neuzugänge bıblıothek

Yorumlar

Transkript

neuzugänge bıblıothek
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
AU
Audiovisuelles Material
AU 52
Heyman, J. (2010): Mesih İsa.
AU 53
Malstead, R. (2010): İsa'nın yaşamı. Kurgu mu? Gerçek mi?
BI
JULI-AUGUST 2016
Bibliographien
BI 357
Koca, Ahmet (1978): Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası.
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
BI 358
Satıoğlu, Ceyda; Köksal, Latif; Oğuz, Hadiye [HerausgeberIn] (1989): Ankara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi dergisi makaleler bibliyografyası : 1952-1988. Ankara: Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
BI 359
Albayrak, Nurettin (2012): Halk edebiyatı. Kapsamı-biçimi ve tür özellikleri-literatürü. 1.
basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
BK
BK 212
GEh
Kataloge
Eastmond, Antony (2016): Byzantium's other Empire Trebizond. 1st edition. Istanbul: Koc
University Research Center for Anatolian Civilization ANAMED.
Historische Hilswissenschaften
GEh 159
Sreckovic, Slobodan (1987): Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije. Beograd:
[Selbstverl.].
GEh 164
Kutelija, Tinatin Samsonovna (1979): Gruzija i sefevidskij Iran. Po dannym numizmatiki.
Tbilisi: Mecniereba.
GEh 165
Ku't'elia, Tinatin S. (1990): Iranuli spilenżis pulis katalogi. Sakartvelos saxelmcipo
muzeumis pondebis mixedvit. Tbilisi: Mecniereba.
GEh 167
Tychsen, Olaus Gerhardus (1794): Bd. 1 [Introductio In Rem Numariam
Muhammedanorum]. Rostochii.
GEi
Geschichte: Islamische Welt
GEi 598
Çam, Mehmet Mert (2016): İran'da istihbarat savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda İran
Cephesi'ndeki psikolojik harp faaliyetleri. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
GEi 599
Duman, Yasin (2016): Rojava. Bir demokratik özerklik deneyimi. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ISm
Islamwissenschaft: Moderner Islam
ISm 834
Elçi, Işık (2015): Esma-ül hüsna ve melek kartları. Kitabı. 3. baskı. İstanbul: Işık Elçi
Akademi.
ISm 835
Erdoğan, Latif (2016): Şeytanın gülen yüzü. 6. baskı. İstanbul: Turkuvaz Medya Grubu.
ISm 836
Naaman, Ghulam Masih (2011): Lütfum sana yeter. Gerçek bir yaşam öyküsü. Düzeltilmiş,
2. baskı. İstanbul: GDK.
ISt
ISt 993
Islamwissenschaft: Tasavvuf, Orden, Aleviten
Bayram, Mikail (2016): Hâce Nasîrü'd-din-i Tusî'nin intihalciliği ve Ahi Evren Nasîrü'd-din
Hoca ile ilgisi. Konya: Çizgi Kitabevi.
1
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
ISx
JULI-AUGUST 2016
Islamwissenschaft: Allgemein
ISx 745
Kāndihlawī al-Dihlawī, Muḥammad Yūsuf ibn Muḥammad Ilyās (2009): Asr-ı saadette
görülen ilâhi yardımlar. Unter Mitarbeit von Hüseyin Okur. İstanbul: Semerkand.
ISx 746
Atay, Hüseyin; Öztürk, Yaşar; Bilgin, Beyza; Ayas, Rami; Güneş, Arif; Elik, Hasan (1995):
İslam gerçeği. Ankara: Ankara üniversitesi basımevi.
ISx 747
Özbek, İhsan (2014): İslam ikliminde kutsal kitaplar. 1. baskı. İstanbul: Gerçeǧe Doǧru
Kitapları.
ISx 748
Grunebaum, Gustave Edmund von; Wilson, Dunning S.; Vryonis, Speros (1976): Islam and
medieval Hellenism. Social and cultural perspectives. London: Variorum Reprints.
ISx 749
Schäbler, Birgit (2016): Moderne Muslime. Ernest Renan und die Geschichte der ersten
Islamdebatte 1883. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
ISx 750
Bursalı, Mustafa Necati (1982): Cennet kadınlarının hanımefendisi ve insanlık hûrisi
hazret-i Fâtima-i Zehrâ (radıyallâhu anhâ). İstanbul: Çelik Yayınevi.
KA
Kulturanthropologie
KA 484
Dehghani, Sasha (2014): Martyrdom in the modern Middle East. Würzburg: Ergon-Verl.
