MM ARALIK 2014.indd

Transkript

MM ARALIK 2014.indd
MAS
MA
SC
CHI
HIN
NEEN
NM
MA
AR
RKTT’’IIN 11220.
20.
0. YILLI
rreeni
eni
nini
ini
n n sp
pon
onso
sorl
rluğ
uğuy
uyla
a th
hee Akt
ktie
iebo
bola
age
get Svven
nsskka b
baallll bea
eari
rin
ng fac
ng
acto
tory
tory
ry
( KF
(S
KF) ffiirm
rmas
asıın
nı ku
kurd
rdu
du ve
ve giirrişşim
min
in ilk
k
CE
EO
O’’su
s old
l u
u..
İlham
İl
ha
am ffllaş
aşıı,, mak
ka
arral
alılı ya
yatta
ak
tek
te
ekn
knol
oloj
ojijis
isin
inde
inde
de birr dev
evri
rime
me
ne
ede
den o
olldu
ld
du
u
Wiing
W
ngqu
gqu
q isst ttaara
affııınd
nd
daan
n gel
e iişşti
tiri
tiri
r le
len
len
açıssaall esn
aç
snek
ek dış
ış çem
mb
beerd
rde iki
rde
iki sı
ik
sıra
ıra
ra
halilind
ha
hali
lin
nd
dek
dek
eki b
biilyyal
aların
alar
arın
ar
n haarreekket
et ed
deebi
billdiği
di
ği ççiift
ft sırralı
allı vvee kkeend
end
ndililiğ
iliğ
iğin
nde
den ayar
den
ayyar
ar
yya
apa
pabi
ab
biile
len ru
rulm
lman,
an, o za
an
ama
manl
an
nllaarrın
n
çam
ça
mu
urrllu ve
ve stta
abi
abi
bil o
ollma
lmaya
mayya
ma
an zze
eem
miinm
n
lle
erriind
n e ço
ok ön
önem
mllii karrar
ar avva
ant
ntaj
aı
sağl
sa
ğlıyyo
orrdu
rdu
du. Ye
du.
Yeni
Yeni
ni rul
ulma
lma
man
n,, iç ççeemn
mbeerd
b
deki
ekki ay
ayar
ayar
arla
la
am
ma
a özg
gür
ürlü
rlü
lüğü
ğüyylle
le önön
ncüle
cü
leri
rinin
nin ka
ni
karş
rrşşıl
şıılllaş
aştı
aş
tığ
ğıı man
nue
uel ol
olaarrak
ak
ayarla
ay
arrla
ama
ma ve ay
ayaarrla
am
ma
a haattal
alaarrın
alar
ında
ndaa
ortta
or
aya
aya
ya çık
ıkan
an aşı
şırı
rı ıssıınma
nm
ma g
giibi
bi çeettin
n
teemel
teme
me
m
el so
soru
runl
unl
nlar
arı ççö
özzd
dü
ü.. Şişşme
me illee illg
gigiillii tek
ekn
niik kkiita
tap
pllaarr, İssve
veçl
çlili m
çl
mü
ühe
ühe
hend
ndiissin
n
seezg
giiller
erin
inin
inin
n doğ
oğrru
u old
du
uğ
ğu
un
nu o
orrta
taya
aya
a
koyyd
ko
du
u.. Win
ingq
gqu
uiist
st’iin,
n, gö
öğ
ğsü
ün
nd
de bi
de
biri
irii
icaattççıı, di
ic
diğe
ğ ri
ri sat
atışşççıı kalbi
alb
al
bii olm
mak
ak üze
zer iki
re
ki kal
alp o
olld
du
uğu
ğ n
nd
dan,
an, düny
an
dü
d
ün
nyyan
nın
n
kend
ke
dissin
ine
ne geelm
lmesin
essin
ni bekl
bekkllem
be
meden
edeen
ed
n
sattıış
sa
ış tu
turl
turl
rlar
lar
arın
na çı
çıkttıı.. Yen
eni
ni paaza
zarrllaarıın aç
açılılma
ası
sı, kı
kıssa
kısa
a sür
üred
ede
de ba
başa
şarı
rı içi
çin
42 MMak
akkiina
a
in
na Ma
na
aga
gaz
g
azzin
n
■
Th
he op
open
nin
ng u
up
p of SK
SKF çözü
çö
özzü
üm
mller
ler
eri
ri
haali
h
alliine
ne geelld
dii. Bi
Bir ililerri ar
artı
art
tı adı
dm d
daah
haa
Wiingqu
W
ng
n
gq
qu
uisst’
t’in
n akkıılıllllı ye
yen
nlliik
kççiiliği
liliğ
ğiind
ind
n en
en
orta
or
t çık
ıktı:
tı: K
tı
Ke
end
ndin
in
nde
den aayyaarrllıı bily
de
illya
yalılı
ya
ataak, en
neerj
erj
r i ve
eri
rim
riml
mllililiğ
liğ
iği iç
için
in sta
and
ndar
a tt-la
arıı da tesi
teesi
sis
is et
etttii.
