nil ci sisrnvrr,nni rinar,AMA rnxNir gnnrlvannnsi

Yorumlar

Transkript

nil ci sisrnvrr,nni rinar,AMA rnxNir gnnrlvannnsi
nil ci sisrnvrr,nnirinar,AMA
rnxNir gnnrlvannnsi
ga[dagbir sa$hkhizmeti
I.TANIM: Kurumumuzdakittim birimlerinverimlihatastzgahgabilmesi,
hasta kayrt sistemininkurulmasr,mali ve idari iglerin diizenli ve kontrol altrnda
sunulmasro
yaprlabilmesi,stok hareketlerinindiizenlenerek,salhkh bir gekildeytiriitiilmesi, iLimiz smrlan
(sa[hksal,geligimsel,kalttrmsal,istatistiksel,grafiksel,
igerisindeya$ayanve ttim vatandaglanmrzrn
vb.) istatistiklerinenhrzh,gtivenilirve verimli ahnabilmesive ytiriittilebilmesiamacrylaherbirimde
bilgisayar otomasyonunukiralamayr planlamaktayv.Kurulmasr dngtiriilen otomasyonsistemi
sayesinde
hastalarasunulanhizmetlerindahaiyi ve dahahrzh halegetirilmesi,kurumkaynaklarrmn
en verimli qekildekullarumr,kurumdakihizmetkayrplarrmnen azaindirgenmesi,kurumunkdrrmn
arttrnlmasr ve kendini finanssal agrdan giiglii krlabilmesi, gerekli teknolojik alt yaprsml
gi.incelleyebilmesi
beklenmektedir.Bilgi SistemleriOtomasyonukonusundauzmanlagmrg
ve ileri
teknolojileriendi.istristandartlarrnda
sunanbir firmamn sorumlululundasa[lanmasrbeklenecektir.
Kurulacaksistem bilgisayar teknolojisininmevcut olanaklanmve bu gergevedebeklenentiim
teknolojikgeligmelerikullanabilecek
bir yaprdaolmah,ulusalve uluslararasr
diizeydetrbbi kurumlar
arasmdadogrudanbilgisayarlailetigiminsa[lanmasrna
imkdntarumahdr.
2.TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR
KB : KiloByte
GB: GigaByte
TB: TenaByte
(GigabitPerSecond)
Gbps : Gigabit/saniye
Ghz: GigaHertz
Hz zHertz
IEEE : Elektrikve ElektronikMiihendisleriEnstitiisi.i
ISO : Uluslararasr
Standartlar
Kurumu
TSE: Ttirk StandartlanEnstittsii
- Verein
TUV: Technischer
Uberwachungs
istvt: it Safitk Mridrirliigii
istekli : ihaleyegirenfirma
KGK: KesintisizGtg Kaynafr
Kurum/Ahc/Kullanrcr : Bilgi SistemiAlacakOlanKurum
MB : MegaByte
(MegabitPerSecond)
Mbps : Megabit/saniye
Mhz: Megahertz
Ms: Milisaniye
MVT: MerkezVeritabam
Ns : Nanosaniye
ODBC : Agrk Veri TabamBafilamrh[r
Yiiklenici/Ytiklenici : ihale edilenfirma
SB : SaShkBakanhsr
Sistem: Otomasyon
Sistemi
SQL : YaprsalSorgulamaDili
SUGR : Sistemve UyarlamaGerekleriRaporu
TSHGM: TemelSaShkHizmetleriGenelMiidiirliigii
TSiM: TemelSaghkistatistikleriModiilti
,h
UPS/ KGK : Kesintisizgtigkayna$.
UTP : YaltttmstzBurguluQift
VTYS : Veri TabamYdnetimSistemi
WT: YerelVeritabam
IPS: SaldrrrTespitve OnlemeSistemleri
Commission
FCC: FederalCommunications
SGK:SosyalGiivenlikKurumu
3. $iFRE MoDULU
3.1 Herkullamcr,kendikullamcradrve gifresiile programdasadeceyetkilendirildi[i iglemleri(kayrt
ilave,kayrtsilme,kayrtdefigtirme,okumave raporalabilme)yapabilmelidir"
3.2 YetkilendirmesorumlutarafindanYetki $ifresi ile gergekleqtirilebilmelidir.
3.3 Kullarucradrve gifresiile yaprlaniglemlerizlenebilmelien sonhangikullamcrmnhangiiglemi
yaptrfrtespitedilebilmelidir.
3.4 Kullamcrismi ve gifresi,istendifindeYetki $ifresinesahipyetkili tarafindandefiqtirilebilmelidir.
4.VERIAKTARMAMODULU
4.1 Programrnttim modtillerindeyaprlantiim iqlemlerinmtidtirliikmodiiltine on-lineolarakaktarma
iglemininsa[hkh bir gekildeyaprlmasrsaflanmaltdr.
ba[lantrkesilmesidurumundaprogramlokal
4.2Her hangibir gekildemiidtirliik modiilii ile arasrnda
olarak gahgmayadevametmeli ve ba[lantr tekrar sa$landr[randabu gahqtrlr siire igindeki fiim
kayrtlarrmiidiirltik modiiliineaktarabilmelidir.
4.3 Miidiirltik modiiliindeherhangibir sebeptenmeydanagelebilecekveri kaybrdurumunda, tiim
verilerinaktanlmasrsa[lanmahdrr.
5. GUNCELLEME MODULU
internet i.izerinden
5.1 Kullamcr programrn yeni stiriimleri grkhlrnda firma tarafindan
giincelleqtirme
iglemiyapabilmelidir.
giincelleme
iglemiyaparkenprogramtarafindanydnlendirilmeli(yedeklemevb..) gibi
5.2Kullamcr
i glemlerihatrrlatmahdrr.
5.3Programgiincellemeigleminegegmeden
tiim modiillerinyeni versiyonuolup olmadrlrrukontrol
edebilmeliyeni versiyonuolanmodiiliin giincellegtirme
igleminigergeklegtirebilmelidir.
gdrebilmeli,
istedigimodtillerisegipgtincelleqtirme
iglemini
5.4 Defigiklik olan modiilleri kullamcr
gergeklegtirilebilmelidir.
5.5 Yaprlangtincellemeiglemleriyleilgili grkabileceksorunlarve gOztimlerikonusundaprogram
kullamcryrydnlendirmelidir.
6. YARDIM MODiJLti
(chm,hlp, html) birisi olmahdrr.
6.1 Yardrmmodiilti standartyardrmformatlarrndan
6.2 Btitiin modiillerinnasrlkullamldr[ryardrmmodiiltindeyer almaltdr.,
6.3 Onemlibazriglemlerin(personelekleme,izlenim eklemev.b.) hareketlivideo (avi, mpeg,asf ,
flashv.b.) qeklinde6rnekuygulamalanyer almahdrr.
