özel teknik şartname - Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

Transkript

özel teknik şartname - Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
A-GENEL HÜKÜMLER
GENEL A 001 :
Bu teknik artnamedeki tan mlanan i ler; ister Bay nd rl k ve skan Bakanl
ve di er
kurumlar n birim fiyat tariflerince ister özel teknik artname hükümlerince, a
daki ko ullarda
yap lacak ve de erlendirilecektir.
GENEL A 002 :
Hizmetin gerçekle mesi için yüklenici a
daki kalemlerin ihale bedeli içinde olaca
kabul edecektir.
A : çilik ve i çilikle ilgili bütün giderler
B : Malzemeler, haz r ürünler, mallar ve bunlar ile ilgili bütün giderler
C : Yüklenicinin santral, iskele, alet, edevat, motorlu araç, i makinesi ve benzeri
ekipmanlar ile k tl olmamak kayd yla bütün ekipman giderleri
D : antiyeye kadar ve antiye dahilinde ta ma, montaj malzemeleri ve ürünlerin
antiyeye teslim giderleri
E : Her türlü alt yap ve ortama yap lacak her montaj yöntemi ve montaj malzemeleri
haz rlanmas ve antiyeye getirilmesi giderleri
F : antiye d ndaki fabrikasyon imalatlar n ta nmak için de-montajlar ve antiyedeki
geri montajlar giderleri
G : Malzeme fireleri
H : Her mekan ve yükseklikte i yapma
I : Küçük ve izole i ler
J : Malzemeler ile yap lmakta olan veya bitmi i in kötü hava artlar , yang n, kaza vs
korunmas
K : antiye ve i in her türlü su bask na kar korunmas
L : in yap lmas ve tamamlanmas için gerekli olup, onayl uygulama projeleri,
Detay projeleri, çizimler ve / veya teknik artnamelerde gösterilen veya ifade edilen
bütün di er i ler, bile ik ve yard mc i lemler
M : Yüklenici genel giderleri ve kar
GENEL A 003 :
Yüklenici taraf ndan birim fiyat verilmi olan kalemler hariç, a
daki kalemlerin giderleri
bütün i e dahil say lacakt r.
A : Geçici tesis ve i ler dahil i yeri güvenli i ve idaresi
B : Bütün sigortalar
C : Teminat mektuplar
D : Su bedelleri
E : Elektrik bedelleri
F : Pissu ve suyun emniyetli de arjlar
G : dare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullan m tesisleri
H : dare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonlar
I : Geçici yollar, i yerine ula mlar
J : Geçici çitler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kald mlar , korkuluklar ve benzerleri
K : Ba vuru ve ilanlar
L : Çal anlar n güvenlik, sa k ve refahlar
M : Trafik i aretleri ve yönetimi
N : Gürültü ve çevre kirlili i kontrolü, yang n önlemleri, ve di er genel ve zorunlu
önlemler
O : Çöplerin, koruyucu kaplama, ambalajlar n kald lmas , çevre temizli i ve i yerinin i
bitimindeki temizli i
1
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
P : Enerji ve yak t giderleri dahil i letmeye alma ve çal rma i lemleri
R : Malzeme örnekleri, laboratuar ve ekipman temini dahil laboratuar deneyleri
S : malat çizimlerinin yap lmas , i letme ve bak m kitapç klar haz rlanmas
T : Kontrol etütleri, bina yerle tirme çal malar , aplikasyon
U : lerleme foto raf ve albümleri haz rlanmas
V : artnamede istenilen di er bilgi ve veriler
GENEL A 004 :
hale öncesi in aat n yap laca arsa, yüklenici taraf ndan incelenmelidir. Yüklenici,
projede bir hata veya çeli ki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden
düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhas nda tespit edilen aksakl klar yüklenici
taraf ndan, bir bedel talep etmeden idarenin onay müteakip düzeltilmeli ve imalata devam
etmelidir.
GENEL A 005 :
Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlar nda, imalattan önce idareden ve proje
müellifinden malzeme onay almal r. Malzemelerin seçimi esnas nda yüklenicinin sunaca
TSE veya TSEK Standartlar na uygun olarak üretilmi malzemelerden birini idare ve proje
müellifi seçebilece i gibi, bunlar n tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmas isteyebilir.
Aksi takdirde idarece ve proje müellifince malzeme onay verilmeyecektir. Yüklenici,
malzemeleri i programlar
aksatmayacak ekilde önceden idarenin ve proje müellifinin
onay na sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacakt r. Malzeme seçimi idare
ve proje müellifi onay ile kesinlik kazanacakt r. Onay tutanaklar gerekti i takdirde i bitiminde
geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak ekilde saklanmal r.
GENEL A 006:
malatlar için gerekli olan her cins malzeme in aat sahas na getirilecek, olumsuz çevre
ve hava ko ullar ndan korunacakt r.
GENEL A 007:
Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
taraf ndan kar lanmak üzere idarenin ve proje müellifinin onaylayaca bir laboratuar ya da
kurulu ta tahkikini yapt racak ve neticelerini idarenin ve proje müellifinin onay na sunacakt r.
