Tez Yazım Kılavuzu - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Tez Yazım Kılavuzu - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
TEZ YAZIM KILAVUZU
1. GİRİŞ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Anabilim Dallarında
hazırlanacak olan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralları
tanıtmayı ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğu sağlamayı amaçlayan bu
kılavuzda, tezlerin yazımıyla ilgili bilimsel yazım ilkeleri kısa ve öz bir şekilde
verilmiştir. Bu kılavuzun yayın tarihinden sonra, yüksek lisans veya doktora tezi
hazırlayacak olan öğrencilerin kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve içerik ile ilgili
kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ile
seminerlerin
de
bu
kılavuzda
verilen
kurallara
uygun
olarak
hazırlanması
gerekmektedir.
2. TEZ SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
2.1. Savunma Sınavından Önce
Tezini danışman gözetiminde hazırlayan öğrenci Enstitümüz Web sayfasında bulunan
YL için 204, DR için 312 numaralı “Tez Savunma Jürileri Öneri Formu” ile YL için
201, DR için 313 numaralı “Tez Savunma Sınav Duyuru” formlarını ve “İntihal
Programı Raporunu” Anabilim Dalı Kurulunda görüşülmek üzere Anabilim Dalı
Sekreterine teslim eder. Öğrenci sınav tarihinden 15 gün önce Tez ve Tez
Önerilerini yedek jüri üyeleri de dahil olmak üzere tüm jüri üyelerine gönderir.
2.2. Savunma Sınavından Sonra
Jüri üyelerinin belirlediği düzeltmeler varsa bu düzeltmeler en geç bir ay içerisinde
tamamlandıktan sonra tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde Enstitü Müdür yardımcısına
teslim edilerek son kontrol yaptırmalıdır. Kontrol işlemleri tezlerde hata kalmayıncaya
kadar devam edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç tamamlandıktan sonra aşağıda
verilen işlemler yapılmalıdır.
1
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri,
TR210001000239352153995001 numaralı Ziraat Bankası Tokat Merkez Şubesine Tez
Kapağı için para yatırmaları ve dekont ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.
(8 Adet YL Kapağı: 48 TL, 10 Adet Doktora Kapağı: 60 TL)

http://tez2.yok.gov.tr/ sayfasından doldurulacak 3 adet Tez Veri Formu ıslak
imzalı halde

8 veya 10 Adet Basılı Tez,

2 Adet CD; Tezin tamamının, imzalı tez kabul ve onay sayfasının (tarayıcı
yoluyla), Özet ve Abstract’ın, hepsinin tek bir dosya halinde PDF formatında
kopyalanmış olduğu CD’yi, Enstitüye teslim ederler.
2.3. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Çıkış Evrakları,
Yüksek Lisans için;
Enstitünün Web sayfasında bulunan formlar kısmından 117-206-207 numaralı formları,
Doktora İçin;
Enstitünün Web sayfasında bulunan formlar kısmından 117-317-318 numaralı formları
doldurarak teslim eden öğrenciye Diploması verilir.
3. GENEL YAZIM PLANI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim edilecek tezlere ait yazım
kuralları ve diğer biçimsel özellikler aşağıda belirtilmiştir.
3.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği
Tezler A4 boyutunda (210x297mm) ve en az 80 g/m2 ağırlığında “birinci hamur” beyaz
kağıda basılmalı ve çoğaltılan kopyaları net ve okunaklı olmalıdır.
2
3.2. Sayfa Düzeni
Başlık ve dip notlar dahil olmak üzere her sayfada metin yazıları üstten ve soldan 3,5
cm, sağdan ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
Tez ciltlenip kesildikten sonra yaklaşık 200x285 mm boyutunda olmalıdır.
Satır sonundaki kelimeler bölünmemelidir.
3.3. Yazı Özelliği
Tez, bilgisayar ortamında (MS Word, Scientific Word, Latex vb. programı ile) kağıdın
bir yüzüne yazılmalıdır.
Tez, kaliteli çıktı veren bilgisayar yazıcı kullanılarak alınmalıdır. Daktilo ile tez yazımı
ve nokta vuruşlu yazıcı çıktıları kabul edilmez. Tezin hiç bir bölümünde elle ya da
daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilmez.
Bütün sembol ve özel işaretler bilgisayar veya şablonla yazılmalıdır. Bilgisayar
ortamında oluşturulması olanaksız şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve
semboller şablonla yazılır.
Yazı tipi olarak Times New Roman seçilmeli, yazı büyüklüğü 12 punto olmalı, yazılar
siyah renkte olmalıdır. Zorunlu durumlarda çizelge ve şekiller ile başlıklarında veya
formüllerde daha küçük punto kullanılabilir (Punto yazı karakterinin büyüklüğünü
gösteren yazı yüksekliği birimi olup, 0,35 mm olarak alınır).
Alt ve üst indislerin (subscript, superscript) yazımında estetik kaygılar ya da yazarın
tercihine bağlı olarak düz yazı büyüklüğünden daha küçük karakter kullanılabilir. Bu
durumda tek koşul, kullanılan indislerin okunabilir büyüklükte olmasıdır.
3
Latince kelimeler italik yazılmalı, altı çizilmemelidir. Yazımda noktalama işaretlerinden
sonra 1 karakter boşluk bırakılmalıdır.
3.4. Yazım Planı
Bölüm, alt bölüm başlıkları ve satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından başlamalı,
blok sistemine (justified) göre yazılmalıdır. Paragraflar sol bloklu şekilde başlamalı ve
paragraflar arasında1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Yazıların sağ ve sol kenarları
dikey olarak aynı hizada olmalıdır.
3.5. Anlatım
Yazımda olabildiğince kolay anlaşılır, açık ve sade bir anlatım tercih edilmeli, bilimsel
bir dil kullanılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından (edilgen) yapılmalı, tümceler kısa
ve özlü olmalıdır.
Yazımda anlam ve kapsam birliği yönünden paragraflar oluşturulmasına ve
paragrafların bölüm başlığına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bölüm başlığı
altındaki paragraf sayısı anlatım kurgusuna bağlı olmakla birlikte, tek cümlelik paragraf
kullanmaktan kaçınılmalıdır
Noktalama ve imlâ için Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne
uyulmalıdır.
İhtiyaç duyulduğu takdirde, danışmanın önerisi, Anabilim Dalı Kurulu’nun uygun
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile tez yazımında Üniversitelerarası Kurul
tarafından uygun görülen bir yabancı dil kullanılabilir.
