Schindler IK Politikası

Yorumlar

Transkript

Schindler IK Politikası
Schindler Grup
‹nsan Kaynaklar›
Politikas›
Girifl
Schindler Kurumsal ‹nsan Kaynaklar› (‹K) politikas›, Schindler'in çal›flanlar ile ilgili
önceliklerini tan›mlamaktad›r. Bu belge, Navigator kitap盤›nda anlat›lan Schindler
de¤erleri ve misyonlar›na dayanmaktad›r ve çal›flanlar ile ilgilenen herkese ve ‹K
profesyonellerine yöneliktir.
Grubun pazardaki baflar›s› çal›flanlar›m›z›n know-how birikimi, becerileri ve yetkinliklerine, di¤er
tüm etkenlerden daha fazla ba¤l›d›r. Bu nedenle Grup içinde bizim çal›flanlar›m›za ve
çal›flanlar›m›z›n birbirlerine nas›l davrand›¤› ile de¤erlerimizi ve hedeflerimizi aç›kça belirlememiz
kritik öneme sahiptir.
Bunun bilincinde olan Schindler Kurumsal Yönetimi çal›flanlar›m›z›n etkilenmesi, korunmas› ve
gelifltirilmesi ile ilgili temel konular› içeren bu politikay› oluflturmufltur.
Schindler Management Ltd
Ebikon, Kas›m 2006
2
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
A. N. Schindler
R. W. Hess
R. W. Fischer
YK Baflkan› ve
Baflkan
‹dari Baflkan Yard›mc›s›
‹cra Baflkan›
Asansörler ve Yürüyen Merd.
Kurumsal ‹nsan Kaynaklar›
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
3
Schindler de¤erleri
ve liderlik ilkeleri
De¤erler, Schindler çal›flanlar›n›n davran›fllar›n›
ifade etmektedir. Bunlar, ifl iliflkilerimizin
temelidir. Bu nedenle Schindler de¤erleri ve
flirket kültürüne özel önem verilmektedir.
Schindler de¤erleri:
- müflteri için de¤er yaratma
- bütünlük
- gözle görülür liderlik
- kiflisel geliflim sorumlulu¤u
- ürünlerin ve hizmetlerin sürekli gelifltirilmesi
- çal›flanlar›n ve yolcular›n güvenli¤inin sa¤lanmas›
- mükemmel iflletme organizasyonu
- gerçe¤e uygun, zaman›nda ve sürekli bilgilendirme
4
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Görev ve çal›flan
motivasyonu
Schindler'in liderleri, gündelik uygulamalar›
arac›l›¤›yla yolu göstererek bu de¤erleri
yaflamaktad›r. Baflar›l› tak›m liderlerinin yönetim
ilkeleri:
- sayg›, güven ve adalet
- netlik ve do¤ru noktaya odaklanma
- aç›kl›k ve do¤ruluk
- motivasyon
- çal›flanlara ba¤l›l›k
- sorumluluk
- tak›m çal›flmas›
Global bir flirket olarak Schindler, dünya
çap›nda birçok cazip pozisyon sunmaktad›r.
Bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u, müflterilerimiz ve
uzun ömürlü ürünlerimiz olan asansörler ve yürüyen
merdivenler ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bu
pozisyonlar, yüksek seviyede yetkinlik, beceri ve
know-how gerektirirler.
Schindler; profesyonel oryantasyon, sürekli ö¤renme
ve mobilite arac›l›¤›yla de¤iflen gereksinimlere uyum
sa¤lamak amac›yla, ba¤l›l›klar› karfl›l›¤›nda çal›flanlar›
ile uzun vadeli iliflkiler hedeflemektedir.
Schindler, yüksek güvenlik ve emniyet standartlar›na
uygun korunman›n sa¤land›¤› bir çal›flma ortam›
hedeflemektedir.
Schindler fluna inanmaktad›r: Motivasyon seviyesi
yüksek çal›flanlar memnun müflterilere, dolay›s›yla
ifl baflar›s›na giden yoldur. Bu nedenle Schindler
periyodik olarak çal›flan memnuniyeti anketleri
yapmakta ve sonuçlar›n ›fl›¤›nda, motivasyon
seviyesinin yükseltilmesi ve her ülkede ulusal normun
üzerinde tutulmas› amac›yla eylem planlar›
oluflturmaktad›r.
