Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Silah Edinmesi.

Yorumlar

Transkript

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Silah Edinmesi.
DUYURU
Konu: Hakim ve Cumhuriyet savcılarrnın silah edinmesi
2802 sayılı Kanunun I|2lA maddesinde; "Hakim ve savcrlar, Emniyet Genel
Müdürlüğünce I0l0711953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi uyannca temin edilen yerli veya ithal tabancalaıı, anrlan
maddedeki şartlar uyannca bedeli mukabilinde zati silah olarak satın alabilirler."
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanunun Ek
8.Maddesi:
(Değişik Birinci Fıkra : 231212000 - 453413 md.) o'Milli Savunma Bakanlığınca
temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuwetleri bünyesindeki subay, astsubay ve
uzmanjandarma çavuşlara; Emniyet Genel Müdürlüğtince temin edilen tabanca ve mermiler,
emniyet hizmetleri sınıfi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra
ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmakiizere bedeli
mukabili zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların; aynlma, ihraç ve benzeri
sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onanm, kadro
standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz
temini ve diğer hususlar, çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
(Değişik ikinci fikra:R.G.23.07.2004125531-52|7116 md) Bu Kanuna göre yapılan
satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı tutarlar, bütçeye gelir kaydedilir.
(Mülga : R. G.23.07 .200 4 125531-5217 13| md.).
Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait
ardiye ücretinden muaftır.
Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmeye
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir."
Hükümleri yer almaktadır.
Anılan Kanun maddelerine uygun olarak Bakanlığımız tarafindan çrkarılacak
düzenleyici işlemlerle uygulamanın esasları belirtilecek olmakla birlikte devam eden
satrşlarrn dışında bir uygulama olacaktrr.
Ayrıca; şu aşamada devam eden uygulama gereğince silah satın.almak isteyen hakim
ve Cumhuriyet savcılarının satın almak istedikleri silahları www.mkek.gov"tr sayfasında
belirtilen fıyat|ar üzerinden Mülki İdari Amirinden alınacak "silah satın alma yetki belgesi"
ile şahsen veya meslek mensubu yada polise verilecek noter vekaleti marifetiyle MKE'den
alabilecekleri gibi 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanun ile değişik lO.maddesi gereğince,
adli mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir suretle ele geçirilen
zoralım silahlardan (bir defaya mahsus) nüfus cüzdanı fotokopisi ile zoralım silah talep
dilekçesini Başkanlığımıza göndererek Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan onay ile
MKE'den alınabilecektir.
Bakanlığımu tarafından silah edinimine ilişkin çrkarrlacak düzenleyici
hazırlandığında hakim ve savcılartmuza duyurulacaktır.
Bi
Başkan V.
iıgiıi
Şube:
Yazı işleri Şube Müdürliiğü
Tel: (0312)
4|4
71
32
Faks: (0312) 2l9 43 26

Benzer belgeler

Şahsi Silah Talepleri (Yerli) - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Şahsi Silah Talepleri (Yerli) - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır. Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmey...

Detaylı