R40 F_TS0031UK.fh11

Yorumlar

Transkript

R40 F_TS0031UK.fh11
Teknik Broflür
Motorin
Riello 40 F Serisi
Tek Kademeli S›v› Yak›t (Motorin) Brülörleri
(f›r›nlar için özel)
F5
30
÷
60
kW
F10
54
÷
107
kW
F20
95
÷
202
kW
Riello 40 F serisi tek kademeli s›v› yak›t (motorin) brülörleri küçük sanayi uygulamalar›nda ç›kabilecek herhangi bir talebe
cevap verebilecek komple bir seridir. Riello 40 F serisi 30-202 kW kapasiteleri aras›nda de¤iflen üç farkl› modelde, üç farkl›
yap›da sunulmufltur.
Tüm modeller Riello taraf›ndan Riello 40 F serilerinde kullan›lmak üzere tasarlanm›fl ayn› elemanlar› kullan›r. Brülörlerin yüksek
kalite seviyesi emniyetle çal›flmalar›n›n garantisidir.
Bu brülörlerin tasar›m aflamas›nda gürültü seviyesinin azalt›lmas›na, kolay montaj ve ayar yap›labilmesine ve pazarda
bulunacak hemen her türlü kazana uyabilmesi için mümkün olabilen en küçük ölçünün elde edilmesine özellikle dikkat
edilmifltir.
Tüm modeller EN 267 Avrupa Standard› onayl›d›r ve Avrupa EMC (Elektromanyetik Uyum) Düflük Voltaj, Makine ve Kazan
Verim Direktiflerine uyumludur.
Tüm Riello 40 F serisi brülörler fabrika ç›k›fl› öncesi atefllenerek test edilmifllerdir.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
BRÜLÖRLER
BRÜLÖRLER
TEKN‹K VER‹LER
M o del
F5
F10
TEK KADEME
Brülör çal›flma flekli
Servomotor
Tipi
Çal›flma
Is›l gücü
Zaman›
--
s
kW
M cal/ h
ELEKTR‹K VER‹LER‹
YAKIT / HAVA VER‹LER‹
kg/ h
-30 - 60
54 - 107
95 - 202
25,8 - 51,6
46,4 - 92
81,7 - 173,7
2,5 - 5
4,5 - 9
8 - 17
Çal›flma s›cakl›¤›
° C m i n./ m ax.
Net kalorifik de¤er
kW h/ kg
1 1,8
kcal/ kg
1 0.2 00
0/ 40
m m 2/ s (cS t)
Viskozite 20°C
Pompa
4 ÷6
Tipi
R.B.L.
Kapasitesi kg/ h at 1 2 bar
30
Püskürtme bas›nc›
bar
7 - 15
Yak›t s›cakl›¤›
m ax. °C
Yak›t ön ›s›t›c›
50
HAYIR
HAYIR
Öne e¤imli kanatl›
EM‹SYON DE⁄ERLER‹
HAYIR
Fan
Tipi
Hava s›cakl›¤›
m ax. °C
Elektrik besleme
Ph/H z / V
Kontrol sistemleri elektrik besleme
Ph/ Hz / V
Kontrol kutusu (röle)
t ype
Toplam elektrik gücü
kW
0,13
0,17
0,33
Toplam elektrik ak›m›
A
0,75
0,85
1,5
Koruma seviyesi
IP
Fan motoru elektrik gücü
kW
0,1
0 ,1 4
0,30
Fan motoru çal›flma ak›m›
A
0,75
0,85
1,5
3
3,5
6
Fan motoru ilk çal›flma ak›m› A
40
1 /50/230 ± 10%
-5 3 0SE
40
Fan motoru koruma seviyesi IP
ONAYLAR
F20
20
Ateflleme trafosu
Kontrol kutusu içinde
Çal›flma flekli
En az her 24 saatte bir duraklama
Ses fiiddeti
dB(A)
CO emisyonu
m g/ kW h
60
66
Duman göstergesi derecesi N° Bach.
CxHy emisyonu
m g/ kW h
NOx emisyonu
m g/ kW h
<1
<10 (‹LK 20 s SONRASI)
<2 50
89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC, 92/42/EEC
Direktif
Uygulanan standart
Belgelendirme
73
<60
EN 2 67
--
--
--
