Döküman İndir

Yorumlar

Transkript

Döküman İndir
23-ePR-2at5 aü
4?
FRO|4 EURSR
__
1,1UFTULUGU
]9.._DSMRNGRZI
Evrck Tarlh ve 8ayısı: 2BlO4f2018,E,23S47
ffi
Sayı
Konu
z2_(q,4.-.
lullwffiluI[il[ltffi[ilr
t l
l
pin:10351
T.c.
BAŞBAKANLIK
Diyanet lşleri Başkanlığı
:12373329,302,99,
ıRamızan Ayı Kudüs Bığlıntılı
Ekonomik Umre Turu,
DosYA
Başkırılığıınızoa 5 gün veyı gece
Kıdüİ
7 gnT
v_u{| ş:§c_Meklrc-4 gün
veyı geıe Mcdine
Namazı ige Medİıe' de icrı
olmak üzere Curna Nu*.rr'rr?ııs,te, İadiı GcJesi ıljlclçJae, Eaııram
uEıantılı 14 sünluk ckonomik konaklgIİlf, tttründc umİc turu
edilecck şekilde
dtlzgntenecçhir.
R*,;il;İrau,
dahilindÇ ilgİli bgnkalırı
Süz kgnusu umrE turuna kıtılınak isteyenler, ekte göndeıilen progıaırı
gresi içerisinjg uo.stLİir,i yıtırarak i[ ve ilçİ mtıftttlüklerimiz aracüğı ile kaYıtlannı
yapnrabileceklerdir,
Bilsilerıni vc korıırııun ilgililerc duyurulmıst hususunda gcreğinı riçı ederim.
Dr. Fatih KLrRT
Bışkın
ı
Haç ve Urare Hiznıetteri
GenelMtldtlrV-
EK:
Progran ve kayıt için izlenecek yol (2 sayfa)
DAÖITIM:
t1 İl valiliğine (İl Müftüıuğtl)
İıgİıi vrliıiklere ( Eğitim Merkezi Mtlduiltrğu)
ııılli v"llllrlerc ( Diniytlksak İhtisas Merkezi
MüdürlUğU)
Tükiye Diyanet Yakfı Genel Müdürlilğüne
a
zBl04l20l6 Şcf
2810412016 D.Eşk. V.
IE;lİt,.rıİCEam_Duİupınır
E-Poııı: hı[email protected]<liy!,ılct,ğo
Bu be|gg 6070 ıayılı
v,İ
Eulv. No : l47lA 06tOD Çı
Elckkonik 63l*,»ı.dİyıneı,5ov,r
ıH.UÇAR
:T.ALTIMŞIK
Aynnuh bllgl
T.li (rı2) 29'
t4ı'
Püıj
(3ı2) z66 50 95
Ele;11ronlk lmza Kenununun !. Mıddcı| gereğlncı güvcnll elektıpnlk lmza Ila imzalınmıŞtır.
FROM EURSR
29-APR-2ZL6 Z8|4?
2016
|,1UFTuLUGU
l0ıv vltlllL IlILl uLt1,|ılvyt
TO
ğl\'\rlJiulL'LutlL!l
OSMaNGaZI ltlv
!ulu
Lu
?,Z3/Z4 vvg
l uul./
RAlvlAzAN AYI 14 Gtii"rLÜK EK,N,MİK KUDüS
yiLI IJMRE oRGANtzASyoNU
-naei,ANTILI UMRE TURpRoGRA},II
(3glınvcyıgecexuaiı,,7günvcyıge§eMekkı,4gtnvsyıgcceMedİnç)
CumıNımszıKudüı,KıdtrgeceıiMekke,BıyrımMçdİne
Kudüı'te
Meltke'de
İkımet
İkımet
:
Holy Landoteıi.
Medine'de İhımet
gelerinde bulunan binalardan birinde s ağlanacnk
iırşr* servis lerlc gerç ekleştirilecektir.
lunan binalarda
bö l ge sinde, |vv zay Eyüriime rnosafçs in de bu
Az\)iye vcya
olup,-haren"
:
Meri%iy.
;
Ş
işe B
ö
l
sağlanacaktır.
,' İ *ĞUul-nmınan-Telaviv.Amm ın-C İdde-Medine_Amman,tstanbu l
