HABER

Yorumlar

Transkript

HABER
100. SAYIMIZLA 3Ò:,%2,%Õ"Ò2,Ò+4%9Ò:
"AÔARÅÕ+ALÅPÕ-ARKETÕVEÕ4EKNIKÕ(ÅRDAVAT
ª"!Õ!2)«××"IZIM×ÔlIN×!MAl
××3IZIN×ÔlIN×"IR×!RAl
3ARÅGyZOÐLUÕaÅRAKLÅKÕ%ÐITIMÕ-ERKEZI
Ô,+×-%:5.,!2).)×6%2$Ô
5+5"Õ).4%2-/,$Õ
*!0/.9!×ÔÕ×'%,ÔÕ4Ô2-%×'%:Ô3Ô
-OBILáUYGULAMAMÑZÑáINDIRDINIZáMI
www.kalipdunyasi.com.tr
You can reach to
Turkish mold industry
in this journal
$IDáYOUáDOWNLOADáOURáMOBILEáAPPLICATION
Mold Processing Technology
Machine Tools, Automation,
Quality control
7HPPX]$èXVWRV6D\Û<ÛO )L\DWÛ ¨
.DOÛSéæOHPH7HNQRORMLVL
7DNÛP7H]JDKODUÛ2WRPDV\RQ
.DOLWH.RQWURO
$ERGILERIMIZáARTÎK
Ma\ÛV+D]LUDQSa\Û:YÛO: )LyDWÛ: ¨
You can reach to
Turkish mold industry
in this journal
-OBILáUYGULAMAMÑZÑáINDIRDINIZáMI
.DOÛSéæOHPHTHNQRORMLVL
TDNÛPTH]JDKODUÛ2WRPDVyRQ
.DOLWHKRQWURO
Mold Processing Technology
Machine Tools, Automation,
Quality control
www.kalipdunyasi.com.tr
$ID you DOWNLOAD OUR mobile APPLICATION
You can reach to
Turkish mold industry
in this journal
Ma\ÛV+D]LUDQSa\Û:YÛO: )LyDWÛ: ¨
www.kalipdunyasi.com.tr
-OBILáUYGULAMAMÑZÑáINDIRDINIZáMI
.DOÛSéæOHPHTHNQRORMLVL
TDNÛPTH]JDKODUÛ2WRPDVyRQ
.DOLWHKRQWURO
Mold Processing Technology
Machine Tools, Automation,
Quality control
$ID you DOWNLOAD OUR mobile APPLICATION
3DUPDù×Q×]×Q
8FXQGD
16 YILDIR
+!,)0×3%+4d2e.e
3Ô:,%2,%
"5,5Õ45259/25:
"yHLERÕ4~RKIYEÕ"Ô2×Ô,+Ô×'%2a%+,%Õ4Ô2$Ô
2EMZIÕ3AKAOÐLUÕ"ILIMÕVEÕ3ANATÕ-ERKEZI«NDE
"Ô,Ô-×&5!2)×$e:%.,%.$Ô
5+5"Õ'ENELÕ+URULU«NDA
Õ!-Ô,×d:/Ó5,×'e6%.×4!:%,%$Ô
16 YILDIR
+!,)0×3%+4d2e.e
3Ô:,%2,%
"5,5Õ45259/25:
Kalıp Dünyası Dergisi
Mayıs Haziran 2016
Sayı: 99
"yHLERÕ4~RKIYEÕ"Ô2×Ô,+Ô×'%2a%+,%Õ4Ô2$Ô
2EMZIÕ3AKAOÐLUÕ"ILIMÕVEÕ3ANATÕ-ERKEZI«NDE
"Ô,Ô-×&5!2)×$e:%.,%.$Ô
5+5"Õ'ENELÕ+URULU«NDA
Õ!-Ô,×d:/Ó5,×'e6%.×4!:%,%$Ô
Kalıp Dünyası Dergisi
Mayıs Haziran 2016
Sayı: 99
0RESTIJá9AYÎNCÎLÎKáOLARAKá3EKTyRELá9AYÎNCÎLÎKTAááYÎLDÎRáSIZLERLEáBULUÝUYORUZ
'ELIÜENáTEKNOLOJIYLEáBIRLIKTEáBIZLERáDEáYENILENIYORUZáá!RTÎKáGELENEKSELáDERGICILIÚINáDÎÜÎNDA
MOBILáUYGULAMALARLAáDAáSIZLERLEáOLACAÚÎZ
-OBILáUYGULAMAMÎZÎá!KÎLLÎáTELEFONáVEáTABLETLERINIZEáRAHATLÎKLAáINDIRIP
DERGILERIMIZINáSONáSAYÎLARÎNÎáTAKIPáEDEBILIRSINIZ
/NLINEá$ERGILERIMIZ
0RESTIJá9AYÎNCÎLÎKáUYGULAMAMÎZÎ
eCRETSIZáINDIREBILIRSINIZ
'OOGLEá0LAY
!PPá3TORE
0RESTIJá9AYÎNCÎLÎKá"ASÎMá(IZMETLERIá3ANá4ICá,TDáÜTI
4ALATPAÜAá-AHá'~LBAÜAKá3OKá"á+AÚÎTHANEááàSTANBULá4e2+à9%á
4ELáááááááá&AKSáááááá
INFO PRESTIJYAYINCILIKCOMTRá „ááWWWPRESTIJYAYINCILIKCOMTR
.DOÛS'ÕQ\DVÛ'HUJLVL
Mould - Die World Magazine
35(67é-<$<,1&,/,.%$6,0+é=0(7/(5é
6$1YH7é&/7'å7é$GÛQD
editörden
[email protected]
éPWL\D]6DKLEL Publisher
Kenan ANIL
6RUXPOX<D]ÛéæOHUL0ÕGÕUÕEditor in Chief
Kenan ANIL
[email protected]
.XUXPVDOéOHWLæLP'LUHNWÏUÕ
Corporate Communications Director
Hayriye ANIL
[email protected]
*UDILN7DVDUÛP / Graphic Design
3ÛQDU,50$.¯=7µ5.
[email protected]
.DSDN7DVDUÛPÛCover Design
3ÛQDU,50$.¯=7µ5.
[email protected]
:HE6RUXPOXVX
3ÛQDU,50$.¯=7µ5.
[email protected]
$ERQH6RUXPOXVXSubscription
6H\\LWåé0å(.
[email protected]
+XNXN'DQÛæPDQÛ
$Y<DNXS/ÕWIL.µ µ.
0DOL'DQÛæPDQ)LQDQFLDO5HVSRQVLELOLW\
0DOL0ÕæDYLU%LOJLQ.2&$7µ5.
<$<,1.858/8 Editorial Board
([email protected])
3URI'U$KPHW¯='(0é5*D]LµQL
3URI'U$KPHW7238=<7µ
3URI'U%LOJLQ.$)7$12ç/8$WÛOÛPµQL
<UG'RÀ'U HWLQ.$5$7$å*D]LµQL
3URI'U/HYRQ $3$1.2µ
3URI'U0(PLQ<85&é<7µ
3URI'U0XVWDIDµ5*(1é7µ
3URI'U0.HODPLå(å(1é7µ
'$1,å0$1/$5.858/8
$KPHW.85867$1'$57.$/,3
%XUKDQ ( (/é$52<0$.
$%DUÛæ7(/6(5(1%2'<&27(,67$å
$.$0(/<$'¯çµå µ69* (/é.
$YQL7$5$. ,2ç/8*µ9(1$/7(.+,5'
&DIHU*µ562<+$&é0.$/,3
(UGDO*$06,=6(6
)HWWDK*µ9(17µ5.*µ9(1 (/é.
)LOL]¯=2ç8/7(.éå.$/,3
+DNDQ.$5$&$1<$0$=$.,0$=$.
+DVDQ (3$/3(5,6,/éå/(0
/HYHQW*$1é<868)2ç/8.25.0$= (/é.
0¯QGHU<µ&(/%¯+/(58''(+2/0 (/é.
5DVLP.,=,/&,'2ç8,6,/éå/(0
6DOLP$+,6.$/,$+,6.$/,.$<1$.
åDPLO¯=2ç8/8.8%
7DPHU7$å.,13(752)(5
$OPDQ\D7HPVLOFLVL%D\UDP$<%$67,
<ÏQHWLP0HUNH]LManagement Centre
35(67é-<$<,1&,/,.%$6,0+é=0(7/(5é
6$1YH7é&/7'å7é
7DODWSDæD0DK*ÕOEDæDN6N1R%3.
.DèÛWKDQHé67$1%8/
7HO
)D[
%DVNÛ Printed by: *00DWEDDFÛOÛNYH7LF$å
<ÛO0DK0$76é7
&DG1R%DèFÛODUé67
7HO
éQWHUQHWwww.kalipdunyasi.com.tr
[email protected]
7HPPX]$èXVWRV<ÛO6D\Û
'HUJLéNL$\GD%LU<D\ÛQODQÛU
'HUJLPL]o7ÕP7ÕUNL\HnGH'DèÛWÛOPDNWDGÛU
%DVÛQ.DQXQXQD*ÏUH<HUHO6ÕUHOL<D\ÛQGÛUp
Baskı Tarihi: Ağustos 2016
$E–ERLI¡/KUYUCU¡$OSTLAR‹M‹Z¡
"UŸ SAY‹M‹Z‹Ÿ BIRAZŸ GECIKTIREREKŸ SIZEŸ
SUNUYORUZŸ2AMAZANŸ"AYRAMŸVEŸET
KINLIKLERŸ DERKENŸ eSTeNEŸ BeROMUZUNŸ
BINAS‹NDAŸ YAšANANŸ YANG‹NŸ VEŸ Be
ROMUZUŸ SUŸ BASMAS‹Ÿ BIZIŸ –AL‹šAMAZŸ
DURUMAŸ GETIRDIŸ "UŸ SAY‹M‹ZLAŸ DALYAŸ
DIYORUZ
Kenan ANIL
!YR‹CAŸ eLKENIZDEŸ YAšANANŸ KAOSŸ MANT‹KLAR‹Ÿ DURDURDUŸ Ÿ Y‹L‹NDANŸ
BERIŸ DeNYAŸ EKONOMIKŸ BUNAL‹M‹N‹NŸ YARATT‹ ‹Ÿ SONU–LARDANŸ BIRIŸ ZATENŸ
/RTADO U…DAŸ EMPERYALISTŸ eLKELERŸ TARAF‹NDANŸ KURULANŸ Ÿ SAHTEŸ DEVLETLERŸ
‚!RAPŸ"AHAR‹YLAƒŸYENIDENŸšEKILLENIRKENŸMASUMŸINSANLAR‹NŸdLMESIYLEŸDE
VAMŸ ETMEKTEDIRŸ aLKEMIZDEŸ DEŸ …Ÿ LeŸ Y‹LLARDANŸ BERIŸ OYNANANŸ Ÿ
Y‹LLARDAŸHARITAS‹Ÿ–IZILIPŸ3ERVŸANLAšMAS‹YLAŸDAYAT‹LANŸFAKATŸ-USTAFAŸ+EMALŸ
!TATeRK…eNŸVEŸONAŸINANANŸHALK‹NŸBUŸOYUNUNUŸBOZMAS‹ŸILEŸSeREKLIŸeLKEMIZŸ
I–INŸHERŸBEšONŸY‹LDAŸKAOSLARŸYARAT‹L‹YORDUŸFAKATŸYINEŸBAšAR‹L‹ŸOLAMAD‹LAR
$ERGILERIMIZIŸ BAS‹L‹Ÿ OLARAKŸ YAY‹NLAMAYAŸ DEVAMŸ EDIYORUZŸ !YR‹CAŸ DIJITALŸ
ORTAMDAŸDAŸYAY‹NLAMAYAŸBAšLAD‹KŸ"UNLARDANŸBIRIŸART‹KŸ)/3ŸVEŸ!NDROIDŸ
eZERINDENŸMOBILŸUYGULAMAM‹Z‹ŸINDIRENLERINŸSAY‹S‹ŸHERŸGE–ENŸGeNŸART‹YORŸ
!YR‹CAŸ INTERNETŸ SITELERIMIZINŸ YENIŸ YeZeYLEŸ TAN‹šACAKŸ VEŸ MOBILŸ UYUMLUŸ
šEKILDEŸRAHAT–AŸIZLEYEBILECEKSINIZ
"IZLERI¡ SOSYAL¡ MEDYADA¡ DA¡ B‹RAKMAY‹P¡ IZLEYEN¡ VE¡ DERGILERIMIZI¡
OKUYAN¡HERKESE¡TE˜EKKeR¡EDIYORUZ
WWWPRESTIJWEBTVŸ OLUšTURMAM‹Z‹NŸ AMAC‹Ÿ KONUSUNDAŸ UZMANŸ KIšILERLEŸ
MESLE INIŸ ANLATMAS‹Ÿ VEŸ BdYLECEŸ SEKTdREŸ KAZAN‹LACAKŸ KIšILEREŸ MESLE IŸ
SEVDIRMEKTIŸ™UŸANAŸKADARŸBUŸšEKILDEŸBIRKA–ŸPROJEŸGER–EKLEšTIREBILDIKŸ
"IZIŸSEVINDIRENŸBIR–OKŸOKULDAŸDERSLIKLERDEŸd RENCILEREŸGdSTERILMESIŸBUDAŸ
BIZIŸ–OKŸMEMNUNŸEDIYORŸ3IZLERDENŸISTE IMIZŸ-ETALŸIMALATŸSEKTdReNDEŸ
UZMANŸKIšILERINŸMESLE INIŸUYGULAMAL‹ŸANLATACAKLAR‹NŸBIZIŸDAVETŸETMESI
!YR‹CAŸ 0RESTIJŸ YAY‹NC‹L‹KŸ OLARAKŸ DERGIŸ YAY‹NC‹L‹ ‹NŸ YAN‹NDAŸ AJANSL‹KŸ HIZ
METLERIŸ DEŸ VERIYORUZŸ Ÿ Y‹LŸ dNCEŸ BAšLAD‹ ‹M‹ZŸ SEReVENDEŸ BIZIŸ HERKESŸ
TAN‹D‹ ‹ŸI–INŸBUŸYAN‹M‹Z‹ŸHI–ŸREKLAMŸETMEMIšTIKŸ•eNKeŸKATALOGŸBROšeRŸ
AFIšŸKURUMSALŸKIMLIKŸ–AL‹šMAS‹ŸVSŸBIR–OKŸFIRMAM‹ZAŸ–AL‹šMALARŸGER–EK
LEšTIRDIKŸ&AKATŸYENIŸFIRMALAR‹M‹ZDANŸBIRIŸBIZIMŸBdYLEŸIšLERŸYAPT‹ ‹M‹Z‹ŸBIL
MEDI INIŸSdYLEYINCEŸYAZMAKŸZORUNDAŸKALD‹MŸ"ILGIŸBIRIKIMIMIZŸHEMŸDeN
YAY‹ŸGEZMEMIZŸHEMŸDEŸIšIMIZŸKONUSUNDAŸDAŸARAšT‹RMAC‹ŸOLMAM‹ZD‹R
'e–LeŸVEŸSA L‹KL‹ŸYAR‹NLARŸI–INŸ'ELECEKŸNESILLEREŸGeZELŸGeNLER
B‹RAKMAN‹NŸBILINCIYLEŸSA L‹CAKLAŸKAL‹N
0RESTIJá9AYÎNCÎLÎKáUYGULAMAMÎZÎ
Ücretsiz indirebilirsiniz
"UáSAYÎMÎZDA
5HNODPúQGHNVL
(‹ZL‹¡"A–LANT‹¡3ISTEMLERININ
1UICK-ULTI¡#OUPLING¡+AL‹P
4ASAR‹M‹¡!˜AMAS‹NDAKI
`NEMI¡+ADAR¡+AL‹B‹N¡
+ULLAN‹LACA–‹¡-AKINENIN¡DE¡
"U¡3ISTEMLERE¡5YUMLU¡/LMAS‹¡
'EREKIR
ALESPRES................................................................11
24
ALKOR KALIP.............................................................7
$/3(5 ,6,/ úû/(0
ART TECH..............................................................33
$7/$6&1&
Tamer ÖZEL
$<+$1'(0ú5d(/ú.
%$û$5,.$/,30(5.(=ú
%g+/(56(570$'(1
%g+/(57h5.ú<(
/KUL3ANAYI¡—˜BIRLI–I
—34!."5,¡-/$%,—….%
—,+¡34+¡$%34%•—¡0!'$%2…$%.
26
28
%8'(586d(/ú.
&(0(5(/.$/,3
&(5$7,=,7
DELTA KALIP..............................................Arka Kapak
PAGDER
(5(/0$.ú1$
(5.$1&1&gQ.DSDNLoL
)2501(;7)8$5,
*5,1'7(&0$.ú1$
+%0¡+AY‹TL‹
%LEKTRONIK¡0OSTA
*5832720$6<21
32
*h9(1$/*5283
*h9(1$/0$.ú1$
,û,.2ø/8
ú67$1%8/,6,/úû/(0
.DGUL'(0ú5
.$/,3$95$6<$)8$5,
.25.0$=d(/ú.
.8.$0(7
$IJITAL¡œA–‹N¡œOCUKLAR‹NA
4EKNOLOJIYI¡$O–RU
+ULLAND‹RMAN‹N¡9OLLAR‹
42
44
0$.7(.)8$5,
0(86%85*(5
2(5/,.21%$/=(56
260$1/,%g+/(5d(/ú.
3/$67(85$6,$)8$5,
Ferah ÖNER
35(67ú-<$<,1&,/,.
3520ú6
57&
6$5,*g=2ø/8$UND.DSDNLoL
-ITSUBISHIŸ-ATERIALSŸŸ&IGEACŸ!éRO
(‹ZLA¡'ELI˜EN¡4ITANYUM
—˜LEME¡4EKNOLOJISI
58
60
7$0d(/ú.,6,/úû/(0
7$1'(0
7(%ú65('2.6
7(.úû.$/,3
Mitsubishi Materials
7(3520$.ú1$
785.&+(0)8$5,
8''(+2/0
8.6.$/,3(/(0$1/$5,
$eNYAŸ,IDERIŸ4AšLAMA
-AKINALAR‹ŸaRETICILERIŸ
-!+4%+¡
'RINDTEC¡3TAND‹NDA
80
83
8.8%
<,/',=.$/,3
Grindtec
.DSDNWDNXOODQ×ODQJ|UVHOILUPDV×QDDLWWLU
UKUB’tan Haberler
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
UKUB news
5+5"Ÿ).4%2-/,$ŸŸ*!0/.9!Ÿ˜™Ÿ'%,˜™4˜2-%Ÿ'%:˜3˜
+HGHɅHU'HßLďPH]
6WUDWHMLOHU'HßLďLU
™AMILŸ`:/—5,
5+5"Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹
'HÝHUOL.DOçS©çODU
*H©WLÝLPL] 1LVDQ D\çQGD 8.8%
RODUDN \LQH ROGXN©D YHULPOL YH
ID\GDOç JH©HQ ELU \XUWGçďç Lď JHOLďWLUPHJH]LVLJHU©HNOHďWLUGLN
*APONYA…DAŸ HERŸ Y‹LŸ DeZENLENENŸ
).4%2-/,$Ÿ 5LUSLARARAS‹Ÿ +AL‹P–‹
L‹KŸ&UAR‹ŸBUŸY‹LŸ*APONYA…N‹NŸENŸBe
YeKŸ e–eNCeŸ šEHRIŸ OLANŸ /SAKA…DAŸ
DeZENLENDIŸ 5+5"Ÿ eYELERINDENŸ
OLUšANŸ Ÿ KIšILIKŸ BIRŸ HEYETLEŸ GER
–EKLEšTIRDI IMIZŸ IšŸ GELIšTIRMEŸ GE
ZISIŸ KAPSAM‹NDAŸ 4OKYOŸ .AGOYAŸ
VEŸ /SAKAŸ šEHIRLERINDEŸ FAALIYETŸ
GdSTERENŸ*APONŸKAL‹PŸeRETICILERINIŸ
TAK‹MŸ TEZGAH‹Ÿ eRETICILERINIŸ ZIYARETŸ
ETTIKŸ FABRIKALAR‹N‹Ÿ GEZDIKŸ VEŸ KAR
š‹L‹KL‹ŸBILGIŸAL‹šVERIšINDEŸBULUNDUK
(ERŸ FIRMAŸ ZIYARETIMIZINŸ SONUNDAŸ
4eRKŸ SANAYISIŸ VEŸ 4eRKŸ +AL‹P–‹L‹KŸ
%NDeSTRISI…NIŸ 5+5"Ÿ FAALIYETLERINIŸ
TAN‹TMAKŸAMAC‹YLAŸSUNUMLARŸYAP
T‹KŸ KeLTeReMeZeŸ YANS‹TANŸ HAT‹RAŸ
HEDIYELERIMIZIŸTAKTIMŸETTIK
MUšŸ BIRŸ eLKEŸ *APONYAŸ (ERŸ BIRŸ
eReNDENŸ MILYONLARCAŸ HATTAŸ MIL
YARLARCAŸ ADETŸ eRETENŸ VEŸ DeNYAYAŸ
SATANŸ BIRŸ EKONOMIŸ DEVIŸ *APONYAŸ
(ALŸBdYLEŸOLUNCAŸKAL‹P–‹L‹ ‹NŸdNE
MIŸDAHAŸDAŸART‹YOR
).4%2-/,$ŸŸ&UAR‹…N‹NŸA–‹L‹šŸ
SEREMONISINDEŸdZELŸDAVETLIŸOLARAKŸ
eLKEMIZIŸ TEMSILŸ ETTIKŸ &UARŸ KONFE
RANSŸMERKEZINDEŸ4eRKŸSANAYISIŸVEŸ
4eRKŸ+AL‹P–‹L‹KŸ%NDeSTRISI…NIŸ5+5"Ÿ
FAALIYETLERINIŸ TAN‹TMAKŸ AMAC‹YLAŸ
SUNUMLARŸ YAPT‹KŸ 4eRKIYE…DEŸ YAT‹
R‹MŸ YAPMAKŸ ISTEYENŸ 4eRKIYE…DENŸ
TADARIK–IŸ ARAYANŸ FIRMALARŸ ILEŸ Gd
RešMELERŸGER–EKLEšTIRDIK
*APONŸ +AL‹P–‹LARŸ "IRLI IŸ *$-)!Ÿ
Ÿ Y‹L‹NDAŸ KURULMUšŸ "IZLE
&IRMAŸ VEŸ FUARŸ ZIYARETLERIMIZŸ HARI
CINDEŸBIRŸDI ERŸdNEMLIŸZIYARETIŸDEŸ
4eRKIYEŸ #UMHURIYETIŸ 4OKYOŸ 4ICA
RETŸ-ešAVIRLI I…NEŸGER–EKLEšTIRDIKŸ
3ONŸDERECEŸVERIMLIŸVEŸFAYDAL‹ŸOLANŸ
BUŸ ZIYARETIMIZDEŸ 4OKYOŸ 4ICARETŸ
"AšŸ -ešAVIRIŸ 3AY‹NŸ -USAŸ $EMIRŸ
VEŸ 4ICARETŸ -ešAVIRIŸ 3AY‹NŸ -ETEŸ
`ZBALABANŸ BIZLERLEŸ YAK‹NDANŸ IL
GILENDILERŸ VEŸ 4eRKIYEŸ ILEŸ *APONYAŸ
ARAS‹NDAŸ TICARETŸ YAPMAKŸ ISTEYENŸ
eYELERIMIZINŸ NAS‹LŸ BIRŸ STRATEJIŸ ILEŸ
HAREKETŸ ETMELERIŸ GEREKTI INEŸ DAIRŸ
–OKŸDE ERLIŸBILGILERŸVERDILERŸ+EN
DILERINEŸBURADANŸBIRŸKEZŸDAHAŸ–OKŸ
TEšEKKeRŸEDIYORUM
$E ERLIŸ+AL‹P–‹LAR
3ONŸ VERILEREŸ GdREŸ *APONYAŸ DeN
YAN‹NŸENŸBeYeKŸIKINCIŸKAL‹PŸPAZA
R‹NAŸ SAHIPŸ OLANŸ eLKESIŸ DURUMUN
DAŸ "AšTAŸ OTOMOTIVŸ OLMAKŸ eZEREŸ
ELEKTRONIKŸ ELEKTRIKŸ DAYAN‹KL‹Ÿ
TeKETIMŸ GERE–LERIŸ SEKTdRLERINDEŸ
YeZLERCEŸ KeRESELŸ MARKAŸ OLUšTUR
RINŸ •INŸ IšIŸ Ÿ *APONŸ IšIŸ DIYEŸ DALGAŸ
GE–TI IMIZŸ…LIŸY‹LLAR‹NŸ–OKŸdNCE
SINDEŸ BIRILERIŸ FARK‹NAŸ VARM‹šŸ 3A
NAYIŸ DEVRIMIŸ YAPMAKŸ ISTIYORSAKŸ
eRETIMEŸ ODAKLANMAKŸ ISTIYORSAKŸ
dNCEŸeRETIMINŸOLMAZSAŸOLMAZŸENŸ
TEMELŸ EKIPMAN‹Ÿ OLANŸ KAL‹P–‹L‹KŸ
ENDeSTRISINIŸGELIšTIRMEKŸMECBURI
YETINDEYIZ
*APONYA…DAŸ KAL‹P–‹L‹KŸ ENDeSTRISIŸ
Ÿ $eNYAŸ 3AVAš‹NDANŸ SONRAŸ BAš
LAT‹LANŸ YENIDENŸ YAP‹LANMAŸ VEŸ KAL
K‹NMAŸ –AL‹šMALAR‹Ÿ KAPSAM‹NDAŸ
FARKL‹Ÿ HeKeMETLERINŸ FARKL‹Ÿ YdNETIMŸ
DdNEMLERIŸMeDDETINCEŸBIRŸDE ILŸIKIŸ
DE ILŸTAMŸŸBEšŸKEZŸKALK‹NMADAŸ
dNCELIKLIŸ DESTEKLENMESIŸ GEREKENŸ
SANAYIŸSEKTdReŸOLARAKŸILANŸEDILMIš
(I–BIRŸBAšAR‹ŸTESADeFIŸDE ILDIRŸ
ŸY‹LŸGE–MIšŸeZERINDENŸDILEŸKOLAYŸ
3AVAšLAŸNeKLEERŸBOMBALARLAŸNERE
DEYSEŸYOKŸOLMUšŸBIRŸeLKENINŸYARAT
T‹ ‹ŸMUCIZEŸBUGeNŸORTADA
3ADECEŸ4OYOTAŸMARKAS‹N‹ŸDIKKATEŸ
ALAL‹MŸ "UGeNŸ EFSANEŸ HALINEŸ GEL
MIšŸOLANŸDeNYADAŸBUGeNEŸKADARŸ
ENŸ–OKŸADETŸeRETILMIšŸOLANŸYAKLA
š‹KŸŸ-ILYONŸADETŸŸ#OROLLAŸMO
DELININŸILKŸARAC‹N‹NŸeRETIMŸBAND‹N
DANŸ–‹K‹šŸTARIHIŸŸY‹L‹D‹R
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GD
8
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
UKUB’tan Haberler
UKUB news
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
MUHAFAZAŸETMELISINIZŸ3ONRAŸBUŸ
HEDEFLEREŸS‹RAS‹YLAŸULAšMAKŸI–INŸ
STRATEJILERINIZIŸ GELIšTIRMELISINIZŸ
3TRATEJILERINIZIŸ DEŸ DE IšENŸ KO
šULLARAŸ GdREŸ AN‹NDAŸ REVIZEŸ ET
MELIŸGeNCELLEMELISINIZ
(EDEFLERŸ DE IšMEZŸ STRATEJILERŸ
DE IšIRŸ aLKELERINŸ ULUSALŸ HE
DEFLERIŸ DE IšENŸ HERŸ YdNETIMLEŸ
DE IšIRSEŸ OŸ eLKENINŸ GELIšMESIŸ
MeMKeNŸDE ILDIRŸ-IKROŸdL–EKTEŸ
DešeNeRSEKŸFIRMALAR‹M‹ZŸI–INŸDEŸ
GE–ERLIŸBIRŸDURUMDURŸBU
"IZIMŸSABOTAJAŸU RAYANŸ$%62˜-Ÿ
OTOMOBILIMIZINŸMARšŸBAST‹ ‹ŸHA
REKETŸETTI IŸTARIHŸISEŸŸ
˜SMINIŸ ILKŸ ™ENERŸ ™ENŸ FILMLERIN
DENŸ DUYDU UMUZŸ 6ECIHI…NINŸ
6ECIHIŸ(a2+5™…UNŸKENDIŸTASAR
LAD‹ ‹ŸVEŸeRETTI IŸU–A ‹NŸYERDENŸ
KOPTU UŸTARIHŸŸ
4eRKIYEŸ #UMHURIYETIŸ TARIHININŸ
ENŸdNEMLIŸGIRIšIMCILERINDENŸSA
NAYICILERINDENŸ.URIŸ$%-˜2!—…‹NŸ
10
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
ILKŸU–AKŸFABRIKAS‹N‹ŸKURDU U
TARIHŸŸ
$O RUŸ SE–ILMIšŸ HEDEFLERINIZEŸ
SIZŸ‹SRARLAŸSAHIPŸ–‹KT‹KTANŸSONRAŸ
ILERLEMEŸ KA–‹N‹LMAZD‹RŸ BAšAR‹
S‹ZŸOLMAŸIHTIMALINIZŸYOKTUR
!)2"53…‹NŸ KURULUšŸ TARIHIŸ ISEŸ
Ÿ
Ÿ%KIMŸŸTARIHINDEŸBAšLAYANŸ
MUCIZEYEŸ KONULANŸ HEDEFLEREŸ
$E ERLIŸ$OSTLAR
HEPŸ BIRLIKTEŸ SAHIPŸ –‹KABILMIšŸ OL
'eDeMLENECEKŸBIRŸHEDEFŸOLMA SAYD‹KŸ 4eRKIYE…MIZŸ BUGeNŸ DeN
DANŸ BAšAR‹YAŸ ULAšMAKŸ MeMKeNŸ YAN‹NŸENŸBeYeKŸEKONOMILERINDENŸ
DE ILDIRŸ `NCEŸ ULAšMAKŸ ISTEDI BIRIŸHALINEŸGELMIšŸOLMAZŸM‹YD‹
INIZŸ K‹SAŸ ORTAŸ VEŸ UZUNŸ VADELIŸ
KESINŸ HEDEFLERINIZIŸ BELIRLEME 3EVGIŸVEŸSELAMLAR‹MLA
LISINIZŸ "UŸ HEDEFLERINIZIŸ D‹šŸ KO ĎDPLOš=2Þ8/
šULLARDANŸ ETKILENMEDENŸ ‹SRARLAŸ 8.8%<ºQHWLP.XUXOX%DďNDQé
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
0DNLQH7DQéWéP*UXEX%DďNDQé$GQDQ'DOJDNéUDQ
‚—NGILTERE…YE¡-AKINE¡—HRACAT‹M‹Z‹¡¡¡¡
¡¡!RT‹RMAY‹¡(EDEFLIYORUZƒ
ULUSLARARAS‹Ÿ TEDARIK–ILERŸ ALAN‹NDAŸ
SPONSORŸOLANŸ4eRKIYE…NINŸ-AKINECI
LERIŸFUARAŸKAT‹LANŸTeMŸZIYARET–ILEREŸ
FUARŸ–ANTAS‹ŸDA ‹TT‹
"IRMINGHAM…DAŸ DeZENLENENŸ 5LUSLARARAS‹Ÿ %NDeSTRIYELŸ 9ANŸ 3ANAYIŸ
VEŸ4EDARIKŸ&UAR‹Ÿ35"#/.ŸDOLAY‹S‹YLAŸBIRŸA–‹KLAMAŸYAPANŸ-AKI
NEŸ 4AN‹T‹MŸ 'RUBUŸ "AšKAN‹Ÿ !DNANŸ $ALGAK‹RANŸ HEDEFŸ VEŸ dNCELIKLIŸ
eLKELERŸARAS‹NDAŸYERŸALANŸ˜NGILTERE…DEKIŸIšŸF‹RSATLAR‹N‹ŸENŸIYIŸDE ER
LENDIRENŸSEKTdRLERDENŸBIRIŸOLDUKLAR‹N‹ŸBELIRTEREKŸ‚˜NGILTERE…YEŸMAKI
NEŸIHRACAT‹M‹Z‹ŸART‹RMAY‹ŸHEDEFLIYORUZƒŸDEDI
Ÿ (AZIRANŸ TARIHLERIŸ ARAS‹NDAŸ
"IRMINGHAM…DAŸ DeZENLENENŸ VEŸ
HERŸ Y‹LŸ DeNYAŸ GENELINDEŸ …YEŸ
YAK‹NŸ FIRMAN‹NŸ KAT‹LD‹ ‹Ÿ 35"#/.Ÿ
FUAR‹Ÿ BUŸ Y‹LŸ ILKŸ KEZŸ 4eRKIYE…NINŸ
-AKINECILERI…NIŸ
A ‹RLAD‹Ÿ
˜NGILTERE…NINŸYAN‹ŸS‹RAŸ4AYVANŸ•EKŸ
12
#UMHURIYETIŸ0ORTEKIZŸVEŸ˜TALYAŸGIBIŸ
MAKINEŸ SEKTdReNeNŸ Ge–LeŸ OLDU UŸ
DI ERŸeLKELERDENŸDEŸBIR–OKŸFIRMAN‹NŸ
KAT‹LD‹ ‹Ÿ FUARDAŸ TEDARIKŸ ZINCIRIŸ TA
šERONLUKŸVEŸMeHENDISLIKŸKONULAR‹N
DAKIŸ YENIŸ GELIšMELERŸ ELEŸ AL‹ND‹Ÿ "UŸ
Y‹LŸ ILKŸ KEZŸ KAT‹LD‹KLAR‹Ÿ 35"#/.…DAŸ
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
4eRKIYE…NINŸ MAKINEŸ VEŸ AKSAM
LAR‹Ÿ IHRACAT‹Ÿ I–INDEŸ ILKŸ e–Ÿ S‹RADAŸ
YERŸ ALANŸ ˜NGILTERE…YEŸ Y‹LL‹KŸ Ÿ
MILYONŸ DOLARŸ DeZEYINDEŸ IHRACATŸ
GER–EKLEšTIRDIKLERINIŸ BELIRTENŸ -A
KINEŸ 4AN‹T‹MŸ 'RUBUŸ "AšKAN‹Ÿ !D
NANŸ $ALGAK‹RANŸ ‚9‹LL‹KŸ Ÿ TRILYONŸ
DOLARAŸ YAK‹NŸ D‹šŸ TICARETŸ HACMIYLEŸ
DeNYAN‹NŸYEDINCIŸBeYeKŸEKONOMI
SINEŸ SAHIPŸ OLANŸ ˜NGILTEREŸ dNEMLIŸ
BIRŸ IHRACATŸ PAZAR‹Ÿ OLMAS‹NAŸ RA MENŸ 4eRKIYE…NINŸ TOPLAMŸ IHRACAT‹Ÿ
I–INDEŸ HAKŸ ETTI IŸ KONUMDAŸ DE ILŸ
'E–TI IMIZŸ Y‹LŸ Ÿ MILYARŸ DOLARŸ
ITHALATŸ YAPANŸ ˜NGILTEREŸ PAZAR‹N
DANŸ 4eRKIYEŸ OLARAKŸ YAKLAš‹KŸ Ÿ
MILYARŸ DOLARL‹KŸ BIRŸ PAYŸ ALABILDIKŸ
-AKINECILERŸ OLARAKŸ ˜NGILTERE…DEKIŸ
IšŸ F‹RSATLAR‹N‹Ÿ ENŸ IYIŸ DE ERLENDI
RENŸ SEKTdRLERDENŸ BIRIYIZŸ %KONOMIŸ
"AKANL‹ ‹…N‹NŸ EKONOMIKŸ VEŸ TICARIŸ
ILIšKILERINŸ YO UNLAšT‹R‹LMAS‹Ÿ BA LA
M‹NDAŸ Ÿ HEDEFŸ VEŸ dNCELIKLIŸ eLKELERŸ
ARAS‹NDAŸ YERŸ VERDI IŸ ˜NGILTERE…YEŸ
MAKINEŸ IHRACAT‹M‹Z‹Ÿ ART‹RMAY‹Ÿ HE
DEFLIYORUZƒŸDIYEŸKONUšTU
www.kalipdunyasi.com.tr
Hidrolik silindir
ve aksesuarları
Avantajlarınız:
Standart olan FKM(Viton®) contalar
180°C‘ye kadar kullanım sağlar
Sertleştirilmiş ve taşlanmış piston kolu
hasarlardan optimal koruma sağlar
Piston kolu çift contaya sahip
olduğundan temiz bir çalışma
garanti eder
Standart eksenel ve çapraz delikler
sayesinde – her yönden- çeşitli bağlama
opsiyonu sağlar
Meusburger Kalıp Setleri ve Elemanları Tic. ve San. Ltd. Şti.
İmes Sanayi Sitesi E-Blok 504. Sok. No:49 | Y.Dudullu, 34775 Ümraniye
İstanbul | T 0090 216 410 59 71-72 | F 0090 216 410 59 73
[email protected] | www.meusburger.com
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
5LUSLARARAS‹Ÿ(EXAGONŸ+ONFERANS‹
(X'.¡,)6%¡¡'ER›EKLE˜TIRILDI
Ÿ (AZIRANŸ Ÿ 4ARIHLERIŸ !RAS‹NDAŸ !NAHEIMŸ !"$…DEŸ 'ER
–EKLEšENŸ5LUSLARARAS‹Ÿ(EXAGONŸ+ONFERANS‹NDAŸ%TKINLIKTEŸ3ERGIŸVEŸ
+ONFERANSŸ "IRLIKTEŸ 'ER–EKLEšTIŸ (XGNŸ ,IVEŸ …$AŸ #OšKUSUNAŸ
4eRKIYE…DENŸ+AT‹LANŸ:IYARET–ILERŸVEŸ/RTAKŸ/LDU
˜MALATŸ SEKTdReNDENŸ ISTIHBARATŸ
SEKTdReNEŸ KADARŸ BIR–OKŸ ALANDAŸ
SdZŸ SAHIBIŸ OLANŸ (EXAGONŸ FIRMAS‹
N‹NŸETKINLI IŸ(ONGKONG…DANŸSONRAŸ
BIZIŸBURAYAŸDAŸDAVETŸETMELERIŸ–OKŸ
GeZELDI
3ERGIŸ ALAN‹NDAŸ IMALATŸ SEKTdReNEŸ
YdNELIKŸ METROLOJIDENŸ PROGRAMLA
MAYAŸ TASAR‹MDANŸ ROBOTAŸ KADARŸ
BIR–OKŸ eReNŸ SERGILENDIŸ !YR‹CAŸ IN
šAATŸSEKTdReNDENŸUZAYŸSANAYISINEŸ
KADARŸHERšEYIŸGdREBILIRDINIZ
14
3EMINERŸ VEŸ SEMPOZYUMDAŸ Meš
TERILERINŸBAšAR‹ŸdYKeLERIŸYENILIKLERŸ
VEŸ TEKNOLOJILERŸ ANLAT‹LD‹Ÿ %NDeSTRIŸ
Ÿ VEŸ BULUTŸ SISTEMLERIŸ ILEŸ ART‹KŸ
DeNYAN‹NŸ BIR–OKŸ YERINDENŸ (EXA
GONŸKULLAN‹C‹LAR‹ŸBILGIŸAL‹šVERIšŸA ‹
N‹ŸKULLANABILECEKLER
"AšŸDdNDeReCeŸORGANIZASYONDAŸIS
TEMEDI INIZŸKADARŸMETROLOJIŸILEŸILGILIŸ
BILGILERŸVEŸPAYLAš‹MLARŸVARD‹ŸWWW
HXGNTVCOMŸ ADRESINDENŸ ISTEDI I
NIZŸTeMŸBILGILEREŸULAšABILIRSINIZ
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
02/&Ò,
/1.%(+$
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
%DďDUé.DOéS0DUNHWYH7HNQLN+éUGDYDW
‚"!™!2)ƒ¡"IZIM¡—›IN¡!MA›
¡¡3IZIN¡—›IN¡"IR¡!RA›
‚"AšAR‹ŸTESADeFŸDE ILDIRƒŸILKESIŸILEŸŸY‹L‹NDAŸYOLAŸ
–‹KANŸ "AšAR‹Ÿ +AL‹PŸ -ARKETŸ VEŸ 4EKNIKŸ (‹RDAVATŸ GeNŸ
GE–TIK–EŸBUŸILKEYIŸŸIYICEŸBENIMSEMIšŸBeNYESINEŸIš
LEMIšŸVEŸBUŸDO RULTUDAŸKENDINIŸGELIšTIRMIšTIRŸ&IRMAŸ
BAšAR‹ŸŸATT‹ ‹M‹ZŸILKŸAD‹MDANŸITIBARENŸBIZIMŸI–INŸBIRŸ
AMA–ŸOLMAKLAŸBERABERŸSIZLERŸI–INŸ‚"AšAR‹Ÿ+AL‹PƒŸFIR
MAM‹ZŸBIRŸARA–ŸOLMAL‹D‹RŸILKESINIŸBENIMSIYOR
"!™!2)Ÿ +!,)0Ÿ -!2+%4Ÿ FIRMAS‹Ÿ Ÿ /CAKŸ Ÿ TARI
HINDENŸ ITIBARENŸ +)2!•%3%.9524Ÿ BdLGESINDEŸ BU
LUNANŸKAL‹PŸSETIŸTESISININŸHEMENŸYAN‹NAŸYENIŸMA A
ZAS‹N‹ŸA–M‹šŸBULUNMAKTAD‹RŸ3eREKLIŸGELIšIMŸSeREKLIŸ
YARARL‹ŸDE IšIMŸI–ERISINDEŸOLANŸFIRMAŸKAL‹PŸELEMANLA
R‹ŸVEŸTEKNIKŸH‹RDAVATŸMALZEMELERIŸKONUSUNDAŸONLARCAŸ
–EšITŸ eReNŸ GRUBUNUNŸ VEŸ YeZLERCEŸ eReNeNŸ BIRŸ ARADAŸ
BULUNMAS‹N‹NŸ SIZŸ MešTERILERIMIZŸ A–‹S‹NDANŸ dNEMINIŸ
"!™!2)Ÿ+!,)0Ÿ3%4˜ŸFIRMAS‹ŸŸŸMŸKAPAL‹ŸŸM BILIYORŸVEŸHERŸGE–ENŸGeNŸYELPAZESINIŸGENIšLETIYORŸ
A–‹KŸALANDAŸTOPLAMŸXŸIšLEMEŸKAPASITESIŸVEŸ &IRMAŸ REKABETINŸ YO UNŸ OLDU UŸ YETERLIŸ IMKAN‹Ÿ BU
ALAN‹NDAŸUZMANLAšM‹šŸKADROSUYLAŸBERABERŸKAL‹PŸSETIŸ LAMAYANŸ FIRMALAR‹NŸ BAR‹NAMAD‹ ‹Ÿ BIRŸ DdNEMDEŸ ZORUŸ
eRETIMINEŸ DEVAMŸ ETMEKTEDIRŸ "UGeNŸ GELINENŸ NOK BAšARM‹šŸ OLMAN‹NŸ VERDI IŸ HAZŸ ILEŸ SEKTdREŸ OLUMLUŸ
TADAŸ !LMANYAŸ !VUSTURYAŸ (OLLANDAŸ 0OLONYAŸ GIBIŸ KATK‹LARŸSUNMAY‹ŸVEŸOLUMLUŸYdNLENDIRMELERDEŸBULUN
eLKELEREŸIHRACATŸYAPMAKTAD‹RŸ9URTD‹š‹NDAŸYAKALAD‹ MAY‹ŸHEDEFLIYOR
‹M‹ZŸ‚BAšAR‹ƒŸBIZLERIŸDAHAŸTITIZŸDAHAŸIVEDIŸVEŸDAHAŸ
&IRMAN‹NŸdNCELIKLIŸHEDEFIŸMešTERILERIMIZINŸBAšAR‹LAR‹Ÿ
UZMANŸ–AL‹š‹RŸHALEŸGETIRMIšTIR
I–INŸDE ERŸSA LAMAKŸAMAC‹YLAŸULUSALŸVEŸULUSLARARAS‹Ÿ
KALITEŸ STANDARTLAR‹NDAŸ OLANŸ eReNLERIŸ MešTERILERIŸ I–INŸ
"UŸ DO RULTUDAŸ ENŸ DE ERLIŸ KAZANC‹NŸ ZAMANŸ OLDU UŸ
TEDARIKŸETMEKTIR
GeNeMeZDEŸ H‹ZL‹Ÿ VEŸ EMINŸ AD‹MLARLAŸ ILERLEYENŸ FIRMAŸ
KENDINIŸSeREKLIŸHIZMETŸKAPSAM‹ŸMešTERIŸMEMNUNIYETIŸ "AšAR‹Ÿ+AL‹PŸ-ARKETINŸVIZYONUŸAD‹N‹ŸGeVENLEŸBIRLEš
VEŸEKONOMIKŸ–dZeMLERŸKONUSUNDAŸGELIšTIRMIšTIRŸ"UNAŸ TIREREKŸULUSALŸBIRŸMARKAŸOLABILMEKŸVEŸPEKŸ–OKŸMAR
BA L‹ŸOLARAKŸKALITELIŸHIZMETINŸENŸGEREKLIŸUNSURUŸTECRe KAN‹NŸYeZLERCEŸeReNeNeNŸTEDARI INIŸAKSATMADAN
YAPABILMEKTIR
BELIŸPERSONELŸNOKTAS‹NDAŸdNEMLIŸAD‹MLARŸATM‹šT‹R
18
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
DÜNYANIN HER YER佲NDE AKILLI ÇÖZÜMLER
HIZLI BA佯LANTI TEKNOLOJ佲LER佲
Satı㶆 Ofisleri
Avrupa Merkez Ofis
Fabrika
RTC TEC Ba侃lantı Elemanları A㵽
ITOSB, 9. Cadde No:8 PK:34959
Tepeören / Tuzla / 佲stanbul
TÜRK佲YE
Tel: +90 216 593 47 82
Fax:+90 216 593 47 85
[email protected]
RTC Couplings GmbH
Jahnstrasse 86
73037 Göppingen
GERMANY
Tel: +49 7161 98796-50
Fax:+49 7161 98796-79
[email protected]
Water
Pneumatic
RTC Couplings North America Ltd.
