İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
―
_
BOLU BELEDIYE MECLIS KARARI
xAnq,n
ranini:
og
Belediye Meclisini
Tegkil Edenlerin
Ad Soyadr
Belediye Meclisine
Katrlmayanlann
Adr Soyadr
xisaN
zooz
KARARIWMARASI:i∞ ´
'
Baskan: Alaaddi t Y llM AZ
Uyeler.: Mehnrct OZBOSTANCI, $emsalin
・
KOCA Musrafr UQAR. Seyit Ali OZKOC'. Muzaflbr Z.ENGIN. isrDuit
Hduk INCELE& Emin GoKDEMIR, Elifrrur $ENER YI RLIKAYA, Mchmct KONUK, Abdu[ah yuctsn N
Mchmet Emin CUZ, Nadir G0rkan YETKIN, Huan Fikcr KISA& Ekrem CETINKAYA, Abdulkadir KEy, Ratt(
KIRCA-LI. Yrlm8z oZDEMin, ahmci USLU, Naci YORUK, Musrrfa Fahrcnin AKSOy. Unat DEMlREl.,.
Rasim OZDEMIR, Sclahattin AyEN, Dumlrg gleEn, ranju OzClH.
MchFt OZBOSTANCI,Emin GOKDEMIR,Ml17Affer ZENGIN,
Mchnet KONUK Abdullah YOCESAN ve Hasan Fikret KISAR。
Insan Kaynaklan ve EEitim Mindiirlip'niin 02.04,2007 tarih ve 182 saylh yЯ
711arlyla
Medlise,Meclis9e de cesidi l,ler Komisyoiuna havale edJen ve teklne beli■ ilen;YЯ tt iメ ed,MJi
100‐
Hizlneder,Fen isleH,lmar ve 5Chircilik,Temizlik l,leH,itfaiye,Zablta,Vetedner iメ
eH,insall
Kaynaklari ve Ettitim,Cevre Koruma ve Kontrol ilご Kiilttir ve Sosyal i,ler Midurluttu ca11,ma
Y6netmelilderi Konlisyonca tetkik edilerek;
"I,leri Midiirlu騨 ,2B01iim,18 Madde,5 Sayれ
2-MJi HizmetleLMidiirlittt,3B61iim,16 Madde。 7 Sayfa,
3‐ Fen I゛ eri Midiirli騨 ,3 Bё liim,12 Madde,3 Sayfa
4-Lnar ve schircilik MttdiirlЩ 軋 4 BOliim,15 Madde,9 Sayfa,
5¨ Tcmizlik i§ leri Midiirl螂 ,23 Maddc,6S∼
1‐
YЯ
L
6-■faiye Midiirli帥 ,12 Bol加 ,48 Madde,13 Sayfa,24 Sayfa cki forln,
7-Zablta MiduJuЁ t 9 Boliim,79 Madde,19 Sayfa,
MldtJ■ 言
u,lo madde,2 SttL
9-lnsan Kaynaklan ve Ettim Midiirli帥 ,2 Bdim,12 vadde,I SayL
10・ 県eVre Korluna ve Kontrol MudiirluE■ ,3 Bolim,21 Madde,14 Sayfa,
。 ′
11-Kultt w sOsyd i,ler Midirit言 u,4B(北 血 ,13 Madde,21 Sayfadan,■ 1′
・
8-Veteriner I,le」
Ibaret olduttu teSpit edilmi,olup,call,ma yOnetmeliklerinin diizenlendi巨
;
_:
■
,ckilde aynen k潰 )ulu,
Onceki tarihlerde 91kartll面 1,olan bu mudurliiklere ait ca11,ma Yё netmeliklerinin iptali,Komisyon
,4,lT_Ψ gun^倉 6rl■ ■l
VeCIS9e d9 uygun gё riilll帥 nden yukanda bahsedilen BcLd"miz
Sttt網
糊
躍
柵出
報I盤澤
躙 鸞雄
鰐 網
red oy12nna kar,11lk ll kabul oyuyla oy,okluこ u ile
karar verildi.
Mchmet KONUK
Kadp tye
.(iZinli)
BOLU BELEDiYE BAsKANLIё
I
iMAR VE sEHiRCiLiK MliilDORLliilCO'NliilN KURULUs,GOREV YETKi VE cALIsMA
ILKELERININ GOSTERIR YONETMELIK。
BIRINCI BOLUM
GENEL KONILAR
MADDE l―
KAPSAM
Bu yё nemelik B01u Belediyesi lmar Miidtirli帥 'ntin httdu,,yetki,sorumluluk ve 9a11,ma
ilkele五 ni diizenler.
MADDE2-OLUSUM
Bolu Belediyesi imar ve schirCilik Miidiirl襲
聾
:
Imar Midtirii,Mimar,sehir Planclsl,Miihendis,TeknikEleman,Memllr,Hiz11ledi ve l,9ilerden
olu§ llr.
MADDE3¨ GOREV
Bolu Belediyesi imar ve schirCilik Miidiirli『 13194SaylllimarKallllnu1580BelediyeKanunu
ve 3030 Saylll Kanlln kapsaIInl dl,lnda kalan Belediyeler Tip imar Yё netmelitti hよ hndaki kanun tiiztik
ve y6netmelikte a91klanan i,ve i,lemleH yapmakla gё revlidir。 lmar ve schirCilik Miidiirlitt kandardan
ve yё nemeliklerden gelen yetkile五 yamnda,Belediye Meclisi,Belediye Enciimeni ve Belediye
BttkanllttlllCa ve五 lebilecek ditter gё revlerle sorumludllr.
IKINCI BOLUM
iMAR VE sEHiRCiLiK Mウ Dウ RLウ ёliil'Nウ N YAPISI
MADDE4-KURULUS
1- Imar ve
$ehircilik Miidiirii,Mimar,lvliihendis,$ehir Plancrsr, Harita Mtihendisi, Memur,
