2.`8 /1.~2012

Yorumlar

Transkript

2.`8 /1.~2012
T.e.
ADANA
VALiLiGi
Halk Sagligl Miidiirliigii
Sayl
ADANA
2.'8 / 1.~2012
: Teklif
Konu
TEKLiF
FORMU
MUdUrlUgUmUzUn ihtiyaci olan a~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri
belirtilen (2)
kalem YaZlllm Program
I
Kiralanmasl
I-lizmet Allm i~i ~4734 saylll Kamu ihale Kanunun 22 maddesi geregi dogrudan temin usulU ile temin edilecektir.
Birim fiyatlannm
bildirilmesini
rica ederim.
idari ve
SII'a No
Birim Fiyata Esas i~ Kaleminin Adl
I
Birinci Basamak Sagllk Kurumlan Faturalama
YazilllTI Program I Kiralanmasl
Dbner Sermaye Ek Odeme Yazillm Program I
2
Miktan
Birimi
12
Ay
12
Ay
Birim Fiyatl (TL)
Kiralanmasl
Toplam fiyat yalnlz
TL'dir.
~a~l~r taJ~a~1en okunup kabul edilmi~tir.
ONEMLI :'IIOTLAR: En son tekllfkabul
: Proforma faturalarda
..
tanhl
o!
:t.p.
.. .
.Qo13tanhl
.
mesal saatl bltlmme kadardlr.
malzeme teslim tarihi belirtilecektir.
: Teklitler TUrk Lirasl olarak verilecektir.
: Nakliye tirmaya aittir.
: Birim fiyatlar Uzerinden teklifettiginiz
: Fiyat opsiyonu
gUndUr.
toplam bedel K.D.V hariy belirtilecektir.
: UsulUne uygun olmayan teklitler degerlendirme
irtibat
Adresi:
dl~1 blrakllacaktlr.
I-Ialk Sagllgl MUdUrlUgU Re~atbey Mah.5.0cak
i rtibat Tel: 322 3441911
j.·tibat Fax: 3223441911
EK: i~c Ail Teknik Sartname
Cad.No:53
SeyhaJ1 / ADANA
Toplam Fiyatl (TL)
T.e.
ADANA HALK SAGLIGI MUDURLUGU
Doner Sermaye Ek Odeme YazIllml Hizmet Ahm Sartnamesi
1. GiRiS
AMA<; VE KAPSAM
Halk Saghgl MtidUrltigti btinyesinde istihdam edilen Personellerin Ek odemesinin
hazlrlanmasl ve bununla ilgili tUm raporlarm hazlrlanabilmesi amaclyla Ek Odeme YazI1lm
programmm satm almmasl amac;Ianmaktadu.
YAZILIM GEREKLERi
Veri giri~leri, ahcmm istedigi uygun kodlar kullamlarak yapllmahdlr. KullantCI
biliyorsa kodu dogrudan girebilmeli, degilse kodlann aC;lklamalanm otomatik olarak
listeletip, istedigi kodu sec;ebilmelidir. Sistemde kullamlan kodlar, Saghk Bakanhgl ve
ilgili mUdtirliik yonetimleri tarafmdan belirlenmi~ kodlarla uydmlu olmahdlr.
Hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi giri~leri idare ve satici firma
tarafmdan belirlenecek bir plan dahilinde satici firma tarafmdan sisteme girilmelidir.
Yazlhm, ttim sistem genelinde, kullamcl, i~lem ve bilgi dtizeylerinde bilgi gizliligi ve
gUvenligini saglamahdlr. Gerekli yerlerde ~ifreler kullamlmahdlr. Her kullamcmm bir
~ifresi olmah ve bu ~ifre istenildiginde degi~tirilebilmelidir.
YaZlhm Aityapisl
KaYltlar, VTYS' de yeralan tablolarda tutulmahdu. Yazlhm modUlleri ortak veri
tabanmdaki veriler tizerinde c;ah~mahdlr. Veri tek bir kaynaktan ve bir kez girilmelidir. Uy
kullantcllar, yetkileri c;erc;evesinde veriyi degi~tirebilmelidir. Yazlhm modUlleri bUttinle~ik
olarak c;ah~mahdlr. BtitUnle~ik c;ah~ma, ortak veri tabam kullamml anlamma gelmektedir.
Veri tek bir modtil tarafmdan giriliyorsa, bu veriye gerek duyan diger modUller bu veriye
ula~abilmelidir. BaZl i~lemler de ortak kullamlan veriler araclllglyla kontrol edilebilmeli ve
tetiklenebilmelidir. Yazlhm parametrik olmahdlr. idare'de ac;Ilabilecek yeni bir birim,
sunulabilecek yeni bir hizmet, kullamlacak yeni bir malzeme, kullamciiar tarafmdan
yetkileri c;erc;evesinde kolayhkla sisteme dahil edilebilmelidir
Uygulama yazIllml, sunucu i~letim sistemi (SOS) olarak Solaris, UNIX, Linux,
Microsoft Windows 200X,2003,2008 Server gibi endtistri standardl sunucu i~letim
sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu SOS'ler tizerinde kusursuz c;ah~mahdlr.
Uygulama yazlhml, istemci i~letim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 98
SEINT Workstation/2000 Professional/XP Professional/Windows 7 gibi endtistri standardl
istemci i~letim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu COS'lar tizerinde uyumlu
c;ah~mahdlr.
DiL OZELLiGi
TUm ekranlar ve raporlar, TUrkc;eolmahdlL
TUm slralamalar, kar~Ila~tumalar ve sorgulamalar Ttirkc;e alfabeye gore yapllmahdlr.
Kullamlan menU, dosya, alan, degi~ken, tablo vb. isimlendirmeler Ttirkc;e ve anlamh
olmahdlr.
Para, tart!, uzunluk vb. konularda Ttirkiye'de gec;erli ) erel birimler kullamlmalIdlf.
Ttim yazlhmda Ttirkc;e karakterlerin aym kodlarla (TSE tara fmdan Haziran 1989 tarih ve
TS 5881 sayl ile kabul edilen 15 MaYls 1989 tarihli ISO/LEC 8859/9 standardl)
tantmlanmasl, ve Ttirkc;e karakter, Ttirkc;e(F) veya (Q) klavye ve program destegi
Al
III
saglanmasl gerekmektedir.
Jl .)..l{
Tiim siralamalar ve kar~da~tJrmalar Tiirkc;e alfabeye gore yapdabilmelidir.
Yazlhmm
donal1lmdan ve i~letim sisteminden
baglmslz olmasl, degi~ik
platformlarda yah~abilmesi tercih sebebidir.
Tum yazlhmlar grafik ara yiizlti olacak Firmalfirmalar yazlhm geli~tirme araylanm
teklifinde belirtecektir. Yazlhmm kullanacagl veri tabal1l yonetim sistemi (VTYS) dagltlk
veri tabal1l yaplSll1l desteklemelidir. VTYS
stored procedure,
trigger
vb. yapJlan
destekleyen ili~kisel veri tabal1l olmahdu. Desktop veri tabal1l kulla11l1amaz.
Yazlhm modiiler yaplda olmah, yeni modullerin sistemle hutiinle~tirilmesi kolayca
yaptlabilmelidir. Eklenebilecek modiiller detaylanyla birlikte belirtilmelidir. Modiiller araSl
ili~kilerde yapIsalhk goz oniinde bulundurulmahdlr. Sisteme yeni modiillerin eklenmesi,
herhangi bir modiiltin degi~tirilmesi ya da eklenmesi miimkiin olmahdlr. Bu gibi durumlar
uygulamanm durdurulmasml, sistemin yeni ba~tan diizenlenmesini gerektirmemelidir.
Tiim veri giri~ ekranlannda
giri~ yapIlan alanlann tamaml iyin sorgulanabilme ozelligi
olmadu. Kaydetme, giincelleme, silme, sorgulama i~lemleri yetki yeryevesinde, aym veri
giri~i ekranmdan yapIlabilinmelidir.
Yazlhmm, VTYS' ne en etkin ve hlZh yontemle baglanacaktlr. Tarih bilgisi her yerde 8
basamakh ve 10 karakter uzunlugunda 'GG/AANYYY'
formatmda tutulmahdlr.
Teknik Ozellikler
Yaz!llm yok katmanh mimaride olacaktlr.
Uygulamada Grafiksel Kullal1lCl Arabirimi kullamlmahdlr.
Giivenlik ve Eri~im Sistemi
C;e~itli yetki diizeyleri
ve gruplan
tal1lmlanabilmeli,
yetki degi~imi kolayca
yapIlabilmelidir. Verilere eri~im bu tal1lmlamalar yeryevesinde yapIlmahdlr. Kullal1lcllar
ait olduklan yetki diizeyi ve grubu olyiisiinde program modiillerine eri~ebilmeli, her
kulial1lCl grubu iyin veri giri~, giincelleme ve rapor alma yetkileri ayn ayn tal1lmlanmahdlr.
Bu tal1lmlar gerektiginde kullal1lCl tarafmdan degi~tirilebilmelidir. Aynca her bir veri giri~
ekram iyin kullal1lCl bazmda kaydetme, degi~tirme, silme, sorgulama yetkileri ayn ayn
belirlenebilmedir.
KULLANICI ARA VUZU GEREKLERi
Yazlhm kapsammdaki tiim ekranlar, raporlar ve hata mesajlan Tiirkye olmahdlr.
Yazlhmm kullal1lml kolay olmah, Grafiksel Kullal1lcl Arayiizii kullal1llmahdlr.
Veri Giri~i
Yazlhm ozellikle bilgi giri~i slrasmda kullal1lCl hatalanl1l en aza indirecek kontrollere sahip
olmahdu.
Hatalar iyin uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullal1lCl haberdar edilmelidir.