7.WEBMODULU
7.1 intemetExplorerveyaherhangibir tarayrcriizerindenulagrlabilmelidir.
7.2 internet[zerindengor0necekraporlaraqifrekoyulabilmelidir.
s. ANTiviRUs^lNrispannwEBFILTREAG cEqiDi
Geneldzellikler:
8.1 YazrhmUNIX ttirevleriiizerindegahqmahdrr.
8.2Yazfimkullamcr ve siiresmrh olmamahdu.
8.3 Yazrlmrn yeni siiriimleriningelecektede geligtirilece[igarantilenmelidir.
proxy iqletimidesteklenmelidir.
8.4 Transparan
ve geleneksel
8.5 Yazrlm tek pargade[il, modiiler,birbirleriylekonugabilirbirimlerden olugacaktrr.
8.6 Yazrhmm,mesajlannve ydnetimarabirimlerininen aandanTtirkgedestefiolacaktrr.
8.7 Webfiltrelemebirim igin iiretici firmarunkendisitarafindanTtirkiyeve Tiirkge'yeuygunigerik
ayncasa[lamyorolmahdrr.Igerik gtincellemeigin kuruma ayflcabir lisansparaslddetilmeyecek,
ttim bu gereklilisanslarfirma tarafindanahnmrqolacaktrr.
8.8Tiirn arabirimlerdeTiirkgementilerve mesajlarolacaktrr.
8.9 SSLttinellemeve gerezdesteklemelidir.
8.10 Bellek degigtirmepolitikasrmen M, en eski kullamlan, en M kullamlan geklinde
ayaflayabilecektir.
8.11 0n bellektedepolanacak
minimumve maximumdosyaboyutlarrayarlanabilecektir.
yOnetebilecektir.
8.12 Asenlrongirdi grktrile dahahrzhbir gekildebellektekinesneleri
8.13Kendiigindeyetkilendirmesistemiile belli makineve aplarueriqimkontrolii yapabilecektir.
8.14 Belli adreslerin
cacheedilmesiengellenebilmelidir.
8.15 ICP,WCCPve cachedigestdesteklemelidir.
8.16 SNMPbazhizlemeyaprlabilmelidir.
8.17 IP, URL, MAC yadakullamcrbazhyetkilendirme
destekliolmahdrr.
yazrhm
8.18 Ttim
birimleri (proxy, web filtreleme,antiviriis, antispam)aym iiretici tarafindan
iiretilmigolmahdrr.
8.19 Kayrttutabilmelidir.Bulundu[udonammUzerinde
enaz12 ayhkkayrtlansaklayabilmelidir.
9. Filtrelememodiilii Ozellikleri:
9.1 Statikve dinamikadresfiltrelemesiyapabilmelidir.
9.2Yeri igeri[ine(tirne[inweb sayfasrmnigerdili kelimeler)gdrefiltrelemeyapabilmelidir.
9.3 URL ydnlendirmedesteklemelidir.
9.4 istenmeyendosyatiplerinin indirilmesiengellenebilmelidir.
9.5Kayrttutmadeste[iolmahdrr.
9.6Raporlama
deste[iolmahdrr.
9.7 Belli zanranlardilimlerindegtincellenebilen
bir yasakveritabaruda kullanrnahdrr.Bu liste en az
10farkh kategoridesiteler,adreslerve kahplarigermelidir.
9.8 Sistemydnetimdzellikleri:
9.9Konfigiirasyonumetinkonsoluve degrafikselbir arabirimle(GUI - Grafik UserInterface)kontrol
edilebilmelidir.
9.10 GUI arabirimi web tabanh bir ydnetim aruiv:d yerine (web iizerindeki yava; etkileqim
nedeniyle),igletimsistemitizerindegahganbir uygulamaolmahbu sayedeinteraktifbir bigimdeyeni
sayfaytiklemegereksinimiolmadanekranlarkullanrlabilmelidir.
9.11 Y0netim sistemindekiserver-client(konsol)
iletigimi standartolmayanprotokollerile gi.ivenli
olarakyaprlacaktrr.
9.12Y0netimsistemien az Windows,Linux ve Solarisigletimsistemleritizerindegahgabilmelidir.
9.13 Ayru ydnetim platformundabirden fazlabenzeryazitm var ise bunlar da aym arabirimden
ydnetilebilmelidir.
9.14Ydnetimplatformubelli kigilereyalnrzcaokunabilir(readonly),
belli kigilereyazabilir(edit)
yetki
da[rtrmrnaolanakverecektir.
9.15 Sistemdekifirewall, IDS, VPN, Antiviriis, Antispam,Web Filtre sistemlerive ZayrflrkTespit
Sistemleriaym ydnetim arabirimi iizerindenydnetilebilecektir.Dolayrsrylaaym iireticinin iiriinti
olacaktrr.
9.16Ydnetimplatformuti.imverisiniyine sunucutizerindetutacakve bdylecekuruldufu makineleri
inceistemciolarakkullanacaktrr.Bdylecetam bir yer deligtirebilirlik(mobility)sa[lanacaktrr.
9.17 Ttim yOnetim(kural dtizenleme, yetkilendirme vb.) tek bir ydnetim arabiriminden
yaprlabilmelidir.
Antiviriis modiilii dzellikleri:
9.18Sistemgelenve gideniletilerde,webve ftp tizerindekitipleri segilebilecek
olandosyatiplerinde
viriis kontroliiyapabilecektir.
9.19Antiviriis sistemiiletilerdekiher ttirlii eklentiyikontroledebilecektir.
9.20Sistemen iLzuuencode,compress,zip, gzip,ari,rar, xbin, LHArc, bzip2, zoo, arc)freeze,tnef
srkrgtrmaya d:akodlamateknikleriniagabilecek
yetenekteolacaktrr.
9.21 Sistemdosyatiplerini dosyalannuzantrlarmagdre delil igeriklerinegdre belirlemeyetisine
sahipolacaktrr.
9.22 Yirus sistemiiletilerdekisrkrgtrnlmrg
dosyalanda en az l0 tabakaalta kadaragrpiglerindeki
dosyalarda
daviriis taramasryapabilecektir.
9.23 Antiviriis sistemi viriislii iletileri karantinaaltrna ahp iste[e gOreviriislii iletinin ahcrsr,
gdndericisive antivir0ssistemiyOneticisine
viriislti ileti ile ilgili uyan g6nderebilecektir.
Bu sistem
ydneticisitarafindanayarlanabilecektir.
9.24 Antiviriismotoru enaz32000viriis tarumrbarmdrracaktrr.
9.25Antivirtis sistemiigindekiantiviriisyaz:/rrmrya
dabqnunvirtis imzaveritabamsistemydneticisi
taraftndanayarlanabilirsrkhktaotomatikolarakintemettizerindengiincellenecektir.
