kapak

Yorumlar

Transkript

kapak
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19659 giriniz.
hidrolik & pnömatik
DVD DASHPOTLU ÇALPARA ÇEKVALF
M‹KRODALGA SEV‹YE SENSÖRÜ
HVAC Uygulamalar› için Çözüm
Yeni Bir Seviye Ölçüm ‹lkesi
Do¤ufl Vana, darbe ve gürültü
oluflturan HVAC Sistemleri için
aranan çözümü sunuyor: DVD
Dashpotlu Çalpara Çekvalf. E¤er
sisteminizde darbe olas›l›¤› yüksek
ise standart çalpara çekvalfler
kullanman›z pek de ak›ll›ca olmaz.
Çünkü darbe durumunda geri
dönen su kütleleri çekvalfe h›zl›
bir flekilde çarp›p tüm sistemi
patlatabilir veya yüksek bir gürültü
oluflturabilir. Bu üründe dashpot,
vana klapesinin kritik bir noktaya
kadar h›zl› bir flekilde kapanmas›n› ve az miktarda suyun küçük bir
kesitten geçmesini sa¤l›yor. Darbe koflullar› bitti¤inde ise klape yavafl
bir flekilde kapanarak tamamen s›zd›rmazl›k sa¤l›yor. Dashpotun
klapenin ani kapanmas›n› önleyen bir yast›k görevi gördü¤ünü
söylemek hiç de yanl›fl olmaz. Bu ürün için en uygun uygulama HVAC
sistemleridir. Darbe önleme yetisinin yan› s›ra ürün, sistemdeki
gürültüyü minimuma indirerek HVAC sistemlerinin ihtiyaçlar›n›
karfl›l›yor. Do¤ufl Vana, dashpotlu çekvalfleri Ø300 - 1000 mm
boyutlar›nda müflterilerine sunmaktad›r.
LR tip seviye sensörler k›lavuzlu
radar dalga prensibiyle çal›fl›r,
so¤utucular ve temizlik s›v›lar› gibi
su bazl› ortamlarda devaml› seviye
ölçümü için idealdir. G3/4 proses
ba¤lant› veya flanfl ile tank›n üzerine
do¤rudan tak›labilir. Üç farkl› alg›
ucu mevcuttur: 240, 450 ve 700
mm.Gerekirse, sensör alg› ucu,
k›salt›larak, tank boyuna uygun hale
getirilebilir. Tüm parametre ayarlar›,
anahtarlama noktalar›n›n ayarlanmas›
ve seviye miktar›n›n gösterilmesi 4
basamakl› abece-say›sal göstergeyle
yap›l›r. efector gwr nanosaniye
aral›klarla elektromanyetik dalgalar
göndererek seviye ölçümü yapar. Palsler sensörün kafa k›sm›ndan
gönderilir ve alg› ucu boyunca k›lavuzlanm›fl flekilde iletilir. Ortama
çarp›p geri yans›yan mikrodalga palsler sensör taraf›ndan alg›lanarak
de¤erlendirilir. Pals gönderme ve alma zaman› de¤erleri aras›ndaki
fark, kat edilen mesafe miktar›n› belirlemeyi sa¤lar ve bu sayede
doluluk seviyesi de ölçülebilir.
DO⁄Ufi VANA
Tel : +90 232 4332356
Fax : +90 232 4580896
IFM ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 2105080
Fax : +90 212 2217159
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20224 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20289 giriniz.

Benzer belgeler