i. Bu boyu
boyu
bo
yut
utt,, 200
005’
5’’tte
5
e
‘‘B
Beyyon
ondZZeerro Po
Port
rtffo
olilio’
oli
o’ olu
luşt
ştur
tu
urru
ulldu
duğun
ğu
nd
da te
tekkrraarr gü
ün
nde
deme
me
m
e gel
eldi
dii.i CO
d
O2
emiissyo
em
onu
u konus
on
o
nusu,
usu
us
u,, SK
KFF çev
evre
e konon
nsept
se
ptle
ptle
erriind
de me
merkkez
merk
ezde
de yer
er alm
makkta
adır.
dı
r. B
Bu
u açı
çıdan
dan bakı
da
bakı
ba
kıld
kıl
ldığ
ğıın
nda
da, b
da,
biilyyeelli
yata
ya
tağ
ğıın
ınn-ru
rulm
llm
man
anın
ın ön
nccü
üssü W
Wiingqu
ng
gqu
uisst,
ist
t, o ala
and
ndaa ço
çok o
ollgu
lg
gu
unl
nlaş
a mamı
mamı
ma
mış da
da
ollsa
o
sa biirr eko
ko-ö
ko-ön
nccü idi.
id
di.i
Elek
El
le
ek
ktr
t ik
ikli
kllii sür
ürü
üccüler
üller
ü
erde
de,, d
da
aha
aha
ha yük
kse
ek e
en
nerji
erjiji veri
er
errimli
imlilili
im
illiiği
ği, ro
ği,
rota
asy
s on
one
ell hız
(dö
(d
ön
nüş
nüş
üş hızzıı)) dü
üzze
en
nle
eme
mele
errii-r
-reg
gül
ü assyonl
yo
nla
nlar
arrı ko
konu
nula
ları
rınd
nda A
AB
BB m
mü
ühe
enndiisl
d
sler
erin
inin dü
üşşün
ün
nce
celeri
ce
le
eri
rin
in
nii bessleye
le
eyye
ece
cek
gıda
gı
dayı
y sağ
ağla
lad
dıı. Yü
üksse
ek
k per
erfo
forrm
mans
ans
an
elektr
el
ek
ktr
to
on
niğ
ği o
olllma
ma
m
asa
sayd
yyd
dı,
ı, bu h
hiiç m
mü
ümm
k n o
kü
ollma
mayya
acakt
ca
akttı.
ı. 190
902 yı
yılınd
yıl
lılınd
da
a,, cııvalılı arrk
va
k valf
alffller
al
erin
rin
nin
n ge
elliş
işti
tirriilm
ilm
lmes
mes
esii d
do
oğu
um an
anıd
dır.
ır.
ır
Harttma
Ha
ann
nn & Bra
raun
au
un
n ve B
BB
BC işş
orta
or
takkllığ
lıığ
ğı gi
ğı
girişi
riişi
şim
mii, 19
191
13
3’t
’te aarraş
aştı
tırm
rma
vee geellişşti
t rm
me ça
çalılılışm
şmala
şm
alar
al
arın
nı üsstl
tlen
tlen
end
dii.
B ara
Bu
ada
da,
a, BB
BC ke
kend
ndisi
nd
ndis
isi re
is
redrreessör
örle
lleeri
eri
r
üret
ür
üret
etti
ttii. C
Cııvalı
valıı ark
va
rk vallffller
ler
erinin
in
niin
n öne
nemi
mi
çço
ok b
bü
üyyü
ükt
ktü.
ktü.
ü Çün
ünkü
kkü
ü, bu
bu vaallfl
lffller
ler
erle
le
heem
h
em rre
edr
dres
dres
esö
örr, h
heem d
dee kon
onve
vert
rtör
rtör
ör
fon
fonk
fo
nk
ksi
siyyo
yonl
nlar
nlar
arın
ını re
eal
aliz
ize
ze etme
etme
et
mek m
mü
üm
m-kün
kü
ün olmu
lm
mu
uşşttu
u..