GENEL A 008:
aatlar n yap
esnas nda kald lan, bozulan, hasar gören yol, altyap , kald m,
kaplamal alan, ye il alan, çevre düzenleme, tabela, trafik
v.b. eski haline getirilecek
ekilde onar lacakt r. Onar mlar ( altyap vb. ) hizmetlerin süreklili ini ve güvenli ini devam
ettirecek ekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahats zl k vermeden, k tlamadan ve engel
olmadan, de iklik gerekli olmad kça eskisi gibi hizmet verecek ekilde yap lacakt r.
GENEL A 009:
aat esnas nda kaz , y m ve sökümden ç kan malzemeler idarenin yaz izni ile
gösterece i döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yap lacakt r.
aat esnas nda aktivitelerden dolay meydana gelen bütün fazla malzemeler at k say lacak
ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde antiyeden
uzakla
lacakt r. Yüklenici, bunlar n antiyeden uzakla
lmas ndan ve darenin gösterece i
yere ta narak at lmas ndan sorumludur.
At k malzemelerin ta nmas veya at lmas için yap lan masraflar yüklenici taraf ndan
kar lanacakt r.
GENEL A 010:
2
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
Yüklenici firma, antiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, i güvenli i için uygun
uyar levhalar asacak, ayr ca antiyede çal rd personelin kald binalar i çi sa
,i
güvenli i tüzü üne uygun olarak düzenleyecektir.
GENEL A 011:
Standartlar aksi belirtilmedi i sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü
standartlar ya da e de er Uluslar Aras standartlar geçerli olacakt r.
GENEL A 012 :
aat,Peyzaj,Mekanik Tesisat veya Elektrik Tesisat vs imalatlar için herhangi bir nam
veya isim alt nda nakliye bedeli veya nakliye fiyat fark ödenmeyecektir.
GENEL A 013 :
Gecikilen her gün için günlük ihale bedelinin % 0.03 ( On binde üç ) ü kadar gecikme
cezas al nacakt r.
GENEL A 014 :
Yüklenici, i in yerine getirilmesi için gerekli tüm geçici yollar , yürüme yollar
ve
yap lar yapmak ve bak
sa lamakla yükümlüdür. lerin ba ar ile tamamlanmas ve
devam nda dare ve Proje müellifinin onay n al nmas ile, tüm geçici yollar, yürüme yollar ve
yap lar kald lacakt r.
GENEL A 015 :
Yüklenici, in aat sahas veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz ekilde araziyi, yollar
ve di er yap lar bozmayacakt r. antiye sahas çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve giri ler
kontrollü olacakt r.
antiye sahas her zaman temiz ve düzenli olacakt r.
GENEL A 016:
Yüklenici, çal anlar ile birlikte ta eronlar n ve antiyedeki di er elemanlar n
sa
, güvenli ini ve refah
sa lamak ve bu konuda darenin memnuniyeti için bütün
gayretini gösterecektir.
aat s ras nda olabilecek bütün kazalar yaln zca yüklenicinin
sorumlulu undad r.
GENEL A 017 :
dare, yüklenicinin çal ma yönteminin emniyetsiz oldu una, güvenlik bariyerlerinin
veya di er emniyet unsurlar n, güvenlik ve kurtarma ekipmanlar n yetersiz oldu una karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çal ma yöntemini de tirecek, güvenlik önlemlerini
artt racak veya kurtarma ekipmanlar temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözle me
kapsam ndaki di er yükümlülüklerden kurtarmayacakt r.
GENEL A 018:
Yüklenici, i lerin gerekli bütün k mlar için yeterli nitelikte geçici ayd nlatma ve elektrik
enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenli ini
sa layacak önlemleri alacakt r.
Yüklenici, i lerin uygun ekilde yürütülmesi ve kontrolü için dare taraf ndan kabul
edilen yeterli ayd nlatmay sa layacakt r. dare bu ayd nlatmay yeterli bulmaz ise yüklenici,
istenilen ilave ayd nlatma düzenlemelerini yapacakt r.
GENEL A 019 :
Yüklenici, sözle menin gerçekle mesi s ras nda, dareyi tatmin edecek ekilde, i leri,
geçici i leri ve biti ik mülkleri yang na kar korumak için her türlü düzenlemeyi yapacakt r.
3
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
er gerekir ise yang na kar al nan önlemleri denetlemesi için muntazam aral klarla tfaiye
görevlilerini davet edecektir.
Yüklenici ark kayna cihaz ile çal mada, oksijen – asetilen kayna ile çal mada,
kesme cihaz , spiral gibi yüksek
ve k lc m üreten cihazlar ile çal malarda özel bir dikkat
gösterecektir. Bu çal malar gerekti inde, çal ma alan yak nda 2 ( iki ) adet tamamen
kontrol edilmi ve dolu yang n söndürme cihaz kullan ma haz r olarak bulundurulacakt r.
