Untitled

Transkript

Untitled
ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ
Hazýrlayanlar
Tuncay ÖZTÜRK
Sezgin AKÇAY
Derya TURAN
Danýþma Kurulu
Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN
Orhan KESKÝN
Ali ÇAVDAR
Abdullah UYSAL
Kapak ve Sayfa Tasarýmý
Murat ALTINDAÐ & Hüseyin Enver AYDIN
Yayýna Hazýrlýk
Zambak Dizgi ve Grafik
Film Çýkýþ
S.G.S.M.
Baský-Cilt
Çaðlayan A.Þ. Ýzmir-Nisan 2004
Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,
mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright © Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret
A.Þ. ye aittir.
Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2000) esas alýnmýþtýr.
ISBN : XX
Bulgurlu Mah. Baðlar Sok. Nu. 5 81190
w w w. d i l s e t . c o m
ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.K. 198
81020 ACIBADEM - ÝSTANBUL
telefon : (0.216) 522 11 30 (Pbx)
fax
: (0.216) 522 11 44
ÝÇÝNDEKÝLER / LEHRBUCH
1. Merhaba / Hallo ....................................................................................... 4
2. Nasýlsýnýz? / Wie geht es Ihnen?............................................................... 5
3. Alfabeyi Biliyor musun? / Kennst du das Abc ? ...................................... 6
4. Bu ne? / Was ist das? ............................................................................... 7
5. Bugün Türkçe Var mý? / Gibt es heute Türkisch? .................................... 9
6. Sayýlarý Öðrenelim / Lernen wir die Zahlen! ............................................ 11
7. Hangi Mevsimdeyiz? / In welcher Jahreszeit befinden wir uns?............. 14
8. Eviniz Kaç Odalý? / Wieviel Zimmer hat Ihr Haus? .................................. 16
9. Televizyon Nerede? / Wo ist der Fernseher? ........................................... 19
10. Ali Bey Neyin Oluyor? / Bist du mit Ali verwandt?................................... 22
11. Ne Ýþ Yapýyorsunuz? / Was sind Sie von Beruf? ..................................... 24
12. Affedersiniz Saat Kaç? / Entschuldigung, wieviel Uhr ist es? ................. 27
13. Muzun Kilosu Kaç Lira? / Was kostet ein Kilo Bananen? ....................... 29
14. Peynir Almak Ýstiyorum / Ich möchte Käse kaufen.................................. 32
15. Bugün Mönüde Ne Var? / Was gibt es heute zu essen?......................... 35
16. Ceketin Fiyatý Ne Kadar? / Wieviel kostet die Jacke?............................. 38
17. Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? /
Welche Farben haben Sie gern?.............................................................. 41
18. Nerelisiniz? / Woher kommen Sie?........................................................... 44
19. Hangi Dili Konuþuyorsunuz? / Welche Sprache sprechen Sie? ............. 47
20. Bugün Hava Nasýl? / Wie ist das Wetter heute? ..................................... 50
21. Affedersiniz Hastahane Nerede? /
Entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? ......................................... 52
22. Ders Saat Kaçta Baþlýyor? / Wann fängt der Unterricht an? .................. 54
23. Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? / Wozu nützen unsere Ohren? ..................... 57
24. Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? / Seit wann sind Sie krank? ................. 60
25. Hayvanat Bahçesine Gidelim / Gehen wir ins Zoo?................................ 62
26. Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? /
Welche Blumen haben Sie gern? ............................................................. 65
ÖN SÖZ
Sevgili Türkçe Dostu,
Yayýn evimiz Türkçe öðretimini daha da kolaylaþtýrmak için büyük bir çaba göstermektedir. Bu
çabanýn bir neticesi olarak elinizdeki "Anahtar Kitap"
(lar) ortaya çýkmýþtýr.
Bu kitap “Adým Adým Türkçe 1” ders kitabýnýn
anahtar kitabýdýr. Anahtar kitapta, ders kitabý
içerisindeki “Kelime”, “Okuma-anlama”, “Örnekleme” ve “Konuþma” bölümlerinin Almanca karþýlýklarý verilmiþtir.
Anahtar kitabýnýn amacý Türkçe öðretimini
kolaylaþtýrarak anlama seviyenizi yükseltmektir.
Kitapta tercih edilen Almanca, temel seviye
Almancadýr. Bu kitap sayesinde özellikle ders dýþýnda Türkçe öðrenmeniz kolaylaþacaktýr. Sözlükte kalýp
halinde bulamayacaðýnýz kelime ve kelime gruplarýný
rahatlýkla bu kitapta bulacaksýnýz.
Anahtar kitabýndaki konular, ders kitabýndaki
konular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yani her
konu baþýndaki konu numarasý ayný zamanda ders
kitabýnýn konu numarasýdýr. Bu çalýþmadan
en iyi
derecede istifade edeceðinizi ümit ediyoruz.
Tuncay ÖZTÜRK
DÝLSET YAYINLARI
VORWORT
Lieber Freund des Türkischen,
unser Verlag bemüht sich darum, das Erlernen
der türkischen Sprache bestmöglichst zu erleichtern.
Das vorliegende Buch als Hilfsmittel ist das
Ergebnis dieser Bemühungen. Es ist vorbereitet für
das Buch “ADIM ADIM TÜRKCE 1” (Schritt für
Schritt Türkisch 1). In diesem Buch finden Sie die
deutsche Wiedergabe der Abschnitte “Vokabeln”,
“Lesen und hören”, “Beispiele” und “Konversation”.
Das Ziel des Buches ist, beim Erlernen des
Türkischen behilflich zu sein und das Niveau des
Verstehens zu erhöhen. Das Buch umfasst
Grundstufenkenntnisse der deutschen Sprache. Mit
Hilfe dieses Buches wird es Ihnen leichter fallen,
auch außerhalb des Unterrichts Türkisch zu lernen.
Darüber hinaus werden Sie Wörter, Wortgruppen
und Strukturen, die im Wörterbuch nicht vorkommen, in diesem Buch finden. Die Themen in dem
Buch sind entsprechend dem eigentlichen Lehrbuch
geordnet. Jedes Kapitel in diesem Buch hat die gleiche Nummer mit dem Kapitel im Lehrbuch.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem
Lehrmaterial.
Tuncay ÖZTÜRK
DILSET VERLAG
Türkçe
Merhaba
OKUMA - DÝNLEME
Almanca
Hallo
Lesen und hören
Merhaba!
Hallo!
Merhaba!
Hallo!
Adýn ne?
Wie heißt du?
Adým Ayþe.
Ich heiße Ayþe.
ÖRNEKLEME
Beispiel
Merhaba!
Hallo!
Merhaba!
Hallo!
Adýn ne?
Wie heißt du?
Adým Ayþe.
Ich heiße Ayþe.
6
Türkçe
Nasýlsýnýz?
OKUMA - DÝNLEME
Almanca
Wie geht
es Ihnen?
Lesen und hören
Merhaba!
Hallo!
Adýnýz ne?
Wie heißen Sie?
Adým Hakan. Sizin adýnýz ne?
Ich heiße Hakan. Wie heißen Sie?
Adým Leyla.
Ich heiße Leyla.
Nasýlsýnýz?
Wie geht es Ihnen?
Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz
nasýlsýnýz?
Danke, mir geht es gut. Wie
geht es Ihnen?
Ben de iyiyim.
Mir geht es auch gut.
Memnun oldum.
Es freut mich, Sie kennen zu lernen.
Ben de memnun oldum.
Gleichfalls.
Hoþça kalýn.
Auf Wiedersehen!
Güle güle.
Tschüss!
ÖRNEKLEME
Beispiele
Nasýlsýnýz?
Wie geht es Ihnen?
Teþekkür ederim. Ýyiyim.
Danke, mir geht es gut.
Siz nasýlsýnýz?
Wie geht es Ihnen?
Ben de iyiyim. Teþekkür ederim.
Mir geht es auch gut, danke.
Memnun oldum.
Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.
Ben de memnun oldum.
Mich auch.
7
Türkçe
Alfabeyi
Biliyor musun?
OKUMA - DÝNLEME
Almanca
Ke n n s t d u d a s A b c ?
Lesen und hören
Alfabeyi biliyor musun?
Kennst du das ABC?
Bilmiyorum.
Ich kenne es nicht.
Haydi birlikte öðrenelim.
Komm, wir lernen es zusammen.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Alfabeyi biliyor musun?
Kennst du das ABC?
Hayýr, bilmiyorum.
Nein, ich kenne es nicht.
Bu hangi harf?
Welcher Buchstabe ist das?
Bu “A” harfi.
Das ist der Buchstabe A.
KONUÞMA
Konversation
Günaydýn.
Guten Morgen.
Günaydýn.
Guten Morgen.
Adýn ne?
Wie heißt du?
Adým Ayþe.
Ich heiße Ayþe.
Adýnýn harflerini söyler misin?
Kannst du deinen
buchstabieren?
A – Y – Þ – E.
A - Y - S - E.
8
Namen
Türkçe
Bu ne?
Almanca
Wa s i s t d a s ?
KELÝMELER
Vokabeln
öðretmen
der Lehrer, die Lehrerin
tahta silgisi
der Tafellappen
tebeþir
die Kreide
öðrenci
der Schüler
kitap
das Buch
kurþun kalem
der Bleistift
defter
das Heft
harita
die Landkarte
tükenmez kalem
der Kuli
silgi
der Radiergummi
sandalye
der Stuhl
cetvel
das Lineal
tahta
die Tafel
sýra
die Schülerbank
çanta
die Tasche
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Merhaba arkadaþlar!
Hallo Freunde!
Sað ol!
Danke.
9
Türkçe
Almanca
Nasýlsýnýz?
Wie geht es euch?
Sað ol!
Danke.
Arkadaþlar bu ne?
Was ist das, Freunde?
Kalem.
Ein Stift.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Bu ne?
Was ist das?
Bu kalem.
Das ist ein Stift.
Bunlar ne?
Was sind das für Sachen?
Bunlar kalem.
Das sind Stifte.
Bu kim?
Wer ist das?
