1_BA Laguna CD35 tr

Yorumlar

Transkript

1_BA Laguna CD35 tr
Radyo / CD
Laguna CD35
7 645 085 510
Çal∂µt∂rma ve Kurulum Talimatlar∂
http://www.blaupunkt.com
1_BA Laguna CD35 tr
1
19.05.2005, 11:19 Uhr
2
1_BA Laguna CD35 tr
2
19.05.2005, 11:19 Uhr
KONTROLLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
Üniteyi açma kapama ve
sessizleµtirme tuµu.
Kontrol panelini ç∂karma tuµu.
CD ç∂karma tuµu .
Ses kontrolü.
CD Yuvas∂.
Bas, tiz, balans, zay∂flat∂c∂ ve
Haz∂r Ses Ayar∂ ayarlamalar∂
için, AUDIO tuµu.
K∂sa bas: Temel ayarlar
menüsünü açmak için, MENU
tuµu.
Uzun bas: tarama fonksiyonunu
baµlatmak için, SCAN.
Ok tuµlar∂.
X-Bass ayar∂ için, X-Bass tuµu.
K∂sa bas: zaman∂ göstermek
için, DIS tuµu.
Uzun bas: gösterge önceliπini
deπiµtirmek için.
Tuµlar 1 - 6
K∂sa bas: FM haf∂za bankas∂ ve
AM dalga band∂ seçimi, radyo
moduna kaynak seçimi için BND
tuµu.
Uzun bas: Seyahat kayd∂ fonksiyonunu baµlatmak için, TS.
CD, radyo ve CD deπiµtirici veya
AUX (harici cihaz) kaynaklar∂n∂n
seçimi için, SRC tuµu.
3
1_BA Laguna CD35 tr
3
19.05.2005, 11:19 Uhr
∑Ç∑NDEK∑LER
Notlar ve Aksesuarlar ............. 5
Yol güvenliπi .................................... 5
Kurulum .......................................... 5
Aksesuarlar ..................................... 5
Uluslararas∂ telefon bilgilendirme
hatlar∂ ............................................. 5
Ayr∂labilir kontrol paneli ......... 6
H∂rs∂zl∂πa karµ∂ koruma ................... 6
Kontrol panelinin ç∂kar∂lmas∂ ........... 6
Kontrol panelinin yerleµtirilmesi ....... 6
Açma/Kapama ......................... 7
Ses seviyesi ayar∂ ................... 8
Ünite çal∂µmaya baµlad∂π∂ zamanki
ses ayar∂ ......................................... 8
Ani ses azalt∂m∂ (mute - sessiz) ....... 8
Telefonla konuµma esnas∂nda
sessize geçme ................................ 8
Onay sesi (bip) ................................ 9
Radyo modu ............................ 9
Radyo moduna geçmek .................. 9
Radyo al∂c∂s∂ ayar∂ .......................... 9
Frekans aral∂π∂n∂n/haf∂zas∂n∂n
seçilmesi ....................................... 10
∑stasyon aramak ........................... 10
∑stasyonlar∂n kaydedilmesi ............ 10
∑stasyonlar∂n otomatik olarak
kaydedilmesi (Seyahat kayd∂) ....... 11
Haz∂r ayarl∂ istasyonlar∂n
dinlenmesi .................................... 11
Al∂nabilen istasyonlar∂n taranmas∂
(SCAN) ......................................... 11
Göstergenin ayarlanmas∂ .............. 11
CD modu ............................... 12
CD moduna geçmek ..................... 12
Parça seçimi ................................. 12
H∂zl∂ arama (duyulabilir) ................ 12
Rasgele çalma (MIX) .................... 12
Parçalar∂n taranmas∂ (SCAN) ........ 12
Parça Tekrar∂ (REPEAT) ............... 13
Duraklatma (PAUSE) .................... 13
Göstergenin deπiµtirilmesi ............. 13
CD’nin ç∂kar∂lmas∂ ......................... 13
CD deπiµtirici modu .............. 14
CD deπiµtirici moduna geçmek ...... 14
CD seçimi ..................................... 14
Parça seçimi ................................. 14
H∂zl∂ arama (duyulabilir) ................ 14
Göstergenin deπiµtirilmesi ............. 14
Tek tek parçalar∂n veya
tüm CD’nin tekrar∂ (REPEAT) ........ 14
Rasgele çalma (MIX) .................... 14
Tüm CDlerdeki parçalar∂n
taranmas∂ (SCAN) ........................ 15
Duraklatma (PAUSE) .................... 15
SAAT - Zaman ....................... 16
Zaman∂n k∂saca gösterilmesi ......... 16
Zaman ayar∂ ................................. 16
12/24 saat modunun ayarlanmas∂ . 16
Ünite kapal∂ ve kontak aç∂kken
zaman∂n sürekli olarak
gösterilmesi .................................. 16
Ünite kapal∂yken zaman∂n k∂saca
gösterilmesi .................................. 16
Ton ve ses daπ∂l∂m ayarlar∂ ... 17
Bas ayarlar∂ .................................. 17
Tiz ayarlar∂ .................................... 17
Sol/saπ ses daπ∂l∂m ayar∂ (balans) ... 17
Ön/arka ses daπ∂l∂m ayar∂ ............. 17
Ekolayz∂r ve X-BASS ............. 18
X-BASS ........................................ 18
Haz∂r ses efektinin seçimi (EQ) ..... 18
Seviye göstergesinin
ayarlanmas∂ ........................... 19
Harici ses kaynaklar∂ ............. 19
AUX (harici cihaz) giriµini açma/
kapama ......................................... 19
Spesifikasyonlar ................... 20
Kurulum talimatlar∂ ............... 21
4
1_BA Laguna CD35 tr
4
19.05.2005, 11:19 Uhr
NOTLAR VE AKSESUARLAR
Notlar ve Aksesuarlar
Aksesuarlar
Bir Blaupunkt ürünü sat∂n almaya karar
verdiπiniz için teµekkür ederiz. Bu yeni
ekipman parças∂n∂ keyifle kullanacaπ∂n∂z∂
umuyoruz.
Cihaz∂ ilk kez kullanman∂zdan önce, lütfen
bu talimatlar∂ dikkatle okuyunuz. Blaupunkt
editörleri, çal∂µt∂rma talimatlar∂n∂n daha aç∂k
ve anlaµ∂l∂r olmas∂ için bu talimatlar
üzerinde devaml∂ olarak çal∂µmaktad∂rlar.
