Ek 1 - Bursa Teknik Üniversitesi

Transkript

Ek 1 - Bursa Teknik Üniversitesi
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
Nano Teknoloji Bilim Dalı
Biyoteknoloji Bilim Dalı
DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASI
Kasım 2014
1
İÇİNDEKİLER
A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programının Adı
Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programının Başladığı Tarih
Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programının Amaçları ve Bu Amaçların Son 5
Yılda Gösterdiği Değişim ve Önümüzdeki Yıllarda Göstereceği Değişim
Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programında Amaçların Ne Ölçüde
Gerçekleştiğinin Nasıl Belirlendiğinin Somut Örnekleri
Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programına Son Üç Yılda Başvuran ve Kabul
Edilen Öğrenci Sayısı
Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programına Öğrencilerin Kabulü Sırasında
Uygulanan Ölçütler
Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile
Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Öğrencilerin Danışmanlarını ve Tez Konularını Belirlemede Uygulanan Yöntemler
Son Üç Yılda Açılan Yüksek Lisans Dersleri
Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler İçin Akademik Ortamın Gelişmesine Katkısı
Olan Faaliyetlerin Bölümde Yapılma Sıklığı
Mevcut Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı
Son Üç Yılda Mezun Olan Yüksek Lisans Öğrencileri
Yapılan Yüksek Lisans Tezlerindeki Referans Sayıları ile Referansların Türkçe,
İngilizce ve Diğer Diller Olmak Üzere Yüzdeleri
Son Üç Yılda İlişiği Kesilen Yüksek Lisans Öğrencilerinin, İlişiklerinin Kesildiği
Dönemler ve İlişik Kesilme Nedenleri
Son 5 Yılda Mezun Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çalışmaları Sonucunda
Yayınlanan. Makale, Bildiri, Kitap vb. Sayısı
Son 5 Yıl İçinde Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yaptıkları Tezlerden Üretilen ve
Uluslararası Yayın İndekslerine Giren Yayınları ve Aldıkları Atıflar
Sayfa
No
3
3
3
6
6
6
7
25
26
28
29
29
29
29
29
29
B. DOKTORA PROGRAMI
Önerilen Doktora Programının Adı
Önerilen Doktora Programının Açılma Gerekçesi
Mevcut Doktora Programları ve Önerilen Doktora Programıyla İşbirliği Olanakları
Önerilen Doktora Programına Öğrenci Talebi ile İlgili Tahmini Bilgiler
Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekler
Önerilen Doktora Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları
Önerilen Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları
Doktora Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması
Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri
9.
Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri
10.
Yardımcı Personel
11.
Önerilen Doktora Programı İçin Mevcut Laboratuvarların ve Cihazların Listesi
12.
Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Bilgisayar ve Ekipmanları
13.
Lisansüstü Öğrencileri için Mevcut Bilgisayar İmkânları
14.
Önerilen Programla ilgili Olarak Üniversitemiz Kütüphanesinde Bulunan Sürekli
15.
Yayınlar ve Elektronik Veri Tabanları
Önerilen Doktora Programın İnterdisipliner Niteliği
16.
EK1 Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
30
30
30
31
31
31
32
33
46
51
51
51
53
53
53
54
56
2
A. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1. Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programının Adı
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı
2. Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programının Başladığı Tarih
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi
3. Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programının Amaçları ve Bu Amaçların Son 5
Yılda Gösterdiği Değişim ve Önümüzdeki Yıllarda Göstereceği Değişim
İleri Teknolojiler A.B.D Yüksek Lisans Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı,
Türkiye ve dünyadaki bilimsel araştırma-geliştirme ve teknolojik çalışmaları takip
edebilecek lisansüstü bilgileri aktararak, ülkemize bilimsel ve teknolojik açıdan katkı
sağlayabilecek, dünyadaki bilimsel çalışmaları takip edebilecek araştırma ve uygulama
yeteneği yüksek, disiplinler arası takımlarda etki olarak çalışabilen, insanlığın yaşam
kalitesini arttıracak malzemeler tasarlayıp planlayabilecek; mesleki etik olarak sorumluluk
sahibi kaliteli donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatınca yapılan araştırmalar sonucunda Türkiyenin gelecek 10 yıl
içerisinde yaklaşık olarak 45.000 adet yeni araştırmacıya ihtiyaç duyacağı belirlenmiştir.
Ayrıca, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülen araştırma projeleri için
de Avrupa Ülkelerinde önemli ölçüde yeni araştırmacıya ihtiyaç duyulmaktadır.
1992 yılından itibaren Türk üniversitelerinde ihtiyaç duyulan Araştırmacıları ve
Öğretim Üyelerini yetiştirmek ve bu yolla batı ülkelerinin sahip olduğu ileri teknolojiyi
ülkemize transfer etmek amacıyla çok sayıda üniversite mezunu Türk genci Lisansüstü
öğretim için yurtdışına gönderilmiştir. Ancak bilindiği gibi, bu gençlerin gerek yıllık
öğrenim harçları ve gerekse maaş ve ilave ödenekleri Türkiye ölçeklerinde oldukça
yüksek bir maliyete karşı gelmektedir.
Türkiye’nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyacağı araştırmacıların aynı yola yetiştirilmeye
çalışılması Türkiye bütçesi üzerine önemli bir yük getirecektir. Bu yükün bir kısmı
yetişmiş elemanlardan oluşan ve altyapısı itibariyle Lisansüstü öğretimi sürdürebilecek
üniversiteler tarafından karşılanabilir. Böylelikle yurtdışına gönderilen pahalı öğrenim
harçları yurtiçinde kalarak ihtiyaç duyulacak öğretim elemanlarının yetiştirileceği
üniversitelere kaynak olarak aktarılabilir.
Bir Anabilim Dalında yüksek lisans programının olmaması, ciddi araştırma projelerine
başlamak için engel teşkil etmekte, yarım kalan veya hiç bitmeyen projelere sebep
olmaktadır. Bilimsel çalışmaların ilk basamağı olan yüksek lisansta; bilimsel bir
çalışmanın ne olduğunu ve bunun nasıl yapılacağını öğrenen öğrenci, daha ileri düzeyde
çalışmalar yapılabilmek için doktora öğrenimine de ihtiyaç duymaktadır.
3
Anabilim dalımızda yüksek lisans programının açılması ile birlikte farklı şehirlerde
lisansüstü eğitim alan bölümümüz bünyesindeki araştırma görevlilerimizin başka
üniversitelere gitmelerine gerek kalmadan çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu sayede hem
lisans öğrencilerinin uygulamaya yönelik dersleri aksamadan verimli bir şekilde devam
etmesi hem de araştırma görevlilerimiz için daha iyi eğitim, öğretim ve araştırma imkânı
sağlanması hedeflenmiştir.
Ayrıca, Lisansüstü öğrenimlerine devam etmek isteyen yüksek lisans mezunu
öğrencilerimizin çevre illerdeki üniversitelere gidiş-geliş yaparak doktora eğitimi alma ve
araştırmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilme imkânları bulunmamaktadır. Gerek
bölümümüz araştırma görevlilerinin gerekse bu öğrencilerimizin akademik kariyerlerine
devam edebilmeleri için lisasüstü programının açılması bu tür durumları bir nebze de olsa
engellemiştir.
Tüm bu gereksinimler doğrultusunda, üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eğitim
programının açılması oldukça önem kazanmıştır.
İleri Teknolojiler A.B.D. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
otomotivden beyaz eşyaya, uzay teknolojileri ve havacılıktan petrol endüstrisine,
elektronik aygıtlardan tıbbi cihazlara, biyomedikal malzemelerden plastiklere, imalat
sanayisinden kimya endüstrisine kadar geniş ve çok farklı alanlarda faaliyet
göstermektedir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada imalat ve kimya endüstrilerinin
büyümesi ve üstün özellikli malzeme ihtiyacının artması ile birlikte ileri teknolojilerin
önemi de artmıştır. Üniversitemiz bünyesinde açılan İleri Teknolojiler A.B.D. lisansüstü
programı ile bu alanda akademik eğitim alan öğrencilere ileri üzeyde eğitimsel ve mesleki
becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Bu programın yararları iki ana başlıkta değerlendirilmektedir:
•
Türkiye sanayii ve gelişimi için faydalar
•
Bursa ve bölge sanayii ve öğrenci kişisel gelişimi için faydalar
3.1. Türkiye sanayii ve gelişimi için faydalar
İleri Teknolojiler A.B.D. yüksek lisans programı, yeni teknolojilerin ve malzemelerin
oluşturulması noktasında, gerekli teorik bilgiye, matematik, fizik, kimya ve temel
mühendislik bilimlerinde güçlü bir alt yapıya, hizmet sektörü ve araştırma kurumlarında
ve AR-GE çalışmalarında tasarım-üretim noktasında yeterli pratik deneyime sahip, başarı
ile görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve
meslekî etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühedisler yetiştirmeyi
hedef almaktadır.
Araştırma, geliştirme ve uygulamaya eş zamanlı verilen önem sayesinde yeni yetişen
mühendislerin ülke sanayii ve teknolojisinin bir yandan güncel problemlerine uygun ve
4
akılcı çözümler getirirken; diğer yandan ileriye bakarak ülke sanayiinin rekabet gücünü
artırması ve güncel teknik konularda dışa bağımlılığını azaltarak kendi içerisinde
yeterliliğini arttırması hedeflenmektedir.
3.2. Bursa ve bölge sanayii ve öğrenci kişisel gelişimi için faydalar
Bursa bölge sanayii tüm Türkiye’de olduğu gibi üretim ağırlıklıdır. Katma değeri
yüksek ürünlerin tasarımı ve geliştirmesinde (ARGE) büyük ölçüde dışa bağımlılık söz
konusudur. Bu bağımlılığı gidermek için bölge sanayiinin bağımsız olduğu üretim
kısmının yanında, tasarım ve geliştirme(ARGE) aşamalarındada bağımsız bir sanayii
oluşturmak gerekmektedir. Bu konularda bazı girişimler mevcuttur ancak bu girişimler
zamanla temel amacının dışında kalıp, özgün olmayan ve katkısı olmayan bir “geliştirme”
olarak bu alanın da dışa bağımlılığına neden olmuştur. Özellikle katma değeri yüksek
ürünlerin tasarımı ve analizi konusunda bölgesel teorik bilgi düzeyinin gereken seviyede
olmaması sözkonusudur. Tabiidir ki bir alanda evrensel düzeyde katkı sağlamak için var
olan bilginin tümünün çok iyi bilinmesi gerekir. Bu bilgi düzeyinde eksiklik ile ancak
kendini tekrar eden gelişemeyen bir üretim söz konusu olmaktadır. Bu da bölge sanayinin
bizce görülen en büyük eksikliğidir.
Tespit edilen bölgesel sanayiinin akademik yüksek lisans programı açısından
giderilebileceği ön görülen problemleri toplu olarak aşağıdaki gibi görülmektedir;
•
Bölgesel sanayiinin daha çok üretime dayalı olması,
• Tasarım ve geliştirmede (ARGE) çoğunlukla dışa bağlılık, tasarımından son ürüne
kadar tamamen yerli olarak üretilen ürünlerin azlığı,
•
ARGE desteği sağlayan çok az sayıda gelişmiş mühendislik firmasının mevcudiyeti.
Ancak İleri Teknolojiler açısından günümüzde bilgisayarların son kullanıcılara
ulaşmasıyla üretime oranla pek az maddi kaynaklar gerektiren ürün geliştirme sanayiinin
gelişimine öncelik verilmesi büyük veya küçük çaplı işletmelerin gelişimi ve bağımsız
üreticilerin oluşturulabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Küçük işletmelerin
gelişmesi sonucu tasarım ve geliştirme sanayiinde rekabet artacak ve elde edilen üretimde
kullanılan araçların kalitesi ve buna bağlı olarak üretim hızı ve kalitesi artacaktır.
Tüm bu sayılan gelişme için gerekli şartların gerçekleşmesi ancak ve ancak iyi yetişmiş
mühendis bakış açısı gerektirmektedir. Bu sebeple hali hazırda var olan; üretime, ürün
tasarımı ve geliştirmesi ile destek veren; bölgedeki küçük ve orta ölçekli girişimlerin
sayısının arttırılması ve verdiği hizmet alanının içeriğinin genişletilmesi ve hizmet
kalitesinin iyileştirilmesi için, bölgede, uzman yetiştiren kurumlara ihtiyaç vardır.
Üniversitemiz bünyesinde de, yukarıda tanımlanan bölgenin güncel problemlerini
kavramış, bunlar üzerine yoğunlaşmış ve bunlara çözüm olacak teorik bilgi düzeyi yüksek
öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu öğrencilerin kişisel gelişimi ve bu gelişim
5
sonucu doğrudan veya dolaylı olarak katkılarıyla, bölgede, kendi kendini besleyebilen ve
yetebilen, üretimin her aşamasında yerli bölgesel sanayii oluşturulması hedefi yakın
görülmektedir. Böylece kısaca amacımız, sanayiinin tasarım aşamasından son ürün elde
edilinceye kadar tamamen kendi üretim aşamaları, yöntemlerini kullanarak veya
oluşturarak katma değeri ve teknik anlamda değeri yüksek ürünler elde edebilmesini,
özellikle teknik alanlarda dışa bağımlılığının giderilmesini ve kendi içerisinde yeni sanayii
kolları üretebilmesini sağlamaktır.
4. Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programında Amaçların Ne Ölçüde
Gerçekleştiğinin Nasıl Belirlendiğinin Somut Örnekleri
Bu programdan şu ana kadar iki öğrenci mezun edilmiştir. Bu öğrencilerden bir
öğrencimiz Kimya Mühendisliği Alanın doktora programına kayıt yaptırmıştır. Yapılan
çalışmalardan bildiri yapılmış ve yayınlar hazırlanma aşamasındadır. Mezun
öğrencilerimiz çalıştıkları sektörlerde burada elde ettikleri bilgi birikimi
kullanmaktadırlar.
5. Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programına Son Üç Yılda Başvuran ve Kabul
Edilen Öğrenci Sayısı
Tablo 1. Yüksek lisans programına son 3 yılda başvuran ve kabul edilen öğrenci sayısı
Öğrenci Sayıları
Akademik Yıl
Dönem
A*
Başvuran
Kabul edilen
2011-2012
Bahar
7
3
0
2012-2013
Güz
10
7
2012-2013
Bahar
7
3
0
2013-2014
Güz
4
1
0
2013-2014
Bahar
6
6
0
2014-2015
Güz
12
8
0
A*= Kabul edilenlerden lisans derecesini üniversitemizden alanlar
6. Halen Yürütülen Yüksek Lisans Programına Öğrencilerin Kabulü Sırasında
Uygulanan Ölçütler
İleri Teknolojiler A.B.D. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans
yapacak adayların kabul koşulları şu şekilde olacaktır:

Malzeme Bilmi ve Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Seramik
6
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Biyomühendislik,
Biyomedikal Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Lif ve
Polimer Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Kimya
Bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ından
Yükseköğretim Kurulu’nca ilan edilen, ALES standart puanından az olmamak
koşulu ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı (EABD), Enstitü Kurulu ve Senato
tarafından belirlenecek puanı almış olmak,
Yukaridaki şartlara ilaveten, EABD, Enstitü Kurulu ve Senato tarafından
belirlenecek lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanına sahip olmak ve
ilan edilecek diğer ölçütleri sağlamak.


7. Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile
Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler
İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programında yüksek lisans derecesi almak için, “Bursa
Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği; toplam 21 (yirmi
bir) kredi saatten az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, bir seminer, bir uzmanlık
alan dersi ve tez çalışmasının tamamlanmış olması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Öğrenci
mezuniyet için 90-120 AKTS kredisi alması gerekmektedir..
Programda Verilen Derslerin Adları, ders kodları ve ders içerikleri Tablo 2’ deki
gibidir. Çizelgelerdeki T harfi dersin teorik ders saatini, U harfi uygulamalı ders saatini
ve K harfi ise dersin toplam kredi saatini göstermektedir. Ayrıca çizelgede derslerin
statüsü zorunlu dersler için ‘Z’ ve seçmeli dersler için ‘S’ harfleri ile belirtilmiştir.
Ayrıca, İngilizce verilen dersler ‘*’ ile kodları da MSE ile gösterilmiştir.
Tablo-2. Programda Verilen Derslerin Adları, Ders Kodları ve İçerikleri
DERSİN
STATÜSÜ
S
KODU
DERS VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
MBM510 Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda
3
0
3/6,5
Etik
Bilimsel araştırmanın doğası ve bilim insanlarının görev ve
sorumlulukları, bilim kurumlarının sorumlulukları, bilimsel
araştırmada yapılması gerekenler, Bilim insanı, etik ve toplum, etik
kurulu, bilim etiğinde temel ilkeler, araştırmada varsayım ve
tasarım, araştırma projesi, protokolü ve metodolojisi, denekler,
araştırma verilerinin arşivlenmesi, araştırma verilerinin analizi ve
bilimsel bilginin yayına dönüştürülmesi, yazarların sıralaması,
yöntemler, kaynak gösterme, bilimsel yayında teşekkür konusu,
hakemli dergilerde değerlendirme, bilimsel bilginin tanımı, bilimde
7
etik dışı davranış, disiplinsiz araştırma, yinelenen yayın, sahtecilik,
saptırma, aldatmaca, aşırmacılık, akademik etik, akademik
yükseltilme, eğitimde sorunlar ve kopyacılık.
MBM510 Scientific research and Ethics
3
0
3/6,5
Nature of scientific research, duties and responsibilities of
scientists, ethical issues and society, scientific ethics and main
principals, unethical manners in research, plagiarism, hypothesis
and design of experiments in research, protocols and methodology
in research projects, subject of an experiment, archiving of research
data, analysis of data, preparation of scientific publication,
methods, presentation of results, acknowledgment
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç
ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı
koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında
liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk
alma becerisi.
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüks
ek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
DERS VE İÇERİĞİ
MBM511 Radyasyon
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Radyasyonun tanımı ve türleri. Radyasyon kaynakları, madde ile
etkileşmesi, radyasyon dedekte etme yöntemleri. Rradyasyon
ölçüm birimleri. Radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan
korunmanın temel prensipleri.Uluslararası organizasyonlar, Yasal
mevzuat, Temel korunum standartları, Radyasyon güvenliği
organizasyonu ve uyulması gerekli hususlar, Tehlike ve acil
durumlar, Müdahale. Radyasyon zırhlama için malzemeler ve ağır
betonlar. Ağır beton uygulamaları. Dış ışınlamalar, İç ışınlamalar,
Tıbbi ışınlamalar, Toplumun ışınlanması, Risk analizi, Radyasyon
zırhlaması.
S
MBM511 Radiation
3
0
3/6,5
Definiton of radiation and types of radiation. Radiation sources,
radiation interaction with materials, radiation detection techniques.
Radiation measurement units. Biological affects of radiation, basic
principles of protecting from radiation. International organizations,
legal legislation, main protection standarts. Radiation safety
organization and the rules which has to be obeyyed, danger and
emergency states, intervention. Materials and heavy concretes for
radiation shielding. Heavy concrete applications. External
irradiations, Internal irradiations, Medical Irrediations, Irradiation
of Society, Risk analysis, Radiation Shielding.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
X
9
7
8
9
10
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
MBM536 Kuantum Fiziği
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Kuantum fiziğine giriş. Tek elekronlu atomlar. Çok-elektronlu
atomlar. Özdeş parçacıklar. Dışarlama prensibi. Simetrik ve
antisimetrik durumlar. Ayırtedilebilirlik ve kuantum istatistiği.
Kuantum dağılım fonksiyonları.
MBM536 Quantum Physics
3
0
3/6,5
S
Introduction to Quantum Physics. Single electron atoms. Multielectron atoms. Identical particles. Exclusion Principle. Symmetric
and Anti-symmetric states. Differientiability and Quantum
Statistics. Quantum Distribution Functions
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç
ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüks
ek
X
X
X
X
X
X
X
10
8
9
10
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı
koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında
liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk
alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
MBM515 X Işını Flöresans Spektroskopisi
3
0
3/6,5
KODU
Elektromanyetik spektrum ve ilgili spektroskopilerin temel ilkeleri.
Fotonların madde ile etkileşmesi. Geçiş hızları ve seçim kuralları.
X-Işını tanımı, çeşitleri, özellikleri. X-Işını Floresans
Spektrumunun incelenmesi. İstatistik veri analizi. Fit işlemleri.
Kaynak, detektör geometrileri. Pik şekilleri. Enerji ölçümleri ve
kalibrasyonu. Dalga ve enerji ayrımlı X-Işını Flöresans
spektrometrelerinin kıyaslanması.
MBM515 X-Ray Fluorescence Spectroscopy
3
0
3/6,5
S
Elecromagnetic spectrum and main principles of related
spectroscopies. Photon interactions with matter. Transmission
speeds and election rules. X-ray definition, types, properties. X-Ray
Fluorescence Spectrum Analysis. Statistical Data Analysis. Fitting
Processes. Source, detector geometries. Peak shapes. Energy
measurements and calibrations. Comparison betweend wave and
energy dispersive X-Ray Flourescence Spectroscopies.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüks
ek
X
X
X
X
X
11
6
7
8
9
10
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç
ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı
koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında
liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk
alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
S
KODU
X
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
MBM569 Laboratuvar Teknikleri ve
3
0
3/6,5
Güvenlik
Kimya laboratuvarında güvenlik ve tehlikeli kimyasallarla
çalışırken alınması gerekli tedbirler, Laboratuvar kazaları ve
ilkyardım, Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler ve
ekipmanlar, Laboratuvar teknikleri (kimyasallarla çalışma),
Laboratuvar teknikleri (saflandırma), Spektroskopik cihazlar ile
çalışma, Kimyasal maddelerin depolanması ve taşınması, Kimyasal
atıklar, Laboratuvar defteri tutulması ve kimyasal literatür takibi
kısımlarında oluşmaktadır.
MBM569 Laboratory Techniques and Safety
3
0
3/6,5
Safety in Chemistry Laboratory and necessary precautions when
working with hazardous chemicals, Laboratory Accidents and first
aid, glassware and equipment used in laboratory, laboratory
techniques (working with chemicals), Laboratory techniques
(purification), working with spectroscopic instruments, storage and
transportation of chemicals, chemical waste, keeping laboratory
notebook and follow-up of the chemical literature.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
12
3
4
5
6
7
8
9
10
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
S
KODU
DERS VE İÇERİĞİ
X
X
X
X
X
X
X
X
T
U
K/AKTS
MBM570 Organik Kimyada Spektroskopik
3
0
3/6,5
Yöntemler
IR (Kızıl Ötesi) Spektroskopisi, UV-Vis (Morötesi-Görünür Bölge)
Spektroskopisi, Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve
Kütle Spektrometresi yöntemlerinin prensipleri ve kavramları, bu
tekniklerin örneklerle uygulamaları kısımlarında oluşmaktadır.
MBM570 Spectroscopics Methods in Organic 3
0
3/6,5
Chemistry
The principles and concepts of IR (Infrared) spectroscopy, UV-Vis
(Ultraviolet-Visible) Spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy and Mass Spectrometry methods, applications of
these techniques by examples
13
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
S
Yok
KODU
DERS VE İÇERİĞİ
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T U
K/AKTS
MBM589 Spektroskopik
3 0
3/6,5
Yöntemler
Konuşma, Soru Cevap Laboratuvar güvenliği İnsan nasıl
öğrenir Bilimsel makale hazırlama Bilimsel proje hazırlama
ve proje yönetimi Ara sınav Etkili Power Point sunumu
Eğitimde ölçme ve değerlendirme Etkili sınıf yönetimi
Eğitim ve teknoloji Bilimsel bilgiye erişim Web of Science
tanıtımı Yarıyıl Sonu Sınavı
MBM589 Spectroscopic Methods
3 0
3/6,5
Lecture, Question-Answer Laboratory Security How does a
human being learn, Preparing of a scientific article
Preparing of a scientific project and its management
Midterm Exam Efficient PowerPoint presentation
14
Measurement and Evaluation in Education Efficient
Management of class Education and Technology Access to
scientific knowledge Using of Web of Science Final Exam
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yok
Düşük
Orta
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
KODU
STATÜSÜ
DERS VE İÇERİĞİ
MBM593 Malzeme Termodinamiği
S
En
Düşük
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Dersin amacı; Mühendislik problemlerinin analizi, enerji
çözümlemeleri için termodinamik kanunlarının belirlenmesi ve
farklı sistemlere uygulanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte,
bu ders kapsamında termodinamik özellikler incelenecek ve birçok
sistemler termodinamik açısından açıklanacaktır. Termodinamik
açıdan kimyasal reaksiyonlar ve faz dengesi, kullanılabilirlik
tanımlanacaktır. Sezgisel bir anlayışı geliştirmek için fiziksel
yorumlamalar yapılmıştır.
15
MBM593 Material Thermodynamics
3
0
3/6,5
The course aims to provide the students with a general knowledge
on thermodynamic systems and properties. For the analysis of
problems in engineering and energy solutions, the determination of
the laws of thermodynamics. So, these laws may apply to different
systems. Additionally, it is aimed at to train students to learn the
thermodynamic properties in the course and many systems will be
described in terms of thermodynamics. Chemical reactions and
phase equilibrium, usability will be defined in terms of
thermodynamics. The physical interpretations are performed to
develop an intuitive understanding.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16
DERSİN
STATÜSÜ
S
KODU
DERS VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
MBM594 Malzeme Biliminde Elektron
3
0
3/6,5
Mikroskobisi
Elektron-madde ara ilişkisi / Malzeme içi elektron saçılması, geri
saçılma ve ikincil elektron emisyonu / Elektron optiği / Tarama
elektron mikroskobisi yapısı ve çalışma sistemi / Kontrast
(enstrümantal, yapısal ve fotografik kontrast) ve geri saçılmış
elektronlarla görüntüleme / Enerji-dispersiv x-ışın malzeme analizi
/ Mikroskop dizaynı ve enstrümantal kontrol ile ilgili çalışmalar /
Topografik kontrast ve uygulaması: Hasar analizi / Materyal
kontrast ve uygulaması: Kantitatif metalografik analiz (ikincil ve
geri saçılmış elektronlarla) / Potansiyel kontrastı ve yarı iletken
malzemelerde uygulanması / Fotografik kontrast ve örnekleri /
Enerji-dispersiv
x-ışın
analizi
ve
malzeme
içi
faz
kompozisyonlarının kalitatif ve kantitatif belirlenmesi.
MBM594 Electron Microscopy in Material 3
0
3/6,5
Science
General view of microscopes, the separation power, the differences
between electron microscopes, structure and optical column
structure of Scanning electron microscope (SEM), lens defects,
electron beam interaction with the samples, Interaction volume,
backscattered electrons (BSE) and secondary electrons (SE), Auger
electrons, x-rays, detectors used in SEM, image formation, image
distortion and causes. Energy Dispersive X-ray spectroscopy for
elemental analysis (EDS), Wavelength Dispersive X-ray
spectroscopy (WDS),
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
X
17
7
8
9
10
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
MSE591 Nano Malzemeler ve Çevresel Etkileri
S
*
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Nanoboyut Konseptine Giriş,Nanoyapıların fiziksel, kimyasal ve
biyolojik
özellikleri,Nano
üretimin
teorisi
ve
teknolojisi,Nanoyapıların üreiminde kullanılan başlıca yöntemler
(vakum, difüzyon, oksidasyon, motif transferi), Nanomalzemelerin
Özellikleri(
elektriksel,
optik,
mekanik
ve
kimyasal),
Nanomalzemelerin üretim yöntemleri ve özellikleri arasındaki
ilişkiler, Nanoyapıların karakterizasyonunda kullanılan ileri
teknikler,Nanoyapılı malzemelerde en son gelişmeler ,
Nanoteknolojik
cihazlar
(nanotransistörler,
nanosensörle),
Uygulamalı Örnekleri
MSE591 Nano Materials and Environmental 3
0
3/6,5
Impacts
Introduction to concept of nanoscale,Physical, chemical and
Biological properties of nanostructures,Theory and technology of
nano productions, Essential production methods of nano structures
such as vacuum process, diffusion, oxidation and pattern transfer
etc,Properties of nano materials (electrical, optical, mechanical and
chemical properties),Relationship between nanomaterial properties
and production methods,Advanced characterization techniques for
nano structures,Devices produced by nano technology such as nano
transistor and nano sensor,.Case studies
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
18
3
4
5
6
7
8
9
10
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
MSE592 Çevre Mühendisleri İçin Malzeme
Bilimi
S
*
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Bu ders temel malzeme bilimi ve Çevre Mühendisliği
uygulamarında kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik
özelliklerini kapsayan bir derstir.
MSE592 Materials Science for Environmental 3
0
3/6,5
Engineers
The study of basic material science and review of the engineering
materials for Environmental Engineering. Mechanical and physical
properties of basic materials, and the definitions and principles of
the materials used in Environmental Engineering projects
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
19
3
4
5
6
7
8
9
10
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
MSE520 Korozyon
S
*
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Bu dersin kapsamı: elektrokimyanın temelleri, elektrolitik hücreler,
galvanic hücreler, Nernst denklemi, Gibss Serbest Enerjisi,
kapasitörler, süperkapasitörler, bataryalar, ve korozyon.
MSE520 Corrosion
3
0
3/6,5
This course covers: basics of electrochemistry, electrolytic cells,
galvanic cells, Nernst equation and Gibbs free energy, capacitors,
supercapacitors, batteries and corrosion.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
20
4
5
6
7
8
9
10
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
X
X
X
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
MSE595 Elektrokimya
T
U
K/AKTS
3
0
3/6,5
Bu dersin kapsamı: elektrokimyanın temelleri, elektrokimyasal
teçhizat, deneysel komponentler, klasik elektrokimya deneyleri.
MSE595 Electrochemistry
3
0
3/6,5
S
*
This course covers: basics of electrochemistry, electrochemical
instrumentation, experimental components, and classical
electrochemical experiments.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
21
6
7
8
9
10
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
X
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
MBM590 Seminer
T
U
K/AKTS
0
1
0/6,5
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse
kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez
çalışmaları kapsamında da olabilir.
MBM590 Seminar
0
1
0/6,5
Z
Seminars are given by lecturers, invited speakers and students
who are registered to the course. Students' presentations may be
within the scope of their thesis topics.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç
ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüks
ek
X
X
X
X
X
X
22
7
8
9
10
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı
koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında
liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk
alma becerisi.
DERSİN
STATÜSÜ
Z
X
X
X
X
DERS VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
MBM500 Yüksek Lisans Tezi
0
0
0/26
KODU
Tez konusunun belirlenmesi, literatür çalışmasının yapılması,
bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, çalışma sonuçlarının
değerlendirilmesi, rapor hazırlanması ve çalışmanın sunulması
MBM500 Yüksek Lisans Tezi
0
0
0/26
Determining the subject of thesis, studying on scientific literature,
practice implementation of the knowledge, evaluating the results
of the study, writing up the report and presentation.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerine ulaşabilme
becersinin kazanıdırılması
2
Çalışma konusu ile ilgili uygulama becerisinin
kazandırılması
3
Çalışma konusu ile ilgili herhangi bir sorunu
çözebilme becerisinin kazandırılması
Yapmış olduğu çalışmaları yazılı ve sözlü olarak
aktarabilme becerisinin kazanıdırılması
4
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüks
ek
X
X
X
X
23
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
DERS VE İÇERİĞİ
MBM800 Uzmanlık Alan Dersleri
Z
T
U
K/AKTS
4
0
4/4
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans
öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni
gelişmelerin değerlendirilmesi.
MBM800 Specialization Field Course
4
0
4/4
Investigation on study fields and developments on these study
fields of all students, under the supervision of an advisor, who are
progressing their M.Sc. thesis.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik
bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine
kullanarak alanındaki problemleri
kurgulayabilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel
yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve
uygulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı
araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve
yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve
yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik
yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama
becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık
durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının
süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan
dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik
uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve
çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve
katkı koyabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik,
sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip
kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım
çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma
ve sorumluluk alma becerisi.
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Ders Planı
DERS
Lisansüstü Ders – 1
Lisansüstü Ders – 2
Lisansüstü Ders – 3
Lisansüstü Ders – 4
Uzmanlık Alan Dersi
Dönem Toplamı
Lisansüstü Ders – 5
Lisansüstü Ders – 6
Lisansüstü Ders – 7
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Dönem Toplamı
GENEL TOPLAM
Türü
1. DÖNEM
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
2. DÖNEM
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
3. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
4. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
AKTS
6,5
6,5
6,5
6,5
4
30
6,5
6,5
6,5
6,5
4
30
4
26
30
4
26
30
120
8. Öğrencilerin Danışmanlarını ve Tez Konularını Belirlemede Uygulanan Yöntemler
Programa kabul edilen öğrenciler bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile birebir görüşmeler
yaparak çalışma konuları hakkında bilgiler aldıktan sonra bu öğretim üyeleri arasından üç
tanesini istediği sıra ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm akademik kurulu öğrencinin
isteğini ve seçtiği öğretim üyelerinin üzerlerinde mevcut olan danışmanlıkları da dikkate
alarak karar verir. Öğrencinin tez konusunun belirlenmesi öğrenci ve danışmanı tarafından
yapılır. Danışman kendi çalışma ve uzmanlık alanını, bölüm mevcut alt yapısını ve öğrencinin
önerilerini de dikkate alarak bir tez konusunu enstitüye bildirir.
25
9. Son Üç Yılda Açılan Yüksek Lisans Dersleri
Tablo 3. Açılması önerilen doktora programı ile ilgili olan yüksek lisans programında son 3
yılda açılan dersler
Akademik
Yıl
2011-2012
Dönem
Bahar
Kodu
MBM
508
MBM
515
MBM
516
MBM
503
MBM
512
MBM
528
MBM
536
MBM
567
MBM
569
MBM
570
MBM
573
2012-2013
Güz
MBM
574
MBM
576
MBM
577
MBM
581
MBM
582
Öğretim Üyesinin
Adı-Soyadı
Ünvanı
Hasan Basri
Yrd. Doç.
Polymer Materıals
Koçer
Dr.
X Işını Flöresans
Faruk Demir
Doç. Dr.
Spektroskopisi
Malzeme Fiziği
Faruk Demir
Doç. Dr.
ve Uygulamaları
Malzeme
Yrd. Doç.
Termodinamiği ve Numan Yüksel
Dr.
Kinetiği
Yenilebilir Enerji
Yrd. Doç.
Sevda Avcı
Kaynakları
Dr.
Atomik
Faruk Demir
Doç. Dr.
Spektroskopi
Dersin
Adı
Kuantum Fiziği
Tekstil Üretim
Süreçlerinde
Çevresel Etkiler
Laboratuvar
Teknikleri ve
Güvenlik
Organik Kimyada
Spektroskopik
Yöntemler
Polimerlerin
Yapıları,Özellikle
ri ve Karakter...
Crytallography
And Diffraction
Techniques
Sistem Tanıma
Use Of Fıber
Reındforced
Polymerıc
Composites
Estımatıon And
Optımal Control
For Navıgatıon...
Advanced ObjectOrıented
Programmıng
Technıqu...
Öğrenci
Sayısı
3
2
2
4
5
2
Faruk Demir
Doç. Dr.
2
Şule Altun
Prof. Dr.
4
Ömer Koz
Doç. Dr.
3
Ömer Koz
Doç. Dr.
2
Hasan Basri
Koçer
Doç. Dr.
5
Sevda Avcı
Yrd. Doç.
Dr.
1
Murat Türe
Yrd. Doç.
Dr.
6
Yusuf Ulcay
Prof. Dr.
1
Turgay Temel
Doç. Dr.
5
Turgay Temel
Doç. Dr.
2
26
MBM
585
MBM
502
MBM
508
MBM
511
MBM
567
MBM
568
MBM
569
MBM
572
MBM
578
MBM
584
2012-2013
Bahar
MBM
585
MBM
586
MBM
587
MBM
588
MBM
569
2013-2014
Güz
MBM
589
MBM
593
MSE
520
Mobile
Computing
Systems and
Programming
Solid State
Physics
Turgay Temel
Doç. Dr.
2
Polymer Materıals
Hasan Basri
Koçer
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd.Doç.Dr
.
Radyasyon
Faruk Demir
Doç. Dr.
1
Sevda Avcı
4
1
Tekstil Üretim
Süreçlerinde
Çevresel Etkiler
Polimerik Lif
Karakterizasyonu
Laboratuvar
Teknikleri ve
Güvenlik
Şule Altun
Prof. Dr.
1
Kenan Yıldırım
Doç. Dr.
7
Ömer Koz
Doç. Dr.
1
Polimer Kimyası
Sevda Avcı
Yrd. Doç.
Dr.
12
Numan Yüksel
Yrd. Doç.
Dr.
1
Turgay Temel
Doç. Dr.
7
Turgay Temel
Doç. Dr.
3
Turgay Temel
Doç. Dr.
6
Turgay Temel
Doç. Dr.
2
Murat Türe
Yrd. Doç.
Dr.
3
Ömer Koz
Doç. Dr.
2
Faruk Demir
Doç. Dr.
2
Isı Transferi ve
Akışkanlar
Mekaniğinde
Sayıs...
Animative
Networking and
Multimedia
Mobile
Computing
Systems and
Programming
Neurocomputing
and Control
Cryptography for
Secure
Information
Processin...
Adaptif Kontrol
Laboratuvar
Teknikleri ve
Güvenlik
Spektroskopik
Yöntemler
Malzeme
Termodinamiği
Corrosion
Numan Yüksel
Ece Ünür
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
1
6
27
MSE
591
MBM
515
MBM
536
MBM
569
MBM
594
MSE
595
MBM
510
2013-2014
Bahar
MBM
569
MBM
570
MBM
597
MSE
520
2014-2015
Güz
MSE
591
Nano Materials
and
Environmental
Impacts
X Işını Flöresans
Spektroskopisi
Kuantum Fiziği
Laboratuvar
Teknikleri ve
Güvenlik
Malzeme
Biliminde
Elektron
Mikroskobisi
Electrochemistry
Deniz Uzunsoy
Doç. Dr.
2
Faruk Demir
Doç. Dr.
4
Faruk Demir
Doç. Dr.
4
Ömer Koz
Doç. Dr.
1
Deniz Uzunsoy
Doç. Dr.
7
Ece Ünür
Yrd. Doç.
Dr.
8
Faruk Demir
Doç. Dr.
10
Ömer Koz
Doç. Dr.
5
2
Bilimsel
Araştırma ve
Yayınlarda Etik
Laboratuvar
Teknikleri ve
Güvenlik
Organik Kimyada
Spektroskopik
Yöntemler
Fonksiyonel
Yüzeyler
Ömer Koz
Doç. Dr.
Ebru Devrim
Şam Parmak
Corrosion
Ece Ünür
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Nano Materials
and
Environmental
Impacts
Deniz Uzunsoy
Doç. Dr.
12
8
11
10. Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler İçin Akademik Ortamın Gelişmesine Katkısı Olan
Faaliyetlerin Bölümde Yapılma Sıklığı
Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğretim
üyeleri ve öğrenciler için her dönem 3 defa Bursa’da Ar-Ge Merkezi olan fabrikalara teknik
geziler düzenlenmektedir. Yüksek lisans öğrencileri en az bir defa seminer vermek
zorundadırlar. 2013-2014 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren Üniversite içinden ve
davetli öğretim üyelerinin verdiği seminerler verilmektedir. Bu seminerlere programlara
sanayiden katılımcılar da eşlik etmektediler. Ayrıca yılda bir Üniversitede bütün öğretim
üyelerinin katıldığı konferanslar programlanmaktadır. Ayrıca, bölüm hocaları özellikle
28
yüksek lisans öğrencilerini daha üst seviyede akademik ve bilimsel çalışmalara yönlendirici
özel çalışmalar da yapmaktadır.
11. Mevcut Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı
Mevcut yüksek lisans öğrenci sayısı 24’tür.
12. Son Üç Yılda Mezun Olan Yüksek Lisans Öğrencileri
2013-2014 yılı Temmuz ayında iki öğrencimiz İleri Teknolojiler Anabilim dalından
mezun olmuştur.
13. Yapılan Yüksek Lisans Tezlerindeki Referans Sayıları ile Referansların Türkçe,
İngilizce ve Diğer Diller Olmak Üzere Yüzdeleri
1. Tez: 27 referansın 13’ü İngilizce ( % 48’i İngilizce kaynak)
Ortalama referans yaşı: yaklaşık 6,1 (Çok eski tarihli bir referans ihmal edilmiştir.)
2. Tez: 47 referansın 37’si İngilizce ( % 79’u İngilizce kaynak)
Ortalama referans yaşı: yaklaşık 6,4 ‘dür
Toplam referansların yaklaşık % 68 İngilizce kaynak
14. Son Üç Yılda İlişiği Kesilen Yüksek Lisans Öğrencilerinin, İlişiklerinin Kesildiği
Dönemler ve İlişik Kesilme Nedenleri
2012-2013 eğitim öğretim yılı güz dönemi başında bir öğrenci kendi isteği ile ilişiğini
kesmiştir.
15. Son 5 Yılda Mezun Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çalışmaları Sonucunda
Yayınlana Makale, Bildiri, Kitap vb. Sayısı
1 Bildiri

