General terms and conditions for integration services en

Transkript

General terms and conditions for integration services en
BT Entegrasyon Hizmetleri, IMAC/D Hizmetleri ve kabule tabi diğer işler ve hizmetler için Genel
Şartlar ve Koşullar
1
Genel
1.1
İşbu şartlar ve koşullar Fujitsu Technology Solutions ("FUJITSU") tarafından Entegrasyon ve
IMAC/D hizmetleri alanının yanı sıra FUJITSU tarafından müşteri kabulüne tabi diğer BT işleri
ve hizmetlerindeki teklifler ve hizmetlerin verilmesi için geçerli olacaktır. FUJITSU müşterinin her
türlü çelişen veya ek genel iş şartları ile yalnızca bunların aşağıda belirtilen şartlara uygun
olması veya FUJITSU’nun söz konusu şartları yazılı olarak açıkça kabul etmiş olması
durumunda bağlayıcı olacaktır.
1.2
Aksi üzerinde mutabık kalınmadığı sürece, siparişler ve sipariş teyitleri yazılı olmalıdır.
1.3
Teslim tarihleri ve terminleri FUJITSU tarafından açıkça yazılı olarak teyit edilmiş ise bağlayıcı
olacaktır.
2
Hizmetler
2.1
Hizmetlerin kapsamı FUJITSU teklifi, servis programı ve/veya FUJITSU ürün veri dosyasında
belirlenen şekilde olacaktır. Aksi üzerinde mutabık kalınmadığı sürece, FUJITSU hizmetleri
kendisinin yerel olağan çalışma saatleri içerisinde sağlayacaktır.
3
Müşteri tarafından işbirliği
3.1
Müşteri genel proje ve genel sonuç için sorumlu kalmaya devam edecektir.
3.2
Müşteri, spesifik hizmet ifasının kapsamı ve boyutu bunu gereksiz kılmadığı sürece, bir sorumlu,
bilgili irtibat kişisi görevlendirecektir.
3.3
Müşteri FUJITSU’ya hizmetlerinin ifasında yardımcı olacak ve kendisinin işbirliği yapma
yükümlülükleri bağlamında, hizmetlerin ifası için gerekli olan tüm dokümanlar, bilgiler ve verileri
zamanında sağlayacak ve bunların yanı sıra her türlü gerekli lisansı alacak ve her türlü onayı
düzenleyecektir.
3.4
Müşteri giderleri ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, işbu şartlar ve koşullar çerçevesinde
işleri ve hizmetleri sağlamak ve müşterinin hizmet verilmesi sırasında işlemlerini sürdürmesi için
gerekli olan, her türlü donanım ve yazılım ön koşulunun yanı sıra her türlü ağ bağlantılarını
sağlayacak ve kuracaktır.
3.5
Müşteri tüm ilgili verilerin titiz ve kapsamlı olarak yedeklenmesini sağlamalı, böylelikle söz
konusu verilerde herhangi bir zarar veya kayıp durumunda, bunların geri alınması herhangi bir
zamanda ve fazla çaba gerektirmeksizin mümkün olmalıdır. Ayrıca müşteri FUJITSU veya bir
FUJITSU altyüklenicisi tarafından mutabık kalınan şekilde işler ve hizmetin sağlanmasına
olanak vermek üzere, tüm teknik ve organizasyonel önlemleri almalıdır.
3.6
Müşteri zamanında ve yeterli şekilde işbirliği yapma yükümlülüklerini karşılamaz ise, bu
durumda FUJITSU masrafları müşteriye ait olmak üzere gerekli hizmetleri ikame etme hakkına
sahip olacaktır.
4
İfa yeri, personel, Uzaktan Hizmet Verilmesi
4.1
Anlaşmayı ifa için gerekli olduğu boyutta, FUJITSU da mutabık kalınan hizmetleri müşterinin
yerleşkelerinde sağlayacaktır. Müşteri FUJITSU için yerleşkelere engellenmemiş erişim
sağlayacaktır. İşler ve hizmetlerin yerleşkelerde ifa edildiği durumlarda bile FUJITSU çalışanları
hiçbir koşulda müşteri ile bir iş ilişkisine girmeyecektir. Müşteri sağlanacak işler ve hizmetlere
ilişkin talepleri münhasıran FUJITSU tarafından görevlendirilen irtibat kişisine yönlendirecek ve
FUJITSU çalışanlarına herhangi bir doğrudan talimat vermekten kaçınacaktır.
4.2
Müşteri FUJITSU’nun kendi personelini kendi takdirine göre konuşlandırmakta, yönlendirmekte
ve kontrol etmekte serbest olduğunu anlar ve kabul eder. Bu özellikle spesifik çalışanların
seçilmesi, çalışma saatleri ve fazla mesai için talimatlar, tatillerin tespit edilmesi, devam
gözetimi ve iş süreçlerinin izlenmesi için geçerlidir.
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 1 / 8
4.3
İşbu anlaşmaya dayalı olarak FUJITSU ve müşteri personeli arasında hiyerarşik bir çalışma
ilişkisi zorunlu yasal şartlar nedeni ile doğar ise, personelin istihdamı açıkça kabul edilmediği
sürece, FUJITSU’nun maruz kaldığı tüm ek masrafları müşteri üstlenecektir.
