Stratejik Plan - urla ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

Stratejik Plan - urla ilçe millî eğitim müdürlüğü
 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
ÜĞÜ
T.C.
URLA K
KAYMAK
KAMLIĞII
İLÇE MİLLİ E
EĞİTİM MÜDÜRL
M
LÜĞÜ
20
015- 201
19
STRA
ATEJİK PLANI
P
1 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
URLA KAYMAKAMLIĞI
URLA İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 – 2019
STRATEJİK PLANI
2 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
M
ÜĞÜ
““Çalışmadaan, yorulma
adan, üretm
meden, raha
at yaşamak isteyen topllumlar, öncce
haysiyyetlerini, son
nra hürriyeetlerini ve ddaha sonrad
da istiklal ve
v istikballer
erini kaybed
derler”.
Mustafaa Kemal AT
TATÜRK
3 4 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
ÜĞÜ
5 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
ÜĞÜ
URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
M
ÜĞÜ
URLA İL
LÇE MİLL
Lİ EĞİTİİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ü
6 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
M
ÜĞÜ
SUNUŞ
H
Hızlı bilimssel, teknolojjik, ekonom
mik ve sosyaal değişimleerin yaşandıığı çağımızda kamu
kurumlaarının da yaşanan bu değişime uuyum sağlam
maları gereekmektedir. Geleneksel kamu
yönetim
mi anlayışınddan çağdaş kamu yöneetimi anlayıışına geçiş ile
i birlikte kkamu kurum
mlarında
artık geelecek yöneelimli, sonuç ve hedef odaklı şefffaflık ve heesap verilebbilirlik, katılımcı ve
paylaşım
mcılığı esass alan uygulamalara ağıırlık verilmeektedir.
22003 yılındda yayınlanaan 5018 sayyılı Kamu Mali
M Yönetim
mi ve Kontrrol Kanunun
nu temel
alarak kkamu kurum
mları, kalkın
nma planlarrı, programlar, ilgili meevzuat ve beenimsedikleeri temel
ilkeler ççerçevesindde geleceğe ilişkin misyyon ve vizy
yonlarını olu
uşturmak, sstratejik am
maçlar ve
ölçülebiilir hedefleer saptamaak, perforrmanslarını önceden belirlenmişş olan göstergeler
doğrultuusunda ölçm
mek ve uygulamanın izlemesini yapmak am
macıyla kat
atılımcı yön
ntemlerle
stratejikk plan hazırllarlar.
T
Tüm kamu kurumları, hizmetlerinnin istenilen düzeyde ve kalitedee sunulabilm
mesi için
bütçelerri ile prograam ve projee bazında kaaynak tahsisslerini; strattejik planlar
arına, yıllık amaç ve
hedeflerri ile perfoormans gösttergelerine dayandırm
mak zorundaadırlar. Kurrumların beelirlediği
hedeflerre; hangi süre,
s
kaynaak ve yönttemlerle errişeceğini sistematik
s
bbir biçimdee ortaya
koyduğuu, kurumsaal kültür farrklılığına vee çevreye göre
g
farklık
klar göstereen, katılımcılık esas
alınarakk hazırlanann ve uygulaanan stratejiik planların
n kurumları çok ileriyee taşıyacağı oldukça
açıktır.
B
Bir ülkeninn gelişmişllik düzeyi ve başarıssının temelini o ülkennin eğitim sistemi
oluşturm
maktadır. Bu
B nedenle eğitim kuurumlarımızzın kendilerrini süreklii geliştirereek çağın
gereksinnimlerini kaarşılayıp kalliteli eğitim
m ortamları hazırlayabil
h
meleri olduukça önemliidir.
M
Montaigne’’nin oldukça bilindik bbir sözündee belirttiği gibi “Hedeefi olmayan
n gemiye
hiçbir rrüzgar yarddım edemezz.” Geleceğğe şekil veerecek birey
yleri, çağınn gerektirdiiği bilgi,
7 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
beceri ve değerlerle yetiştirme misyonu olan eğitim kurumlarının da stratejik planlarıyla
geleceklerini tasarlamaları, hedeflerini belirlemeleri vazgeçilmez bir gerekliliktir.
Eğitim kurumlarının planlamaları, yönetimin verimlilik ve etkililik özelliklerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Stratejik planlamanın en dikkat çekici önemi bizi sistematik ve
planlı düşünmeye sevk etmesidir. Günlük kararlar alınarak faaliyetini sürdüren eğitim
kurumları, olumsuz herhangi bir durumda verimsiz olma tehlikesine maruz kalırlar. Oysaki
stratejik planlama yapan kurumlar her türlü yeniliğe ve ortaya çıkabilecek olumlu veya
olumsuz değişime karşı kendilerini hazırladıklarından bu tür etkilerden zarar görmezler.
Stratejik planlama, eğitim kurumunun halen bulunmakta olduğu konumdan ileride bulunmayı
istediği durum arasındaki yolu tarif eder.
Planlama sürecini etkin kılan ise bu sürece çoklu katılımın sağlanmasıdır. İmkânlar
ölçüsünde, uygulayıcıların planlama sürecine katılımları, uygulayıcıya hem bir sorumluluk
verecek hem de iş doyumu sağlayacaktır.
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının sahiplenilerek hayata
geçirileceğine, Urla halkına, öğrenci ve eğitimcilerine büyük katkılar sunacağına inanıyor,
uygulanmasına katkı sunacak olan tüm iç ve dış paydaşlara şimdiden teşekkürlerimi
sunuyorum. Murat Sefa DEMİRYÜREK
Urla Kaymakamı
8 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
M
ÜĞÜ
ÜST YÖ
ÖNETİCİ SUNUŞU
S
221.Yüzyıldaa çok hızlı gelişen
g
bilim
m ve teknollojiyle birlik
kte kurumlaarın hızlı değişimine
uyum sağlayabilmeleri için yönetim
y
anllayışının daa değişimi kaçınılmaz
k
olmuştur. Hızlı
H
bir
gelişmee çabası iççinde olan ve hızla gelişen Tü
ürkiye eğittim yönetim
mi anlayışı; çağın
gereklerrine göre değişmek
kte ve geelişmektedirr. Eğitim kurumlarıı değişimee uyum
sağlayabbilmek içiin tedbirlerr almak vve bunu sağlayabilm
s
mek için ggeleceği planlamak
zorundaadır. Bu noktada
n
stratejik plannlama çalışşmalarının önemi artm
maktadır. Stratejik
planlarıyla kurum
mlar, tüm paydaşlarııyla birliktte bugünkü
ü durumlarrını analiz ederek,
kaynakllarını etkili ve verimli kullanıp
k
gelleceklerini planlar.
p
İİzmir’in en güzel ilçeleerinden birii olan Urla’nın eğitimd
de öncü olm
ması bir gereekliliktir.
Öğrenciilerimizin, halkımızın
h
eğitim
e
yuvaaları tüm ok
kullarımızın
n zamanın ggereklerine ve
v planlı
bir yönnetim anlaayışına uyg
gun olarakk amaç vee hedefleriini belirleyyip bu do
oğrultuda
faaliyetllerini yürütterek, hizmeet vermeye devam edecektir. Yaklaşık 7.839 öğrencimizz ve 745
çalışanımızla daha gelişmiş biir Urla ve ddaha ileri birr Türkiye iççin el ele veerip çalışmaalarımıza
devam eetmekteyiz. Hep birliktte yapacağıımız çalışmalar ve bu çalışmalar
ç
ssonucu erişeeceğimiz
hedeflerr, bizlere bilim
b
ve tek
knolojinin gelişimine katkı vereb
bilen, yaşaddığı toplum
ma değer
katan, üüretken ve her
h türlü kaaynağı etkinn ve verimlli kullanabiilen bireyler
erin yetiştiriildiği bir
ilçede ççalışmanın haklı
h
gururu
unu yaşatacaaktır.
K
Kamuda yeeni eğitim yönetim
y
anllayışına uygun bir şek
kilde hazırlaanan ve 20
015-2019
döneminni kapsayann ikinci ku
urumsal straatejik plan çalışması ile ilçemiz kaynaklarıı eğitim,
öğretim
m ve toplum
ma hizmet allanlarında eetkin, ekono
omik ve veerimli kullannılması sağ
ğlanacak,
hesap vverme sorumluluğu ilee şeffaf oluunacaktır. Bu
B bilinç ve
v duygulaarla çalışmaalarımızı
sürdürm
mekte ve hedeflerimizee ulaşmak iççin yoğun çaba
ç
sarf etmekteyiz. B
Bu hizmetleerimizin,
vatandaaşlarımızın katkıları vee sahiplenm
mesi ile hız kesmeden devam edeeceğine inaanıyoruz.
Geleceğğimizin mirrasçıları deeğerli öğrenncilerimizin
n daha mo
odern, dahaa gelişmiş ve çağı
yakalam
mış bir ilçedde eğitim gö
örmeleri içinn yaptığımızz çalışmalarr yeni strateejik plan dön
neminde
9 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
de devam edecektir. Aynı zamanda bu plan ile 10. Kalkınma Planında belirlenen hedefler ve
öncelikli dönüşüm programları doğrultusunda ülkemizin ve ilçemizin gücünü artırmaya
yönelik hem örgün hem de yaygın eğitim, öğretim hedeflerine katkı vermesi sağlanacaktır.
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015-2019 Stratejik Planının etkin biçimde
uygulanarak hedeflerimize ulaşılmasını temenni ediyor, ilçemize her alanda destek veren üst
kuruluşlarımıza, ilçemiz yöneticilerine, öğretmen ve idari personelimize, hayırseverlerimize,
bizlerin her zaman yanında olan Urla halkımıza ve geleceğimizi emanet ettiğimiz sevgili
öğrencilerimize saygılarımı sunuyorum.
İzzet GÜNDÜZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
10 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
1
SUNUŞ
7
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
9
İÇİNDEKİLER
11
KISALTMALAR
12
TABLOLAR LİSTESİ ve ŞEKİLLERLER LİSTESİ
13
1.BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
1.1
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik
Planlama Süreci
16
1.2
Stratejik Plan Modeli
17
2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ
19
2.1
Tarihi Gelişim
19
2.2
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
20
2.3
Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
21
2.4
Paydaş Analizi
26
2.5
Kurum İçi Analiz
31
2.6
GZFT Analizi
33
2.7
Sorun / Gelişim Alanları
39
2.8
İlçe MEM SP Plan Mimarisi
40
3. BÖLÜM. GELECEĞE YÖNELİM
42
3.1
Vizyon, Misyon, Temel Değerler
42
3.4
Stratejik Plan Genel Tablosu
43
3.5
1.Tema: Stratejik Amaç Hedef ve Stratejiler
44
3.6
2.Tema: Stratejik Amaç Hedef ve Stratejiler
49
3.7
3.Tema: Stratejik Amaç Hedef ve Stratejiler
57
4. BÖLÜM MALİYETLENDİRME
62
5. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME
65
EKLER
68
2
3
11 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KISALTMALAR
AB: Avrupa Birliği
Ar-Ge: Araştırma Geliştirme/Birimi
DYS: Doküman Yönetim Sistemi
EBA: Eğitim Bilişim Ağı
FATİH: Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
GZFT: Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi
MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri
MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü
MTE: Mesleki Teknik Eğitim
OECD: İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
PESTLE: Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Kurum Analizi
PIAAC: Uluslararası Yetişkin Yeterliklerini Değerlendirme Programı (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies)
PIRLS: Uluslararası Okuma Becerilerinde İlerleme Araştırması (Progress in International
Reading Literacy Study)
PISA: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student
Assessment)
RAM: Rehberlik ve Araştırma Merkezi
SGB: Strateji Geliştirme Başkanlığı
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TEOG: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması
TIMSS: Uluslararası Matematik ve Fen Bilimlerinde Eğilimleri Araştırması
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı
UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
VBS: Veli Bilgilendirme Sistemi
YDS: Yabancı Dil Sınavı
YEĞİTEK: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ KISALTMALARI
ÖZB: Özel Büro
MMB: Maarif Müfettişleri Başkanlığı
TEĞH: Temel Eğitim Hizmetleri
OÖH: Orta Öğretim Hizmetleri
METEH: Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
DÖH: Din Öğretimi Hizmetleri
ÖERH: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
BİETEH: Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
SGH: Strateji Geliştirme Hizmetleri
HKH: Hukuk Hizmetleri
İKH: İnsan Kaynakları Hizmetleri
DESH: Destek Hizmetleri
İEMH: İnşaat Emlak Hizmetleri
12 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo No
Sayfa No
Tablo 1. Urla İlçe Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Tablo 2. Geçmiş Yıllarda Görev Yapan Kurum Müdürleri
Tablo 3. SP Kaynak Tablosu
17
20
53
Tablo 3. SP Tema, SA, SH, Maliyet İlişkisi Tablosu
53
Tablo 4. İlçe Birimleri İzleme Değerlendirme Zaman Kapsamı Tablosu
65
Tablo 5. İlçe, Okul/Kurum Birimleri İzleme Değerlendirme Zaman Kapsamı Tablosu
65
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil No
Sayfa No
18
Şekil 1. Stratejik Planlama Modeli
30
Şekil 2 . İç Paydaşların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hakkındaki Görüşleri
21
Şekil 3 .Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Yapısı
13 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TANIMLAR
Bütünleştirici eğitim (kaynaştırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim
uygulamalarıdır.
Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin
bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak
sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat)
yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla
ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ
nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin
beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve
kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim
uygulamalarını ifade eder.
Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani
Gelişme Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin
ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla
hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi
olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme
çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart
çerçevesinde tanınması sürecidir.
Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi
birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle,
bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden
anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder.
Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara
göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli
işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.
14 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel
akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade
eder.
Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi
bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte
çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama
etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Z-kitap: İçeriklerin pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar
ve metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır.
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı
programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan
ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel,
mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.
15 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
1.1 Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının Oluşum Süreci
Urla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünüzün 2015-2019 yıllarını kapsayacak ikinci stratejik
planı hazırlık çalışmaları 2013/26 Sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık
Programı ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak başlatılmış
ve yürütülmüştür. Stratejik planlamaya başlama, planlama aşamaları ve planın yasal
çerçevesini belirlemiştir.
İlçe Stratejik Plan Üst Kurulu Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik doğrultusunda kurulmuştur. Bu çerçevede Üst Kurulumuz; İlçe Milli Eğitim
Müdürü Başkanlığında, Şube Müdürleri ve dört tane Okul müdüründen oluşturularak
kurulmuştur. Stratejik Planlama Üst Kurulu stratejik planlama çalışmalarının her aşamamızda
destekleri ile Stratejik Plan Hazırlama Koordinasyon Ekibinin çalışmalarına pozitif katkı
sunmuştur.
İlçe Stratejik Planlama Ekibi yine Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda kurulmuştur. Bu çerçevede; Stratejik Planlama Ekibi
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Başkanlığında, 3 okul müdürü, 2 müdür yardımcısı, 3
öğretmen ve ilçe strateji koordinatöründen oluşturularak kurulmuştur.
İlçe Stratejik Planlama Ekibi, stratejik plan çalışmalarında plan taslağı oluşturulana
kadar düzenli olarak 6 hafta, haftanın bir günü toplanmış, daha sonraki süreçte ihtiyaç halinde
gündemli toplanarak çalışılmıştır. Okullara sağlıklı bir rehberlik hizmeti sunabilmek için
görev dağılımı yapılmıştır. Bu doğrultuda stratejik planlama ekibi tarafından okul
müdürlerine, okullardaki stratejik planlamada görevli müdür yardımcısı ve öğretmenlere
eğitimler verilmiştir.
Tüm bu çalışmalar, bilgilendirme, koordine ve üst yönetimin rehberliğinin alınması
amacıyla İl Stratejik Planlama Üst Kurulundan müteakip toplantı talep edilmiş; bu
toplantılarda üst kurulla bilgi paylaşımında bulunulmuş ve çalışmalara üst kurulun verdiği
rehberlik doğrultusunda devam edilmiştir.
Tablo 1: Urla İlçe Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Adı Soyadı
Görevi
Unvanı
Birimi
Mithat EROĞLU
Komisyon Başkanı
Şube Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Rüştü ERKAYA
Üye
Okul Müdürü
Urla İmam Hatip Lisesi
Nazife EROĞLU
Üye
Okul Müdürü
Urla Anadolu Lisesi
Yüksel AKAR
Üye
Okul Müdürü
Şehit Kemal İlkokulu
Zekiye Aysın İŞTİPLİLER
Üye
Müdür Yrd.
80. Yıl Gazi Ortaokulu
Ersin TAHTAKIN
Üye
Müdür Yrd.
AHA Bilim İO
Süleyman AKCAN
Üye
Öğretmen
Urla İmam Hatip Lisesi
Ayşe ÖZER
Üye
Öğretmen/Koordinatör
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Eray KAYA
Üye
Öğretmen
Halk Eğitim Merkezi
Ersoy TUNUS
Üye
Öğretmen
İskele Ortaokulu
16 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
M
ÜĞÜ
1.2 Straatejik Planllama Modeeli
İİlçemiz straatejik planın
n hazırlanm
masında tüm
m paydaşlarıın görüş ve önerileri ille eğitim
öncelikllerinin planna yansıtılab
bilmesi içinn geniş katıllım sağlayacak bir moddel benimseenmiştir.
Stratejikk planımızz, Eğitim ve Öğretim
me Erişim
min Arttırılm
ması, Kuruumsal Kap
pasitenin
Geliştiriilmesi, Eğittim ve Öğreetimde Kaliitenin Arttırrılması olmak üzere 3 tema ve 8 hedeften
h
oluşmakktadır.
Şekil 1: P
Plan Oluşum Şeması
Miilli Eğitim B akanlığı Ö
Önerileri
İç vee Dış Payydaş Görüşmeleri
Üst Politikka Belgelerii
Urrla MEM 20015‐2019 Sttratejik Planı
İİlçe MEM Du
urum Analizi Raporu
Okul
İl Milli Eğitiim Müdürlüğü Önerileri
Stra
atejik Plan
nları
17 SSP Koordinnasyon Ekkibi maları
Çalışm
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
2.1. Tarihi Gelişim
06 Mart 1924 tarih ve 63 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan “ Tevhidi Tedrisat
Kanunu “ hükümlerine göre “ URLA MAARİF MEMURLUĞU “ 20 NİSAN 1924
tarihinde “ Yenice Mahalle Kemal Paşa Caddesi No:31 Urla/İZMİR “ adresinde bulunan 1.
İlkokul Okul Binası’nda (o günkü isimleri) hizmet vermeye başlamıştır.
11.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 222
sayılı “ İlköğretim ve Eğitim Kanunu “ ile Maarif Memurluklarının fesih edilmesi üzerine,
01 Şubat 1961 tarihinde Urla İlçe Maarif Memurluğu İlçe İlköğretim Müdürlüğü’ne
dönüştürülmüş ve 12 Eylül İlkokulu binasında hizmet vermeye başlamıştır.
İlköğretim Müdürlüğü ve 12 Eylül İlkokulu’nun hizmet verdiği bina, 22 Şubat 1965
tarihinde çıkan bir yangında tamamen yanmıştır. Bu durum üzerine 12 Eylül İlkokulu
öğrencileri çevre okullara nakledilirken İlköğretim Müdürlüğü de Camiatik Mahallesi Okul
Sokak No:1 Urla/İZMİR adresinde bulunan o günkü Osman Bey İlkokulu (3. İlkokul), bu
günkü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binasına taşınmıştır.
Daha sonra Urla İlçe İlköğretim Müdürlüğünün hizmet verdiği binaya 1967 yılında “
Oturulamaz “ raporu verildiği için, İlçe İlköğretim Müdürlüğü Urla Hükümet Konağı’nda
bugünkü Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünün görev yaptığı odaya taşınmıştır.
Daha sonra çıkarılan bir yasa gereği Kaymakamlık Tahrirat Kâtipliği’nin
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’ne dönüştürülmesi neticesinde, Hükümet Konağı’nda
İlköğretim Müdürlüğü için yeterli oda kalmaması üzerine Urla İlköğretim Müdürlüğü 01
Eylül 1976 tarihinde, yeni yapılan, Camiatik Mahallesi Kurtuluş Sokak No:11 Urla/İZMİR
adresindeki 12 Eylül İlkokulu hizmet binasının bir bölümüne taşınmıştır.
1983 Yılında Urla Hükümet Konağı’ndan Tapu-Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü
ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün kiralık veya kendi binalarına taşınmaları neticesinde,
boşalan odaların bir kısmı Urla İlköğretim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi üzerine, İlköğretim
Müdürlüğü 01 Temmuz 1983 tarihinde Urla Hükümet Konağı’na taşınarak hizmet vermeye
başlamıştır.
Urla İlköğretim Müdürlüğü; daha sonra; EK-2170 sayılı Milli Eğitim bakanlığı
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK ve SPOR
MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ” uyarınca görev yapmaya başlayan İlçe Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Müdürlüğü adını almıştır. 1989 yılından itibaren de İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ olarak hizmet vermektedir.
18 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 2: Geçmiş Yıllarda Görev Yapan Kurum Müdürleri
Sıra
Adı – Soyadı
Görev Yılları
1
MEHMET KALE
1988 / 1995
2
FAZLI KARATÜRK
1995 / 2010
3
EROL UYSAL
2010 / 2014
4
İzzet GÜNDÜZ
2014 / …...
2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Müdürlüğümüz, 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve
işlemlerine devam etmektedir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temel faaliyet alanlarına ve
misyonuna götürecek ilgili mevzuat kısaca aşağıda belirtilmiştir.
