Şerif ERMİŞ, Faruk DEMİR, 2013, Calculation of photon radiation radiation
attenuation of special glasses by using WinXCOM, Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul, 7th International Advanced Technologies SymposiumIATS’13
16. Son 5 Yıl İçinde Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yaptıkları Tezlerden Üretilen ve
Uluslararası Yayın İndekslerine Giren Yayınları ve Aldıkları Atıflar
Basılmış herhangi bir yayın olmadığı için atıf yoktur.
29
B. DOKTORA PROGRAMI
1. Önerilen Doktora Programının Adı
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Doktora Programı.
2. Önerilen Doktora Programının Açılma Gerekçesi
Programın açılma amacı, lisansüstü eğitim alan öğrencilere güncel teknolojik ve bilimsel
gelişmelerin ışığı altında şekillendirilmiş mühendislik dersleri aktarmaktır. Bu sayede Türkiye
ve Dünyadaki bilimsel araştırma-geliştirme ve teknolojik çalışmaları takip edebilecek,
ülkemize bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayabilecek, dünyadaki bilimsel çalışmaları
takip edebilecek, tasarım kabiliyeti, profesyonelliği, problem çözme yeteneği, analitik
düşünme kabiliyeti gelişmiş lider ve takım üyesi bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tez ile bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel
yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az biri
gerçekleştirilmiş olacaktır. Ek olarak, bilimsel makale yazımı ve dünyadaki bilimsel
yayınlardan yararlanma teknikleri de öğretilerek öğrencilerin, çağdaş, azimli ve araştırmacı
kimliğe sahip birer İleri Teknolokiler A.B.D. Nano Teknoloji Bilim Dalı ve Biyoteknoloji
Bilim Dalı doktora unvanı verilerek mezun olması sağlanacaktır. Böylelikle mezunlar;
akademik hayatta, özel ve kamu sektöründe “araştırma” veya “üretim” kademelerinde
rahatlıkla görev alabileceklerdir.
Doktora programımız, öğrencilerimizin yurt içi ve dışında mesleğini onurlu bir şekilde
temsil etmelerini ve bu mesleğin ilkelerini en doğru şekilde uygulamalarını sağlamak
amacıyla, onların kamu ve özel sektördeki görevlerinde daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.
Bu amaç doğrultusunda, önerilen doktora programına gelecek öğrencilerin sektöre ait dünya
görüşünü kavrayabilmek ve ileri götürebilmek için uygulanması planlanan Doktora
Programının faydalı olacağına inanılmaktadır.
3. Mevcut Doktora Programları ve Önerilen Programla İşbirliği Olanakları
Üniversitemizde şu anda %30 İngilizce olmak üzere Lif ve Polimer Mühendisliği ile
Türkçe olmak üzere Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalları’nda
Doktora Programları vardır. Açılmasını önerdiğimiz İleri Teknolojiler A.B.D Doktora
Programı alt bilim dallarıyla birlikte; yürütülen derslerde, proje ve seminer çalışmalarında Lif
30
ve Polimer Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği anabilim dalı doktora programlarından
destek alacaktır.
4. Önerilen Doktora Programına Öğrenci Talebi ile İlgili Tahmini Bilgiler
Tablo 4. Doktora programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları
1. Yıl
2. Yıl
3. Yıl
4. Yıl
Genel Toplam
Programa Başlayacak Öğrenci Sayısı
Güz
İlkbahar
5
5
7
7
8
8
12
12
32
32
Toplam Öğrenci
Sayısı
10
14
16
24
64
5. Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekler
Açılması öngörülen İleri Teknolojiler A.B.D. doktora programının disiplinerarası alt
bilim dallarıyla birlikte ilgili yurtdışı örnekleri aşağıdaki üniversite ve enstitülerde
mevcuttur.

University of Verona, Nanosciences and Advanced Technologies, Science and
Engineering Ph.D. Schools, (İtalya)
http://www.univr.it/

University of Barcelona, Engineering and Advanced Technologies, (İspanya)
http://www.ub.edu/web/ub/en/

Defense Institute of Advanced Technology, (Deemed to be University), (Hindistan)
http://www.diat.ac.in/

Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Ph.D programme) (Çin)
http://english.siat.cas.cn/
6. Önerilen Doktora Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları
İleri Teknolojiler A.B.D. Doktora Programı içerdiği alt bilim dallarıyla birlikte; ileri
teknoloji malzeme üretim tekniklerini, üretilen malzemelerin ihtiyaç duyulan niteliğe bağlı
karakterizasyon
tekniklerini,
fiziksel
ve
mekanik
özelliklerinin
incelenmesini
ve
31
geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda teorik bilgilerin ve pratik
uygulamaların ileri seviyede aktarımı amaçlanmaktadır.
Açılması önerilen doktora programı; nanoteknoloji bilim dalı ve biyoteknoloji bilim
dallarını içermektedir.
7. Önerilen Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları
Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine
göre belirlenmiştir.
7.1. Başvuruda istenilen belgeler
Doktora programına başvuracak adayların Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir. Adaylar,
aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili Enstitünün belirlediği takvim çerçevesinde
başvurularını yapacaklardır.
a) Dilekçe: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan online olarak temin edilecektir.
b) Mezuniyet belgesi: Adayın lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması
gerekir (aslı ve fotokopisi).
c) İzin belgesi: 657 sayılı kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı oldukları
kurum amirinden alınacak doktora yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü
derslerinin takip ettiği günler resmi izinli sayılacağına dair belge.
d) Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık güncel fotoğraf
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
f) Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren
onaylı belge (aslı ve fotokopisi)
g) ALES, GRE ve GMAT sınav sonuç belgelerinden birisi
h) Yabancı dil sınav sonuç belgesi
i) YÖK denklik belgesi: Yurtdışı mezunları için
7.2. Öğrenci kabulü ve değerlendirme
(1) Doktora programına öğrenci kabulü; yüksek lisans veya lisans (lisans derecesi ile
doktoraya başvuranlar için) başarı düzeyi, yabancı dil, yazılı sınav, mülakat ve ALES
sonuçları değerlendirilerek yapılır. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan
32
programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar
aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si,
yabancı dil notunun %10’i, mezuniyet notu %15’i, mülakatta alınan notun %10’u ve yazılı
sınav notunun %15’unun toplamından oluşur.
(2) Doktora programına başvurabilmek için lisans derecesi ile doktoraya başvurabilmek
için adayın lisans notunun 4’lük sistemde en az 3 ve üstü olması gerekir. 100’lük sistemdeki
notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.
(3) Doktora programına hem lisans hemde yüksek lisans derecesi ile başvurabilmek için
adayın, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan almış olması
gerekir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)/Graduate
Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların
başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır.
Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir doktora programına hangi lisans
programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenir.
(4) Doktora program için başvuran adaylardan, başvuru sırasında, aşağıda belirtilen
İngilizce yeterlik sınavı belgelerinden birisi istenir.
i) İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 60 puan almış olmak,
ii) Test of English as a Foreign Language (TOEFL-Computer Based) minimum
198, New Internet based TOEFL (IBT) minimum 72, International English
iii) Yabancı dil puanları eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan
bu puanların muadili bir puan almış olmak.
8. Doktora Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması
Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre
belirlenmiştir.
Açılması önerilen bu program, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21
kredi saatten az olmamak üzere yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan
dersleri ve tez çalışmasından oluşacaktır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42
kredi saatten az olmamak üzere, minimum on dört adet ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı,
tez önerisi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci Bursa Teknik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar dâhilinde diğer
33
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden alabilir. Seminer
çalışması ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
Öğrencinin mezun olabilmesi için 180-240 AKTS alması gerekmektedir.
Doktora programında verilecek olan dersler ve bu derslerin program çıktılarına katkıları
aşağıdaki çizelgelerde gösterilmektedir. Çizelgelerdeki T harfi dersin teorik ders saatini, U
harfi uygulamalı ders saatini ve AKTS ise dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini
göstermektedir. Ayrıca çizelgede derslerin statüsü zorunlu dersler için ‘Z’ ve seçmeli dersler
için ‘S’ harfleri ile belirtilmiştir :
DOKTORA PROGRAMI KAPSAMINDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
İstatistiksel Veri Analizleri
3
0
3/6,5
İstatistik temel kavramları, Hipotez testleri, SAS kullanımı temel
MBM601
kuralları, SAS ile veri analizleri, Regresyon, Varyans Analizi,
Karşılaştırma, Karışık Modeller, Kovaryans analizi, Unbalanced
veri analizi, Tekrarlı veri analizi, Ki-kare analizi
S
Statistical Data Analysis
3
0
3/6,5
Statistical definitions and concepts, Hypothesis testing, Basic info
about SAS codes, Data analysis by SAS, Regression, Analysis of
Variance,
Contrast,
Multiple
Comparison,
Mixed
models,
Covariance analysis, Unbalanced data analysis, Repeated data
analysis, Chi-square Analysis
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
x
x
x
34
kullanma becerisi
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
x
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
x
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM602
S
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Nanomalzemelerin Özellikleri
3
0
3/6,5
Nanoyapıların ve nanomalzemelerin tanımı, Nanomalzemelerin
özellikleri ve hazırlanması, Nano malzemelerin kimyasal
özellikleri, Nanoyapıların optik özellikleri, Nanomalzemelerin
fiziksel özellikleri (mekanik, ısıl ve elektriksel taşınım, akışkanlık,
manyetik özellikleri gibi), Nanomalzemelerin biyolojik özellikleri
ve tıp bilimi (bağışıklık özellikleri ve toksikolojisi gibi),
Nanoyapılı yüzeyler üzerinde malzeme organizasyonu,
Nanoölçekte filmlerin özellikleri, Nano malzemelerin uygulama
alanları ve -performansları.
Properties of Nanomaterials
3
0
3/6,5
Introduction to nanostructures and nanomaterials, Preparation and
properties of nanomaterials, Chemical properties of nanomaterials,
Optical properties of nanostructures, Physical properties of
nanomaterials (nanomechanics, nanoscale thermal and electrical
transport and nanofluidics, magnetic properties so on), Biological
properties of nanomaterials (immunological properties and
cytotoxicity of nanomaterials, so on) and medical science,
Organisation of matter on surfaces at the nanostructure, Properties
of nanoscale films, Property-Performance Relationship for
Nanostructured materials and applications.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
35
becerisi
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM603
S
X
X
X
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Dalgaboyu Ayrımlı X-ışını Floresans
Spektrometri
3
0
3/6,5
Temel kavramlar, X-ışınlarının özellikleri,Enstrümentasyon; Xışını floresans ve X-ışını floresans analizi, dalgaboyu ayrımlı Xışını floresans analizi,X-ışını floresans spektroskopisi, Xışınlarının uyarılması,Sinkrotron X-ışını kaynakları, niçin
polarizasyon,Bragg kırınımı (X-ışınlarının dalgaboylarının
belirlenmesi), X-ışınlarının dispersiyonu ve sayılması,Analizleyici
(disperse edici) kristaller ve bu kristallerin seçimi,Kristal
rezolüsyonu ve dispersiyon verimi, kristal floresans
etkisi,Dedektörler ve sayma sistemi, dedektör teorisi, gazlı
sayaçlar,Detektör
rezolüsyonu,WDXRF
spektrometresinin
bileşenleri,Veri analizi,Numune hazırlama,Uygulamalar.
Wavelenght Dispersive X-ray
Fluorescence Spectrometry
3
0
3/6,5
The basic concepts,Properties of X-ray,Instrumentation; X-ray
fluorescence and X-ray fluorescence analysis, wavelenght
dispersive X-ray fluorescence analysis,X-ray fluorescence
spectroscopy, excitation of X-rays,Synchrotron X-ray sources,
why polarization,Bragg diffraction (the determination of X-ray
wavelengths ), dispersion and counting of X-rays,Analyzer
crystals and selection of these crystals,Crystal resolution and
dispersion efficiency, the effect of crystal fluorescence,Detectors
and counting system, the detector theory, gas proportional
counts,Detector
resolution,Components
of
WDXRF
36
spectrometer,Data analysis,Sample preparation,Applications.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
X
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
X
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
X
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
X
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM604
En
Yüksek
X
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Tekstil Takviyeli Kompozit Malzemeler
3
0
3 / 6,5
Bu ders kapsamında tekstil kompozitlerin tasarımı, geliştirilmesi,
üretim teknikleri, uygulamaları ve mikro- ve makro-mekanik
analizleri hakkında bilgiler verilecektir.
S
Textile Reinforced Composite Materials
3
0
3 / 6,5
Throughout this course, knowledge about design, development,
production techniques, applications and micro- and macromechanics of textile composites will be conveyed.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
37
kullanma becerisi
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
X
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
X
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM605
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Biyoteknolojide Güncel Konular
3
0
3/6,5
Ders kapsamında öğrencilere gıda, çevre ve endütriyel
biyoteknolojinin klasik ve güncel konularıyla ilgili bilgiler
sunulacak; her hafta bu konularla ilgili seçilen bilimsel makaleler
okutulacak ve öğrencilerden okudukları makalelerle ilgili
sunumlar yapması istenecektir. Dersin temel amaçları öğrencinin
biyoteknolojideki güncel gelişmelerden ve sorunlardan haberdar
olması; bilimsel makale okuma ve yorumlamayı öğrenmesi ve
bilimsel sunum yapma yeteneklerinin geliştirilmesidir.
S
Current Topics in Biotechnology
3
0
3/6,5
During the course students will be informed about classical and
current topics in food, environmental and industrial biotechnology;
they will read scientific articles on these topics, and they will be
asked to give presentations on the papers read. Main aims of the
course are to give students general view of recent developments
and problems in biotechnology; to teach them how to read and
interpret scientific articles, and to improve their scientific
presentation skills.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
38
kullanma becerisi
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM606
S
X
X
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Mikro/Nano Proses Teknolojisi
3
0
3/6,5
Mikro/nano fabrikasyonunun teori ve teknolojisi, vakum
prosesleri, litografi, difüzyon, oksidasyon, patern transferi, Metal
Oksit Silikon (MOS) kapasitörleri, nanomekanik manivelalar,
mikroakışkan mikserler, proses ve malzeme özellikleri arasındaki
ilişkiler, cihaz yapısı ve cihazların elektrik, mekanik, optik,
kimyasal yada biyolojik davranışları
Micro/nano Processing Technology
3
0
3/6,5
Theory and technology of micro/nano fabrication, vacuum
processes, lithography, diffusion, oxidation, and pattern transfer,
Metal Oxide Silicon (MOS) capacitors, nanomechanical
cantilevers, microfluidic mixers, interrelationships between
material properties and processing, device structure, and the
electrical, mechanical, optical, chemical or biological behavior of
devices
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
X
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
X
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
X
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
X
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
X
39
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM607
S
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Yüzey Kimyası
3
0
3/6,5
Sıvılarda Kapilerite ve Yüzey Kuvvetleri, Surfaktant Çözeltileri
(Sabun ve Deterjanlar)ve Özellikleri, Katı Yüzeyler: Farklı
Maddelerin Adsorpsiyonu ve
Desorpsiyonu, Islanma,
Adsorpsiyon ve Temizleme Süreçleri, Kolloidal Dispersiyon
Sistemleri, Emulsiyonlar, Mikroemulsiyonlar ve Liyotropik Sıvı
Kristalleri
Surface Chemistry
3
0
3/6,5
Capillarity and Surface Forces in Liquids, Surfactant (Soaps and
Detergents) Solutions, Properties, Solid Surfaces: Adsorption and
Desorption of Different Substances, Wetting, Adsorption, and
Cleaning Processes, Colloidal Dispersion Systems, Emulsions,
Microemulsions, and Lyotropic Liquid Crystals
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
X
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
X
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
40
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM608
S
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
Nanokompozitlerin Cihaz Uygulamaları
3
0
3/6,5
Derste nanokompozitlerin çeşitleri, yapısal ve kimyasal özellikleri
anlatılacaktır. Ayrıca nanokompozitlerin cihaz uygulamaları teker
teker incelenecektir (güneş pili, süperkapasitör, pil, led, organic
led, elektrokromik ekran, vb.)
Device Applications of Nanocomposites
3
0
3/6,5
Types of nanocomposites, their morphological and chemical
properties will be introduced. The device applications of
nanocomposites will be studied one by one (solar cells,
supercapacitors, batteries, light emitting diodes, organics light
emitting diodes, electrochromic displays, etc.)
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
X
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
X
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
X
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
X
X
41
DERSİN
STATÜSÜ
KODU
MBM609
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
K/AKTS
FAZ DEĞİŞİM MALZEMELERİ
3
0
3/6,5
Faz değişim malzemelerinin sınıflandırılması, özellikleri, seçimi
ve faz değişim malzemelerinde ısıl çözüm metodları, yeni nesil
fdmler.
S
PHASE CHANGE MATERIALS
3
0
3/6,5
Phase Change Materials introduce, classification, specific
properties, choice of material. sthermal solution methods of phase
change materials, the rising generation phase change materials.
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
X
2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
X
3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
4
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
X
5
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme
ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
X
Yüksek
En
Yüksek
X
42
DERSİN
STATÜSÜ
Z
KODU
MBM900
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
Doktora Tez Çalışması / PhD Thesis
T
U
0
0
K/AKT
S
0/26
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme ve
akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
DERSİN
STATÜSÜ
Z
KODU
MBM901
En
Yüksek
X
X
X
X
X
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
Doktora Yeterlilik / PhD Qual. Exam
T
U
0
0
K/AKT
S
0/6,5
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi
analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma
becerisi
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek özgün
yollar bulabilme becerisi
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme ve
akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
DERSİN
STATÜSÜ
Z
En
Yüksek
X
X
X
X
X
KODU
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
MBM902
Doktora Tez Önerisi / PhD Thesis Proposal
0
0
K/AKT
S
0/26
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
43
5
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme ve
akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
DERSİN
STATÜSÜ
Z*
KODU
MBM590
X
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
T
U
0
1
Seminer** / Seminar
K/AKT
S
0/6,5
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Yok
En
Düşük
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme ve
akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
**Seminer dersini sadece lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin
alması gerekmektedir.
DERSİN
STATÜSÜ
Z
KODU
MBM800
DOKTORA DERSİ VE İÇERİĞİ
Uzmanlık Alan Dersi / Special Studies
T
U
K/AKTS
4
0
4/4
İlişki Düzeyi
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri
araştırmalarda kullanabilme becerisi
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir
sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme
becerisi
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan
yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını
kullanma becerisi
Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak
yapabilme, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek
özgün yollar bulabilme becerisi
Literatür takibi, teknik sunum yapma ve dinleme ve
akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
Yok
En
Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
En
Yüksek
X
X
X
X
X
44
Önerilen Doktora Programına İlişkin Ders Planı
DERS
Lisansüstü Ders – 1
Lisansüstü Ders – 2
Lisansüstü Ders – 3
Lisansüstü Ders – 4
Uzmanlık Alan Dersi
Dönem Toplamı
Lisansüstü Ders – 5
Lisansüstü Ders – 6
Lisansüstü Ders – 7
Doktora Yeterlilik Sınavı
Uzmanlık Alan Dersi
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tez Önerisi
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tez Çalışması
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tez Çalışması
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tez Çalışması
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tez Çalışması
Dönem Toplamı
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tez Çalışması
Dönem Toplamı
GENEL TOPLAM
Türü
1. DÖNEM
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
2. DÖNEM
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
3. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
4. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
5. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
6. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
7. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
8. DÖNEM
Zorunlu
Zorunlu
AKTS
6,5
6,5
6,5
6,5
4
30
6,5
6,5
6,5
6,5
4
30
4
26
30
4
26
30
4
26
30
4
26
30
4
26
30
4
26
30
240
45
9. Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri
Tablo 5a. Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri (Ek-5)
Öğretim
Üyesinin AdıSoyadı
Akademik
Unvanı
Kadrosunun
Bulunduğu
Kurum ve Birim
(Bölüm, Anabilim
Dalı, vb.)
Çalışma
Esasları (Tam
veya Yarı
Zamanlı)
Başka Bir Lisansüstü
Programda Görevli
ise, Görevli Olduğu
Program Adı
Bursa Teknik Üniv.
Ahmed
Kayacier
Tam Zamanlı
Prof. Dr.
Gıda Mühendisliği
Bölümü
Doç. Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Bölümü
Tam Zamanlı
Doç. Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Bölümü
Tam Zamanlı
İdris Çerkez
Doç. Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Lif ve Polimer
Mühendisliği
A.B.D.
Tam Zamanlı
Ömer Koz
Doç.Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Kimya Bölümü
Tam Zamanlı
Mete Yılmaz
Doç. Dr.
Abdullah
Kemal Seçkin
Doç.Dr.
Faruk Demir
Deniz Uzunsoy
Bursa Teknik Üniv.
Biyomühendislik
Bölümü
Bursa Teknik Üniv.
Gıda Mühendisliği
Bölümü
Lif ve Polimer
Mühendisliği Anabilim
Dalı Yüksek lisans ve
Doktora programı
Tam Zamanlı
Tam Zamanlı
46
Ebru Devrim
Şam Parmak
Yrd.Doç.Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Bölümü
Ender Gökhan
Gece
Yrd.Doç.Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Kimya Bölümü
Tam Zamanlı
Ece ÜNÜR
YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.
Bursa Teknik Ünv.
Kimya Bölümü
Tam Zamanlı
Yrd.Doç.Dr.
Bursa Teknik Üniv.
Mekatronik
Mühendisliği ABD
Numan Yüksel
Tam Zamanlı
Tam Zamanlı
Mekatronik
Mühendisliği Anabilim
Dalı Yüksek lisans ve
Doktora programı
47
Tablo 5b: Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Doktora Programı Açılması
Yüksek Lisans Programının Başladığı Yıl: 2011-2012 Bahar Yarıyılı
Yüksek Lisans Programına Son Üç Yılda Kabul Edilen Öğrenci Sayısı: 28
Yüksek Lisans Programında Son Üç Yılda Mezun Edilen Öğrenci Sayısı:2
Yüksek Lisans Programından Son Üç Yılda İlişiği Kesilen Öğrenci Sayısı: 1
Yüksek Lisans Programında Mevcut Öğrenci Sayısı: 24
Bilgisayar ekipmanları, laboratuvarlar ve Kütüphanede süreli yayınlar hakkında bilgi: 90 bilgisayar, 7 laboratuvar ve 18 veritabanı aboneliği
Doktora Programına 1. Yıl 1.dönem için başlayacak tahmini öğrenci sayısı: 5
Programda görev alacak toplam Prof., Doç., Y.Doç. Sayısı: 11
Doktora Öğrenim Alanına Göre Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyelerinin Dağılımı
Öğretim Üyesi Dağılımı
Gıda Bilimleri
1
1 Prof. Dr.
Metalurji ve Malzeme Müh.
2
1 Doç. Dr. 1 Yrd. Doç.Dr.
Fizik
1
1 Doç. Dr.
Lif ve Polimer Müh.
1
1 Doç Dr.
Kimya
3
1 Doç. Dr. 2 Yrd. Doç. Dr.
Gıda Mühendisliği
1
1 Doç.Dr.
Balıkçılık Ve Su Bilimleri
1
1 Doç Dr.
Makine Müh.
1
1 Yrd. Doç. Dr.
ÖĞRETİM ÜYESİNİN
Doktora Eğitimi
Yurt Dışı Yurt İçi
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Toplam: 11
Kendi Üniversitesinde
Doktoralı Sayısı
Öğretim üyesinin
haftalık ders yükü
48
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
1999-2014
-
-
20
1
17
0
0
0
0
18
2006-2013
-
-
11
-
8
13 16
0
29
D: The University of
Birmingham İngiltere
15
1999-2013
4
-
8
-
4
6
18
0
22
L: Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniv.
Ulusal Bildiri
41
L: Hacettepe Üniv.
YL: Delaware Üniv.
D: Purdue Üniv.
Ulusal Makale
Lisans
Uluslar arası Bildiri
Doç. Dr. Faruk
L+YL+D: Fizik
Demir (1977)
Kitap/ Kitapta Bölüm
Metalurji ve
Malzeme Müh.
Diğer Uluslar arası
yayın Sayısı
L:Gıda Müh.
YL: Gıda Bilimleri
D:Gıda Bilimleri
Yılları (…..-…..)
arasında
Gıda Müh.
Prof.Dr.
Ahmed
Kayacıer
(1969)
SCI Yayın Sayısı
Lisans – Yüksek Lisans –
Lisans – Yüksek Lisans
Doktora Mezun Olunan
– Doktora Mezuniyet
Yükseköğretim
Alanı
Kurumunun Adı
Üniversitede
Kadrosunun
bulunduğu bölüm*
Ünvanı-AdıSoyadı –
Doğum
Tarihi Yıl
olarak
YL+D: Atatürk Üniv.
L+YL: Yıldız Teknik Ünv.
Metalurji ve
Malzeme Müh.
Doç. Dr.
Deniz
Uzunsoy
(1974)
Lif ve Polimer
Müh.
Doç. Dr. İdris L+YL: Tekstil Müh.
Çerkez (1983) D: Lif ve Polimer Müh.
Y+YL: Uludağ Ünv.,
D: Auburn Üniv.
13
2011-2013
-
1
9
1
-
0
19
0
19
Kimya Böl.
Doç. Dr. Ömer
L+YL+D: Kimya
Koz (1976)
L+YL+D: Ege Üniv.
12
2003-2014
-
-
16
-
8
20 12
0
32
L+YL+D: Metalurji ve
Malzeme Müh.
49
L+YL: Su Ürünleri
Biyomühendislik Doç.Dr. Mete
L+YL: Ege Üniv.
D: Fisheries and Aquatic
Müh.
Yılmaz (1976)
D: Florida Üniv.
Sciences
Gıda Müh.
Metalurji ve
Malzeme Müh.
Kimya Böl.
Kimya Böl.
Doç.Dr.
Ahmet Kemal
Seçkin(1970)
Yrd. Doç.Dr.
Ebru Devrim
Şam Parmak
(1975)
Yrd. Doç.Dr.
Gökhan Gece
(1977)
Ece Ünür
Yılmaz(1979)
7
2008-2012
4
-
9
3
1
0 0
0
0
L+YL+D: Gıda Müh.
L:Ege Ünv.
YL: Celal Bayar Ünv.
D: Ege Ünv.
24
2003-2012
1
-
4
18
7
0
3
0
0
L+YL+D: Metalurji ve
Malzeme Müh.
L: Sakarya Üniv.
YL+D: İstanbul Teknik
Üniv.
4
2008-2012
4
-
5
1
4
3
13
0
16
L+YL+D:Kimya Böl.
L+YL: Çukurova Üniv.
D: Ankara Üniv.
13
2008-2013
1
-
8
1
2
5
3
0
0
L+YL: Orta Doğu Teknik
Ünv.
D:Florida Ünv.
8
2005-2013
-
-
8
-
-
8
13
0
21
L+YL+D:Uludağ Üniv.
6
2006-2014
2
-
1
-
6
0
0
0
0
L: Çift Anadal
KimyaBöl.-Kimya Müh.
YL+D: Kimya Böl.
Yrd. Doç.Dr.
Mekatronik Müh. Numan Yüksel L+YL+D:Makine Müh.
(1977)
* Öğretim Üyesi üniversitenin kadrosunda ise bu sütuna yazılacak, başka üniversiteden görevlendirme ise üniversitesi ve görevlendirme şekli belirtilerek,
görevlendirme yazıları dosyaya eklenecektir.
50
10. Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri
Öğretim üyelerinin özgeçmişleri Ek 1’de sunulmuştur.
11. Yardımcı Personel
Bölümümüzde
yardımcı
personel
statüsünde
çalışan
uzman
veya
teknisyen
bulunmamaktadır.
12. Önerilen Doktora Programı İçin Mevcut Laboratuvarların ve Cihazların Listesi
Üniversitemiz bünyesinde ilgili laboratuvarların gerek donanım ve gerekse diğer
altyapıları önemli ölçüde tamamlanmış olup toplam laboratuvar uygulamalı alanı mevcut
durumda 85 metrekare civarındadır. Bununla birlikte gerekmesi durumunda işbirliği halinde
olunan diğer anabilim dallarına ait laboratuvarlar da kullanılabilecektir. Tamamlanmak üzere
olan, mevcut durumda araştırma ve öğretim amaçlı kullanılabilecek belli başlı cihazlar
aşağıda verilmiştir:

Optik Mikroskop ve Görüntü Analiz Sistemi

Makro Sertlik Ölçümü

Endüstriyel Kesme

Mikro Sertlik Ölçümü

TG/DTA

Etüv

Kül Fırını

Vakumlu Fırın

Hassas Kesme

Sıcak Monte

Zımparalama – Parlatma Cihazları

Darbe Test Cihazı

Fire Testing Technology

X-Işınları Spektroskopi Cihazı (WDXRF)

FT-IR Spektrometre

UV-VIS Spektrofotometre

UV-VIS-NIR Spektrofotometre

Stereo Mikroskop
51

DSC - Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

TGA - Termal Gravimetrik Analizör

DMA - Dinamik Mekanik Analizör

Rotary Evaporatör

Nem Tayin Cihazı

Tane Boyutu Ölçüm Cihazı

Yüksek Enerjili Öğütme Cihazı

Santrifüj Cihazı

Hidrolik Pres

Triboloji Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Karıştırıcı

Yoğunluk tayin cihazı (Piknometre)
Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve ortak kullanılacak olan laboratuvarların listesi
aşağıda verilmiştir. Üniversitemiz cihaz envanterinin listesi aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Ayrıca, Bursa’da bulunan TÜBİTAK BUTAL (Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı) ile
üniversitemiz arasında yapılan anlaşma sonucunda, lisansüstü eğitim öğrencilerimiz
çalışmalarında, Bursa TÜBİTAK BUTAL test ve analiz laboratuvarlarının tüm imkânlarından
faydalanacaktır.
Sayısı
Alan (m2)
Bilgisayar Lab.
1
85
Malzeme Lab.
1
85
Lif ve Polimer Lab.
1
85
Kimya Lab.
1
85
Kimya Müh. Lab
1
85
Makine Müh. Lab
2
85
Mekatronik Lab.
1
85
Laboratuvar
52
13. Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Bilgisayar ve Ekipmanları
Bölümümüzde tüm öğretim elemanlarının bilgisayarları mevcuttur. Üniversite bünyesinde
lisansüstü öğrencilere yönelik dersler için 90 bilgisayar içeren bir adet derslik ve 10 adet akıllı
sınıf mevcuttur. Bu derslikler öğrencilerin internet ve diğer bilgisayar kullanımı gerektiren
çalışmalarında rahatça kullanımları ve yaptıkları çalışmaları sunmaları için sürekli açık
tutulmaktadır. Bilgisayar uygulaması gerektiren tüm dersler de bu laboratuvarda
gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar aynı zamanda projeksiyon cihazı ve perdesi ile
desteklenmiştir.
14. Lisansüstü Öğrencileri için Mevcut Bilgisayar İmkânları
Üniversite bünyesinde lisansüstü öğrencilerine yönelik dersler için 90 bilgisayar içeren
derslik mevcuttur. Bu derslik öğrencilerin internet ve diğer bilgisayar kullanımı gerektiren
çalışmalarında rahatça kullanımları için sürekli açık tutulmaktadır.
15. Önerilen Programla ilgili Olarak Üniversitemiz Kütüphanesinde Bulunan Sürekli
Yayınlar ve Elektronik Veri Tabanları
Abone veri tabanları:
-
Ebscohost: http://search.ebscohost.com/
-
Sciverse Sciencedirect: http://www.sciencedirect.com/
-
IEEE Xplore: http://ieeexplore.ieee.org
-
Taylor&Francis:http://www.tandfonline.com/
-
Web of Science: http://www.isiknowledge.com/
-
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com/
-
Hiperkitap: http://web.ebscohost.com/
-
Springer: http://www.springerlink.com
-
Proquest: http://search.proquest.com
-
Thieme chemistry: http://www.science-of-synthesis.com
-
MSIT: http://www.msi-eureka.com
53
-
Knovel:http://www.knovel.com
-
Sage journals: http://online.sagepub.com/
-
SciFinder: https://scifinder.cas.org/
-
ACS publications: http://pubs.acs.org/
Açık erişim veri tabanları:
-
ULAKBİM ulusal veri tabanları: http://uvt.ulakbim.gov.tr
-
Mitos ulusal açık erişim sistemi: http://www.mitosweb.com/
-
DOAJ: http://www.doaj.org
Ulusal kataloglar:
-
TO-KAT (Ulusal toplu katalog): http://www.toplukatalog.gov.tr/
-
ULAKBİM Süreli yayın kataloğu: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog/
-
Milli kütüphane: http://mksun.mkutup.gov.tr
16. Önerilen Doktora Programın İnterdisipliner Niteliği
Açılması talep edilen İleri Teknolojiler Ana bilim dalı doktora programı disiplinlerarası
nitelikte olup farklı bölümler ile (Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Nano Teknoloji,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği,
Enerji
Sistemleri Mühendisliği,
Lif
ve Polimer
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Fizik ve Kimya bölümleri ) disiplinerarası çalışmalar yapabilecektir.
a.Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer doktora programlarından farkları,
Açılması talep edilen doktora programı, üniversitemizdeki diğer doktora programları ile
temelde uygulamaya dayalı araştırma eğitimi verecek olması ve diddiplinler arası olması
nedeniyle farklılık göstermektedir. Doktora programımız kapsamında güncel nano teknoloji,
biyoteknoloji araştırma ve uygulama konularının teorik ve pratik öğretimi ve bu konular
üzerinde uluslararası çalışmalar gerçekleştirerek büyük akademik ve endüstriyel fayda
sağlama hedefleri yer almaktadır.
54
b. Mevcut doktora programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde şu anda Kimya Mühendisliği, Lif ve
Polimer Mühendisliği ve Makine Mühendisliği, doktora programları vardır. Açılması
düşünülen program için bölümün öğretim kadrosu yeterli düzeydedir. Üstelik programın
açılmasıyla oluşacak konu çeşitliliği ile diğer doktora programlarına zenginlik katacaktır.
c.Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, v.b.) gerektirip
gerektirmediği,
BTÜ’ nün mevcut fiziksel alanı doktora programını uygulamak için yeterlidir. Ek bir
fiziki alana ihtiyaç duyulmamaktadır.
d.Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,
Doktora programı açılması ile üniversitemizde önemli düzeyde ek külfet meydana gelmesi
beklenmemektedir. Bu programın açılması ile oluşacak küçük ölçekli mali külfet ise araştırma
projeleri aracılığı karşılanabilecektir. Tüm doktora projeleri bir araştırmaya dayalı
olacağından projelendirme yoluyla maddi kaynak yaratılması proje danışmanı ve araştırıcının
sorumluluğunda olacaktır.
e.Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara
bilimsel hazırlık programı uygulanıp uygulanmayacağı; uygulanacak ise, programın ne
şekilde düzenleneceği, somut olarak açıklanmalıdır.
Doktora programında farklı disiplinlerden gelecek olan öğrencilere bilimsel hazırlık
programı uygulanmayacaktır. Ancak danışman öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde
öğrenciye fazla ders aldırabilir. Uygulanacak olan program doktora mülakatı sırasındaki jüri
tarafından belirlenerek Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğine uygun olarak
yürütülecektir.
55
EK - 1
Önerilen Doktora Programında
Görev Alacak
Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
4. Öğrenim Durumu
: Ahmed KAYACIER
: 30.07.1969
: Prof. Dr.
:
Derece
Lisans
Alan
Gıda Mühendisliği
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
1991
Y. Lisans
Gıda Bilimleri
Delaware Üniversitesi
1996
Doktora
Gıda Bilimleri
Purdue Üniversitesi
2000
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
: 30 Mart 2003
: 3 Aralık 2007
: 9 Ocak 2013
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Telcioğlu, A., “Farklı tatlandırıcı ve süt tiplerinin düşük kalorili salep içeceğinin
reolojik özelliklerine etkisi”, Erciyes Üniversitesi, 2006.
2. Cankurtaran, M.; “Kızartılmış buğday cipsi üretimi ve elde edilen buğday cipslerinin
kalite özelliklerinin belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi, 2008.
3. Karaman, S., “Çay veya bazı bitki çayları ile aromatize edilmiş dondurma üretim
olanaklarının araştırılması”, Erciyes Üniversitesi, 2009.
4. Taşkırdı, Y., “Karabuğday ile zenginleştirilmiş buğday cipslerinin tekstürel ve duyusal
özelliklerinin belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi, 2011.
5. Tekin, F. B. “Patates ve buğday unu esaslı alternatif çerez gıda formülasyonlarının
geliştirilmesi”, Erciyes Üniversitesi, 2013.
56
6.2. Doktora Tezleri
1. Karaman, S., “Çeşitli biopolimerlerin moleküler yapıya bağlı olarak reolojik
özelliklerinin modellenmesi ve çeşitli model sistemlerin stabilizasyonuna moleküler
yapının etkisi”, Erciyes Üniversitesi, 2014.
2. Cankurtaran, M., “Çeşni maddeleri ve ekstraları ilavesiyle fonksiyonel özellikli çerez
gida üretimi”, Erciyes Üniversitesi, (devam ediyor).
3. Yıldırm, E., “Probiyotik yoğurt tüketiminin hipertansiyon üzerine etkisi”, Erciyes
Üniversitesi, (devam ediyor).
4. Yüksel, F., “Bayat ekmeklerin çerez gıda üretiminde kullanım olanaklarının
araştırılması”, Erciyes Üniversitesi, (devam ediyor).
5. Telcioğlu, A., “Lavaş ekmeklerinde doğal antioksadanlar kullanarak raf ömrü ve
biyoaktif özelliklerin geliştirilmesi”, Erciyes Üniversitesi, (devam ediyor).
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Yuksel, F., Karaman, S. Kayacier, A. 2014. Enrichment of wheat chips with omega-3
fatty acid by flaxseed addition: Textural and some physicochemical properties. Food
Chemistry, 145: 910-917.
2. Kayacier, A., Yüksel, F., Karaman, S. 2014. Dynamic mechanical spectra of selected
Turkish honeys: Construction of predictive models for complex viscosity using two
different nonlinear modeling techniques. International Journal of Food Properties, 17:
93-110.
3. Kayacier, A., Yüksel, F., Karaman, S. 2014. Response Surface Methodology Study for
Optimization of Effects of Fiber Level, Frying Temperature, and Frying Time on Some
Physicochemical, Textural, and Sensory Properties of Wheat Chips Enriched with
Apple Fiber. Food and Bioprocess Technology, 7(1): 133-147.
4. Karaman, S., Toker, T.S., Yüksel, F., Çam, M., Kayacier, A., Dogan, M. 2014.
Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon-based ice cream:
Technique for order preference by similarity to ideal solution to determine optimum
concentration. Journal of Dairy Science, 97(1):97-110.
5. Sagdic, O., Ozturk, I., Yetim, H., Kayacier, A., Dogan, M. 2014. Mineral contents and
nutritive values of the pomaces of commercial Turkish grape (Vitis vinifera L.)
varieties. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 6 (1): 89-93.
6. Karaman, S., Toker, O.S., Çam, M., Hayta, M. , Doǧan, M., Kayacier, A. 2014.
Bioactive and Physicochemical Properties of Persimmon as Affected by Drying
Methods. Drying Technology, 32(3): 258-267.
57
7. Toker O., Karaman, S., Yuksel, F., Doğan, M., Kayacier, A., Yilmaz, M.T. 2013.
Temperature Dependency of Steady, Dynamic, and Creep-Recovery Rheological
Properties of Ice Cream Mix, Food and Bioprocess Technology, 6: 2974-2985.
8. Dogan, M. Kayacier, A. Toker, O.S., Yilmaz, M.T., Karaman, S. 2013. Steady,
Dynamic, Creep, and Recovery Analysis of Ice Cream Mixes Added with Different
Concentrations of Xanthan Gum. Food and Bioprocess Technology, 6 (6): 1420-1433.
9. Karaman, S., Yilmaz, M. T., Kayacier, A. 2013. Mathematical approach for two
component modeling of salep-starch mixtures using central composite rotatable design:
Part II. Dynamic oscillatory shear properties and applicability of Cox-Merz rule, Food
Hydrocolloids,31: 277-288.
10.Yilmaz, M. T., Karaman, S., Kayacier, A. 2013. Mathematical approach for two
component modeling of salep–starch mixtures using central composite rotatable design:
Part I. Physicochemical and steady shear properties. Food Hydrocolloids, 31: 49-60.
11.Tornuk, F., Karaman, S., Ozturk, I., Toker, O.S, Taştemur, B., Sagdic, O., Doğan, M.,
Kayacier, A. 2013. Quality Characterization Of Artisanal And Retail Turkish Blossom
Honeys: Determination Of Physicochemical, Microbiological, Bioactive Properties And
Aroma Profile. Industrial Crops and Products, 46: 2013, Pages 124–131.
12.Karaman and Kayacier, A. 2012. Rheology of Ice Cream Mix Flavored with Black Tea
or Herbal Teas and Effect of Flavoring on the Sensory Properties of Ice Cream. Food
and Bioprocess Technology, 5(8), 3159-3169.
13.Yilmaz, M. T., Karaman, S., Kayacier, A. Dogan, M., Yetim, H. 2012. Construction of
Predictive Models to Describe Apparent and Complex Viscosity Values of O/W Model
System Meat Emulsions Using Adaptive Neuro – Fuzzy Inference System (ANFIS) and
Artificial Neural Networks (ANN). Food Biophysics, 7:329–340.
14.Karaman S., Ozturk I., Yalcin H., Kayacier, A. and Sagdic O., 2012. Comparison of
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System and Artificial Neural Networks for estimation
of oxidation parameters of sunflower oil added some natural byproduct extracts, Journal
of the Science of Food and Agriculture. 92 (1), pp. 49-58.
15.Karaman, S., Yilmaz, M.T.Y., Cankurt, H., Kayacier, A., Sagdic, O. 2012 .Linear
creep and recovery analysis of ketchup–processed cheese mixtures using mechanical
simulation models as a function of temperature and concentration. Food Research
International, 48(2), 507-519.
16.Karaman, S., Yilmaz, M.T.Y., Ertugay, M.F., Baslar, M., Kayacier, A. 2012. Effect of
ultrasound treatment on steady and dynamic shear properties of glucomannan based
salep dispersions: Optimization of amplitude level, sonication time and temperature
using response surface methodology. Ultrasonics Sonochemistry, 19(4), 928-938.
17.Yilmaz, M. T., Karaman, S., Dogan, M., Yetim, H, Kayacier, A. 2012.
Characterization of O/W model system meat emulsions using shear creep and creep
recovery tests based on mechanical simulation models and their correlation with texture
profile analysis (TPA) parameters. Journal of Food Engineering, 108 (2), 327-336.
58
18.Toker, O. S., Yilmaz, M. T., Karaman, S. Dogan, M., Kayacier, A. 2012. Adaptive
Neuro-Fuzzy inference system and artificical neural network estimation of apparent
viscosity of ice-cream mixes stabilized with different concentrations of xanthan gum.
Applied Rheology, 22(6): 1-11 Article Number: 63918.
19.Karaman, S. and Kayacier, A. 2011. Effect of temperature on rheological
characteristics of molasses: Modeling of apparent viscosity using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie (Food
Science and Technology), 44(8), 1717-1725.
20.Karaman, S., Yilmaz, M.T., Kayacier, A., 2011. Simplex lattice mixture design
approach on the rheological behavior of glucomannan based salep-honey drink
mixtures: An optimization study based on the sensory properties, Food Hydrocolloids,
25(5),1319-1326.
21.Yılmaz, M.T., Karaman,S., Cankurt, H., Kayacier, A., Sagdic, O. 2011. Steady and
dynamic oscillatory shear rheological properties of ketchup-processed cheese mixtures:
Effect of temperature and concentration", Journal of Food Engineering, 103, 197-210.
22.Yalcin, H., Ozturk, I., Karaman, S., Kisi, O., Sagdic, O., Kayacier, A. 2011. Prediction
of Effect of Natural Antioxidant Compounds on Hazelnut Oil Oxidation by Adaptive
Neuro-Fuzzy Inference System and Artificial Neural Network. Journal of Food Science
76(4),T112-T120.
23.Karaman S., Yilmaz M.T., Dogan M., Yetim H., Kayacier A., 2011. Dynamic
oscillatory shear properties of O/W model system meat emulsions: Linear viscoelastic
analysis for effect of temperature and oil concentration on protein network formation,
Journal of Food Engineering, 107, 241-252.
24.Ozturk, I., Golec, A., Karaman, S., Sağdıç, O., Kayacier, A. 2010. Evaluation of
Listeria monocytogenes Survival in Ice Cream Mixes Flavoured with Herbal Tea Using
Taguchi Method. Foodborne Pathogens and Disease, 7 (10) 1263-1267.
25.Kayacier, A. and Karaman, S. 2008. Rheological And Some Physico-Chemical
Characteristics of Selected Turkish Honeys. Journal of Texture Studies, 39: 17-27.
26.Dogan, M., Kayacier, A. and Ic, E. 2007. Rheological characteristics of some food
stabilizers processed with gamma-irradiation. Food Hydrocolloids, 21: 392-396.
27.Telcioglu, A. and Kayacier, A. 2007. The Effect of Sweeteners and Milk Type on the
Rheological Properties of Reduced Calorie Salep Drink. African Journal of
Biotechnology, 6: 465-469.
28.Dogan, M. and Kayacier, A. 2007. The Effect of Ageing at Low Temperature on The
Rheological Characteristics of Kahramanmaras-Type Ice-Cream Mix. International
Journal of Food Properties, 10(1): 19-24.
59
29.Kundakci, A., Kayacier, A. and Ergonul B. 2007. Effect of starter culture and
packaging on the chemical, microbiological and sensory quality of turkish soudjouck
(sucuk). International Journal of Food Properties, 10: 537-547.
30.Yetim, H., Kayacier, A., Kesmen, Z. and Sagdic, O. 2006. The effect of nitrite on the
survival of Clostridium sporogenes and the autoxidation properties of the kavurma.
Meat Science 72: 206-210.
31.Kayacier, A. and Dogan, M. 2006. Rheological properties of some gums-salep mixed
solution. Journal of Food Engineering, 72(3): 261-265.
32.Yapar, A., Atay, S., Kayacier, A. and Yetim, H. 2006. Effects the Different Level of
Salt and Phosphate on Some Emulsion Attributes of the Common Carp (Cyprinus
carpio L.,1758). Food Hydrocolloids, 20(6):825-830.
33.Kayaardı, S., Kundakçı, A., Kayacier, A. and Gök, V. 2006. Sensory and Chemical
Analysis of Doner Kebab Made from Turkey Meat. Journal of Muscle Foods,17(2):
165-173.
34.Kayaardı, S., Durak, F., Kayacier, A. and Kayaardı, M. 2005.Chemical characteristics
of kavurma with selected condiments. International Journal of Food
Properties,8(3):513-520.
35.Kayacier, A. and Singh,R. K. 2004. Application of effective diffusivity approach for
the moisture content prediction of tortilla chips during baking, LebensmittelWissenschaft und-Technologie (Food Science and Technology), 37(2), 275-281.
36.Dogan, M. and Kayacier, A. 2004. Rheological Properties of Reconstituted Hot Salep
Beverage. International Journal of Food Properties (7(3):683-691.
37.Kayacier, A. and Singh, R. K. 2003. Effect of mono- and diglyceride addition on baked
tortilla chips and their storage properties, Journal of Food Processing and Preservation.
27(1)1-8.
38.Kayacier, A. and Singh, R.K. 2003. Textural properties of baked tortilla chips. ,
Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie (Food Science and Technology) 36: 463466.
39.Kayacier, A. and Singh, R.K. 2002. Glass transition studies of baked tortilla chips
using dynamic mechanical thermal analysis. Lebensmittel-Wissenschaft undTechnologie (Food Science and Technology),35: 34-37.
40.Esturk, O., Kayacier, A. and Singh, R.K. 2000. Reduction of oil uptake in deep fried
tortilla chips. Food Science and Technology International, 6(5): 425-431.
41.Kayacier, A. and Singh, R.K. 1999. Rheological properties of deep fried tortillas
prepared with hydrocolloids. International Journal of Food Properties, 2(2): 185-193.
60
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1. Yuksel, F., Karaman, S. , Gurbuz M. and Kayacier, A. 2013. Effect of Different flour
formulations on texture profile and Stress Relaxation Parameters of Turkish Bagel
(simit) dough. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to
Caucasus, 24-26 October, Struga-Ohrid Macedonia.
2. Yuksel, F., Gurbuz M., Karaman, S. and Kayacier, A. 2013. Enrichment of Traditional
Home Made Noodle with Apple Fiber: Physicochemical and Textural Properties. The
2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26
October, Struga-Ohrid Macedonia.
3. Karaman,S., Yuksel, F. and Kayacier, A. 2013. Rheological and Some
Physicochemical Characteristics of Traditional Salep Beverage Sweetened with Grape
Molasses (Pekmez). The 2nd International Symposium on Traditional Foods from
Adriatic to Caucasus, 24-26 October, Struga-Ohrid Macedonia.
4. Yuksel, F., Karaman, S. and Kayacier, A. 2012. Simplex lattice mixture design
approach for the production of wheat chips enriched with different legume flours:
Optimization of textural characteristics. 6th International Symposium on Food
Rheology and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
5. Dogan, M., Kayacier, A., Toker, Ö., Yilmaz, M.T., Karaman, S., 2012. Modeling of
apparent viscosity of ice cream mix stabilized with xanthan gum using adaptive neuro
fuzzy inference system. 6th International Symposium on Food Rheology and
Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
6. Toker, Ö., Karaman, S., Yüksel, F., Dogan, M., Kayacier, A., Yilmaz, M.T., 2012.
Creep and recovery experimental investigation to evaluate viscoelastic properties of
ice cream mix: Effect of temperature. 6th International Symposium on Food Rheology
and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
7. Karaman, S., Toker, O.S., Yuksel, F., Kayacier, A., Dogan, M. , Physicochemical,
sensorial and textural characterisitcs of ice cream enriched with persimmon puree. 6th
International Symposium on Food Rheology and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich,
Switzerland.
8. Kayacier, A., Yuksel, F., and Karaman,S. 2011. Response surface methodolgy study
for textural and some physicochemical characteristics of wheat chips enriched with
flaxseed. 4th International Congress on Food and Nutrition, 12-14 October, 2011,
İstanbul, Turkey.
9. Yuksel, F., Karaman,S. and Kayacier, A. 2011. Physicochemical and sensory
properties of wheat chips enriched with apple fiber: Optimization of fiber level, frying
temperature and frying time using response surface methodology. 4th International
Congress on Food and Nutrition, 12-14 October, 2011, İstanbul, Turkey.
61
10. Karaman, S., Kayacier, A. and Yilmaz, M. T. 2011. Construction of predictive
models for the estimation of rheological parameters of model molasses system using
adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). International Food Congress: Novel
Approaches in Food Industry. 26-29 May, 2011, İzmir Turkey.
11. Doğan M., Sarioglu K., Kayacıer A., Göksel M., Oral R., Toker Ö., 2011.
Rheological And Chemical Properties Of Prebiotic Butter Cream:Effect Of Storage
Time", Rheology Trends: from nano to macro systems, , 7-9 September 2011, Lisbon,
Portugal.
12. Karaman, S., Karaman, K. and Kayacier, A. 2010. Rheological and some
physicochemical properties of foam halva, a traditional dessert. The 1st International
Symposium on “Tradional Foods from Adriatic to Caucasus”, 15 – 17 April 2010,
Tekirdağ, Turkey.
13. Kayacier, A., O. Sagdic, , Nanotechnology and foods, Taibah International Chemical
Conference, 23-25 March 2009, Medinah, Saudi Arabia.
14. Hayta, M., Kayacier, A. and Karaman, 2009. S. Reduction of Acrylamide Formation
in Cereal Products. Food Science, Engineering and Technologies, 23-24 October,
Plovdiv-Bulgaria
15. Sagdic, O., Ozkan, G., Kayacier, A., and Yetim, H. 2007. Phenolic compounds,
antioxidant and antiradical activities of the pomace extracts of the commercial Turkish
grape varieties. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24 - 26 October
2007, Istanbul, Turkey.
16. Kayacier, A. ve A. Telcioglu. 2006. “Rheological Properties of Salep Drink Prepared
with Sweetener,” International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF),
Congress Proceedings, p. 108, University of Patras, 18 - 21 June, Rio - Patras, Greece.
17. Kayacier, A. ve M. Cankurtaran. 2006. “The Use OF Some Hydrocolloids in the
Reduction of Oil Content of Corn Chips,” International Congress on Bioprocesses in
Food Industries (ICBF), Congress Proceedings, p. 65, University of Patras, 18 - 21
June, Rio - Patras, Greece.
18. Doğan, M. Kayacier, A. and Oral, R.A. 2005. Technological properties in dairy foods
of oligofructose and inulin. 1st International Food and Nutrition Congress, Abstract
Book, p. 148, Istanbul, TURKEY.
19. Kayacier, A. ve M. Dogan. 2005. “The Application of High Pressure In CheeseMaking,” 1st International Food and Nutrition Congress, Abstract Book, p. 148,
Istanbul, TURKEY.
20. Dogan, M., Yilmaz, H. and Kayacier, A. Content of 5-Hydroxymethyl furfural in
commercial non-fat dry milk. International Dairy Symposium 24-28 May 2004,
Isparta _TURKEY
62
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Karaman, S. and Kayacier, A. 2010. Rheological Characteristics of Traditional Salep
Drink Flavored With Cocoa Powder. Gıda, 35 (6): 397-401.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Yüksel, F., Kayacıer, A., Karaman, S. 2012. Arpa unu ilaveli buğday cipslerinin bazı
tekstürel ve fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 1012 Ekim 2012, Hatay.
2. Karaman, S. ve Kayacıer, A. 2009. Salep içeceğinde kullanılan hidrokolloidlerin
ürünün reolojik özellikleri bakımından etkileşimi, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri
Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
3. Kök, M. Ş. Kayacıer A. ve Karaman, S. Guar ve Karob gamın Ayranın reolojik
özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri
Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
4. Karaman, S., Öztürk, İ., Sağdıç, O. ve Kayacıer, A. 2009. Üç farklı bitki çayı ile
demlenen sütün fizikokimyasal ve duyusal özellikleri, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri
Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
5. Karaman, S. ve Kayacıer, A. 2009. Geleneksel Olarak Üretilen Nar Ekşisi İle Nar
Sosunun Bazı Fizikokimyasal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. II. Geleneksel
Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van.
6. Dogan, M., Kayacıer, A., Kesler, Y. ve Karaman S. 2009. Geleneksel olarak üretilen
Kuşburnu (rosa canina L.) marmeladının reolojik özelliklerinin belirlenmesi. II.
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van.
7. Kayacıer, A. ve Karaman, S. 2008. Kayısı ve Andız Pekmezlerinin Reolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
8. Kayacıer, A. ve Karaman, S. 2008. Balların Reolojik Karakterizasyonu. Türkiye 10.
Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
9. Kesler, Y., Doğan M., Karaman, S. ve Kayacıer, A. 2008. Kan basıncını düşürücü süt
kaynaklı peptidler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
10. Karaman, S. Kesler, Y., Kayacıer, A. ve Doğan M. 2008. Mesir Macunun reolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
11. Kesler, Y., Karaman, S., Doğan M., ve Kayacıer, A. 2008. Ekstrüzyon prosesi ile
gıdaların tekstürizasyonu. . Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
12. Kayacıer, A. ve M. Doğan, 2005. Radyasyon Uygulamasının Gıdaların
Sindirilebilirlik Özelliklerine Etkisi,” IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojisi
Kongresi, İzmir
63
13. Kayacıer, A. ve Doğan, M. 2005. Peynir Altı Suyu Tozu ve Guar Gum Karışımının
Reolojik Özellikleri, Gıda Kongresi 2005, 478-481, İzmir,
14. Doğan, M., Kayacıer, A. ve Oral, R.A. 2005. Hazır toz üretiminde kullanılan
karıştırıcılar. Gıda Kongresi 2005, 79-82, İzmir.
15. Doğan, M., Kayacıer, A. ve Oral, R.A. 2004. Süt ve
hydroxymethykfurfural (HMF) içeriği. Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa.
ürünlerinin
16. Yetim, H., Z. Kesmen ve A. Kayacıer, 2003. Et Endüstrisinde Yüksek Basınç
Uygulamaları,” III. Gıda Mühendisliği Kongresi, 171-187, Ankara, 2003.
17. Kayacıer A. Aroma Maddeleri Emiliminin Gıda Ambalajı Olarak Kullanılan
Plastiklerin İçerdiği Kristalin Miktarına Etkileri,” Türkiye 7. Gıda Kongresi, 285-292,
Ankara, 2002.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası Atıflar
SCI tarafından dergilerde toplam atıf sayısı (kendine yapılan atıflar hariç): 297
h-indeks : 11
8. Projeler
1. TÜBITAK TOVAG – 112O778. Proje Yürütücüsü. Bayat ekmeklerin çerez gıda
üretiminde değerlendirilmesi: Fizikokimyasal, reolojik, duyusal, tekstürel ve
fonksiyonel etkiler. 2013.
2. NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), FBA-12-4106. Proje Yürütücüsü. Farklı
protein tiplerinin transglutaminaz enzimi ile muamelesi sonucu ara yüzey özellikleri
üzerindeki değişimin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi. 2012.
3. TEZ PROJESİ, Doktora, FBD-12-4103. Proje Yürütücüsü. Çeşitli meyve posaları,
çeşni maddeleri ve ekstraktlarının ilavesiyle fonksiyonel özellikli patates cipsi üretimi
ve elde edilen cipslerin kalite özellikleri ve depolama stabilitelerinin belirlenmesi.
Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2012.
4. TEZ PROJESİ, Doktora, FBD-12-4 4024. Proje Yürütücüsü. Çeşitli Biopolimerlerin
Moleküler Yapıya Bağlı Olarak Reolojik Özelliklerinin Modellenmesi ve Çeşitli
Model Sistemlerin Stabilizasyonuna Moleküler Yapının Etkisi. Erciyes Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2012.
5. TÜBİTAK, TOVAG -109O784. Araştırmacı.
Kalorisi azaltılmış prebiyotik
kahvaltılık modifiye tereyağı ve krema üretimi. 2009.
64
6. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBY09-1001 . Proje Yürütücüsü. Kızartılmış
patateslerde kızartma yağı, kızartma sıcaklığı ve süresinin trans yağ asidi oluşumu
üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2009.
7. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBY-9-997. Proje Yürütücüsü. Karabuğday ile
zenginleştirilmiş buğday cipslerinin tekstürel ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi.
Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2009.
8. NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), FBT-07-85. Proje Yürütücüsü. Çeşitli
lif maddeleri ilavesiyle fonksiyonel özellikli mısır ve buğday cipsi üretimi. Erciyes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2008.
9. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-07-87. Proje Yürütücüsü. Bazı bitkisel çay
ekstraktlarının dondurma üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması ve üretilen
dondurmaların fiziksel, kimyasal ve reolojik özelliklerinin incelenmesi. Erciyes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2007.
10. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-07-85. Proje Yürütücüsü. Çeşitli baklagil unları
ilavesi ile besin değeri zenginleştirilmiş mısır cipsleri üretimi ve bu ürünlerin enerji
değeri ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi. 2007.
11. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-06-49. Proje Yürütücüsü. Kızartılmış buğday
cipsi üretimi ve elde edilen buğday cipslerinin kalite özeliklerinin belirlenmesi.
Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2006.
12. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-06-16. Proje Yürütücüsü. Düşük kalorili salep
içeceği formülasyonlarının geliştirilmesi ve farklı tadlandırıcıların salebin çeşitli
reolojik, kimyasal ve duygusal özelliklerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi. 2006.
13. GÜDÜMLÜ PROJE, 06-AY-10. Araştırmacı. Anorganik, gıda ve organik polimer
esaslı lif örneklerinin diferansiyel taramalı kalorimetre(dsc) cihazı ile ısıl özelliklerinin
incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2006.
14. TÜBİTAK TOVAG-105O 154. Araştırmacı. Üzüm Posasının Antimikrobiyal ve
Antioksidan Katkı Olarak Gıda Sanayinde Değerlendirilmesi. 2005.
15. DPT Projesi, 2003K12042. Araştırmacı. Diyet Toz Gıda Üretimi, Devlet Planlama
Teşkilatı. 2004
16. NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), FBA-03-39. Proje Yürütücüsü. Çeşitli
gum (sakız) maddeleri kullanımı ile düşük yağ içeriğine sahip kızartılmış mısır cipsleri
üretimi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2003.
9. İdari Görevler
1. Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği 2014-
65
2. Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 2014 3. TÜBİTAK TOVAG Gıda Danışma Kurulu Üyeliği 2013-2014
4. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği 2013 – 2014
5. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2012 –2014
6. Erciyes Üniversitesi Bologna Eş Güdüm Komisyonu Üyesi 2011 – 2014
7. Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı 2010 – 2013
8. Gıda Mühendisliği İntibak ve Mezuniyet Komisyonları Başkanlığı 2003 – 2013
9. Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı 2003-2009
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik Uygulama
Güz
İstatistiksel Veri Analizleri
(Lisansüstü)
3
0
Makale Yazım Teknikleri
(Lisansüstü)
3
0
Kütle ve Enerji Denklikleri
3
0
Temel İşlemler
3
0
3
0
Mühendislik Çalışmalarında
İstatistiksel Yöntemler
3
0
İngilizce İleri Okuma Teknikleri
2
0
Özel Gıdalar
2
0
İstatistiksel Veri Analizleri
(Lisansüstü)
Statistical Data Analysis
(Lisansüstü)
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
2012-2013
Gıda
Muhafaza
(Lisansüstü)
Bahar
2013-2014 Güz
Yöntemleri
66
Temel İşlemler
3
0
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Faruk DEMİR
2. Doğum Tarihi: 03.09.1977
3. Unvanı: Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
Fizik
Kahramanmaraş
Yıl
Sütçü
2000
İmam Üni.
Y. Lisans
Fizik
Atatürk Üniversitesi
2004
Doktora
Fizik
Atatürk Üniversitesi
2009
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
: Mart 2009
Doçentlik Tarihi
: 15 Mart 2012
Profesörlük Tarihi
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