Uygun alanlarda veri giri~i geyerli verileri listeden taraYlp seyme ~eklinde yapIlabilmelidir.
Gerekli alanlara uygun bir ilk deger verilmelidir.
Verilerin tutarhhk kontrolleri ve moduller araSl yapraz kontroller yapIlmahdlr.
Giincelleme
Giincelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yapIlabilmelidir.
Giincellenecek kaYlt mutlaka ekranda goriilebilmelidir.
Tutarhhk kontrolleri ve modiiller araSl yapraz kontroller giincelleme
yapIlmahdlr.
i~leminde de
Raporlama
Raporlarlamada da hiyerar~ik yetkilendirme mumkun olmahdlr.
Uretilen raporlar amacma uygun ve kolay okunabilir olmahdlr.
Kullamcl hazulanan raporu ekranda gorme, rapor hazulama a~amalannda geri-ileri gitme
ya da iptal etme olanaklanna sahip olmahdu.
Raporun buyuklUgu ile ilgili sayfa/satlr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir.
Hazulanan raporlann ayn bir dosyaya belli bir gorsel ve elektronik formatta kaYlt
edilmesi mumkun olmahdlf.
Raporlar sadece veri tabam verilerine dayamlarak
hazlrlanmahdlr.
KullamcIlar
hazulanml~ ve onaylanml~ raporlan degi~tirememelidir.
Kullamcl tarafmdan olu~turulmu~ olan raporlar, istendiginde ofis uygulamalanna
gonderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildigince esnek yaplya sahip olmahdu.
Oretilen her tUrlu raporda tarih, degi~ik bolUm/servis vb. kriterlere gore filtre see;enekleri
bulunmahdu.
Tum raporlar, programlama gerektirmeden, istendiginde yetkili kullamcIlar tarafmdan
degi~tirilebilmelidir.
Uygulama yazlhmlan,
rapor ve veri e;lktIlanm hazulayabilmeli
ve raporlar ofis
uygulamalanna tek tu~ yardlml ile aktanlabilmelidir.
Kullamcl'mn istedigi e;oklu parametrelerle sorgu yapIlabilmeli ve rapor ahnabilmelidir.
EGiTiM HizMETLERi
Kurulan tum yazlhm birimleri ie;in Yuklenici, idare'nin belirleyecegi teknik ve ue;
kullamcllanna tUm sistemi verimli olarak i~letebilmek ie;in egitim vermelidir. Egitim dili
Turke;e olmakla birlikte egitim suresi en az 5(be~) saat olmahdlr.
Egitim suresince kullamlacak CD/DVD, surekli form, A-4 kagldl gibi sarf
malzemeleri ek ucret talep edilmeksizin Yuklenici tarafmclan kar~Ilanmahdlr.
iSLEVSEL GEREKLER
Ek Odeme Modtilii :
Halk Saghgl MudurlUgu Bunyesinde istihdam edilen Personellerin (657 Memur,
657 4/B Sozle~meli Personel,4924 SaYlh Yasaya Tabii Sozlqmeli Personel) ek odeme
bilgilerinin giri~i, ek odeme bordrosu, ek odeme fark bordrosu, odemelerine ili~kin tUm
bordrolar hazlrlanabilmesi saglanmahdlr.
BAKIM ve DESTEK HizMETLERi
Yazlhmda ortaya ylkabilecek hatalar, telefon, fax , posta ya da elektronik posta ile
Satlcl'nm Acil Yardlm Masasma bildirilecektir. Sahel, alman ~ikayeti kaydetmeli ve
almdlgma dair geri bildirim yapmahdlr. Sahcl, anza bildiriminin yaplldlgl gun telefon
araclhglyla veya uzaktan eri~im ile hataYl yoztimlemeye yah~acak, bunun mtimktin
olmadlgl hallerde en gey ertesi i~ gunti hataya internet araclhgl ile mudahale edecek ve en
gey anza bildirimini takip eden 2 i~ gtinti iyerisinde anzaYl giderecektir. Sattcl, bildirim
yapllmasma ragmen kusur(lar)l veya talepleri belirtilen sure iyerisinde gidermedigi takdirde
Ahcl, Sozle~me yeryevesinde Sattcl kar~lSlnda ba~vurabilecegi diger btittin haklan sakh
kalmak kaydlyla ve btittin masraf ve riski SahCl'ya ait olarak, gerekli duzeltme i~lemlerine
ba~vurabilir.
Veri tabanmda tutulan bilgiler idarenin mulkiyetinde olup sozle~menin
herhangi bir nedenle fesh edilmesi durumunda, yada baklm anla~masl yapllmamasl
durumunda firma kaYlpslz olarak tum program ve verileri, idareye teslim edecegini taahhtit
eder.
Firma, sistem ve veritabam uzerinde en ust duzeyde yetkiye sahip kullamcmm
(administrator, root, oracle gibi) adml ve ~ifresini gerektiginde kullamlmak tizere idare
yonetimine bir zarfla teslim edecektir. idare bu bilgilerin 3.~ahls ve firmalara kar~l
guvenligini saglamakla yukumltidur.
Mevzuat, yonetmelik, yasa ve kodlama sistemlerinde olabilecek degi~melerin
yazlhma yanslttlmasl veya uygulamadan kaynaklanacak baklm ve guncelle~tirme
ihtiyaylannm yerine getirilmesi gerekecektir. Sistemin daha etkin yah~maSl ve izlenmesi
amaclyla, mevzuat degi~iklikleri dl~mda yazlhm sistemi uzerinde ek rapor ve dtizenlemeler
isteyebilir. Bu hizmetler firma tarafmdan hizmet kapsammda ucretsiz olarak verilmelidir.
BAKIM ONARIMDA iDARENiN YUKUMLULUKLERi
Yuklenici'nin kuracagl yazlhmlar iyin network altyaplsl, elektrik altyaplSl, bina yerle~im
plamm onceden hazlrlamahdlr. Bilgi destegi ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayann ve
personelin yah~maSl iyin gerekli aray gerey ve mekam tahsis etme yukumltiltigti idareye
aittir.
Yazlcllar iyin gerekli olan ~erit, kartu~, kaglt, baslh evrak, fatura vb. sarf malzemesi
kapsammda olanlar, idare tarafmdan ihtiyay duyuldukya asgari stok seviyeleri de dikkate
almarak kar~Ilamr.
GARANTi KOSULLARI VE LisANS
Sistemin saghkh ve 24 saat boyunca kesintisiz
sorumlu olacagl bir yapl tasarlanmahdlr.
i~letilmesinden
tek muhatabm
Garanti stiresince; geli~en teknoloji dogrultusunda idare, donamm entegrasyonu ya
da program ilaveleri ve degi~iklikleri istedigi taktirde, (donamm, network ve lisanslar
haric;) gerekli ilave ve entegrasyonlar Ytiklenici tarafmdan ek ticret talep edilmeksizin
yapIllr.
Ytiklenici, uygulama yazlhmmm sisteme ytiklenmesiyle birlikte lisanslama
i~lemlerini tamamlaml~ olacak ve bu durum 5846 saYlh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma
Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir.
Uygulama Yazlhmmm tizerinde c;ah~tIgl VTYS ve i~letim sistemi dahil ttim
yazlhmlar kurum adma lisanslandmlacak ve gerekli lisans bedelleri Ytiklenici tarafmdan
kar~llanml~ olacaktlf. Tek elden ytirtittilmesi bakImmdan yazlhmlann kullamml ile ilgili
dogabilecek mali ve yasal sorumluluklann yerine getirilerek idareye teslimi tamamen
Ytikleniciye aittir.
Sistemde tutulan ttim veriler ve lisans bedeli odenmi~ olan tUm yazlhmlann kullamm
hakkI stiresi ic;inde idareye aittir. Sozlqme herhangi bir ~ekilde sona erdiginde sistem
c;ah~lr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatmda sadece veriler (data
only) olacak ~ekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( ta~mabilir hard disc) ile iki
kopya halinde idareye teslim edilir. Sistemde tutulmaSl gereken ttim veriler sozle~me
stiresi sona erdiginde sisteme kaydedilmi~ ve sistemden tiretilebilecek tUm rapor, c;lktl ve
faturalar kusursuz olarak tiretilmi~ olacaktIr.
Sistemin saghkh bir ~ekilde c;ah~masl ve performansl aC;lsmdan gerekli olabilecek
donamm ve parc;alar, kurulum a~amasmda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek
her till donamm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir
Saghk Bakanhgl'nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna
adaptasyon, Ytiklenici'nin ytiktimltiltikleri arasmdadlf. Bu adaptasyon ic;in gerekebilecek
her tUr donamm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir
YAZILIM GARANTiSi
VTYS, i~letim Sistemleri, Ofis paketleri ve Uygulama Yazlhmmm garanti stiresi en
az 1 (bir) yd olacaktIr. Gtincellemeler bu garanti kapsammdadlr.
Ytiklenici, sonradan ortaya C;lkabilecek ileri gtivenlik onlemleri ic;in gtivenlikle ilgili c;oztim
alternatiflerini yakla~lk maliyetleriyle birlikte idareye bildirir ve maliyet/fayda oramna gore
en uygun c;oztime idare ve Ytiklenici birlikte karar verebilir. Nihai karar idareye aittir.
Ahnmasl gerekli onlemlere ait ozel maliyetler idare tarafmdan aynca kar~Ilanmahdlr.
Hizmet ahmlannda; Sistemin ttimtintin arahkslz 8 saatten fazla c;ah~madlgl durumlarda
sozle~mede belirtilen cezai mtieyyideler uygulamr.
EK LisANSLAR
VE YAZILIMIN GUNCELLE,NMESi
Sistem kapasitesinin artmlmasma yonelik olarak VTYS, i~letim Sistemi, Kod
Sistemleri, Ag Yonetim Yazlhmlan, Gtivenlik Yazlhmlan, Ofis paketleri vb. yazlhmlann
lisanslan; idare'nin uygun gormesi halinde ba~ka bir satIcldan da almabilir.