Yü
Y
üks
k e
ek
k perrfo
f rm
rmansl
an
a
nssllı
sürü
sü
rücü
ücü
cülle
cüle
errlle bi
birl
rlik
ikte
e to
orrk
reg
re
reg
gü
üla
asyyo
on
nu da
da değ
eğiş
işşttii
Cıva
Cıva
Cı
valıı ark
rk val
alfl
f er
eri, güç
üç ele
lekt
ktroni
ron
ro
niiiğii ala
ğ
lanı
nın
nd
dak
aki
ki di
diğe
iğe
ğer bi
bir d
deevr
vrim
rim
m olla
an
yya
arrıı ile
letk
ken
en (semi
semi
se
micco
on
nd
duc
du
ucto
cto
orr)) tarraf
afın
ından d
da
de
eğ
ğiişt
ştir
tir
irilld
diiğ
ğii 19
96
60
0’’la
lara
ra kaad
dar
ar
BBC
BB
BC taara
raffııınd
nd
n
dan
n üreeti
tild
dii.. İlk
k yaarrı
rı ililettken geerrma
ke
many
nyum
m di
diyo
iyyo
ot,, şir
irkkeet tta
ara
afı
fınd
dan
an 195
954
54 yı
yılılınd
llıın
nd
da g
geel
elilişt
ştiirrilildi.
di. Bu
di
gelilişm
geli
ge
me ol
olma
olma
mad
mada
da
an ko
kon
on
nvver
ertö
törrller
tö
er ola
lamaya
ma
aca
cakttı.. Tri
risttö
örrlle
eeri
rin
ri
in or
orta
aya
ya çık
ı ışşı
issee,
is
e, invveerrte
erl
rlerr yol
oluy
uyla
a meccbu
buri
ri akı
kım
m
yön
yö
nü
ü deeğ
ğiş
işti
tirm
meeyye vee freka
reka
re
kans
kans
ns yo
o-lu
luyl
uyylla d
dö
önü
nüş h
hıızı
zı düzzeen
nle
nle
l me
me öze
zelllliğ
liğ
ği,i,
olağ
ol
ağ
ğan
an sür
ürü
üccü
üller
erin
erin
n geellişşti
t riillm
mesin
esin
es
ine
olan
ol
anaakk sağ
ağl
ğlla
ad
dıı. Uy
Uygu
gun frek
ffrrek
ekan
kan
anst
sstta üç
üç
faz vvo
fa
oltaj
ltaj
lt
aj üre
r timi
timi
ti
mi içi
çin een
n yayyg
gıın p
prro
o-se
ed
dü
ür o
ollan
an daarrbe gen
eniş
işliik mo
odü
düla
lasssyo
onu
nu (PW
WM
M)), BB
B C tta
arra
afı
fınd
ndan
a 196
964
964
yılılınd
yı
nda su
sun
nu
uld
ldu
du ve
e bug
ugü
ün
n hallen
en
kullllan
kul
ku
anıım
mda
da bullu
un
nuy
uyor
or. A
or.
An
nca
cak,
k, bu
k,
tekn
te
knoloj
olojin
ojiin
oj
nin
in olg
lgunla
unla
un
laşm
şmas
ası iççiin
n ep
peey
za
am
maan g
ge
ere
rekt
ekt
ktii:: İlk
kti:
k fre
rekkaans
an
nss inv
nver
ertörtörr-tö
le
errii 197
973 yyıılılına
na kad
adar
ar haz
azır
azır
ı olm
lmad
adıı..
Bu ayyg
Bu
gıttlar,
la
ar,
r, AC mo
oto
torl
rlar
arın
arın
n to
orrk ve
ve
dönü
dönü
dö
üş hı
hızzıını
nı reg
egül
üle et
etme
mekt
k ed
dir
ir.