KA 485
Prager, Laila (2010): Die "Gemeinschaft des Hauses". Religion, Heiratsstrategien und
transnationale Identität türkischer Alawi-/Nusairi-Migranten in Deutschland. Berlin: Lit.
KA 486
Yeğen, Mesut; Tol, Uğraş Ulaş; Çalışkan, Mehmet Ali (2016): Kürtler ne istiyor?
Kürdistan'da etnik kimlik, dindarlık, sınıf ve seçimler. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
KG
KG 933
KO
KO 912
Lla
LIa 87
LIt
Kunstgeschichte
Phillips, Amanda (2016): Everyday luxuries. Art and objects in Ottoman Constantinople,
1600-1800. Dortmund: Verlag Kettler.
Kongresse
Hüttler, Michael; Weidinger, Hans Ernst (2016): Seraglios in theatre, music and literature.
Wien: Hollitzer.
Literatur; arabisch
Ibn-al-ʿArabī, Muḥyi-'d-Dīn Muḥammad Ibn-ʿAlī ([1896]): Mahasin-i ahlak. İstanbul:
Mahmud Bey Matbaası.
Literatur: Türkeitürkisch/Osmanisch
LIt 4784
Cevdet, Mehmed (1330): Sahaif-i nefise. 2. Bd. [İstanbul]: İbrahim Hakkı ve Şürekası.
LIt 5434
Âsar-ı eslâfdan Kemalpaşazade divanı (1313). Dersaadet [İstanbul]: Ahmet Cevdet
(Kitābḫāne-i Iqdām).
LIt 5435
Ataullah İbn ül-İbn-i Mevlânâ (1914): Terane-i hicran. İstanbul: Necm-i İstikbâl matbaası.
LIt 5436
Aḥmad Yasawī (1882): Kitab-ı Dîvân-ı belagat unvân-ı Sultan ül-Arifin Hoce Ahmed-i
Yesevi. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye.
LIt 5437
Arif Hikmet (1283): Divan-ı Arif Hikmet Beyefendi. [İstanbul]: Matbaa-yi Âmire.
LIt 5438
Olgun, Tahir (1900): Dīwānče-i-Ṭāhir. Dersaadet: ʿAṣr.
2
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
LIt 5439
Mehmed Sıdkı Kesriyel (1914): Divançe-i şinaver. [Istanbul]: Nefaset Matbaası.
LIt 5440
Benlizade Mehmet İzzet Beylikci (1842): Divan-i İzzet Bey. [Istanbul]: Kütüphane-yi
Daruttıbaa.
LIt 5441
Özzorluoğlu, Süleyman Tevfik (1911): Leyla ile Mecnun. Hicretin birinci asrında cereyan
etmiş bir vaka-i aşıkane. Istanbul: Şams Matbaası.
LIt 5442
Kaya Nuri (1923): Türkler şairleri. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5443
Kâzım Paşa <Koniçeli> (1328): Divân-ı Kâzım Paşa. (İstanbul).
LIt 5444
Memduh, M. [ÜbersetzerIn] ([1891]): Meceray-ı aşk yahut Nella. İstanbul: Ahtar Matbaası.
LIt 5445
Ahmed Midhat ([1887/88]): Bašīr Fuʾād. Konstantinopel.
LIt 5446
Ismāʿīl ʿĀṣim, Küčük Čelebizāde (1852): Dīwān-i-šaih al-islām ʿĀṣim Efendi. [İstanbul]:
Ǵarīda-i-ḥawādiṯ.
LIt 5447
Emin Osman (1882): Hadikat ül-üdeba. Cild 1. İstanbul: Matbaa-yi Aramyan.
LIt 5448
Ali Sami (1913): Karagöz'ün zifaf gecesi. Istanbul: Rüşdiye Matbaası.
LIt 5449
Mahmut Nedim [ÜbersetzerIn] (1326): Muhabbet-i vataniye. Dersaadet: Asya Matbaası.
LIt 5450
Loliée, Frédéric (1901): Tarih-i edebi-i âlem. Kastamoni: Vilayeti Matbaası.
LIt 5451
Bildek, Eda (2012): Aşkın Peygamberi. (Hz. Muhammed). İstanbul: Mola Kitap.
LIt 5452
Bildek, Eda (2014): Cennet kadınları. 1. baskı. İstanbul: Paradoks.