Yüklenici, yan
özellik gösteren tüm art k ve fazla malzemeyi kald racak, bu
malzemelerin sahada bulundurulmas gerekiyorsa, bütün ate ve k lc m kaynaklar ndan uzak
bir yerde saklanacakt r.
GENEL A 020 :
Gürültü ve çevreye verilecek rahats zl klar en az ve makul bir seviyede tutulacakt r.
Bütün motorlu cihazlara fabrika ç
gürültü emici ekipman tak lacakt r.
GENEL A 021 :
çilik birinci s f olacak ve en kaliteli i çilik artlar na uygun olacakt r. Teknik
artnamelerdeki standartlara uygunluk sa lanacakt r.
artnamelere uygun yap lmayan
imalatlar k lacak ve tekrar yap lacakt r. K lan imalatlar için herhangi bir bedel
ödenmeyecektir.
GENEL A 022 :
hale dokümanlar olan; teknik artname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay
projeleri, bir bütün olarak de erlendirilmelidir. malatlar onayl uygulama ve detay projelerine,
projede belirtilen notlara, teknik artnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine ba olarak
gerekli imalatlar yap lacakt r.
GENEL A 023 :
Projenin herhangi bir k sm nda do algaz, su, at k su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj
vb. alt yap hizmeti ile kar kar ya gelinirse, yüklenici veya ta eronlar çal may hemen
durduracak, ve dareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya ta eronlar n
çal malar sonucu mevcut alt yap tesislerinin zarar görmesinden, dare sorumlu de ildir.
Meydana gelecek zararlar yüklenici taraf ndan kar lanacakt r.
GENEL A 024 :
aatlardaki dolgular mutlaka artnamede ve onayl projelerdeki pozuna uygun
yap lacak, dolgunun cinsine uygun tekniklerle s
rma yap lacakt r.
Yüklenici, yap lar n yak ndaki dolgular n yap m sürecinde yap larda zarara neden
olmayacak ve yap lar tehlikeye sokmayacak ekilde yapacakt r. Malzeme serilirken, drenaj
da tamamlanarak su toplanmas engellenecektir. Özellikle beton yap lar n çevresine dolgu
lemi yap rken, önce yap n tamamlanm ve mukavemetine eri mi olmas na dikkat
edilecektir.
GENEL A 025 :
Yüklenici, beton ve betonarme yap m i leri için onayl uygulama ve detay projelerde,
teknik artnameye uygun biçimde, kereste ile veya suni tahta ile veya sac panolar ile veya
kontrplak ile içine dökülecek beton suyunu s zd rmayacak ekilde kal p yüzeyinin te kilini
sa lamakla yükümlüdür.
Yüklenici veya ta eronu, kal p yüzeyinin te kilinden sonra yüzeyin ya lanmas ,
yüksek devirli vibratörün yapaca
titre im tesirine dayanacak ekilde desteklenmesinin
sa lanmas , sehim ve bombe yapmas
önleyecek
ekilde kal n yap lmas
sa layacakt r.
4
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
GENEL A 026 :
Kullan lan betonlar n s f ve kalitesi onayl projelerde belirtildi i gibi olacakt r. Yüklenici,
betonun süreklili i, mukavemeti ve tesviyesi için ayr bir özen gösterecektir.
Kullan lan bütün betonlar n içeri i çok s olarak kontrol edilecek ve korunacakt r.
Yüklenici, taze ve sertle mi betonun örnekleme ve denenmesi için ilgili Uluslar aras
ve Türk Standartlar na uygun tüm gerekli düzenlemeleri yapacakt r.
Kullan lan betonlar n beton dayan
tespit etmek için TS 500’e uygun yöntemle
numune al p k rd lacak ve deney raporlar al nacakt r. Betonun k vam
belirlemek
amac yla yap lacak testler, TS 500 e uygun olarak yürütülecek ve dökülen betondan al nan
numuneler ile yap lacakt r. Betonun 7 ve 28 günlük bas nç mukavemetini tespit etmek
amac yla her döküm öncesi yeterli say da betondan küp örnekler al nacakt r.
Betonun ta nmas ve dökülmesinde kullan lacak yöntem beton içindeki malzemelerin
ayr mas
önleyecek ekilde olacak ve beton döküm i lemi ba lamadan önce darenin ve
proje müellifinin onay al nacakt r. Betonun dökülmesi ve s
lmas dare ve proje
müellifinin kontrolü alt nda gerçekle tirilecektir.
Beton mümkün oldu u kadar çabuk do rudan yerine dökülecektir. Çal malarda
herhangi bir bölümün veya birimin beton i leri, bir defada yap lacakt r. Beton dökülmesi
ras nda kesinti yap lmayacak ve ara verilmeyecektir. Betonun dökülmesi s ras nda kesinti
yapmak gerekir ise, sonraki beton kar
n önceden dökülen betona tam olarak
birle mesini sa lamak için gerekli önlemler al nacakt r. Uygun vas fta bir donat i çisi, beton
dökümü s ras nda yerinden oynayabilecek donat ayarlamak ve do ru yerine getirmek için
beton dökümü bitene kadar antiyede olacakt r.
