Genel Bilgiler

Yorumlar

Transkript

Genel Bilgiler
*1/0123846546278368697
"#$%&'()*+,)-.&%
RS>PL?L>TAZ=A?B>m=AGB>THI=Z
gAF;n;>EKXoK>O;>TK>[email protected]=;F;>I==AB=B
.)(DRS>_ >TU>p[U W[_UW_! ><<q
.)&DRS>__[>TU>p[U W[_UW_! ><<q
.)$D>RS>_\[>TU>p\ W[^UW[\ ><<q
.)r>D>RS>_^ >TU>p\U W\ W[U ><<q
.)%>D>RS>_! >TU>p\U W\ W[U ><<q
.&(>D>RS>[ >TU>ps W\U W\ ><<q
.&&>D>RS>[[U>TU>psU Ws W\U ><<q
.&%>D>RS>[U >TU>M>RS>[! >TU>pUU WU WsU ><<q
.$)D>RS>\_U>TU>p^^ W^ WUU ><<q
PL?Ah>iLQCHL
")>D>`BIBG><=>H;;>@AA=;=X>[email protected]>HIABFA
"$>D>`BIBG><=>H;;>@AA=;=X>[email protected]>AGAZBFA
j)>D>`BIBG><=>H;;>FI>O;>AGAZBFA
j$>D>`BIBG><=>H;;>FI>O;>HIABFA
,)>D>N;FI?J>FI;H>O;>cBIBG><=>G>Q;F;
,$>D>N;FI?J>FI;H>O;>cBIBG><=>G>A=?BFA
.kD>lcB=B>cA=BG<A
''4>D>:LI>IL==
P=>O;>=AG>HJ
P=>O;>=AG>HJ=;>CAHACBA>YAIBBQ
`BIBG><=>JQ;==I=;
(ab;=I><==
)>D>P=>cBIBG=B
&>D>P=>cBIBG=B>O;>=AG=B
$>D>b;=I><==>O;>=AG=B
dD>`?>cBIBG><==
e>D>`?><=>cBIBG=B>O;>c?>=AG=B
%>D>b;=I><==>O;>c?>=AG=B
f>D>gBI<A>T=;QI=>F;=I><==
V>D>W?F;>[email protected]>;FI?J
tG><=>JQ;==I=;
(>D>:;I><=>G=
&>D>`?>G><==
KAF;<;>CAHBCB
&>D>uI>IAF;<;
$>D>vc>IAF;<;=
dD>bJ?>IAF;<;=
N;FI?J>YHI=Z
[\]]]^_>AACBFA>F;ZG;>;FI?J>YHI=I=;
N;FI?J>O;CHL
4D>PL?LCQ>G><=
#D>RS>TU>=AG=B><=>G=
4VDW?F;>[email protected]>O;><L?LCQ>G><==
#VDW?F;>[email protected]>RS>TU>=AG=B><=>G=
:;<;=>[email protected]>?AB<=A<ACB
">D>E;=C;=>FG=>;FC?H;=>;FI?J=;
5>D>KLIM;=C;=>FG=>;FC?H;=>;FI?J=;
­821®06y0¯2°±3̄±¯3̄8°
!"#$%&'(&)*+,"-*.,)
0xy12z1{16|}2~27z16y6131
/€€¡†‹‰†‹€…²‹€†…‰ƒª†‹€†…–ƒ
0€€‚†‡†‰ƒ€†…–ƒ€²€œ‹‹
12€€³†…–ƒ€‡ª–‹´€‘’
3€€µƒ€–„…†œ†‹€†…–ƒ
5€€©†–€ƒ„„‹¶€²€œ‹‹
6€€·¶–¶²€ƒ„„¶€‰†‡†‰ƒ€…Š‹€œ‹‹
7€€²€œ‹€‰Š‹…„—€¸¶–¶²€œ‹€‰„´…„
€€€€™€¤‹€¢†€‹„²€ª‹†€‰„ª„‰¶„€‡„–¶¶£›
96€€³†…–ƒ€ª††€…–—€²€œ‹€„²„´¶…„—€¸¶–¶²
€€€€€œ‹€ª–„¶…„€™¤Šƒ„¹€ŒŠ£‰ªŠ‹„¶€‰„ª„‰¶„
€€€€‡„–¶¶£›¥
:';<
=>
[email protected]
ABC>
BC
D;E
[email protected]
