ξ器埋躙

Yorumlar

Transkript

ξ器埋躙
躙[藤論[曰
ξ
器埋
│
TEKLiFiSTEME FORMU
19082015
lstem No
Talep Eden Blrim
ve
:21862:15′4639
:cOCUK NEFROLOJ POL KL N101
Ftlat UnivoEttesi Hastanesi ihtiyact malzeme/hizmet sahn aftnacaktrr. Fiy.t toklil_ €gEglda belirtilen tarlh
saaft; o1;;i5;;;t; satrnilma Blimine blzzat, faks veya p*ta ile teslimini rlca edorim'
Malzeme/hizmet teslrminin kaC gilnde yaprlaca6rnrn belirtilmesi zorunludur' Eelirtihemesi d urumLrnd.a-sipal!,tf{'19:1,1iP?lill
gon i9i1 Elura tutaflnln rKDv nan9,
1O oUn olarak kabui editec€ktir. Tesllmalla geokme durumunda geciken her
kesileceKir.
",tr"",
Li2eflnden
hesaolanarak
tahakkuk
o nnl /Ri^rl.hir ;ranrnda decikme cezasl
'1-
r""ii-
ve uion marhasr' belirtilecek ve teklif fivallan Kov haric venrecekrir' Belrtrlmemesi
idarenin Ongdrdogu gadlar drsrnda firma tarafrndan dd€me giinii vD. talepEn
Ayflca
Ar..rnOj XbV aan't kabLrt ;dit6ceKir.
ieklif erind€ belirtse16r dahi, dikkate alnmayacaktlr
3: il;i i;;tiliii;a;;";.riinna veya idaienin gostereceai y6re teslim edilec€Kk. Teslimal yerine kedar liim siderler sat'crva
;:-i;iil-;'"-;;;;;;;
Zo-;r;;lrn;l'
attir.
i- Trbh malzeme hanondeki ilrunbrde TSE markasr aranan malzemelerTSE belgeh olacah'r'
S- iJttif minuuunOa silinti ve kaztntr yap,tmayacattrr. son leklif veine tanh ve Baatinden sonra gelen tel(lifler
;ededendinlmevec€k oluo. ancak idale qerek qordiiou takdkde bu silreyi uzatabilir.
kuru;tanna harcama ie&itisinin {Barhekimhr MakamD izni ire devir ve temrik
Linr.
"e-nnani
iznr verilmemektedir )Temlik oncesi uygunluk yazrsralrnacaklrr'
;roabilir {3.Sahrslar ve ltrmalara temlik
iral
tiiar'mrannAa saqtrr( BakEnlrgln'n riruBB kai'Ar gereken ilrunlerin kavrtlr olmasr halinde a[m
ithalalcrsr olmadror durumlarda ilgili saircnrn bayi olduguna dai' TITUBB kayl ve olldlflml
v6D'laekir. Uruniln iliablcr vsva
'Uee rodu ve aynci frrmanrn (K die taydr olacakir. UBB kodu gereken iirunlein kodunun
ruOul"aa
listesinde
Oeiinirmemesi ire xtr taydr otmayEn firmalann teihf deoerlendrmeye ahnmayacaklrr. Sosyal G0venlik Kurumu negetf
xl(
kavdrnrn
prhmadrkq€
b6deli
6dennleyecektir.
listeden
falura.
nagatl
dahi
atrnmiyacat,atrnsa
matzemiier
6rii"ii-iluoi
kavdrn qoncetten;emesi malzeme alndiktan 6onra malzemenin negatif listeye dilgmesr gibi malz€me kaynaklr
""o'i..miiive
lufumi ait sox kesinti tritarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma tarcfrndan karfllanacaklrr'
kodu TebliOde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
dlgr'l Uig;ia; rebtiginde yer atan trbbi malzemeler iin
duruni leklit meKubunda belirtileceKr.
;1-ffi;;i;;;;r;;
i:'r,iij, i"irJii.
vt
lii^i-ii,r. i"iiit .it
lur
il
● F ma taranndan s pans edlen malzemen[n teslm edlmenes duttmuhda idare laranndan kanun gereol
nde doo則 lanlemh J:mい ●na tturak edpmeyα
‖dlm va,Lrak ima uarenn bdHeyeCOJ Surei"IЫ i町
",「 tettmam banka
:」 1:‖
Fi sainattede
dolw常
:拙 11lW鶴 :1咄
1「
Ttte鼎
1乱
tominat moktubu verllecek
艦 ∬七晰
留 温11齢湘
靡雛 F:鵬
肥乱ぽ
鵬1'8yw問
鼎咄温
1辮
濠ぷ
卍
W電
矧た
1罫暇
薔
‖剛 n● nZい ine mma“ p saymamk kayt● 口na
譜 ln檜 創 。 釧 輌 yapbn maい レmO勧 祠 ar n n Odemeye esas evttkほ
alodloltar hten"ibaren 210 91nde Odonecektir Satlnalma bilminin s,pal,ine mutakip leslimat yap:lacanl「
ィr:程
14‐
Son Tesilm Tarih a saat:
26.Q?IDI∫
MALZEMttH12MET LISTESI
Srra N llalz€me Kodu
l
i5003039999650
2
15003030217409
Agrklam. Miktafl Blriml
Malz€mo Cinsl
HElrODIYALIZ GEOC1
20 0
KATATER ll F
HEMODIYALiZ KATATER
,E9口 ,4賑 メP即 IAT劇 ゅ
