1- Info Yatirim Dipnot 30 09 2014

Yorumlar

Transkript

1- Info Yatirim Dipnot 30 09 2014
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
1. Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
İnfo Yatırım A.Ş. (“Şirket”) 1990 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusunu; sermaye piyasasında
aracılık hizmetleri ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylerin işletilmesi faaliyetleri
oluşturmaktadır.
Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı olup, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Şirket’in Ticari
Sicil Memurluğu’nda kayıtlı adresi, Büyükdere Cad. No:156 Levent, İstanbul’dur.
Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınmış yetki belgeleri aşağıda sunulmaktadır:
-
25.12.2007 Tarih ve 367 Sayılı Alım-Satıma Aracılık Yetki Belgesi,
-
25.12.2007 Tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Belgesi,
-
25.12.2007 Tarih ve ARK/TAASA-134 Sayılı Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki
Belgesi,
-
25.12.2007 Tarih ve ARK/HAA-289 Sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi,
-
25.12.2007 Tarih ve ARK/RP-264 Sayılı Repo-Ters Repo Yetki Belgesi,
-
25.12.2007 Tarih ve ARK/PY-254 Sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi,
-
25.12.2007 Tarih ve ARK/YD-229 Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi.
-
12.06.2014 Tarih ve ARK/KAS-İA-6 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Yönelik İşlem Aracılığı
Yetki Belgesi.
Şirket’ in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Sermayedar
Can Alp
Gülay Alp
Mustafa Baş
Vahit Vardar
Halka Açık Kısım
Ödenmiş Sermaye
30.09.2014
Pay Tutarı
(TL)
11.676.747
92.337
616
6.697.625
18.467.325
Pay Oranı (%)
63,23
0,50
0,000
36,27
100,00
31.12.2013
Pay Tutarı
(TL)
11.674.901
92.337
1.846
616
6.697.625
18.467.325
Pay Oranı (%)
63,22
0,50
0,01
0,000
36,27
100,00
Şirket’in hisse senetleri 11 Ekim 2011 tarihinde halka arz edilmiştir. 30 Eylül 2014 itibariyle Şirket’in
sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %36,27’ si Borsa İstanbul (“BİST”) İkinci Ulusal Pazarı’nda
işlem görmektedir.
Şirket’in cari dönemde tasfiye olan Bağlı Ortaklığı Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (Eski ünvanı: İnfo Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) (“Bağlı Ortaklık”) 09.07.2012 tarihinde
İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur.Şirket’in adresi Büyükdere Cad. No:156 Levent, İstanbul’dur. Şirket,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup,
çıkarılmış sermayesi 5.000.000 TL, ana ortağı Info Yatırım A.Ş. ve Alp ailesidir (Not 27). Şirket
ortaklarından İnfo Yatırım A.Ş. lider sermayedardır.
7
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Bağlı Ortaklık, kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve
esas olarak Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan
girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş anonim ortaklıktır.
Ancak, 11.04.2013 tarihinde Bağlı Ortaklık merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile,
1. Bağlı Ortaklık’ın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" statüsünden çıkarılması,
2. Bağlı Ortaklık ünvanının "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" ibaresini taşımayacak şekilde
değiştirilmesi,
3. Bağlı Ortaklık kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
hususları görüşülmüş olup, ana sözleşme tadil edilerek Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına ve alınan izni müteakip yeni ana sözleşmenin onaylanması için
Genel Kurula çağrıda bulunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu durum 11.04.2013 tarihinde kamuya
duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2013 tarihli yazısı ile sözkonusu talep olumlu
karşılanmış olup, bu çerçevede;
Bağlı Ortaklık’ın esas sözleşmesinin şirketin unvanı ile amaç ve faaliyet konusuna ilişkin
hükümlerinin portföy işletmeciliği faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi,
Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin tecil edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin SPK’ya
iletilmesi,
gerekliliği Bağlı Ortaklık’a bildirilmiştir.
Bağlı Ortaklık’ın 07.05.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı’sında;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2013 tarih, 11233903-330.99-404 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-59530-519260-4659 sayılı
izni ile Şirket,
Esas Sözleşmesi’nin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.maddelerinin tadili,
14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.maddeleri
nin ve geçici 1.,2.,3.,4. maddelerinin iptali,
görüşülerek müzakere edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2013/03 sayılı haftalık bülteninde ilan edilmiş olan kararı ile Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı kuruluş veya dönüşümü için asgari ödenmiş sermaye tutarı 20.000.000 TL’ye
çıkarılmış ve bu asgari sermayenin 31.12.2013 tarihine kadar koyulması zorunluluğu getirilmiştir. Bağlı
Ortaklık’ın yapmış olduğu projeksiyonlarda 20.000.000 TL ödenmiş sermaye tutarının ortaklar tarafından
karşılanması ile ilgili tereddütler oluşmuştur. Bağlı Ortaklık’ın faaliyetine devam etmesinde fayda
görülmediğinden tasfiye haline girmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve
Yusuf Ali Alan’ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesi oy birliği kabul
edilmiştir.
Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Vardar’ın Tasfiye Memuru olarak
atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile Şirket’i temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
8
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
İlgili tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nün onayladığı şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket’in yeni ünvanı Tasfiye Halinde
İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 07.05.2013 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 14.05.2013 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca
tescil edilmiş olup, 17.05.2013 tarih, 8322 no.lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Söz
konusu tasfiyeye ilişkin ilanlar 05.06.2013 tarihli 8335 no.lu, 12.06.2013 tarihli 8340 no.lu ve 19.06.2013
tarihli 8345 no.lu Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri’nde yayınlanmıştır.
14.07.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Bağlı Ortaklık’ın tasfiyesi onaylanmış ve Bağlı
Ortaklık’ın sahip olduğu varlıkların mevcut ortaklar arasında ,sermayedeki payları aşağıdaki şekilde
paylaşımına karar verilmiştir;
Ortak
Kıymet Cinsi
Nakit
Çek/Senet
Toplam
Toplam Tutarı (TL)
3.761.746
1.898.000
5.659.746
İnfo Yatırım
1.885.873
944.000
2.829.873
Can Alp
1.875.873
954.000
2.829.873
Tasfiyenin tamamlanma tarihindeki sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
17.07.2014
Sermayedar
Info Yatırım A.Ş. (İmtiyazlı)
Info Yatırım A.Ş. (İmtiyazsız)
Can Alp
Yusuf Ali Alan
Cengiz Akdere
Mustafa Baş
Vahit Vardar
Gülcan Şeker
Kemal Kaplan
Ödenmiş Sermaye
31.12.2013
Pay Oranı
(%) Pay Tutarı (TL)
5
250.000
45
2.250.000
50
2.497.500
500
500
500
500
500
100
5.000.000
Pay Tutarı (TL)
250.000
2.250.000
2.500.000
5.000.000
Pay Oranı
(%)
5
45
49,95
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
100
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
Şirket’in 30.09.2014 tarihinde sona eren yıl içinde Şirket bünyesinde istihdam edilen ortalama personel
sayısı 69 kişidir (31.12.2013: 60) .
Finansal Tabloların Onaylanması
İlişik finansal tablolar, yayınlanmak üzere 30 Ekim 2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, Şirket
finansal tabloları genel kurulda
onaylanmadıkça kesinleşmediğinden, şirket genel kurulu finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir.
9
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
2.01 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli finansal tablolar Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı Genel Kabul Görmüş Muhasebe Politikalarına uygun olarak
Şirket’in yasal kayıtlarında yapılan düzeltmeleri ve sınıflandırmaları içermektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı resmi gazete yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) ile yürürlülükten kaldırılmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmeler Finansal Tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu (KGMDSK) tarafından yayımlanan TMS/TFRS’ leri esas alırlar. Finansal Raporlama
ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen,
gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 14. Maddesi
kapsamında Kurul’ca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler.
İlişikteki finansal tablolar SPK II-14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve dipnotlar,
SPK tarafından 07.06.2013 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak
sunulmuştur.
Şirketler ara dönem finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun
olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede ara dönemlerde tam set
finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu tam set finansal tablolarını KGK’ nın finansal raporlama
standartlarına uygun olarak hazırlamıştır.
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan fonksiyonel para
birimi ile sunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları Şirket’in geçerli para birimi olan “TL”
cinsinden ifade edilmiştir.
2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren
Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir.
2.03 Konsolidasyon Esasları
Bağlı Ortaklıklar, Ana Ortaklık’ın (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler ve/veya
kontrol ettiği diğer şirketler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den
fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine
sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle mali ve
işletme politikalarını Ana Ortaklık’ın menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip
olduğu şirketleri ifade eder.
10
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Şirket’in Bağlı Ortaklığı olan Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eski ünvanı:
İnfo Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.)’ ye ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon
yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup, Ana Ortaklık’ın sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili
özkaynaktan mahsup edilmektedir. Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler
konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak elimine edilmektedir.
Şirket’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarının detayları aşağıda verilmektedir.
17.07.2014
31.12.2013
Sermayedeki
Sermayedeki
Faaliyet Yeri Pay Oranı (%) Pay Oranı (%)
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstanbul
50
50
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eski ünvanı: İnfo Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.)’ nin yönetimdeki kontrol gücü İnfo Yatırım A.Ş.’ ye aittir.
Tam Konsolidasyon Yöntemi:
- Şirket’in ve bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve bilanço kalemleri toplanmıştır. Yapılan toplama
işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak
elimine edilmiştir.
- Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı
ortaklıkların ödenmiş sermayesi yer almamaktadır.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye grubu
kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide
bilançonun özkaynak hesap grubundan sonra “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” hesap grubu adıyla
gösterilmiştir.
- Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar
ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyeti üzerinden
gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi öncesinde bulunan tutarları üzerinden
konsolide bilançoda yer almıştır.
- Şirket’ in ve bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış
tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların
stoklarına ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda
stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenmiş, zarar ise stoklara eklenerek satılan malın
maliyetinden düşürülmüştür. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri
nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı mahsup edilmiştir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon
yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karından sonra
“Kontrol Gücü Olmayan Paylar” hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
- Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tablolarını diğer şirket içi şirketlerinin uyguladığı
muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
11
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
2.04 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak,
tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya
çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir
döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin
yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının
belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe
tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin
tahmininin mümkün olmadığı haller dışında açıklanır.
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Gerektiği durumlarda cari dönem finansal tablolarındaki
sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması açısından önceki dönem finansal tablolarına da uygulanır.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket'in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır. Şirket, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle finansal durum
tablosunu, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal durum tablosu ile; 1 Ocak 2014 – 30 Eylül
2014 hesap dönemine ait kar veya zarar tablolarını, diğer kapsamlı gelir tablolarını, nakit akış ve
özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013 hesap dönemine ait kar veya zarar
tabloları, diğer kapsamlı gelir tabloları, nakit akış ve özkaynaklar değişim tabloları ile karşılıklı olarak
düzenlemiştir.
2.05 Netleştirme / Mahsup
Finansal tablolardaki varlık ve yükümlülükler TMS/TFRS kapsamında izin verilen ve zorunlu haller dışında
birbirinden mahsup edilmemiştir. Gelir ve gider kalemleri de ancak TMS/TFRS kapsamında öngörülmesi
halinde birbirinden mahsup edilmiş, aksi halde mahsup edilmemiştir.
2.06 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Şirket’in finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe
politikalarında değişiklik yapılır. Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri
etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak
da uygulanır.
Dönem içinde başka muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, uygulanan
muhasebe politikaları önceki dönemlerle tutarlıdır.
2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
TMS/TFRS kapsamında muhasebe tahminlerindeki değişiklik; bir varlık veya yabancı kaynağın defter
değerinin veya bunların cari durumunun saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin
değerlendirilmesinden kaynaklanan, dönemsel kullanım tutarının değişimi nedeni ile yapılması gereken
düzeltmeleri içerir. Yine TMS/TFRS kapsamında muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden
veya gelişmeden kaynaklanır, dolayısıyla, hataların düzeltilmesi anlamına gelmez.
12
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
TMS/TFRS kapsamında hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması
sırasında ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar, önemli bir hata veya işletmenin finansal durumunu, finansal
performansını veya nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı yapılmış ön bir hatayı
içeriyorsa, muhasebe standartlarına uygun değildir. TMS/TFRS kapsamında cari dönemde yapılan hatalar
finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda
hatalar, sonraki dönemlerde fark edilebilir ve bu durumda TMS/TFRS kapsamında geçmişe yönelik hatalar
karşılaştırmalı bilgilerde izleyen dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilir.
Şirket’in ilişikte sunulan finansal tablolarında muhasebe tahminlerinde bir değişiklik ve/veya düzeltme
gerektiren hata bulunmamaktadır.
2.08 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
TMS/TFRS kapsamında muhasebe politikaları; finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında
işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır.
2.08.01 Hasılat
Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
Şirket, sermaye piyasasında aracılık hizmetleri ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri işleterek
gelir yaratmaktadır.
Şirket, portföyündeki finansal varlıkların satış gelirlerini, satış anında tahsil edilebilir hale geldiğinde;
temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldiğinde gelir kaydetmekte ve
raporlamaktadır.
Hizmet Gelirleri
Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre
muhasebeleştirilir. Bu kapsamda hizmet sözleşmenin ya da hizmetin tamamlanmasını müteakip ücret ve
komisyonlar, fon yönetim ücreti komisyonları, portföy yönetimi komisyonları ve acentelik komisyonları
tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar, bilançoya ilk olarak işlem
maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlenmektedir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıkların alım-satımında elde edilen ve
gerçeğe uygun değerinde meydana gelen gerçekleşmemiş değer artış azalışları sonucu ortaya çıkan kar veya
zarar gelir tablosunda “Finansal Gelirler / (Giderler)” kalemine dahil edilmektedir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar ticari işlem tarihli muhasebeleştirme
modeline göre kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Ters repo alacakları
Geri satmak kaydıyla alınan finansal varlıklar (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın etkin
faiz yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle
kaydedilmektedir.
