Merhaba Hallo

Transkript

Merhaba Hallo
Editorial
Editörden
Merhaba
Hallo
Nach einer langen und harten Arbeit
präsentieren wir unseren Lesern "Die goldenen Seiten für Süddeutschland NEREDE 2006". Merhaba hat sich in den letzten 15 Jahren als Zeitungsverlag und seit
13 Jahren als Werbeagentur in ihrer
Branche durchgesetzt und wir sind stolz,
wieder die Vorreiter zu sein - zu Recht.
Ein Branchen- und Firmenverzeichnis für
Baden-Württemberg und Bayern wird in
Süddeutschland zum ersten Mal von
Merhaba publiziert.
Die
goldenen
Seiten
von
Süddeutschland (Baden-Württemberg
und Bayern) NEREDE 2006 hat eine
Auflage von 65.000. Alle Firmen,
Organisationen, Vereine, den gesamten
Inhalt von NEREDE 2006 können Sie
auch im Internet unter der Adresse
www.nerede.info finden. Somit erreichen
wir nicht nur die 700 Tausend Türken in
Süddeutschland, sondern auch die deutschen Firmen, Organisationen, Vereine
sowie die von anderen Nationalitäten. Die
Macht des Internet in Betracht gezogen,
können wir diese Zahl mit Millionen ausdrücken.
Mit unserer Erfahrung in Verlags- und
Werbeagentursgeschäft, sind wir zur
Informationsquelle von Firmen, Geschäften, Organisationen und Vereinen
gewachsen. Wir sind uns sicher, dass
unser Branchen- und Firmenführer, gedruckt auf weissem Qualitätspapier in vier
Farben, eine unersetzliche Informationsquelle für alle türkischen Firmen und
Familien in Süddeutschland sein wird.
In NEREDE finden unsere Leser nicht
nur die Adressen der Firmen, sondern
auch viele nützliche Informationen und
Daten. Wir werden jedes Jahr diese
Informationen erweitern und aktualisieren.
In diesem Punkt erwarten wir Kritik und
Empfehlungen seitens unserer Leser.
Unser Ziel war nicht nur die Auflistung
der Adressen der Firmen und ihre
Vorstellungen. Wir wollten auch den
Dialog unter den türkischen Geschäftsleuten fördern. Auch deutsche (und von
anderen Nationalitäten) Firmen, Organisationen und Personen können türkische
Geschäftsleute erreichen.
Ich möchte allen meinen Kollegen, die
bei der Erstellung des ersten regionalen
Branchen- und Firmenführers in Süddeutschland
mitwirkten,
unseren
Geschäftsleuten, allen Organisationen
und Vereinen, die uns mit Ihren Anzeigen
unterstützten meinen Dank aussprechen.
NEREDE wird jedes Jahr regelmäßig
aktualisiert neu erscheinen. Die aktualisierte und mit Ihren Kritiken und
Empfehlungen verbesserte NEREDE
2007 erscheint am 1. Februar 2007.
Hüseyin ÞENOL
Þ
imdiye kadar bir çok yeniliklere imzasýný atan
Merhaba, bu kez uzun ve yorucu bir çalýþma
sonucu, "Güney Almanya'nýn Altýn Sayfalarý NEREDE
2006" ile karþýnýza çýktý. 15 yýldýr gazete, 13 yýldýr da
reklam ajansý olarak hizmet veren Merhaba, yeni bir
ilke daha imza atmanýn haklý gururunu yaþýyor.
Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinden oluþan Güney Almanya'yý kapsayan "iþyerleri rehberi" ilk
kez Merhaba tarafýndan çýkartýldý.
Güney Almanya´nýn (Baden-Württemberg ve
Bavyera) Altýn Sayfalarý NEREDE 2006, 65 bin adet
basýldý.
NEREDE
2006
tüm
içeriðiyle
www.nerede.info adresinde de yer alýyor. Böylelikle
bu faydalý rehberi internet ortamýnda da hizmetinize
sunmuþ olduk. Güney Almanya'da yaþayan 700 bin
civarýndaki Türkiyelilerin yaný sýra Alman ve diðer milliyetlerden firma, kurum, kuruluþ ve kiþilere de ulaþmýþ olduk. Ýnternetin de gücü düþünüldüðünde, ulaþtýðýmýz kiþi sayýsý milyonlarla ifade edilebilir.
Profesyonel bir yayýn organý ve reklam ajansý olarak 15 yýllýk tecrübemiz ile iþyerlerinin, kurum ve kuruluþlarýn baþvuru kaynaðý olduk. Kaliteli kuþe kaðýda
dört renk olarak hazýrlanan kitabýn, Güney
Almanya'daki tüm Türk iþyerlerinin ve ailelerinin vazgeçilmez baþvuru kaynaðý olacaðýndan eminiz.
NEREDE'de sadece iþyerlerinin adreslerine deðil,
her insanýn ihtiyacý olduðunu düþündüðümüz bir
kýsým yararlý bilgilere ve verilere de yer verdik. Her yýl
çýkarmayý düþündüðümüz rehberde bu bilgi bölümümüzü de geniþletmeye çalýþacaðýz. Bu konuda tüm
esnaf ve okurlarýmýzýn da önerilerini bekliyoruz.
Ýþyerleri rehberi NEREDE ile iþyerlerine ulaþma
kolaylýðý ve tanýtýmýný saðlamanýn yaný sýra Türkiyeli
esnaflar arasýnda diyaloðu geliþtirmeyi de amaç edindik. Ayný zamanda Alman ve diðer milliyetlerden iþveren, kurum, kuruluþ ve kiþiler de, kitap halinde yayýmlanan ve internette yer alan bu rehber sayesinde,
esnaf ve iþadamlarýmýza ulaþabilecekler.
Güney Almanya'da ilk kez bölgesel bir rehberin yayýmlanmasýnda emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýma, ilanlarýyla destek veren esnaflarýmýza, tüm kurum
ve kuruluþlara teþekkür ediyorum.
Güney Almanya'da yayýmlann NEREDE, güncelleþtirilmiþ bir þekilde, her yýl düzenli olarak yayýmlanaHüseyin ÞENOL cak. NEREDE 2007 ise, sizlerden gelen öneriler ile
daha da geliþtirilmiþ olarak 1 Þubat 2007'de çýkacak.
www.nerede.info
3

Benzer belgeler