Bu Ahmet.
Das ist Ahmet.
Bunlar kim?
Wer sind sie?
Bunlar öðrenci.
Das sind Schüler.
KONUÞMA
Konversation
Ahmet nasýlsýn?
Ahmet, wie geht es dir?
Teþekkür ederim öðretmenim.
Siz nasýlsýnýz?
Danke, Herr Lehrer! (Frau
Lehlerin!). Und wie geht es
Ihnen?
Ben de iyiyim. Teþekkür ederim.
Mir geht es auch gut, danke.
Bu ne Ahmet?
Was ist das, Ahmet?
Bu kalem öðretmenim.
Das ist ein Stift, Herr Lehrer.
10
Türkçe
Bugün Türkçe
Va r m ý ?
OKUMA - DÝNLEME
Almanca
Gibt es
heute Türkisch?
Lesen und hören
Ýyi günler Sibel.
Guten Tag, Sibel.
Ýyi günler Hakan.
GutenTag, Hakan.
Bugün Türkçe var mý?
Haben wir heute Türkisch ?
Evet var.
Ja, wir haben heute Türkisch.
Peki yarýn hangi dersler var?
Und welche Fächer haben wir
morgen?
Türkçe, Ýngilizce,
matematik.
Türkisch, Englisch, Physik und
Mathematik.
fizik
ve
Perþembe günü müzik var mý?
Haben wir am Donnersteg
Musik?
Hayýr yok. Müzik cuma günü.
Nein, am Donnerstag haben
wir keine Musik. Musik haben
wir am Freitag.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Bugün günlerden ne?
Welcher Tag ist heute?
Bugün günlerden pazartesi.
Heute ist Montag.
Yarýn günlerden ne?
Welcher Tag ist morgen?
Yarýn günlerden salý.
Morgen ist Dienstag.
Bugün salý mý?
Ist heute Dienstag?
Hayýr, bugün salý deðil.
Nein, heute ist nicht Dienstag.
11
Türkçe
Almanca
Bugün matematik var mý?
Haben wir heute Mathematik?
Evet, var.
Ja, wir haben heute Mathematik.
Yarýn müzik var mý?
Haben wir morgen Musik?
Hayýr, yok.
Nein. Wir haben morgen keine
Musik.
KONUÞMA
Konversation
Bugün Türkçe var mý?
Haben wir heute Türkisch?
Evet, var.
Ja, wir haben heute Türkisch.
Yarýn hangi dersler var?
Welche Fächer haben wir
morgen?
Yarýn bilgisayar ve fizik var.
Morgen gibt es Informatik und
Physik.
12
Türkçe
Sayýlarý Öðrenelim
Almanca
Lernen wir
die Zahlen!
KELÝMELER
Vokabeln
sýfýr
null
bir
eins
iki
zwei
üç
drei
dört
vier
beþ
fünf
altý
sechs
yedi
sieben
sekiz
acht
dokuz
neun
on
zehn
yirmi
zwanzig
otuz
dreißig
kýrk
vierzig
elli
fünfzig
altmýþ
sechzig
yetmiþ
siebzig
seksen
achtzig
doksan
neunzig
yüz
hundert
bin
tausend
13
Türkçe
OKUMA - DÝNLEME
Almanca
Lesen und hören
Hoþ geldiniz.
Willkommen.
Hoþ bulduk.
Danke schön.
Adýn ve soyadýn?
Dein Name und Nachname.
Adým Zeynep. Soyadým KOÇ.
Mein Name ist Zeynep. Mein
Nachname ist Koç.
Kaç yaþýndasýn?
Wie alt bist du?
On üç yaþýndayým.
Ich bin dreizehn Jahre alt.
Kaç kardeþin var?
Wie viele Geschwister hast
du?
Dört kardeþim var.
Ich habe vier Geschwister.
Kaçýncý sýnýftasýn?
In welche Klasse gehst du?
Yedinci sýnýftayým.
Ich gehe in die siebte Klasse.
Doðum tarihin kaç?
Was ist dein Geburtsdatum?
7 Nisan 1988.
Der siebte April 1988.
Telefon numaranýz kaç?
Wie lautet eure Telefonnummer?
247 15 19
247 15 19
Teþekkür ederim.
Danke schön!
ÖRNEKLEME
Beispiele
Kaç yaþýndasýn?
Wie alt bist du?
On beþ yaþýndayým.
Ich bin fünfzehn Jahre alt.
Kaç kardeþin var?
Wie viele Geschwister hast du?
14
Türkçe
Almanca
Beþ kardeþim var.
Ich habe fünf Geschwister.
Doðum tarihin kaç?
Was ist dein Geburtsdatum?
15 Nisan 1985.
Fünfzehnter April 1985.
Telefon numaran kaç?
Wie lautet deine Telefonnummer?
Telefon numaram 448 04 44.
Meine Telefonnummer
448 04 44.
Kaçýncý sýnýftasýn?
In welcher Klasse bist du?
Sekizinci sýnýftayým.
Ich bin in der achten Klasse.
KONUÞMA
ist
Konversation
Kaç yaþýndasýn?
Wie alt bist du?
14 yaþýndayým.
Ich bin vierzehn Jahre alt.
Ben de 14 yaþýndayým.
Ich bin auch vierzehn Jahre alt.
Kaç kardeþin var?
Wie viele Geschwister hast du?
Ýki kardeþim var. Senin kaç
kardeþin var?
Ich habe zwei Geschwister.
Und du?
Benim bir kardeþim var.
Ich habe eine Schwester/einen
Bruder.
15
Türkçe
Hangi
Mevsimdeyiz?
Almanca
In welcher Jahreszeit
befinden wir uns?
KELÝMELER
Vokabeln
Ýlkbahar
(Mart – Nisan – Mayýs)
Frühling
(März – April – Mai)
Yaz
(Haziran – Temmuz – Aðustos)
Sommer
(Juni – Juli – August)
Sonbahar
(Eylül – Ekim – Kasým)
Herbst (September
– Oktober – November)
Kýþ
(Aralýk – Ocak – Þubat)
Winter
(Dezember – Januar – Februar)
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Merhaba Ali.
Hallo Ali.
Merhaba Ayþe.
Hallo Ayþe.
Bir yýlda kaç mevsim var?
Wie viele Jahreszeiten gibt es
in einem Jahr?
Dört mevsim var.
Es gibt vier Jahreszeiten.
Sonbahar mevsiminde hangi
aylar var?
Welche Monate fallen in den
Herbst?
Eylül, ekim, kasým aylarý var.
In den Herbst fallen die Monate
September, Oktober, November.
Þimdi hangi aydayýz?
In welchem Monat sind wir
jetzt?
Eylül ayýndayýz.
Wir sind im September.
16
Türkçe
ÖRNEKLEME
Almanca
Beispiele
Hangi mevsimdeyiz?
In welcher Jahreszeit sind wir
jetzt?
Sonbahar mevsimindeyiz.
Wir sind im Herbst.
Hangi aydayýz?
In welchem Monat sind wir jetzt?
Eylül ayýndayýz.
Wir sind im September.
Eylül ayý kaçýncý ay?
Der wievielte Monat ist der
September?
Dokuzuncu ay.
Der neunte Monat.
Kasým ayý hangi mevsimdedir?
In welche Jahreszeit fällt der
November?
Sonbahar mevsimindedir.
Er fällt in den Herbst.
Bir yýlda kaç ay vardýr?
Wie viele Monate gibt es in
einem Jahr?
12 ay vardýr.
Es gibt zwölf Monate.
KONUÞMA
Konversation
Sence hangi mevsim güzel?
Welche Jahreszeit gefällt dir?
Bence yaz mevsimi güzel. Sence?
Mir gefällt der Sommer. Und dir?
Bence ilkbahar mevsimi güzel.
Mir gefällt der Frühling.
Peki sence hangi ay güzel?
Und welchen Monat findest
du schön?
Bence nisan ayý güzel.
Ich finde den April schön.
17
Türkçe
Eviniz
Kaç Odalý?
Almanca
Wieviel Zimmer hat
Ihr Haus?
KELÝMELER
Vokabeln
oda
das Zimmer
garaj
die Garage
zemin
der Boden
duvar
die Wand
bahçe
der Garten
çatý
das Dach
pencere
das Fenster
kapý
die Tür
havuz
das Schwimmbad
merdiven
die Treppe
baca
der Schornstein
balkon
der Balkon
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Merhaba Aysel.
Hallo Aysel!
Merhaba Fatih.
Hallo Fatih!
Eviniz nerede?
Wo ist euer Haus?
Evimiz Çamlýca’da.
Unser Haus ist in Çamlýca.
Sizin eviniz nerede?
Wo ist euer Haus?
Bizim evimiz Göztepe’de.
Unser Haus ist in Göztepe.
18
Türkçe
Almanca
Eviniz kaç odalý?
Wie viele Zimmer hat euer
Haus?
Dört odalý. Peki sizinki kaç
odalý?
Es hat vier Zimmer. Und wie
viele hat eures?
Bizim evimiz altý odalý.
Unser Haus hat sechs Zimmer.
Müstakil mi?
Ist es ein Einfamilienhaus?
Evet.
Ja.
Bahçesi var mý?
Hat es einen Garten?
Evet var. Bahçede köpeðimin
kulübesi var.
Ja, es hat einen Garten. Im
Garten steht die Hütte meines
Hundes.
Benim böyle bir þansým yok.
Çünkü biz apartmandayýz.
Die Möglichkeit habe ich nicht,
denn wir leben in einem
Hochhaus.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Bu ne?
Was ist das?
Bu garaj.
Das ist eine Garage.
Burasý neresi?
Welches Zimmer ist das?
Burasý oturma odasý.
Das ist das Wohnzimmer.
Burasý mutfak mý?
Ist das die Küche?
Evet, burasý mutfak.
Ja, das ist die Küche.
Burasý misafir odasý mý?
Ist dies das Gästezimmer?
Hayýr, burasý misafir odasý
deðil, çocuk odasý.
Nein, das ist nicht das Gästezimmer. Das ist das Kinderzimmer.