13
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri, sabit
getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, Borsa Para Piyasası ile ters repo işlemlerinden
kaynaklanan faizleri ve vadeli işlem teminatlarının nemalarını içermektedir.
Aracılık faaliyeti kapsamında müşterilerden alınan faiz gelirleri “Satış Gelirleri” içinde (Not 28), banka
mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri ise “Finansal Gelirler”de (Not 32) raporlanır.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
kayda alınır.
2.08.02 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Şirket’in, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için
kullandığı bilgileri içeren tek faaliyet bölümü bulunmaktadır.
Bu kapsamda Şirket ağırlıklı olarak Türkiye’de ve sadece sermaye ve para piyasalarında faaliyet gösterdiği
için, finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması bu operasyonları gerçekleştiren şirketlerin
yapılanmasına göre aracı kurum altında raporlanmıştır. Coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Şirket’in
faaliyetlerinin, finansal tablolar genelinde ve parasal önemlilik kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi
bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı finansal tablolarda yer
verilmemiştir (Not 5).
2.08.03 Nakit ve Nakit Benzerleri
TMS/TFRS kapsamında nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı, nakit benzeri ise, kısa vadeli nakit
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım veya diğer amaçlar için kullanılmayan, tutarı belirli bir
nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan
varlıkları ifade etmektedir.
Bilanço tarihinden itibaren on iki aydan daha uzun bir süre içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak
üzere veya başka bir nedenle sınıflandırılmış nakit ve benzerleri var ise, duran varlıklarda yer alır (Not 6).
2.08.04 Finansal Yatırımlar
TMS/TFRS kapsamında finansal varlıklar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması
durumunda Şirket’in bilançosunda ve aktif tarafta yer alır.
Sınıflandırma
Yatırım amacıyla tutulan ve TMS 32 ve TMS 39’da tanımlanan finansal varlıklardan, nakit ve nakit
benzerleri, alacaklar ile özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak ve iş ortaklıkları
dışındakileri kapsar. Bu finansal varlıklar Şirket’in kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme amacı
dışında, atıl fonlarını değerlendirme, doğrudan faiz, temettü geliri, alım satım karı vs. elde etme veya bir
zarardan korunma amacıyla elinde bulundurduğu finansal varlıklardır. Bu finansal varlıklardan, vadesine 1
yıldan kısa bir süre kalanlarla, 1 yıl içinde elden çıkarılması öngörülenler “kısa vadeli finansal yatırımlar”
da; vadesine 1 yıldan uzun bir süre kalanlarla, 1 yıldan uzun bir süre elde tutulması düşünülenler ise “uzun
vadeli finansal yatırımlar” da raporlanmıştır. Bu kapsamda, vadesine 1 yıldan uzun bir süre kalmış olmakla
birlikte, 1 yıl içinde elden çıkarılması düşünülen finansal varlıklar kısa vadeli olarak sınıflandırılmışlardır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, (alım-satım amaçlı finansal
varlıklar ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak kayda alınan finansal
14
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
varlıklar) kısa vadeli olarak kar amacıyla elde tutulan finansal varlıkları içermektedir. Korunma amaçlı
olarak sınıflanamayacak türev araçları, alım-satım amaçlı finansal varlıklar içerisinde sınıflanır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti
dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya
belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan finansal araçları kapsamakta olup, vadeye kadar elde
tutulacak yatırımları bulunmamaktadır.
Kredi ve alacaklar, türev araçlar haricinde aktif bir piyasada işlem görmeyen sabit veya belirlenebilir
ödemeleri olan finansal varlıkları ifade eder. Kredi ve alacaklar işletmenin satma amaçlı elde tuttuğu,
satılmaya hazır finansal varlık olarak belirlediği, ilk yatırım anında kredi riski haricindeki nedenlerle geri
kazanılabilir tutarın yatırım tutarından önemli ölçüde düşük olduğu finansal varlıkları kapsamaz.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve alımsatım amaçlı finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
İlk kayda alma ve sonraki ölçümler
Finansal varlıklar, ilk kayda alma sırasında gerçeğe uygun değeri ile kayda alınır. Ancak gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlıkların ilk kayda alma sırasında, sözkonusu finansal
varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri gerçeğe uygun değere eklenir. Finansal
varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerle değerlenmektedir. Alım satım
amaçlı finansal varlıklarda ve satılmaya hazır finansal varlıklardan gerçeğe uygun değeri ile
değerlenenlerde, gerçeğe uygun değer, 30.09.2014 tarihi itibariyle İMKB’de bekleyen güncel emirler
arasındaki en iyi alış takas fiyatını, bunların bulunmaması durumunda ise gerçekleşen son işlem takas
fiyatını ifade etmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası
olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir.
Şirket’in alım – satım amaçlı finansal araçları işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan
çıkarılmaktadır. Bu tarihten itibaren bu alım-satım amaçlı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki
değişimler gelir tablosunda raporlanırlar.
Etkin Faiz Yöntemi
Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanmaktadır.
2.08.05 Ticari Alacaklar ve Borçlar
Bu grupta raporlanan alacaklar Şirket’in esas faaliyetler çerçevesinde müşterilere verilen sermaye piyasası
aracılık hizmetleri sonucu oluşan ticari alacakları ve kredi alacakları ile borçlarını ifade etmektedir.
Şirket’in ticari alacakları, kredi alacakları ve diğer alacakları, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile
kayda alınmaktadır. Kayda alma tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak
iç verim değeri üzerinden gösterilmişlerdir (Not 10).
Verilen ve alınan depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer alacaklarda ve borçlarda
raporlanmaktadır. Bu alacak ve borçların, ilişkili taraflardan olan kısmı, ilişkili taraf işlemleri dipnotunda
açıklanmaktadır (Not 37).
15
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Şirket’in ticari alacakları, şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra indirgenmiş net değerlerini ifade
etmektedir. Vadesi gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge olması durumunda
şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar ise tespit edildikleri
durumlarda tamamen kayıtlardan silinirler. Ticari borçlar bilançoda gerçeğe uygun değerlerini yansıtan
indirgenmiş maliyet değerleri ile raporlanır (Not 10).
2.08.06 Diğer Alacak ve Borçlar
Ticari alacak ve borç sınıfına girmeyen diğer alacak ve borçlar bu kalemlerde gösterilir. Örneğin, verilen
depozito ve teminatlar, ilişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar, vergi dairelerinden alacaklar, diğer
çeşitli alacaklar, şüpheli diğer alacaklar, vb. Burada tanımlanan herhangi bir borç sınıfına girmeyen diğer
borçlar bu kalemde gösterilir. Örneğin; tedarikçi veya müşteri sıfatı taşımayan ilişkili taraflara borçlar,
alınan depozito ve teminatlar, kamu otoritelerine borçlar, diğer çeşitli borçlar (Not 11).
2.08.07 Finansal Borçlar
Banka kredileri gibi borçlanma niteliğine sahip finansal yükümlülükler ile grup aracılığıyla müşterilere
bankalardan kullandırılan krediler bu kalemde raporlanmaktadır. Finansal borçlar başlangıçta işlem
maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir. Daha sonra, etkin faiz yöntemiyle
hesaplanan itfa edilmiş maliyetler ile ölçülür (Not 8).
2.08.08 Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Diğer Dönen/Duran Varlıklar
Bilançoda yer alan diğer varlık sınıflarına girmeyen, gelir tahakkukları, iş avansları, personel avansları,
devreden KDV, diğer KDV, indirilen KDV, sayım tesellüm noksanları, diğer çeşitli dönen/duran varlıklar
gibi hesaplar Diğer Dönen/Duran Varlıklar kaleminde raporlanır (Not 26).
Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer gider tahakkukları, tecil-terkin edilen KDV, sayım tesellüm fazlaları, diğer çeşitli borç ve
yükümlülükler gibi kalemler burada raporlanır (Not 26).
2.08.09 Maddi Duran Varlıklar
Şirket’in, mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak üzere, başkalarına kiraya verilmek
(gayrimenkuller dışındaki duran varlıklar için) veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde
tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemleri maliyet modeli çerçevesinde, maliyet
değerleriyle ifade edilmektedir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler,
maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran
varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi harcamalar, oluştukları dönemde gider
olarak gelir tablosunda raporlanmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında
ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar hariç, amortismana tabi varlıklar, Şirket Yönetimi tarafından belirlenen
faydalı ömürleri temel alınarak hesaplanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi
tutulmaktadır.
16
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Varlıklar
Amortisman Oranı (%)
Süre (Yıl)
33,33%, 25%, 20%, 10%
20%
7% - 10% - 20%
20%
10%
3 – 4 – 5 - 10
5
5 – 10 - 15
5
10
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına
bakılmaktadır ve gerektiğinde düzeltme işlemi yapılmaktadır (Not 18).
2.08.10 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Şerefiye
Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları, satın alma maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları
ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilmektedir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar,
özellikle yazılımlar, 3-5 yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa
edilir (Not 19). Maddi olmayan duran varlıklara ait itfa payı giderleri gelir tablosunda genel yönetim
giderleri içinde gösterilir (Not 29-30).
Haklar
Amortisman Oranı (%)
Süre (Yıl)
33,33%, 25%, 20%, 7%
3 – 4 – 5 - 15
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen işletmenin satın alma
tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. Satın alma maliyeti
ile iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin makul
değeri arasındaki fark şerefiye olarak finansal tablolarda muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde satın
alınan işletmenin/şirketin finansal tablolarında yer almayan varlıklar (taşınabilir finansal zararlar gibi),
maddi olmayan varlıklar (marka değeri gibi) ve/veya şarta bağlı yükümlülükler makul değerleri ile finansal
tablolara yansıtılır. Satın alınan şirketin finansal tablolarında yer alan şerefiye tutarları tanımlanabilir varlık
olarak değerlendirilmez (Not 19).
2.08.11 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya
satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir
tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir
varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit
akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda
muhasebeleştirilir.
Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi
durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar
belirlenirken kullanılan tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybının
iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiç değer düşüklüğü
kaybının finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi
tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır.
17
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
2.08.12 İşletme Birleşmeleri
İşletme birleşmeleri, iki ayrı tüzel kişiliğin veya işletmenin, raporlama yapan tek bir işletme şeklinde
gösterilmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri söz konusu olduğunda satın alma
muhasebesi uygulanır.
2.08.13 Borçlanma Maliyetleri ve Alınan Krediler
Alınan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler
içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. Krediler, alındıkları
tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki gerçeğe uygun değerleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden
belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark,
gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan
finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir (Not 8).
2.08.14 Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama: Finansal Kiralama işlemi bulunmamaktadır.
Operasyonel Kiralama (Kiracı olarak şirket): Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu
kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama
ödemeleri, kiralama süresi boyunca gider olarak kayıtlara alınmaktadır.
Şirket idari merkez olarak kullandığı binayı Can Danışmanlık Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Dış
Ticaret A.Ş.’den kiralamaktadır. 30.09.2014 dönemine ilişkin yıllık işyeri kira gideri 457.705 TL’dir.
(31.12.2013: 556.668 TL.)
2.08.15 Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının; sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç/zarar
miktarı ise, sürdürülen faaliyetlerden dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki zaman ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır (Not 36).
2.08.16 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Raporlama tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile finansal tabloların yayınlanması için onaylandığı
tarih arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Düzeltme yapılıp
yapılmamasına göre, iki tür durum tanımlanmaktadır:
- Bilanço sonrası düzeltme gerektiren olaylar; bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin
kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumlar,
- İlgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren gelişmeler (bilanço sonrası düzeltme
gerektirmeyen olaylar)
Şirket’in ilişikteki finansal tablolarında, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda
alınmıştır ve bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir (Not 40).
18
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
2.08.17 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Koşullu Yükümlülükler
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların Şirket’ten çıkmalarının muhtemel olması ve
yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin ediliyor olması durumunda finansal tablolarda karşılık
ayrılmaktadır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak
harcamanın Şirket Yönetimi tarafından yapılan en gerçekçi tahminine göre hesaplanmakta ve etkisinin
önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilmektedir.
Koşullu Yükümlülükler
Bu gruba giren yükümlülükler, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak
kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip
gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan yükümlülükler koşullu yükümlülükler olarak
değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir. Çünkü, yükümlülüğün yerine getirilmesi
için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali bulunmamakta veya yükümlülük tutarı
yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Şirket ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden
çıkmaları ihtimali çok uzak olmadıkça, koşullu yükümlülüklerini
finansal tablo dipnotlarında
göstermektedir.
Koşullu Varlıklar
Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, koşullu
varlık olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girişi kesin değil ise
koşullu varlıklar finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin
olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilmekte ve
raporlanmaktadır (Not 22).
2.08.18 İlişkili Taraflar
Şirket’in ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları
kapsamaktadır. Ekteki finansal tablolarda Şirket’in hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan
şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar olarak
tanımlanmıştır.
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
i) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
- Şirket’i kontrol etmesi, Grup tarafından kontrol edilmesi ya da
- Şirket ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı
ortaklıklar dahil olmak üzere);
- Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya Şirket üzerinde ortak
kontrole sahip olması;
19
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tarafın, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (iv) ya da (v)
maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına
sahip olduğu bir işletme olması; veya
vii) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir (Not 37).
2.08.19 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço
tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Not 35).
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir (Not 35).
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara
yansıtılmaktadırlar.
Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenen vergi varlığı
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı
faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen
vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Not 35).
2.08.20 Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (“TMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilmektedir
(Not:22-24).
2.08.21 Nakit Akımının Raporlanması
Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen
şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım
tablolarını düzenlemektedir. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım
faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını
gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu
20
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli
nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir.
2.09 Önemli Muhasebe Değerleme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle
gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar
tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço
tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak
yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir. (Not:24)
b) Şirket, sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde
amortismana tabi tutulmuştur.Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. (Not: 2.08.09 – 2.08.10)
c) Şirket ertelenmiş vergi hesabını, TMS ve TFRS’ ye uygun olarak yapmış ve finansal tablolara
yansıtmıştır. (Not :35)
d) Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket Yönetimi’nin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına
inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı
değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden
finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da
dikkate alınmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle ilgili karşılıklara ait bilgiler Not 10’ da sunulmuştur.
2.10 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar
ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve
yorumların Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 10,11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu
olup, finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir. Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
21
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.
Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu
değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları
değiştirilmiştir. Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu
veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra
finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar (Değişiklikler) (Söz konusu standardın Şirket finansal tabloları üzerinde
önemli bir etkisi olmayacağı beklenmektedir)
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
(Söz konusu standardın Şirket finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı
beklenmektedir)
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan ilke kararları
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarda
standartları sağlamak amacı ile yayınlanmıştır. Grup rehbere uyum sağlamak amacı ile gerekli
sınıflama değişikliklerini finansal tablolarına uygulamıştır.
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Söz konusu kararın Şirket’in
finansal tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi olmamıştır)
İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi (Söz konusu kararın Şirket’in finansal tabloları üzerinde
önemli hiçbir etkisi olmamıştır)
Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi (Söz konusu kararın Şirket’in finansal
tabloları üzerinde önemli hiçbir etkisi olmamıştır)
22
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
3. İşletme Birleşmeleri
Şirket’in İşletme Birleşmeleri bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar
Şirket’in Diğer İşletmelerdeki Payları bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
23
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014
tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
30.09.2014
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Diğer Bilgiler
- Varlıklar Toplamı
- Kaynaklar Toplamı
24
Aracı Kurum
143.885.771
(139.138.452)
4.747.319
(3.968.455)
(467.290)
64.319
(8.383)
367.510
367.510
683.175
(1.439)
1.049.246
(216.748)
(219.093)
2.345
832.498
832.498
Girişim
Sermayesi(*)
349.100
349.100
Konsolidasyon
Kayıtları
-
Toplam
143.885.771
(139.138.452)
4.747.319
(3.968.455)
(467.290)
64.319
(8.383)
367.510
367.510
683.175
(1.439)
1.049.246
(216.748)
(219.093)
2.345
832.498
349.100
1.181.598
37.623.576
37.623.576
5.659.747
5.659.747
(5.659.747)
(5.659.747)
37.623.576
37.623.576
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
31.12.2013 itibariyle bölümlere göre raporlama aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Diğer Bilgiler
- Varlıklar Toplamı
- Kaynaklar Toplamı
25
Aracı Kurum
161.240.970
(154.388.647)
6.852.323
(5.021.063)
(577.513)
19.925
(12.930)
1.260.742
159.711
1.420.453
142.794
(86.571)
1.476.676
Girişim
Sermayesi
-
Konsolidasyon
Kayıtları
(465)
(465)
(465)
(465)
(465)
Toplam
161.240.505
(154.388.647)
6.851.858
(5.021.063)
(577.513)
19.925
(12.930)
1.260.277
159.711
1.419.988
142.794
(86.571)
1.476.211
(327.875)
6.153
1.154.954
1.154.954
290.286
290.286
(465)
465
-
(327.875)
6.153
1.154.489
290.751
1.445.240
34.298.487
34.298.487
5.250.259
5.250.259
(2.500.000)
(2.500.000)
37.048.746
37.048.746
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
6. Nakit ve Nakit Benzerleri
Şirket’in nakit ve nakit benzerleri dönem sonları itibariyle aşağıdaki gibidir:
Kasa
Bankalar
- Vadesiz Mevduat
- Vadeli Mevduat
- Bloke Mevduat
Borsa Para Piyasasından Alacaklar
- Şirkete ait vadeli mevduat (günlük)
-Müşterilere ait vadeli mevduat (günlük)
Ters Repo Alacakları
Toplam
Nakit ve Nakit Benzerlerine ait Faiz Reeskontu
Nakit Akış Tablosunda Yer Alan Nakit ve Nakit Ben.Toplamı
30.09.2014
123.910
5.286.557
280.130
5.004.927
1.500
19.265.754
8.990.000
10.275.754
-
24.676.221
(1.427)
24.674.794
31.12.2013
62.594
131.125
126.049
3.576
1.500
15.315.000
7.301.533
8.013.467
15.508.719
(19)
15.508.700
Bankalar:
Döviz Cinsi
TL
Toplam Vadeli Mevduat
Etkin
Faiz Oranı (%)
%8,24- %10,36
30.09.2014
5.004.927
5.004.927
Etkin
Faiz Oranı (%)
%7,75
31.12.2013
3.576
3.576
30.09.2014 tarihi itibariyle Şirket’in vadeli mevduatlarının ortalama vadesi 0-3 aydır.(31.12.2013: 0-3 ay)
30.09.2014 tarihi itibariyle Şirket’in 1.500 TL bloke mevduatı bulunmaktadır. (31.12.2013: 1.500 TL)
Borsa Para Piyasasından Alacaklar:
Döviz Cinsi
TL
Toplam Vadeli Mevduat
Etkin
Faiz Oranı (%)
%8,95
Etkin
30.09.2014 Faiz Oranı (%)
8.990.000
% 8,37
8.990.000
31.12.2013
7.301.533
7.301.533
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin kredi riski analizi Dipnot 38’de detaylı
olarak açıklanmıştır.
26
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
7. Finansal Yatırımlar
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
30.09.2014 tarihi itibariyle
(31.12.2013:Bulunmamaktadır.)
Şirket’in
Kısa
Vadeli
Finansal
Yatırımları
bulunmamaktadır.
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Maliyet Değeri İle Değerlenen Finansal Varlıklar
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş.(*) (Not:34)
Or-Na Tarım Ürün. San. ve Tic. A.Ş.(**) (Not:34)
Takasbank A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.(***)
Toplam
30.09.2014
31.12.2013
1.100
159.711
160.811
1.100
159.711
160.811
30.09.2014 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe Uygun
Teşkilatlanmış Piyasada İşlem Görmeyen
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Takasbank A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
Toplam
Oran
0,00001%
0,03774%
Maliyet
1.100
159.711
160.811
Kayıtlı Değer
1.100
159.711
160.811
Değer
1.100
159.711
160.811
31.12.2013 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe Uygun
Teşkilatlanmış Piyasada İşlem Görmeyen
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Takasbank A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
Toplam
Oran
0,00001%
0,03774%
Maliyet
1.100
159.711
160.811
Kayıtlı Değer
1.100
159.711
160.811
Değer
1.100
159.711
160.811
(*) 12.07.2012 tarih, 2 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI No:15 Sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği” kapsamında yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda;
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. (Girişim Şirketi)’ye yatırım yapılması amacıyla; Girişim Şirketi’nin
yapılacak genel kurulunda alınacak karar çerçevesinde mevcut hissedarlarının rüçhan hakları kısıtlanarak
gerçekleştirilecek bedelli sermaye arttırımı neticesinde oluşacak 200.000 adet B grubu hamiline hisse
senetlerinin alınan değerleme raporu uyarınca tespit edilen 2.850.000 TL karşılığında ortak olunmasına,
Şirket’in, Girişim Şirketi’ne yapacağı yatırımla ilgili olarak, hisse senetlerinin devralınması, şirketin
yönetimi ve hisselerin halka arzda satılması ya da girişim şirketi tarafından geri alınması, tarafların hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi, yapılacak olan yatırımın teminatı olarak İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye ait 750.000 adet TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) hisse senetleri için Şirket lehine tesis
27
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
edilmesi ve Hikmet Tanrıverdi’nin şahsi kefaletinin alınması hususlarını içeren Girişim Sermayesi Yatırımı
Sözleşmesi ve Rehin ve Teminat Sözleşmesi’nin düzenlenip imzalanmasına karar verilmiştir.
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. ile 12.07.2012 tarihinde imzalanan Girişim Sermayesi Yatırımı
Sözleşmesi’ne göre,
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. hisse devrinin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Tasfiye
Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrettiği hisse senetleri de dahil olmak üzere
belirleyeceği oran ve miktardaki hisselerini yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde İMKB kotasyon
işlemlerini tamamlayarak halka arz edecektir.
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. hisse devir tarihten itibaren 2 yıl içerisinde halka arz işlemlerini
gerçekleştiremez veya tamamlayamaz ise 2 yıllık sürenin bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vaki
olacak Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş.’nin ilk yazılı talebi üzerine devrettiği hisse senetlerini, sözleşmeye
istinaden belirlenen faiz oranına göre hesaplanacak faizli tutara; hisse devir tarihinden bir yıl sonra yine
sözleşmeye istinaden belirlenen faiz oranına göre hesaplanacak faizli tutar karşılığında Tasfiye Halinde
İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den iade almayı veya belirleyeceği başka bir hissedara veya 3.
kişiye devredeceğini taahhüt etmiştir.
Halka arzda Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait hisselere ilişkin satışı
karşılayacak tutarda yeterli talebin gelmemesi halinde, Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. tarafından Tasfiye
Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye sözleşmede belirlenen faiz oranına göre hesaplanacak
faizli tutar nakden ödenecektir.
Ancak, Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş ve grup şirketleri olan İnci Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Tan
Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.01.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme
başvurusunda bulunmuş ve bu başvuruları 04.02.2013 tarihinde kabul edilmiştir. Sözkonusu durum üzerine
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetim kurulu 14.02.2013 tarihili, 3 sıra
numaralı kararı ile girişim sermayesi yatırımı çerçevesinde ortak oluğu Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. ile
düzenlenen ve yukarıda açıklanan sözleşme hükümleri uyarınca söz konusu yatırımın teminatı olarak
alınmış olan 750.000 adet B Grubu TGSAS paylarının borsada işlem gören tipe dönüşmesi için Merkezi
Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Bu karar 14.02.2013 tarihli özel durum
açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
Yatırımın iflas erteleme talebi sonrasında, 18.03.2013 tarihinde taraflar (Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnfo Yatırım A.Ş., Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş., Cavit Ortaç Özortaç, Mehmet
Güden, Şahin Volkan Güzelce, Mustafa Koray Arıcı) arasında Rehin ve Teminat Sözleşmesi imzalanmış
olup, bu sözleşmeye göre;
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. arasında
imzalanan 12.07.2012 tarihli “Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi” çerçevesinde; Tanrıverdi Yatırım
Holding A.Ş.’nin mevcut hissedarlarının rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirilen bedelli sermaye
arttırımı neticesinde oluşan 200.000 adet C grubu hamiline hisse senetleri, 2.850.000 TL karşılığında
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılarak devredilmiş ve söz konusu yatırımın
teminatı olarak düzenlenen Rehin ve Teminat Sözleşmesi ile İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hesabında bulunan 750.000 adet B Grubu TGSAS hisse senetleri üzerine Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine rehin konmuştur.Yatırımın tasfiye edilme sürecinde sözleşmeki prosedur
uygulanacak olup, Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2.850.000 TL olan ana
para alacağı, en geç 31.07.2013 tarihine kadar Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
İş Bankası Borsa Şubesi nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır. Aksi takdirde herhangi bir ihbar ve
ihtara hacet olmaksızın muacceliyet kesbedeceği tüm taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
28
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Düzenlenen 18.03.2013 tarihli rehin ve teminat sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Tasfiye Halinde
İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine rehinli olarak Şirket nezdinde açılan Cavit Ortaç
ÖZORTAÇ hesabına 110.000 adet, Mehmet GÜDEN hesabına 200.000 adet, Şahin Volkan GÜZELCE
hesabına 240.000 adet ve Mustafa Koray ARICI hesabına 200.000 adet olmak üzere virman edilmiştir.
Tanrıverdi Holding A.Ş. ile ilgili olarak iflas erteleme kararı verilmesi sonucunda taraflar arasında yapılan
karşılıklı görüşmelerde sağlanan uzlaşma çerçevesinde 24.12.2013 tarihinde Borç Tasfiye Sözleşmesi
imzalanmış olup, yatırımın tasfiyesi ile ilgili olarak yeni yapılan protokolle, toplam 344.001 TL olarak
hesaplanmış olan Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar San.ve Tic. A.Ş’ nin toplam faiz alacağı, 200.000 TL
olarak yeniden belirlenmiştir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte 10.000 TL’si nakit olarak, 190.000 TL’si ise
borçlusu Hikmet Tanrıverdi olan 11 adet senet ile ödenecektir. 30.09.2014 sonu itibariyle kalan senetlerin
vadesi aşağıda yeralmaktadır.
Senedin Vade Tarihi
31.07.2014
31.08.2014
30.09.2014
31.10.2014
30.11.2014
31.12.2014
Senedin Borçlusu
Hikmet Tanrıverdi (1)
Hikmet Tanrıverdi (1)
Hikmet Tanrıverdi (1)
Hikmet Tanrıverdi (2)
Hikmet Tanrıverdi (2)
Hikmet Tanrıverdi (2)
Toplam
Senedin Tutarı
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
40.000
130.000
(1)Tasfiye
tarihi itibariyle dağıtım protokolüne istinaden 31.07.2014 , 31.08.2014 ,30.09.2014 vadeli senetler
İnfo Yatırım A.Ş.’ne devredilmiş fakat henüz tahsil edilememiştir.
