizin üzerinde olmas› bizi daha da
heyecanland›r›p, di¤er flehirlere ma¤aza açma konusunda yüreklendirdi.
Yak›n bir zamanda Atina, Üsküp, Astana ve Karaganda’da (Kazakistan)
ma¤azalar açmay› hedefledi¤imiz gibi,
Libya Bingazi’de, Lübnan Sur ve Sayde’de, Fas Kenitra ve Tanjer’de, Rusya Krasnadar’da, Duba, Kuveyt City
Kuveyt ve Doha Katar‘da da yeni ma¤azalar aç›lmas›n› planl›yoruz.
Gündem
Gelece¤in modas›n›
Köln Mobilya
Fuar’›nda sergiledik
Dünyan›n önde gelen 1300
mobilya firmas›n›n bulufltu¤u
Uluslararas› Köln Mobilya Fuar›
(IMM 2008), 14-20 Ocak
tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.
60 ülkenin tan›nm›fl firmalar›n›n
yepyeni modelleriyle yar›flt›¤›
fuarda, Boydak D›fl Ticaret,
gelece¤in modas›n› sergileyerek
iddias›n› sürdürdü
B
oydak D›fl Ticaret, yaklafl›k
130 bin kiflinin ziyaret etti¤i ve gelecek y›llara damgas›n› vuracak mobilya
trendlerinin sergilendi¤i Uluslararas›
Köln Mobilya Fuar›’ndaki (IMM 2008)
stand›yla yine iddial›yd›. ‹stikbal, Bellona ve Mondi markalar›n›n birbirinden
özel modelleri, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.
Almanya’n›n Köln kentinde gerçeklefltirilen fuardaki 150 Showroom’da, 60
ülkeden kat›l›m sa¤layan 1300 mobilya
14
mart-nisan
firmas› ile Türkiye’den 35 firman›n
ürünleri sergilendi. Yedi gün boyunca
aç›k kalan fuarda, dünyan›n en yeni mobilya dizaynlar› ve koseptleri müflterilerin be¤enisine sunuldu. Fuarda oturma
odas›, yatak odas›, gençlik mobilyalar›,
hal›lar, ayd›nlatma ürünleri ve birbirinden ilginç aksesuarlar sergilendi.
Ürünlerimiz dokuz
kategoride sunuldu
Fuar için dört-befl ayd›r aral›ks›z çal›flan Boydak markalar›m›z ise fuar bo-
yunca toptanc›, perakendeci, üretici ve
tüketicilerden oluflan endüstri devlerine karfl› ülkemizi en iyi flekilde temsil
edebilmek için çaba harcad›lar. Boydak markalar› fuar›n düzeninin daha
net, kolay tan›nabilir olmas› için ürün
gruplar›n› dokuz ayr› kategoriye ay›rd›lar. Uluslararas› üst tasar›mlar, modern oturma ve yatak odas› mobilyalar›, masalar ve sandalyeler, yataklar ve
uyku sistemleri, döflemelik mobilya,
portatif mobilya, masif a¤aç ürünleri,
bu sayede ziyaretçiler taraf›ndan daha
FUARLARDAYIZ
kolay alg›lanabilir hale getirildi.
Bu y›l ayr›ca grup bünyesinde, Avrupa
baflta olmak üzere tüm dünyada yap›lan tan›t›m ve do¤rudan pazarlama
çal›flmalar› sayesinde daha fazla uluslararas› ziyaretçiyi fuara çekmek için
haz›rlan›ld›.
Bu çal›flmalar kapsam›nda yeni partner
ülke konsepti uygulamaya konularak dünyan›n önemli mobilya üreticilerinden ve
tasar›mc›lar›ndan Hollanda ile bu uygulama bafllat›ld›.
“De¤er” kavram›n›n önemi
Fuar organizasyonu dolay›s›yla görüfllerini ald›¤›m›z Boydak D›fl Ticaret Genel Müdürü Murat Bozda¤ flu aç›klamay› yapt›.
“Imm Cologne eski cazibesini yitirmifl görünse de geliflmekte olan ülkeler ve piyasalar için hâlâ iyi okullardan biri olma
özelli¤ini devam ettirmekte. Köln Mobilya Fuar›’na ilk kat›ld›¤›m›z dönemlerde
Avrupal› kat›l›mc›lar ile aram›zdaki fark,
çarp›c› derecede öne ç›kmaktayd›. Avrupal› firmalar için bu konular›n her birinin
bir uzmanl›k alan› olarak de¤erlendirilip
bu do¤rultuda bir e¤itim stratejisi gelifltirmifl olduklar› aflikârd›. ‹hracat yapabilmek için uzun y›llar sadece fiyat odakl› bir
politikay› amaçlaman›n tek bafl›na yeterli
olmad›¤›, bunun yan› s›ra pazarlaman›n
önemli unsurlar›ndan olan yukarda bahsetti¤im di¤er konular›n da ustal›kla ele
al›nmas› gerekti¤ini flimdi daha iyi anl›yoruz. ‹lk kat›ld›¤›m›z Imm Cologne fuar› ile
bu y›lki aras›ndaki geliflmeyi flirketimiz
aç›s›ndan fark etmemek mümkün de¤il.
‹lk y›llar›m›zda ürünlerimizin dayan›kl›l›¤›,
düflük fiyatlar›m›z, ihraç etme konusundaki ›srarl› iste¤imiz ve tüm bunlar› müflteriye inand›rma gayretimiz tasar›m›n
önüne geçiyordu. 10 y›l önce yat›r›mlar›m›z sadece kalite-fiyat odakl› olup, pazarlaman›n as›l ilgi oda¤› olan “de¤er” kavram› henüz ele al›nm›yordu. Bu yurtd›fl›ndaki fuarlara kat›larak, zamanla yabanc› pazarlar›n ihtiyaç ve taleplerini
do¤rudan görme imkân›na sahip olduk.”
“Ayr›ca yurtd›fl›nda tutunabilmenin, birçok önemli etkenin ustal›kla ele al›n›p uygulanabilmesine ba¤l› oldu¤u gerçe¤inin
kavranmas›n› müteakiben pazarlamaya
a¤›rl›k verdik. Ürün tasar›m› gelifltirmeye
bafllad›k. Mevcut ürünlerimiz üzerinde,
hitap etti¤imiz bölgelerin be¤enisini kazanacak de¤ifliklikler yap›l›rken; yeni tasar›mlarda bölgesel hatlar ve renkler egemen oluyordu. Kanepelerimizin, oturma
gruplar›m›z›n ve panel mobilyalar›m›z›n
yeni çehresi, al›c›n›n cebine ve yaflam
tarz›na daha iyi hitap eden ve onun arzu
etti¤i fonksiyonlar› bar›nd›ran özellikler
tafl›yordu.”
“‹mm Cologne sayesinde üründe vazgeçilmez olan ‘de¤er’ kavram›n›, müflteriye
do¤ru flekilde sunman›n önemini gördük.
Eskiden stant, yaln›z bize ait ürünlerin
bafllad›¤› ve bitti¤i yeri belirleyen bir alan
olarak de¤erlendirilirken, art›k bu alanlar
bir vitrin olarak alg›lan›yor. Rekabet yo¤un ortamlarda ziyaretçi ve potansiyel
müflteriyi çekmek için stant, bir f›rsat ortam› sunmakta. Stant bazen showroom’dan daha da önemli olabiliyor.”
“Stantlar müflterileri duygusal yönden
Boydak Holding mobilya, kablo,
finans, pazarlama, tekstil, kimya,
lojistik, yurt d›fl› ifltirakler ve biliflim
gibi farkl› alanlarda her y›l 30’un
üzerinde ulusal ve uluslararas›
fuarda kat›l›mc› veya ziyaretçi olarak
yer al›yor. Boydak Holding bu
kat›l›mlar sayesinde yeni al›c›lar ve
tedarikçiler bulman›n yan›nda,
markalar›n›n tan›t›m›n› yap›yor,
pazardaki yerini ve rekabetçi
gücünü de sorgulam›fl oluyor;
fiyatland›rma konusunda k›yaslamalar yap›yor. Ancak bütün bunlar›n
ötesinde, Boydak Holding bu
fuarlarda yurtd›fl› sat›fllar›n›
art›rman›n ve yeni pazarlara
girmenin yollar›n› ar›yor.
angaje etmek için en iyi araç oldu. Ürün
çeflidi bol ve temini kolay ekonomilerin
tüketicileri art›k, herhangi bir ürünü, bir
görevi yerine getirdi¤i için alm›yor. ‹zleyici
stand›n›za geldi¤inde huzur, canl›l›k, sükûnet, gençlik, nostalji, heyecan, mutluluk
gibi hislere kap›lm›yorsa stant görevini
tam yerine getiremiyor demektir.
Bu noktada Imm Cologne’dan yine kendimize ders ç›karmam›z gerekiyor. Bunca
y›l yurtd›fl› pazarlardan kazand›¤›m›z tecrübe ile kolayl›kla Amerika, Avrupa ya da
Arap dünyas› için ayr› ayr› tasar›mlar ortaya koyabiliyoruz. fiimdi teflhirde de ayn›
titizli¤i göstermenin zaman› geldi¤ini görüyoruz. Ürün üzerinde gerçeklefltirdi¤imiz geliflme sürecinin teflhir konusunda
da yaflanmas› gerekiyor. Amaç etki yarat›p pozitif tepki toplamak, ifliten ve göreni
cezbetmek, büyülemek, bir daha bakmas›n› sa¤lamak, hofl bir an›s›n› an›msatmak ve kendisi ile bütünleflti¤ini hissettirmek. Söz konusu bu tarz› uygulamak için
gerekiyorsa mimarlar, dekoratör ve teknik ekip ile gece gündüz çal›flmak gerekir. Yurtd›fl› pazarlarda arzu etti¤imiz sat›fl düzeyine ulaflmak, tüm pazarlama
enstrümanlar›n› do¤ru ve dengeli kullanmam›za ba¤l›d›r.”
15
mart-nisan
Gündem
Perakende Zirvesi
bu kez düflen
kârl›l›¤› tart›fl›yor
Zirvenin ilk önemli ismi,
“Mavi Okyanus
Stratejisi”ni ortaya atan
yönetim uzmanlar›ndan
Prof. Dr. Renee
Mauborgne... Dünyaca
ünlü Lafayette
markas›n›n baflar›s›n›n
ard›ndaki incelikleri
anlatacak olan Philippe
Houze ise Türk
ifladamlar›n›n büyük bir
merakla bekledi¤i di¤er
konuk konuflmac›yd›
B
u y›l 6 Mart tarihinde ‹stanbul Swissotel’de gerçeklefltirilecek olan 12. Perakende Zirvesi’nde sürekli de¤iflim içinde olan sektörün gelece¤i masaya yat›r›l›yor. Perakende Zirvesi’nde
bu y›l “Deniz bitiyor” slogan›yla, ana konu
olarak “artan cirolara ra¤men düflen
kârl›l›klar” ele al›n›yor.
Sektör kriz y›l› olan 2001 sonras›ndan
18
mart-nisan
bafllayarak büyük bir de¤iflim içine girmiflti. O zamandan bugüne de¤iflim devam ediyor. Yat›r›mlara yat›r›mlar ekleniyor, yeni formatlar ç›k›yor, yeni oyuncular yar›fla dahil oluyor. Yat›r›mlar ise
h›z›n› kesmeden devam ediyor. Öyle görünüyor ki, önümüzdeki birkaç y›l daha
yat›r›mlar bu kadar yo¤un olmamakla
birlikte devam edecek. Bütün bu tabloyu
perakende uzmanlar› birkaç y›l öncesin-
de görüp, “Perakende yeni bafll›yor” yorumunu getiriyor ve perakendecilere bu
durumda neler yapmalar› gerekti¤ini ve
yeni f›rsatlar› anlat›yorlard›. Daha sonraki süreçte, geliflmeler organize perakendenin güçlenmesi olarak yorumland›. fiimdi ise perakende sektörü “Deniz
bitiyor mu?” sorusunu sormaya bafllad›.
Türkiye’den ve dünyadan perakende
sektörünün önde gelen isimleriyle uz-
Bu y›l “Deniz bitiyor” slogan›yla,
“artan cirolara ra¤men düflen kârl›l›klar”›n
tart›fl›ld›¤› Perakende Zirvesi’nde sektörün
gelece¤i masaya yat›r›ld›
manlar›n› a¤›rlayan Perakende
Zirvesi’nin bu y›lki a¤›r topu “Mavi Okyanus Stratejisi” adl› kitab›yla ifl dünya- Philippe Houze
s›ndaki geleneksel pazarlama stratejilerini altüst
eden yönetim uzman› ve strateji profesörü Renee Mauborgne. Konuflmas› Renee Mauborgne kadar ilginç olan
bir di¤er isim ise Paris’ten yolu geçen
herkesin mutlaka gezdi¤i, al›flverifl
yapt›¤› Galeries Lafayette’in Yönetim
Kurulu Baflkan› Philippe Houze. Al›flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Derne¤i (AMPD) Baflkan› Nuflin Oral
“2008’in perakende dinamikleri” üzerine bir konuflma yaparken, ifladam›
Cem Boyner ve Ak›n Öngör de Avrupa
Birli¤i ve ekonomideki yap›sal dönüflüm süreci devam ederken, farkl› bak›fl aç›lar›yla Türkiye’nin ve sektörün
dinamiklerini yorumlad›lar.
Pazar s›n›rlar›n› yeniden
tan›mlamak
Tüm dünyada 1 milyondan fazla satan
ve 39 dile çevrilen “Mavi Okyanus Stratejisi” kitab›n›n yazar› ve “Thinkers 50”
listesinde geçen y›l›n en etkili yönetim
düflünürleri aras›nda yer alan Prof. Dr.
Renee Mauborgne perakendecilere “K›z›l Okyanus”tan “Mavi Okyanus”a do¤ru
yüzmenin s›rlar›n› anlatt›.
Y›llard›r ifl dünyas›, kârl› büyümek için
rekabet avantaj›n›n ve pazar pay›n›n art›r›lmas› üzerine amans›z bir mücadeleye sahne oluyor. fiirketler rakiplerine göre bir ad›m öne geçmek, farkl›laflmak
için var güçleriyle çal›fl›yor. Ne var ki, günümüzün afl›r› kalabal›k endüstrilerinde
bu söylediklerimizi yapmak hiç de kolay
de¤il. Peki rekabet olmadan ifl yapman›n, yeni pazarlar ortaya ç›karman›n veya pazar pay›n› art›rman›n bir yolu yok
tercihlerini ma¤azalar›na nas›l yans›t›yorlar?” sorusunu cevaplarken, “Avrupa’da perakende zinciri haline gelmek
için Avrupal› olmak flart m›?” ve Galeries Lafayette’in neden New York’ta olmad›¤›ndan ve Türkiye’de yat›r›m yap›p
yapmayacaklar›na dair, konuflulan ancak aç›kl›¤a kavuflmam›fl sorulara son
noktay› koyacak. K›sacas› perakendeciler birinci a¤›zdan Galeries Lafayette
markas›n›n baflar›s›n›n ard›nda yatan
incelikleri ve gelecek planlar›n› dinlemifl
oldular.
Renee Mauborgne
Türkiye ve perakende
mu? fiimdilerde flirketler gittikçe artan
maliyetler, daralan pazarlar ve artan rekabet karfl›s›nda yepyeni yönetim stratejilerini devreye koymaya bafllad›lar.
Perakende Zirvesi’nde iflte bu stratejiyi
ortaya atan yönetim uzman› Prof. Mauborgne “rekabet avantaj›, farkl›laflma ve
pazar pay›n› art›rarak” büyümenin nas›l
sa¤lanaca¤›n› anlatt›.
Galeries Lafayette,
nas›l baflard›k
Lafayette ma¤azas›na gidilir, gidenlerin birço¤u al›flverifl yapmadan dönmez genellikle. Çok katl› bir ma¤aza
olan Galeries Lafayette 100 y›ll›k bir
geçmifle sahip. 2006 y›l›nda 5 milyon
euro’luk net sat›fl hacmine ulaflan
grup, önemli perakende zincir ma¤azalar› Nouvelles Galeries, Bazar Hotel de
Ville ve Monoprix’in yan›nda dünyan›n
en eski konsept ma¤azalar›ndan biri
olan Galeries Lafayette’i bünyesinde
bar›nd›r›yor. Perakende Zirvesi’nin bu
oturumunda kat›l›mc›lar, Galeries Lafayette’in Yönetim Kurulu Baflkan› Philippe Houze’yi dinleyerek, perakendede
gelene¤e dönüflen bir markan›n baflar›s›n› ad›m ad›m izleyecek ve Avrupal›
bir perakendecinin gözüyle sektöre
bakma f›rsat› bulacaklar. Galleries Baflkan› Houze, “Sürekli de¤iflen müflteri
Zirvede, AMPD Baflkan› Nuflin Oral ise
Perakende Zirvesi’ndeki oturumda, organize perakendenin gündemindeki
bafll›klara, sektörün önündeki f›rsatlara
ve tehditlere de¤inerek AMPD Perakende Endeksi’nin 2007’nin çarp›c› verilerini sektör temsilcileriyle paylaflt›.
AMPD’nin 12. Perakende Zirvesi’nin en
önemli oturumlar›ndan biri de Cem Boyner ve Ak›n Öngör’ün aralar›nda oldu¤u
ifl dünyas›n›n önemli isimlerinin konuflmac› olarak kat›laca¤› paneldi.
Perakende sektörü bir yandan Avrupa
Birli¤i müzakerelerini dikkatle takip
ederken, bir yandan da büyük bir yap›sal de¤iflimden geçen Türkiye ekonomisine ayak uydurmaya çal›fl›yor. ‹flte
bu panel her iki alandaki geliflmelerin
masaya yat›r›laca¤› ve farkl› bak›fl aç›lar›yla Türkiye’nin ve sektörün dinamiklerinin yorumland›¤› bir ortam yaratt›.
Türkiye’yi perakendecilikte gelecekte
nelerin bekledi¤inden bafllay›p de¤iflen
demografik özellikler ve tüketici e¤ilimlerinin Türkiye’deki al›flverifl anlay›fl›n›
nas›l farkl›laflt›rd›¤›na de¤inildi. Oradan
yüksek faiz-düflük kur politikalar›n›n perakendeciyi nas›l etkiledi¤i tart›fl›l›p,
sa¤l›kl› bir ekonomi ve sa¤l›kl› bir sektör için ç›k›fl yollar› arand›. Paneli, iletiflim uzman› ve Akflam gazetesi yazar›
Ali Saydam yönetti.