4
3.6. Satır Aralıkları
Tez metninin yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
Özet, İngilizce Özet, şekil ve çizelge adları, alıntılar, dipnotlar, eşitlikler, dizinler ve
kaynakların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır.
Çizelge ve şekil adları ile çizelge ve şekiller arasında 1 aralık (tek satır aralığı) boşluk
bırakılmalıdır.
Özet, İngilizce Özet, İçindekiler ve bölüm başlıkları gibi ana başlıklar yeni bir sayfadan
başlayarak yazılmalıdır. Ana ve alt bölüm başlığı arasında, ana bölüm başlıklarıyla ilk
paragraflar arasında, alt bölüm başlıklarıyla bunların ilk paragrafları arasında, bir bölüm
veya alt bölümün son satırıyla bir sonraki alt bölüm başlığı arasında 1 aralık (1,5 satır
aralığı) boşluk olmalıdır.
Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz. Bu durumda başlık bir sonraki
sayfada yazılır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da
sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
3.7. Sayfaların Numaralanması
Özet, İngilizce Özet, Önsöz ve/veya Teşekkür, İçindekiler ve varsa Şekil, Çizelge,
Simge ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları, “i, ii, iii, iv,v, vi,...” şeklinde küçük
harf Romen Rakamları ile, giriş bölümü ile başlayan tez metni ise “1, 2, 3,...” şeklinde
numaralandırılmalıdır.
Sayfa numaraları sayfa altında ve ortada olmalı, alttan 2 cm yukarıya yazılmalıdır.
Sayfa numarasının büyüklüğü 12 punto olmalı, sayfa numaralarının önünde ve arka
yanında ayıraç, çizgi vb. karakter kullanılmamalıdır.
5
Tezinizde yatay sayfalar varsa, sayfa numarası tüm tezdeki gibi devam etmelidir.
Tezde EKLER kısmı varsa bu kısımda da numaralandırma devam etmelidir.
İç kapak ile onay sayfası dışında bütün sayfalar numaralandırılmalıdır.
3.8. Bölüm Başlıkları
Birinci derece bölüm başlıkları (ana başlıklar), yazımda kullanılan puntoda (12 punto)
tümüyle büyük harflerle yazılmalıdır. İkinci derece alt bölüm başlıklarında her
kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derece
bölüm başlıklarının yalnız ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Tüm
bölüm başlıkları koyu (bold) olmalıdır. Üçüncü dereceden daha ileri derecede numaralı
alt bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Ancak, yazar konuyu daha iyi açıklamak için
dördüncü derece ve daha ileri dereceli bölüm başlıklarına ihtiyaç duyuyorsa bu durumda
4., 5. ve 6. dereceli başlıklar için sırasıyla, düz altı çizili, italik ve altı çizili italik ara
başlıkları koyu olmamak kaydıyla kullanabilir.
Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden başlıklarda eğer "ve/veya/ile" vb. bağlaçlar varsa,
bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.
Başlıkta yer alan lâtince bitki ve hayvan cins adlarının ilk harfi büyük, tür adlarının ilk
harfi küçük ve italik olarak yazılmalıdır.
Matematik ve İstatistik anabilim dallarına ait tezlerde "Örnek" ve "İspat" ifadeleri italik
"Tanım", "Lemma" ifadeleri ise düz olarak koyu olmadan yazılmalıdır.
Bir satıra sığmayan başlıkların diğer satırları, ilk satırın (numara hariç) başladığı
kolondan başlatılarak (1 satır 1 aralıklı) blok yazım yapılır. Başlığın sonuna herhangi
bir noktalama işareti konulmamalıdır.
6
Bölüm başlıkları sol sayfa boşluğundan başlayarak numaralandırılmalı ve yazılmalıdır.
Numaralı bölüm ve alt bölüm başlıkları arasında numarasız ara başlıklar varsa bunlar
sırasıyla düz altı çizili, italik ve altı çizili italik olarak verilmeli, vurgulanmak istenen
kelimeler, cümleler veya tanımlamalar varsa bunlar da italik olarak verilebilir. Bu ara
başlık, kelime/cümleler kesinlikle koyu yazılmamalıdır.
Bölüm başlıkları, o bölümde açıklanan fikirlerin özünü belirtecek ya da kapsayacak
şekilde olmalıdır. Başlıkta gereksiz kelimelere yer verilmemeli, çok uzun başlıklardan
kaçınılmalıdır. Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli, bölüm ve alt
bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir.
3.9. Tez İçerisinde Kaynak Gösterme
Kaynak gösterme (Değinme), her bilimsel çalışmada kaçınılmaz olarak ve doğru bir
biçimde uygulanması gereken bir işlemdir. Değinmeler, varsayımların dayandırılması
yoluyla araştırma konusunun daralmasını sağladığı gibi elde edilen sonuçların
irdelenmesi yönünden de büyük önem taşırlar. Diğer yandan, değinme aynı zamanda
daha önce gerçekleştirilen benzer çalışmalara verilen değerin de bir göstergesidir. Bu
nedenle başkaları tarafından yoğun çabalar sonucu gerçekleştirilen çalışmaların, yazılı
ya da çizili her türden sonuçlarının kaynak göstermeden kullanılması, bilimsel etik
kurallarına uymayıp yasa dışı bir uygulamadır. Bu konuya gereken özenin
gösterilmesindeki tüm sorumluluk tez yazarına aittir. Tez içinde değinilen her kaynak,
tezin "KAYNAKLAR" bölümünde mutlaka yer almalıdır. Benzer şekilde, bu dizinde
yer alan kaynaklara da metin içinde değinilmiş olması gerekir.
Tez içinde kaynak gösterme yazarın soyadına göre yapılmalıdır.
Yazarın soyadına göre kaynak gösterme, "Soyadı, Yıl" sistemine (Harvard sistemi) göre
yapılmalıdır. Değinilen eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)ı (ilk harfi büyük, diğerleri
küçük harf olarak) ve eserin yayın yılı yazılmalı, soyadından sonra virgül konularak
ayrım yapılmalı ve 1 karakter boşluk bırakılmalıdır.
7
Kaynak cümle içerisinde veya cümle sonunda kullanılıyorsa kaynağın yılı parantez
içerisinde gösterilmelidir.
Örnek:
 Hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir (Düzgüneş, 1976).
 Düzgüneş (1976), hayvan ıslahı uygulamalarında esas konunun fenotip
olduğunu bildirmiştir.
“a” ve “e” takıları, yayın tarihine göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir.
