Vakıf (Durak)

Yorumlar

Transkript

Vakıf (Durak)
DUA
KİTABIM
1
DUA
KİTABIM
2016 HAZİRAN
Konya Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA
+90 332 221 14 00
www.komek.org.tr
twitter.com/komekkonya
facebook.com/konyameslekedindirme
Genel Koordinatör
Ahmet KÖSEOĞLU
Yayın Yönetmeni
Abdullah KALELİ
Yayına Hazırlayan
Ümit KALKAN
Tasarım
Fetullah MERCAN
Tashih
Mehmet KORKMAZ
Baskı
Damla Ofset Matbaacılık ve Tic.A.Ş.
Büsan San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sk. No: 42050 - 4
Karatay / Konya
Matbaa Sertifika Numurası: 14972
Komek Yaz Okulu için hazırlanan bu kitapta bulunan yazı, fotoğraf, grafik,
illüstrasyon vb. çalışmaların her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Ücretsizdir, para ile satılmaz.
2
NAMAZ DUALARI
VE
KISA SURELER
3
İçindekiler
SÜBHANEKE DUASI VE ANLAMI.................................................................. 7
TAHİYYAT DUASI VE ANLAMI...................................................................... 8
SALLİ DUASI VE ANLAMI............................................................................... 9
BARİK DUASI VE ANLAMI............................................................................... 9
RABBENA DUASI VE ANLAMI...................................................................... 10
KUNUT DUASI VE ANLAMI............................................................................ 11
KUNUT DUASI VE ANLAMI........................................................................... 12
AMENTÜ DUASI VE ANLAMI ...................................................................... 13
FÂTİHA SURESİ VE ANLAMI....................................................................... 14
AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI......................................................................... 15
NÂS SURESİ VE ANLAMI.............................................................................. 17
FELÂK SURESİ VE ANLAMI.......................................................................... 18
İHLAS SURESİ VE ANLAMI.......................................................................... 19
TEBBET SURESİ VE ANLAMI.......................................................................20
NASR SURESİ VE ANLAMI........................................................................... 21
KÂFİRÛN SURESİ VE ANLAMI....................................................................22
4
KEVSER SURESİ VE ANLAMI.......................................................................23
MÂÛN SURESİ VE ANLAMI..........................................................................24
KUREYŞ SURESİ VE ANLAMI.......................................................................25
FİL SURESİ VE ANLAMI................................................................................26
HÜMEZE SURESİ ve ANLAMI......................................................................27
ASR SURESİ ve ANLAMI................................................................................28
TEKASÜR SURESİ ve ANLAMI.....................................................................29
KARİA SURESİ ve ANLAMI...........................................................................30
ADİYAT SURESİ ve ANLAMI........................................................................ 31
ZİLZAL SURESİ ve ANLAMI........................................................................32
BEYYİNE SURESİ ve ANLAMI.....................................................................33
KADİR SURESİ ve ANLAMI...........................................................................35
ÂLAK SURESİ ve ANLAMI.............................................................................36
TİN SURESİ ve ANLAMI...............................................................................38
İNŞİRAH SURESİ ve ANLAMI.....................................................................39
DUHA SURESİ ve ANLAMI............................................................................40
5
Kelime-i Tevhid
ِ ‫ول‬
ُ ‫هللا ُم َح َّم ٌد َر ُس‬
‫هللا‬
ُ ‫ٰل ٓ ِا ٰل َه ِا َّل‬
Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir
Kelime-i Şehadet
ُ ُ ‫هللا َو َا ْشهَدُ َا َّن ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس‬
‫ول‬
ُ َّ‫َا ْشهَدُ َا ْن ٰل ٓ ِا ٰل َه ِاال‬
Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve elçisidir.
Eûzü Besmele
َ ّ ‫الل ِم َن‬
‫ج ِم‬
ِ ّٰ ‫اَ ُع ُذ ِب‬
ِ ‫الش ْي‬
ِ ‫طان ال ّ َر‬
ٰ ‫ِب ْســم‬
َ
َ
‫يم‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ال‬
‫ـن‬
‫ـ‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ال‬
‫الل‬
ِ
ّ
ْ
ٰ
۪
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.
6
SÜBHANEKE DUASI VE ANLAMI
ٰ
ّ
َ ‫ــار َك ْاس‬
َ
َ
ُ
ِ
َ
‫ت‬
‫الل‬
ِ
‫ُــك‬
‫ب‬
‫و‬
﴾1
﴿
‫ك‬
‫د‬
‫ــ‬
‫م‬
‫ب‬
‫و‬
‫م‬
‫ــ‬
‫ه‬
‫� ُســ ْب َحا ن َ َك‬
ْ َ َّ
َ َ َ
ٓ ‫﴾ َو ٰل‬4 ﴿ ‫﴾ َو َجــ َّل ثَنَــا ٓ ُٔو َك‬3 ﴿ ‫﴾ َوتَ َع ٰالــى َجــ ُّد َك‬2 ﴿
ُ ْ َ‫ِا ٰلــ َه غ‬
﴾5 ﴿ ‫ــر َك‬
Anlamı
Allah’ım! Sen her türlü eksiklikten uzaksın.
Seni daima böyle över ve sana hamt ederim.
Senin adın mübarektir.
Senin şanın yücedir.
Senin övgün uludur.
Senden başka ilah yoktur.
7
TAHİYYAT DUASI VE ANLAMI
ُ ‫ات َوا َّلط ِ ّي َب‬
ُ ‫الصلَ َو‬
ُ ‫ا لتَّ ِح َّي‬
‫﴾ ا ل َّسال ُم عَلَ ْي َك‬1﴿ ‫ات‬
َّ ‫ات ِل ٰل ّ ِه َو‬
ِ ّ ٰ ‫أ� ُّيَا ا لن ِ َُّّب َو َر ْ َح ُة‬
‫﴾ ا ل َّسال ُم عَلَ ْينَا َوع َٰلى‬2﴿ ‫الل َوبَ َر َك تُ ُه‬
ِ ّ ٰ ‫ِع َبا ِد‬
ُ ّ ٰ ‫﴾ أ� ْشهَ ُد أ� نْ ۤال ِا ٰل َه ِا َّل‬3﴿ ‫الصا ِل ِح َني‬
﴾4﴿ ‫الل‬
َّ ‫الل‬
ُ ُ ‫َو أ� ْشهَ ُد أ� َّن ُم َح َّم ًد ا َع ْب ُد ُه َو َر ُس‬
﴾5﴿ ‫ول‬
Anlamı
Her türlü hürmet, dua ve bütün iyilikler Allâh’ü Te'âlâ'ya mahsustur.
Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih kullarının üzerine olsun.
Şehâdet ederim ki, Allâh birdir ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (S.A.V)
O'nun kulu ve Rasûlüdür.
8
SALLİ DUASI VE ANLAMI
َ ‫﴾ َ َك َصل َّ ْيـ‬1﴿ ‫ا ٰلل ّهُ ـ َّم َصـ ِ ّـل عَـ ٰـى ُم َح َّم ـ ٍد َوع َٰلۤــى ٰا ِل ُم َح َّم ـ ٍد‬
‫ـت‬
َ ‫﴾ ِانَّـ‬2﴿ ‫ع َٰلۤــى ِا ْب َراه ٖيـ َم َوع َٰلۤــى ٰا ِل ِا ْب َراه ٖيـ َم‬
ِ َ ‫ـك‬
﴾3﴿ ‫حيـ ٌد م َِجيـ ٌد‬
Anlamı
Allah’ım! Hazreti Muhammed’e (S.A.V.) ve onun ailesine rahmet et.
Tıpkı Hazreti İbrahim’e ve ailesine rahmet ettiğin gibi.
Şüphesiz sen her türlü övgüye lâyık olansın ve çok yücesin.
BARİK DUASI VE ANLAMI
َ ‫﴾ َ َك َب َر ْك‬1﴿ ‫ا ٰلل ّهُــ َّم َب ِر ْك ع َٰــى ُم َح َّمــ ٍد َوع َٰلۤــى ٰا ِل ُم َح َّمــ ٍد‬
‫ــت‬
ِ َ ‫﴾ ِان َّ َك‬2﴿ ‫عَـ ٰۤـى ِا ْب َراه ٖيـ َم َوعَـ ٰۤـى ٰا ِل ِا ْب َراه ٖي َم‬
﴾3﴿ ‫حي ٌد م َِجي ٌد‬
Anlamı
Allah’ım! Hazreti Muhammed’i ve onun ailesini mübarek kıl.
Tıpkı Hazreti İbrahim’i ve ailesini mübarek kıldığın gibi.
Şüphesiz sen her türlü övgüye layık olansın ve çok yücesin.
9
RABBENA DUASI VE ANLAMI
ٰ ‫َربَّنــا ٓ ٰا ِتنَــا ِف ُّادل نْ َيــا َح�سَــنَ ًة َو ِف‬
‫اال ِخ َــر ِة َح�سَــنَ ًة‬
َ ‫َو ِقنَــا ع ََــذ‬
َّ‫﴾ َربَّنَــا ا ْغ ِف ْــر ٖلــى َو ِل َــو ِ َال ى‬1﴿ ‫َّــار‬
ِ ‫اب ا لن‬
ُ ‫ــن ي َ ْــو َم ي َ ُقــو ُم ا لْ ِح َس‬
﴾2﴿ ‫ــاب‬
َ ‫َو ِللْ ُم ْؤ ِم ٖني‬
Anlamı
Ey Rabbimiz! Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ve güzellik ver.
Bizi cehennem ateşinin azabından koru.
Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla.
10
KUNUT DUASI VE ANLAMI
‫ــه ٖدي َك‬
ْ َ ‫َا ٰلل ّهُــ َّم ِا َّن نَ� ْســتَع ٖين َُك َو نَ� ْســ َت ْغ ِف ُر َك َو نَ� ْس‬
َ ‫ــن ِب‬
َ ‫ك عَلَ ْي‬
َ ‫ُــوب ِال َ ْي‬
ُ َّ ‫﴾ َو نَت ََــو‬2﴿ ‫ــك‬
ُ ‫ــك َو نَت‬
‫ــك‬
ُ ‫َو ن ُ ْؤ ِم‬
ُ ‫ــر ُكَّــ ُه ن َ ْش‬
ْ ‫َونُث‬
َ ْ َ‫ــى عَلَ ْيــك ْا خل‬
﴾3﴿ ‫ــر َك‬
ُ ‫ــك ُر َك َو َال نَ ْك ُف‬
ٖ
ُ ْ ‫َو َ ْنلَـ ُع َو نَـ‬
﴾4﴿ ‫ـر ُك َمــنْ ي َ ْف ُج ُر َك‬
﴾1﴿
Anlamı
Allah’ım! Biz yalnız senden yardım dileriz, bizi bağışlamanı ve doğru yola iletmeni
isteriz.
Sana iman ederiz. Tövbe edip sana döneriz. Sana güveniriz.
Bütün hayırları senden bilir, seni överiz. Sana şükreder, nankörlük etmeyiz.
Sana karşı gelenlerle ilişkimizi keser, onları terk ederiz.
11
KUNUT DUASI VE ANLAMI
َ ‫﴾ َو ِال َ ْيـ‬1﴿ ‫َا ٰلل ّهُـ َّم ِا َّي َك ن َ ْع ُبـ ُـد َو َ َل ن ُ َصـ ّ ٖـى َو ن َ ْسـ ُج ُد‬
‫ـك نَسـ ْع ٰى‬
َ َ ‫ــى ع ََذاب‬
َ ‫﴾ نَ ْر ُجــوا َر ْ َحت‬2﴿ ‫َو َ ْن ِف ُــد‬
َ ‫َــك َو َ ْن‬
‫﴾ ِا َّن‬3﴿ ‫ــك‬
َ ‫ع ََذابَـ‬
ٌ ‫ـك ِ ْب ُلكفَّـ ِـار مُلْ ِحـ‬
﴾4﴿ ‫ـق‬
Anlamı
Allah’ım! Biz ancak sana ibadet ederiz, yalnız senin için namaz kılar ve sana secde
ederiz.
Yalnız sana ulaştıracak işlere koşar ve senin rızan için çalışıp çabalarız.
Rahmetini umar, azabından korkarız.
Şüphe yok ki senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.
12
AMENTÜ DUASI VE ANLAMI
ُ ْ‫ٰا َمن‬
‫﴾ َو الْ َي ْــو ِم‬1﴿ ‫ــه‬
ٖ ِ ‫ــت ِب ِهلل َو م َۤل ِئ َك ِتــ ٖه َو ُك ُت ِبــ ِه َو ُر ُس‬
ِ ‫ــن‬
﴾2﴿ ‫ــاىل‬
َ ‫ش ٖه ِم‬
ٰ ‫هللا تَ َع‬
ِ ْ ‫ْا ٰال ِخــ ِر َو ِب لْ َق َــد ِر َخ‬
ِ ّ َ ‫ــر ٖه َو‬
ُ ‫َو ْا ل َب ْعـ‬
ُ‫﴾ َا ْش ـهَ ُد َا نْ ۤال ِا ٰل ـ َه ِا الَّ َا هلل‬3﴿ ‫ـث ب َ ْعـ َـد ْا ملَـ ْـو ِت َحـ ٌّـق‬
ُ ُ ‫َو َا ْش ـهَ ُد َا َّن ُم َح َّمــد ًا َع ْبـ ُـد ُه ُو َر ُسـ‬
﴾4﴿ ‫ـول‬
Anlamı
Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
Ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin yüce Allah’ın takdiriyle olduğuna iman
ettim.
Ölümden sonra tekrar dirilmek apaçık bir gerçektir.
Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir
13
FÂTİHA SURESİ VE ANLAMI
﴾١﴿ ‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
َ ‫ل َر ِّب ْال َعا َل ۪م‬
﴾3﴿ ‫يــم‬
ِ ّٰ ِ ‫اَ ْل َح ْمــ ُد‬
ۙ
ِ ‫﴾ اَل ّ َر ْح ٰم‬2﴿ ‫ــن‬
ِ ۙ ‫ــن ال ّ َر ۪ح‬
ّ ۪ ‫ــو ِم‬
‫ني‬
ْ ‫ــك َي‬
ُۜ ‫﴾ اِ ّ َيــا َك َن ْع ُبــ ُد َواِ ّ َيــا َك َن ْســ َت ۪ع‬4﴿ ‫يــن‬
ِ ‫َما ِل‬
ۜ ِ ‫الد‬
َ ‫صــ َرا‬
َ ‫الصــ َرا‬
‫ط ا ّ َل ۪ذيــ َن‬
‫﴾ اِهْ ِد َنــا‬5﴿
َ ‫ط ْال ُم ْســ َت ۪قي‬
ِ ﴾6﴿ ‫ۙم‬
ِّ
ٓ َ ّ ‫ــم َو َل‬
َ ‫الضا ۪ ّل‬
﴾7﴿ ‫ــن‬
َ ‫اَن َْع ْم‬
ْ ‫ــوب َع َل ْي ِه‬
ُ ‫ــر ْال َم ْغ‬
ِ ‫ض‬
ْۙ ‫ــت َع َل ْي ِه‬
ِ ْ ‫ــم َغ‬
Anlamı
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Hamt her türlü övgü âlemlerin Rabb’i Allah’adır.
O, Rahman ve Rahîmdir.
Din, hesap gününün sahibidir.
Rabb’imiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız.
Bizi doğru yola ilet.
Nimet verdiğin kimselerin yoluna.
Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil.