Ge
G
en
neel da
darrb
b
bee g
geeni
nişşllik
k mo
od
dü
üllas
asyon
yo
nu
u illee mot
o or
ora uy
uygu
gula
gu
ana
n n vo
volt
l aj
ajın
jın
n
mo
m
odü
ülasy
la
asyyon
onu geere
onu
rekl
k iid
dirr ve bu
u siin
nya
yal
yal
pros
pros
pr
o es
es zaam
man
a ın
ını uzzattma
makt
k aad
dır
ır. AB
ABB,
BBC
BB
C’’ye
C
ye hal
a eeff ola
laara
ra
ak b
bu
u kon
nu ü
üzzer
erin
nde çal
a ış
ıştı
tı ve 1
19
995
5 yıılllın
ıın
nda
da doğ
ğru
ru
uda
d n
da
to
orkk kon
ontr
trol
tr
ol (D
DTTC)
C) motor
oto
ot
orr reg
egül
egül
ülassyyo
onu içi
nu
çin ye
eni
ni biirr tek
ekno
nolo
olo
ojjii (do
doğr
ğrud
udan
daan
n
t rkk kon
to
ontr
trol
ro
oll (D
DTTC)
C)) su
sun
nd
du ve
ve yükkse
sek
güç sü
gü
sürü
ücü
c le
errd
de b
de
bu
ugüne
ugü
güne
gü
n kad
adar
ar gele
len
en deeğ
ğiişi
şimi
mi sağl
mi
ağ
ğla
ladı
dı. Av
Avan
a ta
tajıjı; mo
m düla
düla
dü
atö
töre
re
e ger
erek
eksi
ek
ksi
siini
nim olma
ni
olma
ol
mam
mama
ma
assıı ve
reak
re
reak
aksi
aksi
siyo
yon zama
zam
za
maanı
nın
nıın ko
konv
nvan
nssiiyo
yone
yone
nel
rreegü
g la
lasy
syyo
on
n prose
rose
ro
edü
dürrlleerrin
ine
ne o
orran
ran
anla
nla
la
10
0 def
efa
fa hı
hızl
zlı n
no
okt
ktay
ayaa kkaada
ar çı
çıkkaab lm
bi
lmes
eessid
idirr. M
Mo
oto
tor şa
şaft
ftı
tı üzzer
erinde
in
nde
deki
ki
yyü
ük de
d ğ
ğiişi
şm
mlleerrin
ne vve
eya
a dö
ön
nüş
nüş
üş hızzı
ya da tork
ya
torkk değ
to
eğer
erle
erind
rind
ri
nde se
set ed
diilllen
en
n
değe
de
değe
ğerl
rleerrin
rler
rl
rin
n deeğ
ğiş
işim
imin
ine u
uçç bo
oyyutta
utta
ut
ta
hızzllı reak
hı
re
eak
aksi
aksi
siyyo
siyo
on ve
vere
ere
rebi
bilm
lmeeyyi
yi o
ollan
anak
naakklılı
kılm
kı
mak
akta
ktta
adı
dır.
r Bu şşeekkiild
r.
ild
lde
de, değ
eğiş
işke
işke
ken
hıızzlllıı sü
ürrü
ücü
üle
ler he
herr za
ama
man d
daahaa ucu
cuz
uz
ha
h
alle
e gel
elm
meekt
ktee vvee hız
ız reg
egü
üllassyo
yon
nu
unun me
nu
meeka
kaniik meto
ka
me
eto
ottllar
lar
arla
a yapıl
apılılmaası
ap
sna
a maliy
alliyyet
et aççıısı
sınd
ınd
dan
n etkil
tkkili
illi aallte
terrn
nat
a iff
om
ol
ma
akkttad
adır
ırr. B
Bu
unllar,
aarr, en
nd
dü
üst
stri
rid
deeki
ki
modern
mo
mode
dern
de
rn ve en
ener
erjiji ettkkin
in sürü
ürrüc
ücül
ücül
üler
er
için
iç
in temel
emeelli o
em
olluş
uşttu
uştu
urm
rmaakktta
aadı
d r.
dı
r.
Sttanda
S
an
a
nda
darrd
dizas
izzas
asy
syo
yon ve
e zek
ekâ,
â,
mod
mo
de
er
errn
n rob
bo
ott
ttu
utu
utu
uc
cu
ula
ula
ları
rı yaptı
ap
a
ptı
t!
Mo
Mode
ode
dern
n sü
ürrü
rüc
ücül
ücül
üler
er yok
er
ok, m
mo
odeern
rn
otom
ot
tomas
om
maassyyo
on yo
yok!
k! Ve m
mu
uh
httem
emel
mellen
n
sons
sons
so
n uz
uza kkaada
dar PP
PPG sttan
anda
dart
art
rtlıı enndü
d
üsttrriiyel
yel ttu
ye
utu
tucu
cula
larrıı bekkliliyo
yor o
ollaacakt
ca
ktık
ık ki; Scch
hun
unk
k, 19
k,
98
83’
3 te
e uzzm
maan
n
dü
d
ün
nyyas
yas
asın
ın
nı çço
ok m
mu
utl
tlu et
etti
tttii. Fi
Firm
ma ku
kur cu
ru
cusu
usu
su Friied
edr
dri
rich
ch Sch
ch
hun
un
nk’
k’un
u kap
apita
t lii
ARALIK
AR
ARA
L K 201
2014
20
4
PILZ

Benzer belgeler