“İlsis Projesi” Konulu Genelge
1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına,
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve
İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Alacaklarına Dair Kanun
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4842 Sayılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Hakkındaki Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5442 İl İdaresi Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
6518 Sayılı Kanun
657 Sayılı DMK
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
Ayniyat Talimatnamesi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Hükümetimiz ile Dünya Bankası Arasında İmzalanan “ Orta Öğretim Projesi İkraz
Anlaşması”
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği
19 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
 Kamu Konutları Yönetmeliği
 MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
 MEB Denklik Yönetmeliği
 MEB Dış İlişkiler Genel Md. “ Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları” Konulu
Genelgesi
 MEB Eğitim Araçları Donatım Daire Bşk. Genelgesi
 MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
 MEB İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği
Protokolü”
 MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
 MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İntibak Bülteni
 MEB Merkezî Sistem Sınav Uygulama Yönergesi
 MEB Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
 MEB Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik
 MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
 MEB Öğretmenleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 MEB Özel, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
 MEB Personel Genel Md. Çalışma Takvimi
 MEB Sağlık İşleri Dairesi Bşk. Yazısı
 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı “Stratejik Planlama” Konulu Genelgesi
 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın “Çalışmaların Birleştirilmesi ve Ar-Ge Birimi
Kurulması” Konulu Genelgesi
 MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Yazıları
 MEB TTK’nin 119 ve 133 Sayılı Kararları
 MEB’e Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen
Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
 MEB’e Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının
Kurulması ve İşletilmesi İle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin
Görevleri Hakkındaki Yönerge
 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri
Başkanlıkları Yönetmeliği
 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
 Onarım Ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda
 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu Seminer Yönergesi
 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
20 







URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları İle Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 1-2-3
Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi Yönergesi
Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
2.3 Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları 18.11.2012 tarih
ve 28471 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Adı geçen yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan “Eğitim Öğretim Hizmetleri”
genel başlıklı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22’nci maddelerinde
belirlenen hizmet bölümleri ve aynı yönetmeliğinin 25 inci maddesindeki ilçe milli eğitim
komisyonu ile hizmetlerimiz yürütülmektedir. Faaliyet alanları aşağıda listelenmiştir.
2.3.1. Temel eğitim hizmetleri
a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek
2.3.2. Ortaöğretim hizmetleri
a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
2.3.3. Mesleki Ve Teknik Eğitim Hizmetleri
a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
b) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile
ilgili ve işlemleri yapmak,
c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak
2.3.4. Din Öğretimi Hizmetleri
a) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek
2.3.5. Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri
a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini
sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
d) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
21 f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları
yapmak.
2.3.6. Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
2.3.7. Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
yapmak,
c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan
kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri
iş ve işlemlerini yürütmek,
g) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
i) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
j) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve
değerlendirmek,
k) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek,
değerlendirmek,
l) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
m) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
2.3.8. Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknik Hizmetleri Bölümü
a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,
c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
22 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
d) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
e) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara
dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,
f) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler
hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
g) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön
vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
h) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
i) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
j) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,
k) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,
l) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
m) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
o) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
p) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
q) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
r) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
s) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini
yapmak,
t) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
u) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
2.3.9. Strateji Geliştirme Hizmetleri
İlçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
İlçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun
ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
23 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
q) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin
uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve
uygulamak,
r) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması,
idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi,
iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin
araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,
s) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri
yürütmek,
t) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
u) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme
kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,
v) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
2.3.10. Hukuk Hizmetleri
Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya
Kaymakamlığı temsil etmek,
Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.
2.3.11. İnsan Kaynakları Hizmetleri
İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan
değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
24 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
p) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
q) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
r) 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki
görevleri yürütmek.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.3. 12. Destek Hizmetleri
Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
2.3.13. İnşaat Emlak Hizmetleri
a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
d) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
e) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
f) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını
sağlamak,
g) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
i) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
j) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
k) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
n) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
o) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
p) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
q) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
25 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
r) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel
üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
s) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların
işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk
tüzel kişilerine yenileştirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
t) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek
eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
u) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
v) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
w) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.
2.4 Paydaş Analizi
2.4.1 İç ve Dış Paydaşlarla İletişim ve İşbirliği Çalışmaları
İç ve Dış paydaşlar ürün-hizmet ve faaliyet alanlarından yola çıkılarak belirlenmiş
paydaş listesinde belirtilmiştir. Paydaş önceliklendirilmesi ve etki-önem matrisi kullanılarak
incelenmiştir. Bu listelere planın ekinde yer verilmiştir.
İç ve Dış Paydaş görüşlerinin alınma süreçleri ve görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
2.4.1.1 İç Paydaşların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hakkındaki Görüşleri
İç paydaşlarımızın planın oluşumuna, uygulanmasına ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün gelişimine önemli katkılar sağlayacakları gerçeğinden yola çıkarak ve
katılımcılık ilkesiyle iç paydaşlarımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden beklentilerini ve
isteklerini belirlemek amacıyla iç paydaşlarla toplantı yapılmış ayrıca iç paydaş anketleri
uygulanmıştır. Yaklaşık 400 tane iç paydaş anketi uygulanarak kurumumuzun GZFT Analizi
çalışmaları yapılmıştır.
Daha sonra okullara yönelik yapılan eğitim çalışmaları sırasında da 55 iç paydaş
görüşü daha alınarak değerlendirilmiş, daha önce yapılan GZFT(SWOT) analizi, sorun
alanları ve Geleceğe Yönelim bölümlerine yansıtılarak güncellenmiştir.
İç paydaş anketleri 5’li likert tipinde olup puanlar 5 üzerinden değerlendirilmektedir.
Uygulanan anketlerin analizleri aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. Ankette 4 bölüme ilişkin
ortalamalar elde edilmiştir. Anket sonuçlarına göre ilk bölümde Urla İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyi ortalaması 3.56’dır.Urla İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyi anketi
değerlendirildiğinde sonucun 3.56(71%), iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu düzey her ne
kadar güçlü yön olarak görülse de memnuniyetin daha yukarı çekilmesi için stratejiler
geliştirilecektir. Ayrıca, memnuniyet düzeyleri 3.40’ın altında çıkan iyileştirmeye açık alanlar
için gerekli tedbirler alınacaktır. İkinci
bölüm
olan
Müdürlüğümüz
ana
hizmet
birimlerinin,
görev/yetki/sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ki kurumsal düşünceler bölümünde
Özel Öğretim Kurumları, Hizmetleri Hukuk Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Hizmetleri bölümleri diğer bölümlere göre daha zayıf görülmüş, puanları 2,5 ‘in altında
26 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
hesaplanmıştır. Hayat Boyu Öğrenme bölüm çalışmalarının ortalaması diğerlerine göre en
yüksek olup 3,39 olarak bulunmuştur.
Üçüncü bölümde Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görev/yetki/sorumluluklarını
yerine getirirken aşağıda sıralanan özellikleri hizmetlerine ne kadar yansıttığı ile ilgili
bölümde elde edilen puanların 3’ün üzerinde olduğu görülmüştür. Doğaya/Çevreye Saygılı,
Erişilebilir, İşbirliğine Açık/Katılımcı, Çözüme Odaklı/Yapıcı bölümlerinin puanlarının
diğerlerinden daha yüksek (3,6 ve üzeri) olduğu görülmüştür.
Dördüncü bölümde Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başarılı/güçlü bulduğunuz
yönleri bölümünde Teknolojik İmkânlar ve Yeniliğe ve Değişime Açık Olunması (3,80 ve
3,66) kurumun en güçlü yönleri olarak belirlenmiştir. İş Akış Süreçlerinin Verimliliği,
Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı, Bürokrasi ve
Kırtasiyeciliğin Fazla Olmaması(3,42-3,38 ve 2,85) kurumun diğerlerine göre daha zayıf
yönleri olarak belirlenmiştir.
27 0
28 Genel Ortalama
2,68
2,56
2,512,52
2,412,46
2,38
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olmaması
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin…
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum…
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yeterli Olması
Yeniliğe ve Değişime Açık Olması
İş Akış Süreçlerinin Verimliliği
3,8
Genel Çalışma Kurallarına Uyum İş
3,683,623,59
3,64
3,6 3,593,61
3,54
3,5 3,553,51
3,49
3,44
3,4
3,343,283,37
Teknolojik İmkânlar
Personel Kalitesi
Erişilebilir
İşbirliğine Açık/Katılımcı
Şeffaf
Çözüme Odaklı/Yapıcı
Dinamik ve Esnek
Çalışkan
Kaliteli
Hesap Verebilir
Yetkin
Yenilikçi/Yaratıcı
Ulusal Stratejilere Odaklı
Ülke Problemlerine Çözüm Üreten
Hizmet ve Paydaş Odaklı
Güvenilir
3,39
Doğaya/Çevreye Saygılı
4
Bilime Saygılı
İnşaat ve Emlak Hizmetleri
Destek Hizmetleri
İnsan kaynakları yönetimi Hizmetleri
Hukuk Hizmetleri
2,5 2,5 2,522,592,46
Strateji Geliştirme Hizmetleri
3
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
3,5
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
3,56
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Din Öğretim Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
Ortaöğretim Hizmetleri
2,5
Temel Eğitim Hizmetleri
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün…
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Şekil 2: İç Paydaşların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hakkındaki Görüşleri
3,66
3,57
3,54
3,473,42
3,383,433,42
2,85
2
1,5
1
0,5
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Personelin Değerlendirmesi ve Beklentileri
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm personeline her eğitim öğretim yılı
sonunda “Çalışan Algı Anketi” uygulanmaktadır. Ortaya çıkan veriler İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü’nün Kalite Kurulunda görüşüldükten sonra İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Personel
Bölümü tarafından sonuçların iyileştirilmesine yönelik gönüllü çalışma ekipleri oluşturularak
iyileştirme ve geliştirme çalışmaları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Yürütülen
faaliyetlerin sonuçları, bir önceki “Çalışan Algı Anketi” sonuçlarıyla karşılaştırılarak;
sonuçlar Urla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kuruluna sunularak, sonuçlarla ilgili veriler
arşivlenir.
2.4.1.2 Dış Paydaş Anketi Analiz Raporu
Kamu kurum ve kuruluşlarında Stratejik planlama süreci 10.12.2003 tarih ve 5018
sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer almıştır ve 01.01.2005 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir. Stratejik planlama sürecinde Urla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü‟nün
stratejik amaçlarının belirlenmesi için mevcut durumun bilinmesi ve dış paydaşların istek ve
beklentilerinin karşılaması gerekliliğinden yola çıkılarak, kurumumuzun dış paydaşlarının
davet edildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı neticesinde elde edilen görüşler aşağıdaki
şekildedir.
Kurumun Olumlu Yönleri
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına ulaşım kolaydır.
 İhtiyaç duyulduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine telefonla ulaşılır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaç duyduğumuzda mevzuat ve yasal
haklarımız konusunda bilgi verir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş ve işlemleri, açık ve anlaşılır olup, hizmet verirken hesap
verebilirlik ilkesini gözetir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, hizmet alanlara karşı adil ve tarafsız
davranır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışanları, güler yüzlü hizmet verir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanların olumlu bir konuşma tarzı vardır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları hizmet alanlara değer verir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim ve öğretimle ilgili değişim ve gelişmeleri takip eder.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, teknolojik gelişmeleri takip eder.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası bakımlı ve düzenlidir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hizmetleriyle ilgili hataları kabullenir ve düzeltilmesi için
gerekli önlemleri alır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hizmet sunumunda sürekli kendini geliştirir.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde iş ve işlemler düzenli bir biçimde yürütülmesi
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapacağı çalışmaları, etkinlik, seminer, projeleri… vb.
zamanında bilgilendirmesi
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetlerine zamanında ulaşabilirim.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığın çalışmalarda toplumsal ihtiyaçları göz önünde
bulundurur.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün misyon ve vizyonu ilçemizi temsil edebilmektedir.
29 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri, işlerinde ve sorumlu olduğu görevlerde
uzmandır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, anketler düzenleyerek hizmetten yararlananların fikirlerini
alır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hizmetten yararlananların fikirlerini değerlendirerek
iyileştirme çalışmaları yapar.
Kurumun Geliştirilmesi Gereken Yönleri
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şikâyetlerimiz ve önerilerimizi dikkate alarak hizmet
alanların mağdur olmamaları için gerekli önlemleri alması
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, hizmet alanların haklarını gözetmesi
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışanları, işlerinde ve sorumlu olduğu görevlerde
uzman olması
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hizmet alanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
düzenlemesi
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yürüttüğü faaliyetlerde hizmet alanların katılımını
özendirmesi
 Meslek Liselerinin teknolojik ve fiziksel olarak iyileştirilmesi
 Bürokrasinin azaltılması
 Kariyer ve Liyakate önem verilmesi
 Paydaş katılımlarının daha da arttırılması
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, verdiği hizmetlerle ilgili olası sorunlara karşı alternatif
çözümler üretmesi.
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yüksek başarı gösteren, çeşitli alanlarda dereceye giren…
vb. öğrencileri takdir etmesi ve ödüllendirmesi
Kurumdan Beklentiler
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet anlayışının diğer kurumlara önerilecek düzeye
ulaşması
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hizmet alanların kendilerini geliştirmeleri adına diğer kurum
ve kuruluşlarla (üniversite..vb.) işbirliği yapması
 Emniyet mensuplarının suç ve suçlularla mücadele konusunda okullarda vereceği seminer
çalışmalarının arttırılması
 Vergi dairesi memurlarının vergi bilincini arttırmada öğrencileri bilgilendirmek için
seminerler vermesinin sağlanması.
 Öğrencilerin gıda maddesi alımı için yönlendikleri kurum dışı yerlerin sık sık ve gerçekçi
olarak denetlenmesi
 Tüm ulaşım aracı sürücülerinin periyodik olarak empati kursuna alınması
 Velilerin sürekli olarak idare ve öğretmenlerle diyalog içerisinde bulunmaları
 Öğrenci tutum ve davranışları ile ilgili çalışmalar yaygınlaştırılması.
 Veli eğitiminin önemsenmesi
30 URLA İL
LÇE MİLLİİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ
M
ÜĞÜ
2.5 Kurrum İçi An
naliz
22.5.1 Urla İlçe
İ Milli Eğitim
E
Müd
dürlüğü Orrganizasyon
n Yapısı
İİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
M
Teşkilat yapısını,
y
İlçe Milli E
Eğitim Mü
üdürlüğü
Başkanllığında Özeel Kalem, Şu
ube Müdürlleri ve bağlıı hizmet biriimlerimiz ooluşturmaktaadır.
Hizmet Birimlerim
miz aşağıdak
ki gibidir:














