30/06/2013 Konsolide Mali Tablolar

Yorumlar

Transkript

30/06/2013 Konsolide Mali Tablolar
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE
HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU
Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na
İstanbul
Giriş
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Enka İnşaat)’nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) ekte yer alan 30
Haziran 2013 tarihli özet konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet konsolide kar veya zarar
tablosu, özet konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, özet konsolide özkaynak değişim tablosu ve özet konsolide
nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet
konsolide finansal tablolarının Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur.
Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun
açıklanmasıdır.
İncelemenin Kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun
olarak yapılmıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama
sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını
kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız
denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz.
Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tablolarının, KGK tarafından yayımlanan
Türkiye Muhasebe Standartları’na tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa
rastlanılmamıştır.
İstanbul, 21 Ağustos 2013
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Burç Seven
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...........................................................................................................................................
1-2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU.........................................................................................................
3
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU.................................................................................. 4
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU......................................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU...................................................................................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR.........................................................................
7-40
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
GRUP'UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU...............................................................................................
7
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR.................................................
7-14
MÜŞTEREK FAALİYETLER........................................................................................................................
15-16
OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM.................................................................................
16
PAY BAŞINA KAZANÇ.....................................................................................................................
16
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA................................................................................................ 17-22
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...........................................................................................................................................
23
FİNANSAL YATIRIMLAR..................................................................................................................... 24-25
FİNANSAL BORÇLAR..................................................................................................................................................
25-26
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR................................................................................................... 27
STOKLAR.................................................................................................................................................................
28
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ........................................................................................................................... 28
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER........................................................................................................................................
29
MADDİ DURAN VARLIKLAR..........................................................................................................................................
29
TAAHHÜTLER................................................................................................................................................
29-30
ERTELENMİŞ GELİRLER................................................................................................................................................
31
PAY BAZINDA ÖDEMELER........................................................................................................................................................
31
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI................................................................................................................................................
31
ÖZKAYNAKLAR................................................................................................................................................
31-32
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
VE DURDURULAN FAALİYETLER.............................................................................................................32
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL).....................................................................................................................................
33-36
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI..........................................................................................................................
37-40
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.......................................................................................40
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR..............................................................................................................
40
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
incelemeden
geçmiş
30 Haziran
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
(Not 2.3)
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2012
5.946.219
2.115.155
1.242.232
1.400.197
5.681.448
1.809.122
1.287.487
1.566.406
1.414
1.362
823.742
147.250
116.002
91.875
5.939.229
415
17.584
601.792
129.401
122.237
140.024
5.674.468
20
6.990
6.980
8
10
13
14
9.293.553
1.638.925
26.838
4.007.050
3.424.272
9.002.729
1.729.273
39.072
3.803.928
3.238.780
122.492
57.471
45
16.460
113.596
53.415
149
24.516
15.239.772
14.684.177
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
7
8
10
11
12
21
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
incelemeden
geçmiş
30 Haziran
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
(Not 2.3)
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2012
2.594.903
82.667
129.556
1.098.360
56.981
2.596.616
35.747
245.033
1.107.986
39.264
2.765
54.626
426.894
519.756
89.731
2.597
47.374
324.471
565.493
68.479
36.171
38.074
59.322
42.460
65.004
52.708
21
2.542.279
293.077
10.055
53.193
1.449.557
32.307
704.090
2.533.715
390.463
9.407
46.101
1.409.375
30.372
647.997
19
19
10.102.590
9.973.509
3.221.689
705.580
9.553.846
9.090.259
2.821.689
439.028
355.896
332.598
(439.075)
3.735
326.171
5.196.464
603.049
(237.549)
3.437
277.679
4.323.568
1.129.809
129.081
463.587
15.239.772
14.684.177
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Yasal ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye düzeltmesi
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevrim farkları
Riskten korunma kazanç kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karı
Net dönem karı
9
9
10
12
16
21
9
10
16
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.3)
Sınırlı
Sınırlı
incelemeden
incelemeden
geçmiş
geçmemiş
1 Ocak1 Nisan30 Haziran
30 Haziran
Sınırlı
incelemeden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2013
2013
2012
2012
6
6
5.936.636
(4.884.146)
1.052.490
3.141.782
(2.530.226)
611.556
4.433.075
(3.763.454)
669.621
2.424.781
(2.075.615)
349.166
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
FAALİYET KARI
6
6
6
6
(31.075)
(127.851)
36.976
(42.608)
887.932
(17.130)
(70.390)
27.568
(23.726)
527.878
(32.787)
(116.476)
23.370
(40.888)
502.840
(19.747)
(75.991)
13.245
(18.615)
248.058
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
FİNANSMAN GELİR/GİDERİ
ÖNCESİ FAALİYET KARI
6
6
91.315
(130.366)
27.730
(89.420)
121.675
(10.209)
42.625
2.681
848.881
466.188
614.306
293.364
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR
6
6
37.209
(63.716)
822.374
(19.316)
(5.842)
441.030
60.516
(72.260)
602.562
(27.761)
(39.496)
226.107
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gideri
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI
21
21
(164.069)
(30.699)
(94.339)
(17.807)
(91.336)
(13.548)
(19.093)
(45.243)
627.606
328.884
497.678
161.771
-
-
55.420
55.381
627.606
328.884
553.098
217.152
24.557
603.049
627.606
11.603
317.281
328.884
18.433
534.665
553.098
9.315
207.837
217.152
-
-
0,02
0,02
0,19
0,10
0,15
0,05
Dipnot
Referansları
S ürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası
dönem karı / (zararı)
20
DÖNEM KARI
Dönem Karının Dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr)
S ürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr)
5
Ağırlıklı Ortalama Hisse Senedi S ayısı
(1 kuruştan ağırlıklı ortalama hisse senedi)
320.000.000.000
320.000.000.000
320.000.000.000
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
320.000.000.000
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DÖNEM KARI
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider):
Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.3)
S ınırlı
S ınırlı
incelemeden
incelemeden
geçmiş
geçmemiş
1 Ocak1 Nisan30 Haziran
30 Haziran
2012
2012
Sınırlı
incelemeden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran
2013
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2013
627.606
328.884
553.098
26.110
21.600
(17.381)
269.122
296.527
(306.022)
(256.593)
159
(32)
127
54
(11)
43
217.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
M addi duran varlıklar değer artış fonundaki çevrim farkı
2.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Nakit akış riskinden korunma kazançları kayıpları
Dönem içerisinde elde edilen kazanç
Vergi etkisi
30
(6)
24
6
(1)
5
DİĞER KAPS AMLI GELİR / (GİDER)
295.256
318.132
(323.276)
(254.416)
