Taahhütname

Yorumlar

Transkript

Taahhütname
Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
KAMU PROTOKOLLERİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Özel Şartlar’da belirtilen cihazlara ait Kamu Protokolleri Cihaz
Kampanyalarından (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında
yararlanacağımı bildiğimi,
1.
GENEL ŞARTLAR;
Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz, Taahhüt Süresi ve Tarife seçimim çerçevesinde 36 ay Taahhüt Süresi’nin işbu
Taahhütname’nin imzalanması ve Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3.
Kampanya’dan, Özel Şartlar’da yer alan Tarife’lerden birine dahil olmam kaydıyla ve Özel Şartlar’da yer
alan koşullarla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan
çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
- Tarife değiştirmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- İşbu Kampanya ile birlikte Özel Şartların 1. maddesinde yer alan hattım ile (ilgili kampanya
taahhütnamesinde açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz
kampanyasına dahil olmam,
- İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir
sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı,
Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını; seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma
bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm
indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen
fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın
AVEA tarafından son faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
5. Kampanyalardan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve Özel Şartlar’ın 1. Maddesinde yer alan hattım ile AVEA tarafından sunulan
başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmamam kaydıyla faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
- İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 12 (on iki) aydır bireysel faturalı hat abonesi
olmam ve en az 12 (on iki) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura
ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına
neden olmamam veya
- Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının, kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde
yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının Avea tarafından olumlu
değerlendirilmesi gerektiğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için
her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
9. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da yer alan Cihaz Bedeli’ne yine Özel Şartlar’da
yer alan Tarife indirim bedellerinin uygulanacağını ve hattımın faturasına yansıtılacağını,
10. Kampanya’dan tercihim olması halinde Özel Şartlarda belirtilen tutar kadar ön ödemeli şekilde
faydalanabileceğimi, Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet
faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri
faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili
bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve
AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
11. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini, Kampanya’dan ön ödemeli şekilde faydalanmam halinde faturada kalan Cihaz Bedeli ve mahsup
edilen ön ödeme bedelinin ayrı kalemlerde gösterileceğini,
12. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA’nın üçüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini, ancak abonelik yaşı veya KKB skoruma göre bu
sınırın değiştirilebileceğini,
13. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
14. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
15. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
16. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım miktarından
düşeceğini,
17. AVEA tarafından Özel Şartlar’da yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde bir
indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim
arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Özel Şartlar’da belirtilen tarife indirim miktarından
düşük olması halinde işbu kampanya kapsamında yalnızca aradaki farkın indirim tutarı olarak
yansıtılacağını,
18. AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda yararlanıyor olmam halinde işbu
Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
19. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle
üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
20. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Kampanya
kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir indirim
uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik
yapabileceğini,
21. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
22. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu
hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu
vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı
kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve
benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi ___ / ___ / ____ tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1
(bir) asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife Grubu ve Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. Geçerli Tarifeler aşağıda listelenmiştir.
2.1. MEB Tarifeleri
MEB Mini Paket: Her Yöne 250 Dakika + 1.000 SMS + 1 GB
MEB Midi Paket: Her Yöne 500 Dakika + 1.000 SMS + 1 GB
MEB Maksi Paket: Her Yöne 500 Dakika + 4 GB
2.2. Kamu Tarifeleri
EGM/İçişleri Kamu Mini Tarife: Grup içi 5.400 Dakika + Her Yöne 250 Dakika + 250 SMS + 250 MB
EGM/İçişleri Kamu Midi Tarife: Grup içi 5.400 Dakika + Her Yöne 250 Dakika + 1.000 SMS + 1 GB
EGM/İçişleri Kamu Maksi Tarife: Grup içi 5.400 Dakika + Her Yöne 500 Dakika + 1.000 SMS + 2 GB
EGM/İçişleri Kamu Mega Tarife: Grup içi 5.400 Dakika + Her Yöne 1.000 Dakika + 1.000 SMS + 4 GB
Kamu Prestij Tarifesi: Grup içi 5.400 Dakika + Her Yöne 1200 Dakika + 2000 SMS + 5 GB
Kamu Ultra Tarifesi: Grup içi Limitsiz Konuşma + Her Yöne 1200 Dakika + 2000 SMS + 2 GB
2.3. Diğer Tarifeler
Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi: Grup içi Limitsiz Konuşma + Her Yöne 1200 Dakika + 2000 SMS + 5 GB