LIt 5453
Fıtnat Hanım ([1848]): Divan-i Fıtnat. [İstanbul]: Takvimhâne-i Amire Taş Destgâhı.
LIt 5454
Fehim, İbrahim ([1890]): Müntahabat-i teracim-i meşâhir. İstanbul: Artin Asaduryan
Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5455
Ali Vasfi (1318): Muhazarat. İstanbul: Karabet Matbaası.
LIt 5456
Sūzī, Aḥmet (1290): Dîvân-i Şeyh el-Hac Ahmed Suzi kuddise sirrehü. İstanbul: Elhac
Mustafa Efendi Matbaası.
LIt 5456
Şemseddin Sivâsî (1290): Müntahab Mevlid ün-Nebiy. İstanbul: Elhac Mustafa Efendi
Matbaası.
LIt 5457
Rıza, T. (1882): İnsan yavruları. İstanbul: [Matbaa'-i Aramiyan].
LIt 5457
Hugo, Victor (1882): W. Shakespeare. İngiliz edib-i azamı Vilyam Şekspir'in kıskançlar nam
beş piyes üzerine Viktor Hugo zade Fransuva tarafından bir suret-i edibanede kaleme
alınmış olan malumat. İstanbul: Matbaa'-i Aramiyan.
LIt 5458
Erte, Mehmet (2015): Bakışın kirlettiği ayna. Öykü. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LIt 5459
Faik Esad (1891): Gül demetlerı. Bd. 1. İstanbul: Ahter matbaası.
LIt 5460
Latifî (1287): Münazara-ı Latifi. İstanbul: Asır Matbaası.
LIt 5461
Nābī, Jūsuf (1832): Dail Sijar-i-nabawī. Būlāq.
LIt 5462
Tahir ile Zühre (1332). İstanbul: Şems matbaası.
LIt 5463
Mektebde vatan türküleri (1900). Kostantiniye: Matbaa-yi Şems.
3
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
LIt 5464
Faṭīn Efendi (1871): Divan-i Fatin. [İstanbul]: İzzet Efendinin Matbaası.
LIt 5465
Ansoul, Richard (2013): Göklerin kralı. 1. bası. İstanbul: GDK.
LIt 5466
Fuzulî (1870): Hadikatü 's-suada'.
LIt 5467
Ismāʿīl Ṣafā (1329): Muhakemat-ı edebiye. 1. tabı. İstanbul: Keteon Bedrosyan Matbaası.
LIt 5468
Safa, İsmail (1314): Asar-ı muasırından mülahazat-ı edebiye. Dersaadet: İkdam Matbaası
(Kitābḫāne-i Iqdām).
LIt 5469
Şimşek, M. Ali (2014): Kazanılan kayıp yıllar. Kurban. 1. basım. İstanbul: Yeni Yaşam
Yayınları.
LIt 5470
Peacock, A. C. S.; Yıldız, Sara Nur (2016): Islamic literature and intellectual life in
fourteenth- and fifteenth-century Anatolia. [1. Auflage]. Würzburg: Ergon Verlag
Würzburg in Kommission.
LIt 5471
Bulgurluzade Rıza (1326): Müntahabat-i bedayi-i edebiye zeyli. Bd. 1. Dersaadet:
Sancakcıyan Matbaası.
LIt 5472
Ahmed Midhat; Sinasi, İbrahim ([1871]): Durub-i emsal-i osmaniye. Şinasi hikmetiyatının
ahkamı tasvir. 1. defa. İstanbul.
LIx
Literatur: Allgemein
LIx 186
Bildek, Eda (2014): Mor Rüya. Herkes kendi rüyasında, peki ya sen?!… : roman. 2. baskı.
İstanbul: Paradoks.
LIx 187
Shakespeare, William (1328): İngiltere meşahir-i üdebasından Şekspirin eser kiymetleri,
Otello. Dersaâdet: Manzume-i Efkâr matbaası.
LIx 187
Shakespeare, William (1909): Jül Sezar. Darsaadet: Matbaa-ı İçtihad.
LIx 188
Shakespeare, William (1908): Hamlet. Kahire: Matbaa-ı İçtihad.
LIx 189
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1892): Kâǧıd oyunu. Istanbul: Âlem Matbaası Ahmed İhsan
ve Şürekâsı.
LIx 190
Molière, Jean Baptiste Poquelin de (1286): Zoraki tabib : üç fasldır. [Istanbul]: [Matbaa-yi
Âmire].
LIx 190
Molière (1869): Yorgaki Dandini oyunu. Üç fasldır. [Istanbul]: [Matbaa-yi Âmire].