Ancak, ünitenin nas∂l çal∂µt∂π∂na dair
kafan∂zda hala soru iµaretleri kalm∂µsa,
lütfen bayinizle temasa geçin veya ülkenizdeki telefon destek hatt∂n∂ aray∂n∂z. Telefon destek hatlar∂n∂, kitapç∂π∂n
arkas∂nda bulabilirsiniz.
Yaln∂zca Blaupunkt onayl∂ aksesuarlar∂
kullan∂n∂z.
Yol güvenliπi
Kullanabileceπiniz Blaupunkt CD
deπiµtiricileri: CDC A 08, IDC A 09 ve
CDC A03’dür.
Yol güvenliπi, mutlak önceliπe
sahiptir. Oto radyonuzu, yaln∂zca
trafik ve yol koµullar∂n∂n izin verdiπi
durumlarda çal∂µt∂r∂n∂z. Yola ç∂kmadan önce, ünite hakk∂nda bilgi
sahibi olmay∂ ihmal etmeyiniz.
Araç içindeyken, polis, itfaiye ve
ambulans sirenlerini duyabiliyor
olman∂z gerekmektedir. Bu nedenle,
araç ses sisteminizi makul bir ses
seviyesinde dinleyiniz.
Uzaktan Kumanda
RC-12H, ekipman kapsam∂ndad∂r. RC08
veya RC10 opsiyonlar∂ sayesinde, oto
radyonuzun en önemli fonksiyonlar∂na direksiyon üzerinden rahatl∂kla eriµebilirsiniz.
Cihaz∂, uzaktan kumandadan aç∂p
kapatamazs∂n∂z.
Amplifikatör
Tüm Blaupunkt ve Velocity amplifikatörleri kullan∂labilir.
CD deπiµtirici
Uluslararas∂ telefon
bilgilendirme hatlar∂
Oto radyonuzun çal∂µt∂r∂lmas∂yla ilgili
herhangi bir sorunuz varsa veya daha
fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsan∂z, lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz!
Telefon destek hatlar∂n∂n numaralar∂, bu
talimat kitapç∂π∂n∂n son sayfas∂nda yer
almaktad∂r.
Kurulum
Oto radyonuzun kurulumunu kendiniz
yapmak istiyorsan∂z, bu çal∂µt∂rma
talimatlar∂n∂ takip eden kurulum ve
baπlant∂ talimatlar∂n∂ dikkatle okuyunuz.
5
1_BA Laguna CD35 tr
5
19.05.2005, 11:19 Uhr
AYRILAB∑L∑R KONTROL PANEL∑
Ayr∂labilir kontrol paneli
H∂rs∂zl∂πa karµ∂ koruma
Ekipman∂n h∂rs∂zl∂πa karµ∂ korunmas∂ için,
ünitede ayr∂labilir bir kontrol paneli
bulunmaktad∂r (serbest b∂rakma paneli).
Bu kontrol paneli olmadan, oto radyonuzun h∂rs∂zlar için bir deπeri olmayacakt∂r.
Arac∂n∂zdan ayr∂l∂rken, kontrol panelini
de beraberinizde götürerek ekipman∂
çal∂nmaya karµ∂ koruyabilirsiniz. Kontrol
panelini, gizli bir yerde de olsa,
arac∂n∂zda b∂rakmay∂n∂z.
Kontrol paneli, kolayl∂kla kullan∂labilecek
µekilde tasarlanm∂µt∂r.
Not:
● Kontrol panelini düµürmeyiniz.
● Kontrol panelini, doπrudan güneµ
∂µ∂π∂ veya diπer ∂s∂ kaynaklar∂ndan
koruyunuz.
● Kontrol panelinin temas noktalar∂yla
doπrudan cilt temas∂ndan kaç∂n∂n∂z.
Gerekirse, tüysüz bir bez parças∂ ve
biraz alkolle temas noktalar∂n∂ temizleyiniz.
Kontrol panelinin ç∂kar∂lmas∂
2
➮ Önce, kontrol panelini üniteden düz
bir µekilde çekerek sola doπru
d∂µar∂ ç∂kar∂n∂z.
●
Kontrol paneli ç∂kar∂ld∂ktan sonra
ünite kapan∂r.
●
Mevcut ayarlar kaydedilir.
●
Üniteye yerleµtirilmiµ olan CD
içeride kalacakt∂r.
Kontrol panelinin
yerleµtirilmesi
➮ Kontrol panelini, ünite k∂lavuzunun
içine doπru, soldan saπa kayd∂r∂n∂z.
➮ Yerine t∂klayarak oturuncaya dek,
kontrol panelinin sol kenar∂n∂
ünitenin içine doπru bast∂r∂n∂z.
Not:
● Kontrol panelini yerleµtirirken,
göstergeye bast∂rmad∂π∂n∂zdan
emin olunuz.
Kontrol panelini cihaz çal∂µ∂r durumdayken ç∂kard∂ysan∂z, panel yerine
tak∂ld∂π∂ zaman cihaz, en son kullan∂lan
ayarlar (radyo, CD, CD deπiµtirici veya
AUX (harici cihaz)) geçerli olmak üzere
otomatik olarak çal∂µmaya baµlayacakt∂r.
➮
2 tuµuna bas∂n∂z.
Kontrol panelinin kilitleme mekanizmas∂
aç∂lacakt∂r.
6
1_BA Laguna CD35 tr
6
19.05.2005, 11:19 Uhr
AÇMA/KAPAMA
Açma/Kapama
Üniteyi aç∂p kapaman∂n çeµitli yollar∂
vard∂r:
Arac∂n kontaπ∂ aç∂kken açma/
kapama
Eπer ünite, araç kontaπ∂na doπru bir
µekilde baπlanm∂µsa ve AÇMA/KAPAMA
tuµuna 1 bas∂larak kapat∂lmad∂ysa,
kontak ile birlikte ünite de eµ zamanl∂
olarak aç∂l∂p kapanacakt∂r.
Ayr∂labilir kontrol panelini
kullanarak açma/kapama
➮ Kontrol panelini ç∂kar∂n∂z.
Ünite kapanacakt∂r.
➮ Kontrol panelini tekrar yerine tak∂n∂z.
Ünite çal∂µmaya baµlayacakt∂r. En son
geçerli olan ayarlar (radyo, CD, CD
deπiµtirici veya AUX (harici cihaz)), yeniden aktif hale gelecektir.