Yüklenici, betonun s
lmas i ini temel önemi olan bir görev olarak ele alacakt r.
Maksimum yo unluk ve mukavemette su geçirmez bir beton üretilecektir. Beton, döküm i lemi
esnas nda tamam ile s
lacak, donat ve ba lama elemanlar etraf na ve kal p kö elerine
iyice nüfus edecektir. Beton onaylanm miktarda, vibrasyon i lemi ile s
lacakt r.
Mekanik vibratörler dakikada en az 6000 titre im yapacak frekansta dalg ç tip olacakt r.
Vibratörü kullanacak ki iler e itilecektir. Titre im süresi, tatminkar bir s
rma sa lamak için
ayr maya meydan vermeyen bir süre ile s rl olacakt r. Yüzeyde su veya fazla erbet
görüldükten sonra titre ime devam edilmeyecektir. Beton s
ld ktan sonra ve son
durumunu ald ktan sonra bozulmayacakt r.
Yüklenici, s cak havalarda betonun veya beton yüzeyinin çatlamas
engellemek için
büyük dikkat gösterecektir. Yüklenici, s cak havalarda betonun sabah erken veya ak am geç
saatte dökülmesi için gerekli düzenlemeleri ve i program yapacakt r.
Kal p, betonun dökülmesinden önce ve priz almas esnas nda güne
nlar ndan
korunacakt r. Yüklenici, beton dökülecek bölümdeki donat n mümkün olan en dü ük
cakl kta muhafazas sa lamak için uygun önlemleri alacakt r.
Yüklenici so uk havalarda ( Hava s cakl
n 2 C ‘nin alt na dü mesi veya müteakip 3
veya daha çok günde ölçülen günlük s cakl klar n ortalamas n 5 C ‘nin alt na dü mesi )
dökülecek betonlarda gerekli beton priz h zland
lar
veya dona dayan m sa layan
katk lar kullanarak beton dökecektir. Hiçbir ko ulda donmu , buz, kar ile kapl donat ve kal p
üzerine beton dökülmeyecektir.
Beton, iklim artlar ( direk güne
, ya mur, kar ve don ) su kayb ndan kaynaklanan
hasarlar veya kür esnas nda olabilecek mekanik hasarlara kar korunacakt r. Kür alma ve
yeni dökülmü betonun korunmas nda kullan lacak tüm metotlar önceden dare ve proje
müellifinin onay na tabi olacakt r.
Yüzey mastarlanmas tamamlanan tüm aç k yüzeyler slak kanaviçe kendir ile
örtülecektir. Kanaviçe örtü her zaman nemli olarak muhafaza edilecek ve periodik aral klarla
kontrol edilecektir. Aç k yüzeylerdeki beton en az on gün süre ile nemli tutulacakt r. ( Curing
compound kullan labilir )
5
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
Yüklenici, antiyede beton dökülürken, çal malar n zaman
ve tarihini gösteren tam
ve hassas kay tlar tutacakt r.
Betonlar n üretilmesi, yerle tirilmesi ve bak
ile ilgili yönetmeliklere uygun i lemler
yap lacakt r.
GENEL A 027 :
aatlarda her imalat ba lang nda mutlaka bir örnek bölüm yap lmal , uygunlu unun
idarece ve proje müellifince onay müteakip imalata devam edilmelidir.
aatta hatal imalat
yap lm ise k rd p projesine ve artnamesine uygun olarak tekrar yap lacakt r.
GENEL A 028 :
Projelerde ve
kurulacakt r.
artnamede belirtilen imalatlar n yap labilmesi için gerekli i
iskeleleri
GENEL A 029 :
Is ve su izolasyonlar mutlaka, proje ve artnamede belirtilen uygun malzemesi ile
yap lacakt r.
Su izolasyonlar nda muhakkak gerekli bindirme paylar yap lacak ve s zd rmazl k testi
yap lacakt r, idare ve proje müellifince s zd rmazl k onayland ktan sonra bir sonraki i leme
devam edilecektir. Bir sonraki imalat yap r iken su izolasyonuna zarar gelmemesi için gerekli
tedbirler al nacak ve azami itina gösterilecektir.
Is izolasyonlar nda,
köprülerini engellemek için muhakkak binili tip malzemeler
kullan lacakt r. Bini yerlerinde hiçbir bo luk kalmayacak
ekilde duvara montaj
gerçekle tirilecektir.
GENEL A 030 :
PVC ve Alüminyum do rama, kap ve cam imalatlar n imalatç firma taraf ndan imalat
projeleri haz rlan p, idare ve proje müellifinin onaylamas müteakip uygulamaya geçilecektir.
Montaj asgari teknik kurallara uyularak yap lacakt r.