Örnek:
 Düzgüneş (1976)'e göre, hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir.
İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, Türkçe ve yabancı yayınlarda yazar soyadları
arasına "ve" bağlacı konmalıdır.
Örnek:
 Ülkemiz koşullarında durak genişliği 110-115 cm alınabilir (Balaban ve Şen,
1988).
 Şaşırtmasız grid sistemi kararlılık açısından daha avantajlıdır (Acharya ve
Mauhalled, 1989).
İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra Türkçe
ve yabancı kaynaklarda ve arkadaşları anlamına gelen "ve ark." kısaltması
kullanılmalıdır.
Örnek:
 ………………………………………………….(Feldman ve ark., 1989).
Kaynak bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa, bilginin yer aldığı ilk
yayın elde edilememişse, önce asıl yayına atıfta bulunup, sonra parantez içinde alıntı
yapan yazar belirtilmelidir.
8
Örnek:
 Lush (1945)'a göre kalıtım derecesi, akraba şahısların birbirlerine benzerlik
bakımından akraba olmayanların birbirlerine benzerliklerine nazaran üstünlüğü
olarak da tarif edilebilir (Düzgüneş, 1976).
 Öztürk (1997) tarafından bildirildiğine göre; yapma gravite dönüşümü ilk defa
Baranov (1957) tarafından yapılmıştır.
Aynı yazar(lar)ın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa,
yayınlar tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru “,” virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır.
Aynı yazar(lar)ın aynı yıla ait yayınları ise yayın yılını takip eden a,b, c … harfleri ile
sıralanmalıdır.
Örnek:
 En önemli sakıncası bodur ağaçcık olmaları nedeniyle çiçek tozlarının dağılma
sahaları dar bir alanda olmaktadır (Bilgen,1968, 1973, 1982).
 Süperkritik ve kritik yakını koşullarda enzim aktivite ve kararlılıkları
incelenmiştir (Habulin ve Knez, 2001a, b).
Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa, yazar soyadları ve yayın yılları
ayrı ayrı yazılıp en eskiyayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları
noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
Örnek:
 ………………… ( Alkan, 1973; Olgun, 2000; Ekmekyapar, 2003).
Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen Türkçe ve
yabancı yayınlarla kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar,
“Anonim, yıl” olarak belirtilmelidir.
Örnek:
 Türkiye’de elma üretimi 1995 yılında 2 100 000 tona ulaşmış bulunmaktadır
(Anonim, 1996).
9
 FAO kaynaklarına göre Türkiye elma üretimi açısından dünyada beşinci
sıradadır (Anonim, 2005).
Sözlü ve yazılı görüşmeler de metin içerisinde ‘Soyadı, yıl’ sistemi ile belirtilmelidir.
Kaynaklar dizininde ise kişi ad(lar)ı ve tarih diğer kaynaklar gibi yazılmalı, tarihten
sonra sırası ile yazılı / sözlü görüşme ibaresi ve adres yer almalıdır.
Örnek:
 Ülger (2007), cin mısırında melez gücünün artışını mısırından daha düşük
olduğunu ifade etmiştir.
Elektronik gazete, dergi, ansiklopedi, kitaplar, CD-ROM ve çeşitli internet kaynakları,
metin içerisinde yazar belli değilse Anonim ve erişim yılı, yazar adı belli ise yazar adı
ve erişim yılı belirtilerek verilmeli, kaynaklar dizininde mutlaka internet adresi
belirtilmelidir.
Örnek:
 McKay ve ark.., tarla bezelyesi üretimi ile ilgili yürüttükleri denemede, tohum
ekim oranının tohum büyüklüğüne bağlı olduğunu belirtmişlerdir (Anonim,
2004).
 NOVO NORDISK verileri enzimlerin kullanımında deterjan endüstrisinin
birinci sırada yer aldığını göstermektedir (Anonim,2004).
Bir başka yayından aynen alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin
açıklama yazısında "Soyadı, yıl" sistemine göre değinme yapılmalıdır.
Örnek:
 Çizelge 2.2. Bazı bitki türleri için ışınım enerjisi miktarı (Ashrae, 1991)
10
3.10.
Ara Notlar
Ara notlar, metin içerisinde iki tire arasında, parantez içinde ve tırnak içinde verilebilir.
a) iki tire arasında -.....................b) Parantez içinde (.....................)
c) Tırnak içinde “.....................”
Örnek:
 Bilimsel ve kesinleşmiş bir hipotez olarak kullanılan bu ilişki, Waber ve Planck
Teorisi'ne göre son derece tartışmalıdır. Bu kavram, -survival of the fittestbiyoloji ve sosyolojide farklı anlamlarda kullanılmıştır.
 Avrupa'da fizik eğitimi yapmış olan Boas, Einstein'in (özellikle Rölativite
Teorisi'nin) etkisi altında kalmıştır.
3.11.
Dipnotlar
Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve
okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar, birkaç satır
halinde aynı sayfanın altında dipnot olarak verilebilir.
Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra 1aralık (1 satır aralığı) boşluk
bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile
ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken boşluk kullanılmamalıdır.
Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında 1 aralık (1 satır aralığı) boşluk
bırakılmalıdır. Dipnot numarasıyla açıklaması arasında 1 karakter boşluk bulunmalıdır.
Dipnot açıklaması, 1 satır aralıklı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Dipnotlar her sayfa
içinde belirtme sırasına göre“¹” den bot açıklaması mutlaka değinmenin geçtiği
sayfada yer almalı, kaynak göstermede kullanılmamalı ve yalnızca özel açıklama veya
tanımlamalar için kullanılmalıdır.
11
Örnek:
 .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................................................................metal katyonu
yüksek bir değerlikte bulunabiliyorsa, reaksiyonun başında meydana getirilen
radikallerle1
indirgenme-yükseltgenme
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
_________________________________
1
Çözelti ortamında radikal meydana getirmek için radikalik özelliği bilinen azo bisizobütironitril
gibi kolayca radikal ara ürünlere dönüşebilen reaktifler kullanılır.
3.12.
Alıntılar
Tez içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı
tırnak “........” içinde yazılır.
Örnek:
 Wallast
(1990),
bu
durumu
şu
şekilde
açıklamıştır:
"CaCO3'ın
iki
polimorfundan aragonitin çözünme hızının kalsitinkinden biraz daha yüksek
olması, iki kristal sisteminin bağ enerjileri arasında küçük bir fark olduğunu
ortaya koymaktadır"
3.13.