Yliklenici, yazlhm lizerinde yaptlgl koklti degi~ikliklerin tlimlinti idarenin onayml
almak suretiyle uygulamaya koymahdlr. Glincellemeler hakkmda tUm kullamcliar
bilgilendirilmelidir.
Kurulan yazlhmlann (i~letim sistemleri, VTYS, glivenlik yazlhmlan ve uygulama
yazIllml dahil ttim yazlhmlann) versiyon artmml ve gtincellemeler garanti sliresince
jA/IM,
sozle~me kapsammdadlr. Garanti sureci sonrasmda idare karanyla versiyon degi~ikligi
yaplhr. i~in hizmet ahml yoluyla gordurUldugu durumlarda bu i~lerin tUmU sozle~me
kapsammda olup sozle~me suresi sonuna kadar ek ucret talep edilmez.
YAZILIM LisANS VE KULLANIM HAKLARI
Yeni bir duzenleme yapllana dek a~agldaki maddeler dikkate ahnmahdtr:
Uygulama yazlhmmm Server ve Client kurulumu ic;:ingerekli yazlhm uygun bir medya
ile kuruma teslim edilmelidir. Programlarm donalllmlara aktanlmasma
dair tUm
kolayhklar saglanml~ olmahdlr.
Lisans bede1i odenmi~ olan yazlhm ve veri taballl uygulamalann kullalllm hakkt idareye
aittir.
Veri Tabanmda yer alan tUm veriler kaYltslz ~artslz idarenindir. idare, bu verileri ne
zaman isterse, Yuklenici bu verileri idarenin istedigi formatta vermek zorundadtr.
idare, yazlhml kendi personeline kullandtracagl gibi kurum dl~mdan yapacagl hizmet
ahml ile kurumda c;:ah~acakpersonele de kullandlrabilir.
idarenin,
bilgisayar
programmm
yuklenmesi,
goruntUlenmesi,
c;:ah~tlfllmasl,
i~letilmesi veya depolanmasl fiillerini ifa ettigi strada, bilgisayar programmm herhangi
bir ogesi altmda yatan du~unce ve ilkeleri belirlemek amaCl ile programm i~leyi~ini
gozlemlemesi, tetkik etmesi ve smamaSl serbesttir.
Program; normal yararlanma ile c;:eli~en, ahnma amaCl dl~mda, makul olmayan bir
sebeple kullallliamaz.
Anla~mazhga du~Ulmesi ve/veya aciliyet arz eden durumlarda idare kendisine kapah
zarf ic;:inde teslim edilen ~ifreleri veya kodlan yazlhma mUdahale etmek amaclyla
kullanabilir.
YaZlhmlara ili~kin tUm kullalllm ve sistem kitapC;:lklan, uzerinde saklandlgl medya iIe
birlikte (CD, DVD, disket, tape kartu~u, vb.) idareye verilmelidir.
TUm kullalllm haklan, isimlerin degi~mesi durumunda aynen gec;:erliolmahdtr.
6
T.C.
ADANA VALiLiGi
Halk Sagbgl Miidiirliigii
1. BASAMAK SAGLIK KURUMLARI FATURALAMA YAZILIM KiRALAMA
ALIMI TEKNiK ~ARTNAMESi
HizMETi
Madde-l
TANIM:
Halk Saghgl MlidlirlUgline bagh l. Basamak Saghk Kurumlannm Tahakkuk Faturalama Yazilim
Kiralama Hizmeti Ahml.
Madde-2
AMA<;
Halk Saghgl MlidlirlUgli ve 1. Basamak saghk kurulu~lannda dlizenlenmi~ olan tahakkuk
fi~lerinin elektronik ortamda kaYlt altma almarak faturalama i~lemlerinin temini iyin yazlhm
kiralanmasldlr.
Madde-3
YaZlhm Altyaplsl
1.0 KOD ve SINIFLANDIRMA SiSTEMLERi
Bilgi liretimi ve payla~lml iyin ortak bir dilin kullamlmasl gerekmektedir. Bu amaca da hizmet eden bazi
ulusal ve uluslararasl kodlama ve slmflandlrma sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerden bazilan
hakkmdaki bilgiler a~aglda yer almaktadlr.
Saghk Bilgi Sistemleri kapsammda kullamlmasl ilke olarak benimsenecek olan bu bOliimdeki
kod sistemleri, Saghk Bakanhgl'nm
Web sitesinde (www.saglik.gov.tr)
"STANDARTLAR"
ba~hgl altmda belirli periyotlarla giincellenerek ilan edilecektir.
Birinci basamak saghk kurumlan bilgi sistemlerinde en az a~agldaki parametrelerin kod ve/veya
slmflandlrma sistemleri ile tammlanabilir olmasl gerekir;
a. Kurulu~lar
b. Bireyler
c. ilaylar, tlbbi malzeme ve hizmetler
d. Laboratuvar tetkikleri
e. Tamlar ve tedaviler
Bakanhglmlza bagh kurum ve kurulu~lann Doner Sermaye i~lemlerini ylirlitmekte olan Doner
Sermaye Saymanhklannda
halen kullamlmakta olan Tek Dlizen Muhasebe Sisteminde(TDMS)
kullamlacak olan kurum kodlan, gerekli olabilecek diger alanlarda da aynen kullamlmahdu. Bu konu
ile ilgili bilgilere Bakanhglmlzm http://www.tdms.saglik.gov.tr
sayfasmdan ula~dabilmektedir. Bu
sayfada Doner Sermaye Saymanhklan
Standart Tek Diizen Hesap Plam ve Tek Diizen Hesap
Plam Uzerine Genel A-rlklamalar bolUmleri de yer almaktadlr. Yazlhm altyapl dlizenlemeleri
yaplhrken bu bolUmlerden faydalamlmahdlr.
Bilgi sistemleri ve istatistik uygulamalannda, hastahklann stand art terimlerle tammlanmasl ve/veya
sll1lflandl1'llmaSl geregi vardlr. Bunun iyin yaygm kullamlan sistemlerden biri ICD-lO (International
Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision)'dir. Tlirkye 'ye
yevirisi yapllml~ olup Bakanhglmlzm
web sitesinde yaYlmlanml~tlr. Birinci basamak saghk
kurumlannda 3 kmhmh yapl kullamlacak olup, hastanelerden yapdan geri bildirimler iyin dordlincli
kmhmda programda yer alacaktu. blUm nedenlerinin tespitine yonelik bilgilerin kodlanacagl
dokliman da Bakanhglmlzm web sitesinde yaYlmlanml~t1r.
Hasta ve personel kaYltlan T.C. Kimlik Numarasllizerinden
takip edilmelidir.
Hastanelerdeki klinik departman isimleri iyin www.saglik.gov.tr adresinde periyodik olarak ilan edilen
kod ve adlandumalar kullamlmahdlr.
ilay ve EczaClhk Bilgi Sistemleri iyin kullamlmasl benimsenen sistem, ATC (Anatomic, Therapeutic,
Chemical Classification System)'dir.
ila<;:ve diger sarf malzemelerin stok giri~ ve <;:lkI~i~lemlerinin koordinasyonu ve ucretlendirilmesi i<;:in
ise yazlhmlann EAN-13 Bar Kod Sistemini ve benzeri sistemleri desteklemesi gerekir.
Veri len hizmetlerin
ucretlendirilmesinde
halihazlrda
Biit«;e Uygulama
TalimatI
(BUT)
kullamlmaktadlr.
But<;:eUygulama Talimatl (BUT) her yll guncellenerek yaymlanmakta ve saghk
hizmeti veren kurumlarla hizmet satm alan kurumlar arasmdaki finansal ili~kinin esaslanm
belirlemektedir.
Tlbbi cihazlar ve malzemeler i<;:inulusal bir kodlama sistemi geli~tirme <;:ah~malan surdurUlmektedir.
Bakanhglmlz ve ilgili sivil toplum kurulu~lan ile ortakla~a surduriilen bu <;:ah~masonlandmldlgmda tUm
kurumlanmlza ve ilgili diger kurum ve kurulu~lara duyurulacaktlr. Tlbbi cihaz ve malzemelerin, stok
giri~-<;:lkI~i~lemlerinde ila<;:lardaoldugu gibi Barkod destekli uygulamalar kullamlmahdlr.
Sistemin geli~tirilmesinde tlbbi cihaz ve sarf malzemeler i<;:inSaghk Bakanhgl tarafmdan kabul goren
kodlama sistemlerinden (ornegin; Global Medical Device Nomenclature (GMDN) veya benzer ba~ka bir
kod sisteminden) yararlamlmahdlr.
Bilgi Sistemi almmasl planlandlgl andan itibaren kuruma ait bina, kat, oda, makine, cihaz, ara<;:,gere<;:,
ta~lt, personel ve ili~ki i<;:inde bulunulan turn tedarik<;:i ve satm ahcl kurumlannm adl, niteligi ve
sayllan belirlenmeli ve listelenmeli ve benzersiz bir kod uretilerek kodlanmahdu.
STANDARTLAR
Saghk bilgi sistemi yazlhml ureten ger<;:ekya da tuzel ki~ilerin kendilerine ait yazlhmlanmn;
Bakanhglmlzm web sitesinde yaYlmlanan Minimum Saghk Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Saghk Veri
Sozlligunde (USVS) tammlanan veri standartlanm kar~IlaYlp kar~Ilamadlglm titizlikle gozden
ge<;:irmelerive kullandlklan kodlama ve slmflama sistemlerinde Saghk Kodlama Referans Sunucusu'nda
(SKRS) yaymlanan kodlan referans almalan gerekrnektedir.
1.1.
1.2.
