3 1 Hİ 2014 - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

3 1 Hİ 2014 - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C. MEZİTLİ KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı: 81901177.821.07/9'+.33
Konu: Masa Tenisi Bilgilendinne
31
Hİ
2014
.............................................. MÜnÜRLÜKLERİNE İlgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/10/2014 tarihli ve 4903569 sayılı yazısı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün. Masa Tenisi Müsabaka Programı ile
ilgili. ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve
gereğini
rica ederim.
Müdür a.
Şube Müdürü
EKİ: ı-İlgi Yazı (2 sayfa) DAtaTIM
Tüm Okul Müdürlüklerine
MEZITLI ILÇE MILLI EGITIM MÜUÜRLÜGÜ
Yenı Man (iM.K.Bulvarı Mezitli Sanavii Sitesi
Girişi (elik Ap, Kat'ı y1EZİTLliMERS!N
Teleforı:(324!J585464 Faks:{0324 )3597444
e-posıa.mezi [i i331'Q:meb. gov_tr
web- hnp:!fınczitlimeb_g~v .tr
Ayrıutılı bilgi için ırtıbaı: Ona Ogreıim Şubesi
H ORA~l.I
,
i
Sa~ı
:
·
iL.
i" ...
.,
"' ~
il
\L;:::~5")3
T.C.
\IERS!:\ VALtLlGI
:\'IilJi Eğitim ~IüdürHjğıl
!:j30.99i49U35ü(}
Konu: ivtnsa Tenisi
Bi:f!ilendifm~
............................ KA Y\IAKA\ILlCı:-ı.\
(ilçe \!illi Eğitim Müdürlüğü)
iıgi: Gcn,'lik Hizmetleri ve Spor iı Müdürlü~ünün, 2 7 10,2014 tarihli v, 8376 sayilı yamı,
G~m;:ik Hizm~(l~fi h!
~:!:,-iıi,
ilgi
Y,17JSı
Spor LI
ckte göndenlmtj>tir
i\~1üdüdüğürrün. ~1asa
T ~njsi
Mt"ıs:ıbaka Pn)gr~ımı ı:c
Alıınet
A YUOG":'\
Vali a.
I\Ilillür Yardımcısı
~ot:
Irtibu: için Gc'nçlik Hizmetleri \c Spor
3252829· 3253336 Dalıili: 14:' (1
\;1üd, crsrnustu~t;hü1l11ail.ı:onl. EK: Y~t7.J ( ı
"ayfa) /
IHGnnl:
-~k'J kcz Ilçe KayrniAkamlrklanna -.-\kd(,lliz. Toroslar. Yçnj~ellir \rı.: MC!'it!, Ilçe
1\liUı Eğitın-) T\hıdür!üklı::rınt' ;\~',:l"_~: \kr~ın iı Milli Eğıl;;', \·ı::diir:ı;ğii [ıtmüq'lln:- \~ili\, (jj\.lK, lhdv:Jrı )3:.;0 'ı'uıi)ı:'~,:r 'lviLRS1"< 'L" il \32-1)32\' .:1 sı ,? i
D::!:i1ı Ju~ı
h~,; i , I,t;, 1),1_:',,' ~."~!:). i»
L·;:,)..;';; ·,';;Llh:!>,.,d~·ıLn,0:
U <;1
ı~i'i
IC,:Lır,
'\" :5AilL" \:,1,:11" f! ııd>
',C,,, i
<; • ,
." t< ı
'4
ıR:
l4
T.C. MFR!-I:- VALİLIGt Gençlik Hizmetleri ve Spor lı Mildlirlllğö :la:
1433329'2,SP'
KOC,L Bilgilendinn"
İL MİlLi FGIl tM MC::ıORLCÖL'N'E
MERSİN
1\1"',.
teri,i okul takımJanın Oi"ŞllL'111ak için 16 Kasım 2014 tarihinde Sc",,,t T",eglii
Spm Salonunda :Vlasa tenisi sporcu seçmesi yapılacak olup; Müsabaka programı aşağıya
çıka,i, lnuşı::r.
Okullam gerekli :lu,'cruııu:ı ,apılması bıı<ruSunda geregini
lll7 "'.",mıı
.
.~~RU(j ~~.A.:v1
Yar,~n,a Tarihi: 16 Kasım 2014
y"': ~eryel Tuzegül Spor Salonunda
z.u:gorisı: 2003,2004-2005 doğumlu öğrenciler
\Iü,,,baka saati: 10.00 - 12.00
:)uı;:ı :'1: Merkez İlçe Milli Eliirim ~lüdürlükleri
Cal: \;ır::-ta.:li Kemal Bulvan 331 10 Yeni~etılr '\:ER~I~ i el: (J ı2..: :25 ~13 36 !'gk:i' O 324 325 2S :ll
bekcL r:il P0:-ita: mı;:rsirG1g5.b..,g.ı;tv.t1'
Ayruıt1lı Bilgi ve İnibar E TOROS.
i
1'+2 ElektreJIlik Ag;: hllr :,,'mer5jn,g-;}:>d,;!l" .ı! 

Benzer belgeler

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü ilgi: a) Antalya Valiliği (il Milli Eğitim Müdürlüğü)'nin 16.06.2016 tarihli ve 6604377 sayılı yazısı ve ekleri. b) Aksaray Valiliği (il Milli Eğitim Müdüılüğü)'nin l5.06.20l6 tarihli ve 6596442 sa...

Detaylı

§rrn r

§rrn r Döneıni İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı KuruluşJar Arası Yer Değiştirme Srıretiyle Atannıa Krırasına" ilişkin ilgi yazı ekte göndeıİlmektedir. İigi]ilcre bilgi veriImesi husrısı-ında gereğini rica e...

Detaylı

10 yetim sponsorluk destek sistemi

10 yetim sponsorluk destek sistemi İlinizdeki okullarda gönüllülük esasına dayalı olmak söz komısu projeye gerekli desteğin sağlanması hususunun Vslilijpnttce değerlendinImedni rica ederim. Birol EK İCİ Bakan a. M üsteşar Y ardım cısı

Detaylı