Simge ve Kısaltmalar
Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri
kullanılarak Türk Dil Kurumu’nun (TDK) İmla Kılavuzuna göre kısaltmalar yapılır.
Yapılan kısaltma ilk anıldığı yerde parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar
SİMGELER ve KISALTMALAR "Kısaltmalar" alt başlığı altında alfabetik sırayla
sunulmalıdır.
12
Kuruluş, kitap, dergi vb. adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin
büyük olarak yazılmasıyla yapılır.
Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır
(Örneğin; D, B, KB, GD, vb.).
Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda genellikle nokta kullanılmaz. Ancak askeri
kelimelerin kısaltmalarında ve diğer bazı örneklerde nokta konulması gelenekleşmiştir.
Örnek:
 Orta Anadolu Sismoloji istasyonları Ağı (OASİA)
 Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.)
 Faz değişim maddesi (FDM)
 Milattan önce/Milattan sonra (M.Ö/M.S)
 Kaynak Kredi Destekleme Fonu (KKDF)
 Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)
Tezlerdeki sayısal değerlendirmeler ve boyut değerlendirilmelerinde SI (System
International) birim sistemine uyulması zorunludur. Birimler ve simgelerin kullanımı ve
yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalı, birimlerin
simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgelerin (cm, m,
cal, kw, 1/s vb.) sonuna nokta konulmamalıdır.
Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük
harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu
dikkate alınır. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan
kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır.
Örnek:
 kg’dan
TUBİTAK’ın
 cm’yi
ASALSAN’da
 mm’den
UNESCO’ya
13
3.14.
Sayıların Yazılışı
Ondalıklı sayılar yazılırken nokta kullanılmalıdır.
Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren sola doğru üçerli
gruplandırma yapılıp bu gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ancak bu
boşlukta nokta veya virgül kullanılmamalıdır.
Örnek:
 2,45 yanlış
8 245 354 doğru
 2.45 doğru
8,245 354 yanlış
8.245.354 yanlış
1,000,000 yanlış
Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik
verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.
Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır (iki yüz, üç yüz altmış beş).
Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında,
kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların
numaralandırılmasında kullanılabilir (XX. yüzyıl, 1.XI.1928, I.Cilt, XII. Cilt).
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya
rakamdan sonra bir nokta konur ya dar akamdan sonra kesme işareti konularak derece
gösteren ek yazılır (15., 56., XX.; 5'inci, 6'ncı).
Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra yalnızca kesme işareti ve ek yazılır;
ayrıca nokta konmaz (8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci).
14
Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir (2'şer değil ikişer, 9'ar değil dokuzar,
100’er değil yüzer).
3.15.
Eşitlikler (Denklemler)
Metin içerisindeki bütün eşitlikler baştan itibaren (1), (2), (3)...., veya bulundukları ana
bölüm numaralarına göre (1.1), (1.2),(1.3)...., şeklinde, ekteki denklemler ise (E.1),
(E.2), (E.3), şeklinde numaralanır.
Eşitlikler sayfa ortalanarak yazılmalı ve eşitlik ile metinler arasında üsten ve alttan 1,5
satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Eşitlik numarası sağ kenara yerleştirilir. Eşitlikle, eşitlik numarası arasına yatay olarak
sıralama işaretleri (....., -.-.-,)koymaya gerek yoktur. Metin içerisinde eşitliğe
değinilirken "Eşitlik 2.3. örneğinde olduğu gibi” yazılır.
Eşitlikte yer alan terimler alt satırda tanımlanmalı, varsa birimleri parantez içerisinde
verilmelidir.
Örnek:
 qh,d= UA(ti-td)
 IO3ˉ + 3HSO3ˉ
 aA + bB
3.16.
(2.1)
I ˉ + 3HS04 ˉ
cC + dD
(3.5)
(3.6)
İstatistikî Parametrelerin Sunumları
İstatistiki değerlendirmelerde önem seviyesini göstermek için parantez içerisinde "(p<
önem seviyesi)" kullanılmalıdır.
15
4. ŞEKİL ve ÇİZELGELER
Tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekil ve çizelgeler bulunabilir. Tez
içerisinde kullanılacak fotoğraflar, SEM gibi mikroskop görüntüleri, görüntülü
bilgisayar çıktıları, haritalar ve bunların dışında kalan grafik, histogram, akış şeması,
organizasyon şeması vb. “Şekil” olarak tanımlanır.
Şekil ve grafikler aydınger veya beyaz kağıda çini mürekkebi ya da bilgisayar yazıcısı
ile çizilmelidir. Grafiklerin çıktıları renkli yazıcılardan da alınabilir.
Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar yazıcı veya
rapido, letraset vb. kullanılarak yapılmalı; bunların okunacak kadar büyük olmasına
dikkat edilmelidir. Şekillerde çizgisel ölçek kullanılır.
Şekil ve çizelgelerle ilgili sembol veya kısaltmaların açıklaması yazar tarafından uygun
görülürse, şekil veya çizelgenin altçizgisinin altına sol kenarından başlamak üzere
yazılabilir. Şekil ve çizelge alt kenarıyla metin arasında 1 aralık (1,5 satır aralığı)
boşluk bırakılır.
Çizelge açık veya kapalı çerçeveli olabilir. Açık çerçeveli çizelgede en az 3 yatay çizgi
bulunur. Bunlardan birincisi çizelge üst kenarını, ikincisi sütun başlıklarını, üçüncüsü
çizelgenin
alt
kenarını
göstermelidir. Çizelge
çerçevesiyle düşey ve
yatay
bölümlendirme çizelgeleri arası kalın ve gölgeli olmamalı, normal kalınlıkta olmalıdır.
Şekil veya çizelge içeriğinde yer alan rakamlar, kelimeler, semboller, kısaltmalar vb.
açık, görülebilir ve anlaşılabilir şekilde düzenlenip gösterilmelidir. Şekil ve çizelge
içindeki karakterler 8 puntodan küçük olmamalı, uluslararası kısaltmalar dışındaki
diğer bütün kısaltmalar tanımlanmalıdır.
4.1. Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirmesi
16
Tezde bulunan bütün şekil ve çizelgelerden metin içerisinde söz edilmelidir. Şekil ve
çizelgeler sayfa düzeni esaslarına uymak koşulu ile metin içerisinde ilk söz edildikleri
yerlere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır.
Şekil ve çizelgeler sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yerleştirilmeli ve sayfa
kenarlarında (yatay veya dikey) bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır.