CD takarak açmak
Ünite kapal∂ysa ve sürücünün içinde CD
yoksa,
➮ CD’yi yaz∂l∂ taraf∂ üste gelecek
µekilde, belli bir dirençle
karµ∂laµ∂ncaya kadar sürücünün
içine nazikçe itiniz.
CD, otomatik olarak sürücünün içine
çekilecektir.
Sürücü, CD’yi içine al∂rken, hiçbir müdahalede bulunmay∂n∂z.
Ünite çal∂µmaya baµlayacakt∂r. CD çalmaya baµlayacakt∂r.
Not:
● Kontak kapal∂ysa, ünite kapal∂
kalacakt∂r. Açmak için, 1 tuµuna
bir kez bas∂n∂z.
1 tuµu ile açma/kapama
➮ Üniteyi açmak için, 1 tuµuna
bas∂n∂z.
➮ Üniteyi kapatmak için, 1 tuµunu
iki saniyeden fazla bas∂l∂ tutunuz.
Ünite kapanacakt∂r.
Not:
● Kontak kapal∂yken üniteyi
çal∂µt∂r∂rsan∂z, arac∂n aküsünün
boµalmas∂n∂ önlemek amac∂yla
ünite bir saat sonra otomatik olarak
kapanacakt∂r.
7
1_BA Laguna CD35 tr
7
19.05.2005, 11:19 Uhr
SES SEVIYESI AYARI
Ses seviyesi ayar∂
Ani ses azalt∂m∂ (mute - sessiz)
Ses seviyesini, 0 (mute - sessiz)’dan 66
(maksimum)’ya kadar deπiµen seviyelerde ayarlayabilirsiniz.
➮
4 tuµuna basarak ses seviyesini art∂rabilirsiniz.
➮
4 tuµuna basarak ses seviyesini azaltabilirsiniz.
Bu özellik sayesinde, ses seviyesini,
önceden belirlediπiniz bir seviyeye anl∂k
olarak indirebilirsiniz.
➮ 1 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “MUTE” ifadesi belirecektir.
Sesi, eski seviyesine geri getirmek için,
➮ 1 tuµuna tekrar bas∂n∂z.
Ünite çal∂µmaya baµlad∂π∂
zamanki ses ayar∂
Ünitenin çal∂µmaya baµlad∂π∂ andaki
geçerli ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "ON VOLUME" ifadesi
ç∂k∂ncaya kadar, veya 8
tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮
ve 8 tuµlar∂ ile ünitenin
çal∂µmaya baµlad∂π∂ andaki ses seviyesini ayarlay∂n∂z.
Ses seviyesini daha kolay ayarlayabilmeniz için, istediπiniz deπiµiklikleri yaparken duyduπunuz ses seviyesi de
paralel µekilde artar veya azal∂r.
“LAST VOL” seçeneπini seçtiyseniz,
ünitenin son kapan∂µ∂ndan önceki ses
ayar∂, aktif hale gelecektir.
Not:
∑µitme duyunuza zarar vermemek
için, “LAST VOL” ayar∂ndaki maksimum ünite aç∂l∂µ ses seviyesi
“38”dir. Ünite kapat∂lmadan önceki
ses seviyesi daha yüksekse ve
“LAST VOL” seçili ise, radyonun bir
sonraki aç∂l∂µ∂nda ses seviyesi “38”e
ayarl∂ olacakt∂r.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna iki kez bas∂n∂z.
8
●
1_BA Laguna CD35 tr
8
Mute (sessiz) seviyesinin
ayarlanmas∂
Ünitenin mute (sessiz) seviyesini ayarlayabilirsiniz.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "MUTE LVL" ç∂k∂ncaya
kadar, veya 8 tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮
ve 8 tuµlar∂na basarak mute
seviyesini ayarlay∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna iki kez bas∂n∂z.
Telefonla konuµma esnas∂nda
sessize geçme
Eπer üniteniz bir cep telefonuna baπl∂
ise, siz telefonu açar açmaz oto radyonuz sessize geçecektir. Göstergede
“PHONE” yaz∂s∂ belirecektir.
Bu özellik için, cep telefonunuzun kurulum talimatlar∂nda gösterildiπi µekilde
oto radyosuna baπl∂ olmas∂ gerekmektedir.
19.05.2005, 11:19 Uhr
SES SEVIYESI AYARI
RADYO MODU
Onay sesi (bip)
Radyo modu
Belirli fonksiyonlarda, herhangi bir tuµu
iki saniyeden fazla bas∂l∂ tuttuπunuz
zaman, bir onay sesi duyacaks∂n∂z.
Örneπin, istasyon tuµuna bir radyo istasyonu kaydettiπinizde, onay sesi (bip)
duyacaks∂n∂z. Bu “bip” sesi, aç∂l∂p
kapat∂labilir.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "BEEP" yaz∂s∂
ç∂k∂ncaya kadar, veya 8
tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮ Seçenekler aras∂nda gidip gelmek
için, veya 8 tuµlar∂na bas∂n∂z.
“OFF” bip sesinin kapal∂ olduπunu, “ON”
ise aç∂k olduπunu gösterir.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Radyo moduna geçmek
CD, CD deπiµtirici veya AUX
(harici cihaz) modunu kullan∂yorsan∂z,
➮ BND•TS < tuµuna bas∂n∂z
veya
➮ göstergede “FM” veya “AM” (“MW”)
ç∂k∂ncaya kadar, SRC = tuµuna
devaml∂ olarak bas∂n∂z.
Radyo al∂c∂s∂ ayar∂
Radyo unsurunun mükemmel bir µekilde iµlemesini garantilemek için, ünitenin
bulunduπunuz bölgeye göre ayarlanmas∂
gerekir. Avrupa (EUROPE), Amerika
(USA), Tayland (THAI) ve Güney Amerika
(S-AMERICA)’dan birini seçebilirsiniz.
Radyo al∂c∂s∂, ünitenin sat∂n al∂nd∂π∂ bölgeye göre ayarl∂ olarak elinize geçecektir.
Radyo al∂c∂s∂yla ilgili bir problemle
karµ∂laµman∂z durumunda, aµaπ∂daki
ayar∂ kontrol edin.
Bu talimatlar, “USA” ayar∂na aittir.
➮ 1 tuµuna basarak cihaz∂
kapat∂n∂z.
➮ 1 ve 5 tuµlar∂n∂ ; ayn∂ anda bas∂l∂
tutunuz ve 1 tuµuna basarak cihaz∂ çal∂µt∂r∂n∂z.
“TUNER” yaz∂s∂ belirecektir.
➮ Sonraki 8 saniye içerisinde
8
tuµlar∂na bas∂n∂z ve radyo al∂c∂s∂
bölgenizi seçiniz.