RTC Couplings LLC
RTC Couplings S.a. De C.v.
RTC Couplings Shanghai Co. Ltd.
RTC Couplings Lda.
RTC Couplings S.l.
RTC Couplings S.r.o
Hydraulic
Electrical
Accessories
linkedin.com/company/rtc-couplings
facebook.com/rtc.couplings
Yetkili Satıcılar
Avusturya - Belçika - Brezilya
Danimarka - Estonya - Fas - Fransa
Güney Afrika - Hindistan - Hollanda
佲ngiltere - 佲ran - 佲sveç - 佲sviçre
佲talya - Lüksemburg - Macaristan
Malta - Norveç - Polonya
Rusya - Romanya - Slovakya
Slovenya - Tayvan
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
èĎ.85%•—4—-%¡$%34%+¡6%2-%9%
$%6!-¡%$—9/2
TEVVELLIŸ (EYETŸ $AN‹šMAN‹Ÿ %RDEMŸ
45.!"/9,5Ÿ VEŸ !TAšEHIRŸ !D‹Ge
ZELŸ -ESLEKŸ 9eKSEKOKULUŸ -eDeReŸ
9RDŸ $O–Ÿ $RŸ (eSNeŸ 4/,5…NUNŸ
KAT‹L‹M‹YLAŸ GER–EKLEšENŸ IMZAŸ Td
RENIYLEŸ!TAšEHIRŸ!D‹GeZELŸ-ESLEKŸ
9eKSEKOKULU…NDAŸ HALENŸ d RENIMŸ
GdRMEKTEŸOLANŸd RENCILEREŸ‚˜šBAš‹Ÿ
% ITIMŸ0ROGRAM‹ƒŸDESTE IŸMEZUNŸ
d RENCILEREŸDEŸ‚IšŸBULMAƒŸDESTE IŸ
SA LANMAS‹N‹NŸILKŸAD‹M‹ŸAT‹LD‹
9eKSEKOKULŸ OLARAKŸ aLKEŸ EKONO
MISININŸ VEŸ IšŸ YAšAM‹N‹NŸ IHTIYAC‹Ÿ
OLANŸ BIREYLERIŸ ENŸ DONAN‹ML‹Ÿ šEKIL
DEŸYETIšTIRMEKŸI–INŸYOLAŸ–‹KT‹KLAR‹N‹Ÿ
BELIRTENŸ !TAšEHIRŸ !D‹GeZELŸ -ES
LEKŸ9eKSEKOKULUŸ-eTEVVELLIŸ(EYETŸ
"AšKANŸ 9ARD‹MC‹S‹Ÿ %BRUŸ !$)'a
:%,Ÿ45.!"/9,5Ÿ‚"UŸBA LAMDAŸ
˜™+52ŸILEŸYAP‹LANŸ0ROTOKOLŸSONRA
˜šGeCeNeNŸISTIHDAMŸEDILEBILIRLI INIŸ MAKŸVIZYONUYLAŸHALENŸŸdNLISANSŸ
S‹NDAŸd RENCILERIMIZEŸHEMŸd RE
ART‹RMAYAŸYdNELIKŸAKTIFŸPROGRAMLARŸ PROGRAM‹NDAŸE ITIMŸVERENŸ!TAšE
NIMLERIŸ S‹RAS‹NDAŸ HEMŸ DEŸ MEZUNŸ
YOLUYLAŸ ISTIHDAM‹Ÿ KOLAYLAšT‹RMAKŸ HIRŸ !D‹GeZELŸ -ESLEKŸ 9eKSEKOKULUŸ
OLDUKTANŸ SONRAŸ ETKINŸ BIRŸ šEKILDEŸ
KORUMAKŸGELIšTIRMEKŸVEŸ–EšITLEN ILEŸ ˜™+52Ÿ ARAS‹NDAŸ ‚+ARIYERŸ VEŸ
DESTEKŸ VERMEYEŸ DEVAMŸ EDECE
DIRMEKŸKONULAR‹NDAŸdNEMLIŸAD‹M (IZMETŸ .OKTAS‹Ÿ ˜šBIRLI IŸ 0ROTOKO
IZƒŸDIYEŸKONUšTUŸ
LARŸ ATANŸ ˜™+52Ÿ IšBIRLIKLERINEŸ BIRŸ LeƒŸIMZALAND‹
YENISINIŸDAHAŸEKLEDI
˜™+52Ÿ˜STANBULŸ˜LŸ-eDeReŸ-UAM
aLKEŸ EKONOMISININŸ VEŸ IšŸ YAšAM‹ MERŸ #/™+5.Ÿ ˜™+52Ÿ +AD‹KdYŸ
N‹NŸ IHTIYAC‹Ÿ OLANŸ NITELIKLIŸ IšGeCe (IZMETŸ -ERKEZIŸ ™UBEŸ -eDeReŸ
NeŸ –A DAšŸ DEMOKRATŸ VEŸ ANALITIKŸ !ZIZŸ $/—!.Ÿ !TAšEHIRŸ !D‹GeZELŸ
DešeNCEYEŸSAHIPŸSANAYIŸILEŸIšBIR -ESLEKŸ 9eKSEKOKULUŸ -eTEVVEL
LI IŸ I–INDEŸ BIREYLERŸ OLARAKŸ YETIšTI LIŸ (EYETŸ "AšKANŸ 9ARD‹MC‹S‹Ÿ %BRUŸ
RENŸ BIRŸ -ESLEKŸ 9eKSEKOKULUŸ OL !$)'a:%,Ÿ 45.!"/9,5Ÿ -e
$E IšIMŸ VEŸ YENILIKLEREŸ UYUMŸ SA LAYARAKŸ HIZMETŸ KALITESIŸ VEŸ –E
šITLILI IŸ ILEŸ IšSIZLIKLEŸ MeCADELEDEŸ ETKINŸ ROLŸ OYNAYANŸ ˜™+52Ÿ E ITIMŸ
SEKTdReYLEŸ IšBIRLIKLERINEŸ DEVAMŸ EDIYORŸ ˜™+52Ÿ !TAšEHIRŸ !D‹GeZELŸ
-ESLEKŸ9eKSEKOKULUŸILEŸGER–EKLEšTIRILENŸ‚+ARIYERŸVEŸ(IZMETŸ.OK
TAS‹Ÿ˜šBIRLI IŸ0ROTOKOLeƒŸ–ER–EVESINDEŸ9eKSEKOKULDAŸHALENŸd RE
NIMŸGdRMEKTEŸOLANŸd RENCILEREŸ‚˜šBAš‹Ÿ% ITIMŸ0ROGRAM‹ƒŸDESTE IŸ
MEZUNŸd RENCILEREŸDEŸIšŸBULMAŸDESTE IŸSA LAYACAK
20
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
UKUB’tan Haberler
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
UKUB news
+AL‹P¡3EKTdRe
5+5"¡—FTAR¡9EME–I…NDE¡"ULU˜TU¡
5LUSALŸ+AL‹PŸaRETICILERIŸ"IRLI I…NINŸGELENEKSELŸIFTARŸYEME I
Ÿ (AZIRANŸ Ÿ TARIHINDEŸ 9ALOVAŸ -ARINA…DAKIŸ 4IKEŸ 2ESTORAN…DAŸ
GER–EKLEšTIRILDIŸ
24#Ÿ4%#Ÿ"A LANT‹Ÿ%LEMANLAR‹Ÿ!™Ÿ
SPONSORLU UNDAŸ GER–EKLEšTIRILENŸ
YEMEKTEŸ5+5"Ÿ"AšKAN‹Ÿ3NŸ™AMILŸ
`ZO ULŸVEŸ9dNETIMŸ+URULUŸaYELE
RIŸIFTARAŸKAT‹LANŸTeMŸeYELERŸILEŸYA
K‹NDANŸ ILGILENDILERŸ 5+5"Ÿ Ÿ ˜FTARŸ
YEME INDEŸŸYAKLAš‹KŸŸeYEŸFIR
MAŸ TEMSILCISIŸ BIRBIRLERIYLEŸ BOLŸ BOLŸ
SOHBETŸETMEŸF‹RSAT‹ŸBULDUŸŸ5+5"Ÿ
"AšKAN‹Ÿ ™AMILŸ `ZO ULŸ BIRŸ ARADAŸ
OLMAKTANŸ OLDUK–AŸ KEYIFŸ ALD‹KLAR‹Ÿ
GELENEKSELŸIFTARŸYEME INDEŸADETAŸ
MORALŸ VEŸ MOTIVASYONŸ DEPOLAD‹K
LAR‹N‹Ÿ DILEŸ GETIRDIŸ 5+5"Ÿ 9dNETIMŸ
+URULUŸ aYELERIŸ BUŸ GeZELŸ GECEYEŸ
DESTEKŸ VEŸ KAT‹L‹MLAR‹N‹Ÿ SA LAYANŸ
eYELERINEŸ TEšEKKeRLERINIŸ ILETTIŸ VEŸ
BIRŸARADAŸOLMAN‹NŸdNEMINIŸVURGU
LAD‹LARŸ 'ECEDEŸ 5+5"…UNŸ KURULUšŸ
22
AMA–LAR‹NDANŸ BIRIŸ OLANŸ 4eRKŸ +A
L‹P–‹L‹KŸ3EKTdReŸ…NeŸGELIšTIRMEKŸVEŸ
TEKŸ BIRŸ –AT‹Ÿ ALT‹NDAŸ TOPLAMAKŸ I–INŸ
SEKTdREŸ HIZMETŸ EDENŸ FIRMALAR‹NŸ
BIRLIKŸI–INDEŸHAREKETŸETMESIŸVEŸET
KILEšIMŸ I–INDEŸ BULUNMAS‹Ÿ I–INŸ De
ZENLENENŸ ORGANIZASYONLAR‹NŸ FAY
DAS‹ŸVURGULAND‹Ÿ
3AY‹NŸ ™AMILŸ `ZO ULŸ SPONSORLAR‹NŸ
DESTEKLERININŸ –OKŸ dNEMLIŸ OLDU
UNUŸ DILEŸ GETIREREKŸ 5+5"Ÿ ANAŸ
SPONSORUŸ 3ESŸ #.#Ÿ 4AK‹MŸ
4EZGAHLAR‹Ÿ VEŸ "ILGISAYARŸ 3ISTEM
LERIŸ ,TDŸ ™TIŸ VEŸ ETKINLIKŸ SPONSORUŸ
24#Ÿ "A LANT‹Ÿ %LEMANLAR‹Ÿ !™Ÿ FIR
MALAR‹NAŸSEKTdREŸVEŸ5+5"…AŸDES
TEKŸ VERDIKLERIŸ I–INŸ TEšEKKeRLERINIŸ
ILETTI
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
5:-!.Õ'd2eÓe
$7/$13Ô./(-(.-
Tamer ÖZEL
24#Õ4%#Õ"AÐLANTÅÕ%LEMANLARÅ
Ar-Ge Müdürü
[email protected]
(‹ZL‹Ÿ"A LANT‹
3ISTEMLERININ
1UICK-ULTI
#OUPLINGŸ+AL‹P
4ASAR‹M‹Ÿ!šAMAS‹NDAKI
`NEMIŸ+ADAR
BA LANT‹Ÿ YAP‹LACAKŸ YeZEYIŸ PROJEDEŸ
BELIRTIRŸ $AHAŸ SONRAŸ KAL‹PŸ eRETILIPŸ
DENEMEŸ BASK‹YAŸ GIRECE IŸ S‹RA
DAŸ TABIŸ KIŸ HANGIŸ MAKINEDEŸ eRETIMŸ
YAP‹LACA ‹Ÿ PLANLANMAD‹ ‹Ÿ I–INŸ EN
JEKSIYONŸMAKINESININŸSTANDARTŸH‹ZL‹Ÿ
BA LANT‹Ÿ SISTEMLERINEŸ UYGUNŸ HALEŸ
GETIRILMESIŸZAMANŸAL‹RŸ+ENDIŸBeN
YESINDEŸKAL‹PŸeRETIMIŸYAPANŸBIR–OKŸ
eRETICIŸ BUŸ STANDARTLARAŸ SAHIPŸ OLSAŸ
DAŸFARKL‹ŸBIRŸFIRMAN‹NŸKAL‹B‹ŸeRETIMŸ
I–INŸ GELDI INDEŸ KAL‹B‹NŸ SO UTMAŸ
SISTEMLERININŸH‹ZL‹ŸBA LANT‹ŸKARš‹L‹ ‹Ÿ
ENJEKSIYONŸMAKINESINDEŸAYN‹ŸSTAN
DARDAŸUYUMLUŸOLMAYABILIR
+AL‹B‹N¡+ULLAN‹LACA–‹¡
-AKINENIN¡DE¡"U¡
3ISTEMLERE¡5YUMLU¡
/LMAS‹¡'EREKIR
4ASAR‹M¡ SeRECINDE¡ SO–UTMA¡
SISTEMLERININ¡ KAL‹P¡ eZERINDEKI¡
KONUMU¡VEYA¡KAL‹BA¡ADAPTAS
YONU¡TASAR‹MC‹N‹N¡BU¡KONUDA
KI¡ STANDARTLARA¡ HAKIM¡ OLMAS‹¡
KADAR¡ BASK‹¡ YAP‹LACAK¡ MAKI
NENIN¡ DE¡ BU¡ TIP¡ H‹ZL‹¡ BA–LANT‹¡
STANDARTLAR‹NA¡ HAZ‹RLANMAS‹¡
GEREKIR
+AL‹PŸ HERŸ NEREDEŸ eRETILIRSEŸ eRETIL
SINŸ "ASK‹N‹NŸ YAP‹LACA ‹Ÿ ENJEKSI
YONŸ MAKINESININŸ dNCEDENŸ BELIR
LENIPŸ BUNAŸ HAZ‹RŸ HALEŸ GETIRILMESIŸ
GEREKIRŸ+AL‹PLARDAKIŸSABITŸTARAFŸVEŸ
HAREKETLIŸTARAFLARAŸAYR‹ŸAYR‹ŸSUŸVER
MEKŸGEREKTI IŸI–INŸENJEKSIYONŸMA
KINESININŸ šARTLAND‹R‹C‹DANŸ –‹KT‹KTANŸ
SONRAKIŸ H‹ZL‹Ÿ BA LANT‹Ÿ SISTEMLERINIŸ
KAL‹BAŸUYUMLUŸHALEŸGETIRMEKŸGERE
0LASTIKŸ ENJEKSIYONŸ KAL‹PLAR‹Ÿ eZE KIRŸ .EŸ KADARŸ IYIŸ PLANLAMAŸ YAPAR
RINDEKIŸSO UTMAŸVEYAŸHIDROLIKŸH‹ZL‹Ÿ SAN‹ZŸ YAP‹NŸ BUŸ GdZDENŸ KA–ANŸ BIRŸ
BA LANT‹Ÿ SISTEMLERIŸ HENeZŸ TASAR‹MŸ DURUMDUR
AšAMAS‹NDAŸ IKENŸ VARŸ OLANŸ Meš
TERIŸ šARTNAMELERIŸ DO RULTUSUNDAŸ 0LASTIKŸ KAL‹PLAR‹N‹NŸ eRETIMIŸ GLOBALŸ
YAP‹L‹RŸ +AL‹B‹NŸ TASAR‹MŸ AšAMAS‹N ANLAMDAŸ FARKL‹Ÿ STANDARTLARDAŸ YA
DAŸ TEDARIK–IŸ FIRMADANŸ TALEPŸ EDI P‹LABILIRŸ "ENZERŸ eReNLERŸ I–INŸ De
LENŸ$ŸDATAYAŸGdREŸSUŸYOLLAR‹N‹ŸVEŸ šeNELIM
24
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
`RNE INŸeLKEMIZDEŸeRETILENŸBIRŸKA
L‹PŸILEŸUZAKŸDO UDAŸeRETILENŸKAL‹PTAŸ
KULLAN‹LANŸ SO UTMAŸ VEYAŸ HIDROLIKŸ
H‹ZL‹ŸBA LANT‹ŸSISTEMLERIŸAYN‹ŸSTAN
DARTŸ DAŸ OLMAMAS‹Ÿ S‹KŸ RASTLANANŸ
BIRŸ DURUMDURŸ 4ABIŸ KIŸ šARTNAME
LERŸ DO RULTUSUNDAŸ YAP‹LANŸ KAL‹P
LARDAŸHI–BIRŸSORUNŸ–‹KMADANŸKAL‹PŸ
ENJEKSIYONŸ MAKINESINEŸ BASK‹YAŸ
AL‹NABILIRŸ "UŸ DAŸ KAL‹PŸ eRETICISININŸ
PROJEDEŸ BELIRTILENŸ STANDARTLARDAŸ
H‹ZL‹Ÿ BA LANT‹Ÿ SISTEMLERINIŸ KULLAN
MAS‹NAŸBA L‹D‹R
"ASK‹Ÿ ADETIŸ YeKSEKŸ OLARAKŸ eRETIMŸ
YAP‹LANŸ BIRŸ KAL‹B‹Ÿ ENJEKSIYONŸ MA
KINESINDENŸ INDIRIPŸ YENIŸ DEVREYEŸ
AL‹NACAKŸKAL‹PŸI–INŸENŸBeYeKŸSORUNŸ
SO UTMAŸ VEYAŸ HIDROLIKŸ H‹ZL‹Ÿ BA LANT‹ŸSISTEMLERINIŸUYUMLUŸHALEŸGE
TIRMEKTIRŸ 9AŸ KAL‹B‹Ÿ MAKINEYEŸ YAŸ
DAŸ MAKINEYIŸ KAL‹BAŸ GdREŸ UYUMLUŸ
HALEŸ GETIRMEKŸ GEREKIRŸ "UŸ eRETIMŸ
YAPANŸIšLETMEŸI–INŸS‹KŸYAšANANŸBIRŸ
SORUNDURŸ
"UŸ SORUNŸ ANCAKŸ IKIŸ šEKILDEŸ –dZe
LEBILIRŸ˜LKIŸMAKINEŸeZERINEŸYENIŸKA
L‹BAŸUYGUNŸFARKL‹ŸBIRŸSO UTMAŸHATT‹Ÿ
–EKMEKŸ IKINCISIŸ KAL‹PLAŸ MAKINEŸ
ARAS‹NAŸdZELŸADAPTdRŸšEKLINDEŸDd
NešTeReCeŸKULLANMAK
3ONU–ŸOLARAKŸFARKL‹ŸFIRMALAR‹NŸFARK
L‹ŸSTANDARTLARDAKIŸKAL‹PLAR‹N‹ŸTEKŸBIRŸ
MAKINEDEŸBASK‹YAŸHAZ‹RLAMAKŸKO
LAYŸOLMASAŸDAŸBUŸTIPŸARAŸBA LANT‹Ÿ
ADAPTdRLERIYLEŸKOLAYL‹KLAŸYENIŸKAL‹B‹Ÿ
eRETIMEŸ HAZ‹RŸ HALEŸ GETIREBILIRŸ VEŸ
3ET5PŸSeRELERIŸK‹SALT‹LABILIR
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
0ROTOKOLŸ˜MZALANARAKŸ(AYATAŸ'E–TI
2NXO6DQD\LèďELUOLßL
—34!."5,¡-/$%,—….%
—,+¡34+¡$%34%•—¡0!'$%2…$%.
0LASTIKŸ3ANAYICILERIŸ$ERNE IŸ0!'$%2ŸMESLEKIŸE ITIMINŸGELIšTIRILMESIŸAMAC‹YLAŸHAZ‹RLANANŸVEŸ-ILLIŸ
% ITIMŸ"AKAN‹Ÿ.ABIŸ!VC‹ŸDdNEMINŸ•AL‹šMAŸVEŸ3OSYALŸ'eVENLIKŸ"AKAN‹Ÿ!HMETŸ%RDEMŸILEŸ˜STANBULŸ
3ANAYIŸ/DAS‹Ÿ"AšKAN‹Ÿ%RDALŸ"AH–‹VANŸTARAF‹NDANŸIMZALANANŸ‚/KULŸ3ANAYIŸ˜šBIRLI IŸ0ROJESI˜STANBULŸ
-ODELIƒNEŸDESTEKŸVERENŸILKŸSIVILŸTOPLUMŸdRGeTeŸOLDU
0LASTIKŸ SEKTdReŸ DAHILŸ 4eRKIYE…DEŸ IMZALANANŸ PROTOKOLŸ ILEŸ -ESLEKIŸ
BA ‹šŸ VEŸ PROTOKOLŸ IMZAŸ TdRENIŸ
BIR–OKŸSEKTdReNŸTEMELŸSORUNLAR‹N % ITIMŸ +URUMLAR‹…NDAŸ SANAYIŸ Iš
˜STANBUL"AYRAMPAšA…DAŸBULUNANŸ
DANŸ BIRIŸ OLANŸ NITELIKLIŸ IšŸ GeCeŸ IH BIRLIKLERININŸ SA LANARAKŸ YENIŸ BIRŸ
˜NdNeŸ-ESLEKIŸVEŸ4EKNIKŸ!NADOLUŸ
TIYAC‹NAŸ–dZeMŸOLARAKŸGELIšTIRILENŸ MESLEKIŸ VEŸ TEKNIKŸ E ITIMŸ MODE
,ISESI…NDEŸYAP‹LD‹
VEŸ PILOTŸ BdLGEŸ OLARAKŸ ˜STANBUL…DAŸ LIŸ OLUšTURULMAS‹N‹NŸ HEDEFLENDI
BAšLANANŸ ‚/KUL3ANAYIŸ ˜šBIRLI IŸ IŸ ‚/KUL3ANAYIŸ ˜šBIRLI IŸ 0ROJESIŸ
˜MZAŸ TdRENINEŸ ˜STANBULŸ ˜LŸ -IL
0ROJESIŸ˜STANBULŸ-ODELIƒŸPROJESI ˜STANBULŸ -ODELIƒNEŸ KAT‹LANŸ 0!'
LIŸ % ITIMŸ -eDeRŸ 9ARD‹MC‹S‹Ÿ 3ER
NEŸ DESTEKŸ VERENŸ ILKŸ SIVILŸ TOPLUMŸ $%2Ÿ ˜NdNeŸ -ESLEKIŸ VEŸ 4EKNIKŸ
KANŸ 'eRŸ "AYRAMPAšAŸ ˜L–EŸ % I
dRGeTeŸ 0LASTIKŸ 3ANAYICILERIŸ $ER !NADOLUŸ ,ISESIŸ 0LASTIKŸ 4EKNOLOJIŸ
TIMŸ ™UBEŸ -eDeReŸ !BDULLAHŸ !VC‹Ÿ
NE IŸ0!'$%2ŸOLDU
"dLeMe…NeNŸ EKIPMANŸ VEŸ ALTŸ YAP‹Ÿ
˜NdNeŸ-ESLEKIŸVEŸ4EKNIKŸ!NADOLUŸ
EKSIKLIKLERINIŸGIDERECEK
,ISESIŸ -eDeReŸ $ENIZŸ -UTLUŸ 'e
9ENI¡BIR¡MESLEKI¡VE¡TEKNIK¡
E–ITIM¡MODELI¡OLU˜TURULACAK
LERŸ ˜STANBULŸ 3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ 9dNE
"A–‹˜¡VE¡PROTOKOL¡IMZA
-ILLIŸ % ITIMŸ "AKANL‹ ‹Ÿ ˜STAN TdRENI¡YAP‹LD‹¡
TIMŸ+URULUŸaYESIŸ.AHITŸ+EMALBAYŸ
BULŸ •AL‹šMAŸ VEŸ 3OSYALŸ 'eVENLIKŸ ˜STANBULŸILEŸBAšLANARAKŸŸILDEŸYAY
aYESIŸ`MERŸ+ARADENIZ…INŸYAN‹ŸS‹RAŸ
"AKANL‹ ‹Ÿ VEŸ 4eRKIYEŸ ˜šŸ +URU G‹NLAšT‹R‹LMAS‹Ÿ PLANLANANŸ ‚/KUL
0!'$%2Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ
MUŸ ˜STANBULŸ ˜LŸ -eDeRLe eŸ ILEŸ ˜S 3ANAYIŸ ˜šBIRLI IƒŸ PROJESINDEŸ ˜3/Ÿ
2EHAŸ'eRŸ0!'$%2Ÿ9dNETIMŸ+U
TANBULŸ 3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ ARAS‹NDAŸ IšBIRLI IŸ ILEŸ YERŸ ALANŸ 0!'$%2…INŸ
RULUŸaYELERIŸILEŸBUŸdNEMLIŸPROJEYEŸ
VEŸ ˜STANBULŸ 3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ -ECLISŸ
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GH
26
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
¡YA˜¡GRUBUNDA
I˜SIZLIK¡ORAN‹¡YeZDE¡
RENŸBIRŸSEKTdRŸ$eNYAN‹NŸYENILIK–IŸ
MALZEMESIŸOLANŸPLASTIKŸHERŸSEK
0LASTIKŸ SEKTdReNeNŸ DeNYAN‹NŸ ENŸ TdRDENŸ PAYŸ ALARAKŸ PAZARŸ GELIšTIR
dNEMLIŸ SEKTdReŸ PLASTI INŸ DEŸ ENŸ MEYEŸGELIYORŸ0LASTIKTEŸHAYATŸVARŸ
OLDU UNAŸ GELECEKŸ VARŸ GELINŸ KENDINIZIŸ DO
DIKKATŸ –EKENŸ 'eRŸ šUŸ ANDAŸ Ÿ NAN‹ML‹Ÿ ELEMANLARŸ HALINEŸ GETIRINŸ
K‹YMETLIŸ
MALZEMESIŸ
BINŸ KIšIYIŸ ISTIHDAMŸ EDENŸ SEKTd
0!'$%2Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ
2EHAŸ'eR
PLASTIKŸ SEKTdReNDEŸ KARIYERŸ PLAN
ReNŸ YeKSEKŸ ISTIHDAMŸ YARATANŸ BIRŸ LAMAN‹Z‹ŸYAP‹NƒŸDEDI
SEKTdRŸ OLMAYAŸ DEVAMŸ EDECE INIŸ
+ONU˜MAC‹LARDAN¡dNEMLI¡
‹ŸARAšT‹RMADAŸŸYAšŸGRUBUŸ MESAJLAR
PAYLAšT‹Ÿ 4a˜+…INŸ …DEŸ YAPT‹
KATK‹Ÿ SUNANŸ PLASTIKŸ SEKTdReŸ FIR
MALAR‹N‹NŸ eSTŸ DeZEYŸ YdNETICILERIŸ ARAS‹NDAŸ IšSIZLIKŸ ORAN‹NŸ YeZDEŸ •Ÿ ˜STANBULŸ ˜LŸ -ILLIŸ % ITIMŸ -eDeRŸ
d RETMENLERŸd RENCILERŸVEŸBAS‹NŸ Ÿ OLDU UNUŸ KAYDEDENŸ 2EHAŸ 9ARD‹MC‹S‹Ÿ 3ERKANŸ 'eRŸ DEŸ YAPT‹
MENSUPLAR‹ŸKAT‹LD‹
'eRŸ ‚"UGeNŸ ATACA ‹M‹ZŸ AD‹M
0LASTIK¡SEKTdRe¡YeKSEK¡
ISTIHDAM¡YARATAN¡SEKTdR¡
OLMAYA¡DEVAM¡EDECEK
4dRENDEŸ KONUšMAŸ YAPANŸ 0!'
‹Ÿ KONUšMADAŸ MESLEKIŸ E ITIMINŸ
LARLAŸ PLASTIKŸ SEKTdReNeNŸ IHTIYAC‹Ÿ dNEMINEŸ DIKKATŸ –EKEREKŸ TdRENDEŸ
OLANŸ ARAŸ ELEMANLAR‹NŸ NITELIKLIŸ BIRŸ BULUNANŸ GEN–LEREŸ ‚(AYALŸ EDINŸ
šEKILDEŸ YETIšTIRILEREKŸ PLASTIKŸ SA
ANCAKŸ HAYALŸ ETTI INIZŸ SeRECEŸ BIRŸ
NAYISINEŸ KAT‹L‹M‹Ÿ ILEŸ HEMŸ IšSIZLIKŸ šEYLEREŸULAšABILIRSINIZƒŸDEDIŸ
ORAN‹Ÿ AZALACAKŸ HEMŸ DEŸ SANAYI
$%2Ÿ 9dNETIMŸ +URULUŸ "AšKAN‹Ÿ CILERINŸ IHTIYA–Ÿ DUYDU UŸ NITELIKLIŸ -ESLEKIŸ VEŸ TEKNIKŸ E ITIMINŸ SO
2EHAŸ 'eRŸ 4eRKIYEŸ SANAYISININŸ ELEMANŸ A–‹ ‹Ÿ ORTADANŸ KALKACAKƒŸ RUNLARDANŸ BIRININŸ NITELIKLIŸ INSANŸ
IHTIYA–Ÿ DUYDU UŸ BECERILERLEŸ DO
NAT‹LM‹šŸ
GEN–LERIŸ
DEDI
GeCeŸ YETIšTIREMEMESIŸ OLDU UNAŸ
DE INENŸ 3ERKANŸ 'eRŸ ‚.ITELIKLIŸ
YETIšTIRMEYIŸ
AMA–LAYANŸ ‚/KUL3ANAYIŸ ˜šBIRLI IŸ +eRESELŸREKABETŸORTAM‹NDAŸREKA INSANŸ GeCeNeŸ ANCAKŸ SEKTdReNŸ
0ROJESIŸ ˜STANBULŸ -ODELIƒNEŸ PRO BETINŸ DEVAML‹L‹ ‹N‹NŸ VERIMLILIKLEŸ GeCeYLEŸ GeCeMeZeŸ BIRLEšTIRIR
MeMKeNŸOLDU UNUŸVERIMLILIKŸI–INŸ SEKŸ YETIšTIREBILIRIZŸ SEKTdReNŸ DE
LUMŸ dRGeTeŸ OLMAKTANŸ DI ERŸ ILGILIŸ DEŸ MAHIRŸ ELLERINŸ IšINŸ I–INDEŸ OL NEYIMINIŸ OKULLAR‹M‹ZAŸ TRANSFERŸ
JESINEŸ DESTEKŸ VERENŸ ILKŸ SIVILŸ TOP
MAS‹Ÿ GEREKTI INIŸ VURGULAYANŸ 'eRŸ EDEREKŸ BAšARABILIRIZŸ DIYEŸ YOLAŸ
LeKŸ ETMEKTENŸ GURURŸ DUYDUKLAR‹N‹Ÿ BUNUNŸ I–INŸ DEŸ MAKINEŸ TE–HIZATŸ –‹KT‹KŸ VEŸ /KUL3ANAYIŸ ˜šBIRLI IŸ
SIVILŸTOPLUMŸdRGeTLERINEŸDEŸdNCe
KAYDETTIŸ 0ROJEYIŸ HAYATAŸ GE–IRENŸ DENEYIMLIŸ DONAN‹ML‹Ÿ E ITMENLE ˜STANBULŸ -ODELI…NIŸ GELIšTIRDIKŸ
-ILLIŸ% ITIMŸ"AKANL‹ ‹…NAŸ˜STANBULŸ RINŸ BIRŸ ARADAŸ OLMAS‹Ÿ GEREKTI INIŸ ˜STANBULŸ 3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ VEŸ ˜STAN
BELIRTTIŸ 4dRENEŸ KAT‹LANŸ GEN–LEREŸ BULŸ 4ICARETŸ /DAS‹…N‹NŸ DESTEKLERIŸ
RETŸ /DAS‹Ÿ YdNETICILERINEŸ SEKTdRŸ DEŸ SESLENENŸ 2EHAŸ 'eRŸ ‚"UGeNŸ ILEŸ Ÿ HAREKETLILIKŸ PROJESIŸ ZIYA
3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ VEŸ ˜STANBULŸ 4ICA
MENSUPLAR‹NAŸ TEšEKKeRLERINIŸ SU
BURADAŸ DONAN‹ML‹Ÿ d RETMENLERI
RETIŸ GER–EKLEšTIRDIKŸ YAKLAš‹KŸ Ÿ
NANŸ 'eRŸ DI ERŸ ILGILIŸ SIVILŸ TOPLUMŸ MIZŸGdZLERIŸ‹š‹KLAŸPARLAYANŸGEN– d RETMENŸOKULUNAŸDAŸKESINLEšENŸ
KURULUšLAR‹N‹Ÿ DI ERŸ SEKTdRLERIŸ DEŸ LERIMIZŸVARŸŸ0LASTIKŸSEKTdReŸIšINIŸ EšLEšTIRMEŸ YAPT‹KŸ -ESLEKŸ VEŸ
BUŸHIZMETŸYAR‹š‹NAŸDAVETŸETTIŸ
IYIŸ YAPANAŸ HAKK‹N‹Ÿ FAZLAS‹YLAŸ VE
TEKNIKŸ OKULLAR‹M‹ZDAŸ E ITIMEŸ H‹ZŸ
KAZAND‹RACAKŸ OLANŸ /KULŸ 3ANAYIŸ
˜šBIRLI IŸ PROJESININŸ Ÿ ILDEŸ YAY
G‹NLAšT‹R‹LMAS‹Ÿ I–INŸ -ILLIŸ % ITIMŸ
"AKANL‹ ‹M‹ZŸ BUŸ šEHIRLEREŸ TALI
MATLAR‹Ÿ GdNDERMIšTIRŸ Ÿ "UŸ PROJE
YEŸ DESTEKŸ VERENŸ BAšTAŸ ˜STANBULŸ
3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ ˜STANBULŸ 4ICARETŸ
/DAS‹ŸVEŸ0!'$%2…EŸDESTEKŸVE
RENŸTeMŸPLASTIKŸSEKTdReŸMENSUP
28
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
LAR‹NAŸ TEšEKKeRŸ EDIYORŸ BUŸ PROTOTIPINŸ BAšAR‹L‹Ÿ HAY‹RL‹Ÿ OLMAS‹N‹Ÿ DI
LIYORUMƒŸDEDI
•4OPLANT‹DAŸSdZŸALANŸ˜STANBULŸ3ANAYIŸ/DAS‹Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸaYESIŸ
.AHITŸ+EMALBAYŸDAŸeLKEŸOLARAKŸREKABETŸGeCeNeŸART‹RMAN‹NŸANAH
TAR‹N‹NŸNITELIKLIŸIšŸGeCeŸNITELIKLIŸIšŸYARATANŸINSANLARŸOLDU UNAŸDIKKATŸ
–EKTIŸ˜STANBULŸ3ANAYIŸ/DAS‹ŸOLARAKŸPROJEŸKAPSAM‹NDAŸ…EŸYAK‹NŸ
FIRMAŸZIYARETŸETTIKLERINIŸTEORIKŸVEŸPRATIKŸOLARAKŸBIR–OKŸE ITIMŸVERENŸ
KENDISININŸDEŸeYESIŸBULUNDU UŸ0!'$%2…INŸPROJEYEŸDESTEKŸVERENŸILKŸ
SIVILŸTOPLUMŸKURULUšUŸOLMAS‹NDANŸDOLAY‹ŸTEšEKKeRLERINIŸSUNDUŸ
•Ÿ ˜STANBULŸ 3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ -ECLISŸ aYESIŸ `MERŸ +ARADENIZŸ ISEŸ KO
NUšMAS‹NDAŸ GEN–LERINŸ HERŸ ZAMANŸ YANLAR‹NDAŸ OLACAKLAR‹N‹Ÿ BELIRTE
REKŸ˜3/…NUNŸVEŸ0!'$%2…INŸBUŸKONUDAŸYAPT‹ ‹Ÿ–AL‹šMALAR‹NŸBeYeKŸ
dNEMŸTAš‹D‹ ‹N‹ŸVURGULAD‹Ÿ+ARADENIZŸ/KUL3ANAYIŸ˜šBIRLI IŸ˜STANBULŸ
MODELIŸPROJESINEŸNITELIKLIŸIšŸGeCeŸIHTIYAC‹ŸBULUNANŸBAšTAŸSANAYIŸVEŸ
TICARETŸODALAR‹ŸIšLETMEŸVEŸKURUMLARŸMESLEKŸKOMITELERIŸSIVILŸTOPLUMŸ
KURULUšLAR‹N‹NŸDAŸENTEGREŸEDILECE INIŸSdYLEDI
ǡ 4dRENDEŸ KONUšANŸ ˜NdNeŸ -ESLEKIŸ VEŸ 4EKNIKŸ !NADOLUŸ ,ISESIŸ -e
DeReŸ $ENIZŸ -UTLUŸ 'eLERŸ ˜STANBULŸ 3ANAYIŸ /DAS‹Ÿ VEŸ 0LASTIKŸ 3ANAYI
CILERIŸ $ERNE IŸ 0!'$%2…EŸ DESTEKLERINDENŸ DOLAY‹Ÿ TEšEKKeRŸ ETTIKLERINIŸ
BELIRTEREKŸ‚9AKLAš‹KŸŸBINŸd RENCIŸILEŸŸAYR‹ŸALANDAŸE ITIMŸVERIYORUZŸ
/KUL3ANAYIŸIšBIRLI IŸPROJESIŸKAPSAM‹NDAŸOKULUMUZAŸVERILENŸBUŸDES
TEKŸd RENCILERIMIZINŸE ITIMIŸA–‹S‹NDANŸBeYeKŸdNEMŸTAš‹YORƒŸDEDI
˜NdNeŸ -ESLEKIŸ VEŸ 4EKNIKŸ !NADOLUŸ ,ISESIŸ 0LASTIKŸ 4EKNOLOJISIŸ
"dLeMe…NeNŸ EKIPMANŸ VEŸ ALTŸ YAP‹Ÿ EKSIKLIKLERININŸ GIDERILMESINEŸ KAT
K‹DAŸ BULUNANŸ 0!'$%2Ÿ eYELERIŸ FIRMALARŸ !LFABETIKŸ S‹RAYLAŸ !RBURGŸ
4eRKIYEŸ !UTONICSŸ /TOMASYONŸ %NFORMAKŸ 0LASTIKŸ 4EKNOLOJILERIŸ
'eVENELŸ 0LASTIKŸ -EDELŸ %LEKTRONIKŸ -ETEŸ 0LASTIKŸ .OVOMAŸ -AKI
NEŸ.eVEŸ0LASTIKŸ3ARA–Ÿ-AKINEŸ3ERŸ2EZISTANSŸŸ™ENMAKŸ-AKINEŸ
4ISANŸ-eHENDISLIKŸ0LASTIKLERIŸ9ELKENCILERŸ-AKINEŸ%RKAŸ!MBALAJ
29
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
72%%7ÀUNL\H3ODVWLN.DX«XN.RPSR]LW6HNWºU
0HFOLVLǼQLQèON%DďNDQé<DYX](URßOXROGX
¡-—,9!2¡4,¡"a9a+,a•%¡3!(—0
¡3%+4`2¡4/""¡œ!4)3)¡!,4).$!¡"—2,%™4—
4eRKIYE…DEŸMESLEKIŸeSTŸKURULUšLAR‹NŸTEMSILCISIŸ4eRKIYEŸ/DALARŸVEŸ"ORSALARŸ"IRLI I…NDEŸ4/""ŸYENIŸBIRŸ
