Izmir Institute of Technology, Biotechnology and

Yorumlar

Transkript

Izmir Institute of Technology, Biotechnology and
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı
Gülbahçe, Urla İzmir 35430
PROGRAMIN
Adı
(Name of the
Program)
Dersin Kodu
(Course Code)
BTEC507
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Biotechnology Master Program)
Dersin Adı
Dersin Türü
(Course Name)
(Course Type)
Biyoteknolojinin
Zorunlu
Temelleri I (Fundamentals (Compulsory)[X]
of Biotechnology I)
Seçmeli (Elective) []
Dersin Dönemi
(Course Semester)
Güz (Fall) [X]
Bahar (Spring) [ ]
Dersin Kredisi AKTS Kredisi
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Local Credits) (ECTS Credits)
(Course Implementation, Hours/Week)
3
Ders (Theoretical) [X ] Uygulama (Tutorial) [ ]
Laboratuar (Laboratory) [ ]
Dersin Dili (Course Language)
İngilizce (English)
Dersin Önkoşulları (Course Prerequisites):
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları) (Lecturer(s)) : Dr. Ali Oğuz Büyükkileci
Dersin İçeriği: Mikroorganizmalar, enzimler, metabolik izyolları, biyoreaktörler ve ayırma ve saflaştırma
işlemleri gibi temel biyoteknoloji kavram ve uygulamaları
Course Description: Microorganisms, enzymes, metabolic pathways and fundamental concepts including
bioreactors and separation and purification processes
Dersin Amacı ve Mesleki Eğitime Katkısı:
Bu derste biyoteknolojik süreçlerde kullanılan biyolojik, kimyasal ve mühendisliğe ait kavramlar ve
uygulamaların genel hatları tanıtılır, süreçlere örnekler verilir. Böylece varolan biyoteknolojik süreçlerin
anlaşılması ve yenilerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi sağlanmış olur.
Course Objectives:
This course introduces and exemplifies general biological, chemical and engineering applications. This enables
understanding of present biotechnological processes and developing newer Technologies.
Izmir Institute of Technology,
Biotechnology and Bioengineering Graduate Program, 35430 Urla, Izmir, TR,
Tel.902327506640 Fax.902327506645 [email protected]
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı
Gülbahçe, Urla İzmir 35430
Dersin Öğrenim Çıktıları:
Dersin bitiminde öğrencinin aşağıdaki bilgi, beceri, yetenek, değer ve tutumlara sahip olması beklenir:
1. Temel biyoteknolojik kavramlari tanımlama
2. Farklı disiplinlere ait bilgi ve kavramları biyoteknolojik süreçler için birleştirme
3. Endüstriyel biyoteknolojik uygulamaları açıklama ve özetleme
4. Biyoteknolojik süreç ve uygulamaları yorumlama ve yenilerini önerme
5. Farklı disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapma
6. Sözlü sunum yapma
Course Learning Outcomes:
By the end of the semester, students are going to have the knowledge, skills, abilities, values and attitudes listed
below
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Defining the basic biotechnology concepts
Combining knowledge and concepts from other disciplines for biotechnology processes
Summarizing and explaining industrial biotechnology applications
İnterpret biotechnological processes and applications and propose new ones .
Making a team work with people from different disciplines
Oral presentations
Ders Kitabı (Textbook):
1. Bioprocess Engineering (Basic concepts), Sculer ML, Kargi F.
2. Biochemical Engineering Fundamentals, Bailey JE, Ollis DF.
Diğer Kaynaklar (Other References):
İşlenen Konular (Course Plan)
Hafta(Week)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Konu(Topics)
Biyoteknolojiye giriş (Introduction to biotechnology)
Biyolojik Temeller(Biological basis)
Enzimler(Enzymes)
Hücre Büyümesi (Cell growth)
Temel Metabolik İzyolları (Fundamental Metabolic Pathways)
Hücre Büyümesi ve Ürün Oluşum Stokiyometrisi(Cell groth and stochiometry of
product formation)
Biyoreaktörler (Bioreactors)
ARA SINAV (Mid-Term)
Ürün ayırma ve saflaştırma 1 (Product Seperation and Purification I )
Ürün ayırma ve saflaştırma 2 (Product seperation and Purification II )
Endüstriyel Mikrobiyoloji (Industrial Microbiology)
Yeni Uygulamalar (New Approaches)
Sunumlar 1 (Presentations 1)
Izmir Institute of Technology,
Biotechnology and Bioengineering Graduate Program, 35430 Urla, Izmir, TR,
Tel.902327506640 Fax.902327506645 [email protected]
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı
Gülbahçe, Urla İzmir 35430
14
Sunumlar 2 (Presentations 2)
Ölçme ve Değerlendirme(Assessment Criteria)
Faaliyetler(Activities)
Yıl İçi Sınavları(Midterm Exams)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
%30
Kısa Sınavlar(Quizzes)
Ödevler(Homework)
Projeler(Projects)
%30
Laboratuar Uygulaması(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar(Other Activities)
Final Sınavı(Final Exam)
%40
Hazırlayan Kişiler(Prepared by): Dr. Ali Oğuz Büyükkileci
Tarih (Date)
Izmir Institute of Technology,
Biotechnology and Bioengineering Graduate Program, 35430 Urla, Izmir, TR,
Tel.902327506640 Fax.902327506645 [email protected]

Benzer belgeler