Tez içerisinde katlanmış şekil veya çizelge olmamalı, taşma durumunda olanlar ya
küçültülmeli ya da ekte sunulmalıdır. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler
varsa bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenmelidir.
Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise, bir sayfa
boyutunda (uygun yerden) bölünebilir.
Çizelgenin devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve başlıkla verilmeli;
ancak, çizelge numarasından sonra parantez içerisinde ‘‘Devam’’ibaresi yazılmalıdır.
Örnek:
 Çizelge 4.3. DSA’da göz çalışmasında deterministik etkiler için eşik değerini
geçen skopi ve DSA sınırları
 Çizelge 4.3. (Devam) DSA’da göz çalışmasında deterministik etkiler için eşik
değerini geçen skopi ve DSA sınırları
Yarım sayfa veya yarım sayfaya yakın yer tutacak çizelge veya şekillerde, şekil veya
çizelge sayfanın üstünde ya da altında bulunmalıdır. İki veya daha çok küçük şekil ve
çizelge aynı sayfada verilebilir. Bunlar birbiriyle yakından ilgili ise "a, b, c, d,e....."
şeklinde simgelenerek hepsine tek bir şekil veya çizelge numarası verilebilir. Fakat
bunlar ayrı ayrı tanımlanmalıdır.
Tez sayfası üzerine yapıştırılarak sunulan fotoğrafların, tez sayfaları arasında
oluşabilecek kabarıklığı önlemek amacı ile ince(single weight) fotoğraf kağıdı üzerine
basılmalıdır. Fotoğraf yapıştırılan sayfaların büzülüp deforme olmalarını önlemek için
kuru yapıştırma yöntemleri kullanılmalı veya ikiyüzlü yapışkan bant (klişe bandı)
17
kullanılmalıdır. Pek çok tezin ciltlenmesi sırasında yapıştırıcıların zamanla bozulmaları
ve yapıştırılan resmin tezden kopması nedeniyle bu tür resimlerin elektronik ortama
alınarak tez yazımında kullanılan yazılım içine gömülmeleri (embedding), uygun ve
akılcı bir çözüm olacaktır. Bu olanaksız olduğunda yazar, şekilleri ilgili sayfanın
çoğaltılmaya hazır son kopyası üzerine yapıştırarak fotokopiyle çoğaltma yoluna
gidebilir.
4.2. Şekil ve Çizelgelerin Numaralandırılması
Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalı ve numaralama işlemi
rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her ana bölüm için kendi aralarında birbirinden
bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır.
Örnek:
 Şekil 1.1., Şekil 1.2., Şekil 2.1., Şekil 3.2.,
 Çizelge 1.1., Çizelge 1.2., Çizelge 2.2., Çizelge 3.4.
4.3. Şekil ve Çizelge İsimleri
Şekil numarası ve ismi şeklin altına yazılmalı; şekil ismiyle şeklin alt kenarı arasında 1
aralık (Tek satır aralığı) boşluk bırakılmalıdır.
Çizelge numarası ve ismi çizelgenin üstüne yazılmalı; çizelge ismi son satırıyla
çizelgenin üst kenarı arasında1aralık (Tek satır aralığı) boşluk bırakılmalıdır.
Şekil ve çizelge açıklamaları olabildiğince öz ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil ve çizelge
açıklamalarının yazımında birinci kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük
yazılmalı ve bitiminde nokta ya da virgül konulmamalıdır.
İsimlerin bir satırı aşması durumunda ikinci ve diğer satırlar1 satır aralığı ile yazılmalı,
birinci satır başı ile aynı hizadan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır.
18
Örnek:
İlgili şekil alanı

Şekil 1.3. Tokat ili fiziki haritası
Çizelge 3.1. Sıcaklıkların aylara göre değişimi
İlgili çizelge alanı

4.4. Şekil ve Çizelgelere Yapılacak Değinmeler
Şekil ve çizelgelere konu içerisinde değinilirken özel isim gibi değerlendirilmeli, ilk
harfleri büyük yazılmalıdır.
Şekil ve çizelgelere yapılacak değinmelerde, eğer değinilen şekil değinilen sayfa ya da
bir sonraki sayfada yer alıyorsa, değinme aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi
olmalıdır.
Örnek:
 Denemeye alınan tohumların bazı fiziko-mekanik özellikleri çeşitlere göre
verilmiştir (Çizelge 4.4).
 Bu kategorideki meyve sularına ait Japon Gıda Standart’ları Çizelge 2.1’de
verilmiştir.
 Deney verilerinin Çizelge 4.3'de sunulan istatistiksel sonuçlarına göre.......
Eğer tezin herhangi bir sayfasında daha önceki sayfalarda değinilmiş ve yer almış olan
şekil ve çizelgelere atıfta bulunmak gerekiyorsa, değinme tırnak içerisinde "bakınız"
anlamına gelen "bkz.” kısaltmasıyla yapılmalıdır.
Örnek:
 Peynir örneklerinde ortalama kuru madde değerleri (bkz. Çizelge 3.1) ile toplam
bakteri içeriği arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir.
19
Bir başka yayından aynen ya da değiştirilerek alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa,
şekil veya çizelgenin açıklama yazısında “soyadı ve yıl” sistemine göre değinme
yapılmalıdır.
Örnek:
 Şekil 3.4. Fermantasyon süresinin çay deminin özellikleri üzerine etkisi
(Hainsworth, 1969)
5. TEZ KAPAĞI ve ÖN SAYFALAR
5.1. Dış Kapak
Dış kapak için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından
hazırlanan pencereli standart hazır kapaklar kullanılmalıdır. Kapağın pencere kısmına
denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak tezin başlığı, adı soyadı,
tezin türü (Y.Lisans Tezi/Doktora Tezi), anabilim dalı, danışmanın unvanı, adı, soyadı,
yıl ve "Her hakkı saklıdır" ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapağın arkasında
olmalıdır.
Tezin başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
Yazımda 12 punto (sığmıyorsa daha küçük punto) ve 1 satır aralığı kullanılmalı,
yalnızca yazarın adı soyadı kısmının altında ve üstünde 2 satır aralığı boşluk
bırakılmalıdır. Yazılar kalın (bold) olmalıdır.
Tezin başlığı olabildiğince kısa ve öz olmalı ve tezin konusunu ve içeriğini en iyi
şekilde yansıtmalıdır.
5.2. İç Kapak
20
İç kapak sayfasının yazımında 12 punto ve 1 satır aralığı kullanılmalı, ancak tezin
başlığı 14 punto harflerle sola dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılar kalın (bold)
olmamalıdır.