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
5
Kiflisel geliflim
Schindler'in baflar›s› esas olarak çal›flanlar›n›n
kalitesine ba¤l›d›r.
Schindler profesyonel becerilerinin yan› s›ra afla¤›daki
yetkinliklere sahip do¤ru kiflileri etkilemek, elinde
tutmak ve gelifltirmek aray›fl›ndad›r:
- müflteri odakl›l›k
- kifliye odakl›l›k
- baflar› odakl›l›k
- liderlik
- etki
- kendine güven
‹lgili beceri, deneyim ve yukar›da de¤inilen
yetkinliklerin yan›nda çal›flanlar›n kökenine,
milliyetine, ›rk›na, dinine, cinsiyetine ya da yafl›na
herhangi bir önem atfedilmemektedir.
6
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Schindler yüksek motivasyon ve performans
seviyeleri sa¤lamak ve potansiyellerinin tamam›n›
kullanabilmelerini mümkün k›lmak amac›yla
çal›flanlar›n›n yetkinliklerini gelifltirmektedir. Strateji,
iyi e¤itimli ve bilgili personel sahibi olmakt›r. Çal›flan
ile yöneticisi aras›nda gereklefltirilen bir y›ll›k geliflim
de¤erlendirmesinde, gerekli yetkinlik ve yeterliliklere
göre çal›flan›n güçlü ve zay›f yönleri
de¤erlendirilmektedir.
Bu de¤erlendirmenin sonucu olarak somut önlemler
ve faaliyetlerden oluflan bir geliflim plan› elde
edilmektedir.
Kiflisel geliflimin sorumlulu¤u üç taraf aras›nda
bölüfltürülmüfltür: çal›flan, yöneticisi ve insan
kaynaklar› yöneticisi. Çal›flan›n geliflimi için
uygulanan çeflitli süreçler ve yöntemler
afla¤›dad›r:
- ifl üzerinde e¤itim
- s›n›f e¤itimi
- uzaktan ö¤renme
- ifl rotasyonu
- performans yönetimi
- uluslararas› görevler
- koçluk
- proje görevleri
Kiflisel geliflim, gelecekteki yerel ve global insan
kaynaklar› ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra kiflisel
kariyer beklentilerinin de planland›¤› ‹nsan Gücü
Kayna¤› Planlamas› (‹KP) çerçevesinde daha genifl
bir kapsamda ele al›nmaktad›r.
Organizasyon içinde daha fazla sorumluluk
verilebilmesi amac›yla özel yeteneklerin belirlenmesi
ve gelifltirilmesi konular›na büyük önem
verilmektedir.
Schindler, “Kiflininin kendi yerine geçebilecek bir
vekil olmadan terfi olmamal›” prensibini
izlemektedir.
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
7
Çal›flan Güvenli¤i ve Sa¤l›k Politikas›
Taahhüt ve ilkeler
Güvenlik, Schindler için temel bir de¤erdir.
Ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve çal›flma
biçimimizde eksiksiz olarak bulunmaktad›r.
fiirketimizde çal›flanlar›n güvenlik ve sa¤l›k konular›
ile ilgili olarak hiçbir taviz verilmemektedir.
Bu kültür arac›l›¤›yla performans›m›zda h›zl› bir
geliflme sa¤lanm›flt›r. ‹flimizin do¤as› gere¤i,
çal›flanlar›m›z›n ço¤unlu¤u tek bafl›na çal›flmaktad›r:
Bu nedenle güvenlik kültürümüzün tam olarak
etkili olmas›, her birimizin tek tek bu kurallara
uymas›yla sa¤lanabilir.
Her türlü yaralanma, ifl ile ilgili hastal›k ve kazan›n
engellenebilir oldu¤una inan›yor ve en yüksek
güvenlik ve sa¤l›k standartlar›n› hedeflemekteyiz.
Asansör ve yürüyen merdiven iflindeki tüm Grup
flirketleri yürürlükteki kanunlara, bu politikalara ve
Grup Güvenlik Standartlar›na uyacak ve belirlenen
di¤er risklerin ortadan kald›r›lmas›na yönelik ek
önlemler alacaklard›r.
Güvenlik kültürümüz önleme, tehlikenin fark›nda
olma, sürekli geliflim ve dikkatle gelifltirilmifl
prosedürlere uyuma dayanmaktad›r.