9.26Kigisel45adetPC I yrlhk lisanshantivirtisprogramtile korunacaktrr.
9.27Spamdnleme-giivenlikOzellikleri:
9.28Sistemi9 ileti sunucudakiiletilerin giivenlilini tam olaraksaflayacaktrr.
9.29 Sistemiletileri firewall iizerindenydnlendirmeile alabilece[igibi sandvigmetodu(esasileti
sunucu-> antivirus-spam
kutusu-) esasileti sunucu)ile de iletileri alabilecektir.Sistemiletileri alan
ilk sunucuolarakkonfigtireedilecek(gateway)
yapabildili tiim ipleriyapabilmeli,
iseesassunucunun
gegiqkullamcrigin tamgeffafohnahdrr.Orne[in;varolankullamcrtabamndan
SMTPAUTH, varolan
gibi.
mesajfiltrelerininuygulanmasr
9.30Sistemvarolanesasileti sunucu(mailserver)sistemyaz/rrmrile gahgabilecektir.
9.31Sistemigindeileti kuyrulu tutabilmelidir.
9.32 Antispambirimi igin iiretici firmamnkendisitarafindanTiirkiye ve Tiirkge' ye uygun igerik
ayflcasa[lamyorolmahdrr.
9.33Yaz/rrmile ahcrve vericilerigin istenmeyen
iletilerde(unsolicitedcommercialemail(UCE)ve
unsolicitedbulk email(UBE) ), accessdosyasrtabanhya daRBL (realtimeblacklist) tabanherigim
krsrtlama,baghk(header)filtreleme,istemciigin IP ya da networkbazh olarakkrsrtlama(relay),
HELO bazhkrsrtlamalary apilabilecektir.
9.34 Yazhm erigim kontrol krsrtlamalarrna
takrlan smtp istemcilerineDoS(denialof service)
engellemeamaghyavaglatma
cezasr(birsiireo istemciyetepki vermeme)verebilecektir.
9.35Spamyakalamasistemidelerlendirmeiizerineolmahdrr.intemettedolaganspamlistelerinegrire
yaparakdepil de spam lerin Ozelliklerinibilerek ve buna gdre zeka algoritmalan
kargrlaqtrrma
igleterekspamde$erlendirmesi
yapacaktrr.Bdyleceyeni yayrlmayabaglayanspamlerede herhangi
bir veritabamgiincellemesiolmadankorunakhdurumagegecektir.
9.36 iletinin SMTP bagh$rnagdre tanrmh kural tabarum igleterek spam degerlendirmesi
yapabilmelidir.
9.37 iletinin DATA krsmrndaki veri(metin) igeri[ine gdre kural tabaruru igleterek spam
delerlendirmesiyapabilmelidir.
9.38Varolangenelkullammrkaralisteleri(blacklist,
ordb,mail-abusevb.) ile gahgabilmelidir.
9.39Sistemdevarolandelerlendirmekriterlerisistemyrineticisitarafindandeligtirilebilmelive yeni
kriterlereklenebilmelidir.
9.40 Spamoldufu bilinen mesajlarrnbelli bir formattaverilmesi durumundasistembunlardan
6grenebilmelidir.
9.41 Spamler igin farkh aksiyonlariiretebilmelidir.Spamleridurdurabilecegigibi baqhgmaspam
oldulunu belirtir ifadeleryazarakyolunadevametmesinide safilayabilmelidir.
9.42 Spam'ler iizerine yaptrlr iglemleri sistem ydneticisine ve iletinin gdndericisine
raporlayabilmelidir.
9"43Belli Ozelgruplarigin genelpolitikalarrndrgrndapolitikalaruygulanabilmelidir(Ornepinspam
delerlendirmesiyapmama,viriis de[erlendirmesiyapmadangegmesine
izin verme).
9.44Antispamsistemiigindekikurallarveritabamsistemydneticisitarafindanayarlanabilirsrkhkta
otomatikolarakinternettizerindengiincellenecektir.
9.45 Lokal kullamcrlarrnyaphklarl spam denemeleritakip amacrylatutulmah ve bir arabirim
vasttastylagegmig spamler gdr0lebilmelidir. Bu sayede lokal kullamcrlara yaptrklan spam
gdreyaptrrrmlaruygulanabilmesi
denemelerine
amaglanabilmektedir.
9.46 Lokal kullamcrlann yaptrklan spam denemeleritakip amacrylatutulmah ve bir arabirim
vasttasryla
gegmiqspamlergdriilebilmelidir.Bu sayedelokal kullamcrlarayaptrklanspamdenemesi
sayrsmagdreyaptrrrmlaruygulanabilmesi
amaglanabilmektedir.
9.47 GeIenve gidentiim spamiletiler veritabarunda
tutulmah,filtreler belirtilereklistelenebilmeli,
igeriline bakrlabilmelive gerekti[indesistemycineticisinin,
y0netimarabirimiaracrhfirile, herhangi
iletinin spamolmadr$rmbelirtmesidurumundabu ileti ahcrsmaulagtrnlmahve sistemenon-spam
olarakotomatikmand[retilmelidir.
9.48 Sistemespamiletiler de gdsterilerekbunlardanspamkarakteristiklerinid[renmesive belli bir
vadedebunlan bloklamasrsa$anmahdrr.Bu spam 6[retme yOntemi son kullamcr tarafindan
uygulanabilirolmahdrr.Bu ydntemaynnfilandrrrlacaktrr.
9.49 intemet kullamctlarmmyaptrklanspamdenemeleritakip amacrylatutulmahve bir arabirim
vasttastyla
gegmigspamlergdriilebilmelidir.Bu arabirimlespamyapanminternetservissallayrcrsrna
abusemesajlanyollanabilmelidir.Ayrrcabu sayedespamiletiye izin verendomainlerden
ileti kabul
edilmeyebilecektir.
9.50 Ttim yOnetim(antiviriis-antispam
dzellikleri, sisteme miidahalelervb.) tek bir y<inetim
yaprlabilmelidir"
arabiriminden
9.51Ydnetimarabirimindenfiltreler eklenebilmelidir.Ornefin iletinin igindeya da bagh[rndagegen
igerikle ilgili filtreler tantmlanabilmeli,biiyiik-kiigiik harf duyarszhfr, tam uyma (exactmatch),
igerme(include)gibi filtre iqletmeydnlendirmeleriverilebilmelidir.Yine bu arabirimdenkaralisteve
beyazlisteler
olugturabilmeliya da varolanlistelereistisnalarbelirtilebilmelidir.
9.52Toplamiletilerdespamoraru,toplamiletilerdevirtislii ileti oram,viriislii iletilerinviriisleregdre
dalrltmr,hatahiletilerin oranubunlanngiinltik,haftahk,ayhk,yrlhk degigimlerigibi raporlarrizleme
arabirimindengdrselgrafiklerigerirbigimdegOsterilebilmelidir.
