536 LiL 536 LiR

Yorumlar

Transkript

536 LiL 536 LiR
Kullanım kılavuzu
536 LiL 536 LiR
Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri¤ini kavrayíníz.
Turkish
SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI
Makinenin üzerindeki semboller:
Sö¤ütlerden oluflan sınırlar, elle
tutularak yerlefltirilmelidir.
Orijinal ‹sveççe kullanım talimatının çevirisi.
UYARI! Biçiciler tehlikeli olabilir! Bu tür
testerelerin dikkatsiz veya yanlıfl kullanımı,
kullanıcının veya di¤er kiflilerin ciddi bir
flekilde yaralanmasına veya ölmesine neden
olabilir. Kullanım kılavuzunu okuyarak
içeri¤ini iyice anlamanız son derece
önemlidir. Makineyi kullanmadan önce
kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri¤ini
kavrayíníz.
Her zaman kullanílmasí gereken malzemeler:
•
•
Ya¤mura maruz bırakmayın.
Do¤rudan akım
Kontrol paneli
Onanmífl koruyucu kulaklík
•
Dönüfl yönü
Gözlerin koruması onaylanmıfltır
•
Etkinlefltirme ve devreden
çıkarma dü¤mesi
•
SavE mode Makine bir pil
tasarruf ifllevi ile donatılmıfltır
(SavE).
Maksimum hareket eden omuz
üzerindeki devir sayısı, rpm.
6000
• Uyarı göstergesi
Çevreye verdi¤i gürültü emisyonlarí
Avrupa Birli¤i'nin direktiflerine
uygundur. Makinenin emisyonlarí
Teknik bilgiler bölümünde ve etikette
belirtilmifltir.
Bu ürün geçerli CE direktiflerine
uygundur.
Makineyi kullanan kifli, çalıflma esnasında
kendisine insanların veya hayvanların 15
metreden daha fazla yaklaflmasına izin
vermemelidir.
Her zaman onanmífl koruyucu eldivenler
kullanílmalídír.
Kaygan olmayan ve sa¤lam çizmeler
kullanınız.
15 m
50FT
15 m
50FT
Pil ve/veya pil flarj cihazı üzerindeki
semboller:
Bu ürün uygun bir geri
dönüflüm tesisine
gönderilmelidir.
Li-ion
Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan
semboller, bu ürünün evsel atık olarak
de¤erlendirilemeyece¤ini belirtir. Bu ürün
uygun bir geri dönüflüm tesisine
gönderilmelidir.
Testereyle çalıflmaya bafllarken sakin
olmaya özen gösteriniz.
Arıza emniyetli transformatör
Pil flarj cihazını sadece iç mekanlarda
kullanın ve saklayın.
Çift Yalıtım
Kesme teçhizatı bükülgen özelli¤i olan
metalden oluflmamalıdır; örn: ayar
bafllı¤ı ve ayar halatı bu özellikte
olmalıdır.
2 – Turkish
Makina üzerindeki di¤er semboller/
etiketler kimi pazarlarda onay almak için gerekli
özel koflullarla ilgilidir.
SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI
Kullaním kílavuzundaki semboller:
Çim biçici, pil ve pil flarj cihazı üzerinde afla¤ıdaki etiketleri
göreceksiniz:
Makine açma ve durdurma dü¤mesine
basılarak açılır ve kapatılır. Makinenin
kazayla çalıflmasını önlemek için mutlaka
pili çıkarın.
Her zaman onanmífl koruyucu eldivenler
kullanílmalídír.
Düzenli aralíklarla temizlik gerekmektedir.
Gözle bakarak kontrol.
Pili çıkarın. ÖNEML‹! Makinenin kazayla
çalıflmasını önlemek için mutlaka pili
çıkarın.
Li-ion
Turkish – 3
‹Ç‹NDEK‹LER
‹çindekiler
SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI
Makinenin üzerindeki semboller: .................................
Pil ve/veya pil flarj cihazı üzerindeki semboller: ..........
Kullaním kílavuzundaki semboller: ..............................
‹Ç‹NDEK‹LER
‹çindekiler .....................................................................
Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara dikkat ediniz: ....
G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz, ......................................................
NE NED‹R?
Ne nedir? .......................................................................
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları .........................
Kiflisel koruyucu araçlar ...............................................
Pil ve pil flarj cihazı ......................................................
Makinenin güvenlik donanímí ......................................
Kesici gereçler ..............................................................
MONTAJ
Tutama¤ın montajı ........................................................
Dümenin montajı ..........................................................
Koruyucunun monte edilmesi .......................................
Taflıma askısı ve biçicinin ayarlanması ........................
Standart kayıfl ...............................................................
Taflıma durumu, dümen ................................................
P‹L‹N KULLANIMI
Pil ..................................................................................
Pil flarj cihazı ................................................................
Taflıma ve saklama ........................................................
Pili, pil flarj cihazını ve makineyi atın ..........................
ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA
Bafllamadan önce kontrol yapınız. ................................
Pili makineye ba¤layın. ................................................
Çalífltírma ve durdurma ................................................
ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹
Genel çalíflma açíklamalarí ...........................................
BAKIM
‹nceleme ve bakım ........................................................
Sorun giderme çizelgesi ................................................
Bakım fleması ................................................................
TEKN‹K B‹LG‹LER
Teknik bilgiler ..............................................................
Uygunluk konusunda AB deklarasyonu .......................
4 – Turkish
Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara
dikkat ediniz:
2
2
3
4
4
5
Kullaním kílavuzunu dikkatle okuyunuz.
!
!
6
7
8
8
10
11
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
21
22
23
24
25
!
UYARI! Gürültüye uzun süre maruz
kalınması kalıcı iflitme rahatsızlı¤ına neden
olabilir. Her zaman kulak koruma aygıtı
kullanın.
UYARI! ‹malatçínín izni olmaksízín
makinenin orijinal yapísí hiçbir biçimde
de¤ifltirilemez. Her zaman orijinal yedek
parça kullanílmalídír. Yetkili olmayan kifliler
tarafíndan yapílan de¤ifliklikler ve/veya
orijinal olmayan parçalar, kullanícínín
yaralanmasína ya da ölümüne neden olabilir.
UYARI! Çim biçici hatalı veya dikkatsiz
kullanılırsa tehlikeli olabilir ve operatör veya
di¤er kifliler için ciddi veya ölümcül
yaralanmalara neden olabilir. Bu kullanım
kılavuzunun içeri¤ini okumanız ve anlamanız
son derecede önemlidir.
G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz,
Bir Husqvarna ürünü aldı¤ız için sizi kutlarız. Husqvarna, ‹sveç Kralı XI. Karl’ın a¤ızdan dolma tüfek yapımı için Husqvarna nehri
kıyısında bir fabrika kurulmasını emretti¤i 1689 yılından bu yana olan birikimin ve gelene¤in ürünüdür. Su gücüyle çalıflan bir
fabrika için Huskvarna nehrinin sularından yararlanmak amacıyla yapılan yer seçimi de son derece mantıklıydı. 300 yılı aflkın ömrü
süresince Husqvarna fabrikası, odun sobasından modern mutfak malzemelerine, dikifl makinelerine, bisikletlere, motosikletlere
kadar birçok farklı ürün imal etmifltir. ‹lk motorlu çim biçme makineleri 1956 yılında üretilmeye bafllandı ve bunun ardından
1959’da zincirli testereler geldi; Husqvarna’nın bugün uzmanlafltı¤ı alan da bu oldu.
Günümüzde artık Husqvarna, en büyük önceli¤i kalite olan, dünyanın en önde gelen orman ve bahçe ekipmanı üreticisidir.
Misyonumuz, ormancılık ve bahçecili¤in yanı sıra inflaat sektörü için de motorla çalıflan ekipmanlar gelifltirmek, üretmek ve
pazarlamaktır. Husqvarna’nın amacı, ergonomik, kullanılabilirlik, güvenlik ve çevre koruması konularında da her zaman en önde
olmaktır.′ ‹flte bu nedenle, çalıfltı¤ımız bu alanlarda sizlere farklı özellikleri olan ürünler gelifltirmifl bulunmaktayız.
Ürünlerimizi kalite ve performans açısından büyük bir memnuniyetle uzun yıllar kullanaca¤ınıza inancımız tamdır. Ürünlerimizden
herhangi birini satın almanız, gerekti¤inde profesyonel onarım ve servis hizmetlerine ulaflmanızı sa¤lar. Makinenizi satın aldı¤ınız
yer yetkili bayilerimizden biri de¤ilse, size en yakın servis istasyonunun adresini isteyin.