TOPLAM KAPS AMLI GELİR / (GİDER)
922.862
647.016
229.822
(37.264)
45.469
877.393
922.862
34.123
612.893
647.016
(10.433)
240.255
229.822
(27.769)
(9.495)
(37.264)
Toplam Kapsamlı Gelirin / (Giderin) Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler ve giderler
Dipnot
referansları
1 O cak 2012 i ti bariyle açı lı ş bakiyesi
Diğer kapsamlı gelir
Net dönem karı
T oplam kapsamlı gelir
Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara akt arılan
yeniden değerlenmiş tut arlar üzerinden hesaplanan
amortisman farkı (ertelenmiş vergi net lenmiş)
Geçmiş yıl karlarına t ransfer
Yasal yedeklere t ransferler
Sermaye artırımı
Sermaye çevrim farkı
T emet tüler
Sat ılan binalara ait yeniden değerleme fonu t ransferi
30 Haz iran 2012 i tibari yl e bakiye
T MS 21’e göre
ödenmiş sermaye
düzeltmesi
2.521.689
625.331
-
17
19
1 O cak 2013 i ti bariyle açı lı ş bakiyesi - önceden raporl anan
300.000
-
1 O cak 2013 i ti bariyle açı lı ş bakiyesi - ye ni de n düze nl enmi ş
Diğer kapsamlı gelir
Net dönem karı
T oplam kapsamlı gelir
Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara akt arılan
yeniden değerlenmiş tut arlar üzerinden hesaplanan
amortisman farkı (ertelenmiş vergi net lenmiş)
Geçmiş yıl karlarına t ransfer
Yasal yedeklere t ransferler
Sermaye artırımı
19
Sermaye çevrim farkı
T emet tüler
17
Kont rol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler (Not 24)
19
-
Yeniden değerleme ve
ölçüm kazanç / kayıpları
380.838
3.384
(327.962)
(17.381)
(17.381)
(21)
(21)
(149.365)
(149.365)
Net dönem
karı
Ana ortaklığa ait
özkaynaklar
237.335
4.271.187
849.646
Kontrol gücü
olmayan
paylar
T oplam
özkaynaklar
8.561.448
457.315
9.018.763
-
(127.643)
(127.643)
534.665
534.665
(294.410)
534.665
240.255
(28.866)
18.433
(10.433)
(323.276)
553.098
229.822
40.344
-
3.310
849.646
(40.344)
(294.698)
(229.119)
31.827
(849.646)
-
(137.283)
(229.119)
-
(16.855)
-
(137.283)
(245.974)
-
2.821.689
482.746
328.320
3.363
(477.327)
277.679
4.464.166
534.665
8.435.301
430.027
8.865.328
2.821.689
439.028
332.598
3.437
(237.549)
277.679
4.325.441
1.127.936
9.090.259
463.587
9.553.846
2.821.689
439.028
-
-
400.000
-
6.440
260.112
-
3.221.689
705.580
-
-
-
Geçmiş yıl
karı
(3.310)
(31.827)
-
-
Birikmiş Karlar
Kardan
ayrılan
kısıt lanmış
yedekler
(5.302)
(137.283)
-
-
Muhasebe politikası değişikliği - T MS 19 (Not 2.3)
30 Haz iran 2013 i tibari yl e bakiye
Yasal ödenmiş
sermaye
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
Riskt en
korunma
Yabancı para
kazanç /
çevrim
kayıpları
farkları
-
332.598
3.437
(237.549)
26.110
26.110
298
298
(201.526)
(201.526)
(2.812)
-
-
355.896
3.735
(439.075)
277.679
-
(1.873)
-
-
-
4.323.568
1.129.809
9.090.259
463.587
9.553.846
449.462
449.462
603.049
603.049
274.344
603.049
877.393
20.912
24.557
45.469
295.256
627.606
922.862
260.112
(260.317)
6.062
(600)
(379.375)
260.112
(260.917)
(373.313)
9.973.509
129.081
10.102.590
48.492
-
2.812
1.129.809
(48.492)
(406.440)
(260.317)
6.062
(1.129.809)
326.171
5.196.464
603.049
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
1.873
-
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 O cak -
1 O cak -
30 Haziran
30 Haziran
2013
2012
627.606
553.098
6
102.424
6.799
12.824
(43.692)
(11.056)
3.339
194.768
96.318
1.180
4.660
(26.187)
(5.422)
3.500
116.145
14,20
(1.670)
(70.036)
104.455
(68.972)
299.219
(67.441)
(56.480)
(3.763)
(175.954)
302.117
95.961
(98.114)
(43.386)
80.624
(43.821)
162.786
(124.813)
(15.621)
115.522
94.053
1.007.449
(149.230)
(4.215)
854.004
643.388
(110.912)
(2.458)
530.018
808.505
1.084.779
(542.935)
14.836
(195.520)
11.056
53.945
(373.313)
(223.426)
(1.570.634)
14.641
(129.248)
5.422
42.884
305.287
(246.869)
37.734
(267.231)
42.994
(260.917)
(9.638)
(457.058)
74.870
(170.149)
(9.976)
(245.974)
(15.459)
(366.688)
173.520
(83.539)
132.371
(82.663)
Dipnot
referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili
....Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden
....... Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- T icari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- T icari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması
Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi
İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Alınan T emettüler
Alınan Faiz
Durdurulan Faaliyetlerin Elden Çıkarılması Sonucu Elde Edilen Nakit
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Hisse Alımı
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
21
6
20
24
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen T emettüler
Ödenen Faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ET KİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ART IŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ART IŞ/AZALIŞ
305.891
(166.202)
E. DÖ NEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7
1.807.339
1.536.938
DÖ NEM SO NU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7
2.113.230
1.370.736
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi (Enka İnşaat), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 4 Aralık 1967
tarihinde İstanbul, Türkiye’de kurulmuş ve tescil edilmiştir. Enka İnşaat’ın şirket merkezi Balmumcu,
Zincirlikuyu Yolu No:10, 34349 – Enka Binası Beşiktaş, İstanbul’dur.
Tara Holding Anonim Şirketi ile Tara ve Gülçelik Aileleri’nin kontrolünde olan Enka İnşaat hisselerinin
%12,35’i ve Enka İnşaat’ın bağlı ortaklıklarından Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi (Pimaş)
hisselerinin %15,95’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
Enka İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği
Enka Holding Yatırım Anonim Şirketi (Enka Holding) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451. Maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri uyarınca, devralma yolu ile birleşme sonucunda aktif ve pasifi
ile birlikte tüm mal varlıklarını bütün hakları ve yükümlülükleriyle tasfiyesiz olarak devralarak birleşmiştir. 29
Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ve fiili faaliyet konusu sermaye şirketlerine mali yatırımlar yapmak olan
Enka Holding’in yatırımda bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası Enka İnşaat bünyesi altında toplanmıştır.
2013 yılı ilk altı aylık döneminde çalışan personelin ortalama sayısı beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak sırasıyla
5.137 ve 21.985 (31 Aralık 2012: 4.612 ve 16.678).
Enka İnşaat, bağlı ortaklıkları, şube benzeri yabancı işletmeleri ve konsolide edilen müşterek yönetime tabi
ortaklıklarıyla birlikte bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır.
Grup beş ana coğrafi bölgede şube benzeri işletmeleri, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve
iştirakleri ile birlikte faaliyet göstermektedir:
2.
i.
Türkiye’de yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte olup, bu inşaat faaliyetleri arasında
inşaatını ve işletmesini yaptığı doğalgazla çalışan elektrik enerjisi üreten termik güç santralleri,
endüstriyel ve sosyal binalar ve otoyol inşaatları yer almaktadır.
ii.
Rusya ve Kazakistan’da inşaat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Moskova – Rusya’da,
gayrimenkul yatırımı ve geliştirilmesi; alışveriş merkezleri inşaatı ve işletmesi konularında da faaliyet
göstermektedir.
iii.
Afrika’da Gabon, Burundi, Libya, Cibuti, ve Ekvator Ginesi; Asya’da Suudi Arabistan, Umman, Irak,
Afganistan; ayrıca, Dominik Cumhuriyeti ve Papua Yeni Gine’de inşaat faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
iv.
Avrupa’daki faaliyetleri inşaat ve ticari aktivitelerden oluşmakta olup, bu faaliyetler Romanya,
Hollanda, İsviçre, Almanya ve Kosova’da sürdürülmektedir.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Finansal tabloların sunum esasları
Grup’un konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
7
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1 Finansal tabloların sunum esasları (devamı)
30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardı uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
yıllık finansal tablolara nazaran tüm bilgi ve dipnotları içermediğinden 31 Aralık 2012 tarihli yıllık finansal
tablolarla beraber değerlendirilmelidir.
Enka İnşaat, Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve müşterek faaliyetleri, muhasebe kayıtlarını ve
yasal mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Enka İnşaat ve Pimaş için), Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Yurtdışında faaliyet gösteren, bağlı ortaklıklar, şube benzeri işletmeler ile müşterek yönetime tabi ortaklıklar ise,
ticari sicillerinin kayıtlı olduğu ülkelerde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe
kayıtlarını tutmaktadırlar.
Konsolide finansal tablolar Enka İnşaat’ın ve bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yasal
kayıtlarına dayandırılarak ve farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenen finansal tablolarına, SPK
Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk sağlaması amacıyla, bazı düzeltme ve sınıflandırma kayıtları
yansıtılmak suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, tam, oransal ve özkaynak yöntemi ile
konsolidasyon muhasebesi yapılması, inşaat faaliyetleri gelirlerinin ilgili sözleşmenin tamamlanma oranı metodu
ile finansal tablolarına yansıtılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, bina ve yatırım amaçlı
gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve diğer
yükümlülüklerin iskonto edilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. Konsolide finansal
tablolar, gerçeğe uygun bedelinden gösterilen satılmaya hazır finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller
ve maddi varlıklar içinde yer alan arsa ve binalar haricinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlemiştir.
Ara dönem konsolide finansal tablolar 21 Ağustos 2013 tarihinde Enka İnşaat Yönetim Kurulu tarafından
yayımlanmak üzere onaylanmıştır. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların yasal finansal tabloları
yayımlandıktan sonra değiştirme yetkileri vardır.
2.2 İşlevsel ve sunum para birimi
Grup’un sunum para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
ABD Doları, Enka İnşaat operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Enka İnşaat
operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD Doları ayrıca, Enka İnşaat için önemlilik arz
eden durum ve olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Enka İnşaat’ın satın alma ve satış fiyatları ile esas
hizmet ve ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden belirlenmekte olup borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma
giderlerinin büyük bir çoğunluğu da ABD Doları’dır. Bu yüzden Enka İnşaat, finansal tablo kalemlerinin işlevsel
para biriminin TMS 21 – “Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri” uyarınca ABD Doları olmasına karar
vermiştir.