14
‫‪AYETE’L-KÜRSİ VE ANLAMI‬‬
‫َ‬
‫ِب ْســم ّٰ ِ َ ْ‬
‫ـم‬
‫الل ال ّر حمٰ ـ ِـن ال ّر ۪حيـ ِ‬
‫ِ‬
‫اَ ٰ ّ ُ ٓ‬
‫َ‬
‫ــي ا ْل َق ُّيــو ُۚم َل َت ْأ خُ ــ ُذ ُه ِســ َن ٌة‬
‫لل َل اِ ٰلــ َه اِ ّل هُــ َۚو اَ ْلحَ ُّ‬
‫َْ‬
‫َّ‬
‫َو َل َن ْ‬
‫ض‬
‫ــو ٌۜم َلــ ُه مَــا ِفــي‬
‫الســمٰ َو ِ‬
‫ات َو مَــا ِفــي ا ل ْر ِ ۜ‬
‫ٓ َّ‬
‫َــن َذ ا ّ َ‬
‫َش َ‬
‫ــذ ي ي ْ‬
‫م ْ‬
‫ــه ي َْع َلــ ُم‬
‫ال ۪‬
‫ــف ُع ِع ْنــ َد ُه اِ ل ِب ِا ْذ ِن ۪ ۜ‬
‫مَــا ب ْ َ َ‬
‫ــم َو َل ُي ۪حي ُ‬
‫ــم َو مَــا َ‬
‫يه ْ‬
‫طــو َن‬
‫خ ْل َف ُه ْ ۚ‬
‫َــن ا ْي ۪د ِ‬
‫ــه ٓ اِ ّ َل ِبمَ ــا َ ٓ‬
‫شــا َۚء َو ِســ َع ُك ْر ِس ُّ‬
‫ِب َ‬
‫ــي ٍء ِم ْ‬
‫ــي ُه‬
‫ــن ِع ْل ِم ۪‬
‫ش ْ‬
‫َْ‬
‫ح ْف ُ‬
‫َّ‬
‫ــا َو هُــ َو‬
‫الســمٰ َو ِ‬
‫ض َو َل يَــ ُ۫ؤ ُد ُه ِ‬
‫ظ ُهمَ ۚ‬
‫ات َو ال ْر َۚ‬
‫ــي ْ‬
‫ْ‬
‫العَ ۪ظيــ ُم ﴿ ‪﴾٢٥٥‬‬
‫العَ ِل ُّ‬
‫‪15‬‬
Anlamı
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir.
Kendisine ne uyku gelir, ne de uyuklama.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onudur.
Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine?
Allah, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.
Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi bilemezler.
Onun hakimiyeti bütün gökleri ve yeri kaplamıştır.
Onları koruyup gözetmek Allah’a zor gelmez.
O, çok yücedir ve çok büyüktür.
16
NÂS SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ
َ ّ ‫﴾ اِ ٰل ـ ِه‬2﴿ ‫ـاس‬
َ ّ ‫ـك‬
َ ّ ‫َب‬
‫ـاس‬
ِ ‫﴾ َم ِلـ‬1﴿ ‫ـاس‬
ِّ ‫ُقــل اَ ُعــو ُذ ِب ـر‬
ِۙ ‫النـ‬
ِۙ ‫النـ‬
ِۙ ‫النـ‬
ْ
ْ
ْ ‫﴾ ِمـ‬3﴿
‫﴾ اَ ّ َلـ ۪ـذي ُيو َْسـ ِـو ُس ۪فــي‬4﴿ ‫ـاس‬
ِ ‫ـن َش ـ ِّر الو َْس ـو‬
ِۙ ‫َاس ال َخ ّ َنـ‬
َ ّ ‫﴾ ِم ـ َن ْال ِج ّ َن ـ ِة و‬5﴿ ‫ـاس‬
َ ّ ‫ور‬
﴾6﴿ ‫ـاس‬
ِ ‫َالنـ‬
ِۙ ‫النـ‬
ِ ‫ُص ـ ُد‬
Anlamı
De ki: Sığınırım insanların Rabb’ine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilâhına!
Pusu kurup insanların gönüllerine sinsice kötü düşünceler veren
Cin ve insan şeytanlarının kötülüğünden.
17
FELÂK SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ّ ‫ُقـ ْـل اَ ُعــو ُذ بـر‬
َ ‫ـن َشـ ِّر َمــا‬
ْ ‫﴾ َو ِمـ‬2﴿ ‫ۙق‬
ْ ‫﴾ ِمـ‬1﴿ ‫ـق‬
‫ـن‬
َ ‫خ َلـ‬
ِ ِ
ِۙ‫َب ال َف َلـ‬
َ ّ ‫ــن َشــ ّر‬
ْ ‫﴾ َو ِم‬3﴿ ‫ــب‬
‫ــات ِفــي‬
َ ‫ــق اِ َذا َو َق‬
ِ ‫الن ّ َفا َث‬
ِ ‫َشــ ِّر َغ‬
ٍ ‫اس‬
ۙ
ِ
ْ
ْ ‫﴾ َو ِم‬4﴿ ‫ۙد‬
﴾5﴿ ‫اســ ٍد اِ َذا حَ سَ ــ َد‬
ِ ‫ال ُع َقــ‬
ِ َ‫ــن َشــ ِّر ح‬
Anlamı
De ki: Sığınırım, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkartan Rabb’e!
Yarattığı şeylerin kötülüğünden,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden,
Düğümlere üfleyen büyücülerin kötülüğünden,
Kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden.
18
İHLAS SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ‫ُق‬
َ ّ ‫لل‬
ْ ‫ــم َي ِل‬
ْ ‫ــد و ََل‬
ْ ‫﴾ َل‬2﴿ ‫الصمَ ــ ُۚد‬
‫ــم‬
ُ ّٰ َ‫﴾ ا‬1﴿ ‫الل اَحَ ــ ٌۚد‬
ُ ّٰ ‫ــل هُــ َو‬
َ ‫ُي‬
ُ ‫ــم َي‬
ْ ‫ك‬
ْ ‫﴾ و ََل‬3﴿ ‫ــد‬
﴾4﴿ ‫ــن َلــ ُه ُك ُفــ ًو ا اَحَ ــ ٌد‬
ْۙ ‫ول‬
Anlamı
De ki: O Allah, tektir.
Allah, sameddir (Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.)
O doğurmamış ve doğmamıştır.
Hiçbir şey ona denk değildir (Onun eşi ve benzeri yoktur.).
19
TEBBET SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ‫َت ّ َب‬
‫﴾ َمٓــا اَ ْغ ٰنــى ع َْنــ ُه‬1﴿ ‫ــب‬
َۜ ّ ‫َــب َو َت‬
ٍ ‫ــت يَــ َدٓا اَ ۪بــي َله‬
َ
ُ
َ ‫َص ٰلى َنــا ًرا َذ‬
ْ ‫﴾ سَ ــي‬2﴿ ‫ــب‬
﴾3﴿ ‫َــب‬
ٍۚ ‫ات َله‬
َۜ َ‫مَالــ ُه َو مَــا كس‬
ْ ‫ال ـ َة‬
َ َ‫الح‬
َ ‫َامرَاَ ُت ـ ُۜه حَ ّ َم‬
ْ ‫﴾ ۪فــي ۪جي ِد َهــا حَ ْبـ ٌـل ِمـ‬4﴿ ‫ـب‬
ْ ‫و‬
‫ـن‬
ۚ ِ ‫طـ‬
﴾5﴿ ‫مَسَ ــ ٍد‬
Anlamı
Ebu Leheb’in elleri kurusun; zaten kurudu da!
Malı da kazandıkları da kendisine bir fayda vermedi.
O, alev alev yükselen ateşe girecek.
Karısı da boynunda bükülmüş urganla odun taşıyarak (o ateşe girecek).
20
NASR SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ‫الل و‬
َ ّ ‫ــت‬
َ ‫﴾ َو رَاَ ْي‬1﴿ ‫ــح‬
‫ــاس‬
َ ‫الن‬
ُ ‫َال َف ْت‬
ِ ّٰ ‫اِ َذ ا جَ ٓــا َء َن ْصــ ُر‬
ۙ
ُ
‫﴾ َفسَ ــبِّ ْح ِبحَ ْمــ ِد‬2﴿ ۙ
‫َاجــا‬
ً ‫الل اَ ْفو‬
ِ ّٰ ‫يــن‬
ِ ‫ي َْدخُ لــو َن ۪فــي ۪د‬
َ ‫َر ِّب‬
ْ ‫ــك و‬
﴾3﴿ ‫َاســ َت ْغ ِف ْر ُۜه اِ ّ َنــ ُه َكا َن َت ّ َوا ًبــا‬
Anlamı
Allah’ın yardım ve zaferi geldiğinde,
İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde,
Rabb’ini hamt ederek tesbih et, ondan bağışlanma dile.
Çünkü o, tövbeleri kabul edendir.
21
KÂFİRÛN SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ‫ُقـ ْـل َيٓــا اَ ُّي َهــا‬
َ ‫ال‬
َ ‫﴾ َ ٓل اَ ْع ُب ـ ُد َمــا َت ْع ُب ـ ُدو‬1﴿ ‫ۙن‬
َ ‫كا ِف ـ ُرو‬
﴾2﴿ ‫ۙن‬
ٓ َ ‫﴾ و‬3﴿ ‫ُــم عَابــ ُد و َن َمٓــا اَ ْع ُبــ ُد‬
َٓ ‫و‬
َ
َ
۬
ْ
َ
ْ
‫َابــ ٌد مَــا‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ــ‬
‫ن‬
‫ا‬
‫َل‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ا‬
‫َل‬
ۚ
ِ
ِ
ٓ َ ‫﴾ و‬4﴿ ‫ُــم‬
َ
ُ ‫﴾ َل‬5﴿ ‫َابــ ُد و َن َمٓــا اَ ْع ُبــ ُۜد‬
ْ
ْ ‫ك‬
ْ
‫ــم‬
‫ع‬
‫ُــم‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ا‬
‫َل‬
ْۙ ‫َعب َْدت‬
ِ
ُ ‫۪دي ُن‬
ْ ‫ك‬
﴾6﴿ ‫يــن‬
َ ‫ــم َو ِل‬
ِ ‫ــي ۪د‬
Anlamı
De ki: Ey kâfirler!
Ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem.
Benim ibadet ettiğime de sizler tapmıyorsunuz.
Ben sizin taptıklarınıza asla ibadet edecek değilim.
Benim ibadet ettiğime de sizler tapmazsınız.
O hâlde sizin dininiz size, benim dinim bana!
22
KEVSER SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ‫ــاك‬
ّ َ‫﴾ َفص‬1﴿ ‫ك ْو َثــ َر‬
َ ‫ــل ِل َر ِّب‬
َ ‫ال‬
َ ‫ط ْي َن‬
َ ‫اِ ّ َنٓــا اَ ْع‬
ْۜ َ‫ــك وَا ْنح‬
﴾2﴿ ‫ــر‬
ۜ
ِ
َ ْ ‫اِ ّ َن َشــا ِن َئ َك ُه ـ َو‬
﴾3﴿ ُ ‫ال ْبـ َـر‬
Anlamı
Resulüm! Doğrusu biz sana kevseri pek çok nimeti verdik.
Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.
Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin besleyendir.
23
MÂÛN SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
َ ّ ‫ــك‬
َ ّ ‫ــت‬
ّ
َ ‫﴾ َف ٰذ ِل‬1﴿ ‫الديــن‬
َ
ّ
َ ‫اَرَاَ ْي‬
‫ــذي يَــ ُد ُّع‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ــذ‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ــذ‬
‫ال‬
ُ
ُ
۪ ‫ال‬
۪
۪
ِ ِ
ِۜ
ْ ‫طعَ ــام‬
َ ‫ــض ع َٰلــى‬
َ ‫﴾ و‬2﴿ ‫ْالي َ۪تيــ َم‬
ُ
ْ
﴾3﴿ ‫ني‬
‫ــك‬
‫س‬
‫م‬
‫ال‬
ّ
‫َح‬
‫ي‬
‫َل‬
ُ
۪
ِ
ِۜ
ۙ
ِ
َ ‫َفو َْيـ ٌـل ِل ْل ُمصَ ۪ ّلـ‬
َ ‫ـن صَ َل ِت ِهـ ْـم سَ ــاهُو‬
ْ ‫﴾ اَ ّ َل ۪ذي ـ َن ُهـ ْـم َعـ‬4﴿ ‫ـن‬
‫ۙن‬
ۙ
َ ‫ُــم ُيــ َرٓا ُ۫ؤ‬
ْ ‫﴾ اَ ّ َل ۪ذيــ َن ه‬5﴿
﴾7﴿ ‫﴾ َوي َْم َن ُعــو َن ْالمَ ا ُعــو َن‬6﴿ ‫ۙن‬
Anlamı
Din, hesap ve ceza gününü yalan sayanı gördün mü?
O, yetimi şiddetle itip kakar.
Yoksulu doyurmayı da teşvik etmez.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Gösteriş yapar, hayra da engel olurlar.
24
KUREYŞ SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
َ ‫﴾ ا‬1﴿ ‫ـش‬
َ ّ ‫الشـ َتٓا ِء و‬
‫ـف‬
ِّ ‫۪يل ِف ِهـ ْـم ِر ْح َلـ َة‬
ۚ ِ ‫َالص ْيـ‬
ٍۙ ‫ِ ۪ليـ َـا ِف ُقر َْيـ‬
ْ ‫ـذ ا‬
َ ‫َب ٰهـ‬
َ ّ ‫﴾ َف ْلي َْع ُب ـ ُد وا ر‬2﴿
‫﴾ اَ ّ َلـ ۪ـذٓي اَ ْطعَ مَ ُهـ ْـم‬3﴿ ‫ـت‬
ِ ‫الب َْيـ‬
ۙ
َ ‫ـن‬
ْ ‫ـوع و َٰا َم َن ُهـ ْـم ِمـ‬
ْ ‫ِمـ‬
﴾4﴿ ‫خـ ْـو ٍف‬
ُ ‫ـن‬
ٍ ‫جـ‬
Anlamı
Kureyş’e imkân sağlandığı için,
Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için,
Bu evin Rabbi’ne ibadet etsinler.
O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan emin kıldı.
25
FİL SURESİ VE ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ
َ ‫ــل َر ُّب‬
َ َ‫ــف َفع‬
َ ‫ــم َتــ َر َك ْي‬
ْ ‫﴾ اَ َل‬1﴿ ‫يــل‬
ْ ‫اَ َل‬
‫ــم‬
ِ َ‫ــك ِباَ ْصح‬
ۜ ِ ‫ــاب ال ۪ف‬
ْ َ‫َجع‬
َ َ‫﴾ وَاَ ْرس‬2﴿ ‫يــل‬
ْ ‫ــل ع ََل ْي ِه‬
ْ ‫ــل َك ْي َده‬
ْ ‫ي‬
‫ــم‬
ٍۙ ‫ُــم ۪فــي َت ْض ۪ل‬
َ ‫َاب‬
َ
ًْ ‫ط‬
ْ ‫ــم ِب ِحجَ ــا َر ٍة ِم‬
ْ ‫يه‬
ۖۙ‫يل‬
ّ ۪ ‫ــن ِس‬
ۙ
۪ ‫ــرا اَب‬
ِ ‫﴾ َت ْر ۪م‬3﴿ ‫يــل‬
ٍ ‫ــج‬
ْ
ْ ‫﴾ َفجَ عَ َل ُه‬4﴿
﴾5﴿ ‫ــول‬
ٍ ‫ــف مَأ ُك‬
ٍ ‫ــم َكعَ ْص‬
Anlamı
Rabb’inin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi?
Onların planlarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
O kuşlar, pişkin çamurdan yapılmış taşlar atıyordu.
Sonunda onları yenilmiş ekin yaprağına çeviriverdi.