GENEL A 031 :
Tüm paslanmaz çelik imalatlar nda AISI 304 veya muadili kalitesinde paslanmaz çelik
kullan lacakt r. dare ve proje müellifine bir tutanak düzenlenerek bildirilecektir. Paslanmaz
Çelik bükme imalatlarda kullan lacak kal nl k en az 2 mm olacakt r.
GENEL A 032 :
Tüm ah ap imalatlar n uygun kalitede malzeme ile cila yap lacakt r.
GENEL B033 :
Asma tavan kotlar , mekanik ve elektrik projelerinin onaylanmas ndan sonra kanal ve
tava ebatlar na göre dare ve proje müellifinin onay al nd ktan sonra kesinle tirilecektir.
GENEL A 034:
Dö eme ve tavan kaplama
verilecektir.
GENEL A 035 :
cephe renkleri, d
ekilleri Uygulama a amas nda dare ile birlikte karar
cephe projesi ile birlikte dare onay ndan sonra belirlenecektir.
GENEL A 036 :
6
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
Bu artnamedeki i ler bina içinde ve d cephesinde kullan lacak çe itli cam i lerini
kapsamaktad r. Kullan lacak tüm malzemeler ve örnekleri darenin onay na sunulacakt r.
Onaylanmadan hiçbir malzeme antiyeye sevk edilmeyecektir.
Tüm malzemeler antiyeye hasars z olarak teslim edilecek ve imalatç tavsiyelerine
uygun olarak stoklanarak korunacakt r.
Hasarl ve tahrip olmu malzemeler Müteahhit taraf ndan idareye bir masraf
karmaks n de tirilecektir.
Malzemeler
o Yal ml Cam (Is cam)
:TS 3539 prEN1279
o Temperli Cam
:TS EN 12150
o Macun; fitil
: Sistemde kullan lacak fitiller, contalar, bantlar, takozlar vb
malzemeler uluslararas standartlara göre EPDM, PE veya plastik malzemelerden imal
edilmi , yang na dayan kl , güne
n ultraviyole
nlar na mukavim olmal r.
Yal m için kullan lan contalar hiçbir ekilde
farkl la mas s ras nda deformasyona
ramamal r.
Cam kal nl klar ve yal ml camlarda bo luk aral klar projelerde gösterilmi tir. Cam
kal nl klar , kullan ld klar mahallerdeki ko ullara uygun ekilde Tüm camlar, imalatç
taraf ndan 10 y l garanti kapsam nda bulunmal r.
çilik
Kap , pencere ve bölme panellere tak lacak tüm camlar n kenarlar düzgün kesilmi ve
düzeltilmi olmal r. Cam tak lmas i leri üretici tavsiyelerine uygun olarak yap lmal ve montaj
ras nda kullan lan tüm macun, fitil vb malzemelerin de en az 10 y l kullan m ömrü oldu u
belgelenmelidir.
GENEL A 037:
Her türlü malzemeden yap lan tüm do rama imalatlar na ait aksesuarlar teklif fiyata dahildir.
B-GENEL TEKN K ARTNAMELER
Her nekadar bu bölümde bir sureti verilmemi isede bu bölümde belirtilen, Türkiye'deki Kamu
Kurulu lar na ait Genel Teknik artnameler, Sözle me Dokümanlar 'n n tamamlay parças
olarak kabul edilecektir. Ancak bu Genel Teknik artnamelerin, Sözle menin bir parças olan
Teknik artnameler, birim fiyat tarif ve tan mlamalar ba ta olmak üzere i bu Sözle mede
öngörülen hususlarla çeli mesi veya farkl la mas durumunda, Sözle me Dokümanlar geçerli
olacakt r.
GENEL TEKN K ARTNAMELER L STES
1. T,C, Bay nd rl k ve skan Bakanl
(B B), Yap
Genel Teknik artnamesi ( aat i leri için)
2. T.C. B B.Y GM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri
leri Genel Müdürlü ü (Y GM)
7
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
M F YAT TAR FLER
1
PN.001
Kaz leri (m³)
Teknik Tarifi:
Yumu ak ve sert toprak zeminde; makina ile kaz n yap lmas , ta tlara yüklenmesi, 25
metreye kadar ta nmas , depo, imla veya sedde yerinde bo alt lmas , serilmesi, in aat
yap ld ktan sonra kaz yerinde kalan bo luklar n doldurulmas , kaz yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi ve düzeltilmesi için yap lan her türlü malzeme ve zayiat , i çilik, araç ve gereç
giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m³ kaz fiyat :
ÖLÇÜ:
Kaz n hacmi kaz projesi üzerinden hesaplan r.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre d ndaki ta ma, dolgunun sulama ve s
rma bedelleri dâhil
de ildir.
2)Derinlik zamm ödenmez.
Dolgu leri (m³)
2 PN.002
Teknik Tarifi:
Tuvenan kum çak n, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmas , titre imli
silindir ile tabaka tabaka s
lmas için her türlü i çilik, malzeme ve zayiat , i yerinde
yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1
m³fiyat :
ÖLÇÜ : Tuvenan kum çak n döküldü ü saha ve kal nl k projesi üzerinden ölçülür ve hacmi
bulunur.