TMS 21 uyarınca, işlevsel para birimi ABD Doları olan Enka İnşaat ve bazı yurtdışı bağlı ortaklıkları ve
müşterek yönetim ortaklıklarının bilanço kalemleri TL olarak sunulurken ilgili bilanço tarihindeki ABD
Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemlerin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur)
veya ilgili dönemin ortalama kuruyla değerlenir. Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında
oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer alır.
Grup’un Rusya’da faaliyet gösteren yabancı bağlı ortaklıklarından Moskova Krasnye Holmy (MKH), Opened
Joint-Stock Company Mosenka (Mosenka) ve Limited Liability Company Enka TC (Enka TC, eski adıyla
Limited Liability Company “Ramenka”)’nin işlevsel para birimi Ruble; Kazakistan, Romanya ve Kosova’da
kurulmuş olan müşterek faaliyetlerinin ve Hollanda’da kurulmuş olan şirketlerin işlevsel para birimi Euro’dur.
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarının işlevsel para birimi ise TL’dir. Bu şirketler
işlevsel para birimi cinsinden Enka İnşaat’a raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki
sırasıyla ABD Doları/Ruble, ABD Doları/Euro ve ABD Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise
sırasıyla ABD Doları/Ruble, ABD Doları/Euro ve ABD Doları/TL yıllık ortalama kurlarıyla çevrilmektedir.
8
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2 İşlevsel ve sunum para birimi (devamı)
Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer
almaktadır.
Enka İnşaat’ın yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının, müşterek faaliyetlerinin ve şube benzeri
yabancı işletmelerinin konsolide finansal tablolarda gösteriminde izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir:
Şube benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede şube
benzeri işletmelerin, bağımsız yabancı işletme niteliğinde olan bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi
ortaklıkların ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolarındaki parasal ve parasal olmayan kalemler bilanço
tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Gelir ve
gider kalemleri, ara dönem içinde düzenli olarak dağıldığı için altı aylık ortalama kurlar üzerinden Türk
Lirası’na çevrilmiştir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları, konsolide bilançoda özkaynaklar hesap
grubu altında “Yabancı para çevrim farkları” hesabında izlenmektedir. Özkaynak kalemleri de bilanço tarihinde
geçerli olan T.C. Merkez bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Konsolidasyona dahil
olan yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şube benzeri işletmelerin ve bağımsız yabancı işletmelerin özkaynakları
ile ilgili ortaya çıkan çevrim farkları yine özkaynak hesap grubu altında “Yabancı para çevrim farkları”
hesabında takip edilmektedir.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden ifade etme
işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere
dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle,
işlevsel para birimi TL olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin finansal
tabloları en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, bu şirketlerin 30 Haziran 2013 ve 31
Aralık 2012 tarihli bilançolarında yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak
kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten
sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.
30 Haziran 2013, 31 Aralık 2012, ve 30 Haziran 2012 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış
kurları ve ortalama kurları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
30 Haziran 2012
ABD Doları- bilanço tarihi itibariyle
1,9248
1,7826
1,8065
ABD Doları- dönemsel ortalama
1,8089
1,7922
1,7935
2.3 Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan düzeltme ve sınıflamalar
Türkiye Muhasebe Standardı 19 (“TMS 19”), Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin aktüeryal
kar/zararın diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması gerekmektedir.
Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin aktüeryal kar/zararı gelir tablosunda
muhasebeleştirmiştir. Grup, ilgili standardın yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe politikasındaki söz
konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu doğrultuda önceki
dönemlerde konsolide finansal tablolar ve notlarda raporlanmış aktüeryal kar/zararlar, konsolide gelir
tablolarından çıkarılıp birikmiş karlara yansıtılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Cari dönemde Grup ayrıca SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan formatına uyum sağlamak amacıyla önceki
dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda
açıklanmıştır:
9
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3 Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan sınıflamalar (devamı)
2012 yılında Grup, bilançosunda 129.401 TL tutarındaki “Verilen avanslar”ı ve “Peşin ödenen giderleri” “Diğer
dönen varlıklar” içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi, bu tutarları “Peşin Ödenen Giderler“
altında sınıflamıştır.
2012 yılında Grup, bilançosunda “Finansal kredilerden borçlar” ve “Finansal kiralama işlemlerinden borçlar”
olarak sunduğu “Finansal borçları”nı; cari dönemde, “Kısa vadeli borçlanmalar”, Uzun vadeli borçlanmaların
kısa vadeli kısımları” ve “Uzun vadeli borçlanmalar” olarak yeniden sınıflamıştır.
2012 yılında Grup, bilançosunda 39.264 TL tutarındaki “Personele ödenecek ücretler”i “Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin karşılıklar” içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi, bu tutarları “Çalışanlara
sağlanan kapsamında borçlar” altında sınıflamıştır.
2012 yılında Grup, bilançosunda 447.550 TL tutarındaki “Alınan avanslar” ve 117.943 TL tutarındaki
“Ertelenmiş kira gelirleri”ni “Diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup
yönetimi, bu tutarları Kısa Vadeli Yükümlülükler “Ertelenmiş gelirler” altında sınıflamıştır.
2012 yılında Grup, bilançosunda 3.437 TL tutarındaki “Finansal varlıklar değer artış fonu”nu ve 332.598 TL
tutarındaki “Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç kayıpları”nı “Değer artış fonları” içerisinde sunmuştur. Cari
dönemde, Grup yönetimi, bu tutarı ayrı olarak sunmuştur.
Grup 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait konsolide kar ve zarar tablosunda, 5.870 TL
tutarındaki ticari alacak ve borçlarınının kur farkı ve faiz gelir ve giderlerini “Finansal gelirler” ve “Finansal
Giderler” içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi, bu tutarı “Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve
giderler” içerisinde sunmuştur.
Grup 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait konsolide kar ve zarar tablosunda, 111.466 TL
tutarındaki finansal yatırımlardan elde edilen net gelirlerini “Finansal gelirler” içerisinde sunmuştur. Cari
dönemde, Grup yönetimi, bu tutarı “Yatırım faaliyetlerinden gelirler” ve “Yatırım faaliyetlerinden giderler”
içerisinde ayrıştırarak sunmuştur.
Grup 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait diğer kapsamlı gelir tablosunda, 17.381 TL
tutarındaki “Maddi duran varlıklar değer artış fonundaki çevrim farkı”nı “Yabancı para çevrim farklarındaki
değişim” içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi, bu tutarı “Maddi duran varlıklar değer artış
fonundaki çevrim farkı” olarak ayrı sunmuştur.
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen ve 1 Ocak 2013’den itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin uygulanması dışında 31
Aralık 2012’de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal tablolarda uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlıdır.
10
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar
Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar Grup tarafından uygulanmış ve bu konsolide finansal
tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu özet konsolide finansal tablolarda
uygulanmış fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu
bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıştır.
(a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları etkileyen TFRSlerde yapılan değişiklikler
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih
sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler, kapsamlı gelir tablosu ile
gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca ‘kapsamlı gelir tablosu’
ifadesi ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar tablosu” olarak
değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun tek
bir tabloda ya da birbirini izleyen iki ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak TMS
1’de yapılan değişiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara
yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden
sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz
konusu değişiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile
ilgili açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye dönük olarak uygulanabilir. Yukarıda bahsi geçen
sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, TMS 1’deki değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer
kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini
değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların
gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve
böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet
maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, konsolide bilançolarda gösterilecek net
emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm
aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna
ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan
varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirim
oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’a yapılan değişiklikler geriye dönük olarak
uygulanmalıdır. Bu değişikliğin Grup’un finansal tablolarına etkisi Not 2.3’te açıklanmıştır.
TFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’
KGK tarafından TFRS 9’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır.
TFRS 9, TMS 39’un finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçülmesi ile ilgili kısımlarını yenilemiştir. TFRS 9,
finansal varlıkları gerçeğe uygun değerde ölçülen ve itfa edilmiş maliyet değeri ile gösterilen olarak iki
kategoride sınıflar. Karar ilk muhasebeleştirilirken verilir. Sınıflandırma işletmenin finansal araçları yönetirken
kullandığı yönetim modeline ve sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerine bağlıdır. TFRS 9 uygulaması 1 Ocak
2015’den itibaren zorunludur, önceki dönemler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup TFRS 9’u ve
ilişkili diğer standartların tüm düzenlemelerini 31 Aralık 2011 tarihinde uygulamıştır.