KISAADLAR VE KISAL TMALAR
BiM: Bilgi i~lem Merkezi
<;KYSIMKYS: <;ekirdek Kaynak Yonetim Sistemi/Malzeme Kaynaklan Yonetim Sistemi
DRG: Diagnosis-Related Group
GB: GigaByte
Gbps: Gigabitlsaniye (Gigabit Per Second)
Ghz: GigaHertz
HBS: Hastane Bilgi Sistemi
Hz: Hertz
ICD: Uluslararasl Hastahk Slmflandumasl (UHS)
IEEE: Elektrik ve Elektronik Muhendisleri EnstitUsu
ISO: Uluslararasl Standartlar Kurumu
KB: KiloByte
KGK: Kesintisiz Gu<;:Kaynagl
Kurum/idare/Kullamcl: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum
LIS: Laboratuar Bilgi Sistemi
MB: MegaByte
Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second)
MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi
Mhz: Megahertz
Ms: Milisaniye
MSVS: Minimum Saghk Veri Seti
Ns: Nanosaniye
ODBC: A<;:lkVeri Tabam BaglamriIgl
PACS: Tlbbi Goruntu Yonetim ve Ar~iv Bilgi Sistemi
RIS: Radyoloji Bilgi Sistemi
Saghk-NET: Ulusal ve Uluslar araSl standartlar kullamlarak, Vatanda~lanmlzm elektronik saghk
verilerinin, tUm saghk kurum ve kurulu~lanndan, guvenli bir ~ekilde tek bir merkeze aktanlmasml,
~:lIlkele:e:e~e
S;xrektigin~7erdahilinde
paYl~llmm
/'
~
karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yonetimsel ve bilimsel <;ah~malarda kullal1llmalanl1l
saglayan sistemdir.
Yiiklenici: ihale edilen firma
istekli: Teklifveren firma
SB: Saghk Bakanhgl
Sigortah hasta: Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi te~ekkiilleri, vakIflar, bankalar, Sosyal
Guvenlik Kurumu (Bag-Kur(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Emekli
Sandlgl( devredilen)) ve ozel sigorta ~irketlerinden biri taraf1l1dan kar~Ilanan ya da ye~il kart sahibi
hasta.
Sistem: Otomasyon Sistemi
SGK: Sosyal Guvenlik Kurumu
SKRS: Saghk Kodlama Referans Sunucusu
SQL: Yaplsal Sorgulama Dili
SUGR: Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu
SUT: Saghk Uygulama Tebligi
TDMS: Tek Duzen Muhasebe Sistemi
TUT: Tedavi Yardlm1l1a ili~kin Uygulama Tebligi
USVS: Ulusal Saghk Veri Sozltigu
UPS / KGK: Kesintisiz gu<;kaynagl.
UTP: Yahtlmslz Burgulu <;ift
VTYS: Veri Tabal1l Yonetim Sistemi
Yiiklenici: ihaleyi alan ger<;ekya da tuzel ki~i
GENEL KO~ULLAR
Kullamcl isteklerinin programa yansltllmasl surecini onem SlfaS1l1agore kontrol ve bu i~lemleri
disipline etmek amaclyla; ttim kullal1lCl istekleri, idare'nin belirledigi kurum personeli olan bir sorumlu
araclhglyla Yuklenici'nin proje liderine bildirilecek olup istekler onem ve gereklilik SlraS1l1agore
yazlhma yansitilacaktlr.
2.1.2. A11l1acak urun ve hizmetlerin, bilgisayar (oncelikle yazlhm) sekt6runde faaliyet gosteren
firmalardan al1l1maSlgerekmektedir. Bu nedenle firmalar i~ deneyim belgesi sunacaktlr.
2.1.3. Teklifi yeterli gorUlen isteklilerden, Program demonstrasyonu (DEMO) istenecektir.
2.1.4. Tedarik yontemine(sat1l1 alma, kiralama, hibe vb.) bakilmakslZ1l1 yazlhm, ses, goriintti ve benzeri
gayri maddi mallar i<;ingaranti suresi en az 1(bir) yIldlr. Hizmet ahmlannda bu sure sozle~me suresinin
ttimunu kapsar.
2.1.5. Proje surecinde yeralan a~amalar ve her a~ama i<;in isteklinin onerdigi stireleri kapsayan bir i~
plam, teklifle birlikte verilecektir.
2.1.6. istekli, kurumun mevcut sisteminde yer alan verileri onerdigi sisteme aktarmak i<;inkullanacagl
yontemi, veri giri~ ve aktarma surecini teklif ekinde detayh olarak belirtecektir.
2.1.7. Teklifin verilmi~ olmasl; teklif verenlerin her ttirlu inceleme ve ara~tlrmayl yapml~ oldugunu,
i~in tiimunu veya boltimlerini yaparken kar~Ila~abilecegi her ttirlu durumu gozoniine aldlg1l11,yapllacak
i$in kalitesi ve miktan hakk1l1da tam bilgi sahibi oldugunu ifade eder.
2.1.8. Sistem kullal1lma girdikten soma, ttim sistemin en yuklti bi<;imde <;ah~tlgl durumlarda (buttin i$
istasyonlan <;ah~lrken) yall1lzca bir tek kayd1l1 sorgulanmasl, kaYlt eklenmesi, kayd1l1 degi~tirilmesi ya
da silinmesi gibi bir i~lemin tamamlanrnasl i<;in 4 saniyeden fazla siire gerekmemelidir. 4 saniyeden
uzun surmesi halinde gerekli performans iyile~tirme <;ah~malan mutlaka yapilacaktlr. Bu ko~ul, kesin
kabul oncesinde de olu~turulacak muayene komisyonunca gozonune ahnacaktlr.
2.1.9. Hazlr uygulama yazlhmlan degil de ilk kez geli~tirilecek bir uygulama yazIllml (komple bir
uygulama, bir ya da birka<; modUl, form, rapor, fonksiyon, vb) soz konusu oldugunda analiz, tasanm ve
yazI1llTIgeli$tirme <;ah~malarl idareye ait bir ortamda, idare ve Ytiklenici'l1ln katkIlanyla, sistemli bir
~ekilde, mutlaka dokumante edilecek ve bir kopyasl Yuklenici'da bir kopyasl idarede kalacaktlr.
2.1.10. Yiiklenici, uygulama yazlhm1l11l1 sisteme yuklenmesiyle
birlikte lisanslama i~lemlerini
tamamlaml~ olacak ve bu durum 5846 saYlh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen
2.1.
2.1.1.
~reMak bele;ekt~~~~.,yI
p\
3
2.1.11. Uygulama Yazlhmmm uzerinde 9ah~tlgl VTYS ve i~letim sistemi dahil tUm yazlhmlar kurum
adma lisanslandmlacak ve gerekli lisans bedelleri Yuklenici tarafmdan kar~Ilanml~ olacaktu. Tek elden
ylirUtlilmesi baklmmdan yazlhmlann kullamml ile ilgili dogabilecek mali ve yasal sorumluluklann
yerine getirilerek idareye teslimi tamamen Yukleniciye aittir.
2.1.12. istekliler teklif ettikleri uygulama yazlhmmm % 100 uyumlu oldugu Veri Tabam Yonetim
Sistemi ve i~letim Sistemlerinin ismini ve surum(versiyon) bilgilerini bir beige halinde tekliflerinde
sunacaktlr.
2:1.13. Sistem kuruldugunda Yuklenici, sistem ve veritabam uzerinde en list duzeyde kullamclya sahip
kullamcmm (administrator, root, vb) adml ve ~ifresini gerektiginde kullamlmak uzere idareye kapah bir
zarfla teslim edecektir. Kullamcl adl ve ~ifresinde degi~iklik yapIlmasl durumunda yenileri aym glin
idareye teslim edilecektir. idare ve Yuklenici bu bilgilerin 3.~ahls, diger firmalar, kurum ve kurulu~lara
kar~l guvenligini saglamakla mu~tereken sorumludur.
2.1.14. Yliklenici; sistemin yogunlugunun az oldugu saatlerde gunluk, haftahk, ayhk ve yIlhk olarak tUm
verilerin yedeklerini yeterli saYlda ve farkh fiziksel ortamlara manuel ve/veya otomatik olarak alacak ve
idarenin belirledigi bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlulugunda saklanmak uzere
teslim edecektir.
2.1.15. Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlann,
sisteme
entegrasyonunu ve baglantlslm Yuklenici yapacaktu.
2.1.16. Kullamlacak barkod yazlcllarla ilgili ayarlamalar (paper size, back feed ve sensor ayarlan gibi)
Yliklenici' nin sorumlulugundadlr.
2.1.17. Saghk Mevzuatmda yapIlan degi~iklik ve eklemler, kurumu zarara ugratmayacak ~ekilde
ivedilikle yazlhma yansltllacaktlr. Uygulama ve uyarlama i~lemleri, tebligattan itibaren bir ayhk slireyi
ge9meyecek ~ekilde idarece belirlenecek ve bu sure zarfmda gerekli yazlhm duzenlemeleri Yliklenici
tarafmdan yapIlacaktlr. Dokuman ve raporlann 91ktlSl mevzuat dogrultusunda duzenlenecektir. Bu
dlizenlemeler i9in ek licret odenmez.
2.1.18. Yazlilm koruyucu bakIm ve teknik destek hizmetlerinin zamanmda yerine getirilmesi
Yiiklenici'nin
sorumlulugunda
olup; Yiiklenici bu hizmetlerden dolaYI aynca bir iicret talep
edemez.
2.1.19. Sistemde tutulan tlim veriler ve lisans bedeli odenmi~ olan tUm yazlhmlarm kullamm hakkl
sliresi i9inde idareye aittir. Sozle~me herhangi bir ~ekilde sona erdiginde sistem 9ah~lr vaziyette ve
veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatmda sadece veriler (data only) olacak ~ekilde kolay ve
sorunsuz okunabilir bir medya ( ta~mabilir hard disc) ile iki kopya halinde idareye teslim edilir.