-ECLISŸDAHAŸA–‹LD‹ŸŸMILYARŸLIRAL‹KŸEKONOMIKŸBeYeKLe EŸSAHIPŸ0LASTIKŸ+AU–UKŸVEŸ+OMPOZITŸSEKTdRŸ
TEMSILCILERIŸI–INŸ4/""ŸBeNYESINDEŸ4eRKIYEŸ0LASTIKŸ+AU–UKŸ+OMPOZITŸ3EKTdRŸ-ECLIS…IŸKURULDUŸ-ECLISŸ
"AšKANL‹ ‹…NAŸISEŸ0!'%6Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ9AVUZŸ%RO LUŸSE–ILDIŸ
4eRKIYEŸ /DALARŸ VEŸ "ORSALARŸ
"IRLI I…NINŸ –AL‹šMALAR‹N‹Ÿ –OKŸ YENIŸ
TAMAMLAD‹ ‹Ÿ 4eRKIYEŸ 0LASTIKŸ +A
U–UKŸVEŸ+OMPOZITŸ3EKTdRŸ-ECLIS…IŸ
ILKŸ TOPLANT‹S‹N‹Ÿ GER–EKLEšTIRDIŸ Ÿ
MILYARŸ LIRAL‹KŸ BeYeKLe EŸ ULAšANŸ Ÿ
SEKTdRDENŸ TOPLAMŸ Ÿ MILYARŸ LI
RAL‹KŸ CIROYAŸ SAHIPŸ Ÿ FIRMAN‹NŸ
TEMSILŸ EDILECE IŸ 4eRKIYEŸ 0LASTIKŸ
+AU–UKŸ +OMPOZITŸ 3EKTdRŸ -ECLI
SIŸ "AšKANL‹ ‹…NAŸ 4eRKŸ 0LASTIKŸ 3A
NAYICILERIŸ !RAšT‹RMAŸ 'ELIšTIRMEŸ VEŸ
% ITIMŸ6AKF‹Ÿ0!'%6Ÿ9dNETIMŸ+U
RULUŸ"AšKAN‹Ÿ9AVUZŸ%RO LUŸSE–ILDIŸ
"AšKANŸ 9ARD‹MC‹L‹ ‹…NAŸ ISEŸ &LEK
S‹B‹LŸ !MBALAJŸ 3ANAYICILERIŸ $ERNE IŸ
&!3$Ÿ "AšKAN‹Ÿ %NVERŸ "AKIO LUŸ
GETIRILDIŸ
‚3EKTdReN¡EN¡Ge›Le¡SESI
OLACA–‹Zƒ
4eRKIYEŸ0LASTIKŸ+AU–UKŸ+OMPOZITŸ
3EKTdRŸ-ECLISIŸ"AšKANL‹ AŸSE–ILENŸ
9AVUZŸ %RO LUŸ ‚0LASTIKŸ +AU–UKŸ
VEŸ +OMPOZITŸ SEKTdReNeNŸ BIRLEš
TIRICIŸGeCeŸOLARAKŸ–AL‹šMALAR‹M‹ZAŸ
DAHAŸ Ge–LeŸ šEKILDEŸ DEVAMŸ EDE
CE IZŸ 4/""Ÿ -ECLISI…NDEKIŸ YENIŸ
OLUšUMLAŸ YASALŸ VEŸ DAHAŸ KAPSA
Y‹C‹ŸBIRŸPLATFORMAŸERIšTIKŸ+URULANŸ
30
MECLISTEŸ FIRMALAR‹M‹ZŸ ILGILIŸ SEK
TdRLERINŸ SIVILŸ TOPLUMŸ KURULUšLAR‹Ÿ
ILEŸSEKTdReŸDeZENLEMEŸVEŸREGeLEŸ
ETMEŸ YETKISIŸ OLANŸ KAMUŸ KURUM
LAR‹ŸYERŸAL‹YORŸ(EDEFIMIZŸKURULANŸ
OLUšUMLAŸ SEKTdRELŸ SORUNLAR‹Ÿ TES
PITŸ ETMEKŸ –dZeMŸ I–INŸ HeKeMETŸ
VEŸ dZELŸ SEKTdRŸ DIYALO UNUŸ ENŸ IYIŸ
šEKILDEŸ GELIšTIRMEKŸ NIHAYETINDEŸ
4eRKIYEŸEKONOMISIŸI–INŸDAHAŸFAZ
LAŸKATMAŸDE ERŸeRETMEKTIRƒŸDEDI
4/""Ÿ0LASTIKŸ+AU–UKŸ+OMPOZITŸ
3EKTdRŸ-ECLISI…NINŸSEKTdRDEŸGe
CeNeŸ YASADANŸ ALANŸ ENŸ eSTŸ YAP‹Ÿ
OLDU UNUŸ BELIRTENŸ 9AVUZŸ %RO LUŸ ‚0LASTIKŸ KAU–UKŸ VEŸ KOMPOZITŸ
4eRKIYE…NINŸ!VRUPA…DAŸBIRINCILI EŸ
DeNYADAŸ ILKŸ BEšEŸ OYNAYANŸ LOKO
MOTIFŸ SEKTdRLERIDIRŸ "UŸ SEKTdRLE
RINŸ IVMESINIŸ ARTT‹RMAKŸ VEŸ dNeN
DEKIŸ ENGELLERIŸ KALD‹RMAKŸ I–INŸ
KAMUŸSANAYIŸIšBIRLI INIŸART‹RACAKŸ
SEKTdReMeZeNŸ SORUNLAR‹N‹Ÿ –dZ
MEKŸ AD‹NAŸ FAALIYETLERIMIZEŸ H‹ZLAŸ
BAšLAYACA ‹ZŸ VEŸ –dZeMŸ ODAKL‹Ÿ
–AL‹šACA ‹ZŸ /MUZŸ OMUZAŸ VERE
REKŸ GELIšIMINŸ H‹Z‹N‹Ÿ ARTT‹RACA ‹ZƒŸ
DIYEREKŸSdZLERINIŸTAMAMLAD‹
4eRKIYE…DEKIŸTeMŸSANAYIŸVEŸTICARETŸ
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
ODALAR‹ŸILEŸBORSALAR‹NŸBA L‹ŸOLDU UŸ
IšŸ DeNYAS‹N‹NŸ ENŸ eSTŸ dRGeTLENME
SIŸ OLANŸ 4/""Ÿ BeNYESINDEŸ KURULANŸ
4eRKIYEŸ 0LASTIKŸ +AU–UKŸ +OMPOZITŸ
3EKTdRŸ -ECLISIŸ OLDUK–AŸ GENIšŸ BIRŸ
YELPAZEYIŸ KAPSAD‹Ÿ "ILIMŸ 3ANAYIŸ
VEŸ 4EKNOLOJIŸ "AKANL‹ ‹Ÿ %KONOMIŸ
"AKANL‹ ‹Ÿ TEMSILCILERIYLEŸ BIRLIKTEŸ
Ÿ SE–KINŸ eYEŸ ARAS‹NDAŸ 0!'%6Ÿ
%03Ÿ $ERNE IŸ ˜+-˜"Ÿ +OMPOZITŸ
$ERNE IŸ &!3$Ÿ 0,!3&%$Ÿ 3%0!Ÿ
0!'$%2Ÿ%63˜$Ÿ+AU–UKŸ$ERNE IŸ
GIBIŸ SIVILŸ TOPLUMŸ dRGeTLERININŸ YAN‹Ÿ
S‹RAŸ !BDIO ULLAR‹Ÿ 0LASTIKŸ !DOPENŸ
0LASTIKŸ !KPLASŸ 0LASTIKŸ "0LASŸ
0LASTIKŸ #AMŸ %LYAFŸ $IZAYNŸ 0LAS
TIKŸ %LIFŸ 0LASTIKŸ %SENŸ 0LASTIKŸ &‹
RATŸ 0LASTIKŸ '&Ÿ (AKANŸ 0LASTIKŸ )š‹KŸ
0LASTIKŸ +OROZOŸ !MBALAJŸ +dKSANŸ
0LASTIKŸ-ETEŸ0LASTIKŸ.AKSANŸ0LAS
TIKŸ0AKPENŸ0LASTIKŸ0ETKIMŸ0ETRO
KIMYAŸ 0LASMARŸ 0LASTIKŸ 0OLIBAKŸ
!MBALAJŸ 0OLINASŸ 0LASTIKŸ 2AVAGOŸ
0ETROKIMYAŸ 3ASAŸ 0OLYESTERŸ 3EMŸ
0LASTIKŸ 3EPAšŸ 0LASTIKŸ 3UPERFILMŸ
!MBALAJŸ3eMERŸ0LASTIKŸ4ITIZŸ0LAS
TIKŸ 6ATANŸ 0LASTIKŸ GIBIŸ TOPLAMŸ CIROŸ
BeYeLe eŸŸMILYARŸ4,…YEŸYAKLAšANŸ
4eRKIYE…NINŸENŸdNEMLIŸFIRMALAR‹ŸYERŸ
ALD‹
www.kalipdunyasi.com.tr
5:-!.Õ'd2eÓe
$7/$13Ô./(-(.-
+ADRI×$%-Ô2
0OLDYÕÒ+Õ3ISTEMLERI
Genel Müdürü
[email protected]
.(3.D\éWOé
(OHNWURQLN3RVWD
+%0¡
+AY‹TL‹¡
%LEKTRONIK¡
0OSTA…N‹N¡ BA˜¡ HARFLERININ¡ K‹
SALT‹LMAS‹NDAN¡ OLU˜MU˜TUR¡
(UKUKI¡ GE›ERLILI–I¡ OLAN¡ Ge
VENLI¡ELEKTRONIK¡POSTA¡HIZME
TIDIR¡ +%0¡ ELEKTRONIK¡ POSTA¡
YOLUYLA¡ YASAL¡ GE›ERLI¡ VE¡ TEK
NIK¡OLARAK¡GeVENLI¡BIR¡˜EKILDE¡
EBELGE¡ PAYLA˜‹M‹N‹¡ SA–LA
YABILEN¡VE¡BU¡I˜LEMLERLE¡ILGILI¡
KESIN¡ DELIL¡ SA–LAYABILEN¡ TEK¡
ARA›T‹R¡
OLARAKŸ GE–ERLIŸ VEŸ ELEKTRONIKŸ POS
TAŸ ILEŸ HABERLEšMENINŸ TEKNIKŸ OLARAKŸ
GeVENLIŸ BIRŸ YdNTEMIDIRŸ 'eNeMeZŸ
šARTLAR‹NDAŸ TESPITŸ NITELI INDEŸ HA
BERLEšMEŸYdNTEMIŸOLARAKŸENŸTEMELŸ
IHTIYA–LARDANŸ BIRIŸ HALINEŸ GELMIšTIRŸ
+%0Ÿ ILEŸ EDEVLETŸ ETICARETŸ VEŸ TeMŸ
EDdNešeMŸ UYGULAMALAR‹N‹NŸ HA
YATAŸ GE–IRILEBILMESINDEŸ TEKNIKŸ ALTŸ
YAP‹Ÿ OLUšTURABILECEKŸ STRATEJIKŸ dNE
MIŸYeKSEKŸARA–T‹RŸ5YGULAMALAR‹N‹NŸ
YAYG‹NLAšMAS‹NDAŸdNEMLIŸROLŸOYNA
YACA ‹Ÿ SeRE–LERIŸ H‹ZLAND‹RACA ‹Ÿ VEŸ
dNEMLIŸ MIKTARLARDAŸ TASARRUFŸ SA LA
YACA ‹ŸDešeNeLMEKTEDIR
+%0ŸSISTEMIYLEŸRESMIŸdZELŸVEŸTICA
RIŸHERŸTeRLeŸBELGEŸVEYAŸYAZ‹ŸKURUMŸ
KURULUšŸ VEŸ šAH‹SLARŸ ARAS‹NDAŸ YASALŸ
GE–ERLIŸ OLARAKŸ ELEKTRONIKŸ YAZ‹šMAŸ
VEŸ BILDIRIMŸ BEYANNAMEŸ BILDIRGEŸ
BAšVURUŸTEBLIGATŸIHTARŸIHBARŸVBŸ
YAP‹LABILECEKTIRŸ ™IRKETLERŸ ILEŸ GER
–EKŸ KIšILERŸ ARAS‹NDAŸ VEŸ KURUMŸ I–IŸ
HERŸ TeRLeŸ YAZ‹šMAŸ BELGEŸ PAYLAš‹
M‹ŸSdZLEšMEŸTEBLIGATŸIHTARIHBARŸ
EFATURAŸTELEFONŸGdRešMEŸDdKeM
LERIŸ BANKAŸ TALIMATLAR‹Ÿ HESAPŸ EKS
TRELERIŸKREDIŸKART‹ŸHESAPŸdZETIŸGdN
DERIMLERIŸSIPARIšLERŸIHALEŸTEKLIFLERIŸ
ETICARETŸIšLEMLERIŸGIBIŸSAY‹S‹ZŸALAN
DAŸKULLAN‹LABILECEKTIRŸ`ZELLIKLEŸ–OKŸ
šUBELIŸ VEŸ SAHADAŸ –AL‹šANŸ ELEMAN
LARDANŸ VERILENŸ eCRETŸ BORDROLAR‹NAŸ
IMZAŸ AL‹NMAS‹Ÿ UYGULAMADAŸ ZORLUK
LARŸGETIRMEKTEDIRŸ"UŸYdNTEMLEŸeC
RETŸ BORDROLAR‹N‹NŸ +%0Ÿ ADRESLERINEŸ
MAILŸ OLARAKŸ GdNDERILMESIŸ KOLAYL‹KŸ
SA LAMAKTAD‹RŸ
+%0Ÿ EIMZAŸ VEŸ ZAMANŸ DAMGAS‹Ÿ
KULLAN‹LARAKŸ BIRŸ ELEKTRONIKŸ POSTA
N‹NŸ ILETILDI INIŸ GARANTIŸ ALT‹NAŸ ALMAY‹Ÿ
GdNDERICIŸ VEŸ AL‹C‹Ÿ KIMLIKLERININŸ BEL
LIŸ OLDU UNUŸ GdNDERIŸ ZAMAN‹N‹NŸ VEŸ
I–ERI INŸDE IšTIRILEMEDI IŸKESINŸOLA
RAKŸTESPITŸEDILMESINIŸSA LAMAKTAD‹RŸ +ULLAN‹C‹LARŸ TARAF‹NDANŸ ISTENDI IŸ TAK
DIRDEŸ ILETIšIMINŸ GIZLILI IŸ SA LANARAKŸ
3TANDARTŸ ELEKTRONIKŸ POSTAŸ ISEŸ BEL GeVENLIŸ HABERLEšMEŸ VEŸ ELEKTRONIKŸ
GEŸPAYLAš‹M‹ŸVEŸILETIšIMŸKANUNIŸOLA BELGELERINŸ GeVENLIŸ BIRŸ ORTAMDAŸ SAK
RAKŸ GE–ERLIŸ DE ILDIRŸ 4EKNIKŸ OLARAKŸ LANMAS‹ŸDAŸ+%0ŸHIZMETŸSA LAY‹C‹LAR‹Ÿ
GeVENLIŸ SAY‹LMAYANŸ ILETININŸ TESLI TARAF‹NDANŸ VERILECEKŸ KATMAŸ DE ERLIŸ
MININŸ KESINŸ OLARAKŸ SA LANAMAD‹ ‹Ÿ HIZMETLERIŸ ILEŸ MeMKeNŸ OLABILECEKTIRŸ
VEŸ UYUšMAZL‹KLARAŸ A–‹KŸ BIRŸ ILETIšIMŸ "ILDI IMIZŸEPOSTALARDANŸFARKL‹ŸOLARAKŸ
šEKLIDIRŸ
DELILŸNITELI IŸTAš‹MAKLAŸBIRLIKTEŸI–ERI INŸ
KESINLIKLEŸ DE IšMEMESINIŸ VEŸ I–ERI
+%0Ÿ+AY‹TL‹Ÿ%LEKTRONIKŸ0OSTAŸYASALŸ IŸ YASALŸ GE–ERLIŸ VEŸ GeVENLIŸ OLMAS‹N‹Ÿ
32
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
SA LAMAKTAD‹RŸ3ISTEMŸŸY‹LŸSeREYLEŸ
DEŸBUŸDELILLERIŸBeTeNLe eNeŸKORUYA
RAKŸ SAKLAMAKTAŸ OLUPŸ +%0Ÿ HIZMETŸ
SA LAY‹C‹S‹Ÿ FIRMALARŸ BUŸ GdNDERILERIŸ
OKUYAMAZŸVEŸKOPYALAYAMAZLAR
+%0ŸSISTEMIŸILEŸBIREYLERŸVEŸKURUM
LARAŸ TARAFS‹ZŸ YASALŸ KORUMAŸ SA LARŸ
KAY‹TL‹ŸELEKTRONIKŸPOSTAŸYASALŸKAN‹TŸ
OLARAKŸKULLAN‹LABILIRŸ4ESLIMŸETMEŸVEŸ
OKUNMAŸ GARANTISIŸ SUNULMAKTAD‹RŸ
4ESLIMŸEDILDIKTENŸŸSAATŸSONRAŸAL‹
C‹S‹ŸTARAF‹NDANŸYASALŸOLARAKŸOKUNDUŸ
KABULŸEDILIRŸ'dNDERIYEŸMeDAHALEYIŸ
dNLERŸGdNDERININŸBeTeNLe eNeŸGe
VENCEŸALT‹NAŸAL‹RŸDE IšTIRILMESIŸdN
LERŸ:AMANŸKAZAND‹R‹RŸ"ILGIŸAK‹š‹N‹NŸ
H‹ZL‹ŸVEŸGeVENLIŸILERLEMESINIŸSA LARŸ
2ESMIŸ VEŸ TICARIŸ YAZ‹šMALAR‹NŸ H‹Z
LANMAS‹N‹Ÿ SA LARŸ +ULLAN‹MŸ KO
LAYL‹ ‹Ÿ SUNARŸ -ALIYETLERIŸ DešeReRŸ
•EVRECIDIRŸKA ‹TŸKULLAN‹M‹ŸORTADANŸ
KALD‹R‹RŸ+A ‹TŸKULLAN‹M‹ŸARšIVLEMEŸ
POSTAŸ VEŸ IšLEMŸ MALIYETLERININŸ Deš
MESINIŸ ETIKŸ VEŸ GeVENILIRŸ –AL‹šMAŸ
ORTAM‹ŸSA LAR
+%0Ÿ HIZMETINIŸ ALD‹ ‹N‹ZDAŸ KEPŸ
UZANT‹L‹Ÿ MAILŸ ADRESIŸ ISIMSOYAD
KURUMAD‹KEPCOMTRŸ
ALABILMEŸ
HAKK‹NAŸSAHIPŸOLUNACAKT‹RŸ"UŸBIZEŸ
NEŸ SA LAYACAKŸ DERSENIZŸ AL‹C‹Ÿ KEP
COMTRŸ UZANT‹L‹Ÿ MAILŸ ADRESLERININŸŸ
GELENŸILETININŸGeVENLIŸOLDU UNUŸBI
LECEKŸDIYEBILIRIZŸ
!RAL‹KŸ Ÿ ITIBARIYLEŸ "4+Ÿ TARAF‹N
DANŸ YETKILENDIRILMIšŸ Ÿ +%0Ÿ (IZMETŸ
3A LAY‹C‹S‹Ÿ BULUNMAKTAD‹RŸ 044Ÿ
+%0Ÿ 4."Ÿ +%0Ÿ VEŸ 452++%0Ÿ "UŸ
HIZMETŸ SA LAY‹C‹LAR‹NAŸ BAšVURARAKŸ
+%0ŸADRESLERIŸAL‹NABILIR
+%0ŸSISTEMIŸELEKTRONIKŸBELGEŸPAY
LAš‹M‹ŸGdNDERIMIŸVEŸILETIMIŸD‹š‹NDAŸ
–OKŸ –EšITLIŸ GeVENLIŸ ARšIVLEMEŸ GIBIŸ
KATMAŸ DE ERLIŸ SERVISLERINŸ OLDU UŸ
EIMZAŸ VEŸ ZAMANŸ DAMGAS‹N‹NŸ YO
UNŸOLARAKŸKULLAN‹LACA ‹ŸHUKUKIŸGE
–ERLILI IŸOLANŸGeVENLIŸYENIŸBIRŸILETI
šIMŸARAC‹ŸOLACAKT‹R
www.kalipdunyasi.com.tr
DÜNYANIN HER
<(5ú1'(<ú=
$/0$1<$)5$16$ø7$/<$%$ù7$2/0$.h=(5('h1<$1,1)$5./,h/.(6ø1(
.$/,36(7øø+5$&$7,1'$/ø'(5ø=
Standart Kalıp Setleri
Özel Kalıp Setleri
Özel Talaşlı İmalat Parçaları
Hassas Bağlama Sistemleri
Üretim hattımıza eklediğimiz 2000 mm x 2200 mm 5 eksen
işleme merkezimizle gücümüze güç kattık.
ART TECH KALIP SAN. TİC. A.Ş.
İmes Sanayi Sitesi
A Blok 101 Sokak No:9 34776
Ümraniye / İstanbul
+90 216 313 41 70
arttech#arttechkalip.com
arttechkalip.com
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
&1&7(.12/2-è6è1'(9%.—¡œ`:a-,%2
&REZEŸVEŸ%$-ŸMARKAS‹Ÿ'&…INŸ4eRKIYEŸMeMESSILIŸ%RKANŸ#.#ŸDeZENLEDI IŸOPENHOUSEŸETKINLI INDEŸ
YENIŸ#.#ŸTEKNOLOJILERINIŸSEKTdREŸTAN‹TT‹
%RKANŸ #.#…NINŸ ˜-%3…TEKIŸ MERKEZŸ
SHOWROOM…UNDAŸŸ(AZIRANŸGeN
LERINDEŸ YAP‹LANŸ ETKINLIKTEŸ '&…INŸ
GLOBALŸ PAZARAŸ SUNDU UŸ YENIŸ TELŸ
EROZYONŸMAKINELERIYLEŸCANL‹ŸKESIMŸ
UYGULAMALAR‹ŸYAP‹LD‹Ÿ
4EKYAZŸ 9AZ‹L‹MŸ "EMŸ -eHENDIS
LIKŸVEŸ/NURŸ4EKNIKŸFIRMALAR‹N‹NŸDAŸ
DESTEKŸVERDI IŸETKINLIKTEŸKAT‹L‹MC‹
LARAŸYENIŸMAKINELERŸVEŸYENIŸUYGU
LAMALARŸ HAKK‹NDAŸ BILGIŸ VERILDIŸ '&Ÿ
!GIE#HARMILLES…‹NŸYENIŸ#54Ÿ%ŸŸ
MODELŸTELŸEROZYONŸMAKINESIŸDEŸILKŸ
KEZŸSEKTdRŸTEMSILCILERIYLEŸBULUšTUŸ
%NŸ YENIŸ TEKNOLOJILERLEŸ DONAT‹LANŸ
KULLAN‹MŸ KOLAYL‹ ‹Ÿ VEŸ OTOMASYONŸ
UYUMLULU UŸILEŸDIKKATŸ–EKENŸ%ŸSE
36
RISIŸ MODELIŸ 4eRKIYEŸ EKONOMISINEŸ "UŸVESILEYLEŸMešTERILERIMIZIŸTEKNIKŸ
UYGUNŸ FIYATKALITEŸ PERFORMANS‹YLAŸ BILGIŸVEŸVERIMLIŸeRETIMŸKONUSUNDAŸ
OLDUK–AŸBE ENIŸTOPLAD‹Ÿ
TEšVIKŸ EDICIŸ BIRŸ GeNDEMŸ OLUšTUR
DUKŸ "UŸ ANLAMDAŸ HERŸ Y‹LŸ –‹TAM‹Z‹Ÿ
˜KIŸ GeNŸ SeRENŸ OPENHOUSEŸ ETKINLI BIRAZŸ DAHAŸ YeKSELTIYORUZŸ BUNDANŸ
INDEŸTELŸEROZYONŸUYGULAMALAR‹N‹NŸ SONRAKIŸ SeRE–TEŸ DAHAŸ BRANšLA
YAN‹ŸS‹RAŸDALMAŸEROZYONŸVEŸIšLEMEŸ RAŸ YdNELIKŸ ETKINLIKLERŸ PLANL‹YORUZŸ
MERKEZIŸ MAKINELERINDEŸ DEŸ CANL‹Ÿ #IHAZŸ YERINEŸ eRETIMŸ TEKNOLOJISINIŸ
KESIMŸ–AL‹šMALAR‹ŸYAP‹LD‹
dNEŸ–‹KARMAN‹NŸDAHAŸYARARL‹ŸOLDU
UŸGdRešeNDEYIZƒŸDEDI
%RKANŸ #.#Ÿ #%/…SUŸ 3ERDARŸ "AS
RIŸ !KGeNŸ ‚˜šŸ YO UNLU UMUZŸ HERŸ
YENIŸ GELIšMEYIŸ SERGILEMEYEŸ F‹RSATŸ
VERMIYORŸ /PENHOUSEŸ ETKINLI I
MIZDEŸ H‹ZL‹Ÿ IšŸ AK‹š‹Ÿ I–INDEŸ YETE
RINCEŸ ZAMANŸ AY‹RAMAD‹ ‹M‹ZŸ YENIŸ
TEKNOLOJILERŸ HAKK‹NDAŸ SANAYICILE
RIMIZIŸ AYD‹NLATMAŸ F‹RSAT‹Ÿ BULDUKŸ
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
3$*(9ǼGH'ºQÀďÀP
+525-3!,¡+—-,—+¡—,%¡$%6!-¡%$—9/2
4eRKŸPLASTIKŸSEKTdReNeNŸBIRLEšTIRICIŸ SEKTdREŸ DESTEKŸ VERENŸ –EšITLIŸ KU
GeCeŸ0!'%6ŸŸY‹L‹N‹ŸYENILENMEŸ RUMŸ VEŸ KURULUšLAR‹N‹NŸ OLUšANŸ Ÿ
MOTTOSUYLAŸ KARš‹LAD‹Ÿ 'ELIšMENINŸ SE–KINŸ DAVETLIYEŸ TAN‹TT‹Ÿ Ÿ Y‹LL‹KŸ
YENILENMEŸ ILEŸ MeMKeNŸ OLACA ‹NAŸ SEKTdRŸ DENEYIMINIŸ YENILENENŸ LOGOŸ
INANANŸ VAK‹FŸ Ÿ Y‹LL‹KŸ DE ERLERIN
VEŸ KURUMSALŸ KIMLI IŸ ILEŸ PEKIšTIRENŸ
DENŸ KOPMADANŸ DAHAŸ MODERNŸ VEŸ 0!'%6Ÿ DAHAŸ MODERNŸ VEŸ DINAMIKŸ
DINAMIKŸ BIRŸ YeZEŸ MERHABAŸ DEDIŸ BIRŸ YAP‹YAŸ KAVUšTUŸ 9ENILENENŸ LO
9ENIŸKURUMSALŸKIMLIKŸLOGOŸVEŸWEBŸ GONUNŸ TAN‹T‹M‹N‹Ÿ ESKIŸ LOGONUNŸ
SITESIŸ ILEŸ 0!'•%6…INŸ YENIŸ KAHRA BABAS‹Ÿ 0!'%6…INŸ +URUCUŸ /NUR
MAN‹Ÿ ‚0!'ƒ‹Ÿ SEKTdRŸ TEMSILCILERININŸ SALŸ "AšKAN‹Ÿ -UAMMERŸ 9eCELERŸ
BULUšTU UŸ GELENEKSELŸ IFTARŸ YEME
VEŸYENIŸ"AšKANŸ9AVUZŸ%RO LU…NUNŸ
INDEŸTAN‹TANŸ0!'%6ŸDAVETLILERDENŸ BIRLIKTEŸYAPMAS‹ŸISEŸVAKF‹NŸGE–MI
TAMŸNOTŸALD‹
šIYLEŸ KURDU UŸ BA ‹NŸ DAŸ GeZELŸ BIRŸ
dRNE INIŸOLUšTURDU
0!'%6Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ
9AVUZŸ%RO LU
4eRKŸ 0LASTIKŸ 3ANAYICILERIŸ !RAšT‹R
0!'%6…INŸ YENIŸ LOGOSUŸ TASARLAN‹R
‚0ƒŸ HARFININŸ BIRŸ SAYFAŸ GIBIŸ K‹VR‹L
MAŸ'ELIšTIRMEŸVEŸ% ITIMŸ6AKF‹…N‹NŸ KENŸ BIRŸ POLIMERŸ TANESININŸ K‹VR‹LA
MAS‹ŸVAKF‹NŸE ITIMŸVEŸARAšT‹RMAYAŸ
0!'%6Ÿ GELENEKSELŸ IFTARŸ YEME IŸ RAKŸ ‚0ƒŸ HARFINIŸ OLUšTURMAS‹Ÿ TEMELŸ
VERDI IŸ DE ERIŸ SEMBOLIZEŸ EDIYORŸ
BUŸ Y‹LŸ –OKŸ BAšKAŸ BIRŸ ANLAMŸ TAš‹ AL‹ND‹Ÿ ‚0ƒŸ HARFININŸ ALTŸ K‹SM‹NDAKIŸ
!YR‹CAŸPETROLŸRENGIYLEŸDO AY‹ŸSIM
D‹Ÿ 4eRKŸ PLASTIKŸ SEKTdReNeNŸ dN DAMLAŸ FORMUŸ PLASTI INŸ HAMMAD
GELEYENŸYEšILINŸBIRŸARAYAŸGELMESIŸ
CeLe eNeŸ eSTLENENŸ 0!'%6Ÿ (YATTŸ DESIŸPETROLeŸSIMGELERKENŸeSTŸK‹S
0!'%6…INŸ BIRLEšTIRICIŸ GeCeNeŸ TEKŸ
2EGENCYŸ/TELŸ!TAKdY…DEŸDeZENLE M‹NDAKIŸYEšILŸFORMŸHEMŸBIRŸDAMLA
BIRŸKAREDEŸTOPLUYOR
DI IŸ IFTARŸ YEME IŸ ILEŸ BIRLIKTEŸ YENIŸ Y‹ŸHEMŸDEŸBIRŸYAPRA ‹ŸAN‹MSATARAKŸ
KURUMSALŸ KIMLI INIŸ PLASTIKŸ SEK VAKF‹NŸDO AYAŸDUYDU UŸSAYG‹Y‹ŸVEŸ
+URUMSALŸKIMLIKŸVEŸLOGOŸILEŸDE I
TdReNeNŸ dNEMLIŸ AKTdRLERIŸ SEKTd SeRDeReLEBILIRLI EŸ VERDI IŸ dNEMIŸ
šIMŸReZGAR‹N‹ŸBAšLATANŸVAK‹FŸLISTEYEŸ
ReNŸ TeMŸ SIVILŸ TOPLUMŸ dRGeTLERIŸ VEŸ GdZLERŸdNeNEŸSERIYOR
GeNCELŸ TRENDLERŸ ILEŸ SEKTdRŸ TEMSIL
CILERININŸE ILIMŸVEŸIHTIYA–LAR‹N‹ŸDIK
KATEŸALARAKŸYENILEDI IŸWEBŸSITESINIŸ
DEŸEKLEDIŸ9ENIŸKURUMSALŸADRESINIŸ
WWWPAGEVORGŸ OLARAKŸ DE IšTIRENŸ
VAK‹FŸHEMŸTASAR‹MŸHEMŸI–ERIKŸDI
ZINIŸ SAYESINDEŸ ZIYARET–ILERINEŸ SITEŸ
I–INŸDOLAš‹MDAŸKOLAYL‹KŸSA LARKENŸ
BILGIYEŸ PRATIKŸ VEŸ H‹ZL‹Ÿ BIRŸ BI–IMDEŸ
ULAšMAŸIMKAN‹ŸSUNUYORŸŸ
'ERI¡DdNe˜eMeN
YENI¡KAHRAMAN‹¡‚0!'ƒ
!YR‹CAŸ 0!'%6Ÿ TARAF‹NDANŸ KURULANŸ
4eRKIYE…NINŸ AMBALAJŸ AT‹KLAR‹Ÿ YET
KILENDIRILMIšŸ KURULUšUŸ 0!'•%6Ÿ
38
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
4eRKŸ 0LASTIKŸ 3ANAYICILERIŸ !RAšT‹RMAŸ 'ELIšTIRMEŸ VEŸ
% ITIMŸ 6AKF‹Ÿ 'ERIŸ $dNešeMŸ ˜KTISADIŸ ˜šLETMESI…INŸ
SEVIMLIŸ KAHRAMAN‹Ÿ DAŸ YENILENDIŸ ‚0!'ƒŸ ISMIŸ VERILENŸ
YENIŸ KAHRAMANŸ TeMŸ GERIŸ DdNešeMŸ ETKINLIKLERINDEŸ
AT‹KŸVEŸGERIŸDdNešeMŸKONUSUNDAŸ–OCUKLAR‹ŸE LENDI
REREKŸBILGILENDIRECEKŸ
˜FTARŸ YEME IŸ S‹RAS‹NDAŸ YAPT‹ ‹Ÿ KONUšMADAŸ VAKF‹NŸ
KURULUšUNDANŸBUŸYANAŸBIR–OKŸYENILIKŸVEŸGELIšMENINŸ
PLASTIKŸ SEKTdReNEŸ KAZAND‹R‹LD‹ ‹N‹Ÿ BELIRTENŸ 0!'%6Ÿ
9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ9AVUZŸ%RO LUŸ‚"IZLERŸVAK
F‹M‹Z‹Ÿ KURANŸ VEŸ ILERLEMESIŸ AD‹NAŸ –AL‹šANŸ BeYeKLERI
MIZDENŸALD‹ ‹M‹ZŸBAYRA ‹ŸDAHAŸILERIŸTAš‹MAKŸI–INŸVARŸ
GeCeMeZLEŸ–AL‹š‹YORUZŸ0LASTI INŸVEŸeLKEMIZINŸGELE
CE INDEŸSdZŸSAHIBIŸOLACA ‹M‹Z‹ŸBILIYORUZŸVEŸYENIŸLO
GOMUZUNŸBIRLEšTICIŸGeCeMeZeŸDAHAŸDAŸART‹RACA ‹NAŸ
INAN‹YORUZŸ$E ERLERIMIZDENŸKOPMADANŸ–A AŸUYGUNŸ
DAHAŸMODERNŸBIRŸYeZEŸKAVUšTUKƒŸDEDI
…LIŸ Y‹LLARDAŸ Ÿ MILYONŸ TONŸ OLANŸ PLASTI INŸ Ÿ
Y‹L‹NAŸGELINDI INDEŸŸMILYONŸTONAŸULAšT‹ ‹N‹ŸA–‹KLA
YANŸ9AVUZŸ%RO LUŸ‚0LASTIKŸ–OKŸGEN–ŸOLMAS‹NAŸRA MENŸ OLDUK–AŸ H‹ZL‹Ÿ BeYeYENŸ VEŸ GELIšENŸ BIRŸ SEKTdRŸ
4eRKŸPLASTIKŸSEKTdReŸOLARAKŸŸY‹LDAŸ!VRUPAŸIKINCILI IŸ
VEŸDeNYAŸALT‹NC‹L‹ ‹NAŸKADARŸULAšT‹KŸ"UGeNŸGELDI I
MIZŸBUŸNOKTAŸBIRŸBAšLANG‹–Ÿ4/""ŸBeNYESINDEŸBAš
KANL‹ ‹N‹Ÿ YAPT‹ ‹M‹ZŸ 0LASTIKŸ +AU–UKŸ +OMPOZITŸ 3EK
TdRŸ -ECLISIMIZIŸ DEŸ KURDUKŸ "UŸ BIRLIKTELIKŸ ILEŸ SEKTdReŸ
DAHAŸ ILERIŸ GdTeRECE IZŸ 4eRKŸ INSAN‹N‹NŸ AZIMŸ VEŸ GIRI
šIMCILI IŸELIMIZDEKIŸENŸBeYeKŸGe–ƒŸDIYEREKŸSdZLERINEŸ
DEVAMŸETTI
(‹ZL‹Ÿ BeYeYENŸ SEKTdReNŸ SORUNLAR‹N‹NŸ DAŸ H‹ZLAŸ Be
YeDe eNeŸ VURGULAYANŸ 9AVUZŸ %RO LUŸ 4eRKŸ PLASTIKŸ
SEKTdReNeNŸ YURTI–INDEŸ VEŸ YURTD‹š‹NDAŸ YAšAD‹ ‹Ÿ SO
RUNLARAŸ DE INEREKŸ 0!'%6Ÿ OLARAKŸ SEKTdRŸ AD‹NAŸ Ye
ReTeLENŸTeMŸ–AL‹šMALAR‹ŸVEŸPROJELERIŸDETAYLAR‹YLAŸDA
VETLILEREŸ ANLATT‹Ÿ %RO LUŸ SdZLERINIŸ šUŸ šEKILDEŸ BITIRDIŸ
‚4eRKŸPLASTIKŸSEKTdReNeNŸGELIšIMIŸYdNeNDEŸHERŸTeRLeŸ
–AL‹šMAN‹NŸ I–INDEŸ AKTIFŸ OLARAKŸ ROLŸ AL‹YORUZŸ 3ANAYI
CILERIMIZINŸ SORUNLAR‹N‹NŸ –dZeMeŸ I–INŸ VARŸ GeCeMeZLEŸ
–AL‹š‹YORUZŸ "IRLIKŸ VEŸ BERABERLIKŸ I–ERISINDEŸ OLDU U
MUZŸŸSeRECEŸdNeMeZDEKIŸTeMŸENGELLERIŸVEŸSORUNLAR‹Ÿ
ORTADANŸ KALD‹RACAKŸ VEŸ 4eRKŸ PLASTIKŸ SEKTdReNeŸ DAHAŸ
DAŸILERIŸTAš‹YACA ‹ZŸ0LASTIKŸHERKESINŸHAYAT‹N‹ŸIYILEšTI
RIRŸYETERŸKIŸBIZŸONUŸDAHAŸIYIŸANLATAL‹MŸ0!'%6ŸOLARAKŸ
BUNUNŸI–INŸVAR‹Zƒ
39
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
6DUéJº]RßOX‹éUDNOéN(ßLWLP0HUNH]L
—,+¡-%:5.,!2).)¡6%2$—
-ANISAŸ/RGANIZEŸ3ANAYIŸ"dLGESI…NDEŸ-/3"ŸFAALIYETŸGdSTERENŸ3AR‹GdZO LUŸ(IDROLIKŸ!™…NINŸŸ
Y‹L‹NDAŸA–M‹šŸOLDU UŸVEŸŸd RENCIYEŸE ITIMŸVERENŸ•‹RAKL‹KŸ% ITIMŸ-ERKEZIŸGE–TI IMIZŸ#UMAŸKALABA
L‹KŸBIRŸTdRENŸILEŸILKŸMEZUNLAR‹ŸVERDIŸ
-AKINEŸTEKNOLOJISIŸKAL‹PŸBdLeMeN
!–‹L‹šŸKONUšMAS‹N‹ŸYAPANŸ-USTAFAŸ YAT‹Ÿd RENDIKLERINIŸVEŸKENDILERINEŸ
DENŸ Ÿ d RENCIŸ METALŸ TEKNOLOJISIŸ 3!2)'`:/—,5ŸBUŸOKULUŸ‚-ESLEKŸ HEDEFLERŸ KOYDUKLAR‹N‹Ÿ SdYLEDILERŸ
SA–ŸIšLERIŸBdLeMeNDENŸISEŸŸd ,ISESIŸ-EMLEKETŸ-ESELESIƒŸSLOGA
RENCININŸ MEZUNŸ OLDU UŸ VEŸ -ANI
N‹NDANŸYOLAŸ–‹KARAKŸA–T‹KLAR‹N‹ŸBIRŸ 4!™$%-˜2Ÿ ISEŸ 3AR‹GdZO LUŸ 9d
` RENCIŸ
VELILERINDENŸ
-USTAFAŸ
SAŸ /RGANIZEŸ 3ANAYIŸ "dLGESI…NINŸ IšTEŸ USTAŸ OLMAN‹NŸ ANCAKŸ Ke–eKŸ NETIMINEŸVEŸ–AL‹šANLAR‹NAŸd REN
% ITIMŸ3ALONU…NDAŸYAP‹LANŸTdRENEŸ YAšLARDAŸd RENILENŸVEŸEDINILENŸKA
CILERINŸ HERŸ DERDINEŸ KOšANŸ (ALITŸ
3AR‹GdZO LUŸ (IDROLIKŸ !™Ÿ 9dNE
ZAN‹MLARLAŸ MeMKeNŸ OLABILECE INIŸ 9!65:Ÿ VEŸ ˜BRAHIMŸ `:`:4a2+Ÿ
TIMŸ +URULUŸ "AšKAN‹Ÿ -USTAFAŸ 3!
