ÇİLEK TRAVEL TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI VİZE HOLLANDA

Transkript

ÇİLEK TRAVEL TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI VİZE HOLLANDA
HOLLANDA










Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez.
Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baĢvuru için ödenecek olup iade
edilmezler.
BaĢvurularınızın değerlendirilmesi için Ġlgili Konsolosluk tarafından mülakata
çağırılabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından baĢka belgeler
de getirmeniz istenebilir.
ReĢit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 3 ay içerisinde
çıkartılmıĢ muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar
için de ayrı baĢvuru formu doldurulması; çocukların vize baĢvuru formlarını hem anne
hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaĢ altı tüm çocuklar aileleri ile
beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname
aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur.
Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların schengen ülkesi
Konsolosluklarından vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten
sonra baĢvuru yapmaları gerekmektedir.
Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenci, ev hanımı vs.), kendilerini maddi
olarak destekleyen 1.dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine
bakmalıdırlar. Buna ek olarak, destekleneceklerine dair bir dilekçe aslı ve dilekçedeki
imzanın o Ģahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi
vb.) ve o Ģahse ait nüfus cüzdanı fotokopisi getirmelidirler.
Konsolosluk yetkilileri, soyadı tutmama, boĢanma, Avrupa Birliği vatandaĢı
yakını olma vb. gibi durumlarda baĢvuru sahiplerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği
isteme hakkına sahiptir.
Eğitim görenler, yeni tarihli öğrenci belgelerini getirmelidir. Maddi olarak sizi
ĠVize alınacak ülkede yaĢayan, davet eden kiĢi destekliyorsa Ġlgili ülkede bir
bankadan yapılmıĢ olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir.
Araçla seyahat edenlerden uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel Ģoför
ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi. Bulunmalıdır
Türkiye cumhuriyeti Pasaportuna sahip olmayan yabancılar Türkiyedeki
herhangi bir konsolosluğa vize baĢvurusu yaparken Oturum (ĠKAMET TEZKERESĠ )
fotokopisi sunmak zorundadırlar
HOLLANDA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġĠRKET ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN
BELGELER





BaĢvuru Formu: Tüm sorular cevaplanmıĢ ve baĢvuran tarafından imzalanmıĢ
olmalıdır
Son 6 ay içerisinde çektirilmiĢ, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının
açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı,
iki adet fotoğraf.
Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit ( geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son
sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmıĢ pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek
muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boĢ
sayfası bulunmalıdır.
Ġstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat,
sağlık sigortası fotokopisi(*).















ġirket antetli kalınacak seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten dilekçe.
Hollanda’daki Ģirketten bir yetkilinin adı unvanı ve imzası bulunan ve seyahat
amacını açıkça belirten antetli kağıda yazılmıĢ kaĢeli davet mektubu veya faksı
Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesi fotokopisi (üzerinde
imzası bulunan).
Maddi durumu gösterir belgeler:

ġirketin imza sirküleri fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmıĢ
olmalı)**.

Faaliyet belgesi aslı (son üç ay içerisinde alınmıĢ olmalı).

Vergi levhası fotokopisi.

Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının fotokopisi**.

ġirkete ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının
fotokopisi veya bankadan alınmıĢ imzalı kaĢeli hesap ekstresi, fatura, akreditif
vs.
Uçak ve otel rezervasyonları.
Aile toplum kağıdı
(**) Ġlk Schengen vizesi alacak olanların ALINACAK RANDEVUYA gelmesi
gerekmektedir.
Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baĢvuru için ödenecek olup iade
edilmezler.
BaĢvurularınızın değerlendirilmesi için Hollanda Konsolosluğu tarafından
mülakata çağrılabilirsiniz.
ReĢit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde
çıkartılmıĢ muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar
için de ayrı baĢvuru formu doldurulması; çocukların vize baĢvuru formlarını hem anne
hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaĢ altı tüm çocuklar aileleri ile
beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname
aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur.
Hollanda’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kiĢiden davet
mektubu ve kimlik fotokopisi ; Türk vatandaĢı ise ilave oturma izni gerekmektedir.
Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların Hollanda
Konsolosluğu’ndan vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten sonra
baĢvuru yapmaları gerekmektedir.
Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenci, ev hanımı vs.), kendilerini maddi
olarak destekleyen 1.dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine
bakmalıdırlar. Buna ek olarak, destekleneceklerine dair bir dilekçe aslı ve dilekçedeki
imzanın o Ģahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi
vb.) ve o Ģahse ait nüfus cüzdanı fotokopisi getirmelidirler.
Eğitim görenler, yeni tarihli öğrenci belgeleri getirmelidir. Maddi olarak sizi
Hollanda’dan davet eden kiĢi destekliyorsa Hollanda’da bir bankadan yapılmıĢ olan
banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi.
Araçla seyahat edenlerden uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel Ģoför
ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.
HOLLANDA TĠCARĠ VĠZE ÇALIġAN ĠÇĠN GEREKEN BELGELER
-
YUKARIDAKĠ BELGELERE ĠLAVE OLARAK ;
SSK ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRGESĠ
SSK HĠZMET DÖKÜMÜ
-
SON 3 AY MAAġ BORDROSU
HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE ĠġVEREN- ġĠRKET ORTAĞI ĠÇĠN
GEREKEN BELGELER