4.4
Uzaktan Hizmet Verilmesi
4.4.1 İlgili servis veri dosyası, Servis Tanımı veya İş Beyanında yansıtılan hizmetler tamamen
veya kısmen uzaktan bakım/uzaktan erişim (uzaktan hizmetler) üzerinden sağlandığı takdirde
ve boyutta, müşteri – gerekli telekomünikasyon ve İnternet bağlantılarına (çalışan bir tarayıcı
yazılımın sağlanması dahil) ek olarak – Fujitsu tarafından uzaktan erişim için sağlanacak olan
bir standart yazılım hizmet programını (uzaktan erişim aracı) kabul etmek ve uygulamanın yanı
sıra bunun hizmet anlaşmasının süresi boyunca çalışmasını sağlamakla yükümlü olacaktır.
Kullanılan uzaktan erişim aracına bağlı olarak, gerekli olan yazılım elemanlarının yalnızca geçici
olarak indirilmesi de mümkündür. İlgili uzaktan erişim aracının mülkiyet hakları tüm zamanlarda
ilgili sahibine ait olmaya devam edecektir.
4.4.2 İlgili uzaktan erişim aracının kurulumu veya indirilmesi sırasında, müşteriden ilgili yazılım
üreticisinin yazılım lisans anlaşmasını ve kurulum rutini veya indirme prosedürü ile bağlantılı
ilgili veri özelliği düzenlemesini kabul etmesi talep edilecektir. Talep üzerine, Fujitsu herhangi bir
zamanda müşteriye uygun düzenlemeleri önceden sağlayacaktır. İlgili uzaktan erişim aracının
kullanımı işbu hizmet anlaşmasının yanı sıra herhangi bir ek geçerli üretici garantisinin
şartlarına ve koşullarına tabi olacaktır. Müşterinin yazılımın lisans sahibinin uzaktan erişim
aracının kurulumu/indirilmesinin yanı sıra Fujitsu tarafından ilgili uzaktan hizmetin sağlanmasına
ilişkin uygun düzenlemeleri kabul etmemesi durumunda ve etmediği boyutta, Fujitsu tarafından
hizmetin verilmesi Fujitsu’nun kontrolü dışındaki teknik nedenler ile imkansız addedilecektir.
Bunun sonucu her türlü hizmet kısıtlamaları, özellikle müşterinin uzaktan erişime izin vermeyi
reddetmesi nedeni ile mutabık kalınan hizmet düzeylerinin ihlali Fujitsu’nun sorumluluğu
olmayacak ve müşteri tarafından üstlenilecektir
4.4.3 Fujitsu destek mühendisleri problemin giderilmesi için ilgili uzaktan erişim aracının
yardımı ile müşteri sistemlerine uzaktan erişim elde edeceklerdir. Destek mühendisleri
tarafından sorun giderme için işbu uzaktan erişim aracının kullanılmasına müşterinin sistem
konfigürasyonunun analizi, müşterinin dosyalarının ve kayıtlarının görüntülenmesi ve işlenmesi,
müşterinin ekranının görüntülenmesinin yanı sıra müşterinin ekranında yorumların
görüntülenmesi ve müşteri sisteminin kontrolünün alınması dahil olacaktır. Müşteri uzaktan
erişim aracının konfigürasyonunun bir parçası olarak Fujitsu tarafından uzaktan erişim için daimi
onayı aktif olarak vermediği takdirde ve boyutta, her uzaktan erişim oturumu için müşteriden
uzaktan erişim için yeni bir aktif onay talep edilecektir. Müşteri herhangi bir zamanda oturumu
ilgili uzaktan erişim aracının kullanma kılavuzunda sağlanan giriş işlevi yolu ile sona erdirebilir.
4.4.4 Fujitsu tanı verilerinin yanı sıra hizmet anlaşması ile ilgili her türlü teknik veya kullanımbağlantılı bilgileri toplayacak, yönetecek, işleyecek ve kullanacaktır. Buna özellikle erişilen
bilgisayar, sistem yazılımı ve kullanılan yazılım programlarının yanı sıra bağlı çevre aygıtları
dahildir. Fujitsu’nun bu bilgileri yazılım güncellemeleri, ürün desteği, ürün bilgileri ve diğer
hizmetlerin (var ise) yanı sıra anonim olarak ürünlerin ve/veya hizmetlerin daha geliştirilmesi,
basitleştirilmesi veya iyileştirilmesi için toplamaya, saklamaya, işlemeye ve kullanmaya hakkı
olacaktır. Uzaktan erişim aracı ile bağlantılı olarak, diğer bir şekilde kişisel verilere erişmek veya
söz konusu verileri toplama planlanmamaktadır. Kasıtsız olarak toplanan veya görüntülenen
herhangi kişisel veriler veri özelliğine ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve Fujitsu’nun veri
spesifikasyonu kılavuzuna uygun olarak ele alınacaktır. Verilerin müşteri sistemi ve Fujitsu
arasında iletimi kriptolu şekilde olacaktır.
4.4.5 Kalite güvence amaçları için uzaktan erişim oturumları Fujitsu tarafından izlenebilir ve
kaydedilebilir.
4.4.6 Fujitsu mühendisleri Avrupa Ekonomik Alanının (EEA) dışında konumlanmış olabilir ve
Müşteri sistemine erişebilir ve müşteri Fujitsu’nun sizin EEA dışında tanımlanabileceğiniz
uzaktan erişim hizmetinden etkilenen her türlü kişisel verileri ve diğer bilgileri, Fujitsu uzaktan
hizmetlerinin ve her türlü diğer bağlantılı Fujitsu ürünleri ve hizmetlerinin sağlanması amacı ile
ihraç edebilmesi, kullanabilmesi ve kaydedebilmesi için uzaktan erişim araçlarının kurulumu
veya indirilmesini kabul eder.