BELIRTEREKŸŸOKULLAR‹N‹NŸILKŸMEZUN
d RETMENLERINEŸTEšEKKeRŸEDEREKŸ
2)'`:/—,5Ÿ "AšKANŸ 9ARD‹MC‹S‹Ÿ LAR‹N‹ŸVERMENINŸHEYECAN‹N‹ŸVEŸGU
d RENCILEREŸSUNULANŸBUŸIMKANLAR‹Ÿ
,EVENTŸ Ÿ 3!2)'`:/—,5Ÿ -/3"Ÿ RURUNUŸPAYLAšT‹ŸŸ` RENCILERŸAD‹NAŸ IYIŸ DE ERLENDIRMELERIŸ VEŸ TOPLUMAŸ
+OORDINATdReŸ.IHATŸ!+9/,Ÿ˜LŸ-ILLIŸ KONUšMAŸYAPANŸ#ANSUŸ!9"!2ŸVEŸ FAYDAL‹Ÿ BIREYLERŸ OLMAŸ KONUSUNDAŸ
% ITIMŸ™UBEŸ-eDeReŸ˜SMAILŸ+/•ŸŸ %MREŸ•˜&4•˜ŸOKULAŸKAY‹TŸYAPT‹R‹R
TAVSIYELERDEŸ BULUNDUŸ /KULŸ -e
9UNUSEMREŸ˜L–EŸ-ILLIŸ% ITIMŸ™UBEŸ KENŸ DUYDUKLAR‹Ÿ KORKUYUŸ AMIRLERIŸ DeRŸ 6EKILIŸ 2AMAZANŸ !$!-Ÿ ISEŸ
-eDeReŸ-ETINŸ•%.'%,Ÿ/KULŸ-e
VEŸUSTALAR‹N‹NŸYARATT‹ ‹ŸAILEŸORTAM‹Ÿ 3AR‹GdZO LU…NUNŸ E ITIMEŸ VERDI IŸ
DeReŸ 6EKILIŸ 2AMAZANŸ !$!-Ÿ d SAYESINDEŸ K‹SAŸ SeREDEŸ eZERLERIN
dNEMŸ VEŸ DESTE INŸ DI ERŸ SANAYIŸ
RETMENLERŸ d RENCILERŸ VEŸ VELILERŸ DENŸ ATT‹KLAR‹N‹Ÿ HEMŸ IšIŸ HEMŸ HA
KURULUšLAR‹NAŸ dRNEKŸ OLMAS‹N‹Ÿ TE
KAT‹LD‹
MENNIŸETTI
`NCEŸ BAšAR‹L‹Ÿ d RENCILERINŸ BAšAR‹Ÿ
SERTIFIKALAR‹Ÿ ARD‹NDANŸ DAŸ MEZUNŸ
d RENCILERINŸDIPLOMALAR‹ŸKAT‹L‹MC‹
LAR‹NŸ COšKULUŸ ALK‹šLAR‹Ÿ ILEŸ -USTAFAŸ
3!2)'`:/—,5Ÿ VEŸ ,EVENTŸ 3!2)
'`:/—,5ŸTARAF‹NDANŸVERILDIŸ$IP
LOMAŸ ALANŸ d RENCILERŸ DEŸ KENDILE
40
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
RINEŸ SUNULANŸ BUŸ IMKANLARDANŸ DOLAY‹Ÿ Ÿ -USTAFAŸ
3!2)'`:/—,5Ÿ VEŸ ,EVENTŸ 3!2)'`:/—,5…NAŸ
TEšEKKeRŸ PLAKETIŸ SUNDULARŸ ` RENCILERINŸ PLAKETŸ
ILEŸ BIRLIKTEŸ SUNDU UŸ –I–EKLERINŸ RENKLERININŸ SAR‹
K‹RM‹Z‹ŸOLMAS‹ŸDAŸDIKKATLERDENŸKA–MAD‹
+APAN‹šŸ KONUšMAS‹N‹Ÿ YAPANŸ ,EVENTŸ 3!2)'`
:/—,5ŸŸY‹LŸBOYUNCAŸŸGeNŸTEORIKŸŸGeNŸPRA
TIKŸ E ITIMINŸ SONUNDAŸ KALFAL‹KŸ BELGESINIŸ ALMAYAŸ
HAKŸ KAZANANŸ d RENCILERINŸ IšLERININŸ HAZ‹RŸ OLDU
UNUŸBUNDANŸSONRAŸK‹YAFETLERININŸDEŸMAAšLAR‹
N‹NŸ DAŸ DE IšECE INIŸ HERŸ ANLAMDAŸ BIRŸ KADEMEŸ
DAHAŸ YUKAR‹YAŸ –‹KT‹LAR‹N‹Ÿ BELIRTEREKŸ d RENIMIŸ
DEVAMŸEDENŸd RENCILEREŸDEŸ‚-EZUNŸOLANŸA A
BEYLERINIZŸ VEŸ ABLALAR‹N‹N‹ZŸ BUNDANŸ SONRAŸ SIZINŸ
AMIRINIZDIRƒŸ DIYEREKŸ ARAŸ S‹N‹FŸ d RENCILERINIŸ MO
TIVEŸETTI
!YR‹CAŸOKULŸd RETMENIŸ(ALITŸ9!65:ŸBeTeNŸOKULŸ
d RENCILERINEŸBUŸE ITIMŸVEŸd RETIMŸY‹L‹N‹NŸYOR
GUNLU UNUŸ ATABILMELERIŸ I–INŸ dNCEDENŸ ORGANI
ZASYONUŸ YAP‹LANŸ HAFTASONUŸ I–INŸ AQUAPARK…TAŸ
S‹N‹RS‹ZŸE LENCEŸMeJDESINIŸVERDI
4dRENŸ MEZUNŸ d RENCILERINŸ e–TENŸ GERIYEŸ SAYA
RAKŸKEPLERINIŸHAVAYAŸATMALAR‹ŸILEŸSONAŸERDI
41
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
5:-!.Õ'd2eÓe
$7/$13Ô./(-(.-
&ERAH×d.%2
dZELÕÒZMIRÕ3%6ÕÒLKyÐRETIM
+URUMLARÅÕ"ILGIÕ4EKNOLOJILERIÕ
dÐRETMENI
+/$,!-!¡9!0-!+¡
3!")2¡6%¡!:—+!:!.$)2)2
$IJITALŸ•A ‹N
•OCUKLAR‹NA
4EKNOLOJIYIŸ$O RU
+ULLAND‹RMAN‹NŸ9OLLAR‹
œOCUKLAR‹¡DIJITAL¡DeNYADA¡„BE
–EN…¡ TU˜UNA¡ BASMAN‹N¡ dTESI
NE¡GE›IRMEK¡GEREKTI–INI¡BELIR
TEN¡`ZEL¡—ZMIR¡3%6¡—LKd–RETIM¡
+URUMLAR‹¡ "ILGI¡ 4EKNOLOJILE
RI¡ `–RETMENI¡ &ERAH¡ `NER…E¡
GdRE¡ BU¡ KONUDA¡ HEM¡ OKUL
LARA¡ HEM¡ DE¡ AILELERE¡ dNEMLI¡
GdREVLER¡ De˜eYOR¡ ¡ /KULLAR‹¡
BILGISAYARLARLA¡ DONATMAK¡ YE
TERLI¡DE–IL¡4EKNOLOJIYI¡SADECE¡
TeKETMELERINI¡DE–IL¡eRETMELE
RINI¡ SA–LAMAL‹Y‹Z¡ œOCUKLARA¡
KODLAMAY‹¡ DA¡ -AKER¡ FELSE
FESINI¡ DE¡ d–RETMELIYIZ¡ !NNE¡
VE¡ BABALAR¡ ›OCU–UNA¡ dRNEK¡
OLMAL‹¡ dRNE–IN¡ TATILLERDE¡ BIR
LIKTE¡ KODLAMA¡ YAPMAL‹¡ 5NUT
MAY‹N¡ DO–RU¡ UYGULAMALARLA¡
¡YA˜‹NDAN¡¡YA˜‹NA¡KADAR¡
HERKES¡ KOD¡ YAZABILIR¡ eSTELIK¡
DE¡KEYIF¡ALARAK
"ILIšIMŸ–A ‹NDAŸTEKNOLOJIŸBAšŸDdN
DeReCeŸ BIRŸ H‹ZLAŸ ILERLERKENŸ –OCUK
LAR‹M‹ZŸ DAŸ ELLERINDEŸ I0AD…LERŸ CEPŸ
TELEFONLAR‹Ÿ BILGISAYARLARLAŸ BUŸ TEK
NOLOJININŸI–INDEŸYERŸAL‹YORLARŸ3OS
YALŸ MEDYAŸ KULLAN‹MŸ YAš‹Ÿ GIDEREKŸ
DešeYORŸ VEŸ FACEBOOKŸ 4WITTERŸ
7HAT…S!PPŸ 3NAP#HATŸ 4UMBLERŸ
GIBIŸ PLATFORMLARAŸ SeREKLIŸ YENILERIŸ
EKLENIYORŸ •OCUKLARŸ ISEŸ Ÿ NEŸ YAZ‹KŸ
KIŸ –O UŸ ZAMANŸ BILIšIMŸ TEKNOLOJILE
RINDEŸ BIRERŸ „KULLAN‹C‹…Ÿ VEŸ „TeKETICI…Ÿ
OLMAKTANŸ dTEYEŸ GE–EMIYORŸ 4EK
NOLOJIYIŸ E ITIMEŸ DO RUŸ VEŸ ETKILIŸ BIRŸ
šEKILDEŸENTEGREŸETMEKŸGEREKTI INIŸ
VURGULAYANŸ `ZELŸ ˜ZMIRŸ 3%6Ÿ ˜LKd RETIMŸ +URUMLAR‹Ÿ "ILGIŸ 4EKNOLOJILERIŸ
` RETMENIŸ &ERAHŸ `NERŸ –OCUKLAR‹Ÿ
„BE EN…Ÿ TUšUNAŸ BASMAN‹NŸ dTESINEŸ
GE–IRMENINŸ GEREKTI INIŸ BELIRTIYORŸ
% ITIMŸ KURUMLAR‹N‹NŸ DAŸ d RENCI
LERINEŸ BILIšIMŸ TEKNOLOJILERINIŸ DO RUŸ
VEŸ VERIMLIŸ KULLAND‹RMAN‹NŸ YOLLAR‹N‹Ÿ
d RETMESIŸBILIšIMŸTEKNOLOJILERIŸALA
N‹NDAŸ DERSLERŸ ATdLYEŸ –AL‹šMALAR‹Ÿ
ETKINLIKLERŸ DeZENLEMESIŸ GEREKTI I
NEŸ DIKKATŸ –EKENŸ `ZELŸ ˜ZMIRŸ 3%6Ÿ
˜LKd RETIMŸ +URUMLAR‹Ÿ "ILGIŸ 4EK
NOLOJILERIŸ ` RETMENIŸ &ERAHŸ `NERŸ
–OCUKLARAŸ BILIšIMŸ TEKNOLOJILERINIŸ
DO RUŸKULLAND‹RMAKŸI–INŸdNERILERDEŸ
BULUNDU
CEŸ BILGISAYARLARŸ ALMAKŸ BILGISAYARŸ
LABORATUVARLAR‹Ÿ KURMAKŸ YETERLIŸ OL
MUYORŸ% ITIMŸŸd RETIMŸKURUMLA
R‹NDAŸWEBŸSAYFAS‹ŸVEŸSUNUŸHAZ‹R
LAMAŸ BECERILERIŸ BULUTŸ TABANL‹Ÿ VERIŸ
DEPOLAMAŸ SISTEMLERINIŸ KULLANMAŸ
INTERNETTEŸ ETKINŸ ARAMAŸ YAPMAŸ VEŸ
BULUNANŸBILGININŸDO RULU UNUŸSOR
GULAMAKŸ–OKŸIYIŸd RETILMEDIRŸ
k¡$—*—4!,¡6!4!.$!™,)+
`•2%4—,-%,—Ÿ "UNUNŸ YAN‹Ÿ S‹RAŸ
BILGIŸ KULLAN‹M‹Ÿ VEŸ PAYLAš‹M‹Ÿ ILEŸ IL
GILIŸTELIFŸHAKLAR‹ŸMETINŸRESIMŸMe
ZIKŸ VIDEOŸ OYUNLARŸ YAZ‹L‹MLARŸ VEŸ
INTIHALŸ KURALLAR‹Ÿ INTERNETIŸ GeVENLIŸ
VEŸ SORUMLUŸ KULLANMAŸ BECERILERIŸ
d RENCILERINŸ BILGIŸ SAHIBIŸ OLMAS‹Ÿ
GEREKENŸ KONULARD‹RŸ $IJITALŸ –A
‹NŸ d RENCILERININŸ SIBERŸ ZORBAL‹KŸ
NEDIRŸ DIJITALŸ AYAKIZIŸ NEDIRŸ DIJITALŸ
VATANDAšL‹KŸ NEDIRŸ SORULAR‹N‹NŸ YA
N‹TLAR‹N‹Ÿ BILMESIŸ ETKINŸ VEŸ GeVENLIŸ
DIJITALŸORTAM‹NŸOLUšMAS‹ŸI–INŸdNEMŸ
TAš‹MAKTAD‹RŸ
k¡ (%2+%3¡ +/$,!9!"—,—2¡
4EKNOLOJIYIŸ SADECEŸ TeKETMEKŸ DE
ILŸ eRETEBILMEKŸ KODŸ YAZMAKŸ
„CODING…Ÿ BECERISINIŸ KAZAND‹RMAKŸ
DeNYAŸ –AP‹NDAŸ VEŸ eLKEMIZDEŸ IL
KOKULŸ MeFREDATLAR‹NDAŸ YERŸ ALMA
YAŸ BAšLAD‹Ÿ BILEŸ (OURŸ OFŸ #ODEŸ VEŸ
%UROPEŸ #ODEŸ 7EEKŸ GIBIŸ ETKINLIK
LERININŸDEŸAMAC‹ŸTOPLUMUNŸILGISINIŸ
KODLAMAYAŸ –EKMEKTIRŸ +ODŸ YAZ
MAKŸ YALN‹ZCAŸ BUŸ ALANDAŸ YeKSEKŸ
E ITIMŸ ALM‹šŸ UZMANLAR‹NŸ YAPABI
LECE IŸ BIRŸ IšŸ DE ILDIRŸ Ÿ DO RUŸ UY
GULAMALARLAŸ Ÿ YAš‹NDANŸ Ÿ YAšAŸ
KADARŸHERKESŸKODŸYAZABILIRŸeSTELIKŸ
DEŸKEYIFŸALARAK
k¡9`.%4%.¡-—¡9/+3!¡%3—2¡-—
4EKNOLOJIŸŸd RENMEKŸBILGIYEŸULAš
MAKŸ ARAšT‹RMAŸ YAPMAKŸ HASTAL‹K
LARDANŸIYILEšMENINŸYOLLAR‹N‹ŸARAšT‹R
MAKŸTASAR‹MŸYAPMAKŸINšAŸETMEKŸ
ULAšMAKŸ ILETIšIMŸ KURMAKŸ ENERJIŸ
SA LAMAKŸUZAY‹ŸARAšT‹RMAKŸMeZIKŸ
YAPMAKŸ DEMEKTIRŸ `NEMLIŸ OLANŸ
ONUŸNAS‹LŸKULLAND‹ ‹M‹ZŸVEŸKULLAN‹C‹Ÿ
OLARAKŸTEKNOLOJIYIŸYdNETENŸMIŸYOK k¡ +/$,!-!¡ $!9!.)™-!9)¡ $!¡
`•2%4—2Ÿ +ODLAMAKŸ SADECEŸ
SAŸESIRIŸMIŸOLDU UMUZDUR
KODŸ YAZABILMEKŸ OLARAKŸ DAŸ ALG‹
k¡"—,'—3!9!2¡!,-!+¡9%4-%: LANMAMAL‹Ÿ BIRŸ KODLAMAŸ DILIŸ VEYAŸ
$IJITALŸ –A ‹NŸ DIJITALŸ d RENCILERIŸ –OKŸ UYGULAMAŸBURADAŸBIRŸARA–T‹RŸ+OD
šEYŸBILIYORŸGIBIŸGdReNSELERŸDEŸDU LAMAŸ –AL‹šMALAR‹Ÿ d RENCILERINŸ AL
RUMŸNEŸYAZ‹KŸKIŸTAMŸDAŸdYLEŸDE ILŸ GORITMIKŸ DešeNMEŸ Ÿ PROBLEMŸ –d
"UŸ KONUDAŸ OKULLARAŸ –OKŸ dNEMLIŸ ZEBILMEŸAK‹LŸYeReTEBILMEŸMANT‹KL‹Ÿ
GdREVLERŸ DešeYORŸ /KULAŸ SADE DešeNMEŸVEŸYARAT‹C‹L‹KŸBECERILERINIŸ
9AZÇNÇN×DEVAMÇ×SAYFA×­TE
42
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
5:-!.Õ'd2eÓe
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
$7/$13Ô./(-(.-
DEŸGELIšTIRIRŸAZIMŸVEŸSAB‹RŸKAZAN
D‹R‹RŸ /YUNŸ TASARLAMAŸ GIBIŸ ETKIN
LIKLERŸ GENELLIKLEŸ EKIPŸ –AL‹šMAS‹D‹RŸ
DOLAY‹S‹YLAŸILETIšIMŸVEŸBIRLIKTEŸ–AL‹šA
BILMEŸBECERILERINIŸDEŸOLUMLUŸETKILER
k¡-!+%2¡&%,3%&%3—¡+!:!.-!,)¡
`ZELLIKLEŸ SONŸ BIRŸ Y‹LŸ I–INDEŸ -AKERŸ
HAREKETLERIŸ‚3ENŸDEŸYAPƒŸATdLYELERIŸ
VEŸFESTIVALLERIŸ4eRKIYE…DEŸDEŸYO UNŸ
ILGIŸ GdRMEYEŸ BAšLAD‹Ÿ -AKERŸ HA
REKETIŸ TEKNOLOJIYIŸ VEŸ „+ENDINŸ YAP…Ÿ
$)9Ÿ $OŸ )TŸ 9OURSELFŸ KeLTeReNeŸ BIRŸ
ARAYAŸGETIRENŸeRETMEKTENŸVEŸKEš
FETMEKTENŸ KEYIFŸ ALANŸ YARAT‹C‹L‹KLAŸ
BESLENENŸVEŸREKABETŸYERINEŸPAYLA
š‹M‹ŸTERCIHŸEDENŸBIRŸHAREKETTIRŸŸ
4%+./,/*—¡$%$%+4—&—
!..%¡6%¡"!"!,!2
kŸ 4EKNOLOJIYIŸ DO RUŸ KULLANMAŸ KO
NUSUNDAŸ E ITIMŸ KURUMLAR‹Ÿ KADARŸ
EBEVEYNLEREŸDEŸdNEMLIŸSORUMLULUKŸ
DešeYORŸ •OCU UŸ ZORLAŸ TEKNOLOJI
DENŸUZAKŸTUTMAKŸTAMAMENŸYASAK
LAMAKŸ BeYeKŸ dFKEŸ NdBETLERIŸ YARA
TABILIYORŸ VEŸ DO RUŸ –dZeMŸ YdNTEMIŸ
OLMUYORŸ "UŸ NEDENLEŸ YASAKLAMAKŸ
YERINEŸ ANNEŸ VEŸ BABALAR‹NŸ KONTROL
LeŸ OLMAS‹Ÿ šUŸ SORULAR‹NŸ YAN‹TLAR‹NAŸ
HKIMŸOLMALAR‹ŸGEREKIYOR
Ÿ•OCUKLAR‹N‹NŸTEKNOLOJIŸBAš‹NDAŸNEŸ
KADARŸZAMANŸGE–IRDIKLERINI
BILIYORLARŸM‹Ÿ
Ÿ +ULLANMAŸ KURALLAR‹Ÿ ORTAKŸ BELIRLEN
MIšŸMIŸVEŸBUŸKURALLARAŸUYULUYORŸMUŸ
Ÿ•OCUKŸHANGIŸPROGRAMLAR‹
KULLAN‹YORŸYAš‹NAŸUYGUNŸMUŸ
4!4—,,%2$%¡œ/•5.5:,!¡
+/$,!-!¡9!0).
kŸ 4ATILŸ DdNEMLERINDEŸ VEŸ BOšŸ ZA
MANLAR‹NDAŸ –OCUKLAR‹NŸ TeMŸ GeNe
NeŸPASIFŸšEKILDEŸEKRANAŸODAKLANA
RAKŸ GE–IRMELERINIŸ ISTEMIYORSAN‹ZŸ
dNCELIKLEŸANNEŸVEŸBABAŸOLARAKŸSIZŸ
ONLARAŸ DO RUŸ ROLŸ MODELIŸ OLMAYAŸ
–AL‹š‹NŸ 3eREKLIŸ GdZeŸ CEPŸ TELEFO
NUNDAŸ PARMAKLAR‹Ÿ TUšLARDAŸ AKL‹Ÿ
SOSYALŸ MEDYADAŸ OLANŸ BIRŸ ANNEŸ VEŸ
BABAN‹NŸ –OCU UNDANŸ KITAPŸ OKU
MAS‹N‹ŸISTEMESIŸDO RUŸBIRŸBEKLENTIŸ
OLAMAZŸ
kŸ "UNUNŸ YERINEŸ –OCUKLAŸ BIRLIKTEŸ
–OCU UNŸGELIšIMINEŸKATK‹ŸSA LAYA
CAKŸBILGISAYARŸOYUNLAR‹ŸFILMŸIZLEMEŸ
GIBIŸ AKTIVITELERINŸ SAATLERINIŸ BIRLIKTEŸ
BELIRLEYIPŸ BUŸ KARARAŸ UYMAKŸ GE
REKIRŸ !YR‹CAŸ –OCU UNŸ OYUNUŸ TEKŸ
BAš‹NAŸOYNAMAS‹ŸYERINEŸEBEVEYNIŸ
ILEŸBIRLIKTEŸOYNAMAS‹N‹NŸVEYAŸKOD
LAMAŸGIBIŸBECERIYIŸANNESINEŸYAŸDAŸ
BABAS‹NAŸ d RETMEYEŸ –AL‹šMAS‹N‹NŸ
ONUŸ–OKŸMUTLUŸEDECE INIŸUNUTMA
MAL‹S‹N‹ZŸ
kŸ !YR‹CAŸ –OCU UNUZUŸ BILGISAYARDAŸ
ONLAR‹Ÿ GELIšTIREBILECEKŸ BULMACALARŸ
–dZMEYEŸKELIMEŸOYUNLAR‹ŸOYNAMA
YAŸ WEBŸ SITESIŸ OYUNŸ VIDEOŸ STOPŸ
MOTIONŸYAPMAY‹Ÿd RENECEKLERIŸ$Ÿ
TASAR‹MŸ ROBOTŸ MODELLEMEŸ YAPA
BILECEKLERIŸ YABANC‹Ÿ DILŸ d RENEBI
LECEKLERIŸ INTERNETŸ SITELERINEŸ YAŸ DAŸ
PROGRAMLAR‹NAŸYdNLENDIREBILIRSINIZŸ
9!.,)™¡ +5,,!.)-¡ &—:—•—.—¡ $%¡
"/:!2¡03—+/,/*—3—.—¡$%
Ÿ•OCU UNŸHANGIŸSOSYALŸMEDYAŸHE k¡+—,/¡!,)2¡'`:,%2—¡"/:5,52¡
SAPLAR‹ŸVARŸBUŸORTAMLARDAŸKIMLERLEŸ "ILGISAYAR‹NŸ TABLETINŸ VEYAŸ TELEFO
ARKADAšŸVEŸNELERŸPAYLAš‹YORŸ
NUNŸYANL‹šŸKULLAN‹M‹Ÿ–OCU UNŸYAL
Ÿ'dReNTeLeŸKONUšMALARŸYAP‹YORŸMUŸ N‹ZCAŸ PSIKOLOJISINEŸ DE ILŸ FIZIKSELŸ
SA L‹ ‹NAŸ DAŸ ZARARŸ VEREBILIRŸ #IHA
Ÿ3ANALŸORTAM‹NDAŸKURDU UŸARKADAš
Z‹NŸBAš‹NDAŸYANL‹šŸDURUšŸS‹RTŸBELŸ
L‹KLAR‹ŸVARŸM‹ŸNELERŸPAYLAš‹YORLARŸ
OMUZŸENSEŸBAšŸBILEKŸHATTAŸPAR
Ÿ •OCU UŸ RAHATS‹ZŸ EDENŸ BIRILERIŸ MAKŸA R‹LAR‹NAŸYOLŸA–ABILIRŸKASŸVEŸ
VEYAŸDURUMLARŸVARŸM‹Ÿ
ISKELETŸ SISTEMLERINDEŸ BOZULMAŸ YA
Ÿ#IHAZ‹NŸGeVENLIKŸAYARLAR‹ŸYAP‹LM‹šŸM‹Ÿ PABILIRŸ5ZUNŸSeREŸHAREKETSIZŸOTUR
44
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
MAKŸ KANŸ DOLAš‹M‹Ÿ PROBLEMLERINEŸ
VEŸ KILOŸ ART‹š‹NAŸ YOLŸ A–ARŸ SeREKLIŸ
EKRANAŸODAKLANMAKŸGdZLERIŸYORAR
k¡ 3!.!,¡ $a.9!¡ "!•)-,),)•)¡
$IJITALŸ ORTAMLARŸ SeREKLIŸ –OCUKLAR‹Ÿ
CEZBEDECEKŸ YENILIKLERŸ SUNUYORLARŸ
PUANŸ KAZANMAKŸ SEVIYEŸ ATLAMAKŸ
SOSYALŸ MEDYADAŸ TAKIPŸ EDILENLE
RINŸ YENIŸ GeNCELLEMELERINIŸ IZLEMEKŸ
KENDIŸ PAYLAšT‹KLAR‹N‹NŸ ‚"E ENƒŸ
TOPLAMAS‹N‹ŸTAKIPŸETMEKŸGIBIŸ"UŸ
DURUMŸ –OCUKLAR‹NŸ DIJITALŸ ORTAMDAŸ
UZUNŸ SeREŸ OYUNŸ OYNAYARAKŸ VEYAŸ
SOSYALŸ MEDYADAŸ DOLAšARAKŸ VAKITŸ
GE–IRMELERINEŸVEŸBA ‹ML‹ŸOLMALAR‹
NAŸNEDENŸOLABILIYORŸ
k¡ $%23¡ ./4,!2).!¡ 9!.3)2¡
'ECEŸ UYURKENŸ TEKNOLOJIKŸ ALETLER
DENŸ BIRININŸ A–‹KŸ OLMAS‹Ÿ –OCU AŸ
ZARARŸ VEREBILIYORŸ %KRAN‹NŸ YAYD‹ ‹Ÿ
‹š‹KŸ UYKUŸ HORMONUŸ OLANŸ MELATO
NININŸSALG‹LANMAS‹N‹ŸENGELLERŸUYKUŸ
DeZENIŸBOZULURŸVEŸVeCUTTAŸYORGUN
LUKŸHAKIMŸOLURŸ4eMŸBUNLARŸdRNE
INŸDERSLEREŸKONSANTREŸOLMAY‹ŸBO
ZARŸ VEŸ OKULDAKIŸ BAšAR‹Y‹Ÿ OLUMSUZŸ
ETKILER
k¡ ™—$$%4—¡ $/•!,,!™4)2)2
™IDDETŸ VEŸ SAVAšŸ I–ERENŸ OYUNLAR‹Ÿ
SeREKLIŸ OYNAMAKŸ –OCU UŸ AGRESIFŸ
VEŸšIDDETEŸE ILIMLIŸYAPABILIRŸPROB
LEMLERIŸ šIDDETŸ KULLANARAKŸ –dZME
NINŸ DO ALŸ VEŸ KABULŸ EDILIRŸ BIRŸ YdN
TEMŸOLDU UNUŸDešeNEBILIR
• —.3!.,!2$!.¡ +!œ-!9!¡
"!™,!2Ÿ•EVRESIYLEŸYeZŸYeZEŸILE
TIšIMŸ KURMAKŸ YERINEŸ EKRAN‹Ÿ TERCIHŸ
ETMESIŸ SOSYALŸ ILETIšIMŸ BECERILERI
NINŸGELIšMESINIŸENGELLERŸANTISOS
YALLIKŸYARATABILIRŸSOSYALŸORTAMLARDAŸ
ANKSIYETEŸ VEŸ KA–MAŸ MECBURIYETIŸ
HISSETTIREBILIRŸ /YSAŸ KIŸ BAšKALAR‹
N‹NŸ DUYGULAR‹N‹Ÿ YeZLERINDENŸ OKU
YABILMEKŸ VeCUTŸ DILINIŸ KEšFETMEKŸ
EMPATIŸ YAPMAY‹Ÿ d RENMEKŸ DO
KUNMAKŸ SAR‹LMAKŸ VEŸ BAšKAS‹N‹Ÿ
HISSETMEKŸ I–INŸ AYN‹Ÿ ORTAMDAŸ ETKI
LEšIMLIŸILETIšIMŸKURARAKŸVEŸPAYLAš‹
LARAKŸd RENILEBILECEKŸDE ERLERDIR
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
7(=0$.6$1(.6(1
7(.12/2-è9(.è5$/$0$* 1/(5è
¡%KSEN¡4EKNOLOJISI¡ILE¡5›URDU
-%2+%:—¡¡9%,+%.,)¡$%-/¡
+%3—-¡
¡4/07%,,¡(7¡#.#
—™,%-%¡-%2+%:—
4/0+!0)¡3!2!9)
¡'//$7!9¡37¡¡+!9!2¡
/4/-!4¡¡3!42!.œ¡!4)
Ÿ (AZIRANŸ #UMAŸ GeNeŸ 4EZMAKSANŸ -AKINEŸ 9%.˜Ÿ Ÿ %+3%.Ÿ 4%+
./,/*˜,%2˜.˜Ÿ TAN‹TMAKŸ AMAC‹YLAŸ "AYRAMPAšAŸ MERKEZŸ SHOWRO
OM…UNDAŸMAKINEŸSANAYIŸSEKTdReNDENŸMešTERILERINIŸA ‹RLAD‹Ÿ%K
SENŸTEZGAHLARLAŸYAPT‹ ‹Ÿ‚4/0+!0)Ÿ3!2!9)Ÿ/3#!2Ÿ(%9+%,˜Ÿ!5$)Ÿ
2Ÿ 9%,+%.,˜ƒŸ DEMOŸ KESIMLERIŸ ILEŸ ILGIŸ TOPLAD‹Ÿ 3EKTdRDEŸ ILKŸ DEFAŸ
KULLAN‹LANŸ /0%2!39/.!,Ÿ +˜2!,!-!Ÿ (˜:-%4˜.˜Ÿ DEŸ ETKINLIKTEŸ
MešTERILERINEŸTAN‹TT‹
¡"2/4(%2¡38¡—™,%-%¡
-%2+%:—¡€¡!•)2¡4!,!™
3!,9/.'/:¡
¡"2/4(%2¡38¡—™,%-%¡
-%2+%:—¡¡+!2"a2¡—™,%-%
¡##¡-!#().%29¡#9¡-6¡
9!4!9¡4/2.!¡4%:'!()
!œ),)¡0!2œ!¡+%3—-—
¡-)435")3()¡-62¡4%,¡
%2%:9/.¡4%:'!()¡
¡%!¡$!,-!¡%2%:9/.¡
4%:'!()
4EZMAKSANŸ-AKINAŸTARAF‹NDANŸY‹L
DAŸ BIRŸ KEZŸ DeZENLENENŸ GELENEK
SELŸ‚/PENŸ(OUSEƒŸETKINLIKLERINDENŸ
‚4%:-!+3!.Ÿ Ÿ %+3%.Ÿ 4%+./
,/*˜Ÿ 6%Ÿ +˜2!,!-!Ÿ 'a.,%2˜Ÿ ‚Ÿ Ÿ
(AZIRANŸ #UMAŸ GeNeŸ 4EZMAKSANŸ
"AYRAMPAšAŸ MERKEZŸ SHOWRO
OM…UNDAŸYAP‹LD‹
LAN‹M‹ŸKIRALAR‹NŸGIDERŸOLARAKŸKULLA
N‹LMAS‹Ÿ MAKINENINŸ VERIMLILI IŸ GIBIŸ !K‹MŸ-ETALŸ–IFTŸAYNAŸ–IFTŸTORNAŸTEZ
BIR–OKŸBAšL‹KTAŸKULLAN‹C‹LARAŸSA LA GAHŸ eRETIMINDENŸ SONRAŸ BUŸ ETKIN
LIKTEŸ DEŸ eRETIMDEŸ VERIMLILI INŸ VEŸ
D‹ ‹ŸFAYDALARŸeZERINDEŸDURDU
eRETKENLI INŸ ARTT‹R‹LMAS‹Ÿ I–INŸ YENIŸ
4%:-!+3!.ŸŸ%+3%.Ÿ4%+./,/ GELIšTIRMIšŸ OLDU UŸ ENTEGREŸ OTO
*˜Ÿ6%Ÿ+˜2!,!-!Ÿ'a.,%2˜ŸETKINLI MATIKŸ YeKLEMEŸ BOšALTMAŸ SISTEMLIŸ
INEŸ 4eRKIYE…DENŸ IšTIRAKŸ EDENŸ FIR STANDARTŸTORNALARAŸORANLAŸŸYERŸ
MAŸSAHIPLERIŸšIRKETŸYdNETICILERIŸVEŸ
4AK‹MŸ TEZGAHLAR‹Ÿ SEKTdReNDEŸ BIR MeHENDISLERIŸ HEMŸ DEMOŸ KESIMLE
–OKŸ ‚˜,+ƒŸ IŸ GER–EKLEšTIRMIšŸ OLANŸ RINIŸHEMŸYENIŸŸ%KSENŸMODELLERINIŸ
4EZMAKSANŸSEKTdRDEŸILKŸDEFAŸKUL INCELEDILERŸ
LAN‹LANŸ/0%2!39/.%,Ÿ+˜2!,!-!Ÿ
(˜:-%4˜.˜Ÿ DEŸ ETKINLIKTEŸ MešTERI %TKINLIKŸSeRESINCEŸŸ%KSEN
LERINEŸ TAN‹TT‹Ÿ 'ELIšMIšŸ eLKELERDEŸ -ODELLERINDEN
TEKNOLOJIŸ AL‹MLAR‹N‹NŸ Ÿ …SINDENŸ ¡&2/.4)%2¡,5¡
FAZLAS‹N‹NŸ FINANSMAN‹Ÿ I–INŸ KULLAN‹L 3—-5,4!.%¡¡%+3%.¡#.#¡
MAKTAŸOLANŸ/0%2!39/.%,Ÿ+˜2! —™,%-%¡-%2+%:—¡¡
,!-!ŸSUNUMUŸ4EZMAKSANŸ9AT‹R‹MŸ /3#!2¡(%9+%,—
$AN‹šMAN‹Ÿ 9AL–‹NŸ 0ASL‹Ÿ TARAF‹NDANŸ
¡&).%4%#(¡'48¡¡%+
TARAF‹NDANŸYAP‹LD‹Ÿ4EZMAKSANŸ9A
3%.¡—™,%-%¡-%2+%:—¡¡!5$)¡
T‹R‹MŸ $AN‹šMAN‹Ÿ 9AL–‹NŸ 0ASL‹Ÿ SU
2¡$%-/¡+%3—-¡
NUMUNDAŸ /PERASYONELŸ +IRALAMAŸ
HIZMETININŸŸ%LŸDE ERŸRISKININŸYd ¡$!(,)(¡04¡¡!8
NETILMESIŸ SERMAYENINŸ DO RUŸ KUL +`02a¡4—0—¡%+3%.¡—™,%-%¡
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GH
46
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
TASARRUFUŸ SA LAYANŸ LINEERŸ CETVELŸ
KONTROLLeŸ 8Ÿ EKSENINEŸ SAHIPŸ #Ÿ VEŸ
9Ÿ EKSENŸ OPSIYONLUŸ 34Ÿ -).)!Ÿ
MODELŸ #.#Ÿ 4ORNAŸ TEZGAH‹N‹Ÿ SER
GILEDIŸ
4EZMAKSANŸ Ÿ %KSENŸ 4EKNOLOJIŸ 6EŸ
+IRALAMAŸ'eNLERINDEŸŸBIZLEREŸSEK
TdReNŸdNCeLERINDENŸ9%.!3/&4ŸVEŸ
$%-˜2!,Ÿ-!+˜.!ŸŸVEŸAYR‹CAŸYERLIŸ
#.#Ÿ TORNAŸ eRETICISIŸ !+)-Ÿ -%4!,Ÿ
‚3-"ƒŸMARKAS‹ŸILEŸEšLIKŸETTIŸ9ENA
SOFTŸ Ÿ #AMŸ 9AZ‹L‹M‹Ÿ %SPRITŸ SUNUMUŸ
ILEŸKAT‹L‹MC‹LARAŸBILGILERŸVERDI
48
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
*HOHQHN%R]XOPDGé
4—!$¡a9%,%2—¡—&4!2$!¡"5,5™45
BIRŸARAYAŸGETIRMEKTIRŸ"UŸSEBEPLEŸ
GELENEKSELLEšMIšŸ OLANŸ IFTAR‹M‹ZAŸ
IšTIRAKŸ ETTI INIZŸ I–INŸ HERŸ BIRINIZEŸ
TEšEKKeRŸ EDERIZŸ !RAM‹ZAŸ KAT‹LANŸ
YENIŸ eYELERIMIZLEŸ BIRLIKTEŸ GITŸ GIDEŸ
BeYeYENŸ BIRŸ AILEŸ OLMAN‹NŸ GURURU
NUŸ YAš‹YORUZŸ 4AK‹MŸ 4EZGAHLAR‹Ÿ
SEKTdReNEŸ YdNŸ VERENŸ DERNE IMIZIŸ
Ge–LeŸ K‹LANŸ BUŸ BIRLIKTELIKŸ DUYGU
SUDURŸ 2AMAZANŸ AY‹N‹NŸ BOLLUKŸ VEŸ
BEREKETININŸ SEKTdReMeZŸ eZERINDEŸ
OLMAS‹N‹Ÿ VEŸ NIYETLERINIZINŸ KABULŸ
OLMAS‹N‹Ÿ DILERIZƒŸ SdZLERIYLEŸ ORGA
NIZASYONAŸKAT‹LANLARAŸHOšŸGELDINIZŸ
KONUšMAS‹ŸGER–EKLEšTIRDIŸ
4˜!$Ÿ 9dNETIMŸ +URULUŸ VEŸ eYELERIŸ 4˜!$…‹NŸ 'ELENEKSELŸ ˜FTARŸ
9EME I…NDEŸBIRŸARAYAŸGELDIŸ(ERŸY‹LŸ2AMAZANŸAY‹NDAŸGER–EKLEšENŸ
-!+4%+¡!VRASYA¡…N‹N¡
4˜!$Ÿ'ELENEKSELŸ˜FTARŸ9EME IŸŸ(AZIRANŸ…DAŸ4AKSIMŸ'RANDŸ
TEMAS‹¡%NDeSTRI¡
(YATTŸ/TEL…DEŸGER–EKLEšTIŸ
Ÿ KIšININŸ KAT‹L‹MŸ SA LAD‹ ‹Ÿ 'E
LENEKSELŸ ˜FTARŸ ORGANIZASYONUNAŸ
4˜!$Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸVEŸeYELERININŸ
YAN‹Ÿ S‹RAŸ MUADILŸ DERNEKŸ VEŸ SIVILŸ
TOPLUMŸKURULUšLAR‹NDANŸTEMSILCILERŸ
DEŸIšTIRAKŸETTI
4˜!$Ÿ 'ENELŸ 3EKRETERIŸ 0‹NARŸ
•ELTIKCI…NINŸ
MODERATdRLe eNDEŸ
YAP‹LANŸ A–‹L‹šŸ KONUšMAS‹N‹NŸ AR
D‹NDANŸHERŸY‹LŸOLDU UŸGIBIŸ(AKSANŸ
-AKINEŸ 'ENELŸ -eDeReŸ -EHMETŸ
3OMAL‹Ÿ IFTARŸ DUAS‹N‹Ÿ GER–EKLEš
TIRDI
(AKANŸ!YDO DU…NUNŸARD‹NDANŸSdZŸ
ALANŸ4a9!0Ÿ!NADOLUŸ&UARLAR‹Ÿ'E
NELŸ -eDeReŸ ˜LHANŸ %RSdZLeŸ 4˜!$Ÿ
‚4AK‹M¡TEZGAHLAR‹¡SEKTdReNE¡
VEŸ 4a9!0Ÿ ARAS‹NDAKIŸ Ge–LeŸ BIR
YdN¡VEREN¡DERNE–IMIZI¡Ge›Le¡
LIKTELI IŸ VURGULARKENŸ Ÿ %KIMŸ
K‹LAN¡BIRLIKTELIK¡DUYGUSUDURƒ
TARIHLERINDEŸ GER–EKLEšECEKŸ OLANŸ
˜FTARŸ DUAS‹N‹NŸ ARD‹NDANŸ 4˜!$Ÿ 9d
-!+4%+Ÿ !VRASYAŸ Ÿ &UAR‹…N‹NŸ
NETIMŸ +URULUŸ "AšKAN‹Ÿ (AKANŸ !Y
TEMAS‹N‹NŸDeNYAYAŸDAMGAS‹N‹ŸVU
DO DUŸ ‚(ERŸ Y‹LŸ OLDU UŸ GIBIŸ BUŸ
RANŸ%NDeSTRIŸŸOLDU UNUŸBELIRTTIŸ
Y‹LKIŸ 2AMAZANŸ AY‹NDAŸ IFTARŸ VESILE
!YR‹CAŸ %GEŸ BdLGESIŸ BAšTAŸ OLMAKŸ
SIYLEŸ BIRŸ ARADAŸ OLMAN‹NŸ MUTLULU
eZEREŸ TeMŸ !NADOLUŸ SANAYICILE
UNUŸ TAš‹YORUZŸ !MAC‹M‹ZŸ IšŸ HA
RINŸ DdRTŸ GdZLEŸ BEKLEDI IŸ -!+4%+Ÿ
YAT‹N‹NŸYO UNŸKOšUšTURMACAS‹NDAŸ
˜ZMIRŸ &UAR‹…N‹NŸ –AL‹šMALAR‹Ÿ KONU
BIRŸARAYAŸGELMEŸF‹RSAT‹N‹ŸYAKALAYA
SUNDAŸ De MEYEŸ BAS‹LD‹ ‹N‹NŸ DAŸ
MAYANŸeYELERIMIZIŸIFTARŸVESILESIYLEŸ
ALT‹N‹Ÿ–IZDI
+AYMAKAM¡#ANBABA¡4—!$¡
eYELERI¡dNEMLI¡ROLLER¡eSTLENIYOR
4˜!$Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ
(AKANŸ!YDO DU
4a9!0Ÿ!NADOLUŸ&UARLAR‹
'ENELŸ-eDeReŸ˜LHANŸ%RSdZLe
"AYRAMPAšAŸ +AYMAKAM‹Ÿ /SMANŸ
!SLANŸ#ANBABAŸDAŸ4˜!$Ÿ'ELENEK
SELŸ ˜FTARŸ 9EME I…NINŸ ONURŸ KONU
UYDUŸ#ANBABAŸGER–EKLEšTIRDI IŸ
KONUšMADAŸ 4eRKIYEŸ SANAYISININŸ
GELIšIMŸ YOLUNDAŸ 4˜!$Ÿ eYELERIŸ VEŸ
DERNEKŸ FAALIYETLERININŸ –OKŸ dNEMLIŸ
ROLLERŸeSTLENDI INIŸIFADEŸETTIŸ
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GH
50
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
"AYRAMPAšAŸ+AYMAKAM‹
/SMANŸ!SLANŸ#ANBABAŸ
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
4!6!+Ÿ"AšKAN‹Ÿ&ARUKŸ™EN
YIŸ eLKESIŸ OLARAKŸ DeNYAŸ PAZAR‹NDAŸ
FARKŸ YARATMAS‹Ÿ I–INŸ 4eRKIYEŸ TAK‹MŸ
4˜!$…‹NŸ
'ELENEKSELŸ
˜FTARŸ TEZGAHLAR‹ŸSEKTdRŸMENSUPLAR‹NAŸVEŸ
9EME I…NINŸ ONURŸ KONUKLAR‹NDANŸ 4˜!$Ÿ eYELERINEŸ BeYeKŸ SORUMLULUKŸ
BIRIŸ DEŸ 4eRKIYE!VRUPAŸ % ITIMŸ VEŸ DešTe eNeŸBELIRTTI
"ILIMSELŸ !RAšT‹RMALARŸ 6AKF‹Ÿ 9dNE
TIMŸ +URULUŸ "AšKAN‹Ÿ 0ROFŸ $RŸ &A /DEABANK…TAN¡YAT‹R‹M¡BRIFINGI
RUKŸ ™EN…DIŸ (EMŸ !VRUPAŸ "IRLI IŸ 4˜!$Ÿ 'ELENEKSELŸ ˜FTARŸ 9EME IN
UZMAN‹ŸHEMŸEKONOMISTŸOLANŸ0ROFŸ DEŸHERŸY‹LŸBIRŸEKONOMISTŸTARAF‹N
$RŸ&ARUKŸ™ENŸ4eRKIYE…NINŸ!VRUPAŸ DANŸGER–EKLEšTIRILENŸSUNUMŸBUŸY‹LŸ
"IRLI IŸ SeRECINDEKIŸ YERINEŸ ILIšKINŸ /DEABANKŸ 'ENELŸ -eDeRŸ 9ARD‹M
EKONOMIKŸ VEŸ DIPLOMATIKŸ BILGILERŸ C‹S‹Ÿ 'dKHANŸ 3UNŸ TARAF‹NDANŸ GER
PAYLAšT‹Ÿ 4eRKIYE…NINŸ BIRŸ SANA –EKLEšTIRILDIŸ
4!6!+¡"A˜KAN‹¡4—!$…A
BeYeK¡SORUMLULUK¡De˜eYOR
/DEABANKŸ'ENELŸ-eDeRŸ9ARD‹MC‹S‹Ÿ
'dKHANŸ3UNŸ
3UNŸ GER–EKLEšTIRDI IŸ SUNUMDAŸ
&%$…INŸ FAIZLERLEŸ ILGILIŸ YAPT‹ ‹Ÿ –A
L‹šMALAR‹NŸPIYASALARAŸETKISIŸDdVIZŸ
KURLAR‹YLAŸILGILIŸY‹LSONUŸTAHMINLERIŸ
YENIŸ YAT‹R‹MŸ SISTEMLERIŸ HAKK‹NDAŸ
BILGIŸPAYLAšT‹
4˜!$Ÿ 9dNETIMŸ +URULUŸ VEŸ eYELERIŸ
MUADILŸSIVILŸTOPLUMŸKURULUšUŸTEM
SILCILERIŸVEŸONURŸKONUKLAR‹N‹NŸSOH
BETŸ EDEREKŸ KEYIFLIŸ VAKITŸ GE–IRDIK
LERIŸ4˜!$Ÿ'ELENEKSELŸ˜FTARŸ9EME IŸ
…DAŸSONŸBULDUŸ
(ABER
$%3—4!¡9!:),)-¡,4$¡™4—
!54/$%3+¡'/,$¡0!24.%2¡/,$5
9dNETICISIŸ`ZGeRŸ˜LERIŸ!UTODESKŸ4eRKIYEŸ-&'Ÿ,IDE
RIŸ%MINŸ#ENALŸVEŸ!UTODESKŸ4eRKIYEŸ0ENTAŸ4EKNO
LOJIŸ–AL‹šANLAR‹N‹NŸGENIšŸKAT‹L‹MLAR‹ŸILEŸGER–EKLEšTI
$ESITA¡9AZ‹L‹M¡,TD¡™TI¡4EMMUZ¡¡4ARIHI¡—TI
BARI¡ILE¡4eM¡GEREKSINIMLERI¡YERINE¡GETIREREK¡!U
TODESK¡'OLD¡0ARTNER¡OLMU˜TUR
$ESITAŸ 9AZ‹L‹MŸ 'ENELŸ -eDeReŸ !RIFŸ !+!9$ESITAŸ
9AZ‹L‹MŸ 3AT‹šŸ VEŸ 0AZARLAMAŸ $IREKTdReŸ 4OLGAHANŸ
+dRO LUŸBUŸBeYeKŸBAšAR‹N‹NŸdDeLeNeŸ0ENTAŸ4EK
NOLOJIŸ'ENELŸ-eDeReŸ-eRSELŸ`Z–ELIK…TENŸ!LD‹LARŸ
!UTODESKŸ 0ENTAŸ VEŸ $ESITAŸ EKIBIŸ YENIŸ DdNEMDEŸ
!UTODESKŸaReNŸ'RUPLAR‹N‹NŸI–ERI ININŸKULLAN‹C‹LA
R‹NAŸGe–ŸKATMAYAŸDEVAMŸEDECE INIŸVEŸYENIŸDd
NEMŸ ABONELIKŸ KIRALAMAŸ SISTEMININŸ MešTERIYEŸ
dNŸYAT‹R‹MŸMALIYETIŸA–‹S‹NDANŸKAZAN–LAR‹N‹ŸSdYLEšIŸ
šEKLINDEŸTART‹šT‹LAR
%VŸ SAHIPLI INIŸ 0ENTAŸ 4EKNOLOJI…NINŸ eSTLENDI IŸ !UTO
DESKŸ 'OLDŸ 0ARTNERLIKŸ +UTLAMAS‹Ÿ 0ENTAŸ 4EKNOLOJIŸ
'ENELŸ-eDeReŸ-eRSELŸ`Z–ELIKŸ0ENTAŸ4EKNOLOJIŸ3A $ESITA¡9AZ‹L‹M¡%KIBIŸ‚!UTODESKŸ'OLDŸaNVAN‹M‹Z‹Ÿ
T‹šŸ0AZARLAMAŸ$IREKTdReŸ!BDULLAHŸ$O ANŸ!UTODESKŸ ALMAYAŸHAKŸKAZANMADAŸENŸBeYeKŸPAYAŸSAHIPŸOLANŸ
4eRKIYEŸaLKEŸ,IDERIŸ-URATŸ4eZeMŸ!UTODESKŸ+ANALŸ DE ERLIŸMešTERILERIMIZEŸTEšEKKeReŸBIRŸBOR–ŸBILIRIZƒ
52
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-)3!$¡a9%,%2—
—&4!2¡9%-%•—.$%¡"5,5™45
-)3!$ŸaYESIŸ)S‹LŸ˜šLEMCILERŸ3ARVION…UNŸ!NAŸ3PONSORLU UNDAŸ"UŸ9‹LŸ…aNCeSeŸ$eZENLENENŸ‚'ELE
NEKSELŸ˜FTARŸ"ULUšMALAR‹ƒŸ˜FTARŸ9EME INDEŸ"IRŸARAYAŸ'ELDI
Ÿ (AZIRAN…DAŸ 4ITANICŸ "USINESSŸ
+ARTAL…DAŸ DeZENLENENŸ GELENEK
SELŸ IFTARŸ YEME INEŸ DERNEKŸ eYESIŸ
)S‹LŸ ˜šLEMCILERINŸ YAN‹Ÿ S‹RAŸ FARKL‹Ÿ
SEKTdRLERDENŸ –OKŸ SAY‹DAŸ FIRMAŸ