19
Türkçe
Almanca
Eviniz nerede?
Wo ist euer Haus?
Evimiz Çamlýca’da.
Unser Haus ist in Çamlýca.
Hangi mahallede?
In welchem Stadtbezirk?
Cumhuriyet mahallesinde.
In dem Stadtbezirk Cumhuriyet.
KONUÞMA
Konversation
Eviniz Bursa’da mý?
Ist euer Haus in Bursa?
Evet, Bursa’da.
Ja, es ist in Bursa.
Eviniz kaç katlý?
Wie viele Stockwerke hat euer
Haus?
Evimiz iki katlý.
Unser
Haus
Stockwerke.
Evinizin bahçesi var mý?
Hat euer H. einen G.?
Evet, var.
Ja, es hat einen.
Evinizin garajý var mý?
Hat euer Haus eine Garage?
Hayýr, yok.
Nein, es hat keine Garage.
20
hat
zwei
Türkçe
Te l e v i z y o n N e r e d e ?
Almanca
Wo i s t d e r
Fe r n s e h e r ?
KELÝMELER
Vokabeln
buzdolabý
der Kühlschrank
askýlýk
der Haken
tencere
der Topf
beþik
die Wiege
çaydanlýk
die Teekanne
elbise dolabý
der Kleiderschrank
musluk
der Wasserhahn
televizyon
der Fernseher
fýrýnlý ocak
der (Elektro-) Herd
radyo
das Radio
havlu
das Handtuch
kalorifer
die Heizung
klozet
die Toilette
lâmba
die Lampe
fayans
die Fliese
perde
der Vorhang
küvet
die Badewanne
halý
der Teppich
lâvabo
das Waschbecken
21
Türkçe
Almanca
koltuk
der Sessel
çekmece
die Schublade
tablo
das Gemälde
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Senin odan var mý?
Hast du ein Zimmer?
Evet, var.
Ja, ich habe ein Zimmer.
Odanda neler var?
Was gibt es in deinem Zimmer?
Pencerenin yanýnda yataðým
var. Pencerenin karþýsýnda ise
küçük bir vitrin var.
Neben dem Fenster steht mein
Bett. Gegenüber dem Fenster
gibt es einen kleinen Wohnzimmerschrank.
Kitaplýðým pencerenin yanýnda.
Çöp kutusu ise köþede.
Mein Bücherregal steht neben
dem Fenster. Und der Mülleimer
steht in der Ecke.
Bilgisayarýn var mý?
Hast du einen Computer?
Evet var.
Ja, ich habe einen Computer.
Odan düzenli midir?
Ist dein Zimmer ordentlich?
Evet, her zaman düzenlidir. Ya
seninki?
Ja, es ist immer ordentlich. Und
deins?
Benim odam
daðýnýktýr.
Mein Zimmer ist immer unordentlich.
her
zaman
ÖRNEKLEME
Beispiele
Yatak nerede?
Wo ist das Bett?
Yatak pencerenin önünde.
Das Bett steht vor dem Fenster.
22
Türkçe
Almanca
Televizyon nerede?
Wo steht der Fernseher?
Masanýn üstünde.
Auf dem Tisch.
Çöp kutusu odanýn köþesinde
mi?
Steht der Mülleimer in der
Ecke?
Evet, çöp
köþesinde.
Ja, der Mülleimer steht in der
Ecke des Zimmers.
kutusu
odanýn
Kitaplýk nerede?
Wo ist das Bücherregal?
Kitaplýk yataðýn yanýnda.
Es steht neben dem Bett.
Odanda neler var?
Was gibt es in deinem Zimmer?
Odamda, bilgisayarým, yataðým
ve kitaplýðým var.
In meinem Zimmer gibt es
meinen Computer, mein Bett
und mein Bücherregal.
KONUÞMA
Konversation
Evinizde sana ait bir oda var
mý?
Hast du ein eigenes Zimmer in
eurem Haus?
Evet, var.
Ja, ich habe ein eigenes Zimmer.
Odanda neler var?
Was gibt es alles in deinem
Zimmer?
Televizyon, koltuk, kitaplýk ve
vitrin var.
Es gibt einen Fernseher, einen
Sessel, ein Bücherregal und
einen Wohnzimmerschrank.
Bilgisayarýn var mý?
Hast du einen Computer?
Hayýr, bilgisayarým yok.
Nein, ich habe keinen Computer.
23
Türkçe
Ali Bey
Neyin Oluyor?
Almanca
Bist du mit Ali
verwandt?
KELÝMELER
Vokabeln
anne
die Mutter
dede
der Opa
erkek kardeþ
der Bruder
baba
der Vater
kýz kardeþ
die Schwester
kýz çocuðu
das Mädchen
babaanne
die Großmutter
OKUMA - DÝNLEME
Bu ailenizin
Osman?
mý
Ist dies das Foto von eurer
Familie, Osman?
Evet. Bu, benim. Bu da babam.
Babam doktor. Ýsmi Salih.
Hastahanede çalýþýyor. Annem
öðretmen. Ýsmi Ayþe. O da
okulda çalýþýyor. Bu da kýz
kardeþim Nilgün.
Ja, das bin ich. Und das ist
mein Vater. Mein Vater ist
Arzt. Sein Name ist Salih. Er
arbeitet im Krankenhaus.
Meine Mutter ist Lehrerin. Sie
heißt Ayþe. Sie arbeitet in der
Schule. Und das ist meine
Schwester Nilgün.
Güzel bir kýz kardeþin var. O
kaç yaþýnda?
Du
hast
eine
hübsche
Schwester. Wie alt ist sie?
Nilgün 10 yaþýnda.
Nilgün ist zehn Jahre alt.
Bu yaþlý adam kim? Neyin
oluyor?
Wer ist dieser alte Mann? Seid
ihr verwandt?
O benim dedem.
Er ist mein Opa.
24
fotoðrafý
Lesen und hören
Türkçe
Almanca
Bu fotoðrafta kimler var?
Wer ist denn alles auf diesem Foto?
Halam Selma ve kocasý Sabri.
Bunlar da çocuklarý Hakan ile
Fatih. Kolejde okuyorlar.
Meine Tante Selma und ihr
Mann Sabri. Und das sind ihre
Kinder Hakan und Fatih. Sie
besuchen das Gymnasium.
Peki, þu genç adam kim Osman?
Und wer ist dieser junge
Mann, Osman?
Bu, amcam Hüseyin.
Das ist mein Onkel Hüseyin.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Bu kim?
Wer ist das?
Bu babam.
Das ist mein Vater.
Baban kaç yaþýnda?
Wie alt ist dein Vater?
Babam 40 yaþýnda.
Mein Vater ist 40 Jahre alt.
Annen 38 yaþýnda mý?
Ist deine Mutter 38 Jahre alt?
Hayýr, 38 yaþýnda deðil, 40
yaþýnda.
Nein, sie ist nicht 38 Jahre alt.
Sie ist 40 Jahre alt.
Ali Bey neyin oluyor?
Seid ihr verwandt mit Herrn Ali?
Ali Bey dayým oluyor.
Herr Ali ist mein Onkel.
Halan var mý?
Hast du eine Tante?
Hayýr, halam yok.
Nein, ich habe keine Tante.
KONUÞMA
Konversation
Ali Bey neyin oluyor?
Welche Beziehung habt ihr mit
Herrn Ali?
Ali Bey amcam oluyor.
Herr Ali ist mein Onkel.
O nerede çalýþýyor?
Wo arbeitet er?
Hastahanede çalýþýyor.
Er arbeitet im Krankenhaus.
25
Türkçe
Ne Ýþ
Ya p ý y o r s u n u z ?
KELÝMELER
Almanca
Wa s s i n d S i e v o n
Beruf?
Vokabeln
avukat
der Rechtsanwalt
ressam
der Maler
tamirci
der Mechaniker
berber
der Friseur
boyacý
der Maler
mimar
der Architekt
postacý
der Briefträger
diþçi
der Zahnarzt
hemþire
die Krankenschwester
öðretmen
der Lehrer, die Lehrerin
þoför
der Fahrer
doktor
der Arzt, die Ärztin
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Kaç kardeþin var Semra?
Wie viele Geschwister hast du
Semra?
Bir kýz, bir erkek kardeþim var.
Kýz kardeþim ilkokul üçüncü
sýnýfta, erkek kardeþim lise
birde okuyor.
Ich habe eine Schwester und
einen Bruder. Meine Schwester
ist in der dritten Klasse, mein
Bruder in der neunten Klasse.
Baban ne iþ yapýyor?
Welchen Beruf hat dein Vater?
26
Türkçe
Almanca
Doktor. Hayat Hastahanesinde
çalýþýyor.
Er ist Arzt. Er arbeitet im
Krankenhaus Hayat.
Annen de çalýþýyor mu?
Arbeitet auch deine Mutter?
Evet, annem de çalýþýyor. Ayný
hastahanede hemþire.
Ja, meine Mutter arbeitet auch.
Sie ist in demselben Krankenhaus Krankenschwester.
Aðabeyin ve ablan var mý?
Hast du einen älteren Bruder
und eine ältere Schwester?
Hayýr, yok. Senin annen ve
baban ne iþ yapýyor?
Nein, das habe ich nicht.
Welchen Beruf haben deine
Mutter und dein Vater?
Annem öðretmen, babam polis.
Meine Mutter ist Lehrerin,
mein Vater Polizist.
Desene derslerde sorunun yok.
Du hast also in der Schule
keine Probleme!
Anlamadým!
Wie bitte?
Þaka yaptým!
Ich habe nur Spaß gemacht!
ÖRNEKLEME
Beispiele
Ne iþ yapýyorsun Ahmet Bey?
Welchen Beruf haben Sie, Herr
Ahmet?
Doktorum.
Ich bin Arzt.
Mesleðiniz ne?
Was sind Sice von Beruf?
Hemþireyim.
Ich bin Krankenschwester.
Baban ne iþ yapýyor?
Was macht dein Vater?
Babam mimar.
Mein Vater ist Architekt.
27
Türkçe
Almanca
Siz sekreter misiniz?