5.3. Çalışmayı Destekleyen Kuruluş Bilgileri Sayfası (Varsa)
5.4.
5.5. Onay Sayfası
Tez savunmasından sonra başarılı olan aday, (..........) ile boş bırakılan yerlere danışman,
jüri üyeleri ve Enstitü Müdürünün unvan, ad ve soyadını (kısaltma yapmadan)
bilgisayarda yazmış olmalı, bu sayfayı çoğaltarak ilgili kişilere ayrı ayrı mavi renkte
mürekkepli kalemle imzalatmalıdır.
5.6. Tez Beyan Sayfası
Tezin özgün ve bilimsel etik değerlere bağlı kalınarak hazırlandığına ilişkin bilgileri
içeren “BEYAN SAYFASI” tez de bulunmalıdır. Tez beyan sayfası tezi yapan öğrenci
tarafından imzalanmalıdır.
5.7. İthaf Sayfası
İthaf sayfası zorunlu değildir. İthaf kısa olmalıdır. Yazarın tezini ithaf ettiği kişi/kişiler,
12 puntodan büyük olmamak kaydıyla herhangi bir yazı sitili ve yazı tipinde (font)
yazılabilir.
5.8. Türkçe ve İngilizce Özet
Türkçe yazımda Türkçe özet, İngilizce yazımda İngilizce özet önce yazılır.
21
Özet ve İngilizce Özet anahtar kelimeleriyle birlikte bir sayfayı geçmemeli ve yazımda
1 satır aralığı kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet metninde tezin adı
bulunmalıdır.
Sayfanın üst kısmına "ÖZET/ABSTRACT" kelimesi büyük harfle kalın (bold)
yazılarak ortalamalıdır.
Makalenin veya tezin küçültülmüş bir şekli olarak bakılması gereken Özet ve Abstract
bölümünde, araştırmanın esas amaçları ve kapsamı bulunmalı, kullanılan metodoloji
tanımlanmalı, bulgular ve sonuçlar özetlenmelidir.
Tezin en az 150, en fazla 400 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti, onay sayfasından
sonra arka arkaya yer almalıdır.
Özet/Abstract metninden sonra 2 aralık (iki 1 satır aralığı) boşluk bırakılarak yıl ve
sayfa sayısı sola dayalı olarak belirtilmeli, daha sonra ise anahtar kelimeler/keywords
yazılmalıdır.
Anahtar kelimeler, yıl ve sayfa sayısı satırından sonra 1 aralık (1 satır aralığı) boşluk
bırakılarak sola dayalı ve 1 satır aralıklı yazılır.
Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve sayısı 8’den fazla olmamalıdır. Tez
çalışmasının yaygın olarak duyurulması yönündeki en önemli araçlardan birisi anahtar
kelimelerdir. Günümüzde pek çok kütüphane ve diğer türden yayın sağlama sistemleri
bilimsel yayınları anahtar sözcükler bazında sınıflamakta ve aramaktadır. Bu nedenle
yazar anahtar sözcüklerin seçimine özen göstermeli ve tezin içeriğini en iyi yansıtan
kelimelere yer verilmelidir.
Tezlerin başlıkları, Özet ve Abstract’ ları Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına
yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik,
kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt ve üst simge veya karakter
içermemelidir. Amaç, Kapsam, Yöntem, Sonuç gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır.
22
Özet sayfası tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinme
yapılmamalıdır.
Öğretim üyelerinin unvanlarının yazımında;
Türkçe
İngilizce
Prof. Dr
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Assoc. Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Asst. Prof. Dr.
kısaltmaları kullanılmalıdır.
5.9. Önsöz
Önsözde tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalışmayla ilgili ek bilgilerden,
çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden kişisel görüş amaç ve dileklerden söz
edilir.
Önsöz yazımında 12 punto yazı büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılmalı, bir
sayfayı geçmemelidir. Tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı
bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda
bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu
kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir
Önsöz ve teşekkür metninin altında sağa dayalı olarak ad-soyad ve ay, yıl biçiminde
tarih alt alta yazılır.
5.10.
İçindekiler
İçindekiler dizini özet sayfasından başlanarak tüm özel sayfalar, tez metninde yer alan
bütün bölüm başlıkları, ek çalışmalar, kaynaklar ve eklerin verildiği sayfadır.
23
Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları ve kaynaklar başlığı (varsa
Ekler) "İçindekiler" dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Tezde kullanılan her başlık
içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir.
Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek şekilde büyük harflerle kalın (bold) olarak
“İÇİNDEKİLER” şeklinde başlık yazılır,1 aralık (1,5 satır aralığı) boşluk bırakıldıktan
sonra sayfanın sağ üst köşesinde altı çizgili olarak "Sayfa" başlığı konur.
Tezin içerisinde yer alan tüm başlıklar yazılarak, karşılarında başlangıç sayfa
numaraları gösterilir.
Sayfanın tamamı 1,5 satır aralıklı yazılmalı, bölümler arasında 1 aralık (1,5 satır
aralığı) boşluk bırakılmalıdır.
Sayfa numaraları, son rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır. Bir satırdan uzun
başlıkların diğer satırları ilk satırın başladığı (başlık numarası hariç) kolondan
başlayarak kendi içinde 1 satır aralıklı yazılmalı ve son satırın karşısına sayfa numarası
verilmelidir.
5.11.
Simge ve Kısaltmalar
Tezde yer alan simge ve kısaltmalar, eğer gerek duyuluyorsa, sayfanın üst kısmına
ortaya gelecek şekilde büyük harflerle ve koyu (bold) olarak SİMGE ve
KISALTMALAR başlığıyla alfabetik sıraya göre verilebilir.
Simgeler ve kısaltmalar sol çerçeveden başlanarak, simge ve kısaltmaların tanımları
veya açıklamaları da simgeden sonra yaklaşık 20 karakter boşluk bırakılarak blok
halinde yazılmalıdır.
Tezde kullanılan simgeler Simge alt başlığı altında, simgeye ait bilgiler Açıklama
başlığı altında verilmelidir.
Tezde kullanılan kısaltmalar "Kısaltmalar" alt başlığı, bunlara ilişkin bilgiler
"Açıklamalar" alt başlığı altında verilmelidir.
24
Simgelerin sonuna nokta konulmamalıdır.
Tezde kullanılan simgeler ve kısaltmalar 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Son simge ve
açıklamasından sonra 2 aralık (iki 1,5 satıraralığı) boşluk bırakılarak "Kısaltmalar"
verilir.