BaĢvuru Formu: Tüm sorular cevaplanmıĢ ve baĢvuran tarafından imzalanmıĢ
olmalıdır Son 6 ay içerisinde çektirilmiĢ, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz
hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz
arka planlı, iki adet fotoğraf.
Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son
sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmıĢ pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek
muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boĢ
sayfası bulunmalıdır.
Ġstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat,
sağlık sigortası fotokopisi(*).
ġirket antetli kağıdina seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten dilekçe.
Maddi durumu gösterir belgeler:

ġirketin imza sirküleri fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmıĢ
olmalı) **.

Faaliyet belgesi aslı (son üç ay içerisinde alınmıĢ olmalı).

Vergi levhasi fotokopisi.

Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının fotokopisi **.

ġahsın son altı aylık banka cüzdanlarının fotokopisi. Banka cüzdanının
temin edilememesi durumunda; bankadan alınmıĢ imzalı kaĢeli hesap ekstresi.

Mal varlığınızı belgeleyen evrakların aslı ve fotokopileri (Tapu, kira
kontratı v.b.).
Uçak ve otel rezervasyonları.
.
Aile toplum kağıdı
HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE ÇALIġAN ĠÇĠN GEREKEN BELGELER
-
YUKARIDAKĠ BELGELERE ĠLAVE OLARAK ;
SSK ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRGESĠ
SSK HĠZMET DÖKÜMÜ
SON 3 AY MAAġ BORDROSU
Not: Vizenin verilip verilmemesi Tamamıyla ilgili Konsolosluğun
Tasarrufundadır.
Not: Vize Talebinin Ret Edilmesi veya Yeterli Görülmemesi Durumunda
ÜCRET İADESİ YAPILMAMAKTADIR
HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE EMEKLĠLER ĠÇĠN GEREKEN BELGELER







BaĢvuru Formu: Tüm sorular cevaplanmıĢ ve baĢvuran tarafından imzalanmıĢ
olmalıdır
Son 6 ay içerisinde çektirilmiĢ, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının
açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı,
iki adet fotoğraf.
Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son
sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerin fotokopisi.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmıĢ pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek
muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boĢ
sayfası bulunmalıdır.
Ġstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat,
sağlık sigortası fotokopisi(*).
Seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergahını belirten Ģahsın
dilekçesi.
Maddi durumu gösterir belgeler aslı ve fotokopileri:
Emeklilik cüzdanı fotokopisi.



ġahsın son 6 aylık banka cüzdanlarının aslı ve fotokopisi. Banka
cüzdanının temin edilememesi durumunda; bankadan alınmıĢ imzalı kaĢeli
hesap ekstresi ve imzalayan kiĢinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
Malvarlığınızı belgeleyen evrakların aslı ve fotokopisi (Tapu, kira
kontratı v.b.).
Uçak ve otel rezervasyonları.
Not: Vizenin verilip verilmemesi Tamamıyla ilgili Konsolosluğun
Tasarrufundadır.
Not: Vize Talebinin Ret Edilmesi veya Yeterli Görülmemesi Durumunda
ÜCRET İADESİ YAPILMAMAKTADIR
HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE DEVLET MEMURLARI ĠÇĠN GEREKEN
BELGELER



BaĢvuru Formu: Tüm sorular cevaplandırılmıĢ ve baĢvuran tarafından
imzalanmıĢ olmalıdır
Son 6 ay içerisinde çektirilmiĢ, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının
açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı,
1 adet fotoğraf.
Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar),
son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin
fotokopisi. Son 10 sene içerisinde çıkartılmıĢ pasaportunuzun geçerlilik süresi







verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az
bir boĢ sayfası bulunmalıdır.
Ġstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat
sağlık sigorta fotokopisi (*).
ġahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe
aslı.
ġahsa ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı
fotokopisi veya bankadan alınmıĢ imzalı kaĢeli hesap ekstresi aslı ve imzalayan
yetkilinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
ÇalıĢtıkları kurumdan seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten; kaĢeli ve
kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı. (Kurum kaĢesi imzanın
yanına yada aĢağısına vurulmalıdır.)
MaaĢ bordrosunun son üç aya ait asılları
Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı
vb).
Uçak ve otel rezervasyonları.
Not: Vizenin verilip verilmemesi Tamamıyla ilgili Konsolosluğun
Tasarrufundadır.
Not: Vize Talebinin Ret Edilmesi veya Yeterli Görülmemesi Durumunda
ÜCRET İADESİ YAPILMAMAKTADIR
HOLLANDA ÖĞRENCĠ EĞĠTĠM VĠZESĠ ĠÇĠN GEREKEN BELGELER