9
1_BA Laguna CD35 tr
9
19.05.2005, 11:19 Uhr
RADYO MODU
Ayar∂ kaydetmek için,
➮ cihaz∂ aç∂p kapat∂n∂z veya yaklaµ∂k
8 saniye bekleyiniz. Radyo, son
kullan∂lan ayarlarla birlikte (radyo,
CD, CD deπiµtirici veya AUX (harici
cihaz)) çal∂µacakt∂r.
Frekans aral∂π∂n∂n/haf∂zas∂n∂n
seçilmesi
Bu ünite, FM ve AM frekans aral∂klar∂ndan
yay∂n yap∂lan programlar∂ alabilir. FM aral∂π∂
için üç, AM aral∂π∂ için de bir tane haf∂za
bankas∂ vard∂r. Her bir haf∂za bankas∂nda,
alt∂ tane istasyon saklanabilir.
FM haf∂za bankas∂n∂n veya AM
frekans aral∂π∂n∂n seçilmesi
➮ FM haf∂za bankalar∂ (FM1, FM2 ve
FMT) ve AM frekans aral∂π∂
aras∂nda geçiµ yapmak için,
BND•TS tuµuna bas∂n∂z.
∑stasyon aramak
Herhangi bir istasyonu, çeµitli µekillerde
arayabilirsiniz.
Otomatik arama
veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
➮
Ünite, alabildiπi bir sonraki istasyonu
arayacakt∂r.
∑stasyon arama için hassasiyet
ayar∂
Radyoyu, yaln∂zca güçlü sinyal verilen
istasyonlar∂ alacak veya zay∂f sinyalli
istasyonlar da dahil tüm istasyonlar∂ alacak µekilde ayarlayabilirsiniz.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "SENS HI" veya
"SENS LO" ç∂k∂ncaya kadar,
veya 8 tuµuna devaml∂
olarak bas∂n∂z.
“SENS HI”, radyo al∂c∂s∂n∂n çok hassas
olduπunu gösterir. “SENS LO” ise, daha
düµük hassasl∂k ayar∂ demektir.
➮
veya 8 tuµlar∂n∂ kullanarak
gereken hassasl∂π∂ ayarlay∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Not:
FM ve AM için farkl∂ istasyon arama hassasl∂k seviyesi belirtilebilir.
Bunun için, ilgili dalga band∂n∂ aktif
hale getiriniz.
●
Manüel istasyon arama
∑stasyonlar∂, manüel olarak da arayabilirsiniz.
➮
veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
∑stasyonlar∂n kaydedilmesi
∑stasyonlar∂n manüel olarak
kaydedilmesi
➮ ∑stenen haf∂za bankas∂n∂ (FM1,
FM2 veya FMT) veya AM frekans
aral∂π∂n∂ seçiniz.
➮ ∑stasyon aray∂n∂z.
➮ Belirli bir istasyon tuµuna istasyon
atamak için, istasyon tuµlar∂
1 - 6 ; y∂ 2 saniyeden fazla bas∂l∂
tutunuz.
10
1_BA Laguna CD35 tr
10
19.05.2005, 11:19 Uhr
RADYO MODU
∑stasyonlar∂n otomatik olarak
kaydedilmesi (Seyahat kayd∂)
Bölgenizdeki al∂µ gücü en yüksek alt∂
istasyonu, otomatik olarak kaydedebilirsiniz. ∑stasyonlar, seçili frekans
aral∂π∂na baπl∂ olarak FMT veya AM
haf∂zas∂na kaydedilir.
Not:
● Daha önceden haf∂zaya al∂nm∂µ
olan istasyonlar silinecektir.
➮ ∑stasyon arama baµlay∂ncaya kadar, BND•TS < tuµunu bas∂l∂ tutun.
∑stasyon kaydetme prosedürü baµlar.
Göstergede, “FM TSTORE” veya
“AM TSTORE” belirecektir. Proses
tamamland∂ktan sonra, s∂radaki haf∂za
bankas∂n∂n 1 numaral∂ lokasyonuna
kaydedilmiµ olan istasyon çalmaya
baµlayacakt∂r.
Haz∂r ayarl∂ istasyonlar∂n
dinlenmesi
➮ ∑stasyonun kaydedildiπi haf∂za
bankas∂n∂ seçiniz.
➮ Dinlemek istediπiniz istasyonun
1 - 6 ; önceden ayarl∂ tuµlar∂na
bas∂n∂z.
SCAN Baµlatma
➮ Tarama iµlemi baµlay∂ncaya kadar,
MENU 7 tuµunu bas∂l∂ tutunuz.
Ekranda “SCAN” ifadesi ç∂kacak
ve ard∂ndan mevcut frekans (yan∂p
sönerek) görüntülenecektir.
SCAN durdurma ve istasyonu
dinlemeye devam etme
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Tarama iµlemi duracak ve son aranan
istasyon aktif kalacakt∂r.
Tarama süresinin ayarlanmas∂
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "SCAN TIME"
ç∂k∂ncaya kadar, veya 8
tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮
veya 8 tuµlar∂n∂ kullanarak
istenen tarama süresini ayarlayabilirsiniz.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna iki kez bas∂n∂z.
Not:
Ayarlanan tarama süresi, CD ve
CD deπiµtirici modu için de geçerlidir.
●
Göstergenin ayarlanmas∂
Al∂nabilen istasyonlar∂n
taranmas∂ (SCAN)
Tarama fonksiyonunu kullanarak, radyonuzun ald∂π∂ tüm istasyonlar∂ k∂sa k∂sa
dinleyebilirsiniz. Tarama süresini, menü
üzerinden, 5 - 30 saniye aras∂nda
istediπiniz zaman dilimine ayarlayabilirsiniz.
Aµaπ∂daki unsurlardan herhangi birinin
devaml∂ olarak görüntülenmesini
saπlayabilirsiniz:
● Bant ve Zaman
● Bant ve Frekans
➮ ∑stenen gösterge görüntüleninceye
kadar, DIS : tuµunu bas∂l∂ tutunuz.
11
1_BA Laguna CD35 tr
11
19.05.2005, 11:19 Uhr
CD MODU
CD modu
Bu ünitede standart CD, CD-R ve 13
veya 8 cm çapl∂ CD-RW’leri çalabilirsiniz.