Dile¤imiz, ürünümüzden memnun kalmanız ve uzun yıllar kullanmanızdır. Bu kullanım kılavuzunu de¤erli bir belge olarak
koruyun.′ ‹çinde önerilenleri (kullanım, servis, bakım, vs.) yerine getirerek makinenizin ömrünü uzatabilir ve elden düflme satıfl
de¤erini artırabilirsiniz.′ Bir gün makinenizi satarsanız, yeni sahibine kullanım kılavuzunu da vermeyi ihmal etmeyin.′
Husqvarna ürünlerini kullandı¤ınız için teflekkür ederiz.
Husqvarna AB ürünlerini sürekli olarak gelifltirmeye çalíflmaktadír, bu yüzden ürünlerin biçim ve görünüflleri konusunda önceden
haber vermeksizin de¤ifliklik yapma hakkímíz saklídír.
Turkish – 5
NE NED‹R?
6
5
7
3
12
1
2
11
4
7
13
1
14
17
8
12
16
6
5
18
15
15
19
20
21
10
9
Ne nedir?
1
Kesme bafllı¤ı
12 Tutama¤ın ayarlanması
2
Kesme cihazlarının korunması
13 Pil gösterge dü¤mesi
3
Teçhizat borusu
14 Pil durumu
4
Tutamak
15 Uyarı göstergesi (ERROR LED)
5
Güç teti¤i
16 Dönüfl yönü
6
Tufl takımı
17 SavE dü¤mesi
7
Güç teti¤i kilidi
18 Etkinlefltirme ve devreden çıkarma dü¤mesi
8
Pil
19 Güç açma ve uyarı göstergesi (ERROR LED)
9
Kordon
20 Pil çıkarma dü¤meleri
10 Pil flarj cihazı
11 Kullanım kılavuzu
6 – Turkish
21 Kesici aletlerde kullanılan cıvata somun anahtarı
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
Genel elektrikli alet güvenlik
uyarıları
!
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve
talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatlar
gözardı edilirse elektrik çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
•
Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve
izinsiz kiflilerin eriflmesini engelleyiniz.
•
El ve ayakları her zaman ve özellikle motor çalıfltırılmaya
bafllandı¤ı sırada kesme alanından uzakta tutun.
•
Uygun giyinin. Bol elbise veya takı giymeyin. Saçınızı,
elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzakta tutun. Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
•
Yorgun ya da içkili iken ya da görüfl, karar verme ve
bedensel denetim yeteneklerinizi etkileyebilecek olan bir
ilaç almíflsaníz makineyi asla kullanmayíníz.
•
Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu
araçlar bölümüne bakíníz.
•
Makinenin taflınması gerekti¤inde, makineyi kapatın.
Makineyi bir baflka kifliye uzatırken mutlaka pili çıkarın.
ÖNEML‹! Tüm uyarı ve talimatları ilerde baflvurmak
üzere saklayın.
Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice
okuyarak içeri¤ini kavrayíníz.
Bafllamadan önce kontrol yapınız.
•
Makinenin kazayla çalıflmasını önlemek için mutlaka pili
çıkarın. Makine üzerinde yapılacak her türlü bakımdan
önce mutlaka pili çıkarın
Elektrikli alet kullanımı ve bakımı
•
Bu ürün ile birlikte kullanabilece¤iniz tek aksesuar, teknik
veriler bölümünde önerdi¤imiz kesme donanımıdır.
•
Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir darbe
sonrasında, yıpranma veya hasar bakımından kontrol edin
ve gereken flekilde tamir edin.
•
•
Çalıflma alanını inceleyin. Tafl, cam kırıkları, çelik tel,
kordon, gibi atılmıfl olabilecek veya testere ya da testere
korumasının çevresine dolaflabilecek tüm nesneleri
uzaklafltırın.
Artík orijinal imalatína benzerli¤i kalmayacak biçimde
yapísal de¤iflikli¤e u¤ratílmífl bir makineyi asla
kullanmayíníz. Makineyi kesinlikle patlayıcı ya da yanıcı
maddelerin yakınında kullanmayın.
•
Hatalí bir makineyi asla kullanmayíníz. Elinizdeki
broflürde bulunan bakím, denetim ve servisle ilgili
açíklamalarí izleyiniz. Kimi bakím ve servis önlemleri,
deneyimli ve kalifiye ustalar tarafíndan yapílmalídír.
Bakím bölümüne bakíníz.
•
•
Makine operatörü, çalıflma sırasında insan veya
hayvanların 15 metreden daha yakında bulunmamasını
sa¤lamalıdır. Aynı çalıflma alanında birkaç operatör
çalıfltı¤ında, güvenli mesafe en az 15 metre olmalıdır.
Kullanmadan önce makineyi genel olarak kontrol edin ve
bakım çizelgesini inceleyin.
Kiflisel güvenlik
•
Sadece orijinal yedek parça kullanın.
•
Her zaman havalandırma deliklerinde moloz olmamasını
sa¤layın.
•
Tüm kapak, koruma ve saplar iflleme bafllanmadan önce
takılmalıdır.
•
Kesme aleti makine kapatıldıktan sonra hemen durmaz.
•
•
Makine sadece kırpma ifllemi için tasarlanmıfltır. Kesinlikle
metal kesme bileflenleri takmayın. Çim biçiciyi kullanım
amacı dıflında hiçbir ifl için kullanmayın.
Makineyi sadece gün ıflı¤ında veya baflka iyi aydınlatılmıfl
koflullarda kullanın.
•
Makineyi kesinlikle sis, ya¤mur altında, nemli veya ıslak
yerlerde, kuvvetli rüzgarlar, fliddetli so¤uk, yıldırım riski
gibi olumsuz hava koflullarında kullanmayın. Aflırı sıcak
hava koflulları makinenin aflırı ısınmasına neden olabilir.
•
Elektrikli alet kullanırken dikkatinizi yaptı¤ınız ifle
verin ve sa¤duyulu olun. Yorgunken veya ilaç, alkol
veya tıbbi tedavi etkisi altında iken elektrikli alet
kullanmayın. Elektrikli alet kullanırken bir anlık bir
dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden olabilir.
•
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kifli tarafından
gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazına kullanımına
iliflkin talimatlar sa¤lanmadıkça, fiziksel, duyusal veya
zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da gerekli deneyim ve
bilgiye sahip olmayan kifliler (çocuklar dâhildir) tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmamıfltır. Çocukların cihaz ile
oynamamalarını sa¤lamak için, çocuklar gözetim altında
tutulmalıdır.
•
Çocukların veya makinenin ve/veya pilin kullanımı
konusunda e¤itilmemifl di¤er kiflilerin makineyi
kullanmasına veya makinede servis ifllemleri yapmasına
kesinlikle izin vermeyin. Ulusal yasalarda kullanıcı yaflı
konusunda bir düzenleme olabilir.
Her zaman sa¤duyulu davranın.
Karflılaflabilece¤iniz tüm olası durumları incelemek mümkün
de¤ildir. Her zaman dikkat gösterin ve sa¤duyunuzu kullanın.
Kontrol edemeyece¤inizi düflündü¤ünüz tüm durumlardan
kaçının. Bu talimatları okuduktan sonra çalıfltırma prosedürleri
konusunda hala emin olmadı¤ınız noktalar varsa devam
etmeden önce bir uzmana danıflmalısınız.
Turkish – 7
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
GÖZ KORUMA C‹HAZI (GÖZLÜK)
Önemli
!
!
UYARI! Bu makine, çalıflması sırasında bir
elektromanyetik alan oluflturur. Bu alan, bazı
koflullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda
giriflime neden edebilir. Ciddi veya ölümcül
yaralanma riskini azaltmak için, tıbbi
implantlar takılı kiflilerin, bu makineyi
çalıfltırmadan önce doktorlarına ve tıbbi
implant üreticisine danıflmanlarını öneririz.
UYARI! Çocukların makineyi kullanmasına
veya yakınında bulunmasına kesinlikle izin
vermeyin. Makinenin çalıfltırılması kolay
oldu¤undan, tam gözetim altında
tutulmadıklarında makineyi çalıfltırabilirler.
Bu da ciddi kiflisel yaralanma riski do¤urur.
Bu nedenle, makine yakın gözetim altında
olmadı¤ında pil çıkarılmalıdır.
Daima onaylanmı fl bulunan göz koruma cihazları kullanı lmalı
dı r. Mi¤ferin ön parçası nda kullanı lan koruma gözlü¤ü de
mutlaka onaylanmı fl olmalı dı r. Koruma gözlü¤ünün
onaylanmı fl olması demek, ABD'nin ANSI Z 87.1. standartları
na veya AB ülkelerinin EN 166 standartları için aranan flartlara
uygun olması anlamı na gelir.