LIx 191
McDowell, Josh (2011): Tanık. Gerçeği bildiğini sanıyordu : öyleyse neden kaçıyordu? 3.
basım. İstanbul: Zirve Yayınları.
LIx 192
McDowell, Josh; Stewart, Ed (2016): Sevilen birini kaybetmek. İstanbul: GDK.
LIx 193
Swanson, Daphne (1998): Yakuttan daha değerli. Suffolk'lu ev hanımının yaşam öyküsü.
Unter Mitarbeit von Devrim Salman. 1. basım. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
LIz
LIz 418
LSt
LSt 1228
Literatur: Andere Türksprachen
Kamalova, Lola (2010): Kuzeyin uzaklarında. 1. baskı. İstanbul: GDK.
Sekundärliteratur: Türkeitürkisch/Osmanisch
Mutlu, Kays (2004): Ismet Özel. Individualität und Selbstdarstellung eines türkischen
Dichters. Würzburg: Ergon-Verl.
4
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
LSt 1229
Gün, Fahrettin (2016): Babanzâde Ahmed Naim hayatı ve eserleri. İstanbul: Beyan
Yayınları.
LSt 1230
Keramet, Salih Nigâr (1926): Fikret'in hayat ve eseri. Doğruluğu, iyiliği, güzelliği, insanlığı
özleyen ve arayan vicanlı ve imanlı Türk gençliğine ; doğruyu arayan Fikret, güzellilik ve
Fikret, millet ve memleket sevgisi, terbiye meselesi ve Fikret, Fikretin benlik. İstanbul:
İlhamı̂ Fevzı̂ Matbaası.
LSt 1231
Tezcan, Nuran (2016): Divan edebiyatına yeniden bakış. Seçilmiş ve gözden geçirilmiş
makaleler : inceleme. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LSt 1232
Abdülhalim Memduh (1306): Tarih-i edebiyat-ı osmaniye. İstanbul: Mahmud Bey
Matbaası.
LSt 1233
Albayrak, Nurettin (2016): Tanpınar'ın türküsü. Tanpınardan Anadolunun yazılmamış
romanlarına. 1. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
LSt 1234
Faik Reşat (1326): Tarih-i edebiyat-ı osmaniye. Cilt 1. İstanbul: Zarafet Matbaası.
LSt 1235
Ahmed Midhat (1889): Ahbar-ı asara tamim-i enzar. Dersaadet: Terçüman-ı Hakkikat
Matbaası.
LSt 1236
Ahmed Midhat ([1893]): Fatma Âliye Hanım, yahut, bir muharrire-i Osmaniyenin neş'eti.
İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LSt 1237
Ahmet Rasim (1329): Tarih ve muharrir. İstanbul: Muhtar Halid Kitaphanesi.
ME
ME 320
MU
Methodologisches/Theoretisches
Jasanoff, Sheila; Kim, Sang-Hyun (2015): Dreamscapes of modernity. Sociotechnical
imaginaries and the fabrication of power. Chicago, London: The University of Chicago Pr.
Musik
MU 321
Hamelink, Wendelmoet (2016): The sung home. Narrative, morality, and the Kurdish
nation. Leiden: Koninklijke Brill NV.
MU 417
Ekinci, Mehmet Uğur (2016): Kevserı̂ Mecmuası. 18. yüzyıl saz müziği külliyatı. 1. baskı.
İstanbul: Pan.
MU 418
Yıldız, Burcu (2016): Experiencing Armenian music in Turkey. An ethnography of
musicultural memory. [1. Auflage]. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
MU 419
Taşkın, Nilüfer (2016): Bu bir isyan şarkısı değil! Lazlar, kimlik, müzik. 1. baskı. İstanbul:
İletişim.
NWw
NWw 40
ORk
ORk 929
ORp
ORp 173
Nachschlagewörter: Wörterbücher
Albayrak, Nurettin (2010): Ansiklopedik halk edebiyatı sözlüğü. 2. basım. İstanbul: Kapı
Yayınları.
Osmanisches Reich: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
Boyar, Ebru; Fleet, Kate (2016): Ottoman women in public space. Leiden, Boston: Brill.
Osmanisches Reich: Politische und militärische Geschichte
Özdemir, Ferudun (2016): Tankları durduran ebabiller. 15 Temmuz demokrasi
mücadelesinin ölümsüz kahramanları. 1. baskı. İstanbul: AZ Kitap.