26
HÜMEZE SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
﴾2﴿
ِّ ُ ‫َويْـ ٌل ِلـ‬
‫﴾ َّ ِال ي َ َج ـ َع َمـ ًـال َوعَـ َّد َد ُه‬1﴿ ‫ـل ُ َهـ َـز ٍة لُ َمـ َـز ٍة‬
َ َ ‫َــال أ� ْخ‬
ُ َ ‫ــب أ� َّن م‬
‫﴾ َ َّك ل َ ُين ْ َب َــذ َّن ِف الْ ُح َط َمــ ِة‬3﴿ ‫ــد ُه‬
ُ ‫َ ْي َس‬
ِ َّ ‫﴾ َن ُر‬5﴿ ‫﴾ َو َمــا أ� ْد َر َاك َمــا الْ ُح َط َمـ ُة‬4﴿
﴾6﴿ ‫الل الْ ُموقَـ َـد ُة‬
‫الَّـ ِـي تَ َّط ِل ـ ُع عَـ َـى ْ َأ‬
﴾8﴿ ‫﴾ � َّنَــا عَل َ ْ ِيـ ْـم م ُْؤ َصـ َـد ٌة‬7﴿ ‫ال فْ ِئـ َـد ِة‬
‫إ‬
َ َ ‫ِف‬
﴾9﴿ ‫ع ـ ٍد ُم َم ـ َّد َد ٍة‬
Anlamı
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!
O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.
Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır.
Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine
kapatılacaktır.
27
ASR SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ْ ‫َوالْ َع‬
ْ ‫ــان ل َ ِفــي ُخ‬
‫يــن‬
َ ‫﴾ � َّل َّ ِال‬2﴿ ‫ــر‬
َ ‫﴾ � َّن ْال ن ْ َس‬1﴿ ‫ــر‬
ٍ
ِ
‫ْ ّ إ‬
‫َُِ إ‬
‫ِإ‬
ِ
َ
َ
ِ
‫ــق َوت َو َاص ْــوا‬
َّ ‫َ� آ َمنُــوا َوعلــوا‬
ِ ‫الصال َحــات َوت َو َاص ْــوا ِبل َح‬
﴾3﴿ ‫ــر‬
ِ ْ ‫ِب َّلص‬
Anlamı
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler,
birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
28
TEKASÜR SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ُ ُ ‫أ�لْهَـ‬
‫﴾ َ َّك َسـ ْـو َف‬2﴿ ‫﴾ َحـ َّـى ُز ْر ُ ُت الْ َم َقا ِبـ َـر‬1﴿ ‫ـاك ا لت ََّكثُـ ُـر‬
‫ـون‬
َ ‫﴾ َ َّك لَـ ْـو تَ ْعلَ ُمـ‬4﴿ ‫ـون‬
َ ‫﴾ ُ َّث َ َّك َسـ ْـو َف تَ ْعلَ ُمـ‬3﴿ ‫ـون‬
َ ‫تَ ْعلَ ُمـ‬
َ َ َ‫﴾ ل‬5﴿ ‫ــن‬
‫َــن‬
َ ْ ‫﴾ ُ َّث لَ َ َت ُو َّنَــا ع‬6﴿ ‫ــر ُو َّن الْ َج ِحــ َم‬
َ ْ ‫ِع‬
ِ ‫ــم ا لْ َي ِق‬
ْ‫ا ل‬
ُ‫﴾ ُ َّث لَتُ ْس ـ�أل‬7﴿ ‫ـن‬
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
‫ل‬
‫م‬
َ
﴾8﴿ ‫ـم‬
‫ـ‬
‫ع‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ـن‬
‫ـ‬
‫ع‬
‫ذ‬
‫ـ‬
‫ئ‬
‫ـ‬
‫ق‬
‫ي‬
‫و‬
‫ي‬
‫ن‬
َّ
َّ
َ
ْ
ِ
َ
ِ
ِ
Anlamı
Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.
Hayır; ileride bileceksiniz!
Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!
Hayır, kesin olarak bir bilseniz.
Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz
Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?
29
KARİA SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
‫﴾ َومَــا أ� ْد َر َاك مَــا الْ َق ِارعَــ ُة‬2﴿ ‫﴾ مَــا الْ َق ِارعَــ ُة‬1﴿ ‫الْ َق ِارعَــ ُة‬
ِ ُ‫َّــاس َك لْ َف َــر ِاش الْ َم ْبث‬
﴾4﴿ ‫ــوث‬
ُ ‫﴾ ي َ ْــو َم يَ ُك‬3﴿
ُ ‫ــون الن‬
ُ ‫ـون ا لْ ِج َبـ‬
ْ ‫﴾ فَ�أ َّمــا َمــنْ ثَ ُقلَـ‬5﴿ ‫ـوش‬
ِ ‫ـال َكلْ ِعهْـ ِـن ا لْ َم ْن ُفـ‬
‫ـت‬
ُ ‫َوت َُكـ‬
ْ‫﴾ َو أ� مَّــا مَــن‬7﴿ ‫﴾ فَهُ َــو ِف ِعي َشــ ٍة َرا ِض َيــ ٍة‬6﴿ ‫م ََو ِازينُــ ُه‬
ْ َّ‫َخف‬
‫﴾ َومَــا أ� ْد َر َاك مَــا‬9﴿ ‫﴾ فَ�أ ُّمــ ُه َها ِوي َ ٌــة‬8﴿ ‫ــت م ََو ِازينُــ ُه‬
ٌ ‫﴾ َن ٌر َحا ِم َي‬10﴿ ‫ِه َيــ ْه‬
﴾11﴿ ‫ــة‬
Anlamı
Yürekleri hoplatan büyük felaket!
Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.
Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,
Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
Ama kimin de tartıları hafif gelirse,
İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.
Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?
O, kızgın bir ateştir.
30
ADİYAT SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ِ ‫﴾ فَالْ ُم ِغـ َـر‬2﴿ ‫ـور َي ِت قَ ْد ًحــا‬
‫ات‬
ِ ‫﴾ فَالْ ُمـ‬1﴿ ‫َوالْ َعــا ِد َي ِت َض ْب ًحــا‬
ْ َ ‫﴾ فَ َو َسـ ْـط َن ِبـ ِه‬4﴿ ‫﴾ فَ�أثَـ ْـر َن ِبـ ِه ن َ ْق ًعــا‬3﴿ ‫ُص ْب ًحــا‬
﴾5﴿ ‫ج ًعــا‬
‫﴾ َو� نَّــ ُه ع ََــى َذ ِ َل ل َ َشــهِي ٌد‬6﴿ ‫ــان ِل َرِب ّــ ِه لَ َكنُــو ٌد‬
َ ‫� َّن ْالن ْ َس‬
‫إ ِإ‬
‫إ‬
‫ــم � َذا‬
ُ َ ‫﴾ أ� فَ َــا ي َ ْع‬8﴿ ‫ــر ل َ َشــ ِد ي ٌد‬
ّ ِ ‫﴾ َو� نَّــ ُه ِل ُح‬7﴿
ِ ْ ‫ــب الْ َخ‬
‫إ‬
‫إ‬
ْ
﴾10﴿ ‫ور‬
ُّ ‫﴾ َو ُح ّ ِص ـ َل َمــا ِف‬9﴿ ‫ـور‬
ِ ‫الصـ ُـد‬
ِ ‫بُ ْعـ ِ َـر َمــا ِف ال ُق ُبـ‬
ٌ ‫� َّن َر َّ ُبـ ْـم ِ ِبـ ْـم ي َ ْو َم ِئ ـ ٍذ لَ َخ ِبـ‬
﴾11﴿ ‫ـر‬
‫إ‬
Anlamı
O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
(Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
Sabahleyin akın edenlere,
Tozu dumana karıştıranlara,
Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
Ve kendisi de buna şahittir.
Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.
31
ZİLZAL SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
‫﴾ َو أ� ْخ َر َجــتِ ْ َأال ْر ُض أ� ثْ َقالَهَــا‬1﴿ ‫� َذا ُزلْ ِزلَــتِ ْ َأال ْر ُض ِزلْ َزالَهَــا‬
‫إ‬
‫﴾ ي َ ْو َم ِئـ ٍذ ُ َتـ ِّـد ُث أ� ْخ َب َار َهــا‬3﴿ ‫ـان َمــا لَهَــا‬
ُ ‫﴾ َوقَــا َل ْالن ْ َسـ‬2﴿
‫ِإ‬
َ َّ ‫﴾ ِبــ�أ َّن َرب‬4﴿
‫َّــاس‬
ُ ‫﴾ ي َ ْو َم ِئــ ٍذ ي َ ْص ُــد ُر الن‬5﴿ ‫ــك أ� ْو َح لَهَــا‬
‫﴾ فَ َمــنْ ي َ ْع َمـ ْـل ِمثْ َقــا َل َذ َّر ٍة َخـ ْـرًا‬6﴿ ‫أ� ْ�ش ـت ًَات ِلـ ُ َـر ْوا أ� ْ َعالَهُـ ْـم‬
﴾8﴿ ‫شا يَـ َـر ُه‬
ًّ َ ‫﴾ َو َمــنْ ي َ ْع َمـ ْـل ِمثْ َقــا َل َذ َّر ٍة‬7﴿ ‫يَـ َـر ُه‬
Anlamı
Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük
çıkacaklardır.
Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
32
‫‪BEYYİNE SURESİ ve ANLAMI‬‬
‫يم‬
‫ـم ّٰ ِ‬
‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح ِ‬
‫ِب ْسـ ِ‬
‫ــن‬
‫ش ِك َ‬
‫ــن َّ ِال َ‬
‫ــل ْال ِكت ِ‬
‫يــن َك َف ُــروا ِمــنْ أ� ْه ِ‬
‫َــاب َوالْ ُم ْ ِ‬
‫لَ ْــم يَ ُك ِ‬
‫ــن َح َّــى تَ�أ ِت َيُــ ُم الْ َب ِي ّنَــ ُة ﴿‪َ ﴾1‬ر ُس ٌ‬
‫ــن َّ ِ‬
‫الل يَتْلُــو‬
‫ُمنْ َف ِكّ َ‬
‫ــول ِم َ‬
‫ُُ‬
‫ص ًفــا م َُطهَّ َــر ًة ﴿‪ِ ﴾2‬فهيَــا ُكتُــبٌ قَ ِيّ َم ٌــة ﴿‪َ ﴾3‬ومَــا تَ َف َّــر َق‬
‫َــاب � َّل ِمــنْ ب َ ْعــ ِد مَــا َجا َء ْتُــ ُم ا لْ َب ِي ّنَــ ُة‬
‫يــن أ� وتُــوا ْال ِكت َ‬
‫َّ ِال َ‬
‫إ‬
‫﴿‪َ ﴾4‬ومَــا أ� ِم ُــروا � َّل ِل َي ْع ُب ُــدوا َّ َ‬
‫يــن‬
‫الل ُم ْخ ِل ِص َ‬
‫ــن َ ُل ّ ِادل َ‬
‫الصـ إ َـا َة َويُ ْؤتُــوا الـ َ‬
‫ـزَّك َة َو َذ ِ َل ِديـ ُـن الْ َق ِيّ َم ـةِ‬
‫ُحنَ َفــا َء َويُ ِقميُــوا َّ‬
‫َــاب َوا لْ ُم ِْ‬
‫ــن‬
‫ش ِك َ‬
‫﴿‪َّ � ﴾5‬ن َّ ِال َ‬
‫ــل ْال ِكت ِ‬
‫يــن َك َف ُــروا ِمــنْ أ� ْه ِ‬
‫إ‬
‫اليـ َـن ِفهيَــا أ�ولَ ِئـ َ‬
‫ِف َن ِر َ َجـ َّ َـم َخ ِ ِ‬
‫ش الْ َ ِبي َّـ ِة ﴿‪َّ � ﴾6‬ن‬
‫ـك ُ ْه َ ُّ‬
‫ــات أ�ول َ ِئ َ‬
‫ــر الْ َ ِبي َّإــةِ‬
‫الصا ِل َح ِ‬
‫ــك ُ ْه َخ ْ ُ‬
‫يــن َ� آ َمنُــوا َو َ ِعلُــوا َّ‬
‫َّ ِال َ‬
‫﴿‪َ ﴾7‬جـ َـزا ُؤ ُ ْه ِع ْنـ َـد َر ِ ّ ِبـ ْـم َجنَّـ ُ‬
‫ـات عَـ ْـد ٍن َ ْت ـ ِري ِمــنْ َ ْت ِتَــا‬
‫ْ َأال ْنَـ ُـار َخ ِ ِ‬
‫ض َّ ُ‬
‫الل َع ْنُـ ْـم َو َر ُضــوا َع ْن ـ ُه‬
‫اليـ َـن ِفهيَــا أ�بَـ ًـدا َر ِ َ‬
‫ــي َربَّــ ُه ﴿‪﴾8‬‬
‫َذ ِ َل ِل َمــنْ َخ ِ َ‬
‫‪33‬‬
Anlamı
Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
(Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a
ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru
din budur.
Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir.
Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı
olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.
34
KADİR SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
ُ َ ‫﴾ َومَــا أ� ْد َر َاك مَــا ل َ ْي‬1﴿ ‫ــة الْ َق ْــد ِر‬
ِ َ ‫� َّن أ� ن َْزلْنَــا ُه ِف لَ ْي‬
‫ــة‬
‫إ‬
ُ َ ‫﴾ ل َ ْيـ‬2﴿ ‫الْ َقـ ْـد ِر‬
‫﴾ تَـ َ َّـز ُل‬3﴿ ‫ـة الْ َقـ ْـد ِر َخـ ْ ٌـر ِمــنْ أ�لْـ ِـف َشـهْ ٍر‬
ّ ِ ُ ْ‫وح ِفهيَــا ِب ْذ ِن َر ِ ّ ِب ْــم ِمــن‬
﴾4﴿ ‫ك أ� ْمــ ٍر‬
ُ ‫الــر‬
ُّ ‫الْ َم َلئِ َكــ ُة َو‬
‫ِإ‬
َّ ‫ه َح‬
﴾5﴿ ‫ــى م َْطلَــع ِ الْ َف ْجــ ِر‬
َ ِ ‫َس َــا ٌم‬
Anlamı
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de
iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
35
‫‪ÂLAK SURESİ ve ANLAMI‬‬
‫يم‬
‫ـم ّٰ ِ‬
‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح ِ‬
‫ِب ْسـ ِ‬
‫ا ْق َــر أ� ِب ْ‬
‫س َرِب ّ َ‬
‫ــان ِمــنْ‬
‫ــك َّ ِال ي َخلَ َــق ﴿‪َ ﴾1‬خلَ َــق ْالن ْ َس َ‬
‫ِ‬
‫ِإ‬
‫ــك ْ َأ‬
‫َــم ِبلْ َق َ‬
‫ال ْك َــر ُم ﴿‪ِ َّ ﴾3‬ال ي ع َّ‬
‫عَلَ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫أ‬
‫ــم‬
‫ب‬
‫ر‬
‫و‬
‫�‬
‫ــر‬
‫ق‬
‫ا‬
‫﴿‪﴾2‬‬
‫ــق‬
‫َ‬
‫ُّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ــان‬
‫ــان مَــا لَ ْــم ي َ ْع َ ْ‬
‫﴿‪ ﴾4‬ع َّ َ‬
‫ــم ﴿‪َّ َ ﴾5‬ك � َّن ْال ن ْ َس َ‬
‫َــم ْالن ْ َس َ‬
‫إ ِإ‬
‫ِإ‬
‫لَ َي ْط َغــى ﴿‪ ﴾6‬أ� نْ َر َ� آ ُه ا� ْسـ َت ْغ َن ﴿‪َّ � ﴾7‬ن � َل َرِب ّـ َ‬
‫ـك ُّالر ْج َعــى‬
‫إ إ‬
‫ــت َّ ِال ي يَ ْنَــ�ى ﴿‪َ ﴾9‬ع ْب ًــدا � َذا َص َّ‬
‫﴿‪ ﴾8‬أ� َر أ�يْ َ‬
‫ــى ﴿‪﴾10‬‬
‫إ‬
‫أ� َر أ�يْـ َ‬
‫ـت � نْ َك َن عَـ َـى الْهُـ َـد ى ﴿‪ ﴾11‬أ� ْو أ� َمـ َـر ِب لتَّ ْقـ َـوى ﴿‪﴾12‬‬
‫إ‬
‫أ� َر أ�يْـ َ‬
‫ـت �نْ َك ـ َّذ َب َوتَـ َـو َّل ﴿‪ ﴾13‬أ�لَـ ْـم ي َ ْعـ َ ْـم ِب ـ�أ َّن َّ َ‬
‫الل يَـ َـرى‬
‫إ‬
‫ـن لَـ ْـم يَنْتَ ـ ِه لَن َ ْس ـ َف َعنْ ِب لنَّا ِص َي ـ ِة ﴿‪َ ﴾15‬ن ِص َي ـ ٍة‬
‫﴿‪َّ َ ﴾14‬ك لَـ ِ ْ‬
‫َك ِذ ب َـ ٍة َخا ِطئَـ ٍة ﴿‪ ﴾16‬فَلْ َيـ ْـد ُع َن ِدي َـ ُه ﴿‪� ﴾17‬سَـنَ ْد ُع الزَّ َب ِن َيـ َة‬
‫﴿‪َّ َ ﴾18‬ك َل تُ ِط ْعــ ُه َو ْ ُ‬
‫ــر ْب ﴿‪﴾19‬‬
‫اس ْــد َوا ْق َ ِ‬
‫‪36‬‬
Anlamı
Yaratan Rabbinin adıyla oku!
İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.
Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,
O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
Biz de Zebanileri çağıracağız.
Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!
37
TİN SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
‫﴾ َو َهـ َـذا ا لْ َبـ َ ِـد‬2﴿ ‫ـور �سِــي ِن َني‬
ِ ‫َوا ل ِتّـ‬
ِ ‫﴾ َو ُطـ‬1﴿ ‫ـون‬
ِ ‫ـن َوالزَّ يْ ُتـ‬
﴾4﴿ ‫ـن ت َ ْق ـ ِو ٍمي‬
َ ‫﴾ لَ َقـ ْـد َخلَ ْقنَــا ْال ن ْ َسـ‬3﴿ ‫ـن‬
ِ ‫ْ َأال ِمـ‬
ِ ‫ـان ِف أ� ْح َسـ‬
‫ِإ‬
َّ
َ
‫يــن � آ َمنُــوا َو َ ِعلُــوا‬
َ ‫﴾ � َّل ِال‬5﴿ ‫ُ َّث َر َد ْد َن ُه أ� ْســ َف َل َســا ِف ِل َني‬
‫إ‬
َ ُ‫﴾ فَ َمــا يُ َك ِّذ ب‬6﴿ ‫ُــون‬
ِ ‫الصا ِل َح‬
ُ ْ َ‫ــات فَلَهُ ْــم أ� ْج ٌــر غ‬
‫ــك‬
َّ
ٍ ‫ــر َم ْمن‬
ِ ِ ‫ـم الْ َح‬
ُ َّ ‫﴾ أ� لَيْـ َـس‬7﴿ ‫ب َ ْعـ ُـد ِب ّ ِدليـ ِـن‬
﴾8﴿ ‫ـن‬
َ ‫اكـ‬
ِ َ ‫الل ِب�أ ْحـ‬
Anlamı
Tîn'e ve zeytûn'a andolsun.
Sinâ Dağına andolsun,
Bu güvenli şehre (Mekke'ye) andolsun ki,
Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.
Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat
vardır.
(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?
Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
38
İNŞİRAH SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
﴾2﴿
َ ‫﴾ َو َو َض ْعنَــا َع ْنـ‬1﴿ ‫ـر ْح َ َل َصـ ْـد َر َك‬
‫ـك ِو ْز َر َك‬
َ ْ ‫أ� لَـ ْـم نَـ‬
‫﴾ فَــ� َّن‬4﴿ ‫﴾ َو َر فَ ْعنَــا َ َل ِذ ْكـ َـر َك‬3﴿ ‫َّ ِالي أ� نْ َقـ َـض َظهْـ َـر َك‬
‫إ‬
‫﴾ فَــ� َذا‬6﴿ ‫ـرا‬
ً ْ ‫ـر يُـ‬
ً ْ ‫ـر يُـ‬
ِ ْ ‫﴾ � َّن َم ـ َع ا لْ ُعـ‬5﴿ ‫ـرا‬
ِ ْ ‫َم ـ َع الْ ُعـ‬
‫إ‬
‫إ‬
َ ‫﴾ َو� َل َرِب ّـ‬7﴿ ‫ـب‬
َ ‫فَ َر ْغـ‬
﴾8﴿ ‫ـب‬
ْ ‫ـك فَ ْارغَـ‬
ْ ‫ـت فَانْ َصـ‬
‫إ‬
Anlamı
(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
Senin şânını yükseltmedik mi?
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
39
DUHA SURESİ ve ANLAMI
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
َ ‫ـك َربُّـ‬
َ ‫﴾ َمــا َو َّد عَـ‬2﴿ ‫ســى‬
َ َ ‫﴾ َوا لل َّ ْيـ ِـل � َذا‬1﴿ ‫الض َحــى‬
ُّ ‫َو‬
‫ـك َومَا‬
‫إ‬
َ ‫﴾ َولَ ْ َلآ ِخـ َـر ُة َخـ ْ ٌـر َ َل ِمـ َـن ْ ُأال‬3﴿ ‫قَـ َـى‬
‫﴾ َولَ َسـ ْـو َف‬4﴿ ‫ول‬
َ ‫ـك َربُّـ‬
َ ‫يُ ْع ِطيـ‬
ْ َ ‫ـك فَـ‬
﴾6﴿ ‫﴾ أ� لَـ ْـم َ ِيـ ْـد َك ي َ ِتميًــا فَـ َ� آ َوى‬5﴿ ‫ـر َض‬
ًّ ‫َو َو َجـ َـد َك َضـ‬
﴾8﴿ ‫﴾ َو َو َجـ َـد َك عَا ئِـ ًـا فَ�أ ْغـ َـى‬7﴿ ‫ـال فَهَـ َـد ى‬
﴾10﴿ ‫﴾ َو أ� َّمــا ا ل َّســا ئِ َل فَـ َـا ت َْنَـ ْـر‬9﴿ ‫فَ�أ َّمــا ا لْ َي ِتـ َم فَـ َـا ت َ ْقهَـ ْـر‬
َ ‫َو أ� َّمــا ِب ِن ْع َمـ ِة َرِب ّـ‬
ِّ ‫ـك فَ َحـ‬
﴾11﴿ ‫ـد ْث‬
Anlamı
Kuşluk vaktine andolsun
Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
Öyleyse sakın yetimi ezme!
Sakın isteyeni azarlama!
Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.
40
DUA KİTABININ SONU
NOTLAR
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
NOTLAR
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
ELİF BA KİTABININ SONU
‫﷍ ﴿‪ُ ﴾2‬سو َر ُة ْال َب َق َر ِة ﷌‬
‫﷽‬
‫الٓــ ۚمٓ ﴿‪ٰ ﴾1‬ذ ِل َ‬
‫ــبۛۚ‬
‫ــاب َل َر ْي َ‬
‫ــك ْال ِ‬
‫ك َت ُ‬
‫۪فيــ ِ ۛۚه ُهــدًى ِل ْل ُم ّ َت ۪ق َ‬
‫ــن ﴿‪ ﴾2‬اَ ّ َل ۪ذيــ َن‬
‫ۙ‬
‫يمــو َن‬
‫ــب َو ُي ۪ق ُ‬
‫ُي ْؤ ِم ُنــو َن ِب ْالغَ ْي ِ‬
‫َّ‬
‫ــم ُينْ ِف ُقــو َ‬
‫ۙن‬
‫الص ٰلــو َة َو ِم ّ َمــا َر َز ْق َنا ُه ْ‬
‫َ‬
‫ْــز َل‬
‫﴿‪َ ﴾3‬وا ّل ۪ذيــ َن ُي ْؤ ِم ُنــو َن ِب َمٓــا اُن ِ‬
‫اِ َل ْي َ‬
‫ــك‬
‫ْــز َل ِم ْ‬
‫ــن َق ْب ِل َۚ‬
‫ــك َو َمٓــا اُن ِ‬
‫َو ِب ْ ٰ‬
‫ــم ُيو ِق ُنــو َۜن ﴿‪﴾4‬‬
‫خــ َر ِة ُه ْ‬
‫ال ِ‬
‫اُو۬ ٰل ٓ ِئ َ‬
‫ــم‬
‫ــن َر ِّب ِه ْ‬
‫ــك َع ٰلــى ُهــدًى ِم ْ‬
‫َواُو۬ ٰل ٓ ِئ َ‬
‫ــك ُهــ ُم ْال ُم ْف ِل ُحــو َن ﴿‪﴾5‬‬
‫‪68‬‬
‫﷍ ﴿‪ُ ﴾1‬سو َر ُة ْالفَ ا ِت َح ِة ﷌‬
‫﷽ ﴿‪﴾1‬‬
‫ل َر ِّب ْال َعا َل ۪م َ‬
‫ــن ﴿‪﴾2‬‬
‫اَ ْل َح ْمــ ُد ِ ّٰ ِ‬
‫ۙ‬
‫َ‬
‫ـك َيـ ْـو ِم‬
‫ـم ﴿‪َ ﴾3‬ما ِلـ ِ‬
‫ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪حيـۙ ِ‬
‫ّ۪‬
‫يــن ﴿‪ ﴾4‬اِ ّ َيــا َك َن ْع ُبــ ُد َواِ ّ َيــا َك‬
‫الد ِ ۜ‬
‫الصــ َرا َ‬
‫ط‬
‫َن ْســ َت ۪ع ُۜ‬
‫ني ﴿‪ ﴾5‬اِهْ ِد َنــا ِّ‬
‫صــ َرا َ‬
‫ط ا ّ َل ۪ذيــ َن‬
‫ْال ُم ْســ َت ۪قي َ‬
‫ۙم ﴿‪ِ ﴾6‬‬
‫ــوب‬
‫اَن َْع ْم َ‬
‫ــر ْال َم ْغ ُ‬
‫ض ِ‬
‫ــت َع َل ْي ِه ْۙ‬
‫ــم َغ ْ ِ‬
‫ــم‬
‫َع َل ْي ِه ْ‬
‫َو َل‬
‫‪67‬‬
‫َّ ٓ‬
‫الضا ۪ ّل َ‬
‫ــن‬
‫﴿‪﴾7‬‬
2.
Örnek:
‫ك‬-‫ق‬
‫رب‬
ّ ِ ‫ ُقـ ْـل‬- ‫َا لَـ ْـم َ ْنلُ ْقـ ُـم‬
12. Kalkale:
Kalkale harfleri 5 tanedir. Bu harfler
‫ ق ط ب ج د‬harfleridir.
Kalkale: Kuvvetli bir ses çıkartılacak şekilde harfin
çıkış yerini titretmeye, çatlatmaya denir.
Örnek:
ْ‫ قَ ْبـ ُل – فَ ْجـ ْـر – ِشـ َقاق‬- ‫ي َ ْد ُخلُــون‬
13. Lafzatullah:
‫ هللا‬Kelimesinin lafzı demektir. ‫ هللا‬Kelimesi başındaki
vasıl hemzesi ile okunursa ‫ ل‬kalın okunur.
1- Bu harfin harekesi kesra ise ince okunur.
Örnek:
‫ابهلل‬
2- Bu harfin harekesi zamme veya fetha ise
Örnek:
‫نــرهللا اتهلل وهللا‬
66
‫ ل‬kalın okunur.
10. İdğam-ı Mütecâniseyn:
Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan iki harf yan
yana gelir, birincisi sakin ikincisi harekeli olursa
idğam-ı mütecaniseyn olur. Birinci harf ikinci harfe
idğam edilir. Üç grup arasında meydana gelir:
‫ت‬-‫د‬-‫ط‬
ْ ‫َوقَا لَـ‬
Örnek: ‫ احطــت‬- ‫ـت َطا ئِ َفـ ٌة‬
‫اثقلــت دعوهللا‬-‫ماعبدمت‬
2- ‫ذ‬-‫ث‬-‫ظ‬
َ ‫ِا ْذ‬
Örnek: ‫ظل َ ُمو‬
3- ‫ب‬-‫م‬
1-
Önce
‫ ب‬sonra ‫ م‬gelmesi şarttır.
Kur’an-ı Kerim’de bir
tane örneği vardır. (Tam tersi gelirse dudak ihfası olur.)
Örnek:
‫ـب َم َعنَا‬
ْ ‫ـي ْار َكـ‬
َّ َ ‫َي بُـ‬
11. İdğam-ı Mütekâribeyn:
Mahreçlerinde veya sıfatlarında birbirine yakın
olan iki harf yan yana gelip birincisi sakin ikincisi
harekeli olursa birincisinin ikincisine idğam
edilmesidir. İki gurupta meydana gelir:
1.
‫ر‬-‫ل‬
65
8. İdğam-ı Bila Ğunne:
Tenvin veya sakin nundan sonra ‫ ر‬ve ‫ ل‬harflerinden
biri gelirse idğamı bila ğunne olur. Sesi genizden
getirmeden şeddeli olarak okunur.
Örnek:
‫ـن ِمـ ْـن َر ِ ّ ِبــم‬
َ ‫ـور َر ِحــم هُدً ى ِللْ ُمتَّ ِقـ‬
ٌ ‫غَ ُفـ‬
Örnek açıklama: ‫ـور َر ِحــم‬
ٌ ‫ غَ ُفـ‬derken tenvinden sonra
idğamı bila ğunne harflerinden‫ ر‬geldiği için idğamı
bilağunne olmuştur. "Ğafururrahîm" şeklinde okunur.
9. İdğam-ı Misleyn:
Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harf yan yana gelir ve
birincisi sakin ikincisi harekeli olursa, birincisi ikincisine
idğam edilir (katılır) ve bu idğama, idğamı misleyn denir.
Bu durumda iki harf şeddeli bir harf gibi okunur.
Örnek:
‫علهيــم مؤصــد ه‬
‫مــن انر‬
‫قــل لــن‬
‫اذ ذهــب‬
ْ ‫ فَ َمــا َر ِ َبـ‬derken mahreçleri ve sıfatları
Örnek açıklama: ‫ـت ِت َا َرتُ ُــم‬
aynı olan iki ta harfi yan yana gelmiş ve birincisi sakin ikincisi
harekeli olduğu için birincisi ikincisine idğam edilmiştir.
64
6. İklab:
Tenvin ve cezmli nundan sonra ‫( ب‬be) harfi
gelirse "nun" sesi "mim" sesine çevrilir.
Genizden gelen bir sesle gizleme yapılır.
Örnek:
Örnek açıklama:
olan
‫ ل َ ُين ْ َب َذ ّ َن‬- ‫ ِمـ ْـن ب َ ْعـ ِد ِه‬- ٌ‫َ ِسيـ ٌع ب َ ِصــر‬
ٌ‫ َ ِسيـ ٌع ب َ ِصــر‬derken tenvinden sonra iklab harfi
‫ ب‬geldiği için iklab olmuştur. "semîum basîr" diye okunur.
7. İdğam-ı Meal Ğunne:
Tenvin veya sakin nundan sonra
‫و‬-‫ن‬-‫م‬-‫ ي‬harflerinden
biri gelirse idğamı meal ğunne olur.
İdğam: İki harfi, şeddeli bir harf halinde okumaya denir.
Yahut bir harfi kendisinden sonra gelen diğer bir harfte
gizlemeye denir.
Ğunne: Genizden (burundan) gelen nun sesidir.