19
mart-nisan
Kamera Arkas›
Bellona ile
mutluluk kaç›n›lmaz
Bellona bu y›l “Mutluluk Perisi” ile müflterilerine
mutluluk da¤›tacak. Y›l›n ilk imaj filmi ile Bellona’n›n
“mutluluk perisi” hayata gözlerini aç›yor ve
sadece reklamlarda de¤il, kampanyalarda da
karfl›m›za ç›kmaya haz›rlan›yor
Röportaj: Füsun Güvenç
u y›l›n ilk Bellona imaj filminin slogan› mutluluk da¤›t›yor... “Mutluluk Perisi’ne
bir kere yakaland›n›z m›
mutluluktan kaç›lmaz, mutluluk kaç›n›lmaz.” Mart bafl›ndan itibaren televizyonlarda görmeye bafllayaca¤›m›z filmin ad› ise “Mutluluk Perisi.”
Ayn› zamanda da 2008’in bu ilk reklam filmiyle do¤an çizgi karakterin de
ismi. Bellona bundan sonraki çekimlerinde de bu çizgi karakter ile mutluluk
da¤›tmaya devam edecek.
Bellona’n›n reklam filmlerinde art›k de¤iflmez karakter olarak çizgi karakter
olan “Mutluluk Perisi”ni görece¤iz, ayn› zamanda indirimleri haber verecek
ve taksitli sat›fllar gibi kampanyalar›
duyuracak.
B
20
mart-nisan
Foto¤raf: Aykut Karadere
“Mutluluk Perisi”nin ilk kez rol ald›¤›
20 saniyelik “teaser” ve 40 saniyelik
ana filmin konusu, uzun metrajl› bir
film tad›nda. Zaman zaman 80 kifliye
ulaflan oyuncu kadrosuyla çekilen film
için kamera arkas›nda 40 kiflilik ekip
çal›flt›. ‹ki ayl›k ön çal›flma döneminin
ard›ndan da iki gün geceli gündüzlü çekimler yap›ld›. Ama ifl orada da bitmedi. Ard›ndan da bir buçuk aya yak›n sürede çizgi karekter, “Mutluluk Perisi”
filme kare kare yerlefltirildi.
Film, gelinlikler içindeki mutlu bir gelin
ve damad›n nikâh masas›ndaki sahnesiyle bafll›yor. Evlendirme memuru geline “Kabul ediyor musunuz?” diye soruyor. ‹flte ne oluyorsa o anda oluyor. Gelinin gözlerinin önünden, evlenince ne
tür olumsuzluklar yaflayabilece¤ine dair
sahneler geçmeye bafll›yor. Elinde süpürge, kan ter içinde evi süpürürken
görüyor kendini. Ard›ndan da yemek
yapmaya çal›fl›rken tencere tafl›yor ve o
da mutfa¤› temizlemeye bafll›yor. Bu kadar negatif düflünceler ard›ndan da
“Ben ne yap›yorum?” diyerek nikâh masas›ndan kaçmaya bafll›yor. ‹flte o anda
“Mutluluk Perisi” ortaya ç›k›yor. Kah
önüne geçiyor gelinin kâh arkas›nda duruyor... Sonunda durdurmay› baflar›yor
ve gelinin önünde sihirli bir ekran aç›l›yor. Ekranda Bellona mobilyalarla döflenmifl mutlu saatlerin geçirildi¤i bir ev
beliriyor. Koltukta kar›-koca film seyrederken, yemek yerken ve yatak odas›nda yast›k kavgas› yaparken çekilmifl görüntüler bunlar.
Sonuçta “Mutluluk Perisi” ilk ailesine
Reklam çekimlerinde Bellona Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Atilla Taflk›ran, filmin yönetmeni Mustafa Emre, Boydak Holding Reklam ve Halkla
‹liflkiler Müdürü Murtaza Durmufl ve Yarat›c› Yönetmen Metin Aroyo birlikte poz verdi. (solda) Ekip çekimleri monitörden birlikte izledi (sa¤da).
Bellona ile mutlulu¤un kaç›n›lmaz oldu¤unu gösteriyor.
“Animasyon” ve
“reel”in birlikteli¤i
Peki üç boyutlu çizgi karakter, “Mutluluk Perisi” nas›l do¤du, bu film ile ne
amaçland›? Biz Bize ekibi olarak film
setindeydik.
Filmin yönetmeni, 18 y›ld›r yönetmenlik yapan ve bu dönem içinde 400’e yak›n reklam filmi çeken Mustafa Emre,
yapt›¤› iflten hayli memnun. “Yönetmen olarak hep, sinemaya benzer reklam filmleri çekmek isteriz. Bu film,
Hollywood tad›nda iyi bir senaryo ile
çekildi. Ben mutluyum. ‹zleyicilerin de
be¤enmesini umuyorum” diyor.
Bellona’n›n reklam ajans› Piramit’in yarat›c› yönetmeni Metin Aroyo da bu filmin özel bir film oldu¤unu söylüyor.
Çünkü bu film ile Bellona’y› ifade edecek özel bir tip yarat›ld›. Bu özel tipin
kullan›lmas› ise “animasyon” ile “reel”in
birlefltirildi¤i zor bir tekni¤in kullan›larak, farkl› bir film yarat›lmas›n› sa¤lad›.
Animasyon Yönetmeni Korkut Akaç›k,
“Mutluluk Perisi”nin yarat›c›s›. Bat›l›
perilerden farkl›, bizim ama modern
bir peri yaratmak istedi¤inde ortaya k›z›l saçl›, küçük kanatlar› olan sevimli
bir peri ç›km›fl.
Ama perinin ayn› zamanda muzip olmas› istenmifl. Hayata renk katmas›
gereken bir peri. ‹flte bu özelliklerle
önce iki boyutlu olarak yarat›lan çizgi
karakter peri, daha sonra üç boyutlu
hale getirilmifl. Çekimler yap›l›rken,
Akaç›k, teknik yönetmen O¤uz Birgören ile birlikte çekilen her kareyi izliyor
ve oyuncular›n periyi orada görmeleri
için yapt›klar› maketle çekimlere kat›l›yorlar.
Bellona’n›n “ikon”u
Çekimler s›ras›nda film setinden hiç
ayr›lmayan Boydak Holding Reklam ve
Halkla ‹liflkiler Müdürü Murtaza Durmufl ise bu reklam filmiyle ortaya ç›kan “Mutluluk Perisi”ni Bellona’n›n
“ikon”u yapmak ve uzun y›llar markayla
birlikte tafl›mak istediklerini anlat›yor.
Durmufl, “Mutluluk Perisi”ni ayr›ca
promosyon çal›flmalar›nda kullanmak
istediklerini de belirtiyor.
Durmufl, Bellona’n›n bugüne kadar pazarda sat›fl üzerine odakland›¤›n› ve fiyat avantaj›n›n dile getirildi¤ini belirterek “Art›k tüketici ile duygusal ba¤›m›z›
daha da güçlendirmek ve sevdikleri bir
marka oldu¤umuzu alt›n› çizerek hat›rlatmak istiyoruz. Çünkü günümüzde insanlar art›k yaflam alanlar›nda sevdikleri markalar› görmek istiyor” diyor.
Bellona Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
Atilla Taflk›ran da film setinde Bellona
ad›na ter dökenlerden biriydi. Görüfllerini sordu¤umuzda, bu filmde Bellona’n›n 2008 y›l› için üretilen yeni ürünlerinin kullan›ld›¤›n› belirterek “Yeni bir
trend oluflturarak pazardaki etkinli¤imizi art›rmay› planl›yoruz. Reklamlarla
da konsept bütünlü¤ünü, renk uyumunu anlatmak istiyoruz. 2008’den ümitliyiz” diye konufltu.
fiimdi söz izleyicide. Yepyeni Bellona
modellerinin kullan›ld›¤› film yak›nda
görücüye ç›k›yor...
21
mart-nisan
Nereye Gidelim?
Kahramanl›klar
destan› yazan kent
ÇANAKKALE
Eski ça¤larda Hellespontos ve Dardanel olarak an›lan
Çanakkale MÖ 3200’lerden beri stratejik bir yerleflim
alan›. Bugün eserleriyle, bir yandan tarih kokan geçmiflini
yans›t›yor, bir yandan da ak›llardan silinmeyen Çanakkale
Savafllar›’yla düflmanlar›na “Çanakkale geçilmez”
fikrini kabul ettiren cesaretini anlat›yor
Foto¤raf: Batuhan K›ran
Ç
anakkale, “kahramanl›klar
kenti” olarak hepimizin yüre¤inde yer etmifl bir kentimiz. Üzerine ne destanlar
yaz›lm›fl, ne a¤›tlar yak›lm›fl... Bugüne ›fl›k
tutan eserleriyle de “kahramanl›k destan›”n› bugünlere tafl›m›fl.
Bu flehir geçmiflte neler yaflad›; her
ad›m›nda ne gizler sakl›, ne kahramanl›klar yat›yor? ‹flte Çanakkale’yi uzaktan
seçmeye bafllad›¤›n›zda yaflamaya bafll›yorsunuz bu an›lar›...
Örne¤in bu kente, Birinci Dünya Savafl›’nda ‹ngiliz, Frans›z ve Rus donanmalar›
Çanakkale Bo¤az›’n› geçip ‹stanbul’u ele
geçirmek, Rusya’ya bo¤azlar yolunu
açmak için sald›rd›lar. 1914’te
22
mart-nisan
‹ngilizlerin Seddülbahir’i denizden dövmesiyle bafllayan sald›r›lar›n ard›ndan Çanakkale, Seddülbahir, Ar›burnu, Morto Koyu,
Alç›tepe, Kanl›s›rt, Conk Bay›r›, Kabatepe,
Kocaçimen ve Anafartalar çok kanl› mevzi ve gö¤üs gö¤üse savafllara sahne oldu.
1916 y›l›nda düflman›n çekilmesiyle son
bulan Çanakkale Savafllar›’nda, askerlerimiz kahramanl›k destanlar› yazd› ve düflman kuvvetler “Çanakkale geçilmez!” fikrini kabul etmek zorunda kald›.
Truval›lardan ‹skender’e
Çanakkale, Anadolu’nun ve Ortado¤u’nun
en önemli stratejik bölgelerinin bafl›nda
geliyor. Bu nedenle tarihte de pek çok sald›r›ya ve istilaya sahne olmufl.
Örne¤in Çanakkale il merkezine 30 km
mesafede bulunan ve 2000 y›l boyunca
Anadolu’nun kültür merkezi olan Truva ile
ilgili istila, filmlere ilham vermeye devam
ediyor. MÖ 1200 tarihinde Akal›lar (Akhaial›lar) Truva Kalesi’ni ele geçiremeyince gemilerine binmifl, kale dibinde ise
tahtadan yap›lm›fl büyük bir at b›rakm›fllard›. Bu at› kale içine alan Truval›lar, zafer flenlikleri yaparken, at içinde gizlenen
Akalar, kale kap›lar›n› açarak gemideki di¤er askerlerle birlikte sald›r›p flehri ele
geçirmiflti.
Bu bölgeyi Akalardan sonra Ispartal›lar,
MÖ 6. yüzy›lda Persler ve MÖ 4. yüzy›lda
Makedonya Kral› ‹skender iflgal etti. ‹skender ölünce, Makedonyal› generaller,
bu bölgeye sahip olmak için devaml› mücadele etti. Ama sonuçta bölgeye hakim
olan Roma ‹mparatorlu¤u oldu.
‹slam ordular› ise 668, 672 ve 717 y›llar›nda donanmalar›yla Çanakkale Bo¤az›’ndan geçerek ‹stanbul’u kuflatt›lar ve
Çanakkale bölgesini üs olarak kulland›lar.
K›saca Truval›lardan ünlü ‹skender’e,
Romal›lardan ‹ngiliz, Frans›z ve Ruslara kadar her devlet Çanakkale için mücadele etti.
Tarih ve turizm cenneti
Eski ça¤larda Hellespontos ve Dardanel
olarak an›lan Çanakkale MÖ 3200’lerden beri yerleflim alan› niteli¤ini korudu.
Bu nedenle tarihin canl› bir an›t› gibi.
Her köflesi tarih dolu. Arkeolojik eserlerin yan›nda, yemyeflil tepeler, masmavi
bir deniz ve tertemiz sahilleri ile turizme
de çok uygun bir kent.
Çanakkale flimdilerde bir üniversite
kenti... Sokaklar›nda rastlad›¤›n›z genç
insanlara bakarak bunu hemen anlayabiliyorsunuz... Ama ayn› zamanda 40’l›
yafllardan itibaren hep düflü kurulan,
“emeklilikte” yaflanmak üzere seçilen
bir kent. Çanakkale’de bu hayallerini
gerçeklefltirmifl çok say›da aileyle karfl›laflmak mümkün. Do¤ufltan Çanakkalelileri de göz önüne al›nca, bu flehirde,
“kendine özgü” sevimli bir kent kültürünü yaflarken buluyorsunuz kendinizi.
fiehir, sizi kültürel zenginlik ve etkinlikleriyle ça¤›r›rken, tarihi geçmifli ve turistik bak›fl aç›s›yla da adeta “buradan
ayr›lmay›n” diyor.
Çanakkale’nin mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerleri konusunda bize bilgi veren Çanakkale ‹stikbal Bayimiz Levent Ordulu rehberli¤inde zevkine vard›¤›m›z Çanakkale, tafl›d›¤› özellikleriyle biz-
leri de etkisi alt›na ald›.
Çanakkale savafllar›n›n en kanl› muharebelerinin cereyan etti¤i, çok say›da flehitlik, an›t ve mezarl›klar›n bulundu¤u Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park›, Troya,
Assos gibi eski uygarl›k merkezlerinin befli¤i olan Çanakkale, bu özellikleriyle sadece iç turizmde de¤il d›fl turizm de önem-
23
mart-nisan
Nereye Gidelim?
li bir yer ediniyor.
Çanakkale merkezinde ise Arkeoloji Müzesi, Nusret May›n Gemisi ve Deniz Müzesi, Piri Reis Müzesi, Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park'›ndaki fiehitler Abidesi Müzesi Kabatepe Tan›tma Merkezi ve Çamyayla Atatürk Evi en önemli turistik ve tarihi mekânlar› aras›nda yer al›yor. Çanakkale’deki bunca zenginli¤i bir
güne s›¤d›rarak gezmek mümkün de¤il.
Gördü¤ünüz güzellikleri içinize sindirebilmek için bu flehirde en az birkaç gün konaklaman›z gerekiyor.
Tarihi kaleler
Kalelerin, Çanakkale’nin tarihinde büyük
bir yeri ve önemi var. Her biri ayr› bir tarihe ›fl›k tutuyor.
Aynal› Çarfl›: Bu çarfl›da eskiden ayna
satan çok say›da dükkân olmas›, çarfl›n›n Aynal› Çarfl› ismini almas›na neden
olmufl. Eskiden askerler izne ç›kt›klar›nda ilk iflleri bu çarfl›dan ayna almak olurmufl. Bugün ise gezenlerin ilgisini çeken
en önemli fley, bu çarfl›n›n ‹stanbul'daki
M›s›r Çarfl›s›'n›n adeta bir "minyatürü"
olmas›. Üzerindeki küçük kubbeleri ve
do¤al ayd›nlatmay› sa¤layan çokgen köAynal› Çarfl›
24
mart-nisan
Ünlü Truva Filmi’nde
kullan›lan Truva At›
(afla¤›da).
Kilisbahir Kalesi
(yanda).
fleli pencereleriyle görülmeye de¤er bir
eser. Bu çarfl›n›n yap›m› konusunda
farkl› görüfller var. ‹lk görüfle göre,
1889 y›l›nda II. Abdülhamit'in padiflahl›¤›
s›ras›nda, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailesinin bir üyesi olan ‹lya Halyo
taraf›ndan infla ettirildi.
Di¤er görüfle göre çok önceleri yap›ld› ve hatta Evliya Çelebi, “Seyahatnamesi’nde çarfl›dan söz etti. ‹lya
Halyo ise çarfl›n›n onar›lmas›n›
sa¤lad›.
Baz› anlat›mlara göre ise Gelibolu
Ç›karmas› s›ras›nda Mart 1915'te
‹ngiliz z›rhl›s› Quenn Elizabeth'in Çanakkale çevresindeki Türk tabyalar›n› bombard›man› s›ras›nda
bu çarfl› y›k›ld› ve uzun süre y›k›k
olarak kald›.
Nereye Gidelim
Çanakkale Kordon (üstte). Saat Kulesi (altt) ve Aynal› Çarfl›’n›n avlusundaki manav ve
baharatç›lar bölümü (en altta).
Çanakkale yenileniyor
Nara Kalesi: Bugün Milli Savunma
Bakanl›¤›’na tahsisli olan kale, Çanakkale’nin Anadolu yakas›nda yer al›yor.
Bo¤az savunmas›n› takviye etmek
üzere III. Selim zaman›nda yap›m›na
bafllanan kale, II. Mahmut zaman›nda bitirilebilmifl.
Kumkale Kalesi: IV. Murat zaman›nda yapt›r›lan ve yine Milli Savunma
Bakanl›¤›’na tahsis edilen Kumkale
ise Bo¤az›n giriflinde, Anadolu yakas›nda bulunuyor.
Kilitbahir Kalesi: 1463 y›l›nda Fatih
Sultan Mehmet taraf›ndan infla ettirilen ve bugün Kültür Bakanl›¤›’na tahsis
edilmifl olan kale, Çimenlik Kalesi’nin
karfl›s›nda Rumeli yakas›nda yer al›yor.
Saat Kulesi: 1897 y›l›nda ‹talyan
konsoloslu¤unu da yapan Vitalis isimli tüccar taraf›ndan paras› ödenerek
infla edilen kent merkezindeki Saat
Kulesi’nin dört cephesinde de birer
adet saat bulunuyor. Gövdesi dikdörtgen silmelerle befle bölünmüfl olan
kulenin en üstünde çan›n as›ld›¤› kubbeli köflk yer al›yor.
26
mart-nisan
Çanakkale günümüzde yenilenmek
üzere baz› çal›flmalara sahne oluyor.
Çanakkale Merkez Kentsel Yenileme
Projesi çal›flmalar›na Çanakkale Belediyesi ve Toplu Konut ‹daresi iflbirli¤i
içinde devam ediliyor. Bu amaçla geçti¤imiz aylarda iki kurum aras›nda bir
protokol imzalanarak çal›flmalara
baflland›. Yenileme projesi yaklafl›k 56
bin metrekarelik alanda 308 adet
parseli kaps›yor.
Kentsel Yenileme Projesi ile bu alan›n,
yaklafl›k 46 bin metrekaresi konut alan›, 10 bin metrekaresi ticaret alan›
olarak düzenlenecek. Amaç, bölgenin
günümüzde de yerleflim için özel bir
flehir olmas›n›, sa¤l›kl› ve modern bir
hale dönüflmesini sa¤lamak.