5
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
ORp 1768
Arslan, Bahar (2016): II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e iki devrim; iki süreç. Tarihsel,
ideolojik ve olgusal bir karşılaştırma. İstanbul: Islık Yayınları.
ORp 1769
Yaycioglu, Ali (2016): Partners of the empire. The crisis of the Ottoman order in the Age
of Revolutions. Stanford, California: Stanford University Press.
ORp 1770
Mugerditchian, Thomas K. (2013): The Diyarbekir massacres and Kurdish atrocities.
London: Gomidas Inst.
ORp 1771
Huhn, Ingeborg (2016): Johann Gottfried Wetzstein. Orientalist und preußischer Konsul
im osmanischen Syrien (1849-1861). Erstausgabe, 1. Auflage. Berlin: Klaus Schwarz
Verlag.
ORp 1772
Schwarz, Steffen L. (2016): Despoten - Barbaren - Wirtschaftspartner. Die Allgemeine
Zeitung und der Diskurs über das Osmanische Reich 1821-1840. Köln, Weimar, Wien:
Böhlau Verlag.
ORw
ORw 445
OTe
Osmanisches Reich: Wirtschaftsgeschichte
Atalay, Ahmet (2011): Meşrutiyet'ten cumhuriyete Konya'da kurulan millî şirketler ve millî
bankalar. Konya: Çizgi Kitabevi.
Osman. Reich/Türk. Republik: Erziehungs- und Bildungswesen
OTe 596
Gönenç, Güney (2011): Karanlık zamanların şarkısı. Üniversitede 40'lı - 50'li yıllar. 1. baskı.
Ankara: Yeni Umut.
OTe 597
İlahiyat Fakültesi albümü : 1949-1960 (1961). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
OTe 598
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Kürsü 1968. 1967-68 mezunları yıllığı. Ankara:
Önder Matbaa.
OTe 599
1980-1981 mezunları yıllığı : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1981).
OTe 600
Bursa ilâhiyat öğrencilerine yardım derneği ve İsmail Hakkı Bursavî (1970). Bursa: Öz
kardeşler matbaası.
OTe 601
İmam hatip ve ilahiyatta öğrenci yetiştirme derneği 1979 yılı genel merkez yönetim
kurulu yıllık çalışma raporu (1979). İzmir.
OTe 602
Ankara Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi: Kürsü 1967. Ankara: Önder Matbaa.
OTe 603
İmam-hatip ve ilahiyat tedrisatında öğrenci yetiştiren Kurʾan öğrencilerini koruma
derneği İzmir. 28 Mart 1954 - 20 Mart 1955 : idare heyeti yıllık çalışma raporu ile İzmir
İmam-hatip okulu : müdürlüğünün tedrid raporu (1954). İzmir: Hürriyet Matbaası.
OTe 604
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi : 1964-1965 :
son sınıf albümü. Ankara: Ankara Üniversitesi.
OTe 605
İzmir - İmam Hatip ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği$n1960-1961. Albümü (1961).
İzmir: Adalet Matbaası.
OTe 606
Akyüz, Niyazi: İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin din anlayışı. Ankara: Gündüz Eğitim ve
Yayıncılık.
OTp
OTp 348
Osman. Reich/Türk. Republik: Presse und Printmedien, Druckgeschichte
Karakaş, Burcu (2016): Manşetleri gör aklını kaçırırsın. 90'lı yıllarda gazetecilik. 1. baskı.
Ankara: İmge Kitabevi.
6
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
OTp 349
Güner, Deniz (2015): Sansür ve iktidar: cumhuriyet dönemi tehdit algıları. İstanbul:
Yeditepe Yayınevi.
OTp 350
Kaya, Erol (2007): Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk gazetesi. Minber ; açıklamalı çevirisi. 1.
Aufl. Ankara: Ebabil.
OTp 351
Yesil, Bilge (2016): Media in new Turkey. The origins of an authoritarian neoliberal state.
Urbana, Chicago, and Springfield: Universiy of Illinois Press.
OTp 352
Gezgin, Suat (2016): Türkiye sözlü basın tarihi. Cilt 1, 2. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
PH
Philosophie, Ideologien, Soziologie
PH 668
Avicenna (1954): al-Burhān min Kitāb al-shifāʾ. al-Qāhirah: Maktabat al-Nahḍah alMiṣrīyah.
PH 669
Le Bon, Gustave ([1909]): Ruh ül-cemaât. Birinci tabı. Dersaadet: Uhuvvet Matbaası.
