VD202 PSTN Telefon Arama Montaj Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

VD202 PSTN Telefon Arama Montaj Kılavuzu
VD202 PSTN Telefon Arama Montaj Kýlavuzu
security technologies
VD202 PSTN TELEFON ARAMA
Özellikler
Programlama
Telefon Numarasý Kaydetme
* Yüksel Ses Kalitesi
* SMT Dizayný
* Kullanýcý Dostu Programlama
* 8 Farklý Telefon Arama Özelliði
* Silinmez Ses Kaydý ve Telefon Hafýzasý
* Telefon Hattý Korumasý
* Avrupa Pulse Arama Standardý (Pulse 1:2)
* 20 saniye Ses Kaydý
* 2 Yýl Garanti
Gerekli kodlar girilirken iki tuþa basma
arasýndaki süre 5 saniyeyi geçmemelidir.
Eðer bu süre aþýlýrsa veya yanlýþ kod
girilirse, otomatik reset oluþacak ve hata
sesi duyularak baþa dönecektir.
Bu cihaz 8 adet farklý telefon numarasý
kayýt etme özelliðine sahiptir. Telefon
numaralarýný kayýt etmek için;
Teknik Özellikler
Montaj
TOPRAK YADA
SOÐUK SU
BORUSU
EARTH klemens giriþini topraða baðlayýnýz. Topral
baðlantýsý cihazý yüksek voltajdan koruyacaktýr. Harici
PTT telefon hattý LINE terminallerine, TEL
konnektörüde mevcut telefonlara baðlanmalýdýr.
Cihaz aktif olduðunda, telefon hattýný üzerine alýr.
Sisteme tüm baðlantýlar yapýldýktan sonra besleme
verilmelidir. Besleme verilirken polaritenin doðru
olduðuna dikkat edilmelidir.
Doc: BR09TR0801-Rev1.0a
Hata sesi: Yanlýþ kod girildiðinde veya
izin verilen sürede tuþa basýlmaz ise
hatayý belirtmek üzere kesikli olarak
duyulan (beep-beep-beep) sestir.
Çalýþma Gerilimi
9 - 16 Vdc
Besleme Gerilim Dalga. 1.0 Vpp @ 12Vdc
Bekleme akýmý
20 mA
Çalýþma sýcaklýðý
-10 C to +55 C
Depolama sýcaklýðý
-40 C to +60 C
Akým sýnýrý
max 100 mA
Arama Standardý
Avrupa Pulse 1:2
Boyut (YxGxD)
75 x 73 x 25 mm
Onaylama Sesi : Doðru kod giriþinin
yapýldýðýný ve datanýn kaydedildiðini
belirten uzun biiip sesidir.
Sýnýrlý Garanti
Aramalarýn Tekrar Etme Sayýsý
Bu cihaz ayný telefon numarasýný 8 kez
arama özelliðine sahiptir. Ürünün fabrika
ayarlarý 1 olarak ayarlanmýþtýr. Aramalarý
tekrar etme sayýsýný deðiþtirmek için;
Kod Güvenlik A.Þ. ürünün satýn alýnmasýndan itibaren 2 sene boyunca
üründe normal kullaným koþullarýnda iþçilik ve malzeme hatalarý
oluþmayacaðýný garanti etmektedir.
Garanti edilen þartlarýn gerçekleþmemesi durumunda, arýzalý malzeme
Kod Güvenlik A.Þ. Teknik Servisi tarafýndan tamir edilecek yada
yenisiyle deðiþtirilecektir.
Bu garanti yalnýzca malzeme ve iþçilik hatalarý için uygulanýr; nakliye,
yükleme-indirme, yýldýrým, aþýrý gerilim, mekanik sarsýntý, malzemede
deðiþiliklik yapýlmasý, malzemenin suya maruz kalmasý, kötü kullanýmý,
düzgün kullanýlmamasý gibi Kod Güvenlik Teknolojileri A.Þ.’nin
kontrolü dýþýndaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için uygulanmaz.
Yukarýda anlatýlan garanti yalnýzca ürünü satýn alan müþteri için
geçerlidir.
Müþterinin bu ürünü satýn almasý, ürünün kurulmasý, ürünün çalýþmasý
yada ürünün hatasý ile baðlantýlý olarak doðrudan,dolaylý yada iþin
sonucuna baðlý olarak oluþacak hasarlardan, kazanç kayýplarýndan,
zaman ve diðer tüm kayýplardan hiç bir durumda Kod Güvenlik
Teknolojileri Anonim Þirketi sorumlu deðildir.
Kayýt Ýþlemi
RECORD butonuna basýlý tutarak
microfona yakýndan ve yüksek sesle
konuþunuz.
** (1 to 8) *
Cihazýn Çalýþmasý
Sgn (-) tetik giriþine negatif gerilim yani
GND ( toprak) uygulandýðýnda daha
önceden hafýzaya kaydedilen numaralar
aranarak kaydedilen ses mesajý okunur.
Bu iþlem tekrar sayýsý kadar tekrar edilir.
* * ( 1 ila 8 ) # Telefon numarasý (max 11 digit) #
Örneðin 3 nolu telefon hafýzasýna
03124440404 no’sunu girmek için;
**3#03124440404#
Kaydedilen Telefon No’yu iptal etme
Kaydedilen telefon numarasý iptal etmek
için;
* * (1 ila 8) # #
Örneðin 3 nolu telefon hafýzasýný iptal
etmek için;
** 3 ##
Ýkincisi ise sgn(-) giriþine sürekli tetik
verilerek çalýþan tetik kesildiðinde
çalýþmasý duran uygulama þeklidir.
Besleme kesildikten sonra # ve 6 tuþuna
birlikte basýlarak besleme verilir. Kýsa
beep seslerinden sonra uzun beep sesi
gelerek iþlem tamamlanmýþ olur. Böylece
sistem tetik geldiði müddetçe arama
yapar kesildiðinde susar. Tetik þeklini
deðiþtirmek için ayný iþlem tekrarlanýr.
Cihazýn 2 ayrý çalýþma özelliði vardýr:
Birincisi sgn(-) giriþine bir kez tetik
verilerek aktif edilen çalýþma þeklidir.
Sayfa 1/1

Benzer belgeler