ceza hukukunda terör örgütü kavramı

Yorumlar

Transkript

ceza hukukunda terör örgütü kavramı
CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ KAVRAMI
THE CONCEPT OF TERRORIST ORGANIZATION
IN CRIMINAL LAW
Faruk TURİNAY*
Özet: Terör örgütü kavramı örgütlü suçluluk alanında özgün bir
konuma sahiptir. Kavramın bu özgünlüğü terörizmin siyasi niteliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim terör örgütü, diğer suç örgütlerinden siyasi amaçlarıyla ayrılmaktadır. Bu makalenin amacı, hem kavramsal hem pozitivist bir yaklaşımla ceza hukukunda terör örgütü
kavramına ışık tutmaktır.
Anahtar Kelimeler: terör örgütü, örgütlü suç, terör, terörizm
Abstract: The concept of terrorist organization has a peculiar
position in the field of organized crimes. The peculiarity of this concept results from political character of terrorism. Indeed, terrorist
organizations differ from other criminal organizations with regard
to political goals. The aim of this article is to enlighten, conceptually
as well from a positivist law perspective, the concept of terrorist
organization in criminal law.
Keywords: terrorist organization, organized crime, terror, terrorism
GİRİŞ
Tanımı üzerinde ittifak olmayan terör ve terörizm kavramları,
hukuki olduğu kadar siyasi ve sosyolojik boyutlara sahiptir1. Siyasi
niteliğinden ötürü bu kavramlar ideolojiden ideolojiye, rejimden rejime, dönemden döneme farklılık arz eden göreceli bir mahiyettedir.
Bir ülkenin terörist ilan ettiği bir teşkilat, bir başka ülkede “özgürlük
savaşçısı”2 ya da “zayıfların silahı”3 olarak tanınabilmektedir. Terö*
1
2
3
Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı.
Alberto Cadoppi - Stefano Canestrari - Michele Papa - Manna Adelmo, Trattato
di Diritto Penale: Parte Speciale, Vol. I: I Delitti Contro la Personalità dello Stato,
UTET, Milano, 2008, s.249.
Gérard Chaliand, Les Stratégies du Terrorisme, Desclée de Brouwer, Paris, 2002,
s.82.
Antonio Gambino, Essiste Davvero Il Terrorismo?, Fazi Editore, Roma, 2005, s.14.