Dosya İndirmek İçin TIKLAYINIZ. - Erciyes Üniversitesi Eğitim

Yorumlar

Transkript

Dosya İndirmek İçin TIKLAYINIZ. - Erciyes Üniversitesi Eğitim
T.C.
ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
TEZĐN ADI
Hazırlayan
Adı ve SOYADI
Danışman
Ünvanı, Adı ve SOYADI
………………Anabilim Dalı
……………….. Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tez Önerisi
Eylül 2010
KAYSERĐ
Şekil 1. Yüksek Lisans/Doktora tez önerisi iç ve dış kapak sayfasının görünümü ve kompozisyonu.
2.0 cm
3.5 cm
Sayfa no
xx
1.5 cm
1. TEZ ÖNERĐSĐ HAZIRLAMA
1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi
Ana Başlık
1.1.1. Ders dönemini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, ders
Alt Başlık
döneminin bitiminden itibaren en geç izleyen yarıyılın başına kadar
danışmanlarının
gözetiminde
yapacağı
yöntemini ve çalışma planını kapsayan,
araştırmanın
konusunu,
amacını,
tez önerilerini hazırlarlar ve ilgili
anabilim dalı başkanlığına sunarlar. Tez önerisi, anabilim dalı akademik
kurulunda görüşüldükten sonra en geç üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
gönderilir. Tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir ve tez
hazırlama süresi yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar. Bu süre
sınırlarına uymayan öğrencilerin kaybettikleri süreler, yasal tez hazırlama
süresinden sayılır.
2.0 cm
4.0 cm
1.1.2. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi
kurulan öğrenci, yeterlik sınavında başarılı olduğu tarihten itibaren en geç altı ay
içinde, yapacağı araştırmanın konusunu, amacını, önemini, yöntemini ve çalışma
planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme
29.7 cm
komitesine sunar. Savunma sınavında başarılı olan öğrencinin tez önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir ve tez hazırlama süresi yönetim kurulu
kararı tarihinden itibaren başlar.
2.0 cm
21.0 cm
Şekil 2. Sayfa Düzeni ( Đç çerçeve metin bloğu, dış çerçeve kağıt boyutu)
mmmmm. Tablo 1.1 de görülmektedir.
Tablo 1.1. Çççççççç Ççççççççççç Çççççççççççç Çççççççççç Ççç
Çççççççç Ççççççççç Ççççççççç Çççççç
Tür
Tttttttttttt
Xxxxxxxx
Kaynak:
Uzunluk
Ağırlık
uuuuuuu
aaaaaaaaaa
yyyyyyyyy zzzzzzzzzzz
Tutar
ttttttttttttttttttt
kkkkkkkkkkkkk
Mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmm mmmm mmmmmm mmmmmmm
Şekil 3. Tablo başlık yazısı ve sayfa içi yerleşimi.
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmm Şekil 3.1.’de görülmektedir.
mmmmmmm
Şekil ya da Fotoğraf
Şekil 3.1. Şşşşşşşş
Şşşşşşşş Şşşşşşşşşşşşşşşşşş Şşşşşşşşşşşş
Şekil 1.1. CD sürücüsünün şematik görünüşü.
Mmmmmmmm
mmmmmm
mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm.
Şekil 4. Şekil alt yazısı ve sayfa içi yerleşimi.
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
mmmmmmm
Mmmm.
“mmmm mmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmm mmmmm mmmmmmmmm
mmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm”
Mmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmm mmmmmmmmmmm
Şekil 5. Alıntının sayfa içi yerleşimi.
mmmmmmm
T.C.
ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
TEZĐN ADI
Hazırlayan
Adı ve SOYADI
Danışman
Ünvanı, Adı ve SOYADI
………………Anabilim Dalı
……………….. Bilim Dalı
Doktora Tezi
Eylül 2010
KAYSERĐ
Şekil 6.a. Tez iç ve dış kapak sayfasının görünümü ve kompozisyonu.
T.C.
ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
TEZĐN ADI
Hazırlayan
Adı ve SOYADI
Danışman
Ünvanı, Adı ve SOYADI
Anabilim Dalı ve Programı
……………….. Anabilim Dalı
Doktora Tezi
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
Şubat 2002
KAYSERĐ
Şekil 6.b. Tez iç kapak sayfasının görünümü ve kompozisyonu.
…………………………………
danışmanlığında
…………………………..
tarafından
hazırlanan “……………………………………………………………….” adlı bu çalışma
jürimiz
tarafından
Erciyes
Üniversitesi
Eğitim
Bilimleri
Enstitüsü
………………………………………… Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak kabul
edilmiştir.
……….. /…… / ………..
(Tez savunma sınav tarihi yazılacaktır.)
JÜRĐ:
Danışman
:……………………………….
…………….
Üye
:……………………………….
…………….
Üye
:……………………………….
…………….
ONAY :
Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun ………....… tarih ve …………..……
sayılı kararı ile onaylanmıştır.
………. /……../ ………
………………………..
Enstitü Müdürü
Şekil 7.a. Kabul ve onay sayfası (Yüksek Lisans) örnek sayfasıdır.
…………………………………
danışmanlığında
…………………………..
tarafından
hazırlanan “……………………………………………………………….” adlı bu çalışma
jürimiz
tarafından
Erciyes
Üniversitesi
Eğitim
Bilimleri
Enstitüsü
………………………………………… Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul
edilmiştir.
……….. /…… / ………..
(Tez savunma sınav tarihi yazılacaktır.)
JÜRĐ:
Danışman
:……………………………….
…………….
Üye
:……………………………….
…………….
Üye
:……………………………….
…………….
Üye
:……………………………….
…………….
Üye
:……………………………….
…………….
ONAY :
Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun ………....… tarih ve …………..……
sayılı kararı ile onaylanmıştır.
………. /……../ ………
………………………….
Enstitü Müdürü
Şekil 7.b. Kabul ve onay sayfası (doktora) örnek sayfasıdır.
Okul Yöneticiliği Davranışlarında Cinsiyet Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler
(Kayseri Đli Örneği)
Zehra Çilsal
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2008
Danışman: Doç. Dr. Niyazi CAN
ÖZET
Cinsiyet olgusu, yüzyıllardır vardır ancak kimi zaman kadın ve erkeği belli kalıplara sokmaya
çalışmıştır. Kalıpların arasında sıkışan kadın, kendine yeni bir yol çizmek istemiştir.
Toplumsal yargılara bas kaldıran ve marjinal bir havaya bürünen kadın, geçmişte zor
dönemler geçirmiştir. Kadınlar, erkeklerin dünyasına adım atarak, onlarla bir yarışa
sürüklenmişlerdir.
Bu çalışmanın ilk bölümünde, kadınların çalışma hayatına atılmaları, çalışan kadınların genel
özellikleri, Türkiye’den ve diğer ülkelerden sayısal verilerle kadınların durumu incelenmiş ve
kadınların yükselmesine engel teşkil edebilecek bir takım varsayımlardan söz edilmiştir.
Đkinci bölüm, eğitim yöneticiliği ve çağdaş yöneticilik konularını içermektedir. Çalışmanın
son bölümünde okul yöneticiliği davranışlarında cinsiyet açısından farklılıkları ve
benzerlikleri belirlemeye yönelik ampirik bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada Kayseri ilinde
çalışan öğretmenlere, kadın ve erkek okul yöneticilerine yeni bir anket sunulmuştur. Ölçeğe
ilişkin güvenirlik analiziyle faktör analizi yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda kadın ve
erkek yöneticilerin iletişim ve davranış, yönetim anlayışı ve kişilik özellikleri değişkenleri
arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur, hiçbir benzerlik bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: Kadın yönetici, eğitim yöneticiliği, çağdaş yönetici ve cinsiyet.
Şekil 8.b. Türkçe özet yazımı örneği
The Differences And Similarities In School Management Behaviors In Terms Of
Gender (Kayseri Sample)
Zehra Çilsal
Erciyes University, Institute of of Social Sciences
M.Sc. Thesis, Jun 2008
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Niyazi CAN
ABSTRACT
The gender fact has tried to shape both women and men for centuries. The woman pressed
under certain shapes wanted to draw a new way for helself. Woman who rebelled against the
communal judgments and turned into a marginal type in the past, has experienced difficult
times. From now on, she has gained an access to the world of men, and has been dragged into
a competition.
In the first part, women’s access to working life, the general attributions of working women,
and the situation of women in Turkey and other countries with data were examined, and the
realities which prevent women from top management positions were mentioned. The second
part of the study consists of the school management and modern management. In the last part
of the study, in order to determine the differences and similarities in school management
behaviors, an empirical study was done. In the study, teachers and woman and man principals
in Kayseri were given a new questionnaire. Both reliability analysis and factor analysis
related to the scale were done. As a result of the study, there were found differences between
woman and man principals in the variables of communication and behavior, management
conception and characteristics of personality. No similarities were found.
Key words: Woman principal, school management, modern manager and gender.
Şekil 8.b. Yabancı dilde özet yazımı örneği
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Tezleri Đçeriği Ana başlıkları
ÖN BÖLÜM
TEZĐN DIŞ KAPAĞI
BAŞLIK SAYFASI
JÜRĐ ÜYELERĐNĐN ĐMZA SAYFASI
ÖNSÖZ
ÖZET
ABSTRACT
ĐÇĐNDEKĐLER
TABLOLAR LĐSTESĐ
ŞEKĐLLER LĐSTESĐ
GRAFĐKLER LĐSTESĐ
KISALTMALAR LĐSTESĐ
ANA BÖLÜMLER
1. GĐRĐŞ
Problem Durumu
Amaç
Önem
Varsayımlar
Sınırlılıklar
Tanımlar
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
………………………………………
………………………………………………………..
3. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Evren ve Örneklem
Verilerin Toplanması
Verilerin Analizi
4. BULGULAR ve YORUM
5. SONUÇ ve ÖNERĐLER
Sonuç
Öneriler
ARKA BÖLÜM
KAYNAKÇA
EKLER

Benzer belgeler