11
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar (devamı)
(b)
2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TMS 1 (Değişiklikler)
TFRS 10
TFRS 11
TFRS 12
TFRS 13
TFRS 7 (Değişiklikler)
TFRS 10, TFRS 11
ve TFRS 12 (Değişiklikler)
TMS 27 (2011)
TMS 28 (2011)
TFRSlere Yapılan Değişiklikler
TFRS Yorum 20
Karşılaştırmalı Bilgi Sunumuna İlişkin Yükümlülüklerin
Netleştirilmesi
Konsolide Finansal Tablolar
Müşterek Anlaşmalar
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
Sunum – Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Konsolide Finansal Tablolar, Müşterek Anlaşmalar ve
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar: Geçiş Kuralları
Bireysel Finansal Tablolar
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
TMS 1’e Yapılan Değişiklikler Dışındaki Yıllık İyileştirmeler
2009/2011 Dönemi
Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat
(Dekapaj) Maliyetleri
TMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu
(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan TMS 1’deki
değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye dönük
olarak finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki dönemin başı için de
finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir. TMS 1’deki değişiklikler
uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden düzenlemenin ya da yeniden sınıflandırma
işleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluşturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması durumunda
üçüncü finansal durum tablosu sunması gerekir ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte
sunulması zorunlu değildir.
Konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiş standartlar
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak TFRS 10,
TFRS 11, TFRS 12, TMS 27 (2011) ve TMS 28 (2011) olmak üzere beş standart yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
TFRS 10, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının konsolide finansal tablolar ile ilgili
kısmının yerine getirilmiştir. TFRS 10’un yayımlanmasıyla SIC-12 Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler
yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir esas vardır, kontrol. Ayrıca
TFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce
sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu
getirilerde hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme
üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerek şekilde TFRS 10’nun ekinde
uygulama rehberi de bulunmaktadır.
12
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar (devamı)
(b)
2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 11, TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilmiştir. TFRS 11, iki veya daha fazla
tarafın müşterek kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini açıklamaktadır. TFRS
11’in yayımlanması ile TFRS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal
Olmayan Katılım Payları yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 11 kapsamında müşterek anlaşmalar,
tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş
ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın TMS 31 kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır:
müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler.
Buna ek olarak, TFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi
gerekirken, TMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal
konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilebilmektedir.
TFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri ve/veya
konsolide edilmeyen yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. TFRS 12’ye göre verilmesi gereken dipnot
açıklamaları genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok daha kapsamlıdır.
TFRS 10, 11 ve 12’de yapılan değişiklikler, bu standartların ilk kez uygulanması sırasında bazı geçiş kurallarına
açıklama getirmek amacıyla Haziran 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
Bu beş standardın uygulanmasının konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek
bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel
çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini belirtir. TFRS
13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve TFRS’de diğer standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne
izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, TFRS 13’ün gerçeğe
uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır.
Örneğin, şu anda TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece
finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel
açıklamalar, TFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.
Bu yeni standardın uygulanmasının finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili Açıklamalar
TFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya da benzer bir
sözleşme kapsamındaki finansal araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere ilişkin bilgileri (örneğin;
teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi



TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar;
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum; ve
TMS 34 (Değişiklikler) Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının TMS 16 uyarınca maddi duran
varlık tanımını karşılamaları durumunda maddi duran varlık olarak sınıflandırılması gerektiği konusuna açıklık
getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar stok olarak sınıflandırılmalıdır. TMS 16’daki değişikliklerin konsolide
finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
13
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar (devamı)
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri maliyetleri ile
ilgili gelir vergisinin TMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtir. TMS
32’deki değişikliklerin konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 34 (Değişiklikler)
TMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin, ancak bu
toplam varlık veya yükümlülük tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
merciiye düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal tablolara göre bu tutarlarda önemli bir değişiklik
olması durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir. TMS 34’teki değişikliklerin konsolide finansal
tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri’nde yer
alan açıklamalar maden üretimi sırasında oluşan yerüstü maden faaliyetleri ile ilgili atık temizleme maliyetleri
(üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri) için geçerlidir. İlgili yorum uyarınca madene erişimi
sağlayan bu atık temizleme faaliyetine (dekapaj) ilişkin maliyetler belirli kurallara uyulması şartıyla duran varlık
olarak (dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlık) muhasebeleştirilir. Devam eden olağan işletme dekapaj faaliyetleri ile
ilişkili maliyetler ise TMS 2 Stoklar standardı uyarınca muhasebeleştirilir. Dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlıklar
mevcut bir varlığın iyileştirilmesi ya da ilavesi olarak muhasebeleştirilir ve mevcut varlığın oluşturduğu kısmın
özelliklerine bağlı olarak maddi duran ya da maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır.
TFRS Yorum 20 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS Yorum 20’yi ilk defa uygulayan işletmeler için özel geçiş hükümleri bulunmaktadır. Ancak, sunulan en
erken dönemde ya da bu tarih sonrasında oluşan üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri için TFRS
Yorum 20’de belirtilen açıklamalar uygulanmalıdır. Bu tür faaliyetler gerçekleştirilmediğinden TFRS Yorum
20’nin Grup’un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TMS 32 (Değişiklikler)
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Bu değişiklik1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili mevcut
uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.
2.6 Muhasebe politikaları uygulanırken alınan önemli kararlar
Grup 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi boyunca muhasebe politikalarının
uygulanması sırasında 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan kararları
uygulamaya devam etmiştir.
2.7 Kullanılan tahminler
Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi boyunca kullandığı tahminlerde 31 Aralık
2012 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan varsayımları uygulamaya devam etmiştir.
14
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
3.
MÜŞTEREK FAALİYETLER
Grup’un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmış müşterek faaliyetlerinin aktif ve pasifleri
içindeki payı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
31 Aralık
2013
2012
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
dönen varlıklar içindeki payı
126.384
204.013
121
19.704
6.579
35.307
92.603
271.643
80
37.037
3.239
31.556
392.108
436.158
269.943
(188.535)
292.458
(195.654)
81.408
96.804
1.072
13.569
2.303
1.072
15.872
80.295
257.455
19.976
11.591
14.448
34.269
71.855
257.604
813
14.346
14.230
70.548
418.034
429.396
Duran Varlıklar
Maliyet
Birikmiş amortisman
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
maddi duran varlıklar içindeki payı
Uzun vadeli ticari alacaklar
Diğer duran varlıklar
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
duran varlıklar içindeki payı
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
kısa vadeli yükümlülükler içindeki payı
15
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
3.
MÜŞTEREK FAALİYETLER (devamı)
Grup’un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmış müşterek faaliyetlerinin kar/zarar kalemleri
içindeki payı aşağıdaki gibidir:
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri
Finansal gelirler
Finansal giderler
Sürdürülen faaliyetler net vergi gideri
Net kar
4.
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
506.054
(482.187)
2.311
(246)
2.180
(1.823)
(25.298)
427.527
(335.162)
(4)
555
642
(6.403)
(5.249)
991
81.906
OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM
Grup’un inşaat iş sahası kış aylarında yavaşlamakta olup diğer iş sahalarındaki operasyonları sezona göre önemli
bir değişim göstermemektedir.
5.
PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç, cari dönem karının ara dönem boyunca işlem gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Türkiye’de şirketler yeniden değerleme artış fonundan veya birikmiş karlardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse
senedi dağıtımı yoluyla sermayelerini arttırma hakkına sahiptir. Pay başına kazanç hesaplanması sırasında söz
konusu artırımlar temettü olarak dağıtılan hisse senetleri olarak kabul edilmişlerdir. Sermayeye eklenen kar payı
dağıtımları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür
hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple hisse başına düşen karı hesaplamakta
kullanılan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Pay başına kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr olarak)
- intifa senetleri (*)
Kurucu intifa senedi sahiplerine
Enka Holding intifa senedi sahiplerine
1 Kr nominal bedelli hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi
- adi hisse senetleri
- intifa senetleri
Kurucu intifa senetleri
Enka Holding intifa senetleri
30 Haziran 2013
tarihinde sona
eren 6 aylık
dönem
30 Haziran 2012
tarihinde sona
eren 6 aylık
dönem
0,19
-
0,17
-
320.000.000.000
320.000.000.000
1.000
1.000
1.000
1.000
(*) Ara dönemler itibariyle kar dağıtım kararı alınmadığı için intifa senetlerinin payı hesaplanmamıştır.