ELD‹VENLER
Eldivenler ihtiyaç duyuldu¤u zaman kullanılabilir, Örn: kesme
cihazlarının monte ifllemlerinde mutlaka kullanılmalıdır.
Kiflisel koruyucu araçlar
Ç‹ZMELER
ÖNEML‹!
Kaygan olmayan ve sa¤lam çizmeler kullanınız.
Çim biçici hatalı veya dikkatsiz kullanılırsa tehlikeli olabilir
ve operatör veya di¤er kifliler için ciddi veya ölümcül
yaralanmalara neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunun
içindekileri okumanız ve anlamanız son derecede önemlidir.
Makineyi her kullandí¤ínízda, onaylanmífl kiflisel koruyucu
araçlar kullanmalísíníz. Kiflisel koruyucu araçlar sakatlanma
tehlikesini ortadan kaldírmasalar da, herhangi bir kazanín
meydana gelmesi durumunda yaralanma derecesini azaltírlar.
Uygun kiflisel koruyucu araçlar seçmekte satícínízín
yardímíní isteyiniz.
!
UYARI! Kulak koruma aygıtı taktı¤ınızda,
uyarı sinyalleri veya ba¤ırma seslerini
dinleyin. Motor durur durmaz mutlaka kulak
koruma aygıtınızı çıkarın.
UYARI! Diflli kovanı çok ısınabildi¤inden, yanma riski söz
konusudur. Biçici kafasıyla çalıflırken eldiven kullanın.
ELB‹SELER
Kesme ifllemini yaparken yırtılmaya dayanıklı elbiseler
kullanınız, çalılıklara ve dallara kolayca takılma riski taflıyan
genifl elbiseler giymekten kaçınınız. Daima sa¤lam ve
dayanaklı uzun paçalı pantolonları kullanınız. Kesme ifllemini
yaparken ziynet eflyası takmayınız, kısa pantolon veya sandalet
giymeyiniz ve çıplak ayakla çalıflmayınız. Saçlarınızın
omuzlarınıza do¤ru sarkmamasına özen gösteriniz.
‹LK SARGI
‹lk yardím çantasí her zaman kolay ulaflílír bir yerde olmalídír.
GÜRÜLTÜYE KARfiI KORUMA C‹HAZI
Gürültüye karflı koruma cihazı, yeterli bir susturucu etkisi
sa¤lıyorsa kullanılmalıdır.
Pil ve pil flarj cihazı
Bu bölümde pil ürününüz için pil ve pil flarj cihazının güvenli¤i
konuları açıklanmaktadır
Husqvarna ürünleri için yalnızca orijinal Husqvarna pillerini
kullanın ve bunları yalnızca Husqvarna'nın temin etti¤i orijinal
pil flarj cihazlarıyla flarj edin. Piller yazılım flifresine sahiptir.
8 – Turkish
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
Pil güvenli¤i
Pil flarj cihazı güvenli¤i
Li-ion
fiarj edilebilen Husqvarna BLi pilleri, ilgili Husqvarna
kablosuz cihazlarına güç sa¤lamak için özel olarak kullanılır.
Yaralanmaların önlenmesi için, pil di¤er cihazlarda güç
kayna¤ı olarak kullanılmamalıdır.
Li-ion
Husqvarna BLi yedek pillerini flarj etmek için yalnızca
Husqvarna QC flarj cihazlarını kullanın.
!
!
!
!
UYARI! Pili do¤rudan günefl ıflı¤ı, ısı
kaynakları ve açık alevden koruyun. Pilin
açık atefle atılması durumunda patlama riski
vardır. Yanma ve/veya kimyasal yanık riski
vardır.
fiarj cihazının so¤utma deliklerine kesinlikle
herhangi bir nesne sokmayın.
Pil flarj cihazını demonte etmeye çalıflmayın.
Pil flarj cihazında kısa devre oluflmaması için,
flarj cihazının terminallerine kesinlikle metal
nesneler ba¤lamayın.
UYARI! Cildi hiçbir flekilde akü asidine
temas ettirmeyin. Akü asidi ciltte tahrifle,
yanıklara veya aflındırıcı yaralanmalara
neden olabilir. Asit gözlerinize kaçacak
olursa, ovmayın ancak gözlerinizi yeterli
miktarda suyla en az 15 dakika yıkayın. Bir
doktora görünün. Kazayla temas durumunda
maruz kalan cilt bölgesini bol miktarda su ve
sabun ile yıkamanız gerekir.
UYARI! Pilde kısa devre olmasını önlemek
için, pil uçlarını kesinlikle anahtar, madeni
para, vida veya benzeri metal cisimlere
ba¤lamayın. Pilin hava deliklerine kesinlikle
hiçbir cisim sokmayın.
Kullanılmamıfl piller çivi, madeniz para,
mücevher gibi metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Pili parçalarına ayırmaya veya
ezmeye çalıflmayın.
•
Pili sıcaklı¤ın -10 °C ile 40 °C arasında oldu¤u ortamlarda
kullanın.
•
Pili mikro dalgalara veya yüksek basınca maruz
bırakmayın.
•
Pili veya pil flarj cihazını kesinlikle suyla kullanmayın.
Bakım bafllı¤ı altındaki talimatları da okuyun.
•
Pili çocukların eriflemeyece¤i yerlerde saklayın.
•
Pili ya¤murdan ve ıslak koflullardan koruyun.
UYARI! Elektrik floku veya kısa devre riskini
flu flekilde azaltın:
Onaylanmıfl ve sa¤lam duvar prizleri
kullanın.
!
UYARI! Pil flarj cihazını aflındırıcı veya
yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
Pil flarj cihazının üzerini kapatmayın. Duman
veya atefl çıkması durumunda pil flarj
cihazının fiflini çekip çıkarın. Yangın tehlikesi
oldu¤unu unutmayın.
•
Pil flarj cihazı ba¤lantı telinin sa¤lam oldu¤unu ve üzerinde
çatlak olmadı¤ını düzenli olarak kontrol edin.
•
Pil flarj cihazını kesinlikle kabloyu kullanarak taflımayın ve
fiflini asla kabloyu çekerek çıkartmayın.
•
Tüm kabloları ve uzatma kablolarını sudan, ya¤dan ve
keskin köflelerden uzakta tutun. Kablonun kapılara, çitlere
ve benzer yerlere sıkıflmadı¤ından emin olun. Aksi takdirde
cismin elektrik yüklenmesine sebep olur. Uzatma
kablolarını düzenli olarak kontrol edin ve hasarlıysa
de¤ifltirin.
Kullanmayın:
•
arızalı veya hasarlı pil flarj cihazı veya arızalı, hasarlı ya da
deforme pili kesinlikle kullanmayın.
Turkish – 9
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
fiarj etmeyin:
•
flarj edilemeyen pilleri pil flarj cihazında flarj etmeyin veya
makinede kullanmayın.
•
pili dıflarıda flarj etmek için pil flarj cihazı.
•
pili ya¤mur altında veya ıslak koflullarda kullanmayın.
•
pili do¤rudan günefl ıflı¤ı altında kullanmayın.
Pil flarj cihazını sadece ortamdaki sıcaklık 5 °C ile 40 °C
arasında oldu¤unda kullanın. fiarj cihazını iyi havalandırılan,
kuru ve tozsuz bir ortamda kullanın.
Makinenin güvenlik donanímí
Bu bölümde, makinenin güvenlik donanímí konusunda
ayríntílarín neler oldu¤u, bunlarín hangi ifllevlere sahip
bulundu¤u ve do¤ru çalíflíp çalíflmadí¤ína emin olmak için
kontrol ve bakímínín nasíl gerçeklefltirilece¤i açíklanmaktadír.
Bu teçhizatín makinenin neresinde oldu¤unu görmek için Ne
nedir? bölümüne bakíníz.
Makinenin bakımı gereken flekilde yapılmadı¤ı ve servis ve/
veya onarımlar profesyonel biçimde gerçeklefltirilmedi¤i
takdirde, makinenin kullanım veya çalıflma ömrü kısalabilir ve
kaza riski artabilir. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen
size en yakın servise baflvurun.
Yanıp sönen uyarı sembolü (3) ve yeflil LED'in (2) yanması
flunu gösterebilir:
•
tam güç uygulanması ve aynı zamanda makinenin devreye
sokulması mümkün de¤ildir. Güç teti¤ini bırakın ve
makine devreye girer.