4.4.7 Üçüncü-taraf sağlayıcıların / Fujitsu servis ortaklarının uzaktan aracı kullanımı için
aktivasyonu:
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 2 / 8
Müşteri onayı ile veya ek bir anlaşma yolu ile, uzaktan erişim aracı belirlenmiş üçüncü taraf
sağlayıcılar tarafından da uzaktan hizmetlerin sağlanması için aktive edilebilir. Ancak, bu
durumlarda Fujitsu yalnızca uzaktan hizmet altyapısını sağlayacaktır. Aksi açıkça ve yazılı
olarak kabul edilmedikçe, bu nedenle aktivasyon ile ilişkili söz konusu bir üçüncü taraf sağlayıcı
tarafından uzaktan erişim hakkının yasadışı veya yanlış kullanımının riskini yalnızca müşteri
taşıyacaktır. Aktive edilen üçüncü taraf sağlayıcının hizmet faaliyetleri ve/veya diğer eylem veya
eylemsizliği için Fujitsu’nun sorumluluğu, ilgili üçüncü taraf sağlayıcının eylem ve eylemsizliği
Fujitsu’nun açık ve yazılı talimatına dayalı olmadığı sürece (altyüklenicilik), hariç olacaktır.
4.4.8 İlgili Servis Veri Dosyası, Servis Tanımı veya İş Beyanının koşullarına uygun olduğu
takdirde ve boyutta, Müşteri Fujitsu ve Fujitsu tarafından konuşlandırılan altyükleniciye
(altyüklenicilere) Anlaşma çerçevesinde hizmet verilmesine tabi olarak tüm BT sistemlerine
süregelen uzaktan erişim için önceden bir onay verir. Aksi kabul edilmediği sürece, söz konusu
uzaktan erişimim Müşteri tarafından onayı altta yatan hizmet sözleşmesinin ve bunun
çerçevesinde Fujitsu’nun ilgili teslimat yükümlülüklerinin sona ermesi ile birlikte bitecektir.
5
İşler veya hizmetlerde değişiklik (Değişiklik Talep Süreci)
5.1
Müşteri herhangi ve her türlü tadil ve/veya ekleme taleplerini yazılı olarak ve mutabık kalınan
FUJITSU irtibat kişisine gönderilecek bir Değişiklik Talep Formu ile bildirecektir. Bunun
yapılması FUJITSU için makul olduğu sürece, FUJITSU söz konusu Değişiklik talebinin
uygulanması için Müşteriye bir teklif sunacaktır. Bir Değişiklik Talebinin uygulanması özellikle
FUJITSU’nun iş faaliyetlerinin genel olarak talep edilen şekilde tadil edilen veya ek hizmetleri
sağlamaya uygun şekilde kurulmuş olması durumunda makul olmayan olarak addedilecektir.
FUJITSU bir değişiklik sözleşmesi/ek sözleşme yazılı olarak akdedilmediği sürece, müşterinin
değişiklik ve ekleme taleplerini yerine getirmekle yükümlü değildir.
5.2
5.3
FUJITSU değişiklik/ekleme talepleri tarafından etkilenen işleri ve Hizmetleri bunların
uygulanmasına ilişkin bir karar alınana kadar durdurabilir. Tamamlanma için süre sınırları
kesintinin mevcut olmaya devam ettiği iş günü sayısı kadar uzatılacaktır. İşler ve hizmetler için
götürü ödemeler kabul edilmiş ise ve FUJITSU kesintiden etkilenen çalışanları başka bir yerde
konuşlandıramadığı veya kasıtlı olarak bunu yapmayı ihmal etmediği sürece, FUJITSU mutabık
kalınan götürü ücrette kesintinin süresi için bir artış talep edebilir.
6
Kabul/Aktivite raporu
6.1
Spesifik işler ve hizmetler için bir resmi kabul veya münferit hizmetler için kısmi bir kabul gerekli
olduğu ve kabul edildiği takdirde ve boyutta, FUJITSU tamamlanma bildiriminde bulunduktan ve
iş sonucunu müşteriye sunduktan sonra, müşteri ilgili işler veya hizmetleri en geç bir takvim
haftası içerisinde kabul etmekle yükümlüdür. Aşağıdaki durumlarda hizmetler kabul edilmiş
addedilir:
- müşteri akdi anlaşmalar veya mutabık kalınan kabul kriterlerine uygunluğu teyit ederse, veya
- müşteri FUJITSU’ya kabul dönemi sırasında herhangi bir esastan veya büyük eksiklikleri
bildirmez ise, veya
- müşteri iş sonuçlarını kabul döneminin sonunda rezervsiz olarak kullanıma sokar ise.
6.2
Kabul sırasında bulunan her türlü eksiklikler/hatalar kabul protokolüne kaydedilir. FUJITSU bu
eksiklikleri/hataları makul bir süre içerisinde bedelsiz olarak giderecektir. Söz konusu
eksiklikler/hatalar ciddi ise, FUJITSU – bu eksikliklerin giderilmesinin ardından – kabul sürecine
devam etmek üzere ilgili işi sağlayacaktır.
6.3
FUJITSU kabulün ardından yapılan herhangi bir değişiklik için hiçbir garanti vermez.
6.4
Resmi bir kabul işlemi kabul edilmediği takdirde ve boyutta, hizmetin tatmin edici bir şekilde
sözleşmeye uygun olarak tamamlanması müşteri tarafından bir performans kanıtı raporunun,
FUJITSU’nun mutabık kalınan hizmet veya hizmet unsurlarını ifasının ardından, gereksiz bir
gecikme olmaksızın imzalanması ile teyit edilecektir. Müşterinin imzasının yokluğuna rağmen,
müşteri raporun alınmasının ardından bir takvim haftası içerisinde yazılı olarak herhangi bir
gerekçeli itirazda bulunmadığı takdirde, aktivite raporunun onaylanmış olduğu kabul edilecektir.
