ât \ Güvenli Elektronik İmzalı CLDfı M

Yorumlar

Transkript

ât \ Güvenli Elektronik İmzalı CLDfı M
ât
/
â
ı"
IC MERSİN VALİLİĞİ
\
k .
İl Mil fi Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 34776202/604.01.01/2923252
Konu: Bilim Danışmanlığı Çalıp t ayı
( T E L E F O N
09/10/2013
Z İ N C İ R İ )
...............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe M ilfi Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07/10/2013 tarih ve 45252208/774/2856308
sayılı yazısı
İlgi yazı gereği; TÜ BİTA K 2229-Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere
Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında; Düzce ilinde 02-08 Şubat 2014
tarihleri arasında Ortaokul Fen Bilimleri Öğretmenlerine yönelik “B ilim Danışmanlığı
Ç alıştayı” düzenleneceği ve söz konusu çalıştayla ilgili gerekli bilgi ve etkinlik programına
http://proiedanismanligi.duzce.edu.tr/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve çalıştayın ilçenize bağlı ortaokullarda görev yapan Fen Bilgisi
öğretmenlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Mustafa ANTEPLİOĞLU
Vali a.
Şübe Müdürü
Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır
EKLER
1 -Yazı örneği
Q 5....Iİ. û .....I 2011..
(1 adet)
C LD fıM
DAĞITIM
13 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik
imza ile imzalanmıştır
*
T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ
İl M illi Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 45252208/774/2856308
Konu: Bilim Danışmanlığı Çalış tayı
07/10/2013
.............................................................İLÇE MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜNE
........................................................................................................... M ÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığının 02/10/2013 tarihli e-posta yazısı.
TÜBİTAK 2229-Lisans ve Lisans Öncesi öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında; Düzce ilinde 02-08 Şııbat 2014 tarihleri arasında
Ortaokul Fen Bilimleri Öğretmenlerine yönelik olarak “Bilim D anışm anlığı Ç alıştayı”
düzenlendiğine ilişkin ilgi yazısı yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu çalış t ay la ilgili gerekli bilgi ve etkinlik programına
http://proiedanismanIigi.duzce.edu.tr/ adresinden ulaşılabilecek
olup,
konunun
İlçenizde/Okulunuzda görevli Fen Bilgisi Öğretmenlerine duyurulması hususunda gereğini rica
ederim.
Fikret BOZ ABA
M üdür a.
M üdür Yardımcısı
EKLER:
1- Yazı (2 sayfa)
DAĞITIM :
- 7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
- Merkez ve M erkeze Bağlı Ortaokul Müdürlüklerine
Bu belge, 50 70 sayılı E le k tro n ik İn e a K a n u n u n u n 5 inci maddesi gereğince g üv e nli elektronik inıza ile i n z a l a n m f t ı r
E vrak teyidi h ttp://evrakso rgu .m eb .g ov.tr adresinden e dd£ 5c5d-343 2-8 baf-94 80 k o d u ile yapılabilir.
Adres: Hükümet K o n a ğ ı Kat:3 12090 B İN G Ö L
e-posta: [email protected]
VVebadr: h ttp ://b in g o l..meb.gov.tr
A y rın tılı B ilgi İçin:H asan Ç İN K IL iÇ -Şef
Tel: ^426) 213 25 85 —2 1 4 31 09
Fax: ( 4 2 6 ) 2 1 3 48 47
BİNGÖL Hizmetiçi 12
_____
Kimden:
"BİNGÖL MEM” <[email protected] tr>
Kime:
<hızmetı[email protected] m eb.gov.tr>
02 Ekim 2013 Çarşamba 1811
Gönderme tarihi:
Konu:
Fw: Bilim Danışmanlığı Çalıştayı
Fı om: Murat G EN Ç
Si’iıt: M onday, Septem ber 30, 2013 1:16 PM
O : [email protected] b.gov.tr ; afyonmemitükncb.eov.tr ; [email protected];
aL- imenı@roeb.gov.tT ; [email protected]ıneb, gov.tr : [email protected] r ;
ar [email protected] ; [email protected] meb.gov.tr , [email protected] ;
