SYSTEM Inverter Air Conditioners OPERATION MANUAL

Yorumlar

Transkript

SYSTEM Inverter Air Conditioners OPERATION MANUAL
00_CV_3P233622-4B_01.fm Page 1 Tuesday, October 14, 2008 5:46 PM
OPERATION MANUAL
English
SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch
MODELS
Ceiling-mounted built-in type
FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1
FXSN40AV1
FXSN50AV1
FXSN63AV1
FXSN100AV1
Français
Español
Italiano
ÅëëçíéêÜ
Nederlands
Portugues
Ðóññêèé
00_CV_3P233622-4B_02.fm Page 2 Tuesday, October 14, 2008 5:47 PM
Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air
conditioner. It will tell you how to use the unit properly and
help you if any trouble occurs. This manual explains about
the indoor unit only. Use it along with the operation manual
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away
for future reference.
Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u
de airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het correcte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing
mocht optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het binnentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshandleiding voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding
voor verdere raadpleging.
Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme
der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die
Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen
behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenaggregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem
entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn
Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es
gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können.
Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente e
ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este manual apenas contém explicações sobre a unidade interior.
Use-o em conjunto com o manual de operação da unidade
exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim de o poder
consultar caso venha a ser preciso.
Nous vous remercions pour votre acquisition de ce
système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur. Il vous expliquera comment vous servir correctement
de l’appareil et vous guidera en cas de problème. Ce manuel ne décrit que l’unité intérieure. Utilisez-le avec le manuel de l’unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel,
rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin.
До начала работы с êондиционером внимательно
изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем
излаãаются правила пользования и приводятся
реêомендации по поисêó и óстранению
неисправностей. В данном рóêоводстве
рассматривается тольêо êомнатный блоê. Использóйте
еãо вместе с рóêоводством для нарóжноãо блоêа.
После изóчения рóêоводства сохраните еãо для
справêи.
Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire
Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes
de utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indicará cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará
en caso de avería. Este manual describe sólo la unidad
interior. Utilice conjuntamente con el manual de instrucciones de la unidad exterior. Después de leer el manual,
consérvelo para consultas futuras.
La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore
d’aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
condizionatore. Contiene le istruzioni per usare correttamente l’unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzionamento. Il presente manuale é valido per l’unità interna.
Utilizzarlo congiuntamente al manuale d’istruzioni per
l’unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale
per consultazioni future.
Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την κλιìατιστικÞ
συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò πριν
χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Θα σαò
εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σωστÜ και θα
σαò βοηθÞσει αν παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το
εγχειρßδιο περιγρÜφει ìüνο την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την