Tem
mel Eğitim Hizmetleri
H
Ortaaöğretim Hiizmetleri
Messleki ve Tekknik Eğitim Hizmetleri
Din Öğretimi Hizmetleri
H
Özeel Eğitim vee Rehberlik Hizmetleri
Hayyat Boyu Öğğrenme Hizm
metleri
Özeel Öğretim Kurumları
K
Hizmetleri
H
Bilggi İşlem ve Eğitim
E
Tekn
nolojileri H
Hizmetleri
Straateji Geliştirrme Hizmettleri
Hukkuk Hizmetlleri
İnsaan Kaynaklaarı Hizmetleeri
Destek Hizmetlleri
İnşaaat ve Emlakk Hizmetlerri
Özeel Büro
A
Ayrıca İlçee Millî Eğitim Müddürlüğümüzze bağlı okul
o
ve kuurum müdü
ürlükleri
bulunm
maktadır.
İLÇÇE MİLLİ
EĞİTİM
M MÜDÜRÜ
ŞUBE M
MÜDÜRLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ
OKUL MÜDÜRLLERİ
STRATEJİ EKİBİ
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE KOORDİNASYON EKİBİ
31 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2.5.2.İnsan Kaynakları *
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde İlçe Milli Eğitim Müdürü, üç Şube Müdürü
görev yapmaktadır. Kurumda 6 şef ve onlara bağlı çalışan personel yukarıdaki örgütsel yapıda
verilmiştir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 1 okulöncesi, 8 bağımsız ilkokul, 8
ilkokul/ortaokul,6 bağımsız ortaokul, 6 ortaöğretim olmak üzere toplam 29 tane resmi okul ve
1 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Bunun yanında ilçemizde özel kurum olarak 4 tane
okul öncesi, 2 ilkokul, 2 ortaokul, 1 rehabilitasyon merkezi, 9 dershane, etüt merkezi ve kurs,
3 tane özel yurt, 2 MTSK ve 1 tane gemi kursu bulunmaktadır
İlçemizde resmi kurumlarda 24 Okul Müdürü, 4 Müdür Başyardımcısı, 41 Müdür
Yardımcısı ve 629 öğretmen çalışmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı çalışan 15 memur, 23
hizmetli ile birlikte toplam 745 personel bulunmaktadır.
2.5.3.Milli Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynakları**
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, sunmuş olduğu hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve
etkili şekilde ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Bu
kapsamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile resmi yazışma iş ve işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Yine MEBBİS ve e-okul sistemi üzerinden kurumsal ve bireysel iş ve
işlemlerin büyük bölümü gerçekleştirilmektedir.
Kurum içi ve kurum dışı iletişim; Kurum.Net, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web
sayfası, e-posta,resmi yazı,DYS(Doküman Yönetim Sistemi), posta, faks, telefon, görüşme, toplantı
ile sağlanmaktadır.
2.5.4.Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları***
Milli Eğitim Müdürlüğümüzde eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını Milli
Eğitim Bakanlığından gelen bütçe, kantin gelirleri, yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlardan
sağlanan proje destekli hibeler oluşturmaktadır.
*Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynaklarına ilişkin ayrıntılı analiz ve tablolar ekte verilmiştir.
**Milli Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynaklarına ilişkin ayrıntılı analiz ve tablolar ekte verilmiştir.
***Milli Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynaklarına ilişkin ayrıntılı analiz ve tablolar dördüncü bölüm olan Maliyetlendirmede verilmiştir.
32 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2.6 Üst Politika Belgeleri
Üst politika belgelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev alanına giren
konular ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır.
Stratejik plan çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir.










Bakanlık Mevzuatı
MEB 2010-2014 Stratejik Planı
İzmir MEM 2010-2014 Stratejik Planı
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları
Urla Belediyesi Stratejik Planı
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
Millî Eğitim Kalite Çerçevesi
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi
2.7 GZFT Analizi
Yöntem
Kurumumuzun performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve
bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik
Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. İç paydaşlarla çalıştay tekniği ile iki
aşamada gerçekleştirilen çalışmalar, okullara yönelik verilen eğitimde iç paydaşlardan alınan
görüşler, ilçe MEM çalışanlarının görüşleri, dış paydaş mülakatları kapsamında elde edilen
görüş ve önerilerle Stratejik Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizinde kurumumuzun güçlü
ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Analiz sonuçları temalar bazında
bölümlenerek aşağıda verilmiştir.
33 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÜÇLÜ YÖNLER
Tema:1 Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması
1)
2)
3)
4)
Mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi,
Okul aile birliğinin eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olması,
İlçe bünyesinde okul öncesi eğitiminin tüm olanaklarla ile desteklenmesi,
Halk eğitim merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulan alanda kurslarla eğitimin desteklenmesi
Tema:2 Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
5)
6)
7)
8)
Yönetici kadrosun özenli, tecrübeli, bilgili, genç ve yetenekli olması.
Çalışanların göreviyle ilgili güçlü ve yetkili kılınması.
Öğretmen kadrosunun deneyimli ve bilgili olması.
Ailelerin eğitim öğretim faaliyetlerine önem vermesi.
Tema:3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
9) Kanun ve yönetmeliklere uyumlu çalışılması.
10) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına fırsat eşitliği sağlanıyor olması.
11) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bileşenlerinin kararlara katılımının sağlanması.
12) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bileşenlerinin yönetimden memnuniyeti.
13) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeterli bilgi teknolojisi ekipmanlarına sahip olması ve
ekipmanların düzenli olarak bakımdan geçirilmesi.
14) Okul Aile Birliklerinin eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olması.
ZAYIF YÖNLER
Tema:1 Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
İlçe milli eğitim müdürlüğünün dış paydaşlarla etkili iletişiminin olmaması,
Özel alt sınıfların yetersiz olması,
Resmi özel eğitim okulunun olmayışı,
Okul öncesinde okullaşmanın yeterli seviyede olmaması.
Okullarda kütüphane ve okuma salonlarının olmayışı,
Okullarda sportif ve kültürel etkinlik alanların eksikliği,
Okullarda rehberlik çalışmalarının yetersiz oluşu.
Orta Okullarda Mesleki ve Teknik Liselerin tanıtımının yetersiz olması.
Tema:2 Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
9) Personel motivasyonunda yaşanan düşüklükler.
10) Akademik başarının düşük olması.
11) TEOG, YGS ve LYS’ de hedeflenen düzeyde başarının olmaması.
12) Kurum kültürünün olmayışı.
13) Öğrencilere ve velilere Program ve türler arası geçişlerin yeterince anlatılmaması.
14) Öğrenciler tarafından eğitim öğretim faaliyetlerine yeterince önem verilmemesi.
15) Üstün yetenekli ve zekâlı öğrencilere yönelik yeterli olanakların sunulamaması.
34 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
16) Üst öğrenime hazırlamada rehberlik çalışmalarının yetersiz oluşu
17) Sektörle işbirliğinin yeterli olmayışı
Tema:3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine
18) AB, ulusal ve Uluslararası Proje ve yarışmalara katılım oranının çok düşük olması.
19) İlçemizde proje yazımında tecrübeli öğretmenlerin az oluşu.
20) SBS-TEOG sınavlarında yabancı dil sorularındaki net sayısının düşük oluşu
21) Hizmet içi eğitimde yaşanan aksaklıklar ve yetersizlikler.
22) Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenlerin desteklenmemesi.
23) Personelin teknoloji kullanım kapasitesinin yeterli olmaması.
24) Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterince düzenlenememesi.
25) Resmi yazışmaların fazla olması ve bu durumun yöneticilerin performansını olumsuz
etkilemesi.
26) İlçe MEM’in birimleri arasında koordine eksikliği.
27) Birimlerde çalışan personelin bölümü ile ilgili bilgi yetersizliği.
28) İlçe MEM’in ayrı bir binasının olmayışı.
29) Anadolu İmam Hatip Lisesi dersliklerinin yetersiz oluşu.
30) Ortaöğretimde kurum çeşitliliğinin(denizcilik, sağlık, güzel sanatlar lisesi) yetersiz oluşu.
31) Okulların fiziki kapasitesinin yetersiz oluşundan dolayı birimlerin (müzik, resim, fen ve
teknoloji, genel derslik vb.)oluşturulamaması.
32) Kurum kültürünün olmayışı.
33) Etkili ekip çalışması için değişik yöntemlerin denenmemesi.
34) Etkili süreç yönetiminin olmayışı.
35) Okullarının sorunlarının çözülmesinde yerel yönetimlerle işbirliğinin yeterli olmaması.
36) Okul binalarının depreme dayanıklılık testlerinin yeterli düzeyde yapılmaması.
37) Yaygın eğitim kurumu(Halk Eğitimi Merkezi) binasının yetersiz oluşu
FIRSATLAR
Tema:1 Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması
1) Diğer kurumların (Kaymakamlık, Belediye, Ticaret odası, Emniyet, Sağlık Grup
Başkanlığı, diğer okullar vb) kurumumuzla işbirliğine açık olması,
2) Sınıflarda ortalama öğrenci sayısının düşük olması,
3) İlçemize ulaşımın kolay olması, İlçenin il merkezine yakın olması,
4) Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması.
5) Yardımsever ve güçlü ekonomiye sahip kişilerin bulunması
6) Sınıflarda ortalama öğrenci sayısının düşük olması,
7) İlçemize ulaşımın kolay olması, İlçenin il merkezine yakın olması,
8) 8383 Veli bilgilendirme hattının bulunması.
9) Okul aile birlikleri, Hayırseverler, SYDV ve STK’ların eğitime erişime önem vermesi
Tema:2 Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
10) Her Branşta yeterli öğretmenimizin oluşu,
35 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
11) Internet Destekli Öğretime olan ilginin sürekli artması
12) İlçede üniversite olması.
13) DyNED uygulamalarının varlığı.
14) İlimizde AB ofisinin açılması.
15) İl MEM ARGE’de AB proje biriminin olması.
Tema:3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
16) İl MEM’ in mahalli düzeyde hizmet içi eğitim açıyor olması.
17) Uzaktan eğitim uygulamalarının oluşu
TEHDİTLER
Tema:1 Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması
1)
2)
3)
4)
5)
Parçalanmış ailenin fazla olması,
Göç yoğunluğunun fazla olması,
Bürokratik engellerin aşılamaması,
İmalat sanayi kuruluşlarının az olması,
İlçe içeresinde yerleşim yerlerinin dağınık olması nedeniyle ulaşımlarda sıkıntılara neden
olması,
6) İş okulunun olmaması,
7) İlçede Ram olmaması,
8) Resmi özel eğitim okulunun olmayışı,
9) İmar sorunu olan eğitim alanlarının fazla olması.
10) Mezuniyet sonrası istihdam sorunu olması
11) Farklı gelir ve kültür düzeylerdeki ailelerden gelen öğrenciler arasındaki uyumsuzluk
12) Arkadaş gruplarının öğrencilerin davranışlarına olumsuz etkisi, kötü alışkanlıklara
yönelim
13) Bazı ailelerin Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması nedeniyle, eğitim giderlerini
karşılayamaması
14) Dezavantajlı gruplarda çocukların okula düzenli gönderilmemesi.
Tema:2 Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
15) Sürekli öğretmen, öğrenci, yönetici sirkülasyon yaşanmasının adaptasyonda sorunlara
neden olması.
16) Başarılı öğrencilerin ilçe dışına çıkması
17) Meslek Lisesi mezunlarının istihdam sorunun olması.
18) Ailelerin kariyer planlamaya önem vermemesi.
19) Rehberlik personelinin yetersiz oluşu.
20) Öğrencilerin dil öğrenimine karşı isteksiz oluşu.
Tema:3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine
21) Özür durumu nedeniyle ihtiyaçtan daha fazla öğretmenin ilçemize atanması.
22) 21)İlçe MEM ve okullarda yardımcı personel niteliğinin yetersiz olması.
36 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
23) Bakanlığın yönetim ve organizasyon politikalarının sürekli değişmesi
24) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün kendine ait binasının olmaması. Mevcut binanın
kullanım kapasitesinin yetersiz olması
25) Genel bütçeden ayrılan payın yetersiz olması, ödenek eksiklikleri.
26) Teknolojinin ve diğer eğitim kaynaklarının sürekli gelişme göstermesine rağmen,
ödeneklerin sınırlı olması.
27) İlçemizin depremde yüksek riskli bölgeler arasında olması.
28) İl MEM’den gelen bazı resmi yazıların zamanında cevaplanabilmesi için yeterli sürenin
tanınmaması.
2.8 Sorun / Gelişim Alanları
Yöntem:
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait verilerin incelenmesi sonucunda GZFT
analizi oluşturulmuştur. GZFT sonuçları incelenmiş. Bu sonuçlar doğrultusunda oluşturulan
TOWS analizi ile zayıf yönlerin ve tehditlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması amacıyla,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün güçlü yönlerinin ve fırsatlarının zayıf yönleri olumlu
şekilde etkilemesi acısından nasıl kullanılacağı belirlenmiştir.
Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait stratejik amaçlar ve bu amaçları
gerçekleştirmek için oluşturulan hedefler, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yayımlanan taslak plan ile ilişkilendirilip, TOWS matrisinin sonuçları
analiz edilerek saptanmıştır. Ayrıca stratejik amaçların belirlenmesinde zayıf yönlerimizden
ve tehditlerimizden; hedeflerin gerçekleştirilmesinde de güçlü yönlerimizden ve
fırsatlarımızdan yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra hedeflere ait TOWS matrisleri yapılırken
geleceğe yönelim bölümündeki TOWS stratejileri, ilgili hedefin TOWS matrisi ile
ilişkilendirilmiştir.
Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin
oluşturulmasında temel alınmıştır. Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının sorun/
gelişim alanları aşağıda belirtilmiştir:













Eğitim ve Öğretime Erişim Sorun / Gelişim Alanları
Okul öncesi eğitimde okullaşma
İlköğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde okullaşma
Ortaöğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler
Zorunlu eğitimden erken ayrılma
Taşımalı eğitim
Yurt ve pansiyonların doluluk oranları
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş
Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
Özel politika gerektiren dezavantajlı grupların eğitime erişimi
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi
Özel öğretimin payı
37 




































Özel öğretim okullarının doluluk oranı
Hayat boyu öğrenmeye katılım
Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı
Açık öğretim liselerini ortalama bitirme süresi
Yükseköğretime katılım
Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları
Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler
Okuma kültürü
Okul sağlığı ve hijyen
Zararlı alışkanlıklar
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler
Öğretmen yeterlilikleri
Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları
Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu
Sınav kaygısı
Eğitsel değerlendirme ve tanılama
Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri
Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri
Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere özel
eğitim
Hayat boyu rehberlik hizmeti
Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği
Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu
Atölye ve laboratuar öğretmenlerinin sektörle ilgili özel alan bilgisi
Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği
İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları
Yabancı dil yeterliliği
Uluslararası hareketlilik programlarına katılım
Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları
İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi
İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı
Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili mevzuatın
uygulanması
Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak
biçimde düzenlenmesi
Çalışanların ödüllendirilmesi
Hizmet içi eğitim kalitesi
Uzaktan eğitim uygulamaları
Yabancı dil becerileri
Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının
yetersizliği)
Okul pansiyonları
38 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ










































Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği
Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği
Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması
İkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar
Birleştirilmiş sınıf uygulaması
Donatım eksiklerinin giderilmesi
Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu
Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü
alanlarında özellikle ortaöğretim düzeyinde)
Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması
Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının problemlerinin çözülmesi
İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki zamanlama
Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında yaşanan arsa sıkıntıları
Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu
Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı
Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
Uluslararası Fonların etkin kullanımı
Okul-Aile Birlikleri
İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması
Kamulaştırılmaların zamanda yapılması
Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi
Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi
Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması
Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz
olması
İlçe MEM iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli iletişim sağlanamaması
Basın ve yayın faaliyetleri.
Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi
İstatistik ve bilgi temini
Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu
Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması
Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi
Mobil uygulamaların yaygınlaştırılması
Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü
Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan sıkıntılar
Uluslararası işbirliği ve etkinliğin artırılması
İş güvenliği ve sivil savunma
Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
İç kontrol sisteminin etkin kılınması
İş süreçlerinin çıkarılamaması
Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi
Bürokrasinin azaltılması
İç Denetimin anlaşılırlık-farkındalık düzeyi
Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi
39 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2.9. İlçe MEM SP Plan Mimarisi
1.
2.
3.
Eğitim ve Öğretime Erişim Bileşenleri
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama
1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama
1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım
1.1.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama
1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi
1.1.6. Özel öğretimin payı
Eğitim ve Öğretimde Kalite Bileşenleri
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri
2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
2.1.5. Rehberlik
2.1.6. Ölçme ve değerlendirme
2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler
2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
2.2.1. Sektörle işbirliği
2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması
2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama
2.2.4. Mesleki rehberlik
2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği
2.3.2. Uluslararası Hareketlilik
Kurumsal Kapasite Bileşenleri
3.1. Beşeri Altyapı
3.1.1. İnsan kaynakları planlaması
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2. Fiziki, Mali Altyapı
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2. Okul bazlı bütçeleme
3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı
3.2.4. Donatım
3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması
40 3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları
İzleme ve değerlendirme
Avrupa Birliğine uyum ve uluslararalılaşma
Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.4.1. Çoğulculuk
3.3.4.2. Katılımcılık
3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
Kurumsal iletişim
3.4. Bilgi Yönetimi
3.4.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.4.2. Veri toplama ve analiz
3.4.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
41 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
3. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
VİZYONUMUZ
Değişir, Gelişir, Nitelikli ve Mutlu Bireyler Yetiştirilmesinde Öncülük Ederiz.
MİSYONUMUZ
Her vatandaşın eğitim hakkından yararlanabilmesi için Atatürk ilke ve inkılâpları,
Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda okul ve kurumlarda, Milli ve evrensel değerlere
sahip, çağın gereklerini ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sorun çözme becerisine
sahip, üretken, yaratıcı, özgüvenli, değişime ve gelişime açık, yaşadığı topluma değer katan
ve bilgisini insanlık yararına kullanan bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlayan, tüm
paydaşlarla katılımcı bir anlayışla sürekli gelişen, araştırmacı, her türlü kaynağı etkili ve
verimli kullanarak işleyen bir eğitim birimi olmak
TEMEL DEĞERLERİMİZ



















Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık
Milli ve Evrensel Değerlere Bağlılık
Demokratik ve Tarafsız Yaklaşım
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
Çevreye ve Tüm Canlılara Duyarlılık
Genellik ve eşitlik
Plânlılık
Kaynakların Etkili ve Verimli Kullanımı
Fırsat ve imkân eşitliği,
Süreklilik
Tarafsızlık ve Güvenilirlik
Değişim ve Gelişime Açık Olma
Katılımcılık
Hoşgörü
Bilimsellik
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Çözüm Odaklılık
İşbirliği
Her yerde ve her yaşta eğitim
42 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
3.1 Stratejik Plan Genel Tablosu
AMAÇ 1:Örgün ve yaygın eğitim kapsamında bulunan tüm bireylerin en temel hakkı olan
eğitim ve öğretime eşit şartlarda katılımını ve devamını sağlanmak.
Hedef 1.1: Örgün ve yaygın eğitimde bireylerin eğitime katılım oranlarını arttırmak ve
devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.
AMAÇ 2:Her kademedeki bireye milli eğitimin temel amaçları çerçevesinde bilgi, beceri,
tutum ve davranışların kazandırılmasını sağlamak
Hedef 2.1: Öğrenci başarı düzeylerini ve öğrenme kazanımlarının etkinliğini
arttırmak.
Hedef 2.2: Eğitim ve öğretim ile istihdam ilişkisinin geliştirilmesi için çağın ve
ülkenin durumu göz önünde bulundurularak, bir üst öğrenime, hayata ve istihdama hazırlama
çalışmalarını arttırmak
Hedef 2.3.İlçe genelinde AB projelerine ve uluslararası değişim programlarına
katılımı arttırmak.
AMAÇ 3:Mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini tespit ederek giderilmesini
sağlamak, bilgi teknolojilerinin amaca uygun ve verimli kullanımını sağlayarak, kurumsal
kapasiteyi geliştirmek
Hedef 3.1: İnsan kaynakları planlamasının etkili bir şekilde yapılarak, ilçemiz
personelinin yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, iş analizleri ve iş tanımlarının
yapıldığı, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi
yapısını oluşturmak.
Hedef 3.2: Mali imkânlar ölçüsünde tüm eğitim kurumlarının alt yapı, donatım
ihtiyacını karşılamak ve ilçede ihtiyaç duyulan kurum çeşitliliğini arttırıcı okul binaları
yapımı için gereken çalışmaları yapmak.
Hedef 3.3: İlçemizde demokratik yönetim anlayışını geliştirerek, AB uyum
programları doğrultusunda denetime açık, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı
oluşturarak kurumsal yapıyı iyileştirmek.
Hedef 3.4: İlçemizde plan dönemi sonuna kadar tüm kurumların enformasyon
teknolojilerinin kullanım etkinliğini arttırarak, DYS’yi yaygınlaştırarak elektronik veri
toplama, izleme ve güvenli bir şekilde iletimini sağlamak.
43 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
AMAÇ 1: Örgün ve yaygın eğitim kapsamında bulunan tüm bireylerin en temel hakkı olan
eğitim ve öğretime eşit şartlarda katılımını ve devamını sağlanmak.
HEDEF 1.1 Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimde bireylerin eğitime katılım
oranlarını arttırarak, devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
Eğitime ve Öğretime Erişim
1.
2.
3
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı (%)(5yaşnet)
Zorunlu eğitime başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim
almış öğrenci oranı (%)(5yaşnet)
Temel Eğitimde net okullaşma oranı(%)
Temel Eğitimde
İlkokulda net okullaşma oranı (%)
okullaşma oranı
Ortaokulda net okullaşma oranı(%)
Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%)
Özel eğitime erişimde net okullaşma oranı (%)
Özel öğretimin payı
Orta öğretimden yükseköğretime devam eden öğrenci sayısı ve oranı
(%)
Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısı
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)
Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%)
İlkokulda devamsızlık yapan öğrenci sayısı
(10 gün ve üzeri) oranı
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
11.3
12.
Örgün eğitimde 10 gün
ve üzeri devamsız
öğrenci oranı
Ortaokulda devamsızlık yapan öğrenci sayısı
oranı (10 gün ve üzeri)
Ortaöğretimde devamsızlık yapan öğrenci
sayısı
oranı (10 gün ve üzeri)
Örgün eğitimde devam oranı
Genel ortaöğretimde devam oranı
Örgün eğitimde
Din öğretimine devam oranı
devam oranı
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Devam
oranı
Eğitim ve öğretimde erken ayrılma oranı(%)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde okul terki
yapan öğrenci sayısı ve oranı
12.1
12.2
Eğitim ve öğretimde
erken ayrılma oranı
Din öğretiminde okul terki yapan öğrenci
sayısı oranı
12.3
13.
14.
15.
16.
16.1
16.2
16.3
Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci
sayısı oranı
Açık öğretim Ortaokulunu bitiren öğrenci oranı(%)
Açık öğretim liselerini ortalama bitirme oranı(%)
Mesleki açık öğretim lisesini bitirme oranı(%)
Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuş öğrenci sayısı ve
oranı toplamı
Açık öğretim
okullarında kaydı
donmuş öğrenci oranı
Açık öğretim ortaokulu(kişi-oran)
Açık öğretim lisesi
Mesleki açık öğretim lisesi
44 Plan
Dönemi
Sonu
2012/2013
2013/2014
50,35
54,17
80
50,35
54,17
80
89
89,66
87,25
84,39
80
7
88,29
90,33
86,34
90,48
82
7
92
93
91
91
85
10
8
9,21
15
3500
80
3700
85
7
41
1
60
2
10
47
1
92
4
155
6,6
152
5
4
93
93
93
90
90
90
92
92
92
93
90
92
52
42kişi
%4
3kişi
%0,2
7kişi
%17
9
10
12
111
93kişi
%9
2kişi
%0,2
16kişi
%21
11
11
14
40
197
235
139/281
%49
28
30
182/334
%54
26
27
4700
85
8
45
1
90
4
%3
%0,1
%8
14
14
16
%20
%50
%20
%25
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut Durum
 Eğitim ve öğretime katılıma ilişkin göstergelere bakıldığında okul öncesi eğitimde
okullaşma oranı 2012-2013 eğitim öğretim yılında 36-48 ay %0,02; 48-60 ay %0,03; 6066 ay % 54,42 iken, 2013-2014 öğretim yılında bu oran 36-48 ay %0,03; 48-60 ay %0,04;
60-66 ay % 65’tir. Genel olarak okul öncesi eğitimde(3-5 yaş) okullaşma oranı 2012-2013
eğitim öğretim yılında %40,96 iken, 2013-2014 yıllarında bu oran %35,84’tür. Plan
dönemi sonunda bu oranın %44’e çıkarılması hedeflenmektedir. Zorunlu eğitime
başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almış öğrenci oranı 2012-2013 eğitim
öğretim yılında 50,40, 2013-2014 yıllarında %54,24’tür. Bu oranın plan dönemi sonuna
kadar %58’e çıkarılması hedeflenmektedir.
 Temel eğitimde 2012-2013 öğretim yılında %89 olan net okullaşma oranı 2013-2014
öğretim yılında %88,29’a düşmüştür. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokulda
%89,66; ortaokulda %87,25 iken, 2013-2014 öğretim yılında ise ilkokulda %90,33;
ortaokulda %86,34’tür.
 Ortaöğretimde okullaşma oranları 2012-2013 öğretim yılında %84,39 iken, 2013-2014
öğretim yılında% 90,48’dir. Plan dönemi sonunda bu oranın % 91 olması
hedeflenmektedir.
 İlçemizde örgün eğitimde 2012-2013 öğretim yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan
öğrenci oranı %7 iken 2013-2014 öğretim yılında %10 olduğu görülmüştür. Bu oranın
azaltılması için gerekli tedbirler alınarak %8’e düşürülmesi planlanmaktadır.
Tedbirler 1. 1ğretime
Tedbir/Strateji
1.İlçe bünyesinde okul öncesi eğitimde
farkındalığı arttırmak için okul öncesi
ilgili
faaliyet
yürüten
gönüllü
kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi.
2.MEB ve Valiliğin yanısıra Diğer
kurumlarla (Kaymakamlık, Belediye,
Ticaret odası, Emniyet, Sağlık Grup
Başkanlığı, diğer okullar vb) iletişim ve
işbirliğini güçlendirerek Ortaöğretim
kurum çeşitliliğinin arttırılması.
3.Deneyimli öğretmenlerimizle özellikle
Mesleki ve teknik öğretimde tercih
edilirliğinin
attırılmasına
yönelik
ortaöğretim
kurumlarının
tanıtım
çalışmalarının yapılması
4.STK’lar Yardımsever ve güçlü
ekonomiye sahip kişilerle iletişime
geçilerek eğitime erişimi arttırıcı
çalışmaların yapılması.
5.STK ve Diğer kurumlarla işbirliği
yapılıp engelli öğrencilerin eğitime
erişmede
yaşadığı
problemlerin
azaltılması.
Koordinatör
Birim
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Yasal Dayanak
Tahmini
Maliyet
Strateji
Geliştirme Şube
Müdürlüğü
 Temel Eğitim
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
Madde 18
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İnşaat –Emlak
Şube Müdürlüğü
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki
ve
Teknik Eğitim
 Din
Öğretimi
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
22. Madde
Mali
yükümlülük
içermektedir.
Ortaöğretim
Şube Müdürlüğü
İnşaat –Emlak
Şube Müdürlüğü
Özel Kalem
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
 EğitimÖğretim Ortak
Görevleri
 Özel Kalem
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
45 İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 11.
Madde
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
22. Madde
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 6.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
Mali
yükümlülük
içermektedir.
Mali
yükümlülük
içermemektedir.




