Dokümanı indir - Türkiye Bağımlılıkla Mücadele

Transkript

Dokümanı indir - Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
Antalya, 2015
FEP
Katılımcı Anket
Sonuçları
w
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)
Formatör Eğitim Programı (FEP)
Uygulama Değerlendirme Raporu
(Yönetici Özeti)
Antalya’da 10.11.2014 ile 01.12.2014 tarihleri arasında TBM FEP uygulanmıştır. Programa TBM’nin
5 ayrı alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu
PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından
510 MEB personeli öğretmen katılmıştır. Öğretmenler üç ayrı sınıfta/salonda eşzamanlı olarak
eğitim görmüş, her bir formatör adayı 4 gün eğitime katılmış, toplamda 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anket formunun ikinci kısmında eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların
genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı
3,72 ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci
ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.”
maddesi almıştır. Katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,33 ortalama ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim
kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” maddesi
almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair
üzere, demografik bilgilerden ve beşli likert tarzın- TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin
da değerlendirme cümlelerinden oluşan TBM FEP değerlendirmelerinin ortalaması ise 4,16 puan
olmuştur.
Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Bu şekilde
Öte yandan katılımcıların genelinin değerlendirTBM FEP (Antalya) uygulamasında 308 alkol
mesine göre en düşük puanı alan “Eğitim prograbağımlılığı, 323 madde bağımlılığı, 336 sağlıklı
yaşama ve hastalıklardan korunma, 376 teknoloji mı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda
bağımlılığı, 350 tütün bağımlılığı alanından katı- yeterince bilgilendirildim.” Maddesinin standart
sapmasının yüksek olması dikkat çekicidir. Bu
lımcılarca form doldurulmuştur.
değer oldukça yüksek olan ortalama ile birlikte
Bu bölümde anket formlarındaki demografik bilgileri derlemeye yönelik sorulara verilen cevaplar- yorumlandığında yeterince bilgilendirilmediğini
dan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcı forma- ifade eden az sayıda kişinin olduğunu, bunların da
uç değer olarak ortalamayı etkilediğini göstermektör profili şu şekildedir:
tedir.
•• Cinsiyet bakımından dengeli (Katılımcıların
Tüm ifadelerin ait aritmetik ortalama ve standart
%50,2’si erkek, %49,8’i kadındır.)
sapma değerleri ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda
•• Eğitim düzeyi açısından ağırlıklı olarak lisans
sunulmuştur.
mezunu (%82,1’i lisans, %17,9’u yüksek lisans
ve doktora mezunudur.)
Her bir gruba programa katıldıkları her günün
sonunda TBM FEP uygulamasını değerlendirmek
•• Yaş ortalaması açısından görece genç (Büyük
kısmı %77 oranıyla 20-39 yaş aralığındadır.)
•• Görev yapılan kurum açısından hedef kitle
sayısal profiliyle uyumlu (katılımcıların
çalıştıkları kurumlara göre dağılımı ilkokul
%16,0; ortaokul %21,2; lise %41,1; RAM 16,6
şeklindedir.)
N
Ort.
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
1683
3,72
1,175
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
1689
3,98
,907
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1685
4,16
,825
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1684
4,13
,858
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
1681
4,14
,864
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici
şekilde yer verildi.
1675
3,94
,952
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu
düşünüyorum.
1682
3,95
,942
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
1681
4,23
,845
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni
geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
1685
4,17
,843
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
1679
4,23
,825
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.
1685
4,32
,839
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
1684
4,20
,881
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
1682
4,30
,841
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
1677
4,16
,871
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
1684
4,29
,826
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
1675
4,28
,818
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.
1677
4,27
,829
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
1680
4,24
,827
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu
1679
3,92
1,073
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
1676
4,21
,904
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
1680
4,23
,816
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
1679
4,24
,779
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
1679
4,33
,762
GENEL ORTALAMA
4,16
İçindekiler
1. TBM FEP (Antalya) Uygulaması Hakkında 6
2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili 7
3. Grupların Genelinin Cevaplarının Değerlendirilmesi 9
4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yapacakları TBM Alanları
Esasında Cevaplarının Değerlendirilmesi 11
4.1. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi 11
4.2.TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
12
4.3.TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının
Cevaplarının Değerlendirilmesi 13
4.4.TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının
Değerlendirilmesi 15
4.5.TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi 16
5. Cinsiyet Gruplarının Cevaplarının Değerlendirilmesi 18
6. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Cevaplarının
Değerlendirilmesi 20
7. Görev Yapılan Kurum Grupları Bazında Cevapların
Değerlendirilmesi 22
8. Genel Grup İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Kategorik
Değerleri 24
9. Genel Değerlendirme ve Öneriler 32
10.Ekler 36
Katılımcı Eğitim Değerlendirme Formu 36
Tablolar
Tablo 1. Eğitim günü sonunda doldurulan formaların, dolduranların alanlarına göre dağılımı 6
Tablo 2. Eğitim günü sonunda doldurulan formaların, doldurulduğu eğitim günlerine göre dağılımı 6
Tablo 3. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 7
Tablo 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 7
Tablo 5. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Yaşlarına Göre Dağılımı 7
Tablo 6. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yaptıkları Kurum Tiplerine Göre Dağılımı 8
Tablo 7. Grupların Genelinin Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 9
Tablo 8. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve MinimumMaksimum Değerleri 11
Tablo 9. TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve MinimumMaksimum Değerleri 13
Tablo 10. TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının
Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 14
Tablo 11. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve MinimumMaksimum Değerleri 15
Tablo 12. TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve MinimumMaksimum Değerleri 16
Tablo 13. Cinsiyet Gruplarının Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 18
Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama, Sapma ve MinimumMaksimum Değerleri 21
Tablo 15. Görev Yapılan Kurum Grupları İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama Değerleri 22
Tablo 16. Katılımcıların Görev Yaptıkları Kurumlar Bazında Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 23