X veya γ Işını Soğuran Camların Etkin Atom ve Elektron Numaralarının
Hesaplanması Öğrenci: Şerif Ermiş, Bursa, 2014.
6.2.Doktora Tezleri
67
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Un Adem, Demir Faruk, et al., Determination of mass attenuation coefficients,
effective atomic numbers and effective electron numbers for heavy-weight and normalweight concretes, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 80 p. 73-77,2013.
2. Demir Faruk, Un Adem, et al., Radiation transmission of colemanite, tincalconite and
ulexite for 6 and 18 MV X-rays by using linear accelerator, Applied Radiation and
Isotopes, Vol:.73 p. 1-5, 2013.
3. Demir F., Budak G., Sahin R., et al. , Determination of radiation attenuation
coefficients of heavyweight and normal-weight concretes containing colemanite and
barite for 0.663 MeV gamma-rays, Annals of Nuclear Energy, Vol. 38, No: 6, pp.
1274-1278, 2011
4. Korkut Turgay, Un Adem, Demir Faruk, et al., Neutron dose transmission
measurements for several new concrete samples including colemanite, Annals of
Nuclear Energy, Vol. 38, Issue 7, p. 996-998, 2010
5. Demir F., Budak G., Sahin R., et al., Radiation transmission of heavyweight and
normal-weight concretes containing colemanite for 6 MV and 18 MV X-rays using
linear accelerator, Annals of Nuclear Energy, Vol. 37, Issue 3, pp. 339-344, 2010
6. Demir Faruk, Determination of mass attenuation coefficients of some boron ores at
59.54 keV by using scintillation detector, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 68,
Issue 1, p. 175-179, 2010
7. Taspinar M. Sinan, Dumlupinar Rahmi, Demir Faruk, et al., Determination of
chilling temperature effects on nutrient elements composition and distribution in cole
(Brassica oleracea L. Cv. Acephala) using the WDXRF spectroscopic technique,
African Journal and Biotechnology, Vol. 8, Issue 23, p.6569-6575, 2009
8. Ercisli S., Demir F., Budak G., et al., Determination of Elemental Variations in Tea
Leaves (Camellia sinensis L) in Different Harvest Time by WDXRF Spectrometry,
Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, Issue 2, p. 1313-1317, 2009
9. Ercisli S., Demir F., Budak G., et al., Determination of Some Elements in Seeds of
Rose Species by WDXRF Spectrometry, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, Issue 2,
p. 1318-1322, 2009
10. Demir Faruk, Budak Goekhan, Karabulut Abdulhalik, Determination of Effect of Xray Tube Emission Current (IE) on Intensities of X-rays for Two Different Sample
Preparation Method Using Correction Factor in WDXRF Spectrometer,
Instrumentaion Science & Technology, Vol. 37, Issue 4, p. 437-445, 2009
11. Turkmen Ibrahim, Ozdemir Yuksel, Kurudirek Murat, et al., Calculation of radiation
attenuation coefficients in Portland cements mixed with silica füme, blast furnace slag
and natura zeolite, Annals of Nuclear Energy, Vol. 35, Issue 10, p. 1937-1943, 2008
12. Gullu O., Demir F., Cimilli F. E., et al., Gamma-Irradiation-Induced changes at the
electrical characteristics of Sn/p-Si Schottky contacts, Vacuum, Vol. 82, Issue 8, p.
789-793, 2008
68
13. Demir Faruk, Simsek Oender, Budak Goekhan, et al., Effect on particle size to
emitted X-ray intensity in pellet cement sample analyzed with WDXRF spectrometer,
Instrumentation Science & Technology, Vol. 36, Issue 4. Pages: 410-419, 2008
14. Dumlupinar Rahmi, Askin Hakan, Uysal Handan, et al., Determination of trace
element changes during aestivation of Drosophila melanogaster by WDXRF analyses
at high temperature, Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy, Vol.
53, Issue 5, p. 189-196, 2008
15. Dumlupinar Rahmi, Demir Faruk, Bostan Hidayet, Determination of chilling
temperature effects on inorganic element composition and distribution in beans
(Phaseolus vulgaris L.) using WDXRF-spectroscopic technique, Fresenius
Enviromental Bulletin, Vol. 16, Issue 5, p. 548-554, 2004
16. Dumlupinar Rahmi, Demir Faruk, Budak Gokhan, et al., Determination of
replacement of some inorganic elements in pulvinus of bean (Phaseolus vulgaris cv.
Gina 2004) at chilling temperature by the WDXRF spectroscopic technique, Journal of
Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, Vol. 103, Issue 2, p. 331-339, 2007
17. Dumlupinar R, Demir F, Sisman T, et al., Trace element changes during hibernation
of Drosophila melanogaster by WDXRF analyses at chilling temperature, Journal Of
Quantıtatıve Spectroscopy & Radıatıve Transfer, Vol. 102, Issue: 3, p. 492-498, 2006
18. Demir F., Budak G., Baydas E., et al., Standard deviations of the error effects in
preparing pellet samples for WDXRF spectroscopy, Nuclear Instruments & Methods
in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 243,
Issue 2, p. 423-428, 2006
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, “WDXRF Spektrometresiyle Analiz Edilen
Tablet Çimento Numunesinin Parçacık Büyüklüğünün Yayımlanma Şiddetine Etkisi”
23.Uluslararası Fizik Kongresi, 105, Muğla, Türkiye, 2005.
2. Demir, F., G. Budak, ”WDXRF Spektrometresiyle Analiz Edilen Tablet Çimento
Numunesinin Presleme Basıncının Yayımlanma Şiddetine Etkisi,”23.Uluslararası
Fizik Kongresi, 406, Muğla, Türkiye, 2005.
3. Demir, F., A. Gürol, A. Karabulut, G. Budak, “Effect Of Emission Currents (Ie) Of
X-Ray Tube On Intensities Of Characteric X-Rays Obtained By Using Different
Sample Preparation Methods,” 6. Balkan Fizik Kongresi, 635, İstanbul, Türkiye, 2006.
3. Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, R. Polat, R. Şahin, M. Oltulu, “Çeşitli Barit
Agregaları ile yarı deneysel olarak elde edilen Ağır Betonların gama radyasyon
Soğurganlıklarının WinXCom Programı Yardmıyla Belirlenmesi,“ 24. Ulusararası
Türk Fizik Derneği Kongresi, 322, Malatya, Türkiye, 2007.
4. Demir, F., I. Han, G. Budak, L. Demir, A. Gürol, A. Karabulut, “Effect of X-ray
Tube Power on Intensities of Kα X-rays of Trace Elements From Samples Obtained by
Using Different Sample Preparation Methods in WDXRF Spectrometer,” 56. Annual
Conference on Applications of X-Ray Analysis, Denver X-ray Conference,Powder
Diffraction, Vol. 22 Issue 2, 183, Denver- Colorado, A.B.D., 2007.
5. Han, I., F. Demir, L. Demir, G. Budak, Y. Sahin, “Determination of K to L
Vacancy transfer Probabilities” 56. Annual Conference on Applications of X-Ray
69
Analysis, Denver X-ray Conference, Powder Diffraction, Vol. 22 Issue 2, 183,
Denver- Colorado, A.B.D., 2007.
6. Han, I., F. Demir, L. Demir, G. Budak, Y. Sahin, “Determination of K to L
Vacancy transfer Probabilities” 56. Annual Conference on Applications of X-Ray
Analysis, Denver X-ray Conference, Powder Diffraction, Vol. 22 Issue 2, 183,
Denver- Colorado, A.B.D., 2007.
7. Demir, F., A. Un, T. Korkut, G. Budak, A. Karabulut, K. Serifoglu, “Radiation
Transmission of Some Boron Ores At 1.25 MeV By Using 60Co Radioactive
Sources“26. Ulusararası Türk Fizik Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 2009.
8. Un, A., Y. Sahin, F. Demir, “ Measurements of Linear Attenuation Coefficients of
Non-Homogenous Sample“ 27. Ulusararası Türk Fizik Derneği Kongresi, İstanbul,
Türkiye, 2010.
9. F. Demir, A. Un, 2012, Radiation Shielding Properties pure H2O, PbO and cellulose
at 59,5 80 and 356 keV photon energies using CdTe and NaITl detectors, Antalya,
Türkiye, 2nd International Advances in Applied Physics and Materials Science
APMAS 2012.
10. Şerif ERMİŞ, Faruk DEMİR, 2013, Calculation of photon radiation radiation
attenuation of special glasses by using WinXCOM Kabul edildi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul, 7th International Advanced Technologies SymposiumIATS’13
11. Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, R. Polat, R. Şahin, M. Oltulu, A. Un,
“Determination of attenuation coefficients of heavyweight concretes containing
colemanite by using 133Ba radioactive isotope source” 18th Topical Meeting of the
Radiation Protection & Shielding Division of ANS,74, Knoxville, ABD, 2014
7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Demir, F., G. Budak, E. Baydaş, A. Karabulut ve Y. Şahin “WDXRF
analizlerinde tablet numune hazırlama şartlarının etkileri,” 22. Ulusal Fizik
Kongresi,79, Bodrum, 2004.

Demir, F., G. Budak, R. Polat ve Y. Şahin, “WDXRF analizlerinde parçacık
büyüklüğü etkilerinin minimizasyonu,” 22. Ulusal Fizik Kongresi, 335, Bodrum,
2004.

Dumlupınar, R., F. Demir, T. Şişman, Ö. K. Erman, G. Budak, A. Karabulut, E.
Baydaş, “WDXRF teknigiyle Drosophila melanogaster`in Hibernasyonunda
Oluşan Element Değişimlerinin Belirlenmesi,” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 162,
Kuşadası, 2006.

Dumlupınar, R., W. Coleman, F. Demir, G. Budak, A. Karabulut, N. Kadı, H.
Karakurt, S. Erdal, T. Çakmak, “WDXRF Spectroscopy Teknigiyle Üşüme
Sıcaklığının, Fasülye Bitkisindeki (Phaseolus vulgaris L.) Elementlerin
Kompozisyonu ve Dağılımı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi,” 18. Ulusal Biyoloji
Kongresi, 162, Kuşadası, 2006.

Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, R. Şahin, M. Oltulu, “Barit Ve Tinkal
Agregaları İle Yarı Deneysel Olarak Elde Edilen Ağır Betonların Gama
70
Radyasyon Soğurganlıklarının Winxcom Programı İle Belirlenmesi,” 4. Nükleer
Yapı Özellikleri Çalıştayı, 3, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara,
2007.

Demir, F., “Radyasyon Güvenliği için Ağır Betonlar,” Ulusal Nükleer Veya
Radyolojik Kaza ve Tehlike Durumu Yönetimi Sempozyumu,” 68, GATA,
Ankara, 2008.

Dumlupınar, R., H. Aşkın, H. Uysal, F. Demir, T. Çakmak, S. Erdal, “WDXRF
yöntemiyle Sirke Sineğinin Aestivasyonu boyunca Element Değişimlerinin
Belirlenmesi” 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008.

Korkut, T., A. Karabulut, G. Budak, Demir, F., “ Monte Carlo Simülasyonu ile
Kolemanit Cevherinin Çeşitli Foton Enerjileri İçin Radyasyon Soğurganlığının
Belirlenmesi” X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri” , Muğla, 2009.
7.7.Diğer yayınlar
7.8.Uluslararası atıflar
8. Projeler

Deneysel, Yarı Deneysel ve Monte Carlo Simülasyon Yöntemleri Kullanılarak
Optimum Kütle Azaltma Katsayına Sahip Bor ve Barit Agregalı Ağır Betonların Elde
Edilmesi, TÜBİTAK Projesi, 107T199, Doktora öğrencisi ve Yardımcı araştırmacı
olarak, 2009. Tamamlandı.

Barit ve Bor Agregalı Ağır Betonların ve Bor İçeren Bazı Cevherlerin Nötron
Soğurganlıklarının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi BAP 2008/86, Yardımcı
araştırmacı olarak, 2009. Tamamlandı.

Nano yapılı ince film gaz sensörlerinin üretilmesi ve radyasyona duyarlılıklarının
araştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi BAP, 1001M0115, 2012.