7
Ücret
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 3 / 8
7.1
Aksi kabul edilmediği sürece, FUJITSU muaccel olan net mutabık kalınan götürü ücreti
müşteriye fatura edecek ve ödeme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
a) değeri €10,000’ya kadar siparişler durumunda: hizmetin tamamlanması veya kabulünden
sonra,
b) değeri €10,000 üzerinde ve servis süresi 3 aya kadar olan siparişler için: sipariş değerinin
1/3’ü anlaşmanın akdedilmesi üzerine ve bakiyesi hizmetin tamamlanması veya kabulünün
ardından,
c) değeri €10,000 üzerinde ve servis süresi 3 aydan fazla olan siparişler için: ücretin %30’u
anlaşmanın akdedilmesi üzerine, ücretin %30’u planlanan hizmet süresinin ilk üçte birinin
sonunda, ücretin %30’u planlanan hizmet süresinin ikinci üçte birinin sonunda ve bakiyesi
hizmetin tamamlanması veya kabulünün ardından.
7.2
Herhangi bir götürü ücret kabul edilmiş olmadığı takdirde, FUJITSU hizmetlerini çalışma,
seyahat ve bekleme sürelerine dayalı olarak, ifa zamanında geçerli olan liste fiyatlarına veya
diğer mutabık kalınan fiyatlara göre hesaplayacaktır. Hesaplama için saatlik veya günlük oranlar
kullanılır ise, başlanan her bir iş saati veya her bir iş günü orantılı olarak hesaplanacaktır.
Saatlik oranlara dayalı olarak faturalama durumunda, herhangi bir başlanan saat tahakkuk eden
hizmet süresi <30 dakika ise saatlik oranın yarısı, ve tahakkuk eden süre >30 dakika ise saatlik
oranın tamamı üzerinden fatura edilecektir. Günlük oranlara dayalı olarak faturalama
durumunda, herhangi bir başlanan gün tahakkuk eden hizmet süresi <4 saat ise günlük oranın
yarısı, ve tahakkuk eden hizmet süresi >4 saat ise günlük oranın tamamı üzerinden fatura
edilecektir. Sağlanan hizmetler FUJITSU performans kanıtı raporlarına dayalı olarak fatura
edilecektir.
7.3
FUJITSU tarafından 7.2 bölümü çerçevesinde belirlenen şekilde, bir zaman ve malzeme fatura
edilmesi durumunda, müşteri ek olarak FUJITSU’nun her türlü arızi masraflarını bunların fiilen
maruz kalındığı bedeller üzerinden ödeyecektir, örn. gerekli seyahat ve dış konaklama giderleri.
Arızi masraflar faturada ayrı olarak gösterilecektir. Aşağıdakiler için aşağıdaki oranlar geri
ödenecektir:
-
Motorlu araçlar; kiralık arabalar ile fiilen maruz kalınan masraflar, veya kendi motorlu aracı
ile o zaman geçerli olan fiyat listesinde belirlenen sürülen kilometre başı bir oran.
Demiryolu yolculuğu – ikinci sınıf biletler;
Uçak yolculuğu – Ekonomi sınıf uçuşlar;
Konaklama, fiilen maruz kalına masraflar (FUJITSU seyahat politikasına uygun olarak
rezervasyon).
7.4
FUJITSU Müşterinin talebi üzerine veya gereklilik nedeni ile normal FUJITSU çalışma
saatlerinin dışında sağlanan işler ve hizmetler için, spesifik ifa zamanında geçerli olan fiyat
listesine uygun olarak, ek ücretler fatura etme hakkını saklı tutar.
7.5
Belirtilen tüm fiyatlar yasal katma değer vergisi hariç fiyatlardır.
7.6
Tüm ödemeler faturanın alınması üzerine, herhangi bir kesinti olmaksızın muaccel olur. Ödeme
vade tarihinden ve faturanın a1ınmasının ardından 14 gün içerisinde yapılmamış ise Müşteri
temerrüde düşer.
7.7
Herhangi bir ödeme temerrüdü durumunda, özellikle temerrüt için faiz ve zararlara ilişkin olarak,
FUJITSU’nun hakları ve çareleri ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda tespit edilecektir.
8
İş sonuçlarını kullanma hakkı
8.1
İşbu anlaşma çerçevesinde yaratılan, korunabilecek olan tüm iş sonuçları duruma göre telif
hakkı ve/veya fikri mülkiyet hakları ile korunurlar. İş sonuçları yalnızca müşteri tarafından
mutabık kalınan ücretin ödenmesi üzerine, yalnızca işbu anlaşma bağlamında yalnızca bunun
amaçları için kullanılabilir ve işbu anlaşmanın amacı dışında herhangi bir üçüncü taraf için
erişilebilir kılınmamalıdır. Aksi açıkça kabul edilmediği sürece, müşteri iş sonuçları ve/veya ilgili
dokümantasyonu yalnızca FUJITSU’nun önden yazılı onayına tabi olarak çoğaltabilir ve
iletebilir.
8.2
FUJITSU kendi fikirlerinin, konseptlerinin, deneyimlerinin, araçlarının, program geliştirme
bileşenlerinin, teknolojilerinin, anketlerinin ve işler ve hizmetlerin sağlanması sırasında
kullanılan veya geliştirilen diğer iş sonuçlarının bedelsiz paylaşılmış kullanımı ve diğer herhangi
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 4 / 8
bir kullanımı için hak sahibi olmaya devam eder.