10 .PROGRAMLARIN GENEL OZNr,Iirr,NNJ
10.1 Biitiin modiiller Microsoft Windows 8/7/985E12000/)GA/ISTAigletim sistemlerinde
gahgabilmelidir.
sorunsrlzca
10.2 Veri tabarunalinux veyaunix iqletimsisteminden
ulagrlabilmelidir.
10.3 MicrosoftOfficeile uyumluolmahdrr.
10.4 Btitiin modrillerinarabirimleri,uyaf,lve bilgi mesajlanTiirkgeolmahdrr.
10.5 Btitiin modiillerinyardrmmeniisiiolmahdrr.Her hangibir pencerede
(F1) tugunabasrldr[rnda
ilgili yardrmbdliimii otomatikolarakagrlmahdrr.
10.6 Maliye Bakanhfrrun Yayrnladr[r ve Salhk BakanhprmnDi.izenledi[i Biitge Uygulama
TalimatlanndakiFiyat ve iglemDeSigiklikleiZanantndaSistemdeGtincellenmelidir.
10.7Terminalsayrsrndasmulandrmaolmamahdrr.112istasyonlanndakiseryeraen az yirmi beg
kullamctaym andabaflanabilmelive bu limit istendi[indearttrrrlabilmelidir.
10.8 112 istasyonlurnda,internetbaglantrsrolmadrgrdurumlarda(ofline), programgahgmasrna
devam edecek,her tiirlti veriler ve iglemler aksamayameydanvermedenlokalde kayrt altrna
ahnabilecektir.Program baglantryr kontrol ederek intenet ba[lantrsr sallandrfrnda verileri
aktarabilecek
ve intemet iizerinden(online)gahgmasrna
devamedecektir.Kurumumuztarafindan
internetba[lantrsrsaflanamayanbirimlerimizdenveriler, disket, Cd. Tagrnabilirdisk ortamrnda
ahnabilmelive merkezservera(anabilgisayara)aktarrlabilmelidir.
10.9 Sa$hkMiidiirltiliindeki merkezserveresasalmmakiizere ttim sabit ve gezici terminaller
merkezserverlaonlinegaltgmastnt
gcisterirbaplantr$emaslgahgmaprensibivb. bilgilerin verilmesi
10.10Kullarucristedilindesadecebir tugabasarakyardrmalabilmelidir.Yardrmhemekranbannda
hemde alanbazrndahazrolmahdrr.
10.11112istasyonProgramtOnlineolarakddnersennaye
programma
verileriatabilmeli.
10.12Her ekranda,belirli bir andakullanrlabilecekiglevlereiliqkin gdrselkontroller (tug,komut
diifimesi,vb.) g0riintUlenmelidir.
10.13Ttim ekranlarda
temeliglevlerstandarttugve komutdii[melerineatanmrgolmahdrr.Bu tugve
komutdii[meleri tiim ekranlardastandartolarakyer almahdrr.
10.14 Hata mesajlan;agrk, anlagrlrrve dikkat gekici olmahdrr.Her hatarun,hata kod numarasr
olmahdrr.Kullamcrbu numaraile HataMesajlandoktimamnabagwrarakohatarunsebebinive hata
dtizeltmeyollarrmbulabilmelidir.
10.15 Hatamesajlanile uyumlu gahgan,hatamesajrahndrgrnda
ya da kullamcrgerekgdrdti[tinde
olasrhatakaynaklanve problemingdziimyollanhakkrndabilgi sa[layan,gevrim-igiyardrmolana[r
sa[lanmahdrr.
10.16 Acil durumlardaKullamcrlar tarafindanYiiklenici'run sistem sorumlusunasdzlii tebli[
yaprlabilir.Bdyle durumlardaayncayazh bir emir beklenmeksizinsorunlarYiiklenici tarafrndan
garantikapsamrdahilindegdziimlenmelidir.
10.17 Acil ve mevzuatgere$idurumlardrgrndakalan kullamcr istekleri ile gikayetleri,Onceden
tasarlanmrg
bir sistemleYiiklenici'ya bildirilecektir. istek ya da gikayetinYtiklenici tarafindan
alrndr[rnadair Ahcr'ya gdnderilengeri bildirimdeistelin hangisiireigindekargrlanabilece[i,
ya da
sorununhangisiireigindegdziimlenebileceSine
dair yaklagrkstireyer alacaktrr.Bu stireen geg1 ayr
gegmemelidir.
10.18 Konuyailigkin alternatifgdziimsiirecinintasarlanmasr
ve igletilmesinden
Tunceliil Salhk
MiidiirliigtintinonayrahnmakkaydrylaYtiklenici sorumludur.
10.19 Ytiklenici, teklif edecepiyazthmile ilgili Tiirkge olarakhazrrlanmrge[itim doktimanlanm
yeterli kullamcrsaytsmdavermelidir.Dahasonralanyazftmdayaprlande$igiklikleriigerengtincel
dokiiman,elektronikortamdaveyaztholarakil saphkmtidiirlii[timiizeteslimedecektir.Kurumumuz
bu dokiimamgo$altmave kurumumuzdahilindekikullamcrlarada[rtmahakkmasahipolmahdrr.
10.20 Miidtirliiliimiizce BBSK-BS yazrhru raporlanndadegiqiklikve ya ek bir rapor istenmesi
durumundayiiklenici firma bu raporlamalanticretsizolaraken gegbir ay igindeyapacaktrr.
10.21Belirlenecekttimk-urumlarrmrzdaki
personele,
programkonusundae[itim verilmesive eSitim
siiresincekullarulacakttim doktimanlarfi rmatarafindankargrlanmahdrr.
I0.22 Tekrtikdestekverilmesien geg24 saatigindemtidahaleedilmeli
10.23Programdayaprlmasrgerekende[igiklikler konusundasdzlegmedebelirlJnen stire iginde
miidahaleedilerekgereklide[igikliklerinyaprlmasr.
Mevzuatgere[i olabilecekherttirlii de[iqiklikler
ile ilgili pro$amda gerekendtizenlemelergartnamedebelirtilen garanti kapsamrndaolup, igbu
gartnamede
istenenve olmastgerekenyazrhmsalOzelliklerharici kurumcaistenebilecek
otomasyon
drgrndaki6zelisteklerayflcagdriigmeyetabi tutulacaktrr.
10.24 Otomasyonlailgili olarak Bakanhlrn yeni uygulamalarrfirma tarafindaniicretsizolarak
programaentegreedilerek,Bakanh[rmrzca
belirlenenuygulamatarihindendncekullanrmahazrhale
getirilecektir.
10.25Safhk NeteEntegrasyon
Tamamlanmrg
olmah,Veri istendi[indegdnderilebilmelidir.