•
makine bloke olmufltur. Makineyi devreden çıkarın. Pili
makineden çıkarın. Biçici kafasının çevresine dolanan çim
veya di¤er maddeyi çıkarın.
•
aflırı kırpma nedeniyle makine aflırı yüklenmifltir. Güç
teti¤ini bırakın ve makine devreye girer.
Uyarı sembolü (3) yanıp sönüyorsa, makine çok sıcak demektir
ve makine devreden çıkar. Makine normal sıcaklı¤a geri
getirildi¤inde, yeniden çalıflmaya hazırdır ve makineyi devreye
sokabilirsiniz.
Sabit kırmızı uyarı ıflı¤ı (3) servis ihtiyacını gösterir.
Güç teti¤i kilidi
Güç teti¤i kilidi, güç teti¤inin kazayla çalıfltırılmasını önlemek
üzere tasarlanmıfltır. Kilide (1) bastı¤ınızda (yani, sapı
tuttu¤unuzda) güç teti¤ini (2) serbest bırakır. Sapı
bıraktı¤ınızda güç teti¤i ve güç teti¤i kilidi birlikte geri hareket
ederek ilk konumlarına geri döner. Bu hareket, iki ba¤ımsız
dönüfllü yay tarafından kontrol edilir.
2
ÖNEML‹!
Makinenin her türlü servis ve onarímí özel e¤itim
gerektirmektedir. Bu, özellikle makinenin güvenlik
donanímíyla ilgilidir. E¤er makineniz afla¤ídaki listede yer
alan denetimlerden herhangi birinde takílírsa, servis
atelyenize baflvurunuz. Ürünlerimizden herhangi birini satín
aldí¤ínízda, profesyonel tamir ve servis sunaca¤ímízí garanti
ederiz. Makineyi size satan satící servis satícísí de¤ilse, en
yakín servis temsilcisinin adresini vermesini isteyiniz.
!
UYARI! Bozuk güvenlik gereçleríne sahip bir
makineyi asla kullanmayíníz. Bu bölümde
belirtilen kontrolleri ve bakím önlemlerini
uygulayíníz. Makineniz bu denetimlerden
herhangi birisinde takílírsa onarím için servis
ajaníníza baflvurunuz.
Kontrol paneli
Devreye sokma/devreden çıkarma dü¤mesine (1) basılıp
beklendi¤inde (>1 san) makinenin açık ya da kapalı
oldu¤undan emin olun. Yeflil LED (2) yanık ya da kapalıdır.
2
3
1
10 – Turkish
1
1
2
Güç teti¤i kilidi ilk konumunda iken güç teti¤inin kilitli
oldu¤undan emin olun.
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
Güç teti¤i kilidine basın ve serbest bıraktı¤ınızda ilk konumuna
geri döndü¤ünden emin olun.
!
!
Güç teti¤inin ve güç teti¤i kilidinin serbestçe hareket edip
etmedi¤ini ve dönüfl yayının düzgün çalıflıp çalıflmadı¤ını
kontrol edin.
UYARI! Herhangi bir kesme cihazı için, belli
bir takım koflullar oluflmamıflsa, o taktirde
ilgili cihaz, koruma montajı olmayacak
flekilde kullanılabilir. Teknik veri bölümüne
bakınız. Yanlıfl veya aktif olmayan koruma
montajı, ciddi bir flekilde insanların
yaralanmasına neden olabilir.
UYARI! Makinenin öne çıkan özelliklerinden
biri de düflük titreflim yüküdür. Titreflime
maruz kalmak, kan dolaflímí rahatsízlí¤í olan
kiflilerde damar ve sinir hastalíklarína neden
olabilir. Titreflime maruz kalmaktan
kaynaklanmífl olabilecek herhangi bedensel
bir belirti duyumsamaníz durumunda
doktora baflvurunuz. Belirti örnekleri
flunlardír: uyuflma, duyu kaybí, gídíklanma,
i¤nelenme, ací, kuvvet kaybí, deri renginde
veya durumunda dei¤iflklik. Bu belirtiler
genellikle parmaklarda, ellerde ve bileklerde
görülür.
Kesici gereçler
Li-ion
Bafllatma bafllı¤ı altındaki talimatlara bakın. Makineyi
çalıfltırın ve tam güç uygulayın. Güç teti¤ini serbest bırakın ve
kesme donanımının durup hareketsiz kaldı¤ını kontrol edin.
Kesme cihazlarının korunması
Li-ion
Bu tür bir koruma, çalıflma esnasında kullanıcıya herhangi bir
maddenin sıçramasını engeller. Koruma önlemi, aynı zamanda
kullanıcının makineyle olan iliflkisin de engeller.
Koruma bölümünün zarar görmemifl oldu¤undan ve çatlamıfl
veya delinmemifl oldu¤undan emin olunuz. Koruma
bölümünde çatlamalar ve yarıklar meydana gelmiflse hemen
de¤ifltiriniz.
Bu bölüm, afla¤ídaki amaçlan gerçeklefltirmek için uygun
kesici gereçlerin seçim ve bakímíní nasíl yapaca¤ínízí
anlatmaktadír:
•
En yüksek kesim yetene¤ini elde etmek.
•
Kesici gereçlerin ömrünü uzatmak.
ÖNEML‹!
Kesim cihazıyla beraber aynı zamanda bizim tavsiye
etti¤imiz koruma cihazını birlikte kullanınız. Teknik veri
bölümüne bakınız.
Halatların somut bir flekilde doldurulması ve do¤ru bir halat
birimi seçimi için kesim teçhizatları bölümüne bakınız.
Kesme donanımının herhangi bir parçası üzerinde çalıflırken
mutlaka pili çıkarın. Gaz kontrolü serbest bırakıldıktan sonra
bile dönmeye devam eder. Kesme donanımının tamamen
durdu¤unu kontrol edin ve üzerinde çalıflmaya bafllamadan
önce pili çıkarın.
Özel kesim cihazları için daima tavsiye edilen korumaları
kullanınız. Teknik veri bölümüne bakınız.
Turkish – 11
GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
Kesme bafllı¤ı
!
UYARI! Her zaman tavsiye edilen biçici
kablosunu kullanın. Teknik verilere bakın.
Bu talimatın uygulanmaması yaralanmaya
neden olabilir.
ÖNEML‹!
Kesme halatının, silindiri daima sert ve eflit bir flekilde
sarmasına dikkat ediniz, aksi taktirde makineyi tehlikeli bir
flekilde yıpratabilecek titreflimler meydana gelebilir.
•
Yalnızca tavsiye edilen biçici kafalarını ve biçici
kablolarını kullanın. Üretici tarafından bu ürünlerin özel
motor boyutuna uygunlu¤u test edilmifltir. Bu durum
özellikle tam otomatik bir biçici kafası kullanıldı¤ında
önem kazanır. Sadece tavsiye edilen kesme donanımını
kullanın. Teknik verilere iliflkin bölüme bakın.
•
Küçük makineler genelde küçük biçici kafaları
gerektirirken, büyük makineler büyük biçici kafaları
gerektirir. Bunun nedeni, kordon kullanılarak temizlik
yapıldı¤ı sırada, motorun kordonu biçici kafasından
yanlara do¤ru atmasının ve temizlenmekte olan çizim
direncini aflabilmesinin gerekmesidir.
•
Kordonun uzunlu¤u da önemlidir. Uzun kordonlar aynı
çapta daha kısa kordonlardan daha büyük motor gücü
gerektirir.
•
Biçme koruyucusu üzerindeki testerelerin sa¤lam
oldu¤undan emin olun. Bunlar kordonu do¤ru uzunlukta
kesmek için kullanılır. Farklı kordon uzunlukları gereksiz
titreflimlere neden olabilir. Kordon üzerinde do¤ru
uzunlukları elde etmek için biçici kafasına hafifçe
dokunun.
•
Halatların daha uzun bir süreyle kullanılabilmesini
sa¤lamak için birkaç gün suyun içinde tutunuz. Bu flekilde
halat daha dayanıklı ve kullanıfllı olacaktır.
12 – Turkish
MONTAJ
Tutama¤ın montajı
•
Vidayi sıkınız.
Li-ion
•
Tutama¤ın ucunu, teçhizat borusunun üstüne gelecek
flekilde ayarlayınız. Tutama¤ın, teçhizat borusunun üstünde
ok iflaretlerinin bulundu¤u arada monte edilmesine dikkat
ediniz.
Koruyucunun monte edilmesi
Li-ion
•
•
Vida bafllarındaki kanalları tutamakta bulunan bofllu¤a
do¤ru itiniz
•
Cıvata somunlarının montajı, vidalama ve sıkma.