16
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a)
İş sahaları
1 Ocak - 30 Haziran 2013
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
1.897.258
133.134
(1.479.497)
(139.921)
410.974
415.497
658
(98.408)
317.747
464.836
4.587
(382.593)
(4.587)
82.243
3.159.045
21.824
(2.923.648)
(21.040)
236.181
(160.203)
165.548
5.345
5.936.636
(4.884.146)
1.052.490
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(4.765)
(78.491)
7.733
(30.092)
305.359
(6.547)
(18.576)
6.248
(1.776)
297.096
(19.687)
(20.564)
8.795
(10.103)
40.684
(76)
(11.123)
14.200
(637)
238.545
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
91.261
(130.366)
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
903
6.248
(31.075)
(127.851)
36.976
(42.608)
887.932
91.315
(130.366)
-
54
-
-
-
266.254
297.096
40.738
238.545
6.248
848.881
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
27.550
(40.151)
253.653
3.460
(3.781)
296.775
3.408
(14.375)
29.771
8.401
(10.783)
236.163
(5.610)
5.374
6.012
37.209
(63.716)
822.374
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(61.144)
(7.482)
(53.324)
(6.390)
(10.047)
5.010
(39.554)
(21.837)
-
(164.069)
(30.699)
185.027
237.061
24.734
174.772
6.012
627.606
30 Haziran 2013
Bölüm varlıkları
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Bilgileri
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
6.701.128
4.573.365
732.377
3.230.923
6.701.128
1.646.894
1.646.894
4.573.365
822.964
822.964
732.377
437.721
437.721
3.230.923
2.226.838
2.226.838
1 Ocak - 30 Haziran 2013
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
Enerji
Toplam
15.237.793
1.979
15.239.772
5.134.417
2.765
5.137.182
Toplam
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
72.641
2.091
74.732
111.796
73
111.869
3.838
25
3.863
4.448
608
5.056
192.723
2.797
195.520
Amortisman gideri
İtfa payları
41.595
1.890
5.834
62
3.878
258
48.807
100
100.114
2.310
17
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
1 Nisan- 30 Haziran 2013
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
1.063.642
68.091
(790.702)
(70.970)
270.061
213.763
658
(47.168)
167.253
319.204
3.439
(260.185)
(3.439)
59.019
1.545.173
14.820
(1.432.171)
(14.036)
113.786
(87.008)
88.445
1.437
3.141.782
(2.530.226)
611.556
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(2.762)
(45.938)
2.643
(17.223)
206.781
(3.344)
(8.781)
4.058
(918)
158.268
(10.994)
(9.647)
6.667
(6.228)
38.817
(30)
(6.804)
14.200
695
121.847
780
(52)
2.165
(17.130)
(70.390)
27.568
(23.726)
527.878
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
27.676
(89.420)
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
-
54
-
-
-
145.037
158.268
38.871
121.847
2.165
466.188
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
(19.809)
9.961
135.189
(1.057)
(601)
156.610
(1.319)
(11.602)
25.950
5.650
(6.120)
121.377
(2.781)
2.520
1.904
(19.316)
(5.842)
441.030
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(38.739)
2.251
(25.868)
(8.835)
(7.630)
2.795
(22.102)
(14.018)
-
(94.339)
(17.807)
98.701
121.907
21.115
85.257
1.904
328.884
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrımenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa payları
1 Nisan - 30 Haziran 2013
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
41.514
835
42.349
76.454
40
76.494
24.830
577
2.819
35
18
2.391
25
2.416
2.049
128
Enerji
27.730
(89.420)
Toplam
4.289
302
4.591
124.648
1.202
125.850
25.991
53
55.689
793
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2012
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
850.581
78.868
(689.601)
(92.475)
147.373
381.763
873
(105.824)
276.812
397.553
9.434
(342.685)
(4.151)
60.151
2.803.178
18.605
(2.625.344)
(18.769)
177.670
(107.780)
115.395
7.615
4.433.075
(3.763.454)
669.621
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(6.602)
(60.867)
19.924
(19.569)
80.259
(6.528)
(32.625)
777
(938)
237.498
(18.871)
(14.181)
2.401
(19.122)
10.378
(786)
(9.676)
4.019
(1.259)
169.968
873
(3.751)
4.737
(32.787)
(116.476)
23.370
(40.888)
502.840
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
121.610
(10.209)
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
-
65
-
-
-
191.660
237.498
10.443
169.968
4.737
614.306
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
28.457
(47.007)
173.110
13.589
(7.680)
243.407
21.894
(10.479)
21.858
7.303
(17.727)
159.544
(10.727)
10.633
4.643
60.516
(72.260)
602.562
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(16.399)
(1.715)
(48.655)
913
(4.839)
1.483
(21.443)
(14.229)
-
(91.336)
(13.548)
154.996
195.665
18.502
123.872
4.643
497.678
Gayrimenkul
İnşaat
Kiralama
Bölüm varlıkları
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm y ükümlülükleri
Dağıtılmamış y ükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrımenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa p ay ları
6.340.250
6.340.250
4.261.632
4.261.632
1.365.357
1.365.357
781.196
781.196
31 Aralık 2012
Ticaret ve
üretim
701.489
701.489
443.051
443.051
Enerji
3.380.294
3.380.294
2.538.130
2.538.130
1 Ocak - 30 Haziran 2012
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
54.675
244
54.919
57.125
43
57.168
36.142
1.067
5.553
45
19
5.487
862
6.349
4.475
267
Enerji
10.207
605
10.812
48.626
143
121.675
(10.209)
Top lam
14.683.665
512
14.684.177
5.127.734
2.597
5.130.331
Top lam
127.494
1.754
129.248
94.796
1.522
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
1 Nisan- 30 Haziran 2012
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
522.838
35.691
(413.664)
(42.088)
102.777
192.331
341
(45.127)
147.545
231.537
5.994
(199.341)
(2.948)
35.242
1.478.075
7.483
(1.417.483)
(7.584)
60.491
(49.509)
52.620
3.111
2.424.781
(2.075.615)
349.166
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(3.454)
(34.638)
11.864
(9.411)
67.138
(4.559)
(28.123)
260
(492)
114.631
(10.948)
(7.937)
379
(7.612)
9.124
(786)
(5.634)
3.566
(1.100)
56.537
341
(2.824)
628
(19.747)
(75.991)
13.245
(18.615)
248.058
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
42.560
2.681
-
65
-
-
-
42.625
2.681
112.379
114.631
9.189
56.537
628
293.364
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
(23.901)
(29.838)
58.640
2.875
260
117.766
(5.095)
(5.493)
(1.399)
970
(6.995)
50.512
(2.610)
2.570
588
(27.761)
(39.496)
226.107
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(10.630)
300
(3.792)
(24.712)
(878)
(513)
(3.793)
(20.318)
-
(19.093)
(45.243)
48.310
89.262
588
161.771
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrımenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa p ay ları
(2.790)
26.401
1 Nisan - 30 Haziran 2012
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
39.516
189
39.705
21.028
21.028
14.868
426
4.506
24
20
3.325
345
3.670
2.297
156
Enerji
9.957
396
10.353
24.325
71
Top lam
73.826
930
74.756
45.996
677
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
Grup’un faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin
ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında
gerçekleştirilmektedir.
30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup’un konsolide gelir tablosunda yer alan satış
gelirlerinin 3.159.045 (30 Haziran 2012: 2.803.178 TL) tutarındaki kısmı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
A.Ş. (TETAŞ)’den olup toplam konsolide satışlardaki payı %10’un üzerindedir. Bu satışların maliyetinin
2.802.306 TL (30 Haziran 2012: 2.472.810 TL) tutarında olan kısmı da Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
(BOTAŞ)’dan gerçekleşen alımlar ile ilgili olup toplam konsolide satışların maliyetindeki payı %10’un
üzerindedir.