Sistemde tutulmaSl gereken tUm veriler sozle~me sliresi sona erdiginde sisteme kaydedilmi~ ve
sistemden liretilebilecek tUm rapor, 91ktl ve faturalar kusursuz olarak liretilmi~ olacaktlr.
2.1.20. idare, mevcut yazlhml tUmliyle ya da kIsmen uygulamadan kaldmp yeni bir yazdlml
uygulamaya alacak olur ise yeni yazlhm 9ah~lr hale gelene kadar Yuklenici kendi yazlhrnma destek
vermek zorundadlr.
2.1.21. Sistemdeki verilerin guvenligi i9in almacak onlemlere idare ve Yliklenici birlikte karar verir.
Verilerin kaybolmasl, silinmesi ve buna benzer nedenlerle olu~acak kurum zarannda sorumluluk
ylikleniciye aittir. Veriler idarenin izni olmadan yliklenici tarafmdan li9lincli ~ahlslara verilemez.
2.1.22. Sistemin saghkh bir ~ekilde 9ah~masl ve performansl a91smcm gerekli olabilecek donamm ve
par9alar, kurulum a~amasmda belirlenip idareye bildirilecektir. Gel{ kebilecek her tUr donamm, sarf
malzeme ve lisanslar idareye aittir.
2.1.23. Saghk Bakanhgl'nca istenen ya da istenecek olan standardiza:;yon uygulamalarma adaptasyon,
Yliklenici'nin yliklimllillikleri arasmdadlr. Bu adaptasyon i9in gerekebilecek her tUr donamm, sarf
malzeme ve lisanslar idareye aittir.
2.1.24. Kesin kabul oncesinde ve diger gerekli durumlarda Yliklenici'nin 9ah~malan Muayene
Komisyonu tarafmdan gerekli goriildlikge denetlenir. Bu denetlemelerde sozle~meye uymayan durumlar
tespit edildiginde, Yliklenici'ye yazdI olarak bildirilir. Bu bildirimlerdeki hususlar Yliklenici tarafmdan
sliresi i9inde 90zlime kavu~turulur.
2.1.25. i~ ve i~lemlerin ylirlitiilmesi slrasmdaki her tUrlli ula~lm ve ileti~im giderleri Yliklenici 'ye aittir.
4
2.1.26. 2(iki) kez list liste yapIlan yazIlI bildirime ragmen (mlicbir sebepler haricinde) aym hatamn
veri len slire ic;erisinde giderilememesi durumunda, idare sozle~meyi tek tarafli olarak fesih hakkma
sahiptir.
2.1.27. Yliklenici orijinal yazIhmlar ve veriler lizerinde (bakIm, uyarlama, glincelleme, dlizeltme,
yedekleme vb. i~lemleri haric;) kurumun yazIh izni olmadan koklli degi~iklikler yapamaz.
2.1.28. Garanti sliresince; geli~en teknoloji dogrultusunda idare, donamm entegrasyonu ya da program
ilaveleri ve degi~iklikleri istedigi taktirde, (donamm, network ve lisanslar haric;) gerekli ilave ve
entegrasyonlar Yliklenici tarafmdan ek licret talep edilmeksizin yapIhr.
2.1.29. Yliklenici mevzuattaki degi~iklikleri esas olarak kendisi takip eder, sistemde gerekli uyarlamalan
yapar.
2.1.30. Yliklenici ek licret talep etmeksizin sistem planlamasI, gerekebilecek idari dlizenlemeler ve
donamm sec;imi gibi konularda danl~manhk hizmeti verir.
2.1.31. Yazlhm, Saghk Bakanhgl'nca kurulmakta olan Saghk-NET sisteminin gerektirdigi/gerektirecegi
a\tyaplya sahip olmahdlr. Saghk BakanhgI'nm belirledigi i~ takvimine gore idarenin entegrasyon slireci
tamamianmahdir.
2.1.32. Aile Hekimligi laboratuvar istemleri de faturalandmlabilmelidir.
Bu i~lemler ic;in Ek licret
odenmez.
2.2. BiLGi SiSTEMi SORUMLUSU VE niGER <;ALI~ANLARIN BELiRLENMEsi
2.2.1. Sistemin kabullinden soma Yliklenici ve idare arasmdaki koordinasyon, idare tarafmdan
gorevlendirilen "bilgi i~lem sorumlusu" tarafmdan saglanacaktlr.
2.2.2. Sistem kurulup kabulti yapIldiktan sonraki devam eden slirec;te, sistemin kesintisiz olarak
i~letilmesi ic;in gerekli bakIm-onanm ve destek hizmetleri Yliklenici tarafmdan saglanacaktlr.
2.2.3. idare tarafmdan da belirlenen bir kurum personeli,
sistemin amacma uygun olarak
i~letilebilmesi ic;in yetkilendirilir, yetkili oldugu konular, yazIlI olarak diger kurum yetkililerine ve
c;ah~anlanna yazIlI olarak duyurulur. Bu personel liderliginde olmak ~artlyla idare gerektiginde ba~ka
personel de gorevlendirilebilir.
VERi AKTARIM HizMETi:
Sozle~me sliresi sonunda, gerekmesi halinde sozle~me(ler) sliresince
sisteme kaydedilmi~ tUm veriler; Verilerin tutuldugu veri tabanma ait, tablo adetleri, tablolardaki kaYlt
saydanm ic;eren ozet bir rapor, tablo yapIlan, ili~kileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgileri ic;eren gerekli
dokiimantasyon,
ba~ka bir sistemde kullamlmak lizere kurum idaresi gozetiminde yeni ylikleniciye
eksiksiz teslim edilir. Teknolojik imkanlar OlC;iislinde Veri aktanmi gerc;ekle~ip bu verilerin yeni
uygulamada kullamlabilirligi anla~Ilana kadar hem eski hem yeni yliklenicinin sorumlulugu devam eder.
VERi TESLiM VE AKA TARIMI
2.3.1. Sistemde tutulan tUm veriler ve lisans bedeli odenmi~ olan tUm Ilzlhmlann kullamm hakkl, sliresi
i<;inde idareye aittir. Sozle~me herhangi bir ~ekilde sona erdiginde sistem c;ah~u vaziyette ve veriler en
son haliyle orijinal veri tabam formatmda sadece veriler (data only) olacak ~ekilde kolay ve sorunsuz
okunabilir bir medya ( ta~mabilir hard disc) ile iki kopya halinde idare'nin istedigi ic;erik, miktar ve
kapsamda idareye teslim edilecektir.. Sistemde tutulmasl gereken tUm veriler sozle~me sliresi sona
erdiginde sisteme kaydedilmi~, gerekmesi halinde geri donUlebilmesi ic;in alman son bir yedek idareye
teslim edilmi~ olmahdu.
2.3.2 Faturalama Yazilimi sisteminde tutulan veriler, Tlirkc;e karakter ic;ermeyen (0, li, C;,~, g, 1, i) ancak
Tlirk<;:ealan adlan ve anla~Ilu tablo adlanna sahip tablolarda tutulmahdu. Veriler teslim edilirken tablo
yapdan, ili~kileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, dokliman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.
2.3.3 Teslim edilecek veri ic;inde ylikleniciye Iyliklenicilere ait know-how sayllabilecek herhangi bir
yazIhm kodu(trigger, procedur, vb) yer almamahdlr. Teslim eden yliklenici/ylikleniciler
veri
tutarhhgmm sagianmasl ve data kaybi oimamasl ic;in, teslim ettigi verilerle ilgili tablo adetleri,
tablolardaki kaYIt sayllanm ic;eren ozet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir.
2.3.4. idare, gerekli gorlirse ozellikleri, gerekli tablo ve alanlan belirleyerek Yliklenici' den bir gorlintU
(view) olu~turulmasl talebinde bulunabilir ve Yliklenici bu talebi herhangi bir ek licret talep etmeksizin
gerc;ekle~tirmekle yliklimltidlir. Yliklenici, idare'nin bu talebini herJangi ir gerekc;e ile reddedemez,
~~
~
~
>rV--'
JA
5
uygulama yazlhmlannm kullandlgl tablolannm yapl ve igeriklerinin bozulmamasl i9in gerekli onlemleri
ahr, bu tablo veya goruntUyu olu~turan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir
2.3.5. Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatmda olmaYlp kurumda 9ah~an orijinal veri tabam
formatmda sadece veriler(data-only) olacak ~ekilde, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (Daha once
kullamlmaml~ yeni harddisk, vb.) uzerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasmda sorun olabilecek
tape, kartu~, vb. kullamlmamahdu.
2.3.6. Yeni kurulacak sistemler i9in; Yazlhmm sahibi olan yuklenicinin kuruma ait verileri(Legacy),
kendi kuracagl veri tabanma aktarmasl gerekecektir. Veri aktanml test 9ah~malan ise yeni programm
kurum hizmetlerinde kullamlmaya ba~lanmasmdan once yaptmlacaktlr. Veri aktanmmm saghkh bir
~ekilde yapIlabildigine dair testIer onceden tamamlanml~ olmahdlr. Bu ~artm saglamp saglanmadlgmm
tespiti i9in onceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden yeterli saYlda teknik personelin katlhmlyla bir
komisyon kurulmahdlr.
2.3.7. idare tarafmdan gerek gorUlmesi halinde bir ba~ka kurumdan da bu komisyona uyeler davet
edilecektir. Aktanmm sorunsuz bir ~ekilde yaplldlgma/yapIlabilecegine
dair yeterli kamt ve bu
kamtlann tUm taraflarca kabulU gergekle~medikge onceki ve yeni yilklenicinin hak edi~leri ve teminatlar
odenmez, iade edilmez.
