prospektus

Transkript

prospektus
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Teknosül
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Berrak, açık sarı - sarı renkli bir çözelti olan Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 200 mg
sülfametoksazol ve 40 mg trimetoprim içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti, uygun oranlarda sülfametoksazol ve trimetoprim içeren güçlendirilmiş
bir sülfonamid-2,4 diaminopirimidin (DAP) kombinasyonudur. Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin
maddelerinden biri olan sülfametoksazol, bakterilerde PABA (para-amino benzoik asit) ve dihidropterin
arasındaki tepkimeyi gerçekleştiren dihidropteroat sentetaz enzimini inhibe eder. Diğer etkin madde
trimetoprim ise; folik asit sentezinde dihidrofolik asidin tetrahidrofolik aside indirgenmesini
gerçekleştiren dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe eder. Böylece bakteri hücresinde protein sentezini
iki aşamada, sinerjistik bloke ederek, dönüşümsüz bir antibakteriyel etki gösterirler. Tek başlarına
kullanıldıklarında, genellikle bakterilerin gelişmesini engellerken, karışım halinde bakterilerin ölümüne
yol açarlar.
Sülfonamid+trimetoprim kombinasyonlarına başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:
- Gram-pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Corynebacterium sp., Listeria
monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae,
- Gram-negatif aeroblar: Enterobacteriaceae (E. coli, Salmonella sp., Klebsiella sp., Proteus sp.,
Yersinia sp.), Pasteurella sp., Haemophilus sp., Actinobacillus sp., Bordetella sp.,
- Anaeroblar: Bazı Clostridium sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., Chlamydia sp., Actinomyces
sp.,
Orta derecede duyarlı bakteriler ise bazı Mycobacterium sp., bazı Nocardia sp.’dir.
Rickettsia sp., Leptospira sp., Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir.
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti parenteral uygulandıktan sonra yaklaşık 1 saat içinde etkili olur ve 4
saat içinde de pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Trimetoprim % 40 - 70 oranında, sülfametoksazol ise
% 60 - 70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. İki madde grubu da vücutta tüm sıvı ve doku
kesimlerine dağılır. Vücudu büyük ölçüde idrarla terk ederler.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde kombinasyona duyarlı
mikroorganizmaların neden olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Teknosül
Enjeksiyonluk Çözelti;
- Solunum sistemi enfeksiyonlarında (pastörella pnömonileri, enzootik pnömoniler, farenjitis,
tonsillitis, bronşitis, bronkopnömoni, pleuritis vs.),
- Sindirim sistemi enfeksiyonlarında (E. coli ve Salmonella spp’den ileri gelen enfeksiyonlar ile
gastiritis, enteritis ve gastroenteritis gibi sindirim sistemi enfeksiyonları),
- Ürogenital sistem enfeksiyonlarında (nefritis, piyelonefritis, sistitis, vaginitis ve metritislerde
parenteral destek olarak vs.),
- Diğer yumuşak doku enfeksiyonları ile viral enfeksiyonların sekunder bakteriyel
komplikasyonlarında kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti kas içi (İM) ve yavaş damar içi (İV) yolla uygulanır. Sığır, koyun ve
keçilerde kas içi (İM) ve damar içi (İV); atlarda tercihen yavaş ve vücut ısısına yakın ısıda damar içi
(İV); köpeklerde damar içi (İV) ve kas içi (İM) yol ile; kedilerde kas içi (İM) yol ile uygulanması tavsiye
edilmektedir. Deri altı (SC) uygulamalardan, oluşan lokal reaksiyonlar nedeniyle kaçınılmalıdır.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, pratik olarak; günde bir kez 1 ml
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti / 10 - 15 kg c.a. olacak şekilde, 3 - 5 gün süreyle uygulanır.
Uygulamada asepsi şartlarına uyulmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Tedavi süresince hayvanların yeterli su alması gerekir. Dehidrasyon ve asidüri durumunda, idrarda
sülfonamid kristalleri şekillenebilir.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Enjeksiyon bölgesinde geçici şişlikler meydana gelebilir. Bu nedenle deri altı enjeksiyonlardan
kaçınılarak, kas içi enjeksiyonlar tercih edilmelidir. Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım
güvenliği daralır. Bu durumda trombosit ve lökosit sayısında azalma ve megaloblast sayısında artış
görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür.