Hizmetli ve iggi grubundan olugur.
2-BIRIMLER
*idari l§ ler
*SChir Planlalna Bi五 mi
*Harita Birimi
*Yapl Kontrol Birimi
*Yapl Denetim Bi五 mi
*Ptte Kontrol Bi五mi
*Yapl izin Ruhsat Birimi
*Yapl Kullallllna Ruhsat Bi五 mi
3-har ve sehirCilik Midiirlittme b〔 嘔h01arak birimlerde yeterli saylda
milmar,mtihendis,,chirplaluclsl,harithiihendisi,tekniker gibi teknik elenlanlarla inerrlllr ve i,9iler
gё revlidir.
UcUNCU BOLIIM
cALIsMA iLKELERi Ⅵ E GOREV BOLOMウ
iMAR VE sEⅡ iRCiLiK
MliilDliilRLliilCt'Nウ N
GOREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE5-Imar ve sehircilik Midtirii 1580 Saylll Belediye Kanllnu,3030 Saylll Kanlm kapsaml
dl,lnda kalan Belediyeler Tip imar Yё netneliЁ i Ve 3194 Saylll har Kanllnu gereglnce yetki alalll
dahilinde Midiirli逗 山1 9all,ma ve yatinm progralnlanm yapmakla miikelleftir。
1lgili biit9e ve 9a11,ma progralnl tasanlanm hazlrlayarak,Belediye Bttkallllun onaylna sllmak ve
Belediye B∞ kamnca onaylanan 9a11,ma prograllnl gerettinCC hareket elmek,
1/5000 619ekli nazlm imar planlan doζ ultusllnda 1/1000 019eklHmar planlanm,lslah imar
planlarlm yapmak veya yaptl..llak,yapllan planlan Belediyc Meclisine sevk emek,Belediyc Meclisince
uygun gOrtilen ve onay― ilan ωallnasl tamanianan imar panalanmn,parselasyon planlarlm
yapmak/yaptl.1.■ ak,onaylarmak iizere Belediye Enciimenine sevk etmek.Belediye Enciimenince uygun
gё riilen parselasyon planlarlmn tescili yaplhak iizere Kadastro―
Tapu MiidiirliЁ iine iletmek,
Meclis ve Enciimen evraklanm Battkanhk Makarnlna sllmak,
Imar ve sehirCilik Midiirlitt personelinin ё
zliik i,lerini yasalar ve toplu s6zle,me hiiktimle五
uyarmca ytコ uttnek,
Imar ve schirCilik Midtirli誠 'ntin gё rev alamna giren仙 mi,le五 n yapllmaslm,yaptl■ lmaslm
Sattlalnak,
lmar vc schirCilik Miidiiritttt elemanlan ile idari i,le五 n gё rev d電 11lmlm yapmak,
Imar ve sehirCilik Midtirlitt gё revle五 n卿 ■lmeSinde btth oldum B∞ kan Yardlmclsl ve
Bclediye Bttkalllna kar,l sorLmludllr.
MADDE 6… IDARIISLER
Imar ve schirCilik Midiirliま mde 9a11,an ttim personelin Ozliik i,le五 ni izleyerek i,9i― memur hasta
kayltlarm ve her ttirlii izinle五 ni dtizenlelnek,
Imar ve schirCilik Mid■ 1■ 帥 'nil faaliyet gosterditti binalm baklm onanml ve givenltti
hususЩ
lda gereken i,lemle五 n yapllmasl veya yaptlnlmaslm saglallllak,
Imar ve sehirCilik MiidiirliЁ iinde 9a11,an personelin k11lk klyafetle五
,mesai saatlerme五 等et
hususu ile Midiiriyet makammca verilen/ve五 lecek ditter direktifler dol夢 ultusllnda personel hareketle五 ni
kontrol einek,
Imar ve sehirCilik Midiirlittiince ё
Zel¨ ttizelve kamu mu,lan ile B∞ kanllk ve ba言 1lk
kumlu,lardangelenevraklankaydetmekveilgilibi五 mlere da言 ltlmlm sttlamak,
I,lem dosyalar― ar,市 de diizenli,ckilde saklalmasIIll sttlamak,
Imar Midiirlittnde i§ lemi biten evraklann diizenli sekilde evrak defte五 ne i,lenerek
gё nde五 lecekle五
yere gOnde...lck.
MADDE 7…
Imar ve sehirCilik Midtirlittt'ntin talimatl doま ultusllnda 3194 Saylll lmar Kanunu ve ilgili
ile 3030 saylll kanlln kapsalnl dl,lnda kalan Belediyeler Tip imar Yё
netmcliЁ inde bclirtilen
planlar ile ilgili konularda 9a11,malar yapmak.
yё netmelikler
Belediye slrllrlan i9inde onayll 1/5000ё 19ekli nazlm imar plalu doま ultuSunda 1/1000 619ekli imar
planlarllll hazlrlarnak,
Mevz五 imar plam teklifle五 ni incelemek ve sonu91andlnlmasl i9in Belediye rneclisine sunullnasl