BaĢvuru Formu: Tüm sorular cevaplanmıĢ ve baĢvuran tarafından imzalanmıĢ
olmalıdır
Son 6 ay içerisinde çektirilmiĢ, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının
açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı,
iki adet fotoğraf.
Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son
sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi.
Son 10 sene içerisinde çıkartılmıĢ pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek
muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boĢ
sayfası bulunmalıdır.
Ġstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat,
sağlık sigortası fotokopisi(*).
Eğitim alınacak olan okul veya enstitüden alınmıĢ kayıt belgesi aslı ya da
faksı.
Okul harçlarının ödendiğine dair makbuz.
Varsa burs yazısı aslı ve fotokopisi.
Eğitim görenler, yeni tarihli öğrenci belgesi getirmelidir. Ġtalya'daki kalıĢ
süresince tüm masraflarının karĢılanacağını belirten banka onaylı hesap dökümü
(Ġmzalayan kiĢinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri) yada hesap cüzdanı
aslı ve fotokopisi
GidiĢ geliĢ uçak rezervasyonları.


ReĢit olmayanlar için (14-18 yaĢ arası), ikametin bir yurtta veya Hollanda'da
yasal olarak ikamet eden yakın bir aile ferdin yanında gerçekleĢmesi gerekmektedir.
Bu durumda ilgili aile ferdinin veya kurumun aldığı yasal yükümlülüğe iliĢkin "Kabul
Beyanı" sunulması gerekecektir.
' Hollanda da eğitim döneminde kalacağı yer bilgisi.
Not: Vizenin verilip verilmemesi Tamamıyla ilgili Konsolosluğun
Tasarrufundadır.
Not: Vize Talebinin Ret Edilmesi veya Yeterli Görülmemesi Durumunda
ÜCRET İADESİ YAPILMAMAKTADIR
HOLLANDA VĠZESĠ ĠÇĠN FOTOĞRAF ÖZELLĠKLERĠ













Yeni (son 6 ay içerisinde) çekilmiĢ
Çerçevesiz basılmıĢ
35-40 mm ( lütfen bu ölçütlere uydurmak icin fotoğraflarınızı kesmeyiniz )
DüĢük parlaklıkkta (mat), düz beyaz fotoğraf kağıdına basılmıĢ; (arka planda
herhangi bir soğuk damga, mühür ya da yazı bulunmamalıdır)
Hasarsız (örneğin atacın oluĢturduğu kırıĢıklık)
Yüzünüzün, fotoğrafın %70-80'nini kaplamasını sağlayacak biçimde acık renk
(beyaz, açık mavi veya açık gri) arka plana çekilmiĢ -Yüksek çözünürlükte (en az 400
dpi çözünürlük)
Doğru odaklanmıĢ ve berrak
Yüzle arka plan arasında belirgin ayrımlı
Renkli fotokopi olmayacak
Ağızın kapalı, gözün açıkk, saçın gözleri kapamaması gerekiyor
Çenenizin tabanıyla baĢınızın saçsız kısmına kadar olan kısmın 29 mm ile 34
mm arasında olmasını sağlayacak biçimde baĢınız ve omuzlarınıza yakın plan
cekilmiĢ olmalıdır.
BaĢvuru sahibi kameraya dogru bakmalıdır .
BaĢvuru sahibi gözlük takıyor ise gözlerin gözlük camından net bir biçimde,
ıĢık yansıması olmadan gözükmesi gerekmektedir. Gözlük camlarının renkli
olmaması gerekiyor. Mümkünse ince bir gözlük çercevesi kullanınız.
Not: Vizenin verilip verilmemesi Tamamıyla ilgili Konsolosluğun
Tasarrufundadır.
Not: Vize Talebinin Ret Edilmesi veya Yeterli Görülmemesi Durumunda ÜCRET
İADESİ YAPILMAMAKTADIR

Benzer belgeler

Moritanya - Çilek Seyahat Acentası

Moritanya - Çilek Seyahat Acentası Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların schengen ülkesi Konsolosluklarından vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir. B...

Detaylı