Sind Sie Sekretärin?
Hayýr, sekreter deðilim.
Muhasebeciyim.
Nein, ich bin keine Sekretärin.
Ich bin Finanzbeamtin.
Siz polis misiniz?
Sind Sie Polizist?
Evet, polisim.
Ja, ich bin Polizist.
KONUÞMA
Konversation
Bu kim?
Wer ist das?
Halam Ayþe.
Meine Tante Ayþe.
Onun mesleði ne?
Was ist sie von Beruf?
Onun mesleði hemþirelik.
Sie ist Krankenschwester von
Beruf.
28
Türkçe
Affedersiniz
Saat Kaç?
Almanca
Entschuldigung,
wieviel Uhr ist es?
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Affedersiniz saatiniz var mý?
Entschuldigen Sie, tragen Sie
eine Uhr?
Evet, var.
Ja.
Saat kaç?
Wie spät ist es?
Saat onu on geçiyor.
Es ist zehn nach zehn.
Teþekkür ederim.
Danke schön.
Bir þey deðil.
Bitte schön.
KONUÞMA
Konversation
Affedersiniz saat kaç?
Entschuldigen Sie bitte, wie
spät ist es?
Saat sekize çeyrek var.
Es ist Viertel vor acht.
Teþekkür ederim.
Danke schön.
Önemli deðil.
Nichts zu danken.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Saat kaç?
Wieviel Uhr ist es?
Saat dokuz.
Es ist neun Uhr.
Saat kaç?
Wieviel Uhr ist es?
Saat on ikiyi on geçiyor.
Es ist zehn nach zwölf.
29
Türkçe
Almanca
Saat kaç?
Wieviel Uhr ist es?
Saat biri çeyrek geçiyor.
Es ist Viertel nach eins.
Saat kaç?
Wie spät ist es?
Saat iki buçuk.
Es ist halb drei.
Saat kaç?
Wie spät ist es?
Saat dokuza yirmi beþ var.
Es ist fünf nach halb neun.
Saat kaç?
Wie spät ist es?
Saat on bire çeyrek var.
Es ist Viertel vor elf.
30
Türkçe
Muzun Kilosu
Kaç Lira?
Almanca
Wa s k o s t e t
ein Kilo Bananen?
KELÝMELER
Vokabeln
kayýsý
die Aprikose
havuç
die Möhre
viþne
die Sauerkirsche
muz
die Banane
patates
die Kartoffel
portakal
die Orange
domates
die Tomate
çilek
die Erdbeere
limon
die Zitrone
karpuz
die Wassermelone
þeftali
der Pfirsich
soðan
die Zwiebel
elma
der Apfel
turp
das Radieschen
kavun
die Honigmelone
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Buyurun beyefendi.
Ja, bitte mein Herr.
Meyve ve sebze almak istiyorum.
Ich möchte Obst und Gemüse
kaufen.
Meyvelerim ve sebzelerim çok
taze. Yeni geldi. Meyvelerden
Mein Obst und Gemüse ist sehr
frisch. Es ist neu gekommen.
31
Türkçe
Almanca
ne almak istiyorsunuz?
Welche Art von Obst möchten
Sie kaufen?
Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve
üç kilo þeftali almak istiyorum.
Fiyatlarý ne kadar?
Ich möchte ein Kilogramm
Bananen, zwei Kilo Trauben
und drei Kilo Pfirsiche kaufen.
Wieviel kosten sie?
Þeftali ve üzüm beþ yüz bin
lira. Muz ise bir milyon lira.
Die Pfirsiche und die Trauben
kosten fünfhundert türkische
Lira. Die Bananen eine Million
türkische Lira.
Muz kalsýn. Çünkü muz çok
pahalý. Peki patetes ve fasulyenin kilosu kaç lira?
Die Bananen lasse ich, denn
sie sind zu teuer. Und wieviel
kostet ein Kilo Kartoffeln und
Bohnen?
Patates iki yüz bin lira. Fasulye
ise beþ yüz bin lira.
Die Kartoffeln kosten zweihundert türkische Lira. Die Bohnen
kosten fünfhundert Lira.
Ýki kilo üzüm, üç kilo þeftali, iki
kilo patates ve bir kilo fasulye
verin lütfen!
Geben Sie mir bitte zwei Kilo
Trauben, drei Kilo Pfirsiche,
zwei Kilo Kartoffeln und ein
Kilo Bohnen.
Buyurun efendim.
Bitte schön, mein Herr.
Teþekkür ederim. Ýyi günler.
Danke schön. Einen schönen
Tag noch.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Dün ne yaptýn?
Was hast du gestern gemacht?
Pazara gittim.
Ich bin auf den Marktplatz
gegangen.
Ahmet dün öðleden sonra
pazara gitti mi?
Ist Ahmet gestern Nachmittag
auf den Marktplatz gegangen?
32
Türkçe
Almanca
Hayýr, gitmedi. O evde ders
çalýþtý.
Nein, ist er nicht. Er hat zu
Hause für die Schule gelernt.
Annen dün pazardan neler
satýn aldý?
Was hat deine Mutter gestern
vom Markt gekauft?
Annem pazardan bezelye, çilek
ve kabak satýn aldý.
Meine Mutter hat vom Markt
Erbsen, Erdbeeren und einen
Kürbis gekauft.
Fasulyenin kilosu kaç lira?
Wieviel kostet ein Kilogramm
Bohnen?
Fasulyenin kilosu beþ yüz bin lira.
Ein Kilo kostet fünfhundert Lira.
Meyvelerden ne almak istiyorsunuz?
Welches Obst möchtest du
kaufen?
Muz, þeftali ve elma almak
istiyorum.
Ich möchte Bananen, Pfirsiche
und Äpfel kaufen.
Kaç kilo elma istiyorsunuz?
Wieviel Kilo Äpfel möchten Sie
kaufen?
Üç kilo elma istiyorum.
Ich möchte drei Kilo Äpfel kaufen.
KONUÞMA
Konversation
Nereden geliyorsun?
Woher kommst du?
Pazardan geliyorum.
Ich komme vom Markt.
Ne aldýn?
Was hast du gekauft?
2 kilo domates, biber, erik ve
elma aldým.
Ich habe zwei Kilo Tomaten, Paprika, Pflaumen und Äpfel gekauft.
Kaç lira ödedin?
Wieviel Geld hast du gezahlt?
5 milyon lira.
Fünf Millionen Lira.
33
Türkçe
Pe y n i r
Almak
Ýstiyorum
Almanca
Ich möchte
Käse kaufen
KELÝMELER
Vokabeln
ekmek
das Brot
yumurta
das Ei
kahve
der Kaffee
peynir
der Käse
süt
die Milch
meyve suyu
der Fruchtsaft
tereyaðý
die Butter
zeytin
die Olive
yoðurt
der Joghurt
bisküvi
der Keks
tuz
der Salz
kola
die Cola
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Günaydýn efendim yardýmcý
olabilir miyim?
Guten Morgen, wie kann ich
Ihnen helfen?
3 ekmek, 1 kutu konserve, 1
kilo et ve portakal suyu almak
istiyorum.
Ich möchte drei Brote, eine
Konservendose, ein Kilo Fleisch
und Orangensaft kaufen.
Ekmek, et ve portakal suyu
var. Ama konserve yok.
Es gibt Brot, Fleisch und
Orangensaft. Aber Konservendosen haben wir nicht.
34
Türkçe
Almanca
Ekmek et ve portakal suyu alabilir miyim?
Kann ich Brot, Fleisch und
Orangensaft kaufen?
Buyurun efendim. Hepsi burada.
Ja, bitte. Hier haben Sie alles.
Unuttum. Süt ve peynir de alabilir miyim?
Das habe ich noch vergessen.
Kann ich auch Milch und Käse
kaufen?
Süt var ama peynir taze deðil.
Milch haben wir, aber der Käse
ist nicht frisch.
Öyleyse peynir kalsýn.
Also dann lasse ich den Käse.
Buyurun 1 kutu süt.
Hier bitte, eine Flasche Milch.
Teþekkür ederim. Borcum ne
kadar?
Danke schön. Wieviel muss ich
zahlen?
Hepsi beþ milyon lira.
Insgesamt fünf Millionen Lira.
Buyurun lütfen!
Hier bitte!
Yine bekleriz. Görüþmek üzere.
Auf Wiedersehen!
ÖRNEKLEME
Beispiele
Bir kilo zeytin almak istiyorum.
Ich möchte ein Kilo Oliven
kaufen.
Buyurun, bir kilo zeytin.
Hier, bitte. Ein Kilo Oliven.
Peynir taze mi?
Ist der Käse frisch?
Evet, taze.
Ja, er ist frisch.
Bal var mý?
Gibt es Honig?
Hayýr, yok.
Nein, den gibt es nicht.
35
Türkçe
Almanca
Reçel kaç lira?
Wieviel kostet die Konfitüre?
Reçel bir milyon lira.
Die Konfitüre
Million Lira.
kostet
eine
KONUÞMA
Konversation
Marketten bir þeye ihtiyacýnýz
var mý?
Brauchen Sie etwas aus dem
Markt?
Evet 2 kilo peynire ihtiyacým
var.
Ja,
ich
brauche
Kilogramm Käse.
Baþka bir þeye ihtiyacýnýz var
mý?
Brauchen Sie noch etwas
(anderes)?
Hayýr, sadece 2 kilo peynire
ihtiyacým var.
Nein, ich brauche nur zwei
Kilogramm Käse.
36
zwei
Türkçe
Bugün Mönüde
N e Va r ?
Almanca
Wa s g i b t
es heute zu essen?
KELÝMELER
Vokabeln
patates
die Kartoffel
tavuk
das Hähnchen
pilâv
der Reis
tatlý
die Süßspeise
dolma
die Füllung, gefüllte Paprika
salata
der Salat
çay
der Tee
makarna
die Nudel
çorba
die Suppe
balýk
der Fisch
kebap
der Kebab
kek
der Kuchen
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Erkan Bey sabah erken kalktý.
Önce elini ve yüzünü yýkadý.