Güneş pili uygulamaları için CuInSe ve CuInGaSe ince filmlerin üretilmesi ve
karakterizasyonu, Uludağ Üniversitesi, OUAP-F-2013/11, 2013.
9. İdari Görevler

2005 – 2010 Lisans öğrenci danışmanlığı, Atatürk Üniversitesi
71

2009 – 2011 Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Fizik Böl. “Erasmus” ve
“Farabi” programları koordinatörlüğü

2010 – 2011 Atom ve Molekül Fiziği Anabilimdalı Başkanlığı, Mustafa Kemal
Üniversitesi

2010 – 2011 Hatay ili KBRN komisyon üyeliği (Mustafa Kemal Üniversitesi
Temsilcisi olarak),

2011 – 2012 Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2011, Bursa Yıldırım İlçesi Kent Konseyi Başkanlık Seçimi Bursa Teknik Üniversitesi
temsilcisi, Bursa Teknik Üniversitesi

2012- Muayene Kabul Komisyonu Üyelikleri, Bursa Teknik Üniversitesi

2012 - İhale Komisyonu Üyelikleri, Bursa Teknik Üniversitesi

2012- Gelişim Planı Komisyonu Üyeliği, Bursa Teknik Üniversitesi

2012- Yönerge Hazırlama Komisyonu Üyeliği, Bursa Teknik Üniversitesi

2012- Kalite Koordinasyon Komisyon Üyeliği, Bursa Teknik Üniversitesi

2012- Yönetmelik Çalışma ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği, Bursa Teknik
Üniversitesi

2012-2013 Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu
Üyeliği, Bursa Teknik Üniversitesi

2012-2013 Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Matematik Bölüm
Başkanlığı V., Bursa Teknik Üniversitesi

Nisan 2013- Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği, Bursa Teknik Üniversitesi

Nisan 2013- Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası İleri Teknolojiler Anabilim Dalı
Başkan Vekilliği, Bursa Teknik Üniversitesi

Aralık 2013- Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Avrupa X-ışınları Spektroskopisi Derneği (Europen X-ray spectrometry AssociationEXSA) (2010-2011)

TÜBİTAK Arbis

Türk Fizik Derneği (2010-…)

Amerikan Nükleer Derneği (2014-...)
11.Ödüller

Lisans bölüm birinciliği

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği “İz Bırakanlar” doktora bursu

107T199 nolu TÜBİTAK projesi doktora bursiyeri

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 yılları TÜBİTAK sınıflı (A,B,C) dergi yayın teşvik
ödülleri
72

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı, “Metalik Fikirler” adlı Ar-Ge Proje Pazarı, 31 Ekim
2012(Akademisyen kategorisinde yaklaşık 275 proje arasından yaklaşık 50 adedi
sergilenmiş başvuruda bulunulan iki proje de (1 adedi doktora tezi) sergilenerek
plaketle ödüllendirilmiştir.)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Ders Adı (Bölümü) Teorik Saati-Uygulama Saati-Öğrenci Sayısı
2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi




Fizik 2 (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) 3-2-40*
Fizik 2 (Mekatronik Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-50*
X-ışını Flöresans Spektroskopisi ( Lisansüstü) 3-0-4
Kuantum Fiziği (Lisansüstü) 3-0-4
2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi





Spektroskopik Yöntemler ( Lisansüstü) 3-0-1
Fizik 1 (Makine Mühendisliği ve Matelurji ve Malzeme Mühendisliği) 3-250*
Fizik 1 (Mekatronik Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-50*
Fizik (İMYO-1.Ö) 2-0-50*
Fizik(İMYO-1.Ö) 2-0-50*
2012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi




Mesleki Matematik (İMYO-1.Ö) 2-0-50*
Mesleki Matematik (İMYO-1.Ö) 2-0-50*
Fizik 2 (Makine Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-50*
Radyayon (Lisansüstü) 3-0-1
2012-2013 Akademik Yılı Güz Dönemi






Mesleki Matematik I (İMYO-1.Ö) 2-2-85
Mesleki Matematik I (İMYO-1.Ö) 2-2-74
Fizik 1 (Makine Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-43
Kuantum Fiziği (Lisansüstü) 3-0-2
Atomik Spektroskopi (Lisansüstü) 3-0-2
Seminer (Lisansüstü) 0-2-2
73
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Deniz UZUNSOY
2.
Doğum Tarihi: 1974
3.
Ünvanı: Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Üniversite
Yıldız
Teknik
Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Yıldız
Teknik
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D Üniversitesi
The
University
of
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Birmingham İngiltere
Yıl
1995
1997
2004
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2004
Doçentlik Tarihi
: 2010
Profesörlük Tarihi
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Yadeli Z.N. ‘Proses Koşullarının T/M Yağ Pompası Rotor Dişlisinin Yapı ve
Özelliklerine Etkisinin Araştırılması’, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – 2008.
2. Bingöl Y.C. ‘Karbon Fiber Takviyeli Polimer Matriksli Kompozit Bisiklet Kadrosu
Üretimi’, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – 2008.
3. Yanık B. ‘Ark Oluşturma (Arc Discharge) Yöntemiyle Nano Boyutlu Metalik Tozların
Sentezlenmesi ve Karakterizasyonları’ YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – 2011.
4. Yıldız T. ‘Kimyasal ve Biyomimetik Yöntemle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozlarının
Karakterizasyonu ve Sinterlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi’ YTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü – 2011.
6.2.Doktora Tezleri
7. Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
7.1.
1.A. Topuz ve D.Toplu, "Chromium Carbide Coating of Steels by Thermoreactive
Diffusion Process", Practische Metallography, 36, 5–12, (1999).
74
2. D. Uzunsoy, I.T.H Chang ve P. Bowen, "Microstructural Evolution and Mechanical
Properties of Rapidsteel", Powder Metallurgy, 45 (45), 251–254, (2002).
3. D. Uzunsoy, I.T.H Chang ve P. Bowen, "Fracture Behaviour of Selective Laser Sintered
Rapidsteel Under Static and Dynamic Loading", Materials Science and Technology,19
(7), 897–901, (2003).
4. D. Uzunsoy ve I.T.H Chang, "The Effect of Infiltrant Choice on the Microstructure and
Mechanical Properties of Rapidsteel", Materials Letters, 59 (22), 2812–2817, (2005).
5. D. Uzunsoy, "The Characterisation of PM 304 Stainless Steel Sintered in the Presence
of a Copper Based Additive", Materials Letters, 61(1), 10 -15, (2007).
6. D. Uzunsoy ve H.A Yeprem, “Characterisation of Boron Dopped 316L Powder
Metallurgy Stainless Steel” Materials Testing (Materialprüfung), 50 (9), 517–520, (2008).
7. D. Uzunsoy, "Effect of Al2O3 and B4C particle additions on the microstructure of PM
copper based brake linings," Powder Metallurgy, 51 (3), 272–276, (2008).
8. D. Uzunsoy, E. Kelesoglu ve Y. Eraslan, "Contribution of MoS2 additives to the
Microstructure and Properties of PM Copper Based Brake Linings" Materials Testing
(Materialprüfung),51(5), 318–322, (2009).
9. D. Uzunsoy "Investigation of Dry Sliding Wear Properties of Boron Doped Powder
Metallurgy 316L Stainless Steel" Materials & Design, 31 (8), 3896-3900, (2010).
10. I. Istif, O. Isin, E. Uzunsoy ve D. Uzunsoy "Linear Model for PM Brake Lining
Material Wear Behavior" Materials Testing (Materialprüfung),11-12, 795, (2010).
11 I. Istif, O. Isin, E. Uzunsoy ve D. Uzunsoy "Non-Linear Modelling of PM Brake Lining
Wear Behavior" Materials Testing (Materialprüfung) 1-2, (2011).
12. L.F. Guleryuz, S. Ozan, D. Uzunsoy, R. Ipek "Characterization Of Magnesium Matrix
Composite Reinforced With SiC Particulates Manufactured By Powder Metallurgy
Method" International Journal of Surface Science and Engineering (IJSURFSE) vol 6,
issue 1-2, p.148-156, (2012).
13. L. F. Guleryuz, S. Ozan, D. Uzunsoy, R. Ipek "An Investigation Of Microstructure and
Mechanical Properties Of Magnesium Matrix Composite Reinforced With B4C
Particulates Manufactured By Powder Metallurgy Method"Powder Metallurgy and Metal
Ceramics, Volume 51, Issue 7-8, pp 456-462, (2012)
14. S. Ozan, D. Uzunsoy, R. Ipek "Investigation of Dry Sliding Wear Behaviour of B4C
Particulate Reinforced Mg Matrix Composites" ACTA PHYSICA POLONICA A
Volume: 123 Issue: 2 Pages: 488-489, (2013).
15.B. Yanık, H.Ağustos, Y. Ipek, A.Koyun and D.Uzunsoy "Synthesis and
Characterisation of Aluminium Nanoparticles by Electric Arc Technique" ARABIAN
JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 38 Issue: 12 Pages: 35873592, (2013).
75
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.
1. L. F. Guleryuz, S. Ozan, D. Uzunsoy, R. Ipek "Production Of B4C Reinforced
Magnesium Metal Matrix Composites By Powder Metallurgy'' Usak University Journal of
Material Sciences, Volume 1, Issue 1, pp 51-59, (2012).
2. O. Isin, I. Istif, E.Uzunsoy and D. Uzunsoy "Accuracy Comparison of ARX and ANFIS
Model of PM Brake Lining Wear Behavior," SAE Technical Paper 2013-01-1216, 2013,
doi:10.4271/2013-01-1216.
3. I. Istif, O. Isin, E.Uzunsoy and D. Uzunsoy, "Identification of Dry Sliding Wear
Behavior of B4CP Particulate Reinforced Mg Matrix Composites for Automobile Disk
Brakes," SAE Technical Paper 2013-01-1221, 2013, doi:10.4271/2013-01-1221.
4. L. F. Guleryuz, D. Uzunsoy, R. Ipek "Dry Sliding Wear Behavior of Al-B4C Particulate
Reinforced Composites Produced by Powder Metallurgy Method," SAE Technical Paper
2013-01-0379, 2013, doi:10.4271/2013-01-0379.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
7.3.
1. D. Toplu, I.T.H Chang ve P. Bowen, "Mechanical Properties of RapidsteelTM Materials
Prepared by Selective Laser Sintering", Euro PM Conference on Materials and Processing
Trends for PM Components in Transportation, Munich, Germany, 18-20 October, 279283, 2000.
2. D. Uzunsoy, I.T.H Chang ve P. Bowen, "The Influence of Mechanical Properties of
Rapidsteel", Advances in Powder Metallurgy& Particulate Materials, Proceedings of the
2001 International Conference on Powder Metallurgy& Particulate Materials, New
Orleans, USA, 13–17 May, 5–166 to 5–175, 2001.
3. D. Uzunsoy, I.T.H Chang ve P. Bowen, "Formation of Precipitates in SLS Rapidsteel
Parts After Partial Sintering and Liquid Phase Infiltration", Conference Proceedings of
Euromat 2001, Rimini, Italy, 10-14 June, 399-405, 2001.
4. Z.N Yadeli, G Demir ve D. Uzunsoy, "Influence of Sintering Atmosphere on the
Structure and Properties of PM Rotors" Proc. The Euro PM2007 Congress, Toulouse,
France, 15-17 October, 413-417, 2007.
5. D. Uzunsoy ve H.A Yeprem, "Investigation of Microstructural Evolution and Properties
of Boron- Doped PM 316L" Proc. World Congress on Powder Metallurgy & Particulate
Materials, Washington, USA, 8-12 June, 5-111 to 5-117, 2008.
6. E. Kelesoglu, Z.N Yadeli, D. Uzunsoy ve Y.Erarslan, "Wear Characteristics of PM OilPump Rotors" Proc. World Congress on Powder Metallurgy & Particulate Materials,
Washington, USA, 8–12 June, 2008. (APMI International PM Industry News Line volume
6, Number 1, January 2009 yayımlandı).
7. D. Uzunsoy, I.T.H Chang ve E. Uzunsoy, "Prediction Of The Effect Of Infiltration
Conditions on Porosity of Selective Laser Sintered (SLS) Stainless Steel Preform Using
76
ANFIS" 5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Turkey, 8–12 October
1209-1217, 2008.
8. L. Guleryuz, N.Ciblak, D.Uzunsoy ve R.Ipek, "Investigation of Microstructure and
Mechanical Properties of Al Matrix Composite Reinforced with SiC and B4C Particulates
Produced with Powder Metallurgy Method" World PM 2010 Congress & Exhibition
Florence- Italy, 10-14 October, 79-86, 2010.
7.4.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. A. Topuz, D.Toplu ve M. Yıldız, "Uçucu Kül Dolgulu Polyester Matrisli Kompozit
Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi" 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 11–15 Haziran, 789–795, 1997.
2. D. Uzunsoy ve I.T.H Chang, "Influence of Heat Treatment Cycles on the Properties of
Selective Laser Sintered Rapidsteel" Third National Conference on Rapid Prototyping
Tooling and Manufacturing, High Wycombe, UK, 20–21 June, 123–129, 2002.
3.D. Uzunsoy, "Seçmeli Lazer Sinterleme Metodu ile Hazırlanmış Rapidsteel
Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu", 12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme
Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül–2 Ekim, 268–277, 2005.
4. L. F. Guleryuz, S. Ozan, D. Uzunsoy, R. Ipek "B4C Partikül Takviyeli Aluminyum ve
Magnezyum Metal Matris Kompozitin Otomotiv Uygulamaları için Geliştirilmesi ve
Karakterizasyonu" 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 4-5 Haziran 2012, Bursa
7.7.
Diğer yayınlar
7.8.
Uluslararası atıflar
1. Development of Manufacturing Technique for Titanium Powder Modeling by Indirect
Selective Laser Sintering and Magnesium Infiltration: Yamaguchi, Atsushi; Gotoh, Kohji;
Tomita, Tomoki; et al. JOURNAL OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS Volume:
76 Issue: 8 Pages: 515-520 Published: AUG 2012
2. Infiltration of Light Metals into Stainless Steel Preforms Fabricated by Indirect Selective
Laser Sintering: Yamaguchi, Atsushi; Gotoh, Kohji; Tomita, Tomoki; et al. JOURNAL
OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS Volume: 75 Issue: 12 Pages: 651-656
Published: DEC 2011
3. Effect of Cu infiltration on static and dynamic properties of PM steels: Bernier, F.;
Beaulieu, P.; Bailon, J. -P.; et al. POWDER METALLURGY Volume: 54 Issue: 3
Pages: 314-319 DOI: 10.1179/003258909X12502872942615 Published: JUL 2011
4. Infiltration of Copper Alloy into Stainless Steel Preforms Made by Indirect Selective
Laser Sintering: Yamaguchi, Atsushi; Mitsutani, Yoshihiro; Gotoh, Kohji; et al.
77
JOURNAL OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS Volume: 74 Issue: 2 Pages:
94-100 Published: FEB 2010
5. Microstructural characteristics and formation mechanism of direct laser-sintered Cubased alloys reinforced with Ni particles: Gu, Dongdong; Shen, Yifu; Lu, Zhijian,
MATERIALS & DESIGN Volume: 30
Issue: 6
Pages: 2099-2107
DOI:
10.1016/j.matdes.2008.08.036 Published: JUN 2009
6. Effect of copper infiltration on fracture mode in sintered steels: Campos, M.; Torralba, J.
M.; Menapace, C.; et al. POWDER METALLURGY Volume: 51 Issue: 2 Pages: 176181 DOI: 10.1179/174329007X205037 Published: JUN 2008
7. Metallurgical mechanisms in direct laser sintering of Cu-CuSn-CuP mixed powder: Gu,
Dongdong; Shen, Yifu; Fang, Shangqing; et al. JOURNAL OF ALLOYS AND
COMPOUNDS
Volume: 438
Issue: 1-2
Pages: 184-189
DOI:
10.1016/j.jallcom.2006.08.040 Published: JUL 12 2007
8.Development and characterisation of direct laser sintering multicomponent Cu based
metal powder : Gu, D. D.; Shen, Y. F. POWDER METALLURGY Volume: 49 Issue: 3
Pages: 258-264 DOI: 10.1179/174329006X95662 Published: SEP 2006
9.Homogeneous steel infiltration : Kernan, BD; Sachs, EM; Allen, SM; et al.
METALLURGICAL
AND
MATERIALS
TRANSACTIONS
A-PHYSICAL
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE Volume: 36A Issue: 10 Pages: 28152827 DOI: 10.1007/s11661-005-0278-x Published: OCT 2005
10.On the role of magnesium and nitrogen in the infiltration of aluminium by aluminium
for rapid prototyping applications : Sercombe, TB; Schaffer, GB ACTA MATERIALIA
Volume: 52
Issue: 10
Pages: 3019-3025
DOI: 10.1016/j.actamat.2004.03.004
Published: JUN 7 2004
11.Rapid manufacturing of aluminum components : Sercombe, TB; Schaffer, GB
SCIENCE
Volume: 301
Issue: 5637
Pages: 1225-1227
DOI:
10.1126/science.1086989 Published: AUG 29 2003
12.Fracture behaviour of selective laser sintered Rapidsteel 2.0 under static and dynamic
loading: Uzunsoy, D; Chang, ITH; Bowen, P, MATERIALS SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Volume: 19
Issue: 7
Pages: 897-901
DOI:
10.1179/026708303225004350 Published: JUL 2003
13.Laser-Assisted Surface Modification of Alumina and Its Tribological Behavior :
Wallstabe, R., JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE
Volume: 22 Issue: 1 Pages: 223-235 DOI: 10.1007/s11665-012-0215-2 Published:
JAN 2013
14.Contribution of MoS2 additives to the Microstructure and Properties of PM Copper
Based Brake Material: Uzunsoy, Deniz; Kelesoglu, Erguen; Erarslan, Yaman
MATERIALS TESTING Volume: 51 Issue: 5 Pages: 318-322 Published: 2009
78
15.Investigation of dry sliding wear properties of boron doped powder metallurgy 316L
stainless steel: Uzunsoy, D., MATERIALS & DESIGN Volume: 31 Issue: 8 Pages:
3896-3900 DOI: 10.1016/j.matdes.2010.02.053 Published: SEP 2010
16. Non-Linear Modelling of PM Brake Lining Wear Behaviour: Istif, Ilyas; Isin, Ovun;
Uzunsoy, Erdem; et al. MATERIALS TESTING Volume: 54 Issue: 1 Pages: 45-48
Published: 2012
17. Linear Model for PM Brake Lining Material Wear Behaviour: Istif, Ilyas; Isin, Ovun;
Uzunsoy, Erdem; et al., MATERIALS TESTING-MATERIALS AND COMPONENTS
TECHNOLOGY AND APPLICATION Volume: 52 Issue: 11-12 Pages: 795-799
Published: 2010
18. Laser sintering of polyamides and other polymers: Goodridge, R. D.; Tuck, C. J.;
Hague, R. J. M., PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE Volume: 57 Issue: 2 Pages:
229-267 DOI: 10.1016/j.pmatsci.2011.04.001 Published: FEB 2012
19. Processing of a Polyamide-12/carbon nanofibre composite by laser sintering:
Goodridge, R. D.; Shofner, M. L.; Hague, R. J. M.; et al. POLYMER TESTING Volume:
30 Issue: 1 Pages: 94-100 DOI: 10.1016/j.polymertesting.2010.10.011 Published:
FEB 2011
20. Preparation and Selective Laser Sintering of Nylon-12-Coated Aluminum Powders :
Yan, Chun-Ze; Shi, Yu-Sheng; Yang, Jing-Song; et al. JOURNAL OF COMPOSITE
MATERIALS
Volume: 43
Issue: 17
Pages: 1835-1851
DOI:
10.1177/0021998309340932 Published: AUG 2009
21.Microstructural characteristics and formation mechanism of direct laser-sintered Cubased alloys reinforced with Ni particles: Gu, Dongdong; Shen, Yifu; Lu, Zhijian,
MATERIALS & DESIGN Volume: 30
Issue: 6
Pages: 2099-2107
DOI:
10.1016/j.matdes.2008.08.036 Published: JUN 2009
22. Preparation and selective laser sintering of nylon-coated metal powders for the indirect
SLS process : Yan, C. Z.; Shi, Y. S.; Yang, J. S.; et al., RAPID PROTOTYPING
JOURNAL Volume: 15 Issue: 5 Pages: 355-360 DOI: 10.1108/13552540910993888
Published: 2009
23. Research on manufacturing Cu matrix Fe-Cu-Ni-C alloy composite parts by indirect
selective laser sintering: Liu, J. H.; Shi, Y. S.; Chen, K. H.; et al. INTERNATIONAL
JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Volume: 33
Issue: 7-8 Pages: 693-697 DOI: 10.1007/s00170-006-0493-7 Published: JUL 2007
24.Investigation into manufacturing Fe-Cu-C alloy parts through indirect selective laser
sintering: Zhang, J.; Shi, Y. S.; Liu, J. H.; et al. MATERIALS SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Volume: 23
Issue: 3
Pages: 333-337
DOI:
10.1179/174328407X161213 Published: MAR 2007
25.Rapid manufacturing metal parts by laser sintering admixture of epoxy resin/iron
powders : Liu, Jinhui; Shi, Yusheng; Lu, Zhongliang; et al.
ADVANCED
79
ENGINEERING MATERIALS Volume: 8
Issue: 10
10.1002/adem.200600060 Published: OCT 2006
Pages: 988-994
DOI:
26.Influence of sinking-in and piling-up on the mechanical properties determination by
indentation: A case study on rolled and DMLS stainless steel: Bandyopadhyay, P. P.;
Chicot, D.; Kumar, C. S.; et al. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING ASTRUCTURAL
MATERIALS
PROPERTIES
MICROSTRUCTURE
AND
PROCESSING Volume: 576
Pages: 126-133
DOI: 10.1016/j.msea.2013.03.081
Published: AUG 1 2013
27. Development of Manufacturing Technique for Titanium Powder Modeling by Indirect
Selective Laser Sintering and Magnesium Infiltration: Yamaguchi, Atsushi; Gotoh, Kohji;
Tomita, Tomoki; et al. JOURNAL OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS Volume:
76 Issue: 8 Pages: 515-520 Published: AUG 2012
28.Microstructural characteristics and formation mechanism of direct laser-sintered Cubased alloys reinforced with Ni particles: Gu, Dongdong; Shen, Yifu; Lu, Zhijian,
MATERIALS & DESIGN Volume: 30
Issue: 6
Pages: 2099-2107
DOI:
10.1016/j.matdes.2008.08.036 Published: JUN 2009
29.Influence of processing parameters on particulate dispersion in direct laser sintered
WC-Co-p/Cu MMCS: Gu, Dongdong; Shen, Yifu; Xiao, Jun INTERNATIONAL
JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS Volume: 26 Issue:
5 Pages: 411-422 DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2007.09.005 Published: 2008
30.Influence of reinforcement weight fraction on microstructure and properties of
submicron WC-Co-p/Cu bulk MMCs prepared by direct laser sintering: Gu, Dongdong;
Shen, Yifu JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Volume: 431 Issue: 1-2
Pages: 112-120 DOI: 10.1016/j.jallcom.2006.05.044 Published: APR 4 2007
31.Consolidation phenomena in laser and powder-bed based layered manufacturing: Kruth,
J. -P.; Levy, G.; Klocke, F.; et al. CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY
Volume: 56 Issue: 2 Pages: 730-759 DOI: 10.1016/j.cirp.2007.10.004 Published:
2007
32. Effect of chemical composition and sintering conditions on the mechanical properties
of sintered duplex stainless steels: Martin, F.; Garcia, C.; Blanco, Y. MATERIALS
SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING Volume: 528 Issue: 29-30 Pages: 85008511 DOI: 10.1016/j.msea.2011.08.013 Published: NOV 15 2011
33.Atomic emission spectroelectrochemistry applied to dealloying phenomena: I. The
formation and dissolution of residual copper films on stainless steel Author(s): Ogle, K.;
Baeyens, J.; Swiatowska, J.; et al. ELECTROCHIMICA ACTA Volume: 54 Issue: 22
Pages: 5163-5170 DOI: 10.1016/j.electacta.2009.01.037 Published: SEP 1 2009
34.Effects of hexagonal boron nitride and sintering temperature on mechanical and
tribological properties of SS316L/h-BN composites: Mahathanabodee, S.; Palathai, T.;
Raadnui, S.; et al. MATERIALS & DESIGN Volume: 46 Pages: 588-597 DOI:
10.1016/j.matdes.2012.11.038 Published: APR 2013
80
35.Oxidation Kinetics of Chromium Carbide Coating Produced on AISI 1040 Steel by
Thermo-Reactive Deposition Method During High Temperature in Air : Sen, Saduman;
Ozdemir, Ozkan; Demirkiran, A. Sukran; et al. : MATERIALS AND
MANUFACTURING TECHNOLOGIES XIV
Book Series: Advanced Materials
Research
Volume:
445
Pages:
649-654
DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR.445.649 Published: 2012
36.Chromium carbide coating of hot work tool steel X40CrMoV51 and nitriding steel
34CrAlNi7 by a thermoreactive diffusion process: Topuz, Ahmet; Karaaslan, Ahmet;
Topuz, Polat MATERIALPRUFUNG Volume: 49
Issue: 11-12
Pages: 606-608
Published: 2007
37.Influence of chromium carbide coating on tribological performance of steel :: Sen, S
MATERIALS & DESIGN Volume: 27
Issue: 2
Pages: 85-91
DOI:
10.1016/j.matdes.2004.10.005 Published: 2006
38.Nitriding of a 42CrMo4 and a 34CrAlNi7 steel in a fluidized bed furnace : Comert,
Zekeriya; Topuz, Polat; Sagin, Ahmet; et al. MATERIALPRUFUNG Volume: 48 Issue:
10 Pages: 493-497 Published: 2006
39. A study on kinetics of CrxC-coated high-chromium steel by thermo-reactive diffusion
technique: Sen, S VACUUM Volume: 79
Issue: 1-2
Pages: 63-70
DOI:
10.1016/j.vacuum.2005.01.009 Published: JUL 8 2005
40.Chromium and tungsten carbide coating of AISI D3 steel by a thermoreactive diffusion
process : Topuz, A; Mollaoglu, H PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL
METALLOGRAPHY Volume: 40 Issue: 12 Pages: 602-613 Published: DEC 2003
41.Wear resistance of multiphase diffusion carbide coatings: Mlynarczak, A; Jozwiak, K;
Mesmacque, G: ADVANCED ENGINEERING MATERIALS Volume: 5 Issue: 11
Pages: 789-793 DOI: 10.1002/adem.200300395 Published: NOV 2003
8. Ulusal ve Uluslararası Projeler
Termik santral uçucu küllerinin aluminyum ve plastik matrisli kompozit malzeme
Üretiminde kullanımı, Proje No:97-DPT-07-02-01, DPT Projesi, Yardımcı
Araştırmacı, 1997-1998
Bor ilavesinin 316L toz metalurjik paslanmaz çelik tozlarının sinterleme kabiliyetine
ve mekanik özelliklerine etkisi, Proje No: 26–07–02–01, Y.TÜ. Araştırma Fonu
Projesi, Proje Yürütücüsü, 2006- 2008.
Ark Oluşturma (Arc Discharge) Yöntemiyle Nano Boyutlu Metalik Tozların
Sentezlenmesi ve Karakterizasyonları, Proje No: 28-07-02-05, , Y.TÜ. Araştırma
Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008- 2010.
HA/ZrO2 Kompozit Seramik Tozlarının Sentezi ve HA/ZrO2 Katkılı Dental Restoratif
Malzemelerinin Üretimi, Proje No: 29-07-02-06, , Y.TÜ. Araştırma Fonu Projesi,
Yardımcı Araştırmacı, 2009- 2011.
81
Yumuşak Kalıplama Tekniği ile Alümina Esaslı Mikro Parçaların Üretimi ve Endüstriyel
Uygulamaları, Proje No: 2010-06-04-KAP01 Y.TÜ. Araştırma Fonu Projesi, Proje
Yürütücüsü, 2010- 2012.
Titanyum Esaslı Biyomedikal Malzemelerin Yüzeylerinin Hidroksiapatit/Karbon
Nanotüp Kompozit Yapılar İle Modifikasyonu, Proje No: 29-07-02-KAP01, Y.TÜ.
Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2010- 2012.
Kimyasal ve Biyomimetik Yöntemle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozlarının
Karakterizasyonu ve Sinterlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi, Proje No: 2011-07
02 YULAP01 Y.TÜ. Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011- 2012.
Disiplinlerarası Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (Merkez Laboratuar Projesi),
DPT, Yardımcı Araştırmacı 2010, 3 yıl
9. İdari Görevler:



Bölüm Başkan Yardımcısı:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü, Haziran 2006 –Mart 2009
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü, Haziran 2004 –Mart 2009
Bölüm Başkanı: Bursa Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü, Eylül 2013-
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Toz Metalurjisi Derneği Üyesi, 2012
Institute of Materials, London, Doktora Öğrenci Üyeliği 2001-2004
11. Ödüller
1995 Mezuniyet Yılında Bölüm İkinciliği ve Fakülte Üçüncülüğü nedeniyle Dekanlık
Onur Ödülü
1999- 2003 yıllarında The University of Birmingham (İngiltere)’de doktora yapmak
üzere YÖK tarafından sağlanan Yurtdışı doktora bursu.
2000-2002 yılları arasında The University of Birmingham (İngiltere), Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından sağlanan doktora araştırma bursu.
2013 TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu
12. Son bir yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
82
Akademik
Yıl
Dönem
Introduction to Metallurgy
Materials Engineering
Güz
2013-2014
Haftalık Saati
Dersin Adı
Teorik
&
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3
2
32
Malzeme Bilimi ( Makine Müh.)
3
-
80
Nanomaterials and Enviromental
Effects
3
-
12
Mekatronik Sistem Tasarımı II
1
2
1
İlkbahar
83
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı
2.Doğum Tarihi
3.Unvanı
4. Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
: İdris Çerkez
: 26/10/1983
: Doç.Dr.
:
Alan
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Polimer ve Lif
Mühendisliği
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıl
2005
2007
Auburn Üniversitesi
2011
: 06/06/2013
: 15/10/2014
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “N-Halamine Biocidal Coatings via a Layer-by-Layer Assembly
Technique”, Langmuir, 27 (7), 2011, 4091-4097. DOI: 10.1021/la104923x
2. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “Polymeric Antimicrobial N-Halamine Epoxides”, ACS Applied Materials
& Interfaces,3 (8), 2011, 2845-2850. DOI: 10.1021/am200351w
3. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “N-halamine Copolymers for Use in Antimicrobial Paints”, ACS Applied
Materials & Interfaces, 3 (8), 2011, 3189-3194. DOI: 10.1021/am200684u
4. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers Extruded from an Ionic
Liquid”, Carbohydrate Polymers, 86 (2), 2011, 922-927. DOI:
10.1016/j.carbpol.2011.05.046
84
5. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “Multifunctional Cotton Fabric: Antimicrobial and Durable Press”,
Journal of Applied Polymer Science, 124 (5), 2012, 4230-4238. DOI:
10.1002/app.35402
6. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, Roy M. Broughton, “A Practical Cost Model
for Selecting Nonwoven Insulation Materials, Journal of Engineered Fibers and
Fabrics, 7 (1), 2012, 1-9.
7. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “Epoxide Tethering of Polymeric N-halamine moieties”, Cellulose, 19 (3),
2012, 959-966. DOI: 10.1007/s10570-012-9699-z
8. Billy W McCann, Song Hao, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Orlando
Acevedo, S. D. Worley, “Inter- and Intra- Molecular Mechanisms for Chlorine
Rearrangements in Trimethyl-Substituted N-Chlorohydantoins”, Journal of
Physical Chemistry A, 116 (26), 2012, 7245-7250. DOI:
dx.doi.org/10.1021/jp304610k
9. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “N-halamine Copolymers for Biocidal Coatings”, Reactive and Functional
Polymers,
72
(10),
2012,
673-679.
DOI:
dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2012.06.018
10. Ozkan Yildiz, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. Dave Worley, Roy M.
Broughton, Tung S. Huang, “N-(hydroxymethyl) acrylamide as a multifunctional
finish to cotton and a tether for grafting methacrylamide for biocidal coatings””,
Journal of Applied Polymer Science, 128 (6), 2012, 4405-4410. DOI:
10.1002/APP.38692
11. Idris Cerkez, “Rapid Disinfection by N-halamine Polyelectrolytes”,
Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 28 (1), 2013, 86-96. DOI:
10.1177/0883911512470863
12. Idris Cerkez, S. D. Worley, Roy. M. Broughton, T. S. Huang,
“Rechargeable antimicrobial coatings for poly(lactic acid)nonwoven fabrics”,
Polymer, 54 (2), 2013, 536-541. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2012.11.049
13. Idris Cerkez, S. D. Worley, Roy. M. Broughton, T. S. Huang,
“Antimicrobial coatings for polyester and polyester/cotton blends”, Progress in
Organic Coatings, DOI: 10.1016/j.porgcoat.2013.03.005
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
85
7.3. Uluslararası
bilimsel
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitabında
(Proceedings)
basılan bildiriler
1. Yusuf Ulcay, Idris Cerkez, Sule Altun, Remzi Gemci, “A Experimental
Study on Thermal and Noise Insulation Properties of Waste Fiber Reinforced
Cements”, The Fiber Society Conference, May 14-16, 2008 France..
2. Roy M. Broughton, Paul Brady, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez,
“Optimization of Fibrous Insulation”, The Fiber Society Spring Meeting, May
27-29, 2009 Shanghai, China.
3. Idris Cerkez; Hasan B. Kocer, Ozkan Yildiz, Roy M. Broughton,“NHalamine/Quats Copolymers for Antimicrobial Applications”, The Fiber Society
Conference Spring Meeting, May 9-12, 2010 Bursa, Turkey.
4. David J. Branscomb, Idris Cerkez, “Damage Evaluation of Braided
Kevlar®/Carbon/Epoxy Composite Beams in Three Point Bending with Infrared
Thermograph”, ASME ACTC 2010: ASME Early Career Technical Conference,
October 1-2, 2010 Atlanta, Georgia.
5. Roy M. Broughton, S. Dave Worley, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Ozkan
Yildiz, Mehmet Orhan, Hao Song, Tung S. Huang, “ Review of Antimicrobial
Work”, Innovative Nonwoven Conference, November 10-12, 2010 Raleigh,
North Carolina.
6. Roy M. Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Wei Liu, Tung S. Huang,,
S. Dave Worley, “Survey of Halamine Antimicrobials”, 102nd American Oil
Chemist Society Annual Meeting & Expo, May 1-4, 2011 Cincinnati, Ohio.
7. Idris Cerkez, Roy M. Broughton, “Nonwoven Structural Insulated Panels for
Construction Applications”, Innovative Nonwoven Conference, September 1315, 2011 Atlanta, Georgia.
8. S. Dave Worley, Hasan B Kocer, Idris Cerkez, Roy M. Broughton, Tung S.
Huang, “Antimicrobial materials for coatings and latex paints”, American
Chemical Society, March 25-29, 2012 San Diego, California.
9. Selcuk Poyraz, Idris Cerkez, Yang Liu, Zhen Liu, Xinyu Zhang, “ One step
synthesis and antibacterial properties of polyaniline nanofibers with silver
nanoparticles”, American Chemical Society, April 7-11, 2013 New Orleans,
Louisiana.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Roy Broughton, Idris Cerkez, Fatma Selcen Kılınc, Handbook of Fire
Resistant Textiles (Burning Mechanisms of Fibers),26-36 pp.,Philadelphia,
A.B.D, Woodhead Publishing, 2013.
86
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. İdris Çerkez, Yusuf Ulcay, “Kolloidal Silika Dispersiyonunun Polietilen
Dokusuz Yüzeyin Enerji Absorbsiyonuna Olan Etkisi”, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (2), 2007, 71-84.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
1. Patent Başvurusu, S.D.Worley, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, Idris
Cerkez. Novel N-Halamine Acrylamide Monomers and Copolymers Thereof for
Biocidal Coatings, WO2012096694A1, 19 Temmuz 2012.
7.8. Uluslararası Atıflar
23/10/2014 tarihi itibariyle Web of Science verilerine göre (self citation hariç)
91 adet atıf almıştır (h index = 7)
8.
Projeler
 Yürütücü, “Antimikrobiyal ve Absorban Özellikte Multifonksiyonel Yeni
Polimerlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması”, TÜBİTAK 3501 - Proje
No:114M473, 256.645 TL
 Yardımcı Arastırmacı, “Halogen Oxidants for Immobilization in Protective
Material and Coatings”, Grant No: FA8650-07-1-5908 - US Air Force tarafından
desteklenmiştir.
9.
İdari Görevler
 Bursa Teknik Üniversitesi, Proje Destek Ofisi, Dış Destek Ofis Koodinatörlüğü
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler




American Chemical Society
American Institute of Aeronautics and Astronautics
The Fiber Society
Tekstil Mühendisliği Odası, Bursa
11. Ödüller
87

Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe
V.
Ar-ge Proje Pazarı - En İyi Proje Teklifi, Birincilik Ödülü, 2013.
 Auburn Üniversitesi, Kimya ve Biyokimya Bölümü, Postdoktora Araştırmacısı,
20122013.
 Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe
IV.
Ar-ge Proje Pazariı - En İyi Proje Teklifi, İkincilik Ödülü, 2012.
 Auburn Üniversitesi, En İyi Doktora Tezi Ödülü, 2012.
 Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Birliği
Temsilcisi, 2011.
 Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, En İyi Poster
Sunumu,
Üçüncülük Ödülü, 2011.
 Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, En iyi Doktora
Öğrencisi Ödülü, 2009.
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Doktora Eğitim Bursu, 2008.
 Uludag Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İkincilik Ödülü, 2005.
 Uludag Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunlar Derneği, Onur
Öğrencisi, 2005.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Öğrenci Sayısı
Dersin Adı
Teorik
Functional Polymers
3
Uygulama
0
2
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
Polymer Processing
Methods
Functional Polymers
3
0
1
3
0
5
2013-2014
İlkbahar
88
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı:
Doç. Dr. Ömer KOZ
2.Doğum Tarihi: 13 Ekim 1976
3.Unvanı: Doçent Dr.
4.Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Kimya
Kimya
Kimya
Üniversite / Kurum
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yıl
1997
2000
2007
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
:
: 2011
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri:
-
Eş Danışmanlık, Ege Üniversitesi, 2011, Nilüfer DENİZLİ “Isolation and
Characterization of Secondary Metabolites from Astragalus plumosus var.
krugianus”
-
Eş Danışmanlık, Uludağ Üniversitesi, 2013, Nesrin YUMİTKAN “Astragalus
sipthorpianus bitkisindeki saponinlerin izolasyonu ve karakterizasyonu”
-
Danışmanlık, Bursa Teknik Üniversitesi, 2014, Mehmet BOZOVALI “Ders
Aşaması”
-
Eş Danışmanlık, Bursa Teknik Üniversitesi, 2014, Şerif ERMİŞ “Ders Aşaması”
6.2. Doktora Tezleri:
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and
Humanities)
1. S. Kırmızıgül, Ö. Koz, S. İçli, H. Anıl, U. Zeybek, "Isolation and Structural
Elucidation of Novel Natural Products from Turkish Lichens", Turkish Journal of
Chemistry, 2003, 27, 493-500. (SCI-Exp)
2. N. Arda, E. Onay, Ö. Koz, S. Kırmızıgül, "Monosaccharides and Polyols from
Mistletoes (Viscum album L.) Growing on Two Different Host Species", Biologia,
2003, 58/6, 1037-1041. (SCI-Exp)
89
3. Y. Posokhov, Ş. Erten, Ö. Koz, H. Anıl, S. Kırmızıgül, S. İçli, "UV/VIS
Spectral and Solvatochromic Properties of Novel Natural Products from Turkish
Lichens", International Journal of Photoenergy, 2005, 7(1), 27-35. (SCI-Exp)
4. Z. Uyar, N. Böke, E. Türkay, Ö. Koz, İ. Yaşa, S. Kırmızıgül, "Flavonoid
Glycosides and Methylinositol from Ebenus haussknechtii", Natural Products
Research, 2006, 20(11), 999-1007. (Uluslararası Diğer İndeks)
5. S. Kırmızıgül, Ö. Koz, N. Böke, "Constituents of Apolar Extracts Including
Essential Fatty Acids of Some Turkish Lichens", Chemistry of Natural
Compounds, 2007, 43(4), 462-464. (SCI)
6. Ö. Koz, C. Pizza, S. Kırmızıgül, "Triterpene and flavone glycosides from
Anchusa undulata subsp. hybrida", Natural Products Research, 2009,23(3),284292.(Uluslararası Diğer İndex)
7. Ö. Koz, E. Bedir, M. Masullo, S. Piacente, Ö. Alankuş-Çalışkan, "Saponins
from Agrostemma gracilis BOISS.", 57th International Congress and Annual
Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Planta
Medica, 2009, 75, 1055, PJ99. (Özet) (SCI)
8. Ö. Koz, E. Bedir, M. Masullo, Ö. Alankuş-Çalışkan, S. Piacente, "Triterpene
glycosides from Agrostemma gracilis BOISS.", Phytochemistry, 2010, 71(5-6),
663-668. (SCI)
9. Ö. Koz, D. Ekinci, M. Şentürk, A. Perrone, S. Piacente, Ö. Alankuş-Çalışkan,
E. Bedir, “Saponins from Astragalus pycnocephalus var. pycnocephalus
FISCHER and Their a/b-Glucosidase Inhibitory Effects”, 59th International
Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural
Product Research, Planta Medica, 2011, 77, 1443, PM175. (Özet) (SCI)
10. Ö. Koz, D. Ekinci, M. Şentürk, A. Perrone, S. Piacente, Ö. Alankuş-Çalışkan,
E. Bedir, C. T. Supuranf, "In vitro inhibition of α-carbonic anhydrase isozymes
by saponins and phenolic compounds", Journal of Enzyme Inhibition and
Medicinal Chemistry, 2013, 28(2), 412-7. (SCI)
11. N. Denizli, İ. Horo, D. Gülcemal, M. Masullo, M. Festa, A. Capasso, Ö. Koz,
S. Piacente, Ö. Alankuş-Çalışkan, “Cycloartane glycosides from Astragalus
plumosus var. krugianus and evaluation of their antioxidant potential”, Fitoterapia,
2014, 92, 211-218. (SCI-Exp.)
90
12. Z. Uyar, Ö. Koz, F. Tumbul, E. Uyar, A. Nalbantsoy, “Cytotoxic Evaluation
and Antimicrobial Activity of Hedysarum aucheri Extracts from Turkey”
Cytotechnology, 2014, (Submitted) (SCI-Exp.)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası
(Proceedings)
bilimsel
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitabında
basılan bildiriler
1. S. Karaçalı, S. Kırmızıgül, R. Deveci, Ö. Deveci, S. İzzetoğlu, A. Özcan, Ö.
Koz, 12th Joint Meeting konferansı dahilinde "12th Joint Meeting" bildiri
kitapçığındaki "Sialic acids in the tissues of Galleria mellonella (Lepidoptera)",
48 pp., 05-07 Kasım 2000, Lille, Fransa.
2. N. Arda, E. Onay, O. Koz, S. Kırmızıgül, 3rd IUPAC International
Conference on Biodiversity (ICOB-3) konferansı dahilinde "Biodeiversity:
Biomolecular Aspects of Biodiversity and Innovative Utilization ABSTRACTS" bildiri kitapçığındaki "Secondary metabolite and carbohydrate
composition of Viscum album L. growing on different host trees", PP3, 59 pp.,
3-8 Kasım 2001, Antalya, Türkiye.
3. O. Koz, S. Kırmızıgül, 23rd IUPAC International Symposium on the
Chemistry of Natural Products (ISCNP-2002) konferansı dahilinde
"International Symposium on the Chemistry of Natural Products - ABSTRACT
BOOK" bildiri kitapçığındaki "Some natural products of Ononis natrix subsp.
natrix", P120, 246 pp., 28 Temmuz - 2 Ağustos 2002, Floransa, İtalya.
4. S. Kırmızıgül, O. Koz, H. Anıl, S. Içli, U. Zeybek, 1st International Congress
on the Chemistry of Natural Products (ICNP-2002) konferansı dahilinde "1st
International Congress on the Chemistry of Natural Products - PROGRAM &
ABSTRACTS" bildiri kitapçığındaki "Chemical Constituents of Some Turkish
Lichens Pseudevernia furfuracea, Evernia prunastri and Letharia vulpina", O08, 32 pp., 16-19 Ekim 2002, Trabzon, Türkiye.
5. O. Koz, S. Kırmızıgül, International Conference on Saponins-Phytochemistry
and Application of Plant Saponins- konferansı dahilinde "BOOK OF
ABSTRACTS - International Conference on Saponins-Phytochemistry and
Application of Plant Saponins-" bildiri kitapçığındaki "Phenylpropanoid
glycosides from Campanula lyrata subsp. lyrata", 28 pp., 8-10 Eylül 2004,
Pulawy, Polonya.
91
6.
Z. Uyar, N. Böke, E. Türkay, O. Koz, S. Kırmızıgul, International
Conference on Saponins-Phytochemistry and Application of Plant Saponinskonferansı dahilinde "BOOK OF ABSTRACTS - International Conference on
Saponins-Phytochemistry and Application of Plant Saponins-" bildiri
kitapçığındaki "Some glycosides from Ebenus haussknechtii (Leguminosae)
used as folk medicine", 34 pp., 8-10 Eylül 2004, Pulawy, Polonya.
7. Bildirisiz Katılım, 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S9), 0913 September 2006, Antalya, Türkiye.
8.O. Koz, E. Bedir, M. Masullo, S. Piacente, O. Alankus-Calıskan, 57th
International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant
and Natural Product Research konferansı dahilinde "Planta Medica, vol. 75,
PJ99" bildiri kitapçığındaki "Saponins from Agrostemma gracilis BOISS.", 1055
pp., 16-20 Ağustos 2009, Geneva, İsviçre.
9. O. Koz, E. Podlesny, M.C. Kozlowski, "The Partial Synthesis of Axially
Chiral Bisanthraquinone Natural Products", 4th International Meeting on
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (IMMPC-4) and 6th International
Symposium on Pharmaceutical Chemistry (ISPC-6), 30 Eylül-02 Ekim 2010, 91
pp. Ankara, Türkiye.
10.M. Şentürk, D. Ekinci, Ö. Koz, A. Perrone, S. Piacente, Ö. AlankuşÇalışkan, E. Bedir, “Antioxidant Activity of Saponins from Astragalus
pycnocephalus var. pycnocephalus”, Trends in Natural Products Research: A
PSE Young Scientists' Meeting, 12-15 Haziran 2011, 109, Girit, Yunanistan.
11.M. Şentürk, D. Ekinci, Ö. Koz, A. Perrone, S. Piacente, Ö. AlankuşÇalışkan, E. Bedir, “In Vitro Inhibition of a-Carbonic Anhydrase Isozymes by
Some Phenolic Compounds and Saponins”, Trends in Natural Products
Research: A PSE Young Scientists' Meeting, 12-15 Haziran 2011, 111, Girit,
Yunanistan.
12.N. Denizli, Ö. Koz, D. Gülcemal, İ. K. Horo, Ö. Alankuş-Çalışkan, M.
Masullo, S. Piacente, “Saponins from Astragalus plumosus WILLD. var.
krugianus”, Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists'
Meeting, 12-15 Haziran 2011, 148, Girit, Yunanistan.
92
13.Ö. Koz, D. Ekinci, M. Şentürk, A. Perrone, S. Piacente, Ö. AlankuşÇalışkan, E. Bedir,
“Saponins from Astragalus pycnocephalus var.
pycnocephalus FISCHER and their a/b-Glucosidase Inhibitory Effects”, 59th
International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant
and Natural Product Research, 04-09 Eylül 2011, (Planta Medica, 2011, vol. 77,
1443, PM175) Antalya, Türkiye.
14.N. Arıkan Ölmez, N. Yumitkan, G. Güleryüz, O. Koz “GC-MS analysis of nhexane extract of Astragalus sibthorpianus”, Chemistry Conference for Young
Scientists 2014 (ChemCYS 2014), 26-28 Şubat 2014, Blankenberge, Belçika.
15.G. Koz, Z. Uyar, O. Koz, “GC-MS analysis of n-hexane extract of S.
prostrata WILLD. subsp. anatolica HEDGE”, Chemistry Conference for Young
Scientists 2014 (ChemCYS 2014), 26-28 Şubat 2014, Blankenberge, Belçika.
16.O. Koz, Çağrılı Konuşmacı, “Isolation and Structural Elucidation of
Triterpene Saponins”, Scientific and Technological Cooperation in the Field of
Plant Diversity and Biotechnology Between Turkey and Germany, 25-27 Eylül
2014, Artvin, Türkiye.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
1.Ö. Koz, S. Kırmızıgül, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2000 konferansı
dahilinde "XIV. Ulusal Kimya Kongresi, DÜK-S5" bildiri kitapçığındaki
"Ononis natrix subsp. natrix bitkisinin içerdiği doğal bileşiklerin izolasyonu ve
yapı tayini", 134 pp., Diyarbakır, Türkiye, 10-15 Eylül 2000.
2.Ö. Koz, S. Kırmızıgül, XV. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2001 konferansı
dahilinde "XV. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ononis natrix
subsp. natrix‘ten yeni bir doğal bileşik ve bitkinin karbonhidratları", OK-S37
pp., İstanbul, Türkiye, 04-07 Eylül 2001.
3.Ö. Koz, S. Kırmızıgül, XV. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2001 konferansı
dahilinde "XV. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ülkemiz
likenlerinden Pseudevernia furfuracea, Evernia prunastri ve Letharia
vulpina’nın karbonhidrat bileşimi", OK-S38 pp., İstanbul, Türkiye, 04-07 Eylül
2001.
93
4.N. Arda, E. Onay, O. Koz, S. Kırmızıgül, 1. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi
konferansı dahilinde "1. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi - KONGRE KITABI"
bildiri kitapçığındaki "İki Farklı Konakçı Üzerinde Yaşayan Ökseotu (Viscum
Album L.) Bitkisinin Monosakkarit ve Poliolleri", 81 pp., İzmir, Türkiye, 14-16
Mayıs 2003.
5.Y. Posokhov, Ş. Erten, Ö. Koz, S. Kırmızıgül, S. Içli,, XVII. Ulusal Kimya
Kongresi, Kimya-2003 konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Kimya Kongresi,
Kimya-2003 - BILDIRI OZETLERI" bildiri kitapçığındaki "Türk
Likenlerinden elde edilen bazı Biyo-aktif doğal ürünlerin UV/VIS spektral
özellikleri" AK-P15, 65pp İstanbul, Türkiye, 08-11 Eylül 2003
6.G. Taşkıran, M. Toprak, Ö. Koz, S. Kırmızıgül, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,
Kimya-2005 konferansı dahilinde "XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2005
- KONGRE PROGRAMI" bildiri kitapçığındaki "Trifolium purpureum
(Fabaceae) bitkisinin doğal bileşik içeriği", OKP139, 894 pp., Kuşadası,
Türkiye, 30 Eylül-04 Ekim 2005.
7.Ö. Koz, S. Kırmızıgül, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2005 konferansı
dahilinde "XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2005 - KONGRE
PROGRAMI" bildiri kitapçığındaki "Anchusa undulata subsp. hybrida
bitkisinin içerdiği doğal bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini", OKP151, 906
pp., Kuşadası, Türkiye, 30 Eylül-04 Ekim 2005.
8.O. Koz, O. Alankus-Calıskan, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2008
konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya-2008 PROGRAM" bildiri kitapçığındaki "Agrostemma gracilis BOISS’den İzole
Edilen Saponinler ve Yapısal Analizleri", OKP166, 140 pp., Magusa, KKTC,
06-10 Ekim 2008.
7.7. Diğer yayınlar :
8.Projeler
(Aynı isimli projeler TÜBİTAK projelerinin bütçesinin yetmemesi sonucu
üniversitenin BAP ile ek destek sağladığı projelerdir. Bu projeler de her projenin
geçtiği değerlendirilme süreçlerinden sonra desteklenmesine karar verilmiştir.):
— Araştırmacı, 1999-2000, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı (99/Fen/034), S.
KIRMIZIGÜL,
O. KOZ “Ononis natrix (Leguminosae) bitkisinin içerdiği doğal
bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini”
94
— Araştırmacı, 2000-2002, TÜBİTAK- TBAG 1875 (199T102), S. KIRMIZIGUL,
H. ANIL,
S. ICLI, U. ZEYBEK, O. KOZ, “Türkiye’de yayılış gösteren
Pseudevernia furfuracea, Evernia prunastri, Letharia vulpina likenlerinin içerdiği
doğal bileşiklerin izolasyonu, yapı tayini ve fotokimyasal özelliklerinin
incelenmesi”
— Araştırmacı, 2000-2003, E.Ü. EBİLTEM (2000/Bil/032), S. KIRMIZIGUL, H.
ANIL, S. ICLI, U. ZEYBEK, O. KOZ, “Türkiye’de yayılış gösteren Pseudevernia
furfuracea, Evernia prunastri, Letharia vulpina likenlerinin içerdiği doğal
bileşiklerin izolasyonu, yapı tayini ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi”
— Araştırmacı, 2002-2007, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı (2002/Fen/045), S.
KIRMIZIGUL, O. KOZ “Anchusa undulata subsp. hybrida ve Campanula lyrata
subsp. lyrata Bitkilerinden Bazı Doğal Bileşiklerin İzolasyonu, Yapı Tayini ve
Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi”
— Yürütücü, 2009-2010, TÜBİTAK- TBAG (109T473), O. KOZ “Agrostemma
gracilis (Caryophyllaceae) Bitkisinin Saponin İçeriğinin Belirlenmesi”
— Araştırmacı, 2009-2013, TÜBİTAK- TBAG (109T425), O. ÇALIŞKAN, F.
ÖZGÖKÇE,
T. KARAYILDIRIM, Ö. KOZ, S.G. ŞENOL, D. GÜLCEMAL, I.
HORRO “Bazı Astragalus Türlerinden Doğal Bileşiklerin İzolasyonu, Kimyasal
Yapılarının Belirlenmesi ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi”
— Araştırmacı, 2010-2013, E.Ü. EBİLTEM (2000/BİL/008), O. ÇALIŞKAN, F.
ÖZGÖKÇE, T. KARAYILDIRIM, Ö. KOZ, S.G. ŞENOL, D. GÜLCEMAL, I.
HORRO “Bazı Astragalus Türlerinden Doğal Bileşiklerin İzolasyonu, Kimyasal
Yapılarının Belirlenmesi ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi”
— Yürütücü, 2013-Devam Ediyor, TÜBİTAK- KBAG (113Z440), O. KOZ, Z.
UYAR
“Saponaria
prostrata
WILLD.
subsp.
anatolica
HEDGE
(CARYOPHYLLACEAE) Bitkisinin İçerdiği Saponinlerin Belirlenmesi”
— Araştırmacı, 2014-Devam Ediyor, U.Ü. BAP (KUAP(F)-2013-85), N. ARIKAN
OLMEZ, N. YUMITKAN, G. GULERYUZ, O. KOZ “Astragalus Sibthorpianus
bitkisindeki saponinlerin izolasyonu ve karakterizasyonu.”
— Danışman, 2014-Devam Ediyor, TÜBİTAK-KBAG (114Z211), H.
ELLİDOKUZ, L. ÇAVAŞ, Y. BASKIN, O. KOZ, “Türk kıyılarındaki
denizhıyarlarından antimetastatik etki gösteren triterpen glikozidlerin izolasyonu”
9.İdari Görevler:
— 2005, Kongre Düzenleme Komitesi Üyeliği - XIX. Ulusal Kimya Kongresi,
Kimya-2005, 30 Eylül-04 Ekim 2005, PineBay Hotel, Kuşadası, Türkiye.
95
— 2007-2011,
E.Ü.
Fen
Fakültesi,
Kimya
Bölümü,
EGEPAL Akredite
Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuarı Kurulumu ve Geliştirilmesi - Cihaz ve
Laboratuar Sorumlusu
— 2010-2011, E.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Atık Yönetimi ve Güvenlik
Komisyonu,
— 2010-2011, E.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Bilimsel İşbirliği Komisyonu
— 2010-2011, E.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, TGK Yönetmeliği Taslak Metin
İnceleme ve Görüş Oluşturma Komisyonu
— 2012, Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Değerlendirme Komisyonu
— 2012-2013, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans / Çiftdal-Yandal Yönerge
Hazırlama Komisyonu
— 2012- , Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü Bölüm Başkanı
— 2012- , Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
— 2013- , Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Bologna Koordinatörü
— 2013- , Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörü
10. Mesleki ve Diğer Araştırma Etkinlikleri ile Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
— Yaz Okulu - FEBS Advanced Course on Glycoconjugates No 00/20 Status and
Perspectives in Glycobiology, 3 – 16 Eylül 2000, Lille, Fransa.
— Seminer - Properties and Production Methods of Biologically Produced Surface
Active Agents, 25 Eylül 2001, İzmir, Türkiye.
— Kurs - Bilimsel Proje Geliştirme ve Yazma Kursu, 25 – 26 Ocak 2007, İzmir,
Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Akreditasyon ve ISO 17025 Standardı” 11 Mayıs 2007,
İzmir, Türkiye.
— Eğitim Semineri – “TS EN ISO/EC 17025 Deney Ve Kalibrasyon
Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” 01 – 02 Ocak 2008, İzmir,
Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Akreditasyon” 08 – 09 Ocak 2008, İzmir, Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Agilent Technologies GC 7890 REFORMULYZER Cihaz
ve ChemStation Software” 01 Şubat 2008, İzmir, Türkiye.
96
— Eğitim Semineri – “Tekrarlanabilirlik ve Standart Sapma” 12 Şubat 2008, İzmir,
Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Agilent Technologies GC 7890 Oxygenate Cihaz ve
ChemStation Software” 21 Nisan 2008, İzmir, Türkiye.
— Eğitim Semineri – “İç Denetim” 01 – 02 Mayıs 2008, İzmir, Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Alliance HPLC ve Empower Yazılımı” 06 – 08 Mayıs 2008,
İzmir, Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Sebep Analizi ve Düzeltici, Önleyici Faaliyetler” 10 – 11 ve
17 – 18 Haziran 2008, İzmir, Türkiye.
— Eğitim Semineri – “İlk Yardım Temel Eğitimi” 13 – 14 Eylül 2008, İzmir,
Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Ölçüm Belirsizliği” 09 – 10 ve 16 – 18 Eylül 2008, İzmir,
Türkiye.
— Eğitim Semineri – “Kalite Kontrol Kartı” 17 Aralık 2008, İzmir, Türkiye.
— Workshop – “1st Turkish Bruker Magnetic Resonance Workshop on NMR &
EPR & MRI” 28 Eylül 2011, İzmir, Türkiye.
— Bilirkişi Raporu – Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Ve Gıda Kodeksi Hazırlama
Yönetmeliği Taslağı.
— Bilirkişi Raporu – Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Taslağı.
— Türkiye Kimya Derneği - Türk Biyokimya Derneği
— FEBS (Federation of European Biochemical Society)
11. Ödüller, Burslar ve Destekler:
— Burs - Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu (2 Yıl)
— Burs - FEBS Advanced Course on Glycoconjugates No 00/20 Status and
Perspectives in Glycobiology için FEBS (Federation of European Biochemical
Society) Bursu. (15 Gün)
— Destek - 23rd IUPAC International Symposium on the Chemistry of Natural
Products (ISCNP-2002), Floransa, İtalya için EBİLTEM Seyahat Desteği.
— Burs - Salerno Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İtalya’da Davetli Araştırıcı
olarak çalışmak için Salerno Üniversitesi Bursu (3 Ay)
— Destek - Salerno Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İtalya’da Davetli Araştırıcı
olarak çalışmak için EBİLTEM Seyahat Desteği
97
— Yayın Teşvik Ödülü – TÜBİTAK, 25 Ocak 2008, Chemistry of Natural
Compounds, 2007, 43(4), 462-464.(A-5)
— Yayın Teşvik Ödülü – TÜBİTAK, 18 Mart 2009, Natural Products Research,
2009, 23(3), 284-292. (A-6)
— Yayın Teşvik Ödülü – TÜBİTAK, 13 Nisan 2010, Phytochemistry, 2010, 71(56), 663-668.(A-8)
— Kısmi Burs - Pensilvanya Üniversitesi(UPENN), Kimya Bölümü, A.B.D.’ nde
Doktora Sonrası Davetli Araştırıcı olarak çalışmak için Prof. Dr. Marisa C.
Kozlowski Kısmi Bursu (6 Ay)
— Destek - Pensilvanya Üniversitesi(UPENN), Kimya Bölümü, A.B.D.’ nde
Doktora Sonrası Davetli Araştırıcı olarak çalışmak için Ebiltem Seyahat Desteği
12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Dönem
Yıl
2012-2013
2012-2013
Güz
Güz
2012-2013
Güz
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Güz
Güz
Güz
Güz
2014-2015
Güz
2014-2015
Güz
Dersin Adı
Genel Kimya Laboratuvarı I
Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik *
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
*
Genel Kimya Laboratuvarı II
Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik *
Genel Kimya Laboratuvarı I
Organik Kimya’ya Giriş
Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik *
Genel Kimya Laboratuvarı II
Organik Kimya I
Organik Kimya Laboratuvarı I
Analitik Kimya Laboratuvarı II
Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik *
Genel Kimya Laboratuvarı I
Organik Kimya’ya Giriş
Organic Chemistry II
Organik Kimya Laboratuvarı II
Anorganik Kimya Laboratuvarı
Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik *
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
*
Uzmanlık Alan Dersi *
Haftalık
Öğrenci
Saati
Sayısı
Teorik Uyg
0
4
12
3
0
3
3
0
2
0
3
0
4
3
0
4
0
0
3
0
4
4
0
0
3
4
0
4
0
0
4
0
4
4
0
4
0
0
4
4
0
15
1
16
10
2
16
10
8
3
3
3
14
2
2
3
5
3
0
2
4
0
1
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
98
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı
2.Doğum Tarihi
3.Unvanı
4. Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
: Mete Yılmaz
: 2 Nisan 1976
: Doç. Dr.
: Doktora
Alan
Su Ürünleri
Su Ürünleri
Fisheries and Aquatic
Sciences
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
Üniversite
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
University of Florida
Yıl
1999
2001
2007
:: 2012
:-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
-
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and
Humanities)
1. Yilmaz M., Phlips EJ., Szabo NJ., Badylak S. 2008. A comparative study of
Florida
strains
of
Cylindrospermopsis
and
Aphanizomenon
for
cylindrospermopsin production. Toxicon, 51:1,130-139.
2. Yilmaz M., Phlips EJ., Tillett D. 2009. Improved methods for the isolation of
cyanobacterial DNA from environmental samples. Journal of Phycology, 45:2,
517-521.
3. Yilmaz M., Kang I., Beale SI. 2010. Heme oxygenase 2 of the cyanobacterium
Synechocystis sp. PCC 6803 is induced under a microaerobic atmosphere and is
required for microaerobic growth at high light intensity. Photosynthesis
Research, 103:1, 47-59.
99
4. Yilmaz M., Phlips EJ. 2011. Diversity of and selection acting on
cylindrospermopsin cyrB gene adenylation domain sequences in Florida. Applied
and Environmental Microbiology. 77(7): 2502-2507.
5. Yilmaz M., Phlips EJ. 2011. Toxicity and genetic diversity of
Cylindrospermopsis raciborskii
in Florida, USA. Lake and Reservoir
Management. 27(3):235-244.
6. Phlips EJ., Badylak S., Hart J., Haunert D., Lockwood J., Manley H.,
O’Donnell K., Sun D., Viveros P., Yilmaz M. 2012. Climatic influences on
autochthonous and allochthonous phytoplankton blooms in a subtropical
estuary, St. Lucie Estuary, Florida, USA. Estuaries and Coasts. 35 (1), 335352.
7.Foss AJ., Phlips EJ., Yilmaz M., Chapman A. 2012. Characterization of
paralytic shellfish toxins from Lyngbya wollei dominated mats collected from two
Florida springs. Harmful Algae. 16:98-107.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Deliloğlu Gürhan Sİ., Conk-Dalay M., Yılmaz M., Turgut B. 2001. Spirulina
platensis ham ekstraktının L929 fare fibroblast hücrelerinin üremesine etkisi. E.
Ü. Su Ürünleri Dergisi 18 (1): 71-77.
2. Özdemir G., Dalay M., Küçükakyüz K., Pazarbaşı B., Yılmaz M. 2001.
Türkiye koşullarında üretimi yapılan Spirulina platensis’in çeşitli ekstraktlarının
antimikrobiyal aktivite kapasitesinin belirlenmesi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 18
(1): 161-166.
3. Black K., Yilmaz M., Phlips EJ. 2011. Growth and toxin production by
Microcystis aeruginosa PCC 7806 (Kutzing) Lemmerman at elevated salt
concentrations. Journal of Environmental Protection. 2(6):669-674.
4. Yılmaz M., Phlips EJ. Silindrospermopsin genleri için dahili çoğaltma
kontrollerinin (DÇK) tasarımı ve sınırlayıcı parça uzunluk çeşitliliği (SPUÇ)
testinin geliştirilmesi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 27(2): 97-101
100
7.3. Uluslararası
bilimsel
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitabında
(Proceedings)
basılan bildiriler
1. Conk Dalay M., Cirik S., Akdeniz C., Yılmaz M. 2000. Usage of tubular
photobioreactor and tank for the mass cultivation of Spirulina. Biotechnology
2000. The World Congress on Biotechnology, 3-8 Eylül, Berlin, Almanya
(poster sunum).
2. Cirik S., Koru E., Yılmaz M. 2001. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği
sektöründe fitoplankton kullanımı. Su Ürünleri Dergisi 18 (1): 299-302, Özel
Sayı. (1.Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim, İzmir- poster sunum).
3.Yilmaz M., Phlips EJ. 2005. Investigation of microcystin concentrations
and possible microcystin-producing organisms in some Florida lakes and fish
ponds. International Symposium on Cyanobacterial Harmful Algal Blooms
(ISOC-HAB), 6-10 Eylül, North Carolina, ABD (poster sunum).
4.Yilmaz M., Phlips EJ. 2005. Physiology and molecular biology of microcystin
and cylindrospermopsin production in cyanobacteria. 8th Annual Graduate
Student Symposium. 18-19 Nisan, Department of Fisheries and Aquatic
Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD (sözlü sunum).
5.Yilmaz M., Phlips EJ.
2006. Microcystin concentrations and possible
microcystin-producing organisms in 10 Florida lakes. 9th Annual Graduate
Student Symposium. 10-11 Nisan, Department of Fisheries and Aquatic
Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD (sözlü sunum).
6.Yilmaz M., Phlips EJ. 2007. Isolation of a cylindrospermopsin-producing
Aphanizomenon ovalisporum in FL, and its screening in environmental samples.
10th Annual Graduate Student Symposium. 16-17 Nisan, Department of
Fisheries and Aquatic Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD
(sözlü sunum).
101
7.Yilmaz M., Phlips EJ., Tillett D. 2010. Improved methods for the isolation of
DNA from environmental samples. The 8th International Conference on Toxic
Cyanobacteria, 29 Ağustos-4 Eylül, Istanbul, Türkiye (poster sunum).
8.Yilmaz M., Phlips EJ. 2010. Toxicity of Cylindrospermopsis and diversity of
cyrB sequences in environmental samples in Florida. The 8th International
Conference on Toxic Cyanobacteria, 29 Ağustos-4 Eylül, Istanbul, Türkiye
(sözlü sunum).
9.Yılmaz M. 2010 Biodiesel from Algae: Current challenges and future
prospects. Environmental Preservation and Sustainable Development of Marine
Culture and Industries. Turkey-Japan Marine Forum. 8-9 Aralık, İTÜ Ayazağa
Campus, İstanbul, Türkiye (sözlü sunum).
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Yılmaz M., Cirik S. 2011. Sulardaki tehlike: Siyanobakteriyel toksinler.
Tarım
Günlüğü. 1(1): 97-99.
2. Yılmaz M. 2011. Tek hücreli enerji fabrikaları: Mikroalgler. Tarım
Günlüğü. 1(5): 128-130.
3. Yılmaz M. 2011. Yakın geleceğin jet yakıtı kaynağı: Mikroalgler. Tarım
Günlüğü. 1(6): 148-149.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
1. Conk Dalay M., Cirik S., Akdeniz C., Yılmaz M. 2000. Türkiye koşullarına
uygun Spirulina üretim teknolojisinin geliştirilmesi. Biyoteknoloji ve Sanayi.
6-9 Mart, Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,
İzmir (sözlü sunum).
7.7. Diğer yayınlar
102
1.Conk Dalay M., Cirik S., Koru E., Yılmaz M. 2001. Türkiye koşullarına
uygun
Spirulina üretim teknolojisinin geliştirilmesi. XI. Ulusal Su Ürünleri
Sempozyumu. 4-6 Eylül, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,
Hatay (sözlü sunum).
2. Kang I., Yilmaz M., Beale SI. 2002. Oxygen regulated expression and in
vivo activities of two heme oxygenases from Synechocystis sp. PCC 6803.
Gordon Research Conference on the Chemistry and Biology of
Tetrapyrroles. Salve Regina University, 14-19 Temmuz, Newport, RI, ABD
(poster sunum).
3. Phlips EJ., Yilmaz M. 2005. Toxic Freshwater Algae in Florida. The
Florida Aquatic Plant Management Society 29th Annual Meeting. 7-10
Kasım, St. Petersburg, FL, ABD (Sözlü sunum).
4. Yilmaz M., Kang I., Beale SI. 2007. Oxygen-regulated differential
expression of two heme oxygenases in Synechocystis sp. PCC 6803. 7th
International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic
Organisms. 9-14 Aralık, Kyoto, Japonya (sözlü sunum)
5. Yilmaz M., Phlips EJ., Zsabo NJ., Badylak S., 2007. First report of the
isolation of a cylindrospermopsin-producing cyanobacterium in the USA. The
7th IFAS Annual Graduate Research Symposium. 21 Mart, College of
Agricultural and Life Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD
(sözlü sunum).
6. Yilmaz M., Phlips EJ., Szabo NJ. 2007. First report of the isolation of a
cylindrospermopsin-producing cyanobacterium in Florida, USA. Gordon
Research Conference on Phycotoxins & Mycotoxins. 17-22 Haziran, Colby
College, Maine, ABD (poster sunum).
7. Foss A., Phlips EJ., Yilmaz M. 2011. Paralytic shellfish toxins characterized
from Lyngbya wollei dominated mats collected from two Florida springs. 22nd
Annual Florida Lake Management Society Conference.
13-16 Haziran, St.
Augustine, FL, ABD (sözlü sunum).
7.8. Uluslararası Atıflar
Web of science: 85
103
Google scholar: 122
8. Projeler
1999-2000
Conk-Dalay M., Cirik S., Akdeniz, C., Yılmaz, M. Ülkemiz
Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, 99/Bil./006
Nolu E.Ü. EBİLTEM Projesi. (Araştırmacı).
2003-2004
Phlips EJ., Frost J., Yilmaz M., Steigerwalt N., Cichra M. Factors
Controlling the Abundance and Composition of Blue-green Algae in Lake
Griffin (Griffin Gölünde Siyanobakteri Yoğunluğunu ve Kompozisyonunu
Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi). St. Johns River Water Management
District
destekli
SF669AA
nolu
proje,
(Araştırmacı)
(http://www.sjrwmd.com/technicalreports/pdfs/SP/SJ2005-SP4.pdf).
2006-2011
Phlips EJ., Badylak S., Cichra M., Yilmaz M., et al. Harmful
Algal Blooms (Zararlı Algal Patlamalar). Multi-government agency funded
project
no:
(Araştırmacı)
FLA-FAS-04596,
(http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/209332.html).
2009-2010 Phlips EJ., Kirst M., Guy C., Kristinsson H.,Yılmaz M.
Realization of Large Scale Algae-Based Biofuel Production Through Genetic
Engineering. (Genetik Mühendisliği ile büyük ölçekli, alglere-dayalı biyoyakıt
üretiminin
gerçeklestirilmesi).
Florida
Üniversitesi
destekli
(Yardımcı
Yönetici).
2012-
Potts M. vd. Fotosentetik Mikroorganizmalar için
Uygulamalı Ar-Ge ve Biyo-yakıt Teknolojisinin Geliştirilmesi (Applied R&D
for Photosynthetic Microorganisms and Development of Biofuel Technology).
Katar Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Bilimleri Bölümü, Biyoyakıt Grubu
(QUEX/QFQAQU-10/11-3) (Araştırmacı).
2014-
Yilmaz M. İzmir Çamaltı Tuzlası’nın Mikrobiyal Çeşitliliği ve
Bulunan Organizmaların Biyoteknolojik Potansiyellerinin Araştırılması.
114Z274 no’lu TÜBİTAK 1001 projesi (Yürütücü).
9. İdari Görevler
2014- BTÜ, Biyomühendislik Bölüm Başkan Vekilliği
104
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
2007
Gordon Araştırma Konferansı Komitesi seyahat ödülü.
2003 – 2007 Florida Üniversitesi, Gıda ve Ziraat Enstitüsü dekanlığınca
araştırma
görevliliği bursu.
2002 – 2003 Yükseköğretim Kurulu yurt dışı doktora bursu.
Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma
2001
Merkezi
Proje Sergisi 00 kapsamında “Türkiye Koşullarına Uygun Spirulina Üretim
Teknolojisinin Geliştirilmesi” adlı proje ile mühendislik bilimleri kategorisinde
üçüncülük ödülü.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik
Dönem
Yıl
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Dersin Adı
Teorik Uygulama
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
105
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı
2.Doğum Tarihi
3.Unvanı
4. Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
: Abdullah Kemal Seçkin
: 10.11.1970
: Doç.Dr.
:
Alan
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
Üniversite
Ege Ünv.
Celal Bayar Ünv.
Ege Ünv.
Yıl
1993
1996
2005
: 2010
: 2012
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Prebiyotik süzme yoğurt üretim olanaklar üzerine araştırmalar. Celal Bayar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. , 2009

