aidat yönetmeliği - TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

Yorumlar

Transkript

aidat yönetmeliği - TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
TED
ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARI DERNEĞİ
YÖNETMELİK NO: GK-2
GKKT: 15.02.2009
AİDAT YÖNETMELİĞİ
ŞUBAT - 2009
Aidat Yönetmeliği
Sayfa 1
TED ANKARA KOLEJĠ MEZUNLARI DERNEĞĠ
AĠDAT YÖNETMELĠĞĠ
AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmelik, TED ANKARA KOLEJĠ MEZUNLARI DERNEĞĠ üye aidatlarının
tahsilinde uygulanacak esasları düzenlemek üzere hazırlanmıĢtır.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelik, TED ANKARA KOLEJĠ MEZUNLARI DERNEĞĠ ‘ne
üyelerin üye aidatlarının ödenme usul ve esaslarını kapsar.
kayıtlı
HUKUKĠ DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik; 4.11.2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22.11.2001 tarih
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 31.03.2005 tarihli ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler
Yönetmeliği ve TED ANKARA KOLEJĠ MEZUNLARI DERNEĞĠ Tüzüğünün ilgili
maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
DERNEK: TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ni,
TÜZÜK: TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tüzüğü’nü,
YÖNETİM KURULU: TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu’nu,
ÜYE: TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyelerini,
Ġfade eder.
GĠRĠġ AĠDATI
Madde 5- Dernek Üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenecek giriĢ aidatını ödemekle
yükümlüdürler.
Dernek üyeliğine müracaat sırasında, giriĢ aidatının tamamının derneğe
ödenmiĢ olması gerekir.
GiriĢ aidat tutarı Yönetim Kurulu kararı ile değiĢtirilebilir.
YILLIK AĠDAT
Madde 6- Dernek üyeleri, her yıl Genel Kurulca belirlenecek yıllık aidat tutarını ödemekle
yükümlüdürler.
Yıllık aidat tutarının ne Ģekilde ve hangi yöntemler ile ne kadar sürede tahsil
edileceği hususu, Yönetim Kurulunca belirlenir.
Ġsteyen üye belirlenen aidattan daha fazlasını bağıĢ olarak ödeyebilir.
Üye, kayıt olduğu yılın aidatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
Fahri üyeler aidat ödemek zorunda olmayıp, kendi arzuları ile bağıĢ yapabilirler.
ÜYELĠĞE KABUL EDĠLMEYENLER
Madde 7- Dernek üyeliğine kabul edilmeyenlerin, üyelik müracaatı sırasında ödemiĢ
oldukları giriĢ aidatı ve yıllık aidat tutarları, talepleri üzerine kendilerine iade
olunur.
Yönetmelik No : GK4 - Genel Kurul Kabul Tarihi 15.02.2009
Aidat Yönetmeliği
Sayfa 2
ÜYELĠKTEN ÇIKARILMA
Madde 8- Genel Merkez Yönetim Kurulu yazılı uyarılarına rağmen, üst üste 3 (üç) bütçe
yılına ait üyelik aidatını ödemeyenler, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile
üyelikten çıkartılır.
ġubelerin üyelerinin çıkarılmaları ise ġube Yönetim Kurulu önerisi ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile olur.
ÜYELĠKTEN ÇIKMA
*Madde 9- Üyeler, diledikleri zaman bir dilekçe ile baĢvurarak üyelikten çıkabilirler.
Kendi isteği ile istifa ederek üyelikten çıkarılmıĢ olanların, üyelikten
çıkarıldıkları Yönetim Kurulu kararı ve tarihi ile birikmiĢ aidat borçları Yönetim
Kurulunca dernek kayıtlarında mevcut adreslerine yazı ile bildirilir.
Aidat ücretleri yıllık olarak belirlendiğinden, aidat ücretlerini zamanında
ödeyen üyelerden, yıl içerisinde üyelikten ayrılanlara, ödedikleri yıllık aidat
tutarı ile ilgili her hangi bir geri ödemede bulunulmaz.
* 02.09.2010.tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla düzenleme yapılmıştır.
YENĠDEN ÜYELĠK
Madde 10-Yıllık aidatlarını ödememesi sebebiyle üyelikten çıkartılanlar, birikmiĢ aidatlarını
defaten ödemeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kabul
edilebilirler. Bu durumdaki üye, yeniden giriĢ aidatı ödemek zorundadır.
DĠĞER HUSUSLAR
*Madde 11- Ölen üyenin birikmiĢ üye aidat borcu bulunması halinde borcu silinir.
* 02.09.2010.tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla değiştirilmiştir.
Madde 12-Dernek Tüzüğünde belirtilen sebepler ve/veya Disiplin Kurulu Kararı ile
üyelikten çıkartılanlar ile kendi isteği ile Dernekten ayrılan üyeler; ödemiĢ
oldukları giriĢ aidatı ve yıllık aidatlar ile Dernek malvarlığından hak iddia
edemezler.
YÜRÜRLÜK
Madde 13- Bu yönetmelik,TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Genel Kurulunda kabul
edilmesini müteakip yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmelik No : GK4 - Genel Kurul Kabul Tarihi 15.02.2009

Benzer belgeler

ERZURUM TİCARET BORSASI 31-Mart-2010 Tarihli Mizan Cetveli

ERZURUM TİCARET BORSASI 31-Mart-2010 Tarihli Mizan Cetveli ERZURUM TİCARET BORSASI 31-Mart-2010 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel ) Sayfa

Detaylı

ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJĠ 2011-2012

ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJĠ 2011-2012 ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 4.SINIFLAR ĠNGĠLĠZCE DERSĠ MART AYI VELĠ BÜLTENĠ Mart ayı içerisinde öğrencilerimizle geçen ay işlediğimiz ‘Comparatives of Adjectives’ k...

Detaylı