Tüm türlerde, üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre
hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri
hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın
alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır.
Hemopoetik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle
kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir.
Sülfonamidler kanama eğilimini artırdığından dolayı tedavi vitamin K ile desteklenmelidir. Özellikle
Doberman ırkı köpeklerde olmak üzere, bazı hayvanlarda artrite neden olabilir. Nadiren de olsa damar
içi (İV) uygulamayı takiben atlarda respiratorik ve kardiyak şok meydana gelebilir. Bu sebeple ürün
vücut ısısında olmalı ve enjeksiyon mümkün olduğu kadar yavaş yapılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diüretiklerle birlikte veya hemen sonrasında kullanılmamalıdır. Trimetoprim, furosemid ile geçimsizdir.
Ayrıca, methenaminler ve antasitler ile birlikte kullanılmaz. Sülfonamidler, para-amino benzoik asit
(PABA) ve yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain, benzokain, butokain gibi yerel anestezikler ve
prokain penisilin G ile antagonistik etkilidir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B vitaminleri ile bunların ön
maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi amino asitler, pürinler, timidin ve serin de
sülfonamidlerle antagonistik etki oluşturabilir. Potasyum tuzlarıyla da beraber kullanılmamalıdır.
Jelatin, albümin, pepton ve serum proteinleri sülfonamidlerin etkisini engellediklerinden, beraber
kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sülfonamidlere antagonist etkili
olduğundan, birlikte kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Tekrarlayan, çok yüksek dozlarda kullanıldığında kristalüri, konvülsiyon ve halsizlik oluşabilir. Bu
durumda tedavi kesilmeli ve bikarbonat ya da laktatlı ringer çözeltisi infüzyonlarıyla böbreklerden atılım
sağlanmalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için
yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince
ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü
insan tüketimine sunulmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
Bu ilaçlara duyarlılığı olanlarda, şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliği, hemopoetik sistem bozukluğu
olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Kardiyak aritmi olan atlarda kullanılmaz.
Gebelikte kullanım: Sülfonamid-diaminopirimidin karışımları plasentayı geçerler. Gebe köpeklerde,
tedavi dozlarında yan etkisi görülmemiştir. Gebe atlarda güvenliliği çalışılmamıştır. Tavsiye edilen
dozlarda aygırlarda spermatogenesis üzerinde farkedilir bir değişiklik görülmemiştir. Gebe rat ve
farelerde çok yüksek dozlarda teratojenik etki belirlenmiştir.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Sülfonamidlere duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ağız, deri ve inhalasyon yoluyla ilaca maruz
kalmamalıdır. Deriye temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15 - 25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa
sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ
13.02.2006
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO
19.12.2005 - 15/062
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ
TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok No: 290 34670 İkitelli / İSTANBUL

Benzer belgeler

primoxal enj prospektüs

primoxal enj prospektüs Parenteral uygulamadan sonra yaklaşık bir saat içinde terapötik kan konsantrasyonlarına ulaşır. Sığırlarda sulfametoksazolün pKa değeri 6,0, plazma yarı ömrü 140 dakikadır. Vd 0.30 L/kg ve plazma p...

Detaylı

Diklovet

Diklovet farelerde çok yüksek dozlarda teratojenik etki belirlenmiştir. GENEL UYARILAR Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ula...

Detaylı

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları Johnson Sendromu, sarılık, anemi, pıhtılaşma bozukluğu, granulosit sayısında azalma, sulfhemoglobinemi gibi istenmeyen etkileri vardır. Nadiren de olsa damar içi uygulamayı takiben atlarda respirat...

Detaylı

trisuldokin - Etkin İlaç

trisuldokin - Etkin İlaç zehirlenmelere neden olabilir. Nadiren de olsa damar içi uygulamayı takiben atlarda respiratorik ve kardiyak şok meydana gelebilir. Bu sebeple ürün vücut ısısında olmalı ve mümkün olduğu kadar yav...

Detaylı