Grobeton leri (m³)
3
PN.003
Teknik Tarifi:
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli
kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu
bulunan konveyör bant sistemli, geri kazan m ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek
kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompas ile en az bir adet
yükleyici, katk tank ve katk tart bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yap lm beton üretim tesisi) standard na ve projesine uygun, y kanm ,
elenmi granülometrik kum-çak l ve/veya k rmata , çimento, su ve gerekti inde katk malzemesi ile C
8/10 s
nda üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden sat n al nan haz r beton harc n;
beton kalite kontrollerinin yap lmas , transmikserlere yüklenmesi, i yerine kadar nakli, i yerinde
beton pompas na konulmas , döküm yerine beton pompas ile bas lmas , yerle tirilmesi, vibratör ile
lmas , sulanmas , so uktan, s caktan ve di er d tesirlerden korunmas ve bak
n yap lmas ,
gerekli ve yeter say da deney için numune al nmas ve gerekli deneylerin yap lmas , için gerekli her
türlü i çilik, malzeme ve zayiat , makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, i yerindeki her türlü yatay
ve dü ey ta malar, yükleme ve bo altmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çak l veya
rmata n ve çimentonun temin edildi i, üretildi i veya sat n al nd yerden ta tlara yüklenmesi,
beton tesisine nakli, ta tlardan bo alt lmas , istifi, beton tesisine konulmas , beton bünyesinde ve
sulama için kullan lan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve di er tüm ekipmanlar n temini ve
amortisman giderleri ile her türlü di er giderler ve müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, yerinde
dökülmü ve bas nç dayan C 8/10 betonun 1 m³fiyat :
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r.
NOT:
1) Üretilen veya sat n al nan betonun üretildi i tesisin, TSE ve mevzuat n gerektirdi i di er belgelere
sahip olmas ve bu belgeleri imalata ba lamadan önce idareye vermesi zorunludur. braz edilen
belgelerin uygun oldu unun tespit ve kullan lmas na müsaade edilmesi kayd yla ancak, bu tesiste
üretilen veya sat n al nan ve yürürlükteki mevzuat na göre piyasa arz ko ullar da ta yan uygunluk
belgeli betonun imalatta kullan lmas mümkün olacakt r.
2) Betonun sat n al narak temin edilmesi halinde, üzerinde i in ad da belirtilmi olan faturalar n birer
suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katk malzemesinin bedeli ayr ca ödenecektir.
8
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
Bahçe Duvar Betonu (m³)
4
PN.004
Teknik Tarifi:
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega
bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton
kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazan m ünitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve
mobil beton pompas ile en az bir adet yükleyici, katk tank ve katk tart bunkeri, nem ölçer
ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yap lm beton üretim
tesisi) standard na ve projesine uygun, y kanm , elenmi granülometrik kum-çak l ve/veya
rmata , çimento, su ve gerekti inde katk malzemesi ile C30/37 s
nda üretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden sat n al nan haz r beton harc n; beton kalite
kontrollerinin yap lmas , transmikserlere yüklenmesi, i yerine kadar nakli, i yerinde beton
pompas na konulmas , döküm yerine beton pompas ile bas lmas , yerle tirilmesi, vibratör ile
lmas , sulanmas , so uktan, s caktan ve di er d tesirlerden korunmas ve bak
n
yap lmas , gerekli ve yeter say da deney için numune al nmas ve gerekli deneylerin
yap lmas , için gerekli her türlü i çilik, malzeme ve zayiat , makine araç, gereç ve laboratuar
giderleri, i yerindeki her türlü yatay ve dü ey ta malar, yükleme ve bo altmalar, beton
bünyesine giren granülometrik kum çak l veya k rmata n ve çimentonun temin edildi i,
üretildi i veya sat n al nd yerden ta tlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, ta tlardan
bo alt lmas , istifi, beton tesisine konulmas , beton bünyesinde ve sulama için kullan lan
suyun temini ve nakli, beton tesisi ve di er tüm ekipmanlar n temini ve amortisman giderleri
ile her türlü di er giderler ve müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, yerinde dökülmü ve
bas nç dayan
C 30/37 betonun 1 m³fiyat :
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r.
NOT: 1) Üretilen veya sat n al nan betonun üretildi i tesisin, TSE ve mevzuat n
gerektirdi i di er belgelere sahip olmas ve bu belgeleri imalata ba lamadan önce idareye
vermesi zorunludur. braz edilen belgelerin uygun oldu unun tespit ve kullan lmas na
müsaade edilmesi kayd yla ancak, bu tesiste üretilen veya sat n al nan ve yürürlükteki
mevzuat na göre piyasa arz ko ullar da ta yan uygunluk belgeli betonun imalatta
kullan lmas mümkün olacakt r.