8
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Sorumluluk
Her çal›flan, yapt›¤› ve yapmad›¤› ile ilgili olarak her
türlü sonuçtan sorumludur. Her birimiz iflyerinde
üst düzeyde güvenlik bilinciyle hareket edecek,
yürürlükteki tüm güvenlik kurallar› ve çal›flma
talimatlar›na uyacak, kazalar›, güvenlik olaylar›n›
ve güvensiz koflullar› derhal yöneticimize bildirecek,
çal›flmakta oldu¤umuz yerde tehlike alt›ndakileri
uyaracak ve mümkün oldu¤unca, risk ortadan
kalkana kadar onlar› koruyaca¤›z.
Her organizasyon seviyesinde bölüm müdürleri, bu
politikalar›n ve Grup Güvenlik Standartlar›n›n
uygulanmas› ile ilgili olarak, çal›flma alanlar›nda
do¤rudan sorumluluk alt›ndad›rlar. E¤itim verir,
iletiflimi sa¤lar, uyumlulu¤u destekler ve bu konuda
örnek olurlar.
Hedefleri belirler, sonuçlar› ölçer, geliflme planlar›n›
uygular ve kendilerinin ve çal›flanlar›n›n performans
anlam›nda sorumlulu¤unu tafl›rlar. KL, bu politikan›n
ve Grup Güvenlik Standartlar›n›n periyodik olarak
incelenmesi ve onaylanmas› ek sorumlulu¤una
sahiptir.
Güvenlik ve sa¤l›k uzmanlar›, sa¤l›k ve güvenlik
konular›nda bölüm müdürlerine tavsiyelerde
bulunan kiflilerdir. Uzmanlara, bölüm
müdürlü¤ünün genel sorumlulu¤u ortadan
kald›r›lmamak kofluluyla, güvenlik ve sa¤l›k
sisteminin belirli ö¤eleri ile ilgili sorumluluk atanabilir.
Di¤er fonksiyonel uzmanlar (örne¤in ürün zinciri
yönetimi ve araflt›rma ve gelifltirme), yapmakta
olduklar› iflin bu politika, Grup Güvenlik Standartlar›
ve yürürlükteki kanunlar ile tam olarak uyumlu
olmas›ndan sorumludurlar.
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
9
‹fl/yaflam dengesi
Schindler, motivasyonun art›r›lmas› amac›yla
profesyonel hayat ile özel hayat aras›nda iyi
bir dengenin kurulmas›n› teflvik etmektedir.
Schindler profesyonel, sivil, kültürel ve yard›m
amaçl› kurulufllarda sorumluluk almak isteyen
çal›flanlar›n› desteklemek arzusundad›r. Ancak söz
konusu faaliyetler Schindler'in ç›karlar› ile
çat›flmamal›d›r. Çal›flma saatleri dahilinde
gerçeklefltirilecek olan faaliyetler, öncelikle flirket
taraf›ndan onaylanmal›d›r.
Schindler esnek çal›flma saatleri, yar› zamanl› çal›flma,
ifl paylafl›m› gibi esnek çal›flma düzenlemelerini
mümkün oldu¤unca desteklemektedir.
10
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
11
Endüstriyel iliflkiler
Ücretlendirme
Schindler, rekabete dayanan ve adil olan bir
ücretlendirmeye inanmaktad›r.
Ücret kapsam›nda baz maafl, de¤iflken ödeme ve
di¤er ödenekler bulunmaktad›r. Her Schindler
flirketi; karl›l›k, iç eflitlik, kiflisel performans ve ilgili
pazar uygulamalar›n›n dikkate al›nd›¤› bir Grup
Ücret Politikas›na göre hareket etmektedir.
Schindler, gerekli görüldü¤ünde ikramiye ve prim
kullan›m›n› desteklemektedir. Yönetim seviyelerinde
ücretin de¤iflken bilefleni daha fazla önem
kazanmaktad›r.
12
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Schindler, çal›flanlar› için ilgili pazar seviyesinde
ücretler sa¤lamaktad›r ve bu konudaki rekabet
gücü yüksek ve do¤ru konumunu korumak amac›yla
düzenli pazar araflt›rmalar› yapacakt›r.
Gereksiz karmafl›kl›klar›n engellenmesi amac›yla
ücretlendirme yap›s› basit tutulmufltur.