Tablo 17. “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.” 24
Tablo 18. “Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.” 24
Tablo 19. “Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.” 24
Tablo 20. “Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.” 25
Tablo 21. “Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.” 25
Tablo 22. “Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi.” 25
Tablo 23. “Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.” 26
Tablo 24. “Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.” 26
Tablo 25. “Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.” 26
Tablo 26. “Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu.” 27
Tablo 27. “İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.” 27
Tablo 28. “Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.” 27
Tablo 29. “Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.” 28
Tablo 30. “Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.” 28
Tablo 31. “Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.” 28
Tablo 32. “Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.” 29
Tablo 33. “Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.” 29
Tablo 34. “Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.” 29
Tablo 35. “Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.” 30
Tablo 36. “Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.” 30
Tablo 37. “Eğitim araç gereçleri yeterli idi.” 30
Tablo 38. “Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.” 31
Tablo 39. “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” 31
Tablo 40. Program uygulamasına hazırlık ve süreci yapılandırmaya dair bilgilendirmeyle ilişkili değerlendirmeler 32
Tablo 41. Formatörlerin öz yeterlilik algılarına ilişkin değerlendirmeler 33
Tablo 42. TBM FEP’in planlama, içerik geliştirme ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler 34
Tablo 43. TBM FEP uygulamasında görev alan uzmanlara ve uzmanların hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeler 35
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
1.TBM FEP (Antalya) Uygulaması Hakkında
Antalya’da 10.11.2014 ile 01.12.2014 tarihleri arasında 5 ayrı TBM alanında çalışmak üzere
seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmene yönelik olarak üç ayrı sınıfta/salonda (A, B, C) paralel şekilde toplam 15 grupta TBM FEP
uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Her bir gruba programa katıldıkları her günün sonunda TBM FEP uygulamasını değerlendirmek üzere, demografik bilgilerden ve beşli likert tarzında değerlendirme cümlelerinden oluşan
TBM FEP Değerlendirme Anketi uygulanmıştır (bkz. Ek 1. TBM FEP Değerlendirme Anketi
Formu). Bu şekilde TBM FEP (Antalya) uygulamasında 308 alkol bağımlılığı, 323 madde bağımlılığı, 336 sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, 376 teknoloji bağımlılığı, 350 tütün
bağımlılığı alanından katılımcılarca form doldurulmuştur (doldurulan formaların dolduranların alanlarına göre dağılımı için bkz. Tablo 1).
Grup
Tablo 1. Eğitim günü sonunda doldurulan formların, dolduranların alanlarına göre dağılımı
f
%
Geç.%
Yığ.%
ALKOL
308
18,2
18,2
18,2
MADDE
323
19,1
19,1
37,3
SAĞLIK
336
19,8
19,8
57,1
TEKNOLOJİ
376
22,2
22,2
79,3
TÜTÜN
350
20,7
20,7
100,0
1693
100,0
100,0
Toplam
Formların birinci gün doldurulanları 479, ikinci gün doldurulanları 483, üçüncü gün doldurulanları 309, dördüncü gün doldurulanları 422 adettir (bkz. Tablo 2)
Grup
Tablo 2. Eğitim günü sonunda doldurulan formların, doldurulduğu eğitim günlerine göre
dağılımı
%
Geç.%
Yığ.%
1
479
28,3
28,3
28,3
2
483
28,5
28,5
56,8
3
309
18,3
18,3
75,1
100,0
4
Toplam
6
f
422
24,9
24,9
1693
100,0
100,0
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
2.TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik
Profili
Bu bölümde anket formlarındaki demografik bilgileri derlemeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcılarının cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş ve görev
yapılan kurum bazında demografik profilleri sunulmaktadır.
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %50,2’si erkek, %49,8’i kadındır (bkz. Tablo 3.). Katılımcılarımızın %82,1’i lisans, %17,9’u yüksek lisans mezunudur (bkz. Tablo 4.). Büyük kısmı (%77
oranıyla) 20-39 yaş aralığında olup (bkz. Tablo 5.) %41,1 oranıyla lisede görev yapanlar en
büyük grubu oluşturmaktadır (bkz. Tablo 6.).
Grup
Tablo 3. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
f
%
Geç.%
Yığ.%
Erkek
819
48,4
50,2
50,2
Kadın
812
48,0
49,8
100,0
Toplam
1631
96,3
100,0
62
3,7
1693
100,0
Boş
Toplam
Grup
Tablo 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
f
%
Geç.%
Yığ.%
Erkek
1345
79,4
82,1
82,1
Kadın
293
17,3
17,9
100,0
Toplam
1638
96,8
100,0
Boş
Toplam
55
3,2
1693
100,0
Tablo 5. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Yaşlarına Göre Dağılımı
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
20-29
750
44,3
45,6
45,6
30-39
517
30,5
31,4
77,0
40-49
333
19,7
20,2
97,2
50-59
41
2,4
2,5
99,7
60 ve üstü
5
,3
,3
100,0
1646
97,2
100,0
47
2,8
1693
100,0
Toplam
Boş
Toplam
7
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 6. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yaptıkları Kurum Tiplerine Göre Dağılımı
f
%
Geç.%
Yığ.%
259
15,3
16,0
16,0
Ortaokul
343
20,3
21,2
37,2
Lise
664
39,2
41,1
78,3
RAM
268
15,8
16,6
94,9
Diğer
83
4,9
5,1
100,0
1617
95,5
100,0
76
4,5
1693
100,0
Grup
İlkokul
Toplam
Boş
Toplam
8
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
3.Grupların Genelinin Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik
sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,72 ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş
konusunda yeterince bilgilendirildim.” maddesi almıştır. Katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,33 ortalama ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim
kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” maddesi almıştır.
Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin ortalaması ise 4,16 puan olmuştur (bkz. Tablo 7.).
Tablo 7. Grupların Genelinin Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma
ve Minimum-Maksimum Değerleri1
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
1683
1
5
3,72
1,175
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
1689
1
5
3,98
,907
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1685
1
5
4,16
,825
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1684
1
5
4,13
,858
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
1681
1
5
4,14
,864
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
1675
1
5
3,94
,952
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
1682
1
5
3,95
,942
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
1681
1
5
4,23
,845
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
1685
1
5
4,17
,843
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
1679
1
5
4,23
,825
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
1685
1
5
4,32
,839
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
1684
1
5
4,20
,881
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
1682
1
5
4,30
,841
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
1677
1
5
4,16
,871
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
1684
1
5
4,29
,826
1 N: Anketlere cevap veren katılımcı sayısı (ilgili maddeyi boş bırakanlar hariç).
Minimum: İlgili madde için verilen en düşük beğeni cevabının ne olduğu (Katılımcıların negatif eğilimini gösterme açısından
önemlidir.).