Sistemin tam olarak çal∂µmas∂ için,
yaln∂zca kompakt disk logosu etiketli
CDleri kullan∂n∂z. Kopyalamaya karµ∂
korumal∂ CDleri çalmaya çal∂µ∂rsan∂z,
problemle karµ∂laµabilirsiniz. Blaupunkt,
kopyalamaya karµ∂ korumal∂ CDler için
garanti vermemektedir!
CD sürücüsünün zarar görme
riski! Bu ünite, µekilli CDler için uygun deπildir.
Uygun olmayan CD kullan∂m∂ndan
doπabilecek CD veya CD sürücü
sorunlar∂yla ilgili olarak sorumluluk
kabul etmemekteyiz.
CD moduna geçmek
Sürücüye tak∂l∂ bir CD yoksa ve ünite,
radyo, CD Deπiµtirici veya AUX (harici
cihaz) modundaysa,
➮ CD’yi yaz∂l∂ taraf∂ üste gelecek
µekilde, belli bir dirençle
karµ∂laµ∂ncaya kadar sürücünün
içine nazikçe itiniz.
CD, otomatik olarak sürücünün içine
çekilecektir.
Sürücü, CD’yi içine al∂rken, hiçbir müdahalede bulunmay∂n∂z.
CD çalmaya baµlayacakt∂r.
Not:
● Kontak kapal∂ysa, ünite kapal∂
kalacakt∂r. Üniteyi açmak ve
içindeki CD’yi çalmak için, 1
tuµuna bir kez bas∂n∂z.
Sürücünün içinde bir CD varsa ve ünite,
radyo, CD Deπiµtirici veya AUX (harici
cihaz) modundaysa,
➮ Göstergede “CD” ç∂k∂ncaya kadar,
SRC = tuµuna devaml∂ olarak
bas∂n∂z.
CD, en son kald∂π∂ yerden çalmaya
baµlar.
Parça seçimi
➮ Sonraki veya önceki parçay∂
seçmek için 8 ok tuµlar∂ndan birine bas∂n∂z.
veya 8 tuµuna bir kez basarsan∂z,
mevcut parça en baµ∂ndan itibaren yeniden çalmaya baµlayacakt∂r.
H∂zl∂ arama (duyulabilir)
∑leri veya geri h∂zl∂ arama için,
➮ h∂zl∂ ileri/geri sarma baµlay∂ncaya
kadar,
8 tuµlar∂ndan birini
bas∂l∂ tutunuz.
Rasgele çalma (MIX)
➮ 5 MIX ; tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “MIX CD” yaz∂s∂ ç∂kacak ve
MIX sembolü yanacakt∂r. Ard∂ndan, rasgele seçilen parça çal∂nacakt∂r.
MIX Durdurma
➮ 5 MIX ; tuµuna tekrar bas∂n∂z.
Göstergede “MIX OFF” yaz∂s∂ ç∂kacak
ve MIX sembolü kaybolacakt∂r.
Parçalar∂n taranmas∂ (SCAN)
CD’deki tüm parçalar∂ k∂sa k∂sa dinleyebilirsiniz.
➮ MENU 7 tuµunu iki saniyeden fazla bas∂l∂ tutunuz.
12
1_BA Laguna CD35 tr
12
19.05.2005, 11:19 Uhr
CD MODU
Bir sonraki parça, “Tarama süresinin
ayarlanmas∂”nda belirtildiπi µekliyle,
ayarl∂ olan tarama süresi boyunca
çalacakt∂r.
Duraklatma (PAUSE)
Not:
● Tarama süresini istediπiniz gibi
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için, “radyo modu” bölümündeki
“tarama süresinin ayarlanmas∂”
baµl∂kl∂ k∂sm∂ okuyunuz.
Duraklatman∂n iptali
➮ Duraklatma modunda iken, 3
tuµuna bas∂n∂z.
CD, çalmaya devam eder.
SCAN durdurma ve çalmaya
devam etme
∑ki seçenek mevcuttur:
● Parça numaras∂ ve saat.
● Parça numaras∂ ve çalma süresi.
➮ ∑stenen gösterge görüntüleninceye
kadar, DIS : tuµunu iki saniyeden fazla bas∂l∂ tutunuz.
➮ Taramay∂ durdurmak için, MENU
7 tuµuna bas∂n∂z.
Geçerli µark∂, çalmaya devam edecektir.
Parça Tekrar∂ (REPEAT)
➮ Bir parçay∂ tekrar dinlemek için,
4 RPT ; tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “RPT TRCK” yaz∂s∂ ç∂kacak
ve RPT sembolü yanacakt∂r. RPT devreden ç∂kar∂l∂ncaya kadar parça tekrar
edilecektir.
Tekrar∂n iptali
➮ Tekrarlama fonksiyonunu durdurmak için, 4 RPT ; tuµuna tekrar
bas∂n∂z.
Göstergede “RPT OFF” yaz∂s∂ ç∂kacak ve
RPT sembolü kaybolacakt∂r. Ard∂ndan,
normal çalma s∂ras∂ devam eder.
➮ 3 ; tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “PAUSE” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
;
Göstergenin deπiµtirilmesi
CD’nin ç∂kar∂lmas∂
➮
3 tuµuna bas∂n∂z.
➮ CD’yi ç∂kar∂n∂z.
Notlar:
● CD’nin kazara zarar görmesini
engellemek amac∂yla, ç∂karma
tuµuna bas∂ld∂π∂ halde 10 saniye
içerisinde üniteden al∂nmayan CD,
yeniden içeri al∂nacakt∂r.
● Ünite kapal∂yken veya CD
çalm∂yorken de CD ç∂karmak mümkündür.
13
1_BA Laguna CD35 tr
13
19.05.2005, 11:19 Uhr
CD DE∏IΩTIRICI MODU
CD deπiµtirici modu
Göstergenin deπiµtirilmesi
Not:
● CD’leri nas∂l kullanman∂z gerektiπi,
CD takma ve CD deπiµtiricinin
çal∂µt∂r∂lmas∂ hakk∂ndaki bilgileri,
CD deπiµtiricinizle birlikte verilen
çal∂µt∂rma talimatlar∂nda bulabilirsiniz.
5 seçenek mevcuttur:
● Parça numaras∂ ve çalma süresi
● Parça numaras∂ ve saat
● CD numaras∂ ve parça numaras∂
● CD numaras∂ ve saat
● CD numaras∂ ve çalma süresi
➮ ∑stenen gösterge görüntüleninceye
kadar, DIS : tuµuna iki saniyeden daha uzun olmak üzere bir
ya da daha fazla bas∂n∂z.