εξωτερικÞ ìονÜδα. Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε
το για ìελλοντικÞ χρÞση.
Daikin klima satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Klimanýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunu
dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ünitenin nasýl uygun
olarak kullanýlacaðýný anlatýr ve herhangi bir problem
olduðunda size yardým eder. Bu kýlavuzda yalnýzca iç
ünite ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu dökümaný dýþ
ünite ile ilgili kullaným kýlavuzu ile birlikte kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu okuduktan sonra ilerde tekrar
faydalanmak üzere saklayýnýz.
00_CV_3P233622-4B_02.fm Page 1 Tuesday, October 14, 2008 5:47 PM
1
2
5
3
4
1
2
4
3
5
[1]
10_TR_3P233622-4B.fm Page 1 Tuesday, October 14, 2008 6:02 PM
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Klimanýn iþlevlerinden tam olarak yararlanmak ve uygunsuz kullanýmdan kaynaklanan arýzalarý önlemek için, kullaným öncesinde bu talimat kýlavuzunu dikkatli bir þekilde
okumanýzý tavsiye ediyoruz.
• Bu klima “genel halkýn eriþimine dahil olmayan cihaz”
olarak sýnýflandýrýlmýþtýr.
• Burada tanýmlanmýş olan önlemler İKAZ ve UYARI
ibareleriyle belirtilmiştir. Her iki ibare, emniyetle
ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alýndýğýndan emin olun.
İKAZ ................... Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde
yerine getirilmemesi, kiþisel
yaralanmalara veya ölüme neden
olabilir.
UYARI ................. Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde
yerine getirilmemesi, bulunulan
þartlarýn ciddiyetine baðlý olarak,
maddi hasar veya kiþisel
yaralanma ile sonuçlanabilir.
Okuduktan sonra, gerekli olduğunda tekrar
danýşmak üzere bu kýlavuzu uygun bir yerde saklayýn.
Eğer cihaz yeni bir kullanýcýya devredilirse, kýlavuzu
da bu kişiye teslim ettiğinizden emin olun.
İKAZ
• Montaj işleri ile ilgili olarak yerel bayinize danýşýn.
Montajý kendiniz yapmanýz halinde, sýzýntý, elektrik
çarpmasý veya yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya
çýkabilir.
• Klima üzerindeki değişiklik, tamirat ve bakýmla ilgili
olarak yerel bayinize danýşýn.
Düzgün olmayan iþçilik; sýzýntý, elektrik çarpmasý veya
yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya çýkabilir.
• Soğutucu sýzýntýsý halinde yangýn hususunda
dikkatli olun.
Soðuk veya sýcak hava oluþmamasý örneðinde olduðu
gibi, eðer klima düzgün bir þekilde çalýþmýyorsa
bunun sebebi soðutucunun sýzmasý olabilir.
Yardým için bayinizle irtibat kurun.
Klima içindeki soðutucu güvenlidir ve normal þartlarda
sýzýntý yapmaz.
Ancak sýzýntý oluþmasý durumunda, çýplak brülör, ýsýtýcý
veya fýrýnla temas etmesi halinde zararlý gazlarýn
oluþmasýna sebep olabilir.
Sýzýntýnýn onarýlmýþ olduðu yetkili bir personel
tarafýndan teyit edilene dek, klima cihazýnýn kullanýmýna son verin.
• Klimanýn yeniden konumlanmasý veya yeniden
kurulumu ile ilgili olarak yerel bayinize danýşýn.
Düzgün olmayan montaj; sýzýntý, elektrik çarpmasý
veya yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya çýkabilir.
UYARI
• Dýş ünitenin çok yakýnýna nesne yerleştirmeyiniz
ve ünitenin etrafýna yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin toplanmasýna izin vermeyiniz.
Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar için bir
üreme mekanýdýr. Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarýna temas ettiðinde arýza, duman
veya yangýna neden olabilir.
1
PARÇALARIN İSİMLERİ
Sayfa [1] şekil 1’e bakýnýz.
1. Drenaj dýþarý pompalama cihazý (dahili):
Soðutma esnasýnda odadan çýkarýlan suyu
boþaltýr
2. Hava filtresi (Emme ýzgarasý içinde)
3. Dekorasyon paneli (Opsiyonel)
Bu kýsým oda havasýnýn içeri çekildiði yerdir.
4. Uzaktan kumanda
5. Hava çýkýþý
BAKIM
(YALNIZCA SERVİS PERSONELİ İÇİN)
İKAZ
• Sadece yetkili bir kişi, günlük bakým olmadan da
bakým yapabilir.
• Herhangi bir kablo bağlantýsýna dokunmadan önce,
tüm güç beslemesi düğmelerini kapattýğýnýzdan
emin olun.
• Ürünün yakýnýnda alev alabilir malzemeleri (örneğin
saç spreyi veya haşere ilacý) kullanmayýn.
Ürünü boya tineri gibi organik çözücülerle temizlemeyin.