Herr Erkan ist am Morgen früh
aufgestanden. Zuerst hat er
seine Hände und sein Gesicht
gewaschen.
Sonra güzel bir kahvaltý yaptý.
Kahvaltýda peynir, rafadan
yumurta, bal ve tereyaðý vardý.
Danach hat er gut gefrühstückt. Zum Frühstück gab es
Käse, gekochte Eier, Honig
und Butter.
37
Türkçe
Almanca
Erkan Bey kahvaltýdan sonra
iþe gitmek için evden çýktý.
Herr Erkan ist nach dem
Frühstück aus dem Haus gegangen, um zur Arbeit zu gehen.
Öðle yemeði için arkadaþý Halil
Beyle lokantaya gitti. Yemeði
Erkan Bey ýsmarladý. Döner ve
salata yediler.
Für das Mittagessen ist er mit
seinem Freund Herrn Halil ins
Restaurant gegangen. Herr
Erkan hat bezahlt. Sie haben
Döner und Salat gegessen.
Erkan Bey akþam iþten eve geç
döndü. Hanýmý akþam yemeði
için tavuk çorbasý, balýk, salata
ve makarna hazýrladý.
Herr Erkan ist am Abend von
seiner Arbeit erst spät nach
Hause gegangen. Seine Frau
hat zum Abendessen Hühnersuppe, Fisch, Salat und Nudeln
vorbereitet.
Erkan Bey yemekten sonra çay
içti ve ailesi ile televizyon
seyretti.
Herr Erkan hat nach dem Essen
Tee getrunken und mit seiner
Familie ferngesehen.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Bugün öðle yemeðini nerede
yiyeceksin?
Wo wirst du heute zu Mittag
essen?
Öðle yemeðini lokantada yiyeceðim.
Ich werde im Restaurant zu
Mittag essen.
Kahvaltýda ne yedin?
Was hast du zum Frühstück
gegessen?
Yumurta, reçel, zeytin ve
poðaça.
Ei, Konfitüre,
Brötchen.
Yemeklerden neler var?
Was gibt es zu essen?
Çorba, patlýcan kebabý ve pilâv.
Suppe, Auberginen-Kebab und
Reis.
38
Oliven
und
Türkçe
Almanca
Döneri nasýl buldun?
Wie findest du den Döner?
Döneri harika buldum.
Den Döner finde ich super.
Etli pilâvý beðendin mi?
Gefällt dir
Fleisch?
Evet, çok beðendim.
Ja, sehr!
KONUÞMA
der
Reis
mit
Konversation
Ýyi günler.
Guten Tag
Ýyi günler. Ýçeceklerden ne
var?
Guten Tag. Was gibt es zu
trinken?
Kola, limonata ve ayran var.
Cola, Limonade und Ayran.
Ayran lütfen.
Ayran bitte.
Buyurun beyefendi.
Bitte sehr.
39
Türkçe
Ceketin
Fiyatý
Ne Kadar?
Almanca
Wieviel
kostet
die Jacke?
KELÝMELER
Vokabeln
kravat
die Krawatte
saat
die Uhr
ayakkabý
der Schuh, e
ceket
die Jacke
pantolon
die Hose
çorap
der Socken
elbise
das Kleid
gömlek
das Hemd
palto
der Mantel
þapka
der Hut
kemer
der Gürtel
yüzük
der Ring
bilezik
das Armband
gerdanlýk
die Halskette
kazak
der Pullover
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Buyurun hanýmefendi. Hoþ geldiniz.
Bitte meine Dame. Willkommen.
40
Türkçe
Almanca
Hoþ bulduk. Bir gömlek almak
istiyorum.
Danke sehr. Ich möchte ein
Hemd kaufen.
Nasýl bir gömlek istiyorsunuz?
Was für ein Hemd möchten
Sie?
Kýsa kollu, mavi renkli bir gömlek istiyorum.
Ich möchte ein blaues Hemd
mit kurzen Ärmeln.
Kaç numara giyiyorsunuz?
Welche Größe passt Ihnen?
Ýki numara giyiyorum.
Ich trage Größe zwei.
Fiyatý ne kadar?
Wieviel kostet das?
Sekiz milyon lira.
Acht Millionen türkische Lira.
Çok pahalý deðil mi? Ýndirim
yapamaz mýsýnýz?
Ist das nicht zu teuer? Können
Sie das nicht reduzieren?
En son yedi milyon lira olur.
Ich überlasse es Ihnen als
endgültiges Angebot für sieben
Millionen.
Teþekkürler. Buyurun ücretiniz.
Danke schön. Bitte sehr.
Ýyi günlerde kullanýnýz.
Das Geld.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Ne almak istiyorsunuz?
Was möchten Sie kaufen?
Pantolon almak istiyorum.
Ich möchte eine Hose kaufen.
Kaç numara gömlek giyiyorsunuz?
Welche Größe passt Ihnen?
Ýki numara gömlek giyiyorum.
Ich trage Größe zwei.
Ceketin fiyatý ne kadar?
Wieviel kostet die Jacke?
41
Türkçe
Almanca
Ceketin fiyatý yirmi milyon lira
Der Preis der Jacke ist 7
Millionen Lira.
Ayakkabý kaç lira?
Wieviel kosten die Schuhe?
Ayakkabý 10.000.000 Lira.
Die
Schuhe
10.000.000 Lira.
KONUÞMA
kosten
Konversation
Buyurun efendim.
Ja bitte.
Pantolon almak istiyorum.
Ich möchte eine Hose kaufen.
Kaç beden giyiyorsunuz?
Welche Größe passt Ihnen?
42 beden giyiyorum.
Ich habe die Größe 42.
Ne renk istersiniz?
Welche Farbe möchten Sie?
Lâcivert isterim.
Ich möchte dunkelblau.
Buyurun efendim.
Bitte.
Fiyatý kaç lira?
Wie hoch ist der Preis?
10 milyon lira.
10 Millionen Lira.
42
Türkçe
Hangi
Renklerden
Hoþlanýyorsunuz?
Almanca
We l c h e
Fa r b e n
haben Sie gern?
KELÝMELER
Vokabeln
lâcivert
dunkelblau
turuncu
orange
kýrmýzý
rot
mor
violett
sarý
gelb
beyaz
weiß
bordo
weinrot
yeþil
grün
siyah
schwarz
kahverengi
braun
mavi
blau
pembe
rosa
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Bu güzel bir etek.
Das ist ein schöner Rock.
Beðendin mi?
Gefällt er dir?
Evet, çok hoþuma gitti. Mavi
renkten çok hoþlanýrým. Sen
hangi renklerden hoþlanýyorsun?
Ja, sehr. Blau gefällt mir sehr.
Welche Farben hast du gern?
43
Türkçe
Almanca
Kýrmýzý ve siyahtan hoþlanýyorum. Pembe ve yeþil renkler
ise hoþuma gitmiyor.
Ich hab rot und schwarz gern.
Rosa und grün gefallen mir
nicht.
Ben mavi ve yeþili seviyorum.
Siyah renkten nefret ediyorum.
Ich mag blau und
Schwarz hasse ich.
ÖRNEKLEME
grün.
Beispiele
Hangi renkten hoþlanýyorsunuz?
Welche Farbe magst du?
Mavi renkten hoþlanýyorum.
Ich mag blau.
Hangi renk daha güzel?
Welche Farbe ist schöner?
Lâcivert renk daha güzel.
Dunkelblau ist schöner.
Bugün üzerindeki gömleðin
rengi ne?
Welche Farbe hat das Hemd,
das du heute trägst?
Yeþil.
Grün.
Hangi rengi sevmiyorsunuz?
Welche Farbe magst du nicht?
Siyah rengi sevmiyorum.
Schwarz mag ich nicht.
Hangi renkten nefret ediyorsunuz?
Welche Farbe hasst du?
Turuncu renkten nefret ediyorum.
Ich hasse orange.
KONUÞMA
Affedersiniz mavi renk etek var
mý?
44
Konversation
Entschuldigung, haben
einen blauen Rock?
Sie
Türkçe
Almanca
Evet, var.
Ja, wir haben einen blauen
Rock.
Kaliteli mi?
Hat er eine gute Qualität?
Evet, kaliteli bir etek.
Ja, es ist ein qualitativ hochwertiger Rock.
Fiyatý ne kadar?
Wieviel kostet er?
Fiyatý 15 milyon lira.
Er kostet 15 Millionen Lira.
Çok pahalý, alamayacaðým.
Hayýrlý iþler.
Zu teuer. Ich kann ihn nicht
kaufen. Einen schönen Tag.
Teþekkür ederim efendim. Yine
bekleriz.
Danke schön. Auf Wiedersehen.
45
Türkçe
Nerelisiniz?
KELÝMELER
Almanca
Wo h e r k o m m e n S i e ?
Vokabeln
Türkiye (Ankara)
Türkei (Ankara)
Fransa (Paris)
Frankreich (Paris)
Ýspanya (Madrit)
Spanien (Madrid)
Amerika (Washington)
Amerika (Washington)
Almanya (Berlin)
Deutschland (Berlin)
Çin (Pekin)
China (Peking)
Ýngiltere (Londra)
England (London)
Rusya (Moskova)
Russland (Moskau)
Hindistan (Yeni Delhi)
Indien (Delhi)
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
BENÝM SINIFIM
Meine Klasse
Benim adým Mahmut.
Ich heiße Mahmut.
Türk’üm, Ýstanbulluyum.
Ich bin Türke, komme aus
Istanbul.
Bükreþ Uluslar Arasý Türk
Kolejinde okuyorum.
Ich studiere auf der Internationalen Türkischen Höheren
schule Bukarest.
Annem, babam ve ben Bükreþ’te yaþýyoruz.
Meine Mutter, mein Vater und
ich leben in Bukarest.
Babam Türkiye Cumhuriyeti
Bükreþ Büyük Elçiliðinde çalýþýyor.
Mein Vater arbeitet auf dem
türkischen Generalkonsulat in
Bukarest.
46
Türkçe
Almanca
Annem çalýþmýyor. O ev hanýmýdýr.