PH 670
Çiğdem, Ahmet (2016): Taşra epiği. "Türk" ideolojileri ve İslâmcılık. 3. baskı. İstanbul:
Birikim Kitapları.
RE
Religionen, Religionswissenschaften, ‘Neue Religionen’ ;(außer Islam)
RE 1571
Kulakçıoğlu, İsmail (2016): Eşcinsellik ve kutsal kitap öğretisi. İstanbul: YAY.
RE 1572
Pıçaklar, M. Orhan (2012): Birbirine bağlı olan kısa hikayeler uzun bir hikaye yapar. 1.
baskı. İstanbul: GDK.
RE 1573
Prince, Derek (2012): Vazgeçme lütfu. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1574
Prince, Derek (2012): Lusifer açığa çıktı. Şeytan'ın planı hayatınızı yok etmektir. 1. baskı.
İstanbul: GDK.
RE 1575
Prince, Derek (2012): Yetimler ve dullar, fakirler ve ezilenler : Tanrı düşkünleri korur : peki
ya biz? 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1576
Prince, Derek (2013): Tuzaklardan korunmak : belirtiler ve harikaların mayın tarlasında
yolculuk. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1577
Ning, George Kum (2015): Called for a purpose: Tim Publishing.
RE 1578
Ning, George Kum (2015): The price of ignorance: Tim Publishing.
RE 1580
Prince, Derek (2013): Tanrı'nın kutsamasına giriş. 1. baskı. İstanbul: GDK.
Re 1581
Prince, Derek (2013): Reddedilme için Tanrı'nın çözümü. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1582
Ning, George Kum (2014): Chronicles of faith. Tema: Kharis Books.
RE 1583
Burkholder, Dale; Taylan, Hande (2015): Sakin suların kıyısında. Bir yıllık Kutsal Kitap'ı
okuma planıyla 366 günlük okuma parçası. İstanbul: GDK.
RE 1584
Shinozawa, Kozumi (2015): Elçilerin işleri. İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitapları.
RE 1585
Sattler, Michael (2009): İsa Mesih'in bir tanığı. Schleitheim inanç bildirgesi, Horb'daki
kiliseye mektup, şehit edilmesinin anlatımı. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1586
Guest, John S (1987): The Yezidis. A study in survival. London [u.a.]: KPI.
7
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
RE 1587
Erol, Su (2016): Mazlum ve makul. İstanbul Süryanilerinde etno-dinsel kimlik inşası ve
kimlik stratejileri. 1. Aufl. İstanbul: İletişim.
RE 1588
DeMoss, Nancy Leigh (2015): Kadınların inandığı yalanlar ve onları özgür kılan gerçek.
İstanbul: GDK.
RE 1589
Miller, Ura (2014): Kutsal Kitap'tan 25 sevilen öykü. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1590
Moran, M.A.: Hakikat ve dalalet. Müjde Yayıncılık.
RE 1591
Kaufman, Paul N. (2012): Yuhanna'nın müjdesi ve ilk adım. Yuhanna müjdesi üzerinde bir
Kutsal Kitap çalışması. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1592
Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu (2015): Temel ilkeleriyle Hristiyanlık. İstanbul: Kitabı
Mukaddes Şirketi.
RE 1593
McDowell, Josh; Larson, Bart (2001): Mesih İsa'nın tanrılığı. Kutsal kitap'a dayalı bir
savunma. Unter Mitarbeit von Fikret Böcek. 1. baskı. İstanbul: Zirve.
RE 1594
Schaeffer, Francis A. (2008): O burada ve sessiz değil! 1. basım. Ankara: Kurtuluş Kitapları.
RE 1595
Yehia Sa'a (2010): Emmaus yolunda : peygamberler ne anlatmak istiyor? 2. basım.
İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
RE 1596
Drane, John William (2000): Tarsus'lu Pavlus ve ilk kiliseler. Unter Mitarbeit von Colin
Meads. İstanbul: Müjde Yayıncılık Ltd. Şti.
RE 1597
Wickwire, Daniel (2015): Kutsal kitap değiştirildi mi? (Müslümanların iddia ettikleri gibi). 5.
baskı. İstanbul: GDK.
RE 1598
Meyer, Joyce (2006): Yardım et korkuyorum! 2. basım. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
RE 1599
McDowell, Josh (2004): Çarmıh ve diriliş gerçeği. 1. basım. İstanbul: Zirve.