• Referans flartlar›: S›cakl›k: 20°C, Bas›nç: 1013,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesi - gürültü seviyesi 1
metreden ölçülmüfltür.
• Riello sürekli olarak ürünlerini iyilefltirme çal›flmalar› yapmaktad›r, bu nedenle ürünün d›fl görünüflü, ölçüleri,
teknik özellikleri, cihaz›n kendisi ve aksesuarlar› de¤iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik
dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al›nmadan bu bilgilerin k›smen veya tamam›n›n
aç›klanmas› veya kopyalanmas› yasakt›r.
• Ürünlerin teknik özellikleri, boyutlar›, aksesuarlar ve ekipmanlar Riello S.p.A. taraf›ndan de¤ifltirilebilir. Bu
bilgile Riello S.p.A.'dan izin al›nmaks›z›n kopyalanamaz ve taklit edilemez.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
2
BRÜLÖRLER
YANMA VE KAPAS‹TE E⁄R‹LER‹
2
20
Brülörün seçilece¤i faydal› çal›flma alan›
16
1,6
14
1,4
12
1,2
10
1
8
0,8
6
0,6
4
0,4
2
0,2
0
hPa (mbar)
1,8
mm H 2 Ο
18
F20
Test flartlar› EN627 ye uygundur
S›cakl›k: 20°C
Bas›nç: 1013,5 mbar
Yükseklik: Deniz seviyesi
F10
F5
0
2
3
30
4
40
5
50
6
60
70
7
80
8
90
100
9
11
10
110
130
120
12
140
13
150
14
160
15
170
180
16
17 kg/h
190
200
kW
YAKIT BESLEME ve H‹DROL‹K S‹STEM
Tüm brülörlerde dönüfl devresinde emniyet valf› olan
diflli tip pompa kullan›lm›flt›r.
Tüm modellerde Riello R.B.L. pompa kullan›lm›flt›r.
Tüm modellerde brülöre yak›t beslemesi sa¤dan veya
soldan olabilir.
MONTE ED‹LEB‹LECEK S‹STEM T‹P‹
3
7
5
Yak›t pompas›
H
H
1
P
1
P
6
2
10 cm
4
H
2
10 cm
4
3
1
3
5
7
2
H
H
6
3
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
3
Yükseklik fark›
Ø
‹ç boru çap›
P
Yükseklik fark› ≤4m
1
Brülör
2
Pompa
3
Filtre
4
Kapamal› solenoit valf
5
Emme devresi
6
Dip valf›
7
Dönüfl devresi
BRÜLÖRLER
VANT‹LASYON
Farkl› hava sistemleri cihaz›n küçük ölçülerine ra¤men düflük gürültü seviyesinde yüksek
performansta bas›nçl› hava sa¤lar
YANMA BAfiLI⁄I
Tüm modellerde ayarlanabilir yanma kafas› bulunur.
Yanma kafas›nda yap›lacak basit bir ayar kafan›n iç
geometrik yap›s›n› brülörün istenen maksimum gücüne
göre ayarlama imkân› verir.
Yanma kafas›
Test laboratuar›nda kullan›lan yanma odas› ölçüleri
Ø cm
d=25
d=30
d=40
d=50
1,6
Ø
1
0,8
0,6
L(m) 0,5
0,4
0,3
L
0,2
L (m) = 0,25 x kg/h
0,1
kg/h
1
kW 10
2
20
3
30
4
5 6 7 8 9 10
40 50
100
15
20 25 30 35 40 45
200
300 400 500
Örnek:
Verilen yak›t= 3 kg/h;
L (m) = 0,25 x 3 = 0,43 (m);
Ø = 30 (cm)
Küçük ayarlamalrla brülör testlerde
kullan›lanlardan daha farkl› yanma
odalar›na kolayl›kla tak›labilir.
ÇALIfiMASI
Kontrollü veri
Tüm bu modeller tek kademe olarak çal›fl›r
°C
bar
zaman
Ç›k›fl
AÇIK
KAPALI
AÇIK
KAPALI
zaman
Hava Damperi
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
4
BRÜLÖRLER
KABLOLAMA
F5 - F10 - F20
Elektrik ba¤lant›lar› yetkili bir elektrikçi taraf›ndan
9