31 Ekim 2013 öncesi tarifeye kayıt olan müşteriler için, Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu Mega ve Kamu
Maksi tarifelerindeki indirimli tarife ücretleri, her yıl Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre
açıklanan Mayıs TÜFE oranı esas alınarak, zamlanacaktır. 31 Ekim 2013 sonrası tarifeye kayıt olan
müşteriler için ise indirimli tarife ücretleri, her yıl Ekim ayında en fazla TÜFE oranında
güncellenecektir.
EGM Kamu Mini, EGM Kamu Midi, EGM Kamu Mega ve EGM Kamu Maksi indirimli tarife ücretleri her
yıl Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan Mayıs TÜFE oranı esas alınarak,
zamlanacaktır.
İçişleri Kamu Mini, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Mega ve İçişleri Kamu Maksi indirimli tarife
ücretleri, her yıl Ekim ayında en fazla TÜFE oranında artacak şekilde güncellenecektir.
Kamu Prestij Tarifesi bedellerine 25 Mart 2015, 25 Mart 2016, 25 Mart 2017 tarihlerinde aylık
taahhütsüz tarife bedeli üzerinden %15 (25 Mart 2015 için 51,75 TL, 25 Mart 2016 için 59,51 TL, 25 Mart
2017 için 68,44 TL) ya da ilgili ayın TÜFE oranından müşteri lehine olacak şekilde artış yapılacak ve
Tarifenin taahhütlü bedelinin, Tarifenin taahhütsüz bedelinden 6 TL indirimli olacağı şekilde
güncellenecektir.
Kamu Ultra Tarifesi bedellerine 20 Haziran 2015, 20 Haziran 2016, 20 Haziran 2017 tarihlerinde aylık
taahhütsüz tarife bedeli üzerinden %15 (20 Haziran 2015 için 46 TL, 20 Haziran 2016 için 52,90 TL, 20
Haziran 2017 için 60,84 TL) ya da ilgili ayın TÜFE oranından müşteri lehine olacak şekilde artış
yapılacak ve Tarifenin taahhütlü bedelinin, Tarifenin taahhütsüz bedelinden 6 TL indirimli olacağı
şekilde güncellenecektir.
Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi bedellerine 23 Mayıs 2015, 23 Mayıs 2016, 23 Mayıs 2017 tarihlerinde
aylık taahhütsüz tarife bedeli üzerinden %15 (25 Mart 2015 için 51,75 TL, 25 Mart 2016 için 59,51 TL,
25 Mart 2017 için 68,44 TL) ya da ilgili ayın TÜFE oranından müşteri lehine olacak şekilde artış
yapılacak ve Tarifenin taahhütlü bedelinin, Tarifenin taahhütsüz bedelinden 6 TL indirimli olacağı
şekilde güncellenecektir.
3. Avea inTouch 4 ve Galaxy Grand 2 LTE cihaz kampanyalarında hediye edilecek servislerin detayları
aşağıdaki gibidir. Hediyeler kampanya aktivasyonunun ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanacak
olup, hediye sürelerinin bitimine iki gün kala kullanıcılara bilgilendirme SMS’i iletilecektir. Avea Bulutt
uygulama hediyesi haricinde; kampanya bitiminde kullanıcılar paketlerini iptal etmedikleri takdirde
paketler otomatik olarak yenilenecektir. Hediyeler başka bir hatta veya kişiye devredilemez. İlgili cihaz
kampanyalarına verilecek hediye içerik servislerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
Avea Müzik Mega Paket: www.aveamuzik.com ve mobil uygulama üzerinden 250 yerli şarkı indirme ve
sınırsız yerli şarkıyı dinleme hakkını sunan pakettir. İptali için IPTAL" boşluk "MEGAMUZIK" yazılıp 5555'e
gönderilmesi gereklidir. Yenilemeli kampanya ise kampanya bitiminde geçerli olacak fiyat: 4.99 TL/ay’dır.
Tivibu Cep Avea: Aylık 8.4 GB internet paketi içinde olan aylık pakettir. 8.4 GB kotası aşıldığında faturalı
hatlar 0,000246 KR/KB ile, faturasız hatlar 0,0246 KR/100KB ile ücretlendirilir. İptali için “IPTAL TIVIBU”
yazılıp 7375’e gönderilmesi gereklidir. Yenilemeli kampanya ise kampanya bitiminde geçerli olacak fiyat
6.99 TL/ay. Tivibu Cep Avea hediyesi 2. Taahhütle alınan cihazlarda geçerli değildir.
Ringa: http://avea.co/ringa sayfasından *100# ya da 9292'yi ücretsiz arayarak ulaşılacak içeriklerin çalma
sesi olarak ayarlanabildiği servistir. İptali için"IPTAL" yazılıp 9292'ye gönderilmesi yeterlidir. Yenilemeli
kampanya ise kampanya bitiminde geçerli olacak fiyat: 2.49TL/ay’dır.
Avealig: Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeler puan durumu ve maç sonuçlarının takip edebildiği