(2) Tasfiye tarihi itibariyle dağıtım protokolüne istinaden Can Alp’e verilen senetlerin 31.10.2014 ,
30.11.2014 ve 31.12.2014 vadeli senetlerdir.
Sözkonusu yatırımın tasfiyesi ile ilgili olarak önceki paragraflarda açıklanan sözleşme ve protokol gereği,
yatırımın tutarı olan 2.850.000 TL tamamen tahsil edilmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir:
Şahin Volkan GÜZELCE'den 916.455 TL nakit tahsil edilmiştir,
Cavit Ortaç ÖZORTAÇ'tan 568.447 TL tahsil edilmiştir,
Mehmet GÜDEN'den 965.098 TL tahsil edilmiştir,
Mustafa Koray ARICI'dan 400.000 TL tahsil edilmiştir,
Toplam girişim sermayesi yatırımı olan 2.850.000 TL’nin tamamı tahsil edilmiştir.
Söz konusu durum 20.03.2013, 30.07.2013, 20.11.2013 ve ve 24.12.2013 tarihlerinde kamuoyuna
duyurulmuştur.
(**)
30.09.2014
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve Mry Gıda Tarim Sanayi ve Ticaret LTD. Şti arsında düzenlenen
16.04.2014 tarihli protokole göre Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu
750.000 adet Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerini 1.768.000 TL karşılığında Atlantis
Yatırım Holding A.Ş.’ye devretmiş olup, söz konusu protokol ile protokol hükümleri taraflarla tamamen
29
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
yerine getirildip, tüm ödemeler gerçekleştiği takdirde 05.09.2012 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım
Sözleşmesi ve 06.01.2014 tarihli ek sözleşme (detayları aşağıda yer alan 31.12.2013 başlıklı bölümde
sunulmuştur) feshedilmiş ve tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış olacaktır. 16.04.2014
tarihli protokolün detayı aşağıdaki gibidir:
05.09.2012 tarihli “Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi” ile Sermayesi 5.000.000 TL olan Orna Tarım
Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.’ne ait Atlantis Yatırım Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu 750.000 adet B grubu
hamiline payların, beheri 2 TL den olmak üzere Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tarafından ortak satışı
suretiyle,toplam 1.500.000 TL karşılığında Tasfiye halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne
satılarak devredilmesi, Tasfiye halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait söz konusu payların
halka arzda satılması, halka arza gerçekleşmemesi halinde tarafların hak ve sorumluluklarına ilişkin
hususlar belirlenmiştir.
Orna Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arz edilmesi konusunda söz konusu şirket ile halka arz
işlemlerine aracılık edecek olan Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında imzalanan ve 23.05.2013
tarihinde Kap’ta yayınlanan sözleşme hükümleri çerçevesinde halka arzın sermaye artırımı ile
gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Bir diğer ifade ile Orna Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzı
ortak satışı suretiyle yapılmayacaktır.
Orna Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. planlanan halka arz öncesinde mevcut durumda olan tamamı
ödenmiş 5.000.000 TL olan sermayesini nakit artırmak suretiyle 8.000.000 TL’na çıkartmak istemektedir.
Söz konusu sermaye artışına, Tasfiye halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Tic. A.Ş. içinde bulunduğu
hukuki süreç nedeni ile katılmayacağını beyan etmiştir. Tasfiye halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Tic.
A.Ş.’nin sermaye artışına katılmayacak olması taraflar arasında tespit edilecek beher pay satış fiyatında
sermaye artışının gerçekleştiği tarihten sonra da herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır.
05.09.2012 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi ve 06.01.2014 tarihli ek sözleşme hükümleri
aynen geçerli olup, iş bu ek sözleşme ile Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tarafından Tasfiye halinde İnfonet
Bilgisayar Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu Orna Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ne ait 750.000 adet
nominal payın satın alınmasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi tarafından keşide edilen ve Atlantis Yatırım Holding
A.Ş.’nin alacaklı olduğu ve her biri 884.000 TL olan toplam 1.768.000 TL tutarındaki 12.10.2014 ve
18.10.2014 vadeli iki adet çek, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tarafından ciro edilmek suretiyle Tasfiye
halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Tic. A.Ş.’ne iş bu sözleşme tarihinde teslim edilecektir.
Or-Na firması ile en son yapılan protokol gereğince İnfo Yatırım A.Ş.’ne 12.10.2014 vadeli 884.000.-TL'lik
çek, Can ALP'e 18.10.2014 vadeli 884.000.-TL'lik çek devredilmiştir.
12.10.2014 vadeli çek bedeli 13.10.2014 tarihinde 224.000.-TL ve 21.10.2014 tarihinde 660.000.-TL olarak
tahsil edilmiştir.
İki adet çekin teslimini müteakip aynı gün içinde Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
sahibi olduğu Orna Tarım Ürünleri San ve Tic. A.Ş. ‘ne ait 750.000 adet nominal payı Atlantis Yatırım
Holding A.Ş ‘ne devredecektir.
Söz konusu çeklere ödeme yasağı getirilmesi veya Çekleri keşide eden Karadeniz Su Ürünleri Sanayii
Anonim Şirketi ve/veya Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hakkında; icra takibi yapılması, haciz kararı
alınması, iflas, konkordato mühleti talep edilmesi, iflasın ertelenmesi talebiyle mahkemeye başvurulmuş
olması yahut özvarlıklarının 2/3 ünü veya daha fazlasını kaybetmeleri, herhangi bir nedenle tüzel kişiliklerin
sona ermesi, BİST’da sıralarının kapatılması, brüt takas uygulamasına geçilmesi , Gözaltı Pazarında işlem
görmeye başlamaları hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ve benzer durumların tahakkuk etmesi
30
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
halinde çek vadeleri beklenmeksizin her iki çek Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından tahsile konu edilebilecektir. Söz konusu çek bedellerinin ödenmesi hususunda çek keşidecisi
Karadeniz Su Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi yanında ciranta Atlantis Yatırım Holding A.Ş ve
sözleşmelerde kefil sıfatıyla imzası bulunan Mry Gıda Tarım San ve Tic. Ltd. Şti’nin müştereken ve
müteselsilen sorumlulukları söz konusu olacaktır.
Çek vadelerine ödeme yapılmadığı takdirde gecikme süresi için yıllık % 16 oranında faiz hesaplanacaktır.
İş bu sözleşme yer alan yükümlülükler taraflarca tamamen yerine getirilip, tüm ödemeler vadelerinde
gerçekleştirildiği takdirde, 05.09.2012 tarihli Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi ve 06.01.2014 tarihli
ek sözleşme feshedilmiş ve tüm hüküm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış olacaktır.
Bu hususlar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiş olup; İşbu sözleşme 16.04.2014 tarihinde dört nüsha
olarak imzalanmıştır.
31.12.2013
04.09.2012 tarih, 9 no.lu ve 05.09.2012 tarih, 10 no.lu Yönetim Kurulu Kararları ile,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI No:15 Sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği” kapsamında yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda;
Sermayesi 5.000.000 TL olan Orna Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Atlantis Yatırım Holding
A.Ş.’nin sahibi olduğu 750.000 adet B grubu hamiline payların, ortak satışı suretiyle, toplam 1.500.000 TL
karşılığında satın alınarak yatırım yapılmasına, payların Atlantis Yatırım Holding A.Ş.’den satın ve
devralınması, şirketin yönetimi, payların halka arzda satılması ya da Atlantis Yatırım Holding A.Ş.
tarafından geri alınması, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi gibi hususların düzenlenmesini ve
tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi’nin düzenlenip
imzalanmasına,
28.08.2012 tarihinde düzenlenen Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin Şirket Değerleme
Raporunda; Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam değeri 18.113.228 TL, pay birim fiyatı
ise 3,62 TL olarak belirlendiğinden, Şirketçe beher payın yaklaşık %45 iskontolu olarak 2 TL’den satın
alınmasının uygun olduğuna,
Ödenecek 1.500.000 TL’nin 1.380.000 TL’sinin Atlantis Yatırım Holding A.Ş.’ye, kalan 120.000 TL’nin
ise sermaye taahhüdü olarak Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödenmesine karar verilmiştir.
Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi’ne göre,
Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse devrinin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrettiği hisse senetleri de dahil olmak üzere
belirleyeceği oran ve miktardaki hisselerini yasal mevzuat hükümleri çerçevesi İMKB kotasyon işlemlerini
tamamlayarak halka arz edecektir.
Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse devir tarihten itibaren 2 yıl içerisinde halka arz
işlemlerini gerçekleştiremez veya tamamlayamaz ise, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2 yıllık sürenin bitim
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vaki olacak Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin ilk yazılı talebi üzerine devrettiği hisse senetlerini, sözleşmeye istinaden belirlenen faiz oranına
göre hesaplanacak faizli tutara; hisse devir tarihinden bir yıl sonra yine sözleşmeye istinaden belirlenen faiz
oranına göre hesaplanacak faizli tutar karşılığında Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’den satın almayı veya belirleyeceği başka bir hissedara veya 3. kişiye devredecektir.
31
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Halka arzda Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait hisselere ilişkin satışı
karşılayacak tutarda yeterli talebin gelmemesi veya Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret
A.Ş. hisselerine ilişkin toplam satış tutarının 1.725.000 TL’nin altında kalması halinde, Atlantis Yatırım
Holding A.Ş., toplam satış tutarı 1.725.000 TL’sına ulaşacak şekilde hesaplanacak miktardaki payı, halka
arz fiyatından Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın alacaktır. Bundan sonra
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde kalan pay olursa, bu payları istediği tarihte,
istediği fiyata ve istediği şekilde satabilecektir.
Halka arz 1 yıl içinde gerçekleştirilirse ve Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait
hisselere ilişkin satışı karşılayacak tutarda yeterli talep gelmez veya Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerine ilişkin toplam satış tutarı 1.725.000 TL’nin altında kalırsa, halka arzın
bitim tarihinden sonraki 3 iş günü içinde Atlantis Yatırım Holding A.Ş., toplam satış tutarı 1.725.000
TL’sına ulaşacak şekilde hesaplanacak miktardaki payı, halka arz fiyatından Tasfiye Halinde İnfonet
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın alacaktır. Bundan sonra Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde kalan pay olursa, bu payları istediği tarihte, istediği fiyata ve istediği şekilde
satabilecektir.
Halka arz 2 yıl içinde gerçekleştirilirse ve Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait
hisselere ilişkin satışı karşılayacak tutarda yeterli talep gelmez veya Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerine ilişkin toplam satış tutarı 2.000.000 TL’nin altında kalırsa, halka arzın
bitim tarihinden sonraki 3 iş günü içinde Atlantis Yatırım Holding A.Ş., toplam satış tutarı 2.000.000
TL’sına ulaşacak şekilde hesaplanacak miktardaki payı, halka arz fiyatından Tasfiye Halinde İnfonet
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın alacaktır. Bundan sonra Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde kalan pay olursa, bu payları istediği tarihte, istediği fiyata ve istediği şekilde
satabilecektir.
Birinci ve ikinci yılda yapılacak halka arzda veya halka arzdan sonra yapılacak pay satışlarından elde
edilecek toplam bedelin, sözleşme uyarınca hesaplanacak faizli tutardan düşük olmasi halinde, aradaki fark
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tarafından Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
nakden ödenecektir.
Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, kayıtlı sermaye sistemine geçmek veya tavan yükseltmek
amacıyla kurula yapmış olduğu başvru, 06.12.2012 tarih, 2012/47 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır. Söz
konusu başvuru Kurulca uygun görülmüş olup, 04.04.2013 tarih, 2013/11 sayılı SPK bülteninde
yayınlanmıştır.
Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalarak, mevcut
ortakların yeni pay alma hakkını tamamen kısıtlayarak, çıkarılmış sermayesini 5.000.000 TL’den 8.000.000
TL’ye bedelli arttırmak ve arttırılan 3.000.000 TL nominal değerdeki paylarını halka arz etmek için SPK’ya
ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda (GİP) işlem görmek üzere BİAŞ’a başvurmuştur. İlgili başvuru 15.08.2013
tarih, 2013/27 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan, 21.01.2014 tarihli değerleme raporuna göre;
Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. değerlemesinde indirgenmiş nakit akımı analizi ve piyasa
çarpanları analizi kullanılmış ve bu iki yöntemin eşit ağırlıklı ortalaması alınarak piyasa değeri
belirlenmiştir. Sözkonusu raporda şirketin Halka Arz Satış Fiyatı 2,61 TL (iskontolu) ve 3,07 TL
(iskontosuz) olarak belirlenmiştir.
Sözkonusu yatırım, Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tasfiye halinde
olmasından dolayı, finansal durum tablosunda, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetlere ilişkin finansal raporlama standardı gereği, Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran
Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler (Not:34) kalemlerinde
sınıflandırılmıştır.
32
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
(***) Borsa İstanbul A.Ş.'nin BİAŞ-16-GDD-129-929 Sayı, Pay Devri konulu yazısına göre;
"6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138. maddesinin 6. fıkrasının a bendinde yer alan "Esas
sözleşmenin tescil ve ilanını müteakip sermayenin yüzde dördü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın
mevcut üyelerine, binde üçü İstanbul Altın Borsası'nın mevcut üyelerine eşit ve bedelsiz olarak; yüzde birine
tekabül eden kısmı ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bedelsiz olarak devredilir." hükmü
çerçevesinde, Borsamız Yönetim Kurulu'nun 04.07.2013 tarihli ve 2013/17 sayılı toplantısında, Borsa
İstanbul A.Ş. (C) Grubu ortaklık paylarından 15.971.094 adet payın kurumunuza bedelsiz olarak
devredilmesine karar verilmiştir."
denilmektedir. Buna istinaden 16.12.2013 tarihinde söz konusu 0,03774% oranındaki 159.711 TL
tutarındaki BİAŞ hissesi Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar olarak kayıtlara alınmış ve bu işlemden gelir
tutarı olan 159.711 TL 2013 Kar veya Zarar Tablosu’nda, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler olarak
sınıflandırılmıştır.