YETKILISIŸDEŸAILELERIŸILEŸBIRLIKTEŸKA
T‹L‹MŸGdSTERDI
˜FTARŸ YEME INEŸ 3ISTEMŸ 4EKNIK…INŸ
SAHIBIŸ -EHMETŸ `ZDEšLIK…INŸ KUR
DU UŸ VEŸ 9dNETIMŸ +URULUŸ "Aš
KANL‹ ‹N‹Ÿ YAPT‹ ‹Ÿ %NDeSTRIŸ &‹R‹NŸ
3ANAYICILERIŸ VEŸ ˜šADAMLAR‹Ÿ $ER
NE IŸ%&3˜!$ŸDEŸKAT‹L‹MŸGdSTER
DIŸ $ERNEKŸ AD‹NAŸ KONUšMAŸ YA
PANŸ `ZDEšLIKŸ BIRLIKŸ BERABERLIKŸ
3‹CAKŸ BIRŸ ATMOSFERDEŸ GE–ENŸ IFTARŸ VEŸDAYAN‹šMAŸMESAJLAR‹ŸVERDI
YEME INDEŸBIRŸARAYAŸGELENŸSEKTdRŸ
TEMSILCILERIŸSEKTdRŸILEŸALAKAL‹ŸKAR Ÿ €Ÿ Ÿ DdNEMINDEŸ 9dNE
š‹L‹KL‹ŸSOHBETŸETMEŸF‹RSAT‹ŸBULDU
TIMŸ +URULUŸ eYESIŸ OLARAKŸ VERDIK
LERIŸ DESTEKLERDENŸ DOLAY‹Ÿ (ASANŸ
-)3!$Ÿ VEŸ –AL‹šMALAR‹Ÿ ILEŸ ALAKA •%0Ÿ / UZHANŸ $EMIRCIŸ VEŸ 9‹L
L‹Ÿ KARš‹L‹KL‹Ÿ BILGIŸ AL‹šVERIšININŸ DEŸ MAZŸ 4a2%…YEŸ Ÿ GELENEKSELŸ IF
YAP‹LD‹ ‹ŸIFTARŸYEME INDEŸ3ARVI TARŸ YEME INEŸ VERDI IŸ DESTEKTENŸ
ONŸ FIRMAS‹Ÿ TARAF‹NDANŸ DAVETLILEREŸ dTeReŸ DEŸ 3ARVIONŸ FIRMAS‹NAŸ -)
˜STANBUL…UNŸGIZEMLERLEŸDOLUŸTARI 3!$Ÿ YdNETIMIŸ TARAF‹NDANŸ PLAKETŸ
HINIŸANLATANŸ‚˜STANBUL…UNŸŸ%F VERILDIŸ
SANESIƒŸKITAB‹ŸHEDIYEŸEDILDI
-)3!$â9ÁNETIMâ+URULUâ"AÜKAN‰
Koray YAVUZ
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GD
54
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-)3!$¡—&4!2¡9%-%•—.$%.¡'`2a.4a,%2
56
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
"!Ó!2)Õd9+e3e
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
24""$22Ô23.18
-ITSUBISHIŸ-ATERIALSŸŸ&IGEACŸ!éRO
():,!¡'%,—™%.¡4—4!.95—™,%-%¡4%+./,/*—3—
&IGEACŸ!é RO…NUNŸTEKNIKŸUZMANLA
R‹ŸIšLEMEŸSTRATEJISIŸVEŸPROGRAMLA
MAŸ UZMANLAR‹Ÿ ILEŸ ATdLYEŸ KADROSUŸ
VEŸ KESMEŸ TAK‹MLAR‹Ÿ TEDARIK–ISIŸ
-ITSUBISHIŸ-ATERIALSŸIYIŸKOORDINEŸ
EDILENŸSA LAMŸBIRŸEKIBIŸMEYDANAŸ
GETIRIYORŸ 0ROJEDEŸ PARTIŸ BAš‹NAŸ
YAKLAš‹KŸ Ÿ KGŸ 4ITANYUMAŸ ULA
šANŸDEVASAŸTALAšŸKALD‹RMAŸHACMIŸ
GdZŸdNeNEŸAL‹N‹RSAŸDAHAŸENŸBAš
TANŸ KUSURSUZŸ eRETIMEŸ ULAšMAKŸ
ZORŸ GdZeKeYORŸ "IRŸ SIPARIšŸ VERIL
&IGEACŸ!éRO…NUNŸTEKNIKŸVEŸeRETIMŸEKIBIŸ--#Ÿ-ETALŸ&RANCEŸTEMSILCISIYLE
DI INDEŸ &IGEACŸ !é RO…NUNŸ eRETIMŸ
BAšLAMADANŸ dNCEŸ ILKŸ TITANYUMŸ
$E–ERI¡¡-ILYON¡$OLAR‹¡
!˜AN¡9eKSEK¡4EKNOLOJI
3dZLE˜MESI
5LUSLARARAS‹ŸALANDAŸHAVAC‹L‹KŸSEK
eZERINDEKIŸeRETIMŸSdZLEšMESIŸGE
&!)ŸŸ˜LKŸ+ALEMŸ-UAYENESIŸI–INŸ
NININŸ OLUšTURULDU UŸ VEŸ IšBIRLI ININŸ ONAYŸ ALMAS‹Ÿ GEREKIYORŸ !L‹NANŸ
OLUMLUŸ BIRŸ šEKILDEŸ BeYeMEYEŸ DE ONAYŸMešTERIŸVEŸ"REZILYAŸ3IVILŸ(A
TdReŸ TAšERONLAR‹Ÿ ARAS‹NDAKIŸ BeYeKŸ VAMŸETTI IŸANLAM‹NAŸGELIYOR
OYUNCULARDANŸ OLANŸ &IGEACŸ !éROŸ
ANAŸSEKTdRLERDENŸBIRIŸOLANŸBeYeKŸ
BILEšENLERDEŸ KULLAN‹LANŸ IšLENMESIŸ
ZORŸ MALZEMELERŸ ALAN‹NDAŸ ARANANŸ
KANAD‹Ÿ VEŸ ILKŸ NUMUNEŸ RAPORUŸ
LECEKŸ VADEDENŸ BIRŸ IšBIRLI IŸ ZEMI
VAC‹L‹KŸMAKAMLAR‹NAŸSUNULUYORŸ
'eNeMeZeNŸ YeKSEKŸ TEKNOLOJILIŸ
GLOBALŸ ORTAM‹NDAŸ &IGEACŸ ! é ROŸ
SAY‹S‹ZŸGe–LeKLEŸKARš‹LAš‹YOR
UZMANL‹ ‹Ÿ SUNUYORŸ 9ENIŸ NESILŸ
HAVAŸARA–LAR‹NDAŸENERJIŸKULLAN‹M‹
&IGEACŸ !éRO…NUNŸ –AL‹šANLAR‹Ÿ BUŸ
N‹ŸAZALTMADAŸBAšROLŸOYNAYANŸTEK
Ge–LeKLERIŸAšMAKŸI–INŸBUŸTeRŸdNCeŸ
NOLOJI
PROJELERDENŸ MAKSIMUMŸ DeZEYDEŸ
YARARLANMAKŸ eZEREŸ TeMŸ YARAT‹C‹L‹
&IGEACŸ !éRO…NUNŸ BAšL‹CAŸ Meš
‹N‹ŸYETENE INIŸVEŸREKABETŸAVAN
TERILERINDENŸ BIRIŸ OLANŸ VEŸ MERKE
TAJ‹Ÿ POTANSIYELINIŸ KULLAN‹YORŸ -E
ZIŸ "REZILYA…DAŸ BULUNANŸ BeYeKŸ BIRŸ TALŸ "dLeMeŸ ˜šLETMEŸ "IRIMŸ ™EFIŸ VEŸ •OKŸA ‹ZL‹ŸD‹šŸKABUKŸFREZELEMEŸ
HAVAC‹L‹KŸ SEKTdReŸ eRETICISIŸ YAK‹TŸ PROJENINŸ PLANLAMAŸ GELIšTIRMEŸ VEŸ TAK‹M‹Ÿ6&8
TeKETIMINIŸ AZALTMAKŸ VEŸ BUŸ IšLEMEŸ ICRAS‹NDANŸSORUMLUŸ#YRILŸ3ABRAZATŸ
TEKNOLOJISININŸ AVANTAJLAR‹NDANŸ YA
‚4EKNOLOJIK¡:ORLUKLAR‹¡!˜MAK¡
RARLANMAKŸI–INŸENŸSONŸeRETTI IŸJET MELŸVEŸSeREKLIŸBIRŸBeYeMEŸ–ABAS‹Ÿ —›IN¡-eKEMMEL¡+ESICI
LERINŸ KANATLAR‹NAŸ TITANYUMŸ KIRIšLERŸ GEREKTIRIYORƒŸDIYORŸ#YRILŸ‚+ALITEŸVEŸ 4AK‹MLARƒ
‚"UŸTeRŸBIRŸBAšAR‹ŸSA LAMŸBIRŸTE
TAKARAKŸBUŸTEKNOLOJIYIŸUYGULAMAYAŸ PERFORMANSŸ DAŸ AYR‹CAŸ DENKLEMINŸ ˜LKŸ 4ITANYUMŸ KIRIšINŸ IšLENMESININŸ
GE–IRDIŸ"REZILYA…L‹ŸšIRKETŸILEŸIMZA
D‹š‹NDAŸB‹RAK‹LMAMAS‹ŸGEREKENŸIKIŸ PLANLAMAŸ AšAMAS‹Ÿ UZUNŸ BIRŸ ZA
LANANŸ DE ERIŸ Ÿ MILYONŸ DOLAR‹NŸ ILKEƒŸDIYEŸSdZLERINIŸSeRDeReYOR
MANŸ ALD‹Ÿ !NCAKŸ GdSTERILENŸ BUŸ
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GD
58
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
"!Ó!2)Õd9+e3e
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
24""$22Ô23.18
5ZUNLU UŸŸMETREŸOLANŸ4ITANYUMŸBILEšENINŸIšLENMESIŸS‹RAS‹NDAŸBIRŸTONAŸKADARŸTALAšŸOLUšABILIYOR
dZENŸ SAYESINDEŸ IšLEMEŸ BAšAR‹Y
KABAŸIšLEMESIŸI–INŸENŸUYGUNŸTAK‹
FREZELEMEŸ TAK‹M‹Ÿ OLARAKŸ –dZeMŸ
LAŸGER–EKLEšTIRILDIŸ%LDEŸEDILENŸBUŸ M‹Ÿ TESTŸ ETMEŸ VEŸ YAP‹LANŸ TESTLEREŸ SUNDUŸ -ITSUBISHIŸ -ATERIALS…DANŸ
ILKŸ BAšAR‹Ÿ YdNTEMINŸ TeMŸ UNSUR
GdREŸTAK‹M‹ŸSE–MEŸGdREVIŸVERILDIŸ -0Ÿ KALITESINEŸ SAHIPŸ DERE
LAR‹N‹NŸ GeVENILIRLI INIŸ VEŸ PERFOR
&ARKL‹Ÿ eRETICILERINŸ –dZeMLERININŸ CELIŸ TE ETŸ –AL‹šANŸ KESICIŸ U–LARŸ
MANS‹N‹Ÿ ORTAYAŸ KOYDUŸ VEŸ AYR‹CAŸ KARš‹LAšT‹RMAL‹ŸTESTLEREŸTABIŸTUTUL
4ITANYUMŸ IšLEMEDEŸ OLA ANeSTeŸ
aRETIMŸ-eDeReŸ&ABIENŸ6IGUIERŸVEŸ MAS‹N‹NŸVEŸDE ERLENDIRMENINŸAR
UZUNŸ BIRŸ TAK‹MŸ dMReŸ SUNUYORŸ
EKIBIŸI–INŸDEŸKRITIKŸBIRŸAšAMAYD‹Ÿ
D‹NDANŸ -ITSUBISHIŸ -ATERIALS…‹NŸ ‚(ERŸKESICIŸKENARŸTESTLERDEŸIKIN
6&8Ÿ –OKŸ A ‹ZL‹Ÿ FREZEŸ TAK‹M‹Ÿ ENŸ CIŸ S‹RADAŸ KALANŸ TAK‹MDANŸ DdRTŸ
"UŸ TARZŸ PAR–ALAR‹NŸ IšLEMEDEŸ ZOR
LUKŸ –‹KARMAS‹N‹NŸ ENŸ TEMELŸ NE
DENLERIŸ ‹S‹YAŸ DIREN–LIŸ VEŸ Aš‹R‹Ÿ
BeYeKŸ OLMALAR‹D‹RŸ +ESICIŸ 4AK‹MŸ
-eDeReŸ &ABIENŸ #ALMEJANEŸ VEŸ
4EKNIKŸ-eDeRŸ3TéPHANEŸ$ELMASŸ
‚5ZUNLU UŸ Ÿ METREYIŸ BULANŸ BUŸ
PAR–ALAR‹NŸ KABAŸ IšLEMEŸ VEŸ OYUKŸ
A–MAŸ GIBIŸ PROSESLERINDEŸ DIKKAT
LIŸ PLANLAMAŸ YAPMAZSAN‹ZŸ BAZENŸ
IšLEMIŸ
TAMAMLAYAMADANŸ
–OKŸ
FAZLAŸ Aš‹NMAŸ SORUNUŸ YAšAY‹PŸ TA
K‹M‹Ÿ DE IšTIRMEKŸ ZORUNDAŸ KALA
BILIRSINIZŸ"UŸYeZDENŸKESICIŸTAK‹MŸ
SE–MEDENŸdNCEŸBUŸSORUNLAR‹ŸGdZŸ
dNeNDEŸ BULUNDURMAM‹ZŸ GEREKTIŸ
+ESICIŸ TAK‹M‹NŸ NAS‹LŸ DAVRANACA ‹Ÿ
KONUSUNDAŸ YETERLIŸ BILGIYEŸ SAHIPŸ
OLMADANŸ OPTIMUMŸ BIRŸ IšLEMEŸ VEŸ
PROGRAMLAMAŸ STRATEJISIŸ GELIšTIR
MEYEŸ YAT‹R‹MŸ YAPMAKŸ AK‹LL‹CAŸ OL
MAZD‹ƒŸDIYEŸBELIRTIYOR
KATŸ DAHAŸ FAZLAŸ Aš‹NMAŸ DIRENCINEŸ
UYGUNŸeReNŸOLARAKŸSE–ILDI
`NCEKIŸTESTLERDEŸELDEŸEDILENŸOLA
ANeSTeŸ SONU–LARŸ VEŸ BUŸ TeRŸ YeK
SEKŸ HACIMLIŸ IšŸ PAR–ALAR‹N‹NŸ YeK
SEKŸ VERIMLEŸ IšLENMESINDEŸ BAšKAŸ
MešTERILERDEKIŸ
UYGULAMALARDAŸ
ELDEŸ EDILENŸ BAšAR‹LARŸ NEDENIYLEŸ
dZELLIKLEŸ 4ITANYUMŸ IšLEMEDEŸ VE
RIMŸ SA LAMAKŸ AMAC‹YLAŸ GELIšTIRIL
MIšŸ 6&8Ÿ FREZEŸ TAK‹M‹Ÿ dNERILDIŸ
--#Ÿ-ETALŸ&RANSAŸ"dLGEŸ-eDeReŸ
,AURENTŸ,EŸ- é TEIL…INŸTEMSILŸETTI IŸ
VEŸ PROJENINŸ ERKENŸ SAFHALAR‹NDANŸ
ITIBARENŸDESTEK–ISIŸOLANŸ-ITSUBIS
HIŸ-ATERIALSŸ&IGEACŸ!éRO…YUŸPRO
FESYONELŸDAN‹šMANL‹ ‹YLAŸIKNAŸETTIŸ
6&8ŸILEŸGELENŸ–dZeMŸBUŸUYGU
LAMAN‹NŸ ZORLUŸ TALEPLERINEŸ ENŸ UY
GUNŸ–dZeMŸOLDU UNUŸKAN‹TLAYARAKŸ
DešeKŸ KESMEŸ DIRENCININŸ YAN‹Ÿ S‹RAŸ
–OKŸYeKSEKŸTALAšŸKALD‹RMAŸH‹ZLAR‹
N‹ŸDAŸORTAYAŸKOYDUŸ
SAHIPŸ "UŸ DAHAŸ ILKŸ 4ITANYUMŸ KI
RIšŸeRETILDI INDEŸORTAYAŸ–‹KT‹Ÿ(ERŸ
šEYŸ PLANLAND‹ ‹Ÿ GIBIŸ DEVAMŸ ETTIŸ
+ESICIŸ U–LARŸ DE IšTIRILMEDENŸ YA
P‹LANŸ Ÿ SAATLIKŸ KESINTISIZŸ IšLEMEŸ
OPERASYONUŸ ILEŸ TAK‹M‹NŸ SA LAM
L‹ ‹Ÿ VEŸ OPERASYONŸ BOYUNCAŸ GdS
TERDI IŸ PERFORMANSŸ TAMŸ NOTŸ ALD‹Ÿ
+ESINTISIZŸ –AL‹šMAY‹Ÿ TAMAMLAMAŸ
dZELLI IŸ KALITEŸ VEŸ EKONOMIŸ šART
LAR‹N‹Ÿ KARš‹LAMAN‹NŸ ESASŸ TEMELINIŸ
OLUšTURUYORDUŸ3AHAŸTESTLERIŸS‹RA
S‹NDAŸ-ITSUBISHIŸ-ATERIALS…‹NŸ6&8Ÿ
–OKŸ A ‹ZL‹Ÿ KESICIŸ TAK‹M‹NDANŸ HERŸ
YdNeYLEŸMEMNUNŸKALD‹KƒŸDIYEŸBE
LIRTIYORŸ&REDDYŸ#OUDERC
‚0ERFORMANS‹¡4AMAMLAYAN¡
9eKSEK¡4EKNOLOJILI¡aRETIMƒ
&IGEAC!éRO…NUNŸ ANAŸ MešTERISIŸ
YENIŸNESILŸJETLERIŸI–INŸdNEMLIŸEKO
NOMIKŸVEŸEKOLOJIKŸHEDEFLERŸ BELIR
LEDIŸ &IGEACŸ !éROŸ BUŸ HEDEFLEREŸ
#OUDERC…EŸBUŸYENIŸNESILŸKIRIšLERINŸ TENE IŸOLANŸTITREšIMŸdNLEYICIŸKABAŸ ULAšMADAKIŸIšŸORTA ‹ŸOLARAKŸ
+ESICIŸ 4AK‹MŸ 4EKNISYENIŸ &REDDYŸ 6&8ŸYeKSEKŸTALAšŸKALD‹RMAŸYE
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
59
"!Ó!2)Õd9+e3e
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
24""$22Ô23.18
&IGEACŸ!éRO…DAKIŸ"eYeKŸaRETIMŸ(ATLAR‹NDANŸ"IRI
OPTIMIZEŸEDILMIšŸMALIYETŸYAP‹S‹N‹Ÿ DAN‹šMANL‹KŸ VEŸ TAVSIYELERŸ BAšAR‹
DESTEKLEMEKŸI–INŸ-ITSUBISHI
BAšTANŸ AšA ‹Ÿ KAYNAKŸ PLANLAMAY‹Ÿ M‹Z‹NŸANAHTAR‹ŸOLDUŸ-EVCUTŸPROJE
-ATERIALS…AŸGeVENIYORŸ--#ŸSAT‹šŸ
DAŸ I–ERENŸ ENŸ IYIŸ TEKNIKŸ –dZeMLEŸ LERINŸ SONU–LAR‹N‹Ÿ IYILEšTIREBILMEMIZŸ VEŸTEKNIKŸEKIPLERININŸGe–LENMESIY
BIRLEšTIRDIŸ
VEŸ YENIŸ PAZARLARAŸ ERIšEBILMEMIZŸ LEŸART‹KŸMEVCUTŸPROSESLERIŸOPTIMIZEŸ
I–INŸ --#Ÿ -ETALŸ &RANSA…N‹NŸ UZ
"UŸ NEDENLERLEŸ ILKŸ eRETIMŸ DdNGe
SeNDEŸ eSTESINDENŸ GELINMESIŸ GE
EDENŸ VEŸ IšLEMESIŸ ZORŸ MALZEMELE
MANLAR‹N‹NŸ DENEYIMINEŸ BILGISINEŸ RINŸ IšLENMESINDEŸ KARMAš‹KŸ UYGU
LAMALAR‹Ÿ BAšAR‹YLAŸ YdNETENŸ YENI
VEŸDESTE INEŸIHTIYAC‹M‹ZŸVARƒ
REKENŸ ZORLUKŸ BIRŸ YANDANŸ IšLEMEŸ
LIKLEREŸ KOLAYCAŸ UYUMŸ SA LAYACAKŸ
PROSESINIŸ KALITEŸ ZAMANLAMAŸ VEŸ "UŸ DINAMIKŸ PERFORMANSŸ IYILEš
–dZeMLERŸ SUNULABILECEKŸ ,AURENTŸ
MALIYETŸ šARTLAR‹N‹Ÿ KARš‹LAYACAKŸ TIRMESIŸ KIRIšŸ eRETIMŸ PROGRAM‹
,EŸ-éTEILŸ3AT‹šŸVEŸ'RéGORYŸ,AFONŸ
šEKILDEŸ OPTIMIZEŸ EDERKENŸ DI ERŸ N‹NŸ SEBEPŸ OLACA ‹Ÿ IšŸ YeKeNDEKIŸ 5YGULAMAŸ -eHENDISLI IŸ &IGEACŸ
YANDANŸ DAŸ PROSESINŸ AYARLAR‹NDAŸ ART‹šŸ GdZŸ dNeNEŸ AL‹ND‹ ‹NDAŸ –OKŸ AéRO…YAŸ AYR‹CAŸ eRETIMŸ POTANSIYE
TeMŸ HARICIŸ PARAMETRELERIŸ DEŸ HE
dNEMLIŸ"UŸART‹šŸeRETIMŸTESISIMI
LINDENŸ TAMŸ OLARAKŸ ISTIFADEŸ ETMESIŸ
SABAŸ KATARAKŸ SeREKLIŸ IYILEšTIRME
ZINŸBeYeKŸBILEšENLERŸI–INŸGENIšLE
VEŸKARL‹L‹ ‹N‹ŸARTT‹RMAS‹ŸI–INŸDEŸDES
LERŸ YAPMAKT‹Ÿ "UŸ eReNŸ GELIšTIR
TILMESININŸ dNeNeŸ A–T‹Ÿ VEŸ YAK‹NDAŸ TEKŸVERECEKLER
MEDEŸYENIŸKIRIšLERŸKADARŸSTRATEJIKŸ 8Ÿ EKSENINDEŸ BEšŸ METREŸ HAREKETŸ %NŸ IYIŸ YdNTEMLEREŸ OLANŸ BA L‹L‹ ‹Ÿ VEŸ
dNEMEŸSAHIPŸGELECE EŸDdNeKŸBIRŸ EDEBILENŸ BeYeKŸ EBATTAŸ Ÿ EKSENLIŸ PERFORMANSŸ SUNMADAKIŸ KARARL‹L‹ ‹Ÿ
AD‹MD‹Ÿ
ILAVEŸ MAKINELERŸ GELMESIŸ BEKLENI
ILEŸ#YRILŸ3ABRAZATŸVEŸEKIBIŸUZUNŸY‹L
YORŸ !YR‹CAŸ ALT‹Ÿ ADETŸ SONŸ TEKNO
LARAŸDAYANANŸDENEYIMLERINIŸVEŸSAHAŸ
#YRILŸ3ABRAZATŸ--#Ÿ-ETALŸ&RANCE…TANŸ LOJIŸ eReNeŸ Ÿ EKSENLIŸ #.#Ÿ IšLEMEŸ UZMANL‹KLAR‹N‹Ÿ UYGULAYARAKŸ &IGEACŸ
,AURENTŸ,EŸ- é TEIL…INŸTEMSILŸETTI IŸ MERKEZIŸ DEŸ Ÿ BAš‹NDAŸ -ETALŸ AéROŸ'ROUP…UNŸSeRDeReLEBILIRŸBeYe
-ITSUBISHIŸ -ATERIALSŸ ILEŸ IšŸ ORTA ‹Ÿ "dLeMe…NEŸ
EKLENEREKŸ
TOPLAMŸ MESINEŸKATK‹DAŸBULUNACAK
OLMAKTANŸ–OKŸMEMNUNŸ‚˜šŸPROJEŸ eRETIMŸ KAPASITESINIŸ Ÿ ARTT‹
PLANLAMAYAŸ GELDI INDEŸ ,AURENTŸ RACAKŸ &IGEACŸ ! é ROŸ ˜DARIŸ EKIBIŸ WWWFIGEACAEROCOM
BIZIMLEŸ –OKŸ UYUMLUŸ –AL‹šT‹Ÿ 0RO
BUŸ GENIšLETMEYIŸ ILAVEŸ KAYNAKLARLAŸ WWWMMCHARDMETALCOM
JEYEŸOLANŸILGISIŸVEŸGdSTERDI IŸKA
RARL‹L‹KŸSAYESINDEŸBUŸUYGULAMAN‹NŸ
KARMAš‹KŸIšLEMEŸGEREKLERINIŸYENIŸ
6&8¡SERISI¡HAKK‹NDA
DAHAŸ EKONOMIKŸ BIRŸ FREZEŸ TAK‹M‹‹Ÿ
KULLANARAKŸ YERINEŸ GETIREBILDIKŸ
œAP¡Ÿ
-ITSUBISHIŸ -ATERIALS…‹NŸ TEKNOLOJI
+d˜E¡2ADYeSeŸ Ÿ€Ÿ
Ÿ
Ÿ€Ÿ
SINEŸ ZATENŸ GeVENIYORDUKŸ ANCAKŸ
5ZUNLUKŸŸ
+‹SAŸVEŸ3TANDARTŸ4IP
BUŸ UYGULAMADANŸ ELDEŸ ETTI IMIZŸ
+ALITELER¡Ÿ
-0Ÿ-0
SONU–LAR‹NŸ GeVENILIRLI IŸ SAYESINDEŸ
+‹R‹C‹¡4IPLERIŸ
,3Ÿ-3Ÿ(3
GeVENIMIZŸ DAHAŸ DAŸ ARTT‹Ÿ "UŸ BIZIMŸ
I–INŸDE ERLIŸBIRŸIšŸORTAKL‹ ‹Ÿ+ESMEŸ
ŸCMDK…YAŸKADARŸKESMEŸH‹Z‹
PARAMETRELERIŸ KONUSUNDAŸ VERILENŸ
˜šLEMESIŸZORŸMALZEMELERŸI–IN
60
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
$WPD'HßHUOHQGLU
0HVOHN2NXOODUéQé
*À«OHQGLU$'02*
3URMHVLLOHXODďWé
4!93!$…DAN
5YGULAMAL‹
%–ITIME¡$ESTEK
4Aš‹TŸ!RA–LAR‹ŸVEŸ9ANŸ3ANAYICI
LERIŸ $ERNE IŸ 4!93!$Ÿ TARAF‹N
DANŸ HAYATAŸ GE–IRILENŸ !$-/'Ÿ
!TMAŸ $E ERLENDIRŸ -ESLEKŸ
/KULLAR‹N‹Ÿ'e–LENDIRŸ0ROJESIŸILEŸ
Ÿ ILEŸ ULAš‹LD‹Ÿ (EDEFŸ ISEŸ Ÿ
SONUNAŸ KADARŸ Ÿ ILEŸ ULAšMAKŸ
%NDeSTRIŸ MESLEKŸ LISELERINDEŸ
UYGULAMAL‹Ÿ E ITIMŸ I–INŸ IHTIYA–Ÿ
DUYULANŸARA–ŸVEŸGERE–LERINŸYE
TERSIZLI INEŸ DIKKATŸ –EKENŸ 4!9
3!$Ÿ 9dNETIMŸ +URULUŸ aYESIŸ VEŸ
!$-/'Ÿ0ROJEŸ,IDERIŸ.ACIŸ&AY
DAS‹–OKŸSANAYIDEŸ–AL‹šACAKŸIN
SANŸKAYNA ‹ŸYETIšTIRMENINŸeLKE
NINŸ GELECE IŸ A–‹S‹NDANŸ dNEMLIŸ
OLDU UNUNŸALT‹N‹Ÿ–IZDI
DANŸ BUŸ YANAŸ Ÿ DESTEK–IŸ FIRMA
M‹ZLAŸ BIRLIKTEŸ Ÿ ILDEŸ Ÿ BINŸ Ÿ
d RENCIYEŸ BINŸ Ÿ ADETŸ MALZE
MEŸ GdNDERILMESINIŸ SA LAD‹KŸ "UŸ
Y‹LŸI–INŸHEDEFIMIZŸPROJEMIZIŸŸILI
MIZEŸYAYMAKƒŸDEDIŸ
3ANAYILE˜MENIN¡ANAHTAR‹¡
MESLEK¡LISELERININ¡ELINDE
2EKABETŸ AVANTAJ‹Ÿ ELDEŸ EDEBILME
NINŸ VEŸ EKONOMIKŸ ANLAMDAŸ Ge–LeŸ
BIRŸ DURUšŸ SERGILEYEBILMENINŸ YO
LUNUNŸ SANAYILEšMEDENŸ GE–TI INIŸ
BELIRTENŸ 4!93!$Ÿ 9dNETIMŸ +URU
LUŸaYESIŸ.ACIŸ&AYDAS‹–OKŸE ITIMŸ
ALAN‹NDAKIŸ DeZENLEMELERINŸ DEŸ BUŸ
AMACAŸ YdNELIKŸ OLMAS‹Ÿ GEREKTI I
NIŸ VURGULAD‹Ÿ &AYDAS‹–OKŸ ‚4!9
3!$Ÿ 4eRKIYE…NINŸ OTOMOTIVŸ TEDA
4Aš‹TŸ !RA–LAR‹Ÿ 9ANŸ 3ANAYICILERIŸ RIKŸSANAYIŸALAN‹NDAKIŸTEKŸDERNE IŸ
$ERNE I…NINŸ 4!93!$Ÿ Ÿ Y‹ $OLAY‹S‹YLAŸ 4!93!$Ÿ OLARAKŸ eLKEŸ
L‹NDAŸ DENEMEŸ AMA–L‹Ÿ BAšLATT‹ ‹Ÿ EKONOMISINEŸ KATK‹Ÿ SUNMAKŸ NIHAIŸ
„!TMAŸ $E ERLENDIRŸ -ESLEKŸ /KUL AMAC‹M‹ZŸ "UŸ AMA–TANŸ YOLAŸ –‹
LAR‹N‹Ÿ'e–LENDIR…ŸPROJESIŸŸŸILDEŸ KARAKŸ !$-/'Ÿ 0ROJESI…NIŸ HAYATAŸ
Ÿ OKULAŸ ULAšT‹Ÿ 4!93!$Ÿ 9dNE GE–IRDIKƒŸDIYEŸKONUšTUŸ
TIMŸ +URULUŸ aYESIŸ VEŸ PROJEŸ LIDERIŸ
.ACIŸ &AYDAS‹–OKŸ ‚"A ‹š–‹Ÿ SAY‹ 3ANAYILEšMENINŸEKONOMIDEKIŸPA
S‹NDAKIŸ ART‹šLAŸ BIRLIKTEŸ PROJENINŸ Y‹N‹Ÿ ART‹RMAKŸ I–INŸ IšINŸ TEMELINEŸ
KAPSAM‹Ÿ DAŸ GENIšLEDIŸ /KULLARAŸ YANIŸE ITIMEŸYAT‹R‹MŸYAP‹LMAS‹ŸGE
–OKŸ SAY‹DAŸ ALETŸ GdNDERIYORUZŸ REKTI INIŸDILEŸGETIRENŸ&AYDAS‹–OKŸ
!LETLERŸ I–ERISINDEŸ TEZGAHŸ VEŸ ARA ‚"IZŸšIRKETLERDEŸENŸBeYeKŸBeT–E
BAŸ MOTORUŸ DAHIŸ VARŸ -ILLIŸ % ITIMŸ LERDENŸ BIRINIŸ E ITIMEŸ AY‹R‹YORUZŸ
"AKANL‹ ‹Ÿ ILEŸ TEMASŸ HALINDEYIZŸ •eNKeŸ DEVLETŸ VEŸ KANUNLARŸ šIR
0ROJEYIŸ DAHAŸ DAŸ ILERIYEŸ TAš‹MAKŸ KETLEREŸYAP‹LMAS‹ŸZORUNLUŸUYGULA
ISTIYORUZŸ 4eRKIYE…DEŸ Ÿ Y‹L‹N MALARŸGETIRIYORŸ"UŸUYGULAMALAR‹NŸ
62
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
d RENCILEREŸOKULLARDAŸd RETILMESIŸ
GEREKIYORŸ FAKATŸ BIR–O UŸ OKULŸ OR
TAM‹NDAŸGEREKENŸBILGIYIŸEDINEMI
YORŸ"IZŸšIRKETLERŸOLARAKŸd RENCI
LEREŸ‚STAJƒŸKAPSAM‹NDAŸUYGULAMAŸ
E ITIMIŸVERIYORUZŸ!$-/'ŸPROJESIŸ
ILEŸ DEŸ AMAC‹M‹ZŸ UYGULAMAŸ E I
TIMLERININŸ OKULŸ ORTAMLAR‹NDAŸ DAŸ
VERILMESINIŸSA LAMAKŸVEŸBdYLECEŸ
!$-/'¡0ROJESI¡(AKK‹NDA
9ETIšMIšŸINSANŸKAYNA ‹N‹ŸSA LAYANŸ MESLEKŸ OKULLAR‹N‹NŸ YET
KINLIKLERINIŸ ART‹RMAKŸ HEDEFIYLEŸ
BAšLAT‹LANŸ !TMAŸ $E ERLENDIRŸ
-ESLEKŸ /KULLAR‹N‹Ÿ 'e–LENDIRŸ
!$-/'Ÿ 3OSYALŸ 3ORUMLULUKŸ
0ROJESIŸŸY‹L‹NDANŸBUŸYANAŸ
SeRDeReLeYORŸ/TOMOTIVŸSANA
YIŸ FIRMALAR‹N‹NŸ YAK‹NDANŸ DES
TEKŸOLDU UŸPROJEŸKAPSAM‹NDAŸ
FIRMALARDAŸ
KULLAN‹LAMAYANŸ
KALIBRASYONŸD‹š‹ŸKALM‹šŸdL–eMŸ
ALETLERIŸ VEŸ LABORATUVARŸ EKIP
MANLAR‹Ÿ TOPLANARAKŸ GEREKLIŸ
TAMIRATŸ IšLEMLERIŸ YAP‹LD‹KTANŸ
SONRAŸ eLKEŸ GENELINDEKIŸ -ES
LEKŸ /KULLAR‹…NAŸ BA ‹šLAN‹YORŸ
"UŸY‹LDANŸITIBARENŸKULLAN‹LMA
M‹šŸALETLERINŸDEŸKABULŸEDILME
YEŸBAšLAND‹ ‹ŸPROJEYEŸŸ%YLeLŸ
ŸTARIHINEŸKADARŸMALZEMEŸ
GdNDERILEBILECEKŸ$ETAYL‹ŸBILGIŸ
I–INŸWWWTAYSADORGTR¡
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
SANAYIDEKIŸKALIFIYEŸELEMANŸIHTIYA MIŸ SEBEPŸ GdSTERILEREKŸ MESLEKŸ
C‹N‹ŸKARš‹LAYARAKŸNITELI IŸART‹RMAKƒŸ LISESIŸ D‹š‹NDAŸ KALANŸ LISELEREŸ GE
A–‹KLAMAS‹N‹ŸYAPT‹
–IšLERŸ RA BETŸ GdReRŸ HALEŸ GELDIŸ
%LBETTEŸ E ITIMŸ SEVIYESIŸ YeKSEKŸ
%–ITIMDE¡ESAS¡AMA›
BIRŸ TOPLUMŸ OLMAKŸ GeZELŸ AMAŸ
KALK‹NM‹šŸ BIRŸ TOPLUMŸ OLMAKŸ I–INŸ
DE–ER¡YARATMAK¡OLMAL‹
% ITIMDEŸ ESASŸ HEDEFINŸ DE ERŸ BILGININŸKULLAN‹LMAS‹ŸVERIMLILI INŸ
YARATMAKŸ OLDU UNAŸ DIKKATŸ –E ARTT‹R‹LARAKŸ KATMAŸ DE ERŸ YARAT‹L
KENŸ 0ROJEŸ aYESIŸ `ZGEŸ `ZENŸ MAS‹Ÿ GEREKMEKTEDIRŸ -AALESEFŸ
+URALŸ ISEŸ ‚5ZUNŸ ZAMAND‹RŸ GE BIZDEŸ DURUMŸ PEKŸ dYLEŸ SEYRET
NELŸ E ITIMŸ SISTEMINDEŸ YAšANANŸ MIYORŸ aNIVERSITELERDENŸ MEZUNŸ
DE IšIKLIKLERŸ NEDENIYLEŸ MESLEKŸ OLMUšŸARAŸELEMANŸOLMAY‹ŸKABULŸ
LISELERININŸ TERCIHŸ EDILIRLI IŸ CIDDIŸ ETMEYENŸ IšSIZŸ ORDULAR‹Ÿ OLUšTU
ORANDAŸ AZALD‹Ÿ aNIVERSITEŸ E ITI RUYORUZŸ 9APT‹ ‹Ÿ IšŸ HERŸ NEŸ OLUR
SAŸ OLSUNŸ DE ERŸ YARATMAY‹Ÿ ILKEŸ
EDINMIšŸ OLMAKŸ –OKŸ dNEMLIŸ +‹
SACAS‹Ÿ AMA–Ÿ SALTŸ eNIVERSITEŸ
MEZUNUŸ OLMAKŸ DE ILŸ TOPLUMŸ
I–INŸ FAYDAŸ eRETMEKŸ OLMAL‹D‹RŸ
/TOMOTIVŸ SEKTdReNDEŸ MEVCUTŸ
DURUMDAŸ MESLEKŸ LISELERININŸ YE
TIšTIRECE IŸ ARAŸ ELEMANLARAŸ OL
DUK–AŸ FAZLAŸ IHTIYA–Ÿ VARŸ -ESLEKŸ
LISELERININŸ MeFREDAT‹Ÿ YETERLIŸ GIBIŸ
GdZeKSEŸ DEŸ UYGULAMAŸ PEKŸ dYLEŸ
SEYRETMIYORŸ •O UNLUKLAŸ TEORIKŸ
BILGIŸ A ‹RL‹KTAŸ PRATIKTEŸ ISEŸ CIDDIŸ
EKSIKLIKLERŸMEVCUTƒŸDEDI
aReN
0ETROL¡VE¡GAZ¡VALFI¡YUVA¡CEBI¡I˜LEMESI¡
I›IN¡dZEL¡TAK‹MLAMA¡MEVCUTTUR
%LIPTIK¡ADAPTdRLER¡ERI˜IMI¡ART‹RD‹–‹¡GIBI¡TITRE˜IMI¡ASGARIYE¡INDIRIR
3ANDVIK¡#OROMANT¡˜IMDI¡PETROL¡VE¡GAZ¡UYGULAMALAR‹NDAKI¡ZORLU¡
VALF¡YUVA¡CEBI¡I˜LEMESINE¡UYGUN¡TAK‹MLAMA¡SUNMAKTAD‹R¡%LIPTIK¡
3ESSIZ¡4AK‹MLARp¡ADAPTdRe¡VE¡#ORO4URNn¡3,¡KESME¡BA˜L‹–‹N‹N¡
BIR¡KOMBINASYONUNDAN¡OLU˜AN¡BU¡›dZeM¡DAR¡AK‹˜¡DELI–I¡›APLAR‹¡
TITRE˜IM¡ YATK‹NL‹KLAR‹¡ VE¡ UZUN¡ KULLANMA¡ MESAFELERI¡ GIBI¡ YAYG‹N¡
SORUNLAR‹N¡eSTESINDEN¡GELMEK¡I›IN¡TASARLANM‹˜T‹R
0ETROLŸ VEŸ GAZŸ ENDeSTRISINDEKIŸ
VALFŸYUVAŸCEPLERIŸIšLENMESINDEKIŸ
ZORLUKLARŸ 3ANDVIKŸ #OROMANT…‹NŸ
BUŸ ZORLUŸ GERIŸ TORNALAMAŸ IšLEMIŸ
I–INŸ YeKSEKŸ GeVENLIKŸ TEKRARLA
NABILIRLIKŸ VEŸ PERFORMANSŸ SUNANŸ
UZAT‹LM‹šŸ RADYALŸ ERIšIMLIŸ BIRŸ TA
K‹MLAMAŸYARATMAYAŸYdNELTMIšTIRŸ
%LIPTIKŸ SESSIZŸ TAK‹MŸ ADAPTdRLERIŸ
DERINŸYUVALARAŸERIšIMŸI–INŸTASAR
LANM‹šT‹RŸVEŸHAFIFŸBIRŸYAP‹YAŸSAHIPŸ
#ORO4URNŸ3,ŸKESMEŸBAšL‹KLAR‹ŸILEŸ
STABILŸBIRŸTAK‹MLAMAŸKONFIGeRAS
YONUŸ TITREšIMIŸ ASGARIYEŸ INDIRIRŸ
KABAŸTALAšŸIšLEMEŸILEŸFINIšŸIšLEMEŸ
OPERASYONLAR‹NDAŸ DERINŸ BIRŸ ERI
šIMŸSA LAR
64
4EZGAHŸ %NTEGRASYONUŸ BdLeMeNDEŸ
'LOBALŸaReNŸ-eDeReŸOLANŸKEŸ!XNERŸ
šdYLEŸ SdYLeYORŸ ‚$AHAŸ KAL‹NŸ ARKAŸ
U–Ÿ TABANL‹Ÿ VEŸ ELIPTIKŸ šEKILLIŸ ADAP
TdRLERŸ YUVAŸ CEBINEŸ DARŸ AK‹šŸ DELI IŸ
–AP‹NDANŸ ERIšIMŸ I–INŸ dZELŸ OLARAKŸ
TASARLANM‹šT‹RƒŸ ‚!YR‹CAŸ #ORO4URNŸ
3,Ÿ KULLAN‹C‹LARAŸ MAKSIMUMŸ KESMEŸ
DERINLI INEŸERIšMEŸIMKAN‹ŸSUNARKENŸ
#OROMANTŸ #APTOŸ TAK‹MŸ TUTUCULA
R‹Ÿ STABILITEŸ VEŸ KESINLIKŸ I–INŸ TAVSIYEŸ
EDILMEKTEDIRƒ
LEšTIRDI IŸGdReLMešTeRŸ"IRŸKABAŸTA
LAšŸ IšLEMEŸ VEŸ IKIŸ INCEŸ TALAšŸ IšLEMEŸ
KESIMIŸI–INŸBIRŸELIPTIKŸ3ESSIZŸ4AK‹M
LARŸADAPTdReŸŸŸMMŸ#ORO4URNŸ3,Ÿ
KESMEŸBAšL‹ ‹ŸVEŸ#OROMANTŸ#APTOŸ
#Ÿ TAK‹MŸ TUTUCUŸ KULLAN‹LARAKŸ SONŸ
PASODAŸŸMDAKŸŸFTDAKŸKES
MEŸ H‹Z‹NDAŸ Ÿ MMDEVŸ Ÿ
•OKŸ YAK‹NLARDAŸ KAPLAMAL‹Ÿ )NCONELŸ IN–DEVŸ ILERLEMEŸ H‹Z‹NDAŸ VEŸ Ÿ
…TEŸ YAP‹LANŸ GERIŸ TORNALAMAŸ DE MMŸ Ÿ IN–Ÿ KESMEŸ DERINLI IN
NEMELERINDEŸ –dZeMeNŸ TITREšIMIŸ DEŸ2AŸŸCLAŸYeZEYŸINCEŸIšLEMEŸ
dNLEYEREKŸNAS‹LŸYeZEYŸKALITESINIŸIYI ELDEŸEDILMIšTIR
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
7 5.è<(Ǽ'(3/$67è.*(5è'š1 Ď 0 $9583$Ǽ1,12'$Þ,1'$
4eRK¡0LASTIK¡3EKTdRe¡%KONOMI
"AKANL‹–‹…NDAN¡'ERI¡$dNe˜eM
+OMISYONU¡+URULMAS‹N‹¡—STIYOR
N‹Ÿ OLUMSUZŸ ETKILEDI INIŸ BELIRTEREKŸ
ILGILIŸ KURUMLARLAŸ ILEŸ BIRLIKTEŸ GERIŸ
DdNešeMLeŸ HAMMADDELERLEŸ ILGILIŸ
KANUNLAR‹NŸYENIDENŸDeZENLENMESIŸ
I–INŸKOMISYONŸKURULMAS‹ŸYdNeNDEŸ
–AL‹šMAŸYeReTTeKLERINIŸA–‹KLAD‹
0!'%6Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ
9AVUZŸ%RO LU
-ODERNŸ DeNYADAŸ TeKETIMŸ AL‹š
KANL‹KLAR‹Ÿ VEŸ AL‹šVERIšŸ E ILIMLERIŸ
GIDEREKŸDE IšIMEŸU RUYORŸ4eMŸ
eLKELERŸ „KULLANGERIŸ DdNešTeR
TEKRARŸ KULLAN…Ÿ ANLAY‹š‹N‹Ÿ BENIM
SERKENŸ TeKETICILERDEŸ –EVREYEŸ
DUYARL‹Ÿ eReNLERIŸ TERCIHŸ EDIYORŸ
&IRMALARŸISEŸKULLAND‹KLAR‹ŸMALZE
MELERIŸORIJINALDENŸFARK‹ŸOLMAYANŸ
DdNešTeReLMešŸ DO AYAŸ SAYG‹L‹Ÿ
eReNLEREŸYdNLENDIRIYORŸ"dYLECEŸ
HEMŸEKONOMIYEŸHEMŸDEŸSeRDe
ReLEBILIRŸ–EVREYEŸSA LANANŸKATK‹Ÿ
GIDEREKŸART‹YOR
"AšAR‹L‹ŸGERIŸDdNešeMŸ–AL‹šMALAR‹Ÿ
ILEŸ BUŸ Y‹LŸ !VRUPA…N‹NŸ ODAKŸ eLKESIŸ
OLANŸ 4eRKIYE…DEŸ ISEŸ YASALŸ S‹N‹RLA
MALARŸDdNešeMLeŸMALZEMEŸITHALA
T‹N‹ŸK‹S‹TL‹YORŸ!LMANYA…DAŸGER–EK
LEšTIRILENŸ Ÿ 5LUSLARARAS‹Ÿ 0LASTIKŸ
'ERIŸ $dNešeMeŸ +ONFERANS‹…NDAŸ
4eRKIYEŸVEŸPLASTIKŸSEKTdReNeŸTEM
SILŸ EDENŸ 0!'%6Ÿ "AšKAN‹Ÿ 9AVUZŸ
%RO LUŸ YASALŸ S‹N‹RLAMALAR‹NŸ GERIŸ
DdNešeMeŸ VEŸ D‹šŸ TICARETŸ A–‹ ‹
4eRKIYE…DEŸ Ÿ Y‹L‹NDAŸ Ÿ MIL
YONŸ TONŸ AT‹KŸ eRETILDIŸ aRETILENŸ MIK
TARDANŸ YAKLAš‹KŸ YeZDEŸ …LIKŸ PAYŸ
ALANŸAMBALAJŸAT‹KLAR‹ŸŸMILYONŸTONU
NUŸeSTLENDIŸŸY‹L‹NDAŸBUŸAT‹KLA
R‹NŸ Ÿ MILYONŸ Ÿ BINŸ TONUŸ ISEŸ YET
KILENDIRILMIšŸ KURULUšLARŸ TARAF‹NDANŸ
BELGELENDIRILEREKŸ GERIŸ DdNešeMEŸ
KAZAND‹R‹LD‹Ÿ4AMAM‹N‹ŸGERIŸKAZAN
MAKŸ HEDEFIYLEŸ BAšAR‹L‹Ÿ –AL‹šMALARŸ
SeRDeRENŸ 4eRKIYEŸ 0LASTICSŸ %URO
PEŸ !LMANYAŸ !T‹KŸ 9dNETIMIŸ "IRLI IŸ
"63%Ÿ VEŸ 4eRKŸ 0LASTIKŸ 3ANAYICI
LERIŸ!RAšT‹RMAŸ'ELIšTIRMEŸVEŸ% ITIMŸ
6AKF‹Ÿ 0!'%6Ÿ IšBIRLI INDEŸ ‚'ERIŸ
$dNešTeReLENŸ 0LASTIKŸ %KONOMIYEŸ
'e–Ÿ+ATARƒŸSLOGAN‹ŸILEŸDeZENLENENŸ
Ÿ5LUSLARARAS‹Ÿ0LASTIKŸ'ERIŸ$dNe
šeMeŸ +ONFERANS‹…NDAODAKŸ eLKESIŸ
OLDUŸ 4eRKIYEŸ VEŸ 4eRKŸ PLASTIKŸ SEK
TdReNeŸ TEMSILŸ EDENŸ 0!'%6Ÿ KONFE
RANSŸSeRESINCEŸGERIŸDdNešTeReLMešŸ
eReNLERIŸVEŸPROJELERIŸSERGILEDIŸ
0!'%6Ÿ KONFERANSTAŸ EVŸ SAHIPLI I
NIŸ eSTLENDI IŸ ‚4eRKIYE…DEŸ 0LASTIKŸ
'ERIŸ $dNešeMeƒŸ BAšL‹KL‹Ÿ –AL‹š
TAYŸ DeZENLEDIŸ 0!'%6Ÿ TARAF‹NDANŸ
HAYATAŸ GE–IRILENŸ AMBALAJŸ AT‹KLA
R‹Ÿ BELGELENDIRMEŸ YETKILENDIRILMIšŸ
KURULUšUŸ0!'•%6ŸISEŸ4eRKIYE…DE
KIŸ YASALŸ UYGULAMALAR‹Ÿ ELEŸ AL‹RKENŸ
IKIŸ 4eRKŸ GERIŸ DdNešeMŸ FIRMAS‹Ÿ DAŸ
HEMŸSEKTdRŸHEMŸ–AL‹šMALAR‹ŸILEŸIL
GILIŸ KAT‹L‹MC‹LARLAŸ BILGILERŸ PAYLAšT‹Ÿ
!YR‹CAŸ PROGRAM‹NŸ SONUNDAŸ GERIŸ
DdNešeMŸKONUSUNDAŸOLDUK–AŸILERIŸ
DeZEYDEŸ OLANŸ !LMANYA…DAKIŸ GERIŸ
DdNešeMŸTESISLERIŸINCELENDI
$eNYA¡GERI¡DdNe˜TeReLMe˜
›EVRECI¡eReNLERI¡TERCIH¡EDIYOR
'ERIŸ DdNešeMŸ KONUSUNDAŸ eSTŸ
DeZEYŸ –AL‹šMALARAŸ IMZAŸ ATANŸ !V
RUPAŸ eLKELERINEŸ 4eRKIYE…DEKIŸ AT‹KŸ
SEKTdReNeŸVEŸYdNETIMIANLATANŸ0!