10.26 Sa[Ift bilgi otomasyonprogramryazftm teknolojisininsonyenilikleri kullamlarakwindows
ortammdaveri tabantgeligmiqtransactionalmimarideolmahdrr.Aynr zanandaveritabamlisans
sonrnuolmayacak,bu konu ile ilgili tiim yasalsorumlulukilgili firmayaait olacaktrr.
10.27 Teklif mektubuile birlikte Programmilgili modiillerindeen az ytiz bin ornekkayrt olacak
gekildekurulumcd'si ve kullammkrlavuzudemoolarakverilmelidir.
10.28 Teklif edilen yazrhmtn,tiretici firma tarafindanihaledensonrayapacaSr
tamtrm(DEMO)
sonucunda
MuayeneKomisyonundan
yeterlilik almasrgerekir.Yeterlilikalmayanfirma elenir.ihale,
demodayeterlilik alan firmayaverilir
11.DiGER GENEL HUSUSLAR:
1l.l ProgramwiN 8 VISTA, WINXP, WIN2000, wIN98, wIN95 vb, igletim sistemlerini
desteklemelidir.
11.2istekli firma ek iicret talepetmeksizinsistemplanlamasr,gerekebilecek
idari diizenlemelerve
donammsegimigibi konulardadamgmanhk
hizmetiverebilmelidir.
11.3 Otomasyonsistemiyazfimlanndameydanagelebilecekve sistemingenelakrgrmdurduracak
herhangibir sorunen gegI giin igerisindegiiztilmelidir.
ll.4 Yazirm modtilerolmalt,modiillerarasriligkilerdeyaprsalhkgdziintindebulundurulmug
olmah
ve programcrmiidahalesiasgariseviyedetutulmahdrr.
I1.5 BBSK-BShizmetinher kademesinde
barkoduygulamalanmdestekliyorolmakdr. Hastalann
geliglerinde
ikinci
otomatik hastataruma,ilag girigi, 112 istasyonudahilindehizmet veren tiim
personelinTC KimlikNumarasrile sistemetammlanmasr
gibi iglemleriyapabilmelidir.
I 1.6 Yaprlanher ttirlii i9 ve iglemlerinkontrolii il SaghkMiidiirliigfl yetkililerincekontrol edilir.
Yiiklenici firma gtiniinher saatindeyaprlankontrollerdedo[ru bilgi vermekzorundadrr.
ll.7 istekli firmalann teklif dosyalanincelendiktensonraihaleyekatrlanisteklilerin,BBSK-BS
otomasyonyazfimlartruihalekomisyonuiiyelerineDemostrasyon
yapacak,ihaleKomisyonuTeknik
uygulamayazrhmmrnistenilendzellikleritagryrptaqrmadr[rruinceleyecektir.
$artnamekapsamrnda
yetersizkalanfirmalannfiyat unsurlarmabakrlmayacaktrr.
Demosonucunda
Demonstrasyon
CD ile
Sa[hk Mtidtirliigii Toplantr salonundaihaledenSonraki 10 Gtin igerisindeKomisyon Uyelerine
sunulacaktr.
11.8 FirmaKurumumuzdagahgtrrmak
iizerebtinyesindeVTYS konusundasigortahve sertifikahen
az l(bir) gahgambulunacak,Ozgegmig
ve tecriibelerinibelgeleyerek
kurumlardanaldrlr elitim veya
katrhmsertifikalanm,ihaleyi alanistekli kurumasunacaklardrr.
11.9 iggilerigin yol ve yemekbedelinakdiolarakddenece[i, herbir iggiyegeliggidiqyol iicretive
bir d[iin yemekiicreti olarak ayda22 giin iizerinden,her bir iggiye10 TL (ontiirklirasr ) yemek
bedeli ve 3 TL (iigtiirklirasr) yol bedeli Odenecekolup ytiklenici firma tarafindanbordroda
gdsterilecektir.
it SaghkMiidiirliigti yemekhanesinden
faydalanmak
isteyeniggilerbordrodabelirtilen
yemekbedeliniddeyerekidareninbelirleyece[isaatlerde
yemekleriniyiyebileceklerdir.
11.10 Yi.iklenicifirma gahgtrracalrpersonellerle
ilgili olarakagafirdabelirtilenbelgeleribir klas6r
iginde,her personeligin ayn dizenlenmigdosyalarolmak gartrile taahhiit baglangrgtarihinden
itibarenl0 giin igerisindeidareyevermekzorundadr.Yiiklenici firma, bu ig yerinemahsusolmak
tizereig sigortanumarastalacaktr.igebaglatrlan
personelinsigortalanderhalyaprlacak,gahgtrrrlacak
personele-igfUn sistemi iizerindenya da do!rudan I$KUR il / qubemtidtirltiklerindentemin
edilecektir.
11.11 S0zlegmestiresincekurumdagahqtrnlacak
kigi sayrsrve Ozellikleriagalrdakitabloda
belirtilmigtir.Sdzkonusuelemanlar,sdzlegmesiiresincefirma tarafindankurumdagahqtrnlacaktrr.
(Tablodasdzkonusugahganlarrn
adetve 0zellikleriSaghkBakanh[rtarafindanyayrnlanan2009164
sayrhgenelgeistinadenyer almaktadrr)
AGILIM
Donamm.
l#'h?'Jfk,-;lrrisi
Elemam
DURUMU VE GEREKLi
Enaz lise mezunuNetwork,Donarum,
riit Asgari
destekve yazilrm-bakrmkonusunda
cretino/o40
leki deneyiminigdsterirbelgeveya
azlasr
rtifika sahibiolacak
idareyeverilecekbelgeler;
-NUfus ciizdamfotokopisi(Onlii ve arkahfotokopisi),
- Sabrkakayt belgesi(ihaletarihindensonraahnmrg),
- ikametgdhilmtihaberi(ihaletarihindensonraahnmrg),
- iki adet4x6 vesikahk,renkli fotograf(sonaltr ay igindegekilmig),
- Diplomafotokopisi(enaz lise diplomasrolacak,Noterdentasdikli olacak),
- Sigortaigegirig kartlarmt,igyerisigortanumarasmr
ve gahqtracaprpersonelinad ve soyadr
gdrevlerinibelirtenlisteyi igerendosyaidareyeverilecektir.
ll.l2 Yiiklenici firma, idareninhaberive onaylolmadaniggigrkaramaz.
11.13 Kendi istefii ile iqtenaynlmakisteyeniggiden,yiiklenici firma tarafindankendi iste[i ile
aynldrlrna aitimzah beyamahnarakidareyeverileeektir.
II.l4 idare,hal ve dawamglanitiban ile kurallarauymadr[rrusaptadrlriggilerindeliqtirilmesini
yiiklenicidenisteyebilecekve bu istekyerinegetirilecektir.
1I .15 Firmaidareninhaberive onayrolmadanpersoneldefigtiremeyecektir.