2.3.8. Test edilmesi amaclyla teslim edilen veriler ile nihai olarak teslim edilen veriler ve ozet raporlar,
aym formatta ve ba~ka bir sisteme aktanlabilir nitelikte olmahdlr.
3.1. Y AZILIM AL TY APISI
3;1.1. Uygulama yazlhml istemci/sunucu veya n katmanh (istemci ile uygulama sunucusunun http ve
https protokolleri ile haberle~tigi tilm sistemler) mimariye sahip olmahdlr.
istekliler uygulama yazlhmml modUler ya da butilnle~ik olarak onerebilir ve/veya tammlanan
i~levleri yerine getirmek kaydlyla ongorulen yazlhml farkh ~ekilde ele alabilir. Kurum idaresi, i~leyi~ ve
ihtiya9lan goz onune alarak yazlhma slmrlama ya da ilaveler isteyebilir.
3.1.3. Uygulama yazlhml, ortak veri tabam uzerinden 9ah~an bUtunle~ik bir yaplya sahip olmahdlr. Veri
hangi modUl/arayliz tarafmdan girilirse girilsin; gereksinim duyan diger moduller/arayilzler yetkileri
dahilinde bu veriye ula~abilmelidir. Belirli i~lemler ortak kullamlan veriler araclhgl ile kontrol
edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir.
3.1.4. Sistemlere yeni modilllerinli~levierin ilavesi, degi~tirilmesi ya da silinmesi milmkun olmah, bu
i~lemler hizmetleri aksatmamah ve bu durumdan sistemin biltilnil etkilenmemelidir.
3.1.5. Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlugunda 'GG/AA/YYYY'
formatmda
tutulmahdlr.
3;1.6. Uygulama yazlllml Turkge olmah, tum slralamalar ve kar~I1a~tlrmalar Turkge alfabeye gore
yapIlabilmelidir.
3.1.7. Uygulama yazlhml, sunucu i~letim sistemi (SOS) olarak 801aris, UNIX, Linux, Microsoft
Windows 200X,2003,2008 Server gibi endilstri standardl sunucu i~letim sistemleri mimarisine uygun
olmah ve bu SOS 'ler uzerinde kusursuz 9ah~mahdu.
3.1.8. Uygulama yazIllml, istemci i~letim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 98 SEINT
Workstationl2000 ProfessionallXP ProfessionaliWindows 7 gibi endiistri standardl istemci i~letim
sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu COS'lar ilzerinde uyumlu 9ah~mahdlr.
3~1.9. Uygulama yazIllml, hizmetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmahdlr.
3.1.10. Client yazlhmmm terminallere kurulumu ag uzerinden yapIlabilmelidir.
3.1.2.
3.2.
KULLANICI
ARA YUZU
3.2.1. Kullamcl arayilzu grafiksel (GDI) olmahdlr.
3.2.2. Grafik arayilzilne uygun olarak kontroller hem mause hem de klavye yardlmlyla yapIlabilmelidir.
Ancak yazlhmm mumkiln olan her fonksiyonu klavye iizerinden yilriltUlebilmeli, kullamlan kIsa yollar
sistematik olmahdlf.
3.2.3. Kullamcl ara yilzunde gorsel i9 biltilnlilk saglanmah, yazlhl r m her arayilzilnde benzer ekran
dizaynlan kullamlmah, tammlanml~ fonksiyon tu~larmm aym am 191a kullamlmasl gibi teknikler
kullamlarak kullamm kolayhgl saglanmahdu.
6
3.2.4. Kullalllci arayuzu a~aglda veri giri~i, guncelleme, dil ozelligi, raporlama ve yardlm ba~hklannda
sayllan ozellikleri ta~lmahdlr.
3.2.5. Tum yaZlhmlar grafik ara yuzlu, dorduncu ku~ak ve nesne tabanh (object - oriented) ozelliklere
sahip uygulama yazIllml geli~tirme ara9lanyla geli~tirilmi~ olmahdlf. Firmalfirmalar yazlhm geli~tirme
ara91anlll teklifinde belirtmelidir.
3.3.
VERi GiRiSi
3.3.1. Hatah veri giri~ini en aza indirmek i9in ilgili alanlar iizerinde anmda bilgi dogrulama, bilgi onenne ve
gerektiginde kullamcl yonlendirmede yapllacak i~lemhakkmda ekranm altmda siirekli mesaj ve bilgi gosterilmelidir.
3.3.2. Veri giri~leri,uygun kodlar kullamlarak yapIlmahdrr.Kullamcl biliyorsa kodu dogrudan girebilmeli, degilse
kodlarm a9IklamalarmIotomatik olarak listeletip, istedigi kodu segebilmelidir. Sistemde kullamlan kodlar, Saghk
Bakanll~ ve idare tarafmdan belirlenmi~ kodlarla uyumlu Olmalldrr.Veri giri~lerimiirnkiin olan yerlerde barkod
destegi ile saglanmalldrr.
3.3.3. Sistemde veri butiinlugunu koruyacak denetimler bulunmall ve tutarSlZ veri giri~i engellenmelidir.
Prograrnlar gerekli olan yerlerde, aralIk (range) ve tutarhlIk (consistency) kontrollinu yapmall ve miirnkiin olan
yerlerde hatalan kendisi diizeltrnelidir. Program, miirnkiin oldugunca, hatalI veri giri~lerinde,kullamclya zaman
kazandrrmak i9in otomatik se~nekler sunup kullamcmm segenekleri segerek hataYl diizeltrnesine yardlfllcl
olmalldrr.
3.3.4. HastalIk, hizmet, malzeme vb. kodlama sisternleri ile ilgili bilgi giri~leri idare ve Yi.iklenicitarafmdan
belirlenecekbir plan dahilinde, Yi.iklenicitarafmdan sisteme girilmelidir.
3.3.5. Bilgi giri~iesnasmda, miirnkiin olan her alanda hazrr listelerden faydalanma, gerekli yerlerde istenilen veri
alanlarma ilk deger atama, tarih, gUn,saat, y~, vb. degerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, sIk kullamlan
alanlarda otomatik doldunna i~levinin kullamlmasl, hazrr listelerde liste elemanma girilen harflerle klsa siirede
ul~ma gibi veri giri~isrrasmdakullamcl hatalarmI en aza indirgeyecek ve kullanlfll kolayhgl saglayacak kontrollere
sahip olmalldrr.
3.3.6. YazIllfllda kullamlacak ki~i arama yontemi klasik karakter-karakter birebir uygunluk degil benzer Tiirkge
karakterler de goz online almarak (U yerine D, G yerine G gibi) aramayl kapsamahdrr. Aramay! hIZlandrrmaki9in
gerekli diger alanlar aym ekranda bulunmahdrr.
3.3.7. Glincelleme ve sorgulamalarda, sistemde bulunan bilginin se9ilmesi ve kullamlmasma olanak
saglanmalldrr.
3.3.8. Hatalar i9in uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullamcl uyanlmalldrr. Verilerin tutarlIk kontrolleri ve
modUller/i~levlerarasl 9apraz kontroller yapllabilmelidir.
3.4.
GUNCELLEME
3.4.1. GUncelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yapllabilmelidir.
3.4.2. Kritik alanlardaki degi~tirme ve silme ancak yetki o19Usunde yapIlabilmelidir. Degi~ikliklere
sonradan eri~im ve geri duzeltme i9in mutlaka log dosyalannda detaylan tutulmahdlf.
3.4.3. GUncelleme ve ozellikle sorgulama ekranlannda manuel bilgi giri~i yapllmaktan ziyade
sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar se9ilerek gunceUeme ve sorgulama yapllabilmelidir.
3.4.4. Guncelleme sonraSl da tutarhhk kontrolleri yapllabilmelidir.
3.4.5. Hastallln bazl bilgilerinde yanh~hk olmasl durumunda (kurumunun yanh~ girilmesi, ikamet
adresinin yanh~ girilmesi ya da degi~mesi, vb.) bu hastaya ait kaYltlar veri butunliigu bozulmadan
(ornegin hizmetin sunum tarihi degi~meden) geriye yonelik olarak duzeltilebilmelidir.
3.4.6. Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle 9ah~1lan ucretlendirme mekanizmasl degi~tiginde
eski kaYltiar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmeli, bunu yaparken kaydl silip yeniden a9mak
gerekmemelidir.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
niL OZELLi(;i
TUm ekranlar ve raporlar, TUrkge olmahdlf.
Tum slfalamalar, kar~lla~tIrmalar ve sorgulamalar Turkge alfabeye gore yapllmahdlr.
Kullalllian menu, dosya, alan, degi~ken, tablo vb. isimlendirmeler Turkge ve anlamh olmahdlr.
Para, tartl, uzunluk vb. konularda Turkiye'de gegerli yerel birimler kullalllimahdlf.
TUm yazlhmda TUrkge karakterlerin aylll kodlarla (TSE tarafmdan Haziran 1989 tarih ve TS
7
~~
~~~~~
5881 sayl ile kabul edilen 15 Mayls 1989 tarihli ISO/IEe 8859/9 standardl) tammlanmasl, ve Tiirkge
karakter, Tiirkge(F) veya (Q) klavye ve program destegi saglanmasl gerekmektedir.
3.6. RAPORLAMA
3.6.1. Raporlarlamada da hiyerar~ik yetkilendirme miimkiin olmahdu.
3.6.2. Oretilen raporlar amacma uygun ve kolay okunabilir olmahdu.
3.6.3. Kullamci hazlrlanan raporu ekranda gorme, rapor hazlrlama a~amalannda geri-ileri gitme ya da
iptal etme olanaklanna sahip olmahdlr.
3.6.4. Raporun biiyiikliigii ile ilgili sayfa/sahr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir.
3.6.5. Hazlrlanan raporlann ayn bir dosyaya belli bir gorsel ve elektronik formatta kaYlt edilmesi
miimkiin olmahdu.