5.12.
Şekil ve Çizelgeler
Metin içinde kullanılan şekil ve çizelgelerin genel bir gösteriminin yapıldığı bölümdür.
Şekil ve Çizelgeler dizininde yer alan açıklamalar, tez metni içindeki şekil ve çizelge
açıklamalarıyla aynı olmalıdır.
Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek şekilde büyük harflerle ve koyu (bold) olarak
"ŞEKİL LİSTESİ" veya "ÇİZELGE LİSTESİ" yazılır. Eğer dizin bir sayfadan uzun
ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Sağ üst köşeye de altı çizili olarak
"Sayfa" başlığı konulmalıdır.
Tez de yer alan bütün şekiller ve çizelgeler numara sırasına göre 1,5 satır aralığı ile
yazılarak karşılarına tez içerisinde bulundukları sayfa numarası verilir. Sayfa numaraları
son rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır.
Bir satırdan uzun şekil ve çizelge başlıklarının diğer satırları ilk satırın başladığı
(şekil/çizelge numarası hariç) kolondan başlayarak kendi içinde 1 satır aralıklı
yazılmalıdır.
6.
Tez;
TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ
GİRİŞ,
KAYNAK
ÖZETLERİ/KURAMSAL
TEMELLER/GENEL
BİLGİLER, MATERYAL ve YÖNTEM (veya tezin konusuna, araştırmanın içeriğine
göre belirlenen benzeri ana bölüm/bölümler), BULGULAR veya BULGULAR VE
TARTIŞMA, SONUÇ veya TARTIŞMA VE SONUÇ, KAYNAKLAR şeklinde ana
bölümlerden oluşmalıdır.
25
Gerekiyorsa EKLER de ayrı bir bölüm olarak verilebilir. Tezin sonuna adayın
özgeçmişi eklenmelidir.
6.1. Giriş
Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü “GİRİŞ” başlığı
altında yazılmalıdır. Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra
araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Ayrıca tez konusu ile ilgili söz
edilmek istenen önceki çalışmalar varsa, bunlar da GİRİŞ bölümü içinde verilebilir.
Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma,
sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine GİRİŞ bölümünde
verilmelidir.
Giriş bölümünde hiçbir şekilde numaralı
alt
bölüm
başlıkları
bulunmamalıdır. Buna karşın konuyu daha iyi açıklamak için gerekli ise, koyu (bold)
olmamak üzere ile sırasıyla düz altı çizili, italik ve/veya italik altı çizili ara başlıklar
kullanılabilir.
6.2. Kaynak Özetleri/Kuramsal Temeller/Genel Bilgiler
Tez konusuyla ilgili yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde tarih sırasına veya
konu bütünlüğüne göre tanıtıldığı bölümdür.
Eğer isteniyorsa bu bölümde yalnızca konuyla ilgili kuramsal açıklamalara yer
verilebilir. Bu durumda bölüm başlığı KURAMSAL TEMELLER olmalıdır.
6.3. Materyal ve Yöntem
Bu bölüm deneysel teknik ve kullanılan materyalleri içeren bölümdür.
Materyal, üzerinde çalışılan veya çalışmada kullanılan objedir. Materyalin özellikleri,
kullanılma şekli, alındığı yer, alınma şekli, denemelerin başlama ve bitimi sırasındaki
durumu vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır.
26
Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan tekniklerdir. Kullanılan
yöntemlerin açık ve anlaşılır şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir.
Eğer kullanılan yöntem uluslar arası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin
yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde
herhangi bir değişiklik yapılmış veya yeni ve özel bir yöntem kullanılmış ise bu durum
ayrıntılı olarak verilmelidir.
6.4. Bulgular veya Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen bulgular açık bir biçimde yazılmalıdır.
Çalışmanın şekline göre bulgular bazı altbölüm başlıkları halinde verilebilir. Deneme
sonuçlarının yer aldığı "Bulgular" bölümü çalışmanın asıl kısmını oluşturduğundan, bu
bölüm üzerinde daha ayrıntılı olarak durulmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde
literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılıp tartışılıyorsa bölüm başlığı BULGULAR ve
TARTIŞMA şeklinde olmalıdır.
6.5. Sonuç veya Tartışma ve Sonuç
Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar yer almalıdır. Çalışmadan
elde edilen sonuçlar literatürle karşılaştırılarak tartışılmalı, çalışmanın bilime/alanına
katkısı belirtilmelidir. Eğer bulgular bir önceki bölümde tartışılmışsa bölüm başlığı
SONUÇ olmalıdır. Eğer sonuçlarla birlikte tartışma bulunuluyorsa bölüm başlığı
TARTIŞMA ve SONUÇ olmalıdır.
Tezi hazırlayanın konu ile ilgili çalışma yapacak kişilere ve uygulayıcılara iletmek
istediği öneriler varsa bu bölümün sonuna yazılmalıdır.
6.6. Kaynaklar
KAYNAKLAR başlığı, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak büyük harflerle
yazılmalı ve başlık ile ilk kaynak arasında bir aralık boşluk bırakılmalıdır.
27
Tez içerisinde kullanılan kaynaklar, yazar soyadına göre hazırlanarak sol kenar
boşluğundan başlanarak yazılmalı, bir satırdan daha uzun kaynakların yazımında ikinci
ve daha sonraki satırlar, birinci satıra göre 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
Tez içerisinde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmış halde bu dizinde yer
almalı, kaynaklar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
Kaynakların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır.
Metin içerisinde "ve ark.," ile kısaltılan yazar adları kaynak listesinde tam olarak
verilmelidir.
Kaynaklarda kullanılan periyodiklerin uluslararası kısaltmaları konmalıdır. Eğer bu
kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adıyla yazılmalıdır.
Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları veriliyorsa önce yayımlanan yayından
başlanarak sıralama yapılmalıdır. Yine aynı yazar(lar)ın, aynı yılda birden çok yayını
varsa, yayın yılının sonuna a, b, c,... gibi harfler verilerek sıralama yapılmalıdır.
Makale, kitap, bildirilerde yazarlar arası virgül ile ayrılmalı, ancak iki ve daha fazla
yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.
6.6.1. Çeşitli kaynakların yazımıyla ilgili kalıplar ve örnekler
(1) MAKALE
Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yayın yılı-nokta-makale
başlığı-nokta-yayınlandığı dergi-virgül-cilt ve parantez içinde sayı- virgül-başlangıç ve
bitiş sayfası-nokta
Mutaf, S., 1988. Dogal Havalandırmanın kümeslerdeki psikrometrik sonuçlara etkisi ve
etkinliğini artırma olanakları. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 1 (1), 26-41.