Meine Mutter arbeitet nicht.
Sie ist Hausfrau.
Bizim sýnýftaki öðrenciler çok
ilginç.
Die Schüler in unserer Klasse
sind sehr interessant.
Hans Almanyalýdýr.
Hans ist Deutscher.
Futbol oynamayý çok sever.
Er spielt sehr gerne Fußball.
Andrey Rusyalýdýr.
Andrey ist Russe.
O çok güzel resim çizer.
Er malt sehr gut.
Michel Fransýzdýr.
Michel ist Franzose.
Çok güzel piyano çalar.
Er spielt sehr gut Klavier.
Pablo Ýtalyan’dýr.
Pablo ist Italiener.
Çok güzel þarký söyler.
Er singt sehr schön.
Ben çok kitap okurum.
Ich lese sehr viel Bücher.
Müzik dinlerim.
Ich höre Musik.
Hafta sonu arkadaþlarýmla futbol oynarým.
Am Wochenende spiele ich mit
meinen Freunden Fußball.
Galatasaray futbol takýmýný
tutuyorum.
Ich bin Fan der Fußballmannschaft Galatasaray.
Gördüðünüz gibi bizim sýnýf
çok ilginçtir.
Wie Sie sehen, ist unsere
Klasse sehr interessant.
Bizim sýnýfta herkes birbirini
çok sever.
In unserer Klasse lieben sich
alle sehr.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Nerelisin?
Woher kommen Sie?
Türkiyeliyim.
Ich bin Türke.
Nerede oturuyorsun?
Wo wohnst du?
47
Türkçe
Almanca
Ýstanbul’da oturuyorum.
Ich wohne in Istanbul.
Türkiye’nin baþkenti neresidir?
Was ist die Hauptstadt der
Türkei?
Türkiye’nin baþkenti Ankara’dýr.
Die Hauptstadt der Türkei ist
Ankara.
Nerede doðdunuz?
Wo sind Sie geboren?
Bursa’da doðdum.
Ich bin in Bursa geboren.
Ýtalya’nýn baþkenti Bükreþ mi?
Ist Bukarest die Hauptstadt
von Italien?
Hayýr, Bükreþ deðil Roma.
Nein, nicht Bukarest, sondern
Rom.
Hangi ülkede yaþýyorsunuz?
In welchem Land wohnen Sie?
Almanya’da yaþýyorum.
Ich wohne in Deutschland.
KONUÞMA
Konversation
Adýnýz ve soyadýnýz?
Ihr Name und Nachname?
Andrey BARAÞKÝN.
Andrey Barasghkin.
Nerelisiniz?
Woher kommen Sie?
Rusyalýyým.
Ich bin Russe.
Rusya’nýn baþkenti Kiev mi?
Ist die Hauptstadt
Russland Kiew?
Hayýr, Kiev deðil Moskova.
Nein, nicht Kiew, sondern
Moskau.
Nerede oturuyorsunuz?
Wo wohnen Sie?
Petersburg’ta oturuyorum.
Ich wohne in St. Petersburg.
Tanýþtýðýmýza memnun oldum.
Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben?
48
von
Türkçe
Hangi Dili
Ko n u þ u y o r s u n u z ?
KELÝMELER
Almanca
We l c h e S p r a c h e
sprechen Sie?
Vokabeln
Türk (Türkçe)
Türke (Türkisch)
Fransýz (Fransýzca)
Franzose (Französisch)
Ýspanyol (Ýspanyolca)
Spanier (Spanisch)
Ýngiliz (Ýngilizce)
Engländer (Englisch)
Alman (Almanca)
Deutscher (Deutsch)
Çin (Çince)
Chinese (Chinesisch)
Amerikan (Ýngilizce)
Amerikaner (Englisch)
Rus (Rusça)
Russe (Russisch)
Hint (Hintçe)
Inder (Indisch)
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Bugün okulda çok ilginç bir
konu iþledik.
Heute haben wir in der Schule
ein sehr interessantes Thema
durchgenommen.
Hangi konuyu iþlediniz?
Welches Thema
durchgenommen?
Devletler ve diller. Dünyada kaç
dil olduðunu biliyor musun?
Länder und Sprachen. Weißt
du, wieviel Sprachen es auf
der Welt gibt?
Hayýr, bilmiyorum.
Nein, das weiß ich nicht.
Kaç dil var?
Wie viele Sprachen gibt es?
habt
ihr
49
Türkçe
Almanca
2800 dil var.
2800 Sprachen.
Peki kaç tane ülke olduðunu
biliyor musun?
Und weißt du, wie viele Länder
es gibt?
Hayýr, bilmiyorum.
Nein, das weiß ich nicht.
Dünyada 188 ülke var.
Es gibt 188 Länder auf der
Welt.
188 ülke mi? Çok ilginç.
188 Länder? Sehr interessant.
Ýspanyollar hangi dili konuþuyorlar?
Welche Sprache
Spanier?
Tabi ki Ýspanyolca.
Natürlich Spanisch.
Peki Ruslar?
Und Russen.
Rusça konuþurlar.
Sie sprechen Russisch.
Pakistanlýlar
konuþurlar?
hangi
Bunu bilmeyecek
Pakistanca.
ne
dili
Welche Sprache
Pakistaner?
sprechen
sprechen
var.
Das ist nicht schwer zu wissen. Pakistanisch.
Maalesef bilemedin. Pakistanlýlar Urduca konuþuyorlar.
Leider
ist
das
falsch.
Pakistaner sprechen Urdu.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Nerelisiniz?
Woher kommen Sie?
Türkiyeliyim.
Ich komme aus der Türkei.
Türk müsünüz?
Sind Sie Türke?
Evet, Türk’üm.
Ja, ich bin Türke.
Hangi dili konuþuyorsunuz?
Welche Sprache sprechen Sie?
50
Türkçe
Almanca
Türkçe konuþuyorum.
Ich spreche Türkisch.
Yabancý dil biliyor musunuz?
Sprechen
Sie
Fremdsprache?
Evet, Ýngilizce biliyorum.
Ja, ich kann Englisch.
KONUÞMA
eine
Konversation
Ýsminiz ne?
Wie heißen Sie?
Ýsmim Serkan.
Ich heiße Serkan.
Nerede oturuyorsunuz?
Wo wohnen Sie?
Bursa’da.
In Bursa.
Hangi dili konuþuyorsunuz?
Welche Sprache sprechen Sie?
Türkçe konuþuyorum.
Ich spreche Türkisch.
Boþ zamanlarýnýzda ne yaparsýnýz?
Was machen Sie in Ihrer
Freizeit?
Futbol oynarým, müzik dinlerim, kitap okurum.
Ich spiele Fußball, höre Musik,
lese Buch.
51
Türkçe
Bugün
Hava Nasýl?
Almanca
Wie ist das
We t t e r h e u t e ?
KELÝMELER
Vokabeln
yaðmurlu
regnerisch
buzlu
eisgekühlt
serin
kühl
þimþek
Blitz
karlý
verschneit
soðuk
kalt
bulutlu
wolkig
sisli
neblig
güneþli
sonnig
sýcak
heiß
rüzgârlý
windig
kaygan
glatt, glitschig
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Alo Hülya, Ben Ahmet. Nasýlsýn?
Hallo Hülya. ich bin's, Ahmet.
Wie geht es dir?
Teþekkür ederim, iyiyim. Sen
nasýlsýn?
Danke schön, mir geht es gut.
Wie geht es dir?
Ben de iyiyim. Neredesin?
Mir geht es auch gut. Wo bist
du?
Erzurum’da tatildeyim.
Ich bin in Erzurum, im Urlaub.
Erzurum da hava nasýl?
Wie ist das Wetter in Erzurum?
Hava çok soðuk ve karlý.
Das Wetter ist sehr kalt und
verschneit.
Kayak yapýyor musun?
Fährst du Ski?
52
Türkçe
Almanca
Evet,
Palandöken
kayak
merkezinde kayak yapýyorum.
Sen neredesin?
Ja, ich fahre im PalandökenSkizentrum Ski. Wo bist du?
Ben de Antalya’da tatildeyim...
Ich bin in Antalya im Urlaub.
Orada hava nasýl?
Wie ist das Wetter dort?
Çok güzel. Ara sýra denize giriyorum.
Sehr schön. Ab und zu gehe
ich ins Meer.
Sýcaklýk kaç derece?
Wieviel Grad hat es dort?
32 derece.
32 Grad.
Orada kaç derece?
Wieviel Grad hat es bei dir?
Sýfýrýn altýnda 8 derece. O
kadar soðuk ki dün gece kedimiz öldü.
Wir haben minus 8 Grad. Es ist
so kalt, dass gestern Nacht
unsere Katze gestorben ist.
Yaa! Çok üzüldüm. Ýyi tatiller.
Wirklich!? Das ist aber
bedauerlich. Guten Urlaub!
Sana da iyi tatiller.
Ich wünsche dir auch einen
guten Urlaub.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Ýzmir’de hava nasýl?
Wie ist das Wetter in Izmir?
Ýzmir’de hava çok güzel.
In Izmir ist das Wetter sehr
schön.
Orada hava açýk mý?
Ist das Wetter dort klar?
Evet, hava açýk.
Ja, es ist klar.
Ankara’da sýcaklýk kaç derece?
Wieviel Grad hat es in Ankara?
Ankara’da sýcaklýk 15 derece?
In Ankara haben wir 15 Grad.
Ýstanbul’da hava nasýl?
Wie ist das Wetter in Istanbul?
Ýstanbul’da hava yaðmurlu.
In Istanbul ist das Wetter
regnerisch.
53
Türkçe
Affedersiniz
Hastahane Nerede?
OKUMA - DÝNLEME
Almanca
Entschuldigen Sie,
wo ist das
Krankenhaus?
Lesen und hören
HASTAHANE NEREDE?
WO IST DAS KRANKENHAUS?
Affedersiniz, buralarda hastahane var mý?
Entschuldigen Sie bitte, gibt es
hier ein Krankenhaus?
Evet var.
Ja, es gibt eins.