9all,malarlnl yapmak,
Ada bazlnda sunulan imar plalll tadilatlarlm(Imar Yё nemelti'nin 42.Maddesi)inCelemek ve
SOnu91andl■ 1lnasl i9in Belediye Meclisine sunullnas1 9all,nlalarlnl yapmak,
119e sllurlan i9e五 sinde elemk idaresinin talebiiizeHne trafo yerle五 ni belirlemek ve Belediye
Meclisine sunu,9ah§ nlalannl yapmak,
Mahkemelerden,KaIIlu k-lu,larlndan ve,ahlslardan gelen dilek9elere llnar kanunu ve imar
yё netmeliЁ i
dOmltusunda gerekli cevaplan ve.11lek,
Parselasyon planlarma gё re talep iizerlne ada/parselle五 n yapll∞ ma ko,ullarm imar yё netlneltti
dOまultustmda belirlemek,
Parsel bazlnda plan detti§ ikltti teklinerini incelemek Belediyc Meclisinde gё
riisilliip bir karara
bttlamak iizere B∞ kanllk Makamma sllmak,
Parsel sahiplerlmn tab五 zeminden kotlandl..1la ile ilgili taleplereni inceleyerek Enciimence ya da
Meclisce bir karar alllllnak iizere talepleH BattkanlJ(Makallluna sllmnak,
Parsellere imar dll― u tarlzim edilirken ada 619ettinde planda tutarslzllklar ve eksiklikler var ise
bu belirsizlitti Ortadan kaldl..1.ak i9in Belediye Meclisinde karar allllmaslnl teminen B∞
kanllk Makan1lna
sllmnak,
Ka9ak ve lu血 satslz in,aatlarla ilgili 3 194 Saylll yasa ve yё nemelikler 9er9evesinde i,lenl yapmak,
Mevcut bindardatasdikli prde hila■ yapllml,dettisikliklerle ilgili yasd i,lem yapmak,
Ka9ak yapllar h融 よlnda tallzim edilen zabltlar h融よlnda yasa ve yOnetmelikler doi夢 ultusllnda
dtter bi五 mlerden miitalaa ve rapor istemek,
Bu miitalaa ve raporlara istinaden k“ pak hususlann kaldl■ hasl yolunda Belediye Enciimelllne
tekli■ e
bulllmak,
Belediye Enciimenince ve五 len kararlann muhataplanna teblttini Sattlamak,
Enciimen kararlile 91kan para cezalanmn tahsili amacl ile Hesap i,le五 Midtirlittme bilgi ve....ek,
Ka9ak hususlarm ruttsat ve eklerine uygun hale getirilinceye kadar sё
z konusu yerlerin hi乙 11let
kesiini konusunu ilgili k― ve mu,lara bildi...lek,
Belediye Enciimen kararlarma kar,l a91lan davalarda ilgili lnahkemeye bilgi ve belge sllmak,
I,lellnler esanslnda 91kabilecek 9esitli soコ
田dar hakklnda rniidaa talebinde bulllmak,
MADDE 10‐ PROJE KONTROL BIRIMLERININ GOREVLERI
Yem yapllacak Olan binalarln n■ sat ekleH olan mimarl proJelerini imar yё netmeltti 9er9eVesinde
incelemek ve onaylamak,
Onayll mimari pr● elerm tadilatl gelmesi halinde bШ ■arl incelemek ve onaylamak,
NIlcvcut binalarda veya proJelerde tashihat taleplerini incelemek ve sonu91andlllllak,
Sllret prdele五 ni kOntr01 ederek budann onaylm yapmak,
Mimari pr●
ele五 n tasdiki veya diizenlellmesi ile ilgili tdep ve,ikayet dilek9eleHni cevaplalnak,
Ruhsata tabi tiim yapllarln Шttsat eki olan betonarme proJele五 nin tetkiki ile bldarln onalna
i,lemleHni y敵 itmek,
Mevcut yapllann ilave veya dettisiklikler ile ilgili tadilat betollarme prdele五 nin veya raporlanmn
mevcutla uygttuttunu kOntrOl ederek Onalna i,lemini yapmak.
Suretbetonmc p=ヽ eleini inceleyerek onayl″ Inak,
.
Betonarme praele五 nin tasdiki ve diizenlellmesi h融 よnda 9esitli yazl,malan cevaplamak,
Eski cserlerle ilgili yazl,malarl〕 泣戯mlek,tescilli yapllarln ve a1lnan kararlann ar,市 lellmesini
Sttlalnak,
Belediye slnlrlan i9inde plan uygulamasl bimi,01an■ m ada/parselle五 n imar dll-larlmn
Oriiindle五 nin ar,ivlellmesini sttlalnak,
Kamu k-lu,larl,Mahkemeler ve,ablslardan gelen dilek9elere ilgili yasa ve yё netnelikler