uçak ve otel rezerv-ısYonlarına
İMrıJa, ;; Üİaın.,a. konaklama sürplıri
Seyehıt Progrımı
bağlı
olırak takdim vc tehir edilebilir,
ilr,*u.,ı dısından katılan yolculaıın tstanbul'a kadaı olan gidiş_dönüş
ulaşr-ları İendilcri tarefından sağtanacıktır,)
ı ÜrdUı fualiyet Havayolları,
wıuı
GlDış
*-iıran ynıırĞt EAsLDor)
ı$ı UMRE ücnETl
xİşl
rrntrısRl
ctutş
(UsD)
ismıuuu
xupüsMEI§ü
AI}IMAN-
23 Haz]ran 20l6
0t Tenrnuz 2016
BEBEK vE çocIJK Ücnrrırnİ
: 200 USD
00-02 YAŞ (0-2C Ay)
: 520 USD
03-05 YAŞ (25-60 Ay)
06.12
Not;
YAş
1_
(61-144
3
KIŞİLK oDA
1.500 USD
],440 USD
ırısı gocuklar içİn otellğfde müştakİI yatak vaİlmeYe9cktİr,
yaş (eı-ıu'Av) araıı çocuklar için otellcrdc müstskil yeiak verİlecektir.
00-05 yaş (0_60 Ay)
2- 06_12
j-
Ay) ı 2 KİŞ[L[K oDA
ço*ı. kayıiıarmoaya t"rap[rmılan
pİogpamda beliftilen Titrkiye'den gidiŞ tarihi dikkıtg
alınırak hasaplanncıktır.
ücnstN yATIRILABILECEĞİ
EAııI<aLAR
Tlbk
Ygkıfbank, T.C. ZirntBsnkısı, ZiregtKanlıın Bankası, T. Hılk Bankası, Ahba* A.Ş., Albg[aka
Kaıılım Eankası A,Ş., Kuveyt Türk Ketılıın Bankası A-Ş,
YERfLECEKdZIyIETLIR
{
{
{
{
{
{
{
:
Kudüs -Mekke - Mediıe otel üçrçti
Süur,lfur Yerıeği (Tıbtdo)
Cidde - Mekkç - Medinç araıı ulaşın
UçakBiletÜçı*i
yizc ücreti
Mekke Scrvis 0cı*i
Mekkeve Medine ZiyerEtYarlari
29-APR-2E76 Z3|48
BURSA
vERiLEcEK HEDireIJRh/dz
{
{
{
{
{
r'
r'
{
/
/
{
TD
|,IUFTULUGU
lulv vlllrL
ll,ttlllt|ttlvvI
l a^l9u,vlL,Lc,rlLll
OSMRNDRZ
Lg
I
lllv
cv,ıJ
P.Z4/Z4
lg..ru
l uuu, uuu
:
Kıır'an-ı Kerim,
El Çıntası,
Hicaz Albtirnq
SiyerKiııbı (Hz. Pcysarıberin lzinde),
Umro Rchbgri,
Umre §ualff1,
Tavaf ve §a'y Duolaıı,
umre lbadetini tanıçı gd,
Seccıdg
Tesbih,
ipfi Sut Çantası.
I(AYıT İçhş
İzıoşrcEK YoL w İsrrunx BELGELER
:
Uııırcye gihııok isteyanlcr ilaıı edilen Rımazan ayı KudUs bağlantılı ekonomik urnre konaklamı tilıllne
ait baıka kodu İle Türkİyc Diyuıet Vakfı Haç ve Uınıc Muhasebe Müdürltiğlinoe aolşnalı bankaları
agtınlan umre kurumsEl tah§ilat hcsabına üuetini peşiıı olarak yatırü!ıan soffa muracaatlarını illilge
rnüftUIUğUne veya elehrçnik orEmda hac.diyanet.gov.tr adresinde 'ıumr3 bitgi girlş progrımı''nduı
kenditeri yapabileceklgrdir, 2015- 2Dl6 yılı umre kıyıt form dilekçeyi 2 nüsha haünde doldıgErak
aşağıdaki bslgelerle birlikte bir ntlşhısını ilgiii müfrülüğe teslim edeocklg ve aynça kendilorinden;