RE 1600
Konur, Hakan (2015): Kim olduğunun farkında mısın? İstanbul: GDK.
RE 1601
Coblentz, John; Taylan, Hande (2010): Göksel çağrı. Hristiyan öğrenciliğinde etütler. 1.
baskı. İstanbul: GDK.
RE 1602
Konur, Hakan (2013): Daniel. Tanrı'nın mutlak yetkisi. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1603
Lee; Nee, Watchman (2016): Hristiyan yaşamının temel öğeleri. Bd. 1. 2. baskı. İstanbu:
Akarsu Yayınları.
RE 1604
Jack, Victor (2001): İnanın ve vaftiz olun. 1. baskı. İstanbul: haberci.
RE 1605
Mığdısı, Bedros (2016): Kutsal kitap'ta vaat edilen Mesih. Büyük planın özeti. İstanbul:
GDK.
RE 1606
Koryürek, Alexandra S. (2014): Kandırıldık. Cinlerle mücadele rehberi. 1. baskı. İstanbul:
Cinius Yayınları.
RE 1607
Jorge De Amorim (2010): Bana Tanrı'yı anlat. 3. baskı. İstanbul: Zirve Yayıncılık.
RE 1608
Zacharias, Ravi (2007): Başka tanrılar arasında İsa. Hıristiyan bildirisinin mutlak iddiaları. 1.
baskı. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
RE 1609
O'nundur, İzzet (2008): Bütün iyi şeyler Rab'ten gelir. Şiirler, sözler. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1610
Musa, Kamil (2002): Noel nedir? 2. baskı. İzmir: haberci.
8
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
JULI-AUGUST 2016
RE 1611
Hession, Roy; Hession, Revel (2008): İsa'yı göreceğiz. 1. basım. İstanbul: Yeni Yaşam
Yayınları.
RE 1612
Coblentz, John (2011): Evlilik. Konusunda bir hristiyan görüşü. 1. baskı. İstanbul: GDK
(GDK yayın).
RE 1614
Cross, John R. (2015): Peygamberlerin bütün söyledikleri. İstanbul: Gerçeğe Doğru
Kitapları.
RE 1615
Erdoğdu, Göksel; Taylan, Hande; Avşer, Kubilay; White, Alan (2015): Peygamberlerin
bütün söyledikleri. Alıştırma kitabi. İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitapları.
RE 1616
Kendall, Jackie (2008): Bekleme sürecindeki bayan. Bay Doğru'yu beklerken Tanrı'nın en
iyisine dönüşmek. 1. Aufl. İstanbul: haberci.
RE 1617
Yerton, Dale (2013): Kutsal Kitap'ta yolculuk. Çocuklar için 3 yıllık kutsal kitap çalışması. 1.
baskı. İstanbul: GDK.
RE 1618
Yerton, Dale (2013): Yaşayan İman. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1619
İffetli yaşam (2009). Unter Mitarbeit von Hande Taylan. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1620
McDowell, Dale (2010): Tanrı'nın barışçıl egemenliği. 1. baskı. İstanbul: GDK.
RE 1621
Tanrı'yı kişisel olarak bilmek ister misiniz? (2008). İstanbul: Zirve Yayıncılık.
RE 1622
Haggai, John (1996): Önderlik. Değişen dünyada kalıcı önderlik. 1. basım. İstanbul: Yeni
Yaşam Yayınları.
RE 1623
Meral, Ziya (2006): Türk teolojisine doğru. Tanımı, yapısı ve teması. 1. basım. İstanbul:
Yeni Yaşam Yayınları.
RE 1624
Swanson, Andrew (2005): İsa'nın duası. Nedeni, içeriği ve hedefi. 1. basım. İstanbul: Yeni
Yaşam Yayınları.
RE 1625
Kınran, Levent (2011): Son durak. 5. basım. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
RE 1626
Prince, Derek (1997): Dışlanma ve Tanrı'nın çözümü. 2. basım. İstanbul: Yeni Yaşam
Yayınları.
RE 1627
Kutsal kitap ışığında. Kısa yazılar, Da Vinci'nin şifresi, mezmurlar'ı anlamak, müşterek
lütuf, Hıristiyanlar'ın savaşa yaklaşımı (2006). 1. basım. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
SPt
Sprachwissenschaft: Türksprachen
SPt 117
Sevortjan, Ėrvand Vladimirovič (1974): Obščetjurkskie i mežtjurkskie osnovy na glasnye.
Moskva: Nauka.