Nasýl gidebilirim? Tarif eder
misiniz?
Wie kann ich dort hingehen?
Können Sie mir den Weg
zeigen?
Çok kolay. Bu caddeden doðru
yürüyün. Bankadan saða dönün. Az ileride Ufuk Kolejini
göreceksin. Hastahane kolejin
arkasýnda.
Ganz leicht. Gehen Sie die
Straße geradeaus. Gehen Sie
rechts an der Bank vorbei.
Dann sehen Sie schon das
Ufuk College. Das Krankenhaus
ist hinter dieser Schule.
Peki yakýnlarda eczahane de
var mý acaba?
Und gibt es in der Nähe eine
Apotheke?
Eczahane çok. Ama en yakýn
eczahane 300 metre ileride.
Menekþe pasajýnýn altýnda.
Es gibt viele Apotheken. Aber
die nächste ist in 300 m
Entfernung. Unter der Menekþe
Passage.
Yardýmýnýz için teþekkürler.
Danke für Ihre Hilfe.
Rica ederim. Önemli deðil.
Bitte. Nichts zu danken.
X
54
Türkçe
Almanca
ÖRNEKLEME
Beispiele
Affedersiniz, postahane nerede?
Entschuldigen Sie, wo ist die
Post?
Süpermarketin yanýnda.
Neben dem Supermarkt.
Affedersiniz hastahane nerede?
Entschuldigen Sie, wo ist das
Krankenhaus?
Hastahane 100 metre ileride.
Bankanýn karþýsýnda.
Es ist 100 m von hier entfernt.
Gegenüber der Bank.
Yakýnlarda manav var mý?
Gibt es in der Nähe einen
Obsthändler?
Evet, var.
Ja, es gibt einen.
Tarif eder misiniz?
Können Sie mir den Weg
zeigen?
Iþýklardan saða dönün. Halk
pazarýnýn içinde.
Gehen Sie an den Ampeln
rechts in den Markt.
Kent sinemasý nerede?
Wo ist das Stadt-Kino?
Alýþveriþ merkezinin içinde.
In dem Einkaufszentrum.
Nasýl gidebilirim?
Wie komme ich dorthin?
15 numaralý otobüse binin. 3.
durakta inin alýþveriþ merkezi
karþýda.
Steigen Sie in den Bus
Nummer 15 ein. Steigen Sie an
der 3. Haltestelle aus, das
Einkaufszentrum
steht
gegenüber.
55
Türkçe
Ders Saat
Kaçta Baþlýyor?
Almanca
Wa n n f ä n g t
der Unterricht an?
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Tarkan her akþam saat sekizden ona kadar ders çalýþýr.
Tarkan lernt jeden Abend von 8
Uhr bis 10 Uhr für die Schule.
Her gece on birde yatar.
Er geht jeden Abend um 11 Uhr
ins Bett.
Yatmadan önce 15 dakika
Türkçe roman okur.
Bevor er schläft, liest er 15 Minuten
lang einen türkischen Roman.
Saati altý buçuða kurar.
Die Uhr stellt er auf halb
sieben.
Güzel bir uykudan sonra saatin
çalmasýyla uyanýr.
Nach einem guten Schlaf
wacht er durch das Klingeln
des Weckers auf.
Ancak yataktan kalkmak istemez.
Aber er möchte nicht aus dem
Bett.
5-10 dakika yatakta oyalanýr.
5-10 Minuten bleibt er noch im
Bett.
Yediye çeyrek kala yataktan
kalkar.
Viertel vor sieben geht er aus
dem Bett.
Sonra lâvaboya gider ve elini
yüzünü yýkar.
Danach
geht
er
zum
Waschbecken und wäscht
seine Hände und sein Gesicht.
Yedide annesinin hazýrladýðý bol
enerjili kahvaltýyý nazlanarak
yer.
Um sieben Uhr isst er unwillig
das Frühstück, das ihm seine
Mutter vorbereitet hat.
Yediyi çeyrek geçe kahvaltýyý
bitirir.
Viertel nach sieben hört er auf
zu frühstücken.
56
Türkçe
Almanca
Diþlerini fýrçalar.
Er putzt seine Zähne.
Yedi buçuða kadar okul eþyalarýný hazýrlar.
Bis halb acht bereitet er seine
Schulsachen vor.
Sekize yirmi kala evden çýkar.
Zwanzig vor acht geht er aus
dem Haus.
Sekize çeyrek kala otobüs
duraðýnda olur.
Viertel vor acht ist er an der
Haltestelle.
Aþaðý yukarý her gün sekize on
kala okul servisi gelir.
Der Schulbus kommt fast
immer um zehn vor acht.
Etrafý seyrederek okula sekizi
çeyrek geçe varýr.
Die Umgebung betrachtend
kommt er Viertel nach acht in
der Schule an.
Sabah töreninden sonra saat
sekiz buçukta büyük maraton,
yani dersler baþlar.
Nach der Morgenzeremonie
fängt der große Wettlauf, also
der Unterricht an.
Bu maraton saat üçe kadar
sürer.
Dieser Wettlauf dauert bis
15.00 Uhr an.
Yorgun bir savaþçý gibi üçte
tekrar eve döner.
Nach 15.00 Uhr geht er wieder
wie ein müder Krieger nach
Hause.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Arkadaþlarýn ne zaman gelecek?
Wann kommen deine Freunde?
Üçe çeyrek kala gelecekler.
Viertel vor drei kommen sie.
Tren Haydarpaþa’dan ne zaman
hareket edecek?
Um wieviel Uhr wird der Zug
von Haydarpaþa abfahren?
Tren, Haydarpaþa’dan dörde
çeyrek kala hareket edecek.
Der Zug wird von Haydarpaþa um
Viertel vor vier abfahran.
57
Türkçe
Almanca
Film saat kaçta baþlayacak?
Um wieviel Uhr fängt der Film
an?
Film saat ikide baþlayacak.
Der Film fängt um halb neun an.
Ders saat kaçta baþlayacak?
Um wieviel Uhr fängt der
Unterricht an?
Ders saat
baþlayacak.
Der Unterricht
08:30 Uhr an.
sekiz
buçukta
fängt
um
Uçak ne zaman kalkacak?
Wann fliegt das Flugzeug ab?
Uçak saat ikide kalkacak.
Es fliegt um zwei Uhr ab.
KONUÞMA
Konversation
Galatasaray’ýn maçý saat kaçta
baþlayacak?
Um wieviel Uhr fängt das Spiel
von Galatasaray an?
Saat dokuz buçukta baþlayacak.
Es fängt um halb zehn an.
Saat dokuz buçukta mý?
Hemen eve gitmek zorundayým.
Um halb zehn? Ich muss
sofort nach Hause.
Niçin?
Warum?
Çünkü, saat dokuz.
Es ist ja neun Uhr.
58
Türkçe
Ku l a k l a r ý m ý z
N e Ý þ e Ya r a r ?
Almanca
Wo z u n ü t z e n
unsere Ohren?
KELÝMELER
Vokabeln
diþ
der Zahn
aðýz
der Mund
yüz
das Gesicht
baþ
der Kopf
dudak
die Lippe
göz
das Auge
burun
die Nase
bacak
das Bein
týrnak
der Nagel
kulak
das Ohr
parmak
der Finger
kol
der Arm
saç
das Haar
ayak
der Fuß
kirpik
die Wimper
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Merhaba Merve, nasýlsýn?
Hallo Merve, wie geht es dir?
Teþekkür ederim, iyiyim.
Danke, mir geht es gut.
59
Türkçe
Almanca
Dersler nasýl gidiyor?
Was macht die Schule?
Çok iyi gidiyor.
Sehr gut.
En çok hangi dersi seviyorsun?
Welches Fach hast du am liebsten?
En çok biyoloji dersini seviyorum.
Am liebsten habe ich Biologie.
Niçin?
Warum?
Çünkü bu derste organlarýmý
yakýndan tanýyorum.
Weil ich in diesem Fach meine
Körperteile näher kennen lerne.
Sence en önemli organýmýz
hangisi?
Welches Körperteil ist deiner
Meinung nach das wichtigste?
Bence bu soru doðru deðil.
Çünkü her organýn ayrý ayrý
görevleri var.
Meiner Meinung nach ist diese
Frage nicht richtig, weil alle
Körperteile
verschiedene
Aufgaben haben.
Gerçekten öyle. Ne burnumuzu
kulaðýmýza, ne de gözümüzü
elimize tercih edebiliriz. Hepsinin yeri ayrý.
Das stimmt. Wir können weder
unsere Nase unserem Ohr,
noch unser Auge unserer Hand
vorziehen. Alle haben eine
andere Aufgabe.
Dün dersimizde kulaðýmýzý
tanýdýk. Kulaðýn yapýsý ve çalýþmasý karþýsýnda hayretler
içinde kaldým.
Gestern
haben
wir
im
Unterricht unser Ohr kennen
gelernt. Die Form des Ohres
und die Funktion haben mich
sehr erstaunt.
Biyoloji dersine hiç bu açýdan
bakmamýþtým. Çok teþekkür
ederim.
So hatte ich mir das noch nie
gedacht. Vielen Dank.
60
Türkçe
ÖRNEKLEME
Almanca
Beispiele
O yazýyý okuyabilir misin?
Kannst du die Schrift dort lesen?
Hayýr, okuyamam. Çünkü ben
uzaðý göremiyorum.
Nein, das kann ich nicht lesen,
denn ich bin kurzsichtig.
Niçin futbol oynamýyorsun?
Warum spielst
Fußball?
Çünkü, geçen hafta ayaðým
burkuldu.
Weil ich letzte Woche mein
Bein verrenkt habe.
Kulaklarýmýz ne iþe yarar?
Wozu dienen unsere Ohren?
Kulaklarýmýz duymamýza yarar.
Unsere Ohren dienen zum
Hören.
KONUÞMA
Konversation
du
Kulak ne iþe yarar?
Wozu dient das Ohr?
Kulak iþitmemize yarar.
Mit dem Ohr hört man.
Nerededir?
Wo ist es?