8.3
İşbu anlaşma sırasında müşteriye bırakılmış olan kayıtlar, dokümantasyon ve benzer
dokümanlar, aksi kabul edilmediği sürece, FUJITSU’nun ve altyüklenicilerinin mülkü olarak
kalacaktır ve talep edildiği takdirde, anlaşmanın sona ermesinin ardından makul bir süre
içerisinde iade edilmelidirler. İş sonuçlarının müşteri tarafından akdi kullanımı için gerekli
olduğunda, Müşteri söz konusu kayıtlar, dokümantasyon veya diğer dokümanların kopyalarını
dahili kullanım için saklayabilir.
9
Hizmetler ve Hizmet sonuçlarında Kusurlar / Mülkiyette/Üçüncü taraf IPR Haklarında
Eksiklikler
9.1
Müşteri – işler ve hizmetlerin herhangi bir eksikliğinin farkına vardıktan sonra gereksiz gecikme
olmaksızın – söz konusu eksiklikleri yazılı olarak, eksikliğin spesifik bir tanımı dahil olmak üzere
ve FUJITSU tarafından hatanın giderilmesi için talep edilen her türlü diğer mevcut de bilgiyi
sağlayarak, FUJITSU’ya bildirecektir.
9.2
İşler ve Hizmetlerin yazılım geliştirmesi/konfigürasyonunu içerdiği boyutta, yalnızca söz konusu
hatalar ve eksiklikler mutabık kalınan program şartnamesinden ciddi ve tekrarlanabilir sapmalar
olarak nitelendirilebilir ise, ve söz konusu sapma/hata müşteriye sağlanan en son düzeltme
sürümünde de meydana geliyor ise, söz konusu işler ve hizmetler şartnameye uygunsuz olarak
kabul edilecektir.
9.3
FUJITSU işler ve hizmetlerdeki eksiklikleri işlerin ve hizmetlerin kabul edilen şartnameye uygun
olarak düzeltilmesi veya yeniden ifası yolu ile düzeltecektir, çarenin seçimi FUJITSU’nun makul
takdirine göre olacaktır. Düzeltme sonunda başarısız olduğu takdirde, müşterinin ücreti
düşürmeye veya sözleşmeden çekilmeye hakkı olacaktır.
9.4
Bir üçüncü taraf müşteriye karşı, müşterinin akdi olarak mutabık kalınan iş sonuçlarını
kullanmasını veya akdi olarak tanınan kullanım haklarını kullanmasını engelleyen, talepler
ortaya sürer ise, Fujitsu takdiri ve gideri kendisine ait olmak üzere, bir kullanım hakkı alabilir
veya mutabık kalınan iş – veya hizmet sonuçlarını koruyucu hakkı ihlal etmeyecek, ancak yine
de temel olarak mutabık kalınan özelliklere uygun olacak şekilde, revize edebilir veya
değiştirebilir. Bu Fujitsu için makul şartlar ve koşullar ile mümkün değil ise, müşterinin ücreti
düşürmeye veya sözleşmeden geri çekilmeye hakkı olacaktır.
9.5
FUJITSU’nun 9.4 bölümüne göre sorumluluk ön koşulları şu şekildedir: müşteri (i) FUJITSU’yu
derhal ve yazılı olarak bilgilendirecek, (ii) iddia edilen ihlali kabul etmeyecek ve (iii) her türlü
ihtilafı, herhangi bir mahkeme dışı uzlaşma dahil olmak üzere, yalnızca FUJITSU’ya danışarak
ele alacaktır.
9.6
Müşterinin kendisi herhangi bir koruyucu hakkın ihlali için sorumlu ise, 9.4 bölümüne göre
müşterinin FUJITSU aleyhine talepleri geçerli olmayacaktır. Aynısı mülkiyet haklarının ihlalinin
FUJITSU’nun müşterinin özel taleplerini yerine getirmesi nedeni ile olduğu, iş – ve hizmet
sonuçlarının FUJITSU tarafından öngörülmeyen bir şekilde uygulanması veya kullanımının yol
açtığı veya müşteri tarafından hizmetin değiştirilmesi ile neden olunan ihlaller için de geçerli
olacaktır.
9.7
Müşterinin kusurlu performans yüzünden herhangi ve her türlü daha kapsamlı talepleri veya
açıkça belirtilenler dışındaki her türlü diğer talebi, özellikle de zararlar ve giderlerin geri
ödenmesi için talepleri, sorumluluk işbu anlaşmanın 11. bölümünde zorunlu olmadığı sürece,
açıkça hariç tutulacaktır.
9.8
Eksiklikler ile ilgili tüm talepler yasal sınırlama süresinin başlangıcından bir yıl sonra sona
erecektir.
10
Temerrüt
10.1 Aksi açıkça kabul edilmediği sürece, hizmetlerin hizmet programları ve/veya servis veri
dosyalarında belirtilen hizmet düzeyi bilgileri veya hizmet süreleri FUJITSU’nun düzenli şekilde
bir hedef olarak uymaya çalıştığı ortalama değerler (genel durum) olarak addedilecektir. Ancak,
müşterinin herhangi bir münferit hizmet performansı ile ilgili olarak kesin uyum için herhangi bir
talebi olmayacaktır.
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 5 / 8
10.2 FUJITSU’nun işleri veya hizmetleri uygun şekilde sağlaması FUJITSU’nun sorumlu olmadığı
durumların bir sonucu olarak engellenmesi durumunda, mutabık kalınan terminler ve
tamamlanma tarihleri gereken şekilde uzatılacaktır. Bu özellikle müşterinin kendisinin
zamanında işbirliği yapma yükümlülüğünü karşılamaması durumunda geçerli olacaktır.