Yerel insan kaynaklar› yönetimi taraf›ndan sa¤lanan
veriler temelinde her bir çal›flanla, ücretinin aç›k
bir biçimde teklif edilmesi ve tart›fl›lmas›, yöneticilerin
sorumlulu¤undad›r.
Schindler, çal›flanlar›na örgüt kurma ve yerel
kanunlar çerçevesinde toplu pazarl›k yapma
özgürlü¤ü tan›maktad›r.
Prensip olarak ilgili seviyede sektörel iliflkilerin
yönetimi, yerel yönetimin sorumlulu¤undad›r.
fiirketin uzun dönemde baflar›s›n› hedefleyen
Schindler, düzenli olarak temsil unsurundan
ba¤›ms›z bir flekilde tüm çal›flanlar› ile görüflmeler
yapmaktad›r.
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
13
‹nsan kaynaklar›n›n rolü,
ifllevi ve organizasyonu
‹nsan kaynaklar› yöneticileri, yüksek
motivasyonlu ve kaliteli çal›flanlar arac›l›¤›yla
iflletmenin baflar›s›n›n sa¤lanmas› anlam›nda
bölüm yönetimleri ve çal›flanlar›n ifl
ortaklar›d›r.
Sistemleri, araçlar› ve süreçleri ile ‹K'n›n ifllevi,
iflletmenin etkin bir biçimde desteklenmesi ve
çal›flanlara adil davran›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
Bu nedenle ‹K yönetimi:
- tutarl› ve adil bir biçimde uygulanabilmelerinin
sa¤lanmas› amac›yla etkin araçlar ve sistemler
sa¤layarak organizasyonu destekler
- en uygun ‹K uygulamalar›n› belirler, gündeme
getirir ve uygular ve organizasyon çap›nda di¤er
en iyi uygulamalar›n hayata geçirilmesini destekler
- tüm çal›flanlar ile etkin ve do¤ru bir iletiflim sa¤lar
- uygun donan›ma sahip çal›flanlar›n seçilmesi, elde
tutulmas› ve gelifltirilmesi için gerekli destek,
k›lavuzluk ve araçlar› sa¤lar
14
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
- organizasyon çap›nda de¤ifliklikleri gerçeklefltirir
ve rehberlik sa¤lar
- Schindler çal›flanlar›n›n performans›n› yans›tan ‹K
ölçütlerini gelifltirir ve bunlar› kullan›r
- farkl› altyap›lara sahip çal›flanlar›n bulundu¤u çok
kültürlü çal›flma ortam›n› destekler
Schindler, insan kaynaklar› yöneticilerinden
profesyonel yetkinliklerinin yan› s›ra afla¤›daki kiflisel
özellikleri beklemektedir:
- karizma
- güvenilirlik
- empati
- aç›k fikirlilik
- iletiflim becerileri
Ülke seviyesinde ‹K yöneticisi, fonksiyonel olarak
Kurumsal ‹nsan Kaynaklar›'na ba¤l› olmakla birlikte
genel müdüre karfl› sorumludur.
Sorumluluk ve uygulama
Her iflletme biriminin genel müdürü ve ‹K
yöneticisi, bu politikan›n uygulanmas›
konusunda sorumlulu¤u paylaflmaktad›r.
Ölçülebilen her fley yap›labilir! Bu nedenle ‹K
yönetimi ve bölüm yönetimi, bir arada afla¤›daki
konularda ölçme ve de¤erlendirme faaliyetleri
yürütmektedirler
- y›ll›k: vekil say›s›
- y›ll›k: yetenek say›s›
- y›ll›k: bireysel geliflim planlar›
- alt› ayl›k: çal›flan motivasyon seviyesi
Bu politikan›n içeri¤i sunumlar ve çal›flma gruplar›
arac›l›¤›yla, personel ile ilgilenen herkese
gönderilmifltir. Bu politikaya ayn› zamanda Intranet
ve Internet üzerinden ulafl›labilir.
Schindler Group ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
15
Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.fi.
Kurumsal ‹nsan Kaynaklar›
Büyükdere Caddesi
Maslak ‹fl Merkezi
No: 41 Kat: 7
34398 ‹stanbul
Telefon: +90 212 276 86 00
Faks : +90 212 276 50 24
www.schindler.com.tr

Benzer belgeler