6.Özel eğitim öğrencilerinin derslik ve
okul ihtiyacı karşılamaya yönelik
çalışmalar yapılması.
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şube
Müdürlüğü
7.Okullarda uygulanan etkinlik ve
projelere öğrenci seçimlerinde okul terki
riski bulunan öğrencilere de yer
verilmesinin sağlanması.
Ortaöğretim
Şube Müdürlüğü
8. Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini
azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel
faaliyetlerin arttırılmasıyla okullarımızın
çekim merkezi haline getirilmesi.
Ortaöğretim
Şube Müdürlüğü
9.Okula erişim ve okula devamın
sağlanması
için
taşımalı
eğitim
kapsamını
geliştirici
çalışmaların
yapılması.
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Şube
Müdürlüğü
10.Rehberlik çalışmalarının etkililiği
arttırılarak parçalanmış ailelerin etkisi ve
farklı gelir ve kültür düzeylerindeki
ailelerden gelen öğrenciler arasındaki
uyumsuzluğun azaltılması.
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şube
Müdürlüğü
11.Engelli öğrencilerin okula devamının
takibi yapılarak, devamsızlık sebeplerinin
ortadan kaldırılması için çalışmaların
yapılması.
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şube
Müdürlüğü
12. Okullaşmada barınma ve maddi
imkansızlık yaşayan öğrencilerle ilgili
yatılılık ve bursluluk çalışmalarının
etkililiği arttırılacaktır.
Ortaöğretim
Şube Müdürlüğü
13.Veli
bilgilendirme
sisteminin
kullanımını yaygınlaştırılarak ailelerle
birlikte devamsız öğrencilerin takibini
sağlayıcı çalışmalar yapılması.
Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Şube Müdürlüğü
Din Öğretimi
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
 Temel Eğitim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
46 İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği14.
Madde
Mali
yükümlülük
içermektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 11.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 11.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 21.
Madde
Mali
yükümlülük
içermektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 14.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 14.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 11.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 17.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
14.Devamsız öğrencilerin velilerinin
ekonomik durumları incelenerek gerekli
görülenlerin sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakfı, okul aile birlikleri ve
STK’ların
yardımlarından
faydalanmalarını sağlayan çalışmaların
yapılması.
Özel Kalem
15.Göç yoğunluğunun fazla olması
nedeniyle dezavantajlı grupların okul aile
birliğince
desteklenerek,
rehber
öğretmenlerin de destek çalışmalarının
arttırılmasıyla okula devamlarını arttırma
çalışmaların yapılması.
Ortaöğretim
Şube Müdürlüğü
16.Parçalanmış ailelerinin çocuklarının
okul aile birliğinin katkılarıyla okula
devamlarının sağlanması.
Temel Eğitim
Şube Müdürlüğü
17.Yeterli öğretmen kadromuzla halk
eğitimi merkezlerinde ihtiyaç duyulan
alanlarda kursların açılmasını sağlayarak
hayat boyu öğrenmeye katılımı arttırıcı
çalışmaların yapılması.
Hayat Boyu
Öğrenme Şube
Müdürlüğü
18.Göç yoğunluğu nedeniyle artan
işsizlere
yönelik
halk
eğitimi
merkezlerinde istihdama yönelik kurs
çeşitliliğini arttırarak hayat boyu
öğrenmede okullaşmayı arttırmak.
Hayat Boyu
Öğrenme Şube
Müdürlüğü
19.Yetişkinlerin
eğitime
erişim
imkânlarından faydalanması için açık
öğretim tanıtım çalışmalarının yapılması.
Hayat Boyu
Öğrenme Şube
Müdürlüğü
20.Açık Öğretim okullarının tanıtım
çalışmalarının
arttırılmasıyla
örgün
eğitim kapsamından çıkan bireylerin
okullaşmalarını sağlamak.
Hayat Boyu
Öğrenme Şube
Müdürlüğü
 Din Öğretimi
 Özel Öğretim
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
 Mesleki ve
Teknik Eğitim
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
47 İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 6.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
14. Madde
Mali
yükümlülük
içermektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 10.
Madde
Mali
yükümlülük
içermektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 15.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 15.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 15.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 15.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir.
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI
AMAÇ 2:Her kademedeki bireye milli eğitimin temel amaçları çerçevesinde bilgi, beceri,
tutum ve davranışların kazandırılmasını sağlamak.
HEDEF 2.1: Öğrenci başarı düzeylerini ve öğrenme kazanımlarının etkinliğini arttırmak.
Performans Göstergesi
Kaliteli Eğitim ve Öğretim
1.
1.1
1.2
1.3
2
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
10.
11.
12.
2011/
2012
Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere
katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%):
Düzenlenen sanatsal, bilimsel,
kültürel ve sportif faaliyetlere
katılan öğrenci sayısının
toplam öğrenci sayısına oranı
(Aktif görev alan)
İlkokul (kişi sayısı-oran%)
Bir eğitim ve öğretim yılı
içerisinde sanat, bilim,
kültür ve spor alanlarının
birinden en az bir faaliyete
katılan öğrenci oranı (%)
İlkokul (kişi sayısı-oran%)
Ortaokul (kişi sayısı-oran %)
Ortaöğretim (kişi sayısı-oran
%)
Ortaokul (kişi sayısı-oran %)
Ortaöğretim (kişi sayısı-oran
%)
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen
seminer ve kurslara katılan öğretmen sayısı
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
Öğrencilerin yılsonu başarı
8. Sınıf
puanı ortalamaları
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
Öğrenci başına okunan kitap sayısı: Toplam
İlkokul
Öğrenci başına okunan kitap
Ortaokul
sayısı
Ortaöğretim
İlköğretim Kurumları
Onur veya iftihar belgesi
alan öğrenci oranı(%)
Ortaöğretim
Ortaokul
Takdir ve teşekkür belgesi
alan öğrenci oranı(%)
Ortaöğretim
Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı(%)
Disiplin cezası alan öğrenci oranı(%)
Ortaokul
Disiplin cezası alan öğrenci
oranı
Ortaöğretim
Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı
Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı
Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı
48 Önceki Yıllar
2012/
2013/
2013
2014
Plan
Dönemi
Sonu
%25
%21
%26
730
%30
511
%24
300
%15
730
%30
511
%24
300
%15
468
%20
438
%18
350
%17
468
%20
438
%18
350
%17
750
%32
11
13
100
82
80
75
72
65
75
70
85
2
3
1
2
2,8
24
77
56
5,2
0,8
0,6
1,9
1
4
1
68
65
63
60
64
70
70
85
2
3
2
2
3,8
27
80
64
3,2
1,1
0,08
3,4
1
6
1
75
73
70
70
67
75
70
85
4
6
4
4
7
29
81
70
2,8
0,9
0,07
1,5
10
10
5
620
%26
400
%20
750
%32
620
%26
400
%20
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut Durum
 Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ilçemizde uzaktan eğitimin niteliğine daha fazla önem
verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitimin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
 Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımının
desteklenmesi eğitimde kaliteyi arttıracak önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimizin
bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel düzeyde sportif,
sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir. Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel
ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 2013-2014
öğretim yılında %21’dir. Bu oranın plan dönemi sonuna kadar % 25’yükseltilmesi
hedeflenmektedir. Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısının arttırılması da
hedeflenmektedir.
 Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması
eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Onur ve iftihar
belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır.
Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. İlçemizde
disiplin cezası alan öğrenci oranı 2012-2013’te %0,3 iken 2013-2014’te de %0,3’tür. Bu
oranın düşürülmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu oranın plan dönemi sonuna
kadar %0,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir.
 Sağlık ve hijyen konusunda öğrencilerimizin olumlu davranışlar geliştirmesi önemlidir. Buna yönelik Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı ve Beslenme Dostu Okul
Sertifikasına sahip okul sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Plan dönemi sonuna kadar potansiyelini farkında olan, ruhen ve bedenen sağlıklı,
iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler yetiştirilmesine yönelik
çalışmaların arttırılması hedeflenmektedir.
Tedbirler 2.1
Tedbir/Strateji
1.Öğretmen
kadrosunun
deneyim ve bilgisini kullanarak,
öğrencilerin internet destekli eğitime
ilgilerini doğru kullanarak; öğrenme
alanlarındaki gelişimi sağlayan ve
eğitimde başarıyı arttıran çalışmaların
yapılması.
2.
Öğretmen
kadrosunun
deneyim ve bilgisini kullanarak,
öğrencilerde
okuma
alışkanlığı
oluşturulmasına yönelik çalışmaların
arttırılması.
Koordinatör
Birim
Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri Şube
Müdürlüğü
Temel Eğitim
Hizmetleri
İlişkili Alt
Birim/Birimler
 Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Eğitim-Öğretim
hizmetleri
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
49 Yasal Dayanak
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
15. Madde
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
10. Madde
Tahmini
Maliyet
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
3. Sınıflardaki ortalama öğrenci
sayımızın düşüklüğünün avantajlarını
kullanarak
birebir
rehberlik
sistemiyle
eğitimde
başarının
arttırılması
ve
motive
edici
çalışmaların yapılması.
4.Yönetici kadrosun özenli, tecrübeli,
bilgili, genç ve yetenekli oluşu; diğer
kurumların(Kaymakamlık, Belediye,
Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası,
diğer okullar vs.) kurumumuzla
işbirliği içinde eğitim kalitesinin
arttırılmasına yönelik çalışmaların
yapılması.
5.STK ve Diğer kurumlarla işbirliği
ile İlçe bünyesinde okul öncesi eğitim
kalitesini
arttıran
çalışmaların
yapılması.
6.Sınıflardaki
ortalama
öğrenci
sayımızın
düşük
olmasından
yararlanarak TEOG, YGS ve LYS’
de istenilen düzeyde başarı elde
edebilmek
için
öğrencilerin
eksikliklerini tespit edici ve giderici
çalışmaların yapılması.
7.Her
branştan
öğretmenimizin
olmasının
ve
norm
fazlası
öğretmenlerimizin
olmasının
avantajlarını kullanarak akademik
başarının
artırmaya
yönelik
çalışmaların yapılması.
8.Diğer kurumlarla (Kaymakamlık,
Belediye,
Emniyet
Müdürlüğü,
Ticaret Odası, diğer okullar vs.)
işbirliği
yapılarak
öğrencilere
yönelik, sosyal, sportif ve kültürel
etkinliklerin arttırılması.
9.Üniversiteler ile işbirliği yapılarak
öğrencilerin TEOG, YGS ve LYS
deki başarı düzeylerini arttırıcı
Temel Eğitim
Hizmetleri
İnsan Kaynakları
Şube Müdürlüğü
Temel Eğitim
Hizmetleri
Ortaöğretim
Hizmetleri
Temel Eğitim
Hizmetleri
Temel Eğitim
Hizmetleri
Ortaöğretim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz.
 Temel Eğitim
Hizmetleri.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
50 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
10. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
20. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
11. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
10. Madde
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
10. Madde
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
çalışmaların yapılması.
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz.
 Özel Öğretim
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz.
 Özel Öğretim
 İnsan Kaynakları
Hizmetleri 2
 Temel Eğitim
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz.
 Özel Öğretim
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Hayat Boyu
10.Deneyimli öğretmen kadrosunun
ve tecrübeli, genç ve yetenekli
yönetici
kadrosu
ile
başarılı
öğrencilerin ilçe dışına çıkmasını
önleyici çalışmalar yapılması.
11.Rehber öğretmenlerin çalışmaları
ve özel alt sınıflardaki çalışmaların
etkililiği arttırılarak İlçede RAM
olmayışının
olumsuzluklarının
giderilmesi.
12.Okul Aile Birliği’nin
eğitim
öğretim faaliyetlerine yardımları ile
farklı gelir ve kültür düzeylerindeki
ailelerden gelen öğrenciler arasındaki
uyumsuzlukların giderilmesi.
13.Deneyimli
ve
bilgili
öğretmenlerimizle
parçalanmış
ailelerin
öğrenciler
üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltılması.
14.
Öğretmen
kadrosunun
deneyim ve bilgisini kullanarak,
öğrencilerde
çevre
bilinci
oluşturulmasına yönelik çalışmaların
arttırılması.
Ortaöğretim
Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
Temel Eğitim
Hizmetleri
51 Yönetmeliği
11. Madde
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
11. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
14. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği14.
Madde
Mali yükümlülük
içermektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği15.
Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği10.
Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
15.
Üstün zekâlı ve yetenekli
öğrencilerle, özel eğitim gerektiren
öğrencilerle çalışan öğretmenlerin
mesleki yeterliliklerini arttırılması ve
bu öğrencilere yönelik destek
eğitimlerinin arttırılması.
16.Diğer kurumlarla (Kaymakamlık,
Belediye,
Emniyet
Müdürlüğü,
Sağlık Grup Başkanlığı, Üniversite,
STK’lar)
işbirliği
yapılarak
öğrencilere
yönelik
madde
bağımlılığı, sınav kaygısı, öfke
kontrolü
ilgili
bilgilendirme
çalışmalarının yapılması.
17.Sağlık Grup Başkanlığıyla işbirliği
yapılarak okullarda yapılan sağlık
taramalarının arttırılması, veli ve
öğrencilere yönelik özellikle obezite,
diabet, diş sağlığı, ve gençlerde
hijyen, genç sağlığı konularında
eğitim çalışmalarının yapılması.
Okullarımızın bu konulara ilişkin
değerlendirmelere(Beyaz
Bayrak,
Beslenme Dostu Okul) başvurularının
teşvik edilmesi.
18.Diğer kurumlarla (Kaymakamlık,
Belediye,
Emniyet
Müdürlüğü,
Ticaret Odası,STK’lar diğer okullar
vs.) işbirliği yapılarak öğretmenlerin
motivasyonunu arttırıcı çalışmalar
yapılması.
19. Kurum kültürünün oluşturma
çalışmalarıyla sürekli öğretmen,
öğrenci,
yönetici
sirkülasyon
yaşanmasının
adaptasyonda
sorunlarını gidermek.
20.Sürekli
öğretmen,
öğrenci,
yönetici
sirkülasyonundan
kaynaklanan adaptasyon sorunlarını
yöneticilerin tecrübeli oluşlarının
avantajlarıyla giderilmesi.
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Temel Eğitim
Hizmetleri
Temel Eğitim
Hizmetleri
Temel Eğitim
Hizmetleri
Öğrenme Hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
52 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İl ve İlçe MEM
Yönetmeliği
14. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği10.
Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği10.
Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği10.
Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
18. Madde
Mali Yükümlülük
içermemektedir.
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
Mali yükümlülük
içermemektedir.
21.Deneyimli
öğretmen
ve
yöneticilerle ulusal projeler (Tübitak
bilim şenliği v.b) hazırlanarak
öğrencilerde eğitim kazanımlarının
etkililiğinin arttırılması.
Ortaöğretim
Hizmetleri
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
 Din Öğretimi
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
18. Madde
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
11. Madde
Mali yükümlülük
içermektedir.
HEDEF 2.2: Eğitim ve öğretim ile istihdam ilişkisinin geliştirilmesi için çağın ve ülkenin
durumu göz önünde bulundurularak, bir üst öğrenime, hayata ve istihdama hazırlama
çalışmalarını arttırmak
Önceki Yıllar
Performans Göstergesi
Kaliteli Eğitim ve Öğretim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meslek Liselerinden mezun olup alanında istihdam edilen öğrenci
sayısının toplam mezun sayısına oranı (%)
Yaygın Eğitim kurumlarına kayıt yaptıran kişi sayısı (Toplam)
Yaygın eğitim kurumlarında kursu başarıyla tamamlayıp sertifika
almaya hak kazanan kişi sayısı
Özel Eğitim kurumlarında eğitimini tamamlayan bireylerden
istihdama katılan kişilerin oranı (%)
Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki
yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı(%)
Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı
model başvuru sayısı
Plan
Dönemi
Sonu
2012/2013
2013/2014
6
7
10
5097
4488
6000
4191
1864
2500
-
-
7
-
-
70
-
-
1
Mevcut Durumu
 Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel
olarak dinamik bir yapı sergileyen İG gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri,
tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin
önemi bütün dünyada giderek artmaktadır. İlçemiz için yeni becerilerin edinilmesi,
yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin
sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve
sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
 Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme
felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir.
 İlçemiz genelinde yaygın eğitim kurumlarında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile
okuma yazma kursları olmak üzere 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında 336 kurs
açılmıştır. Bu faaliyetlerden 1729 ’u kadın, 3368 ’i erkek olmak üzere toplam 5097 kişi
yararlanmıştır. 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında ise 279 kurs açılmış, bu kurslardan
1530’u kadın, 2958’si erkek olmak üzere toplam 4488 kişi yararlanmıştır.
53 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tedbirler 2.2
Tedbir/Strateji
Koordinatör
Birim
1.Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla,
üniversiteyle işbirliği içinde öğrencilere
yönelik ihtiyaç duyulan alanda mesleki
kurslarla
hayata
hazırlanmalarının
sağlanması.
Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
Hizmetleri-1
2.Üniversitenin
olanaklarından
faydalanarak lise öğrencilerine bir üst
öğrenime
hazırlamaya
yönelik
çalışmaların yapılması.
Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Din Öğretimi
Hizmetleri
3.Sektörle işbirliği yapılarak hayata ve
istihdama hazırlama çalışmalarının
yapılması.
Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
 Bilgi İşlem,
 Özel Kalem
 Mesleki ve Teknik
Öğretim Hizmetleri
4.Bir üst öğrenim ve istihdama
hazırlama
çalışmalarının
rehberlik
personeline destek olarak deneyimli ve
bilgili öğretmenlerimizle yapılması.
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
Hizmetleri-1
 Özel Büro-2
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Din Öğretimi
Hizmetleri
5.Öğrencilerin kariyer planlamalarında
rehberlik
yapacak
çalışmaların
yapılması.
6. Mesleki
ve
Teknik
Eğitim
okullarında teknolojik gelişimlerin takip
edilebilmesi için MEM ile Üniversiteler
ve iş dünyasından firmalar ile işbirliği
çalışmalarının yapılması.
7. Mesleki teknik eğitim ve istihdam
alanında okul ve kurumlarda veli ve
öğrenci bilgilendirme çalışmalarının
yapılması, mesleki teknik eğitim tanıtım
günlerinin düzenlenmesi.
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Yasal
Dayanak
Tahmini Maliyet
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
15. Madde
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
11. Madde
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
15. Madde
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
14. Madde
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
14. Madde
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
12. Madde
İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
14. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
HEDEF 2.3: İlçe genelinde öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini, AB projelerine ve
uluslararası değişim programlarına katılımı arttırmak.
Önceki Yıllar
Performans Göstergesi
Kaliteli Eğitim ve Öğretim
1.
2.
3.
4.
4.
2012/2013
2013/2014
6,66
7,46
10,05
2
1
5
8
10
15
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen
seminer ve kurslara katılan öğretmen sayısı
11
13
100
DyNED yabancı dil programının uygulandığı okul sayısı ve
oranları(%)
10
25
11
30
15
50
SBS-TEOG sınavlarında yabancı dil soruları net sayısı
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan
öğretmen sayısı
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan
öğrenci sayısı
54 Plan
Dönemi
Sonu
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut Durumu
 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar
doğrultusunda yabancı dil öğretiminin başlangıcı 4. sınıftan 2. sınıfa çekilmiştir. Yabancı
dil öğretim programları da bu düzenlemeye uygun olarak güncellenmiştir.
 İlçemizde gerçekleştirilen merkezi sınavlarda (SBS, TEOG) İngilizce dersinin net
ortalaması incelendiğinde SBS-TEOG sınavlarında 2012-2013 eğitim öğretim yılında 6,66
olan ortalamamızın 2013-2014 eğitim öğretim yılında 7,46’ya çıktığı görülmektedir.
 İlçemizde çeşitli projeler ve programlar ile hareketlilik desteklenmektedir. 2012-2013
döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 1 öğrencimiz katılmıştır.
2013-2014 döneminde ise ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 1 öğrencimiz
katılmıştır.
 Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda
etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Sistemi kurulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve
tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır.
DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip
edilebilmektedir. Bu bağlamda DyNED yabancı dil programının ilçemizde uygulamaları
devam etmektedir.
Tedbirler 2.3
Tedbir/Strateji
1.Deneyimli öğretmen kadromuzla dil
öğretiminde, yenilikçi yaklaşımların
(ITEC) ve bununla birlikte DyNed
uygulamalarının
yaygınlaştırılarak
İngilizce
eğitiminin
etkililiğinin
arttırılması.
2.Diğer kurumlarla işbirliği kurularak
ilçede proje üretiminin arttırılması.
3.İl MEM AB proje birimiyle, İZKA
ve AB İzmir ofisi ile işbirliği
kurularak öğretmenlerimizi proje
yazımı
konusunda
bilgilendirici
çalışmaların yapılması.
4.DyNED ve dil öğretiminde
yenilikçi uygulamalar yaygınlaştırılarak TEOG-LYS sınavlarında
yabancı
dil
başarı
düzeyinin
arttırılması.
Koordinatör
Birim
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Yasal
Dayanak
Tahmini Maliyet
Ortaöğretim
Hizmetleri
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
11. Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
Mali yükümlülük
içermemektedir.
 Tüm Birimler
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
18. Madde
 Temel Eğitim
Hizmetleri
 Ortaöğretim
 Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
 Din Öğretimi
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.
 Özel Öğretim
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
11. Madde
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Ortaöğretim
Hizmetleri
55 Mali yükümlülük
içermemektedir.
Mali yükümlülük
içermemektedir.
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEMA III: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
AMAÇ 3: Mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini tespit ederek giderilerek, bilgi
teknolojilerinin amaca uygun ve verimli kullanımını sağlayarak, kurumsal kapasiteyi
geliştirmek
HEDEF 3.1: İnsan kaynakları planlamasının etkili bir şekilde yapılarak, ilçemiz personelinin
yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, iş analizleri ve iş tanımlarının yapıldığı,
kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını
oluşturmak.
1.
1.1.
7.
7.1
7.2
7.3
8.
Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
2013/2014
4
6
7
32
4
46
6
8
2
0,2
3
0,4
0,7
22
24
26
66
625
81
640
100
650
11
12
16,5
90
90
90
13
15
12
12
25
3.7
14
16
10
11
25
1.7
13
15
11
11
15
1,5
Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı(%)
Yüksek lisans yapan personel sayısı ve
tüm personel sayısına oranı(%)
Doktora yapan personel sayısı ve tüm
personel sayısına oranı(%)
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C
seviyesinde başarı gösteren personel oranı
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı
Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısı
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının
tüm personel sayısına oranı
Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısının tüm
personel sayısına oranı
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
İlkokul
Öğretmen başına
Ortaokul
düşen öğrenci sayısı
Ortaöğretim
1.2.
2012/2013
Plan
Dönemi
Sonu
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
Lisansüstü eğitimi
tamamlayan personel
Mevcut Durum
 İlçemiz personelinden 46’sı yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu sayının toplam personel
sayısına oranı % 6’dır. Yine bu personelden 3’ü doktora eğitimi almıştır, bu sayının
toplam personel sayısına oranı % 0,4’dir.
 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında İlçemiz bünyesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitimlere
en az 625, 2013-2014 eğitim öğretim yılında en az 640 personel katılmıştır.
 İlçemiz genelinde 2013 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17, 2014 yılında
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13’tür.
Tedbirler 3.1
Tedbir/Strateji
1.Hizmet içi eğitimde yaşanan
aksaklıklar ve yetersizliklerin
tespit edilerek; hizmet içi eğitime
katılacak öğretmenlerin destek
lenmesi ve uzaktan eğitim
Koordinatör
Birim
Bilgi işlem ve eğitim
teknolojileri
Hizmetleri
İlişkili Alt
Birim/Birimler
 Hizmet içi
eğitim
hizmetleri
56 Yasal Dayanak
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Yönetmeliği
17. Madde
Tahmini
Maliyet
Mali
yükümlülük
içermemektedir
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
teknolojileri kullanılarak katılımın
arttırılması.
2.Üniversitelerle işbirliği kurula
rak; etkili ekip çalışması için
değişik yöntemlerin denenmesi
için seminer çalışmaları yapıl
ması.
3.Diğer
kurumlarla
işbirliği
yapılarak, çalışanların motivasyo
nunu yükseltici sosyal kültürel
çalışmalar düzenlenecektir.
4.Üniversitelerle
ve
diğer
kurumlarla işbirliği yapılarak
eğitim personellerinin teknoloji
kullanım kapasitesini geliştirici
çalışmaların yapılması.
5.Okul ve kurumlarda stratejik
planlama anlayışını yaygınlaş
tırıcı çalışmaların yapılması.
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Hizmet içi
eğitim
hizmetleri
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Yönetmeliği
18. Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 İnsan
Kaynakları
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Yönetmeliği
18. Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 İnsan
Kaynakları
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Yönetmeliği
18. Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 İnsan
Kaynakları
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Yönetmeliği
18. Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
HEDEF 3.2: Mali imkânlar ölçüsünde tüm eğitim kurumlarının alt yapı, donatım ihtiyacını
karşılamak ve ilçede ihtiyaç duyulan hizmet binaları ve kurum çeşitliliğini arttırıcı okul
binaları yapımı için gereken çalışmaları yapmak.
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
Alınan hibe tutarı
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim tesisi sayısı
Fiziki imkânların iyileştirilmesi ve alt yapı eksikliklerinin
giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı
Yapılan derslik sayısı
Yapılan eğitim tesisi sayısı
Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı
Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul sayısı
İkili eğitim yapan okul sayısı
Spor salonu olan okul sayısı
Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul sayısı
Kütüphanesi olan okul sayısı
Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya
kurum sayısı
Okulöncesi
İlkokul
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Ortaokul
Ortaöğretim
2012/2013
2013/2014
2
3
2.000.000
5
-
-
500.000
4
5
4
3
6
2
4
5
4
3
6
4
8
5
10
2
0
4
10
10
4
6
15
18
16
17
20
16
19
17
23
15
15
15
20
Mevcut Durum




Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul sayısı 5 ’dir.
İkili eğitim yapan okul sayısı4 ’tür.
Spor salonu olan okul sayısı 3’dir.
Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul sayısı 6’dır.
57 Plan
Dönemi
Sonu
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tedbirler 3.2
Tedbir/Strateji
1.Yönetici kadrosunun özenli, tecrübeli,
bilgili, genç ve yetenekli oluşundan
faydalanarak;
diğer
kurumların
(Kaymakamlık,
Belediye,
Emniyet
Müdürlüğü, Ticaret Odası, diğer okullar
vs.) kurumumuzla okulların bakım, onarım
ve
donatım
ihtiyaçlarına
yönelik
işbirliğinin etkili şekilde yapılması.
2.Ortaöğretimdeki
derslik
sayısının
yetersizliğini; yardımsever ve güçlü
ekonomiye sahip kişilerle işbirliği ile
çözüme kavuşturmak.
3.Okulların
eğitsel
donanım
yetersizliğinden kaynaklanan (müzik,
resim, fen ve teknoloji, genel derslik
donanımları vb.) eksikliklerin yardımsever
ve güçlü ekonomiye sahip kişilerle işbirliği
ile çözümünü sağlamak.
4.Okullarda kütüphane ve çok amaçlı
salonların olmamasından dolayı; diğer
kurumların
(Kaymakamlık,
Belediye,
Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası, diğer
okullar vs.) salon ve kütüphanelerinin
kurumumuzla işbirliği içerisinde etkin ve
verimli kullanılmasının sağlanması.
5.Özel eğitim sınıfı sayısını arttırarak ve
destek eğitim odalarını yaygınlaştırılarak
(Özel eğitim okulu açılana kadar); İlçede
RAM olmayışının olumsuz etkilerini
azaltmak.
6.MEB ve İl Valiliğin yanı sıra
yardımsever ve güçlü ekonomiye sahip
kişiler ve diğer kurumlarla işbirliği
yapılarak kurum çeşitliliğinin arttırılması
ve fiziki kapasitelerinin arttırılması için
bina yapımı çalışmalarının yapılması(
İmam Hatip Lisesi, Fen lisesi, Spor Lisesi,
İş Okulu, Sağlık Meslek lisesi, Halk
Eğitimi Merkezi, İlçe milli Eğitim Hizmet
Binası,
Ortaokul,
Özel
Eğitim
Okulu,Denizcilik Meslek Lisesi)
7.Engelli öğrencilerin eğitim öğretim
görecekleri
ortamlardaki
altyapı
eksikliklerini
giderecek
çalışmaların
yapılması.
Koordinatör
Birim
Yasal Dayanak
Tahmini
Maliyet
 İnşaat Emlak
Hizmetleri
Bölümü
 Özel Büro 2
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 22.
Madde b f bendi
Mali
yükümlülük
içermektedir
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
 İnşaat Emlak
Hizmetleri
Bölümü
 Özel Büro 2
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
Mali
yükümlülük
içermektedir
Temel ve Orta
Öğretim
Hizmetleri
 Strateji
Geliştirme
Hizmetleri,
 Destek
Hizmetleri
 Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 16.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
İnşaat Emlak
Hizmetleri
Bölümü
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Bölümü
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 22.
Madde b f bendi
Mali
yükümlülük
içermektedir
İnşaat Emlak
Hizmetleri
 Destek
Hizmetleri
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 21.
Madde b bendi
Mali
yükümlülük
içermektedir.
İnşaat Emlak
Hizmetleri
Bölümü
 Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Bölümü
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği 22.
Madde b f bendi
Mali
yükümlülük
içermektedir..
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
İnşaat Emlak
Hizmetleri
İlişkili Alt
Birim/Birimler
8.Mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel
kişiliklere ait imar planında okul alanı
olarak ayrılmış arsaların kamulaştırılma
çalışmalarının yapılması
İnşaat Emlak
Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
9.Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak Okul
bahçelerinin, öğrencilerin sosyal ve
Destek
Hizmetleri
 Strateji Geliştirme
58 İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 22.
Madde b bendi
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Mali
yükümlülük
içermektedir.
Mali
yükümlülük
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
kültürel gelişimlerini destekleyecek ve
aktif yaşamı teşvik edecek şekilde
düzenlenmesi;
öğrencilerin
sosyal,
sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler
yapabilecekleri alanlarının artırılması.
10.Okul ve kurum binalarının deprem
tahkiki ile güçlendirmesine yönelik
çalışmaların yürütülmesi.
Müdürlüğü
Yönetmeliği 21.
Madde
İnşaat Emlak
Hizmetleri
Bölümü
 Strateji Geliştirme
İl ve İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 22.
Madde
içermektedir.
Mali
yükümlülük
içermektedir.
HEDEF 3.3: İlçemizde demokratik yönetim anlayışını geliştirerek, bürokrasinin azaltıldığı
kurumsal rehberlikle desteklenen denetime açık, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı
oluşturarak kurumsal yapıyı iyileştirmek.
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2012/2013
2013/2014
Plan Dönemi
Sonu
26
25
10
23
24
30
70
75
%85
80
90
100
1
5
1
10
2
7
1
12
3
25
2
30
Rehberlik ve denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan kurum
sayısı
Zayıf yönü ortaya çıkan kurumlardan iyileştirilmesi yapılmış
kurum sayısı
Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre birimlere yapılan
önerilerin uygulanma oranı
İç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleştirme
oranı
Uygulanan ulusal ve uluslararası proje sayısı
Sosyal ortaklarla yapılan protokol sayısı
AB’ye uyum sürecinde gerçekleştirilen proje sayısı
Kadın yönetici sayısı ve toplam yönetici sayısına oranı
Mevcut Durum
 Uygulanan ulusal ve uluslararası proje sayısı 2’dir.
 Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı %12.
Tedbirler 3.3
Tedbir/Strateji
1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yöneticilerinin katılımcı anlayışıyla
eğitimin tüm bileşenlerinin karar
verme sürecine katılmaları ile kurum
kültürünün geliştirilmesi çalışmalar
yapılması.
2. Kurumsal
yapı
geliştirilerek,
bürokrasi sonucu yavaşlayan iş ve
işlemlerin daha etkin ve hızlı hale
gelmesinin sağlanması.
3. Üniversitelerle işbirliği yapılarak
yönetim
ve
organizasyon
eğitimlerinin çoğaltılmasına yönelik
çalışmaların yapılması.
4.Yönetici
kadrosun
özenli,
Koordinatör
Birim
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Bölümü 1
İlişkili Alt
Birim/Birimler
 Tüm Birimler
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Bölümü 1
 Tüm Birimler
İnsan kaynakları
hizmetleri bölümü
4(hizmet içi
eğitim)
Strateji Geliştirme
 Strateji
geliştirme
hizmetleri
bölümü 1
 İnsan kaynakları
59 Yasal Dayanak
Tahmini
Maliyet
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 20.
Madde
İl ve İlçe Milli Eğitim
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Mali
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
tecrübeli, bilgili, genç ve yetenekli
olmasıyla Bakanlığın yönetim ve
organizasyon politikalarının sürekli
değişmesinden
kaynaklanan
olumsuzlukların
giderilmesine
yönelik çalışmaların yapılması.
Hizmetleri
Bölümü 1
5.İlçemiz stratejik planına göre
birimlerin
performanslarının
izlenmesi.
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Bölümü 1
 Tüm Birimler
6.Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler
geliştirilerek katılımcı bir işleyişle
çalışmaların yapılması.
Strateji geliştirme
hizmetleri bölümü
1
 Özel Büro 2-3
İnsan kaynakları
hizmetleri bölümü
1
 Tüm Birimler
Strateji geliştirme
hizmetleri bölümü
1
 Tüm Birimler
7. Kadın çalışanların yönetici
kademelerinde görev almalarını
kolaylaştırıcı
ve
özendirici
çalışmaların yapılması.
8. İhtiyaç alanlarına göre en uygun
projelerin
belirlenmesi
ve
uygulamaya konulması sağlanarak,
projelerin,
teklifi,
yazımı,
yürütülmesi ve sürdürülebilirliği
başta olmak üzere tüm süreçlerin
etkin yönetiminin sağlanması.
hizmetleri
bölümü 1
Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
yükümlülük
içermemektedir
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Madde
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
18.Madde
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği
20.madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
.
İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Yönetmeliği 18.
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Mali
yükümlülük
içermemektedir
HEDEF 3.4: İlçemizde plan dönemi sonuna kadar tüm kurumların bilişim teknolojilerinin
kullanım etkinliğini arttırarak, DYS’yi yaygınlaştırarak elektronik veri toplama, izleme ve
güvenli bir şekilde iletimini sağlamak.
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
1.
2.
3.
4.
5.
Plan Dönemi
Sonu
2012/2013
2013/2014
Mobil VBS Kullanıcı Sayısı
Fatih projesi kapsamında şartnameye uygun olarak
hazırlanan network/elektrik sisteminin geçici kabulü
yapılan okul sayısı
16
321
1000
2
2
5
Fatih projesi kapsamında etkileşimli tahta takılan sınıf sayısı
(yıllık)
46
67
95
132
47
150
50
60
90
Fatih projesi kapsamında 30 saatlik, Eğitimde Teknoloji
Kullanımı eğitimi alan öğretmen/yönetici sayısı
Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri
akışı hususundaki memnuniyeti
Mevcut Durum
 Doküman Yönetim Sistemi” 2015 tarihi itibariyle teşkilatımızın birimlerinde kullanılmaya
başlanmıştır.
 Müdürlüğümüz ve okullarımızın Web sayfaları güncellenme çalışmaları düzenli olarak
yapılmaktadır. E-okul sistemi, mobil bilgi servisinden ilçemizde pek çok kişi
faydalanmaktadır.
 2012/2013 yılında Fatih projesi kapsamında 67 sınıfımıza etkileşimli tahta
yerleştirilmiştir.
60 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tedbirler 3.4 Tedbir/Strateji
1.DYS kullanımının yaygınlaştırılarak
yazışma işlerin yavaş işlemesinin
yarattığı olumsuzlukları azaltmak.
2. Fatih projesinin olanaklarıyla
okulların
donanım
ve
teknoloji
kullanımı
yönünden
gelişmesini
sağlamak.
3.Bakanlığın yazılım ve donanım
teknolojilerini
etkin
bir
şekilde
kullanarak,
personelin
medya
okuryazarlığının
(uzaktan
eğitim
modülü) artırılması sağlanacaktır.
4. Hizmet içi eğitimlerin etkin kullanımı
ile MEM deki personelin teknik
konularda yeterli hale getirilmesi.
5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile
enformasyon işbirliğine giderek teknik
bilgi donanım yapısının güçlendirilme
çalışmalarının yapılması.
Yasal Dayanak
Tahmini
Maliyet
 Bilgi İşlem Ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bölümü 2
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
18.Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri

İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
17.Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
 Hayat Boyu
Öğrenme
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
17.Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
İnsan Kaynakları
(Hizmet içi)
 Strateji
Geliştirme
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
20.Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
 Bilgi İşlem Ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bölümü 2
İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü
Yönetmeliği
18.Madde
Mali
yükümlülük
içermemektedir
Koordinatör
Birim
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
61 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4.BÖLÜM
2015-2019 STRATEJİK PLANI
MALİYETLENDİRME Birim: Destek 1
Maliyet
2015
09.1.2.00.03.2 Kırtasiye Elektrik Temizlik
09.1.2.00.03.5 Haberleşme Posta
2016
2017
2018
2019
429.859,82
462.099,31
496.756,75
534.013,51
574.064,52
352.129,18
378.538,87
406.929,29
437.448,98
470.257,66
16.123,71
17.332,99
18.632,96
20.030,43
21.532,72
10.847,41
11.660,96
12.535,53
13.475,70
14.486,38
441.941,70
475.087,33
510.718,88
549.022,80
590.199,50
20.000,00
21.500,00
23.112,50
24.845,94
26.709,38
16.123,71
17.332,99
18.632,96
20.030,43
21.532,72
1.487.318,88
1.598.867,79
1.718.782,88
09.1.2.00.03.7 Makine Tesisat
09.1.2.00.06.1 Mamul Mal Alımı
01.3.9.0.1.3.2 Kırtasiye-Elektrik-Temizlik
01.3.9.0.1.3.5 Diğer Hizmetler Haberleşme
01.3.9.0.1.3.7 Bakım onarım
01.3.9.0.1.3.8 Bakım Onarım Asansör Klima
01.3.9.0.1.6.1 Diğer Genel Hizmetler
09.1.1.0.1.6.1 Mamul Mal Alımları
09.1.2.0.1.6.1 Mamul Mal Alımları
09.2.1.0.1.6.1 Mamul Mal Alımları
09.2.2.0.1.6.1 Mamul Mal Alımları
09.9.9.0.1.6.1 Mamul Mal Alımları
TOPLAM
1.287.025,53 1.383.552,44
Birim Bütçesinin MEB Bütçesine Oranı
Birim: Destek 3 Tahakkuk
Tahakkuk
3-2
3-3
3-4
3-5
3-7
3-9
5-3
3-2
2-3
3-4
3-5
3-7
3-9
5-3
TOPLAM
2015
2016
2017
2018
2019
44.070,93
47.376,25
50.929,46
54.749,17
58.855,36
39.421,03
42.377,61
45.555,93
48.972,63
52.645,58
352.129,18
378.538,87
406.929,29
437.448,98
470.257,66
435.621,14
468.292,73
503.414,68
541.170,78
581.758,59
Birim Bütçesinin MEB Bütçesine Oranı
62 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Birim: İnşaat ve Emlak Hizmetleri
Maliyet
9.1.2.0.1.6.7 Büyük Onarım Temel
Eğitim Gen. Md.
9.2.2.0.1.6.7 Büyük Onarım Mesleki ve
Tekn. Eğit. Md.
9.2.1.0.1.6.7 Büyük Onarım
Ortaöğretim Gen. Md.
9.1.2.2.1.6.7 Büyük Onarım YİKOB
9.2.1.2.1.6.7 Büyük Onarım YİKOB
9.1.1.1.1.6.5 Okul Öncesi Gen. Md. YİKOB
9.1.2.2.1.6.5 Temel Eğitim Gen. Md. YİKOB
9.2.1.1.1.6.5 Ortaöğretim Gen. Md. YİKOB
9.2.2.8.1.6.5 Mesleki ve Tek. Eğt. Gen.
Md. YİKOB
9.2.2.9.1.6.5 Din Öğretim Gn. Md.
9.5.0.3.1.6.5 Özel Eğitim ve Rehberlik
Hz. Gn. Md.
TOPLAM
Birim Bütçesinin MEB Bütçesine Oranı
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Destek-3
Tahakkuk
Maliyet
Toplam Maliyet
Destek-1
09.1.2.00.03.2
Kırtasiye Elektrik
Temizlik
09.1.2.00.03.5
Haberleşme Posta
09.1.2.00.03.7 Makine
Tesisat
09.1.2.00.06.1 Mamül
Mal Alımı
01.3.9.0.1.3.2
Kırtasiye-ElektrikTemizlik
01.3.9.0.1.3.5 Diğer
Hizmetler
Haberleşme
01.3.9.0.1.3.7 Bakım
onarım
01.3.9.0.1.3.8 Bakım
Onarı Asansör Klima
01.3.9.0.1.6.1 Diğer
Genel Hizmetler
09.1.1.0.1.6.1 Mamul
Mal Alımları
09.1.2.0.1.6.1 Mamul
Mal Alımları
09.2.1.0.1.6.1 Mamul
Mal Alımları
09.2.2.0.1.6.1 Mamul
Mal Alımları
09.9.9.0.1.6.1 Mamul
Mal Alımları
TOPLAM
Maliyet
İnşaat ve Emlak Hizmetleri
2.496.793,92 9.1.2.0.1.6.7 Büyük Onarım
Temel Eğitim Gen. Müd.
2.045.303,98 9.2.2.0.1.6.7 Büyük Onarım
Mesleki ve Tekn. Eğt. Md.
9.2.1.0.1.6.7 Büyük Onarım
Ortaöğretim Gen. Md.
93.652,81 9.1.2.2.1.6.7 Büyük Onarım
YİKOB
63.005,97 9.2.1.2.1.6.7 Büyük Onarım
YİKOB
2.566.970,21 9.1.1.1.1.6.5 Okul Öncesi Gen.
Md. YİKOB
116.167,82 93.652,81 9.1.2.2.1.6.5 Temel Eğitim Gen.
Md. YİKOB
9.2.1.1.1.6.5 Ortaöğretim Gen.
Md. YİKOB
9.2.2.8.1.6.5 Mesleki ve Tek.
Eğt. Gen. Md. YİKOB
9.2.2.9.1.6.5 Din Öğretim Gn.
Md.
9.5.0.3.1.6.5 Özel Eğitim ve
Rehberlik Hz.Gn. Md.
Maliyet
3-2
3-3
3-4
3-5
228.972,78 2.045.303,98 3-7
3-9
5-3
3-2
2-3
3-4
3-5
3-7
3-9
5-3
7.475.547,53
GENEL TOPLAM
63 255.981,17 2.530.257,93
10.005.805,46
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Stratejik Plan Genel Kaynak Tahminleri
Tablo 9. SP Kaynak Tablosu
KAYNAK TABLOSU
KAYNAK KALEMLERİ
CARİ YIL 2014
2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ GELİR
1.583.857,37 10.005.805,46
Döner Sermaye (Kantin Gelirleri)
24.062,00 150.243,62
Dış Kaynak (Urla Belediyesi)
10.000,00 50.000,00
Genel Bütçe
30.000,00
AB Projeleri
Hibe Projeleri
25.000,00
5.000,00 TOPLAM: 10.261.049,47
İlçe Stratejik Plan Tema, Stratejik Amaç, Hedef Maliyet İlişkisi
Tablo 10: SP Tema, SA, SH, Maliyet İlişkisi Tablosu
2015-2019 Tahmini Maliyet Tablosu
TEMA-2
TEMA-3
Toplam Maliyet
190.795,74 TL
190.795,74 TL
573.876,46 TL
17.657,19 TL
266.978,59 TL
289.240,68 TL
8.204.903,31 TL
249.910,53 TL
7.213.126,14 TL
491.986,23 TL
249.880,42 TL
Oran(%)
1,86
1,86
7,14
1,72
2,6
2,82
79,96
2,44
70,3
4,79
2,44
Stratejik Amaç Maliyetleri
Toplamı
8.969.575,50
88,96
Genel Yönetim Gideri
1.291.473,56
11,04
Toplam
10.261.049,06
100
TEM
A-1
STRATEJİK AMAÇ 1
Stratejik Hedef 1. 1
STRATEJİK AMAÇ 2
Stratejik Hedef 2. 1
Stratejik Hedef 2. 2
Stratejik Hedef 2. 3
STRATEJİK AMAÇ 3
Stratejik Hedef 3. 1
Stratejik Hedef 3. 2
Stratejik Hedef 3. 3
Stratejik Hedef 3. 4
64 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5. BÖLÜM
2015-2019 STRATEJİK PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
A. İzleme
Stratejik plan; planlama, organize etme, uygulama, izleme ve değerlendirme
süreçlerinden oluşmaktadır. Stratejik planlama devamlı bir süreç olduğu için dinamik
faaliyetler topluluğudur. İzleme ve değerlendirme stratejik planın en önemli evrelerinden
birisidir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması;
değerlendirme, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi; raporlama ise izleme faaliyetinin temel
aracıdır (KMK, 2003).
İzleme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranmaktadır;
 Ne Yaptık?
 Başardığımızı Nasıl Anlarız?
 Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?
 Neler Değiştirilmelidir?
 Gözden Kaçanlar Nelerdir?
Ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle, planlama sürecinde
yıllık hazırlanan performans programında hedeflerin ölçülebilir hale gelmesine özen
gösterilmiştir. Hedeflere bağlı olarak hazırlanan stratejiler, dış paydaşlar (görüşme, çalıştay)
ve iç paydaşlar (stratejik planlama çalıştayında Kök Sorun Analiz Yöntemi kullanılarak) ve
ilgili birimlerin görüşleri alınarak titiz bir çalışma sonucu belirlenmiştir. Bu stratejilere ait
performans gösterge tabloları oluşturulmuştur.
2015-2019 stratejik planının onaylanıp, yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak izleme
ve değerlendirme süreci, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün amaçlarına ne ölçüde ulaştığını
gösterecektir. Hedeflere henüz ulaşılamadıysa, elde edilen verilere göre planlama süreci bir
döngü şeklinde devam edecektir. Yapılan izleme değerlendirme süreci sonrasında hedeflerin
performans göstergelerini, dönemin şartlarına uygun olarak revize edilmesi sağlanacaktır.
Stratejilerin yürütülmesinden sorumlu olan birimler, izleme değerlendirme sürecinin
yürütülmesinden de sorumlu olacaklardır. Performans programında ayrıntılı olarak belirtilen
periyotlara uygun olarak, yapılan kontroller sonucunda planın işlemesi ile ilgili aksaklıklar
yaşanması durumunda, sorumlu birimler tarafından düzenleyici ve önleyici faaliyetler
planlanacaktır.
İzleme ve değerlendirme sürecinin her aşamasında üst yönetime geri bildirim
sağlanarak, stratejik planın daha kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır. Stratejik planın izleme ve değerlendirme sürecinden Strateji Geliştirme Birimi görevlendirilmiştir. Planın uygulanması sürecinde birimler arasında koordinasyon görevi ve
birimlere yönelik eğitim, danışmanlık hizmeti de yine bu ekibe ait olacaktır.
65 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans
göstergeleri ile ilgili veriler, düzenli olarak bir veri tabanı halinde Strateji Geliştirme Birimi-1
de toplanarak ASKE tarafından değerlendirilecektir.
Stratejik planın performans ölçümü ve değerlendirilmesinde hedefler bazında belirlenen
performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleşme oranları ve yılda bir yapılacak olan paydaş
memnuniyeti anket sonuçları esas alınacaktır.
Performans programında belirtilecek faaliyetlere ait performans göstergelerine yönelik
ölçümler, stratejik planlama ekibinin belirleyeceği aralıklarla yapılacaktır.
İzleme sürecinde elde edilen veriler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile
karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konulacaktır. Stratejik planda belirlenen
hedeflere ulaşılamaması ihtimali ortaya çıkması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının izlenmesi için;
 Müdürlüğe bağlı birimlerin,
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
 Okul/Kurumların stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri incelenecektir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının başarıya ulaşması için faaliyet
alanları çerçevesinde, müdürlüğün birimleri 3’er aylık faaliyet raporları hazırlayacaklardır.
İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin
sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.
Yılda iki kez İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planları gözden geçirilecektir.
Bu değerlendirme, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin hazırlayacağı 6 aylık (Aralık – Haziran)
faaliyet raporlarıyla yapılacaktır. Bu raporlar ASKE tarafından değerlendirilerek, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerinin hazırladıkları stratejik planlarının gerçekleştirme yüzdeleri
hesaplanacaktır.
Okul/Kurumların stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri incelenirken cari yıl ile
eğitim öğretim yılının örtüşmediği göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır. Okullar
izleme değerlendirmelerini dönem bitimlerinde yapacaklardır. Yıllık faaliyet raporlarını
Haziran ayındaki verilerine göre hazırlayacaklardır.
Stratejik plan süreci sürekli değişebilen, dinamik bir süreç olduğu için, planlama ve
kontrol tekniği olarak bütçenin statik olmak yerine esnek bütçe tekniğine uygun olarak
hazırlanması daha uygun olacaktır. Ayrıca stratejik planda yer alan faaliyetlerin belirli
periyotlarla kontrol edilerek yeniden düzenlenmesi nedeniyle bütçelerin esnek şekilde
planlanması ve faaliyetlerin değişimiyle birlikte maliyetlerin de değişmesi gerekecektir.
B. Raporlama
Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik
planı ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetlerin, önceden belirtilen performans
göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların
nedenlerinin açıklandığı, müdürlüğümüz hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren faaliyet
raporu hazırlanacaktır. Böylece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.
maddesinin gereği olarak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilecektir.
66 URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 9. İlçe, Okul/Kurum Birimleri İzlem Değerlendirme Zaman Kapsamı Tablosu
İzleme Değerlendirme
Dönemi
İlçe Milli eğitim
Müdürlüklerinin Birinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
İlçe Milli eğitim
Müdürlüklerinin Birinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
Okulların Birinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
Okulların İkinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
Gerçekleştirilme
Zamanı
İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması
Her yılın
Temmuz
ayı içerisinde
 ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları
Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
 Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
Her yılın Ocak
ayı içerisinde
 ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları
Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
 Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
Her yılın
Şubat ayı
içerisinde
 ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları
Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
 Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
Aynı yılın
Haziran ayı
sonuna kadar
 ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları
Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
 Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
67 Zaman
Kapsamı
OcakTemmuz
TemmuzOcak
Eylül Ocak
(1.Dönem)
dönemi
Eylül
Haziran
Dönemi
Eğitim
öğretim yılı
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tema
Stratejik
Hedef
Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması
Stratejik Hedef 1. 1.
Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimde bireylerin eğitime katılım oranlarını arttırarak, devamsızlık
ve okul terklerini azaltmak
Tablo 13. Stratejik Plan Sorumluluk Tablosu
No
Tedbir/Strateji
1
İlçe bünyesinde okul öncesi eğitimde farkındalığı arttırmak için okul öncesi ilgili faaliyet yürüten
gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi.
2
MEB ve Valiliğin yanı sıra Diğer kurumlarla (Kaymakamlık, Belediye, Ticaret odası, Emniyet,
Sağlık Grup Başkanlığı, diğer okullar vb) iletişim ve işbirliğini güçlendirerek Ortaöğretim kurum
çeşitliliğinin arttırılması.
3
Deneyimli öğretmenlerimizle özellikle Mesleki ve teknik öğretimde tercih edilirliğinin
attırılmasına yönelik ortaöğretim kurumlarının tanıtım çalışmalarının yapılması
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
4
STK’lar Yardımsever ve güçlü ekonomiye sahip kişilerle iletişime geçilerek eğitime erişimi
arttırıcı çalışmaların yapılması.
İnşaat –Emlak Şube Müdürlüğü
5
STK ve Diğer kurumlarla işbirliği yapılıp engelli öğrencilerin eğitime erişmede yaşadığı
problemlerin azaltılması.
6
Özel eğitim öğrencilerinin derslik ve okul ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar yapılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube
Müdürlüğü
7
Okullarda uygulanan etkinlik ve projelere öğrenci seçimlerinde okul terki riski bulunan öğrencilere
de yer verilmesinin sağlanması.
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
8
Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin
arttırılmasıyla okullarımızın çekim merkezi haline getirilmesi.
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
9
Okula erişim ve okula devamın sağlanması için taşımalı eğitim kapsamını geliştirici çalışmaların
yapılması.
Destek Şube Müdürlüğü
10
Rehberlik çalışmalarının etkililiği arttırılarak parçalanmış ailelerin etkisi ve farklı gelir ve kültür
düzeylerindeki ailelerden gelen öğrenciler arasındaki uyumsuzluğun azaltılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube
Müdürlüğü
68 İlişkili Alt
Birim/Birimler
Sorumlu Birim
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
İnşaat –Emlak Şube Müdürlüğü
Özel Kalem
 TEH


































TEH
OÖH
METEH
DÖH
TEH
OÖH
METEH
SGH
EÖOG
Özel Kalem
TEH
OÖH
METEH
SGH
TEH
OÖH
METEH
SGH
TEH
OÖH
METEH
SGH
TEH
OÖH
METEH
SGH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tema
Stratejik
Hedef
Stratejik Hedef 1. 1.
Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimde bireylerin eğitime katılım oranlarını arttırarak, devamsızlık ve
okul terklerini azaltmak
Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması
No
Tedbir/Strateji
11
Engelli öğrencilerin okula devamının takibi yapılarak, devamsızlık sebeplerinin ortadan
kaldırılması için çalışmaların yapılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube
Müdürlüğü
12
Okullaşmada barınma ve maddi imkansızlık yaşayan öğrencilerle ilgili yatılılık ve bursluluk
çalışmalarının etkililiği arttırılacaktır.
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
13
Veli bilgilendirme sisteminin kullanımını yaygınlaştırılarak ailelerle birlikte devamsız öğrencilerin
takibini sağlayıcı çalışmalar yapılması.
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şube Müdürlüğü
14
Devamsız öğrencilerin velilerinin ekonomik durumları incelenerek gerekli görülenlerin sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakfı, okul aile birlikleri ve STK’ların yardımlarından
faydalanmalarını sağlayan çalışmaların yapılması.
Özel Kalem
Göç yoğunluğunun fazla olması nedeniyle dezavantajlı grupların okul aile birliğince desteklenerek,
rehber öğretmenlerin de destek çalışmalarının arttırılmasıyla okula devamlarını arttırma
çalışmaların yapılması.
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
16
Parçalanmış ailelerinin çocuklarının okul aile birliğinin katkılarıyla okula devamlarının
sağlanması.
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
17
Yeterli öğretmen kadromuzla halk eğitimi merkezlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda kursların
açılmasını sağlayarak hayat boyu öğrenmeye katılımı arttırıcı çalışmaların yapılması.
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
18
Göç yoğunluğu nedeniyle artan işsizlere yönelik halk eğitimi merkezlerinde istihdama yönelik kurs
çeşitliliğini arttırarak hayat boyu öğrenmede okullaşmayı arttırmak.
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
19
Yetişkinlerin eğitime erişim imkânlarından faydalanması için açık öğretim tanıtım çalışmalarının
yapılması.
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
20
Açık Öğretim okullarının tanıtım çalışmalarının arttırılmasıyla örgün eğitim kapsamından çıkan
bireylerin okullaşmalarını sağlamak.
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
15
Sorumlu Birim
69 İlişkili Alt
Birim/Birimler
 TEH
 OÖH
 METEH
 DÖH
 TEH
 OÖH
 METEH
 SGH
 OÖH
 METEH
 DÖH
 ÖÖH
 ÖER
 OÖH
 METEH
 DÖH
 ÖER
 TEH
 OÖH
 METEH
 SGH
 OÖH
 METEH
 DÖH
 ÖER
 TEH
 OÖH
 METEH
 DÖH
 TEH
 HBÖH
 TEH
 HBÖH
 TEH
 HBÖH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Hedef
Stratejik Hedef 2. 1.
Öğrenci başarı düzeylerini ve öğrenme kazanımlarının etkinliğini arttırmak.
Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
Tema
No
Tedbir/Strateji
1
Öğretmen kadrosunun deneyim ve bilgisini kullanarak, öğrencilerin internet destekli eğitime
ilgilerini doğru kullanarak; öğrenme alanlarındaki gelişimi sağlayan ve eğitimde başarıyı arttıran
çalışmaların yapılması.
2
Temel Eğitim Hizmetleri
3
Sınıflardaki ortalama öğrenci sayımızın düşüklüğünün avantajlarını kullanarak birebir rehberlik
sistemiyle eğitimde başarının arttırılması ve motive edici çalışmaların yapılması.
Temel Eğitim Hizmetleri
5
6
Yönetici kadrosun özenli, tecrübeli, bilgili, genç ve yetenekli oluşu; diğer
kurumların(Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası, diğer okullar vs.)
kurumumuzla işbirliği içinde eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.
STK ve Diğer kurumlarla işbirliği ile İlçe bünyesinde okul öncesi eğitim kalitesini arttıran
çalışmaların yapılması.
Sınıflardaki ortalama öğrenci sayımızın düşük olmasından yararlanarak TEOG, YGS ve LYS’ de
istenilen düzeyde başarı elde edebilmek için öğrencilerin eksikliklerini tespit edici ve giderici
çalışmaların yapılması.
 SGH
 EÖH
 ÖÖH












OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 SGH
 ÖERH
Temel Eğitim Hizmetleri
 TEH
 ÖERH
Ortaöğretim Hizmetleri
7
Her branştan öğretmenimizin olmasının ve norm fazlası öğretmenlerimizin olmasının avantajlarını
kullanarak akademik başarının artırmaya yönelik çalışmaların yapılması.
8
Diğer kurumlarla (Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası, diğer okullar vs.)
işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin arttırılması.
Temel Eğitim Hizmetleri
9
Üniversiteler ile işbirliği yapılarak öğrencilerin TEOG, YGS ve LYS deki başarı düzeylerini
arttırıcı çalışmaların yapılması.
Ortaöğretim Hizmetleri
10
Deneyimli öğretmen kadrosunun ve tecrübeli, genç ve yetenekli yönetici kadrosu ile başarılı
öğrencilerin ilçe dışına çıkmasını önleyici çalışmalar yapılması.
Ortaöğretim Hizmetleri
70 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şube Müdürlüğü
Öğretmen kadrosunun deneyim ve bilgisini kullanarak, öğrencilerde okuma alışkanlığı
oluşturulmasına yönelik çalışmaların arttırılması.
4
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Sorumlu Birim
Temel Eğitim Hizmetleri






















TEH
HBÖH
DÖH
ÖERH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
TEH Hizmetleri
METEH
DÖH
HBÖH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tema
Stratejik
Hedef
No
Stratejik Hedef 2. 1.
Öğrenci başarı düzeylerini ve öğrenme kazanımlarının etkinliğini arttırmak.
Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
11
Tedbir/Strateji
Rehber öğretmenlerin çalışmaları ve özel alt sınıflardaki çalışmaların etkililiği arttırılarak İlçede
RAM olmayışının olumsuzluklarının giderilmesi.
Okul Aile Birliği’nin eğitim öğretim faaliyetlerine yardımları ile farklı gelir ve kültür
düzeylerindeki ailelerden gelen öğrenciler arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi.
13
Deneyimli ve bilgili öğretmenlerimizle parçalanmış ailelerin öğrenciler üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltılması.
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
14
Öğretmen kadrosunun
deneyim ve bilgisini kullanarak, öğrencilerde çevre bilinci
oluşturulmasına yönelik çalışmaların arttırılması.
Temel Eğitim Hizmetleri
Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerle, özel eğitim gerektiren öğrencilerle çalışan öğretmenlerin
mesleki yeterliliklerini arttırılması ve bu öğrencilere yönelik destek eğitimlerinin arttırılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
16
Diğer kurumlarla (Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı,
Üniversite, STK’lar) işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik madde bağımlılığı, sınav kaygısı, öfke
kontrolü ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
Temel Eğitim Hizmetleri
17
Sağlık Grup Başkanlığıyla işbirliği yapılarak okullarda yapılan sağlık taramalarının arttırılması,
veli ve öğrencilere yönelik özellikle obezite, diabet, diş sağlığı, ve gençlerde hijyen, genç sağlığı
konularında eğitim çalışmalarının yapılması. Okullarımızın bu konulara ilişkin
değerlendirmelere(Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul) başvurularının teşvik edilmesi.
Temel Eğitim Hizmetleri
71 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
12
15
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Sorumlu Birim













































TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
İKH2
TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
TEH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Hedef 2. 2.
Stratejik
Hedef
Eğitim ve öğretim ile istihdam ilişkisinin geliştirilmesi için çağın ve ülkenin durumu
göz önünde bulundurularak, bir üst öğrenime, hayata ve istihdama hazırlama
çalışmalarını arttırmak
Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
Tema
18
Diğer kurumlarla (Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası,STK’lar diğer
okullar vs.) işbirliği yapılarak öğretmenlerin motivasyonunu arttırıcı çalışmalar yapılması.
Temel Eğitim Hizmetleri






19
Kurum kültürünün oluşturma çalışmalarıyla sürekli öğretmen, öğrenci, yönetici sirkülasyon
yaşanmasının adaptasyonda sorunlarını gidermek.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 SGH
 ÖERH
20
Sürekli öğretmen, öğrenci, yönetici sirkülasyonundan kaynaklanan adaptasyon sorunlarını
yöneticilerin tecrübeli oluşlarının avantajlarıyla giderilmesi.
21
Deneyimli öğretmen ve yöneticilerle ulusal projeler (Tübitak bilim şenliği v.b) hazırlanarak
öğrencilerde eğitim kazanımlarının etkililiğinin arttırılması.
No
Tedbir/Strateji
1
Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla, üniversiteyle işbirliği içinde öğrencilere yönelik ihtiyaç duyulan
alanda mesleki kurslarla hayata hazırlanmalarının sağlanması.
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
2
Üniversitenin olanaklarından faydalanarak lise öğrencilerine bir üst öğrenime hazırlamaya yönelik
çalışmaların yapılması.
Ortaöğretim Hizmetleri
3
Sektörle işbirliği yapılarak hayata ve istihdama hazırlama çalışmalarının yapılması.
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
4
Bir üst öğrenim ve istihdama hazırlama çalışmalarının rehberlik personeline destek olarak
deneyimli ve bilgili öğretmenlerimizle yapılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Öğrencilerin kariyer planlamalarında rehberlik yapacak çalışmaların yapılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
6
Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında teknolojik gelişimlerin takip edilebilmesi için MEM ile
Üniversiteler ve iş dünyasından firmalar ile işbirliği çalışmalarının yapılması.
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
7
Mesleki teknik eğitim ve istihdam alanında okul ve kurumlarda veli ve öğrenci bilgilendirme
çalışmalarının yapılması, mesleki teknik eğitim tanıtım günlerinin düzenlenmesi.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
5
Ortaöğretim Hizmetleri
TEH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖERH
ÖÖH
TEH
HBÖH
DÖH
ÖERH
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Sorumlu Birim
72 Strateji Geliştirme Hizmetleri










TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖÖH
 SGH1

















METEH
OÖH
DÖH
Bilgi İşlem
Özel Kalem
METEH
METEH
SGH
TEH
OÖH
METEH
DÖH
SGH1
Özel Büro-2
METEH
OÖH
DÖH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Hedef 2. 3.
İlçe genelinde öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini, AB
projelerine ve uluslararası değişim programlarına katılımı
arttırmak.
Stratejik
Hedef
Stratejik Hedef 3. 1.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Tema
Stratejik
Hedef
İnsan kaynakları planlamasının etkili bir şekilde yapılarak, ilçemiz
personelinin yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, iş
analizleri ve iş tanımlarının yapıldığı, kariyer yönetimi sisteminin
uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını
oluşturmak.
Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması
Tema
No
Tedbir/Strateji
Sorumlu Birim
1
Deneyimli öğretmen kadromuzla dil öğretiminde, yenilikçi yaklaşımların (ITEC) ve bununla
birlikte DyNed uygulamalarının yaygınlaştırılarak İngilizce eğitiminin etkililiğinin arttırılması.
Ortaöğretim Hizmetleri






2
Diğer kurumlarla işbirliği kurularak ilçede proje üretiminin arttırılması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 METEH
3
İl MEM AB proje birimiyle, İZKA ve AB İzmir ofisi ile işbirliği kurularak öğretmenlerimizi proje
yazımı konusunda bilgilendirici çalışmaların yapılması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 Tüm Birimler
Ortaöğretim Hizmetleri






4
DyNED ve dil öğretiminde yenilikçi uygulamalar yaygınlaş- tırılarak TEOG-LYS sınavlarında
yabancı dil başarı düzeyinin arttırılması.
No
Tedbir/Strateji
Sorumlu Birim
TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖÖH
İlişkili Alt
Birim/Birimler
Hizmet içi eğitimde yaşanan aksaklıklar ve yetersizliklerin tespit edilerek; hizmet içi eğitime
katılacak öğretmenlerin destek lenmesi ve uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak katılımın
arttırılması.
Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri
Hizmetleri
 HİEH
2
Üniversitelerle işbirliği kurula rak; etkili ekip çalışması için değişik yöntemlerin denenmesi için
seminer çalışmaları yapıl ması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 HİEH
3
Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, çalışanların motivasyo nunu yükseltici sosyal kültürel
çalışmalar düzenlenecektir.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 İK
Üniversitelerle ve diğer kurumlarla işbirliği yapılarak eğitim personellerinin teknoloji kullanım
kapasitesini geliştirici çalışmaların yapılması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 İK
Okul ve kurumlarda stratejik planlama anlayışını yaygınlaş tırıcı çalışmaların yapılması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 İK
1
4
5
73 İlişkili Alt
Birim/Birimler
TEH
OÖH
METEH
DÖH
HBÖH
ÖÖH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Hedef
Stratejik Hedef 3. 2.
Mali imkânlar ölçüsünde tüm eğitim kurumlarının alt yapı, donatım ihtiyacını karşılamak ve ilçede ihtiyaç
duyulan hizmet binaları ve kurum çeşitliliğini arttırıcı okul binaları yapımı için gereken çalışmaları
yapmak.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Tema
No
Tedbir/Strateji
1
Yönetici kadrosunun özenli, tecrübeli, bilgili, genç ve yetenekli oluşundan faydalanarak; diğer
kurumların (Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası, diğer okullar vs.)
kurumumuzla okulların bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarına yönelik işbirliğinin etkili şekilde
yapılması.
2
Ortaöğretimdeki derslik sayısının yetersizliğini; yardımsever ve güçlü ekonomiye sahip kişilerle
işbirliği ile çözüme kavuşturmak.
3
4
5
6
7
8
9
10
Sorumlu Birim
Okulların eğitsel donanım yetersizliğinden kaynaklanan (müzik, resim, fen ve teknoloji, genel
derslik donanımları vb.) eksikliklerin yardımsever ve güçlü ekonomiye sahip kişilerle işbirliği ile
çözümünü sağlamak.
Okullarda kütüphane ve çok amaçlı salonların olmamasından dolayı; diğer kurumların
(Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odası, diğer okullar vs.) salon ve
kütüphanelerinin kurumumuzla işbirliği içerisinde etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.
Özel eğitim sınıfı sayısını arttırarak ve destek eğitim odalarını yaygınlaştırılarak (Özel eğitim
okulu açılana kadar); İlçede RAM olmayışının olumsuz etkilerini azaltmak.
MEB ve İl Valiliğin yanı sıra yardımsever ve güçlü ekonomiye sahip kişiler ve diğer kurumlarla
işbirliği yapılarak kurum çeşitliliğinin arttırılması ve fiziki kapasitelerinin arttırılması için bina
yapımı çalışmalarının yapılması( İmam Hatip Lisesi, Fen lisesi, Spor Lisesi, İş Okulu, Sağlık
Meslek lisesi, Halk Eğitimi Merkezi, İlçe milli Eğitim Hizmet Binası, Ortaokul, Özel Eğitim
Okulu, Denizcilik Meslek Lisesi)
Engelli öğrencilerin eğitim öğretim görecekleri ortamlardaki altyapı eksikliklerini giderecek
çalışmaların yapılması.
Mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliklere ait imar planında okul alanı olarak ayrılmış
arsaların kamulaştırılma çalışmalarının yapılması
 İEHB
 Özel Büro 2
İnşaat Emlak Hizmetleri
 SGH
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 İEHB
 Özel Büro 2
Temel ve Orta Öğretim Hizmetleri
 SGH
 DH
 HBÖH
İnşaat Emlak Hizmetleri Bölümü
 ÖERH
İnşaat Emlak Hizmetleri
 DH
İnşaat Emlak Hizmetleri Bölümü
 ÖERH
İnşaat Emlak Hizmetleri
 SGH
Destek Hizmetleri
Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi.
İnşaat Emlak Hizmetleri Bölümü
74 Strateji Geliştirme Hizmetleri
Diğer kurumlarla işbirliği yapılarak Okul bahçelerinin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini
destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenmesi; öğrencilerin sosyal, sanatsal,
sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlarının artırılması.
İlişkili Alt
Birim/Birimler
 SGH
 SGH
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Hedef 3. 3.
Stratejik
Hedef
İlçemizde demokratik yönetim anlayışını geliştirerek, bürokrasinin
azaltıldığı kurumsal rehberlikle desteklenen denetime açık,
katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı oluşturarak kurumsal
yapıyı iyileştirmek.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Tema
İlişkili Alt
Birim/Birimler
No
Tedbir/Strateji
Sorumlu Birim
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımcı anlayışıyla eğitimin tüm bileşenlerinin karar
verme sürecine katılmaları ile kurum kültürünün geliştirilmesi çalışmalar yapılması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 1
 Tüm Birimler
2
Kurumsal yapı geliştirilerek, bürokrasi sonucu yavaşlayan iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı hale
gelmesinin sağlanması.
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 1
 Tüm Birimler
Üniversitelerle işbirliği yapılarak yönetim ve organizasyon eğitimlerinin çoğaltılmasına yönelik
çalışmaların yapılması.
Yönetici kadrosun özenli, tecrübeli, bilgili, genç ve yetenekli olmasıyla Bakanlığın yönetim ve
organizasyon politikalarının sürekli değişmesinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine
yönelik çalışmaların yapılması.
İnsan kaynakları hizmetleri bölümü
4(hizmet içi eğitim)
 SGH1
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 1
 İK1
İlçemiz stratejik planına göre birimlerin performanslarının izlenmesi.
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 1
 Tüm Birimler
6
Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek katılımcı bir işleyişle çalışmaların yapılması.
Strateji geliştirme hizmetleri bölümü 1
 Özel Büro 2-3
7
Kadın çalışanların yönetici kademelerinde görev almalarını kolaylaştırıcı ve özendirici
çalışmaların yapılması.
İhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması sağlanarak,
projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta olmak üzere tüm süreçlerin etkin
yönetiminin sağlanması.
İnsan kaynakları hizmetleri bölümü 1
 Tüm Birimler
Strateji geliştirme hizmetleri bölümü 1
 Tüm Birimler
3
4
5
8
İlçemizde plan dönemi sonuna kadar tüm kurumların bilişim teknolojilerinin
kullanım etkinliğini arttırarak, DYS’yi yaygınlaştırarak elektronik veri toplama,
izleme ve güvenli bir şekilde iletimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
Stratejik Hedef 3. 4.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Tema
No
Tedbir/Strateji
Sorumlu Birim
1
DYS kullanımının yaygınlaştırılarak yazışma işlerin yavaş işlemesinin yarattığı olumsuzlukları
azaltmak.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
2
3
4
5
Fatih projesinin olanaklarıyla okulların donanım ve teknoloji kullanımı yönünden gelişmesini
sağlamak.
Bakanlığın yazılım ve donanım teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, personelin medya
okuryazarlığının (uzaktan eğitim modülü) artırılması sağlanacaktır.
Hizmet içi eğitimlerin etkin kullanımı ile MEM deki personelin teknik konularda yeterli hale
getirilmesi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile enformasyon işbirliğine giderek teknik bilgi donanım
yapısının güçlendirilme çalışmalarının yapılması.
75 İlişkili Alt
Birim/Birimler
 BİETHB2
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
İnsan Kaynakları
(Hizmet içi)
Strateji Geliştirme Hizmetleri
 HBÖH
 SGH
 BİETHB2
URLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EKLER
Ek 1. Urla İlçe MEM Stratejik Plan Üst Kurulu Onayı
Ek 2. Urla Kaymakamlık Onayı
Ek 3. 2015-2019 Stratejik Planı Ekleri
KAYNAKÇA
Resmi Gazete, (2003). Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Kanun Numarası: 5018
Kabul Tarihi: 10.12.2003, Sayı: 25326, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt.
76