'%6Ÿ9dNETIMŸ+URULUŸ"AšKAN‹Ÿ9A
VUZŸ %RO LUŸ ‚4eRKŸ PLASTIKŸ SEKTdReŸ
OLARAKŸ BUGeNŸ !VRUPA…N‹NŸ IKINCIŸ
DeNYAN‹NŸ ISEŸ ALT‹NC‹Ÿ BeYeKŸ eRE
TICISIYIZŸ 3EKTdReMeZŸ Ÿ MILYARŸ
DOLARAŸULAšANŸD‹šŸTICARETŸHACMIY
LEŸ DeNYAŸ PLASTIKŸ D‹šŸ TICARETINDENŸ
YAKLAš‹KŸYeZDEŸŸPAYŸAL‹YORŸŸ
Y‹L‹Ÿ IHRACATŸ HEDEFIMIZŸ Ÿ MILYARŸ
DOLARŸ !YR‹CAŸ !VRUPA…N‹NŸ BIRINCIŸ
BeYeKŸ eRETICISIŸ OLMAŸ YOLUNDAŸ DAŸ
H‹ZLAŸ ILERLIYORUZŸ %KONOMIYEŸ SA LAD‹ ‹M‹ZŸKATK‹N‹NŸYAN‹ŸS‹RAŸSEKTdRŸ
OLARAKŸ SORUMLULUKLAR‹M‹Z‹NŸ DAŸ BI
LINCINDEYIZŸ "UŸ DO RULTUDAŸ GEREKŸ
4eRKIYEŸ GENELINDEŸ GEREKSEŸ 0!'
•%6Ÿ dZELINDEŸ AMBALAJŸ AT‹KLAR‹N‹NŸ
BELGELENDIRILMESIŸGERIŸDdNešeMeŸ
I–INŸ –AL‹š‹YORUZŸ 3eRDeReLEBILIRŸ BIRŸ
–EVREŸ VEŸ KAYNAKLAR‹NŸ KONTROLLeŸ
KULLAN‹LMAS‹NDANŸ YANAY‹ZŸ $eN
YAYAŸ BAKT‹ ‹M‹ZDAŸ DAŸ ART‹KŸ TeMŸ
eLKELERINŸ KULLANDdNešTeRTEKRARŸ
KULLANŸANLAY‹š‹N‹ŸBENIMSEDI INIŸGd
ReYORUZ
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GH
66
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
9ALN‹ZCAŸTeKETICILERŸDE ILŸFIRMALAR
DAŸBUŸBILINCIŸKAZAND‹
4eKETICILERINEŸ TALEPLERIŸ DO RULTU
SUNDAŸeReNŸVERMEKŸISTIYORŸ4eRKIYEŸ
GIBIŸY‹LDAŸŸMILYONŸTONŸAT‹ AŸSA
HIPŸBIRŸeLKEDEŸBUŸBILINCINŸART‹R‹LMA
S‹Ÿ GEREKTI INIŸ DešeNeYORUZŸ 4eRKŸ
PLASTIKŸ SEKTdReŸ OLARAKŸ HEMŸ KENDIŸ
eRETTI IMIZIŸ DdNešTeReYORUZŸ HEMŸ
DEŸ GERIŸ DdNešMešŸ MALZEMELERIŸ
eRETIMIMIZDEŸ KULLANMAKŸ ISTIYORUZŸ
"dYLECEŸ EKONOMIMIZEŸ SA LAD‹ ‹
M‹ZŸKATK‹Y‹ŸDAHAŸDAŸART‹RACA ‹M‹ZAŸ
INAN‹YORUZƒŸDEDI
0LASTIKŸ SEKTdReNDEŸ ART‹KŸ GERIŸ Dd
NešTeReLMešŸ MALZEMEYEŸ OLANŸ TA
LEBINŸ GIDEREKŸ ARTT‹ ‹N‹NŸ ALT‹N‹Ÿ –I
ZENŸ 9AVUZŸ %RO LUŸ ‚4EKNOLOJININŸ
ULAšT‹ ‹ŸYENIŸNOKTADAŸGERIŸDdNeš
TeReLMešŸ PLASTIKŸ HAMMADDELERLEŸ
YAP‹LM‹šŸeReNLERLEŸORIJINALŸMALZE
MEDENŸ YAP‹LANŸ eReNLERŸ ARAS‹NDAŸ
KULLAN‹MŸ GEREKSINIMLERINIŸ SA LA
MAKŸ NOKTAS‹NDAŸ KAYDAŸ DE ERŸ BIRŸ
FARKŸ KALMAD‹Ÿ $OLAY‹S‹YLAŸ BUNLARŸ
ART‹KŸ BIR–OKŸ eLKEDEŸ ORIJINALŸ MAL
ZEMEŸGIBIŸDE ERLENDIRILIYORŸ(ATTAŸ
GERIŸ DdNešMešŸ GRANeLŸ VEŸ –APAKŸ
KULLAN‹M‹ŸBIR–OKŸeLKEDEŸ–EVRECILIKŸ
A–‹S‹NDANŸ TEšVIKŸ EDILIYORŸ VEŸ –EV
REŸ VERGILERIŸ DAHAŸ AZŸ OLUYORŸ "UŸ
eLKELERDEKIŸ AL‹C‹LARŸ eLKEMIZŸ eRE
TICILERINDENŸ GERIŸ DdNešTeReLMešŸ
HAMMADDEŸ ILEŸ eRETILENŸ MALZEMEŸ
ISTIYORŸ aLKEMIZDEŸ DEŸ PLASTIKTENŸ
YAP‹LM‹šŸ BUŸ eReNLERŸ TAR‹MŸ OTO
MOTIVŸ ALTYAP‹Ÿ GIBIŸ dZELLIKLEŸ GENIšŸ
TOPLUMŸ KESIMLERINIŸ ETKILEYENŸ SEK
TdRLERDEŸ METALINŸ YERINIŸ ALD‹ ‹Ÿ GIBIŸ
BUŸ SAYEDEŸ DAHAŸ GeVENLIŸ VEŸ KAL‹
C‹Ÿ –dZeMLERŸ SUNARKENŸ D‹šŸ TICARETŸ
A–‹ ‹N‹ŸAZALT‹YORƒŸDIYEŸDEVAMŸETTI
‚9ASALŸ PROSEDeRLERŸ SEKTdReŸ VEŸ
D‹šŸ TICARETŸ A–‹ ‹N‹Ÿ OLUMSUZŸ ETKI
LIYORŸ 0!'%6Ÿ OLARAKŸ BUŸ SEKTdReNŸ
GELECEKŸ POTANSIYELININŸ FARK‹NDA
Y‹ZŸ VEŸ BUŸ DO RULTUDAŸ %KONOMIŸ
"AKAN‹M‹ZŸ 3AY‹NŸ .IHATŸ :EYBEK
CIŸ ILEŸ GdRešTeKŸ 'ERIŸ DdNešMešŸ
HAMMADDELERINŸ ITHALAT‹YLAŸ ILGILIŸ
K‹S‹TLAMALAR‹NŸeLKEŸMENFAATLERIŸELEŸ
AL‹NARAKŸ TEKRARŸ DE ERLENDIRILMESIŸ
I–INŸKONUYLAŸILGILIŸ%KONOMIŸ"AKAN
L‹ ‹Ÿ•EVREŸVEŸ™EHIRCILIKŸ"AKANL‹ ‹Ÿ
4/""Ÿ 0LASTIKŸ +AU–UKŸ +OMPOZITŸ
3ANAYIŸ 3EKTdRŸ -ECLISIŸ GIBIŸ KAMUŸ
KURUMŸ VEŸ KURULUšLAR‹N‹NŸ BIRŸ ARAYAŸ
GELDI IŸ BIRŸ KOMISYONUNUNŸ KURUL
MAS‹Ÿ YdNeNDEŸ TALEBIMIZIŸ ILETTIKŸ
"UŸ KOMISYONDAŸ GERIŸ DdNešeMeNŸ
NEŸ OLDU UŸ BUGeNŸ GELDI IŸ NOKTAŸ
VEŸ EKONOMIMIZEŸ FAYDALAR‹Ÿ DAŸ GdZŸ
™UŸ ANŸ GE–ERLIŸ BAZ‹Ÿ UYGULAMALARŸ dNeNDEŸ BULUNDURULARAKŸ KANUNLA
SEBEBIŸ ILEŸ 4eRKIYE…DEŸ GERIŸ DdNe R‹NŸ YENIDENŸ DeZENLENMESINIŸ ISTI
šeMŸ MALZEMEŸ ITHALAT‹N‹NŸ K‹S‹TLAN YORUZŸ9AK‹NŸZAMANDAŸeLKEMIZŸVEŸ
D‹ ‹N‹Ÿ A–‹KLAYANŸ 0!'%6Ÿ "AšKAN‹Ÿ SEKTdReMeZŸ AD‹NAŸ OLUMLUŸ HABER
%RO LUSdZLERINIŸ šUŸ šEKILDEŸ BITIRDIŸ LERŸALACA ‹M‹ZAŸINAN‹YORUZƒ
(ABER
"UDERUS¡œELIK¡4eRKIYE…DE¡
"eYeMEYE¡$EVAM¡%DIYOR
$eNYAŸ DEVIŸ TAK‹MŸ –ELI IŸ eRETICILE
RINDENŸ "UDERUSŸ •ELIKŸ Ÿ .ISANŸ
AY‹NDANŸ ITIBARENŸ 4eRKIYE…Ÿ DEŸ OR
GANIZASYONŸ DE IšIKLI IŸ ILEŸ "dHLERŸ
5DDEHOLMŸ •ELIKŸ BeNYESINDEŸ HIZ
METLERINEŸBAšLAM‹šT‹Ÿ'E–TI IMIZŸY‹LŸ
PLASTIKŸSEKTdReNDEŸH‹ZL‹ŸBIRŸIVMEŸYA
KALAYANŸ"UDERUSŸ•ELIKŸeReNŸ–EšIT
LILI INIŸARTT‹RARAKŸDdVMEŸSEKTdReNeNŸ
DEŸIHTIYA–LAR‹N‹ŸKARš‹LAMAYAŸBAšLAD‹Ÿ
3TANDARTŸeReNLERINŸYAN‹S‹RAŸPATENTLIŸ
MALZEMELERIŸILEŸDEŸSEKTdRDEŸ–dZeMŸ
eRETMEYIŸHEDEFLEYENŸFIRMAŸBUŸALAN
DAŸ–AL‹šMALAR‹NAŸDEVAMŸEDIYOR
68
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
aSTeNŸDdVMEŸKALITESIŸVEŸdZELLIK
LEŸGENIšŸdL–eŸARAL‹ ‹ŸdZELLIKLERIŸILEŸ
BILINENŸ "UDERUSŸ •ELIKŸ 4eRKIYE…Ÿ
DEKIŸ Ge–LeŸ STO UŸ ILEŸ MešTERILE
RINEŸ GeVENILIRŸ MALZEMEŸ KALITESIŸ
VEŸ H‹ZL‹Ÿ SERVISŸ IMKAN‹Ÿ SUNUYORŸŸ
"UDERUSŸ •ELIKŸ 3AT‹šŸ VEŸ 0AZAR
LAMAŸ$IREKTdReŸ'AMZEŸ"AšKANŸ
Ge–LeŸ STOKLAR‹Ÿ ILEŸ IšŸ ORTAKLAR‹NAŸ
–OKŸ H‹ZL‹Ÿ CEVAPŸ VEREBILDIKLERINIŸ
GEREKTI INDEŸ !LMANYAŸ 7ETZLAR…Ÿ
DAŸ BULUNANŸ FABRIKALAR‹N‹NŸ STO
UNUŸ DAŸ DE ERLENDIRDIKLERINIŸ
VURGULAD‹
www.kalipdunyasi.com.tr
FUAR
% (1
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
!-"¡¡&UAR‹NDA¡(ASSAS¡4AK‹MLAR
+ALIFIYE¡%LEMAN¡%KSIKLI–I
"eYeMEYI¡&RENLIYOR
™IRKETLERINŸ ESASŸ SORUNUŸ GEREK
LIŸ OLANŸ KALIFIYEŸ ELEMANLAR‹Ÿ ACILENŸ
BULMAKTAŸYATMAKTAD‹R
aRETICILERŸ!-"ŸFUAR‹N‹NŸPIYASAYAŸEKŸBIRŸHAREKETŸGETIRMESINIŸBEKLIYORŸ
VEŸŸY‹L‹NDAŸYENIŸBIRŸeRETIMŸREKORUNUNŸK‹R‹LACA ‹N‹ŸTAHMINŸEDIYOR
!LMANŸ HASSASŸ TAK‹MLARŸ SEKTd
ReŸ Y‹LLARDANŸ BERIŸ BAšAR‹LAR‹NAŸ BIRŸ
YENISINIŸ EKLIYORŸ Ÿ Y‹L‹NDAŸ
YAšANANŸ GENELŸ EKONOMIKŸ DUR
GUNLU UNŸ D‹š‹NDAŸ SEKTdReNŸ YdNeŸ
DAIMAŸ YUKAR‹Ÿ YdNLeŸ OLMUšTURŸ
3EKTdRŸ GE–TI IMIZŸ Y‹LŸ YENIDENŸ
YeZDEŸ e–Ÿ BeYeYEREKŸ TOPLAMŸ Ÿ
MILYARŸ %URO…LUKŸ BIRŸ eRETIMŸ HAC
MINEŸ ERIšTIŸ 3EKTdRŸ 3TUTTGARTŸ
šEHRINDEŸ Ÿ Ÿ Ÿ %YLeLŸ TARIHLE
RIŸ ARAS‹NDAŸ DeZENLENECEKŸ !-"Ÿ
5LUSLARARAS‹Ÿ -ETALŸ ˜šLEMEŸ &UA
R‹N‹NŸ PIYASAYAŸ EKŸ BIRŸ HAREKETLILIKŸ
GETIRMESINIŸ BEKLIYORŸ VEŸ BeYeMEŸ
TRENTINIŸDEVAMŸETTIRMEKŸISTIYOR
MADAŸ ˆ!LMANŸ HASSASŸ TAK‹MŸ SEK
TdReNeNŸ eRETIMŸ HACMININŸ BUŸ Y‹LŸ
TOPLAMDAŸ YeZDEŸ DdRTŸ BeYeYECE
INIŸ TAHMINŸ EDIYORUZƒŸ DEDIŸ 9‹L‹NŸ
ORTAS‹NAŸ DO RUŸ BUŸ TAHMININŸ GER
–EKLEšECE IŸ GdReLeYORŸ &AKATŸ BUŸ
BeYeMEŸ SEKTdReNŸ BdLeMLERINEŸ
GdREŸ –OKŸ FARKL‹Ÿ šEKILDEŸ DA ‹L‹YORŸ
!-"ŸFUAR‹NDAŸTEMSILŸEDILENŸTALAšŸ
KALD‹RMAL‹Ÿ TAK‹MLARŸ VEŸ S‹KMAŸ TA
K‹MLAR‹Ÿ ALAN‹NDAŸ YAKLAš‹KŸ YeZDEŸ
IKIŸ ORAN‹NDAKIŸ BeYeMEŸ RAKAMLAR‹Ÿ
BUŸY‹LŸDAŸYAKALANACAKŸ3AY‹NŸ(ORNŸ
SdZKONUSUŸGELIšMEYIŸBUŸALANDAKIŸ
ENŸdNEMLIŸMešTERILERŸOLANŸOTOMO
BILŸ VEŸ MAKINEŸ SANAYININŸ TUTUMU
NAŸBA L‹YORŸ&AKATŸ"UNAŸRA MENŸ
!LMANŸ-AKINEŸVEŸ4ESISŸ˜MALAT–‹ YINEŸ DEŸ eRETIMŸ REKORUŸ K‹R‹LACAK
LAR‹Ÿ "IRLI IŸ 6$-!Ÿ BeNYESINDEKIŸ T‹RŸ !RTANŸ OTOMASYONAŸ RA MENŸ
!LMANŸ (ASSASŸ 4AK‹MŸ %LEMANLAR‹Ÿ ISTIHDAMŸEDILENŸ–AL‹šANŸSAY‹S‹NDAŸ
"IRLI IŸ"AšKAN‹Ÿ3AY‹NŸ,OTHARŸ(ORNŸ I–INDEŸ BULUNDU UMUZŸ Y‹LDAŸ ART‹šŸ
BUŸ Y‹L‹NŸ BAš‹NDAŸ YAPT‹ ‹Ÿ A–‹KLA OLACAKT‹R
"IRLI INŸ'ENELŸ-eDeReŸ3AY‹NŸ-AR
KUSŸ(ESEDINGŸˆ"IRLIKŸeYELERIMIZINŸ
–O UNLU UŸ DAHAŸ FAZLAŸ PERSONELŸ
ISTIHDAMŸ ETMEYIŸ ISTEMEKTEŸ FAKATŸ
YETERLIŸSAY‹DAŸKALIFIYEŸELEMANŸBU
LAMAMAKTAD‹RŸ !YR‹CAŸ BeYeMEYIŸ
SeRDeREBILMEKŸ I–INŸ MESLEKŸ E I
TIMINEŸ BAšLAYACAKŸ YETERLIŸ SAY‹DAŸ
GEN–ŸBULMAKŸGITTIK–EŸZORLAšMAK
TAD‹R‚ŸDIYORŸ"UŸNEDENLEŸOTOMAS
YONŸIš–IŸ–‹KARMAKŸI–INŸBIRŸYdNTEMŸ
OLMAY‹PŸKALIFIYEŸELEMANŸIHTIYAC‹N‹Ÿ
BIRŸ MIKTARŸ KARš‹LAMAKŸ I–INŸ BAš
VURULACAKŸ –dZeMDeRŸ 'ELECEKTEŸ
DEŸ GLOBALŸ –APTAŸ LIDERŸ POZISYONU
MUZUŸ MUHAFAZAŸ EDEBILMEKŸ I–INŸ
!LMANŸ eRETICILERŸ ˆKAZAN–LAR‹N‹NŸ
BeYeKŸ BIRŸ K‹SM‹N‹Ÿ SeREKLIŸ OLARAKŸ
ARAšT‹RMAŸ VEŸ GELIšTIRMEŸ ALAN‹NAŸ
YAT‹RMAKLAŸ YeKeMLeDeR‚Ÿ "UŸ šE
KILDEŸ TEKNOLOJIŸ ALAN‹NDAKIŸ LIDERŸ
POZISYONLAR‹N‹Ÿ MUHAFAZAŸ EDEBILIRŸ
VEŸDAHAŸDAŸGELIšTIREBILIRLERŸ3AY‹NŸ
(ESEDINGŸ SONŸ OLARAKŸ ˆ&UARDANŸ
BUŸY‹LŸDAŸPIYASAYAŸGe–LeŸBIRŸIVMEŸ
KAZAND‹RMAS‹N‹ŸBEKLIYORUZ‚ŸDIYOR
!-"¡ KAT‹L‹MC‹LAR‹¡ IYIMSERLIK
LERINI¡MUHAFAZA¡EDIYOR
"IRLI INŸ YAPT‹ ‹Ÿ TAHMINLERŸ DO ALŸ
OLARAKŸORTALAMAŸDE ERLERDIRŸVEŸBUŸ
TAHMINLERŸBAZ‹ŸeRETICILERINŸSOMUTŸ
RAKAMLAR‹NDANŸ –OKŸ FARKL‹Ÿ OLABIL
MEKTEDIRŸ !-"Ÿ KAT‹L‹MC‹LAR‹Ÿ ARA
S‹NDAŸYAP‹LANŸANKETTEŸBUŸGELIšMEŸ
ONAYLAND‹
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GH
70
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
FUAR
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
% (1
!-"¡+AT‹L‹MC‹¡'dRe˜LERI
72
(AHN+OLB¡4ALA˜¡KALD‹RMA
5YGULAMA¡4EKNOLOJILERI¡MeDeRe¡
5WE¡3CHMELZER
`ZELLIKLEŸ ELEKTRIKLIŸ ARA–LARDAŸ OLDU
UŸGIBIŸMODELŸ–EšITLILI INŸ–OKŸARTT‹ ‹Ÿ
OTOMOBILŸSEKTdReNDEŸYAšANANŸTALEPŸ
PATLAMAS‹Ÿ Y‹L‹NŸ IKINCIŸ YAR‹S‹NDAŸ TAH
MINLERINŸIYILEšMESINEŸYOLŸA–ACAKT‹Rƒ
!LMAN¡-AKINE¡VE¡4ESIS¡—MA
LAT›‹LAR‹¡"IRLI–I¡6$-!¡¡'ENEL¡
-eDeRe¡-ARKUS¡(ESEDING
‚"IRLIKŸeYELERIMIZINŸ–O UNLU UŸDAHAŸ
FAZLAŸ PERSONELŸ ISTIHDAMŸ ETMEYIŸ IS
TEMEKTEŸFAKATŸYETERLIŸSAY‹DAŸKALIFIYEŸ
ELEMANŸBULAMAMAKTAD‹Rƒ
!LMAN¡-AKINE¡VE¡4ESIS¡—MALAT›‹
LAR‹¡"IRLI–I¡6$-!¡BeNYESINDEKI¡
!LMAN¡(ASSAS¡4AK‹M¡%LEMANLAR‹¡
"IRLI–I¡"A˜KAN‹¡,OTHAR¡(ORN
!-"ŸFUAR‹N‹NŸDeZENLENECE IŸBUŸY‹LŸ
TALAšŸ KALD‹RMAL‹Ÿ TAK‹MLARŸ VEŸ S‹KMAŸ
TAK‹MLAR‹Ÿ ALAN‹NDAŸ YAKLAš‹KŸ YeZDEŸ
IKIŸ ORAN‹NDAKIŸ BeYeMEŸ ELDEŸ EDILE
CE INIŸTAHMINŸEDIYOR
)SCAR¡'ERMANY¡'MB(
+OMET'ROUP¡'ENEL¡-eDeRe¡
0AUL¡(ORN¡˜IRKETINDE¡4EKNIK¡
'ENEL¡-eDeRe¡(ANS*eRGEN
"eCHNER
/RIJINALŸ EKIPMANŸ TEDARIKŸ ALAN‹Ÿ ILEŸ
PETROLŸ VEŸ DO ALGAZŸ SEKTdReNDEKIŸ
OLUMSUZŸGELIšMELERŸD‹š‹NDAŸBeYe
MEŸ RAKAMLAR‹Ÿ šUŸ ANDAŸ BIZIŸ MEM
NUNŸEDIYOR‚Ÿ
$R¡#HRISTOF¡"dNSCH
"dLGESELŸOLARAKŸGe–LeŸINIšŸVEŸ–‹K‹š
LAR‹NŸOLDU UŸVEŸ–OKŸAZŸBIRŸBeYeMEŸ
ELDEŸ EDILEBILECEKŸ PAZARLARŸ HAKK‹N
DAŸ •INŸ VEŸ !"$Ÿ PAZAR‹NDAŸ BIRŸ SO
UMAN‹NŸOLDU UNUŸIZLIYORUZ‚ŸDIYOR
-eDeR¡VE¡9dNETIM¡+URULU¡aYESI¡
3AY‹N¡-ARKUS¡+ANNWISCHER
MešTERILERIMIZEŸ ART‹Ÿ DE ERŸ SA LA
MAKŸ I–INŸ YENIŸ eReNLERŸ GELIšTIRMEŸ
VEŸYO UNŸMešTERIŸHIZMETLERIŸVERMEŸ
ALAN‹NDAŸ–AL‹šMALARŸYAP‹YORUZ‚
7ALTER¡$EUTSCHLAND¡'MB(¡¡'E
NEL¡-eDeRe¡(ERBERT¡3CHMIDT
0IYASADAKIŸDINAMIKLERINŸAZALD‹ ‹Ÿ
DdNEMDEŸYENILIK–IŸeReNLERŸILE
dNLEMŸALMAY‹ŸPLANL‹YOR
-APAL¡$R¡+RESS¡-ARKETING¡VE¡
#ORPORATE¡#OMMUNICATION
-eDeRe¡!NDREAS¡%NZENBACH
"IRŸ dNCEKIŸ Y‹LAŸ K‹YASLAŸ TEKŸ RAKAML‹Ÿ
BIRŸBeYeMEŸELDEŸEDECEKLERINI
TAHMINŸEDIYOR
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
#UTTING¡3OLUTIONS¡#ERATIZIT
-ARKAS‹N‹¡GELI˜TIRME¡MeDeRe¡
$R¡5WE¡3CHLEINKOFER
3eREKLIŸOLARAKŸBeYeMEŸELDEŸEDIYORUZŸ
VEŸdNeMeZDEKIŸSeRE–TEŸSTABILŸBIRŸBe
YeMEŸTRENDINIŸSeRDeRECE IZƒŸDIYOR
www.kalipdunyasi.com.tr
7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı
,BTÎN
İstanbul Fuar Merkezi
www.chemshoweurasia.com
Chemicals
7. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı
Laboratory
7. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı
Technology
7. Uluslararası Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı
İlaç, Gıda, Kozmetik, Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı
Medya Partneri
Destekleyen
İş Birliği ile
Organizatör
Tel: 0 212 324 00 00
[email protected]
%8)8$56$<,/,.$181*(5(öø1&(72%%7h5.ø<(2'$/$59(%256$/$5%ø5/øöø'(1(7ø0ø1'('h=(1/(10(.7('ø5
FUAR
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
% (1
PARTSCLEANŸ&UAR‹ŸŸ-AY‹SŸŸŸ(AZIRANŸ
0!243#,%!.¡&5!2)¡'%2œ%+,%™4—2—,$—
ULUSLARŸ!LMANYAŸ˜SVI–REŸŸ!VUS
TURYAŸ VEŸ ˜TALYAŸ IDIŸ ISTATISTIKSELŸ
DdKeMeŸ MEKANIKŸ VEŸ TESISŸ Me
HENDISLI IŸOTOMOTIVŸeRETIMŸŸYe
ZEYŸ TEKNOLOJISIŸ TEDAVIŸ VEŸ METALŸ
eSTŸ ZIYARETŸ SANAYILERŸ OLDU UNUŸ
GdSTERMEKTEDIR
+ARARŸ6ERMEŸ9ETKISIŸ6EŸ&IRMAŸ9AT‹R‹MŸ.IYETLERIŸ˜LEŸ+ALITELIŸ:IYA
RET–ILERINŸ"OLŸ/LDU UŸ"IRŸ&UARŸ'E–IRILDIŸ4OPLAMŸŸŸ:IYARET
–ININŸŸ…˜Ÿ0ARTSCLEANŸ+ONFERANS‹NAŸ+AT‹LD‹
Ÿ(AZIRANŸŸ-AY‹SŸTARIHLERIŸARA
S‹NDAŸ(ANNOVER…DEŸDeZENLENENŸ
ENDeSTRIYELŸ PAR–AŸ VEŸ YeZEYŸ TE
MIZLI IŸI–INŸŸPARTSCLEANŸULUS
LARARAS‹Ÿ FUAR…‹NAŸ Ÿ ZIYARET–IŸ
–EKEREKŸSA LAMŸBIRŸPERFORMANSŸ
ORTAYAŸKOYDUŸ"UŸSEVINDIRICIŸRA
KAMŸ3TUTTGARTŸ&UARŸ-ERKEZI…NDEŸ
YeZEYŸIšLEMLERIŸVEŸKAPLAMALARŸVEŸ
DI ERŸ –EšITLIŸ IHTISASŸ FUARLARŸ /Ÿ Ÿ
3ŸULUSLARARAS‹ŸFUARŸILEŸGdSTERININŸ
ORTAKŸEVRELEMEŸULAš‹LANŸZIYARET
–IŸSINERJIŸK‹SMENŸKAYNAKLANMAK
TAD‹R
!YN‹Ÿ ZAMANDAŸ ILGILIŸ SANAYIŸ ARKAŸ
PLANŸ VEŸ KARARŸ VERMEŸ YETKISIŸ BA
K‹M‹NDANŸZIYARET–IŸKAT‹L‹M‹ŸOLDUŸ
.ITEKIMŸ POSTŸ SHOWŸ ANALIZŸ ZI
YARET–ILERINŸ –ARP‹C‹Ÿ BIK‹SM‹Ÿ Ÿ Ÿ
…UŸ Ÿ ENDeSTRIŸ PROFESYONELLERIŸ
VEŸ BUNLAR‹NŸ YAN‹Ÿ S‹RAŸ Ÿ Ÿ …IŸ
KURULUšLAR‹NŸ BITKIŸ YAT‹R‹MŸ KARAR
76
"UŸ ARADAŸ ZIYARET–ILERINŸ Ÿ …IŸ
PARTSCLEANŸ FORUMDAŸ AYN‹Ÿ ANDAŸ
YORUMLAN‹RŸ ˜NGILIZCEŸ VEŸ !LMAN
CAŸSUNUMLARŸTARAF‹NDANŸSUNULANŸ
BILGILERIŸ d RENMEŸ F‹RSATLAR‹Ÿ YA
RARLAND‹Ÿ 2EHBERLIŸ Ÿ 4URLARŸ YENIŸ
IKIŸ DILLIŸ !LMANCAŸ Ÿ ˜NGILIZCEŸ BI
–IMIYLEŸ AYN‹Ÿ šEKILDEŸ GdSTERININŸ
ULUSLARARAS‹Ÿ TICARETŸ ZIYARET–ILERŸ
ARAS‹NDAŸILGIŸBeYeKŸBIRŸ/LUšTURUL
DUŸŸ+AT‹L‹MC‹LAR‹NŸYAKLAš‹KŸYAR‹S‹Ÿ
OLMAYANŸ !LMANCAŸ KONUšULANŸ eL
KELERDENŸGELENŸVARD‹
LAR‹N‹NŸ SORUMLUŸ YAŸ DAŸ I–LERINDEŸŸ
OLDU UNUŸ ORTAYAŸ KOYMAKTAD‹RŸ
"UŸ Y‹LKIŸ GdSTERININŸ eZERINEŸ BIRŸ
ZIYARET–ILERINŸ„LeKŸBIRŸK‹SM‹
‚+AYNAKŸ 6ERIMLIŸ 4EMIZLEMEŸ 3e
DAŸ SA LAMŸ ANLAšMALARŸ YAPARAKŸ
RE–LERIŸVEŸ-EDYA‚ŸVEŸBIRŸGeNLeKŸ
FUARDANŸAYR‹LD‹LAR
IKIŸ TURŸ SUNULAN‚Ÿ +ALITEŸ 'eVENCEŸ
VEŸ!NALIZ‚Ÿ4URŸGeZERGAHLAR‹ŸDA
"AšKAŸ Ÿ Ÿ ONLAR‹NŸ YAT‹R‹MŸ SE
HILŸ EDILMEKŸ eZEREŸ SE–ILENŸ KAT‹
–ENEKLERIŸ GdZŸ dNeNDEŸ SdYLEDIŸ
L‹MC‹ŸGERIŸBILDIRIMŸ–OKŸOLUMLUŸVEŸ
EDERKENŸ SERMAYEŸ YAT‹R‹M‹Ÿ YA
BIR–OKŸOLMUšTURŸ+AT‹L‹MC‹LARŸBIRŸ
PAN‚Ÿ'e–LeŸTICARETŸZIYARET–IŸKA
SONRAKIŸ PARTSCLEANŸ 3HOW…DAŸ
T‹L‹MŸTEKNOLOJIŸSEKTdReNeNŸTEMIZ
YINEŸ 2EHBERLIŸ TURLARŸ KAT‹LANŸ ILGI
LIKŸ SANAYIŸ BdLGELERINDEŸ YENIŸ IšŸ
LERINIŸSINYALLERŸVERMIšTIR
GELIšTIRMEŸ I–INŸ KeRESELŸ BIRŸ PLAT
FORMŸ OLARAKŸ PARTSCLEANŸ ENŸ KILITŸ
Ÿ DENŸ %KIMŸ AY‹Ÿ YUVAS‹NAŸ
ROLŸ –IMENTOLARŸ ‚/LAFŸ $AEBLERŸ Ÿ
DdNMEKŸ I–INŸ PARTSCLEANŸ %KIMŸ
$EUTSCHEŸ -ESSEŸ !'Ÿ PARTSCLE
Ÿ ITIBARIYLEŸ Ÿ PARTSCLEANŸ
ANŸSORUMLUŸMeDeReŸYORUMLAD‹
ENDeSTRIYELŸ PAR–AŸ VEŸ YeZEYŸ TE
MIZLI IŸ I–INŸ ULUSLARARAS‹Ÿ FUARŸ
4ICARETŸ ZIYARET–IŸ Ÿ YERLIŸ VEŸ
GELENEKSELŸ SONBAHARŸ YUVAS‹NAŸ
Ÿ Ÿ DI ERŸ !VRUPAŸ eLKELERIN
GERIŸ MIŸ DdNeYORŸ Ÿ "IRŸ SONRAKIŸ
DENŸOLDU UNUŸVEŸYAKLAš‹KŸŸŸ
PARTSCLEANŸŸILEŸŸ%KIMŸŸ
!SYAŸ VEŸ !"$Ÿ IDIŸ !"Ÿ eLKELERIN
TARIHINDEŸDeZENLENECEK
DENŸGELMEKTEDIRŸILKŸDdRTŸZIYARETŸ
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
FUAR
% (1
PARTSCLEAN¡&UAR‹NDAN¡'dReNTeLER
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
77
FUAR
% (1
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
%šŸZAMANL‹ŸOLARAKŸGER–EKLEšENŸ!UTOMOTIVEŸ4ESTINGŸ%XPOŸ&UAR‹…NAŸDAŸKAT‹L‹MŸGdSTERDIK
!UTOMOTIVE¡4ESTING¡%XPO¡&UAR‹NDAN¡'dReNTeLER
78
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
' 1<$/è'(5è7$Ď/$0$
0$.è1$/$5, 5(7è&è/(5è
-!+4%+¡¡'2).$4%#¡34!.$).$!
ŸILEŸŸ%KIMŸŸTARIHLERIŸARAS‹NDAŸ4eYAPŸ"EYLIKDeZeŸ&UARŸ-ERKEZI…NDEŸDeZENLENECEK
-!+4%+ŸFUAR‹NDAŸDeNYAŸ–AP‹NDAŸLIDERŸ4AšLAMAŸMAKINALAR‹ŸeRETICILERIŸ+%,,%."%2'%2
2/,,/-!4)#Ÿ342!53!+ŸVEŸ43#(5$).ŸFIRMALAR‹N‹NŸTEKNOLOJIKŸYENILIKLERIŸMešTERILERIŸILEŸBULUšACAK
4eRKIYEŸ 'ENELŸ TEMSILCILIKLERINIŸ BAšAR‹Ÿ ILEŸ SeReDeRDe eŸ 'RINDTECŸ -AKINAŸ TARAF‹NDANŸ SERGILENECEKŸ TAšLAMAŸ
TEKNOLOJISINDEKIŸSONŸGELIšMELERŸTAN‹T‹LACAK
'2).$4%#¡3TAND‹NDA¡4E˜HIR¡%DILECEK¡-AKINALAR
+%,,%."%2'%2¡*/.%33()0-!.