9er9evesinde cevap ve....ek,
MADDE 8… IIARITA BIRIMININ GOREVLERI
Onaylarml,imar planlan do色 理 ltusllnda 3194 Saylll imar Kallllnll'nun 18。 Maddesi uyarmca
parselasyon planlanm yapmak veya yaptlrmak,
Res'en veya talebe ba言 11 01arak tevhid ve ifraz taleplcHni incelemek ve Belediyc Enciimenine
sllnu,9a11,malarlm yapmak,
Hali hazlr hantalar yapmak veya yaptl.1.■ ak,
Tapuve Kadastto ile ilgili yaz15mdaryapmak,
en planlann― Enciimen veya Meclis kararlanmn ar,ivde saklalmaslm
I,lellni biterek kesinle§
Sttlalnak,
Imar planlan iize五 nde yapllan detti,iklikle五 n parselasyon plalu iizerme i,lerlmesini ve kontЮ
liinti
Sattlalnak,
Res'en yapllan parselasyon planlan ile ittaz ve Tevhid i,lemlerlm araziye aplike etmek,paftalar
olu§
―
ak ve Tapuya tescilini saζ lamak,
Kalnu kurulu,larl,Mahkeme ve,ahslardan gelen dilek9elere cevap ve.1.lek.
MADDE 9-YAPI KONTROL BiRiMiNiN GOREVLERi
Yeni in,aatlann nttsat ve ekleHne uyguduttllnu kOntrol etnek,
Mevcut binalardaki proJe hilafl hususlarln denetimini yapmak,
_Ruhsat ekle五 ne ve mewuata aykln olan hususlan tespi tutan電 lna bttlayarak teknik i,lemler
bi五 mine bildi.11.ck,
Vatandttlardan gelen,ikayet dilek9ele五 ne yasalar vc yOnctmelikler 9er9eVesinde cevap ve.1..ek,
MADDE 12-YAPIIZIN RUⅡ SAT BIRIMININ GOREVLERI
Yeni yapllacak binalaratasdikli mimari praele五 ne uyglm olarak yapl測
Tadilat pnele五 nin onayl sonuclmda tadilat yapl nttsatl ve...lek,
hsatl vellllek,
PI● e iiZerinde i,lerlmi,olan tashihatlann血 sata bttlalmaSlm sattlalnak,
Talep halinde nilsat sllretlerini ve..1■ ek,
Pttelere gё re hazlrlanan m2 cetvelledni kontrOl emek ve Onaylalnak,
Yapllan femilrnesul― fen adalnlan ve sllrveyanlar ile ilgili sicilleri tumak,
Ruhsat har91arlm tanzim ederek bШ」arln tahsilatllll sttlamak,
Ruhsat ve m2 cetvelle五 ile ilgili dilek9elerc cevap ve..1lek,
MADDE 13‐ YAPI KULLANMA RUⅡ SAT BiRiMi COREVLERi
Yapllannュ山sat ve ekle五 ne uygllnluttu ile fen ve sa嘔 1lk kurallanna uygШttuま mu kOntrol ederek
yapl tamamen bittitti takdirde tamalnlmn,klsmen kullallllmasl miimkiin klslmlarln tamalnlallmasl halinde
ise klsllnlann yapl kullallma izin belgesilu tanzinl etmek,
Yapllann fotoま aftaSdikini yapmak,
Yapl kullallma izin belgesi ile ilgili her tiirli reslni ve
卿
ёzel kttulu,larla yazl,malan)戚 血m■ ek,
Binalann lsl yalltlm praeledne uyttuЁ llnll kOntrol emek,
Yeni yapllacak bindann I山 stt eki olan asansё r pr● ele五 nin tetkiki ve onama i§ lemle五 ni
unek,
Binalann lsl yalltlm proJelerine uyglmluttlmu kOntr01 emlek,
Yeni tesis edilecek asansё rlerln,asansё r yonetnelittine uygttugunu TSE kontroliinden sollra
asansё r i§ letme ruttsatllu tanzinl etnek,
Gёrev konulan ile ilgili,ikayet ve istekle五 detterlendi・ 1..ek ve her ttirlii yazl,malan y苗
MADDE 14¨ ilVLAK
IMAR IVIUり
MUDURLUGU
UKLUじ UPERSONE■
rERsoNELININ
直加lek,
SORUMLULUGU
Imar Midiirlitt biinyesinde bulllnan bi五 m persOnelinin yapmakla hiiktimli bulunduttan hizlnet
ve gdrevleri, meYz'rata plan program ve projelere uygun olarak ytiriitrnekten bur iist y<ineticiye kargr
sorumludurlar.
DORDUNCU BOLUM
MADDE 15‐ YURUTME YETKISI VE YURURLUK TARIHI
Bu yё netmelik hikttnleH Belediye Bttkam adma imar ve schirCilik Midiirtitaraflndan脚 ■liir.
Bu yonemelik Belediye Meclisinin onaylna rniiteakip yerel bir gazetede yaylnlandlgl tanhten
itibaren… 1■言e girer.