TSPAKB'nin 700 No.lu Genel Mektubu'na göre de söz konusu iştirak tutarı, kurum kazancına dahil edilerek
kurumlar vergisine tabi tutulmuştur.
Finansal Varlıklar’ın Vadesi:
Şirket’in finansal varlıklarının tamamı vadesiz finansal varlıklardan (Hisse senetleri) oluşmaktadır.
Finansal Varlıklar’ın Gerçeğe Uygun Değeri:
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Standartına göre; gerçeğe uygun değer ölçümlerinde ve ilgili
açıklamalarda tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği arttırmak amacıyla, gerçeğe uygun değeri ölçmek üzere
kullanılan değerleme yöntemlerine ilişkin girdileri üç seviyede sınıflandıran bir gerçeğe uygun değer
hiyerarşisi oluşturulmuştur. Seviye 1 girdileri, işletmenin ölçüm tarihinde erişebileceği, özdeş varlıkların
veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları olup Şirket’in bu seviyede değerlendirilecek finansal
varlığı bulunmamaktadır. Seviye 2 girdileri, varlığa veya borca ilişkin doğrudan veya dolaylı şekilde
gözlemlenebilir olan seviye 1 içerisindeki kotasyon fiyatları dışındaki girdiler olup Şirket’in bu seviyede
değerlendirilecek finansal varlığı bulunmamaktadır. Seviye 3 girdileri, varlığa veya borca ilişkin
gözlemlenebilir olmayan girdiler olup, Şirket’in sahip olduğu Takasbank A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş.
hisseleri finansal tablolarda maliyet bedelleri ile yer almaktadır.
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle finansal yatırımların kredi riski analizi Dipnot 38’de detaylı
olarak açıklanmıştır.
8. Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları
Şirket’in Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
9. Diğer Finansal Yükümlülükler
Şirket’in Diğer Finansal Yükümlülükleri bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
33
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
10. Ticari Alacak ve Borçlar
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Müşterilerden Alacaklar
Kredili Müşterilerden Alacaklar
Vob Sözleşmeleri Takas Merk. Portföy
Vob Sözleşmeleri Takas Merk. Müşteri
Şüpheli Alacaklar
Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Toplam
30.09.2014
11.141.204
11.141.204
7.195
10.610.252
518.757
1.082
(1.082)
5.000
11.141.204
31.12.2013
15.653.532
15.653.532
6.570
14.937.672
690.144
570
(570)
19.146
15.653.532
30.09.2014 itibariyle müşterilere kullandırılan krediler için uygulanan ortalama faiz oranı % 20,69’tür.
(31.12.2013: %19,65)
Şüpheli alacak karşılığının dönem içi hareketleri şöyledir:
30.09.2014
(570)
(1.082)
570
(1.082)
Dönem Başı
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık (Bkz.Not:31)
Konusu Kalmayan Karşılık (Bkz.Not:31)
Dönem Sonu
30.09.2013
(1.004)
(838)
1.004
(838)
Henüz vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
Nominal
Gerçeğe Uygun Değer
30.148.675
32.170.532
31.12.2013
Nominal
Gerçeğe Uygun Değer
30.256.943
35.583.322
30.09.2014 tarihi itibariyle Şirket’in Uzun Vadeli Ticari Alacakları bulunmamaktadır. (31.12.2013:
Bulunmamaktadır.)
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle ticari alacakların kredi riski analizi Dipnot 38’de detaylı olarak
açıklanmıştır.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Satıcılar
Müşterilere Borçlar
VOB Sözleşmelerinden Borçlar
Toplam
30.09.2014 tarihi itibariyle
(31.12.2013:Bulunmamaktadır.)
30.09.2014
106.062
12.070.874
518.757
12.695.693
Şirket’in
Uzun
Vadeli
Ticari
Borçları
31.12.2013
57.890
9.647.708
690.144
10.395.742
bulunmamaktadır.
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle ticari borçların likidite riski analizi Dipnot 38’de detaylı olarak
açıklanmıştır.
34
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
11. Diğer Alacak ve Borçlar
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Not 37)
-Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon
-B Tipi Likit Fonlar
-İnfonet Tasfiye'den Gelen Çek ve Senetler
-İlişkili Taraf Harici Diğer Alacaklar
Toplam
30.09.2014
932.663
932.663
3.566
97
929.000
932.663
31.12.2013
3.649
3.649
3.535
114
3.649
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam
30.09.2014
323.140
323.140
31.12.2013
123.298
123.298
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle diğer alacakların kredi riski analizi Dipnot 38’de detaylı
olarak açıklanmıştır.
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler
Diğer Çeşitli Borçlar
Toplam
30.09.2014 tarihi
itibariyle
(31.12.2013:Bulunmamaktadır.)
Şirket’in
30.09.2014
62.523
9.500
72.023
Uzun
Vadeli
Diğer
Borçları
31.12.2013
56.964
11.393
68.357
bulunmamaktadır.
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle diğer borçların likidite riski analizi Dipnot 38’de detaylı olarak
açıklanmıştır.
12. Türev Araçlar
Şirket’in Türev Araçları bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
13. Stoklar
Şirket’in Stokları bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
14. Canlı Varlıklar
Şirket’in Canlı Varlıkları bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
35
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
15. Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Şirket’in Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıda
açıklanmıştır.
Hesap Adı
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
30.09.2014
108.409
108.409
31.12.2013
15.181
15.181
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Şirket’in Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıda
açıklanmıştır.
Hesap Adı
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
30.09.2014
4.499
4.499
31.12.2013
-
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Şirket’in Kısa ve Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirleri
bulunmamaktadır.
16. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Şirket’in Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımları bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
17. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
36
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
18. Maddi Duran Varlıklar
01.01.2014
Açılış
Bakiyesi
320.045
200.461
214.867
136.596
106.477
978.446
Maliyet Bedeli
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Toplam
Birikmiş Amortismanlar (-)
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Toplam
Maddi Duran Varlıklar, net
30.09.2014
İlaveler
33.769
1.080
34.848
Çıkış
-
Açılış
Dönem
Bakiyesi Amortismanı
(246.601)
(29.200)
(164.787)
(29.987)
(160.037)
(8.985)
(113.653)
(10.213)
(35.506)
(15.180)
(720.584)
(93.565)
257.862
Çıkış
-
01.01.2013
Maliyet Bedeli
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Toplam
Açılış
Bakiyesi
365.345
200.461
206.803
136.596
93.875
1.003.080
Birikmiş Amortismanlar (-)
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Toplam
Maddi Duran Varlıklar, net
(267.044)
(127.068)
(158.728)
(107.229)
(9.715)
(669.784)
333.296
Kapanış
Bakiyesi
353.814
200.461
215.947
136.596
106.477
1.013.295
Kapanış
Bakiyesi
(275.801)
(194.774)
(169.022)
(123.866)
(50.686)
(814.149)
199.146
30.09.2013
İlaveler
5.142
2.985
12.602
20.729
Çıkış
(18.697)
(22.146)
(40.843)
(22.236)
(19.881)
(4.500)
(6.774)
(9.579)
(62.970)
18.697
22.145
40.842
Kapanış
Bakiyesi
351.790
200.461
187.642
136.596
106.477
982.966
(270.583)
(146.949)
(141.083)
(114.003)
(19.294)
(691.912)
291.054
30.09.2014 tarihi itibariyle, Maddi Duran Varlıklar üzerinde 1.239.853 TL (31.12.2013: 995.930 TL)
sigorta teminatı mevcuttur.
Cari yıl amortisman giderleri 93.565 TL (30.06.2013: 62.970 TL) olup, bu tutarın tamamı genel yönetim
giderlerine (Not 29) dahil edilmiştir.
Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde ipotek veya teminat bulunmamaktadır.
37
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
19. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Şirket’in Şerefiyesi bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maliyet Bedeli
Haklar
Toplam
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-)
Haklar
Toplam
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, net
Maliyet Bedeli
Haklar
Toplam
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-)
Haklar
Toplam
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, net
01.01.2014
Açılış
Bakiyesi
94.220
94.220
(50.096)
(50.096)
44.124
01.01.2013
Açılış
Bakiyesi
91.613
91.613
(45.469)
(45.469)
46.144
İlaveler
2.765
2.765
Çıkış
-
(3.541)
(3.541)
-
İlaveler
674
674
Çıkış
-
(2.262)
(2.262)
-
30.09.2014
Kapanış
Bakiyesi
96.985
96.985
(53.637)
(53.637)
43.348
30.09.2013
Kapanış
Bakiyesi
93.809
93.809
(48.910)
(48.910)
44.899
Cari yıl itfa payı giderlerinin toplamı 3.541 TL (30.09.2013: 2.262 TL) olup, bu tutarın tamamı genel
yönetim giderlerine (Not 29) dahil edilmiştir.
20. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar aşağıda
açıklanmıştır.
Hesap Adı
Ödenecek Vergiler
Toplam
30.09.2014
84.946
84.946
21. Devlet Teşvik ve Yardımları
Şirket’in Devlet Teşvik ve Yardımları bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
38
31.12.2013
83.140
83.140
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
22. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Dava Karşılığı (*)
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (Not.24)
Toplam
30.09.2014
6.600
6.600
31.12.2013
12.360
12.360
Söz konusu dava karşılığı, Ramazan Karaaslan tarafından İstanbul 4.İş Mahkemesi’ne açılan 2013/358
sayılı ve Mesut Karagüzel tarafından İstanbul 4.İş Mahkemesi’ne açılan 2013/357 sayılı davalara ilişkindir.
(*)
Uzun Vadeli Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (Not.24)
Toplam
30.09.2014
138.845
138.845
31.12.2013
143.624
143.624
Müşteriler adına saklanması amacıyla emanette tutulan hazine bonosu ve devlet tahvili, hisse senetleri ve
yatırım fonlarının nominal tutarlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
1.276.700
42.370.634.488
558.452.555
42.930.363.743
Müşteri Portföyü - Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Hisse Senetleri
Yatırım Fonları
Toplam
31.12.2013
1.601.690
48.205.251.861
76.258.745
48.283.112.296
Gayri Nakdi Yükümlülükler
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in vermiş olduğu teminat mektubunun
aşağıdaki gibidir:
Verilen Teminat Mektupları
Sermaye Piyasası Kurulu’ na
Borsa İstanbul’a
Posta Telgraf Telefon Kurumu’ na
Vadeli İşlemler Borsası’na
Takasbank’a
Taşıtmatik için İş bankası’na
Toplam
30.09.2014
330.880
7.104.000
80.000
5.000
7.519.880
dökümü
31.12.2013
330.880
7.160.000
80.000
7.570.880
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye
Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’ne (“Tebliğ Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayelerini tanımlamakta
ve yönetmektedir. Şirket 30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibarıyla ilgili sermaye yeterlilikleri
gerekliliklerini yerine getirmektedir.
39
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Teminat-Rehin-İpotek
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler (Teminat – Rehin –
İpotekler)
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
4. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
Toplam TL
Karşılıkları
USD
7.519.880
-
-
- 7.519.880
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.519.880
-
- 7.519.880
Toplam TL
Karşılıkları
USD
7.570.880
-
- 7.570.880
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.570.880
-
- 7.570.880
EURO
TL
31.12.2013
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler (Teminat – Rehin –
İpotekler)
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
4. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
EURO
TL
Şirket içerisinde yer alan yatırım ortaklıklarına ait yükümlülükler bulunmamaktadır.
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30.09.2014 tarihi itibariyle % 0 dır
(31.12.2013: % 0).
40
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Aktif Değerler Üzerindeki Sigorta Teminatı
30.09.2014 tarihi itibariyle, Maddi Duran Varlıklar üzerinde 1.239.853TL (31.12.2013: 995.930 TL) sigorta
teminatı bulunmaktadır.
23. Taahhütler
Şirket’in Taahhütleri bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
24. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
30.09.2014
138.845
Kıdem Tazminatı Karşılığı
31.12.2013
143.624
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli
nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25
kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60
yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
30.09.2014
4,25%
84,84%
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı
31.12.2013
3,81
83,10
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 30.09.2014 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar,
geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanmaktadır.
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 01.10.2014 tarihinden geçerli olan 3.438 TL tavan
tutarı dikkate alınmıştır.
Sonuç olarak, 30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Şirket’in personelinin gelecekteki
emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi
yoluyla ekli finansal tablolara yansıtılmıştır.
1 Ocak itibariyle toplam
Cari Hizmet Maliyeti
Faiz Maliyeti
Aktüeryal Kazanç/Kayıp
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)
Ödeme/Faydaların Kısılması/İşten Çıkarılma Dolayısıyla Oluşan Kayıp
Dönem sonu
41
30.09.2014
143.739
15.273
7.814
16.536
(35.450)
(9.067)
138.845
30.09.2013
104.050
14.999
2.549
25.561
(52.125)
41.647
136.681
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem kıdem tazminatı aktüeryal kazanç ve kayıp tutarı, 16.536 TL ertelenmiş vergi geliri düşüldükten
sonra net 13.229 TL olarak özkaynaklarda, diğer karşılık giderinin tamamı Genel Yönetim Giderleri
içerisinde muhasebeleştirilmiştir.(31.12.2013:16.930)
25. Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar ve Borçlar
30.09.2014 itibariyle Şirket’in Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıkları bulunmamaktadır. ( 31.12.2013:
Bulunmamaktadır.)
30.09.2014 itibariyle Şirket’in Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçları bulunmamaktadır. (31.12.2013:
Bulunmamaktadır.)
26. Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Diğer Dönen Varlıklar
Personel Avansları
İş Avansları
Toplam
30.09.2014
4.500
330
4.830
31.12.2013
-
30.09.2014 itibariyle Şirket’in Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükleri bulunmamaktadır.(31.12.2013:
Bulunmamaktadır.)
30.09.2014 itibariyle Şirket’in Diğer Duran Varlıkları ve Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükleri
bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
27. Özkaynaklar
(i) Sermaye
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Sermayedar
Can Alp
Gülay Alp
Mustafa Baş
Vahit Vardar
Halka Açık Kısım
Ödenmiş Sermaye
30.09.2014
Pay Tutarı
(TL)
11.676.747
92.337
616
6.697.625
18.467.325
Pay Oranı (%)
63,23
0,50
0,000
36,27
100,00
31.12.2013
Pay Tutarı
(TL)
11.674.901
92.337
1.846
616
6.697.625
18.467.325
Pay Oranı (%)
63,22
0,50
0,01
0,000
36,27
100,00
Şirket’in sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde ve 184.674 adedi (Can ALP: 92.337 adet, Gülay ALP:
92.337 adet) imtiyazlı, 18.282.651 adedi ise nama yazılı olmak üzere toplam 18.467.325 adet paya
ayrılmıştır. İmtiyazlı paylar yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında
imtiyaza sahiptir. İmtiyazlı hisselere sahip hissedarların veya yetkililerin bir pay için 15 (onbeş) oyu, diğer
hissedarların bir pay için 1 (bir) oyu bulunmaktadır.
21.04.2014 tarihli hisse devir sözleşmesine göre Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Baş’ın sahip
olduğu 1.846 adet payının tamamı Can Alp’ e devredilmiştir.
42
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
(ii) Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Şirket’in Paylara İlişkin Primler/İskontoları bulunmamaktadır.(31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
(iii) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Birikmiş Aktüeryal Kazanç ve Kayıplara ilişkin harekat tablosu aşağıdaki gibidir.
Hesap Adı
1 Ocak Açılış
Aktüeryal Zarar (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri
Toplam
30.09.2014
(16.970)
(16.536)
3.307
(30.199)
31.12.2013
(21.213)
4.243
(16.970)
(iv) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Şirket’in Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
(v) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Önceki dönem karlarından kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle ayrılmış
yedeklerdir.
Yasal Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin
%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin
%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir
şekilde kullanılması mümkün değildir.
Şirket’in yasal kayıtlarına göre :
1. Tertip Yasal Yedek Akçe
2013/2012 Yılı Kar Dağıtımından İlave Edilen
Sermayeye İlave Ed. İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat. Kaz.
Ödenmiş Sermayeye İlave Edilen
Toplam
30.09.2014
441.157
31.12.2013
367.295
57.002
498.159
73.862
441.157
20.03.2013 tarih, 740 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 27 sayılı
"Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"in 5.nci maddesinin (d) bendine göre kar dağıtım
zorunluluğu bulunmamasından dolayı 2013 yılında oluşan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması
yönünde Genel Kurul'a öneri götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
43
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
(vi) Geçmiş Yıllar Karları
30.09.2014 31.12.2013
4.461.002 3.377.955
169.408
9.360
4.630.410 3.387.315
Olağanüstü Yedekler
Diğer Geçmiş Yıllar Kar/Zarararları
Toplam
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir
kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar
dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu
tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı
dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi
birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli
kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabidir.
(vii) Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Şirket’in azınlık paylarına ilişkin detayı 30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Dönem Başı
İlaveler / (Azalışlar) (*)
Bağlı Ortaklığın Tasfiye sebebiyle Azalışlar
Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) Payı
Dönem Sonu
30.09.2014
2.624.001
(2.798.551)
174.550
-
31.12.2013
2.478.858
145.143
2.624.001
30.09.2014 ve 31.13.2014 tarihi itibariyle Özkaynak Tablosu aşağıdaki gibidir:
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zar. Yen. Sınıflandırılmayacak Bir.Diğ.Kap.Gelir veya Giderler
Emeklilik Planlarında Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44
30.09.2014
24.572.743
24.572.743
18.467.325
(30.199)
(30.199)
498.159
4.630.410
1.007.048
-
31.12.2013
26.202.925
23.578.924
18.467.325
(16.970)
(16.970)
441.157
3.387.315
1.300.097
2.624.001
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
28. Satışlar ve Satışların Maliyeti
Hasılat(net)
Hisse Senetleri
Hizmet Gelirleri (net)
Aracılık Komisyon Gelirleri
İndirimler
Müşterilere Komisyon İadeleri (-)
Diğer (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Müşterilerden Alınan Faiz Gelirleri
Hasılat Toplamı
Satışların Maliyeti (-)
Hisse Senetleri (-)
Devlet Tahvilleri (-)
Yatırım Fonları (-)
VOB Satış Gideri (-)
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar/(Zarar)
01.01.2014
30.09.2014
139.224.891
01.07.2014
30.09.2014
56.875.412
01.01.2013
30.09.2013
128.205.713
01.07.2013
30.09.2013
55.451.014
5.029.906
1.859.886
5.004.767
1.529.165
(2.345.554)
-
(884.260)
-
(1.980.608)
(19.071)
(586.608)
160
1.976.528
143.885.771
562.458
58.413.496
2.775.441
133.986.242
826.458
57.220.189
(139.138.452)
(139.138.452)
(56.839.447)
(56.839.447)
4.747.319
1.574.049
(128.860.882) (55.510.267)
(128.860.882) (55.510.267)
5.125.360
1.709.922
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
29. Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel
Yönetim Giderleri
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
(3.968.455)
(467.290)
(4.435.745)
01.07.2014
30.09.2014
(1.349.280)
(232.657)
(1.581.937)
01.01.2013
30.09.2013
(3.690.380)
(438.957)
(4.129.337)
01.07.2013
30.09.2013
(1.290.590)
(133.385)
(1.423.975)
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
45
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
30. Niteliklerine Göre Giderler
Şirket’in dönem sonları itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri aşağıda açıklanmıştır:
Genel Yönetim Giderleri (-)
Personel Giderleri
PTT, Kargo, Haberleşme Gideri
Kira Giderleri
Şehir İçi Yol Giderleri
Temsil Ağırlama Giderleri
Elektrik ve Isınma Giderleri
Abone Giderleri
Aidat Giderleri
Danışmanlık ve Denetim Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Vergi, Resim ve Harçlar
Bakım Onarım Giderleri
Bilgi İşlem Giderleri
Personel Yemek Giderleri
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Temizlik Giderleri
Amortisman Giderleri
Komisyon ve Hizmet Gideri
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri
Sigortalama Giderleri
Bağış ve Yardımlar
Tescil İlan Reklam Giderleri
Diğer
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
(1.770.953)
(94.200)
(472.455)
(29.710)
(21.286)
(51.252)
(287.876)
(43.303)
(70.575)
(24.606)
(274.078)
(132.939)
(18.495)
(176.638)
(74.409)
(32.768)
(97.106)
(30.270)
(18.915)
(18.899)
(50)
(37.484)
(190.188)
(3.968.455)
01.07.2014
30.03.2014
(629.297)
(34.408)
(156.394)
(10.445)
(5.583)
(19.315)
(83.156)
(14.331)
(19.927)
(10.921)
(91.952)
(43.200)
(3.502)
(63.193)
(26.282)
(11.154)
(32.761)
(10.411)
(1.138)
(5.312)
(50)
(17.649)
(58.899)
(1.349.280)
Pazarlama Satış ve Dağıtım
Giderleri (-)
Takas Saklama Komisyon Giderleri
Borsa İlave Terminal Giderleri
Tahvil ve Bono Piyasası Borsa Payı
İMKB Hisse Borsa Payı
VOB Yazılım Gideri
Ödünç Pay Piyasası Komisyonları
KAP Hizmet Bedeli
VİOP Borsa Payı
SPK Kurul Kayıt Ücreti
WAN Data Giderleri
Diğer
Toplamı
01.01.2014
30.09.2014
(21.240)
(327.191)
(4.245)
(25.077)
(5.280)
(58.902)
(2.507)
(22.848)
(467.290)
01.07.2014
30.09.2014
(7.080)
(161.365)
(4.245)
(16.240)
(28.350)
(15.377)
(232.657)
46
01.01.2013
30.09.2013
(1.528.242)
(91.660)
(411.904)
(18.275)
(28.623)
(60.164)
(259.690)
(59.188)
(67.583)
(56.533)
(222.991)
(116.547)
(13.386)
(154.838)
(72.479)
(101.796)
(97.833)
(58.981)
(52.125)
(26.204)
(10.300)
(181.038)
(3.690.380)
01.01.2013
30.09.2013
(20.293)
(14.290)
(2.386)
(240.416)
(85.622)
(30.719)
(5.040)
(9.467)
(12.181)
(18.543)
(438.957)
01.07.2013
30.09.2013
(512.117)
(23.491)
(156.554)
(7.092)
(10.970)
(21.390)
(105.192)
(32.378)
(20.365)
(19.783)
(73.378)
(36.771)
(3.477)
(56.717)
(51.410)
(14.545)
(32.703)
(14.556)
(11.336)
(12.084)
(2.940)
(71.341)
(1.290.590)
01.07.2013
30.09.2013
(7.711)
(5.310)
(845)
(85.926)
(10.362)
(4.729)
(3.849)
(14.653)
(133.385)
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
31. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler)
Şirket’in dönem sonları itibariyle Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri/Giderleri aşağıda açıklanmıştır:
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Konusu Kalmayan Karşılık
Diğer Gelir ve Karlar
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
51.195
13.124
64.319
01.07.2014
30.09.2014
2.811
12.895
15.706
01.01.2013
30.09.2013
11.117
11.376
22.493
01.07.2013
30.09.2013
5.348
5.850
11.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri
Borsa Para Piyasası Faiz Giderleri
Dava Karşılık Giderleri
Diğer Giderler
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
(1.082 )
(750)
(6.551)
(8.383)
01.07.2014
30.09.2014
(435)
(6.551)
(6.986)
01.01.2013
30.09.2013
(838)
(5.760)
01.07.2013
30.09.2013
3.454
-
(6.598)
3.454
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
İştirak Değer Artışı
Toplam Finansal Gelirler
01.01.2014
30.09.2014
-
01.07.2014
30.09.2014
-
01.01.2013
30.09.2013
1.300
1.300
01.07.2013
30.09.2013
-
Şirket’in Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri bulunmamaktadır.
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
47
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
33. Finansman Gelirleri / Giderleri
Finansman Gelirleri
Mevduat Faiz Gelirleri
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
683.175
683.175
01.07.2014
30.09.2014
301.369
301.369
01.01.2013
30.09.2013
49.257
49.257
01.07.2013
30.09.2013
49.257
49.257
Finansman Giderleri
Finansman Faal. Faiz Gid.
Teminat Mektubu Komisyon Giderleri
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
(1.439)
(1.439)
01.07.2014
30.09.2014
(1.220 )
(1.220 )
01.01.2013
30.09.2013
(68.394)
(3.483)
(71.877)
01.07.2013
30.09.2013
(777)
(777)
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
34. Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
30.09.2014
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
31.12.2013
Şirket, İnfotrend B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin A Grubu imtiyazlı paylarının satışı ile ilgili olarak
28.12.2011 tarihinde VBG Holding A.Ş.’ ile devir sözleşmesi imzalamıştır. Hisse devri ile ilgili başvuruya
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Karar Organının 08.03.2012 tarih ve 8/270 sayılı kararı ile izin verildiği,
09.03.2012 tarihli yazı ile şirkete bildirilmiştir. SPK izni ile 15.03.2012 tarihinde alıcı şirket tarafından
ödeme gerçekleşmiştir ve devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu nedenle İnfotrend B Tipi Yatırım Ortaklığı
A.Ş., 31.12.2012 tarihli finansal tablolarda satış tarihine kadar edilmiş olup, satış tarihi itibariyle
konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.Satış tarihine kadar edilen gelir tablosu kalemleri, bağlı ortaklık
satış karı dahil “durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı” kaleminde gösterilmiştir.
48
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/ (zararı);
Bağlı Ortaklık Statü Değişikliği ve Tasfiye
Dönemi Karı / (Zararı) (İnfo Gir. Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Bağlı Ort. Statü Değişikliği ve Tasfiye
Nedeniyle
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası
Dönem Karı/(Zararı)
01.01.2014
30.09.2014
01.07.2014
30.09.2014
01.01.2013
30.09.2013
01.07.2013
30.09.2013
349.100
(44.885)
65.244
-
349.100
(44.885)
65.244
-
349.100
(44.885)
65.244
-
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin
Yükümlülükler
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Diğer
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Kar ve Sermaye Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı
Pasif Toplamı
30.09.2014
5.529.747
130.000
5.659.747
31.12.2013
3.744.374
3.081.983
179.292
460.000
23.099
1.505.885
1.500.000
5.885
5.250.259
62.644
5.597.103
5.000.000
248.003
349.100
5.659.747
31
2.225
5.248.003
5.000.000
(42.283)
290.286
5.250.259
35. Gelir Vergileri
Vergi Karşılığı
Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
(219.093)
2.345
(216.748)
01.07.2014
30.09.2014
(66.715)
3.612
(63.103)
01.01.2013
30.09.2013
(198.410)
3.413
(194.997)
01.07.2013
30.09.2013
(61.395)
(969)
(62.364)
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 30.09.2014 tarihi itibariyle % 20’dir. (31.12.2013: % 20). Bu oran,
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri
%15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
49
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi
o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup
edilebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’ inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
01.01.2014
01.01.2013
Hesap Adı
30.09.2014
31.12.2013
Vergi Karşılığı
219.093
327.875
Peşin Ödenen Vergiler
(169.615)
(198.439)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
49.478
129.436
Şirket’in cari dönem vergi karşılığı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:
01.01.2014
30.09.2014
1.364.300
74.630
(343.466)
1.095.464
219.093
Hesap Adı
Yasal Kayıtlardaki Ticari Kar / (Zarar)
Matraha İlaveler
Matrahtan İndirimler (-)
Yasal Kayıtlardaki Mali Kar / (Zarar)
Geçmiş Yıllar Zarar Mahsubu
Vergi % 20
01.01.2013
30.09.2013
934.234
76.699
(18.883)
992.050
198.410
30.09.2014 ve 30.06.2013 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi mutabakatı aşağıda
gösterilmiştir:
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /(Zararı)
Vergiden Muaf İnfo Girişim Sermayesi Yat.Ort. A.Ş. Zararı
Vergiden Muaf Yatırım Ortaklığı Zararı
Vergiden Muaf Olan Bağlı Ortaklık Satış (Karı) / Zararı
Vergilendirilebilir Kar
Geçerli olan Kurumlar Vergisi Oranı (% 20)
Hesaplanan Vergi
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Vergiden Muaf Gelirlerin/Giderlerin Net Vergi Etkisi
Durd. Faal. Vergi Son. Dön. Karında Muh. Ver. Gideri/(Geliri)
Diğer
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
50
30.09.2014
1.049.246
444.838
1.494.084
0,20
(298.817)
(13.669)
95.738
(216.748)
30.09.2013
990.598
65.244
(65.244)
990.598
0,20
(198.120)
(5.958)
9.081
(194.997)
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Ertelenmiş Vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
finansal tablolar ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi oranı %20’dir. (2013: %20).