Ç
A
N
A
K
K
A
L
E
Bellona Bayimiz Hüseyin Postac›:
“Çanakkale’nin en büyük
Bellona ma¤azas›n› aç›yoruz”
Çanakkale’nin merkezinde ikinci Bellona ma¤azas›n›
açmaya haz›rlanan Hüseyin Postac›, hedeflerine
ulaflmak için en uygun ismin Bellona oldu¤unu düflünüyor
H
üseyin Postac› 35 y›ld›r Çanakkale’de. Postac› Ailesi de
öyle. Postac›lar Ticaret bir
aile firmas›. 1999’dan itibaren mobilya sektöründeler. Bellona bayisi
olmalar› ise bir y›l öncesine dayan›yor.
Çanakkale’nin en önemli al›fl-verifl merkezi olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerinde 450 metrekarelik ma¤azalar›nda hizmet veriyorlar. Ma¤azada üç nakliye ve
montör eleman›, bir ma¤aza müdürü ve
iki sat›fl eleman› görev yap›yor. Ancak
Postac›lar Ticaret, yine ayn› caddede
1100 metrekarelik, üç katl› bir baflka
ma¤azay› da sadece Bellona bayisi olarak hizmete sokmak üzere. Hüseyin Bey
bu ma¤aza için “Çanakkale’nin en büyük
28
mart-nisan
Bellona ma¤azas› olacak” diyor.
Hüseyin Postac›, Bellona bayisi olmay›
tercih etme sebeplerini flöyle aç›kl›yor:
“Mobilya sektöründe markal› ürüne talep
artt›. Müflteriye markal› ürünün verdi¤i
güven sat›fl› kolaylaflt›r›yor. Hedeflerimizi
yakalamam›z için bize en yak›n firman›n
Bellona oldu¤unu düflündük. Do¤ru bir
karar verdi¤imize inan›yoruz. Bellona her
kesime hitap edebilen, ürün çeflidi fazla
olan bir marka.”
Hüseyin Bey’e göre Çanakkale tüketicisi
seçici. Modern çizgili, pratik, kullan›fll›
ürünleri tercih ediyor. Orta ve üst seviyede fiyat aral›¤›ndaki ürünlere ra¤bet ediyorlar. “‹nflaat sektörünün dinamik olmas› bizi olumlu yönde etkiliyor” diyen Hüse-
yin Postac›, Bellona ile kendilerine çok
yüksek hedefler belirlediklerini söylüyor:
“Ciro anlam›nda bölgemizde çok iddial› olmak istiyoruz. 2007 y›l›nda bu konuda
baflar›l› olduk. Yeni ma¤azam›zla hedefimizi daha da yükselttik. Bölgede s›ralamaya giren bayilerden biri olaca¤›m›z›
tahmin ediyorum. Markam›zla birlikte büyümek istiyoruz.”
Postac›lar Ticaret’te en çok sat›lan ürünler Light ve Prado serileri. Light koltuk tak›m›, Luna majör tak›m, Linea serisi daha
çok tercih ediliyor. “Biz Bize dergisiyle baflka illeri tan›m›fl oluyoruz ve di¤er bayiler
hakk›nda bilgi ediniyoruz. Böylece eksiklerimizi görme imkân›m›z oluyor” diyen Hüseyin Postac›’ya biz de teflekkür ediyoruz.
B
A
Y
‹
L
E
R
‹
M
‹
Z
‹stikbal Bayimiz Levent Ordulu:
“‹stikbal’in Türkiye’deki
ilk bayilerinden biriyiz”
Çanakkale’nin en eski
‹stikbal bayisi Sedir
Mobilya’n›n sahibi
Levent Ordulu, markas›n›n
baflar›s›na güvenen bir
bayimiz. Ordulu,
markalaflma sürecinde
reklamlar›n büyük etkisi
oldu¤unu düflünüyor
L
event Ordulu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra 1985 y›l›nda mobilya ticaretiyle u¤raflmaya bafllam›fl. 1985 y›l›ndan beri Çanakkale’de hayat›n› sürdüren Levent Bey, 1990 y›l›ndan beri ‹stikbal Mobilya’n›n bayisi. Yani Türkiye’nin en
eski ‹stikbal bayilerinden biri. Çanakkale’de sadece ‹stikbal ürünlerinin sat›ld›¤›
ilk ma¤aza bu.
Levent Ordulu, “Ve teknoloji ‹stikbal’i yaratt›” slogan›yla birlikte bafllayan trendin
içinde kendilerinin de ‹stikbal ailesiyle birlikte büyüdü¤ünü söylüyor. Sedir Mobilya, Çanakkale’nin en ifllek caddelerinden
biri olan Atatürk Caddesi üzerinde. Ordulu’nun flehirde bir showroom, bir cen-
trum olmak üzere iki ‹stikbal ma¤azas›
bulunuyor. Centrum ma¤azas› 1700
metrekarelik alanda, bir ma¤aza müdürü ve üç sat›fl eleman›yla hizmet veriyor.
750 metrekarelik showroom ma¤azas›nda da dört kiflilik bir kadro ve dört kiflilik de servis eleman› kadrosu bulunuyor. Boydak Holding’in bayilerini ulusal
bazda destekledi¤ini söyleyen Ordulu,
“Türkiye’de en yo¤un reklam veren firmalardan biri ‹stikbal. Bu reklamlar markalaflma sürecinde bize çok yard›mc› oldu” diyor. Ordulu, Çanakkale’nin ekonomik potansiyelinin düflük oldu¤unu, iflsizli¤in yo¤un olmas›n›n gere¤inden fazla
esnaf nüfusuna yol açt›¤›n› söylüyor. Bu
durum mobilya sektöründe de çok firma
oluflmas›na neden olmufl.
Levent Bey, “Bu sebeple baz› s›k›nt›lar›m›z olsa da markam›z›n baflar›s›na güveniyoruz” diyor.
Sedir Mobilya yak›n zamana kadar ev
tekstilinde çok ilerideymifl. Ege Bölge Birincili¤i unvan›n› uzun y›llar korumufllar.
Bu alanda Türkiye 11.si olmufllar. Levent
Bey son birkaç y›ld›r ev tekstilinde ciddi
bir düflüfl oldu¤unu belirterek flöyle diyor:
“Yatak konusunda ‹stikbal ile gurur duyuyorum çünkü dünya kalitesinde ürünler
yarat›yor. Yatak ve baza sat›fllar›m›z çok
yüksek. Ard›ndan kanepe ve koltuk sat›fllar›m›z geliyor. Özellikle ekonomik fiyatl›
kanepelerimizi çok sat›yoruz. Yataklar
aras›nda da Orgaform serisi ra¤bet görüyor. Sat›fl sonras› serviste de çok baflar›l›y›z. Bundan gurur duyuyorum.”
29
mart-nisan
A
N
A
K
K
A
L
E
Bayi
Ç
‹stikbal Regina Bayi Müdürümüz Neval Çayan
“Tüketici için görsellik
çok önemli”
Çanakkale’deki ‹stikbal Regina Bayimiz Düzoval›
Dekorasyon’un ma¤aza müdürlü¤ünü yapan
Neval Çayan 2008 y›l›ndan çok ümitli
eval Çayan ‹stikbal Regina
ma¤azas›nda ma¤aza müdürü olarak görev yap›yor.
As›l mesle¤i iç dekoratörlük. Dokuz ay önce aç›lan ‹stikbal Regina
ma¤azas›nda sekiz ayd›r görev yapan
Neval Han›m 10 y›ld›r mutfak projeleriyle ilgilendi¤ini belirtiyor. Mesle¤i gere¤i
bugüne kadar iflin tasar›m ve üretimiyle
baflbafla oldu¤u halde art›k müflteriyle
bire bir ilgilenme imkân› bulan Neval Han›m haz›r mutfakta uygulama süresince
baz› s›k›nt›lar›n giderilemedi¤ine dikkat
N
30
mart-nisan
çekiyor. Bunun sebebi Türkiye’deki inflaatlar›n bir standard› olmamas› ve müflterilerin dolgu bantlar›ndan hofllanmamas›. Neval Han›m tüketicinin mutfak
mobilyalar›n› sat›n al›rken kullan›m rahatl›¤›ndan ve fonksiyonel zenginlikten
çok, görsellikle ilgilendi¤ini söylüyor; o
nedenle görsel ve kullan›m zenginli¤inin
bir arada yer ald›¤› ‹stikbal Regina mutfaklar›na han›mlar›n ilgisinin giderek artt›¤›n› belirtiyor.
En çok sat›lan mutfak modelinin ise Çanakkale’de Karat serisi oldu¤unu belir-
ten Neval Çayan, müflterilerinin, yeni
mutfak modellerini de sab›rs›zl›kla beklediklerini dile getiriyor.
Çanakkale’nin merkezindeki Atatürk
Caddesi üzerindeki 500 metrekarelik
ma¤azada montör ekibi d›fl›nda Neval
Han›m’la birlikte iki kifli görev yap›yor.
Neval Çayan “Regina ile çal›flmaya bafllad›¤›mdan beri sat›fllarda art›fl gözlemliyorum. Bu konuda montaj›n önemi büyük. Montaj ve montaj sonras› kontrollerimizle titiz bir çal›flma sürdürüyoruz.
2008 y›l›ndan çok ümitliyiz” diyor.
B
A
Y
‹
L
E
R
‹
M
‹
Z
Mondi Bayi Ma¤aza Müdürümüz Cem Baysal:
“Müflterilerimiz verdi¤imiz
sat›fl sonras› hizmetten
çok memnun”
Çanakkaleliler mobilya dünyas›n›n yeni
markas› Mondi’yi sevmifl. Mondi Bayii
Düzoval› Mobilya’n›n ma¤aza müdürü
Cem Baysal, reklam kampanyalar›n›n
da bunda etkisi oldu¤unu söylüyor
D
üzoval› Mobilya’n›n sahibi
Arif Ad›yaman, babas›n›n
bafllatt›¤› ticareti bugün
Mondi ve ‹stikbal Regina
bayilikleri arac›l›¤›yla yürütüyor. Her ne
kadar takibi ve varl›¤›yla bu ma¤azalarda olsa da her iki ma¤azas›n›n yönetimini de profesyonellere devretmifl. Mondi burada ikinci y›l›n› kutluyor.
Düzoval› Mobilya, toplam 550 metrekarelik, üç kata yay›lm›fl bir ma¤azada
hizmet veriyor. Sat›fl elemanlar›yla birlikte ma¤azada üç kifli görev yap›yor.
Cem Baysal, Çanakkale Mondi Bayii
Düzoval› Mobilya’n›n kuruluflundan bu
yana ma¤aza müdürlü¤ünü yürütüyor.
Kendisine ba¤l› çal›flan sat›fl elemanla-
r› ad›na da konuflan Cem Baysal, güçlü bir kurulufl oldu¤u için Mondi’yi seçtiklerini ve burada çal›flmaktan mutlu
olduklar›n› söylüyor.
Cem Bey, “Müflterilerimize Mondi
markas›n›n gücü ve kalitesiyle hizmet
vermek, hem müflteri hem bizler aç›s›ndan kolayl›k yarat›yor. Mondi Çanakkale’de yeni bir marka oldu¤u için tüketicinin bir al›flma süresine ihtiyac› var.
Ancak ilk günden beri müflterilerin yaklafl›mlar›n› inceleme imkân› buldum.
Her geçen gün markam›z›n Çanakkale’deki bilinirli¤i art›yor ve talepler ço¤al›yor. Boydak’›n markalar›na yönelik
yapm›fl oldu¤u reklam kampanyalar›
da sat›fllar›m›za destek veriyor ve iflle-
rimizi kolaylaflt›r›yor” diyor.
Cem Bey’e göre Çanakkale’de dü¤ün
dönemi bafllamak üzere, bu nedenle
mobilya sat›fllar›n›n daha da artmas›n›
bekliyor.
Evlilik adaylar› flimdiden ma¤azalar› dolaflmaya ve be¤enilerini dile getirmeye
bafllam›fl.
Yeni evlenenler d›fl›nda evini yenilemek isteyenlere de sat›fl yapt›klar›n›
söyleyen Cem Baysal sözlerini flöyle
tamaml›yor: “Genel olarak piyasada
bir durgunluk var ama bunun döneme
ba¤l›
oldu¤unu
düflünüyoruz.
2008’den umutluyuz. Mondi’nin ürün
yelpazesi geniflledikçe bizim de sat›fltaki verimlili¤imiz artacakt›r.”
31
mart-nisan
Bizi güldürenler
ATA DEM‹RER
“Amac›m›z
muhabbetin
tatl›s›n› yapmak”
32
mart-nisan
Ata Demirer, önce “Hac›yatmaz”
isimli “talk flov” program›yla
yeniden ekranlara döndü.
Ard›ndan aya¤›ndaki sakatl›k
nedeniyle ara verdi¤i tek kiflilik
oyunu “Türkiye’den manzaralar”
ile tiyatro izleyicisine kavufltu. fiimdi
de Gani Müjde’nin “Osmanl›
Cumhuriyeti” filminde 7. Osman
rolüne bafl koydu
A
ta Demirer ad›n› ilk
olarak tek kiflilik gösterileriyle duyurdu. Ard›ndan “Korsan TV”de
yapt›¤› tiplemelerle dikkatleri üstüne toplad›. “Avrupa Yakas›”nda rol
ald› ve dizinin reytinginin artmas›nda önemli rol oynad›. Kendisiyle bar›fl›k, her daim güler yüzlü birisi olarak halk›n sevgisini kazand›.
“Avrupa Yakas›”ndan ayr›ld›ktan
sonra bir “talk flov” program›yla televizyon dünyas›na geri dönüfl yapan Demirer’in program›n›n ad› da
kendisine uygundu: “Hac›yatmaz”
Bu program›n ard›ndan yaklafl›k sekiz ayd›r uzak kald›¤› sahnelere geri
döndü Demirer... Befliktafl Kültür
Merkezi’nde sal› ve perflembe günleri olmak üzere haftada iki gün
sahne alan ünlü sanatç›, “Ata Demirer Show” ile Türkiye’den manzaralar sergiliyor, özel tipler ve müzikal geçifllerle seyircisini kahkahalara bo¤uyor.
Bir yandan da film çekimlerine bafllayan Demirer. “Osmanl› Cumhuriyeti” ad›n› tafl›yan fantastik, dram
ve komedi ö¤elerini bir araya getiren filmde 7. Osman rolüyle seyirci
karfl›s›na ç›kacak. Filmin senaristi
ve yönetmeni Gani Müjde. “Osmanl› Cumhuriyeti”nin Ç›ra¤an Saray›’nda çekilen “teaser”› internette
izlenme rekorlar› k›r›yor. Toplumun
hemen her kesiminde büyük ilgiyle
ile izlenen Ata Demirer, çal›flmalar›
ve özel hayat›yla ilgili sorular›m›z›
yan›tlad›.
Uzun bir aradan sonra ekranlara
“Hac›yatmaz”la döndünüz. Bu
program› yaparken neler hedeflediniz?
Mizah yaparken ayr› bir heyecan
duyuyorum çünkü her fleyi do¤açla-
33
mart-nisan
Bizi güldürenler
ma yap›yorum. ‹lerisi için iyi bir fleyler
ortaya ç›kaca¤›n› düflünüyorum. ‹yi bir
fley ortaya ç›kt›¤›nda bal›k tutmufl hissine kap›l›yorum.
Seyircimizin ve halk›m›z›n takdiri… “Hac›yatmaz” bir tipleme flov de¤ildi. ‹çinde spontane karakterler vard›. Bir gece flovu haz›rlad›k. Amac›m›z muhabbetin tatl›s›n› yapmak, muhabbetin mizah›n› yapmak.
34
mart-nisan
Bu fikir ortaya nas›l ç›kt›?
Bu program› yaz aylar›nda Okan Bayülgen teklif etti. Ben de kendisine “Neden?” diye sordum ve kendisi "‹yi olaca¤›n› düflünüyorum" dedi. ‹lk baflta s›cak bakmad›m. “Gece flovu bana uzak”
dedim. Çünkü bir an bu kadar çok
enerji harcama fikri beni korkuttu.
Sonra bunun çok verimli bir çal›flma
olaca¤›n› düflündüm. Bu ifle amatörce
duygularla girdim. Ne kadar para kazan›r›m, ne olurum diye de¤il. Tamamen amatörce duygularla ifl yapan bir
profesyonelim. Amatör ruhu kaybeden
adam biter. Yeni bir ifle bafllama heyecan› duyan bir adam›n, bu ifl mesle¤i
bile olsa heyecanland›rmas› önemli.
Bir baflka komedyenle, Okan Bayülgen’le çal›flmak nas›l bir duygu?
Bizi güldürenler
Herkes ifliyle vard›r. Ne kadar iyi ifl
yaparsan›z o kadar takdir al›rs›n›z.
Bundan sonra bir dizide oynarsam
ancak bir “sit com”da oynar›m.
Program›na konuk oldu¤umda biz
çal›fl›yor gibi oluyorduk. Kuliste e¤lenmek için çok fikirler üretmifltik.
Komedyenler aras›nda öyle ba¤lar vard›r. Program da onun devam› oldu diyebiliriz.
Bir komedyenle çal›flmak önemli
bir avantaj. Bir komedyen olarak,
bir komedi program› yapmak istesem ve ayr›ca iyi bir komedyenle
çal›flmak istesem, bu kadar›n› bir
araya getiremezdim. ‹ki komedyenin çal›flmas›ndan da çok iyi ifller
ortaya ç›kar.
“Avrupa Yakas›” gibi bir komedi
dizisinde sizi tekrar görebilecek
miyiz? Dizi planlar›n›z var m›?
Bir dizide oynarsam ancak “sit
com”da oynar›m. Bu sene de öyle
bir fley gelmedi. Gelenler drama
a¤›rl›kl›yd›. “Sitcom” tarz›nda çekilen de vard› ancak dört-befl günde
çekiliyordu. Ben buna ancak iki
gün ay›rabilirim. K›sacas› bir süre
daha dizi yapmay› düflünmüyorum. ‹nflallah ileride kendi fikirlerimizden oluflan projeyle ekranlara
tekrar gelirim.
Televizyondaki tiplemeleriniz izleyici taraf›ndan çok be¤eniliyor, sizin için hangisi daha ön
planda?
Hepsi benim evlad›m gibi diye bilirim ama özellikle siyasetçi tiplemem “Youtube”da izlenme rekor36
mart-nisan
lar› k›rd›. Her tipleme internet ortam›na düfltü¤ünde izlenme
oranlar›na göre takip ediyoruz.
Magazin dünyas›na her zaman
çok temkinli yaklafl›yorsunuz.
Polemiklerden uzak durmay›
nas›l baflar›yorsunuz?
Benim yap›ma ters böyle fleyler.
Kendi dünyamda yafl›yorum, etliye sütlüye kar›flm›yorum. Polemi¤e girece¤imize denize girelim
(gülüflmeler). Herkes ifliyle vard›r,
ne kadar iyi bir ifl yaparsan›z o kadar takdir al›rs›n›z; benim için
önemli olan da bu zaten.
Bir sakatl›¤›n›z oldu. Neden oldu ve flimdi nas›ls›n›z?