11.16 Personelkryafeti657DevletMemurlanKanunundaBelirtilenkriterlerdeolacaktrr
tl.l7 Sdzlegmeyiikiiml$liiklerinin yerine getirilmesisrasmdaYtiklenici mallann zamanrnda
verilmesini zorlayrcrkogullar ortayagrktr$rtakdirde bunu, derhal yazh olarak ve nedeninive
gecikmestiresinide belirtmeksuretiyleidare'yebildjrecektir.idare,bu tiir bir bildirimiafu almaz
durumdelerlendirmesiyapacakve uygungdriirsestiieuzatrmrverecektir.
11.18 isteklilerfirmasrndagahgantoplamyazrhm,donarummtihendisi,tekniker,teknisyenveya
di[er teknik personelve e[itmensayrlan,bu projedegahgacak
elemanlanndzgegmigleri,
kimlik
bilgileri, alanlanylailgili deneyimlerive e[itim bilgilerini belirtunelidir.
11.19 BBSK-BS yazrltmrrunve donanrmrrun
kullammrile ilgili dofabilecekmali ve yasal
sorumluluklarrn yerinegetirilerekkurumateslimedilmesitamamenyiikleniciyeaittir.
1I.20 SistemkuruldulundaYiiklenici, sistemve veritabamlizerindeen iist diizeydekullamcrya
sahipkullarucmln(Administrator,rootovb) adrnrve gifresini gerekti[inde kullamlmaktizere
idareye kapah bk zarfla teslim etmelidir. Kullamcr adr ve gifresindedefiigiklik yaprlmasr
durumundayenileri aym gtin kurum idaresineteslim edilmelidir.idareve ytiklenicibu bilgilerin
3.qahrs,
di[erfirmalar, kurumvekuruluglarakargr
giivenli[ini sallamaklamUqtereken
sorumludur.
ll.2I SagltkBakanhlr'ncaistenenya da Maliye Bakanh[rncaistenecekolan standardizasyon
(TSIM, QKYS v.b.) adaptasyonu,
uygulamalanna
yiiklenicininyiikiimltiliikleri arasmdadr.
tl.22 Teklif verenler,yapacaklanihalegahgmalarr
ve masraflarlailgili olarakhigbir tazminatve
gartname
drgrek iiriin/trizmetsallanmadrkga
ek ridemetalebindebulunamazlar.
11.23 Ahcr gelen teklifleri deperlendirirken,
gerekli g0rdiigi durumlardateklif sahibi ya da
temsilcisiniagrklama
ve gririigmeigin gagrrabilir.
11.24 isteklilerteklif dosyalannda
yerin- getiremeyecekleri
konularrayn bir baghkaltrndaagrkga
belirtmeli, tiim maddeleregartnamedeki
maddenumaralanmbelirterektek tek anlagrlrrg.kita.
cevapvermelidir.
11.25Yazrltmlarrnkullammrile ilgili dogabilecek
mali ve yasalsorumluluklannyerinegetirilerek
kurumateslimitamamenYiiklenici'va ait olmahdrr.
11.26 isteklilerteklif ettikleriuygulamayanhmrrun% l}}uyumlu oldulu Veri TabamYonetim
Sistemi ve igletim Sistemlerininismini ve stiriim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde
tekliflerindesunmahdr.
11.27 Sistemkuruldu$undaYiiklenici, sistemve veritabamiizerindeen iist diizeydekullamcrya
sahip kullarucrrun(administrator,root, vb) adrnr ve gifresini gerekti[inde kulianrlmak uzire
idareye kapah bk zarfla teslim etmelidir. Kullamcr adr ve gifresindedeligiklik yaprlmasr
durumundayenileri aym giin kurum idaresineteslimedilmelidir.Ahcr ve Yiiklenici bu bilgilerin
3.qahrs,
difierfirmalar,kurumve kuruluglarakarqr
gtivenlilini sa$amaklamtgtereken
sorumludur.
11.28 Yiiklenici; sisteminyo[unlulunun az oldu[u saatlerdegiinliik, haftahk,ayhk ve yrlhk
olarakttim verilerinyedekleriniyeterlisayrdave farkh fizikselortamlaramanuelvelveyaotomatik
olarak almah ve kurumun belirledi[i bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin
sorumlulupunda
saklanmaki.izereteslimetmelidir.
11.29 Oncedenmevcut olan ve sistemedahil edilebilecekistemci bilgisayarlann,sisteme
entegrasyonunu
ve ballantrsrmYtiklenici y apacaktr.
11.30 Kanun,KanunHiikmtindeKararname,Genelge,Ydnerge,Ydnetmelikler,talimatlar,yeni
isteklerve de[igiklikler zamanrnda
yerinegetirilmelidir.Doktimanve raporlanngrktrsrmevzuat
ve kullamcristeklerido$rultusunda
diizenlenmelidir.
Bu dtizenlemelert haftayrgegmemelidir.
11.31 Bir HaftayrGegmesidurumundagecenher gi.inigin idari $artnamede
belirtilencezaiiglem
uygulanacaktrr.
I 1.32 Sistemdetutulanttim verilerve lisansbedeliddenmiqolantiim yazfimlannkullanrmhakkr
Altct'ya aittir. Stizleqme
herhangibir gekildesonaerdilinde sistemgahgrrvaziyetteve verileren
sonhaliyleAltct'run istedi[i formattaY0klenicitarafindanAhcr'ya teslim edilmelidir.Sistemde
tutulmastgerekentiim veriler sdzlegmestiresisona erdi[inde sistemekaydedilmigolmah ve
sistemden
i,iretilebilecek
tiim rapor,grktrve faturalarkusursuzolarak[retilmiq olacaktrr.
11.33 Altct mevcut yaziltmt tiimiiyle ya da krsmenuygulamadankaldrrrpyeni bir yazfimt
uygulamayaalacakolur
iseyeniyazrhmgahgrrhalegelenekadarYtiklenicikendiyazrhmmaiicreti
kargrh[rndadestekverecektir.
11.34 ig ve iglemlerinytir0ttilmesisrrasrndaki
her ttirlti ulaqrmve iletiqimgiderleriYiiklenici'ye
aittir.
11.35 Bilgi ve belgelerdeherhangibir yanhgveyayamltrcrbeyankanaatiolugmasrdurumunda
gerekliyasaliglemleryaprlaraksdzkonusuteklifler delerlendirmedrgrbrrakrlacaktrr.
11.36 Yazirm ile ilgili lisanslarYtikleniciyaait olup, bunlar kurumabelgeli bir gekilde
sunulmahdr
I 1.37 isteklininBIL-KOD numarasrna
sahipolmasr,ortakgiriqimlerdeisepilot ortafrnBILKOD
numarastna
sahiportakolmasrzannetimevcuttur.
11.38
Kurumun Web Sayfasr Tasanmr ve GiincellemesiYtiklenici Firma Tarafindan
Yaprlacaktrr.