2) Betonun sat n al narak temin edilmesi halinde, üzerinde i in ad da belirtilmi olan
faturalar n birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katk malzemesinin bedeli ayr ca ödenecektir.
8 cm lik Beton Parke Ta Kaplama(m²)
5
PN.005
Teknik Tarifi:
Kaplama yap lacak taban n düzenlenmesi ve 10 cm kal nl kta (Poz. No: 08.008) kum
serilmesi, 8cm yüksekli inde do ru kenarl ve prizmatik normal çimentolu her renk ve ebatta
buhar kürlü beton parke ta n kum tabakas üzerine istenen e imde ve derz aral nda
dö enmesi, ta -lar n tokmaklanmas , derz aralar n kumla doldurulmas , yüzeyinin
süpürülmesi, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altmalar, her türlü
malzeme ve zayiat, i çilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1
m² fiyat :
ÖLÇÜ: Dö enmi saha hesaplan r.
50 cm lik Bordür dö eme i i (mt)
6
PN.006
Teknik Tarifi:
Proje ve tekni ine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlar nda normal çimentolu buhar kürlü beton
bordürlerin yerlerine montaj , iki bordür aras ndaki birle im yerlerinin 400 dozlu çimento
harc (Poz no:10.010/MK) ile kapat lmas her türlü malzeme ve zayiat , i çilik i yerindeki yükleme,
yatay ve dü ey ta ma, bo altma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil,
1 m fiyat :
ÖLÇÜ: Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür.
9
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
7
PN.007
8
PN.008
30 cm lik oluklu Bordür Ta Dö enmesi (mt)
Teknik Tarifi:
Proje ve tekni ine uygun olarak (30x10xserbest boy) cm boyutlar nda normal çimentolu
buhar kürlü beton oluk ta n yerlerine montaj , iki oluk ta aras ndaki birle im yerlerinin
400 dozlu çimento harc (Poz no:10.010/MK)ile kapat lmas her türlü malzeme ve zayiat ,
çilik i yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, araç ve gereç giderleri,
müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m fiyat :
ÖLÇÜ: Beton oluk ta n boyu projesi üzerinden ölçülür.
0,50mm Galvaniz Sac leri (m²)
Teknik Tarifi:
Mevcut ah ap çat üzerine 5x5 cm lik ikinci s f çam kerestesinden kadronlar n galvanizli çivi
ile yeterli aral klarla tespiti, kadronlar n üzerine 0,50 mm kal nl nda s cak dald rma
galvanizli oluklu sac levhalar n dö eme i lemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden ba lamak
ve birbiri üzerine artnamesine uygun olarak en az, enden 10 cm ve boydan 15 cm
bindirilerek, oluklu levhalar n matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta
kullan larak en az 6,5 cm'lik kepli trifon vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve di er s va
diplerinin su s zd rmayacak ekilde yal lmas , mahya elemanlar ile mahyalar n te kili, in aat
yerindeki yükleme yatay ve dü ey ta ma, bo altma, her türlü malzeme ve zayiat , araç ve
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, ah ap çat üzerine 0,50 mm kal nl kta
cak dald rma galvanizli oluklu sac levhalar ile çat örtüsü yap lmas n 1 m² fiyat :
ÖLÇÜ : Meyilli sat h üzerinden hesaplan r.
Bahçe Duvar Kal p i (m²)
9
PN.009
10 PN.010
Teknik Tarifi:
Rendeli düz yüzeyli beton ve betonarme kal yap m i leri için idarece gerekli görüldü ünde
onaylanm projelerine göre a açtan kal p yap lmas , sökülmesi, rendelenmesi, bu i ler için
gerekli kereste çivi, tel, benzeri malzeme ve zayiat ile i çilik müteahhit genel giderleri ve kâr
dâhil, 1 m² fiyat :
ÖLÇÜ : Kal p gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplan r. Bo luk hacmi
kar lmayan imalât deliklerinin çevre kal plar ölçüye dâhil edilmez.Deli in kal p taraf ndaki
yüzünden delik bo lu u ç kar lmaz.
NOT : Kal ptan ç kan malzeme müteahhide aittir.
Betonarme Duvar çin Donat Demir leri (Kg)
Teknik Tarifi:
Nervürlü beton çelik çubu unun detay projesine göre kesilip bükülerek haz rlanmas yerine
konmas , ba lanmas için demir, ba lama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiat , in aat
yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, i çilik, müteahhit genel giderleri ve kâr
dâhil, 1 ton fiyat :
ÖLÇÜ:
1) Betonarme detay resimlerine göre kro eler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubuklar n a rl klar a
daki cetvelden al r.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba kat lmaz.
4) Cetveldeki (m) a rl klar hesaba esast r. Ba lama teli, çelik çubuk s ralar aras nda
kullan lacak çelikler ve zayiat analizde dikkate al nd ndan, ayr ca ödeme yap lmaz.