b)
Coğrafi bölümler
1 Ocak - 30 Haziran 2013
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
4.060.065
760.810
71.430
88.773
58.948
117.249
Avrupa
199.493
4.398
Irak ve
Diğer
916.268
14.925
Eliminasyon
(160.203)
-
Konsolide
5.936.636
195.520
30 Haziran 2013
Bölüm varlıkları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
8.737.016
5.362.616
Avrupa
605.648
Irak ve
Diğer
532.513
Eliminasyon
-
Konsolide
15.237.793
Eliminasyon
(87.008)
Konsolide
3.141.782
-
1 Nisan - 30 Haziran 2013
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
2.082.965
457.558
34.485
52.523
38.632
80.142
Avrupa
106.387
2.623
21
Irak ve
Diğer
494.872
4.453
-
125.850
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
b)
Coğrafi bölümler (devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2012
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
3.435.006
576.876
69.431
38.349
41.219
64.069
Avrupa
159.553
-
Irak ve
Diğer
261.640
-
13.000
10.960
Eliminasyon
(107.780)
-
Konsolide
4.433.075
129.248
31 Aralık 2012
Bölüm varlıkları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
7.879.816
4.931.584
Avrupa
1.336.515
Irak ve
Diğer
535.750
Eliminasyon
-
Konsolide
14.683.665
Eliminasyon
(49.509)
Konsolide
2.424.781
-
1 Nisan - 30 Haziran 2012
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
1.855.058
318.511
31.516
17.993
29.135
25.596
Avrupa
98.602
12.689
22
Irak ve
Diğer
152.610
7.336
-
74.756
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
7.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Diğer hazır varlıklar
Eksi: Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa vadeli mevduatlar
Nakit akım tablosuna göre nakit ve nakit benzerleri
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
4.415
3.542
1.199.062
888.915
22.763
1.097.393
699.046
9.141
2.115.155
1.809.122
(1.925)
(1.783)
2.113.230
1.807.339
Vadesi üç aydan kısa olan vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2013
Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
ABD Doları
%1,31
Rus Rublesi
%7,62
Euro
%1,31
Türk Lirası
%6,37
Japon Yeni
%1,43
Çin Yuanı
%2,85
31 Aralık
2012
%1,35
%4,60
%1,34
%8,72
%1,63
%2,85
Vadesi üç aydan uzun olan vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2013
%5,55
Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
ABD Doları - Sabit faiz oranı
23
31 Aralık
2012
%5,55
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
8.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli gerçeğe uygun değer değişimleri kar
ve zararla ilişkilendirilen finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan kısa süre kalan borçlanma
aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ile hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile
30 Haziran
31 Aralık
2013
2012
131.075
139.850
9.935
-
670.001
696.691
290.738
296.487
2.274
2.935
36.439
-
- Uluslararası piyasalar
87.920
94.373
- Yerli piyasa
13.850
57.151
1.242.232
1.287.487
ilişkilendirilen finansal yatırımlar
Özel sektör tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
- Yerli piyasa
Yabancı devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Hisse senetleri
- Uluslararası piyasalar
- Yerli piyasa
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Yerli piyasa
Yatırım fonları
Uzun vadeli finansal yatırımlar
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un uzun vadeli gerçeğe uygun değer değişimleri kar
ve zararla ilişkilendirilen finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan uzun süre kalan borçlanma
aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ile bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen hisse senedi
yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile
ilişkilendirilen finansal yatırımlar
30 Haziran
31 Aralık
2013
2012
1.476.929
1.359.277
58.093
276.884
-
11.454
103.040
80.861
863
797
1.638.925
1.729.273
Özel sektör tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Yabancı devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Yerli piyasa
- Uluslararası piyasalar
Hisse senetleri
24
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
8.
FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
Finansal varlıkların en ileri vade tarihleri aşağıdaki gibidir:
Özel sektör tahvilleri - Uluslararası piyasalar
Yabancı devlet tahvilleri - Uluslararası piyasalar
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2049
31 Aralık 2049
07 Mart 2022
29 Mart 2049
21 Temmuz 2021
15 Ocak 2020
14 Ocak 2041
14 Ocak 2041
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Yerli piyasa
- Uluslararası piyasalar
9.
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
30 Haziran 2013
Ağırlıklı Ortalama
Para birimi
Döviz tutarı
Faiz oranı
%2,67
Euro
17.222
%3,46 ABD Doları
14.266
TL
534
JPY
568.665
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
TL karşılığı
43.291
27.460
534
11.382
82.667
Uzun vadeli borçlanmalar
Hermes kredisi
Diğer uzun vadeli banka kredileri
%0,89
Euro
18.810
47.284
%4,83 ABD Doları
%3,67
Euro
%2,76
JPY
%13,26
TL
8.722
10.908
8.471.763
3.112
16.789
27.419
164.352
3.112
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
163.677
422.633
Eksi: Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
(129.556)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
293.077
25
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
9.
FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
31 Aralık 2012
Ağırlıklı Ortalama
Para birimi
Döviz tutarı
Faiz oranı
%4,16
Euro
7.159
%5,25 ABD Doları
9.494
%8,30
TL
1.406
%9,00
Ruble
10.000
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
TL karşılığı
16.836
16.924
1.406
581
35.747
Uzun vadeli borçlanmalar
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Euro
54.985
36.563
1.511
5.745
24.731
98.016
65.177
2.694
10.242
58.161
%5,16 ABD Doları
%3,93
Euro
%2,31
JPY
%13,31
TL
9.014
14.270
9.150.657
3.468
16.069
33.559
189.014
3.468
Eximbank kredileri
OPIC kredisi
Hermes kredisi
OND kredisi
Hermes kredisi
Diğer uzun vadeli banka kredileri
%2,29
%7,75
%1,19
%1,28
%0,54
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
159.096
635.496
Eksi: Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
(245.033)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
390.463
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2013
1 yıldan az
1-2 yıl
2-3 yıl
3-4 yıl
4-5 yıl
Eksi: Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
26
31 Aralık 2012
125.111
72.721
30.905
21.029
9.190
240.238
163.542
34.683
21.594
16.343
(125.111)
(240.238)
133.845
236.162
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
10. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar reeskontu (-)
İnşaat işlerinden alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacaklar reeskontu (-)
İşveren idare payı alacakları (*)
Eksi : Şüpheli alacak karşılığı
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
750.132
(370)
526.907
134.990
(2.650)
39.443
956.619
(253)
501.218
130.581
(2.067)
24.260
1.448.452
1.610.358
(48.255)
(43.952)
1.400.197
1.566.406
İnşaat işlerinden alacakların tahsilat süresi kontratın şartlarına göre değişmekte olup, bu süreler ortalama 30 ile
bazı projelerde 90 gün arasında değişmektedir.
Uzun vadeli ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacak senetleri reeskontu (-)
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar reeskontu (-)
İşveren idare payı alacakları (*)
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
9.384
(269)
17.983
(260)
-
9.220
(61)
16.402
(59)
13.570
26.838
39.072
(*) İnşaat sözleşmelerinde tanımlı işin tamamlanmasına kadar veya bazı durumlarda daha uzun süreler zarfında
müşteriler tarafından tutulan ve henüz vadesi gelmeyen ticari alacaklar “işveren idare payı alacakları” olarak
nitelendirilmektedir.
30 Haziran
31 Aralık
Kısa vadeli ticari borçlar
2013
2012
Ticari borçlar
Ticari borçlar reeskontu (-)
Borç senetleri
Borç senetleri reeskontu (-)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
27
1.087.522
(19)
10.419
(47)
485
1.093.534
(25)
14.328
(60)
209
1.098.360
1.107.986
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
10.055
9.407
10.055
9.407
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
11. STOKLAR
Hammade ve yedek parça
Ticari mallar (makine ve diğerleri)
Mamul stokları
Yoldaki mallar
Yarı mamul stokları
İnşaat malzemeleri
Stok değer düşüklüğü karşılığı (*)
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
388.160
149.807
48.609
90.032
95.076
58.799
(6.741)
289.878
152.006
39.686
53.087
22.541
48.976
(4.382)
823.742
601.792
(*) 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle mamul stokları ve ticari mallar için ayrılan değer
düşüklüğü karşılığı satışların maliyeti hesabında gösterilmiştir.
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle stoklar üzerinde rehin bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 – Yoktur).
12. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Devam eden inşaat sözleşmeleriyle ilgili maliyetler
Kayda alınan karlar eksi zararlar, net
Eksi : Dönem sonu itibariyle toplam faturalanan hakediş bedeli
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
3.149.252
264.496
3.467.943
570.284
3.413.748
4.038.227
(3.724.640)
(4.240.461)
(310.892)
(202.234)
Yukarıdaki net bakiye ilişikteki konsolide bilançolarda aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (net)
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (net)
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
116.002
(426.894)
122.237
(324.471)
(310.892)
(202.234)
Grup’un, bağlı ortaklıklarının ve faaliyetlerinin 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle devam eden inşaat sözleşmeleri
ile ilgili olarak almış olduğu kısa ve uzun vadeli avansların toplam tutarı 379.743 TL (31 Aralık 2012: 404.102
TL)’dir.
28
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
2012
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Arazi kiralaması ile ilgili yükümlülüklerin
net şimdiki değerlerindeki değişimi
Alımlar
Maddi duran varlıklardan transferler
3.803.928
92.960
3.669.693
(207.224)
105.712
4.450
17.680
48.344
-
30 Haziran itibariyle bakiye
4.007.050
3.528.493
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Grup, müşterek faaliyetleri ile birlikte ara dönem içerisinde 81.777 TL’lik (30 Haziran 2012: 79.598 TL) maddi
duran varlık alımı yapmıştır. Ayrıca ara dönem içerisinde net defter değeri 13.166 TL (30 Haziran 2012: 13.399
TL) olan sabit kıymetler 14.836TL (30 Haziran 2012: 14.641 TL) karşılığında satılmıştır.