3UPREMA5¡3ILINDRIRK¡$‹˜—›¡4A˜LAMA¡-AKINAS‹
4EK¡)3/¡KODU¡BILE¡GEREKTIRMEYEN¡3ILINDIRIK¡4A˜LAMA¡
MAKINAS‹¡3502%-!¡5
3UPREMAŸ5Ÿ4AšLAMAŸMAKINAS‹Ÿ4EKŸŸ$‹šŸ4AšŸDeZŸ
4EKŸ$‹šŸ4AšŸŸA–‹L‹ŸVEYAŸeNIVERSALŸTAšŸKAFAS‹ŸŸADETŸ
$‹šŸŸADETŸ˜–ŸTAšŸILEŸDONAT‹LABILMEKTEDIR
"UŸ SAYEDEŸ OPERATdRŸ YAR‹MŸ GeNŸ GIBIŸ K‹SAŸ BIRŸ E ITIMŸ
SeRECINDENŸ SONRAŸ TAšLAMAŸ YAPABILECEKŸ DURUMDA
D‹RŸ 0UNTAŸ YeKSEKLI IŸ MMŸ OLUPŸ …Ÿ VEŸ
…MMŸ PUNTALARŸ ARAS‹Ÿ MESAFEŸ ILEŸ TEDARIKŸ EDILE
BILMEKTEDIRŸ3UPREMAŸ5ŸSILINDIRIKŸTAšLAMAŸMA
KINAS‹Ÿ dZELLIKLEŸ HASSASIYETIŸ VEŸ FIYATŸ PERFORMANS
DENGESIŸILEŸdNEŸ–‹KMAKTAD‹RŸ3UPREMAŸ5ŸSISIN
DIRIKŸTAšLAMAŸMAKINAS‹Ÿ–APŸdL–MEŸGEREKTIRMEKSIZINŸ
UYGUNŸ‹S‹ŸORTAM‹NDAŸYANL‹ZCAŸMAKINAŸHASSASIYETIŸILEŸ
wMŸTOLERANSŸI–INDEŸ–APLARŸTAšLAYABILMEKTEDIRŸ9eK
SEKŸADETLIŸTAK‹MŸVEŸKAL‹PŸPAR–AS‹ŸIMALAT‹NDAŸMAKINAŸ
VEŸ PROTOTIPŸ TASAR‹M‹Ÿ YAPANŸ IšLETMELERDEŸ EKONOMIKŸ
eRETIMINŸ dNŸ PLANAŸ –‹KT‹ ‹Ÿ YeKSEKŸ ORTAŸ VEYAŸ DešeKŸ
ADETLIŸ SERIŸ PAR–AŸ eRETIMINDEŸ IDEALŸ BIRŸ TAšLAMAŸ MA
KINAS‹D‹R
4EKNIK¡`ZELLIKLER
0UNTA¡YeKSEKLIGI¡ŸMM
0UNTALAR¡ARAS‹¡MESAFEŸ…ŸMM
$‹˜¡4A˜¡KAFAS‹¡3OLŸTAšŸŸ3A ŸTAšŸg
˜–ŸTAšLAMAŸSPINDELIŸ$eZŸ
4AS¡EBATLAR‹¡ŸXŸŸXŸŸMM
ŸXŸŸXŸMM
-OTOR¡GeCeŸŸK7
—˜¡PAR›AS‹¡A–‹RL‹–‹¡-AXŸŸKG
+ONTROL¡eNITESIŸ&ANUCŸ%ASYŸ$OKUNMATIKŸEKRAN
(ERŸ IKIŸ EKSENŸ 8:Ÿ I–INŸ MAKINADAŸ Ÿ ADETŸ DOKUN
MATIKŸEKRANŸBULUNMAKTAD‹RŸVEŸTAšLAMAŸIšLEMLERIŸI–INŸ
OPERATdRŸ GEREKLIŸ SEMBOLLERIŸ T‹KLAYARAKŸ TOPLAMŸ Ÿ
ADETŸ IšLEMEŸ OPERASYONUŸ BIRBIRINEŸ BA LAYARAKŸ ISTE
NILENŸTAšLAMAŸPROGRAM‹N‹ŸOLUšTURABILMEKTEDIRŸ/PE
RATdRŸ TAšLAMAŸ IšLEMLERIŸ I–INŸ HERHANGIŸ BIRŸ )3/Ÿ KODUŸ +ELLENBERGERŸ*/.%33()0-!.
WWWJONESSHIPMANCOM
TAN‹MAS‹NAŸGEREKŸKALMAM‹šT‹RŸ
80
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
-$62
2/,,/-!4)#¡.0¡3LINDIRIK¡TA˜LAMA¡MAKINAS‹
"IRŸTAK‹M‹NŸHASSASIYETIŸDO RUDANŸHAMŸPAR–AN‹NŸeRE
TIMŸ HASSASIYETIŸ ILEŸ ILIšKILIDIRŸ %NŸ HASSASŸ SALG‹Ÿ VEŸ BO
YUTSALŸ DO RULUKŸ STANDARTLAR‹NAŸ UYGUNŸ KARMAš‹KŸ HAMŸ
PAR–ALARŸeRETMEKŸART‹KŸ2OLLOMATIC…INŸŸEKSENLIŸSILINDI
RIKŸTAšLAMAŸMAKINAS‹Ÿ3HAPE3MARTpŸ.0ŸILEŸ–OKŸDAHAŸ
KOLAYŸBIRŸHALŸALM‹šT‹RŸ+ESICIŸTAK‹MLAR‹NŸHAMŸPAR–ALA
R‹N‹NŸ YAN‹Ÿ S‹RAŸ 3HAPE3MARTpŸ .0Ÿ MAKINAS‹Ÿ HASSASŸ
PRESŸ BASK‹Ÿ VEŸ šEKILLENDIRMEŸ TAK‹MLAR‹N‹NŸ eRETIMINDEŸ
DEŸIDEALDIRŸ4EKŸIšŸAD‹M‹ŸILEŸKABAŸVEŸFINISHŸTAšLAMAS‹
N‹Ÿ AYN‹Ÿ ZAMANDAŸ YAPABILMEŸ dZELLI INEŸ SAHIPŸ MAKINAŸ
PAZAR‹NDAŸTEKŸdRNE IDIR
3HAPE3MARTpŸ .0Ÿ KARMAš‹KŸ HAMŸ –UBUKLAR‹Ÿ Ÿ
MILIMETRELIKŸ BIRŸ TOLERANSŸ I–INDEŸ OPTIMUMŸ SALG‹Ÿ ILEŸ
eRETMEKTEDIRŸEKSENLIŸROBOTŸYeKLEYICIŸVEŸŸMMŸ
ILAŸ Ÿ MMŸ ARAS‹NDAŸ BIRŸ TAšLAMAŸ –AP‹Ÿ ARAL‹ ‹NAŸ SA
HIPŸ EKSENLIŸ HASSASŸ TAšLAMAŸ TEZGAH‹Ÿ KESICIŸ TAK‹M‹NŸ
HAMŸ–UBUKŸHAZ‹RL‹ ‹ŸZ‹MBAŸEJEKTdRŸPIMLERIŸVEŸBIR–OKŸ
BENZERŸPAR–AN‹NŸTAšLANMAS‹NDAŸIDEALDIRŸ9ENILIK–IŸBIRŸ
TAK‹MŸDESTE IŸVEŸEšSIZŸBIRŸKABAŸVEŸFINISHŸTAšLAMAS‹N‹Ÿ
TEKŸBIRŸAšAMADAŸBIRLEšTIRMEŸYETENE IŸSAYESINDEŸKAR
MAš‹KŸšEKILLERIŸVEŸAš‹R‹ŸBOY–APŸORANLAR‹N‹ŸBILEŸTAšLA
NABILMEKTEDIR
342!53!+¡5'2).$
4EKNIK¡`ZELLIKLER
4A˜LAMA¡›AP‹¡ARAL‹–‹¡MM
4A˜LAMA¡UZUNLU–U¡ŸMM
0ENS¡SISTEMI¡7
&INISH¡TA˜¡›AP‹¡MM
+ABA¡TA˜¡›AP‹¡MM
+ONTROL¡eNITESI¡'%Ÿ&ANUCŸIA
2/,,/-!4)#Ÿ3!ŸWWWROLLOMATICCH
ILEŸ DONAT‹LABILENŸ OTOMATIKŸ TAšŸ DE IšTIRICISIŸ SAYESINDEŸ
KARMAš‹KŸ dZELŸ TAK‹MLAR‹NŸ IMALATŸ VEŸ BILEMEŸ IšLEMLERIŸ
KOLAYCAŸPROGRAMLANABILMEKTEDIR
4EKNIK¡`ZELLIKLER
œAP¡TA˜LAMA¡ARAL‹–‹¡ØMM
3‹KMA¡›AP‹¡ØŸMM
0ENS¡SISTEMI¡3CHAUBLINŸ"#2
4A˜¡MOTOR¡GeCeŸŸK7ŸŸ.MŸTORKŸMOTORU
4A˜¡DE–I˜TIRICISI¡-AKSŸŸADETŸMALAFA
+ONTROL¡eNITESI¡.5-2/4/ŸPLUS
342!53!+¡!'¡WWWSTRAUSAKSWISSCH
342!53!+Ÿ FIRMAS‹Ÿ Ÿ Y‹L‹NDAŸ 2/,,/-!4)#Ÿ šIR
KETLERŸGRUBUNAŸDAHILŸOLDUKTANŸSONRAŸŸY‹L‹NDAŸENŸ
YENIŸNESILŸEKSENŸ342!53!+Ÿ5'2).$ŸMAKINAS‹N‹NŸ
eReNŸLANSMAN‹N‹ŸYAPM‹šT‹R
342!53!+Ÿ5'2).$ŸEKSENŸTAšLAMAŸMAKINAS‹ŸKE
SICIŸTAK‹MLAR‹NŸ˜MALAT‹Ÿ VEŸ BILEMEŸ IšLEMLERIŸ I–INŸ TASAR
LANM‹šT‹RŸ.UMROTOŸKONTROLŸeNITESIŸVEŸMAKSŸŸTAšŸSETIŸ
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
81
HABER
-$62
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
342!53!+¡7$RESS
342!53!+Ÿ7$RESSŸELMASŸTAšŸBILEMEŸMAKINAS‹ŸTEK
LIŸ VEYAŸ –OKLUŸ ELMASŸ TAšLAR‹NŸ DeZŸ VEŸ A–‹L‹Ÿ YeZEYLERINŸ
BILEMESIŸ I–INŸ TASARLANM‹šT‹RŸ %RGONOMIKŸ TASAR‹M‹Ÿ SA
YESINDEŸ H‹ZL‹Ÿ AYARŸ VEŸ HASSASŸ BILEMEŸ IKAN‹NAŸ SAHIP
TIRŸ•APRAZŸK‹ZAKŸSISTEMIŸVEŸSTANDARTLAšT‹R‹LM‹šŸARAYeZŸ
SAYESINDEŸ HERTeRLeŸ (3+Ÿ 0ERFECTŸ !RBORŸ GIBIŸ MALAFAŸ
SISTEMLERINEŸADAPTEŸEDILEBILMEKTEDIR
4EKNIK¡`ZELLIKLER
"ILEME¡TA˜‹¡›AP‹¡MAKSŸMM
%LMAS¡TA˜‹¡›AP‹¡MAKS¡ØMM
œEVIRME¡A›‹S‹¡gŸŸg
!YAR¡ARAL‹–‹¡MM
3PINDEL¡MOTOR¡GeCe¡ŸXŸK7
342!53!+Ÿ!'ŸWWWSTRAUSAKSWISSCH
43#(5$).¡PRO,INE
LAMAŸMAKINAS‹ŸILEŸMAKINADAŸYAP‹LANŸMANeELŸAYARLAR‹Ÿ
HERŸOPERATdRŸI–INŸKULLANABILIRŸHALEŸGETIREREKŸTEKRARLA
NABILIRŸH‹ZL‹ŸVEŸHASSASŸTAšLAMAŸAYARLAR‹NAŸIMKANŸTAN‹
MAKTAD‹RŸ"UNLAR‹NŸD‹š‹NDAŸ43#(5$).Ÿ„„PRO,INE‚Ÿ–OKŸ
BASITŸKONSIPEŸEDILMIšTIRŸVEŸBAK‹MŸMALIYETLERIŸOLDUK–AŸ
DešeKTeR
0UNTAS‹ZŸ TAšLAMAŸ TEKNOLOJISINDEŸ BIRŸ DeNYAŸ YENILI IŸ
OLARAKŸ AYARŸ TAš‹N‹NŸ DIKEYŸ YdNDEŸ 9%KSENIŸ HAREKE
TIŸ SA LANM‹šT‹RŸ %NŸ OPTIMUMŸ DAIRESELLIKLEREŸ ULAšMAKŸ
I–INŸ OPTIMUMŸ YeKSEKLIKTEŸ AYARTAš‹N‹NŸ AYAR‹Ÿ GER–EK
$EVRIMŸ NITELI INDEKIŸ TEKNOLOJIKŸ YENILIKŸ 43#(5$).Ÿ LEšTIRILEBILMEKTEDIRŸ4AšLAMAŸPROSESIŸESNAS‹NDAŸKES
PRO,INEŸ Ÿ #.#Ÿ 0UNTAS‹ZŸ #.#Ÿ TAšLAMAŸ MAKINA METAš‹ŸVEŸAYARTAš‹N‹NŸAš‹NMAS‹NDANŸMEYDANAŸGELENŸ
S‹ŸILEŸTeMŸAYARŸVEŸTAšLAMAŸ–EVRIMLERINIŸDIJITALŸKONTROLŸ GEOMETRIKŸ DE IšIMLERIŸ 9EKSENIŸ SAYESINDEŸ OTOMATIKŸ
OLARAKŸ KOMPANSEŸ EDILEBILMEKTEDIRŸ "dYLECEŸ IMALATŸ
EDEBILMEKTEDIRŸ
KALITESIŸSeREKLIŸAYN‹ŸKALMAKTAD‹R
˜SVI–REŸORIJINLIŸ43#(5$).ŸFIRMAS‹ŸPATENTLIŸYENIŸSISTEMIŸ
ILEŸBUGeNEŸDEKŸPUNTAS‹ZŸTAšLAMAŸMAKINALAR‹NDAŸMA -INYATeR¡I˜¡PAR›ALAR‹
NeELŸYAP‹LANŸAYARLAR‹ŸDIJITALLEšTIREREKŸTEKRARARLANABILIR $AHAŸ Ke–eKŸ IšŸ PAR–ALAR‹NAŸ YdNELIKŸ TRENDŸ DEVAMŸ
ETMEKTEDIRŸ 43#(5$).Ÿ ECO,INEŸ Ÿ #.#Ÿ SAYE
LIKŸSA LAMAKTAD‹R
SINDEŸ MMŸ –AP‹NŸ eSTeNDEŸ Ke–eKŸ BOYUTLARDA
KIŸ IšŸ PAR–ALAR‹Ÿ I–INŸ OPTIMUMŸ BIRŸ MAKINAŸ eReNŸ GAM‹
3eREKLILIK¡GARANTI¡EDEN¡IMALAT¡TEKNOLOJISI
NAŸ KATM‹šT‹RŸ 0ATENTLIŸ HAREKETŸ EDEBILIRŸ 7Ÿ EKSENIŸ
9ENIŸTASARLANANŸ43#(5$).ŸƒPRO,INEƒŸ0UNTAS‹ZŸTAš
82
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
HABER
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
SAYESINDE43#(5$).…INŸ TeMŸ MAKINAŸ MODELLERINDEŸ
GENIšLETILMIšŸ PROSESŸ IMKAN‹Ÿ INTERPOLASYONŸ IMKAN‹Ÿ
VEYAŸ AYN‹Ÿ TAšLAMAŸ –EVRIMIŸ I–INDEŸ PROSESLERINŸ AYR‹š
T‹R‹LMAS‹NAŸ IMKANŸ TAN‹MAKTAD‹RŸ 7EKSENIŸ SAYESINDEŸ
IšŸ PAR–ALAR‹N‹NŸ 9eKLEME"OšALTMAŸ POZISYONUŸ DAIMAŸ
TAšLAMAŸ ALAN‹Ÿ D‹š‹NDAD‹RŸ "UŸ SAYEDEŸ MAKINALAR‹M‹ZŸ
–OKŸBASITŸYdNTEMLERŸILEŸOTOMATIKŸ9eKLEME"OšALTMAŸ
SISTEMLERIŸADAPTEŸEDILEBILMENINŸYAN‹ŸS‹RAŸGeVENLIŸBIRŸ
šEKILDEŸ MANeELŸ 9eKLEME"OšALTMAŸ YAP‹LABILMESINEŸ
IMKANŸTAN‹MAKTAD‹R
-$62
VEŸ PROGRAMLANABILENŸ SO UTMAŸ MEMELERIŸ 43#(5$).Ÿ
MARKAS‹N‹Ÿ RAKIPLERINDENŸ FARKL‹Ÿ K‹LANŸ TEKNOLOJISIDIRŸ %NŸ
YeKSEKŸHASSASIYETŸGEREKSINIMLERINIŸKARš‹LAYACAKŸTAš
LAMAŸTEKNOLOJISIŸYARAT‹LM‹šT‹R
4EKNIK¡`ZELLIKLER
œAP¡TA˜LAMA¡ARAL‹–‹ŸMM
+ESME¡TA˜‹¡EBATLAR‹¡XXŸMM
+ESME¡TA˜‹¡MOTOR¡GeCe¡ŸK7Ÿ/PSIYONŸŸK7
!YAR¡TA˜‹¡EBATLAR‹ŸXXŸMM
+ESME¡TA˜‹¡›EVRESEL¡H‹Z‹ŸŸMSN
+ONTROL¡eNITESI¡'%Ÿ&!.5#Ÿ
$O ALŸGRANITTENŸIMALŸEDILENŸGdVDESIŸVEŸSPINDELŸK‹ZA
‹ŸSAYESINDEŸTAšLAMAŸTEKNOLOJISININŸDešMAN‹ŸOLANŸ‹S‹Ÿ
GENLEšMESININŸDEŸdNeNEŸGE–ILMIšTIRŸ5LTRAŸHASSASŸ,I 43#(5$).Ÿ!'ŸWWWTSCHUDINEU
NEARŸK‹ZAKLARŸ,INEERŸMOTORLUŸEKSENŸTAHRIKŸSISTEMLERIŸ
'RINDTECŸSTAND‹NDAŸSERGILENECEKŸOLANŸTeMŸBUŸTAšLAMAŸMAKINALAR‹N‹ŸŸ%KIMŸTARIHLERIŸARAS‹NDAŸ
DeZENLENECEKŸOLANŸ-!+4%+ŸŸFUAR‹NDAŸ(OLŸŸŸNOLUŸSTANDTA
PRATIKŸOLARAKŸBIREBIRŸIZLEYEBILIRŸVEŸDETAYL‹ŸBILGIŸEDINEBILIRSINIZ
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
83
FUAR
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
% (1
,!393Ÿ&UAR‹ŸŸ-AY‹SŸŸŸ(AZIRANŸ
,!393Ÿ&5!2)
59'5,!9)#),!2).¡"5,5™45•5
`.%-,—¡"—2¡&5!2¡/,-!¡`:%,,—•—.—
3!•,!-,!™4)2)9/2
YIŸ FIRMALAR‹NDANŸ OLUšTUŸ -AKINEŸ
IMALAT‹Ÿ OTOMOTIVŸ SANAYIŸ VEŸ OP
TIKŸ eReNLERŸ SEKTdReNeNŸ ILGISIŸ YO
UNŸ OLDUŸ !YR‹CAŸ TESISŸ VEŸ APARATŸ
IMALAT‹ŸILEŸMETALŸIšLEMEŸSANAYININŸ
TEMSILCILERIŸ DEŸ FUARAŸ BeYeKŸ ILGIŸ
GdSTERDI
5LUSLARARAS‹Ÿ,AZERŸ-ALZEMEŸ˜šLEMEŸ˜HTISASŸ&UAR‹Ÿ:IYARET–ILE
RINDEŸ'dZLEŸ'dReLeRŸ"IRŸ!RT‹šŸ9AšAND‹ŸŸ:IYARET–ILERINŸ9eKSEKŸ
+ALITESIŸ"eYeKŸ4AKDIRŸ4OPLAD‹
,!393Ÿ FUAR‹Ÿ IMALAT–‹LARŸ UYGULA
Y‹C‹LARŸ VEŸ KARARŸ VERICIŸ POZISYON
DAKIŸ YdNETICILERINŸ VAZGE–ILMEZŸ
BIRŸBULUšMAŸNOKTAS‹ŸOLARAKŸYERINIŸ
SA LAMLAšT‹RD‹Ÿ 3TUTTGARTŸ šEHRIN
DEŸ DeNŸ SONAŸ ERENŸ BEšINCIŸ 5LUS
LARARAS‹Ÿ ,AZERŸ -ALZEMEŸ ˜šLEMEŸ
˜HTISASŸ&UAR‹ŸBUŸdZELLI INIŸBIRŸKEZŸ
DAHAŸ TEYITŸ ETTIŸ 0AZAR‹NŸ POZITIFŸ
YdNDEKIŸ DINAMIKŸ DURUMUŸ e–Ÿ GeNŸ
SeRENŸFUARŸETKINLI INEŸDEŸYANS‹D‹Ÿ
Ÿ ZIYARET–IŸ Ÿ YeZDEŸ Ÿ VEŸ
Ÿ eLKEDENŸ Ÿ KAT‹L‹MC‹Ÿ LAZERŸ
TEKNOLOJILERININŸ TeMŸ IMALATŸ PRO
SESLERINDEŸ –OKŸ YdNLeŸ BIRŸ –dZeMŸ
OLDU UNUŸGdSTERDI
NEŸ VEŸ 4ESISŸ ˜MALAT–‹LAR‹Ÿ "IRLI IŸ
BeNYESINDEKIŸ &OTONIKŸ &ORUMUŸ ILEŸ
,AZERŸ VEŸ ,AZERŸ -ALZEMEŸ ˜šLEMEŸ
3ISTEMLERIŸ •AL‹šMAŸ 'RUBUNUNŸ
'ENELŸ -eDeReŸ 3AY‹NŸ 'ERHARDŸ
(EINŸ ˆ,!393Ÿ FUAR‹Ÿ YeKSEKŸ KALI
TELIŸZIYARET–IŸKITLESIŸILEŸŸY‹L‹N
DAŸBIRŸdNCEKIŸY‹LAŸK‹YASLAŸZIYARET
–IŸ SAY‹S‹N‹Ÿ ART‹RANŸ BIRŸ FUARŸ OLARAKŸ
BIRŸ KEZŸ DAHAŸ KALITESIŸ TEYITŸ EDILDIŸ
$IREKTŸUYGULAMAŸODAKL‹ŸSUNUMLARŸ
VEŸ –ER–EVEŸ PROGRAM‹N‹NŸ UYGULA
MALAR‹ŸREFERANSŸALANŸKONULAR‹ŸSA
YESINDEŸ BUŸ SUNUMLARŸ BIRŸ dNCEKIŸ
FUARŸ ETKINLI INDENŸ DAHAŸ FAZLAŸ ILGIŸ
GdRDeŸ4OPLAMDAŸKAT‹L‹M‹NŸEFEKTIFŸ
SONUCUŸBeYeKŸIHTISASŸFUARLAR‹ŸILEŸ
EšDE ERŸOLMUšTUR‚ŸDIYOR
&UAR‹NŸFIKIRSELŸSPONSORUŸOLANŸ6ER
BANDŸ$EUTSCHERŸ-ASCHINENŸUNDŸ
!NLAGENBAUŸ E6Ÿ !LMANŸ -AKI :IYARET–ILERINŸ DdRTTEŸ e–eŸ SANA
"IRŸdNCEKIŸFUARAŸK‹YASLAŸYURTD‹š‹N
DANŸGELENŸZIYARET–ILERINŸSAY‹S‹NDAŸ
DAŸYeZDEŸ…DENŸYeZDEŸ…YEŸBIRŸ
ART‹šŸGER–EKLEšTIŸ4OPLAMDAŸFUAR‹Ÿ
Ÿ DE IšIKŸ eLKEDENŸ GELENŸ ZIYA
RET–IŸ GEZDIŸ &UARŸ ZIYARET–IŸ PORT
FdYeNDEŸ YeZDEŸ Ÿ KARARŸ VERICIŸ
POZISYONUNDAKIŸZIYARET–ILERINŸBU
LUNMAS‹Ÿ ILEŸ ,!393Ÿ FUAR‹Ÿ YeKSEKŸ
KALITELIŸ ZIYARET–IŸ PORTFdYeNDEKIŸ
YERINIŸSABITLEšTIRDIŸ"UŸZIYARET–ILE
RINŸHERŸDdRDeNDENŸBIRISIŸŸ
%UROŸeZERINDEŸBIRŸYAT‹R‹MŸYAPMAKŸ
ISTEDIKLERINIŸBILDIRDIŸ:IYARET–ILERINŸ
ILGISIŸ dZELLIKLEŸ IšARETLEMEŸ VEŸ ETI
KETLEMEŸ TEKNOLOJILERIŸ BIRLEšTIRMEŸ
VEŸ YeZEYŸ IšLEMEŸ TEKNOLOJILERIŸ I–INŸ
GELIšTIRILMIšŸ LAZERŸ IMALATŸ SISTEM
LERIŸeZERINDEŸYO UNLAšT‹
4ALEPLERI¡KAR˜‹LAYAN
TOPLAM¡KONSEPT
-ESSEŸ 3TUTTGARTŸ 3ANAYIŸ $EPART
MAN‹Ÿ-eDeReŸ3AY‹NŸ'UNNARŸ-EYŸ
ˆ:IYARET–ILERINŸ YeZDEŸ …SININŸ
,!393ŸFUAR‹N‹ŸTAVSIYEŸEDECEKLERI
NIŸ BILDIRMESIŸ LAZERŸ TEKNOLOJILERINIŸ
CANL‹ŸOLARAKŸUYGULAMAL‹ŸBIRŸšEKIL
DEŸ TAN‹TMAŸ KONSEPTIMIZINŸ DO RUŸ
OLDU UNUŸ GdSTERMEKTEDIR‚Ÿ DIYORŸ
VEŸ EKLIYORŸ ˆ+AT‹L‹MC‹LAR‹M‹ZŸ FU
ARDAŸ TOPLAMDAŸ Ÿ MAKINEŸ VEŸ TE
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GD
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
85
FUAR
% (1
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
SISINŸ TAN‹T‹M‹N‹Ÿ YAPT‹Ÿ "UNLARDANŸ ENTEGRATdRLERINŸ DEŸ GENIšLETILMIšŸ
BAZ‹LAR‹ŸPRdMIYERINIŸKUTLAD‹ƒ
eReNŸPORTFdYeMeZŸHAKK‹NDAŸDAHAŸ
IYIŸBILGIŸEDINMESINEŸKATK‹ŸSA LAD‹‚Ÿ
`RNE INŸ 425-0&Ÿ FIRMAS‹Ÿ YENIŸ DIYOR
4RU-ICROŸŸPIKOŸSANIYEŸLAZERI
NIŸdZELLIKLEŸ,!393ŸFUAR‹NDAŸTAN‹T +AT‹L‹MC‹LAR‹NŸYeZLERIŸGeLeYOR
T‹Ÿ 425-0&Ÿ ,ASERTECHNIKŸ 'MB(Ÿ !UTOMOTIVEŸ BEIŸ )0'Ÿ ,ASERŸ /TO
FIRMAS‹Ÿ 0AZARLAMAŸ Ÿ 3ERVISŸ 'E MOTIVŸ -eDeReŸ 3AY‹NŸ $RŸ +LAUSŸ
NELŸ -eDeReŸ 3AY‹NŸ +LAUSŸ ,dFFLERŸ +RASTELŸ,!393ŸFUAR‹N‹NŸUYGULAMAŸ
ˆ$eNYAŸ PRdMIYERLERINIŸ HEDEFŸ KIT ODAKL‹Ÿ BIRŸ FUARŸ OLDU UNUŸ TAKDIRŸ
LEYEŸYAK‹NŸOLDU UMUZŸYERDEŸGER ETTIŸ VEŸ EKLEDIŸ ˆ-ešTERILERŸ STAN
–EKLEšTIRIYORUZ‚Ÿ DIYORŸ 'dSTERILENŸ D‹M‹ZAŸ dRNE INŸ ETIKETLEMEDENŸ
YO UNŸ ILGIŸ BUŸ KARAR‹NŸ NEŸ KADARŸ dZELŸ PAR–ALAR‹NŸ KAYNAKLANMAS‹NAŸ
DO RUŸ OLDU UNUŸ TEYITŸ ETTIŸ :IYA KADARŸ –OKŸ –EšITLIŸ UYGULAMAŸ Gd
RET–ILERŸ 4RU-ICROŸ Ÿ eReNeŸ ILEŸ REVLERIŸ GELDILERŸ ZIRAŸ KENDILERIŸ BUŸ
BIRLIKTEŸ425-0&ŸTARAF‹NDANŸGELIš ALANDAŸ –dZeMŸ ARAY‹š‹NDAYD‹LAR‚Ÿ
TIRILENŸ YENIŸ )NDUSTRIEŸ –dZeMeŸ "IR–OKŸ ZIYARET–IŸ –dZeMŸ ARAD‹KLA
OLANŸ #ONDITIONŸ "ASEDŸ 3ERVICESŸ R‹Ÿ PAR–ALAR‹Ÿ VEYAŸ TEKNIKŸ –IZIMLE
SISTEMINEŸDEŸYO UNŸILGIŸGdSTERDIŸ RIŸ YANLAR‹NDAŸ GETIRDIŸ (ATTAŸ BAZ‹Ÿ
"UŸ SISTEMŸ SAYESINDEŸ A Ÿ SISTE ZIYARET–ILERŸ 4eRKIYE…DENŸ GELDI
MINDEŸ GER–EKLEšENŸ IMALATŸ SeRE LERŸ +ENDILERIŸ BUŸ FUARŸ HAKK‹NDAŸ
CINDEŸ LAZERŸ DURUMŸ VEŸ TRENTŸ ANA ˆ,!393Ÿ MEETSŸ 4URKEY‚Ÿ ETKINLI IŸ
LIZLERIŸ YAP‹LABILMEKTEDIRŸ +LAUSŸ –ER–EVESINDEŸ DeZENLENENŸ OTO
,dFFLERŸAYR‹CAŸˆ,!393ŸFUAR‹ŸBIZIMŸ MOBILŸ GeNLERIŸ SEMPOZYUMUNDAŸ
I–INŸ DeNYAŸ –AP‹NDAKIŸ e–Ÿ LIDERŸ LA BILGIŸSAHIBIŸOLMUšLAR
ZERŸ TEKNOLOJILERIŸ FUAR‹NDANŸ BIRISI
DIR‚ŸDIYOR
!YN‹Ÿ šEKILDEŸ ,!393Ÿ FUAR‹NAŸ ILKŸ
KEZŸ BeYeKŸ BIRŸ STANDŸ ILEŸ KAT‹LANŸ
&!.5#ŸFIRMAS‹ŸILKŸKEZŸ,!393ŸFU 'RAVOTECHŸFIRMAS‹ŸDAŸe–ŸGeNŸSe
AR‹NAŸKAT‹LD‹ŸVEŸSONU–TANŸONLARŸDAŸ RENŸFUARDANŸ–OKŸMEMNUNŸAYR‹LD‹Ÿ
MEMNUNDUŸ&!.5#Ÿ%UROPEŸ#OR 'RAVOTECHŸ FIRMAS‹NDANŸ "USINESSŸ
PORATIONŸ4EKNIKŸ0AZARLAMAŸ$ES -ANAGERŸ 'ERMANYŸ 3AY‹NŸ %RICŸ
TEKŸ 0LATFORMUNDANŸ %UROPAŸ -A 0FRIMMERŸˆ&UARDANŸ–OKŸMEMNUNŸ
NAGER,ASERŸ 3AY‹NŸ -ICHAELŸ +UHNŸ KALD‹KŸ&UARDAŸHEMŸMEVCUTŸMeš
ˆ:IYARET–ILERŸ TEKNOLOJIŸ A–‹S‹NDANŸ TERILERIMIZLEŸ OLANŸ TEMASLAR‹M‹Z‹Ÿ
–OKŸ ILGILIYDIŸ dZELLIKLEŸ FIRMAM‹Z‹NŸ PEKIšTIRDIKŸ HEMŸ DEŸ ILGILIŸ UZMAN
GELIšTIRDI IŸ &&Ÿ SERISIŸ ELYAFŸ LAZERIŸ LARŸ VEŸ KARARŸ VERICIŸ POZISYONDAKIŸ
VEŸBUŸLAZERŸSISTEMININŸ&ANUCŸ2O YdNETICILERŸ ILEŸ YENIŸ TEMASLARŸ KUR
BOTŸ 3ISTEMINEŸ ENTEGRASYONUŸ YO DUK‚ŸDIYOR
UNŸILGIŸGdRDeŸ"UŸSAYEDEŸ,!393Ÿ
FUAR‹Ÿ LAZERŸ MAKINEŸ IMALAT‹NDAŸ SISMAŸ 3P!Ÿ ,ASERSYSTEMEŸ FIR
HEDEFŸ KITLEMIZEŸ AITŸ OLANŸ dRNE INŸ MAS‹NDANŸ "USINESSŸ $EVELOP
86
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
MENT-ANAGERŸ 3AY‹NŸ -ARCUSŸ 3E
INEKEŸ ˆ,!393Ÿ FUAR‹NDAŸ SOMUTŸ
UYGULAMAŸ –dZeMLERIŸ TAN‹T‹L‹YORŸ
:IYARET–ILERŸ LAZERŸ ILEŸ YAP‹LABILE
CEKŸ HERŸ šEYIŸ GdRMEŸ F‹RSAT‹N‹Ÿ YA
KAL‹YOR‚ŸDIYORŸVEŸEKLIYORŸˆ,!393Ÿ
FUAR‹Ÿ SEKTdReNŸ BIRŸ BULUšMAŸ NOK
TAS‹D‹RŸVEŸFIRMAM‹ZŸI–INŸENŸdNEMLIŸ
BIRŸ FUARD‹RŸ "UŸ NEDENLEŸ Ÿ Y‹
L‹NDAKIŸFUARAŸTEKRARŸKAT‹LACA ‹Z‚
¡Y‹L‹¡FUAR¡TAKVIMI
"IRŸSONRAKIŸ,!393ŸFUAR‹ŸŸ(AZI
RANŸ Ÿ TARIHINDEŸ YINEŸ 3TUTTGARTŸ
,AZERŸ GeNLERIŸ ILEŸ BIRLIKTEŸ DeZENLE
NECEKŸ %YLeLŸ …DEŸ ISEŸ ˆ,!393Ÿ
MEETSŸ &RANCE‚Ÿ ETKINLI IŸ DeZENLE
NECEKŸ 3EKIZŸ KAT‹L‹MC‹DANŸ OLUšANŸ
PARTNERŸSTAND‹ŸILEŸ,!393Ÿ3TUTTGARTŸ
FUAR‹NAŸ KAT‹LANŸ %30!#%Ÿ ,!3%2Ÿ
ORGANIZATdReŸ 3AY‹NŸ -ONIQUEŸ #A
BOCHEŸˆ'ELECEKŸY‹LŸ,!393ŸFUAR‹N‹Ÿ
3TRAmBURGŸšEHRINDEŸDeZENLENECEKŸ
%30!#%Ÿ ,!3%2Ÿ FUAR‹NDAŸ ORTAKŸ
STANDŸ ILEŸ DeZENLEYECE IMIZDENŸ
BeYeKŸMUTLULUKŸDUYUYORUM‚ŸDIYOR
www.kalipdunyasi.com.tr
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
FUAR
% (1
,!393¡&5!2)….$!.¡'`2a.4a,%2
<D]ÕQÕQGHYDPÕVD\ID¶GH
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
87
FUAR
% (1
88
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
www.kalipdunyasi.com.tr
Uluslararası kalıp ve yeni nesil üretim
teknolojileri fuar ve konferansı
Frankfurt, Almanya, 15-18 Kasım 2016
formnext.com
Touch tomorrow!
Kasım ayında dört gün boyunca, endüstriyel üretimin profesyonelleri
Frankfurt’ta bir araya gelecek. Almanya’nın çözümleri ile ilham alınarak
tasarlanmış daha hızlı ve verimli ürün fikirlerini hayata geçirin. İleri
üretim ve konvansiyonel teknolojinin eşsiz kombinasyonu ile tct
tarafından desteklenen formnext ileri nesil akıllı üretim çözümlerini
tasarımdan seri üretime tüm süreci sunuyor.
Bu seyahate kesinlikle değecek, bu yüzden kaçırmayın!
Where ideas take shape.
Sergi Film 2015
Daha fazla bilgi için
Tel. 0212 296 26 26
[email protected]
Bizi takip et
@ formnext_expo
# formnext16
4%+.Ò+Õ-!+!,%
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
3$"'-(" +Ô 13("+$
!UTODESK…IN¡4eMLE˜IK¡!NALIZ¡œdZeMe
!UTODESK¡3IMULATION¡-ECHANICAL¡
!RIFŸ!+!9Ÿ$ESITAŸ9AZ‹L‹MŸARIF
DESITACOMTR
!UTODESK¡3IMULATION¡-ECHANICAL
+—-—.¡—œ—.¡(EDEFŸ+ITLE
4ASAR‹MC‹LARŸMeHENDISLERŸVEŸANALISTLER
+—-Ÿ˜HTIYA–ŸVEYAŸ&‹RSATŸ˜FADESI
$O RUŸBIRŸšEKILDEŸeReNŸDAVRAN‹š‹N‹ŸTAHMINŸETMEKŸTASAR‹MLAR‹Ÿ
IDEALLEšTIRMEKŸVEŸIMALATTANŸdNCEŸMEKANIKŸSIMeLASYONŸYOLUYLAŸ
SAY‹SALŸMODELLERIŸDO RULAMAKŸISTEYENLER
.%$—2ŸaReNŸ!D‹
Ÿ
aReNŸ+ATEGORISI
.%$%.Ÿ4EMELŸ!VANTAJ
˜KNAŸ%DICIŸ3AT‹NŸ!LMAŸ.EDENI
&!2+Ÿ4EMELŸ&ARKL‹L‹ ‹
Ÿ
˜NANMAŸ.EDENI
!UTODESKnŸ3IMULATIONŸ-ECHANICALŸ!UTODESKnŸ.ASTRANn…DANŸ
Ge–ŸALANŸEKSIKSIZŸGENELŸAMA–L‹ŸBIRŸ3ONLUŸ` EŸ!NALIZIŸ&%!ŸME
KANIKŸSIMeLASYONŸ–dZeMeDeR
4eMŸTASAR‹MC‹LAR‹NŸMeHENDISLERINŸVEŸANALISTLERINŸHARIKAŸeReNLERŸ
YARATMAS‹NAŸYARD‹MC‹ŸOLANŸ–OKŸ–EšITLIŸDO RUŸVEŸGELIšMIšŸMEKANIKŸ
SIMeLASYONAŸOLANAKŸTAN‹R
!UTODESKn¡3IMULATION¡-ECHANICAL…‹N¡SUNDUKLAR‹
ǡ$O RUŸVEŸKARMAš‹KŸSIMeLASYONŸI–INŸENDeSTRIDEŸKENDINIŸKAN‹TLA
M‹šŸVEŸGeVENILIRŸ!UTODESKŸ.ASTRANŸ–dZeCe
ǡŸ4ERMALŸELEKTRIKŸYAP‹SALŸVEŸAK‹šKANŸYAP‹SALŸGIBIŸMULTIFIZIKŸSIMe
LASYONLAR‹ŸVEŸENJEKSIYONŸKAL‹PL‹ŸPAR–ALARŸI–INŸeRETILDI IŸDURUMDAKIŸ
MALZEMEŸdZELLIKLERINIŸSIMeLEŸETMEŸBECERISINIŸSUNAR
ǡŸ!UTODESK…INŸTASAR‹MŸSIMeLASYONŸGdRSELLEšTIRMEŸVEŸVERIŸYdNE
TIMIŸ–dZeMLERIŸGIBIŸeReNŸPORTFdYeŸILEŸENTEGRASYON
ǡŸ&ARKL‹ŸMODELLERŸeZERINDEŸMEKANIKŸSIMeLASYONŸYAPMAŸESNEKLI IŸ
ILEŸ–OKLUŸ#!$ŸORTAMLAR‹ŸI–INŸDESTEK
ǡŸ3TANDARTŸMeHENDISLIKŸTERMINOLOJISIŸVEŸKULLAN‹C‹ŸDOSTUŸARA–LARŸ
YOLUYLAŸGELIšMIšŸSIMeLASYONLAR‹NŸKOLAYŸKURULUMU
•Ÿ3IM3TUDIOŸ!RA–LAR‹ŸKULLANARAKŸDAHAŸYeKSEKŸKALITEŸdRGeLERŸI–INŸ
H‹ZL‹ŸKOLAYŸ#!$ŸMODELŸHAZ‹RL‹ ‹
•Ÿ"ULUTTAŸPARALELŸOLARAKŸ–OKŸSAY‹DAŸMODELIŸ–dZMEŸEKŸBECERISIŸILEŸ
MALIYETŸETKINŸDdNEMŸBAZL‹ŸSAT‹NŸALMAŸSE–ENE I
90
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ.SNL[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
!UTODESK¡3IMULATION¡aReN¡!ILESI
!UTODESKŸ AYR‹CAŸ TASAR‹MLAR‹N‹Z‹Ÿ OPTIMIZEŸ EDEREKŸ
VEŸDO RULAYARAKŸeReNŸPERFORMANS‹N‹ŸdNGdRMENIZEŸ
YARD‹MC‹Ÿ OLANŸ EKŸ SIMeLASYONŸ eReNLERIŸ SUNARŸ !U
TODESKnŸ 3IMeLASYONŸ eReNŸ AILESIŸ VEŸ !UTODESK…INŸ
3AY‹SALŸ Ÿ -ODELLEMEŸ –dZeMeŸ MEKANIKŸ YAP‹SALŸ
S‹V‹Ÿ AK‹šL‹Ÿ TERMALŸ KOMPOZITŸ VEŸ PLASTIKŸ ENJEKSIYONŸ
KAL‹PLAMAŸ SIMeLASYONŸ ARA–LAR‹N‹Ÿ eReNŸ GELIšTIRMEŸ
SeRECINEŸ DAHILŸ EDEREKŸ MASRAFLAR‹Ÿ VEŸ PAZARAŸ SeR
MEŸ SeRESINIŸ AZALTMAN‹ZAŸ YARD‹MŸ EDERŸ !UTODESKŸ
eRETKENLI INIZIŸART‹RMAN‹ZAŸYARD‹MC‹ŸOLMAKŸI–INŸYE
RELŸVEYAŸBULUTŸeZERINDEŸ–dZMENIZEŸYARD‹MC‹Ÿ–EšITLIŸ
ESNEKŸ–dZeMLERŸSUNAR
!UTODESK¡3IMULATION¡eReN¡AILESI
A˜A–‹DAKI¡eReNLERI¡I›ERIR
•Ÿ!UTODESKŸ.ASTRAN
•Ÿ!UTODESKŸ.ASTRANŸ)N#!$
ǡ!UTODESKŸ3IMULATIONŸ-ECHANICAL
•Ÿ!UTODESKŸ-OLDFLOW
•Ÿ!UTODESKŸ#&$
•Ÿ!UTODESKŸ(ELIUSŸ0&!