Playstation... Onun yüzünden bütün ortopedik dünyam bozuldu.
Günde alt›-sekiz saat oynayarak
resmen bacak kaslar›m› erittim.
Ve ondan sonra ufac›k bir fleye
tak›l›p düfltüm. Ben bütün gün sokakta gezen, kafelere, sinemaya
giden bir adamd›m. Bu Playstation laneti beni evden ç›kamaz hale getirdi. Asla gündüz oynamam
ama gece sabah befle kadar oynar›m. Allah insana sa¤l›k versin
yeter. Hayatta sa¤l›¤›n d›fl›nda
her fley yalan. fiimdi burada bu
kadar ifl yapabiliyorsak hepsi sa¤l›¤›m›z yerinde oldu¤u için. Bundan mahrum kalmaktan daha büyük ceza yok.
Ailem ve Ben
Dostlar›n›z›n
diliyle konuflun
Modern hayat›n yaln›zl›¤›ndan kurtulman›n yolu,
dostlar›n›zla iyi iliflkiler kurmaktan geçiyor.
Dost kazanmak istiyorsan›z, bencillikten
vazgeçip baflkalar› için bir fleyler yap›n ve
onlar›n diliyle konuflun
D
ost kazanmak istiyorsan›z,
baflkalar› için bir fleyler yapmal›, bencillikten uzaklafl›p
düflünceli davranmal›s›n›z.
K›sacas› dost olmak istedi¤iniz insan›n diliyle konuflmal›, ruhuyla hareket
etmelisiniz. Dostlar›n›z›n do¤um, evlilik
gibi önemli günlerini bir deftere not
edin. Evinizden iflyerinize var›ncaya ka-
38
mart-nisan
dar herkesi güler yüzle selamlay›n.
Yapt›¤› iflten zevk alan insanlar, baflar›l› olabilir. Öyle ise sosyal iliflkilerin
her çeflidinden zevk almay› bilmeli ve
nefleli davranmal›s›n›z. Dost kazanman›n yollar›ndan biri de “olumlu düflünme” becerisine sahip olmakt›r. Her
fleyi elefltiren, hiçbir fleyden zevk almayan insanlar, mutlu olmad›klar› gi-
bi, çevrelerini de mutlu edemezler. Öyle ise her fleyin güzel taraf›n›, olumlu
yönünü görmek gerekir. Shakespeare’in “Hiçbir fley iyi ya da kötü de¤ildir,
düflünce bir fleyi iyi ya da kötü olarak
de¤erlendirir” ifadesinde belirtti¤i gibi,
alg›lamada nesnelerin veya olaylar›n
kendisi de¤il, bizim nesne veya olaylara bak›fl aç›m›z etkilidir.
‹simleriyle ça¤›r›n
‹nsanlar› isimleriyle ça¤›rmak, dost
kazanmada önemli bir yoldur. Çünkü
insanlar kendi adlar›yla, yeryüzünde
yaflayan bütün insanlar›n adlar›ndan
daha çok ilgilenirler. Unutulmamal› ki,
birinin ad›n› kolayl›kla hat›rlamak, ustaca düflünülmüfl en etkin iltifatt›r.
Ama unutmak ya da yanl›fl söylemek
kimilerine göre afla¤›lamad›r. ‹simleri
onurland›rmak gerekir. Bunun için ismin önüne güzel bir s›fat eklemelidir.
Böylece bireyin kendini önemli hissetmesi sa¤lanabilir. Her insan, kendi
ad›n›n dildeki en tatl› ve en önemli kelime oldu¤una inan›r. Adlar›yla ça¤r›lan insanlar, rahatlam›fl bir durumda
size yaklafl›rlar.
‹yi bir dinleyici misiniz?
‹yi bir dinleyici olursan›z birçok dost
kazan›rs›n›z. Çünkü her insan›n anlatabilece¤i bir hikâyesi vard›r; insanlar,
anlatacaklar›yla ilgilenen bir dinleyici
bulmak isterler. ‹yi bir dinleyici olunuz.
Baflkalar›n› kendileri hakk›nda konuflmaya özendiriniz. Her insan, konuflmak, kendisinden bir fleyler anlatmak
ister. Bu iste¤i uyand›rmal›, kamç›lamal› ve tatmin etmelisiniz.
‹nsanlar›n ilgisini çekmenin yollar›ndan biri de kime ve ne söyleyece¤ini
bilmektir. Çünkü insan›n kalbine giden
yol, onun en çok de¤er verdi¤i konuda
konuflmaktan geçer. E¤er karfl›n›zdaki kifli veya kiflilerin hoflland›¤›, ilgilendi¤i konuyu bulamazsan›z, dostlu¤unuz ve etkiniz çok az olacakt›r.
Her insan sevdiklerinin sevilmesini, ilgisini çeken fleylerin ilgi çekmesini ister. En kat› kalpli bir insan›n bile, sevdi¤i baz› nesne ve canl›lar vard›r.
Önemli olan bunlar› bilmektir. Kimin,
neyi, ne flekilde sevdi¤ini bilir ve bu
sevdiklerine sevgimizi ifade edersek, o
insan›n sevgisini kazan›r›z. Ünlü ‹ngiliz
politikac› Benjamin Disraeli bu konuda
flöyle der: “Bir adama kendisinden söz
edin, sizi saatlerce dinler.”
kazanman›n ve dostlarla dost kalman›n yollar›ndan biri, hangi tür problem
olursa olsun tart›flmaktan uzak kalmakt›r. ‹nsanlarla konuflurken, “kesinlikle”, “flüphesiz” gibi kesin görüfl ifade
eden kelimeler kullan›lmamal›d›r. Bunlar›n yerine “bence”, “san›r›m”, “Bana
öyle geliyor ki”, “benim bak›fl aç›ma
göre”, “belki bu yönüyle de”... gibi ifadeler tercih edilebilir.
Karfl›n›zdaki insan, yanl›fl oldu¤unu
düflündü¤ünüz bir fley söyledi¤inde
ona karfl› ç›kmaktan ya da dedi¤inin
gülünç oldu¤unu söylemekten kaç›n›n.
“Evet, bu ifadeleriniz kimi durumlarda
do¤ru olabilir, ancak bu flartlarda bana öyle görünüyor ki...” fleklinde cümleler kullan›lmal›d›r. Alay ve i¤neleyici
sözler hiçbir fleyi çözümlemez.
Aptal muamelesi yapmay›n
Karfl›n›zdaki insandan daha bilgili, daha ak›ll› olabilirsiniz. Fakat bunu bir silah olarak kullanmay›n. Karfl›n›zdakine
aptal muamelesi yapmay›n. Sizin de
yan›labilece¤inizi karfl› tarafa gösterebilir ve “Yan›l›yor olabilirim” diyebilirsiniz. Karfl›n›zdakilere bir fleyler ö¤retmek istiyorsan›z, ö¤retti¤inizi belli etmeden ö¤retmelisiniz. Hiçbir insan,
kendisine ö¤retmenlik yapmak isteye-
ne karfl› sayg› duymaz. Öfkelendi¤inizde ise karfl›n›zdakine bir iki söz söyleyerek rahatlamak isteyebilirsiniz. Bunu asla yapmay›n. S›k›lm›fl yumruklarla, insanlar›n üzerine gitmeyin. Her s›k›lm›fl yumruk, di¤er s›k›lm›fl yumrukla
karfl›lafl›r.
Baflar›lar›n› anlatma
imkân› tan›y›n
Karfl›n›zdaki kifli, baflar›lar›n› anlatarak vaktinizi alm›fl olabilir. Unutmay›n›z ki hemen hemen her baflar›l› insan, baflar› kazanma yolunda verdi¤i
mücadeleyi anlatmaktan hofllan›r. ‹nsanlara baflar›lar›n› ve baflar› hikâyelerini anlatma imkân› vermeliyiz.
Her insan düflüncelerinin, isteklerinin
sorulmas›ndan hofllan›r. Böylece
adam yerine konuldu¤unu düflünür.
Karfl›n›zdakinin düflüncesine baflvurmakla, onun kiflili¤ine, önerilerine sayg› göstermifl olursunuz. Bugün baflar›l› olmufl pek çok kurumda, kiflilere
ne yapmas› gerekti¤i söylenece¤ine,
ne yapmak istedi¤ini söylemesine f›rsat verilmektedir. Böylece bireyler,
düflüncelerinin kendilerine ait oldu¤una inan›rlar kurumun iflleyifline s›k› s›k›ya ba¤lan›r ve her birey kurumun iflleyiflinden kendini sorumlu tutar.
Uzlaflma ve nezaket
Hiçbir anlaflmazl›k tart›flmayla çözülemez, ancak uzlaflmayla, ustal›kla, nezaketle ve olaya karfl›s›ndakinin görüfl
aç›s›ndan bakarak çözülebilir. Dost
39
mart-nisan
ÜRÜNLER
‹stikbal Fusion maxi ikili ve
üçlü koltuklar
Tak›m›n 360 derece dönebilme
özelli¤ine sahip tekli koltu¤u
Orta sehpa
Çok amaçl› flal
Deco k›rlent
Deco mumlar ve mumluklar
Deco mumluk
Lambader
Has›r gazetelik
Deco hal›
40
mart-nisan
Rahatl›k ve estetik
bir arada
Ailemizle birlikte en
güzel anlar›m›z›
geçirelim ama
dost sohbetlerini
kaç›rmayacak
kadar da estetik ve
paylafl›labilir bir
mekân yaratal›m.
Salonunuza
‹stikbal Fusion
maxi koltuk
tak›m› ile sihirli bir
dokunufla haz›r
m›s›n›z?
em tüm sevimlili¤iyle rahat
yaflanabilir olsun hem de en
de¤erli dostlar›m›z› a¤›rlayabilece¤imiz kadar estetik.
Tüm aile birlikte en güzel anlar›m›z› geçirelim ama dost sohbetlerini kaç›rmayacak kadar da paylafl›labilir bir mekân yaratal›m... Kendi zevkimizi yans›tal›m ama
bir yandan kimselere de ayk›r› görünmesin...
Günümüzün en uzun saatlerini geçirdi¤imiz salonumuzda böylesine vazgeçilmez
dileklerimizin olmas› elbette en do¤al
hakk›m›z. Üstelik gerçeklefltirmek de zor
de¤il. Modern bir ürün olarak tasarlanan
‹stikbal Fusion maxi tak›m›m›z›n da amac› bu zaten. Hep birlikte salonunuza sihirli bir dokunufla ne dersiniz?
Ürünün ön k›sm›nda kullan›lan krom kap-
H
l› metal uygulamalar estetik kayg›lara son
verirken, ürünün yerden yüksek tarz› da
han›mlar›n özellikle temizlikteki endifleleri
ve rahatl›¤› düflünülerek dizayn edilmifl.
Modern hatlara sahip kumafllarla öne ç›kan bu koltuk tak›m›, üzerine at›lan çok
amaçl› flalla daha da fl›k hale getirilmifl.
Çok amaçl› flal›m›zla ister koltuklar› süsleyin, isterseniz üflüdü¤ünüzde sizi ›s›tmas›
için kullan›n. Koltuk tak›m› ile kullanaca¤›n›z çizgili Deco k›rlentler ise göz zevkinizi
tatmin ederken otururken özledi¤iniz rahatl›¤›n›za rahatl›k katacak.
Tak›mdaki tekli koltu¤umuz, kullan›lan
özel mekanizma sayesinde 360 derece
dönebilme özelli¤ine sahip bulunuyor. ‹flte bu özelli¤i sayesinde salonunuzdan hiç
ayr›lmak istemeyeceksiniz. Hem spor
tarz hem de modern görünümün bir de-
vam› olarak tamamen ana kumafltan yap›lan tekli koltuk, ortama ayr› bir hareketlilik kazand›r›yor.
Tak›m›n ailenize sa¤lad›¤› rahatl›k bu kadarla da kalm›yor. Üçlü kanepe, kullan›lan
mekanizma sayesinde çift kiflilik yatak
olabilme özelli¤ine sahip. Üstelik kol k›s›mlar›ndaki kol minderlerini istedi¤iniz
zaman ç›karabilir ve yat›l› misafirlerinizi
rahatça a¤›rlayabilirsiniz.
Salonunuzun ortas›na koyaca¤›n›z üzeri
cam orta sehpa ve küçük yan sehpa, yerlefltirece¤iniz mumluklar ve mumlar ile
ortam› s›cac›k yapacak. Koltuklar›n›zla
uyumlu renkteki düz renk Deco hal› ile tak›m›n›z› tamamlarken lambader, has›r
gazetelik ve yuvarlak bir vazo içine koyaca¤›n›z kuru dallar da salonunuzun uygun
köflelerinden size efllik edecek.
41
mart-nisan
Lezzet
Yeme¤in ustas›ndan
pratik tarifler
Samanyolu Televizyonu’na yapt›¤› “Yeflil Elma”
adl› televizyon program›ndaki samimiyeti ve bilgi
birikimiyle izleyenlerinin gönlünde yer edinen
Oktay Usta, Biz Bize okurlar› için birbirinden
ilginç pratik yemek tarifleri haz›rlad›
Yaz›: Füsun Güvenç
Foto¤raf: Batuhan K›ran
olu Mengenli Oktay Usta, daha 15 yafl›ndayken
amcas›n›n yan›nda bafllad›¤› “baba, kardefl, amca” yani k›saca aile mesle¤ini on y›ld›r Samanyolu Televizyonu’na yapt›¤› yemek program›yla birlikte yürütüyor. Birkaç ayd›r ise befl y›ld›zl› oteldeki aflç›l›k iflini b›rakarak sadece televizyon program› yapmaya bafllad›.
O, ilk kez 1998 y›l›nda Samanyolu TV’den içeriye ad›m›n› att›¤›nda, yay›nlanmakta olan bir programa, konuk aflç› ola-
B
42
mart-nisan
rak gelmiflti. Ancak programdaki samimiyeti ve bilgi birikimi öyle be¤enildi ki kendisine bu televizyonda yay›nlanan yemek program›na kat›lmas› önerildi. Kabul etti¤inde ise önce Oktay Usta’n›n yemek süslemeleri, yemek piflirme esnas›nda el detaylar› kullan›ld›. Bu haz›rl›k döneminin ard›ndan
da 2000 y›l›nda kendi program›n› yapmaya bafllad› Oktay
Aymelek...
24 y›ll›k bu usta aflç›, bugüne kadar üç tane de yemek kita-
Lezzet
LEZZETL‹ YEMEK P‹fi‹RMEN‹N
PÜF NOKTALARI
Kulland›¤›n›z ürünlerin taze olmas›na dikkat edin.
G Neyi, ne zaman tencereye koydu¤unuz önemli. Önce geç piflen
malzemeyi koyarak piflirme ifllemine bafllamal›s›n›z.
G Tencereye koydu¤unuz malzemenin eflit ve dengeli piflmesi önemli. Bunun için do¤rad›¤›n›z sebzelerin ayn› kal›nl›kta olmas›na dikkat etmelisiniz.
G Yeme¤e koydu¤unuz tuz ve sosun
miktar›n› kendi damak zevkinize
uygun ama olmas› gereken miktarlarda koymal›s›n›z.
G Piflme süresine dikkat etmelisiniz.
G
b› yazd›, bir yenisi için ise kamuoyu
araflt›rmas› yap›yor. ‹zleyenlerinin talebi do¤rultusunda yeni yemek kitaplar›
haz›rlayacak...
Oktay Usta’n›n mutfa¤›nda her türlü
yemek tarifini bulmak mümkün. Kendisinin üretti¤i ve yüzlerle ifade edilen
tarifi var. Usta Aflç›, geleneksel tariflerden ve yemek kitaplar›ndan yararland›¤› gibi, bilinen yemek tariflerinden
yola ç›karak bir süre sonra ortaya
yepyeni lezzetler ç›kar›yor.
Oktay Usta’n›n bilgi birikiminden yararlanarak sizler için yepyeni, pratik yemek tarifleri ö¤rendik; bir de yemek
yapman›n püf noktalar›n›. Bu yemek
tarifleri sayesinde hem ailenizle hem
de dostlar›n›zla lezzetli saatler geçirece¤inizi umuyoruz...
PRAT‹K YEMEK TAR‹FLER‹
Elmaflekeri
Malzeme: 2 su barda¤› fleker, yar›m limonun su-
yu, k›rm›z› g›da boyas›, 5-6 adet orta büyüklükte
k›rm›z› elma.
Haz›rlan›fl›: fiekeri limon suyu ile k›s›k ateflte eritin. G›da boyas›n› da katarak kar›fl›m koyu bir k›vam alana kadar kaynat›n. Ocaktan ald›ktan sonra yavafl yavafl kar›flt›rmaya devam ederek hem
koyulaflmas›n› hem de az bir miktar so¤umas›n›
sa¤lay›n. Ard›ndan elmalar› uzun kürdanlara
(çöp flifl) bat›rarak, bu flekerli kar›fl›mda çevirin
ve her taraf›n›n flekerle kaplanmas›n› sa¤lay›n.
Ya¤l› k⤛da al›narak so¤umaya b›rak›l›r. Elmaflekerlerinin so¤umas›n›n ard›ndan bir süre
de buzdolab›nda tuttuktan sonra çocuklar›n›za
arma¤an edebilirsiniz.
Hamburger
Malzeme (köftesi için): 400 gram k›yma
1 adet so¤an›n rendesi
1 yumurtan›n ak›
1 tutam maydanoz
tuz, karabiber
Malzeme (ekmek için):
5 su barda¤› un, 1 adet yafl maya, 2 çorba
kafl›¤› tozfleker, 1 tatl› kafl›¤› tuz, 1 çay barda¤› süt, 2 çay barda¤› s›v›ya¤, ald›¤› kadar
›l›k su, üzerine koymak için 1 yumurta sar›s›
ve bir tutam susam.
Haz›rlan›fl›: Hamburger köftesi için verilen
malzemenin hepsini iyice kar›flt›r›p yo¤urun
ve hamburger flekli verin. Köfteler haz›r olduktan sonra ya¤s›z tavada veya ›zgarada piflirin.
Hamburger ekme¤i için ise malzemelerin
hepsini kar›flt›r›p yo¤urduktan sonra istedi¤iniz büyüklükte bezelere bölüp yuvarlay›n. Üzerini yumurta sar›s› ve susam ile süsledikten
sonra 40 dereceye ayarlad›¤›n›z f›r›na koyun.
F›r›nda kabararak mayalanan bezeleri ç›kar›p
bu defa 180 dereceye ayarlanm›fl f›r›na koyun. Üzeri pembeleflip piflti¤inde hamburger
ekmeklerinizi f›r›ndan ç›kar›n. Befl dakikal›k so¤uman›n ard›ndan ortas›ndan keserek içine
köftenizi ve iste¤inize göre marul yapraklar›,
turflu, patates k›zartmas› veya domates koyarak servis yap›n.