Maksimum: İlgili madde için verilen en yüksek beğeni cevabının ne olduğu (Katılımcıların pozitif eğilimini gösterme açısından önemlidir.).
Ortalama: Verilen cevaplara göre oluşan ortalama memnuniyet düzeyi (5’e yaklaştıkça memnuniyet; 1’e yaklaştıkça memnuniyetsizlik düzeyi artar.).
Standart Sapma: Verilen cevaplar açısından katılımcıların ne derece benzeşik (homojen) durumda olduklarını betimleme
açısından önemlidir. (Sıfıra yaklaştıkça cevapların benzeşik olduğu ve kişilerin daha ortak/benzer cevaplar verdikleri yorumunu doğurur. Ortalama ile birlikte ele alınmalıdır.).
9
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
1675
1
5
4,28
,818
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
1677
1
5
4,27
,829
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
1680
1
5
4,24
,827
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu
1679
1
5
3,92
1,073
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
1676
1
5
4,21
,904
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
1680
1
5
4,23
,816
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
1679
1
5
4,24
,779
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
1679
1
5
4,33
,762
GENEL ORTALAMA
10
4,16
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
4.TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev
Yapacakları TBM Alanları Esasında
Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik
sorulara verilen cevaplar, TBM FEP (Antalya) katılımcılarının hangi alanda formatörlük görevi
yapacaklarsa o alan bazında esas alınarak değerlendirilmiştir.
4.1. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı
Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) alkol bağımlılığı alanı katılımcılarının
genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede alkol alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,49 ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.” maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz
etmektedir.
Alkol bağımlılığı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek
puanı ise 4,22 ortalama ile “İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.” maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin
değerlendirmeleriyle kıyaslandığında nispeten yakın mahiyetteki bir sorunun (“Eğitimle ilgili
sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.”) ortalamalarının buradakilerden daha yüksek çıktığı görülmektedir.
Alkol bağımlılığı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 3,98 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 8.) ki bu sonuç
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin altında kalan bir sonuç
olmuştur (bkz. Tablo 7.).
Tablo 8. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
306
1
5
3,49
1,185
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
307
1
5
3,72
,903
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
306
2
5
4,02
,776
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum
306
2
5
4,02
,816
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
306
1
5
3,98
,845
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
305
1
5
3,70
,962
11
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
N
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
Min
Max
Ort
ss
306
1
5
3,71
,959
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
306
1
5
4,12
,824
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
307
2
5
4,06
,826
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
307
1
5
4,04
,806
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
308
1
5
4,22
,798
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
308
1
5
4,06
,835
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
307
1
5
4,15
,797
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
306
1
5
3,96
,848
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
308
1
5
4,12
,818
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
307
1
5
4,09
,833
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
306
1
5
4,12
,761
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
308
1
5
4,07
,830
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
308
1
5
3,68
1,152
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
307
1
5
4,09
,898
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
308
1
5
4,00
,841
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
307
1
5
4,03
,796
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
307
1
5
4,14
,755
GENEL ORTALAMA
3,98
4.2.TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı
Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) madde bağımlılığı alanı katılımcılarının
genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede madde bağımlılığı
alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,78 ile
“Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.”
maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir.
Madde bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise
4,40 ortalama ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında da aynı sorunun buradakine benzer şekilde en yüksek ortalamayı aldığı görülmektedir.
Madde bağımlılığı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,24 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 9.). Bu sonuç
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç
olmuştur (bkz. Tablo 7.).
12
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 9. TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
320
1
5
3,78
1,142
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
323
1
5
4,11
,881
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
322
1
5
4,24
,850
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
323
1
5
4,16
,875
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
319
1
5
4,23
,855
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
321
1
5
4,04
,980
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
322
1
5
4,03
,979
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
322
1
5
4,31
,894
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
323
1
5
4,23
,873
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
322
1
5
4,32
,847
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
322
1
5
4,38
,824
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
323
1
5
4,31
,884
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
322
1
5
4,39
,822
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
321
1
5
4,25
,863
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
321
1
5
4,37
,842
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
319
1
5
4,37
,810
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
320
1
5
4,37
,797
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
321
1
5
4,34
,825
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
320
1
5
3,95
1,097
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
318
1
5
4,34
,804
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
319
1
5
4,33
,754
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
319
1
5
4,32
,743
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
320
1
5
4,40
,765
GENEL ORTALAMA
4,24
4.3.TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama Hastalıklardan Korunma
Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin
değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,74 ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve
işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.” maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya)
katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir.
13
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine
göre en yüksek puanı ise 4,48 ortalama ile “İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş
uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.” maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında da buradakine benzer mahiyette bir sorunun (“Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.”) aynı
şekilde en yüksek ortalamayı aldığı görülmektedir.
Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,28 ortalama puan
almıştır (bkz. Tablo 10.) ki bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.).
Tablo 10. TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı
Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
334
1
5
3,74
1,312
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
335
1
5
4,10
,916
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
334
1
5
4,27
,831
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
334
1
5
4,26
,806
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
334
1
5
4,26
,835
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
331
1
5
4,12
,905
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
335
1
5
4,09
,933
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
335
1
5
4,31
,801
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
335
1
5
4,25
,842
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
334
1
5
4,36
,757
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
335
1
5
4,48
,757
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
334
1
5
4,28
,881
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
335
1
5
4,42
,800
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
334
1
5
4,28
,827
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
335
1
5
4,36
,813
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
333
1
5
4,33
,803
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
334
1
5
4,43
,734
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
334
1
5
4,39
,742
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
334
1
5
4,17
,894
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
334
1
5
4,17
,985
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
334
1
5
4,35
,763
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
334
1
5
4,38
,724
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
335
1
5
4,44
,689
GENEL ORTALAMA
14
4,28
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
4.4.TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı
Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) teknoloji bağımlılığı alanı katılımcılarının
genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede sağlıklı yaşama alanı
formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,79 ortalama
ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.”
maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir.
Teknoloji bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı
ise 4,40 ortalama ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.” maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinde de bu madde en yüksek ortalamaya sahiptir.