28
Öznülüer, T. ve Demir U., 2002. Formation of Bi2S3 thin films on Au(111) by
electrochemical atomic layer epitaxy:kinetics of structural changes in the initial
monolayers. Journal of Electroanalytical Chemistry, 529 (1), 34-42.
(2) KİTAP
Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yayın yılı-nokta-kitabın
başlığı-nokta- yayınlayan yer-virgül sayfa sayısı-virgül- şehir veya ülke -nokta
Ekmekyapar, T., 1993. Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi.
Atatürk Üniversitesi., Ziraat Fakültesi,Yayınları, No: 306, 177 s, Erzurum.
Melrose, D.B. ve McPhedran R.C., 1991. Electromagnetic Processes in Dispersive
Media. Cambridge University Press,431 p, New York, USA.
(3) KİTAP BÖLÜMÜ
Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yayın yılı-nokta-bölümün
başlığı-nokta-kitabın başlığı-virgül-editör(ler)-nokta-yayınlayan yer-virgül-şehir veya
ülke-virgül- bölümün başlangıç ve bitiş sayfası-nokta
Demirkol, Ş. (2002), Değişim Mühendisliği. Stratejik Boyutuyla Modern yönetim
yaklaşımları, Editörler: Coşkun,R., ve R. Altunışık. Beta, s. 163-196.
Rhoades, J.D., 1982. Cation Exchange Capacity. Methods of Soil Analysis, Part 2,
Chemical and MicrobiologicalProperties, 2nded., Ed: A.L. Page. Soil Sci. Soc.
of Amer. Inc., Madison, Wisconsin, 149-157.
(4) BİLDİRİ
Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yılı-nokta-bildirinin başlığınokta-kongre, sempozyum vb’nin adı- virgül- yapıldığı yer- nokta
Öneş,A. ve Olgun, M., 1986. Tokat yöresinde kurulacak hayvan barınaklarında uygun
çevre koşullarının sağlanmasına ilişkin planlama kriterlerinin saptanması,
Hayvancılık Sempozyumu, 5-8 Mayıs, 1986, Cumhuriyet Üni Tokat Ziraat Fak.
Tokat.
29
Tuncer, G., 1997. World pumice reserve and situation and importance of Turkey in
production. Proceedings of the I.Isparta Pumice Symposium, Isparta.
(5) TEZ
Soyadı-virgül-ilk adının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yılı-nokta-tezin başlığı-noktatezin cinsi (Y.Lisans Tezi/Doktora Tezi)-virgül-enstitü/ABD adı-virgül- sunulduğu
yer-nokta
Şişman,N., 1982. Erzurum İli Tarım İşletmeleri Binalarında Son Yirmi Yıldaki
Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma.(Doçentlik Tezi), Atatürk Üniversitesi.
Kültürteknik Bölümü, Erzurum.
Ransom, M.D., 1984. Genetic Processes in Seasonally Wet Soils on the Illinoian Till
Plain in Southwestern Ohio. (Ph.D.Diss.), The Ohio State Univ. Columbus.
(6) RAPOR
Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yılı-nokta-raporun başlığınokta-hazırlandığı veya yayınlandığı yer-nokta
Saner, E., Alpan-Atamer S., Bahçeli G., Bayazıt S., Arat G. ve Ersan O., 2002. Çevre
Bilgi Sistemleri Ön Rapor. Vizyon2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri
Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli, Ankara.
(7) İNTERNET KAYNAĞI
(Anonim)-virgül-yılı-nokta-konu başlığı-nokta-yayın yeri-virgül-web adresi-(ziyaret
tarihi; gün, ay, yıl)-nokta
a)Yazarı belli değilse:
Anonim,
2002.
Guidance
notes.
The
appearance
of
http://www.thebrickbusiness.com/pdfs/pdf_fac- (13.09.2006).
b) Yazarı belli ise:
30
facing
bricks.
Borchelt G., 2002. Choosing the right brick. Mason Contractors 377 Association of
America.
http://www.masonry-378magazine.com/10-12/cover.html;
(03.09.2006).
(8) YAZILI/SÖZLÜ GÖRÜŞME
Soyadı-virgül-ilk adının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yılı-nokta-yazılı/sözlü görüşmenokta-kurumun adresi-virgül-(görüşme tarihi)-nokta
Ülger,A.C., 2007. Sözlü görüşme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Öğretim
Üyesi, Adana, (20.04.2007).
(9) YAZARI BELLİ OLMAYAN, SORUMLULUĞU BİR KURULUŞA AİT
OLAN YAYINLAR
Anonim-virgül-yayımlanma tarihi-nokta-yayının adı-nokta-yayınlayan kuruluş-virgülyayın yeri-virgül-yayın no-nokta
Anonim, 1985. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Yayın No:1975,
Ankara,
Anonim, 1991. The State of Food and Agriculture 1990. FAO, 223p., Rome.
6.7. Ekler
Tez metninin içerisinde yer almaları durumunda, tez görünümünü ve bütünlüğünü
bozan veya konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyici nitelikte olan ve dipnot
olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar (bir eşitliğin çıkarılışı, geniş kapsamlı ve
ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, bilgisayar program listeleri, anket formları,
geniş haritalar vb.) bu bölümde verilmelidir.
Ekler bölümünün sayfa numaraları, KAYNAKLAR bölümünün bitişini izleyen sayfa
numarasıyla devam etmelidir. Ekler, İçindekiler Dizini’nde sırasıyla ve eksiksiz olarak
verilmelidir.
31
6.8. Özgeçmiş
Yazarın doğum yeri ve yılı, lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini tamamladığı
yüksek öğrenim kurumları belirtilmelidir.
Ayrıca varsa yazarın aldığı burs ve ödüller ile bildiği yabancı dillerde yazılabilir.
32

Benzer belgeler

Tez-Eser Hazırlama Yönergesi - Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Tez-Eser Hazırlama Yönergesi - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar, birkaç satır halinde aynı sayfanın altında d...

Detaylı

tez yazım kılavuzu - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

tez yazım kılavuzu - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi veya alt bölümün son satırıyla bir sonraki alt bölüm başlığı arasında 1 aralık (1,5 satır aralığı) boşluk olmalıdır. Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz. Bu durumda başlık bir sonrak...

Detaylı