servistir. Iptal etmek için kullanıcıların "IPTAL" yazıp 9040'a göndermeleri yeterlidir. Yenilemeli kampanya
ise kampanya bitiminde geçerli olacak fiyat haftalık 1TL, aylık 4TL'dir.
Avea Bulutt: Avea Bulutt platformu üzerinde 4GB depolama alanının sunulduğu servistir. Hediye kullanım
süresi bitiminde ücretli pakete abone olunmaması durumunda sonlanır. Abonelik sonlanınca kullanıcıların
var olan dosyaları 1 ay boyunca saklanır; fakat indirilmesine ya da yeni dosya yüklenmesine izin verilmez.
Bir ayın sonunda ise dosyalar silinir.
Avea Müzik Mega Paket
Tivibu Cep Avea
Ringa
Avealig
Avea Bulutt
3 ay -yenilemeli
3 ay -yenilemeli
3 ay-yenilemeli
6 ay -yenilemeli
-
3 ay-yenilemeli
3 ay -yenilemeli
-
6 ay -yenilemeli
1 yıl
Galaxy Grand 2 LTE
Avea inTouch 4
5. Cihaz Kampanya Fiyatları
Cihaz Bedeli
(TAEH)
Tarifeden Yapılacak
İndirim
Tarifeye Ek
Ödenecek Bedel
Avea L Bello
27,5 TL
4,5 TL
23 TL
Avea inTouch 4
25,5 TL
4,5 TL
21 TL
Galaxy Grand 2 LTE
27,5 TL
4,5 TL
23 TL
Cihaz Modeli
Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi abonenin
ödeyeceği aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Tablodaki fiyatlar kampanyadan Genel Şartlar’ın ilgili “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” Maddesinde belirtilen,
kampanyadan ön ödemeli şekilde faydalanılması dışındaki durumlarda geçerlidir.
Kampanyadan ön ödemeli şekilde faydalanılması durumlarında;
Ön ödeme bedeli, kampanya kapsamındaki Cihaz Bedelinden mahsup edilecektir. Mahsup edilen bedeller ve taahhüt
süresi boyunca faturaya yansıtılacak kalan cihaz taksiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Ön Ödeme Tutarı
……. TL
Cihaz Bedelinden Mahsup Edilen Toplam
…….. TL
Kalan Bedel için Aylık Cihaz Taksiti*
…….. TL
*Aylık Cihaz taksitinin devreden küsuratlar şeklinde hesaplanması halinde söz konusu küsuratlar kuruşa yuvarlanır
ve yuvarlanan toplam küsurat ilk faturaya yansıtılır. Örneğin aylık 33,45642 TL cihaz taksiti hesaplanmışsa, kalan
bedel için aylık cihaz taksiti 33,46 TL olarak baz alınır ve fark ilk ay cihaz taksitine yansıtılır.
Seçmiş olduğum cihaz kampanyasından;
Standart Kampanya Teklifiyle Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya kapsamında Avea’ya ve Avea dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma
ön ödeme yapmadığımı kabul ve beyan ediyorum.
Ön Ödeme Yaparak Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya tanımlaması esnasında gönderilen şifre SMS’inde bulunan,
taahhütnamede yukarıda belirtilen ve başarılı kampanya tanımlama evrakında yer alan
_________________________ TL’lik ön ödeme tutarını gördüğümü ve bu tutara tekabül eden faturayı ayrıca
teslim aldığımı kabul ve beyan ediyorum.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza:

Benzer belgeler

SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), B...

Detaylı

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 3 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) beli...

Detaylı

Taahhütname

Taahhütname 14. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini, Kampanya’dan ön ödemeli ve/veya eski cep telefonumun teslimi karşılığında be...

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) beli...

Detaylı

Sony Xperia Z İnternet Paketli Cihaz Kampanyası

Sony Xperia Z İnternet Paketli Cihaz Kampanyası 13. Taahhütname ekinde seçmiş olduğum internet paketinin Taahhüt Süresi’nden önce Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem, AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet ve...

Detaylı

Taahhütname - Türk Telekom

Taahhütname - Türk Telekom kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,

Detaylı

Taahhütname - Türk Telekom

Taahhütname - Türk Telekom 15. 4.5G hızından yararlanabilmek için İŞLETMECİ’nin 4.5G kapsama alanı içerisinde 4.5G servisi ile uyumlu cihaz ve sim kart ile olmam gerektiğini, 4.5G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak ...

Detaylı