Presentation title can go here

Transkript

Presentation title can go here
30 Nisan 2015, Ankara
Mustafa Özgür Berke
WWF-Türkiye, İklim ve Enerji Programı
+100
5 kıtada, 100’den
fazla ülkede faaliyet
gösteriyor
+4000
4000 çalışanla 2000’den
fazla doğa koruma
projesi gerçekleştiriyor
1961
+5M
1961 yılında kuruldu
5 milyondan fazla
üye ve destekçi
“1951 – 2010 arasındaki küresel ortalama
sıcaklıklardaki artış, kesin olarak (%95 - % 100
ihtimalle) insan faaliyetlerinden kaynaklanmıştır.”
PCC, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
5. Değerlendirme Raporu, Eylül 2013
“Karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış
hızıyla 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki
artış 4°C’yi bulacak.”
"Ontolojik varoluşunuz olmazsa ne siyasi ne
ekonomik varoluşunuz olur. İnsanlığın bugün
yaşadığı en büyük sıkıntı iklim değişikliğidir.”
Ahmet Davutoğlu, T.C. Başbakanı
G-20 Zirvesi, Avustralya. 14.11.2014
#1 emisyon kaynağı: Fosil
yakıtlar ve endüstriyel
süreçler
3°C
• Emisyonları azaltmak için ulusal ve küresel enerji sisteminde köklü
değişikliklere gidilmesi gerekiyor.
• Enerji verimliliği + Enerji sisteminin karbondan arındırılması (fosil yakıtlar
yer altında kalsın)
2°C
• “2°C” hedefini tutturmak için
yeryüzündeki fosil yakıt
rezervlerinin 2/3’ünün
yeraltında bırakılması gerekiyor.
• 2017’e kadar yeni yatırımlar
yenilenebilir enerjiye
yönelmezse, enerji altyapısı
iklim değişikliğiyle mücadeleyi
imkansız kılacak.
Elektrik Üretim Teknolojilerinin Yaşam Döngüsü Emisyonları
(gCO2eq / kWh)
Düşük
740
Merkezi
820
Yüksek
910
Doğalgaz
410
490
650
Güneş - Büyük ölçekli PV
18
48
180
Güneş - Çatı üzeri PV
26
41
60
Jeotermal
6
38
79
8,8
27
63
Hidroelektrik
1
24
2200
Rüzgar (kara)
7
11
56
Teknoloji
Kömür
CSP
Kaynak: Kaynak: IPCC Working Group III – Mitigation of Climate Change, Annex II Metrics and
Methodology. pg 37 to 40,41
Kaynak: Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2014 yılı Bütçe Sunumu, 14 Kasım 2013
Kaynak: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369#.VL3qUdKsXeM
500
Biyokütle
Güneş
Rüzgâr
Jeotermal
Hidroelektrik
Nükleer
Doğal gaz
Petrol
Linyit
Taş kömürü
400
300
200
100
0
2014
2017
2020
2023
2026
2029
Şekil: Mevcut Politikalar Senaryosu’na göre elektrik üretiminin kaynaklara göre
dağılımı 2014-2030 (TWh)
Mevcut Politikalar
Senaryosu
600
400
TWh
Yenilenebilir Enerji
Senaryosu
200
Resmi Planlar
Senaryosu
0
2014
2018
2022
2026
2030
Şekil: Farklı BNEF senaryolarına göre elektrik talep projeksiyonları, 2014-2030 (TWh)
100%
8%
8%
90%
29%
80%
31%
70%
47%
Nükleer
60%
50%
Yenilenebilir
40%
71%
Fosil yakıt
61%
30%
44%
20%
10%
0%
Bugün
MPS 2030
YES 2030
Şekil: Elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı, 2030
500
Biyokütle
Güneş
Rüzgâr
Jeotermal
Hidroelektrik
Nükleer
Doğal gaz
Petrol
Linyit
Taş kömürü
400
300
200
100
0
2014
2017
2020
2023
2026
2029
Şekil: Mevcut Politikalar Senaryosu’na göre elektrik üretiminin kaynaklara göre
dağılımı 2014-2030 (TWh)
500
Biyokütle
Güneş
400
Rüzgâr
Jeotermal
300
Hidroelektrik
Nükleer
200