Ertelenen Vergi Varlıkları
Kıdem Tazminatı Düzeltmesi
Aktüeryal Kayıp/Kazanç
Şüpheli Alacak Karşılıkları
Dava Karşılığı
Diğer
Toplam
Geçici Farklar
30.09.2014 31.12.2013
122.309
16.536
1.082
6.600
-
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Sabit Kıymetler
Vadeli Mevduat
Diğer Düzeltmeler
Toplam
122.411
21.213
570
12.360
-
13.969
1.427
844
54.134
393
Ertelenen Vergi
Varlıkları
/(Yükümlülükleri)
30.09.2014
31.12.2013
24.462
3.307
216
1.320
29.305
24.482
4.243
114
2.472
31.311
(2.794)
(285)
(169)
(3.248)
(10.827)
(78)
(10.905)
Ertelenen vergi hareket tablosu aşağıdadır:
Dönem Başı Ertelenmiş Vergi Varlığı (Net)
Cari Dönem Gelir Tablosuna Borç / (Alacak) Kaydı
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Aktueryal Kayıp Ert. Vergi Geliri
Bağlı Ortaklık Satışı Nedeniyle İptal Edilen,Net
Durdurulan Faaliyetlerde Muhasebeleştirilen Ert. Vergi Geliri (*)
Dönem Sonu Toplam Ertelenmiş Vergi Varlığı (Net)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklıklar Ert. Vergi Varlığı (Net)
Dönem Sonu Ertelenmiş Vergi Varlığı (Net)
30.09.2014 31.12.2013
20.405
10.010
2.345
6.153
3.307
4.243
(2.905)
2.905
23.152
23.310
2.905
(2.905)
26.057
20.405
30.09.2014
Sözkonusu tutar, Bağlı Ortaklık Tasfiye Halinde İnfoNet Bilgisayar A.Ş.’ye ait ertelenmiş vergi geliridir.
Bağlı Ortaklık tasfiye olduğundan, TFRS 5 kapsamında sözkonusu ertelenmiş vergi kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) hesabında, ertelenmiş vergi varlığı
(net) ise Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar hesabında muhasebeleştirilmiştir. (Not: 2.04 ve Not: 34)
(*)
31.12.2013
Sözkonusu tutar, Bağlı Ortaklık Tasfiye Halinde İnfoNet Bilgisayar A.Ş.’ye ait ertelenmiş vergi geliridir.
Bağlı Ortaklık tasfiye sürecinde olduğundan, TFRS 5 kapsamında sözkonusu ertelenmiş vergi kar veya
zarar tablosunda Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) hesabında, ertelenmiş vergi
varlığı (net) ise Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar hesabında muhasebeleştirilmiştir. (Not: 2.04 ve Not:
34)
(*)
51
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Dur. Varlıklarda muhasebeleştirilen Ert. Vergi Varlığı hareket tablosu:
Açılış
30.09.2014
2.905
31.12.2013
-
(2.905)
2.905
-
2.905
Dönem Durdurulan Faaliyetlerde Muhasebeleştirilen Ert. Vergi Geliri (*)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklıklar Ert. Vergi Varlığı
Tasfiye Halinde İnfoNet Bilgisayar A.Ş.’ye ait Ertelenmiş Vergi Varlığı olup, finansal tablolarda Satış
Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar’da muhasebeleştirilmiştir.
(*)
36. Pay Başına Kazanç / Kayıp
01.01.2014
30.09.2014
Net dönem karı / (zararı)
1.007.048
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
18.467.325
Sürdürülen faaliyetler. hisse başına düşen kar / (zarar)
0,054
01.07.2014 01.01.2013 01.07.2013
30.09.2014 30.09.2013 30.09.2013
215.435
808.027
266.055
18.467.325 18.467.325 18.467.325
0,011
0,044
0,014
37. İlişkili Taraf Açıklamaları
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Not: 11)
A. Ortaklardan Alacaklar (Not:34)
B. İlişkili Şirketlerden Alacaklar
- Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon
- B Tipi Likit Fon
-Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. (Not:34)
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
48.663
3.566
97
45.000
48.663
01.01.2013
31.12.2013
460.000
182.941
3.535
114
179.292
642.941
Kira Giderleri
- Can Danışmanlık Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
-Hasan Kaptan
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
457.705
14.750
472.455
01.01.2013
31.12.2013
538.668
538.668
Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar
Toplam
01.01.2014
30.09.2014
419.167
419.167
01.01.2013
31.12.2013
515.431
515.431
İlişkili taraflar lehine verilen teminat bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Finansal Risk Faktörleri
Sermaye Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği Gereklilikleri
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en
uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
52
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını
değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için
varlıklarını satabilir.
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
13.050.833
(24.676.221)
(11.625.388)
24.572.743
12.947.355
%(89)
Toplam borçlar
Eksi: Hazır değerler
Net borç
Toplam öz sermaye
Toplam sermaye
Net Borç / Toplam Sermaye Oranı
31.12.2013
10.845.821
(15.508.719)
(4.662.898)
26.202.925
21.540.027
%(22)
Şirket’in cari dönem sermaye risk yönetimi stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.
Kredi Riski
Kullandırılan krediler için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan
bir risk mevcuttur. Bu risk, önceki dönemde olduğu gibi derecelendirmeler veya belli bir kişiye
kullandırılan kredinin sınırlandırılmasıyla yönetilmektedir. Kredi riski, ayrıca SPK yasal yükümlülükleri
uyarınca kredi verilen müşterilerden alınan ve borsada işlem gören hisse senetlerinin teminat olarak elde
tutulması suretiyle de yönetilmektedir. 30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle finansal araç türleri
itibariyle maruz kalınan kredi riski aşağıdaki gibidir:
53
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Nakit ve Nakit
Benzerleri
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Cari Dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter
değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
E. Bilanço dışı kredi riski içeren
unsurlar
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
Borsa Para
Finansal Piyasasından
Yatırımlar Alacaklar
Banka
-
11.141.204 932.663 323.140
160.811
8.990.000
5.286.557
-
11.141.204
-
160.811
8.990.000
5.286.557
-
11.141.204 932.663 323.140
160.811
8.990.000
5.286.557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.082
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıştır.
(2) Ticari alacakların 10.617.447 TL’ si, müşterilerden olan kredili ve kredisiz alacaklardan, 518.757 TL’ si
VOB’a verilen teminat alacaklarından, 5.000 TL’si diğer alacaklardan oluşmaktadır. 30.09.2014 itibariyle
Takas’tan alacaklar bulunmamaktadır. Söz konusu teminat alacakları, niteliği gereği kredi kalitesi yüksek
niteliktedir. Kredili alacakların tamamı müşterilerden alınan teminatlar ile güvence altındadır. Kalan
alacakların içerisinde 1.082 TL tutarında teminatsız kalan alacak (negatif overall) bulunmaktadır.
54
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Alacaklar
Önceki Dönem
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs
ile güvence altına alınmış
kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da
değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter
değeri (2)
B. Koşulları yeniden
görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların
defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne
uğrayan varlıkların net defter
değerleri
E. Bilanço dışı kredi riski
içeren unsurlar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Diğer
Alacaklar
İlişkili Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Borsa Para
Finansal Piyasasından
Yatırımlar Alacaklar
Banka
-
15.653.532 3.649 123.298
160.811
7.301.533
131.125
-
15.652.962
160.811
7.301.533
131.125
-
15.653.532 3.649 123.298
160.811
7.301.533
131.125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate
alınmamıştır.
(2) Ticari alacakların 14.944.242 TL’ si, müşterilerden olan kredili ve kredisiz alacaklardan, 690.144 TL’
si VOB’a verilen teminat alacaklarından, 19.146 TL’si diğer alacaklardan oluşmaktadır. 31.12.2013
itibariyle Takas’tan alacaklar bulunmamaktadır. Söz konusu teminat alacakları, niteliği gereği kredi kalitesi
yüksek niteliktedir. Kredili alacakların tamamı müşterilerden alınan teminatlar ile güvence altındadır. Kalan
alacakların içerisinde 570 TL tutarında teminatsız kalan alacak (negatif overall) bulunmaktadır.
55
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç
vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket’in önceki dönemde olduğu gibi, faaliyeti
gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar
oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, varlıklarını özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede
tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere
uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirket’in türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Likidite riskine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:
Cari Dönem
Sözleşme
uyarınca vadeler
Türev Olmayan
Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar
Defter
toplamı
Değeri (=I+II+III+IV)
12.767.716
12.695.693
72.023
3 aydan
kısa (I)
12.767.716 12.767.716
12.695.693 12.695.693
72.023
72.023
3-12 ay
1-5 yıl
5 yıldan
arası (II) arası (III) uzun (IV)
-
-
-
Önceki Dönem
Sözleşme
uyarınca vadeler
Türev Olmayan
Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Sözleşme
uyarınca nakit
Defter çıkışlar toplamı
Değeri (=I+II+III+IV)
10.464.099
10.395.742
68.357
3 aydan
kısa (I)
10.464.099 10.464.099
10.395.742 10.395.742
68.357
68.357
3-12 ay
1-5 yıl
5 yıldan
arası (II) arası (III) uzun (IV)
-
-
-
Piyasa Riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir.
Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.
Şirket, faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve
hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile
değerleyerek önceki dönemde olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski
ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu’nca, belirli dönemlerde portföyün
yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portöyü, portföy yöneticileri
tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve
politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine
çalışılmaktadır.
56
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Yabancı Para Riski
Şirket’in Yabancı Para Riski bulunmamaktadır.(31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit
akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket
faaliyeti gereği, bu riski faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle
yönetmektedir.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
5.004.927
3.576
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
-
-
-
-
Finansal yükümlülükler
-
-
Finansal varlıklar
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
varlıklar
Vadeli Mevduat
30.09.2014 tarihinde; diğer değişkenler sabit kaldığında, TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan
daha düşük olsaydı vergi öncesi kar 139.949 TL daha düşük olacaktı, sözkonusu faiz 100 baz puan daha
yüksek olsaydı vergi öncesi kar 139.949 TL daha yüksek olacaktı. (Bu değişimin özkaynaklara etkisi
bulunmamaktadır).(31.12.2013: 73.053 TL).
Fiyat Riski
Şirket, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı hisse
senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. 30.09.2014 tarihi itibariyle İMKB’de işlem gören bu hisselerde
%10’luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda, Şirket’in net
kar/zararında herhangi bir artış /azalış oluşmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).
57
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
39. Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki
Açıklamalar)
30 Eylül 2014
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
İtfa edilmiş
Gerçeğe uygun
İtfa edilmiş
değerlerden
değer farkları
Değerlerden
gösterilen diğer
Satılmaya hazır
gelir tablosuna
gösterilen diğer
Gerçeğe uygun
finansal varlıklar Krediler ve alacaklar finansal varlıklar yansıtılan finansal varlıklar finansal yükümlülükler Kayıtlı değer
değer Dipnot
-
11.141.204
-
160.811
-
-
24.676.221
11.141.204
160.811
24.676.221
11.141.204
160.811
6
10
7
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
-
-
-
-
12.695.693
-
12.695.693
-
12.695.693
-
8
10
9
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
-
15.653.532
-
160.811
-
-
15.508.719
15.653.532
160.811
15.508.719
15.653.532
160.811
6
10
7
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
-
-
-
-
10.395.742
-
10.395.742
-
10.395.742
-
8
10
9
58
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir
varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.
Şirket, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri
tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket
cari bir işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzeti değerlerle diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz
miktarda olabileceği düşünülerek kayıtlı değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas
alınır:
30.09.2014
Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlık
Hisse Senetleri (Alım Satım Amaçlı)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Seviye 1
-
Seviye 2
-
Seviye 3
160.811
-
Toplam
160.811
-
-
-
160.811
160.811
31.12.2013
Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlık
Hisse Senetleri (Alım Satım Amaçlı)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Seviye 1
-
Seviye 2
-
Seviye 3
160.811
-
Toplam
160.811
-
-
-
160.811
160.811
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
Seviye 1: Finansal varlık ve yükümlülükler birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem
gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
Seviye 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık yada yükümlülüğün 1. Katagoride belirtilen borsa
fiyatından başka direkt yada endirekt olarak piyasada gözlemlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan
girdilerden değerlenmiştir.