GH;9
BCI
J';EBC>
>
B
K;L>
CA
@BCF
M;[email protected]
N;@BCF
[email protected]>F
PQ
CFA>
>
CR
SM;9
[email protected]>[email protected]
V
@BCFPQ
B>
@[email protected]>
R
/€€‚ƒ„…†ƒ†‡†
0€€ˆ††€‰Š‹…€Œƒ€‰„ƒ
12€€†ƒ†‡†€Ž„†€‘’
3€€ˆ†€‚ƒ†‰€†ƒ†‡†
5€€‰†ƒ†‰€“ƒ†‡‰”†‹‹†
6€€•Š‹‹„‡ƒ†‡‰”†‹‹†
7€€“ƒ†‰”†‹‹†€‹–‰—€“‡ƒ†‡‰”†‹‹†€†˜ƒ‰
€€€€™“‰€š†‹‹†€…€ˆ‹„‰˜Š†ƒ†‰€‰†ƒ†›
96€€‚ƒ††…†€†ƒ†‡†—€“‡ƒ†‡‰”†‹‹†€‰ƒ†ƒ
€€€€€Š‡†€‡†€“ƒ†‡‰”†‹‹†€™‚††€Ž„Šœ†
€€€€€€‚†ƒ†›
/€€¡†‹‰†‹€…²‹€†…‰ƒª†‹€†…–ƒ
W€€²€ž€ŽŸ€ˆ‹„²‹¶
XY€€³†…–ƒ€‡ª–‹´€«¬
X€€º–€–„…†œ†‹€†…–ƒ
5€€©†–€ƒ„„‹¶€²€œ‹‹
X€€·¶–¶²€ƒ„„¶€‹„²‹¶€¢†€œ‹€¸¶–¶²‹¶
7€€²€œ‹€‰Š‹…„—€¸¶–¶²€‹„²¶€‰„´…„
€€€€™€¤‹€¢†€‹„²€ª‹†€‰„ª„‰¶„€‡„–¶¶£›
[1€€·¶–¶²€œ‹€ª††€…–€¢†€ª–„¶¥€µ†‹–€œ‹‹‹†
€€€€€€¸€¸¶–¶²€œ‹€ª€œ„–„ª„€‡„´‹„…¶´¶
€€€€€€ƒ„„ƒ„€–„‡‹€†…‹€™¤Šƒ„¹€ŒŠ£‰ªŠ‹„¶
€€€€€€‰„ª„‰¶„€‡„–¶¶£›¥
]6^5€ž€ŽŸ€¦§€ƒŒ€‹„²¥
:;<
=>
[email protected]
ABC>
BC
_;`[email protected]
@BCFA
@BCF
de;9
BCI
fg
d;hiC>
>
B
K;L>
@BCF
G;<[email protected]@B>
j;@BCFC>FCA
O>
PQ
CFA>
>
CR
kG;[email protected]
=
FA
@CCm?noV
=F
=
=
CA
[email protected]
=nPQ
B>@[email protected]>
R
pMqK;`abc>
CI
Crstn
/€€‚ƒ„…†ƒ†‡†
W€€ž€ŽŸ€“ƒ†‡‰‹„‰˜€œƒ€††€”†‹‹†
XY€€†ƒ†‡†€Ž„†
X€€ ”†€‰ƒ†‰€†ƒ†‡†
5€€‰†ƒ†‰€“ƒ†‡‰”†‹‹†
1€€¡Š‹”†‹‹†€œƒ€“‡ƒ†‡‰‹„‰˜
Z€€“ƒ†‡€†˜ƒ‰—€“‡ƒ†‡€‹–‰
€€€™€“‰€š†‹‹†€…€ˆ‹„‰˜Š†ƒ†‰€‰†ƒ†›
[1€€“‡ƒ†‡‰”†‹‹†€‰ƒ€¢†ƒ˜„‹€£€…†€…
€€€€“‡ƒ†‡‰”†‹‹†€™“‡ƒ†‡€£€¤„‰˜†›€‰ƒ†ƒ
€€€€Š‡†¥€™‚††€Ž„Šœ†€‚†ƒ†›
]6^5€ž€ŽŸ€ˆ‹„‰˜€Ž„†€¦§¥
/0uXYX45u98/6
/0uXYX45u98/6
/€€¡†‹‰†‹€…²‹€†…‰ƒª†‹€†…–ƒ
0u€€‚†‡†‰ƒ€²€œ‹‹€¢†€†¨ƒ…†€ƒŒ
XY€€³†…–ƒ€‡ª–‹´€«¬
X€€º–€–„…†œ†‹€†…–ƒ
5€€©†–€ƒ„„‹¶€²€œ‹‹
u€€¨ƒ…†€‡Š´„£‹¶€¸¶–¶²€œ‹
9€€²€œ‹€‰„´…„—€¨ƒ…†€ŽŠ´„£¶€‰„´…„
€€€€™€¤‹€¢†€‹„²€ª‹†€‰„ª„‰¶„€‡„–¶¶£›
/6€·¶–¶²€œ‹‹†€ª††€Œ„„‹†‹€¢†€–„Œ„–€ª–„¶…„
€€€€€™¤Šƒ„¹€ŒŠ£‰ªŠ‹„¶€‰„ª„‰¶„€‡„–¶¶£›¥
:;<
=>
[email protected]
ABC>
BC
Dv;`UBA
[email protected]
iF
@BCF
de;9
BCI
fg
d;hiC>
>
B
K;L>
CA
@BCF
v;[email protected]
UBA