Teknoloji bağımlılığı alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,21 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 11.).
Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir
sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.).
Tablo 11. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
374
1
5
3,79
1,107
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
376
1
5
4,05
,857
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
375
1
5
4,17
,833
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
373
1
5
4,17
,884
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
375
1
5
4,17
,866
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
371
1
5
3,98
,931
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
373
1
5
4,04
,902
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
374
1
5
4,28
,866
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
374
1
5
4,24
,824
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
374
1
5
4,26
,813
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
374
1
5
4,33
,849
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
374
1
5
4,24
,881
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
374
1
5
4,31
,876
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
372
1
5
4,17
,924
15
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
N
Min
Max
Ort
ss
375
1
5
4,36
,795
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
372
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
1
5
4,33
,808
373
1
5
4,28
,901
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
375
1
5
4,29
,807
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
373
1
5
3,94
1,042
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
374
1
5
4,32
,791
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
375
1
5
4,35
,786
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
375
1
5
4,34
,743
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
375
1
5
4,40
,753
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
GENEL ORTALAMA
4,21
4.5.TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı
Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) tütün bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede tütün bağımlılığı alanı
formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,75 ortalama
ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.”
maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir.
Tütün bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise
4,24 ortalama ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinde
de bu madde en yüksek ortalamaya sahiptir.
Teknoloji bağımlılığı alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,06 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 12.).
Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin az altında kalan
bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.).
Tablo 12. TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
N
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
16
Min
Max
Ort
ss
349
1
5
3,75
1,108
348
1
5
3,87
,924
348
1
5
4,11
,813
348
1
5
4,03
,878
347
1
5
4,03
,886
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
N
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
Min
Max
Ort
ss
347
1
5
3,82
,932
346
1
5
3,86
,899
344
1
5
4,14
,821
346
1
5
4,07
,835
342
1
5
4,13
,860
346
1
5
4,20
,921
,898
345
1
5
4,10
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
344
1
5
4,19
,871
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
344
1
5
4,11
,852
345
1
5
4,23
,842
344
1
5
4,23
,814
344
1
5
4,12
,882
,883
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
342
1
5
4,12
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
344
1
5
3,83
1,115
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
343
1
5
4,11
1,001
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
344
1
5
4,10
,870
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
344
1
5
4,12
,830
342
1
5
4,24
,807
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
GENEL ORTALAMA
4,06
17
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
5.Cinsiyet Gruplarının Cevaplarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik
sorulara verilen cevaplar, cinsiyet grupları bazında değerlendirilip sunulmuştur.
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının cinsiyet grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde kadın cinsiyet grubunda en düşük puanı 3,69 ile “Eğitim programı öncesinde eğitim
süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.” maddesi almıştır. Erkek cinsiyet grubunda da en düşük puanı 3,74 ortalama ile aynı madde almıştır.
TBM FEP katılımcılarının cinsiyet grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde kadın cinsiyet grubunda en yüksek puanı 4,32 ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/
kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” maddesi; erkek cinsiyet grubunda ise en yüksek puanı
4,36 ile “İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.” maddesi almıştır.
Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP katılımcılarının erkek cinsiyet grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 4,17; kadın cinsiyet grubunun değerlendirmelerinin ortalaması
4,13 puanını almıştır (bkz. Tablo 13.).
Tablo 13. Cinsiyet Gruplarının Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma
ve Minimum-Maksimum Değerleri
Erkek
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci
ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime
vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde
kullanabileceğimi düşünüyorum.
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim
nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi.
Programın genel olarak beklentilerimi
karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar,
program içeriğini katılımcıların düzeyine
uygun şekilde sundu.
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev
üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı
sorabildim.
18
Kadın
N
812
Min
1
Max
5
Ort
3,74
ss
1,183
N
809
Min
1
Max
5
Ort
3,69
ss
1,166
816
1
5
3,99
,934
811
1
5
3,95
,875
814
1
5
4,17
,840
809
1
5
4,16
,801
813
1
5
4,13
,878
809
1
5
4,12
,831
811
1
5
4,12
,884
808
1
5
4,15
,842
807
1
5
3,98
,928
806
1
5
3,88
,983
811
1
5
3,99
,927
809
1
5
3,90
,954
812
1
5
4,27
,857
808
1
5
4,20
,821
813
1
5
4,20
,822
810
1
5
4,14
,856
808
1
5
4,23
,843
809
1
5
4,21
,800
812
1
5
4,36
,830
811
1
5
4,28
,833
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Erkek
N
813
Eğitimlerde katılımcıların sorularına
tatmin edici cevaplar verildi.
Program uzmanlar tarafından istekli ve
810
canlı bir biçimde sunuldu.
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek
808
uyandırıldı.
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları
812
hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları- 806
na hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tat808
minkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir
811
mahiyette aktarıldı.
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
809
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
808
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
811
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme 811
olumlu katkı sağladı.
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim 811
kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.
GENEL ORTALAMA
Kadın
Min
1
Max
5
Ort
4,23
ss
,868
N
809
Min
1
Max
5
Ort
4,16
ss
,894
1
5
4,32
,830
810
1
5
4,26
,840
1
5
4,16
,870
807
1
5
4,14
,868
1
5
4,28
,846
810
1
5
4,30
,787
1
5
4,26
,850
807
1
5
4,29
,777
1
5
4,29
,824
808
1
5
4,24
,824
1
5
4,23
,853
807
1
5
4,25
,794
1
1
1
1
5
5
5
5
3,92 1,098
4,32 ,822
4,27 ,786
4,27 ,756
808
808
807
806
1
1
1
1
5
5
5
5
3,92 1,035
4,10 ,967
4,20 ,838
4,22 ,790
1
5
4,35
806
1
5
4,32
4,17
,752
,750
4,13
19
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
6.Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Cevaplarının
Değerlendirilmesi
Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik
sorulara verilen cevaplar, eğitim (son mezun olunan eğitim düzeyi) grupları bazında değerlendirilip sunulmuştur.
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının eğitim grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde lisans grubunda da lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunda en düşük puanı 3,74
ve 3,62 ortalamalar ile “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.” maddesi almıştır.