Örnek:
ِ ‫ فَضْ ـ ًا ِم َن‬-ُ ‫َخـ ْ ًـرا يَـ َـره‬
‫هللا – َو َمـ ْـن ي َ ْع َمل‬
Örnek açıklama: ‫ـن ي َ ْع َمــل‬
ْ ‫ َو َمـ‬derken sakin nundan sonra
idğamı meal ğunne harflerinden
geldiği için idğamı
‫ى‬
meal ğunne olmuştur."ve meyya'mel" şeklinde okunur.
63
4. İhfa:
İhfa, nun sesini genizde gizlemek demektir. Tenvin
veya cezimli nundan sonra aşağıdaki harflerden
biri gelirse "nun" sesi genizden söylenir.
İhfa harfleri 15 tanedir.
‫تثجدذزسشصضطظفق‬
İhfanın yapılışı: Dil ucu serbest bırakılarak nun sesinin
genizden gelmesiyle yani ğunne ile okumaktır.
Örnek:
ْ‫َوفَ ْتـ ٌـح قَ ِريـ ٌـب َعـ ْـن َص َالتِ ِ م‬
Örnek açıklama:
‫ َعـ ْـن َص َالتِ ِ ـ ْـم‬derken sakin nundan
sonra ihfa harflerinden ‫ ص‬geldiği için ihfa olmuştur.
5. İzhar:
Açıkça okumak demektir. İhfa'nın yani gizlemenin tam
tersidir. Eğer, aşağıdaki altı harf tenvin veya cezmli
nundan sonra gelirse "nun" sesi kesin ve net çıkarılır.
Genizde gizlenmez. Duraklama da yapılmaz.
Bu harfler 6 tanedir: ‫ه‬
‫احخعغ‬
Bu harflere, boğaz harfleri denir.
Örnek:
‫غَ ُفـ ٌـر َح ِلـ ٌم َمـ ْـن �آ َمـ َـن ِمـ ْـن خ َْو ٍف‬
Örnek açıklama: ‫م‬
ٌ ‫ غَ ُفـ ٌـر َح ِلـ‬derken sakin nundan sonra
izhar harflerinden ‫ ح‬geldiği için izhar olmuştur.
62
Temel Bazı Tecvid Kuralları
1. Medd-i Tabii:
Harfi medden (
‫ )و ى ا‬sonra, sebeb-i medden (hemze-
sukûn) hiçbir şey bulunmazsa, o zaman "Medd-i tabii" olur.
Örnek:
‫َو َّال يـ َـن �آ َمنُــوا‬
2. Medd-i Muttasıl:
‫وىا‬
Bitişik uzatma demektir. Harfi medden (
) sonra sebebi
medden kırık hemze ( ) gelir ve ikisi aynı kelimede bulunursa
‫ء‬
meddi muttasıl olur. Dört elif miktarı uzatılması gerekir.
Örnek:
‫ ج َا َء‬- ‫ ِج َء‬- ‫ـوء‬
َ ‫ُسـ‬
3. Medd-i Munfasil:
‫وىا‬
Ayrık uzatma demektir. Harfi medden (
) sonra sebebi
medden kırık hemze
gelir ve ikisi ayrı kelimede bulunursa
(‫)ء‬
meddi munfasıl olur. Dört elif miktarı uzatılması gerekir.
Örnek:
َ‫َومـ َا ُا ْن ٍزل‬
61
Dört elif miktarı uzatmak nedir?
Bir elif miktarı uzatmak yaklaşık olarak bir elin parmağını
yukarı kaldırıp, indirmek kadardır. Öyleyse dört elif miktarı
da dört kere parmağımızı indirip, kaldırma süresi kadardır.
Hemze ve Sukûn Nedir?
Hemze: Harekesi olan ‘Elif’ e hemze denir.
Sukûn: Harekesi olmayan (yani ne esresi, ne
ötresi ve ne de üstünü olmayan) harfe denir.
Tenvin ve Nun-i Sakîn Nedir?
Bazı kelimelerin sonlarında görülen “iki üstün” (-ً),
“iki esre”(-ٍ) ve “iki ötre” ye (-ٌ) tenvin denir. Tenvîn,
kelimenin sonunu nûn ile okumak demektir.
Örnek:
ٌ‫ َرحمي‬- ‫ خـ ْـو ٍف‬- ‫خـ ْـر ًا‬
Harekesi olmayan, cezimli nûn harfi ( ‫ ) ْن‬demektir.
Örnek:
60
‫لَ ْن‬
“Sâd”
‫ص‬
Okuyan kişi eğer nefesinin yetmediğini
hissederse bu durakta durabilir.
“Lâmelif”
‫ال‬
Bu işarette durulmaz. Eğer durulmuşsa geriden ayet
başından ya da uygun bir yerden alınarak devam edilir.
Kur’an-ı Kerim’de Uzatma Harfleri
(‫)واى‬:
Kısaca "VÂY" harfleri dediğimiz harekesiz
harflerdir. Bir önceki harfi iki hareke miktarı uzatırlar.
Kur’an-ı Kerim’de Uzatma-Med İşareti
(~)
Bu işaret üzerinde bulunduğu harfin dört
elif miktarı uzatılması demektir.
59
Secâvend Nedir?
Kur’an-ı Kerim okuyanların Kur’an okurken hata
yapmamaları için secâvend-durak işaretlerini
bilmeleri gerekir. Aksi takdirde Kur’an-ı Kerim’in
manasını bozacak hatalar yapabilirler.
‫م‬
“Mim”
Kesin olarak durmaya işarettir. Aksi halde mana bozulur.
‫ط‬
“Tı”
Mim işaretindeki gibi kesin olmamakla birlikte
durmak, geçmekten daha iyidir.
‫ق‬
“Gâf”
Bu işarette durmak caizdir. Ancak geçmek daha iyidir.
“Ze”
‫ز‬
Bu işarette geçmek durmaktan daha iyidir. Okuyucunun
nefesi yetmediğinde bu durakta durabilir.
“Cim”
‫ج‬
Bu işarette durmak da geçmek de caizdir.
Ancak durmak, geçmekten daha iyidir.
58
TECVİD
KUR’AN-I KERİM’DE KULLANILAN
SECÂVEND-DURAK İŞARETLERİ
‫)‪Vakıf (Durak‬‬
‫َقا ُلٓوا اَ ُن ْؤ ِم ُن َك َمٓا ٰا َم َن ُّ‬
‫السفَ َهٓا ُۜء‬
‫الل َع ٰلى ُق ُلو ِب ِه ْم َو َع ٰلى َس ْم ِع ِه ْ ۜم‬
‫َ‬
‫خ َت َم ّٰ ُ‬
‫۪في ِه ُ‬
‫ات َو َر ْع ٌد َو َب ْر ٌۚق‬
‫ظ ُل َم ٌ‬
‫اشا َو ّ َ‬
‫ِف َر ً‬
‫الس َمٓا َء ِب َنٓا ًءۖ‬
‫ض ُ‬
‫َو ُق ْل َنا اهْ ِب ُ‬
‫ض َع ُد ٌّۚو‬
‫طوا َب ْع ُ‬
‫ك ْم ِل َب ْع ٍ‬
‫لل َ ٓل اِ ٰل َه اِ ّ َل ُه َۚو‬
‫اَ ٰ ّ ُ‬
‫‪56‬‬
‫)‪Vakıf (Durak‬‬
‫‪Sonunda med harfi olan kelimelerde değişiklik‬‬
‫‪olmaz; med harfi üzerinde durulur.‬‬
‫َواِ َذا َل ُقوا ا ّ َل ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َقا ُلٓوا ٰا َم ّ َن ۚا‬
‫اُو ٰل ٓ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ٰ‬
‫ْ‬
‫ى‬
‫د‬
‫ه‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ة‬
‫ل‬
‫ل‬
‫الض‬
‫ا‬
‫و‬
‫ت‬
‫اش‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ئ‬
‫ّ‬
‫۪‬
‫َ‬
‫۬ ِ‬
‫ُ‬
‫ِ ُ ۖ‬
‫ٓ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫وا‬
‫م‬
‫ا‬
‫ق‬
‫م‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ل‬
‫ظ‬
‫ا‬
‫ا‬
‫َواِ َذ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ۜ‬
‫وض ًة ف ََما ف َْو َق َه ۜا‬
‫اَ ْن َيضْ ِر َب َمث ًَل َما َب ُع َ‬
‫َل‬
‫َف َي ُقو ُلو َن َما َذٓا اَ َرا َد ّٰ ُ‬
‫الل ِب ٰه َذا َمث ً ۢ‬
‫ُس ْب َحا َن َك َل ِع ْل َم َل َنٓا اِ ّ َل َما َع ّ َل ْم َت َن ۜا‬
‫‪55‬‬
‫)‪Vakıf (Durak‬‬
‫ة‬
‫ْه‬
‫”‪Sonunda yuvarlak te ( ) bulunan kelimelerde, “te‬‬
‫‪harfi sükûnlu he ( ) harfine çevrilerek durulur.‬‬
‫َو ْي ٌل لِ ُك ِّل ُه َم َز ٍة لُ َم َز ٍة ﴿﴾‬
‫َك ّ َل لَ ُي ْن َب َذ ّ َن ِفي ْال ُح َط َم ِة ﴿﴾‬
‫َو َمٓا اَد ْٰر َ‬
‫يك َما ْال ُح َط َم ُة ﴿﴾‬
‫اللِ ْال ُمو َق َد ُة ﴿﴾‬
‫نَا ُر ّٰ‬
‫اَ ّلَ ۪تي تَ ّ َط ِل ُع َعلَى ْ َ‬
‫ال ْف ِٔـ َد ِة ﴿﴾‬
‫ْص َد ٌة ﴿﴾‬
‫اِ ّنَ َها َعلَ ْي ِه ْم ُمؤ َ‬
‫‪54‬‬
‫)‪Vakıf (Durak‬‬
‫‪İki üstünlü kelimelerde, harekeden biri atılarak‬‬
‫ا‬
‫‪med harfi olan elif ( ) üzerinde durulur.‬‬
‫الل َكا َن َع َل ْي ُ‬
‫ك ْم َر ۪قي ًبا ﴿﴾‬
‫اِ ّ َن ّٰ َ‬
‫حو ًبا َك ۪بريًا ﴿﴾‬
‫اِ ّ َن ُه َكا َن ُ‬
‫َو ُقو ُلوا َل ُه ْم َق ْو ًل َم ْع ُرو ًفا ﴿﴾‬
‫ح ۪سي ًبا ﴿﴾‬
‫َو َك ٰفى ِب ّٰ ِ‬
‫الل َ‬
‫الل َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو ًل َس ۪دي ًدا ﴿﴾‬
‫ف َْل َي ّ َت ُقوا ّٰ َ‬
‫يما ﴿﴾‬
‫اِ ّ َن ّٰ َ‬
‫يما َ‬
‫ح ۪ك ً‬
‫الل َكا َن َع ۪ل ً‬
‫‪53‬‬
‫)‪Vakıf (Durak‬‬
‫‪İki ötre ve iki esreli kelimelerde son harfin‬‬
‫‪harekesinde sükûn üzerinde durulur.‬‬
‫ح ٌد ﴿﴾‬
‫ُق ْل ُه َو ّٰ ُ‬
‫الل اَ َ‬
‫ْ‬
‫اَ ّ َل ۪ذٓي اَ ْ‬
‫ن‬
‫م‬
‫م‬
‫ه‬
‫م‬
‫ع‬
‫ط‬
‫خ ْو ٍف ﴿﴾‬
‫ج‬
‫وع َو ٰا َم َن ُه ْم ِم ْن َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ٍ‬
‫ْ‬
‫َو َل ْم َي ُ‬
‫ح ٌد ﴿﴾‬
‫ك ْن َل ُه ُك ُف ًوا اَ َ‬
‫ْ‬
‫يل ﴿﴾‬
‫اَ َل ْم َي ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم ۪في َتضْ ۪ل ٍ‬
‫ْ‬
‫ول ﴿﴾‬
‫َج َع َل ُه ْم َك َع ْص ٍف َم ْأ ُك ٍ‬
‫ف َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ٓ‬
‫ْ‬
‫اَ ّ‬
‫َ‬
‫ن‬
‫م‬
‫م‬
‫ه‬
‫م‬
‫ع‬
‫ط‬
‫ا‬
‫خ ْو ٍف ﴿﴾‬
‫ي‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ج‬
‫وع َو ٰا َم َن ُه ْم ِم ْن َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫۪‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ٍ‬
‫ْ‬
‫‪52‬‬
Vakıf (Durak)
Sonunda tek hareke bulunan kelimelerde son
harfin harekesinde sükûn üzerine durulur.
َ ‫الت‬
َ ّ ‫ك ُم‬
ُ ‫اَ ْل ٰهي‬
﴾﴿ ‫كا ُث ُر‬
ْ
﴾﴿ ‫ح ّٰتى ُز ْر ُت ُم ْال َم َقا ِب َر‬
َ
ْ
﴾﴿ ‫َك ّ َل َس ْو َف َت ْع َل ُمو َن‬
ْ
﴾﴿ ‫ُث ّ َم َك ّ َل َس ْو َف َت ْع َل ُمو َن‬
ْ
َ ّ ‫َك‬
ْ
ْ
َ
َ
َ
‫و‬
‫ل‬
‫ل‬
﴾﴿ ‫ني‬
‫ق‬
‫ي‬
‫ال‬
‫م‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ن‬
‫و‬
‫م‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ت‬
َ
ْ
ْ
۪
َ
َ
ِ
ُ
ِ
ْ
﴾﴿ ‫َل َت َ ُو ّ َن ْال َج ۪حي َم‬
ْ
51
‫اِ ّ َن ا ّ َل ۪ذي َن َكفَ ُروا َس َوٓا ٌء َع َل ْي ِه ْم‬
‫َءاَ ْن َذ ْر َت ُه ْم اَ ْم َل ْم ُتنْ ِذ ْر ُه ْم َل ُي ْؤ ِم ُنو َن‬
‫الل َع ٰلى ُق ُلو ِب ِه ْم َو َع ٰلى َس ْم ِع ِه ْم‬
‫َ‬
‫خ َت َم ّٰ ُ‬
‫ٓ‬
‫َ‬
‫شا َو ٌۘة‬
‫غ‬
‫م‬
‫ه‬
‫ار‬
‫ص‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ى‬
‫َو َع ٰل ْ َ ِ ِ ْ ِ َ‬
‫اب َع ۪ظي ٌ۟م‬
‫َو َل ُه ْم َع َذ ٌ‬
‫الل َو ِب ْال َي ْوم ْ ٰ‬
‫َو ِم َن ّ َ‬
‫اس َم ْن َي ُق ُ‬
‫خ ِر‬
‫ول ٰا َم ّ َنا ِب ّٰ ِ‬
‫ال ِ‬
‫الن ِ‬
‫ِ‬
‫‪50‬‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫غَ‬
‫ْ‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ن‬
‫و‬
‫ن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫ي‬
‫ْ‬
‫۪‬
‫ُ‬
‫اَ ّ َ ُ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫يمو َن ّ َ‬
‫الص ٰلو َة‬
‫َو ُي ۪ق ُ‬
‫َو ِم ّ َما َر َز ْق َنا ُه ْم ُينْ ِف ُقو َ‬
‫ۙن‬
‫َوا ّ َل ۪ذي َن ُي ْؤ ِم ُنو َن ِب َمٓا اُن ِْز َل اِ َل ْي َك‬
‫َو َمٓا اُن ِْز َل ِم ْن َق ْب ِل َۚك‬
‫َو ِب ْ ٰ‬
‫خ َر ِة ُه ْم ُيو ِق ُنو َۜن‬
‫ال ِ‬
‫‪49‬‬
‫‪Okuma Çalışmaları‬‬
‫ِب ْسم ٰ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫يم‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ال‬
‫الل‬
‫ِ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫ٰ‬
‫۪‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫خ َل َۚق‬
‫اس ِم َر ِّب َك ا ّ َل ۪ذي َ‬
‫اِ ْق َر ْأ ِب ْ‬
‫ْسا َن ِم ْن َع َل ٍ ۚق‬
‫َ‬
‫الن َ‬
‫خ َل َق ْ ِ‬
‫اِ ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْ َ‬
‫ۙم‬
‫ال ْك َر ُ‬
‫اَ ّ َل ۪ذي َع ّ َل َم ِب ْال َق َلۙ ِم‬
‫ْسا َن َما َل ْم َي ْع َل ْ ۜم‬
‫الن َ‬
‫َع ّ َل َم ْ ِ‬
‫‪48‬‬
Hurûf-ı Mukattaa
Kur’an’ı Kerim’de bir veya birkaç harfin birleşmesiyle
oluşur. Özel bir okunuş şekli vardır.