Kuruyemiflli milföyler
Malzeme: 1 rulo ( bütün) haz›r milföy hamuru,
1 adet elman›n rendesi, 1 adet limon kabu¤unun
rendesi, 2 çorba kafl›¤› pudra flekeri, 1 adet yumurtan›n ak›; ikifler çorba kafl›¤› sar› kuru üzüm,
siyah kurumu üzüm, kuru kay›s›, kuru incir, badem, f›nd›k, yulaf ezmesi, ay›klanm›fl Antep f›st›¤›
Haz›rlan›fl›: Önce f›r›n tepsisine ya¤l› k⤛t yay›la-
rak, rulo milföy tepsinin büyüklü¤üne göre kesilerek yerlefltirilir (kesilen parçalar› kurabiye kal›plar›yla flekillendirerek daha sonra f›r›na atmadan
önce süslemede kullanabilirsiniz).
Daha sonra milföy üzerine dökmek üzere verilen
malzemeleri kullanarak bir kar›fl›m haz›rlamal›s›n›z. Bu kar›fl›mda limon kabu¤u rendesi, yumurta ak›, pudrafleker (yar›s›), rendelenmifl elma ve
istedi¤iniz büyüklükte haz›rlanm›fl kuruyemifller
ile küçük taneli kuruyemifller, yulaf ezmesi yer al›yor. Haz›rlanan kar›fl›m› milföy hamurunun üzerine döfleyin ve daha sonra hamurdan kesip flekillendirdi¤iniz hamur parçalar›n› da kar›fl›m›n üzerine yerlefltirerek tepsiyi 170 derecedeki f›r›nda
piflmeye koyun. Kuruyemiflli milföyünüz pembelefltikten sonra f›r›ndan ç›kar›p ilk s›cakl›¤› geçince üzerine bir çorba kafl›¤› pudrafleker dökün ve
istedi¤iniz büyüklükteki parçalara bölerek ›l›k olarak servis yap›n.
Ball› cevizli pasta
Malzeme: 3 adet yumurta, 1 çay bardo¤› süt, 1
çay barda¤› s›v› ya¤, 1 çay barda¤› tozfleker, 4
çorba kafl›¤› süzme bal, 1 paket kabartma tozu
1 çorba kafl›¤› tarç›n, 1 çay fincan› iri taneli dövülmüfl ceviz, Ald›¤› kadar un.
Üzerini süslemek için krema veya krem flanti ya
da vanilyal› sos ve birkaç adet kuru ceviz tanesi.
Haz›rlan›fl›: Tozfleker ile yumurtay› beyazlayana
kadar ç›rp›n ve s›ras›yla s›v›ya¤›, sütü ve bal› ilave ederek ç›rpmaya devam edin. Ard›ndan ceviz, un, kabartma tozu ve tarç›n ilavesiyle hamuru ç›rparak kek k›vam›na getirin. 170 derecede
içini çekinceye kadar ve üzeri hafif pembeleflene kadar piflirerek f›r›ndan ç›kar›n. Bir saat so¤umaya b›rak›lan kekin üzerini pudraflekerle
süsleyerek çay›n›z›n yan›nda kek olarak de¤erlendirebilece¤iniz gibi üzerine ç›rp›lm›fl krema,
krem flanti veya vanilyal› sos dökerek ve ceviz
parçalar›yla süsleyerek pasta olarak da misafirlerinize sunabilirsiniz.
44
mart-nisan
Spor
Galatasaray’›n genç
futbolcusu Arda Turan
bir yandan ‹stanbul
Üniversitesi Spor
Akademisi’nde okuyor
bir yandan da att›¤›
gollerle taraftar›na
coflkulu anlar yaflat›yor.
GS altyap›s›nda
oynayan kardefli Okan’a
da destek veren
sporcu “‹kinci bir
Arda geliyor” diyor
Arda
yine eski Arda
Röportaj: Serhan Türk
T
ürk futbolu zeki, becerikli ve
çal›flkan futbolculara ihtiyaç
duyuyor. Galatasaray’›n genç
ve baflar›l› oyuncusu Arda Turan bu isimlerden bir tanesi…
Galatasaray’da bir ara çalkant›l› günler geçirmiflti. Ancak son maçlar›nda
gösterdi¤i performansla eski Arda Turan’›n sahalara geri döndü¤ünü gösterdi. K›vrak ayaklar›, ak›l dolu oyunu
46
mart-nisan
ile futbolun g›das› olan “flov”u bütün taraftarlara doyas›ya yaflat›yor. Otoriteler onu Türk futbolunun gelece¤i olarak görüyor.
Türk futbolunun bu yetenekli y›ld›z› futbola 1987 y›l›nda, 10 yafl›ndayken Alt›ntepe Spor Kulübü’nde bafllad›. Daha
sonra Galatasaray altyap›s›na al›nd› ve
oradan A tak›ma kadar yükseldi. Ayn›
zamanda ‹stanbul Üniversitesi Spor
Akademisi’nde ö¤renci. Ama okuldan
at›lmaktan korkuyor. Çünkü maç program› çok yo¤un oldu¤u için derslere giremiyor.
Türk futbolunun sevilen ismi Arda
Turan futbola nas›l bafllad›?
Galatasaray altyap›s›nda Ahmet Keskin ile Ahmet hocalar vard›. Alt›ntepe
Spor Kulübü’ne beni izlemeye geldiler,
maçtan sonra da bana kartlar›n› verdiler. “Galatasaray altyap›s› seçmeleri
var. Gelmek ister misin?” diye sordular.
Ben de seçmelere gittim.
Geldi¤im zaman yeni deprem olmufltu.
Büyük deprem… Eylül’de idmana ç›kacakt›m ben de. Dualar ediyordum yeniden deprem olacaksa seçmelerden
sonra olsun diye. Seçmeleri kazand›m,
çok mutlu oldum. Galatasaray’›n UEFA
kupas›n› ald›¤› seneydi.
Aile nas›l karfl›lad›?
Derslerim çok iyiydi, iyi bir ö¤renciydim. Ama ailemin bir korkusu vard›:
Seçmeleri kazanamazsam çok üzülece¤imi ve bu durumun hayat›m› etkileyece¤ini düflünüyorlard›. Çok flükür olmad›.
Ayn› zamanda ö¤rencisiniz, nas›l gidiyor?
Halen ‹stanbul Üniversitesi Spor Akademisi’nde okuyorum. Ama herhalde
okuldan at›l›r›m. Çünkü gidemiyorum…
Devams›zl›¤›m çok. Galatasaray’›n maç
program› çok yo¤un.
Tempo yorucu olmal›?
Yorulmak elbette olacak. Ama eme¤inin karfl›l›¤›n› al›yorsan sorun yok. Yorgunlu¤a de¤iyor.
Futbol, hayat›n›z› nas›l de¤ifltirdi?
Tabii ki olumlu de¤ifltirdi. Maddi anlamda birçok de¤ifliklik oldu. Ailem rahata
kavufltu. Manevi anlamda ise flöhret olduk, insanlar tan›d› ama bende karakter olarak bir de¤ifliklik olmad›. Arda
hâlâ eski Arda…
Spor hayat› çok uzun süreli olam›yor. Futboldan sonra yapmay› planlad›¤›n›z bir ifl var m›?
Ticari bir fley düflünmüyorum. Gayrimenkul yat›r›m› yap›yorum ama ilerde
hayat neler gösterir bilmiyorum.
Okan isminde 1993 do¤umlu bir kardeflim var. O da benim gibi GS altyap›s›nda futbola bafllad›. Yani ileride yeni
bir Arda gelebilir… Kardeflimin arkas›nday›m. ‹nflallah o da benim gibi formas›n› büyük maçlarda giyme flans› bulur.
Ayn› zamanda ailenize de destek oluyorsunuz.
Benim bütün malvarl›¤›m ailemin zaten.
Neyim varsa onlar›n yani.
Aileniz maçlara gelmeyi seviyor mu?
Her zaman gelmiyorlar. Teyzem, day›m
geliyor. Annem biraz heyecanlan›yor.
Kalbi rahats›z. Ben de gelip izlerken rahats›zlanmas›n› istemiyorum.
Kardefliniz de sizin yolunuzu seçti,
neler söylersiniz?
Futboldaki hedefiniz nedir?
Öncelikle hedeflerimi k›sa vadeli tutuyorum. GS’de flampiyon olup Lig Kupas›,
UEFA Kupas› ve Türkiye Kupas›’n› kald›rmak istiyorum. Daha sonra bir aksilik ve sakatl›k ç›kmazsa EURO 2008’de
Milli Tak›m formas›yla flampiyonada oynamak istiyorum.
Arda Turan GS d›fl›nda bir tak›mda
oynamak ister mi?
Uzun y›llar GS formas›n› giymek isterim. Ama kafamda bir Avrupa hayali de
var tabii ki. Türkiye’de sadece Galatasaray’da oynar›m ama Avrupa’da oyna47
mart-nisan
Spor
devam ederler. Bizim onlara ihtiyac›m›z
var.
Türkiye ligindeki flampiyonluk mücadelesi nas›l sonuçlan›r?
Galatasaray, Fenerbahçe, Befliktafl ve
Sivasspor aras›nda geçer. Güzel bir
lig oldu ama iflin sonunda ipi gö¤üsleyen tak›m biz olaca¤›z.
Hakan fiükür desem?
Hakan fiükür tart›flmas›z futbol camias›n›n efsane isimlerinden biri. Ama
meyve veren a¤aç tafllan›r hesab› birçok haks›z elefltiriye maruz kal›yor. Bu
Türkiye’deki baflar›l› insanlar›n kaderi.
Hakan A¤abey bunlar›n üstesinden de
gelecektir.
Teknik adam Feldkamp ile ilgili düflünceniz?
Çok kaliteli ve tecrübeli bir teknik adam.
‹yi bir hoca, disiplinli bir hoca ama ben
de disiplini seven ve uygulayan bir futbolcuyum. Disiplinin her zaman baflar›y› getirece¤ini düflünüyorum.
Cezalar veriyor...
Olmas› laz›m… Her iyili¤in mükâfat›, her
hatan›n da bir cezas› vard›r.
Türkiye’de Galatasaray
d›fl›nda bir tak›mda oynamak
istemem. Ama ‹ngiltere’de
örne¤in Liverpool’da
oynamak isterim
mak bir gün nasip olursa da ‹ngiltere’de oynamak isterim. Çünkü sahalar›
çok güzel ve bizleri orda temsil eden
a¤abeylerimiz de bana büyük bir istek
veriyor
Örne¤in Liverpool güzel bir tak›m… Be¤eniyorum… Oynamak isterim.
Milli Tak›m kaliteli ve yetenekli futbolculardan olufluyor. ‹nflallah hedefine ulafl›r diyorum.
EURO 2008‘de final oynar›z diye düflünüyorum. Çünkü bu flampiyonada baflar›ya ulafl›labilecek bir Milli Tak›m ç›kacak herkesin karfl›s›na.
Örnek ald›¤›n›z bir futbolcu var m›?
Ben kimseyi örnek alm›yorum. Bence
ilkönce insan›n karakterine bakmak laz›m… Ben karakterine göre de¤erlendiriyorum. Orhan Ak’› çok severim.
Fatih Terim için neler söylersiniz?
Tek kelimeyle “‹mparator”
Milli Tak›m’› nas›l buluyorsunuz?
48
mart-nisan
Yurtd›fl›ndaki futbolcular›m›z›n performanslar›n› nas›l buluyorsunuz?
Bizleri çok iyi bir flekilde temsil ediyorlar ve çok baflar›l›lar. ‹nflallah hep böyle
Sa¤l›k
Kolesterol’ün düflman›
kötü beslenme
ve
halsizlik
Hayata düflük kolesterol düzeyleri ile bafll›yoruz ama
yaflam tarz›m›z bunu giderek art›r›yor. 40’l›, 50’li
yafllara geldi¤imizde kötü yaflam tarz›m›z›n da
etkisiyle kolesterol düzeyimiz 200’lere hatta
240’lara ç›k›yor. Oysa do¤ru bir yaflam tarz›m›z olsa,
150 mg kolesterol ile ergenlikten nas›l ç›km›flsak,
hayat›m›z›n sonuna kadar böyle devam edebiliriz
A
vrupa’daki ölümlerin nedenlerinin bafl›nda
kalp ve beyin damar hastal›klar› geliyor. Türkiye’de ise yap›lan araflt›rmalara göre her y›l,
yaklafl›k 300 bin kifli, kalp damarlar›ndaki t›kan›kl›k nedeniyle kriz geçiriyor ve bunun 150-200 bini hayat›n› kaybediyor.
Bu hastal›¤a neden olan en önemli faktörlerin bafl›nda ise
kötü beslenme ve hareketsizlik geliyor. Bu iki faktör, kandaki kolesterol düzeyini yükselterek damar sertli¤ine yol
aç›yor. Peki sa¤l›¤›m›za bu kadar yak›ndan etkisi olan
kolesterol nedir, kolesterolü istenilen seviyede tutman›n yollar› var m›?
‹stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Ö¤retim Üyesi,
Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi ve 1998
y›l›ndan bu yana Avrupa Kardiyoloji Derne¤i Fellow unvan›na sahip Prof. Dr. Vedat Sansoy, “99 Sayfada Kalp Sa¤l›¤›” adl› kitab›nda, kalp sa¤l›¤› ve onun en büyük tetikleyicilerinden biri olan kolestrol üzerine yazd›. Biz de kendisine
kolesterol konusunda merak ettiklerimizi sorduk:
‹statistiklere göre Avrupa’da her y›l 4.5 milyona kifli
kalp ve beyin damar hastal›klar› nedeniyle hayat›n›
kaybediyor. Kalp damarlar›m›z neden hastalan›yor?
Kalp-damar hastal›¤›, ateroskleroz dedi¤imiz, halk aras›nda damar sertli¤i olarak bilinen hastal›¤›n sonucunda or-
50
mart-nisan
taya ç›k›yor. Kal›tsal faktörlerin de rolü
var ama bu hastal›k neredeyse tamamen yaflam tarz›m›zla ilgili. Günümüzdeki
yaflam tarz›n›n biyolojik yap›m›za uygun
olmamas›ndan kaynaklan›yor. On binlerce y›l içerisinde sebze ve meyveden, posadan çok zengin, ya¤lardan ve flekerden fakir beslenmeye, daha da önemlisi
fiziksel aktivitenin çok yüksek oldu¤u bir
yaflam flekline uyum sa¤lam›fl bir canl›
var. Bu canl› hareketsiz, gere¤inden fazla kalorili beslenilen bir yaflam fleklini sürdürünce hastalan›yor.
“En önemli risk föktörü beslenmedir”
diyebilir miyiz?
En baflta gelenlerden diyebiliriz. Kötü beslenme ve hareketsizlik kandaki kolesterol
düzeyini yükselterek damar sertli¤ine yol
aç›yor. Ama tek bir faktörden çok, birçok
faktörün bir araya gelmesi önemli.
Beslenme ile kolesterol yüksekli¤i
do¤rudan iliflkili midir?
Kesinlikle iliflkili. Doymufl ya¤lardan zengin beslenmeyle, toplumlar›n ortalama
kolesterol düzeyleri aras›nda do¤rudan
iliflki var. Buna ba¤l› olarak bu toplumlarda kalp-damar hastal›klar›na ba¤l› ölümlerin oran› da daha yüksek.
Doymufl ve doymam›fl ya¤ nedir? Birbirinden nas›l ay›raca¤›z?
Doymufl ya¤ dedi¤imiz zaman, hayvansal kökenli ya¤larda daha çok bulunan,
oda ›s›s›nda kat› halde olan ya¤lar›
kastediyoruz. Örne¤in tereya¤, kaymak, koyun, kuzu, s›¤›r etinde bulunan
ya¤lar. Doymam›fl ya¤lar ise oda ›s›s›nda s›v› halde olan, daha çok bitkisel kökenli ya¤lar. Örne¤in zeytinya¤›, m›s›rözü veya ayçiçe¤i ya¤› gibi. Doymufl ya¤lar kolesterolü yükseltiyor, doymam›fl
ya¤lar ise yükseltmiyor.
Kolesterol bir hastal›k m›?
Kolesterol vücudumuzun bütün hücrelerinde bulunan ya¤ benzeri bir madde.
Hücre zar›nda bulunuyor, hücrenin ve
baz› hormonlar›n yap›m›nda kullan›l›yor,
kanda da belli bir düzeyde bulunuyor.
Kanda fazla bulunmas› zararl›. Vücut, kolesterolü karaci¤erde üretiyor, d›flardan
besinler yoluyla da al›yoruz. Ette, sütte,
süt ürünlerinde, yumurtada, hayvansal
kaynakl› besinlerde bulunuyor, meyve,
sebze, tah›llarda ise kolesterol yok.
Biz hayata özellikle ergenlik ça¤›na kadar
çok daha düflük kolesterol düzeyleri ile
bafll›yoruz ama yaflam tarz›m›z sonucunda kolesterol düzeylerimiz giderek art›yor. Ergenlikte kan kolesterol düzeyimiz
150 mg civar›nda iken, 40’l›, 50’li yafllara geldi¤imizde, kötü yaflam tarz›m›z›n
etkisiyle bu de¤er 200’e, 220’lere,
240’lara kadar ç›k›yor.
Kolesterolü anlat›rken, kan ya¤lar›ndan da söz ettiniz.
Kolesterol ve trigliserit düzeyleri kan ya¤lar› olarak adland›r›l›yor genellikle. Bir
hastan›n kan ya¤lar›n› inceledi¤imizde
toplam kolesterol, HDL kolesterol (iyi
huylu), LDL kolesterol (kötü huylu) ve trigliserit düzeylerine bak›yoruz. Trigliserit,
ya¤›n do¤al hali.
Trigliserit de t›pk› kolesterol gibi hem vücutta yap›l›yor hem de besinlerle al›n›yor.
Ya¤lar bizim için enerji kayna¤›. Kan ya¤lar› deyince, kolesterol ve trigliserit düzeylerini anl›yoruz.
‹yi huylusu nas›l oluyor?
Kolesterol ve di¤er ya¤lar kanda erimedikleri için lipoprotein denilen birtak›m
paketler halinde tafl›n›yorlar. Kolesterolü
tafl›yanlar iki cins: kötü kolesterol olarak
bilinen LDL kolesterol ve iyi kolesterol
olarak bilinen HDL kolesterol.
‹yi kolesterolün özelli¤i damarlarda kolesterolün birikimini önlemesi, damarlarda
birikmifl kolesterolü al›p karaci¤ere tekrar tafl›mas›. ‹yi huylu kolesterol de¤eri
ne kadar yüksekse, kötü kolesterolün damarlarda birikmesi o kadar az oluyor.
“F›nd›k ve ceviz tüketin” deniyor.
Bunlar kolesterolü düflürüyor mu?