1. Katılıcığı tır
tarihi itibariyle geçerlilik süreıl oa
ız bir yıl olın paııpor{
2.
Ücretin yıtınldığını güstcrir banka dekonfu,
3.
qS yaşındaa kilçUk olup cşleriylE birlikte gidecek hanımlardan cvlenme
4,
43 yaşııdan Htçük hanımlar
cüzdını fotokopi.ri,
ilc lE yaşından.kuçuk eıkckleı için, birinci derece erkek ababaııyla
bolgosi (vul«ııtlı nüfus kayıt ürneğinin aslı) biıinci derecede akrabaşı
olmıyanların ise, ürneğinİ müftütUhen ternin edeoskleri noterdcn ıIıııcık nıuvıfıtııtnıme ve
tııhhütnıme ( Eu belge Suudi Arabistaıı Büflkelçiliğiııdeıı/i(onsoloslÇundan vize a|mak için
gidecek olanlırdın
refılrıt
gereklidir).
NOT:
l.
45 yaşındın küçUk haııımlar ilç 18 yşından krlçük eıkeklerden umreye birinci dereoede eıkek
ıIsıbası ile ğtncyenlerin umrç ttcretlerini kayıt yapirıcsklğıı il veya ilçe müftültikleri ile
görilştühen sonra yatumaluı gerekmcktcdir, Ak§i takdirde vıza problcminĞn dolayı umpye
gidaneme durumu söz konusu olabilir.
2- Umrc yolouları ücrEtin yatınldığını dair bankı dekonhrou ibraz etrııek sureti ile
il ıığlık
müdiirlüklçrince m0ftltlUkİcrc bildiıilen sağlık merkezlarinde koruyucu 'Mencnjit ACW135Y"
aşI§ını yaptııacak ve Eşı kırtını uınra yolculuğu boıııncı ygIıındı bulundurıcıkur.
3- Kontenjın
70 kişi ile
uınıılıdır.
uÇUş PRoGRAttıI
23.062016
tsreı.ıBuı,-AMMAN 14ı25
16:40 A]vliv{AN.TELAvtV 20:4a 2l:75
26.06-70l6TELAvİv_AMItlAN 23:45
00:30
27.06.2DL6AI\,fMAN{IDDE 02i45
04:55
08.07.2016MEDfNE-AIoıAN 04:30 06:30 AMıVıAN_isTANBLıL ll:20
13:40
TETRL P.z4

Benzer belgeler

Wx,i,n-,,,e

Wx,i,n-,,,e 2, Hastalaıın tıL,[ıi lıakıııi re tedaı,ileriııin öııcelikie sağltk tıiiİgesİ İçerisİn Detaylı

“Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası: Sorulması

“Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası: Sorulması Bu ça lı ınıada ılk ol arak "kültür" t ,ınımlar ı ve faıklı kül türlerin temas vey.ı bulu \mJiarını a1ımlayan I J rklı y oklaıınıları n açık l anmas ı : i kin c ı olarak, Türk iye'ne kül t iırlerar...

Detaylı

İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri

İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri ikisi arasındaki i(ibatları modern bir muhtevada, fakat gelenek içinde de anlaŞılabilecek tarzda kuwetlendirmişti. İslamcı söylemin bu cephesindeki ciddi değişmenin en önemli sebebi, hilafetin ilga...

Detaylı