‫ٓق‬
‫ٓن‬
‫قَا ٓ ْف‬
‫ن ُ ٓو ْن‬
ٓ‫ع ٓٓسق‬
‫كٓهٰ ٰيعٓ ٓص‬
‫َك ٓ ْف هَا َي عَ ْي ٓ ْن َصا ٓ ْد عَ ْي ٓ ْن ِسي ْٓن قَا ٓ ْف‬
‫ال ٓ ٓم‬
‫ال ٓ ٰر‬
‫َا ِل ْف ٰ ٓل ْم ِم ْميٓ َا ِل ْف ٰ ٓل ْم َرا َي ِس ْني‬
‫ي ٰٓس‬
‫ٰط ٓس‬
‫ٰط ٰه‬
‫َط ِاس ۤي ْن َحا ِمي ٓ ْم‬
‫َطا َها‬
‫ٰح ٓم‬
47
Med-Kasr
Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında “med” ( ‫ ) مد‬veya
“kasr” ( ‫ ) قصر‬yer alır. “med” ( ‫ ) مد‬harfin uzatılacağını
“kasr” ( ‫ ) قصر‬ise uzatılmadan okunacağını gösterir.
‫َانْ ِب ُؤ ِن‬
‫ُم� ْستَ ْ ِز ُۤؤ َن يُ َ ٓرا ُۤؤ َن َو َل ي َ ُۤؤ ُد ُه َر ُۤؤ ٌف‬
‫ُا ِول‬
‫َ ٓما ُؤ ُ ْك‬
‫ٰهٓ ُؤ َ ٓل ِء‬
46
‫ُاو ٰلۤ ِئ َك‬
َ‫َان‬
‫‪Lafzatullah‬‬
‫‪Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün‬‬
‫‪veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur.‬‬
‫َا ُهلل‬
‫ِل ٰل ّ ِه‬
‫َو ِ‬
‫هللا‬
‫الل ِب ٰ ّ ِ‬
‫الل ِم َن ٰ ّ ِ‬
‫تَ ٰ ّ ِ‬
‫الل‬
‫الل َعهْدَ ٰ ّ ِ‬
‫الل‬
‫الل فَتَ َح ٰ ّ ُ‬
‫خ َ ََت ٰ ّ ُ‬
‫الل ِا َّن ٰ ّ َ‬
‫ُون ٰ ّ ِ‬
‫الل‬
‫ِم ْن د ِ‬
‫الل ِع ْندَ ٰ ّ ِ‬
‫الل‬
‫ون ٰ ّ َ‬
‫ُ َيا ِد ُع َ‬
‫ول ٰ ّ ِ‬
‫َر ُس ُ‬
‫الل‬
‫ِم ْن ِع ْن ِد ٰ ّ ِ‬
‫الل‬
‫ِم ْن ٰا َي ِت ٰ ّ ِ‬
‫ال‬
‫الل‬
‫َو َما ٰ ّ ُ‬
‫ِم ْن ِر ْز ِق ٰ ّ ِ‬
‫الل‬
‫‪45‬‬
‫‪Okunmayan Elif‬‬
‫‪Elif, bazen yazıldığı hâlde okunmaz. Elif lam takısının hemzesi,‬‬
‫‪kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde okunmaz.‬‬
‫قَالُوا‬
‫ٰا َمنُوا‬
‫َسَدُ وا‬
‫َ ِعلُوا َو ْار َك ُعوا َوافْ َعلُوا َع َف ْوا‬
‫َخلَ ْوا‬
‫َكنُوا‬
‫َك َف ُروا‬
‫َم َش ْوا َد َع ْوا‬
‫َع َرفُوا َوتَ َو َاص ْوا ِم َن الْ َ ٓما ِء‬
‫ِا ْهب ُِطوا ِم ْص ًرا‬
‫الص ٰلو َة‬
‫َو َا ِقي ُموا َّ‬
‫فَتَّ ُقوا النَّ َار‬
‫َا ْن يُ ْٔو ِمنُوا‬
‫‪44‬‬
‫‪Elif Lam Takısı‬‬
‫)ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن‬
‫(‬
‫‪harflerinden biriyle başlayan kelimelerin başına elif lam‬‬
‫‪) gelirse lâm harfi yazılır, fakat okunmaz. Sonraki‬ال( ‪takısı‬‬
‫‪harf şeddeli okunur, buna idğam-ı Şemsiyye denilir.‬‬
‫َا َّلر ْح ٰم ِن َا ّٖلد ُين َا ّ ِلص َر َاط َال َّس َل ُم َالنَّ ُاس‬
‫َا َّلرحٖ ي ِم َالتَّ ٰ ّو ُاب َا َّلر ُس ُ‬
‫ول‬
‫َال ٖتّ ُين َال�شَّ ْي َط ُان‬
‫َا َّلر ُس ُ‬
‫ول َالتَّ َّو ُاب َا َّلص َمدُ‬
‫َال ُّس َفهَا ُء َالضَّ َالل َ ُة‬
‫َال َّس َما ِء َا َّلص َوا ِع ِق َالث َّ َم َر ِات‬
‫َالنَّ ُار َا َّلصا ِل َح ُات‬
‫َال َّس َم َاو ُات َال َّش َج َر ُة َا َلظا ِل ِم َين َا َّلز ٰكو َة َّالرا ِكعٖ َين‬
‫‪43‬‬
‫‪Elif Lam Takısı‬‬
‫)ابجحخعغفقكموهى‬
‫(‬
‫‪harflerinden biriyle başlayan kelimelerin başına‬‬
‫‪) gelirse lâm harfi cezimli olarak‬ال( ‪elif lam takısı‬‬
‫‪okunur. Buna İzhar-ı Kameriyye denilir.‬‬
‫َالْ َح ْمدُ‬
‫َالْ ُق ْرٰا ُن‬
‫اب َالْ َغ ْي ُب َالْ ُم� ْس َتق َٖيم‬
‫َا ْل ِكتَ ُ‬
‫وب َالْبَ ْر ُق‬
‫ون َا ْ َل ْر ُض َالْ َمغْضُ ِ‬
‫ون َالْ ُم ْف ِل ُح َ‬
‫َالْ ُم ْف ِسدُ َ‬
‫َالْ ِح َج َار ُة‬
‫َالْ َح ُّق َالْ َف ِاس ِق َين َا ْ َل ْس َما ُء َالْ َم ٰل ٓ ِئ َك ِة‬
‫َا ْل َكا ِف ِر َين‬
‫َالْ ِب ّ ِر‬
‫َالْ َب ْح ُر‬
‫َالْ ِع ْج ُل‬
‫َالْ َغ َما ُم‬
‫َالْ َع َذ ُاب َالْ ُف ْرق َا ُن‬
‫َالْ َم ُّن‬
‫‪42‬‬
‫َالْ َق ْري َ ُة َالْ َم ْس َكنَ ُة‬
Zamir
Zamirin ( ) özel bir okunuşu vardır. Kendisinden önceki harf
harekeli olduğunda zamir uzatılarak okunur. Kendisinden
önceki harf cezimli veya harekesiz ise uzatılmaz.
‫بَيْنَ ُه‬
‫َو ْحدَ ُه‬
‫َرب ُّ ُه‬
‫َمالُ ُه‬
‫لَ ُه‬
‫ثُلُثُ ُه‬
‫َا ْم ُر ُه‬
‫قَلْ ُب ُه‬
‫َح ْولَ ُه‬
‫ِع ْندَ ُه‬
‫َش ّ ِرٖه‬
‫َخيْ ِر ِه‬
‫ِب ٖه‬
‫ِمثْ ِل ٖه‬
‫ُر ُس ِل ٖه‬
‫ٰاتَيْنَا ُه‬
‫فَ َعلُو ُه عَل َّ ْمنَا ُه‬
‫ب َ ٖني ِه‬
‫فٖ ي ِه‬
‫عَلَ ْي ِه‬
‫ِال َ ْي ِه‬
‫َع ْن ُه‬
‫ِان َّ ُه‬
‫ِمنْ ُه‬
41
Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif
Elif harfi üç şekilde yazılır. Genellikle, bildiğimiz
elif ( ) şeklinde, bazen vav ( ) şeklinde,
bazen de ya (
) şeklinde yazılır.
‫ا‬
‫ى‬
‫و‬
‫ُه ٰدى عٖي ٰسى‬
‫بَ ٰلى‬
‫عَ ٰلى‬
‫فَه َٰدى َاد ْٰرى‬
‫َص ٰل ّى‬
‫ُم ٰوسى تَ ْق ٰوى‬
‫�شيهَا‬
ٰ ‫ُا ْخ ٰرى ي َ ْغ‬
‫ِا� ْس َت ٰوى تَلَ ٰقّى‬
‫َابٰ�ى‬
‫ن َٰجو ٌة‬
‫َم ٰنو ٌة‬
‫غَ ٰدو ٌة‬
‫َح ٰيو ٌة‬
‫ِا ٰلى‬
‫َص ٰلو ٌة‬
‫َذ ٰكو ٌة ب ُ ْش ٰرى ن َ ٰ ّجينَا ُح ْ�سنٰى تَ َعا ٰلى‬
40
Uzatma (Asar-Çeker)
ٰ
Harfin üzerine konulan uzatma işaretine ( ) asar,
altına konulan uzatma işaretine ( ) çeker denir.
Bu işaretler o harfin uzatılacağını gösterir.
ٖ
‫ٰا َمنَّا‬
‫ٰذ ِ َل‬
‫ه َٰذا‬
‫ٰا َد َم‬
‫ٰا َم َن‬
َ ِ ‫َك ٰذ‬
‫ال‬
‫َر ْ ٰح ِن‬
‫ٰل ِك َّن‬
‫ِا ٰ ٌل‬
‫ٰا ِخ ِر‬
‫ٰاتَيْنَا‬
ٰ ْ ‫ِا‬
‫س َق‬
‫ِا ْب ٰرهٖ َمي‬
‫فَه َٰدى‬
‫ِ ٰب َي ِتنَا‬
ٌ ‫ٰا َل ِف ْر َع ْو َن ٰا ِل ِ ْع َر َان َ ٰس َو‬
‫ات‬
‫َ ْت ٖرى‬
‫ِ َبيْدٖ ى‬
‫دٖ ي ُن ُ ْك‬
‫ٖدي ٖنى‬
‫ب َ ٖنى‬
‫يُ ٖمي ُت ُ ْك‬
‫ُم� ْس َت ٖق َمي‬
‫ُق ْرٰا ٌن‬
‫َا َّ ٖل َين‬
‫ُمتَّ ٖق َني‬
39
‫ُا َس ٰارى ِا ْ ٰسعٖ ي َل‬
‫و‬
‫‪Vav ( ) kendinden önceki ötre harekeli‬‬
‫‪harfin uzatılarak okunmasını sağlar.‬‬
‫ُذو‬
‫َا ُعو ُذ‬
‫ي َ ُق ُ‬
‫ول‬
‫ون‬
‫ن َ ُت ُ‬
‫وب يَ ُك ُ‬
‫ُكون ُو‬
‫وب َر ُسو ٌل‬
‫ُقلُ ٌ‬
‫غَ ُف ٌور‬
‫َو ُقو ُد‬
‫ُس َور ٌة‬
‫َ ِعلُو‬
‫ي َ ُصو ُم‬
‫تَ ُق ُ‬
‫ول‬
‫يَدُ ُور‬
‫ي َ ُعو ُد َم ْعدُ و َد ًة‬
‫ُقو‬
‫ي َ ُعو ُد‬
‫يَدُ و ُم‬
‫ون‬
‫ون يُو ِقنُ َ‬
‫ون يَ ْر ِج ُع َ‬
‫ش َ‬
‫ون يُ ْؤ ِمنُ َ‬
‫ُم ْف ِل ُح َ‬
‫ون يُبَ ِ ّ ُ‬
‫ون‬
‫ون يُ ْب ِ ُ‬
‫ون تُ ْر َج ُع َ‬
‫ص َ‬
‫ون عَا ِبدُ َ‬
‫ون ُ َيا ِهدُ َ‬
‫تَتَّ ُق َ‬
‫‪38‬‬
‫ي‬
‫( ‪Ya‬‬
‫‪) kendinden önceki esre harekeli‬‬
‫‪harfin uzatılarak okunmasını sağlar.‬‬
‫ِفى‬
‫ِذى‬
‫َابِ�ى‬
‫َا ِخى‬
‫بَ ِنى‬
‫دِينُ‬
‫ِدي ِنى‬
‫ق َِيل‬
‫َعلِي ٌم‬
‫َسمِي ٌع‬
‫َالِي ٌم‬
‫َر ِحي ٌم‬
‫ع َِظي ٌم‬
‫َيتِي َم‬
‫َخلِي َف َة‬
‫ِيت ُم ِح ٌ‬
‫ُام ُ‬
‫يط َك ِبي ٌر‬
‫َح ِكي ٌم نَ ْ�س َتعِينُ‬
‫َكا ِف ِر َين َف ِاسق َِين َعالَم َِين َصا ِدق َِين َا َببِيلَ‬
‫ِيس‬
‫َخ ِاشع َِين ِا ْس َرائ َِيل ِا ْبل َ‬
‫‪37‬‬
‫َق ِدي ٌر ُمن ِْذريِ َن‬
‫ا‬
‫‪Elif ( ) kendinden önceki üstün harekeli‬‬
‫‪harfin uzatılarak okunmasını sağlar.‬‬
‫َك َما‬
‫َما‬
‫ِا َذا‬
‫َق َال‬
‫َ‬
‫ك َان‬
‫َزا َد‬
‫َاب يَ َكا ُد َصا ِد ِق َكا ِف ِر‬
‫ِكت ُ‬
‫َا َح َاط‬
‫َا َرا َد‬
‫َب َر َك‬
‫َع َل ْينَا‬
‫ِاهْ ِد َن َر َز ْق َنا َا ْب َصا َر َو َم ُاه ْم‬
‫َن َر‬
‫َرا َم‬
‫َعاه ََد َقالَ َب‬
‫َدا َم‬
‫َاب‬
‫َّات ُ�س ْب َحانَ َك َفت َ‬
‫َما َز َان َفزَا َد ُه ْم َجن ٍ‬
‫‪36‬‬
‫َطا ِطى ُطو‬
‫َظا ِظى ُظو‬
‫َعا ِعى عُ و‬
‫َغا ِغى ُغو‬
‫َفا ِف ُفو‬
‫َقا ِق ُقو‬
‫َك ِك ُكو‬
‫َل ِل ُلو‬
‫َما ِمى ُمو‬
‫َن ِن ُنو‬
‫َوا ِوى ُوو‬
‫هَا ِه ُهو‬
‫َي ِي ُيو‬
‫‪35‬‬
‫) و ( ‪ ) Vav‬ي( ‪ ) Ya‬ا ( ‪Med Harfleri: Elif‬‬
‫َاا ِاى ُاو‬
‫َب بِ�ى ُبو‬
‫َت تِى ُتو‬
‫َث ِث ُثو‬
‫َجا ِجى ُجو‬
‫َحا ِح ُحو‬
‫َخا ِخ ُخو‬
‫َدا ِدى ُدو‬
‫َذا ِذى ُذو‬
‫َرا ِرى ُرو‬
‫َزا ِزى ُزو‬
‫َسا ِس ُسو‬
‫َشا ِش ُشو‬
‫َصا ِص ُصو‬
‫َضا ِض ُضو‬
‫‪34‬‬
ٌ
Tenvin (—)
İki ötre, harfin üzerine yazılır. Kalın sesli harfleri
“un” , ince sesli harfleri ise “ün” sesiyle okutur.