Ceviz ve f›nd›k bir çeflit doymam›fl ya¤
asidi olan meflhur Omega 3 ya¤ asitleri-
ni içeriyor. Ceviz ve f›nd›k Omega 3 ya¤
asitlerinden çok zengin. Bir çeflit ya¤ olmas›na ra¤men, iyi kolesterolü yükseltip
kötü kolesterolü yükseltmiyor. Fazla tüketilmedikleri sürece, yararl› olduklar›n› söyleyebiliriz.
Akdeniz tipi beslenme diye bir beslenme türü var.
Akdeniz tipi beslenme, biraz önce söylediklerimizin tümünü içeriyor. Tah›ldan,
meyve ve sebzeden, posadan, doymam›fl
ya¤lardan zengin, hayvansal kökenli kat›
ya¤lardan fakir bir beslenme flekli; bu da
kalp sa¤l›¤› için ideal. Akdeniz tipi beslenmeyi kalp-damar hastal›¤›n› önlemek için
herkese öneriyoruz.
Türkiye de kolesterol oranlar› ve kalp
hastal›¤› riski yüksek bir ülke.
Türkiye’de kalp hastal›klar›n›n s›kl›¤› ile ilgili bafll›ca araflt›rma olan TEKHARF çal›flmas›nda eriflkinlerin yüzde 7 kadar›nda kalp hastal›¤› bulundu. Ama bu rakam
bütün kalp hastal›¤› türlerini içeriyor, sadece kalp-damar hastal›¤› olarak al›rsak,
bunun s›kl›¤› yüzde 4 civar›nda. Bir baflka
deyiflle, 3 milyona yak›n kiflinin kalp damarlar›nda hastal›k oldu¤u hesapland›.
Türkiye’de her y›l, afla¤› yukar› 300 bin kifli, kalp damarlar›ndaki t›kan›kl›k nedeniyle kriz geçiriyor, bunun 150-200 bini
hayat›n› kaybediyor. O nedenle bizde de
beslenme, ciddiyetle ele al›nmas› gereken bir konu.
51
mart-nisan
Kültür & Sanat
K‹TAP
‹knan›n Psikolojisi
ÇOK
OKUNANLAR
Kardefllik
Robyn Young
Artemis Yay›nlar›
Ya Bir Yol Bul Ya Bir Yol Aç
Ya Da Yoldan Çekil
Mümin Sekman
alfa yay›nevi
‹stanbullular
Buket Uzuner
Everest Yay›nlar›
Babil'de Ölüm ‹stanbul'da Aflk
Prof. Dr. ‹skender Pala
L&M Yay›nc›l›k
Hayallerinin
S›n›rs›z Dünyas›
Ülkelerin geliflmifllik düzeyini ne
ile ölçersiniz? Günümüzde, kifli
bafl›na milli gelirden internet kullan›m›na kadar onlarca parametre kullan›l›yor. Ben ise, kolay yoldan, ülkenin en büyük kitapç›s›nda bulunan kitaplar›n çeflidine ve
say›s›na bak›yorum. Arkeolojiden
insanl›k tarihine, orkidelerin bak›m›ndan gezi notlar›na kadar yüzlerce kategoride s›ra s›ra kitaplar›n önünden hayranl›k ve birazda k›skançl›k ile geçiyorum.
Hangi mankenin ne yapt›¤›n› de¤il, uzay›, her fleyin temelinde
yatan fizik yasalar›n› merak
eden; “y›ld›zlara götürece¤iz hayat›” demeye cesaret eden, sadece bugünü de¤il, yar›n›, sadece kendisinin de¤il tüm insanl›¤›n
ve gezegenin gelece¤ini düflünenlerin yaratt›¤› kitap raflar›.
Zafer Alcan
Sinemis Yay›nlar›
52
mart-nisan
Dünyan›n en ünlü sosyal psikoloji uzman› Robert B. Cialdini’nin eseri “‹knan›n Psikolojisi”, yaflam›n her alan›nda ikna
olma ve ikna etme sürecinin içyüzünü anlatan bir baflvuru kitab›. Cialdi’nin uzun y›llar süren
araflt›rmalar› sonucunda ortaya ç›kan bu k›lavuz kitap aflkta,
iflte ve sosyal iliflkilerde insanlar› ikna edebilme yetene¤inin
nas›l kazan›ld›¤›n› yaflanm›fl örneklerle anlat›yor. Etki ve ikna
gibi konularda dünyan›n en tan›nm›fl sosyal psikoloji uzman›
olan Ciaildinini’nin yazd›¤› kitaplar 20 dile çevrilmifl ve 1
milyondan fazla okura ulaflm›fl
bulunuyor.
Robert B. Ciaildini
Çeviren: Fevzi Yal›m
MediaCat Kitaplar›
S›rada Ne Var? Yak›n Gelecek Trendleri
Fütürist yazarlar JWT Baflkan Yard›mc›s› Marian Salzman ve pazarlama dan›flman› Ira Matathia’in kaleme ald›¤›
“Yak›n Gelece¤in Trendleri” önümüzdeki dört-befl y›lda bizi nelerin bekledi¤ini
söylerken bir yandan da yaflam›m›z› nas›l sürdürmekte oldu¤umuz ve nas›l
sürdürme olas›l›¤›yla karfl› karfl›ya oldu¤umuz konusuna e¤iliyor. Bir baflka
deyiflle kitap, yak›n gelece¤e yap›lan bir
yolculu¤un gezi notlar›, yar›n›n ifl fikirleri ve trendlerini anlat›yor.
Marian Salzman & Ira Matathia
Çeviren: Nadir Özata
MediaCat Kitaplar›
Vikinomi
‹fl dünyas›nda yeni bir güç do¤uyor: Kitlesel iflbirli¤i, insanlara yeni bir sosyalleflme, e¤lenme, inovasyon yapma ve istedikleri türden kendinden örgütlü ba¤lant›l› topluluklar bünyesinde ifl yapma
biçimi sunuyor. fiirketler müflterileriyle birlikte ürünler tasarlay›p gelifltirebiliyor ve bazen de¤eri
büyük oranda bu yolla yaratabiliyor. Bilim insanlar› sahip olduklar› verileri ve metotlar› aç›k kaynakla
eriflime aç›p dünyadaki geliflim içerisindeki ve deneyimli her bilim insan›na yeni
keflif süreçlerine kat›lma olana¤› tan›yarak bilimi yeniden üretebiliyor. Vikinomi
ilkeleri size, yeni üretim biçiminde iflbirlikçi beyinlerin sadece tüketici de¤il ayn›
zamanda üreten tüketici olmalar›n›n flirketler için önemini gösteriyor.
Don Tapscott & Anthony D. Williams
Çeviren: Deniz Boyraz
MediaCat yay›nlar›
ZAK, Baflar›l› Markalar›n 1 Numaral› Stratejisi
Birbirine benzeyen ürünler ve an›nda iletiflim döneminde rekabeti takip etmek baflar›l› bir strateji olmaktan ç›kt›. Art›k her konuda rakiplerin önüne geçmek zorundas›n›z. Yeni kural m›? Herkes
zik çizerken siz ZAK çizin. Marty Neumeier k›sa bir süre önce yay›mlanan kitab› The Brand Gap
ile flirketlere ifl stratejisi ve tasar›m aras›ndaki bofllu¤u doldurman›n yollar›n› gösterdi. ZAK ise
baflar›l› markalar›n bir numaral› stratejisini gösteriyor.
Marty Neumeier
Çeviren: Zeynep Arhon
Sistem Yay›nc›l›k
F‹LM
ÇOK
D‹NLENENLER
Ulak
Yönetmen: Ça¤an Irmak
Oyuncular: Çetin Tekindor, Hümeyra,
Yetkin Dikinciler, Feride Çetin, fierif Sezer, Kaya Akkaya,
Melis Birkan, fiener Kökkaya,
Mahir ‹pek, Zuhal Gencer Erkaya
Yap›m Y›l›: 2007, Süre: 100 dk
Film, düzeni yekten bozulmufl bir köye, köy köy dolaflan bir
seyyah›n, Zekeriya’n›n gelifliyle ve beraberinde getirdi¤i
s›rlarla bafllar. Zekeriya ile gelen s›rlar, köye geri
dönülmez bir de¤iflim yaflatacakt›r. Son dönem Türk sinemas›n›n en sevilen yönetmenlerinden biri olan Ça¤an
Irmak’›n “Ulak” filmi gerçek anlamda öykülerden beslenen
bir yap›ya sahip. Filmdeki köy Türkiye, yaflanan olaylarsa
yak›n tarihin ve bugünün olaylar›na ayna tutuyor. Filmin
karakterlerine ayna tutan ise köy köy dolafl›p çocuklara
masal anlatan seyyah Zekeriya. Zekeriya, günlerden bir
gün köye geliyor ve bafll›yor Ulak ‹brahim'in hikâyesini
anlatmaya. Asl›nda büyüklere olan masal›n› yaln›zca çocuklara anlat›yor. Zekariya'n›n "yaradan›n ad›yla" bafllad›¤›
masal ile köyde yaflanan olaylar birbirine paralel gidiyor.
Kelebek ve Dalgݍ
Yönetmen: Julian Schnabel
Oyuncular: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze, Anne Consigny, Patrick
Chesnais, Niels Arestrup, Olatz Lopez Garmendia
Yap›m Y›l›: 2007, Süre: 112 dakika
Julian Schnabel’a Oscar adayl›¤› getiren bu gerçek
yaflam hikâyesinin Jean-Dominique Bauby’si o felaketi 43 yafl›ndayken yafl›yor. Öncesindeyse, görünürde hayatta sahip olunabilecek her fleye sahip.
Daha do¤rusu günümüz toplumunda “iyi bir hayat”
kavram›n›n dayatt›¤› her fleye sahip. Ancak beyne
giden kan damarlar›ndan birinin t›kanmas› sonucu u¤rad›¤›
“kaza”dan sonra
sahip oldu¤u hiçbir fleyin anlam›
kalm›yor. Çünkü
Jean-Do için somut anlamda,
geride kalan tek
fley, vücudunun
tek hareketli bölgesi olan sol gözü oluyor.
Tarkan
Metamorfoz
Öykü & Berk
K›smet
Y›ld›z Tilbe
Güzel
Mustafa Sandal
Devam› Var
Can Atilla
Aflk-› Hürrem
Emrah
Best of
Ben Efsaneyim
Feridun Düza¤aç
Uykusuz Masallar
Yönetmen: Francis Lawrence
Oyuncular: Will Smith, Salli Richardson,
Paradox Pollack, Alice Braga,
Charlie Tahan
Yap›m Y›l›: 2007, Süre: 101 dakika
Nadide Sultan
Tek Kiflilik
Robert Neville baflar›l› bir bilimadam›d›r
ve insanl›¤› yok edece¤ine inan›lan, önüne geçilemez tehlikeli virüs ona bulaflmam›flt›r. Virüs çok k›sa bir zamanda
insanlar›n ölümüne sebep olmufl, sonuçta Neville New York'ta hayatta kalan
tek insan olmay› baflarm›flt›r. Ancak
Neville'in durumu çok zordur çünkü belki de dünya üzerindeki tek insan kendisidir. Üç y›l boyunca dolaflmakta, yayd›¤›
radyo mesajlar› ile hayatta kalan insanlara ulaflmaya çal›flmaktad›r. Herhangi
bir canl›ya rastlayamayan Neville asl›nda yaln›z de¤ildir ve her hareketi izlenmektedir. Salg›ndan sa¤ kurtulan eski
insan-yeni mutantlar Neville'in ölümcül
bir hataya düflmesini beklemektedirler.
Aflk›n Nur Yengi
Aflk›n fiark›lar›
Çocuk
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Tuba Ünsal, Ege Tanman, Hayko
Cepkin, ‹lker Ayr›k, Volkan Demirok, Ali
Savasç›, Tansu Biçer, Aziz Ayd›n, Onur K›l›ç ,
Kaan Kömürcü
Yap›m Y›l›: 2007, Süre: 75 dakika
Küçük yaflta kaç›r›l›p bir h›rs›z
çetesinin eline düflen "çocuk" adl›
kahraman›n, çocuklardan nefret
eden lakin özel bir TV kanal›nda
çocuk program› sunan Rüya ile
tan›flmas›yla, iki taraf için de içinden
ç›k›lmaz olaylar›n bafllamas›n›n
hikâyesi. Çocuk kahraman, çetenin
en baflar›l› h›rs›zlar›ndand›r. H›rs›zl›k
yapmas›n›n sebebi ise, yapt›¤› her
30 bin YTL’lik h›rs›zl›k sonunda çeteden bir çocu¤un ailesine iade
edilmesidir.
53
mart-nisan
Boydak’tan Haberler
Yurtd›fl› at›l›mlar›m›z
artarak devam edecek
Boydak Holding’in yaklafl›k 100 yabanc› misafirini
a¤›rlad›¤› gala yeme¤inde konuflan Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Türk mobilya
markalar›n›n bugün 100’ün üzerinde ülkeye girdi¤inin
alt›n› çizerek Boydak çat›s› alt›ndaki tüm markalar›n da
yurtd›fl› at›l›mlar›n› art›rarak sürdürece¤ini söyledi
stikbal, 39 farkl› ülkeden gelen 100
yabanc› misafirini ‹stanbul’un gözde
mekânlar›ndan Suada Restaurant’da özel gala yeme¤i düzenleyerek a¤›rlad›. Bo¤az’da Türk müzi¤i eflli¤inde düzenlenen akflam yeme¤i özellikle
yeni yurtd›fl› distribütörler üzerinde büyük bir etki b›rakt›.
‹stikbal yetkilileri, gala yeme¤inde ‹stanbul Mobilya Fuar›’nda sergilenen yeni
ürünler hakk›nda müflterilerinin yorumlar›n› al›rken, markalaflma için de yurtd›fl›
bayilerimizin uymas› gereken aflamalar›
paylaflt›. Holdingimizin geçmiflten günümüze geliflim sürecinin sunum olarak kat›l›mc›larla paylafl›ld›¤› gecede ayr›ca Türkiye’nin dünya mobilya piyasas›ndaki yeri
ve önemi üzerine aç›klamalar yap›ld›.
‹
En h›zl› büyüyen sanayi
Gala yeme¤inde, yurtd›fl›ndaki ‹stikbal bayilerine 2007 y›l›ndaki performanslar›
için teflekkür eden Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, sektörle ilgili olarak bir de¤erlendirme yapt›. Hac› Boydak konuflmas›nda Türk ekonomisi için önemli girdiler sa¤layan mobilya
sektörünün son y›llarda h›zl› bir büyüme
e¤ilimi içinde oldu¤unu belirterek “Türkiye mobilya sektörünün toplam büyüklü¤ü
6 milyar dolar civar›ndad›r. Türkiye’deki
54
mart-nisan
mobilya sanayisi, yüzde 8’lik büyüme oran›yla en h›zl› büyüme gösteren sanayi kollar› aras›nda gelmektedir. Üretim ve sat›fl alanlar› dahil yaklafl›k olarak 300 bin
kifliye istihdam olana¤› sa¤lanan Türk
mobilya sektörünün yurtd›fl› at›l›mlar›na
paralel olarak istihdam olanaklar› da artmaktad›r. Geçti¤imiz y›l yeni pazar aç›l›mlar›, tasar›m ve markalaflma yolunda
gösterilen gayretler sonucu sektörümüz
ihracatta ifl hacmi bak›m›ndan yüzde 35
civar›nda art›fl sa¤lam›flt›r” dedi.
Mobilya markalar› 100 ülkede
Türkiye’de üretilen mobilya markalar›n›n
bugün 100’ün üzerinde ülkeye girmifl bulundu¤unu anlatan Hac› Boydak, sektörün en önemli oyuncusu olan ve 50 y›ll›k
tecrübeye sahip ‹stikbal’in, grubumuzun
di¤er markalar› ile birlikte yüzde 30’luk
bir pazar pay›na ulaflarak y›llard›r Türk
mobilya sanayiine öncülük etti¤ini söyledi.
Mobilya grubuna ait ürünlerin üretildi¤i
sekiz ayr› fabrikam›zda yaklafl›k 10 bin kifliye ifl imkân› yarat›ld›¤›n› da hat›rlatan
Hac› Boydak, konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Bayilerimiz ve tedarikçilerimiz ile bu
rakam katlanarak artmaktad›r. Sekiz ayr› sektörde faaliyet gösteren holdingimizin ana iflkolunu oluflturan mobilya, grubumuzun toplam cirosunun da yar›s›n›
oluflturmaktad›r. Boydak Grubu olarak
yerel pazarda elde etti¤imiz deneyimlerimizi ülkemizin içinde oldu¤u AB sürecine
paralel yurtd›fl›na da tafl›ma kararl›l›¤›
içindeyiz. Önümüzdeki dönem hedefimizi,
‘markalar›m›z› dünyaya tan›tmak’ olarak
belirledik ve bu do¤rultuda son y›llarda
önemli yat›r›mlar gerçeklefltirdik ve gerçeklefltirmeye devam ediyoruz.”
Boydak Holding olarak bugün aralar›nda
Rusya, M›s›r, ‹talya, ‹spanya, Yunanistan,
Almanya gibi ülkelerin bulundu¤u 80’in
üzerinde ülkeye ihracat gerçeklefltirmenin gururunu yaflad›¤›m›z›n alt›n› çizen
Boydak, grubumuzun lider markas› ‹stikbal’in yurtd›fl›nda 5 bin farkl› noktada
ürünlerini tüketiciye ulaflt›rd›¤›n› bildirdi.
‹stanbul’da flehir turu
Ar-Ge’nin önemine de de¤inen Hac› Boydak, önümüzdeki dönem uygulanacak
stratejimizin temelini de Ar-Ge yat›r›mlar›n›n oluflturdu¤unu belirterek “Markalar›m›za yönelik yurtd›fl› at›l›mlar›m›z önümüzdeki dönemde daha da artarak devam edecektir” dedi.
Gecenin sonunda yabanc› müflterilere
Türk kültürünü yans›tan otantik hediye
paketleri sunuldu. Istanbul’a ilk kez gelen
yeni distribütörler Istikbal’in misafiri olarak ‹stanbul flehir turlar›na kat›ld›.
Boydak Holding’den
meslek liselerine destek
Kayseri Sanayi Odas› ve Kayseri Valili¤i taraf›ndan bafllat›lan
meslek ve teknik e¤itim liselerinin e¤itim kalitesini yükseltmesini amaçlayan projeye ilk destek Boydak Holding’den geldi.
Boydak Holding, Kayseri Valili¤i ve Kayseri Sanayi Odas› aras›nda proje kapsam›nda bir protokol imzaland›. Protokol kapsam›nda Boydak Holding, il genelindeki meslek ve teknik liselerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için projeye 200 bin YTL’lik
maddi kaynak aktaracak.