10.3
Gecikmeden FUJITSU’nun sorumlu olduğu ve müşterinin sonuç olarak maruz kalınan zararları
kanıtlayabildiği takdirde ve boyutta, müşterinin maktu zararları talep etmeye hakkı olacaktır.
Maktu zararlar her bir tam gecikme haftası için gecikme konusu spesifik işler veya servis
unsurları için ödenecek olan ücretin %0,5’i oranında ve söz konusu ücretin maksimum %5’ine
kadar olacaktır. Mücbir sebepler, özellikle seferberlik, savaş, terör saldırıları, halk kargaşası,
genel malzeme eksikliği, grev ve lokavt FUJITSU’nun sorumlu olduğu durumlar olmayacaktır.
10.4 Müşteri tarafından yukarıda belirtilen sınırları aşan zarar talepleri, FUJITSU’ya verilen dostane
sürenin bitiminden sonra bile tüm geç ifa durumlarında hariç tutulacaktır. Bu sorumluluğun
kanun nezdinde zorunlu olması durumunda, örn. kasıt veya büyük ihmal veya akdi
yükümlülüklerin ihlali durumlarında, geçerli olmayacaktır; bu kanıtlama külfetinde müşterinin
zararına bir değişiklik anlamına gelmez. Müşterinin FUJITSU’ya tanınan belirli bir hoşgörü
süresinin ardından sözleşmeyi feshetme hakkı etkilenmeden kalacaktır.
11
Sorumluluk
11.1 FUJITSU kasıtlı veya büyük ihmal sonucu neden olunan zararlar için, ürün sorumluluk kanunu
çerçevesindeki zararlar için ve can kaybı, fiziki yaralanma veya sağlığa zarardan doğan kusurlu
olarak neden olunan zararlar için, sınırlama olmaksızın kanun nezdinde zorunlu olan boyutta
sorumlu olacaktır.
11.2. FUJITSU müşterinin garanti amaçları için kapsam altında olan ve garanti verildiğinde FUJITSU
tarafından tanınan mal menfaatleri kapsamında, herhangi bir yazılı garantiye uygunsuzluk için
sorumlu olacaktır. Taraflar servis düzeyi anlaşmalarının ve işbu Sözleşmede kabul edilen diğer
garanti hükümlerinin ve hizmet programlarının, FUJITSU açısından yukarıda belirtilen anlamda
garantiler teşkil etmediğini kabul ederler.
11.3 Toplam olarak (11.1 ve 11.2 alt-bölümlerinde tanımlanan vakalar haricinde) FUJITSU’nun
müşteriye ve tüm lehdarlara karşı işbu şartlar ve bunun kapsamında kabul edilen hizmet
programları çerçevesindeki sorumluluğu sözleşme yılı başına toplam yıllık sözleşme bedelinin
%30’u ile sınırlıdır. Spesifik bir sözleşme yılına tahsisin tespitinde karar verici unsur zararı
tetikleyen faaliyetin gerçekleştirildiği veya eylem yükümlülüğünün aksine bir ihmalin
gerçekleştiği zamandır. İşbu maksimum sorumluluk tutarına ilişkin olarak bir yıl içerisinde talep
edilmeyen herhangi bir tutar izleyen yıla nakledilemez. Yukarıdaki düzenleme ile ilgili olarak
kanıtlama külfetinde müşterinin zararına bir değişiklik yoktur.
11.4 FUJITSU müşterinin uygun bir şekilde günlük bir veri yedeği yaratmaması veya diğer şekilde
anında ve düşük-maliyetli veri geri kazanımını sağlamaması ile bağlantılı olarak meydana gelen
zarar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Veri ortamı malzemesinde herhangi bir zarara
neden olunur ise, zararları tazmin etme yükümlüğü herhangi bir kayıp veri veya bilgilerin
kurtarılması için herhangi bir gider(ler)i içermeyecektir.
11.5 Tüm diğer açılardan, yani işbu şartlar herhangi bir diğer ek sorumluluk öngörmediği sürece,
FUJITSU, kurumları, temsilcileri ve vekilleri, özellikle de çalışanlarının herhangi bir yasal neden
ile zararlar ve masrafların tazmini için sorumluluğu hariçtir. 11.1 ve 11.2 alt-bölümlerinde
tanımlanan durumlar dışında, FUJITSU herhangi bir sorumluluk, özellikle de doğrudan/dolaylı
zarar veya sonuçta oluşan zarar için, müşteri veya diğer lehdarlar için herhangi bir kar kaybı
dahil olmak üzere, sorumluluk kabul etmez.
12
Gizlilik yükümlülüğü / Veri koruma / Altyükleniciler
12.1 Sözleşme tarafları diğer taraftan aldıkları ve “Gizli” olarak tanımlanmış tüm dokümanlar, bilgiler
ve verileri yalnızca bu hizmet anlaşmasının ifası için kullanacaklardır. Bunlar genel olarak
(herhangi bir gizlilik taahhüdü ihlal edilmeksizin) bilinir hale gelmediği veya diğer sözleşme
tarafının bunların yayınlanmasını öncede onaylamadığı veya söz konusu yayınlama resmi veya
hukuki işlemler bağlamında zorunlu olmadığı sürece, anlaşmanın alan tarafı söz konusu
dokümanlar ve bilgileri işbu anlaşmasın ifası ile ilgili olmayan üçüncü taraflara karşı, söz konusu
üçüncü tarafların işbu sözleşme çerçevesinde ilgili hizmetlerin ifası ile ilgili olduğu ve bilmeleri
gerektiği boyut haricinde, gizli tutacaklardır. İşbu 12.1 alt-bölümündeki yükümlülükler işbu
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 6 / 8
Sözleşmenin bitiminin ardından 5 yıl süre ile mevcut olmaya devam ederler.