8
7
6
5
4
3
2
1
yürürlükteki standartlara uygun olarak yap›lmal›d›r.
L
SB
Kontrol kutusu
ba¤lant› blo¤u
N
TR: Ayar termostat›
TS: Manual resetli emniyet
termostat›
SB: Uzaktaki kontrolde ar›za
sinyali lambas›
F: Sigorta
TS
TR
F
L
N PE
230V
~50Hz
NO 2 EM‹SYONLARI
192
190
mg/kWh
mg/kWh
EM‹SYON DE⁄ERLER‹
188
186
184
182
CO EM‹SYONLARI
25
20
15
10
180
178
5
176
174
0
dB(A)
F5
F1 0
F5
F2 0
F1 0
F2 0
SES EM‹SYONLARI (ses fliddeti)
100
80
60
Emisyon de¤erleri EN 267
standard›na göre de¤iflik
modellerde maksimum güçte
ölçülmüfltür.
40
20
0
F5
F1 0
F2 0
ATEfiLEME
Normal
Ateflleme ar›zas› nedeniyle ar›zayageçme (A)
TR
(A) Ar›zaya geçme brülörün ön taraf›nda
uyar› ledi ile gösterilir.
Do¤ru çal›flma
0s
Brülör ateflleme çevrimine bafllar
0s-12s Hava damperi aç›k olarak ön
süpürme
12s
Ateflme
M
Ateflleme Trofosu
V
Ar›za lambas›
~12s
~12 s
~5 s
zaman (s)
zaman (s)
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
5
Ateflleme ar›zas› nedeniyle ar›zaya
geçerek durma
Emniyet süresi içinde alev ›fl›¤›
görünmezse (~ 5sn) brülör ar›zaya geçer.
BRÜLÖRLER
GENEL ÖLÇÜLER
Elektrik ba¤lant›lar› yetkili bir elektrikçi taraf›ndan yürürlükteki standartlara uygun olarak yap›lmal›d›r.
BRÜLÖRLER
B
=
C
D
=
Model
E
F5
F10
F20
A
F
A
B
C
D
E
F
G
233 272 76 240 89 180
262 305 108 265 105 204
298 350 118 299 125 230
41
44
45
G
BRÜLÖR KAZAN BA⁄LANTI FLANfiI
F5 - F10
F20
H
H
I
I
L
L
11
M
M
N
N
Model
F5
F10
F20
H
I
L
M
N
180
189
213
72
83
99
75
83
99
130
140
160
150
170
190
X
Y
Z
kg
373
413
473
305
338
383
315
330
367
11
12
15
11
AMBALAJ
Model
Z
Y
F5
F10
F20
X
MONTAJ TANIMLAMALARI
Hava damperi ve yanma kafas› ayar yerine kolayl›kla ulafl›labilir ve ayar ifllemi dereceli bir skala ve kullanma
k›lavuzunda verilen bilgilerle kolayl›kla yap›labilir.
Bak›m
Brülör gövdesini kazana montaj flanfl›na ba¤layan menteflesi yard›m›yla kolayl›kla bak›m pozisyonuna al›nabilir.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
6
BRÜLÖRLER
BRÜLÖR AKSESUARLARI
Uzatma Numlu Kitleri
Standart namlulu brülörler uzun namlulu modele özel kitlerle dönüfltürülebilir.
BRÜLÖR
STANDART NAMLU
UZUNLU⁄U (mm)
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F5
F10
F10
F20
F20
76
76
76
76
76
STANDART
KON‹K
108
108
118
118
UZATILMIfi NAMLU
UZUNLU⁄U (mm)
90
90 INOX
107
121
121 INOX
KON‹K KAFA
107 S‹L‹ND‹R‹K KAFA
168
250
178
260
KOD
3006001
3000688
3000638
3000686
3000687
3000726
3000728
3000643
3000770
3000644
3000771
HERMET‹K MODEL
Riello 40 hermetik model motorin brülörü giderek artan
Brülörün fan motoru, yak›t pompas› gibi parçalar›n›n
hermetik (kapal› yanma odal›) cihaz kullan›m›yla ortaya
da bulunulan ortamdan izole edilmifl olmas›ndan dolay›
ç›kan talep üzerine gelifltirilmifltir. Bu model sayesinde
