BOGAZÎÇi UNiVERSiTESi DERGÎSi BOGAZIÇI UNIVERSITY

Transkript

BOGAZÎÇi UNiVERSiTESi DERGÎSi BOGAZIÇI UNIVERSITY
BOGAZÎÇi
UNiVERSiTESi
DERGÎSi
BOGAZIÇI
UNIVERSITY
JOURNAL
beserî bilimler
humanities
VOLS.VIII-IX
1 98Q-1 9B1
Bogaziçi Universités! Dergisi — Bogaziçi University Journal
Dergi Komitesi — Journal Committee
Turan Durgunoglu
Avadis Hacinhyan
Mustafa Niksarh
Haluk Beker
Çigdem Kâgitçibaji
Editôrler — Editors :
idari Bilimler — Administrative Sciences
Mehmet Kaytaz
Ekonomi
— Economies
Ahmet Alkan — Behliil Clsdiken
Yôneticilik
— Management
Ayhan Aksu
Sosyal Bilimler — Social Sciences
Miihendislik — Engineering
Bas. ar Civelek
Temel Bilimler — Sciences
Fizik — Physics
: Haluk Beker
Kimya - Chemistry: Haluk Arican
Beçeri Bilimler — Humanities
Jale Parla - Gunhan Danisman
Egitim — Education
Ali Baykal
Bu dergi Bogaziçi Universités! tarafindan yilda bir defa yayinlanir.
Yaziçmalar
Kamu ile Jliskiler Biirosu
Bogaziçi Universités!
P.K. 2
Bebek - Istanbul
adresine yapilmalidir. Abone iicreti dergi bajma Tiirkiye için 500.— TL. dij iilkeler için
U.S. $ 10.-'dur.
Université bu dergideki makalelerde one siirulen fikir ve sonuçlardan hiç bir $ekilde sorumlu degildir.
This Journal is published annually by Bogaziçi University. All correspondence
should be made to:
Public Relations Office
Bogaziçi University
P.K. 2 Bebek
Istanbul — Turkey
Subscription fee for Turkey is 500.— TL. and U.S. $ 10.— for other countries.
The University is not responsible for any statement made or opinion expressed
in this publication.
Basildigi yer: Printed in Turkey, Haziran 1982 - June, 1982.
Nuraç Koll. §ti., Siraserviler C. 84-86, Taksim - Istanbul.
IÇlNDEKÎLER - CONTENTS
CLASSICISM AND ROMANTICISM: A PHILISOPHICAL RECONSIDERATION
Pinar Goktan Canevi
3
ANADOLU'NUN TEKNOLOJI TARIHININ HAZIRLANMASINDA YONTEM VE
SORUNLAR
H.H. Giinhan Damsman
27
ABSURD DRAMA:THE LONG WAIT FOR GODOT
Jak Deleon
37
REFERENCE AND COMMUNICATION
Arda Denkel
47
TURKEY'S DIPLOMATIC POSITION AT THE OUTBREAK OF THE SECOND
WORLD WAR
Selim Deringil
63
SOUTHERN LITERARY TRADITION IN AMERICAN LITERATURE: INTRUDER
IN THE DUST AND THE WEB AND THE ROCK
Ayse Dinçer
89
THE VITAL EQUILIBRIUM: WHAT MAKES A NARRATIVE A FAIRYTALE
Dilek Doltas
99
A CASE OF SYNTACTIC CHANGE: Kl CONSTRUCTIONS IN TURKISH
Eser Erguvanh
111
JONATHAN SWIFT AND THE IDEA OF PROGRESS
Arthur Humphreys
141
ISLAM AND TURKISH LITERATURE
Fahir ίζ
157
CITY DWELLERS AND NOMADS: THE BEGINNINGS OF TURKISH LITERATURE
Fahir lz
173
EPISTEMIC DETERMINISM IN OUANTUM THEORY
Yalçin Koç
179
MIMAR SÎNAN'IN ONARDIGI CAMILER
Aptullah Kuran
195
COMPARATIVE STYLISTIC ANALYSIS OF POETRY AT THE INTRODUCTORY
LEVEL
Cevza Sevgen, Saliha Paker
217
CERVANTES' DISCOURSE AGAINST GENRES IN DON OUIXOTE
Jale Parla
231
YABANCI Dl'L OGRETÏMÎ VE DILBILÎM
Hikmet Sebuktekin
241
EXPRESSIONISM AND D.H. LAWRENCE'S THE RAINBOW*
Cem Taylan
251
GYORGY LUKACS AND HIS AESTHETICS
Cem Taylan
263
'ORIENTALISM" AND TURKISH STUDIES
Andreas Tietze
293
WHAT FORGETTING IS NOT
Arda Denkel
.
297

Benzer belgeler

GÜNLÜK BASIN DOSYASI DAILY NEWS September 12 , 2012 12

GÜNLÜK BASIN DOSYASI DAILY NEWS September 12 , 2012 12 zenginleşmesi ve muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında eğitimin önemli rol üstlendiğini vurguladı. Akdeniz İlçesi Kazanlı İlköğretim Okulu’nun eğitim-öğretimin başladığı bugünlerde eğitime hazır ...

Detaylı

iLENCUMENi

iLENCUMENi 02.11.1985 tarih ve 18916 saylh Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Planslz Alanlar imar Yonetmeligi 'nin "Belediye ve Miicavir Alan Smulan Dl~mda plan 1 bulunmayan Koy ve Mezralarm Yerl...

Detaylı

CV - Delegation of the European Union to Turkey

CV - Delegation of the European Union to Turkey Saka, E. (2015). Integrating New Media into Higher Education: A Turkish Case in Transmedia, Convergence and Gamification. In Digital Transformations in Turkey: Current Perspectives in Communicatio...

Detaylı

tc ankara

tc ankara HAYR1Y . Vek' TEVF; f< 1I.' .:I. Llrn

Detaylı