Boydak Holding olarak e¤itim yat›r›mlar›na büyük önem verdiklerini belirten Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mem-
duh Boydak, “Türk sanayisinin en büyük sorunlar›ndan biri
iflgücü ve nitelikli ara eleman eksikli¤idir. Bu sorunun çözümü
ise ara eleman yetifltiren meslek ve teknik e¤itim liselerini gelifltirmek ve e¤itim kalitelerini art›rmaktan geçmektedir. Bu
kapsamda Kayseri Valili¤i ve Kayseri Sanayi Odas› taraf›ndan
bafllat›lan projeye büyük önem veriyoruz” dedi. Memduh Boydak, “Hem Türkiye hem de bölgemizdeki sanayi kurulufllar›n›n
ihtiyac› olan kalifiye eleman yetifltirilmesine destek olmak,
Türkiye’nin en büyük sanayi kurulufllar›ndan biri olan Boydak
Holding’in üstlendi¤i önemli misyonlardan biridir” dedi.
Hes Kablo çal›flanlar›
moral toplad›
Üretimin yüzde 80’i
ihraç ediliyor
Boydak Holding kurulufllar›ndan Hes Kablo’nun
Hes3 (fiber Optik) tesisinin üretimi ihracata odakland›. Bu tesisteki ileri teknoloji ürünü olan fiber optik kablolar›nda, gerçeklefltirilen üretimin yüzde 80’i
ihraç ediliyor. Baflta ‹ngiltere olmak üzere Avrupa
ülkelerinden yo¤un bir talep gören ürünler, Amerikan flirketleri taraf›ndan da tercih ediliyor. Boydak
Holding kurulufllar›ndan Hes Kablo’nun Hes3 (fiber
optik) tesisinin üretimi ihracata odakland›.
2007 y›l›n› baflar›yla kapatan
Hes Kablo yöneticileri ve çal›flanlar›, Nevflehir Kozakl›’da bulunan
Roza Termal Otel’de 2008 için
moral depolad›lar. Eflleri ve çocuklar›yla güzel bir hafta sonu
geçiren Hes çal›flanlar›n›n moral
tatiline, Hes Kablo Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Boydak ve
yönetim kurulu üyeleriyle firma
üst ve orta düzey yöneticilerinin
yer ald›¤› yaklafl›k 50 aile kat›ld›.
Personelin moral motivasyonunu
yükseltmenin ve çal›flanlar ile ailelerin kaynaflmas›n›n amaçland›¤› geleneksel etkinlik sayesinde
hem 2007 y›l›n›n yorgunlu¤u at›ld› hem de 2008 için enerji topland›. Otelden ayr›lmadan önce
düzenlenen toplant›da, 2007 y›l›nda gösterilen performanstan
dolay› çal›flanlara teflekkür edildi
ve yeni dönemdeki planlar ve hedefler hakk›nda bilgiler paylafl›ld›.
OSB’de alüminyum
tesisi kuruluyor
Hes Kablo, KOSB’deki 70 bin metrekarelik alana
alüminyum ve bak›r filmasin tesisi kurmak üzere
çal›flmalara bafllad›. Boydak Holding bünyesindeki
flirketimiz Boytafl taraf›ndan bu yere yaklafl›k 25
bin Euro’luk yat›r›m yap›lmas› planlan›yor. Üretime
geçti¤inde 100 kifliye istihdam imkân› sa¤layacak
olan tesis, en modern eritme, saflaflt›rma ve çubuk çekim üniteleri ve idari binalar›ndan oluflacak.
55
mart-nisan
Boydak’tan Haberler
50. y›l›m›z› bin
hediye ile kutlad›k
‹stikbal markam›z›n 50. y›l› münasebetiyle 15 Kas›m-31
Aral›k tarihleri aras›nda düzenlenen “Bin Hediye Kampanyas›”n›n talihlileri belirlendi. 24 Ocak 2008 tarihinde
Anadolu Dörtler Ev Concept Kayseri ma¤azam›zda gerçekleflen çekilifle, Milli Piyango ‹daresi (MP‹) Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Kayseri fiube Müdürü Ali fiahin, MP‹
Kayseri fiube Yetkilisi Özenç Akda¤, Kayseri 4. Noteri
Baflkâtibi Kenan Alt›parmak ve 4. Noter Kâtibi Metin
Polat kat›ld›. Çekiliflte 50 adet 2008 model Fiat Albea,
150 adet Vestel marka 82 ekran LCD televizyon, 250
adet Vestel marka notebook (laptop) ve 550 adet Samsung E840 cep telefonu talihlileri noter huzurunda kurayla belirlendi. As›l ve yedek talihlilerin listesi, 31 Ocak
2008 tarihinde Milliyet gazetesinde ve www.istikbal.com.tr adresinde ilan edildi.
‹stikbal’den gençlere müjde
Modern tasar›m ve canl› renklerden oluflan genç odas›
tak›mlar› ile ‹stikbal, gençlerin enerjilerini odalar›na da
tafl›yor. Konfor ve fonksiyonelli¤i gençlerin bak›fl aç›s›yla
bütünlefltiren ‹stikbal, genç odas› tak›mlar›n› 1 Ocak- 29
fiubat 2008 tarihleri aras›nda kaç›r›lmayacak bir kampanya ile sunuyor. Dolap, çal›flma masas›, flifoniyer, ko-
56
mart-nisan
modin, yatak bafll›¤› gibi ünitelerden oluflan ‹stikbal genç
odas› tak›mlar›, tasar›m› ve canl› renkleri ile dikkat çekiyor. Farkl› ihtiyaçlara ve mekânlara uygun seçenekler
sunan ‹stikbal genç odalar›, k›rm›z›dan maviye, turuncudan yeflile farkl› renkler ile gençlere odalar›nda özgürlü¤ün kap›lar›n› aral›yor. ‹stikbal kampanya dahilinde özel
tasar›mlar›ndan Lotus Genç Odas› tak›m›n› 825 YTL,
Rainbow Genç Odas› tak›m›n› ise 1260 YTL’den sat›fla
sunuyor. ‹stikbal, ayr›ca Axess karta özel peflin fiyat›na
vade farks›z 12 veya 18 aya varan vade farkl› taksit imkân› ile ödeme kolayl›¤› da sunuyor. Moda renkler, dinamik ve birbirinden enerjik tasar›mlardan oluflan ‹stikbal
genç odalar›, kaç›r›lmayacak ödeme avantaj› ile Türkiye
çap›nda bine yak›n ‹stikbal ma¤azas›nda sizleri bekliyor.
Türkiye Finans’a
uluslararas› ödül
‹stikbal Antalya’da
“otel ekipmanlar›” fuar›nda
Antalya’da 17-21 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen 19. Otel Ekipmanlar› Fuar›’nda ‹stikbal stand›m›z büyük ilgi gördü. Fuardaki
stand›m›z›, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Hac› Boydak ve ‹zmir Ana Bayimiz Celal
Çelik ile Arif Çelik de ziyaret ederek kutlad›lar. Fuardaki 160 metrekarelik alana yay›lan stand›m›zda, fonksiyonel otel tipi kanepelerden otel yataklar›na, otel odas›
mobilyas›ndan tekstile, sandalyeden bahçe mobilyalar›na ve aksesuarlardan lobi tak›mlar›na kadar
otellerin kullan›m alanlar›nda kullan›lmak üzere “Her fley dahil” çözümler sunuldu. Otel yat›r›m› yapan firmalar “Her fley dahil” anlay›fl ile hizmet veren ‹stikbal markas›n› tercih ettiklerini stand›m›z›
ziyaret ederek vurgulad›lar.
Türkiye’de “Kat›l›m Bankac›l›¤›” olarak tan›mlanan sektörün dünyadaki
önde gelen yay›nlar›ndan Islamic Finance News dergisi, 2007’nin “en
iyi” olarak alg›lanan banka ve hizmet kurulufllar›n› belirledi. ‹ngilizce
yay›n yapan Malezya merkezli derginin her y›l düzenledi¤i ankette, bu y›l
sektörde önde gelen 1502 kifli oy
kulland›. 35 kategoride düzenlenen
ankette, “Ülkeler” kategorisinde
“Best Islamic Bank” olarak Türkiye’den Türkiye Finans seçildi. 15
farkl› ülkeden adaylar›n de¤erlendirildi¤i ankette di¤er ülkelerden ödüle lay›k görülen bankalar flöyle s›raland›: Bahrain Islamic Bank (Bahreyn), Islamic Bank of Brunei (Brunei), Faisal Islamic Bank (M›s›r),
Bank Syariah Mandiri (Endonezya),
Kuwait Finance House (Kuveyt),
CIMB Islamic Bank (Malezya), Meezan Bank (Pakistan), Qatar Islamic
Bank (Katar), Al Rajhi Bank (Suudi
Arabistan), The Islamic Bank of Asia (Singapur), Dubai Islamic Bank
(BAE) ve European Islamic Investment Bank (Avrupa). Islamic Finance News dergisinin ödülleri, Kuala
Lumpur’da düzenlenen iki ayr› törenle sahiplerine sunuldu.
Boydak Holding dünya fuarlar›nda
Boydak flirketleri, ocak ay›nda üç ayr› fuarda ürünlerini sergiledi. 14-20 Ocak tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen ve dünyan›n önde gelen 1300 mobilya firmas›n›n bulufltu¤u Uluslararas› Köln Mobilya Fuar›’na (IMM 2008) kat›lan markalar›m›z büyük be¤eni toplad›. ‹stikbal, Bellona ve Mondi markalar›n›n birbirinden özel modelleri, fuar ziyaretçilerinin ilgi oda¤›
oldu. Messe Frankfurt taraf›ndan organize edilen dünyan›n
en büyük ev tekstili ürünleri fuar› Heimtextil ise bu y›l 9-12
Ocak 2008 tarihleri aras›nda Frankfurt’ta 38. kez gerçeklefltirildi. Ocak ay›nda temsilcilerimizin ziyaret etti¤i di¤er fuar ise Almanya'n›n Hannover kentinde 12-15 Ocak tarihlerinde ziyaretçilerine kap›lar›n› açan, dünyan›n en büyük hal›
fuar› Domotex Hal› ve Yer Kaplamalar› Fuar›’yd›. Boydak flirketlerinden HES Kablo ise flubat ay›nda Tüyap “Win 08” ve
Rusya “Cabex” fuarlar›na kat›ld›. fiirketimiz Irak Gaziantep,
Matatex ‹spanya ve Cwieme Almanya fuarlar›na kat›lmak
üzere çal›flmalar›n› sürdürüyor.
57
mart-nisan
Boydak’tan Haberler
Merkez Çelik’e plaket
Boydak Holding flirketlerinden Merkez Çelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi’nin düzenlemifl
oldu¤u “Sanayide Enerji Verimlili¤ini Art›rma Proje Yar›flmas›”nda “Kat›l›m ve Teflekkür Plaketi” ald›.
“Statik Boya Hatt›nda Do¤algaz Tüketimini Azaltmak” isimli proje ile finale kalan flirketimiz, 10-13 Ocak 2008 tarihleri aras›nda düzenlenen 27. Enerji Verimlili¤i Etkinlikleri Haftas›’nda gerçeklefltirilen törende, plaket ile ödüllendirildi.
Bu projede Statik Boya Hatt›n›n tüketti¤i do¤algazda yüzde 50,
iflletme genelinde harcanan toplam enerjide yüzde 10 oran›nda tasarruf sa¤land›. Küresel ›s›nma, enerji maliyetlerinin artmas›, enerjide d›fla ba¤›ml›l›k gibi s›k›nt›lar›n yafland›¤› günümüzde, enerji tasarrufu büyük önem kazanm›flt›r. Bunun bilinciyle
2008’de de bu tür çal›flmalar›m›z artarak devam edecektir.
fiirketimizde bu projede eme¤i geçen baflta yard›mc› iflletmeler
personeli olmak üzere çal›flanlara teflekkür ederiz.
‹stikbal, Bellona,
Mondi Ana Bayiler
Toplant›s› yap›ld›
‹stikbal, Bellona, Mondi Ana Bayiler Toplant›s›, 4 fiubat Pazartesi
günü ‹stanbul Polat Renaissance
Otel’de yap›ld›.
Boydak Holding bünyesindeki tüm
‹stikbal, Bellona ve Mondi ana bayilerinin (16 ana bayi) haz›r bulundu¤u toplant›da 2007 y›l›n›n performans de¤erlendirmeleri yap›larak 2008 y›l› ile ilgili hedefler ele
al›nd› ve kotalar belirlendi. Bayilerle 2008 y›l› ile ilgili görüfl al›flveriflinde bulunulan toplant›da Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Mustafa Boydak, 2008 y›l›
ekonomisi ile ilgili genel bir de¤erlendirme yapt›. Toplant›ya, Boydak
58
mart-nisan
Bowling’le
stres att›lar
Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Hac› Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Boydak, Memduh Boydak, fiükrü
Boydak ve Yusuf Boydak kat›ld›lar.
Aral›k ay›nda Ankara Bölge Servis Müdürlü¤ü
personeli moral depolamak, stres atmak ve ifl
d›fl›nda bir fleyler paylaflmak ad›na bowling turnuvas› düzenledi. Turnuvada 36 kifli aras›ndan
birinci olan Hüseyin Uzunalp’e ödülünü Yön A.fi.
Genel Müdür Yard›mc›s› ‹skender Çolum, ikincili¤i alan Harun K›l›ç’a ödülünü Ankara Bölge Servis Müdürü Oytun Bulut verdi. Üçüncü Zeynel
fientürk’e ise ödülünü Ankara Bölge Servis fiefi
Mustafa Dalm›fl verdi.
Tasar›m Ligi Birincili¤i
Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan bu y›l
ikincisi düzenlenen “2007 Türk Patent
Ödül Töreni” Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n da kat›ld›¤› bir törenle sahiplerine verildi. Boytafl Mobilya da “Tasar›m Ligi”nde en fazla baflvuru yapan
flirket olarak "Tasar›m Ligi Birincili¤i"
ödülüne lay›k görüldü.
Törende konuflan Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, hükümetin Ar-Ge faaliyetleri, marka ve patent konusuna gösterdi¤i özenin, baflvurularda yaflanan
art›flla ispatland›¤›n› söyledi. Erdo¤an,
kurulacak olan Patent De¤erlendirme
Ajans›’ndan onay alan iflletmelerin marka ve patent haklar›n› teminat göstererek kredi kullanabileceklerini aç›klad›.
Ödülü Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n elinden alan Boytafl Mobilya Genel Müdürü fiahin Nursaçan ise al›nan
ödülün ayn› zamanda Baydak Holding
markalar›na verilen de¤erin de bir simgesi oldu¤unu söyledi.
Ödülü tüm Boytafl camias› ad›na büyük
bir gururla ald›¤›n› belirten Nursaçan
“Tasar›m kadrolar›m›za destek vererek
amac›m›za ulaflmada katk›s› olan tüm
pazarlama, Ar-Ge, Ür-Ge kadromuza
da teflekkür ederim” diye konufltu.
Nursaçan, 2008 y›l›nda da Marka
Model Gelifltirme bölümlerinin çal›flmalar› ile yine birincili¤e talip olduklar›n› bildirdi.
BAfiSA⁄LI⁄I
Merhum Merhum
Kahraman fiahin
Galav
Keskin
‹stanbul Bahçelievler ilçesinde
faaliyet gösteren Kahraman
Ticaret’in sahibi, Kahraman
Galav’›n babas› Ziya Galav
hayat›n› kaybetti. 26 fiubat
Sal› günü Samsun’da topra¤a
verilen merhuma
Yüce Allah'tan rahmet,
ailesine ve geride kalanlar›na
sab›rlar dileriz.
Antalya ‹stikbal
Bayilerimizden fiahin
Keskin, geçirdi¤i kalp
krizinin ard›ndan vefat etti.
Cenazesi 9 fiubat 2008
tarihinde Muratpafla
Camii’nden kald›r›lan
bayimize Allah'tan rahmet,
kederli ailesine
sab›rlar dileriz.
Merhum
Ömer
fiafak
‹stanbul’un Sefaköy ilçesinde
faaliyet gösteren Galeri Fuar
yetkilisi Ömer fiafak hayat›n›
kaybetti. Cenazesi, 9 fiubat
Cumartesi günü Sefaköy
Fevzi Çakmak Camii’nden
kald›r›lan merhuma
Yüce Allah'tan rahmet,
ailesine ve geride kalanlar›na
sab›rlar dileriz.
59
mart-nisan
Boydak’tan Haberler
Today’s Zaman’dan ödül
Türkiye’nin en bilinen ‹ngilizce gazetesi Today’s
Zaman’›n 16 Ocak’ta birinci y›ldönümü nedeniyle gerçeklefltirdi¤i organizasyonda, verdi¤i
destek nedeniyle Boydak Grubu’na bir plaket
verildi. Ödülü grup ad›na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak ald›.
Ev mobilyas›nda öncü
Mobilya sektöründe son y›llarda sade ve
modern tasar›mlar ön plana ç›k›yor. Konut
metrekarelerinin küçülmesine paralel olarak, tüketiciler de ürünlerin küçük hacimli olmas›, hafif olmas› ve fonksiyonel olmas›n›
tercih ediyor. Tüketicilerin renk tercihleri ise
bölgesel olarak ve farkl› al›flkanl›klara göre
farkl›l›k gösteriyor. Renklerin do¤ru ve yerinde kullan›lmas› mobilyaya art› de¤erler katarken, mobilya üzerinde kullan›lan aksesuarlar da mobilyan›n görsel zenginli¤ini art›r›yor. Di¤er yandan da tüketici, evinde kulland›¤› mobilya, koltuk, perde, hal› gibi
ürünleri birbirine yak›flt›rma ve görsel bütünlük oluflturma konusunda zorlanmakta
ve bu konuda çok zaman kaybetmekte. Bu
nedenle ürünler aras›ndaki uyum ve alternatif renk sunumu önemli hale gelmifltir.
Mobilya seçiminde yükselen trend, tasar›mlar›n sade olmas›, modern olmas›, ürünlerin
ergonomik, hafif, küçük hacimli, kolay monte edilebilir, fonksiyonel, kaliteli ve sat›fl sonras› servis hizmetlerinin yeterli seviyede ve-
60
mart-nisan
rilmesinden geçiyor. Bellona markam›z, 10.
y›l›nda, ‹stanbul Mobilya Fuar›’nda (‹MOB),
2008 y›l› yeni modellerini tüketicinin bu ihtiyaçlar›n›n bilinciyle sundu. Fuarda 2008
ürün koleksiyonumuz sergilenerek, yeni
trend oturma gruplarm›z›n, koltuk, yemek
ve yatak odas› tak›mlar›m›z›n, genç odas›,
bahçe mobilyalar› ve hal› çeflitlerimizin sunumu yap›ld›. ‹talya ve Almanya’daki fuarlarla ayn› kategoride an›lmaya bafllayan
‹MOB’a kat›l›m›m›z›n amac›, potansiyel müflterilere ulaflman›n yan› s›ra bayilerimize
2008 koleksiyonumuzu sunmak, onlar›n fikir ve düflüncelerini almakt›.