3:6.6. Raporlar sadece veri tab anI verilerine dayamlarak hazlrlanmahdu. Kullamcdar hazulanml~ ve
onaylanml~ raporlan degi~tirememelidir.
3.6.7. Kullamci
tarafmdan
olu~turulmu~ olan raporlar,
istendiginde
ofis uygulamalanna
gonderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildigince esnek yaplya sahip olmahdu.
3.6.8. Oretilen her tiirlii raporda tarih, degi~ik boliim/servis vb. kriterlere gore filtre segenekleri
bulunmahdlr.
3.6.9. Tiim raporlar, programlama
gerektirmeden,
istendiginde yetkili kullamcllar tarafmdan
degi~tiril ebil melidir.
3.6.10. Uygulama yazlhmlan, rapor ve veri 9lktllanm hazlrlayabilmeli ve raporlar ofis uygulamalanna
tek tu~ yardlml ile aktanlabilmelidir.
3.6.11. Kullamcl'nm istedigi 90klu parametrelerle sorgu yapllabilmeli ve rapor ahnabilmelidir.
3.6.12. Uygulama yazlhmmda yer alacak istatistik ve yonetim ama9h raporlar, geli~tirilmi~ olan grafik
sunum birimi sayesinde degi~ik grafikler olarak sunulabilmelidir.
3.7. YARDIM
3.7.1. Kullamcl istediginde sadece bir tu~a basarak yardlm alabilmelidir.
3.7.2. Yardlm hem ekran bazmda hem de alan bazmda hazu olmahdu.
3.7.3. Her ekranda, belirli bir anda kullamlabilecek i~levlere ili~kin gorse I kontroller (tu~, komut
diigmesi, vb.) goriintiilenmelidir.
3.7.4. Hata mesajlan; a9lk, anla~lhr ve dikkat gekici olmahdlr. Her hatamn, hata kod numaraSI
olmahdlr. Kullamcl bu numara ile Hata Mesajlan dokiimanma ba~vurarak, hatanm sebebini ve hata
diizeltme yollanm bulabilmelidir.
3.7.5. Hata mesajlan ile uyumlu 9ah~an, hata mesajl almdlgmda ya da kullamcl gerek gordiigiinde
olasl hata kaynaklan ve problemin 90ziim yollan hakkmda bilgi saglayan, gevrim-i9i yardlm olanagl
saglanmahdu.
3.7.6. Acil durumlarda Kullamcllar tarafmdan Yiiklenici'nin sistem sorumlusuna sozlii teblig
yapIlabilir. Acil durumlarda aynca yazdI bir emir beklenmeksizin sorunlar Yiiklenici tarafmdan
90ziimlenmelidir.
3.7.7. Acil ve mevzuat geregi durumlar dl~mda kalan kullamcl istekleri ile ~ikayetleri, onceden
tasarlal1lm~ bir sistemle Yiiklenici'ye bildirilmelidir. istek ya da ~ikayetin Yiiklenici tarafmdan
alllldlgl11a dair idareye gonderilen geri bildirimde, istegin hangi siire i9inde kar~danabilecegi, ya da
sorunun hangi siire i9inde 90ziimlenebilecegine dair yakla~lk siire yer almahdu. Bu siirecin saghkh
i~letilebilmesi baklmmdan yazlhmm form ve raporlanmn ekran goriintiileri iizerinde goriilebilen,
sistematik bir tammlaYlcl bulunmahdlr.
3.7.8. SorunJistekiSikayet bildirim ve geri bildirimine ili~kin alternatif 90ziim siirecinin tasarlanmasl
ve i~letilmesinden idare'nin onaYI ahnmak kaydlyla Yiiklenici sorumludur.
3.7.9. Yiiklenici kullamcl ba~ma, uygulama yazIllml ile ilgili Tiirkge olarak hazulanml~ bir egitim
dokiimam vermelidir. Daha sonralan yazlhmda yapllan degi~iklikleri igeren giincel dokiiman,
elektronik ortamda ve yazdI olarak idareye teslim edilmelidir. idare, bu dokiimam 90galtma ve kurum
dahilindeki kullamcllara dagltma hakkma sahiptir.
8
3.8. GUVENLiK VE ERiSiM SiSTEMi
3.8.1. Bilgi Sistemleri, Saghk Bakanhgl tarafmdan yaYlmlanan ve guncellenen "Bili~im Guvenligi
Politikalan" ile uyumlu olmahdlr.
3.8.2. Uygulama YazIllml, VTYS' ne en etkin ve hlZh y6ntemle baglanmahdlL
3:8.3. c;e~itli yetki diizeyleri ve gruplan tammlanabilmeli, yetki degi~imi kolayca yapIlabilmelidir.
Verilere eri~im bu tammlamalar yeryevesinde yapIlmahdlr.
3.8.4. Kullanlcllar ait olduklan yetki duzeyi ve grubu Olyiisunde uygulamalara eri~ebilmeli, her kullamcl
gr,ubu iyin veri giri~, guncelleme ve rapor alma yetkileri ayn ayn tammlanmahdlr. Bu tammlar gerektiginde
sistem y6neticisi tarafmdan degi~tirilebilmelidir. Yapllan bu degi~ikliklerin arlza bildirimi vb. ~ekilde geri
d6nmemesi iyin kullamclya gerekli mesajlar otomatik olarak verilmelidir.
3'.8.5. KaYltlan g6rebilme ve degi~iklik yapabilme ~eklinde iki ayn eri~im tipi tanlmlanabilmelidir.
3.8.6. Herhangi bir i~lemin kim in tarafmdan, hangi tarihte ve hangi zamanda yapIldlgmm kaYltlan
tutularak istendigi taktirde sorgulanabilmelidir.
3.8.7. Veri tabanl kullamcl adl ve ~ifre tammlamalan VTYS'nin iizerinde yah~tlgl sistemin kullamcl
bilgilerinden baglmslz olmahdlr.
3.8.8. Yuklenici, virus vb. tehlikelere kar~l her tUrlu guvenlik tedbiri almah ve bu konuda kurum
personelini egitmelidir. Donamm, yazlhm ve network ihtiyaylarml idare tedarik etmeli, bunun dl~mda
gerekli duzenleme ve ayarlamalar iyin Ytiklenici tarafmdan ek iicret talep edilmemelidir.
3.8.9. Yuklenici, kurumdaki verileri korumak ve veri kaybml 6nlemek iyin her tUrlu tedbiri almakla
yukiiml iidur.
3~8.10. istekliler bilgi guvenligini artlrmak iyin altematif guvenlik y6ztim 6nerilerinde bulunabilirler.
3:8.11. istekliler teklif edecekleri btittin sistemlerin destekledigi guvenlik mekanizmalanm detayh olarak
aYlklamahdlr.
3.8.12. Uygulama yazlhmlan ttim sistem genelindeki kullamcl, i~lem ve bilgi dtizeylerinde bilgi gizliligini
ve giivenligini saglamahdlr. Her kullanlcmm gerektiginde degi~tirilebilir ,ki~iselbir ~ifresi olmahdlL
3:8.13. Bilgi sistemleri kapsammda tutulacak her tfulti ki~isel bilginin gizliligi esastlr. Bu amayla;
• Ki~iler hakkmda tutulacak bilgiler gereken en du~uk duzeyde tutulmahdlL
• Ki~isel
bilgilerin
hangi
amaylarla
kullamlacagl
kullamcl
tarafmdan
aylkya
belirlenebilmelidir.
• Sistemde ki~isel bilgilerin belirlenen amaylar dl~mda kullammml engelleyecek 6nlemler
olmah, hasta haklanna riayet edilmelidir.
3.9. MALi KA YITLARA iLiSKiN GENEL OZELLiKLER
3.9.1.
Uygulama yazIllml parametrik olmahdu. Kurum bunyesinde ayllacak yeni bir birim, sunulacak
yeni bir hizmet, kullamlacak yeni bir malzeme, fatura formatlanndaki degi~iklikler veya bazl kurumlara
(Sosyal Giivenlik Kurumu, Ye~il Kart, vb.) uygulanan ucretlendirme (genel ya da 6zel indirimler,
iicretsiz sunma ya da 0 kurum hastalarma belli hizmetleri vermeme ya da fatura dl~l blrakma gibi)
kullamcIlar tarafmdan yetkileri yeryevesinde kolayhkla sisteme dahil edilebilmelidir.
3.9.2.
Maksimum fatura tutan, aym tetkikin maksimum adedi vb tammlamalar yapllabilmeli ve a~an
durumlarda otomatik uyan saglanmahdu.
VERi T ABANI YONETiM SiSTEMi
4:1. GENEL OZELLiKLER
4.1.1. istekli, projede teklif edilen VTYS lisansml tUm uygulama gdli~tirme ve yah~tlrma (Full Use)
haklan ile (idare'nin diger projelerde veya kendisinin geli~tirecegi uygulamalarda da butUn haklan ile
kullamlmak iizere) tern in edecektir.
4.1.2. isteklinin, teklif ettigi VTYS urtinleri freeware, lisansslz ve Tiirkiye'de teknik destegi olmayan
urunler olmayacaktlr. istekli, urunlerin lisansh oldugunu belgeleyecektir. istekli, aynca teklif ettigi
uriinlerin Turkiye'deki ana firma statUstindeki ~irketten bu i~e 6zel yetki belgesi alacaktlr.
4.1.3. Teklif edilen veri tabam y6netim sistemi (VTYS) endiistri standardl olan ili~kisel mimariye
dayah olmahdlr.
4.1.4. VTYS yok kullamClh veri eri~imini desteklemelidir.
9
4.1.5. Teklif edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde TUrkye karakter setlm
desteklemelidir. Slralama ve kar~lla~tlrma i~lemleri TUrkye alfabe dizili~ine gore yapIlabilmeli, bu
ozellik iyin herhangi bir programlamaya gerek duyulmamahdlr.