Kesinlikle vidaları çok sert sıkmayınız.
•
fiimdi, kesicinin en iyi çalıflmayı yürütecek flekilde bir ayar
yapınız. Vidaları sıkınız.
Kesme bafllı¤ı ile çalıflmaya bafllamak için kesici koruma
(A)yı monte ediniz.
2
1
Dümenin montajı
A
Li-ion
•
Dümeni flekildeki gibi yerlefltiriniz. Di¤er parçaları monte
ediniz ve vidayı sıkınız.
•
Biçme koruyucusunu levha tutucudaki kancaya asın (1).
Koruyucuyu milin etrafına yerlefltirin ve milin karflı
tarafından cıvatayla (2) sıkın.
Taflıma askısı ve biçicinin
ayarlanması
!
•
UYARI! Biçici kullanılırken mutlaka taflıma
askısına sa¤lam flekilde sabitlenmelidir. Aksi
takdirde biçiciyi emniyetli bir flekilde kontrol
edemezsiniz ve bunun neticesinde kendinizi
veya baflkalarını yaralayabilirsiniz. Asla
kusurlu bir hızlı açma mekanizmasına sahip
askı demetini kullanmayın.
Kayıflı tutunuz ve makineyi asma çengeline asınız. Verim
alınabilmesi için makinenin kayıfla asıldı¤ında iyi bir
ayarlama yapılmalıdır.
Turkish – 13
MONTAJ
Standart kayıfl
Do¤ru bir denge
Çabuk çözülme
Biçici kafasının konforlu bir kesme yüksekli¤inde, örne¤in
yere yakın olmasını sa¤layın.
Bu durumda kayıfl çabuk çözülebilecektir. Motor güç kaybına
u¤radı¤ında veya herhangi bir servis istasyonunda kayıflı
makineden de¤ifltirmek gerekti¤inde mutlaka sa¤lam bir kayıfl
kullanınız.
Eflit dingil a¤ırlı¤ı
Makineye çok uygun olarak yerlefltirilen bir kayıfl kesme
ifllemini önemli ölçüde kolaylafltırır. Kayıflı en iyi çalıflma
randımanı alacak flekilde ayarlayınız. Kayıflı, iyice gererek, her
iki dingildeki a¤ırlı¤ın eflit olmasını sa¤layınız.
Do¤ru bir yükseklik
Kesme donanımının yere paralel olmasını sa¤lamak için kesme
sırasında makine mutlaka bir taflıma askısı içinde
desteklenmelidir.
14 – Turkish
Taflıma durumu, dümen
Li-ion
•
Dümen kolayca döndürülebilir ve kolayca taflınıp
paketlenebilir.
•
Dü¤meyi gevfletin. Gaz kolunun aküye temas etmesini
sa¤lamak için kolu saat yönünde çevirin.
•
Daha sonra dümeni kendi etrafında döndürerek bükünüz.
Vidayı sıkınız.
P‹L‹N KULLANIMI
Pil
•
Pili flarj cihazına yerlefltirin. Pilin flarj cihazına
ba¤landı¤ından emin olun.
•
Pil flarj cihazına ba¤landı¤ında yeflil flarj ıflı¤ı yanar.
•
Tüm LED'ler yandı¤ında pil tam olarak flarj olmufltur.
Ekranda pil kapasitesi ve pil ile ilgili herhangi bir sorun olup
olmadı¤ı gösterilir. Pil kapasitesi, makine kapatıldıktan veya
pil gösterge dü¤mesine basıldıktan sonra 5 saniye süreyle
görüntülenir. Bir hata meydana geldi¤inde pil üzerindeki uyarı
sembolü yanar. Arıza kodlarına bakın.
1
2
3
4
LED ıflıkları
Pil
Tüm LED'ler yanmaktadır
Tam flarjlı (%75-100).
LED 1, LED 2, LED 3
yanmaktadır.
Pil %50-%75 flarjlıdır.
2
1
3
4
LED 1, LED 2 yanmaktadır. Pil %25-%50 flarjlıdır.
LED 1 yanmaktadır.
Pil %0-%25 flarjlıdır.
LED 1 yanıp sönmektedir
Pil bofltur. Pili flarj edin.
Pil flarj cihazı
!
UYARI! Elektrik floku ve kısa devre yapma
riski. Onaylanmıfl ve sa¤lam duvar prizleri
kullanın. Kablonun zarar görmemifl
oldu¤undan emin olun. Kablo herhangi bir
flekilde hasarlı görünüyorsa de¤ifltirin.
•
Fifli çıkarın. Güç kablosunu duvar prizinden çıkarmak için
kesinlikle aniden çekmeyin.
•
Pili flarj cihazından çıkarın.
fiarj durumu
Lityum-iyon piller flarj seviyeleri her ne olursa olsun flarj
edilebilir. Pilin flarj seviyesi ne olursa olsun flarj ifllemi iptal
edilebilir veya bafllatılabilir. Pil bundan zarar görmez. Tam flarj
olan pil flarj cihazının içinde kalsa bile flarjını kaybetmez.
Pil sıcaklı¤ı 50 °C'nin üzerindeyse pil flarj olmaz.
1
Pil flarj cihazını ba¤layın
•
•
2
3
4
Pil flarj cihazını nominal de¤erler plakasında belirtilen
voltaj ve frekansa uygun olarak ba¤layın. Elektrik fiflini
duvar prizine takın. Pil flarj cihazındaki LED bir kez yeflil
yanıp söner.
Pil sıcaklı¤ı 50 °C'nin üzerindeyse pil flarj olmaz. Bu
durumda pil flarj cihazı pili aktif olarak so¤utacaktır.
Pili pil flarj cihazına takın.
Pil flarj cihazı ve pilin sa¤lam oldu¤unu düzenli aralıklarla
kontrol edin. Bakım bafllı¤ı altındaki talimatları da okuyun.
LED ekran
fiarj durumu
LED 1 yanıp sönmektedir
Pil %0-%25 flarjlıdır.
LED 1 yanmakta, LED 2
yanıp sönmektedir.
Pil %25-%50 flarjlıdır.
LED 1, LED 2 yanmakta,
LED 3 yanıp sönmektedir.
Pil %50-%75 flarjlıdır.
LED 1, LED 2, LED 3
yanmakta, LED 4 yanıp
sönmektedir.
Pil %75-%100 flarjlıdır
LED 1, LED 2, LED 3, LED
4 yanmaktadır.
Pildeki tüm LED'ler
yandı¤ında, pil tamamen
flarj olmufltur.
Pil ilk kullanımdan önce flarj edilmelidir. Pil teslim sırasında
sadece %30 flarjlıdır.
Turkish – 15
P‹L‹N KULLANIMI
Taflıma ve saklama
Li-ion
•
Nakliye sırasında makineyi emniyete alın.
•
Pili mutlaka saklama veya taflıma amacıyla çıkarın.
•
Pili ve pil flarj cihazını kuru, rutubetsiz ve donmayan bir
yerde saklayın.
•
Kazaları önlemek için, pil saklandı¤ı sırada pilin makineye
ba¤lanmadı¤ından emin olun.
•
Pili statik elektrik oluflma ihtimalinin oldu¤u yerlerde
saklamayın. Pili kesinlikle metal kutularda saklamayın.
•
Pili ve pil flarj cihazını sıcaklı¤ın 5 °C ile 45 °C arasında
oldu¤u yerlerde saklayın ve kesinlikle do¤rudan günefl
ıflı¤ına maruz bırakmayın.
•
Pil flarj cihazını sadece kapalı ve kuru alanlarda saklayın.
•
Pili flarj cihazından ayrı olarak sakladı¤ınızdan emin olun.
Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve
izinsiz kiflilerin eriflmesini engelleyiniz.
•
Makinenin iyice temizlenmifl olmasına ve onu uzun süreli
koruma altına almadan önce tümüyle yetkili servisin
denetiminden geçmifl olmasına özen gösteriniz.
Pili, pil flarj cihazını ve makineyi atın
Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün
evsel atık olarak de¤erlendirilemeyece¤ini belirtir. Bunun
yerine, elektriksel ve elektronik ekipman kurtarma için uygun
bir geri dönüflüm istasyonuna gönderilmelidir.
Bu ürüne do¤ru önemin verilmesini sa¤layarak, çevreye ve
insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye
yardımcı olabilirsiniz, aksi taktirde bu ürünün yanlıfl atık
yönetimi olması durumunda negatif etkiler olabilir. Bu ürünün
geri dönüflümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediyenize,
mahalli atık hizmetinize veya ürünü satın aldı¤ınız ma¤azaya
danıflın.