12.2 Sözleşme tarafları kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere uyacaklardır. Genel bir
kural olarak FUJITSU kişisel verileri münhasıran müşteri veya ilgili lehdar tarafından
görevlendirilen şekilde toplar, işler ve kullanır. Veri koruma kanunu açısından, müşteri veya ilgili
lehdar verilerin kontrolüne sahip olmaya devam eder ve verilerin talimat verilen şekilde
işlenmesinin yasallığından sorumludur. Her halükarda, FUJITSU transfer edilen verileri işbu
Sözleşme çerçevesindeki akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ve bunun yanı sıra
değerlendirme ve kalite güvence önlemleri için anonim olarak kullanabilir ve kullanacaktır.
Üçüncü taraflara herhangi bir devir yalnızca bunlar Fujitsu için altyükleniciler olarak servis
sağlanmasına dahil dilmiş veya istatistiki değerlendirme ve kalite güvence amaçları için anonim
olarak çalışıyor iseler gerçekleşecektir. Müşteri aynı zamanda açık bir şekilde sözleşmede
mutabık kalınan amaçlar ile, özellikle de uzaktan hizmetlerin amaçları için, kişisel verilerin
otomatik transferi, kullanımı, saklanması ve değerlendirilmesini kabul edecektir. FUJITSU
müşterinin ve/veya lehdarlarının verilerinin mülkiyetini edinmeyecek ve müşterinin veya ilgili
lehdarın talebi üzerine, ve en geç Sözleşmenin bitiminde, verileri müşteri ile mutabık kalınacak
genel bir veri formatında teslim edecektir.
12.3 Müşteri veri özelliği hakları ile ilgili nedenler için gerektiği takdirde, uygun, açık, yazılı bir rıza
beyanı imzalayacak ve FUJITSU ile yürürlükteki veri özelliği kanunlarının şartları çerçevesinde
gerekli organizasyonel ve teknik koruyucu önlemler hakkında bir mutabakat sağlayacaktır.
12.4 FUJITSU veri işleme için konuşlandırılan tüm çalışanlarını yazılı bir veri gizliliği yükümlülüğü
altına sokmuştur. Sözleşme tarafları, karşılıklı olarak veri koruma ile ilgili tüm hususlar için bir
irtibat olarak veri koruma yetkilileri sağlayacaklardır.
12.5 FUJITSU hizmetleri altyüklenicilerle sağlayabilir, ancak altyüklenicilerin önceki paragraf (bölüm
12.1) doğrultusunda uygun yükümlülükleri üstlenmesini de sağlayacaktır.
12.6 Müşteri tüm yasal olarak gerekli ön şartların (örn. rıza beyanları alınarak) FUJITSU’nun mutabık
kalınan hizmetleri herhangi bir yasal ihlal olmaksızın sağlayabileceği şekilde tesis edilmiş
olduğundan emin olacaktır.
13
Yürürlük Tarihi / Fesih
13.1 İşbu Sözleşme FUJITSU teklifinde veya mutabık kalınan servis programında belirtilen tarih
itibarı ile yürürlüğe girecektir (buradan sonra Yürürlük Tarihi). Herhangi bir sabit asgari süre
öngörüldüğü takdirde ve boyutta, müşterinin söz konusu minimum süre içerisinde yasal fesih
hakları, herhangi bir erken feshin geçerli kanun çerçevesinde zorunlu olması dışında, açıkça
hariç tutulmuştur.
13.2 Her iki sözleşme tarafının Sözleşmenin haklı neden ile olağandışı fesih hakkı etkilenmeden
kalacaktır. Haklı bir nedenin var olduğu münferit vakanın tüm durumları dikkate alınarak ve iki
Tarafın tüm müşterek menfaatleri düşünülerek kabul edilir, fesheden taraftan makul olmayan bir
şekilde gerek kabul edilen nihai sona erme tarihine kadar gerekse de fesih tebligatının süresi
sona erene kadar akdi ilişkiye devam etmesi beklenemez. Haklı neden herhangi bir tarafça akdi
yükümlülüğün ihlali ise, en azından 30 günlük bir telafi eylemi için tanınan bir sürenin verimsiz
olarak sona ermesi üzerine veya – ihlalin niteliği nedeni ile ihlalin geçmiş dönemleri için bir telafi
mümkün olmadığında, bir verimsizlik uyarı yazısının ardından bunu izleyen gelecek için makul
performans iyileştirmesinin olmaması durumunda, gerekçeli feshe izin verilebilir. FUJITSU’nun
da Sözleşmenin – veya bunun çerçevesinde akdedilen herhangi bir hizmet programının –
özellikle müşteri açısından izleyen koşullarda, haklı neden ile olağandışı feshi hakkına sahip
olduğu addedilecektir, müşteri (i) mutabık kalınan ücreti veya bunun ciddi bir miktarını iki birbirini
izleyen aydır zamanında ödeyememiş ise, veya (ii) iki ay için mutabık kalınan ücrete eşit bir
tutara tekabül eden vadesi gelmiş ücretleri iki ayı aşan bir süredir zamanında ödeyememiş ise.
Diğer tarafın genel varlıkları ciddi bir şekilde tehlikeye girdiği veya ciddi bir şekilde bozulduğu
veya diğer tarafın varlıklarına ilişkin olarak ödeme aczi işlemleri başlatıldığı veya varlıkların
yetersizliği nedeni ile ödeme aczi işlemlerinin açılması reddedildiği takdirde, işbu Sözleşmenin
olağandışı feshi için haklı bir nedenin mevcut olduğu addedilir.