Lisans grubunda en yüksek puanı 4,67 ortalamayla “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim
kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.” maddesi, lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunda ise 4,19 ortalamasıyla “İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.” maddesi almıştır.
Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının eğitim grubunun
lisans öbeğinin değerlendirmelerinin ortalaması 4,19; lisans üstü (yüksek lisans + doktora)
grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 3,99 puanını almıştır (bkz. Tablo 14.).
20
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Anket Maddelerine Verilen Cevapların
Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
Erkek
Kadın
N
Min
Max
Ort
ss
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci
ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.
1335
1
5
3,74
1,161
293
1
5
3,62
1,237
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
1341
1
5
4,01
,862
293
1
5
3,82
1,057
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimle- 1338
rinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1
5
4,21
,774
292
1
5
3,97
,982
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime
vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde
kullanabileceğimi düşünüyorum.
1338
1
5
4,18
,802
291
1
5
3,91
1,040
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
1336
1
5
4,18
,815
290
1
5
3,94
1,028
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim
nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi.
1331
1
5
3,96
,936
290
1
5
3,80
1,037
Programın genel olarak beklentilerimi
karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
1336
1
5
3,98
,917
291
1
5
3,80
1,032
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
1337
1
5
4,27
,820
290
1
5
4,12
,908
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
1340
1
5
4,21
,806
290
1
5
4,00
,967
1335
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar,
program içeriğini katılımcıların düzeyine
uygun şekilde sundu.
1
5
4,26
,795
289
1
5
4,08
,928
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev
üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı
sorabildim.
1339
1
5
4,36
,802
291
1
5
4,19
,944
Eğitimlerde katılımcıların sorularına
tatmin edici cevaplar verildi.
1339
1
5
4,25
,841
290
1
5
3,98
1,017
Program uzmanlar tarafından istekli ve
canlı bir biçimde sunuldu.
1336
1
5
4,34
,792
291
1
5
4,12
,989
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek
uyandırıldı.
1332
1
5
4,19
,842
290
1
5
3,98
,966
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları
hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
1339
1
5
4,33
,780
290
1
5
4,11
,947
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
1330
1
5
4,32
,771
290
1
5
4,08
,960
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.
1334
1
5
4,31
,781
289
1
5
4,09
,957
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir
mahiyette aktarıldı.
1335
1
5
4,29
,778
290
1
5
4,07
,977
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
1334
1
5
3,96
1,047
290
1
5
3,74
1,139
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
1333
1
5
4,24
,866
290
1
5
4,07
1,031
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
1337
1
5
4,26
,786
288
1
5
4,10
,926
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
1336
1
5
4,28
,737
288
1
5
4,09
,921
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim
kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.
1335
1
5
4,37
,718
289
1
5
4,18
,867
GENEL ORTALAMA
4,19
3,99
21
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
7.Görev Yapılan Kurum Grupları Bazında Cevapların
Değerlendirilmesi
Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik
sorulara verilen cevaplar, TBM FEP (Antalya) katılımcılarının görev yapmakta oldukları kurum grupları baz alınarak değerlendirilip sunulmuştur.
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının görev yapmakta oldukları kurumlar ilkokul, ortaokul, lise,
RAM ve diğer başlıklarında olmak üzere 5 grupta toplanmıştır. Gruplar bazında en düşük ortalama 4,09 ile RAM katılımcıları tarafından verilen puanlarda, en yüksek ortalama ise 4,27 ile
“diğer” grubunda değerlendirilen kurumlardan alınmıştır (bkz. Tablo 15.).
Tablo 15. Görev Yapılan Kurum Grupları İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama Değerleri
Ortalama
İlkokul
4,1242
Ortaokul
4,1663
Lise
4,1904
Ram
4,0925
Diğer
4,2788
Tablo 5.2.’de geldikleri kurum itibarıyla en fazla katılımcısı olan (n=664; %41,1) lise grubunun
sorulara verdikleri cevapların minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri
verilmiştir. Bu grupta en düşük ortalama 3,76 puanla “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.” itemine verilmiştir. En yüksek ortalama
ise 4,36 ile “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.”
maddesine verilmiştir (bkz. Tablo 16.).
22
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 16. Katılımcıların Görev Yaptıkları Kurumlar Bazında Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri
N
Min
Max
Ort
ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
661
1
5
3,76
1,170
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
663
1
5
4,02
,883
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
661
1
5
4,21
,774
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
661
1
5
4,17
,818
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
659
1
5
4,15
,863
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
658
1
5
3,94
,944
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
659
1
5
3,99
,912
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
659
1
5
4,28
,762
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
659
1
5
4,20
,797
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
655
1
5
4,25
,791
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
659
1
5
4,35
,789
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
659
1
5
4,21
,872
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
659
1
5
4,35
,764
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
655
1
5
4,20
,834
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
659
1
5
4,32
,772
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
656
1
5
4,31
,778
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
657
1
5
4,31
,751
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
655
1
5
4,28
,762
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
655
1
5
3,99
1,014
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
655
1
5
4,18
,916
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
657
1
5
4,27
,783
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
656
1
5
4,27
,748
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
657
1
5
4,36
,692
GENEL ORTALAMA
4,19
23
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
8.Genel Grup İçin Anket Maddelerine Verilen
Cevapların Kategorik Değerleri
Bu bölümde TBM FEP uygulamasının değerlendirmesine yönelik toplam 23 itemden oluşan
anketin her bir değerlendirme cümlesi için katılımcıların genelinin değerlendirme puanlarının
frekans ve yüzdeleri verilmiştir (bkz. Tablo 17-Tablo 39).
Grup
Tablo 17. “Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
114
6,7
6,8
6,8
Katılmıyorum
207
12,2
12,3
19,1
Kararsızım
161
9,5
9,6
28,6
Katılıyorum
760
44,9
45,2
73,8
Kesinlikle Katılıyorum
441
26,0
26,2
100,0
Toplam
1683
99,4
100,0
10
,6
1693
100,0
Boş
Toplam
Grup
Tablo 18. “Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
25
1,5
1,5
1,5
Katılmıyorum
105
6,2
6,2
7,7
Kararsızım
250
14,8
14,8
22,5
Katılıyorum
815
48,1
48,3
70,8
Kesinlikle Katılıyorum
494
29,2
29,2
100,0
Toplam
1689
99,8
100,0
4
,2
1693
100,0
Boş
Toplam
Tablo 19. “Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.”