Çap (Ø) Birim A rl
mm
Kg/m
8
0,395
10
0,617
12
0,888
10
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
Çe itli Demir lerinin Yap lmas , Yerine Konulmas (kg)
Teknik Tarifi:
Çe itli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yap lan her çe it merdiven, balkon, köprü,
korkuluklar, pencere ve bahçe parmakl klar , çat ya ç kma, fosseptik ve benzeri yerlere
yap lan merdivenler, zgara ve benzeri i lerin yap lmas için demir perçin, civata, kaynak ve
her türlü malzeme ve zayiat , i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, i çilik,
müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyat :
11 PN.011
12 PN.012
ÖLÇÜ:
malât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tart r.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördü ü takdirde proje boyutlar üzerinden bütün profillerin ve dü üm
noktalar levhalar n cetveldeki a rl klar na nazaran tart a rl
tahkik edebilir. Bu tart
neticesinde; cetvellere nazaran % 7 a rl k fazlas da ödeme yap r, % 7 den fazla a rl k
dikkate al nmaz. Bu tart neticesinde bulunan a rl n cetveldekinden az olmas halinde
yap lan imalât n idarece kabul edilmesi art yla tart esas al r.
Demir leri Ya Boyas (m²)
Teknik Tarifi:
Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, z mparalanmas , 0,100 kg 1 kat,
antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile
boyanmas , her türlü malzeme ve zayiat , i çilik, müteahhit genel giderleri ve kâr dâhil, 1 m2
fiyat :
ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda f rça sürülen yüzeyler ölçülür.
b) Kap ve bölmelerde;
1) Telaro tasal olanlarda; s vadan s vaya iki yüzü ölçülür.
2) Kasal (pervazs z) olanlarda; kasadan kasaya dü ey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa
alanlar dâhil edilir.
3) Kasa ve pervazl olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, ç nt ve cam bo luklar ölçüye kat lmaz. Pencere kenar nda ç ta
varsa, ölçü buradan al r.
c) Camekân ve pencerelerde;
1) Camekân ve pervazl pencerelerde; pervaz d na pervazs z pencerelerde, s va yüzün-den
va yüzüne olmak üzere dü ey düzlemdeki alan ölçülür. Yaln z bir sat h hesaba al r, iki
sat h boyan r. Cam bo lu u ç kar lmaz, denizlik, kasa ve kenarlar mevcut ise ayr ca
ölçülerek, alana ilâve edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere aras ndaki ah ap kasa ayr ölçülür ve alan
ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyan r, birer yüzü hesap edilir. Cam bo lu u
kar lmaz.
d) Parmakl k ve korkuluklarda bir yüzün dü ey düzlemdeki izdü üm alan ölçülür.Bo luk
dü ülmez.
e) Kolon, çat makas , kiri , kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.
Bitkisel Topra n Doldurulmas Ve Serilmesi (m³)
13 PN.013
Teknik Tarifi:
açland rma, park ve fidanl k sahalar na figüreden al nan topra n 10 - 15 santimetre
kal nl nda serilmesi, yabanc maddelerden ay klanmas , tohum yeti tirme e uygun hale
getirilmesi için gerekli her türlü i çilik, malzeme ve zayiat , makine, alet ve edevat giderleri
ile her nev'i yükleme, ta ma, bo altma; müteahhit kâr ve genel giderler kar
dahil,
bitkisel topra n temini hariç bitkisel kaplama yap lacak saha üzerine 10 - 15 cm. kal nl kta
bitkisel topra n serilmesi beher metreküp fiyat .
ÖLÇÜ: Bitkisel olarak figüre ebad üzerinden poz no. Pn.016 daki artlarla metreküp
cinsinden ölçülür. Serme i leminden sonra kal nl k kontrolü yap r.
11
ÖZEL TEKN K ARTNAME
BURDUR HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü
BUCAK TOPLUM SA LI I MERKEZ ÇEVRE DÜZENLEME
Panel Çitin Temini Ve Montaj (mt)
Teknik Tarifi:
Yap lacak i in Cinsi ve Yükseklik : Panel Çit. h/100 cm , Duvar Üstü Flan
14 PN.014
Uygulama.
Uygulanacak Malzeme: 5*15 Panel Aral klar 4.5 mm Demir tel Kal nl . cak Dald.Galv.
Üzerine
Ral 6005 Ye il Renk statik Boyama ( 3 Y l Garantili), Profil Direkler 50*50 -2 mm Kutu
Profilden Galv.Üzeri Ye il Statik Boyal Malzemeden Kapakl ve Kelepçe sistemi ile Klips
Kullan larak Montaj Yap lacakt r.Beton Zemin Üzerine Uygulanacak Direkler 12,5*12,5 –
6mm Flan , 4 Adet 12 lik Çelik Dübel ile Yere Monte edilecektir. Montaj Yap lan Direklere
de ayn Zamanda Paneller Alt ve Üst Olmak üzere h/100 cm.lik Paneller Tak lacakt r.
Nakliye+ Malzeme ve çilikli mt Fiyat ,
Ölçü: Yap lan imalat mt uzunlu u ölçülür.
12

Benzer belgeler