•Ÿ!UTODESKŸ(ELIUSŸ#OMPOSITE
•Ÿ!UTODESKŸ2OBOTŸ3TRUCTURALŸ!NALYSIS
•Ÿ!UTODESKŸ-OLDFLOWŸ$ESIGN
•Ÿ!UTODESKŸ&LOWŸ$ESIGN
'eCeNeŸ !UTODESKnŸ .ASTRANn…DANŸ ALANŸ !U
TODESKnŸ 3IMULATIONŸ -ECHANICALŸ YAZ‹L‹M‹Ÿ eReNŸ
PERFORMANS‹N‹Ÿ TAHMINLENDIRMENIZEŸ TASAR‹MLAR‹Ÿ
OPTIMIZEŸETMENIZEŸVEŸeRETIMŸdNCESINDEŸeReNŸDAV
RAN‹šLAR‹N‹Ÿ DO RULAMAN‹ZAŸ YARD‹MŸ EDENŸ KAPSAML‹Ÿ
VEŸ HASSASŸ BIRŸ DIZIŸ MEKANIKŸ SIMeLASYONŸ YETERLILI IŸ
SUNARŸ!UTODESKŸ3IMULATIONŸ-ECHANICALŸKULLAN‹C‹
LARAŸDI ERŸ!UTODESKŸeReNLERIŸILEŸKAPSAML‹ŸMULTIFIZIKŸ
SIMeLASYONLAR‹ŸGER–EKLEšTIREBILMELERIŸI–INŸSONŸDE
RECEŸHASSASŸSEKTdRDEŸTESTŸEDILMIšŸGENELŸKULLAN‹
MAŸYdNELIKŸBIRŸSONLUŸELEMANŸ–dZeCeSeNeŸKULLANMAŸ
OLANA ‹Ÿ VERIRŸ •OKLUŸ #!$Ÿ ORTAMLAR‹N‹Ÿ DESTEKLEYENŸ
3IMULATIONŸ -ECHANICALŸ –EšITLIŸ FORMATLARDAKIŸ #!$Ÿ
MODELLERININŸ SIMeLEŸ EDILMESINDEŸ ESNEKLIKŸ SA LARŸ
!UTODESK…INŸSUNDU UŸKAPSAML‹Ÿ3AY‹SALŸ-ODELLEMEŸ
–dZeMeŸ ILEŸ BeTeNLEšIKŸ OLANŸ 3IMULATIONŸ -ECHANI
CALŸ TeMŸ TASAR‹MC‹LARAŸ MeHENDISLEREŸ VEŸ ANALIST
LEREŸ HARIKAŸ eReNLERŸ eRETMELERINEŸ YARD‹MC‹Ÿ OLACAKŸ
SONLUŸELEMANŸANALIZIŸ&%!ŸSA LAR
k¡%KSIKSIZ¡›dZeM¡Ÿ-EKANIKŸeReNŸPERFORMANS‹N‹Ÿ
TAHMINŸETMEKŸOPTIMIZEŸETMEKŸVEŸDO RULAMAKŸI–INŸ
EKSIKSIZŸBIRŸMEKANIKŸSIMeLASYONŸ–dZeMŸTEKLIFI
4%+.Ò+Õ-!+!,%
3$"'-(" +Ô 13("+$
MAš‹KŸ SIMeLASYONŸ ILEŸ TAN‹NANŸ VEŸ KENDINIŸ ENDeSTRIDEŸ
KAN‹TLAM‹šŸVEŸGeVENILENŸGENELŸAMA–L‹ŸBIRŸ3ONLUŸ%LE
MANLARŸ!NALIZIŸ–dZeCeŸOLANŸ!UTODESKnŸ.ASTRANn…DANŸ
Ge–ŸAL‹R
k¡ œOKLU¡ #!$¡ ORTAM‹¡ ¡ !UTODESKŸ 3IMULATIONŸ YAZ‹L‹
M‹ŸKULLAN‹C‹LAR‹NŸDO RUŸETKILIŸSIMeLASYONLARŸGER–EK
LEšTIRMESINEŸ VEŸ –OKLUŸ #!$Ÿ ORTAM‹NDAŸ IšBIRLI IŸ YAP
MAS‹NAŸYARD‹MC‹ŸOLANŸTAMŸBIRŸARA–ŸSETIŸSA LARŸ
k¡ 'ENI˜¡ BIR¡ SA–LAM¡ ANALIZ¡ YELPAZESI¡ Ÿ 3TATIKŸ GE
RILIMDENŸ DINAMIKŸ ANALIZEŸ KADARŸ –OKŸ –EšITLIŸ SA LAMŸ
ANALIZLERŸ VEŸ eReNŸ PERFORMANS‹N‹Ÿ TAHMINŸ ETMEKŸ I–INŸ
MEKANIKŸOLAYŸSIMeLASYONUŸSA LAR
k¡-ULTIFIZIK¡SIMeLASYONLAR¡Ÿ4ERMALŸELEKTRIKŸYAP‹SALŸ
VEŸ AK‹šKANŸ YAP‹SALŸ GIBIŸ MULTIFIZIKŸ SIMeLASYONLAR‹Ÿ VEŸ
ENJEKSIYONŸ KAL‹PL‹Ÿ PAR–ALARŸ I–INŸ eRETILDI IŸ DURUMDAKIŸ
MALZEMEŸdZELLIKLERINIŸSIMeLEŸETMEŸYETENE IŸSUNAR
k¡%SNEK¡BULUT¡›dZeM¡Ÿ3IMULATIONŸ-ECHANICAL…DAKIŸ
ESNEKŸ–dZeMŸSE–ENEKLERINIŸd RENINŸ"IRDENŸ–OKŸSI
MeLASYONUŸ AYN‹Ÿ ANDAŸ –dZMEKŸ I–INŸ BULUTŸ VEYAŸ YERELŸ
KAYNAKLARDANŸFAYDALAN‹N
%NDeSTRIDE¡4AN‹NM‹˜¡!UTODESK¡.ASTRAN¡œdZeCe
!UTODESKnŸ.ASTRANnŸYAP‹LAR‹NŸVEŸMEKANIKŸBILEšEN
LERINŸ LINEERŸ VEŸ LINEERŸ OLMAYANŸ GERILMEŸ DINAMIKŸ VEŸ
‹S‹Ÿ AKTARMAŸ dZELLIKLERINIŸ ANALIZŸ ETMEKŸ I–INŸ KULLAN‹LANŸ
SEKTdRDEŸTAN‹NM‹šŸGENELŸKULLAN‹MAŸYdNELIKŸBIRŸSONLUŸ
ELEMANLARŸANALIZIŸ&%!Ÿ–dZeCeSeDeRŸ•dZeCeŸ.AST
RANŸUYUMLUŸdNŸVEŸSONŸIšLEMCILERŸILEŸBIRLIKTEŸ–AL‹š‹RŸVEŸ
–dZeMEŸ YANIŸ KULLAN‹C‹LAR‹NŸ SORUNLAR‹Ÿ SIMeLASYONLAR
DAŸDAHAŸERKENŸTAN‹MLAMAS‹ŸVEŸDeZELTMESINEŸYARD‹MŸ
EDERKENŸ GER–EKŸ ZAMANL‹Ÿ SONU–LARŸ VEŸ –dZeMŸ PARA
METRELERINDEKIŸDE IšIKLIKLERŸI–INŸBIRŸEDITdRŸSUNARŸ"UŸ
SONŸDERECEŸGELIšMIšŸSIMeLASYONŸTEKNOLOJISIŸKARMAš‹KŸ
SIMeLASYONLARŸI–INŸTUTARL‹ŸSONU–LARŸALMAN‹Z‹ŸSA LAYA
CAKŸGELIšMIšŸDE EREŸSAHIPŸBIRŸPAKETŸOLARAKŸSUNULURŸ
!UTODESKŸ .ASTRANŸ !UTODESKŸ MEKANIKŸ SIMeLASYONŸ
eReNLERIŸI–INŸBeTeNLEšIKŸ–dZeMŸPLATFORMUDURŸVEŸ!UTO
DESKŸ3AY‹SALŸ-ODELLEMEŸ–dZeMeNeNŸBIRŸPAR–AS‹D‹R
k¡+ENDINI¡KAN‹TLAM‹˜¡VE¡GeVENILIR
ŸŸŸ.!&%-3ŸSTANDARTLAR‹ŸILEŸDO RULANM‹š
k¡$O–RU
ŸŸŸ3eReMŸBAš‹NAŸ…INŸeZERINDEŸTESTŸSORUSU
k¡'ELI˜MI˜
ŸŸŸ,INEERŸOLMAYANŸDINAMIKŸKOMPOZITŸVB
k¡`L›EKLENEBILIR
ŸŸŸ5ZMANLAšM‹šŸe–eNCeŸTARAFŸANALIZŸARA–LAR‹
k¡$O–RU¡VE¡KENDINI¡KAN‹TLAM‹˜¡€Ÿ$O RUŸVEŸKAR
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
91
4%+.Ò+Õ-!+!,%
3$"'-(" +Ô 13("+$
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
3ERT¡ GdVDE¡ HAREKETI¡
%SNEKŸ OLMAYANŸ MODEL
LERINŸKINEMATIKŸHAREKETI
NIŸSIMeLEŸEDEBILME
œdZeCe¡3E›IMI
!NALIZINIZIŸ YAPARKENŸ ISTERŸ 3IMULATIONŸ -ECHANICALŸ
ISTERŸ!UTODESKnŸ.ASTRANnŸ–dZeCeYeŸSE–EBILIRSINIZ
%SNEK¡ GdVDE¡ HAREKETI¡
%šZAMANL‹Ÿ HAREKETŸ VEŸ
GERILIMŸANALIZIŸYeReTEBILME
-ULTIFIZIK¡!NALIZ
!UTODESK¡3IM3TUDIO¡4OOLS¡ILE¡"IRLIKTE
œAL‹˜ABILIRLI–I
!UTODESKŸ3IMULATIONŸI–INŸGEOMETRIŸHAZ‹RL‹KŸARAC‹
•Ÿ3IM3TUDIOŸ4OOLS…DANŸ3IM-ECH…EŸMODELLERIŸITIN
•Ÿ3IM-ECH…TENŸ3IM3TUDIOŸ4OOLS…AŸGEOMETRIYIŸITIN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
kŸ˜LIšKILIŸIšŸAK‹šLAR‹
kŸ0AR–AŸADLAR‹
kŸ0AR–AŸRENKLERI
kŸ-ALZEMELER
kŸ5YGULANANŸYeKLERŸVEŸ+‹S‹TLAMALAR
"IRŸ eReNeNŸ GER–EKŸ DeNYAŸ PERFORMANS‹N‹Ÿ TAHMINŸ
ETMEYEŸYARD‹MC‹ŸOLMAS‹ŸI–INŸFARKL‹ŸANALIZŸTeRLERIN
DENŸSONU–LAR‹ŸBIRLEšTIRMENIZEŸYARD‹MC‹ŸOLURŸ!šA
‹DAKILERŸ GIBIŸ BIRDENŸ –OKŸ ANALIZDENŸ SIMeLASYONŸ
SONU–LAR‹N‹ŸOTOMATIKLEšTIREREKŸYENIŸIšŸAK‹šLAR‹Ÿd RENMEYEŸ IHTIYA–Ÿ KALMADANŸ MULTIFIZIKŸ SIMeLASYONŸ
YAPMAN‹Z‹ŸSA LARŸŸ
kŸ3‹V‹ŸVEŸ4ERMALŸ
kŸ%LEKTROSTATIKŸ
kŸ%LEKTROMEKANIKŸ
kŸ4ERMALŸ'ERILIM
kŸ3‹V‹Ÿ9AP‹SAL
kŸ*ULŸ)S‹TMA
)NVENTORŸ&USIONŸŸGIBIŸ3IM3TUDIOŸDAŸYERELŸOLA
RAKŸ–AL‹š‹RŸ!MAŸKARMAš‹KŸDeZENEKLERIŸELEŸALMADAŸ
–OKŸDAHAŸIYIDIRŸVEŸSIMeLASYONŸKULLAN‹C‹LAR‹ŸI–INŸdZELŸ
OLARAKŸTASARLANM‹šŸBAZ‹ŸBENZERSIZŸdZELLIKŸKALD‹RMAŸ
VEŸONARMAŸARA–LAR‹N‹ŸI–ERIR
-ODELLERIŸANALIZŸETMEKŸSORUNLAR‹ŸSAPTAMAKŸVEŸGI
DERMEKŸVEŸKULLAN‹C‹LAR‹NŸGEREKSIZŸdZELLIKLERIŸKALD‹R
MAS‹NAŸ RADYeSŸ PAHŸ VBŸ VEŸ SIMeLASYONŸ I–INŸ GE
OMETRILERINIŸ OPTIMIZEŸ ETMELERINEŸ YARD‹MC‹Ÿ OLMAKŸ
I–INŸTASARLAN‹R
3IMeLASYON¡SONU›LAR‹N‹¡DE–ERLENDIRIN¡VE¡SUNUN
-ODELŸ GdRSELLEšTIRMEŸ SONU–Ÿ DE ERLENDIRMEŸ VEŸ
SUNUMŸ I–INŸ 3IMULATIONŸ -ECHANICAL…‹NŸ SUNDU UŸ
–EšITLIŸARA–LAR
ǡ•OKŸPENCERELIŸEKRANLAR
ǡ(‹ZL‹ŸDINAMIKŸGdReNTeLEMEŸKONTROLLERI
ǡ+ESITŸGdReNeNešŸALMA
ǡ™EFFAFL‹K
ǡ9ERLEšIKŸGRAFIKLER
ǡ`ZELLEšTIRMEŸRAPORUŸKIšISELLEšTIRMEŸSE–ENEKLERI
-EKANIK¡/LAY¡3IMeLASYONU¡-%3
"eYeK¡dL›EKLI¡HAREKETŸBeYeKŸDEFORMASYONŸVEŸ
GdVDEDENŸGdVDEYEŸTEMASL‹ŸBeYeKŸGERGINLIKŸILEŸ
–OKŸGdVDELIŸDINAMIKLERIŸKULLAN‹N
92
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
www.kalipdunyasi.com.tr
4%+.Ò+Õ-!+!,%
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
3$"'-(" +Ô 13("+$
-ETAL¡%NJEKSIYON¡+AL‹PLAR‹¡I›IN¡9ENI¡.ESIL¡œELIK¡)3/42/0
1(:*(1(5$7,21722/67((/)25',(&$67,1*',(6,627523
`ZGeŸ#ANŸ`KSeZŸ-ETALURJIŸVEŸ-ALZEMEŸ-eHŸ%KOLŸ•ELIK
%CEŸ5–AKŸ-ALZEMEŸ"ILIMIŸVEŸ-eHENDISIŸ!SŸ•ELIK
-URATŸ˜NANŸ-ETALURJIŸVEŸ-ALZEMEŸ-eHŸ+ORKMAZŸ•ELIK
`:%4
-ALZEMEŸ PERFORMANS‹Ÿ eZERINDEŸ ETKILIŸ OLANŸ TeMŸ –ELIKŸ "UŸ–AL‹šMADAŸYENIŸNESILŸBIRŸS‹CAKŸIšŸTAK‹MŸ–ELI IŸOLANŸ
dZELLIKLERIŸ MIKROŸ YAP‹Ÿ YAP‹Ÿ TEMIZLI IŸ TOKLUKŸ VBŸ NAS‹LŸ )3/42/0…ŸUNŸdZELLIKLERIŸULUSLARARAS‹ŸSTANDARTLARLAŸKAR
OLMAS‹ŸGEREKTI IŸBA ‹MS‹ZŸULUSLARARAS‹ŸKURULUšLARŸTARA š‹LAšT‹R‹LARAKŸA–‹KLANMAYAŸ–AL‹š‹LM‹šT‹R
F‹NDANŸ€Ÿ.!$#!Ÿ3%0€ŸBELIRLENMIšTIR
!NAHTAR¡KELIMELERŸ)3/42/0ŸS‹CAKŸIšŸTAK‹MŸ–ELI IŸMETALŸENJEKSIYONŸKAL‹PLAR‹ŸTOKLUKŸGERILMEŸK‹R‹KLAR‹
!"342!#4
!LLŸ STEELŸ PROPERTIESŸ STRUCTUREŸ CLEANLINESSŸ TOUGH )NŸTHISŸPAPERŸPROPERTIESŸOFŸ)3/42/0ŸWHICHŸISŸNEWŸ
NESSŸGOVERNINGŸDIEŸLIFEŸAREŸWELLŸKNOWNŸANDŸLISTEDŸ GENERATIONŸ HOTŸ WORKŸ TOOLŸ STEELŸ WEREŸ EXPLAINEDŸ INŸ
BYŸ INTERNATIONALŸ STANDARDSŸ SUCHŸ ASŸ .!$#!Ÿ 3%0Ÿ COMPARISIONŸWITHŸINTERNATIONALŸSTADARTS
ETCŸFORŸDIEŸCASTINGŸDIEŸSTEELS
+EYWORDSŸ)3/42/0ŸHOTŸWORKŸTOOLŸSTEELŸDIEŸCASTINGŸDIEŸTHOUGHNESSŸHEATŸCHECKINGŸGROSSŸCRACKING
0HWDO(QMHNVL\RQ7¾UOHUL
AVANTAJLARŸ šdYLEDIRŸ `L–eŸ KARARL‹ ‹Ÿ VEŸ DešeKŸ TOLERANSL‹Ÿ
`ZELLIKLEŸALeMINYUMŸ–INKOŸMAGNEZYUMŸVEŸPIRIN–Ÿ VEŸKOMPLEKSŸPAR–ALAR‹NŸeRETIMINEŸOLANAKŸVERMEKTEDIRŸ
GIBIŸ MALZEMELERŸ DdKeLECEKSEŸ METALŸ ENJEKSIYONŸ "UNUNŸYAN‹ŸS‹RAŸBIR–OKŸPAR–AN‹NŸKULLAN‹M‹NDAŸAYN‹ŸKA
PROSESLERIŸKITLESELŸeRETIMŸI–INŸYeKSEKŸKALITEDEŸVEŸ L‹PŸKULLAN‹LD‹ ‹NDANŸeRETILENŸPAR–ALAR‹NŸARAS‹NDAŸMUTLAKŸ
DešeKŸ MALIYETLEŸ PAR–AŸ eRETMENINŸ DdKeMeNEŸ OLA
BIRŸBENZERLIKŸYAKALANABILMEKTEDIR
NAKŸVERMEKTEDIRŸ
kŸ9eKSEKŸBAS‹N–L‹ŸDdKeM
'¾ď¾N%DVçQ©Oç'¸N¾P
kŸ$ešeKŸBAS‹N–L‹ŸDdKeMŸ
Ÿ $ešeKŸ BAS‹N–L‹Ÿ DdKeMŸ YdNTEMIŸ ILEŸ GENELLIKLEŸ BeYeKŸ
kŸ'RAVITYŸDdKeMŸ
ALeMINYUMŸ PAR–ALAR‹NŸ eRETIMINDEŸ KULLAN‹LANŸ BUŸ YdN
TEMŸS‹V‹ŸMETALINŸMETALŸKAL‹B‹NŸI–INEŸDešeKŸBIRŸBAS‹N–Ÿ
<¾NVHN%DVçQ©Oç'¸N¾P
Ÿ -PAŸ ILEŸ DOLDURULMAS‹Ÿ YdNTEMIDIRŸ "UŸ YdNTEMINŸ
3‹V‹Ÿ METALINŸ –ELIKTENŸ IMALŸ EDILMIšŸ KAL‹B‹NŸ I–INEŸ SA LAD‹ ‹Ÿ ENŸ dNEMLIŸ AVANTAJLAR‹NŸ BAš‹NDAŸ YUKAR‹DAŸ DAŸ
BIRŸ BAS‹N–Ÿ UYGULANARAKŸ DOLDURULMAS‹NAŸ YeKSEKŸ DE INILDI IŸ eZEREŸ BeYeKŸ PAR–ALAR‹NŸ eRETILMESINEŸ IZINŸ
BAS‹N–L‹Ÿ DdKeMŸ DENIRŸ $I ERŸ METALŸ ENJEKSIYONŸ VERIRKENŸ KONVANSIYONELŸ DdKeMŸ YdNTEMLERINEŸ GdREŸ
YdNTEMLERIŸ ILEŸ KARš‹LAšT‹R‹LD‹ ‹NDAŸ DAHAŸ YeKSEKŸ MEKANIKŸ dZELLIKLERIŸ DAHAŸ IYIŸ PAR–ALAR‹NŸ eRETILMESINEŸ
VERIMLILI EŸ SAHIPŸ OLANŸ BUŸ PRESESINŸ SA LAD‹ ‹Ÿ BAZ‹Ÿ OLANAKŸVERMEKTEDIR
www.kalipdunyasi.com.tr
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
93
4%+.Ò+Õ-!+!,%
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
3$"'-(" +Ô 13("+$
*UDYLWH'¸N¾P
9eKSEKŸ BAS‹N–L‹Ÿ DdKeMDENŸ FARKL‹Ÿ
OLARAKŸ 'RAVITYŸ DdKeMŸ YdNTEMIN
DEŸ S‹V‹Ÿ METALŸ KAL‹B‹NŸ I–INEŸ BAS‹N–Ÿ
UYGULANMADANŸ
DOLDURULURŸ
"UŸ
YdNTEMLEŸ YeKSEKŸ VEŸ ORTAŸ eRETIMŸ
ADETLERINDEŸeRETIMŸYAPMAKŸMeM
KeNDeRŸ 9eKSEKŸ BAS‹N–L‹Ÿ DdKeMEŸ
GdREŸ DAHAŸ KAL‹NŸ KESITLERŸ eRETILIR
KENŸKUMAŸDdKeMEŸGdREŸISEŸDAHAŸ
INCEŸ KESITLERIŸ eRETMEKŸ MeMKeN
DeR
0HWDO (QMHNVL\RQ .DOçSODUçQGD
+DVDU0HNDQL]PDODUç
'ERILIMŸVEŸKAL‹PŸYeZEYŸS‹CAKL‹KLAR‹Ÿ
METALŸENJEKSIYONŸKAL‹PLAR‹NDAŸKAR
š‹LAš‹LANŸHASARLARAŸNEDENŸOLANŸENŸ
dNEMLIŸIKIŸFAKTdRDeR
™EKIL¡Ÿ)S‹LŸYORULMAŸ–ATLA ‹N‹NŸOLUšMAŸMEKANIZMAS‹Ÿ
-ETALŸENJEKSIYONŸKAL‹PLAR‹NDAŸ
*HULOLP‰DWODÝç
KARš‹LAš‹LANŸHASARŸMEKANIZMALAR‹Ÿ
$dKeMŸ PROSESIŸ ESNAS‹NDAŸ OLUšANŸ
šdYLEDIR
–EKMEŸ VEŸ BASMAŸ GERILMELERIŸ KAL‹PŸ
kŸ)S‹LŸYORULMAŸ–ATLAKLAR‹
–ELI IŸ MUKAVEMETINIŸ AšMAS‹Ÿ DU
kŸ'ERILIMŸ–ATLAKLAR‹
RUMUNDAŸ –ATLAKŸ OLUšABILMEKTEDIRŸ
kŸ3OLDERINGŸ9AP‹šMA
4ERMALŸ šOKŸ TARAF‹NDANŸ DAŸ TETIKLE
kŸ%ROZYONŸVEŸKOROZYON
,VçO<RUXOPD‰DWODNODUç
˜STATISTIKIŸ VERILERINŸ ‹š‹ ‹NDAŸ BAK‹L
D‹ ‹NDAŸMETALŸENJEKSIYONŸKAL‹PLA
™EKIL¡Ÿ)S‹LŸYORULMAŸ–ATLAKLAR‹ŸOLUšMUšŸ
BIRŸALeMINYUMŸENJEKSIYONŸeReNe
NEBILENŸBUŸ–ATLAKLARŸGERILMEŸ–ATLA ‹Ÿ
OLARAKŸADLAND‹R‹LMAKTAD‹RŸ`ZETŸOLA
RAKŸ Aš‹R‹Ÿ MEKANIKŸ VEVEYAŸ TERMALŸ
RILMIšTIRŸ ™EKILŸ INCELENDI INDEŸ DEŸ GERILMELERŸ NETICESINDEŸ MEYDANAŸ
GdReLECE IŸ eZEREŸ OLUšANŸ TERMOŸ GELENŸ BUŸ –ATLAKŸ KAL‹B‹Ÿ K‹RABILMEK
R‹NDAŸENŸS‹KŸGdReLENŸHASARŸMEKA
MEKANIKŸ YeKLEREŸ KARš‹Ÿ AL‹NACAKŸ TEDIR
NIZMAS‹Ÿ ‹S‹LŸ YORULMAŸ –ATLAKLAR‹D‹RŸ BAZ‹Ÿ dNLEMLERŸ KAL‹B‹NŸ ‹S‹LŸ YORUL
$dKeMeNŸ BAšLAMAS‹Ÿ ILEŸ BIRLIKTEŸ MAŸ DIRENCINIŸ ART‹RACAKT‹RŸ +AL‹PŸ 'ERILIMŸ –ATLAKLAR‹NAŸ KARš‹Ÿ AL‹NAŸ BI
KAL‹PŸ YeZEYINDEŸ S‹CAKL‹KŸ ART‹š‹NAŸ –ELI INDENŸ BEKLENENŸ ENŸ dNEMLIŸ LECEKŸ dNLEMLERDENŸ BAZ‹LAR‹Ÿ –ENTIKŸ
BA L‹Ÿ OLARAKŸ OLUšANŸ GERILMELERIŸ IKIŸ dZELLIKŸ ISEŸ MALZEMENINŸ TOK ETKISIŸYARATABILECEKŸKESKINŸKdšELER
TAKIBENŸSO UTMAŸILEŸBIRLIKTEŸMEY
LU UŸ VEŸ MALZEMENINŸ S‹CAKŸ AKMAŸ DENŸKA–‹NMAKŸSO UTMAŸKANALLAR‹N‹Ÿ
DANAŸ GELENŸ BeZeLMEŸ TAKIPŸ EDERŸ MUKAVEMETIDIRŸ "ILINDI IŸ eZEREŸ KAL‹PŸ YeZEYINEŸ –OKŸ YAK‹NŸ KONUM
4EKRARLANANŸ –EVRIMLERŸ ILEŸ KAL‹PŸ MUKAVEMETŸ S‹CAKL‹KŸ ART‹K–AŸ Deš LAND‹RMAMAKŸVBŸTASAR‹MŸdNLEMLER
YeZEYINDEŸ K‹LCALŸ –ATLAKŸ MEYDANAŸ MEKTEDIRŸ"UŸDURUMAŸBINAENŸMAL DIRŸ+ULLAN‹LACAKŸKAL‹PŸMALZEMESIN
GELECEKTIRŸ "UŸ MEKANIZMAŸ SONU ZEMENINŸS‹CAKŸMUKAVETŸDIRENCININŸ DENŸBEKLENENŸENŸdNEMLIŸdZELLIKŸISEŸ
CUNDAŸ OLUšANŸ HASARŸ ‹S‹LŸ YORULMAŸ YETERINCEŸ YeKSEKŸ OLMAS‹Ÿ –ATLAKŸ YeKSEKŸ TOKLUKTURŸ .!$#!Ÿ GIBIŸ KU
–ATLA ‹ŸHEATŸCHECKINGŸOLARAKŸTA OLUšUMUNŸ GE–IKTIRIRKENŸ YeKSEKŸ RULUšLARŸ TARAF‹NDANŸ BELIRLENENŸ –EN
RIFŸEDILIRŸ
TOKLUKŸ VEŸ SeNEKLIKŸ dZELLIKLERIŸ ISEŸ TIKLIŸVEŸ–ENTIKSIZŸDARBEŸTOKLUKLAR‹NAŸ
OLUšACAKŸ–ATLA ‹NŸILERLEMESINIŸYA
)S‹LŸ YORULMAŸ –ATLAKLAR‹N‹NŸ OLUšMAŸ VAšLATMAKŸA–‹S‹NDANŸdNEMŸARZŸET
MEKANIZMAS‹Ÿ šEKILŸ …DEŸ GdSTE MEKTEDIR
94
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
SAHIPŸ –ELIKLERŸ KULLANMAKŸ MALZEMEŸ
A–‹S‹NDANŸ AL‹NABILECEKŸ ENŸ dNEMLIŸ
dNLEMLERDENŸBIRŸTANESIDIR
www.kalipdunyasi.com.tr
4%+.Ò+Õ-!+!,%
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
3$"'-(" +Ô 13("+$
4ABLO¡Ÿ)3/42/0ŸKIMYASALŸBILEšIMINŸKONVANSIYONELŸMALZEMELERŸILEŸKARš‹LAšT‹R‹LMAS‹
ORTAYAŸ–‹KMAS‹NAŸSEBEBIYETŸVERENŸ P‹LMAS‹N‹NŸ dNeŸ A–‹LM‹šT‹RŸ -ETALŸ
BIRŸ HASARŸ MEKANIZMAS‹D‹RŸ ˜KIŸ TIPŸ ENJEKSIYONŸ ENDeSTRISIŸ KAL‹PŸ IMA
YAP‹šMADANŸ BAHSEDILEBILIRŸ "UN
LAT‹ŸI–INŸKULLANACA ‹ŸS‹CAKŸIšŸTAK‹MŸ
LARDANŸ ILKIŸ YeKSEKŸ S‹CAKL‹KLARDAŸ –ELIKLERININŸSE–IMINDEŸSONŸDERECEŸ
ERIMIšŸ ALeMINYUMŸ ILEŸ KAL‹PŸ YeZEYIŸ IHTIYATL‹Ÿ DAVRANMAKTAD‹RŸ -ETALŸ
™EKIL¡Ÿ'ERILMEŸ–ATLA ‹ŸOLUšMUš
ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸBIRŸMETALŸENJEKSIYONŸKAL‹B‹
ENJEKSIYONŸ
ENJEKSIYONŸ KAL‹B‹N‹NŸ PERFORMANS‹Ÿ
AKSIYONLARŸ SONUCUNDAŸ OLUšURKENŸ dZELLIKLEŸ UZUNŸ eRETIMŸ ADETLERIN
DI ERIŸISEŸDAHAŸDešeKŸS‹CAKL‹KLAR DEŸ eReNŸ MALIYETIŸ eZERINDEKIŸ ENŸ
DAŸMEKANIKŸETKILEšIMLERŸSONUCUN
(UR]\RQ.RUR]\RQ
-ETALŸ
ARAS‹NDAŸ KIMYASALMETALeRJIKŸ RE
KAL‹PLAR‹NDAŸ DAŸMEYDANAŸGELIR
$OLAY‹S‹Ÿ ILEŸ KAL‹PŸ IMALAT‹NDAŸ KUL
EROZYONŸ S‹V‹Ÿ ALeMINYUMUNŸ AK‹š‹Ÿ 3OLDERINGŸ GENELLIKLEŸ YeKSEKŸ S‹
ESNAS‹NDAŸ KAL‹PŸ YeZEYINDENŸ PA–AŸ CAKL‹KLARDAŸKAL‹PŸYeZEYINDEKIŸKORU
KOPARMAS‹D‹RŸ 'ENELLIKLEŸ KULLA
dNEMLIŸ BELIRLEYENLERDENŸ BIRIDIRŸ
YUCUŸ FILMŸ TABAKAS‹N‹NŸ KALD‹R‹LMAS‹Ÿ
LAN‹LACAKŸ–ELIKŸKALITESIŸDEŸBUŸMA
LIYETŸeZERINDEŸDIREKTŸETKISIŸVARD‹R
)3/42/0Ÿ )NDUSTEELŸ TARAF‹NDANŸ
N‹LANŸ TAK‹MŸ –ELIKLERININŸ EROZYONŸ NETICESINDEŸ MEYDANAŸ GELIRŸ 3‹CAKŸ &RANSA…DAŸeRETILENŸYeKSEKŸKALITE
HASAR‹Ÿ eZERINDEŸ BIRŸ ETKISIŸ YOKTURŸ ALeMINYUMŸKAL‹B‹NŸI–ERISINEŸENJEK LIŸBIRŸS‹CAKŸIšŸTAK‹MŸ–ELI IDIRŸ4eMŸ
"UNUNLAŸBIRLIKTEŸDdKeMŸS‹CAKL‹ ‹Ÿ TEŸ EDILDI INDEŸ KAL‹PŸ YeZEYINDEKIŸ dZELIKLERIŸ PATENTLIŸ BIRŸ KAT‹LAšT‹RMAŸ
YOLLUKŸ DIZAYN‹Ÿ S‹V‹Ÿ METALINŸ AK‹šŸ KORUYUCUŸ FILMIŸ YA Ÿ KAPLAMAŸ VEŸ PROSESIŸILEŸOPTIMIZEŸEDILMIšTIR
H‹Z‹ŸVBŸETMENLERŸEROZYONŸeZERINDEŸ OKSITŸ TABAKAS‹Ÿ TAHRIPŸ EDERŸ "dY
DIREKTŸETKILIDIR
LECEŸERIMIšŸALeMINYUMŸKAL‹PŸYeZE
YIŸILEŸDIREKTŸTEMASŸETMEYEŸBAšLARŸ
+AL‹PŸ MALZEMESINDEKIŸ DEMIRŸ ERI
YI INŸ I–INEŸ –dZeLMESIŸ NETICESINDEŸ
ALeMINYUMŸVEŸDI ERŸELEMENTLERŸBUŸ
BdLGEYEŸDIFeZEŸOLARAKŸINTERMETALIKŸ
BIRŸTABAKAŸOLUšTURURLARŸ
.LP\DVDOELOHďLP
)3/42/0ŸKIMYASALŸBILEšIMIŸITIBARIŸ
ILEŸMODIFIYEŸEDILMIšŸBIRŸ…TeRŸ
+IMYASALŸBILEšIMIŸVEŸSTANDARTŸKA
LITEDEKIŸ MALZEMELERŸ ILEŸ KARš‹LAšT‹
R‹LMAS‹ŸTABLOŸ…DEŸVERILMIšTIRŸ+IM
YASALŸ BILEšIMLERŸ INCELENDI INDEŸ
KeKeRTŸ VEŸ FOSFORŸ ORAN‹NŸ STANDARTŸ
MALZEMELEREŸGdREŸdZELLIKLEŸDeše
ReLDe eŸGdReLMEKTEDIRŸ"UŸIKIŸELE
MENTŸBILINDI IŸeZEREŸdZELLIKLEŸMAL
ZEMENINŸTOKLU UNUŸVEŸSeNEKLI INIŸ
dZELLIKLEŸ DešeRMEKTEDIRŸ 4OKLUKŸ
VEŸ SeNEKLI INŸ DešMESIŸ ILEŸ BIRLIKTEŸ
dZELLIKLEŸ ‹S‹LŸ YORULMAŸ –ATLAKLAR‹N‹NŸ
™EKIL¡Ÿ%ROZYONŸOLUšMUšŸMETAL
ŸŸENJEKSIYONŸKAB‹
ERKENŸEVREDEŸMEYDANAŸGELDI IŸBI
™EKIL¡Ÿ3OLDERINGŸYAP‹šMA
6ROGHULQJ<DSçďPD
3OLDERINGŸ YADAŸ YAP‹šMAŸ ERI
LINMEKTEDIR
,627523<HQL1HVLO6çFDNæď
7DNçP‰HOLÝL
<DSç7HPL]OLÝL
MIšŸ ALeMINYUMUNŸ KAL‹PŸ YeZEYINEŸ 3ONŸ Y‹LLARDAŸ ENDeSTRIDEKIŸ GELIš
‚KAYNAKLANMAS‹ƒŸNETICESINDEŸGER
MELERŸdZELLIKLEŸOTOMOTIVŸSANAYIN
9AP‹ŸTEMIZLI IŸMALZEMELERINŸBAšL‹
CAŸdZELLIKLERIŸeZERINDENŸDO RUDANŸ
–EKLEšENŸVEŸŸKAL‹PŸYeZEYINEŸZARARŸ DEŸ PARALELINDEŸ METALŸ ENJEKSIYONŸ ETKILIDIRŸ "UNLARDANŸ BIRIŸ PARLAT‹LA
VERIRKENŸ DI ERŸ TARAFTANŸ DAŸ DešeKŸ KAL‹PLAR‹NDAŸ KULLAN‹LANŸ MALZEME BILMEKŸIKENŸDI ERIŸDEŸMALZEMENINŸ
YeZEYŸ KALITESINEŸ SAHIPŸ eReNLERINŸ LERDEŸ DEŸ BAZ‹Ÿ IYILEšTIRMELERINŸ YA
www.kalipdunyasi.com.tr
TOKLUKŸVEŸSeNEKLIKŸDE ERIDIR
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
95
4%+.Ò+Õ-!+!,%
*@KÄOÔÑÓKDLDÔ3DJMNKNIHRHÔ*@KÄOÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]ÄLÔ[email protected]@QÄÔ[email protected]Ô[email protected]ÄKÄ[email protected]ÔUDÔ*@KHSDÔÔ*NMSQNKÔ
,NKCÔ/QNBDRRHMFÔ3DBGMNKNFXÔ,NKCÔ"NLONMDMSRÔ,@BGHMDÔ3NNKRÔ [email protected]Ô[email protected]Ô@MCÔ[email protected]ÔÔ"NMSQNK
3$"'-(" +Ô 13("+$
$E IšIKŸ KAL‹NL‹KLARDANŸ AL‹NM‹šŸ
MIKROŸYAP‹ŸRESIMLERIŸšEKILŸŸVEŸ
„DEŸVERILMIšTIR
7RNOXN
9UKAR‹DAŸDAŸDE INILDI IŸeZEREŸME
4ABLO¡ŸŸ)3/42/0ŸYAP‹ŸTEMIZLIKŸDE ERLERININŸ.!$#!ŸSTANDARTLAR‹ŸILEŸKARš‹LAšT‹R‹LMAS‹
TALŸENJEKSIYONŸKAL‹PLAR‹NDAŸYeKSEKŸ
TOKLUKŸ VAKITSIZŸ HASARLARDANŸ K‹R‹L
-ETALŸ
ENJEKSIYONŸ
KAL‹PLAR‹NDAŸ
MADANŸVEŸdZELLIKLEŸDEŸ‹S‹LŸYORULMAŸ
OLANŸ‹S‹LŸYORULMAŸ–ATLAKLAR‹ŸOLUšU
–ATLAKLAR‹NDANŸ KA–‹NMAKŸ I–INŸ BIRŸ
MUŸMALZEMENINŸTOKLUKŸSEVIYESIŸILEŸ
MALZEMENINŸ SAHIPŸ OLMAS‹Ÿ GERE
ILINTILIDIRŸ 9AP‹Ÿ TEMIZLI IŸ dZELLIKLEŸ
KENŸENŸdNEMLIŸdZELLIKLERINDENDIR
MALZEMENINŸ TOKLU UNUŸ BELIRLEYENŸ
)3/42/0…UNŸTOKLU UŸMALZEMENINŸ
ENŸ dNEMLIŸ PARAMETRELERDENŸ BIRI
™EKIL¡ŸŸMMŸKAL‹NL‹KŸ–EKIRDEK
3!Ÿ3%0VEŸ.!$#!
SIDIRŸ˜STENMEYENŸINKLeZYONLARDANŸ
HERŸ YdNeNDEŸ VEŸ TeMŸ KESITLERINDEŸ
OLDUK–AŸ HOMOJENŸ OLUPŸ .!$#!Ÿ
AR‹ND‹R‹LM‹šŸ YANIŸ YAP‹S‹Ÿ TEMIZLEN
Ÿ STANDARTLAR‹NAŸ UY
MIšŸMALZEMELERINŸTOKLUKŸDE ERLERIŸ
GUNDUR
TEMIZLENMEYENŸMALZEMELEREŸGdREŸ
)3/42/0…UNŸ SAHIPŸ OLDU UŸ TOKLUKŸ
DAHAŸYeKSEKTIR
DE ERLERIŸVEŸSTANDARTLARLAŸILEŸKARš‹
LAšT‹RMAS‹ŸTABLOŸ…TEŸVERILMIšTIRŸ6E
)3/42/0ŸYAP‹ŸTEMIZLI IŸA–‹S‹NDANŸ
.!$#!Ÿ Ÿ TARIFŸ ETTI IŸ
™EKIL¡ŸŸMMŸKAL‹NL‹KŸ–EKIRDEK
3"ŸŸ3#Ÿ3%0ŸVEŸ.!$#!
STANDARTLAR‹ŸKARš‹LAMAKTAD‹RŸ4AB
RILENŸ TOKLUKŸ DE ERLERIŸ Ÿ (2C…DEKIŸ
NUMUNELEREŸAITTIR
KIŸ )3/42/0Ÿ .!$#!Ÿ TARAF‹NDANŸ
.D\QDN©D
HTTPWWWFJCRUISERFO
0REMIUMŸ VEŸ 3UPERIORŸ MALZEMEŸ
RUMSCOMFORUMSENGINE
KALITELERIŸ I–INŸ BELIRLEDI IŸ YAP‹Ÿ TE
PERFORMANCESMALL
MIZLI IŸSTANDARTLAR‹N‹NŸDAŸeZERINDEŸ
CRACKSSURFACEENGINEBLOCK
LOŸ Ÿ INCELENDI INDEŸ GdReLECEKTIRŸ
HTML
BIRŸYAP‹ŸTEMIZLI INEŸSAHIPTIRŸ3AHIPŸ
™EKIL¡ŸŸMMŸKAL‹NL‹KŸ–EKIRDEK
3#Ÿ3%0ŸVEŸ.!$#!
OLDU UŸ YAP‹SALŸ TEMIZLIKŸ ILEŸ )3/4
HTTPWWWGIESSEREILEXIKON
2/0Ÿ .!$#!Ÿ STANDARTLAR‹NAŸ GdREŸ
COMENFOUNDRYLEXICON%NCY
SUPERIORŸ KALITEDEŸ BIRŸ S‹CAKŸ IšŸ TA
CLOPEDIASHOWMOLDEROSION
K‹MŸ –ELI IŸ OLUPŸ METALŸ ENJEKSIYONŸ
C(ASHBAED
KAL‹PLAR‹NDAŸ KULLAN‹LACAKŸ BIRŸ S‹CAKŸ POZISYONLARDAŸ KIŸ MIKROŸ YAP‹S‹
IšŸ TAK‹MŸ –ELIKLERININŸ SAHIPŸ OLMAS‹Ÿ N‹NŸ HOMOJENŸ OLMAS‹Ÿ KAL‹PŸ PER
BCDAADDC
GEREKENŸ TOKLUKŸ VEŸ SeNEKLIKŸ DE
ERLERINEŸSAHIPTIR
ŸHTTPWWWBADGERMETALCOM
FORMANS‹Ÿ A–‹S‹NDANŸ SONŸ DERECEŸ TLEXTENDSHTM
dNEMŸ ARZŸ ETMEKTEDIRŸ -ALZEMEŸ 4ECHNOLOGIESŸANDŸ3TRATEGIESŸ
KAL‹NL‹ ‹Ÿ NEŸ OLURSAŸ OLSUNŸ )3/4
FORŸ,ONGERŸ,ASTINGŸ$IEŸ#ASTINGŸ
2/0Ÿ TeMŸ KESITLERDEŸ SAHIPŸ OL
0LNUR<DSç
$IESŸBYŸ.!$#!
DU UŸ
MIKROŸ
YAP‹S‹Ÿ
ULUSLARŸ
ARAS‹Ÿ
Ÿ!ŸSTUDYŸOFŸEROSIONŸINŸDIEŸ
(ASARŸ MEKANIZMALAR‹NAŸ KARš‹Ÿ
TOKLUKŸ DE ERIŸ TEKŸ BAš‹NAŸ BIRŸ AN STANDARTLAR‹ŸKARš‹LAYACAKŸSEVIYE CASTINGŸDIESŸBYŸAŸMULTIPLEŸPINŸ
LAMŸ IFADEŸ ETMEMEKTEDIRŸ 4OKLUKŸ DEDIRŸ
ACCELERATEDŸEROSIONŸTEST
DE ERININŸ MALZEMENINŸ –EKIRDE
INDEŸ FARKL‹Ÿ YdNLERINDEŸ BIRŸ BIRI
NEŸ YAK‹NŸ OLMAS‹Ÿ DAŸ SONŸ DERECEŸ
dNEMLIDIRŸ
`ZELLIKLEŸ
MALZEMEŸ
–EKIRDE INDEŸ YeZEYINDEŸ VEYAŸ
HADDEŸ YdNeNEŸ DIKŸ VEŸ YAŸ PARALELŸ
96
+!,)0Õ$e.9!3)Õ$%2'Ò3ÒÕÕ[email protected]ÄÔÔÔ3DLLTYÔ ÏTRSNRÔ
4ABLO¡Ÿ)3/42/0ŸTOKLUKŸDE ERLERININŸULUSLARARAS‹ŸSTANDARTLARLAŸKARš‹LAšT‹R‹LMAS‹
www.kalipdunyasi.com.tr

Benzer belgeler