Grup
f
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
20
1,2
1,2
1,2
Katılmıyorum
64
3,8
3,8
5,0
Kararsızım
147
8,7
8,7
13,7
Katılıyorum
845
49,9
50,1
63,9
Kesinlikle Katılıyorum
609
36,0
36,1
100,0
Toplam
1685
99,5
100,0
Boş
Toplam
24
%
8
,5
1693
100,0
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 20. “Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde
kullanabileceğimi düşünüyorum.”
Grup
Kesinlikle Katılmıyorum
f
%
Geç.%
Yığ.%
21
1,2
1,2
1,2
Katılmıyorum
76
4,5
4,5
5,8
Kararsızım
170
10,0
10,1
15,9
Katılıyorum
813
48,0
48,3
64,1
Kesinlikle Katılıyorum
604
35,7
35,9
100,0
Toplam
1684
99,5
100,0
9
,5
1693
100,0
Boş
Toplam
Grup
Tablo 21. “Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
23
1,4
1,4
1,4
Katılmıyorum
69
4,1
4,1
5,5
Kararsızım
184
10,9
10,9
16,4
Katılıyorum
787
46,5
46,8
63,2
Kesinlikle Katılıyorum
618
36,5
36,8
100,0
Toplam
1681
99,3
100,0
Boş
Toplam
12
,7
1693
100,0
Grup
Tablo 22. “Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
26
1,5
1,6
1,6
Katılmıyorum
124
7,3
7,4
9,0
Kararsızım
286
16,9
17,1
26,0
Katılıyorum
732
43,2
43,7
69,7
Kesinlikle Katılıyorum
507
29,9
30,3
100,0
Toplam
1675
98,9
100,0
Boş
Toplam
18
1,1
1693
100,0
25
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 23. “Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.”
Grup
Kesinlikle Katılmıyorum
f
%
Geç.%
Yığ.%
26
1,5
1,5
1,5
Katılmıyorum
118
7,0
7,0
8,6
Kararsızım
278
16,4
16,5
25,1
Katılıyorum
749
44,2
44,5
69,6
Kesinlikle Katılıyorum
511
30,2
30,4
100,0
1682
99,4
100,0
11
,6
1693
100,0
Toplam
Boş
Toplam
Grup
Tablo 24. “Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
23
1,4
1,4
1,4
Katılmıyorum
56
3,3
3,3
4,7
Kararsızım
143
8,4
8,5
13,2
Katılıyorum
740
43,7
44,0
57,2
Kesinlikle Katılıyorum
719
42,5
42,8
100,0
Toplam
1681
99,3
100,0
Boş
Toplam
12
,7
1693
100,0
Tablo 25. “Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.”
Grup
Kesinlikle Katılmıyorum
%
Geç.%
Yığ.%
16
,9
,9
,9
Katılmıyorum
74
4,4
4,4
5,3
Kararsızım
161
9,5
9,6
14,9
Katılıyorum
788
46,5
46,8
61,7
Kesinlikle Katılıyorum
646
38,2
38,3
100,0
Toplam
1685
99,5
100,0
8
,5
1693
100,0
Boş
Toplam
26
f
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 26. “Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu.”
Grup
Kesinlikle Katılmıyorum
f
%
Geç.%
Yığ.%
20
1,2
1,2
1,2
Katılmıyorum
60
3,5
3,6
4,8
Kararsızım
125
7,4
7,4
12,2
Katılıyorum
791
46,7
47,1
59,3
Kesinlikle Katılıyorum
683
40,3
40,7
100,0
Toplam
1679
99,2
100,0
14
,8
1693
100,0
Boş
Toplam
Tablo 27. “İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı
sorabildim.”
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
24
1,4
1,4
1,4
Katılmıyorum
56
3,3
3,3
4,7
Kararsızım
96
5,7
5,7
10,4
Katılıyorum
686
40,5
40,7
51,2
Kesinlikle Katılıyorum
823
48,6
48,8
100,0
Toplam
1685
99,5
100,0
8
,5
1693
100,0
Boş
Toplam
Tablo 28. “Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
26
1,5
1,5
1,5
Katılmıyorum
68
4,0
4,0
5,6
Kararsızım
159
9,4
9,4
15,0
Katılıyorum
722
42,6
42,9
57,9
100,0
Grup
Kesinlikle Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
709
41,9
42,1
Toplam
1684
99,5
100,0
9
,5
1693
100,0
Boş
Toplam
27
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 29. “Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.”
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
24
1,4
1,4
1,4
Katılmıyorum
50
3,0
3,0
4,4
Kararsızım
126
7,4
7,5
11,9
Katılıyorum
687
40,6
40,8
52,7
100,0
Kesinlikle Katılıyorum
795
47,0
47,3
Toplam
1682
99,4
100,0
11
,6
1693
100,0
Boş
Toplam
Tablo 30. “Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.”
Kesinlikle Katılmıyorum
Grup
Katılmıyorum
f
%
Geç.%
Yığ.%
20
1,2
1,2
1,2
71
4,2
4,2
5,4
Kararsızım
192
11,3
11,4
16,9
Katılıyorum
736
43,5
43,9
60,8
Kesinlikle Katılıyorum
658
38,9
39,2
100,0
Toplam
1677
99,1
100,0
16
,9
1693
100,0
Boş
Toplam
Grup
Tablo 31. “Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
21
1,2
1,2
1,2
Katılmıyorum
48
2,8
2,9
4,1
Kararsızım
130
7,7
7,7
11,8
Katılıyorum
706
41,7
41,9
53,7
Kesinlikle Katılıyorum
779
46,0
46,3
100,0
Toplam
1684
99,5
100,0
Boş
Toplam
28
9
,5
1693
100,0
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 32. “Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.”
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
16
,9
1,0
1,0
Katılmıyorum
50
3,0
3,0
3,9
Kararsızım
147
8,7
8,8
12,7
Katılıyorum
706
41,7
42,1
54,9
100,0
Kesinlikle Katılıyorum
756
44,7
45,1
Toplam
1675
98,9
100,0
18
1,1
1693
100,0
Boş
Toplam
Tablo 33. “Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.”