Seviye 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık yada yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
59
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
40. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Bulunmamaktadır.
41. Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,
Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer
Hususlar
30.09.2014
14.07.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Bağlı Ortaklık’ın tasfiyesi onaylanmış ve Bağlı
Ortaklık’ın sahip olduğu varlıkların mevcut ortaklar arasında ,sermaydeki payları aşağıdaki şekilde
paylaşımına karar verilmiştir;
Ortak
Kıymet Cinsi
Nakit
Çek/Senet
Toplam
Toplam Tutarı (TL)
3.761.746
1.898.000
5.659.746
İnfo Yatırım
1.885.873
944.000
2.829.873
Can Alp
1.875.873
954.000
2.829.873
Tasfiyenin tamamlanma tarihindeki sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
17.07.2014
31.12.2013
Pay Oranı
Pay Oranı
Sermayedar
Pay Tutarı (TL)
(%) Pay Tutarı (TL)
(%)
Info Yatırım A.Ş. (İmtiyazlı)
250.000
5
250.000
5
Info Yatırım A.Ş. (İmtiyazsız)
2.250.000
45
2.250.000
45
Can Alp
2.500.000
50
2.497.500
49,95
Yusuf Ali Alan
500
0,01
Cengiz Akdere
500
0,01
Mustafa Baş
500
0,01
Vahit Vardar
500
0,01
Kemal Kaplan
500
0,01
Ödenmiş Sermaye
5.000.000
100
5.000.000
100
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortaklık)’nin tasfiyesi 17.07.2014
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu durum 22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
Bağlı ortaklığa ait 01.01.2014-17.07.2014 ve 01.01.2013-30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçları , TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar
tablosunda Durdurulan Faaliyetler kalemi içerisinde sunulmuştur.(Not:34)
Söz konusu bağlı ortaklık 17.07.2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.
31.12.2013
1) 12.07.2012 tarih, 2 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI No:15 Sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği” kapsamında yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda;
60
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. (Girişim Şirketi)’ye yatırım yapılması amacıyla; Girişim Şirketi’nin
yapılacak genel kurulunda alınacak karar çerçevesinde mevcut hissedarlarının rüçhan hakları kısıtlanarak
gerçekleştirilecek bedelli sermaye arttırımı neticesinde oluşacak 200.000 adet B grubu hamiline hisse
senetlerinin alınan değerleme raporu uyarınca tespit edilen 2.850.000 TL karşılığında ortak olunmasına,
Şirket’in, Girişim Şirketi’ne yapacağı yatırımla ilgili olarak, hisse senetlerinin devralınması, şirketin
yönetimi ve hisselerin halka arzda satılması ya da girişim şirketi tarafından geri alınması, tarafların hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi, yapılacak olan yatırımın teminatı olarak İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye ait 750.000 adet TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) hisse senetleri için Şirket lehine tesis
edilmesi ve Hikmet Tanrıverdi’nin şahsi kefaletinin alınması hususlarını içeren Girişim Sermayesi Yatırımı
Sözleşmesi ve Rehin ve Teminat Sözleşmesi’nin düzenlenip imzalanmasına karar verilmiştir.
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. ile 12.07.2012 tarihinde imzalanan Girişim Sermayesi Yatırımı
Sözleşmesi’ne göre,
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. hisse devrinin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Tasfiye
Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrettiği hisse senetleri de dahil olmak üzere
belirleyeceği oran ve miktardaki hisselerini yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde İMKB kotasyon
işlemlerini tamamlayarak halka arz edecektir.
Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. hisse devir tarihten itibaren 2 yıl içerisinde halka arz işlemlerini
gerçekleştiremez veya tamamlayamaz ise 2 yıllık sürenin bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vaki
olacak Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş.’nin ilk yazılı talebi üzerine devrettiği hisse senetlerini, sözleşmeye
istinaden belirlenen faiz oranına göre hesaplanacak faizli tutara; hisse devir tarihinden bir yıl sonra yine
sözleşmeye istinaden belirlenen faiz oranına göre hesaplanacak faizli tutar karşılığında Tasfiye Halinde
İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den iade almayı veya belirleyeceği başka bir hissedara veya 3.
kişiye devredeceğini taahhüt etmiştir.
Halka arzda Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait hisselere ilişkin satışı
karşılayacak tutarda yeterli talebin gelmemesi halinde, Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. tarafından Tasfiye
Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye sözleşmede belirlenen faiz oranına göre hesaplanacak
faizli tutar nakden ödenecektir.
Ancak, Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş ve grup şirketleri olan İnci Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Tan
Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.01.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme
başvurusunda bulunmuş ve bu başvuruları 04.02.2013 tarihinde kabul edilmiştir. Sözkonusu durum üzerine
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetim kurulu 14.02.2013 tarihili, 3 sıra
numaralı kararı ile girişim sermayesi yatırımı çerçevesinde ortak oluğu Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. ile
düzenlenen ve yukarıda açıklanan sözleşme hükümleri uyarınca söz konusu yatırımın teminatı olarak
alınmış olan 750.000 adet B Grubu TGSAS paylarının borsada işlem gören tipe dönüşmesi için Merkezi
Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Bu karar 14.02.2013 tarihli özel durum
açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
Yatırımın iflas erteleme talebi sonrasında, 18.03.2013 tarihinde taraflar (Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnfo Yatırım A.Ş., Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş., Cavit Ortaç Özortaç, Mehmet
Güden, Şahin Volkan Güzelce, Mustafa Koray Arıcı) arasında Rehin ve Teminat Sözleşmesi imzalanmış
olup, bu sözleşmeye göre;
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. arasında
imzalanan 12.07.2012 tarihli “Girişim Sermayesi Yatırımı Sözleşmesi” çerçevesinde; Tanrıverdi Yatırım
Holding A.Ş.’nin mevcut hissedarlarının rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirilen bedelli sermaye
61
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
arttırımı neticesinde oluşan 200.000 adet C grubu hamiline hisse senetleri, 2.850.000 TL karşılığında
Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılarak devredilmiş ve söz konusu yatırımın
teminatı olarak düzenlenen Rehin ve Teminat Sözleşmesi ile İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hesabında bulunan 750.000 adet B Grubu TGSAS hisse senetleri üzerine Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine rehin konmuştur.Yatırımın tasfiye edilme sürecinde sözleşmeki prosedur
uygulanacak olup, Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2.850.000 TL olan ana
para alacağı, en geç 31.07.2013 tarihine kadar Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
İş Bankası Borsa Şubesi nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır. Aksi takdirde herhangi bir ihbar ve
ihtara hacet olmaksızın muacceliyet kesbedeceği tüm taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
Düzenlenen 18.03.2013 tarihli rehin ve teminat sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Tasfiye Halinde
İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine rehinli olarak Şirket nezdinde açılan Cavit Ortaç
ÖZORTAÇ hesabına 110.000 adet, Mehmet GÜDEN hesabına 200.000 adet, Şahin Volkan GÜZELCE
hesabına 240.000 adet ve Mustafa Koray ARICI hesabına 200.000 adet olmak üzere virman edilmiştir.
Tanrıverdi Holding A.Ş. ile ilgili olarak iflas erteleme kararı verilmesi sonucunda taraflar arasında yapılan
karşılıklı görüşmelerde sağlanan uzlaşma çerçevesinde 24.12.2013 tarihinde Borç Tasfiye Sözleşmesi
imzalanmış olup, yatırımın tasfiyesi ile ilgili olarak yeni yapılan protokolle, toplam 344.001 TL olarak
hesaplanmış olan Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar San.ve Tic. A.Ş’ nin toplam faiz alacağı, 200.000 TL
olarak yeniden belirlenmiştir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte 10.000 TL’si nakit olarak, 190.000 TL’si ise
borçlusu Hikmet Tanrıverdi olan 11 adet senet ile ödenecektir.
Senedin Vade Tarihi
28.02.2014
31.03.2014
30.04.2014
31.05.2014
30.06.2014
31.07.2014
31.08.2014
30.09.2014
31.10.2014
30.11.2014
31.12.2014
Senedin Borçlusu
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Hikmet Tanrıverdi
Toplam
Senedin Tutarı
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
40.000
190.000
Sözkonusu yatırımın tasfiyesi ile ilgili olarak önceki paragraflarda açıklanan sözleşme ve protokol gereği,
yatırımın tutarı olan 2.850.000 TL tamamen tahsil edilmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir:
Şahin Volkan GÜZELCE'den 916.455 TL nakit tahsil edilmiştir,
Cavit Ortaç ÖZORTAÇ'tan 568.447 TL tahsil edilmiştir,
Mehmet GÜDEN'den 965.098 TL tahsil edilmiştir,
Mustafa Koray ARICI'dan 400.000 TL tahsilat edilmiştir,
Toplam girişim sermayesi yatırımı olan 2.850.000 TL’nin tamamı tahsil edilmiştir.
Söz konusu durum 20.03.2013, 30.07.2013, 20.11.2013 ve ve 24.12.2013 tarihlerinde kamuoyuna
duyurulmuştur.
62
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
2) 04.04.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2013/03 sayılı haftalık bülteninde ilan edilmiş olan kararı ile Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı kuruluş veya dönüşümü için asgari ödenmiş sermaye tutarı 20.000.000 TL'ye
çıkarılmış ve bu asgari sermayenin 31.12.2013 tarihine kadar koyulması zorunluluğu getirilmiştir.
Şirket’in yapmış olduğu projeksiyonlarda 20.000.000 TL ödenmiş sermaye tutarının ortaklar tarafından
karşılanması ile ilgili tereddütler oluşmuştur. Bu çerçevede; Şirketin kurucu ortağı ve lider sermayedarı
olduğu İnfo Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 01.08.2012 tarih ve 9 sayılı yazısı ile Sermaye
Piyasası Kuruluna yapmış olduğu Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi başvurusunun işlemden kaldırılması
için Kurul’a başvuru yapılması ve Kurul kararını müteakip ana sözleşme değişikliği yapılmasına;
oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu durum 05.04.2013 tarihinde kamuya duyurulmuştur.
3) 11.04.2013 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile,
i. Şirketin kurucu ortağı ve lider sermayedarı olduğu İnfo Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
"Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" statüsünden çıkarılması,
ii. Unvanının "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" ibaresini taşımayacak şekilde değiştirilmesi,
iii Kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
hususlarında ana sözleşme tadilinin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına başvuruda bulunulmasına ve alınan izni müteakip yeni ana sözleşmenin onaylanması için Genel
Kurula çağrıda bulunulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu durum 11.04.2013 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2013
tarihli yazısı ile sözkonusu talep olumlu karşılanmış olup, bu çerçevede;
Şirket’in esas sözleşmesinin Şirket’in unvanı ile amaç ve faaliyet konusuna ilişkin hükümlerinin
portföy işletmeciliği faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi,
Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin tecil edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin SPK’ya
iletilmesi,
gerekliliği vurgulanmıştır.
4) Şirket’in 07.05.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı’sında;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2013 tarih, 11233903-330.99-404 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-59530-519260-4659 sayılı
izni ile Şirket,
Esas Sözleşmesi’nin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.maddelerinin tadili,
14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.maddelerin
in ve geçici 1.,2.,3.,4. maddelerinin iptali,
görüşülerek müzakere edilmiştir.
63
İNFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2013/03 sayılı haftalık bülteninde ilan edilmiş olan kararı ile Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı kuruluş veya dönüşümü için asgari ödenmiş sermaye tutarı 20.000.000 TL’ye
çıkarılmış ve bu asgari sermayenin 31.12.2013 tarihine kadar koyulması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketin
yapmış olduğu projeksiyonlarda 20.000.000 TL ödenmiş sermaye tutarının ortaklar tarafından karşılanması
ile ilgili tereddütler oluşmuştur. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline
girmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve 10858156712 TC Numaralı
Yusuf Ali Alan’ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesi oy birliği kabul
edilmiştir.
Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Vardar’ın Tasfiye Memuru olarak
atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile Şirket’i temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
İlgili tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün
onayladığı şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket’in yeni ünvanı Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 07.05.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı 14.05.2013 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmiş
olup, 17.05.2013 tarih, 8322 no.lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
5) Tasfiye Halinde İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Tasfiye Memurluğunca
05.06.2013 tarih, 8335 no.lu, 12.06.2013 tarih, 8340 no.lu ve 19.06.2013 tarih, 8345 no.lu Ticaret Sicil
Gazeteleri ile yayınlanan ilan metni aşağıdaki gibidir:
“İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 826119 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 07.05.2013 tarihinde
tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 14.05.2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin borçlu alacaklarının, ellerindeki belgelerle birlikte 1.Levent Büyükdere Cad. No:156
Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.
Vahit Vardar”
6) Tasfiye Halindeki İnfonet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iştiraki olan Or-na Tarım Ürünleri San.
ve Tic. A.Ş, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalarak, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını
tamamen kısıtlayarak, çıkarılmış sermayesini 5.000.000 TL'den 8.000.000 TL'ye bedelli artırmak ve
artırılan 3.000.000 TL nominal değerdeki paylarını halka arz etmek için SPK'ya ve Gelişen İşletmeler
Pazarı'nda (GİP) işlem görmek üzere BIAŞ'a başvurmuştur.
Söz konusu durum 13.08.2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
7) Sermaye Piyasasi Kanunu’nun 01.10.2013 tarih, 2013/32 sayılı bülteniyle açıklandiği üzere; İnfo Yatırım
A.Ş. adına Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 12/3.maddesi
gereğince ve Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 9/2.maddesi uyarınca toplam
110.952 TL idari para cezası kesilmiştir.
İlgili karara istinaden Ankara İdare Mahkemesi’ne İstanbul BİM marifeti ile 2013/29724 muhabere
numarası ile dava açılmıştır.
Söz konusu durum 11.12.2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
64

Benzer belgeler