SPt 1449
Kuun, Géza; Ligeti, Lajos (1981): Codex Cumanicus. Budapest.
SPt 1450
Movit, Hüseyin (2016): Türkçeyi doğru kullanalım. İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
SPt 1451
Rüşdi, Mustafa (1313): Tehzib ül-kelam fi lisan il-havas vel avam. Cild 1. 1. basım. İstanbul:
Alem matbaası Ahmed İhsan ve şürekası.
SPt 1452
Memtimin, Aminem (2016): Language contact in modern Uyghur. Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag.
SPt 1453
Olgun, Tahir (1913): Nazım ve eşkâl-ı nazım. Kısım 1, 2. Dersaadet: Mahmud Bey
Matbaası.
9
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK
TRk
JULI-AUGUST 2016
Türkische Republik: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
TRk 1486
Güçbilmez, Beliz (2016): Zaman, zemin, zuhur. Gerçekçi Türk tiyatrosunda minyatür
kurgusu. Birinci baskı. Ankara: Dost Kitabevi.
TRk 1487
Günday, Betül Fatime (2016): "Adın Perihan olsun". Diyap Ağa'nın torunu Ane Hatun'un
Hikâyesi. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1488
Kılıç, Murat (2016): "Allah, vatan, soy, milli mukaddesat". Türk Milliyetçiler Derneği (19511953). 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1489
Öztürkmen, Arzu (2016): Rakstan oyuna. Türkiye'de dansın modern halleri. Birinci baskı.
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
TRk 1490
Küreken, İbrahim (2016): "Parçası, tanığı, mahkûmu, sürgünü oldum". 1. baskı. İstanbul:
İletişim.
TRp
Türkische Republik: Politische und militärische Geschichte
TRp 2518
Kılıç, Sezen (2012): Hitler'in gizli dosyalarında Türkiye. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat
Yayıncılık.
TRp 2519
Yılmaz, Arzu (2016): Atruş'tan Maxmur'a. Kürt mülteciler ve kimliğin yeniden inşası. 1.
baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2520
Doğan, Sevinç (2016): Mahalledeki AKP. Parti işleyişi, taban mobilizasyonu ve siyasal
yabancılaşma. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRr
TRr IST 570
TRu
Türkische Republik: Regionalgeschichte
Koçak, Dilek; Koçak, Orhan Kemal (2016): İstanbul kimin şehri? Kültür, tasarım, seyirlik ve
sermaye. İlk basım. İstanbul: Metis.
Türkische Republik: Unabhängigkeitskrieg und Atatürk
TRu 815
Önder, Mehmet (1998): Atatürk'ün yurt gezileri. 2. baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası.
TRu 816
Önder, Mehmet: Atatürk'le adım adım Türkiye. Ankara: Kültür Ofset Matbaacılık.
TRu 817
Ökte, Ertuğrul Zekâi (2000): Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtiçi gezileri. Vol. 1. (1922 1931). İstanbul: Tarihi Araştırmalar Vakfı, İstanbul Araştırma Merkezi.
TRu 818
Tüfekçi, Gürbüz D.; Atatürk (1998): Atatürk. Seyahat notları 1930 - 1931. 1. basım.
Beyoğlu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRu 819
Önder, Mehmet (1993): Atatürk'ün Almanya ve Avusturya gezileri. (15 aralık 1917 - 3
ağustos 1918). 1. bs. Ankara: Türkiye İş Bankası.
TRw
TRw 669
SEp
SEp 230
Türkische Republik: Wirtschaftsgeschichte
Temel, Recep (2016): Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Maliye Teşkilatı. Ankara: Cedit.
Separata
Jankó, Paul v. (1917): Türkische Nationalschrift. Vorschlag zur Reform der türkischen
Schrift. In: Archiv für Schriftkunde.
10

Benzer belgeler

Kahraman Eser Yazar Eşleştirmesi

Kahraman Eser Yazar Eşleştirmesi Necile, Yalnızız, Peyami Safa Necip, Eylül, Mehmet Rauf Necla, Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin Necdet, Zavallı Necdet, Safvet Nezihi Necmiye Hanım, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Peyami Safa Ner...

Detaylı

tm323

tm323 ENG‹N ‹Nfi. MALZ. GIDA PAZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹smetpafla Mah. ‹smetpafla Cad. No: 33 Bayrampafla/‹stanbul Tel: 0212 501 07 17 - 501 07 72 Fax: 0212 501 03 25 www.hirdavatalemi.com

Detaylı