Li-ion
16 – Turkish
ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA
Bafllamadan önce kontrol yapınız.
Çalífltírma ve durdurma
Li-ion
•
Motorda kir veya çatlak olup olmadı¤ını kontrol edin. Bir
fırça kullanarak motordaki çim ve yaprakları temizleyin.
Eldivenler ihtiyaç duyuldu¤u zaman kullanı labilir.
!
UYARI! Yetkili olmayan kifli veya kiflilerin
çalıflma alanına girmemesine özen gösteriniz,
aksi takdirde bu insanların yaralanmaları
riski almıfl olursunuz. Güvenlik mesafesi 15
metre
•
Biçici kafasının biçiciye tam olarak ba¤lanmıfl oldu¤unu
kontrol edin.
•
Makinenin iyi çalıflır durumda oldu¤unu kontrol edin. Tüm
somunların ve civataların sıkı oldu¤unu kontrol edin.
•
Kesme bafllı¤ı ve kesme bafllı¤ı koruyucusunu kontrol
ediniz ve çatlakları bulunmadı¤ından veya zarar görmemifl
oldu¤undan emin olunuz. Darbeyi maruz kalmıfl veya
çatlamıfl olan kesme bafllı¤ı veya kesme koruyucuyu hemen
de¤ifltiriniz.
•
Korumasız veya aktif koruması bulunmayan makineyi asla
kullanmayınız.
•
Kapaklarda aynı zamanda somut bir flekilde monte edilmifl
olacak ve makine çalıflmaya bafllamadan önce hatasız
olacaktır.
Hızı kontrol etmek için güç teti¤ini kullanın.
Makineyi sadece tasarlandı¤ı amaç için kullanın.
Güç teti¤ini ya da güç teti¤i kilidini serbest bırakarak makineyi
durdurun ve makineyi devreden çıkarın.
•
Pili makineye ba¤layın.
Tam flarjlı piller kullandı¤ınızdan emin olun. Makinenizde
yalnızca Husqvarna orijinal pillerini kullanın. Teknik verilere
bakın.
•
Çalífltírma
Makineyi açın. Yeflil LED ıflı¤ı yanana kadar çalıfltırma
dü¤mesini basılı tutun (> 1 san).
Stop
‹ki ayırma dü¤mesine basarak ve pili çekip çıkararak pili
makineden çıkarın.
Pili makineye yerlefltirin. Pil kayarak makinedeki pil
yuvasına kolayca yerleflmelidir. Pil kolayca kayıp içeri
yerleflmiyorsa, do¤ru yerlefltirilmiyor demektir. Bir tık sesi
iflitti¤inizde pil yerine kilitlenmifltir. Pilin makineye do¤ru
flekilde takıldı¤ından emin olun.
ÖNEML‹! Makinenin kazayla çalıflmasını önlemek için
mutlaka pili çıkarın.
Turkish – 17
ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹
Genel çalíflma açíklamalarí
Çalıflmaya iliflkin güvenlik talimatları
•
Hareket edebilme ve ayakta durabilme olana¤ínízín
olmasína özen gösteriniz. Olasí engellere (kök, tafl, dal,
çukur v.b.) dikkat ediniz. Kapalí bir arazide çalíflírken çok
dikkatli olunuz.
•
Aflırı uzak noktalara ulaflmayın. Her zaman sa¤lam bir
dayanak noktası ve dengeyi koruyun.
•
Makineyi her zaman iki elinizle tutun. Makineyi
vücudunuzun sa¤ tarafında tutun.
•
Vücudunuzun tüm bölümlerini döner kesici parçalardan
uzak tutun. Kesme donanımını bel hizasının altında tutun.
•
Makinenin taflınması gerekti¤inde, makineyi kapatın.
Makineyi bir baflka kifliye uzatırken mutlaka pili çıkarın.
•
Makineyi kapatmadan önce kesinlikle yere koymayın ve
mutlaka pili çıkarın.
•
Bir yabancı cisme çarpıldı¤ında ya da titreflimler
olufltu¤unda, makineyi acilen durdurun. Pili makineden
çıkarın ve makinenin zarar görmedi¤ini kontrol edin.
•
‹stenmeyen titreflimler oluflursa, kordonu do¤ru uzunlu¤a
getirmek için yeni kordona hafifçe dokundu¤unuzda
titreflimler duracaktır.
•
Her bir çalıflma iflleminden sonra güç teti¤ini serbest
bırakın pil gücünden tasarruf etmek için.
ÖNEML‹!
Bu bölümde çim biçicinin kullanımıyla ilgili temel güvenlik
önlemleri açıklanmaktadır.
Cihazın kullanılması esnasında, emin olmadı¤ınız herhangi
bir durumla karflılaflırsanız bir bilirkifliye danıflınız. Bu
durumda satıcıyla veya servisinizle temasa geçiniz.
Yeterli derecede kaliteli olmayan ve çok zor ustalık
gerektiren ürünleri kullanmaktan kaçınınız.
!
!
UYARI! Makine ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Güvenlik talimatlarını dikkatle
okuyun. Makinenin nasıl kullanılaca¤ını
ö¤renin.
UYARI! Makine üzerinde yapılacak her türlü
bakımdan önce mutlaka pili çıkarın
Temel güvenlik kurallarí
Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar
bölümüne bakíníz.
1
Çevrenize dikkat ediniz:
•
‹nsan, hayvan ya da baflka birfleyin, makine üzerindeki
denetiminizi engelleyemeyece¤inden emin olunuz.
•
‹nsanların, hayvanların veya di¤erlerinin yola bırakılan
kesici cihazlarla temasının önlenebilmesi için, daima
dikkatli olunuz.
•
D‹KKAT! Herhangi bir kaza durumunda, yardım olmadan
asla bir daha makineyi çalıfltırmayınız. Çalıflırken hiç
kimsenin 15 m’den fazla yaklaflmasına izin vermeyin.
2
Çalıflma alanını kontrol edin. Tafl, cam kırıkları, çivi, tel, ip,
vs. gibi etrafa sıçrayabilecek veya kesme donanımına
takılabilecek tüm maddeleri temizleyin.
3
Makineyi kesinlikle sis, ya¤mur altında, nemli veya ıslak
yerlerde, kuvvetli rüzgarlar, fliddetli so¤uk, yıldırım riski
gibi olumsuz hava koflullarında kullanmayın. Kötü
havalarda çalıflmak yorucu olur ve tehlikeli durumlar
oluflturabilir, örne¤in, kaygan zemin.
18 – Turkish
ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹
!
UYARI! Motor çalıflır durumdayken veya
kesme donanımı dönerken operatör ya da
onun dıflındaki hiç kimse kesilen malzemeyi
çıkarmaya çalıflmamalıdır, çünkü bu ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
iflleminden sonra güç teti¤ini serbest bırakın pil gücünden
tasarruf etmek için.
Biçici kafasının çevresine dolanan maddeleri
çıkarmadan önce makineyi kapatın ve pili
çıkarın; aksi takdirde, yaralanma riski söz
konusudur. Makinenin belli bir süreyle
kullanılmasından sonra, dingil açısı ısınabilir.
Buna dokunuldu¤unda yanma sonucunda
oluflabilecek yaralanma riski meydana
gelebilir.
!
UYARI! Fırlayan, sıçrayan parçalara dikkat
edin. Her zaman onanmıfl koruyucu gözlükler
takın. Kesme donanımı koruyucusunun
üstünden sarkmayın. Tafl, kıymık, vs. gözlere
gelerek körlü¤e veya önemli yaralanmalara
neden olabilir.
Yetkili olmayan kiflileri kesim alanının
dıflında tutunuz. Çocukları, hayvanları,
kesimi izleyen izleyicileri ve kesime yardımcı
olan kiflileri, kesim esnasında güvenlik
bölgesinin 15 metre uza¤ında tutunuz.
Herhangi bir kifli makineye yaklafltı¤ında,
hemen makineyi durdurunuz. Güvenlik
bölgesinin içinde kesim yaparken, arkanıza
bakmadan ve herhangi birisinin olup
olmadı¤ını kontrol etmeden sa¤a-sola
dönmeyiniz.
‹flin bitirilmesinden sonraki güvenlik
talimatları
•
Temizlik, tamirat veya inceleme yapmadan önce kesme
donanımının durdu¤undan emin olun. Pili makineden
çıkarın.
Dönüfl yönü
Dururken veya tam hızla çalıflırken biçici kafasının yönünü
de¤ifltirebilirsiniz.