Doğal gaz
Petrol
100
Linyit
0
2014
Taş kömürü
2017
2020
2023
2026
2029
Şekil: Yenilenebilir Enerji Senaryosu’na göre elektrik üretiminin kaynaklara göre
dağılımı 2014-2030 (TWh)
100%
3%
90%
80%
26%
4%
17%
17%
60%
41%
15%
Güneş
Rüzgâr
8%
21%
25%
8%
18%
30%
10%
17%
Biyokütle
Jeotermal
Hidroelektrik
Nükleer
40%
20%
8%
17%
70%
50%
3%
10%
13%
15%
26%
Petrol
16%
22%
12%
11%
Bugün
RPS 2030
Doğal gaz
0%
MPS 2030
10%
Linyit
8%
Taş kömürü
YES 2030
Şekil: Farklı senaryolar altında elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı,
2030
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
25
20
Mevcut Politikalar
Senaryosu
15
10
Yenilenebilir Enerji
Senaryosu
5
0
2014
2018
2022
2026
2030
Şekil: Farklı BNEF senaryoları altında sermaye giderlerinin yıllık toplamı, 2014-2030
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
20
15
Mevcut Politikalar
Senaryosu
10
Yenilenebilir Enerji
Senaryosu
5
0
2014
2018
2022
2026
2030
Şekil: Farklı BNEF senaryoları altında yakıt harcamalarının yıllık toplamı, 2014-2030
200
180
160
140
EU coal (with carbon)
120
100
80
EU coal (without carbon)
60
40
20
0
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
Şekil: Avrupa’da Avrupa’da fotovoltaik güneş enerjisi için hesaplanan SEM aralığı,
2013-2030 (ABD Doları / MWh)
2027
2029
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
140
120
EU coal (with carbon)
100
EU coal (without carbon)
80
60
40
20
0
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
Şekil: Avrupa’da “onshore” rüzgâr enerjisi için hesaplanan SEM aralığı, 2013-2030
(ABD Doları / MWh)
2027
2029
Şekil: Türkiye, Avrupa ve küresel ölçekte çeşitli teknolojilere ait Seviyelendirilmiş Enerji Maliyet (SEM) değerleri, 2014
(ABD Doları/MWh)
Güneş (Karaman)
Nükleer (Küresel)
Biyoyakıt (Küresel)
Rüzgâr (Türkiye'ye özel)
Taş kömürü (Türkiye'ye özel)
Linyit (Türkiye'ye özel)
Doğal gaz (Avrupa)
Hidroelektrik (Küresel)
Jeotermal (Küresel)
0
50
100
150
200
250
300
Kaynaklar:
- WWF-Türkiye, Türkiye'nin Yenilenebilir Gücü Raporu,
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_son.pdf
- Karapınar İlçesi’nde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Yatırımları için Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi
Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması Raporu,
http://www.konyadayatirim.gov.tr/images/dosya/Karap%C4%B1nar%20G%C3%BCne%C5%9F%20Enerjisi%20Fizibilite%20Raporu.pdf
350
Şekil: BNEF senaryoları altında 2020 sonrasında AB mevzuatına uyumun maliyeti
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
Elektrik talebi resmi tahminlerin
altında gerçekleşecek
Resmi planlarda kömürün
payında kayda değer bir artış
öngörülüyor
Yenilenebilir enerji öncelikli bir
strateji, kömür odaklı politikalar ile
benzer maliyete sahip
Doğal gazın payında bütün
senaryolar altında düşüş görülecek
Yenilenebilir enerji, kömüre dayalı
kapasite artışını ikame edebilir
…CO2 emisyonlarını sınırlamak, AB
Mevzuatına uyumun maliyetini
düşürmek mümkün.
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
BNEF analizi, Türkiye’nin 2030