CD deπiµtirici moduna geçmek
➮ Göstergede “CHANGER”
ç∂k∂ncaya kadar, SRC = tuµuna
devaml∂ olarak bas∂n∂z.
CD Deπiµtirici, daha önce kald∂π∂ yerden çalmaya baµlayacakt∂r.
CD seçimi
➮ Bir CD'den diπerine geçmek için,
veya 8 tuµuna bir ya da
daha fazla bas∂n∂z.
➮ CD seçimi iµleminde, boµ CD kutucuklar∂ atlanacakt∂r.
Parça seçimi
➮ Mevcut CD üzerinde bir parçadan
diπerine geçmek için, veya 8
tuµuna bir veya daha fazla bas∂n∂z.
H∂zl∂ arama (duyulabilir)
∑leri veya geri h∂zl∂ arama için,
➮ h∂zl∂ ileri/geri sarma baµlay∂ncaya
kadar, veya 8 tuµlar∂ndan
birini bas∂l∂ tutunuz.
Tek tek parçalar∂n veya tüm
CD’nin tekrar∂ (REPEAT)
➮ Mevcut parçay∂ tekrar dinlemek için,
4 RPT ; tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “RPT TRCK” yaz∂s∂ ç∂kacak
ve RPT sembolü yanacakt∂r.
➮ Mevcut CD’yi tekrar dinlemek için,
4 RPT ; tuµunu iki saniyeden
daha fazla bas∂l∂ tutunuz.
Göstergede “RPT DISC” yaz∂s∂ ç∂kacak
ve RPT sembolü yanacakt∂r.
Tekrar∂n iptali
➮ Mevcut CD veya parça için tekrarlama fonksiyonunu iptal etmek
istiyorsan∂z, 4 RPT ; tuµuna
bas∂n∂z; ”göstergede “RPT OFF”
yaz∂s∂ ç∂kacak ve RPT sembolü
kaybolacakt∂r.
Rasgele çalma (MIX)
➮ Mevcut CD’deki tüm parçalar∂ rasgele s∂rada dinlemek için, 5 MIX
; tuµuna bas∂n∂z.
14
1_BA Laguna CD35 tr
14
19.05.2005, 11:19 Uhr
CD DE∏IΩTIRICI MODU
Göstergede “MIX CD” yaz∂s∂ ç∂kacak ve
MIX sembolü yanacakt∂r.
➮ Tak∂l∂ tüm CD’lerdeki parçalar∂ rasgele s∂rada dinlemek için, 5 MIX
; tuµunu iki saniyeden fazla bas∂l∂
tutunuz.
Göstergede “MIX ALL” yaz∂s∂ ç∂kacak
ve MIX sembolü yanacakt∂r.
Duraklatma (PAUSE)
➮ 3 ; tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “PAUSE” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
Duraklatman∂n iptali
➮ Duraklatma modunda iken, 3
tuµuna bas∂n∂z.
CD, çalmaya devam eder.
;
MIX Durdurma
➮ 5 MIX ; tuµuna bas∂n∂z; göstergede “MIX OFF” yaz∂s∂ ç∂kacak ve
MIX sembolü kaybolacakt∂r.
Tüm CDlerdeki parçalar∂n
taranmas∂ (SCAN)
➮ Tak∂l∂ tüm CDlerdeki parçalar∂
s∂ras∂yla dinlemek için, MENU 7
tuµunu iki saniyeden fazla bas∂l∂
tutunuz.
“TRK SCAN” yaz∂s∂ ç∂kacak ve taranan CD
parças∂n∂n numaras∂ yan∂p sönecektir.
SCAN Durdurma
➮ Taramay∂ durdurmak için, MENU
7 tuµuna bas∂n∂z.
Geçerli µark∂, çalmaya devam edecektir.
Not:
● Tarama süresini istediπiniz gibi
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için, “radyo modu” bölümündeki
“tarama süresinin ayarlanmas∂”
baµl∂kl∂ k∂sm∂ okuyunuz.
15
1_BA Laguna CD35 tr
15
19.05.2005, 11:19 Uhr
SAAT - ZAMAN
SAAT - Zaman
Zaman∂n k∂saca gösterilmesi
➮ Zaman∂ göstermek için,
tuµuna bas∂n∂z.
DIS :
Zaman ayar∂
➮ Zaman∂ ayarlamak için, MENU 7
tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "CLOCK SET"
ç∂k∂ncaya kadar, veya 8
tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮ 8 tuµuna bas∂n∂z.
Zaman, ekranda belirecektir. Dakika yan∂p
sönecek ve dakika ayar∂ yap∂labilecektir.
➮
8 tuµlar∂n∂ kullanarak
dakikay∂ ayarlay∂n∂z.
➮ Dakika ayar∂n∂ yapt∂ktan sonra,
8 tuµuna bas∂n∂z. Saat, yan∂p
sönmeye baµlayacakt∂r.
➮
8 tuµlar∂n∂ kullanarak saat
ayar∂n∂ yap∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna iki kez bas∂n∂z.
Ünite kapal∂ ve kontak aç∂kken
zaman∂n sürekli olarak
gösterilmesi
Menüdeki “CLOCK ON” ayar∂, ünite
kapal∂yken ve araç kontaπ∂ aç∂kken
zaman∂n gösterilmesini saπlar.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "CLOCK OFF" veya
"CLOCK ON" ç∂k∂ncaya kadar,
veya 8 tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮ ON/OFF ayarlar∂ aras∂nda geçiµ
yapmak için, veya 8 tuµuna
bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Ünite kapal∂yken zaman∂n
k∂saca gösterilmesi
Ünite kapal∂yken, zaman∂n k∂saca gösterilmesi için,
➮
DIS : tuµuna bas∂n∂z.
Zaman, sekiz saniye boyunca
görüntülenecektir.
12/24 saat modunun
ayarlanmas∂
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Göstergede "12H MODE" veya
"24H MODE" ç∂k∂ncaya kadar,
veya 8 tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮ Modlar aras∂nda geçiµ yapmak için,
veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
16
1_BA Laguna CD35 tr
16
19.05.2005, 11:19 Uhr
TON VE SES DA∏ILIM ORANLARI
Ton ve ses daπ∂l∂m ayarlar∂
Ton ayarlar∂n∂ (bas ve tiz), her bir kaynak için (radyo, CD, CD deπiµtirici ve
AUX (harici cihaz)) ayr∂ ayr∂ olmak üzere
ayarlayabilirsiniz.
Ses daπ∂l∂m ayarlar∂ (balans ve
zay∂flat∂c∂), tüm ses kaynaklar∂ için
geçerlidir.