bu model ilave düflük ses seviyesi üstünlü¤ü de
yanma gazlar›n› atmak için ayr› bir baca ihtiyac›
sunmaktad›r.
ortadan kalkm›flt›r.
Riello 40 hermetik model motorin brülörü ürün
Hermetik model cihazlar bulunduklar›, monte
yelpazesi en son Avrupa Standartlar› ve OFTEC test
edildikleri, ortamdan tam olarak izole edilmifltir. Yanma
flartlar›na cevap verecek flekilde ve kalite güvence
için gerekli olan havay› do¤rudan d›fl ortamdan al›r, bu
standartlar› alt›nda üretilmifltir.
suretle yak›t›n yanmas›ndan dolay› ortaya ç›kan
istenmeyen koku da kald›r›lm›fl olur.
Genel ölçüler (mm)
224
288
ø75
249
271
191
R‹ELLO 40 F5 BF
24
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
7
BRÜLÖRLER
Ürün Özellikleri
Onay:
Brülör: Tam otomatik, monoblok motorin brülörü, tek
EN 267 standard›.
kademe iflletme, üzerindeki donan›m:
Avrupa direktiferine uygunluk:
- Öne e¤imli kanatl› fan,
89/336 (2004/108) EC direktifi (elektromanyetik uyum)
- Metalik kapak,
73/23 EC direktifi (düflük voltaj)
- Ayarlanabilen sabit hava damperi,
98/37/EC direktifi (makine)
- Tek fazl› elektrik motoru; 230V 50Hz,
92/42/EC direktifi (performans).
- Yanma kafas› üzerinde:
- Yüksek s›cakl›klara dayan›kl› paslanmaz çelik namlu,
Standart donan›m:Motorin besleme hatt›na ba¤lamak
- Ateflleme elektrotlar›,
için iki adet esnek hortum,
- Alev sabitleyici disk,
Motorin besleme devresi için iki nipel,
- Yak›t beslemesi için diflli tip pompa, üzerinde:
Brülörü kazana ba¤lamak için flanfl, vida ve somunlar,
- Filtre,
‹zolasyon contas›,
- Bas›nç regülâtörü,
Kullanma ve montaj k›lavuzu,
- Manometre ve vakum göstergesi monte yeri,
Yedek parça listesi
- Tek devre kullanan tesisatlar için dâhili by-pass,
‹lave olarak siparifl edilebilecek aksesuarlar:
bulunur.
Uzat›lm›fl namlu kiti
- Pompa ile entegre olarak yak›t beslemesi solenoit valf
Aral›k verme kiti
- Alev alg›lay›c› fotosel,
Motorin filtresi
- Elektronik alev kontrol sistemi,
Biyodizel kiti
- Motorin memesi,
530 ve 531 SE kutular› için uzaktan reset kiti
- IP X0D (IP 40) elektrik koruma seviyesi,
Hermetik model
Türkiye Distribütörü
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No:58 34384 fiiflli/‹STANBUL
Tel:+90 (0)212 320 34 00 Pbx
Fax: +90 (0)212 320 79 25
www.e-gaz.com.tr • www.riellobrulor.com.tr • e-mail:[email protected]

Benzer belgeler

RLS cift yakit 2 kademe.fh11

RLS cift yakit 2 kademe.fh11 de¤iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al›nmadan bu bilgilerin k›smen veya tamam›n›n aç›klanmas› veya kopyalanmas› y...

Detaylı

Teknik Broşür

Teknik Broşür de¤iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al›nmadan bu bilgilerin k›smen veya tamam›n›n aç›klanmas› veya kopyalanmas› ya...

Detaylı