yılında elektrik ihtiyacının
%47’sini yenilenebilir
enerjiden karşılayabileceğini
öngörüyor.
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
Yenilenebilir enerji ağırlıklı bir
yol izlenirse 2014-2030
arasında yakıt harcamalarını
18 milyar ABD Doları
seviyesinde düşürmek
mümkün.
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
Alım Garantisi
(ABD Doları sent / kWh)
Nükleer (Akkuyu NGS)
Garanti Süresi
12,35*
15 yıl
Hidroelektrik
7.3
10 yıl
Rüzgâr
7.3
10 yıl
Güneş (PV)
13.3
10 yıl
Güneş (CSP)
13.3
10 yıl
Biyokütle (çöp gazı dâhil)
13.3
10 yıl
Jeotermal
10.5
10 yıl
5. bölge teşviki:
Yerli kömür
- KDV istisnası
- Gümrük vergisi muafiyeti
- Vergi indirimi: %40 - 60
- Sigorta primi işveren hissesi desteği: 7-10
yıl
- Yatırım yeri tahsisi:
- Faiz desteği: 2-5 puan
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
• Yenilenebilir enerjiye verilen destekler
daha etkin kılınmalı.
• Başta kömür olmak üzere fosil
yakıtlardan elektrik üretimi için sağlanan
teşvikler kaldırılmalı.
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
Tablo: 1990-2009 arasında enerji yoğunluğunda değişim (SGP’ye göre)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
Kaynak: OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 978-92-64-11150-9 - ©
OECD 2011
Tablo: Yenilenebilir enerji teknolojilerinin GWh başına yarattığı iş miktarı
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
İmalat, inşaat,
kuruluş
İşletim,
bakım,
onarım ve
yakıt
işlenmesi
Toplam
Güneş (PV)
5,76-6,21
1,20-4,80
6,96-11,01
Rüzgâr Enerjisi
0,43-2,51
0,27
0,70-2,78
Biyokütle
0,40
0,38-2,44
0,78-2,84
Kömür
0,27
0,74
1,01
Doğalgaz
0,25
0,7
0,95
MW
Kaynak: UNEP/ILO/IOE/ITUC, 2008. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable Low Carbon World
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Kaynak: The World Bank, 2011. Issues in estimating the employment generated by energy sector activities,
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/Measuring_the_employment_impact_of_energy_sector1.pd
f
Kaynak: REN21, 2014. Renewables 2014 Global Status Report
Şirket
Çalışan sayısı
1. PetroChina
548355
2. Gazprom
404400
3. Pemex
150884
4. Lukoil
150000
5. Rosneft
106000
6. Total
96104
7. Shell
90000
8. BP
85900
9. ExxonMobil
82000
10. Petrobras
80492
11. ENI
79000
12. Chevron
58286
13. Saudi Aramco
56066
14. Petronas
43860
15. Sonatrach
41204
16. National Iranian Oil Company
41000
17. Indian Oil Corporation
36198
18. PGNIG
32783
19. OMV
29000
20. Statoil
21300
TOTAL
Yenilenebilir enerjinin 5
katı enerji üreten
dünyadaki en büyük 20
petrol şirketinin
sağladığı toplam
istihdam 2,2 milyon.
2232832
Kaynak: http://www.oilgaspost.com/2013/04/25/top-20-largest-oil-gas-employers/
Türkiye’nin
Yenilenebilir Gücü
Teşekkürler…
wwf.org.tr
/wwfturkiye
/wwf_turkiye

Benzer belgeler

Presentation title can go here

Presentation title can go here sıcaklıklardaki artış, kesin olarak (%95 - % 100 ihtimalle) insan faaliyetlerinden kaynaklanmıştır.” PCC, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

Detaylı