13.3 Geçerli olması için, herhangi bir fesih tebligatı yazılı olarak yapılmalı ve diğer tarafa taahhütlü
postta ile iletilmelidir. Hakkı olan taraf yalnızca fesih için nedeni yaratan temel gerçekler
hakkında bilgi edindikten sonra makul bir süre içerisinde tebligatta bulunabilir.
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 7 / 8
14
İhracat
14.1 Malların yanı sıra işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak teknik desteğin gayrı-maddi devri de dahil
olmak üzere, ihracatı veya tekrar-ihracatı lisanslama yükümlülüklerine ve/veya hükümet
onayına, örn. türü veya kastedilen amacı nedeni ile, tabi olabilir. İşbu lisansların alınması,
Federal Alman Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) geçerli ihracat
kontrol düzenlemelerine göre veya diğer herhangi bir ülkenin söz konusu tedarik ile etkilenen
veya söz konusu tedariki düzenleyen hukukuna göre, uygun lisanları almakla yükümlü olan
sözleşme tarafının sorumluluğudur. Sözleşme tarafları diğer tarafın talebi üzerine söz konusu
lisans/hükümet onayını almak için makulen gerekli olabilecek herhangi ve her türlü bilgileri
sağlamayı kabul ederler.
14.2 Kullanımın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar veya söz konusu silahları kullanmak için
füzeler ile bağlantılı olacağına inanmak için herhangi bir neden var ise, işbu Sözleşme ile
bağlantılı olarak ihracat, tekrar-ihracat ve hizmetlerin sağlanması gerçekleşemez.
14.3 Sözleşme tarafları ilgili Avrupa Birliği, Federal Alman Hükümeti, ABD ihracat yetkililerinin veya
diğer herhangi bir ilgili ülkenin ilgili yaptırım listelerinin son sürümlerine örn. Avrupa Yaptırımlar
Listesi, Reddedilen Kişiler Listesi gibi, ayrıca da uygun makamlarca diğer her türlü uyarılara
uyacaklar ve bunlara göre hareket edeceklerdir.
14.4 İşbu Sözleşme ile bağlantılı faaliyetlere genel ve bir kural olarak ABD İhracat İdaresi
Yönetmeliklerine göre E grubu ülkeler ve bu ülkelerin vatandaşları için izin verilmez (örn. İran,
Suriye, Kuzey Kore, Sudan, Küba).
14.5 FUJITSU’nun söz konusu teslimatları tapması veya ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi ihracat
yönetmelikleri (özellikle de örn. Almanya, Avrupa Birliği, ABD veya Japonya tarafından
yayımlananlar) nedeni ile engellenmesi durumunda, FUJITSU işbu Sözleşmeden doğan
herhangi bir teslimatı yapmak ve/veya diğer herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmekle
yükümlü olmayacaktır.
14.6 İşbu paragrafın hükümlerinin bir ihlali işbu anlaşmanın esastan bir ihlali olarak addedilecektir.
15
Akdi hakların ve yükümlülüklerin temliki, ödemenin mahsup edilmesi ve alıkonulması
15.1 FUJITSU akdi haklarını bir üçüncü tarafa temlik edebilir. Müşteri tarafından yapılan temlikler,
FUJITSU haklı nedenle itiraz etmediği sürece, geçerli olacaktır.
15.2 Müşterinin yalnızca kesin hüküm kazanan veya FUJITSU tarafından itiraz edilmeyen karşı
talepler ile bağlantılı olarak talepleri mahsup etmeye veya herhangi bir alıkoyma hakkını
kullanmaya hakkı olacaktır.
16
Nihai Hükümler
16.1 Her türlü ek anlaşma , tadil ve/veya eklerin yazılı şekilde olması gereklidir. Bu aynı zamanda
yazılı şekle ilişkin işbu maddedeki değişiklikler veya ekler için de geçerlidir. Bu amaçla, ilgili
beyanların telekomünikasyon, özellikle de e-posta yolu ile transfer edilmesi yeterli olmayacaktır.
16.2 Anlaşma Türk hukukuna göre yürütülecektir. 11 Nisan 1980 tarihli BM Malların Uluslararası
Satışı hakkındaki Konvansiyon (CIGS) ile düzenlenen hükümler hariç tutulacaktır.
16.3 İşbu sözleşmeden veya bununla bağlantılı olarak doğan tüm ihtilaflara ilişkin yargı yeri
İstanbul’dur.
16.4 İşbu Sözleşmenin münferit hükümleri, kısmen veya tamamen, geçersiz olur ise, bunların yerini
alan yasal düzenlemeler dikkate alındığında bile işbu Sözleşmenin devam etmesi makul
olmayan bir güçlük teşkil etmediği sürece, işbu Sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu
durumlarda, taraflar geçersiz veya uygulanamaz olan hükmü, geçersiz veya uygulanamaz
hükmün ticari amacına mümkün olduğunca yakın olan, yasal olarak izin verilebilir bir hüküm ile
değiştirmeyi kabul ederler, aynı durum yönetmeliklerde bir açık olması durumunda da geçerli
olacaktır.
Entegrasyon Hizmetleri ve İşleri için GT&C
Sürüm 16/05/2013 - TD
Sayfa 8 / 8

Benzer belgeler

Allgemeine Bestimmungen zum Servicevertrag für Hard

Allgemeine Bestimmungen zum Servicevertrag für Hard rutini veya indirme prosedürü ile bağlantılı ilgili veri özelliği düzenlemesini kabul etmesi talep edilecektir. Talep edilir ise, Fujitsu herhangi bir zamanda müşteriye uygun düzenlemeleri önceden ...

Detaylı