15. TAAHHÜTLER
Opsiyonel kiralama taahhütleri
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Grup’un bağlı ortaklıklarından Enka TC’nin finansal
tablolarında yer almayıp, bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez gayrimenkul kiralamalarıyla ilgili yıllık
ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecek
1 ile 5 yıl içinde ödenecek
5 yıldan sonra ödenecek
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
676
2.829
12.040
674
2.824
12.009
15.545
15.507
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal
edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1 - 5 yıl
5 yıldan fazla
29
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
692.722
1.357.178
523.891
567.096
1.085.580
436.826
2.573.791
2.089.502
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
15. TAAHHÜTLER (devamı)
Davalar:
Grup’un Rusya’da bulunan inşaat projesi ile ilgili uğradığı zarardan ve faturalanmamış alacak taleplerinden
dolayı açmış olduğu dava sonuçlanmış olup, Grup dava masrafları dahil KDV hariç toplam 42.333 ABD Doları
almaya hak kazanmıştır, bunun 29.383 ABD Doları dönem içerisinde tahsil edilmiştir.
Bunun haricinde Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara dönem içerisinde 31 Aralık
2012 tarihli konsolide finansal tablolarda belirtilen hususlara ilave açıklama gerektirecek önemli yeni bir davası
veya eski davaları ile ilgili gelişme bulunmamaktadır. Grup davalarla ilgili konsolide finansal tablolarda taşınan
tutarları gerekli şekilde muhasebeleştirmiştir. Bu karşılık olasılık oranları ve potansiyel kaynak çıkışları göz
önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Karşılık ayrılmayan Grup aleyhine açılan diğer davalar için herhangi bir
kaynak çıkışı riski görünmemektedir.
Sözleşmeden doğan yükümlülükler:
Grup’un 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara dönem içerisinde 31 Aralık 2012 tarihli
konsolide finansal tablolarda belirtilen hususlara ilave açıklama gerektirecek yeni bir sözleşmeden doğan
yükümlülüğü veya eski yükümlülükleri ile ilgili önemli bir gelişme bulunmamaktadır.
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna
ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir. Grup tarafından verilen TRİ’ler:
30 Haziran 2013
Orijinal
TL
bakiye
Karşılığı
Grup tarafından verilen TRİ'ler
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
-ABD Doları
2.768.815
-Euro
82.833
-TL
25.673
-Diğer (*)
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-ABD Doları
4.435
-Euro
78.522
-TL
1.738
-Diğer (*)
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak rehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-ABD Doları
400
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
31 Aralık 2012
Orijinal
TL
bakiye
Karşılığı
5.943.533
5.329.415
208.217
25.673
380.228
2.834.614
102.744
20.273
5.613.022
5.052.983
241.623
20.273
298.143
828.456
8.536
197.382
1.738
620.800
4.435
78.814
1.738
855.983
7.906
185.347
1.738
660.992
-
770
770
770
713
-
-
713
713
-
6.772.759
6.469.718
400
(*) ABD Doları, TL ve Euro para birimi dışındaki diğer yabancı para birimiyle verilen teminat, rehin ve
ipoteklerin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle
%0,01’dir (31Aralık 2012: %0,01).
30
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
16. ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa vadeli ertlenmiş gelirler alınan avanslardan ve ertelenmiş kira gelirlerinden oluşmaktadır.
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler “Enerji Satış Sözleşmesi” boyunca oluşacak olan ortalama satış fiyatı ile
faturalanan fiyat arasındaki farktan ve ertelenmiş kira gelirlerinden oluşmaktadır.
17. TEMETTÜ
12 Nisan 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı kararına istinaden, Grup 2012 yılı dağıtılabilir
dönem karı üzerinden hissedarlara (bir Tam TL)'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,08 Tam TL brüt /
0,068 Tam TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,00 net %6,80 olmak üzere) toplam 224.000 TL (2012:
210.000 TL); intifa senedi sahiplerine toplam 19.317 TL (2012: 18.105 TL) nakit temettü dağıtılmasına karar
vermiş ve 8 Mayıs 2013 tarihinde dağıtım tamamlanmıştır.
18. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Ara dönem içerisinde konsolidasyon kapsamında olmayan ilişkili kuruluşlar ile olağandışı ya da önemli bir işlem
gerçekleşmemiştir.
19. ÖZKAYNAKLAR
Enka İnşaat’ın 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ortakları ve sermaye içindeki payları
aşağıdaki şekildedir:
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
Hisse oranı
Tutar
Hisse oranı
Tutar
Tara Holding A.Ş.
1.576.739
%49,27
1.379.647
%49,27
Tara ve Gülçelik Aileleri
898.083
%27,99
783.775
%28,07
Halka açık kısım
395.073
%12,42
347.735
%12,35
Enka Spor Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı
190.319
%5.95
166.530
%5,94
Alternatif Aksesuar Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
%4,37
139.786
%4.37
122.313
%100.00
3.200.000
%100.00
2.800.000
Enflasyon düzeltmesi
Toplam sermaye (yasal kayıtlar)
TMS 21'e göre yapılan sermaye düzeltmesi (*)
Toplam sermaye
21.689
21.689
3.221.689
2.821.689
705.580
439.028
3.927.269
3.260.717
(*) Enka İnşaat Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırladığı konsolide finansal tablolarında yasal kayıtlarındaki sermayesini
TMS 21 uyarınca tarihi kurdan ABD Doları’na çevirerek ABD doları olarak takip etmekte ve TL olarak sunmaktadır.
Grup, 12 Nisan 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı kararına istinaden, 12 Haziran 2013 tarihinde
sermayesini 2.800.000 TL’den 3.200.000 TL’ye çıkarmıştır. Arttırılan 400.000 TL’nin 243.500 TL’si 1’inci
temettüden, 156.500 TL’si ise 2’nci temettüden karşılanmıştır.
31
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
19. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un sermayesine karşılık çıkarılmış hisse senedi
adetleri ve nominal değerleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2012
30 Haziran 2013
1 Ocak
Hisse Senedi
TL
Hisse Senedi
TL
280.000.000.000
2.800.000
250.000.000.000
2.500.000
40.000.000.000
400.000
30.000.000.000
300.000
320.000.000.000
3.200.000
280.000.000.000
2.800.000
Birikmiş karlardan/geçmiş yıl
karlarından transfer edilen bedelsiz
20. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
a) Satış amacıyla elde tutulan arsa ve binalar
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 6.990 TL (31 Aralık 2012: 6.980 TL) satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar,
Enka Pazarlama ve Pimaş’ın şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklarına istinaden müşterilerden almış olduğu arazi,
arsa ve binalardan oluşmaktadır.
b) Durdurulan faaliyetler
Grup Yönetimi, satılmak üzere elde tutulan olarak sınıflandırdığı, Rusya Federasyonu’ndaki perakende
faaliyetlerine ilişkin satışını 3 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir.
30 Haziran 2012 tarihinde sona eren döneme ait faaliyet sonuçları aşağıda verilmiştir:
1 Ocak- 3 Nisan
2012
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Finansal giderler (-)
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi geliri
42.959
(24.388)
(12.446)
(8.369)
347
(46)
(170)
(24)
18
Durdurulan faaliyetlerden sağlanan net zarar
(2.119)
Durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılması sonucu elde
edilen kazanç
Durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılmasının net vergi
etkisi (Ertelenmiş vergi dahil)
68.794
(11.255)
Net kar
55.420
32
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Türkiye’deki vergi uygulamaları
Enka İnşaat ve konsolidasyon kapsamındaki Türkiye’de ve diğer ülkelerde kurulmuş bağlı ortaklık, iştirak ve
müşterek yönetime tabi ortaklıkları, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve
uygulamalarına tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2012: %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın
sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar
üzerinden %20 (31 Aralık 2012: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türk vergi mevzuatı, Türkiye’de mukim ana ortaklık ve konsolidasyon kapsamında Türkiye’de kurulmuş bağlı
ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların konsolide bazda vergi beyannamesi vermelerine izin
vermemektedir. Dolayısıyla, konsolide bazda hazırlanan finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, her bir şirket
için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç)
kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak
hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının
%75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon
hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması
ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna
kapsamı dışındadır.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22
Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
33
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Türkiye’deki vergi uygulamaları (devamı)
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları 5 yıl içinde yetkili
vergi otoriteleri tarafından incelenebilmektedir.
Diğer ülkelerdeki vergi uygulamaları
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle faaliyet gösterilen diğer ülkelerdeki efektif vergi oranları
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
31 Aralık
2013
2012
Rusya
Hollanda
Kazakistan
Irak
Romanya
Umman
Libya
Kosova
%20
%25
%28 - %32
%15 - %35
%16
%12
%20
%10
%20
%25
%28 - %32
%15 - %35
%16
%12
%20
%10
2013
2012
68.479
164.069
(149.230)
6.413
53.409
102.596
(110.912)
(2.389)
89.731
42.704
Dönem karı vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıda verilmiştir.