ili •[email protected] meb.gov,tr ; [email protected] meb.gov.tr ; balikesirnıcı[email protected] nicb.gov.lr :
b. [email protected] r ; [email protected] nieb.gov.tr ; bavburtm [email protected] m eb.uov.tr;
bi [email protected] ; bingolmeııı@.meb.aov.tr ; bitli [email protected], gov .tr ;
h [email protected] meb.gov.tr ; burdunnem @ m eb.gov.tr : bursanı[email protected] meb.gov.tr :
canakkalemenı@m cb. g o v .tr : cakiri me m @meb, go v.tr ; conı[email protected] meb.s o v.t r :
d,- !ı/J im em @ m eb.g o v .tr ; d ivarbaki rmem @ıne b .gov.tr ; [email protected] r .
ç. [email protected] t r ; eIazi gııı[email protected];meb.gov.tr ; [email protected]:
e- [email protected]ıeb.go v.tr ; [email protected] mcb.aov.tr ; ga/ ianiepm envtm ıcb.gov.lı :
g; csunm [email protected] meb.aov.tr : [email protected];meb, tıov.tr ; [email protected] m eb.go v.tr :
h ivmem </':neb.go\.İr; [email protected] ; isparta memffirneb .go \ .t r :
Ls •» bıılmcm a :ncb.gov.tr ; izm irm em @ m eb.gov.tr ; [email protected] ;
k am anm c m 'a n ı e b .gov.tr ; karabuknıen ı@ m eg .gov.tr ; kar 5 n1em @ m eb.ao v.tr ;
k lam o n um em @ m cb.go v.tr: kavserimcı[email protected] ; k irikkakm cin @ m eb-gov .tr:
Jı: Uarclimenı@ jncb.gov.tr : kirsebirm em @ m cb.gov.tr; kilism cm @ m cb.gov.tr;
k [email protected] meb.gov.tr ; konyam [email protected],gov.tr ; [email protected] meb.üov .tr :
n [email protected] .g o v .tr; m anisam cm @ m eb.gov.tr; mardinmem ».ımeb.go v.t r :
â ' rsinm [email protected] m eb.gov.tr; m uglam em @ m eb.gov.tt'; [email protected] ;
II1- sehirm em @ m cb.gov.tr ; [email protected] mcb.gov.tr : [email protected];
o ;nanivem [email protected] m eb.a.ov.tr; rize raem @ m eb.gov .tr; sakarvam em @ m eb.gov.tr :
sr;; [email protected] ; [email protected] meb.gov.tr : [email protected] ;
si asm em @ ıneb.gov.tr ; [email protected] ; sirnakme [email protected] :
tc; ı. ;rd a g m e m @ m e b.gov.tr : tokatm em @ m eb.gov.tr : trab/o nm em @ m eb.gov.tr ;
.!.i k e l im em
u - m c b . e o v .tr
; u a a k m c m @. ın c b .a o v .vr ; v iin m c m ^ m y b .c o v .ıi' . ;;.id o v u ^
y; /gatın e m @ m e b .gpv.tr ; /o n g u ld ak meni;a im eb .gov.tr
Subject: Bilim Danışmanlığı Çalıştayı
iı M i n i ı : O ı ! i m m ü d ü r l ü ğ ü n e
Tnbilak 2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri
Destekleme Programı kapsamında Düzce ilinde Ortaokul Fen Bilimleri Öğretmenlerine yönelik
“ I -ilim Danışmanlığı Ç a lış ta y f' yapılması planlanmaktadır. Projenin TÜ B İTA K tarafından kabul
edilmesi durumunda; katılımcıların konaklama, iaşe (sabah, öğle ve akşam yemeği) ve uidiş-dönıiş
\«>1 (150 T L ‘ye kadar) masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Çalıştay 2-8 Şubat tarihleri
arasında Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirilecektir. Ç ahştaya farklı İllerden 48
O: etmen ( t i r i l d e n en fazla 1 öğretmen) davet edilecektir. Çalıştay hakkında gerekli bilgi ve
etkinlik programına http://proiedanism anligi.duzce.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir, ilinizden
k.ıiılımların olabilmesi için çalıştayın Fen Bilimleri öğretmenlerine duyurulması için gereğim arz
ederim.
Y:-cl.Doç.Dr. M urat
D •. '/enleme Ku ruhi
Diiz.cc Üniversitesi
İ!: öğretim Bölümü
G EN Ç
B aşkam
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Eğitimi ABD
I: -işim: O 380 542 1355-2437
t)/.10.20
Y, Vlail: [email protected]ınai 1.conı
W b Adresi: h 11p :/ / p ro ie d a n İsmail 1ig i.d u /x c .cd u .tr/
Y dDoy. Dr. Murat G F N Ç
D'ı/.cc Üniversitesi Eğilim Fakültesi
II öğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Benzer belgeler