Demokrasi nöbetinde simit ikramı

Yorumlar

Transkript

Demokrasi nöbetinde simit ikramı
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
Demokrasi nöbetinde simit ikramý
Onaylayan Eda Erol
Saturday, 23 July 2016
Cumhuriyet Meydaný'nda demokrasi nöbeti için bir araya gelen vatandaþlara bayrak, su ve simit daðýtýmý yapýldý. 15 Temmuz
Cuma akþam saatlerinde darbe teþebbüsünde bulunulmasýnýn ardýndan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan vatandaþlarý
meydanlara ve sokaða davet etmiþti. Erdoðan'ýn çaðrýsýna kulak veren vatandaþlar, o gün itibariyle Ýstanbul ve Ankara baþta o
üzere birçok ilin meydanlarýnda toplanarak 'Demokrasi Nöbeti' tutmaya baþladý. Darbe giriþimine karþý çýkan vatandaþlarýn dem
nöbeti Polatlý'da da devam ediyor. Akþam saatlerinde meydanlarda toplanmaya baþlayan kalabalýk, her geçen dakika artýyor.
Çok sayýda vatandaþ, ellerinde Türk bayraklarýyla Cumhuriyet Meydaný'ný geçtiðimiz akþam da doldurdu. Mehter marþlarýnýn y
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn daha önce okuduðu þiirler meydandaki vatandaþlara dinletildi.
Polatlý, demokrasi için tek yürek
Darbe giriþimine karþý tek yürek olan Polatlý'da Cumhuriyet Meydanýnda toplanan vatandaþlarýn yaný sýra ilçenin yöneticileri, k
kurum ve kuruluþlarý, siyasi parti baþkanlarý ve STK temsilcileri de örnek bir dayanýþma sergilemeye devam ediyor.
Vatandaþlar yatsý namazý Cumhuriyet Meydanýnda kýldý
Kalabalýk akþam saatlerinden itibaren önemli artýþ gösterirken, alandakilerin sýk sýk tekbir getirerek demokrasi adýna attýklarý
sloganlar da dikkat çekti. Meydandaki vatandaþlar ezan vakti ile birlikte meydana serilen hasýr örtülerde, yatsý namazýný hep
beraber kýldý.
Demokrasi nöbetindeki vatandaþlara ikramlar sürüyor
Perþembe günü akþamý Cumhuriyet Meydaný'nda demokrasi nöbeti için bir araya gelen vatandaþlara bayrak, su ve simit daðýtý
yapýldý. Vatandaþlara bayrak, su ve simit ikramýnýn yaný sýra çorba daðýtýmý da yapýlýyor.
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 11:24