Dönüfl dü¤mesine basıldı¤ında yeflil diyot yanar ve biçici kafası
saat yönünün tersine döner. Biçici kafası varsayılan olarak her
zaman saat yönünde döner (yeflil LED kapalıdır).
Biçici kafası saat yönünde döndü¤ünde biçici hattına hafifçe
vurarak çıkarmak daha kolaydır.
‹fllevselli¤i otomatik olarak kapatma
SavE mode
Makine kullanılmadı¤ında makineyi devre dıflı bırakan bir
kapatma özelli¤i mevcuttur. Yeflil LED ve makine 1 dakika
sonra kapanır.
Makine bir pil tasarruf ifllevi ile donatılmıfltır (SavE). Bu ifllevi
SavE dü¤mesine basarak devreye sokun. Yeflil bir LED
yanarak ifllevin açıldı¤ını gösterecektir.
Kesme bafllı¤ı ile çim biçme
Ço¤u durumda, SavE modu kırpma ifllemi sırasında en uygun
moddur ve en uzun çalıflma süresini verir. Her bir çalıflma
!
UYARI! Bazen koruma ve kesme donanımı
arasına dal ve çim parçaları sıkıflır. Temizlik
öncesinde her zaman pili çıkarın.
Turkish – 19
ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹
Kesme
Süpürme
•
Kesme bafllı¤ını çimlerden uzaklafltırınız ve belli bir açıyla
yaslanmıfl durumda tutunuz. Halatın son kısmı ifllemi
yerine getirmektedir. Halatın kendi temposunda
çalıflmasını sa¤layınız. Halatın içine herhangi bir maddeyi
sokmayınız.
•
Döner halatın hafif rüzgar etkisi, çabuk ve tek yönlü basit
temizlik için kullanılabilir. Halatı, temizlik yapılacak
yüzeyin ve araçların üstüne paralel gelecek flekilde tutunuz
ve ileri geri hareket ettiriniz.
•
Halat, çimleri ve çim olmayan di¤er maddeleri duvarlara,
çitlere, a¤açlara ve çiçeklere do¤ru fırlatır, aynı zamanda
ince a¤aç kabuklarına, çalılara ve çitlerdeki direklere zarar
verebilir.
•
•
Halat uzunlu¤unu 10-12 cm civarında kısaltarak ve motor
devrini düflürerek ot ve bitki budarken meydana
gelebilecek yaralanma riskini azaltınız.
‹yi bir sonuç elde edebilmek için motoru tam gaz olarak
çalıfltırınız.
Kazıyarak temizleme
•
Kazıma tekni¤i ile yapılan temizlik, arzu edilmeyen bütün
bitkileri temizler. Kesici bafllı¤ı topra¤ın üstüne koyunuz
ve yaslayınız. Halatın son kısmını ile, a¤acın çevresindeki
çubuk ve benzeri fleyleri kesip biçiniz. D‹KKAT! Bu
teknik, halattaki aflınmayı arttırır.
•
Halat çabuk aflındı¤ından, tafl, tu¤la, beton, metal direk ve
benzeri çalıflmalarda, çubuk ve tahtalarla temaslarda
malzemeyle donatmak gerekir.
•
Kesme ve kazıma ifllemlerinde, motora tam gaz vermeden
çalıflma yapınız. Bu flekilde halat daha uzun bir süreyle
aflınmadan kullanılabilecek ve kesme bafllı¤ı da daha az
yıpranacaktır.
Kesme
•
Tırafl etme ifllemi, alıfla gelmifl bir çim biçme makinesinin
zorlukla yapabilece¤i kesme ifllemleri ve yerleri için ideal
bir uygulamadır. Kesme ifllemi sırasında halatı topra¤a
paralel gelecek flekilde tutunuz. Kesici bafllı¤ı afla¤ıya
do¤ru bastırmaktan kaçınınız, çünkü bu flekilde çimlere ve
araç-gerece zarar verebilirsiniz.
•
Normal bir kesim sırasında, kesme bafllı¤ının sürekli
toprakla iliflkili olmasını engelleyiniz. Bu tür uygulamalar,
kesme bafllı¤ının aflınmasına ve bozulmasına neden
olabilir.
20 – Turkish
BAKIM
‹nceleme ve bakım
Biçici hattını kontrol etme
fiekilde gösterildi¤i gibi, kapaktaki delikten geçirerek hattı
kontrol edin.
Li-ion
!
UYARI! Makine üzerinde yapılacak her türlü
bakımdan önce mutlaka pili çıkarın
ÖNEML‹! Pili veya pil flarj cihazını kesinlikle suyla
kullanmayın. Güçlü temizlik maddeleri plastik aksama zarar
verebilir.
Makinenin her türlü servis ve onarímí özel e¤itim
gerektirmektedir. Bu, özellikle makinenin güvenlik
donanímíyla ilgilidir. E¤er makineniz afla¤ídaki listede yer alan
denetimlerden herhangi birinde takílírsa, servis atelyenize
baflvurunuz. Ürünlerimizden herhangi birini satín aldí¤ínízda,
profesyonel tamir ve servis sunaca¤ímízí garanti ederiz.
Makineyi size satan satící servis satícísí de¤ilse, en yakín servis
temsilcisinin adresini vermesini isteyiniz. Sadece orijinal yedek
parça kullanın.
Yalnızca tavsiye edilen biçici kafalarını ve biçici kablolarını
kullanın. Üretici tarafından bu ürünlerin özel motor boyutuna
uygunlu¤u test edilmifltir. Bu durum özellikle tam otomatik bir
biçici kafası kullanıldı¤ında önem kazanır. Sadece tavsiye
edilen kesme donanımını kullanın. Teknik verilere iliflkin
bölüme bakın.
Kesici bafllık
Kesme bafllı¤ının zarar görmemifl olmasından ve çatlak veya
yarık bulunmadı¤ından emin olunuz. E¤er gerekiyorsa kesme
bafllı¤ını de¤ifltiriniz.
•
Biçici kafasının üzerindeki ba¤lantı klipslerine basın ve
biçici kafasını ve ipi çıkarın.
•
Kordon kanalı düzene¤ini çekip çıkarın.
•
Biçici kafasını yerinde tutan somunu ve çalıfltırma diskini
çıkarın.
•
Biçici kafasını de¤ifltirin.
•
Çalıfltırma diskini ve biçici kafasını monte edin.
•
Somun ve kordon kanalı düzene¤ini takın.
•
Biçici kafasını takın.
Pil flarj cihazı ve pilin sa¤lam oldu¤unu düzenli aralıklarla
kontrol edin.
Temizlik
Kullandıktan sonra makineyi temizleyin. Makine üzerindeki pil
konektörü kirliyse, basınçlı hava üfleyerek temizleyin veya
yumuflak bir fırça kullanın.
Pili flarj cihazına yerlefltirmeden önce, pil ve pil flarj cihazının
temiz oldu¤undan ve pil ve pil flarj cihazı üzerindeki
terminallerin her zaman temiz ve kuru oldu¤undan emin olun.
Pil kılavuz raylarını temiz tutun. Plastik parçaları temiz ve kuru
bir bezle temizleyin.
Turkish – 21
BAKIM
Sorun giderme çizelgesi
Sorun giderme ifllemleri tufl takımından yapılır.
Tufl takımı
Kontrol paneli
Olası arızalar
Yeflil LED yanıp sönüyor.
Düflük akü voltajı.
Pili flarj etme
Güç teti¤i ve çalıfltırma dü¤mesine
aynı anda basılmalıdır.
Güç teti¤ini bırakın ve makine devreye
girer.
Hata LED'i yanıp sönüyor.
Olası ifllem
Biçici kafası sıkıflmıfl
Aflırı yük.
Pili makineden çıkarın. Biçici kafasını
çimden kurtarın.
Sıcaklık de¤iflimi.
Makinenin so¤umasını bekleyin.
Makine çalıflmıyor
Pil konektörlerinde kir.
Basınçlı hava veya yumuflak bir fırça
ile temizleyin.
Hata LED'i kırmızı ıflık ile yanıyor.
Tamir
Servis noktası ile irtibata geçin.
fiarj ifllemi sırasında pil ve/veya pil flarj cihazının sorunlarını giderme.
Pil
LED ekran
Olası arızalar
Olası ifllem
Yeflil LED yanıp sönüyor.
Düflük akü voltajı.
Pili flarj etme
Pil bitmifl.
Pili flarj etme
Sıcaklık de¤iflimi.
Pili sıcaklı¤ın -10 °C ile 40 °C
arasında oldu¤u ortamlarda kullanın.
HATA LED'i yanıp sönüyor.