Organik çözücülerin kullanýmý, ürünün hasar
görmesine, elektrik çarpmalarýna ve yangýna sebebiyet verebilir.
• Aksesuarlarýn monte edilmesi ile ilgili olarak uzman
personelle irtibat kurun ve yalnýzca üretici
tarafýndan belirtilmiş olan aksesuarlarý kullandýğýnýzdan emin olun.
Eðer tarafýnýzca yapýlan deðiþiklik veya tamiratlarda
herhangi bir hata oluþursa, bu su sýzýntýsý, elektrik
çarpmasý veya yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya
çýkabilir.
UYARI
• Temizlik öncesinde, ünitenin çalýşmasýný durdurun,
şalteri indirin veya elektrik kablosunu prizden
çekin.
Aksi halde, elektrik çarpmasý veya yaralanma ortaya
çýkabilir.
• Elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabileceğinden dolayý, klimayý suyla yýkamayýn.
• Klimanýn iç kýsmýnýn temizlenmesi ile ilgili olarak
yerel bayinize danýşýn.
Uygun olmayan temizleme iþlemi plastik parçalarýn
kýrýlmasýna, su sýzýntýsýna ve elektrik çarpmasý gibi
diðer sorunlara yol açabilir.
• Hava filtresini temizlerken ya da kontrol ederken
adýmlarý izleyin.
Yüksek yerde çalýþma gerektirir, bu nedenle çok
dikkat edilmelidir.
Ýnþaat iskelesi dengesizse, düþebilir ya da
yuvarlanabilirsiniz. Bu nedenle yaralanmaya neden
olabilir.
Türkçe
10_TR_3P233622-4B.fm Page 2 Tuesday, October 14, 2008 6:02 PM
HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
Ekranda “
” (HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLEME ZAMANI)
görüntülendiðinde hava filtresini temizleyin.
Eðer ünite, havanýn oldukça kirli olduðu bir odada kurulu
ise temizleme sýklýðýný artýrýn.
(Size bir referans olmasý açýsýndan, filtreyi altý ayda bir
temizlemeyi alýþkanlýk edinin.)
1.
Emme ýzgarasýný açýn.
Gösterildiði þekliyle iki düðmeyi eþ zamanlý olarak
kaydýrýn ve sonra aþaðýya doðru çekin. (Kapatmak
için de ayný iþlemi tekrarlayýn.)
Sayfa [1] şekil 2’e bakýnýz.
NOT
• Açma veya kapatma esnasýnda emme ýzgarasýnýn yerinden çýkmasýna izin vermeyin.
Eðer serbest kalýrsa, ýzgara tekrar geriye yaylanacaktýr.
Eğer zincirler varsa
Zincirleri çýkarýn.
Sayfa [1] şekil 3’e bakýnýz.
2. Hava filtrelerini çýkarýn.
Hava filtresi þeritlerini kendinize doðru çekin ve filtreyi aþaðýya doðru çekin.
Sayfa [1] şekil 4’e bakýnýz.
3. Hava filtresini temizleyin.
Bir elektrikli süpürge kullanýn A) veya hava filtresini
su ile yýkayýn B).
A) Bir elektrikli süpürge kullanýlmasý
6. Uzaktan kumandadaki FİLTRE İŞARETİ RESET
DÜĞMESİNE basýn.
Ekrandaki “
” (HAVA FÝLTRESÝ TEMÝZLEME
ZAMANI) iþareti kaybolur.
(Ayrýntýlar için, dýþ ünite ile ilgili kullaným kýlavuzuna
bakýn.)
NOT
• Temizleme iþlemi haricinde hava filtresini yerinden
çýkarmayýn.
Gereksiz bir iþlem filtreye hasar verebilir.
HAVA ÇIKIŞININ VE DIŞ PANELLERİN
TEMİZLENMESİ
1. Yumuşak bir bezle temizleyin.
2. Lekelerin çýkarýlmasý zor olduğunda, su veya
hafif bir deterjan kullanýn.
NOTLAR
• Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu, sývý böcek
öldürücüler kullanmayýn. Bunlar renk atmasýna veya
eðilmeye neden olabilir.
• Ýç ünitenin ýslanmasýný önleyin. Aksi halde elektrik
çarpmasý veya yangýn ortaya çýkabilir.
• Hava emme ýzgarasýný kapalý halde iken temizleyin.
• 50°C veya daha yüksek ýsýda sýcak su kullanmayýn,
aksi halde renk bozulmasý veya deformasyon ortaya
çýkabilir.
B) Su ile yýkama
Hava filtresini temizlemek için, yumuþak bir fýrça
ve hafif bir deterjan kullanýn.
Sudan arýndýrýn ve gölgede kurumaya býrakýn.
NOT
• Klimayý 50°C’den daha sýcak suyla yýkamayýn. Bu rengin solmasýna veya deformasyona neden olabilir.
• Filtreyi asla doðrudan ateþleme ile kurutmayýn. Bu
yanmaya neden olabilir.
4. Hava filtresini takýn.
Ýki askýyý hizalayýn ve hava filtresini yukarý doðru itin.
Dört askýnýn sabitlenmiþ olduðunu teyit edin.
Sayfa [1] şekil 5’e bakýnýz.
5. Hava giriş filtresini kapatýn.
Madde No. 1’e bakýn.
Türkçe
2
00_CV_3P233622-4B_01.fm Page 2 Tuesday, October 14, 2008 5:46 PM
3P233622-4B EM08A071
(0810) HT FS

Benzer belgeler

FXDQ-A_OM_4PTR324678-1

FXDQ-A_OM_4PTR324678-1 • Dış ünitenin çok yakınına nesne yerleştirmeyiniz ve ünitenin etrafına yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin toplanmasına izin vermeyiniz. Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar için bir ür...

Detaylı