Süzme yoğurtlarının fonksiyonel özelliklerinin arttırılmasında bazı diyet
liflerin kullanılması üzerine araştırmalar. Celal Bayar Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü. , 2011

Ege Bölgesindeki geleneksel olarak üretilen bazı peynirlerin Aflatoksin M1
düzeylerinin araştırılması Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ,
2011

Türkiye\'de ticari ölçekte üretilen bazı küflü peynirlerin toplam aflatoksin,
aflatoksin M1 ve Okratoksin A düzeylerinin belirlenmesi.-Celal Bayar
Üniversitesi , 2011
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1.Dinkçi, N., Kesenkaş, H, , Seçkin, A.K. Kinik, Ö., Gönç, S.,, 2011. , Influence
of a vegetable fat blend on the texture, microstructure and sensory properties of
kashar cheese. ., Grasas y Aceites, 623 , 275-283
106
2. Ergönül, P.G, Ergönül, B, Seçkin, A.K., 2010., 2010, Cholesterol content and
fatty acid profile of chocolates mostly comsmed in Turkey, CyTA – Journal of
Food, , vol. 8, No1 , pp 73-78.
3. Esmer, Ö, Balkır P, Seçkin, A.K., 2009, Changes in chemical, textural and
sensory characteristics of Crottin de chavignol cheese manufactured from frozen
curd and packaged under modified atmosphere.,, Milchwissenschaft, 64 2 , 184187.
4. Kesenkaş, H., Dinkçi, N., Seçkin, A.K., Kınık Ö., Gönç, S., , 2009., The
effect of using vegetable fat blend on some attributes of kashar cheese. Grasas y
Aceites, -, Grasas y Aceites,, 60 1, 41-47.
5.Seçkin, A.K, Ergönül, B., Tosun, H. and Ergönül, P.G., 2009., Effects of
prebiotics Inulin and Fructoolisaccharide on quality atrributes of dried yoghurt
Kurut, Food Science and Technology Research, 605-612., 156,
6. Esmer, ÖK, Balkır, P., Seçkin, A.K., Irkin, R., 2009, The effect of modified
atmosphere and vacuum packaging on the physicochemical, microbiologycal,
sensory and textural properties of Crottin de Chavingnol cheese. , Food Science
and Technology Research, 154,, 367-376
7. Seçkin, A.K., Ozkilinç, A.Y., , 2011, Effect of some prebiotics usage on
quality properties of concentrated yogurt, Journal of Animal and Veterinary
Advance, 109, 1117-1123.
8. Uysal, K., Emre, Y., Yilmaz, H., Donmez, M., Seckin, A.K , Bulbul, M., ,
2011, Evaluation of fatty acid composition of five migratory fish species
captured from the Beymelek lagoon Turkey at the end of the feeding period. ,
Chemistry of Natural Compounds, vol46,, pp946-949.
9.Uysal, K., Bülbül, M., Dönmez, M., Seçkin, A.K., , 2008. , UChanges in some
components of the muscle lipids of three freshwater fish species under natural
extreme cold and temperate condition. , Fish Physiology and Biochemistry, 34,
455-463
10. Seçkin, A.K., Kınık, Ö., Gürsoy, O.,, 2008., The effect of the occurrence
psychrotrophic bacteria on sialic acid content of milk. , Milchwissenschaft,, 631
, 49-52.
107
11.Tosun, H., Seçkin, A.K., Gönül, Ş.A., , 2007. , Acid adaptation effect on
survival of Escherichia coli O157H7 in fermented milk products., Turkish
Journal of Veterinary and Animal Science, 311, 61-66
12. Kinik, O., Gursoy, O. and Seckin, A.K., , 2005, Cholesterol content and
fatty acid composition of most consumed Turkish hard and soft cheeses. , Czech
Journal of Food Science,, vol23, No4 , 166-172
13.Donmez, M., Seçkin, A.K., Sagdıc, O., Simsek, B.,, 2005. , Chemical
characteristics, fatty acid compositions, conjugated linoleic acid contents and
cholesterol levels of some traditional Turkish cheeses. , International Journal of
Food Science and Nutrition,, 563, 157-163
14.Donmez, M., Seçkin, A.K., Sagdıc, O., Simsek, B.,, 2005. , Chemical
characteristics, fatty acid compositions, conjugated linoleic acid contents and
cholesterol levels of some traditional Turkish cheeses. , International Journal of
Food Science and Nutrition,, 563, 157-163
15.Seckin, A.K., Metin, M.,, 2005, The effect of process temperature and time on
the occurrence of the products of cholesterol oxidation in butter. , International
Journal of Food Science and Technology, , 40, 903-906
16.Seçkin, A.K., Gursoy, O., Kinik, Ö., Akbulut, N., , 2005. , Conjugated linoleic
acid CLA concentration, fatty acid composition and cholesterol content of some
Turkish dairy products., Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie, LWT, ,
38,, 909-915.
17.Gürsoy, O., Seçkin, A.K. and Kınık, Ö. and Metin, M., , 2003., Conjugated
linoleic acid CLA content of most popular Turkish hard and soft cheeses. ,
Milchwissenschaft,, 5811/12 , 622-623
18. Nergiz, C., Seçkin, A.K , 1998, The losses of nutrients during the production
of strained Torba yoghurt., Food Chemistry, vol61, , 13-16.
19. Seçkin, A.K., Esmer, Ö.K., Balkir, P., Ergönül, P.G.,, 2011, Effects of curd
freezing and packaging methods on the organic acid contents of goat cheeses
during storage. , Mljekarstvo,, 613, 234-243.
20. Kesenkaş, H., Dinkçi, N., Seçkin, K., Kınık, Ö., Gönç, S., Ergönül, P.G.,
Kavas, G.,, 2011. , Physicochemical, microbiological and sensory characteristics
108
of soymilk Kefir, , African Journal of Microbiology Research,, Vol. 522,
pp.3737-3746
21. Gursoy, O., Seçkin, A.K., Kınık, Ö., Karaman, A.D., 2011 , The effect of
using different probiyotic cultures on conjugated linoleic acid CLA
concentration and fatty acid composition of white pickle cheese.., Internation
Journal
of
Food
Science
DOI10.3109/09637486.2011.643295.,
and
Nutrition,
Early
Early
Online.
Online.
DOI10.3109/09637486.2011.643295.
22. Ergönül, B., Ergönül, P.G., Seçkin, A.K., , 2011, Chemical and textural
attributes of Hellim Halloumi cheese marketed in Turkey. , Mljekarstvo, 612 ,
168-174.
23. Kesenkas, H., Dinkci, N., Seçkin, K., Gusoy, O. and Kınık,, 2011 ,
Antioxidant properties of Kefir produced from different cow and soy milk
mixtures. , Journal of Agriculture Science. , Vol17,, 253-259
24. Kesenkas, H., Dinkci, N., Seçkin, K., Gusoy, O. and Kınık, O. , 2012,
Physicochemical,biochemical, textural and sensory properties of Telli Cheese- A
traditional Turkish cheese made from cow milk. , Bulgarian Journal of
Agricultural Science , 18, 763-770.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Seçkin, A.K., Tosun, H., 2004, , Chemical composition, microbiological
quality and sensorial properties of white pickle chesees. , Pakistan Journal of
Nutrition,, 33, 171-173
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings) basılan bildiriler
1. Seçkin, A.K., Balkır, P., Üçüncü, M., , 2008, International Conference of
Food Science and Nutrition, Cairo EGYPT,, kahire/Mısır, The effect of using
inulin and oligofructose on physical, chemical, rheological and sensorial
properties of set-type yoghurt 3. 28.
109
2. Sagdıc, O., Seckin, A.K., Donmez, M., Simsek, B. and Yetim, H., , 2005,
Fatty acid composition, CLA contents and cholesterol levels of Turkish yayik
butter. Euro , September, 626-631., GERMANY, Food Chem XIII Hamburg
3. Tosun, H., Seçkin, A.K., , 2012, The effects of organics agriculture on
ecosystem and safety of organic foods. May 31 , 233, Bosna-Hersek, 3 rd
International Symposium on Sustainable Development
4.Seçkin, A.K, Baladura, E., 2010, Sütün besin kalitesinin zenginleştirilmesi. “
15-17 April 140-141., Tekirdağ,, The 1st International symposium
onTraditional foods from Adriatic to caucasus”
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Seçkin, A.K., Tosun, H., Arıtürk, R., , 2010, Ultrason tekniğinin süt
teknolojisinde kullanımı , Hasad Gıda, sayı306, 44-48.
2. 1, 2007, ISO 220002005 Gıda güvenliği yönetim sistemi. , Dünya Gıda, sayı
2007-04 , 69-72.
3.Seçkin, A.K., Baladura, E., , 2011, Gıda sanayinde yeni paketleme, biyokoruma
teknolojileri ve doğal antimikrobiyal bileşik kullanımı. , Hasad Gıda, sayı310,
38-41
4. Seçkin, A.K., Baladura, E., , 2010, Gıdaların muhafazasında bakteriosin ve
bakteriofaj uygulamaları., Gıda , 356, 461-467
5. Seçkin, A.K., Tosun, H., Özgören, E., , 2010, Süt teknolojisinde yüksek
basınç uygulama olanakları. , Hasad Gıda, 36, sayı298. , 36-41
6. Seçkin, A.K., Tosun, H., Aritürk., 2010, Biyokorumanın süt endüstrisinde
kullanım olanakları. , Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, , vol5, no3,, 36-46
7. Seçkin, A.K., Baladura, E., 2010, Peynir altı suyunun kullanım olanakları,
Hasad Gıda, 25-sayı298, 30-35
8. Tosun, H., Seçkin, A.K., 2010., Gıda güvenliği uygulamaları “risk yönetimi”.,
Hasad Gıda, , sayı296, 20-24
9.Tosun, H., Seçkin, A.K.,, 2010., Gıda güvenliği uygulamaları “risk
değerlendirmesi” , Hasad Gıda, , sayı294, , 34-37
10.Seçkin, A.K, Özkılınç, Y.,, 2008, Süt ürünlerinde diyet lif kullanımı. ,
Akademik Gıda, 629, 23-27.
110
11.Tosun, H., Seçkin, A.K., , 2008, Probiyotik mikroorganizmaların genel
özellikleri. , Hasad Gıda, sayı276,, 34-41.
12.Seçkin, A.K., Metin, M., , 2004, Süt ve ürünlerinde kolesterol oksidasyon
ürünleri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, , Mühendislik Bilimleri
Dergisi, , 102, 267-274.
13.Seçkin, A.K., Metin, M., , 2003, Kimyasal yolla sütten kolesterolün
uzaklaştırılması, , Gıda Mühendisliği Dergisi, , sayı14, , 36-40.
14. Seçkin, A.K., Baladura, E., 2012, Effect of using some dietary fibers on color,
texture and sensory properties of strained yoghurt. , Gıda , 372, 63-69
15. Seçkin, A.K., Baladura, E.,, 2011., Süt ve ürünlerinin fonksiyonel özellikleri. ,
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi., 7.1, , 27-38
16.Seçkin, A.K., Özgören, E., 2011, Peynir altı suyunun Biyoteknolojik
Kullanımı., Akademik Gıda., 93 , 70-75.
17.Seçkin, A.K., Özgören, E.,, 2011, Gıda Endüstrisinde darbeli alan
uygulamaları. , Gıda ve Yem Bilimi-Teknoloji Dergisi , 11, 39-48
18.Seçkin, A.K., Özgören, E., 2012, Türkiye’de ticari ölçekte üretilen bazı küflü
peynirlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi , Akademik Gıda , 102, 55-62.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.Seçkin, A.K, Baladura, E., 2009, Süt ürünlerinin raf ömrünün arttırılmasında
CO2 kullanımı.4-17. , Bursa,, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi
2.Seçkin, A.K., Ergönül, B., Tosun, H.,, 2009, Ege bölgesi yöresel peynir
çeşitleri, Van, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,
3.Seçkin, A.K., Tosun, H.,, 2009, Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı.,
Bursa, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,
4.Seçkin, A.K., Nergiz,, 1998, Tire çamur peynirinin kimyasal kompozisyonu ve
mikrobiyal kalitesinin araştırılması. Geleneksel Süt Ürünleri, V. Süt ve Süt
Ürünleri Sempozyumu, , no621, 79-88., Tekirdağ, Milli Produktivite Merkezi
Yayınları
111
5.Nergiz, C. ve Seçkin, A.K., 1995, Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus
bifidus bakterileri kullanılarak elde edilen yoğurt benzeri fermente süt ürünlerinin
önemi ve bu ürünlerden biyoğurt, bifiyoğurt ve biyogardenin üretim teknolojileri,
, 04-05 Eylül, 60-66., Manisa, I. Spil Fen Bilimleri Kongresi,
6.Seçkin, A.K., Eroğlu, A., , 2010, Süt ve süt ürünlerinde Aflatoksin M1 sorunu,
İstanbul, 2. Gıda Güvenliği Kongresi,
7.Seçkin, A.K., Balkır, P, 2003, İnülin ve oligofrultozun fonksiyonel gıda olarak
önemi ve sağlık üzerine etkileri, 2003, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler
Sempozyumu, 22-23, İzmir, SEYES
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası Atıflar
8.
Projeler
2007-2009, Sinbiyotik Keçi Peyniri Üretim Olanakları Üzerine Araştırmalar
106O763 nolu Tübitak Projesi- Yürütücü, Tubitak-Celal Bayar Unv-Ege Ünv.
2006-2008, Üzüm pekmezlerinde okratoksin A varlığının araştırılması
Yürütücü, Celal Bayar Ünv.
2007-2009, Kefir üretiminde soya sütünden faydalanma olanakları üzerine
araştırmalar TÜBİTAK TOVAG 106O810-Araştırmacı, Ege Üniv.
2006-2008, Prebiyotik süzme yoğurt üretim olanakları üzerine araştırmalarYürütücü, Celal Bayar Unv
2009-2010, Ege Bölgesindeki geleneksel olarak üretilen bazı peynirlerin
Aflatoksin M1 düzeylerinin araştırılması-Yürütücü Celal Bayar Unv
2009- Süzme yoğurtların fonksiyonel özelliklerinin arttırılmasında bazı diyet
liflerin kullanılması üzerine araştırmalar-Yürütücü, Celal Bayar Unv
2009- Türkiye'de ticari ölçekte üretilen bazı küflü peynirlerin Toplam
aflatoksin, aflatoksin M1 ve Okratoksin A düzeylerinin belirlenmesi.-Yürütücü,
Celal Bayar Unv.
9.
İdari Görevler
112
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 01.03.2013, , Bursa Teknik
Üniversitesi
Bologna Koordinatörlüğü, 04.03.2013, , Bursa Teknik Üniversitesi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Bilim Teşvik Ödülü, Celal Bayar Üniversitesi, 2012
Gıda AR-GE Proje Pazarı Mansiyon Ödülü, Ege İhracatçılar Birliği , 2012
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik
Dönem
Yıl
Güz
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Dersin Adı
Teorik Uygulama
ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi
3
3
ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi
3
2
ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi
3
3
2014-2015
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
113
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı
2.Doğum Tarihi
3.Unvanı
4. Öğrenim Durumu
: Ebru Devrim Şam Parmak
: 02/02/1975
: Yrd. Doç. Dr.
:
Derece
Lisans
Alan
Üniversite
Metalurji ve Malzeme Sakarya Üniversitesi
Mühendisliği
Yıl
1998
Y. Lisans
Metalurji ve Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi
Mühendisliği
2001
Doktora
Metalurji ve Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi
Mühendisliği
2007
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
: 2013
:
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1) Sam E.D., Dogu G.K., Baykal B., Dalkilic Z., Rana K., Bengu E. 2012.
Simultaneous growth of self-patterned carbon nanotube forests with dual height
scales, Nanoscale, 4, 3746-3753.
2) Yuksel B., Sam E.D., Aktas O.C., Urgen, M., Cakir A.F. 2009.
Determination of sodium migration in sol-gel deposited titania films on sodalime glass with r.f. glow discharge optical emission spectroscopy, Applied
Surface Science, 255, 4001-4004.
114
3) Tatar B., Sam E.D., Demirel B., Kutlu K., Urgen M., 2008. Synthesis and
optical properties of CeO2 nanocrystalline films grown by pulsed electron beam
deposition, Journal of Materials Science, 43, 5102-5108.
4) Castro M.R.S., Sam E.D., Veith M., Oliveira P.W., 2008. Structure,
wettability and photocatalytic activity of CO2 laser sintered TiO2/multi-walled
carbon nanotube coatings, Nanotechnology, 19, 105704.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Sam E.D., Arpat E., Gunay V., 2004. Hybrid nano-composite sol-gel coating
on glasses, Key Engineering Materials 264-268, 395-398.
2) Sam E.D., Oktekin R., Gunay V., 2004. Properties of various sol-gel derived
SiO2 anti-reflective (AR) coatings on SLS glasses, Key Engineering Materials
264-268, 391-394.
3) Sam E.D., Kirtay S., Gunay V., 2004. Hydrophobic (water repellant) high
heat resistance using sol-gel method, Key Engineering Materials 264-268, 379382.
4) Sam E.D., Urgen M., Tepehan F., Gunay V., 2004. Photocatalytic TiO2
coatings on SLS glasses by sol-gel method, Key Engineering Materials 264268, 407-410.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings)
basılan bildiriler
1. Jilavi M.H., Oliveira W.P., Sam E.D., Werner U., Veith M., An overview
for production and characterization of reflective and antireflective multilayer
coatings by sol-gel method on glass, sapphire, quartz and plastic foils, 4.
Thüringer Grenz und Oberflachentage&1. Thüringer Kolloquium “Dünne
Schichten in der Optik”, Page No: 45-50, 16-18 September 2008, Jena,
Germany
2. Sam E.D., Donatan A.S., Urgen M., Tepehan F.Z., Antibacterial effect of
visible-light sensitive pure and doped TiO2 films, Molecular
BiOmimeticsBioNanoTechnology, Protein-based Materials&Systems for
Science&Technology, International Workshop, Workshop Abstract Book,
Page No: P30, November 12-14,2006, Istanbul Technical University (ITUMOBGAM) Istanbul, Turkey.
3. Tatar B., Sam E.D., Demirel B., Kutlu K., Urgen M., The structural
properties of TiO2 thin films grown on silicon and glass substrates by pulsed
E-beam, The XXVIIIth European Congress on Molecular Spectroscopy
115
(EUCMOSXXVIII), Abstract Book, Page No: 233, 3-8 September 2006,
Istanbul, Turkey.
4. Sam E.D., Aktas O.C., Tepehan F.Z., Urgen M., Optical and photocatalytic
characterization of sol-gel synthesized TiO2 and silver doped TiO2 thin
films. International Conference (ICXOM) X-Ray Optics&Microanalysis,
Conference Abstract Book, Page No: 81, 25-30 September 2005, Frascati,
Italy.
5. Yuksel B., Sam E.D., Aktas O.C., Urgen M., Cakir A.F., Surface
characterization and depth profile analysis by r.f. glow discharge optical
emission spectroscopy of thin films produced via sol-gel technique,
International Conference (ICXOM) X-Ray Optics&Microanalysis,
Conference Abstract Book, Page No: 88, 25-30 September 2005, Frascati,
Italy.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Şam E.D., Ürgen M., Tepehan F.Z., 2007. TiO2 fotokatalistleri, İTÜ dergisi
d Mühendislik Serisi, 6, 81-92.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
1. Sam E.D., Dogu G.K., Baykal B., Dalkilic Z., Bengu E. Synthesis of selfpatterned biomimetic surfaces, 8th Nanoscience and Nanotechnology
Congress, Abstract No: 0678, 25-29 June 2012, Ankara, Turkey.
2. Şam E.D., Kırtay S., Oktay E., Günay V., Sol-jel yöntemi ile camların silika
kaplanması, optik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, 11. Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi, Bildiriler e-kitabı ISBN 975-395-553-7, Sayfa
No: 796-803, 5-8 Haziran 2002, İstanbul, Türkiye.
3. Kırtay S., Şam E.D., Oktay E., Günay V., Camlarda farklı mukavemet ölçüm
yöntemlerinin kıyaslanması, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,
Bildiriler e-kitabı ISBN 975-395-553-7, Sayfa No: 835-842, 5-8 Haziran 2002,
İstanbul, Türkiye.
4. Şam E.D., Yücel O., Günay V., SiO2 Esaslı gözenekli yansıtmayan
kaplamalar, V. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Bildiriler Kitabı,
ISBN 975-94814-4-X, Sayfa No: 428-433, 3-5 Ekim 2001, İstanbul, Türkiye.
7.7. Diğer yayınlar
Patentler:
Eduard Arzt, Elmar Kroner, Peter William De Oliveira, Ebru Devrim Sam,
Florian Büsch, Dieter Urban, Reinhold Schwalm, Benedikt Bläsi, Michael
116
Nitsche, Hannes Spiecker, Claas Müller, Method for producing finely
structured surfaces, US20130101796 A1, 25 Nisan 2013.
Eduard Arzt, Elmar Kroner, Peter William De Oliveira, Ebru Devrim Sam,
Florian Büsch, Dieter Urban, Reinhold Schwalm, Benedikt Bläsi, Michael
Nitsche, Hannes Spiecker, Claas Müller, Verfahren zur herstellung von
feinstrukturierten oberflachen, WO2012004319 A1, DE102010026490 A1,
EP2590757 A1, 12 Ocak 2012.
7.8. Uluslararası Atıflar
8. Projeler
1. Doğada rastlanan süperhidrofobik, kendi kendini temizleyebilen hiyerarşik
yüzeylerin karbon nanotüp esaslı yüzeylerle taklit edilerek üretilmesi. Tübitak 1002
- Hızlı Destek Projesi, Proje No: 211T166, 01/05/2012-01/05/2013.
2. Volkwagen Stiftung: High-aspect-ratio, hierarchical patterning of polymer
surfaces: Fabrication of biomimetic adhesives.
Işbirliği: Leibniz-Institut für Neue Materialien GmbH (INM) Max-Planck-Institut
für Metal
Forschung, Fraunhofer-Institut für Solare Energie systeme.
9. İdari Görevler
1) Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü (2013-…)
2) Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (2014-…)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Bursu (2011-2012)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
117
Akademik
Dönem
Yıl
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Dersin Adı
Teorik Uygulama
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
Halihazırda verdiğim dersler:
1) Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,
Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi Dersi (2014-2015 Güz)
2) Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı,
Fonksiyonel Yüzeyler Dersi (2014-2015 Güz)
118
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı: Gökhan GECE
2.Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1977
3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4.Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Kimya
Kimya
Kimya
Üniversite
Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yıl
1999
2003
2010
5.Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: Mayıs 2011
6. Yönetilen yüksek lisans ve doktora Tezleri
6. 1. Yüksek lisans tezleri
6. 2. Doktora tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI &
Arts and Humanities):
1. M. Şahin, G. Gece, F. Karcı, S. Bilgiç, “Experimental and theoretical study of
the effect of some heterocyclic compounds on the corrosion of low carbon steel in
3.5% NaCl medium,” Journal of Applied Electrochemistry, 38, 809–815 (2008).
2. G. Gece, “The use of quantum chemical methods in corrosion inhibitor
studies,” Corrosion Science, 50, 2981–2992 (2008).
3. G. Gece, S. Bilgiç, “Quantum chemical study of some cyclic nitrogen
compounds as corrosion inhibitors of steel in NaCl media,” Corrosion Science,
51, 1876–1878 (2009).
4. R. Hasanov, S. Bilge, S. Bilgiç, G. Gece, Z. Kılıç, “Experimental and
theoretical calculations on corrosion inhibition of steel in 1 M H2SO4 by crown
type polyethers,”Corrosion Science, 52, 984–990 (2010).
5. G. Gece, S. Bilgiç, Ö. Türkşen, “Quantum chemical studies of some amino
acids on the corrosion of cobalt in sulfuric acid solution,” Materials and
Corrosion, 61, 141–146 (2010).
6. G. Gece, S. Bilgiç, “A theoretical study on the inhibition efficiencies of some
amino acids as corrosion inhibitors of nickel,” Corrosion Science, 52, 3435–3443
(2010).
7. G. Gece, S. Bilgiç, “A theoretical study of some hydroxamic acids as corrosion
inhibitors for carbon steel,” Corrosion Science, 52, 3304–3308 (2010).
119
8. R. Hasanov, S. Bilgiç, G. Gece, “Experimental and theoretical studies on the
corrosion properties of some conducting polymer coatings,” Journal of Solid State
Electrochemistry, 15, 1063–1070 (2011).
9. G. Gece, “Drugs: A review of promising novel corrosion inhibitors,” Corrosion
Science, 53, 3873–3898 (2011).
10. A. Aytaç, S. Bilgiç, G. Gece, N. Ancın, S.G. Öztaş, “Experimental and
theoreticalstudy of the inhibition effects of some Schiff bases as corrosion
inhibitors of aluminium in HCl,” Materials and Corrosion, 63, 729-734 (2012).
11. G. Gece, “Response and contribution to the comments by G. Shama on the
paper entitled ‘Drugs: A review of promising novel corrosion inhibitors’,”
Corrosion Science, 60 3 (2012.)
12. G. Gece, S. Bilgiç, "Molecular-level Understanding of the Inhibition
Efficiency of Some Inhibitors of Zinc Corrosion by Quantum Chemical
Approach", Industrial & Engineering Chemical Research, 51, 14115-14120
(2012).
13. G. Gece, “Theoretical evaluation of the inhibition properties of two thiophene
derivatives on corrosion of carbon steel in acidic media,” Materials and
Corrosion, 64, 940-944 (2013).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings)
basılan bildiriler :
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
“özet metin” şeklinde basılan bildiriler :
1. G. Gece, B. Yazıcı, Experimental and theoretical study of the effects of NH4+
ions on corrosion of iron in artificial seawater, Chemical Physics V, 31 October
- 01 November 2002, İstanbul, Turkey.
2. G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical study of some Schiff bases as corrosion
inhibitors on corrosion of steel, Chemical Physics VII, 19-20 May 2006, Eğirdir
- Isparta, Turkey.
3. G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical studies of pyrrole and its some
derivatives as corrosion inhibitors, Chemical Physics VIII, 24-25 April 2008,
İstanbul, Turkey.
4. G. Gece, S. Bilgiç, The use of density functional theory (DFT) calculations in
the elucidation of oxidation reactions of some alcohols on gold, 8. International
Electrochemistry Meeting, 8-11 October 2009, Antalya, Turkey.
5. S. Bilgiç, G. Gece, Theoretical calculations on the electrochemical behaviour
of gold in citric acid media, 8. International Electrochemistry Meeting, 8-11
October 2009, Antalya, Turkey.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
“tam metin” şeklinde basılan bildiriler :
120
1. G. Gece, S. Bilgiç, NaCl ortamında çeliğin korozyonuna bazı halkalı azot
bileşiklerinin inhibisyon etkinliklerinin deneysel ve teorik yöntemlerle
incelenmesi, XI. International Corrosion Symposium, 22-25 October 2008,
İzmir, Turkey.
2. G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical study of some amino acids as corrosion
inhibitors of copper, EUROCORR 2010, 13-17 September 2010, Moscow,
Russian Federation.
3. G. Gece, S. Bilgiç, HCl ortamında karbon çeliği için korozyon inhibitörü
olarak kullanılan bazı azo boyar maddeler üzerine kuantum kimyasal
hesaplamalar, XII. International Corrosion Symposium, 6-8 October 2010,
Eskişehir, Turkey.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. G. Gece, The use of semiempirical calculations in corrosion inhibitor studies,
Korozyon Dergisi, 15, 12 – 21 (2007).
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
1. G. Gece, S. Bilgiç, Çeliğin korozyonunda inhibitör olarak kullanılan bazı
Schiff bazlarının kuantum kimyasal incelenmesi, 6. Elektrokimya Günleri, 29
June - 01 July 2005, Eskişehir, Turkey.
2. G. Gece, S. Bilgiç, Çeliğin korozyonunda 2-buten-1-ol ile 2-butin-1-olün
inhibisyon etkinliklerinin kuantum kimyasal incelenmesi, 7. Elektrokimya
Günleri, 28-30 June 2006, Ankara, Turkey.
7.7. Diğer yayınlar :
Uluslararası hakemli (SCI-Expanded kapsamında taranmayan) dergilerde
yayımlanan makaleler:
1. G. Gece, “Theoretical calculations of metol as corrosion inhibitor of steel,”
Journal of the Korean Chemical Society, 53, 671 – 676 (2009).
7.8.Uluslararası atıflar
8. Projeler
9. İdari Görevler :

Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013- )
121
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TÜBİTAK Arbis
11. Ödüller:

Doktora Tez Yayın Ödülü (Ankara Üniversitesi – 2010)

Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri ( TÜBİTAK - 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013)
12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
GENERAL CHEMISTRY I 4
0
GENERAL CHEMISTRY 4
0
II
GENERAL CHEMISTRY I 4
0
BASIC CHEMISTRY
3
2
BASIC CHEMISTRY
3
2
Dersin Adı
Öğrenci
Sayısı
15
15
20
45
30
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı
2.Doğum Tarihi
3.Unvanı
4. Öğrenim Durumu
Derece
Lisans –Çift
Anadal
Lisans
Y. Lisans
Doktora
: Ece ÜNÜR YILMAZ
: 01.06.1979
: Yrd. Doç.Dr.
:
Alan
Kimya Mühendisliği
Üniversite
Orta Doǧu Teknik Üniversitesi
Yıl
2003
Kimya
Kimya
Kimya
Orta Doǧu Teknik Üniversitesi
Orta Doǧu Teknik Üniversitesi
2002
2003
2008
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
: 11.05.2011 - devam
:
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Uğur KURTCAN - (01.02.2013 – devam ediyor)
122
Tez Başlığı: Çevresel kirleticilerin yenilikçi metal oksitlerin fotokatalitik
aktivitesiyle
giderilmesi.
Fen Bilimleri Enstitüsü - Disiplinlerarası İleri Teknolojiler Anabilim Dalı
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1. E.Unur. Functional nanoporous carbons from hydrothermally treated biomass
for
environmental purification. Microporous and Mesoporous Materials 2013,
168, 92-101. DOI: 10.1016/j.micromeso.2012.09.027
2. E.Unur, S.Brutti, S.Panero, B.Scrosati. Nanoporous carbons from
hydrothermally treated biomass as anode materials for lithium ion batteries.
Microporous
and
Mesoporous
Materials
2013,
174,
25-33.
DOI:
10.1016/j.micromeso.2013.02.032
3.
S.V.Vasilyeva,
E.Unur,
R.M.Walczak,
E.P.Donoghue,
A.G.Rinzler,
J.R.Reynolds. Color purity in polymer electrochromic window devices on
indium-tin oxide and single-walled carbon nanotube electrodes. ACS Applied
Materials & Interfaces 2009, 1 (10), 2288-2297. DOI: 10.1021/am900435j
4. E.Unur, P.M.Beaujuge, S.Ellinger, J-H.Jung, J.R.Reynolds. Black to
Transmissive Switching in a Pseudo Three-Electrode Electrochromic Device.
Chemistry of Materials 2009, 21 (21), 5145-5153. DOI:10.1021/cm902069k
5. E.Unur, J-H.Jung, R.J.Mortimer, J.R.Reynolds. Dual-polymer electrochromic
film characterization using bipotentiosatic control. Chemistry of Materials 2008,
20(6), 2328-2334.DOI:10.1021/cm703354q
6. B.D.Reeves, E.Unur, N.Ananthakrishnan, J.R.Reynolds. Defunctionalization
of ester-substituted electrochromic dioxythiophene polymers. Macromolecules
2007, 40(15), 5344-5352. DOI:10.1021/ma070046d
7. E.Unur, L.Toppare, Y.Yagci, F.Yilmaz. Synthesis and characterization of
thiophene-capped
polytetrahydrofuran
conducting
copolymers.
Materials
123
Chemistry
and
Physics
2005,
91(2-3),
261-268.
DOI:10.1016/j.matchemphys.2004.10.051
8. E.Unur, L.Toppare, Y.Yagci, F.Yilmaz. Conducting copolymers of
polytetrahydrofuran and their electrochromic properties. Journal of Applied
Polymer Science 2005, 95(5), 1014-1023. DOI: 10.1002/app.21014
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası
bilimsel
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitabında
(Proceedings)
basılan bildiriler
1. Unur. E (2014). Nano-structured carbons and their composites for energy
storage applications.European Materials Research Society 2014 Spring Meeting
( Sözlü Bildiri ).
2. Unur. E, Brutti. S, Panero. S, Scrosati, B (2013). Nanostructured carbons
from
hydrothermally treated biomass for energy storage applications.
European Materials Research Society 2013 Spring Meeting ( Sözlü Bildiri ).
3.Unur. E (2012). Biomass, hydrothermally treated to functional nanoporous
carbons, for environmental applications.. European Materials Research Society
2012 Fall Meeting (Sözlü Bildiri).
4. Unur. E, Beaujuge. P, Reynolds. JR (2008). Multi-electrode Electrochromic
Device Applications..2008 Materials Research Society Fall Meeting ( Sözlü
Bildiri ).
5. Unur. E, Jung. JH, Angerhofer. A, Reynolds, JR (2008). Electrochromic
Characterization of Polymer Films and Device Applications. 2008 Materials
Research Society Spring Meeting (Poster).
6. Unur. E, Jung. JH, Mortimer. RJ, Reynolds, JR (2007). Dual-polymer
electrochromic film characterization using bipotentiosatic control. 233rd
National Meeting of the American Chemical Society ( Poster ).
7. Jung. JH, Walczak. RM, Unur. E, Reynolds, JR (2007). N-alkylated
poly(3,4-
124
propylenedioxypyrrole)s as soluble and processable electroactive materials
with
tunable electronic and optical properties. 233rd National Meeting of the
American Chemical Society ( Poster ).
8. Brookins. RN, Unur. E, Reynolds. JR (2006). Functionalization of
conjugated polymers with pendant groups to improve compatability with ionic
species. 231st National Meeting of the American Chemical Society ( Poster ).
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
Patentler
1.Devices Containing Compositions Comprising Cathodically Coloring
Electrochromic
Polymers
and
Binder
Polymers,
Cliff,
N.,Yale,
D.,Jankauskas, J.,Unur, E., Patent No: US8023171.
2.Dual
Active
Film
Electrochromic
Display
Device,
J.R.Reynolds,A.L.Dyer,E.Unur, Patent No: US 8284473.
7.8. Uluslararası Atıflar
Kendisi hariç 145 adet.
8.
Projeler
"Süperkapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyokütleden
Karbon Eldesi - 112T570", TÜBITAK PROJESI, Yürütücü , 2012-devam ediyor.
9. İdari Görevler
Bursa Teknik Üniversitesi Erasmus Koordinatörü – (2012-2013)
Doǧa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - Fakülte Kurulu Üyesi
(10/10/2011-30/10/2012)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
125
European Materials Research Society (EMRS)
Materials Research Society (MRS)
11. Ödüller
University of Florida Doktora Bursu (2003-2008)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik
Dönem
Yıl
Güz
Haftalık Saati
Dersin Adı
MBM 520 Corrosion
(Yüksek Lisans)
Advanced Physical
Chemistry
2013-2014
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
3
0
6
3
0
2
3
0
8
4
0
9
4
0
19
3
0
2
İlkbahar (Yüksek Lisans)
Electrochemistry
(Yüksek Lisans)
Inorganic Chemistry 1
(Lisans)
General Chemistry 2
(Lisans)
MBM 583 Polymer Science
(Yüksek Lisans)
Güz
2012-2013
İlkbahar
126
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Numan YÜKSEL
2. Doğum Tarihi: 1977
3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üniversite
Alan
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıl
1999
2004
2010
5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçentlik
: 2012 (Bursa Teknik Üniv)
Araş. Gör. Dr.
: 2010 (Uludağ Üniv.)
Araş. Gör.
: 2001 (Uludağ Üniv.)
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
1.1. Yüksek Lisans Tezleri
1.
Elif Uzun, “Bir güneş enerjisi sisteminin yapı, işletme şartlarına göre
modellenmesi”, Devam Ediyor.
1.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1. Arabacigil B., Yüksel N., Avcı A., The use of paraffin wax in a box-type solar
cooker having inner and outer reflectors”, Thermal Science, 2014 (accepted).
2. Yüksel, N., Arabacigil, B., Avcı, A., 2012. The Thermal Analysis of Paraffin
Wax Used in a Box-Type Solar Cooker. Journal of Renewable and Sustainable
Energy, 4 (6), 433-441.
3. Yüksel N., Avcı, A., Kılıç M., 2012. The Effective Thermal Conductivity of
Insulation Materials Reinforced with Aluminium Foil at Low Temperatures.
Heat and Mass Transfer, 48, 9, 1569-1574.
4. Yüksel, N., Avci, A. and Kilic, M., 2010. The Temperature Dependence of
Effective Thermal Conductivity of the Samples of Glass Wool Reinforced
with Aluminium Foil. International Communications in Heat and Mass
Transfer, 37 (6), 675-680.
5. Yüksel, N., Avcı, A., 2010. The Present Studies on Effective Thermal
Conductivities of Porous Mediums. Journal of the Faculty of Engineering and
Architecture of Gazi University, 25(2):331-346.
6. Yüksel, N., Avci, A. and Kilic, M., 2006. A Model for Latent Heat Energy
Storage Systems. International Journal of Energy Research, 30(14), 11461157.
127
7.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (review
aşaması)
1. Yüksel N., Avcı A., Effect of the shield number on effective thermal
conductivity of reflective multilayer thermal insulation materials, (in review).
2. Yüksel N., Avcı A., The Investigation of Thermal Behaviour of Porous
Insulation Materials Reinforced, (in review).
7.3.Uluslararası bilimsel
(Proceedings)
basılan bildiriler
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitabında
1. Gül S. H., Karahan M., Yiğit A., Yüksel N., 2012. The Investigation of
Thermal Conductivity Properties of Three-Dimensional Sandwich-Woven
Fabric, Reinforced Composite Materials, 14th International Materials
Symposium (IMSP’2012), 10‐12 October, Pamukkale University, Denizli,
Turkey.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
1.
Yüksel N., Avcı A., 2010. The Use of Solar Energy on the Cooker with
Latent Heat Storage, VIII. National Clean Energy Symposium, UTES’10, 23,
1-5 December, Bursa, Turkey.
2.
Yüksel N., Avcı A., 2012. The Effect of Phase Change Material on
Exhaust Waste Heat Recovery from Diesel Engine", VI. Automotive
Technology Congress, OTEKON 2012, 04 - 05 June, Bursa, Turkey.
3.
Yüksel N., Avcı A., 2012. The Effect of Operating Parameters on
Thermal Storage System with Phase Change Material. I. National Air
Conditioning, Refrigeration Education Congress, IKSES 2012, 05 – 07
September, Balikesir, Turkey.
4.
Isman M. K., Korukçu M.O. , Pastakkaya B., Yüksel N., 2013. The
Numerical Investigation of Temperature Distribution in Thermal Bridges, the
11th National Installation Engineering Congress,17-20 April, 2013, İzmir,
Turkey.
5.
Isman M. K., Korukçu M.O. , Pastakkaya B., Yüksel N., 2013. The
Investigation of Time Resolution Performance of Turbulence Models for
Multiplier Air Jet Problem, 19th National Congress of Thermal Sciences and
Technology, 9-12 September, Samsun, Turkey.
6.
Yüksel N., Avci A., Isman M. K., 2013. The Effect of Phase Change
Material on the Thermal Energy Storage System, 19th National Congress of
Thermal Sciences and Technology, 9-12 September, Samsun, Turkey.
7.7. Diğer yayınlar
128
7.8.Uluslararası atıflar
1. Yuksel, N., Avci, A. and Kilic, M., “A model for latent heat energy storage
systems”, International Journal of Energy Research, 30(14), 1146-1157, 2006.
1.1. Desheng Ai, Lizan Su, Zhe Gao, Changsheng Deng, Xiaming Dai, Study of
ZrO2 nanopowders based stearic acid phase change materials, Particuology
8, 394–397, 2010.
1.2. K.A.R. Ismail, R.I.R. Moraes, A numerical and experimental investigation
of different containers and PCM options for cold storage modular units for
domestic applications, International Journal of Heat and Mass Transfer 52,
4195–4202, 2009.
1.3. Siddhartha Kumar Khaitan and Mandhapati Raju, Dynamic simulation of
air
storage–based
gas
turbine plants, International Journal of Energy Research, 2011.
1.4. Marcus Lehto, Roger Bodén, Urban Simu, Klas Hjort, Greger Thornell, and
Jan-Åke Schweitz, A Polymeric Paraffin Microactuator, Journal of
Microelectromechanical Systems, 17 (5), 1172-1177, October 2008
1.5. MacPhee David, Dincer Ibrahim, Thermodynamic Analysis of Freezing and
Melting Processes in a Bed of Spherical PCM Capsules, Journal of Solar
Energy Engineering-Transactions of The ASME, 131 (3), 2009.
1.6. Mosaffa, A. H., Talati, F, Rosen, M. A.,Tabrizi,H. Basirat, Approximate
analytical model for PCM solidification in a rectangular finned container
with convective cooling boundaries, International Communications in Heat
and Mass Transfer, 39 (2), 318-324, 2012
1.7. Sarier, N., Onder, E., Organic phase change materials and their textile
applications:
An
overview,
Thermochimica Acta, volume 540, issue , year 2012, pp. 7 - 60
Yuksel, N., Arabacigil, B., Avci, A.The thermal analysis of paraffin wax in
1.8
a
box-type
solar
cooker
(2012) Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4 (6), art. no. 063126
Juan Torres Ledesma, Piotr Lapka,Roman Domanskı, and Francisco S.
1.9
Casares, Numerıcal Sımulatıon Of The Solar Thermal Energy Storage
System For Domestic Hot Water Supply Located in South Spain, Thermal
Science: Year 2013, Vol. 17, No. 2, pp. 431-442
1.10 Harikrishnan, S.; Magesh, S.; Kalaiselvam, S.; Preparation and thermal
energy storage behaviour of stearic acid-TiO2 nanofluids as a phase change
material for solar heating systems;THERMOCHIMICA ACTA, Volume:
565 Pages: 137-145 DOI: 10.1016/j.tca.2013.05.001 Published: AUG
10 2013
1.11 Joseph Basakayi Kantole, Modelling and design of a latent heat thermal
storage system with reference to solar absorption refrigeration, Master
Thesis, Mechanical Engineering, Faculty of The Engineering and The build
Environment, University of Johannesburg, pages 152, 2012.
2. Yüksel, N., Avci, A. and Kilic, M., “The temperature dependence of effective
thermal conductivity of the samples of glass wool reinforced with aluminium foil”,
International Communications in Heat and Mass Transfer, 37 (6), 675-680, 2010.
2.1. Yüksel N., Avcı A., Kılıç M.,“ The effective thermal conductivity of
insulation materials reinforced with aluminium foil at low temperatures ”,
Heat and Mass Transfer, 48, 9 ,1569-1574, 2012
129
2.2.
8.
Li, BB (Li, Binbin); Chen, Z (Chen, Zhou); Qiu, JL (Qiu, Jinlian); Chen,
ZF (Chen, Zhaofeng)1; Zhou, JM (Zhou, Jieming) , Effect of Service Time
of Centrifugal Pan on Glass Wool,
MATERIALS AND
MANUFACTURING PROCESSES, 27,11, 2012, 1213-1216
Projeler
1. The Investigation of the Structure and Operating Parameters’ effect on the
effective thermal conductivity of Porous Insulation Materials., Uludağ
University Scientific Research Project, M-2008/48, Researcher, 2010.
2. The Investigate of the Insulation Behavior and the Design of Heat Shield at
Low-Temperature Uludağ University Scientific Research Project, HDP(M)2012/28, Researcher, 2013.
3. The Development and The Design of The Compact Thermal Energy Storage
System with Nano Additives. Tubitak 2219, Texas AM Universitesi, 2014-2015.
9. İdari Görevler
Yıl
Görev
Kurum
2013-
Bölüm Lisans ve Y.Lisans Bologna Bursa Teknik Üniversitesi
Koordinatörü
Bölüm Farabi Koordinatörü
Bursa Teknik Üniversitesi
2013-
Bölüm Staj Komisyon Üyeliği
2013-
Bursa Teknik Üniversitesi
2001-2012 Bölüm Yatay-Dikey Geçiş Komisyon
Uludağ Üniversitesi
Bölüm Sınav Komisyon
Uludağ Üniversitesi
(belirsiz
aralık)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (Fahri Üyelik)
Makine Mühendisleri Odası
Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mezunlar Derneği
11. Ödüller
TÜBİTAK Teşvik Ödülleri (3 kez)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
130
Akademik Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
Bahar
Güz
2012-2013
Bahar
Dersin Adı
İleri Müh.
Termodinamiği
Alternatif Enerji
Kaynakları
İleri Müh.
Termodinamiği
Yenilenebilir
Enerji Kaynakları
Isı Transferi ve
A.M.S. Yöntemler
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3
-
1
3
-
1
-
-
-
3
-
4
3
-
4
3
-
1
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
131