__ _
20 0
Birim
Fiyat
KDVonnrrg
ADET
ADET
NOT:TEKNIK sARTNAME EKTEDIR
Adres: F rat universiles Hastanes Dlne,Semaye,o● ne Mudololo
Te!:
0424 230 35 55
Fax: 04242039040
PAZAR v D :3860437404
EPOSTA[Osemave38‖ na
rnaonrat edu
Sayla l
HEMODtyALiZ TEDAViSi iCiN CiF.r LUMENLi CECiCi pEDiAl.RiK
SANTRAL VENOZ KATETER iSTEGi TEKNiK SARTNAMESI
1.
Hemodiyaliz tedavisr igtn damar yolu saglamak amact ile internal jugular
ve/veya subklavian uygulanabilir olmalrdtr
2. Kateter kalrnl0r istemde belirtilen biiyr.jklakte ve kateter uzuntugu cilde
yerle9tirildi0i cuff'dan itibaren en fazla 12 cm otmalrdrr.
3. Kateter yumugak hammadde OzelliOinden dolayr subklavyen dtgrnda, Juguler
amagll, kateter gdvdesi islenilen yerinden kolayca egilebiiir (curved) Xullanrma
da uygun yaptda olmalldtr
4. Kateter poli0retan titrevi malzemeden imat edilmig, biyo_uyumlu, radyoopak ve
ozellikle iodine ve alkol ihtiva eden dezenfektan solven ere kargr direngli
olmahdtr. Bu sayede hastada kaldtOr s0rece damar rrritasyonuna neden
olmamaltdtr.
5. Kateter baolantr borutan geffaf pVC,den imat editmig olmalt,iizerlerinde dolum
hacimleri yazrll olmalt ve arter baolantrsrnda krrmizr ven baolanttstnda ise
mavi renkli ktempleri bulunmalrdrr. Klempler yan destek emnryelli, kolay agrlrp
kapanabilir ve srzdtrmaz yaprda olmalld
6. Hemodiyaliz kateteri kit geklinde otmatrdrr. Kd igerisinde:
1 (bir) adet gifl [imenli kateter,
'l (bir) adet J Flex Guide wire (klavuz tel),
1 (bir) adet uygutama ignesi,
(bir) adet Vessel ditat6r,
2 (iki) adet luer tock enJeksiyon kapagr olmatidrr
7. Krtrn On yrtzri SefIaf ambataj geklinde ve iginde kultanrm rte rtgrli oriiinal kullanrm
talimatr ve ambalaj Uzerindeki etikette, Urirn crnsr ve dzelIkLrr rte igindekilerin
I
I
tanlmt, rinin dlguleri ve lot numarast, oretim tarihi ue
kullan,,
tarihi,barkodu muflaka yazrlr otacaktrr. TC SagIk Bakantrgr
"ontarafrndan
onaylanmrg UBB kodu ve teknik ozeltikleri belirt]lme[dir. Ci standardrna
uygunluk belgesi bulunmalrdtr.
8. Kit Etilen Oksit ite steril edilmi$
olmatr ve kitrn son kullanrm tarihi testim
tarihinden itibaren en az 3 yrl olmahdtr.
9. Numuneler ihale strasrnda brr adet komtsyonda de6erlendifllmek icin
getirilecektir. Uygun gdrlllmeyen malzeme alrnmayicaktrr.
_
l0.Yuklenici
gartnameye tek tek cevap vermek zorundadrr ve ilgrli
.firma teknik
cevaplar ihale dosyastna konulacakttr
'l 1. Alrmr gerqeklegtirilen
malzeme sdzlegme tarihinden itibaren en geQ 30 gun
iginde teslim edilecektir.

Benzer belgeler

2ι 。1‐ 201も

2ι 。1‐ 201も TEKLiF ISTEME FoRMU lstem No Talep Eden Elrim

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. irinacaktrr. Teklif meKubuida Ugg kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. I,JBB kodu ve SUT kodu gereken Urtinlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalann teklifi delerlendi...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. D6NER SERMAYE I$LETME BIRIMI ELTAZIG

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklil opsryonu en az 20 giln olmah ve iiriln markasr, betirtitecet ve Iekfif fiyata (DV hariq verilec€ktir. Belirtilmemesi durumunda KOV dahil kbul edilecektir. Aynca idarenin dngdrdiigil tartt...

Detaylı

TC. Resmî Gazete

TC. Resmî Gazete teslim edecektir: A l u m i n a , barit, a n t i m u a n ve v o l f r a m konsantreleri, p a m u k , tiftik. 4. İ ş b u M e k t u b u n 1 v e 3 ü n c ü maddelerinde belirtilen malzeme ve mallar, 19...

Detaylı