Benzer belgeler

resim yarışması düzenlenmesi

resim yarışması düzenlenmesi 1l Milll Ettitim Midtirli言 血 如 'Resim Yan,masl Diizenlellmesil hakklndaki 13/05/2015 tarih vc 4987504 saylll yazlsl ve ckle五 yazlllnlz ckinde gё ndcrillniメ ir..

Detaylı

İtfaiye Müdürlüğü "İç Hizmet Yönergesi"

İtfaiye Müdürlüğü "İç Hizmet Yönergesi" Rasim OzDEMIR,Sclahatln AYEN,Dumlus BiCER,Tttu OZCAN.

Detaylı

DIYARBAKIR VALILIGI ma

DIYARBAKIR VALILIGI ma gc9cn videolari9in se9ici kurulun dcこ crlendillllesinin yanl slra Cniyi alan Vヽ ヽ ヽ ∼V.Cba.gov.tr portall iizcrinden izleyiciler taraflndan cn fazla bcこ videoya Detaylı

MUDURLUGUNE

MUDURLUGUNE dO■ llltllSunda kullatulmak veya gcrektiЁ hdc bir ist kuruma sunulmak alnaclyla Okul Afet ve Acil

Detaylı

2016-251 karar no komisyon raporu

2016-251 karar no komisyon raporu uygulalmasl slrasinda olu,abilccck ck mdiyctlcnn vc 2 000 m2'lik klsmin ifraz i,lemleri血 Bclcdiycnizcc karsllarmasl kaydlyla 159 ad■ 106 parsei n01u 2 888,50m2ル ё19]血 li tttmmazln imar plamnda ibad...

Detaylı

ulaşmak için tıklayınız

ulaşmak için tıklayınız Gimc AmeHkan Universitesi'nin Tttkiye geneli vc KKTC resm1/6zel i面 n lisc Oま CnCilCrinc y6nelik“ Genc Fotogratilar Yan,masi"dizcnicmck istediklcHnc iliskin ilgi yazlsl incclcnlni,tlr.

Detaylı

1MAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU lm搬

1MAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU lm搬 talcp cdilcn ttim arazileri belirtir Kamu Yararl Karannln Mindiirl襲 :iimiiZC gё nde五 lmesi gerekmcktedir.¨ ''hususiarl belirtillnistir.

Detaylı