Baþýmýzdadýr.
Am Kopf.
nicht
61
Türkçe
Ne
Zamandan
Beri Hastasýnýz?
KELÝMELER
Almanca
Seit
wann sind
Sie krank?
Vokabeln
baþ aðýrýsý
die Kopfschmerzen
mide aðrýsý
die Magenschmerzen
nezle
der Schnupfen
öksürük
der Husten
diþ aðrýsý
die Zahnschmerzen
kýzamýk
die Masern
yara
die Wunde
göz aðrýsý
die Augenschmerzen
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
DÝÞÇÝDE
BEIM ZAHNARZT
Buyurun. Hoþ geldiniz.
Ja bitte. Willkommen.
Hoþ bulduk doktor bey.
Danke, Herr Doktor.
Neyiniz var?
Was fehlt Ihnen?
Akþamdan beri diþim aðrýyor.
Seit gestern Abend schmerzt
mein Zahn.
Hýmm! Diþiniz çürük, dolgu
yapmalýyýz.
Hmm. Ihr Zahn ist faul, wir
müssen eine Füllung machen.
Tedavi kaç gün sürer?
Wieviel Tage
Behandlung?
Ýki gün sürer.
Es dauert zwei Tage.
Ücreti ne kadar olur?
Was kostet das?
62
dauert
die
Türkçe
Almanca
10 milyon lira.
10 Millionen Lira.
Teþekkür ederim.
Danke schön.
Geçmiþ olsun.
Gute Besserung!
ÖRNEKLEME
Beispiele
Neyiniz var?
Was fehlt Ihnen?
Baþým aðrýyor.
Ich habe Kopfschmerzen.
Kendinizi nasýl hissediyorsunuz?
Wie fühlen Sie sich?
Kendimi kötü hissediyorum.
Ich fühle mich schlecht.
Tedavi kaç gün sürer?
Wie lange dauert die Behandlung?
Tedavi iki gün sürer?
Die Behandlung dauert zwei Tage.
Muayene ücreti ne kadar?
Was kostet die Untersuchung?
10 milyon lira.
10 Millionen Lira.
Ne zamandan beri baþýnýz
aðrýyor?
Seit wann schmerzt Ihr Kopf?
Dünden beri baþým aðrýyor.
Seit gestern schmerzt mein Kopf.
KONUÞMA
Konversation
Bugün kendinizi nasýl hissediyorsunuz?
Wie fühlen Sie sich heute?
Çok kötü hissediyorum. Ýki
saatten beri baþým aðrýyor.
Ich fühle mich sehr schlecht.
Seit zwei Stunden schmerzt
mein Kopf.
Neden olabilir?
Was ist wohl der Grund?
Akþam çok geç uyudum.
Am Abend bin ich sehr spät
eingeschlafen.
63
Türkçe
Hayvanat
Bahçesine Gidelim
Almanca
Gehen wir ins Zoo?
KELÝMELER
Vokabeln
keçi
die Ziege
örümcek
die Spinne
karýnca
die Ameise
fare
die Maus
tavþan
der Hase
kurbaða
der Frosch
inek
die Kuh
deve
das Kamel
fil
der Elefant
yýlan
die Schlange
arý
die Biene
geyik
der Hirsch
penguen
der Pinguin
güvercin
die Taube
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
Hayvanlar çok ilginç, deðil mi
Ayþe?
Die Tiere sind sehr interessant,
nicht wahr, Ayþe?
Gerçekten çok ilginç. Her türlü
hayvan var burada.
Ja, wirklich sehr interessant.
Hier gibt es alle Arten von
Tieren.
64
Türkçe
Almanca
Önce evcil hayvanlar bölümünü
gezelim.
Sehen wir uns zuerst die
Abteilung der Haustiere an.
Bu bölümde hangi hayvanlar
var?
Welche Tiere gibt es in dieser
Abteilung?
Burada inek, at, tavuk, ördek,
eþek, manda gibi hayvanlar
var.
Hier gibt es Tiere wie Kühe,
Pferde, Hühner, Enten, Esel
und Büffel.
Aaa! Çok ilginç mandalar
suyun içinde yatýyorlar.
Ohh, wie interessant. Die
Büffel liegen im Wasser.
Þimdi de vahþî hayvanlarý
görelim.
Sehen wir uns
Wildtiere an.
Aslan çok tehlikeli ve korkunç
görünüyor.
Der Löwe sieht sehr gefährlich
und furchterregend aus.
Timsaha bak! Diþleri çok
keskin. Çok vahþî bir hayvan.
Tilkiyi gördün mü? Nasýl da
kurnaz kurnaz oturuyor.
Schau mal das Krokodil! Seine
Zähne sind sehr scharf. Es ist
ein sehr wildes Tier. Hast du
den Fuchs gesehen? Wie
schlau er guckt.
Yan tarafta kuþlar var. Çok
sevimli hayvanlar kuþlar.
Nebenan gibt es Vögel. Vögel
sind sehr liebliche Tiere.
Deve kuþunu gördün mü?
Hast du den Strauß gesehen?
Evet, çok ilginç bir kuþ.
Ja, er ist ein sehr interessanter
Vogel.
En çok hangi hayvan hoþuna
gitti?
Welches Tier hat dir am meisten gefallen?
Kuzu. Ya senin?
Das Lamm. Und dir?
Benim de atlar hoþuma gitti.
Mir haben die Pferde gefallen.
jetzt
die
65
Türkçe
Almanca
ÖRNEKLEME
Beispiele
Hayvanlarý sever misin?
Hast du Tiere gern?
Evet, severim.
Ja, ich habe sie gern.
En çok hangi hayvaný seversin?
Welches Tier liebst du am
meisten?
Bülbülü severim.
Ich mag die Nachtigall.
Balinalar nerede yaþar?
Wo leben die Wale?
Balinalar okyanuslarda yaþar.
Die Wale leben im Ozean.
Vahþî hayvanlar
yaþar?
Wo leben wilde Tiere?
nerelerde
Vahþî hayvanlar ormanlarda
yaþar.
Wilde Tiere leben in Wäldern.
Atlar ne yer?
Was fressen Pferde?
Atlar, ot yer.
Pferde fressen Gras.
KONUÞMA
Konversation
Hayvanlarý sever misin?
Hast du Tiere gern?
Evet, çok severim.
Ja, sehr.
En çok hangi hayvaný seversin?
Welches Tier liebst du am
meisten?
Kediyi çok severim, ya sen?
Ich liebe die Katze, und du?
Ben de kuþlarý çok severim.
Ich habe die Vögel sehr gern.
66
Türkçe
Hangi
Çiçeklerden
Hoþlanýyorsunuz?
Almanca
We l c h e
Blumen
haben Sie gern?
KELÝMELER
Vokabeln
gül
die Rose
menekþe
das Veilchen
kaktüs
der Kaktus
çam
die Tanne
söðüt
die Weide
çimen
der Rasen
kavak
die Pappel
OKUMA - DÝNLEME
Lesen und hören
ÇÝÇEKÇÝDE
IM BLUMENGESCHÄFT
Ýyi günler.
Guten Tag.
Ýyi günler.
Guten Tag.
Buyurun.
Bitte schön.
Kýzýmýn doðum günü için çiçek
almak istiyorum. Çiçeklerden
ne tavsiye edersiniz?
Ich möchte für den Geburtstag
meiner Tochter Blumen kaufen.
Was können Sie mir empfehlen?
Lâle ve papatya
tavsiye ederim.
almanýzý
Ich kann Ihnen Tulpen und
Gänseblümchen empfehlen.
Kýzým ne lâleden ne de papatyadan hoþlanýr.
Meine Tochter mag weder
Tulpen noch Gänseblümchen.
Nergis olabilir mi?
Kann es eine Narzisse sein?
67
Türkçe
Almanca
Evet, olur. Güzel bir buket
yapýn lütfen!
Ja, das geht. Machen Sie bitte
einen schönen Strauß.
Buyurun çiçeðiniz.
Bitte Ihre Blumen.
Borcum ne kadar?
Was muss ich zahlen?
5 milyon lira.
5 Millionen Lira.
Teþekkür ederim.
Danke schön.
ÖRNEKLEME
Beispiele
Çiçek almak istiyorum. Bana
ne tavsiye edersiniz?
Ich möchte Blumen kaufen,
was empfehlen Sie mir?
Çiçeklerden gülü tavsiye ederim.
Ich kann Ihnen die Rose
empfehlen.
Çiçek yetiþtiriyor musunuz?
Haben Sie Pflanzen?
Evet, çiçek yetiþtiriyorum.
Ja, habe ich.
Hangi çiçeði yetiþtiriyorsunuz?
Welche Pflanzen haben Sie?
Gül yetiþtiriyorum.
Ich habe Rosen.
Gülü nerede yetiþtiriyorsunuz?
Wo ziehen Sie Rosen?
Saksýda yetiþtiriyorum.
Im Blumentopf.
Gülü mü tavsiye edersiniz,
karanfili mi?
Empfehlen Sie mir die Rose
oder die Nelke?
Ne gülü ne karanfili tavsiye
ederim.
Ich empfehle weder die Rose
noch die Nelke.
Ihlamuru mu tercih edersiniz,
elma çayýný mý?
Möchten Sie Lindentee oder
Apfeltee?
Hem ýhlamuru hem de elma
çayýný tercih ederim.
Ich möchte Lindentee und
auch Apfeltee.
68
Türkçe
Almanca
KONUÞMA
Konversation
Evde çiçek yetiþtiriyor musunuz?
Haben Sie zu Hause Pflanzen?
Evet, yetiþtiriyorum.
Ja, habe ich.
Hangi çiçekleri yetiþtiriyorsunuz?
Welche Pflanzen haben Sie?
Menekþe ve kaktüs yetiþtiriyorum.
Ich habe ein Veilchen und
einen Kaktus.
Hangisini daha çok seviyorsunuz?
Welche haben Sie lieber?
Hem menekþeyi hem de kaktüsü seviyorum.
Ich mag das Veilchen und auch
den Kaktus.
69
NOTLAR

Benzer belgeler