Bas ayarlar∂
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “BASS” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
➮ Bass ayar∂ için, veya 8
tuµuna bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Tiz ayarlar∂
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “BASS” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
➮ Göstergede "TREBLE" ç∂k∂ncaya
kadar, 8 tuµuna devaml∂ olarak
bas∂n∂z.
➮ Tiz ayar∂ için, veya 8 tuµuna
bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Sol/saπ ses daπ∂l∂m ayar∂
(balans)
➮ Sol/saπ ses daπ∂l∂m (balans) ayar∂
için, AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “BASS” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
➮ Göstergede "BAL" ç∂k∂ncaya kadar,
8 tuµuna devaml∂ olarak
bas∂n∂z.
➮ Balans (saπ/sol) ayar∂ için,
veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Ön/arka ses daπ∂l∂m ayar∂
➮ Ön/arka ses daπ∂l∂m (zay∂flat∂c∂)
ayar∂ için, AUDIO 6 tuµuna
bas∂n∂z.
Göstergede “BASS” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
➮ Göstergede "FADER" ç∂k∂ncaya
kadar, 8 tuµuna devaml∂ olarak
bas∂n∂z.
➮ Zay∂flat∂c∂ (ön/arka) ayar∂ için,
veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
17
1_BA Laguna CD35 tr
17
19.05.2005, 11:19 Uhr
EKOLAYZIR VE X-BASS
Ekolayz∂r ve X-BASS
X-BASS
X-Bass, düµük seslerde artan bas demektir.
X-Bass’∂, kapal∂ (OFF) derecesinden
üçüncü dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Üçüncü derece, X-Bass’∂n maksimumda olduπunu, OFF ise kapal∂
olduπunu gösterir.
Not:
● X-BASS ayar∂, ses kaynaklar∂n∂n
tamam∂ (radyo, CD, CD deπiµtirici
veya AUX (harici cihaz)) taraf∂ndan
paylaµ∂l∂r.
➮ X-BASS ayar∂ için, X-BASS 9
tuµuna bas∂n∂z.
➮ Olas∂ ayarlardan birini seçmek için,
veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Ayarlamay∂ yapt∂ktan sonra,
X-BASS 9 tuµuna bas∂n∂z.
➮ Ses efekti seçeneklerinden biri
göstergede belirinceye kadar, 8
tuµuna devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮ Haz∂r ayarlar aras∂nda seçim yapmak için, veya 8 tuµuna
bas∂n∂z.
Haz∂r ses ayar∂n∂ devre d∂µ∂ b∂rakmak
için,
➮ mevcut seçenekler aras∂ndan
“EQ OFF” u seçiniz.
➮ Ayarlamay∂ yapt∂ktan sonra, AUDIO
6 tuµuna bas∂n∂z.
Not:
Seçili haz∂r ses efekti, tüm ses kaynaklar∂ için geçerlidir.
●
Haz∂r ses efektinin seçimi (EQ)
Aµaπ∂daki müzik stilleri için, önceden
tan∂mlanm∂µ bir ses efekti seçebilirsiniz:
● ROCK
● POP
● KLAS∑K
Bu müzik stillerinin ayarlar∂, programlanm∂µ halde mevcuttur.
Haz∂r ses ayarlar∂ndan birini seçmek
için,
➮ AUDIO 6 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “BASS” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
18
1_BA Laguna CD35 tr
18
19.05.2005, 11:19 Uhr
SEV∑YE GÖSTERGES∑
HARICI SES KAYNAKLARI
Seviye göstergesinin
ayarlanmas∂
Harici ses kaynaklar∂
Seviye göstergesi, siz gerekli ayarlar∂
yaparken, ses kontrol ayarlar∂n∂n sembolik olarak görüntülenmesidir.
Ayarlar yap∂lmazken, seviye göstergesi, oto radyonuzun müzik seviyesini
gösterir.
Müzik seviye göstergesini, menüden
aç∂p kapatabilirsiniz.
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “MENU” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
➮ Göstergede "PEAK LVL" ç∂k∂ncaya
kadar, veya 8 tuµuna
devaml∂ olarak bas∂n∂z.
➮ "PEAK ON" ve "PEAK OFF" dan
birini seçmek için, veya 8
tuµuna bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna iki kez bas∂n∂z.
CD deπiµtirici yerine, hat ç∂k∂µ∂na sahip bir baµka ses kaynaπ∂n∂ da
baπlamak mümkündür. Ses kaynaπ∂,
örneπin, portatif CD çalar, MiniDisc çalar
veya MP3 çalar olabilir.
AUX (harici cihaz) giriµinin menüden
aktif hale getirilmesi gerekir.
Harici bir ses kaynaπ∂ baπlamak
istiyorsan∂z, bir adaptör kablosuna
ihtiyac∂n∂z vard∂r. Bu adaptör kablosunu
(BP no.: 7 607 897 093), yetkili Blaupunkt bayinizden temin edebilirsiniz.
AUX (harici cihaz) giriµini
açma/kapama
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Göstergede “MENU” yaz∂s∂ ç∂kacakt∂r.
➮ Göstergede "AUX OFF" veya "AUX
ON" ç∂k∂ncaya kadar, veya 8
tuµuna bas∂n∂z.
➮ AUX (harici cihaz) aç∂p kapama
için, veya 8 tuµuna bas∂n∂z.
∑stediπiniz deπiµiklikleri yapt∂ktan sonra,
➮ MENU 7 tuµuna bas∂n∂z.
Not:
AUX (harici cihaz) giriµi aç∂ksa,
SRC = tuµuna bas∂larak seçilebilir
ve göstergede “AUX INPUT” olarak
görüntülenir.
●
19
1_BA Laguna CD35 tr
19
19.05.2005, 11:19 Uhr
SPES∑F∑KASYONLAR
Spesifikasyonlar
Amplifikatör
Ç∂k∂µ gücü:
15W RMS x 4ch @ 14.4V @ 4ohm @ %1 THD
Radyo Al∂c∂s∂
Frekans aral∂klar∂ ABD:
FM:
87.5 - 107.9 MHz (200 kHz step)
AM:
530 - 1710 kHz (10 kHz step)
Frekans aral∂klar∂ Avrupa:
FM:
87.5 - 108 MHz (100 kHz step otomatik/50 kHz manüel)
AM:
531 - 1602 kHz (9 kHz step)
Frekans aral∂klar∂ Tayland:
FM:
87.5 - 108 MHz (50 kHz step otomatik./25 kHz step manüel)
AM:
531 - 1602 kHz (9 kHz step)
Frekans aral∂klar∂ Güney Amerika:
FM:
87.5 - 107.9 MHz (100 kHz step otomatik./50 kHz step manüel)
AM:
530 - 1710 kHz (10 kHz step)
FM mono ses verimi:
17 dbf
FM frekans yan∂t∂:
35 - 16,000 Hz
CD
Frekans yan∂t∂:
20 - 20,000 Hz
Pre-amfi ç∂k∂µ∂
4 kanal:
2V
Giriµ hassasl∂π∂
AUX giriµi:
2V/6k
Deπiµikliπe tabidir!