12.DENETiUr.q.rip VtODuLu:
12.1Miidiirltigiimtizcedenetimlerininyaprlmasrgereken
12.2 Kurumlara(HalkSalhpr MiidiirliiEti , Devlet Hastanesi, Laboratuarvb.) ait bir tablo
olacaktrr.Butabloyaveri giriginin yaprlmasrve giincellenmesigifre ile yetkilendirilenpersonelce
yaprlabilecektir.
13"cELENciunn EVRAKvronUlU:
13.1Evrak kayrt birimlerindegahqanlarrn
ve evrak atanLa,
takip iglemleriniyapanlannkullandr[r
modiildtir.
13.2Programagirebilmekigin kullamcradrve parclayaihtiyagolacaktrr.
I 3.3Modtiltinkullamcilangunlardr:
13.3.1Kurumdakigenelevrakbirimi gahganlarr
13.3.2Kurumdakibirimlerdeevrakkayrtiglemleriniyiiriitenler
13.3.3Birim ydneticileri(evrakbilgilerinisorgulama
ve istatistikbilgileriigin)
l4.GelenEvrak Defteri igin:
l4.l Kayfi No: Yazrnmevrakkayrt defterindealdrlr sra numarasrdr.Bu numaralarher yeni yrlda
tekrar1'denbaglatrlrr"
l4.2Kayfi Tarihi: Ewakrndefterekayrttarihidir.
14.3GelenEvrakrnKonusu:Evrakfabelirtilen,yzrnrn tagrdrfranafikrin gok krsadzeti olan konu
bdliimii yazilr.
14.4GdnderenMakam:Evraktgdnderenkurum/kurulugya da kigiyi belirtenbdliimdiir"
14.5GelenEvrakNo: EvrakrgOnderen
birimin gidenevrakdefterindekievrakmkayrtnumarasrdrr.
14.6GelenEvrakTarihi: Evrakrniizerindeyazrholanevrakrngdnderimtarihidir.
14.7GelenEvrakrnEki: Evrakrnsahipoldu[u ek sayrsrbelirtilir.
14.8HavaleEdilen ya da dafirtrlanbirimler: Evrakr alan birim bu yazrgmayrbagkabirimlere de
g0nderecekse
bu krsrmdabu birimlerbelirtilir.
l5.GidenEvrak Defteri igin:
15.1KayrtNo: Yazrmnevrakkayrtdefterindealdr$rsra numarasrdrr.
15.ZKayftTarihi: Evrakrndefterekayrttarihidir.
l5.3G0nderilenYerler: Evraktn gdnderildi$ikurumlann/kuruluglannya da kiqilerin belirtildigi
b0liimdiir.
15.4Konusu:G0nderilenyazmmtagrdr[ranafikrin gokkrsa6zetiolankonu bdltimijyaz/rn"
15.5Eki: Gdnderilen
evrakmsahipolduguek sayrsrbelirtilir.
15.6ilgili Birim: Eperevrakbagkakurumlkuruluplara
gdnderiliyorsagenelevrakbirimi tarafindan
bu krsmaewakrgdnderenbiriminin adtyazh.
15.7Gdnderim$ekli:Evrakrnahcryanasrl
gdnderildi[ibelirtilir.Elden,Posta,APSgibi"
16.ECZANE
BiLGi SiSrnVri
16.1Merkezve ilgelerdebulunaneczanelerin;
16.2Adresbilgileri
16.3Qahgan
Bilgileri
16.4lrtibattelefonlangibi iletigimive ulagtrrmayr
kolaylaqtrracak
verilerin yaziabilece[ibir modtil
olacaktrr.
16.5kontroletabi regetekayrtlantutulabilecektir.
17.ODENEK TAKiP MODULU:
17.1Sa[Ift Bakanhfrmndangelenridenekleringdrtilebilecefibir tablohaztrlanacaktrr.
17.2 Bu tablodaddene[inharcandr[rkalemotomatikolarakdtigiilecektir.
17.3 Tablonunformatrmtdiirlii[timiizce belirlenecektir.
10
IS.AVUKATLrK
nizvrnrr,nni sisrnui
1. GELENEVRAK KAYITLARI
2.
3.
4,
5.
6.
7.
ciopN EVRAKKAYITLARI
SAVCILIK
DOSYALAzu
DERDEST
DAVALAR
DAVATeTip AJANDASI
AR$iv
AYLIKMASRAF
risrpsi
1. GELEN EVRAK KAYITLARI
o SIRANO
o KURUM KAYIT NO
r HUKUK BiRiMi KAYIT NO
o BELGE TARiHi
o EVRAK SAYI NO
o KURUM KAYIT TARiHi
O HUKUK BiRiMi KAYIT TARiHi
o NEREDENGELDIGI
. irigiG( CNIEUEVRAKLARIN
TAMTILMASIEKLERINcOnuruusi;
. 6zr.rl
o MUAMELESI
o
o
o
o
o
YONETIMHIMETLERI
SAGLIKHizMETLERi$uBESi
112A.H.$UBEtvtUOUnrUGU
HASTAHAKLAzu
SiViL SAVUNMA
.
.
HUKUKMU$AVinriGi irE vepnAN YAZr$MALAR
nicpR BIRIMLERLEYAPILANYAZI$MALAR
VERiLEN CEVABIN
o
o
O
o
o
.
SIRANO
KURUM KAYIT NO
HUKUT EiRiN'Ii KAYIT NO
BELGETARiHi
EVRAK SAYI NO
irigici ( yANINDA BUToN oLMALT , o BUToNA BASTLDTGTNDA
TARATTp
SISTEME
ATTIGIMIZEVRAKLARIN
c0nulunsi.;
o MUAMELESI
o YdNETIMHirrlprrpni
t1.
o SAGLTK
HIZMETLERI
$UBESI
o 112A.H.$UBEtrrtUOUzu.UcU
o HASTAHAKLARI
o SiViL SAVI.'NMA
'
.
HUKUKMU$AVinriGi itp y,q.pnANYAZI$MALAR
tiGgR BIRIMLERLEvArILAN vAZT;MALAR
NOT: GELENEVRAKLARI ARAMA BUTANUNDA0ZNriir,N.q,RAYA..Nir,UN 1ON.
DAVALI H.. Y.. DEDiGiMiznnKAYITLI oLAN TUM AYNI isilulan
c0nUlnnilnnnliyqIKTrar,rNanir,vrnr,i.
z. cionx EVRAK
KAyrrLARt
o
o
O
o
o
SIRA NO
KURUM KAYIT NO
HUKUK BiRiMi SIRA NO
BELGE TARiHi
EVRAK SAYI NO
. cirriGi ypR
.
irigiGi gnNrNoA BUToN oLMALr, o BUToNA BASILDTGTNDA
CONPPNILEN
EVRAKLARINTARATILIPGORULPEIU\4PSI.)