Aflırı voltaj.
fiebeke voltajının, makinenin nominal
de¤erler plakasında belirtilen voltaja
uygun olup olmadı¤ını kontrol edin.
Pili flarj cihazından çıkarın.
HATA LED'i yanık.
Hücre farkı çok fazla (1V).
Servis noktası ile irtibata geçin.
LED ekran
Olası arızalar
Olası ifllem
HATA LED'i yanıp sönüyor.
Sıcaklık de¤iflimi.
Pil flarj cihazını sadece ortamdaki
sıcaklık 5 °C ile 40 °C arasında
oldu¤unda kullanın.
Pil flarj cihazı
HATA LED'i yanık.
22 – Turkish
Servis noktası ile irtibata geçin.
BAKIM
Bakım fleması
Li-ion
!
UYARI! Makine üzerinde yapılacak her türlü
bakımdan önce mutlaka pili çıkarın
Afla¤ıda makinede yapılması gereken bakım ifllemlerinin listesi vardır. Konuların ço¤u Bakım bölümünde anlatılmıfltır.
Kullanıcının, Kullanım Kılavuzu’nun yalnız bu bölümünde belirtilen bakım ve servisi yapması gerekir. Daha kapsamlı ifllerin yetkili
bir servis tarafından yapılması zorunludur.
Bakím
Günlük bakím
Makinenin dıfl kısmını temiz ve kuru bezle temizleyin. Kesinlikle su
kullanmayın.
X
Testere saplarını kuru, temiz, gres ve ya¤dan arındırılmıfl halde tutun.
X
Devreye sokma ve devreden çıkarma dü¤mesinin do¤ru çalıfltı¤ından
ve hasarlı olmadı¤ından emin olun.
X
Tüm kontrollerin hasarsız ve çalıflır durumda oldu¤unu kontrol edin.
X
Güç teti¤i kilidinin ve güç teti¤i ifllevinin güvenlik açısından do¤ru
çalıfltı¤ından emin olun.
X
Koruma bölümünün zarar görmemifl oldu¤undan ve çatlamıfl veya
delinmemifl oldu¤undan emin olunuz. Koruma bölümünde çatlamalar
ve yarıklar meydana gelmiflse hemen de¤ifltiriniz.
X
Kesme bafllı¤ının zarar görmemifl olmasından ve çatlak veya yarık
bulunmadı¤ından emin olunuz. E¤er gerekiyorsa kesme bafllı¤ını
de¤ifltiriniz.
X
Vidalarín ve somunlarín síkíflma durumlaríní denetleyiniz.
X
Pilin sa¤lam oldu¤unu kontrol edin.
X
Pilin flarjını kontrol edin.
X
Pildeki açma dü¤melerinin çalıfltı¤ından ve pili makineye
sabitledi¤inden emin olun.
X
Pil flarj cihazının sa¤lam ve ifllevsel oldu¤unu kontrol edin.
X
Kayıflların zarar görmemifl oldu¤undan emin olunuz.
X
Tüm kaplinlerin, ba¤lantıların ve kabloların hasarsız ve temiz oldu¤unu
kontrol edin.
Pil ile makine arasındaki ba¤lantıları kontrol edin ve ayrıca pil ve flarj
cihazı arasındaki ba¤lantıyı kontrol edin.
Haftalík bakím
Aylík bakím
X
X
Turkish – 23
TEKN‹K B‹LG‹LER
Teknik bilgiler
536 LiL
536 LiR
Motor tipi
BLDC (fırçasız) 36V
BLDC (fırçasız) 36V
Hareketli dingillerin r/dakika dönme sayısı
5500
5500
Kesme geniflli¤i, mm
400
400
Pilsiz a¤ırlık (kg)
3
3.8
Pilli a¤ırlık (kg)
4.2
5
60
60
Ses gücü düzeyi, ölçülmüfl dB(A)
92
92
Ses gücü düzeyi, garantili LWA dB(A)
96
96
81
76
1.7/0.5
2.6/2.1
Motor
A¤írlík
Pil çalıflma süresi
Pil çalıflma süresi, dk, (serbest çalıflma) SavE devredeyken
Gürültü emisyonlarí
(1 nolu dipnota bakíníz)
Ses düzeyi
(2 nolu dipnota bakíníz)
Kullanıcının kula¤ına gelen ses basıncının karflılı¤ ölçülmüfl ve EN ISO
60335-91-2 ve ISO 22868, dB(A) olarak uygunlu¤u tespit edilmifltir.
Titreflim düzeyleri
(3 nolu dipnota bakíníz)
Tutamaktaki titreflim düzeyleri ISO 22867, m/s2 de¤erlerine uygundur.
Budayıcı bafllı¤ıyla (orijinal) donatılmıfl, sol/sa¤
536 LiL, 536 LiR’e takılan piller.
Pil
BLi60
BLi110
Tip
Lityum-‹yon
Lityum-‹yon
Pil kapasitesi, Ah
1,5
3.0
Voltaj, V
36
36
A¤ırl
0.8
1.2
Belirtilen BLi pillerine uygun flarj cihazları.
Pil flarj cihazı
QC120
QC330
fiebeke Voltajı, V
220-240
100-240
Frekans, Hz
50-60
50-60
Güç, W
125
330
Dipnot 1: Çevreye verilen gürültü emisyonu AB direktifi 2000/14/EC uyarínca ses gücü (LWA) olarak ölçülmüfltür. Garanti edilen
ve ölçülen ses gücü arasındaki fark, garantili ses gücünün, 2000/14/AT Sayılı Direktif do¤rultusunda, ölçüm sonucundaki da¤ılımı
ve aynı modelden farklı makineler arasındaki de¤iflimleri de içermesidir.
Not 2: Makinenin denk gürültü basınç düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik da¤ılım (standart sapma) 3 dB (A) fleklindedir.
Not 3: Denk vibrasyon düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik da¤ılımı (standart sapması) 2 m/sn2 fleklindedir.
Onaylı aksesuarlar
Tip
Kesici aletin koruması, çeflit. no.
Kesme bafllı¤ı
T25B (Ø 2,0 mm kordon)
577 01 83-01
24 – Turkish
TEKN‹K B‹LG‹LER
Uygunluk konusunda AB deklarasyonu (Sadece Avrupa için geçerlidir)
Biz, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ‹sveç, Tel: +46-36-146500, olarak, 2012 ve sonrası tarihli ve seri numaralı (yıl ve seri
numarası, nominal de¤erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna 536 LiL, 536 LiR akülü çim biçicilerin flu KONSEY
YÖNERGES‹N‹N koflullarına uygun oldu¤unu beyan ederiz:
- 17 Mayıs 2006 tarihli, ”makinelerle ilgili”, 2006/42/AT
- ”elektromanyetik uygunluk hakkínda” bafllíklí, 15 aralık 2004 tarih ve 2004/108/EEC sayílí KONSEY D‹REKT‹F‹ ve geçerli
ekler.
- ”çevreye gürültü emisyonlarí hakkínda” bafllíklí, 8 Mayís 2000 tarih ve 2000/14/EC sayílí KONSEY D‹REKT‹F‹.
- 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/95/EC sayılı ”belli voltaj sınırları içinde kullanım için tasarlanan elektrikli ekipmanla ilgili”.
- 6 Eylül 2006 tarih ve 2006/66/EC sayılı "pil, akümülatör ve atık pil ve akümülatörler ile ilgili".
Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ‹sveç adresindeki SMP, Svensk Maskinprovning AB adlı, 404 numaralı onaylanmıfl kurulufl,
2000/14/EC sayılı Direktifin VI. Ekine göre uygunluk de¤erlendirmesi yapmıfl ve flu numaraya sahip sertifikayı vermifltir:
01/1610/002
Meriansstrasse 28, DE-63069 Offenbach (Am Main), Almanya adresindeki VDE-Prûf- und Zertifizerungsinstitut GmbH,
Husqvarna AB adına gönüllü bir tip incelemesi yapmıfltır.
Gürültü emisyonları hakkında bilgi için, Teknik bilgiler bafllıklı bölüme bakınız.
Uygulanan standartlar:
EN 60335-1, IEC 60335-2-91, EN 62133, EN 60335-2-29, EN ISO 11806
Huskvarna, 7 Mayis 2012
Bengt Frögelius, Gelifltirme müdürü (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)
Turkish – 25
T25B
1
Li-ion
2
2,0 mm
.080"
3
6,0 m
18'
10 cm
4"
3,05 m
9'
4
5
6
7
8
"Clic"
15 cm
6"
9
1154529-76
´®z+VT£¶6x¨
´®z+VT£¶6x¨
2012-10-24

Benzer belgeler