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
24
1,4
1,4
1,4
Katılmıyorum
48
2,8
2,9
4,3
Kararsızım
125
7,4
7,5
11,7
Katılıyorum
742
43,8
44,2
56,0
Kesinlikle Katılıyorum
738
43,6
44,0
100,0
Toplam
1677
99,1
100,0
16
,9
1693
100,0
Boş
Toplam
Tablo 34. “Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
19
1,1
1,1
1,1
Katılmıyorum
58
3,4
3,5
4,6
Kararsızım
131
7,7
7,8
12,4
Katılıyorum
759
44,8
45,2
57,6
Kesinlikle Katılıyorum
713
42,1
42,4
100,0
1680
99,2
100,0
13
,8
1693
100,0
Grup
Kesinlikle Katılmıyorum
Toplam
Boş
Toplam
29
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 35. “Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.”
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
62
3,7
3,7
3,7
Katılmıyorum
146
8,6
8,7
12,4
Kararsızım
230
13,6
13,7
26,1
Katılıyorum
671
39,6
40,0
66,1
100,0
Kesinlikle Katılıyorum
570
33,7
33,9
Toplam
1679
99,2
100,0
14
,8
1693
100,0
Boş
Toplam
Grup
Tablo 36. “Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
26
1,5
1,6
1,6
Katılmıyorum
85
5,0
5,1
6,6
Kararsızım
136
8,0
8,1
14,7
Katılıyorum
697
41,2
41,6
56,3
Kesinlikle Katılıyorum
732
43,2
43,7
100,0
Toplam
1676
99,0
100,0
Boş
Toplam
17
1,0
1693
100,0
Tablo 37. “Eğitim araç gereçleri yeterli idi.”
Grup
f
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
13
,8
,8
,8
Katılmıyorum
65
3,8
3,9
4,6
Kararsızım
138
8,2
8,2
12,9
Katılıyorum
772
45,6
46,0
58,8
Kesinlikle Katılıyorum
692
40,9
41,2
100,0
Toplam
1680
99,2
100,0
13
,8
1693
100,0
Boş
Toplam
30
%
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 38. “Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.”
Grup
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
13
,8
,8
,8
Katılmıyorum
44
2,6
2,6
3,4
Kararsızım
144
8,5
8,6
12,0
Katılıyorum
797
47,1
47,5
59,4
Kesinlikle Katılıyorum
681
40,2
40,6
100,0
Toplam
1679
99,2
100,0
14
,8
1693
100,0
Boş
Toplam
Grup
Tablo 39. “Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.”
f
%
Geç.%
Yığ.%
Kesinlikle Katılmıyorum
16
,9
1,0
1,0
Katılmıyorum
39
2,3
2,3
3,3
Kararsızım
90
5,3
5,4
8,6
Katılıyorum
770
45,5
45,9
54,5
Kesinlikle Katılıyorum
764
45,1
45,5
100,0
Toplam
1679
99,2
100,0
Boş
Toplam
14
,8
1693
100,0
31
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
9.Genel Değerlendirme ve Öneriler
TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %50,2’si erkek, %49,8’i kadındır (bkz. Tablo 1.). Bu çerçevede formatörlerimizin cinsiyetlerine göre dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Katılımcılarımızın büyük kısmı (%77) oranıyla 20-39 yaş aralığındadır. Genç bir profili işaret eden
bu veri, katılımcıların görev yaptıkları kurum tipi itibarıyla dağılımları (%%41,1’i lisede görev
yapmaktadır) ile birlikte değerlendirildiğinde formatörlerimizin saha uygulamalarındaki hedef kitlemizle uygun bir profilde oluştuğu tespiti yapılabilir.
1. Tablo 40’ta yer verilen katılımcı değerlendirmeleri incelendiğinde, katılımcılarımızın
programın uygulanmasında hem ders dışı hem de ders içi ortamlarda “programa hazırlık ve uygulanma sürecini yapılandırma” çerçevesinde yeterli bir bilgilenme süreci yaşadıkları 4,12’lik ortalama puana istinaden söylenebilir. Bu gruptaki cevaplarda görülen 4
ortalama puan altında kalmış değerlendirmelerin sebebi, eğitim öncesinde gönderilen
program ve işleyişe dair dokümanın (ve içerdiği bilgilerin) herkese ulaşmamış yahut herkes tarafından incelenmemiş olmasıdır. Bu durum programa davet edilen bazı formatör
adaylarının zorunlu bir şekilde görevlendirilmiş olmaları, dolayısıyla dokümanın kendilerine iletilmemiş ya da içeriğin şifahi olarak aktarılmış olması durumu etkili olmuştur
şeklinde yorumlanabilir. Ancak şu husus hatırlanmalıdır ki TBM FEP (Antalya) uygulamasındaki değerlendirme puanlarının görece düşük olanları bile daha önceki pilot uygulama değerlendirme puanlarının (en düşük ortalama 3,69 idi) altında kalmamıştır.
Nitekim pilot uygulama sonrasında yapılan değerlendirmelerde formatörlerin gönüllülük esasıyla seçilmelerinin ve uygulama öncesinde yeterli bilgi ulaştırmanın önemine
dikkat çekilmişti. Eldeki TBM FEP (Antalya) uygulamasına dair değerlendirme sonuçları
bu tedbirlerin uygulanmasının yararını göstermektedir.
Tablo 40. Program uygulamasına hazırlık ve süreci yapılandırmaya dair bilgilendirmeyle ilişkili değerlendirmeler
N
Min
Max
Ort
Ss
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince
bilgilendirildim.
1683
1
5
3,72
1,175
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
1682
1
5
3,95
,942
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
1685
1
5
4,32
,839
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
1684
1
5
4,20
,881
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
1677
1
5
4,27
,829
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
1679
1
5
3,92
1,073
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
1676
1
5
4,21
,904
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
1680
1
5
4,23
,816
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
1679
1
5
4,33
,762
GENEL ORTALAMA
32
4,12
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
2. Tablo 41’de yer verilen katılımcı değerlendirmeleri incelendiğinde, 4,17’lik ortalama
puana istinaden katılımcılarımızın programın uygulanma sürecinde kendi öğrenmelerine dair değerlendirmelerinin tatmin edici olduğu, programı sunmaya dair bir öz güven
problemleri olmadığı, öğrendiklerine ve öğrenmelerine güven duydukları söylenebilir.