‫َح ٌّق‬
‫ُ ْع ٌي‬
ٌ‫بُ ْك‬
ٌّ ُ
‫ص‬
‫َم َر ٌض عَ ْد ٌل‬
‫َا َج ٌل‬
‫ُك ُت ٌب‬
‫َا َح ٌد‬
‫ِا ْ ٌث‬
‫ِخ ْز ٌى‬
‫ُم َح َّر ٌم‬
‫ُا َّم ٌة‬
‫ُك ْف ٌر‬
َْ
‫سدَ ٌة‬
‫َجن َّ ٌة‬
‫َا َز ٌل‬
‫َا ْر ٌض‬
‫َاب َ ٌد‬
‫عَدُ ٌّو‬
‫نُ ُز ٌل‬
‫بَ ْر ٌق‬
‫غَ ْي ٌب‬
‫خ ْ ٌَي‬
‫ِح َّط ٌة ُم ْخ ِر ٌج ُم َطه ََّر ٌة ِح َّط ٌة‬
‫ِف ْتنَ ٌة‬
‫ُر ُس ٌل‬
33
‫ٍ‬
‫)—( ‪Tenvin‬‬
‫‪İki esre, harfin altına yazılır. Kalın harfleri‬‬
‫‪“ın”, ince harfleri ise “in” sesiyle okutur.‬‬
‫َرْي ٍب‬
‫َا َح ٍد‬
‫بَي ٍْت‬
‫ِع ْ ٍل‬
‫نَ ْف ٍس‬
‫َح َس ٍد‬
‫َا َج ٍل‬
‫َا ْج ٍر‬
‫َس َف ٍر‬
‫َي ْو ٍم‬
‫َم ِّي ٍت‬
‫َو ِ ٍّل‬
‫ُ ٍّ‬
‫ك‬
‫َق َد ٍر‬
‫ِع ْ ٍل‬
‫لَ َه ٍب‬
‫َْ‬
‫ش ٍء‬
‫ِف َئ ٍة‬
‫َف ْض ٍل‬
‫بَ ِّي َن ٍة‬
‫َح َس ٍد ُش ْك ٍر‬
‫َو َر ٍع‬
‫َك َع ْص ٍف َج َب ٍل‬
‫َخ ْ ٍي‬
‫َص َد َق ٍة َك َص ِّي ٍب بِ ِن ْع َم ٍة ُس ْن ُب َ ٍل‬
‫‪32‬‬
‫ً‬
‫)—( ‪Tenvin‬‬
‫”‪İki üstün, harfin üzerine yazılır. Kalın harfleri “an‬‬
‫‪sesi, ince harfleri ise “en” sesiyle okutur.‬‬
‫ِاذ ًا‬
‫َا َحد ًا‬
‫َابَدً ا‬
‫َمث َ ًال‬
‫َرغَدً ا‬
‫ِعلْامً‬
‫ُح ْكامً‬
‫َجن َّ ًة‬
‫تَ ْوب َ ًة‬
‫َا ْمر ًا‬
‫َ ْج ًرا‬
‫َم َرض ًا‬
‫ُ َّ‬
‫سد ًا‬
‫ُك ُفو ًا‬
‫ِر ْزق ًا‬
‫َح َر ًما‬
‫َع َز ًما‬
‫� ُس ُب ًال‬
‫قَلَ ًما‬
‫ُك ُت ًبا‬
‫ثَ َمن ًا‬
‫قَ ْو ًال‬
‫شا‬
‫َ ًّ‬
‫ب َ َق َر ًة‬
‫َط ِ ّي َب ًة ُم َص ِّدق ًا ُم� ْس َت ْك ِ ًبا ُم َب ِ ّينَ ًة‬
‫‪31‬‬
‫َح�سَنَ ًة َ َ‬
‫ش َر ًة‬
‫‪Şedde‬‬
‫َا َّن‬
‫ِا َّن‬
‫َ َك َّن‬
‫لَ َع َّل‬
‫َح ُّق‬
‫َر ِّب‬
‫تَ َّب‬
‫ُكَّ‬
‫َح ُّق‬
‫ُ َّث‬
‫َظ َّن‬
‫َع َّد‬
‫َ َّع‬
‫تَ َّب‬
‫َ ِّ‬
‫ش‬
‫َك َّذ َب‬
‫َع َّ َل‬
‫َزيَّ َن‬
‫َج َّن َة‬
‫َزيَّ َن‬
‫َي ُم ُّد‬
‫َي ُظ ُّن‬
‫َي ُص ُّد‬
‫نَ َّز َل‬
‫َص َّد َق‬
‫ُن َق ِّد ُس‬
‫لَ َع َّل ُ ْك َف َّض ْل ُت ُ ْك َ َج َّ ُن‬
‫ُيب ِّ ُ‬
‫َش‬
‫‪30‬‬
‫َا َّص ِا ِّص ُا ُّص َا َّض ِا ِّض ُا ُّض‬
‫َا َّط ِا ِّط ُا ُّط‬
‫َا َّظ ِا ِّظ ُا ُّظ‬
‫َا َّع ِا ِّع ُا ُّع‬
‫َا َّغ ِا ِّغ ُا ُّغ‬
‫َا َّف ِا ِّف ُا ُّف‬
‫َا َّق ِا ِّق ُا ُّق‬
‫َا َّك ِا ِّك ُا ُّك‬
‫َا َّل ِا ِّل ُا ُّل‬
‫َا َّم ِا ِّم ُا ُّم‬
‫َا َّن ِا ِّن ُا ُّن‬
‫َا َّو ِا ِّو ُا ُّو‬
‫َا َّه ِا ِّه ُا هُّ‬
‫َايَّ ِا ِّي ُايُّ‬
‫‪29‬‬
ّ
Şedde (—)
Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar.
Birinci harf sakin ikinci harf ise harekelidir.
‫َا َّث ِا ِّث ُا ُّث‬
‫َا َّت ِا ِّت ُا ُّت‬
‫َا َّب ِا ِّب ُا ُّب‬
‫َا َّخ ِا ِّخ ُا ُّخ‬
‫َا َّح ِا ِّح ُا ُّح‬
‫َا َّج ِا ِّج ُا ُّج‬
‫َا َّر ِا ِّر ُا ُّر‬
‫َا َّذ ِا ِّذ ُا ُّذ‬
‫َا َّد ِا ِّد ُا ُّد‬
‫َا َّس ِا ِّس ُا ُّس َا َّش ِا ِّش ُا ُّش‬
28
‫َا َّز ِا ِّز ُا ُّز‬
‫)‪Cezim (Sükûn‬‬
‫َا ْن‬
‫لَ ْن‬
‫َ ْك‬
‫ِا َذ ْن‬
‫َ ْك‬
‫ِم ْن‬
‫ِا ْذ‬
‫ُق ْل‬
‫ع َْن‬
‫ُ ْه‬
‫َك ْيفَ‬
‫َي ْو َم‬
‫بَ ْع َد‬
‫َا ْن َت‬
‫َ ْننُ‬
‫َس ْو َف َع َل ْي َك ِالَ ْي َك‬
‫ُح ْ ِك‬
‫َا ْر َس َل‬
‫َا َر َا ْي َت َا ْن َذ َر‬
‫َرْي َب‬
‫ُكن ُْتْ‬
‫ص‬
‫َ ْي َد ُع ُي ْب ِ ُ‬
‫َع َل ْ ِي ْم‬
‫نَ ْع ُب ُد ِا ْ�ست َْك َ َب َك ْي ُد ُ ْه‬
‫‪27‬‬
‫َا ْظ ِا ْظ ُا ْظ‬
‫َا ْع ِا ْع ُا ْع‬
‫َا ْغ ِا ْغ ُا ْغ‬
‫َا ْف ِا ْف ُا ْف‬
‫َا ْق ِا ْق ُا ْق‬
‫َا ْك ِا ْك ُا ْك‬
‫َا ْل ِا ْل ُا ْل‬
‫َا ْم ِا ْم ُا ْم‬
‫َا ْن ِا ْن ُا ْن‬
‫َا ْو ِا ْو ُا ْو‬
‫َاهْ ـ ِاهْ ـ ُاهْ ـــ‬
‫َايْ ِايْ ُايْ‬
‫‪26‬‬
‫ْ‬
‫)—( )‪Cezim (Sükûn‬‬
‫‪Üzerinde bulunduğu harfi harekesiz okutur.‬‬
‫َا ْب ِا ْب ُا ْب َا ْت ِا ْت ُا ْت َا ْث ِا ْث ُا ْث‬
‫َا ْج ِا ْج ُا ْج‬
‫َا ْح ِا ْح ُا ْح‬
‫َا ْخ ِا ْخ ُا ْخ‬
‫َا ْد ِا ْد ُا ْد‬
‫َا ْذ ِا ْذ ُا ْذ‬
‫َا ْر ِا ْر ُا ْر‬
‫َا ْز ِا ْز ُا ْز‬
‫َا ْس ِا ْس ُا ْس َا ْش ِا ْش ُا ْش‬
‫َا ْص ِا ْص ُا ْص َا ْض ِا ْض ُا ْض َا ْط ِا ْط ُا ْط‬
‫‪25‬‬
‫‪Ötre‬‬
‫ُث ُل ُث‬
‫َف ُه َو‬
‫ُ ِج َع‬
‫ُغ ِف َر‬
‫َي ِق ُف‬
‫َ َع ُل‬
‫َم َث ُل‬
‫ُ�س ِئ َل‬
‫ُا ِم َر‬
‫َيصِ ُف‬
‫ُر ُس ُل‬
‫يَ ِر ُث‬
‫ُف ِه َم‬
‫ُ�س ِئ َل‬
‫ُا ِخ َذ‬
‫ُر ِف َع‬
‫ُا ِذ َن‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫ِت َب‬
‫ُخ ِل َق‬
‫َ َص ُد‬
‫ُر ِز َق‬
‫َك ُر َم‬
‫س‬
‫ُخ ِ َ‬
‫َي ِ ُل‬
‫ُك ُت ُب‬
‫َق ُر َب‬
‫َ ُح َر‬
‫َح ُس َن‬
‫َك ُ َب‬
‫َك ُر َم‬
‫‪24‬‬
ُ
Ötre (—)
Ötre, kalın sesli harfleri “u”, ince sesli
harfleri ise “ü” sesi ile okutur.
‫ُج‬
‫ُث‬
‫ُت‬
‫ُب‬
‫ُا‬
‫ُر‬
‫ُذ‬
‫ُد‬
ُ‫خ‬
‫ُح‬
‫ُض‬
‫ُص‬
‫ُش‬
‫ُس‬
‫ُز‬
‫ُف‬
‫ُغ‬
‫ُع‬
‫ُظ‬
‫ُط‬
‫ُن‬
‫ُم‬
‫ُل‬
ُ‫ك‬
‫ُق‬
‫ُي‬
‫ُه‬
‫ُو‬
23
‫‪Esre‬‬
‫َ ِح َد‬
‫ش َب‬
‫َِ‬
‫َا ِذ َن‬
‫َ ِس َع‬
‫َم َث ِل‬
‫تَ ِب َع‬
‫لَ ِب َس‬
‫َع ِ َل‬
‫َ ِع َل‬
‫لَ َه ِب‬
‫َر ِك َب‬
‫َف ِه َم‬
‫تَ ِب َع‬
‫َو ِج َل‬
‫َا ِم َن‬
‫َ ِس َع‬
‫ض َك َح ِس َب‬
‫َِ‬
‫ص‬
‫بَ َ ِ‬
‫لَ َه ِب‬
‫َم َث ِل‬
‫َو ِ َل‬
‫َربِ َح‬
‫َع َد ِس‬
‫َو ِر َث‬
‫َ ِع َب‬
‫َص ِع َد‬
‫َغ ِ َن‬
‫ه َِد َي‬
‫َش ِه َد‬
‫‪22‬‬
ِ
Esre (—)
Esre harekesi kalın sesli harfleri “ı”, ince
sesli harfleri ise “i” sesi ile okutur.
‫ِج‬
‫ِث‬
‫ِت‬
‫ِب‬
‫ِا‬
‫ِر‬
‫ِذ‬
‫ِد‬
‫ِخ‬
‫ِح‬
‫ِض‬
‫ِص‬
‫ِش‬
‫ِس‬
‫ِز‬
‫ِف‬
‫ِغ‬
‫ِع‬
‫ِظ‬
‫ِط‬
‫ِن‬
‫ِم‬
‫ِل‬
‫ِك‬
‫ِق‬
‫ِي‬
ِ‫ه‬
‫ِو‬
21
‫‪Üstün‬‬
‫َا َ َ‬
‫ك‬
‫َخلَ َق‬
‫فَ َع َل‬
‫َ َح َل‬
‫َه َ َ‬
‫ل‬
‫َصلَ َح‬
‫غَلَ َب َذ َه َب‬
‫تَ َر َك‬
‫َظه ََر‬
‫َ َج َع‬
‫َطلَ َب‬
‫َر َج َع‬
‫َك َف َر‬
‫لَ َم َع‬
‫َم َع َك َك َت َب َد َخ َل‬
‫ََ‬
‫سدَ‬
‫َص‬
‫نََ‬
‫َا َم َر‬
‫نَ َز َل‬
‫خ َ ََت‬
‫تَ َر َك‬
‫َح َسدَ‬
‫َوقَ َب‬
‫َابَدَ‬
‫َش َف َع‬
‫َو َر َد‬
‫َجلَ َس‬
‫‪20‬‬
َ
Üstün (—)
Üstün, ince sesli harfleri “e” kalın sesli harfleri ise
“a” sesi ile okutur.