1 Ocak bakiyesi
Cari dönem vergi gideri
Ödenen vergiler
Çevrim farkı
30 Haziran bakiyesi
34
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğünün) dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
(952.954)
(52.436)
(12.298)
(888.180)
(51.459)
(7.813)
(1.017.688)
(947.452)
285.713
278.064
Kıdem tazminatı karşılığı
4.797
4.487
Şüpheli alacak karşılığı
5.754
5.102
Stok değer düşüklüğü karşılığı
8.440
914
Diğer
8.939
11.037
313.643
299.604
(704.045)
(647.848)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım
amaçlı varlıkların yeniden ölçümü ve gerçeğe uygun
değer düzeltmesi
“PSA” kapsamındaki GE stoğu (*)
Finansal araçlar gerçeğe uygun değer düzeltme etkisi
Brüt ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Enerji gelirlerinde yapılan ortalama satış fiyatı düzeltmeleri
Brüt ertelenmiş vergi varlıkları
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(*) Grup’un yedek parça tedarikçisi General Electric (GE) ile yapılan “Parts and Services Agreement” (PSA)
kapsamında yapılan düzeltme ile ilgili geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünü ifade
etmektedir.
Ertelenmiş vergi, finansal tablolarda aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:
30 Haziran
2013
31 Aralık
2012
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
45
(704.090)
149
(647.997)
Net vergi yükümlülükleri
(704.045)
(647.848)
35
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
30 Haziran 2013 ve 2012 dönemleri itibariyle sona eren hesap dönemi için net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yansıtılan ertelenmiş vergi gideri
Özsermayede yansıtılan ertelenmiş vergi gideri
Yabancı para çevrim farkları
30 Haziran bakiyesi, toplam net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
2013
647.848
2012
613.035
30.699
6
25.492
5.631
32
(32.124)
704.045
586.574
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer kapsamlı gelirle ilgili ertelenmiş
vergiler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2013
Vergi
öncesi
tutar
Finansal riskten korunma
fonundaki değişim
Yabancı para çevrim
farklarındaki değişim
30 Haziran 2012
Vergi Vergi ile
(gideri) / netlenmiş
geliri
tutar
Vergi öncesi
tutar
Vergi
(gideri) /
geliri
Vergi ile
netlenmiş
tutar
30
(6)
24
159
(32)
127
295.232
-
295.232
(323.403)
-
(323.403)
295.262
(6)
295.256
(323.244)
(32)
(323.276)
36
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup'un çoğunlukta Euro ve Ruble, fonksiyonel para birimi ABD Doları olmayan
konsolidasyon kapsamındaki şirketler için de ABD Doları yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Grup, birçok ülkede inşaat, ticaret, üretim, gayrimenkul kiralama, perakende ve enerji sektörlerinde faaliyet
göstermektedir ve bu sebeple döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup, döviz kuru
değişikliğinin etkisini, yaptığı işlemler dışında, yabancı ülkelerdeki yatırımlarında da yaşamaktadır. Grup'un
döviz kuru risk yönetimi, döviz cinsinden aktif ve pasif hesaplarının birbirlerini dengelemeleri sağlanarak
yapılmaktadır.
Grup'un maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır.
Grup bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla
izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler
yapmaktadır.
Grup’un 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir:
A.Döviz cinsinden varlıklar
B.Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A+B)
37
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
2.607.409
(1.381.653)
1.225.756
2.916.196
(1.075.822)
1.840.374
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Grup’un 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibari ile yabancı para pozisyonu detayları aşağıdaki
gibidir (parasal olmayan varlıklar döviz kuru riski taşımadığından tabloya dahil edilmemiştir):
30 Haziran 2013
TL Karşılı ğı
(Sunum
para bi rimi)
ABD
Doları (*)
Euro
TL
Diğe r
TL (**)
1. T icari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
321.774
1.818.543
38.074
277.244
50.727
230.484
22.618
147.525
98.354
558.011
101.915
1.541
5.656
48.878
35.853
4. DÖNEN VARLIKLAR
2.242.232
316.859
286.867
219.021
692.218
5. T icari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
22.390
322.736
20.051
6.137
4.970
3.526
76.987
779
2.640
1.714
129.206
5.887
8. DURAN VARLIKLAR
365.177
11.107
81.292
2.640
136.807
2.607.409
327.966
368.159
221.661
829.025
482.604
206.423
482.174
6.159
20.029
34.782
111.700
32.373
44.667
34.813
526
86.905
155.145
85.964
216.036
1.171.201
60.970
188.740
122.244
457.145
14. T icari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
10.055
189.405
10.992
261
4.283
4.000
14.603
1.073
-
152.194
48
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.452
4.544
19.676
-
152.242
1.381.653
65.514
208.416
122.244
119.435
-
45.803
4.299
-
19.a Aktif karakt erli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin t utarı
166.149
-
64.387
4.299
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin t utarı
46.714
-
18.584
-
-
9. T OPLAM VARLIKLAR
10. T icari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18. T OPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
-
609.387
1.345.191
262.452
205.546
103.716
219.638
1.103.790
255.941
153.308
47.899
177.898
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tut arı
-
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
-
-
-
-
-
(*) İşlevsel para birimi ABD Doları olmayan konsolide edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili tutarlardır.
(**) ABD Doları ve Euro para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
38
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
31 Aralık 2012
TL Karşılığı
(Sunum
para birimi)
ABD
Doları (*)
1. T icari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
340.037
1.884.729
7.430
400.843
250.807
2.475.573
278
408.551
5. T icari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
21.753
400.337
6.002
-
Euro
74.865
215.983
-
-
-
TL
14.394
121.912
-
Diğer
TL (**)
136.331
540.347
-
45.546
336.394
94.912
231.218
3.932
113.955
11.454
-
48.289
724.967
1.807
120.885
-
-
18.533
440.623
4.964
10.966
897
118.784
2.967
14.421
4.608
127.300
2.916.196
419.517
455.178
245.639
852.267
10. T icari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.932
174.326
401.126
10.657
14.508
27.132
43.302
30.298
37.547
32.156
212
85.615
119.942
76.999
178.842
848.384
52.297
111.147
117.983
375.783
14. T icari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.407
214.844
3.187
4.000
229
4.000
15.864
782
227.438
4.229
20.646
1.075.822
56.526
131.793
9. T OPLAM VARLIKLAR
18. T OPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
-
-
170.404
938
171.342
117.983
547.125
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
182.830
-
78.550
-
(1.896)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
184.726
-
78.550
-
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
1.896
-
-
-
1.896
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
2.023.204
362.991
401.935
127.656
303.246
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
1.571.034
357.749
276.942
29.777
252.245
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
-
-
-
-
-
(*) İşlevsel para birimi ABD Doları olmayan konsolide edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili tutarlardır.
(**) ABD Doları ve Euro para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
39
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle
ABD Doları’nın aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda
konsolide gelir tablosunun ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak
üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
Grup’un 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2013
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
31 Aralık 2012
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
TL'nin ABD Doları karşısında %10 değer
kazanması/kaybetmesi halinde
1- TL net varlık / (yükümlülüğü)
2- TL riskinden korunan kısım (-)
3- TL net etki (1+2)
10.372
10.372
(10.372)
(10.372)
12.766
12.766
(12.766)
(12.766)
40.154
11.514
51.668
(40.154)
(11.514)(51.668)
76.050
18.473
94.523
(76.050)
(18.473)
(94.523)
21.964
21.964
(21.964)
(21.964)
30.514
(189)
30.325
(30.514)
189
(30.325)
84.004
(84.004)
137.614
(137.614)
Euro’nun ABD Doları karşısında %10 değer
kazanması/kaybetmesi halinde
4- Euro net varlık / (yükümlülüğü)
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının ABD Doları karşısında %10 değer
kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
23. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
24. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN
DİĞER HUSUSLAR
Grup %56 oranında dolaylı iştiraki olan Rusya Federasyonunda Kurulu JSC Moskva Krasnye Holmy şirketinin
üçüncü şahıslara ait olan %44 oranındaki hissesini, aşamalı olarak 21 Ocak 2013 ve 4 Haziran 2013 tarihlerinde
6,16 Milyar Rus Rublesi (tam) karşılığında satın almış olup, ilgili şirketin %100 sahibi olmuştur. Bu işleme
ilişkin etki özkaynaklarda “Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler” olarak
muhasebeleştirilmiştir.
40

Benzer belgeler

31 Aralık 2013 Finansal Raporlar

31 Aralık 2013 Finansal Raporlar - İlişkili taraflara ticari borçlar - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa ...

Detaylı