. 6zgtt
a) MUAMELESI
o voNeriu giruprrpni
gunrsi
o saGrmHrzMETLnni
o 112A.FL$UBErrlUOUnrUGU
o HASTAHAKLAzu
o Sivir SAVUNMA
. HUKUr vrugavinriGi irp yapnAN vAZr$MALAR
. oiGBRsiniNlrBnI,EyAprLANvAZr$MALAR
3. DERDESDAVALAR
i. tnil nnutnnn (A) HUI(UKDAVALARI, B) CEZADAVALARI)
A) HUKUKDAVALARI
. ircili KURUMU
o
MAHKEITIBSI
o
o
ESAS NO
l(dtu{R
o
DAVACI
NO
d
T2
.
.
DAVALI
YERELMAHKEME.KARARI
' KABUL
. RED
. KISMENKABUL
KISMENRED
.
IJSTMAHKEMEA$AMASI
. TEMYiz ndNugu esKlpNiyoR
. TEMyiz soNucu
* YARGITAyneinB No
* YARGITAYESASNO
* YARGITAYKARARNO
* soNUQ
i.
ii.
iii.
iv.
V.
'
.
ONAMA
BOZMA
OUZu-TBREK ONAMA
KISMEN ONAMA
KISMENBOZMA
r LEYH
o ALEYH
irigiGi g.eNrNDA BUToN oLMALI , o BUToNA BASTLDTGTNDA
GONDERILENEVRAKLARIN TARATILIP GORULEBILMESi.)
O MASRAFLISTESI
0n.
1
TARIH
YA]ILAN MASRAFIN
QE$iDi
TUTARI
2
J
TOPLAM:
B) CEZA DAVAL/IRI
. irciri KURUMU
o MAHKEMESI
o ESASNO
o l$tu{RNO
e giravETei
o KATILAN
. I\IAGOUR
13
o SUqTANZARARCONPN
o YERELMAHKEMEKARAzu
.
HAPISCEZASI
.I
PARA CEZASI
o UST MAHKEME A$AMASI
o irinaz
.
.
KABUL
RED
o TEMYIZ
. TEMYIZ OONU$UeBrl,pNiyOn
.
TEMYIZ SOXUCU
. YARGITAY DAIRESINO
o YARGITAY ESASNO
o YARGITAY KARARNO
o SONUCU
o ONAMA
o BOZMA,
o LEYHE
o ALEYHE
. iligiK (vANTNDA
BUToNoLMALI, o BUToNABASILDTGINDA
GONDERDiGiUiz
TARATIP
, GELENEVRAKLAzu
c0RULEBirunsi.;
O \dtr$fu{P LISTESIBUTONU
I
TARiH
YAFILANMASMFIN
QE$iDi
TUTARI
2
J
TOPLAM:
4 LDANDAVALAR:
. irciri KURUMU
o MAHKEMESI
o ESASNO
o l(dtu{R NO
14
O DAVACI
. DAVALI
O YEREL MAHKEME KARARI
O RED
O KABUL
O KISMENKABUL
O KISMEN RED
O UST MAHKEME A$AMASI
o irinnz
.
.
KABUL
RED
o TEMYIZ
' DANr$TAY DAIRESINO
. DANI$TAY ESASNO
. DANI$TAY KARARNO
. SONUCU
o ONAMA
o DUZELTEREK ONAMA
o KISMEN ONAMA
o KIZMEN BOZMA
o KARAR OUZpffUp
. RED
. KABUL
o LEYHE
o ALEYHE
. irigiK yANINDA BUToN oLMALI , o BUToNA BASILDIGINDA
GONDERDiGiIvTiz,
GELENEVRAKLARI
TARATIPcOnurngirrunsi.;
O MASRAFLISTESI
TARIH
1
YAPILAN IVIASRT{IIIN
QE$iDi
TUTARI
2
J
TOPLAM:
3) icRA DosYAL,/tRr
. irciri KURUMU
. irciri icRA DAIRESI
o
o
o
r
ESASNO
ALACAKLI
BORQLU
TAKIP TALEBI YOLU
ilc
15
O ILAMLI
o ir,q.ustz
t
a
a
BORCI.IN
spepgi
ALACAK/Bon9uirranr
rnrip SoNUCU
o rnsiNrEgri
o iTiRAZBoirol
. it citi icna MAHKEMESI
ant
.
r
.
I
a
ESASNO
l$tu{RNO
MAHKEME KARENT
o RED
o KABUL
. YARGITAY A$AMASI
o ONAMA
o BOZMA
AQIKLAMALAR
o
irigici
o
MASRAFBUTONU
TANH
YAPILAN MASRAFIN
QE$iDi
TUTARI
2
J
TOPLAM:
4. DAVATATiP AJANDASI
O DURU$MATANTTTBRIT'II
HATIRLATILMASI
Z CUI.IONCEDEN
. IHT.a.RNAMELERIN
suRESiDOLMADAN1 cr-N ONcBHATIRLATMASI
o DAVA GIDERLENIiqiN AQIKOLANAVANSINSURESIDOLMADAN3 GCIN
ONcp HATIRLATILSIN
5. ARSIV
. AR$NLENMI$DAVALAR
o SAVCILIKDOSYLARI
anri DoSYLAR
. HUKUKDAVALARI
. CEZADAVALAR
o
iNnN DoSYALAR
iCneDoSYALAzu
BEYAZ KOD DOSYALARI
LEHE SONUQLA}IANLAR
ALEYHE.SONUQLANANLAR
1,6
O AR$IVLENMI$EVRAKLAR
O KURUMIQi YAZI$MALAR
O DIGERKURUMLARLAYAPILANYAZI$MALAR
o'^:''ffmffili1*,tl''ANYAZI$MALAR
. niGnR
NOT: TISTP NUMARASI DA OLSI-TN
nresirprir\d
QrKTr
a,yr,rxNr,q.sRAr
Lisrnsi
o TLTNCELI
nerr sacuGltr,tuounrucuDAVAcinsRl-pil
a. 2015YILIMASRAFLARI
i. ocAK2015
ii. $UBAT20rs.
o TUNCELI
iL SAGrrcvrUotinrUGU
y[r
b. 2o1s
MASRAF
LisrprEni
i. ocAK 20ls
ii. $UBAT201s
O TUNCETI OPVTPTHASTANESI
i. ocAK 2015
ii. $UBAT2015
o GENEL SEKRETERLIK
MASRAFTISTPTERINITENETIPAY BAZINDAgirciseyaRA
DEPOLAMA
ig buBilgi Sistemleri
Teknikgartnamesi
17sayfadan
ibarettir. , ...1. .... I Z}ls
KoMisYoN BA$KANr
trvn
MusaPOLAT
!
Ar9.Bilg.Sis. Gle.$b.Mtid.
Yimaz
L7

Benzer belgeler