S;@[email protected]>F
PQ
CFA>
>
CR
:M;@[email protected]@
FA
=V
@PQ
>@CCR
/€€‚ƒ„…†ƒ†‡†
0u€€¨ƒ…†©ªŒ€œƒ€††€“ƒ†‡‰”†‹‹†
XY€€†ƒ†‡†€Ž„†€«¬
X€€ ”†‰ƒ†‰€†ƒ†‡†
5€€‰†ƒ†€“ƒ†‡‰”†‹‹†
u€€“‡ƒ†‡€‡†€¨ƒ…†”†‹‹†
9€€“ƒ†‡‰€…€“ƒ†‡‰”†‹‹†€„˜€†˜ƒ‰
€€€€™“‰€š†‹‹†€…€ˆ‹„‰˜Š†ƒ‰
‚†ƒ†›
/6€“‡ƒ†‡‰”†‹‹†€‰ƒ€Œ„„‹‹†‹€£€…†€…
…†˜–†‹€‰ƒ€Š‡†€™‚††€Ž„Šœ†€‚†ƒ†›¥
/01234567896
/WXYX45X78[1\]6^5
/0uXYX45u98/6
/01234567896
/WXYX451Z8[1\]6^5
/01234567896
/WXYX451Z8[1\]6^5
"63#1$3%2&'()6*+(23%8,
0686&>?,@,&A)1336B6
CDEFDCDGC
H
IJKILMNOLJIM
-.%/0%21$3%271288%2713120*
P
Q
413312521$3%2*6.'(*606(212
R
S
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
788899
78889:
78889;
78889<
78889=
"63#1$3%2&'()6*+(23%8,
0686&>?,@,&A)1336B6
CDEFDCDGC
H
IJKILMNOLJIM
-.%/0%21$3%271288%2713120*
P
Q
413312521$3%2*6.'(*606(212
R
S
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
01T18*6)
UCCVW
XYNJZ[\Y
78889:
78889;
7888<9
7888<=
7888<<
"63#1$3%2&'()6*+(23%8,
0686&@A,B,&C)1336D6
EFGHFEFIE
J
K9LKMNOPM9KN
-.%/0%21$3%271288%2713120*
Q
R
413312521$3%2*6.7812527
S
T
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
89:::;<
89:::;!
89:::;=
89:::;>
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
89:::?
01U18*6)
VEEWX
YZO9[\]Z
"63#1$3%2&'()6*+(23%8,
0686&=>,?,&@)1336A6
BCDECBCFB
G
HIJHKLMNKIHL
-.%/0%21$3%271288%2713120*
O
P
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
413312521$3%2*6.'(*606(212
Q
R
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
577788
577789
57778:
57778;
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
57778<
01S18*6)
TBBUV
WXMIYZ[X
"63#1$3%2&'()6*+(23%8,
0686&<=,>,&?)[email protected]
ABCDBABEA
F
GHIGJKLMJHGK
-.%/0%21$3%271288%2713120*
413312521$3%2*6.'(*606(212
N
O
P
Q
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
01R18*6)
SAATU
VWLHXYZW
577789
57778:
57778;
ijjjkl
mjjjkl

Benzer belgeler