Bu tespit pilot uygulama ve sonrasında yapılan değerlendirmelerdeki ortalama puanlara
göre de (4,07 idi) bir ilerlemeyi göstermektedir. Sonuç olarak Yeşilay’ın önemli bir sayı
ve nitelikte formatör havuzu oluşturduğu ifade edilebilir.
Tablo 41. Formatörlerin öz yeterlilik algılarına ilişkin değerlendirmeler
N
Min
Max
Ort
Ss
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
1689
1
5
3,98
,907
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1685
1
5
4,16
,825
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum.
1684
1
5
4,13
,858
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
1681
1
5
4,14
,864
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
1675
1
5
3,94
,952
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
1681
1
5
4,23
,845
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
1685
1
5
4,17
,843
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
1685
1
5
4,32
,839
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
1680
1
5
4,24
,827
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
1679
1
5
4,24
,779
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
1679
1
5
4,33
,762
GENEL ORTALAMA
4,17
3. Tablo 42’de yer verilen katılımcı değerlendirmeleri incelendiğinde 4,14’lük ortalama puana istinaden katılımcılarımızın programın planlama, içerik geliştirme ve uygulanma sürecine dair değerlendirmelerinin, dolayısıyla Yeşilay tarafından geliştirilmiş “Formatör
Eğitim Programı”nın tatmin edici olduğu söylenebilir.
33
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 42. TBM FEP’in planlama, içerik geliştirme ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler
N
Min
Max
Ort
Ss
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
1689
1
5
3,98
,907
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
1681
1
5
4,14
,864
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
1675
1
5
3,94
,952
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
1682
1
5
3,95
,942
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
1681
1
5
4,23
,845
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın
beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum.
1685
1
5
4,17
,843
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
1679
1
5
4,23
,825
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
1685
1
5
4,32
,839
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
1684
1
5
4,20
,881
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
1680
1
5
4,24
,827
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
1679
1
5
3,92
1,073
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
1676
1
5
4,21
,904
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
1680
1
5
4,23
,816
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
1679
1
5
4,24
,779
GENEL ORTALAMA
4,14
4. Tablo 43’te sunulan katılımcı değerlendirmeleri incelendiğinde, 4,22’lik ortalama puana istinaden katılımcılarımızın programda görev alan uzmanlara ve uzmanların hazırlıklarına dair
değerlendirmelerinin ve atıflarının tatmin edici olduğu söylenebilir. TBM FEP Antalya’da
görev alan uzmanların büyük kısmının aynı zamanda TBM FEP’in pilot uygulamalarında da
görev alan uzmanlar olduğu düşünüldüğünde Yeşilay’ın FEP’ler için tatmin edici yeterliliğe
sahip bir formatör eğitimcisi havuzunun oluştuğu tespiti de yapılabilir.
34
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
Tablo 43. TBM FEP uygulamasında görev alan uzmanlara ve uzmanların hazırlıklarına
ilişkin değerlendirmeler
N
Min
Max
Ort
Ss
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
1681
1
5
4,14
,864
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin
edici şekilde yer verildi.
1675
1
5
3,94
,952
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların
düzeyine uygun şekilde sundu.
1679
1
5
4,23
,825
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça
sorularımı sorabildim.
1685
1
5
4,32
,839
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
1684
1
5
4,20
,881
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
1682
1
5
4,30
,841
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
1677
1
5
4,16
,871
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
1684
1
5
4,29
,826
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
1675
1
5
4,28
,818
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu
düşünüyorum.
1677
1
5
4,27
,829
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
1680
1
5
4,24
,827
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
1679
1
5
4,24
,779
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında
mevcuttu.
1679
1
5
4,33
,762
GENEL ORTALAMA
4,22
35
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
10. Ekler
Katılımcı Eğitim Değerlendirme Formu
KATILIMCI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
Aşağıda bazı kişisel bilgileriniz hakkında bilgi almak amacıyla hazırlanmış bir bilgi formu ve katılmış
olduğunuz “Yeşilay Formatör Eğitim Programı” uygulaması hakkında değerlendirme ifadeleri yer almaktadır.
Sizden beklentimiz formda yer alan her bir maddeyi okuyup ne ölçüde katıldığınızı belirtmenizdir. İfadelerin,
samimi ve objektif olarak cevaplanması değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından son derece önemlidir.
İsminizi yazmanıza gerek yoktur. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
KİŞİSEL BİLGİLER
Cinsiyetiniz
En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Düzeyi
Erkek
Lisans
Kadın
Yüksek Lisans
Doktora
36
Yaşınız
Görev Yaptığınız Kurum Tipi
20-29
İlkokul
30-39
Ortaokul
40-49
Lise
50-59
RAM
60 ve üstü
Diğer (Lütfen belirtiniz.) ……………………………..
FEP Katılımcı Anket Sonuçları
FORMATÖR EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU
Aşağıda katıldığınız “Yeşilay Formatör Eğitim Programı” uygulaması hakkında bazı değerlendirme ifadeleri
yer almaktadır. Bu açıklamaların her birine ne ölçüde katıldığınızı belirtmeniz istenmektedir. Bu amaçla her
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
açıklama için görüşlerinizi yansıtacak biçimde lütfen bir ve yalnız bir seçeneği işaretleyiniz.
Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim.
Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum.
Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum.
Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde
kullanabileceğimi düşünüyorum.
Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı.
Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi.
Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim.
Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı
olduğunu düşünüyorum.
Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu.
İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim.
Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi.
Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu.
Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı.
Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi.
Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi.
Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.
Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı.
Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu.
Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu.
Eğitim araç gereçleri yeterli idi.
Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı.
Sunumlar içi ayrılan süre etkin biçimde kullanıldı.
Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu.
Lütfen program ve uygulanışına dair aktarmak istediğiniz olumlu veya olumsuz görüşlerinizi, formdaki boşluklara veya ilave bir kağıda not ediniz.
Not etmek için formun ön yüzündeki boşlukları da kullanabilirsiniz.
37
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrı, Sirkeci 34110 / İstanbul
Tel: +90 212 527 16 83 • Faks: +90 212 522 84 63 • Web: tbm.org.tr
yaz
2423 ’e
SMS Gönder
5 bağış yap

Benzer belgeler