Bellona 2008 y›l› modelleri flöyle:
Oturma gruplar›
STELLA: Kendine has kapitone uygulamas›
ve kollar›nda yeni tarz keten görünümlü deri ve krom metal profil uygulamalar› ile fl›kl›k kazand›r›lan kanepe fonksiyonlar›...
TEMPO: Kapitone uygulamas› ve kollar›nda
yeni efektli deri kullan›lan modelimizde, kol-
lardaki oval hatlar› tamamlayan yuvarlak
ayaklar, modelde bütünlük sa¤l›yor.
Koltuk tak›mlar›
LAL KOLTUK: Modern serideki tak›m›n üçlüsünde tek hareketle çift kiflilik yatak olabilme imkaân› getirildi.
LORENZO KOLTUK: Modern tarzda küçük mekânlar dikkate al›narak dizayn edilen
modelimizdeki kumafllar modele has olup,
desenli s›rt k›rlentleri ile tak›m desteklendi.
GOLF KOLTUK: Oturum rahatl›¤› ön planda tutulan bu modelde ilk defa kullan›lan s›rt
oynar kafal›k k›s›mlar› kademeli olarak kulan›m kolayl›¤› sa¤l›yor.
LORENZO KOLTUK: ‹lk defa bu modelimizde simli deri uygulamas› yap›ld›. Kollarkrom metal lamalarla model desteklendi.
CALISTA KOLTUK: Genifl mekânl› salonlar için tasarlanan modelimizde oturum rahatl›¤› ön planda tutuldu ve kollardaki C format› ile farkl› bir görünüm elde edildi.
Panel mobilyalar
LAL DUVAR ÜN‹TES‹: Küt hatlarla birlikte, bronz cam ve kapaklardaki deri uygulamas›, serideki Lal Koltuk Tak›m›’nda alternatif s›rt k›rlenti olarak uyguland›.
LORENZO TAKIMLAR: Yatak ve yemek
odas›ndaki abanoz uygulamas›, ahflab›n do¤all›¤› ve siyah cam uygulamas› görsel manada beklentilere cevap veriyor.
Genç odalar›
MAGNET GENÇ ODASI: 13-17 yafl aras›
gençlerin hedef olarak seçildi¤i üründe gard›rop ortalar›nda kitapl›k bölümü oluflturularak ilave kullan›m alan› yarat›ld›.
ARMON‹ GENÇ ODASI: 5-12 yafl aras›
çocuk ve gençler için haz›rlanan modelde
üç ve iki kap›l› gard›rop, karyola, baflucu, çal›flma masas› yer al›yor.
MARITIM GENÇ ODASI: 5-12 yafla hitap
eden modelimiz denizcilikle ilgili görsellerle
desteklendi ve renk olarak sadece mavi ve
krem uygulamas› yap›ld›.
Huzurevi ziyareti
Holding flirketlerimizden Merkez Çelik çal›flanlar›m›zdan 10 kiflilik bir ekibin, sosyal
sorumluluk projesi kapsam›nda, her ay çeflitli huzurevlerine gerçeklefltirdikleri ziyaret, bu ay da huzurevi sakinleri taraf›ndan
büyük bir mutlulukla karfl›land›.
Psikolojik dan›flman›m›z›n baflkanl›¤›nda ger-
çeklefltirilen iki saatlik ziyaret esnas›nda, huzurevi sakinlerine çeflitli hediyeler da¤›t›ld› ve
sohbetler düzenlendi.
fiirket, daha sonraki günlerde de Çocuk Esirgeme Kurumu ve sokak çocuklar› ile ilgili sivil toplum örgütlerine katk› sa¤lamaya devam edecek.
Teknoloji Merkezi faaliyetine bafllad›
Endüstriyel araflt›rma ve teknoloji gelifltirme, yenilikleri destekleme, uygulama, üniversite-sanayi iliflkilerini gelifltirmek ad›na
holding flirketlerimizden ‹stikbal, Bellona,
Boyteks ve Merkez Çelik kurulufllar›m›z, Erciyes Üniversitesi Teknopark Bölgesi’nde
Teknoloji Merkezi oluflturdu ve merkez faaliyetine bafllad›. Üniversite-sanayi iflbirli¤i
düflüncesiyle ülkemizde 1980’li y›llar›n ortalar›nda gündeme gelen teknoparklar,
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu olarak bilinen 4691 say›l› kanun ile kabul edilmifl ve bu bölgeler yasal düzenleme alt›na
al›nm›fl bulunuyor. 2006 y›l›nda 34 milyon
dolarl›k ihracat yap›lan teknoparklar›n üç
y›ldaki toplam ihracat rakam› 150 milyon
dolara ulaflt›. Bu da tüm teknopark firmalar› tek bir flirket gibi düflünüldü¤ünde, Türkiye’nin en büyük ihracatç›lar› aras›nda
295. s›rada olmalar› anlam›na geliyor.
61
mart-nisan
Boydak’tan Haberler
Kabartay-Balkar Cumhurbaflkan›
Arsen Karnokov’un Kayseri ziyareti
Kardefl flehir iliflkileri kapsam›nda Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mehmet Özhaseki'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelen Rusya Federasyonu'na ba¤l› Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Arsen Karnokov ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) fabrikalar› gezdi ve Kayserili ifladamlar›n›
ziyaret ederek ülkesine yat›r›m yapmaya davet etti.
Gezinin ard›ndan KOSB’deki yeme¤e kat›lan Karnokov, burada yapt›¤› konuflmada, bölgedeki fabrikalar› gezdikten sonra “Türk milletinin ne kadar çal›flkan oldu¤unu'' bir kez daha gördü¤ünü söyledi.
Rusya ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacminin 28 milyar dolar oldu¤unu an›msatan Karnokov, bu hacmin daha da artmas› için Türk
ifladamlar›n› Rusya'ya yat›r›m yapmaya ça¤›rd›.
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici de kalk›nmada sanayileflme ve e¤itimin
önemine de¤inerek, ''E¤itim seviyesi yönünden kentimiz ve ülkemiz
iyi düzeyde. Kayseri'de baflar›l› yöneticilerimiz ve çal›flkan sanayicilerimiz var. ‹lerlememiz sürecek'' diye konufltu.
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki ise konuk
heyetin ziyaretlerinin verimli geçti¤ine inand›¤›n› dile getirerek, Ma-
y›s ay›nda özel bir uçakla Kabartay-Balkar Cumhuriyeti'ne gezi düzenleyeceklerini bildirdi. KOSB Baflkan› Ahmet Hasyüncü de ticarette 6 bin y›ll›k geçmifle sahip Kayseri'nin sanayi alan›nda da ilerledi¤ini vurgulayarak, 40 bin kiflinin çal›flt›¤› KOSB'de 700 fabrikada üretilen ürünlerin 100'den fazla ülkeye ihraç edildi¤ini anlatt›.
Kanokov, Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odas›'n› (KTO) da ziyaret etti. Bu ziyareti s›ras›nda Türk ifladamlar›na
davetini tekrarlayan Kanokov, ''Ekonomimizin geliflmesi için yeni
üretim teknolojilerine ihtiyaç duyuyoruz. Türk ifladamlar›ndan ülkemize gelip yat›r›m yapmalar›n› istiyoruz. Yat›r›mc›lara ucuz
enerji, ucuz iflgücü, vergi indirimleri ve ihracatta KDV iadeleri gibi avantajlar vaat ediyoruz. Ülkemizde yat›r›m yapan Türk
ifladamlar› Rus pazar›na kolayca ulaflabilir ve rekabet imkânlar›n› art›rabilirler. Ülkemize yat›r›m yapmak isteyen firmalara Cumhurbaflkan› olarak bizzat ben yard›mc› olaca¤›m. Her konuda
devlet garantisi verece¤iz. Biz de Müslüman›z. Hiçbir konuda yabanc›l›k çekmeyeceksiniz. Kendinizi ülkemizde kendi evinizde gibi
hissedeceksiniz'' diye konufltu.
‹stikbal ve Bellona Turquality’de yerini al›yor
‹stikbal ve Bellona, dünyan›n ilk ve
tek markalaflma program› Turquality’de yerini al›yor. Türkiye genelinde
sahip oldu¤u tan›n›rl›¤› ve be¤eniyi
yurtd›fl›na tafl›mak amac›yla yurtd›fl›
faaliyetlerini Boydak D›fl Ticaret ile yürüten ‹stikbal
ve Bellona, pazarlama ve marka stratejisini yurtd›fl›nda da etkin bir biçimde yönetmeyi amaçl›yor.
‹stikbal ve Bellona, gücüne güç katacak Turquality
program› ile birlikte hareket etmenin, markalar›n
bilinirli¤i ve Türkiye imaj›na pozitif katk›s› aç›s›ndan
daha da olumlu bir flekilde sonuçlanaca¤›na inan›yor. Yurd›fl›nda 70’ten fazla ülkede, 180 ma¤aza
62
mart-nisan
ve 5 bine yak›n farkl› sat›fl noktas›nda
tüketiciye sunulan ürünler ile ‹stikbal
ve Bellona, konumunu d›fl pazarda
daha da güçlendirmeyi amaçl›yor.
Boydak D›fl Ticaret Genel Müdürü
Murat Bozda¤, Türkiye’nin yurtd›fl›ndaki itibar› aç›s›ndan pozitif Türk markalar› oluflturman›n flart
oldu¤unu belirterek flu aç›klamay› yapt›: “Ülkeler art›k sahip olduklar› markalar ile zihinde canlan›yor.
Bu çerçevede Bellona ve Istikbal Türkiye’yi en iyi flekilde temsil etmek için Turquality ile birlikte belirleyecekleri rotay› uygulayacaklard›r. Turquality Türk
sanayisi için bir dönüm noktas› olacak.”
‹stikbal Afrika’da
büyümeye devam ediyor
Türkiye mobilya pazar›nda 50 y›ll›k tecrübesi ile sektörün lider markas› olmay› baflaran ‹stikbal, 2008 y›l›na yurtd›fl›
ma¤aza yat›r›mlar› ile bafllad›. ‹stikbal,
son olarak Fas’›n Casablanca kentinde
ma¤aza aç›l›fl› gerçeklefltirdi. Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac›
Boydak, BDT Genel Müdürü Murat Bozda¤, Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan›k ve
Bölge Sat›fl Koordinatörü Ömer Yavafl’›n haz›r bulundu¤u aç›l›fla Türkiye’nin Casablanca Büyükelçisi M. Haluk
Il›cak ve Ticaret Müflaviri Ümit Sezer ve
Fasl› ifladamlar› da kat›ld›.
‹stikbal’in Casablanca’daki ma¤azas›
flehrin en yo¤un merkezlerinden biri
olan Ghandi Caddesi’nde bulunuyor.
Ma¤azada, oturma gruplar›ndan ev
tekstiline, mutfaktan banyoya, aksesuardan rayl› dolaplara kadar ev dekoras-
yonu ile ilgili markan›n farkl› ürün gruplar› yer al›yor.
Casablansca’daki ma¤azan›n aç›l›fl›nda
bir konuflma yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, “‹stikbal, Türkiye’deki gücünü yurtd›fl›na da
emin ad›mlarla tafl›yan lider bir marka.
Açt›¤›m›z ma¤aza Fas’taki ilk ‹stikbal ma¤azas› olmas› nedeniyle özel bir önem
tafl›yor. Çok k›sa zamanda Tanca ve Saidiyye baflta olmak üzere Fas’ta üç yeni
ma¤aza daha açmay› hedefliyoruz” dedi.
‹stikbal ayr›ca yurtd›fl›nda 5 bin farkl›
noktada ürünlerini tüketiciye ulaflt›r›yor.
‹stikbal, New Jersey’deki lojistik merkezi arac›l›¤›yla ABD’de, Almanyan›n Bochum kentinde kurulan lojistik merkezi
ile de baflta Almanya olmak üzere, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya gibi
yak›n co¤rafyalarda birçok ma¤azada
ürün sat›fl› gerçeklefltiriyor.
Y›l›n Tüketici
Dostu Ödülü
‹stikbal’in
Bellona Futbol Turnuvas› yap›ld›
Bu y›l dördüncüsü düzenlenen geleneksel Bellona Hal› Saha Futbol Turnuvas›
amac›na uygun bir flekilde sona erdi. Bölümleraras› kaynaflman›n, dostlu¤un ve
bunun yan›nda tatl› bir rekabetin ön
planda oldu¤u turnuvan›n, bu y›l daha
önceki y›llarda yap›lan turnuvalardan
farkl› olan yanlar› var. Dört y›ld›r bu turnuvay› organize eden koltuk döfleme bölümü ustabafl›s› Sebahattin Y›ld›r›m bu
y›l kat›l›m›n daha fazla ve genifl kapsamda oldu¤unu söyleyerek bu turnuvay›
önümüzdeki y›llarda Boytafl Grubu içerisine yayacaklar›n› dile getirdi.
Bu y›l 6 Ocak Pazar günü turnuvaya bafllanarak ilk befl hafta grup maçlar› oynand›. Gruplardan ç›kan tak›mlar çeyrek
final, yar› final ve son olarak 24 fiubat
Pazar günü de final maç› oynand›. Birinci, ikinci ve üçüncüye, iflletmemiz ve ÖzA¤aç-‹fl Sendikas› taraf›ndan tak›mlar›
daha sonraki senelere teflvik amac›yla
ödüller verildi. Daha önceki üç y›l›n ikisinde oldu¤u gibi bu y›l da Koltuk Döfleme
Bölümü turnuvay› zirvede bitirerek mutlu sona ulaflt›. Birincili¤i alan tak›ma kupalar›n› ve ödüllerini Bellona Üretim Müdürü Yard›mc›s› Yakup Karakafl verdi.
Bu y›l dokuzuncusu düzenlenen “Tüketiciyle Dost Alt›n Kalite Zirvesi” kapsam›nda mobilya markas› kategorisinde “Tüketiciyle Dost Alt›n Kalite Ödülü”ne ‹stikbal Mobilya lay›k görüldü. ‹stikbal Mobilya, 10 bin kifli ve seçici komitenin de¤erlendirmeleri sonucu tüketiciye en yak›n marka seçildi. Yenilikçi çizgisi ile modern üretim ve pazarlama anlay›fl›n›
sektördeki deneyimi ile birlefltiren ‹stikbal mobilya, “tüketici odakl›” yaklafl›m› ile
hizmet vererek mobilya sektöründe
standartlar› yükseltmeyi hedefliyor.
Dünya kalite standartlar›nda üretim yapan, ürün kalitesi, da¤›t›m a¤›, sat›fl ve
sat›fl sonras› hizmet anlay›fl› ile tüketici
ihtiyaçlar› ve mutlulu¤unu ön planda tutan ‹stikbal Mobilya, binlerce ürünü, Türkiye çap›nda bini aflk›n ma¤azas›nda kalite, güven ve samimiyet ortam›nda tüketici ile buluflturmaya devam ediyor.
63
mart-nisan
Boydak’tan Haberler
Suriye’deki ilk ‹stikbal ma¤azas› aç›ld›
‹stikbal’in, Ortado¤u yap›lanmas› aç›s›ndan önemli bir halkay› oluflturacak yak›n komflumuz Suriye’deki ilk ma¤azas›, fiam-Halep yolu
üzerindeki gözde al›flverifl merkezlerinden Haraste bölgesinde faaliyete geçti. Ma¤azan›n aç›l›fl›, Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakan›
Amir Hüsni Lütfi, Türkiye’nin Suriye Büyükelçisi Dr. Ahmet O¤uz Çelikkol, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak,
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko¤lu ve Boydak
D›fl Ticaret Genel Müdürü Murat Bozda¤, Boydak Holding Mobilya
Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan›k, Bellona Pazarlama
Müdürü Bülent Al›c›, Bölge Sat›fl Koordinatörü Ömer Yavafl, Müfl-
teri Hizmetleri Temsilcisi Ahmet Karabacak, ma¤azan›n sahibi
Bashir Moussawi ve Suriye Ticaret Müflavirli¤i temsilcilerinin kat›ld›¤› bir törenle gerçeklefltirildi.
‹stikbal markal› tüm ürünlerin sergilenece¤i iki katl› ma¤azan›n,
1350 metrekare sat›fl alan› ve 1600 metrekarelik depo bölümü
bulunuyor. Boydak Holding olarak ‹stikbal markas›yla, bu ma¤azan›n ard›ndan Suriye’de Halep, Lazkiye, Hama, Humus ve Tartus
flehirlerinde de ma¤aza aç›lmas› planlan›yor. Ürünlerimizin modern tasar›m› ve fonksiyonelli¤i, genelde klasik ürünlerin üretilip pazarland›¤› Suriye pazar›nda oldukça ilgi görüyor.
Gençler Hentbol
fiampiyonas›
sona erdi
Antalya'da düzenlenen, 2008 Liseli Gençler
Hentbol fiampiyonas›, 2 Mart Pazar günü oynanan maçlarla sona erdi. Dilek Sabanc›
Spor Salonu’nda gerçekleflen flampiyona finalinde, bayanlarda ‹stanbul Çengelköy Lisesi
ile Antalya Muratpafla K›z Lisesi tak›mlar› karfl› karfl›ya geldi. Akdeniz Bölge Bayimiz Kale
Pazarlama A.fi.’nin sponsor olarak destek
verdi¤i Muratpafla K›z Lisesi Hentbol Tak›m›,
finalde Çengelköy K›z Lisesi’ni 16-15 yenerek
flampiyonlu¤unu ilan etti.
64
mart-nisan
Kale Cup Futbol Turnuvas›
çekiflmeli geçiyor
Akdeniz Bölge Bayimiz Kale Pazarlama A.fi.’nin geleneksel olarak her y›l
bölge bayilerinin kat›l›m›yla düzenledi¤i Kale Cup Futbol Turnuvas›’n›n
2008 aya¤› son derece çekiflmeli maçlara sahne oluyor. Antalya Bellona
bayilerinden Bayramlar Mobilya, befl haftad›r turnuvan›n liderli¤ini sürdürürken, geçen y›l›n flampiyonu Hanedan Mobilya flanss›z bir sezon geçiriyor. Korkuteli, Burdur, Kemer gibi Antalya d›fl›ndaki bayilerimizin kat›l›m›
ile devam eden turnuva, yerel bas›na da konu oluyor. Kale Cup Organizasyon Komitesi’nin organize etti¤i maçlar pazar günleri oynan›yor ve bayilerimiz genellikle aileleriyle birlikte izleyici lobisinde yerlerini al›yor. Akdeniz
bölgesindeki ‹stikbal, Bellona ve Mondi bayilerimizin, ma¤aza müdürleri ve
sevk›yat personellerinin birbirini tan›malar› ve kaynaflmalar› amac›na da
hizmet etmekte olan turnuva, zaman zaman genel merkezden gelen kat›l›mc›lar ile giderek renkleniyor.
Bulmaca
Bulmacam›z›n çözümü 4. sayfadad›r.
66
mart-nisan

Benzer belgeler