َ‫ح‬
َ‫ج‬
‫َت‬
‫َب‬
‫َا‬
‫َز‬
‫َر‬
‫َذ‬
‫َد‬
‫َخ‬
‫َط‬
‫َض‬
‫َص‬
‫َش‬
‫َس‬
‫َق‬
‫َف‬
‫َغ‬
‫َع‬
‫َظ‬
‫َو‬
‫َن‬
‫َم‬
‫َل‬
‫َك‬
‫َي‬
‫َال‬
‫َه‬
19
‫‪İnce ve Kalın Sesli Harfler‬‬
‫َصدَ َق‬
‫َصنَ َع‬
‫َص َر َع َص ُع َب َص َمدُ‬
‫ضَ ِح َك ضَ ُر َب ضَ َر َر‬
‫ضَ ِم َن ضَ َغطَ‬
‫َطلَ َب َط َح َن‬
‫َط َع َن‬
‫َط ِر َب‬
‫َطه َُر‬
‫َظه ََر‬
‫َظ ِر َف‬
‫َظ ِف َر‬
‫َظلَ َم‬
‫َح ِفظَ‬
‫َع َبدَ‬
‫عَ ِل َم‬
‫َع ِر َف‬
‫َعهِدَ‬
‫َع َس َل‬
‫َهلَ َك‬
‫َه َج َر‬
‫َشهِدَ‬
‫َه َج َم‬
‫َه ِد َي‬
‫‪18‬‬
‫‪İnce ve Kalın Sesli Harfler‬‬
‫ثَبَ َت‬
‫ثَلَ َج‬
‫ثَ َق َب‬
‫ثَ َم َر‬
‫ثَ ُق َل‬
‫ش َحلَ َب َح َص َب َح َم َل‬
‫َح ِف َ‬
‫ظ ُح ِ َ‬
‫َخلَ َف‬
‫َخلَ َق‬
‫َخلَ َص َخلَطَ‬
‫َخلَ َف‬
‫َذب َ َح‬
‫َذ َه َب‬
‫ُذ ِك َر‬
‫َذب َ َل‬
‫َذب َ َح‬
‫ُرِف َع‬
‫َر ِك َب‬
‫َرب َ َح‬
‫َرفَ َث‬
‫ُرِف َع‬
‫َز َم َن‬
‫َز َه َق‬
‫َز َح َم‬
‫َز َر َع‬
‫َز َج َر‬
‫‪17‬‬
İnce ve Kalın Sesli Harfler
‫َب ِب ُب‬
‫َا ِا ُا‬
‫َد ِد ُد‬
‫َج ِج ُج‬
‫َث ِث ُث‬
‫َت ِت ُت‬
‫َش ِش ُش‬
‫َس ِس ُس‬
‫َز ِز ُز‬
‫َذ ِذ ُذ‬
‫َم ِم ُم‬
‫َل ِل ُل‬
‫َك ِك ُك‬
‫َف ِف ُف‬
‫َي ِي ُي‬
‫َه ِه ُه‬
‫َو ِو ُو‬
‫َن ِن ُن‬
‫َخ ِخ ُخ‬
Kalın Okunan Harfler
‫َظ ِظ ُظ‬
‫َط ِط ُط‬
İnce Okunan Harfler
‫َص ِص ُص َض ِض ُض‬
‫َق ِق ُق‬
‫َغ ِغ ُغ‬
‫َع ِع ُع‬
‫َح ِح ُح‬
Kalına Yakın Bir Sesle Okunan Harfler
‫َر ِر ُر‬
Bazen ince bazen de kalın okunur.
16
‫‪Harflerin Yazılış ve Okunuşları‬‬
‫َف َل ِق‬
‫فَلَ ِق‬
‫ُذ ِك َر‬
‫ُذ ِك َر‬
‫َا ِز َن‬
‫َا ِز َن‬
‫َل ِب َس‬
‫لَ ِب َس‬
‫ُج عِ َل‬
‫ُج ِع َل‬
‫َص َم ُد‬
‫ََ‬
‫صدُ‬
‫َخ َل َق‬
‫َخلَ َق‬
‫َل َم َع‬
‫لَ َم َع‬
‫َك َف َر‬
‫َك َف َر‬
‫َظ َه َر‬
‫َظه ََر‬
‫ُك ُت ُب‬
‫ُك ُت ُب‬
‫َي ِل ُد‬
‫ي َ ِ ُل‬
‫‪15‬‬
‫‪Harflerin Yazılış ve Okunuşları‬‬
‫َذ َه َب‬
‫َذ َه َب‬
‫َر َج َع‬
‫َر َج َع‬
‫َب َع َث‬
‫ب َ َع َث‬
‫َف َع َل‬
‫فَ َع َل‬
‫َر ِك َب‬
‫َر ِك َب‬
‫َس ِم َع‬
‫َ ِس َع‬
‫َم َس ِد‬
‫َم َس ِد‬
‫َب َص ِر‬
‫ص‬
‫بَ َ ِ‬
‫ُر ِف َع‬
‫ُرِف َع‬
‫ُر ِز َق‬
‫ُر ِز َق‬
‫َي ِر ُث‬
‫يَ ِر ُث‬
‫ُث ُل ُث‬
‫ثُلُ ُث‬
‫‪14‬‬
‫)‪Harflerin Yazılışları (Karışık‬‬
‫َطـ ِـطـ ُـط‬
‫عَـ ـ ِعـ ـ ُع‬
‫َكـ ِـكـ ُـك‬
‫ثَـ ـ ِثـ ُـث‬
‫َجـ ِـجـ ُـج‬
‫َحـ ِـحـ ُـح‬
‫هَـ ـ ِهـ ـ ُه‬
‫َد ِـد ُـد‬
‫َقـ ـ ِقـ ُـق‬
‫تَـ ـ ِتـ ُـت‬
‫َز ـ ِز ـزُ‬
‫ـس‬
‫َسـ ـ ِسـ ُ‬
‫لَـ ـ ِلـ ُـل‬
‫ـص‬
‫َصـ ـصِ ـ ُ‬
‫َيـ ـ ِيـ ُـى‬
‫َ ِ ُ‬
‫َظـ ِـظـ ُـظ‬
‫بَـ ـ ِبـ ُـب‬
‫َغـ ـ ِغـ ـ ُغ‬
‫َفـ ـ ِفـ ُـف‬
‫َذ ِـذ ُـذ‬
‫َر ـ ِر ُـر‬
‫َشـ ـ ِشـ ُ‬
‫ـش‬
‫َمـ ـمِـ ـ ُم‬
‫نَـ ـ ِنـ ـنُ‬
‫َخـ ِـخـ ُـخ‬
‫َوـ ـ ِو ُـو َضـ ـضِ ـ ُ‬
‫ـض‬
‫‪13‬‬
‫)‪Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda‬‬
‫َ ِ ُ‬
‫بَـ ـ ِبـ ُـب‬
‫تَـ ـ ِتـ ُـت‬
‫ثَـ ـ ِثـ ُـث‬
‫َجـ ِـجـ ُـج‬
‫َحـ ِـحـ ُـح‬
‫َخـ ِـخـ ُـخ‬
‫َد ِـد ُـد‬
‫َذ ِـذ ُـذ‬
‫َر ـ ِر ُـر‬
‫َز ـ ِز ـزُ‬
‫ـس‬
‫َسـ ـ ِسـ ُ‬
‫َشـ ـ ِشـ ُ‬
‫ـص َضـ ـضِ ـ ُ‬
‫ـض َطـ ِـطـ ُـط‬
‫ـش َصـ ـصِ ـ ُ‬
‫َظـ ِـظـ ُـظ‬
‫عَـ ـ ِعـ ـ ُع‬
‫َغـ ـ ِغـ ـ ُغ‬
‫َفـ ـ ِفـ ُـف‬
‫َقـ ـ ِقـ ُـق‬
‫َكـ ِـكـ ُـك‬
‫لَـ ـ ِلـ ُـل‬
‫َمـ ـمِـ ـ ُم‬
‫نَـ ـ ِنـ ـنُ‬
‫هَـ ـ ِهـ ـ ُه‬
‫َوـ ـ ِو ُـو‬
‫َيـ ـ ِيـ ُـى‬
‫‪12‬‬
‫)‪Harflerin Harekelerle Okunuşu. (Karışık‬‬
‫َل ِل ُل َف ِف ُف‬
‫َح ِح ُح‬
‫َغ ِغ ُغ‬
‫َذ ِذ ُذ‬
‫َص ِص ُص‬
‫َز ِز ُز‬
‫َب ِب ُب‬
‫َا ِا ُا‬
‫َر ِر ُر‬
‫هَ هِ هُ َث ِث ُث َط ِط ُط‬
‫نَ ِن نُ‬
‫َظ ِظ ُظ‬
‫َد ِد ُد‬
‫َك كِ ُك َش ِش ُش‬
‫َع ِع ُع‬
‫َو ِو ُو َت ِت ُت يَ ِي ُي‬
‫‪11‬‬
‫َج ِج ُج َض ِض ُض‬
‫َق ِق ُق‬
‫َخ ِخ ُخ‬
‫َم ِم ُم‬
‫َس ِس ُس‬
‫‪Harflerin Harekelerle Okunuşu.‬‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫‪( ) Üstün e-a sesi, ( ) Esre ı-i sesi,‬‬
‫‪ُ ) Ötre u-ü sesi verir.‬‬
‫َا ِا ُا‬
‫َح ِح ُح‬
‫(‬
‫َب ِب ُب َت ِت ُت َث ِث ُث َج ِج ُج‬
‫َخ ِخ ُخ‬
‫َد ِد ُد‬
‫َذ ِذ ُذ‬
‫َر ِر ُر‬
‫َز ِز ُز َس ِس ُس َش ِش ُش َص ِص ُص َض ِض ُض‬
‫َط ِط ُط َظ ِظ ُظ َع ِع ُع‬
‫َق ِق ُق‬
‫َك ِك ُك‬
‫َل ِل ُل‬
‫َو ِو ُو‬
‫َه ِه ُه‬
‫َي ِي ُي‬
‫‪10‬‬
‫َغ ِغ ُغ َف ِف ُف‬
‫َم ِم ُم‬
‫َن ِن ُن‬
‫‪Harfler ve İsimleri‬‬
‫ح‬
‫ز‬
‫س‬
‫ذ‬
‫ر‬
‫ض‬
‫ظ‬
‫ع‬
‫ق‬
‫ص‬
‫ط‬
‫د‬
‫ل‬
‫غ‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ال‬
‫ث‬
‫ش‬
‫و‬
‫م‬
‫خ‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ج‬
‫ت‬
‫ن‬
‫‪9‬‬
‫‪Harfler ve İsimleri‬‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ث‬
‫ج‬
‫ح‬
‫خ‬
‫د‬
‫ذ‬
‫ر‬
‫ز‬
‫س‬
‫ش‬
‫ص‬
‫ض‬
‫ط‬
‫ظ‬
‫ع‬
‫غ‬
‫ف‬
‫ق‬
‫ك‬
‫ل‬
‫م‬
‫ن‬
‫و‬
‫ه‬
‫ال‬
‫ي‬
‫‪8‬‬
Kur’an’ı Kerim
Kur’ân’ı Kerim, Allah (cc) tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilmiş
ilahi kitapların sonuncusudur. Kur’an-ı Kerim, vahiy yoluyla Cebrail (as) aracılığı ile 610
yılının, Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde inmeye başlamış ve yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır. 114 sure, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşur.
Kur’an’ı Kerim, okumak, toplamak, bir araya getirmek gibi manalara gelmektedir. Mushaf, Furkan zikir, hüda, nûr, hakim, kadim gibi birçok ismi de vardır. Belirli bir kavim ya da
topluluğa değil tüm insanlığa gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Kur’an’ın öğüt ve mesajlarının
hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Kur’an’ı Kerim, indirildiği günden günümüze kadar bir
harfi bile değiştirilmemiş tek kitaptır. Allah (cc), “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik!
Onun koruyucusu da elbette biziz.” buyurmaktadır.
Hz. Peygamber (sav) Kur’an’ı Kerim’in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle ilgili şöyle buyurmuştur. “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” Kur’an-ı Kerim, sözlerin en
üstünü ve en güzeli, Allah kelamı olduğu için onu okurken dikkatli olmalıyız. Onu okumak
aynı zamanda ibadet olduğu için okurken abdestli bir şekilde okumaya dikkat etmeliyiz.
Ayrıca farz olan ibadetlerimizi yerine getirirken Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuduğumuz
için onu okurken ve ezberlerken doğru okumaya ve doğru ezberlemeye önem göstermeliyiz.
Kur’an-ı Kerim’i, bir bilenden yani “Fem-i Muhsin”den dinleyerek, harflerin doğru telaffuzlarını ve okunuşlarını öğrenmek gerekmektedir. Peygamber efendimizin Kur’an’ı Cebrail’in kendisine öğrettiği şekilde ağır ağır ve tane tane okuduğunu bilinmektedir. Allah’ü
teâlâ Kur’an’ı Kerim’de bizlere şöyle sesleniyor “… Kur’an’ı tane tane oku” (Müzzemmil-4)
bu nedenle okuyuşumuzu aceleye getirmeden harf ve kelimelerini tek tek açık bir şekilde
telaffuz ederek ve eğer biliyorsak anlamını düşünerek okumamız gerekiyor.
Dört elif miktarı uzatmak nedir?..........................................60
Hemze ve Sukûn Nedir?..........................................................60
Tenvin ve Nun-i Sakîn Nedir?................................................60
Temel Bazı Tecvid Kuralları................................................... 61
1. Medd-i Tabii:......................................................................... 61
2. Medd-i Muttasıl:................................................................... 61
3. Medd-i Munfasil:.................................................................. 61
4. İhfa:........................................................................................62
5. İzhar:......................................................................................62
6. İklab:.......................................................................................63
7. İdğam-ı Meal Ğunne:...........................................................63
8. İdğam-ı Bila Ğunne:..............................................................64
9. İdğam-ı Misleyn:...................................................................64
10. İdğam-ı Mütecâniseyn:......................................................65
11. İdğam-ı Mütekâribeyn:......................................................65
12. Kalkale:..................................................................................66
13. Lafzatullah:..........................................................................66
6
ْ
Cezim (Sükûn) (—)..................................................................25
ّ
Şedde (—)...............................................................................28
ً
Tenvin (—)............................................................................... 31
Med Harfleri: .................................................................................34
Uzatma (Asar-Çeker) .............................................................39
Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif.............................................40
Zamir .......................................................................................... 41
Elif Lam Takısı...........................................................................42
Okunmayan Elif..........................................................................44
Lafzatullah.................................................................................45
Med-Kasr ...................................................................................46
Hurûf-ı Mukattaa......................................................................47
Okuma Çalışmaları.....................................................................48
Vakıf (Durak)............................................................................. 51
TECVİD.......................................................................................57
Kur’an-ı Kerim’de Kullanılan Secâvend-Durak İşaretleri.57
Secâvend Nedir?.......................................................................58
5
İÇİNDEKİLER
Kur’an’ı Kerim............................................................................... 7
Harfler ve İsimleri..................................................................... 8
Harfler ve İsimleri..................................................................... 9
Harflerin Harekelerle Okunuşu............................................. 10
Harflerin Harekelerle Okunuşu. (Karışık)............................11
Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda)..................... 12
Harflerin Yazılışları (Karışık)................................................ 13
Harflerin Yazılış ve Okunuşları............................................. 14
Harflerin Yazılış ve Okunuşları............................................. 15
İnce ve Kalın Sesli Harfler..................................................... 16
İnce ve Kalın Sesli Harfler..................................................... 17
İnce ve Kalın Sesli Harfler..................................................... 18
َِ
Üstün (—)................................................................................. 19
Esre (—)................................................................................... 21
ُ
Ötre (—)..................................................................................23
4
‫يم‬
ِ ّٰ ‫ـم‬
ِ ‫الل ال ّ َر ْح ٰمـ ِـن ال ّ َر ۪ح‬
ِ ‫ِب ْسـ‬
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
ْ ‫سـ ْـر َر ِّب َت ِّمـ ْـم ِب‬
َ ‫َسـ ْـر َو‬
‫ـر‬
ِّ َ‫ال تُع‬
ِّ ‫َر ِّب ي‬
ِ ْ ‫ال َخـ‬
Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.
ELİF-BA
KİTABIM
2016 HAZİRAN
ISBN: 8-191-389-605-978
Konya Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No : 2 Selçuklu / KONYA
+90 332 221 14 00
www.komek.org.tr
twitter.com/komekkonya
facebook.com/konyameslekedindirme
Genel Koordinatör
Ahmet KÖSEOĞLU
Yayın Yönetmeni
Abdullah KALELİ
Yayına Hazırlayan
Ümit KALKAN
Tasarım
Fetullah MERCAN
Tashih
Mehmet KORKMAZ
Baskı
Damla Ofset Matbaacılık ve Tic.A.Ş.
Büsan San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sk. No: 42050 - 4
Karatay / Konya
Matbaa Sertifika Numurası: 14972
Komek Yaz Okulu için hazırlanan bu kitapta bulunan yazı, fotoğraf, grafik,
illüstrasyon vb. çalışmaların her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Ücretsizdir, para ile satılmaz.
2
ELİF-BA
KİTABIM

Benzer belgeler