20
1_BA Laguna CD35 tr
20
19.05.2005, 11:19 Uhr
MONTAJ KILAVUZU
Emniyet Talimatlar∂
Montaj∂ gerçekleµtirirken ve baπlant∂lar∂ yaparken lütfen aµaπ∂daki
emniyet talimatlar∂n∂ göz önünde
bulundurunuz:
- Akünün eksi ucunu devre d∂µ∂
b∂rak∂n∂z! Bunu yaparken, lütfen
arac∂n üreticisinin emniyet talimatlar∂n∂ göz önünde bulundurunuz.
- Matkapla delik açarken arac∂n
herhangi bir k∂sm∂na hasar
vermediπinizden emin olunuz.
- Art∂ ve eksi kablonun kesiti
1.5 mm2’den daha küçük
olmamal∂d∂r.
- Arac∂n fiµli konektörlerini
radyonuza takmay∂n∂z!
- Arac∂n∂z∂n türüne uygun adaptör
kablosunu herhangi bir BLAUPUNKT
sat∂c∂s∂ndan elde edebilirsiniz.
- Modele baπl∂ olarak, arac∂n∂z
burada aç∂klamas∂ yap∂lanlardan
farkl∂ olabilir. Doπru olmayan
montaj veya baπlant∂ veya bunlar∂n
herhangi bir hasar∂ndan dolay∂
oluµabilecek hiç bir hasar için
sorumluluk kabul etmiyoruz.
Eπer burada saπlanm∂µ olan bilgiler
size özgü montaj gereksinimlerinize uygun deπilse, lütfen
Blaupunkt sat∂c∂n∂zla, araç üreticinizle ya da direkt telefon hatt∂m∂z
ile temasa geçiniz.
Bir amplifikatörün veya deπiµtiricinin
tak∂lmas∂ durumunda, Line-In (hat
giriµi) veya Line-Out (hat ç∂k∂µ∂) fiµi
baπlant∂s∂ kurulmadan önce, kesinlikle cihaz∂n µasi (toprak) baπlant∂lar∂
kurulmal∂d∂r.
Birlikte verilen montaj ve
baπlant∂ parçalar∂
A
B
D
C
E
F
G
H
I
RC-12H
21
EA LagunaCD35_tr
21
19.05.2005, 12:21 Uhr
MONTAJ KILAVUZU
1.
4.
Sökülmesi
1.
12V
2.
D
C
2.
182
165
53
B
2.
8 613 150 002
1-20
A
3.
5.
A
3.
12V
7 607 621 . . .
Araca özgü adaptör kablolar∂n∂, yetkili
sat∂c∂larda bulabilirsiniz.
22
EA LagunaCD35_tr
22
19.05.2005, 12:21 Uhr
MONTAJ KILAVUZU
6.
C-1
1
C
A
7
4
10
9
6
3
5
2
B
C-2
8
C-3
16
13
15
12
14
11
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
19
18
20
17
10 Ampere
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
nc
Tel.-Mute
nc
Permanent +12V
Aut. antenna
Illumination
Kl.15/Ignition
Masse/GND
1
2
3
4
5
6
7
8
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
C
C1
1
2
3
4
5
6
C2
Line Out LR
Line Out RR
Line Out / Ground
Line Out LF
Line Out RF
+12V Amplifier
Ekolayzer
7
8
9
10
11
12
nc
nc
nc
RC +12V
Remote Control
RC - GND
C3
13
14
15
16
17
18
19
20
CDC-Data - In
CDC-Data - Out
Permanent +12V
+12V
Bus / GND
AF / GND
Line In - L
Line In - R
Amplifikatör
Opsiyon
(Remote Control Eye)
CD deπiµtirici
23
EA LagunaCD35_tr
23
19.05.2005, 12:21 Uhr
MONTAJ KILAVUZU
7.
G
+12V
(max. 150 mA)
F
Relais
F LF
LR
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
Term. 15 +12V
10A
RR R
+
+
+
+
-
1 35
E
7
6 8
2 4
Radio/Tel. mute (low)
12V
Deπiµiklikler olabilir!
24
EA LagunaCD35_tr
24
19.05.2005, 12:21 Uhr
25
EA LagunaCD35_tr
25
19.05.2005, 12:21 Uhr
Servis numaralar∂
Country:
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
Phone:
Fax:
WWW:
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44-898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
0800 400 1010
66-817 000
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 511 803
0800-118922
0212-335 06 71
05121-49 4002
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
0800 400 1040
66-817 157
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
76 511 809
022-8771260
0212-346 00 40
http://www.blaupunkt.com
"Malın kullanım ömrü 10 yıldır"
Üretici firma: Blaupunkt GmbH, P.O.Box 98, D-31132 Hildesheim - ALMANYA
∑thalatçı firma: BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ω., P.K.21, 34330 Levent-∑stanbul
8622404647
12/04 - CM/ASA
EA LagunaCD35_tr
26
19.05.2005, 12:21 Uhr

Benzer belgeler

1_BA Bermuda MP35 US tr.

1_BA Bermuda MP35 US tr. Yol güvenliπi Yol güvenliπi, mutlak önceliπe sahiptir. Oto radyonuzu, yaln∂zca trafik ve yol koµullar∂n∂n izin verdiπi durumlarda çal∂µt∂r∂n∂z. Yola ç∂kmadan önce, ünite hakk∂nda bilgi sahibi olmay...

Detaylı

Alaska DJ52

Alaska DJ52 panelini yan∂n∂za al∂n∂z. Kumanda panelini otomobil içerisinde, gizli bir yerde de olsa, b∂rakmay∂n∂z. Kumanda paneli yap∂s∂ kolayca ç∂kar∂l∂p tak∂labilecek biçimde haz∂rlanm∂µt∂r. Uyar∂: ● Kumanda...

Detaylı