4~'1 OL<;EKLENEBiLME ve PERFORMANS
4.2.1. VTYS'de veri silme, ekleme ve gUncelleme i~lemlerinde kaYlt bazmda kilitleme mantlgl
kullamlmahdlr.
4.2.2. Teklif edilen VTYS'de sorgulamalar iyin kilit kullamlmama opsiyonu mutlaka bulunmahdlr.
4.2.3. VTYS' de indeks i~lemleri yevrim-iyi (online) olarak geryekle~tirilebilmelidir.
4.2.4. Sagladlgl performans degerleri donamm kaynaklan ile dogru orantIh olmah ve fiyat/performans
degerleri dU~Ukolmahdlr. Bu degerleri ispatlayan test sonuylan ( TPC-C gibi) gosterilmelidir.
4.3. VERi GUVENLiGi ve VERi TUTARLILIGI
4.3.1. Onerilen VTYS, ili~kisel mimari bUnyesinde veri bUtUnlUgUnUsaglayabilmelidir. Gerek nesne
bUtUnlUgU(entity integrity) gerekse referans bUtUnlUgU(referential integrity) saglanmahdlr.
4.3.2. VTYS tetikleme (trigger) mekanizmasma
sahip olmahdu.
Tetiklemeler, DML (Data
Manipulation Language) i~lemlerinden (yeni kaYlt ekleme - insert, kaYlt gUncelleme - update ve kaYlt
silme - delete) once ve/veya sonra yah~acak ~ekilde ayarlanabilmelidir.
4.3.3. Teklif edilen VTYS, verilere eri~imi ~ifrelerle koruma altma almahdlf. VTYS'nin geli~mi~ bir
~ifre yonetim mekanizmasl olmahdu.
4.3.4. VTYS'nin kullamml slrasmda, durdurmaya gerek olmadan yedekleme ve yedekten geri yUkleme
ozellikleri olmahdlr.
4.3.5. Ba~anhlBa~anslz tUm veri tab am ve obje eri~im i~lemlerini monitOr edebilmek mUmkUn
olmahdlr.
4.3.6. Onerilen VTYS, veri tabamnda tUm i~lemlerin tutuldugu log dosyalanna, denetim i~lemlerini
kolayla~tumak, kim, neyi, ne zaman yaptI sorularma daha kolay cevap verebilmek amaclyla, SQL
arayUzliyle (grafik ve komut) ula~ma ozelligine sahip olmahdlf. Bu ozellik 3.parti bir yazlhm ile
g~ryekle~tirilecek ise bu yazlhm da teklif edilmelidir.
EGiTiM HizMETLERi
Kurulan tUm yazlhm birimleri iyin YUklenici, idare'nin belirleyecegi teknik ve UykullamcIlanna
tUm sistemi verimli olarak i~letebilmek iyin egitim vermelidir. Egitim planma iki taraf birlikte karar
vermelidir.
5.1.Egitim Dili: Egitim TUrkye verilmelidir.
5.2.Egitim Materyalleri:
Egitim tipine gore dUzenlenmesi gereken egitim ortamml ve egitim
programlan iyin gerekli materyalleri Yliklenici temin etmelidir.
5.3.Egitim Yeri: Tablo l' de belirtilen ve kurum personeline verilecek egitim programlan (Bilgisayar
Okur Yazarhgl, Yazlhm KullamCl Egitimi) idare'nin belirledigi mekan ya da mekanlarda, teknik
~artlarda belirlenen esaslar goz onUne almarak yapllmahdu. Diger egitimler iyin ise (Yerel Ag
i~letim Sistemi Egitimi, <;ok Kullamclh i~letim Sistemi, VTYS Egitimi, Sistem BakIm ve Onanm
Egitimi) YUklenici idare'nin onayma sunmak Uzere egitim yerleri onermelidir.
5.4.Egitilecek Personel: YUklenici, idare'nin en az Tablo l'de belirtilen saYlda personelini aym tabloda
belirtilen konularda egitmelidir.
5.5.Egitimde Kullamlacak
YazdI Dokiimanlar:
Egitim sliresinde kullamlacak olan egitim
doklimanlan, egitim programlan ba~lamadan once hazlrlanmah ve onaylanmak lizere idareye teslim
edilmelidir. Bu dokUmanlar TUrkye olmahdlr. Onaylanan doklimanlar en az egitime almacak
personel saYlSlkadar yogaltIlmahdu. Bu i~lem iyin YUklenici ek bir Ucret talep etmemelidir.
5.6.Egitim SIrasmda Kullamlacak Sarf Malzemeleri: Egitim sUresince kullamlacak CD/DVD, sUrekli
form, A-4 kagldl gibi sarf malzemeleri ek Ucret talep edilmeksizin Yliklenici tarafmdan
kar~Ilanmahdlr .
10
5.7.Egitim Plam: Yilldenici, her egitim i~in onerdigi egitim planlanm, giinltik egitim ~izelgelerini,
egitimi alacak adaylann ba~an diizeylerini degerlendirecek plan ve prosediirleri kapsayacak bir
Egitim Plamm Tablo l' deki verileri goz oniine alarak teklifinde sunmahdir. Egitimin yukanda tarif
edilen ~izelgeye ve Yiiklenici tarafmdan sunulan plana uygun olarak yiiriitilldligli idare tarafmdan
denetlenmelidir.
5.8.Egitmenler:
Yliklenici, egitimin saglanmasmda yetecek egitmenlsaati temin etmelidir. Aynca,
Yiiklenici bu i~ i~in gorevlendirecegi personelin egitim durumunu, saYlsml, bu konulardaki
deneyimlerini belirtmelidir. <;ok kullamclh i~letim sistemi ve VTYS egitimleri i~in egitmen, iiretici
firmadan lisansh egitimci olmahdu.
5.9.Egitim Maliyeti:
Bu doklimanda verilen ~artlar ~er~evesinde verilecek egitimin bedeli
Yiiklenici'nm teklifbedelleri i~erisinde yer aimahdir.
5.10. Egitim Programlarmm
Degerlendirilmesi:
Her egitim programmm
bitiminden soma
katrhmciiar tarafmdan degerlendirme formlan doldurulmah ve bu formlar baz almarak idare
tarafmdan Egitim onaylanmahdu. KatrhmcIlar tarafmdan yeterli ve uygun bir ~ekilde verilmedigi
belirtilen egitimler tekrarlanmahdir.
5.11. Sertifikalar: Egitilen ki~inin ilgili egitim programim ba~anh bir ~ekilde tamamlamasl durumunda,
tlim egitim programlan i~in Yliklenici tarafmdan sertifikalan verilmelidir.
5.12. Ek egitim programlan:
i~ten aynlan veya kapasite artmml nedeniyle temin edilen yeni
elemanlann egitimleri garanti ve bakim onanm sozle~mesi sliresince saglanmahdlr. Ek egitim
programlan i~in en az ka~ ki~ilik gruplann olu~turulmasl gerektigi hususu teklifte yer aimahdir.
5.13. Yazdlm Kullamcl Egitimi: Yiiklenici, Tablo 1'de belirtilen hedef kitleye uygulama yazlhmmm
kullammi konusunda egitim vermelidir.
Tablo -1
EGiTiM PROGRAMININ ADI
YazIhm Kullamci Egitimi
EGiTiLECEK
PERSONELiN
GENEL TANIMI
Kurum Personeli
ENDU~UK
EGiTiM
SUREsi
(saat)
8
EGiTiLECE
KKi~i
SAYISI
KONTROL VE MUAYENE METODLARI
6.1.
Sistemin monte edilip i~ler hale getirilmesinden, gerekli yazIhmlann tlimiinlin bilgisayar
sistemine yliklenip kullamma hazlr hale getirilmesinden ve Yliklenici'nin bu durumu resmen
idareye bildirmesinden soma Muayene Komisyonu bir denetleme yapacaktu.
6.2.
~artnamede tammh sistem yazlhmlannm
tedarik edilmi~ olmasl, yazlhm temel
i~levlerinin geli~tirilmi~ oimasl ~artlan, kesin kabulde aranacak ~artlardandir. Yiikleniciye
yapiiacak
odemeler
bu ~er~evede
degerlendirilecektir.
Uygulama
yazlhmmm
diger
fonksiyonlannm tlimliyle devreye almmasl Yliklenici ve idarenin mutabik kaiacagi i~ planma gore
ger~ekle~tirilecektir. Bu prosedlir i~in onerilen slire en az 1(bir) aydlr. Hizmet ahml yoluyla
tedarik edilen yazlhmlarda ayhk hak edi~ler, idarenin ihtiya~lanna uygun asgari gerekler yerine
getirilmek ve 0 aya ait faturalama i~lemleri tamamlanml~ olmak ~artryla odenebilir.
6.3.
Muayene Komisyonu teknik ~artnameye verilen firma teklifini, sistem ile VTYS 'nin ilgili
dokiimanlanm inceleyerek, idare ve Yliklenici tarafmdan belirlenen ortak komisyonun hazirladigi
test program Ian ile muayene i~lemlerini Yliklenici ile birlikte yapabilir.
6.4.
Tiim sistemin en yliklti bi~imde ~ah~tlgl durumda (blitlin i~ istasyonlan ~ah~lrken) i~
yogunlugunun fazla oldugu hasta kaYlt ve kabul, laboratuar gibi birimlerde yalmzca bir tek kayda
eri~im gerektiren herhangi bir sorgu i~leminin tamamlanmasl i~in 4 saniyeden fazla siire
gerekmemelidir(Tiim veri tabanmm sorgulandigi istatistik i~lemleri hari~). Uygulama geli~tirme
yazIllmlannm, Veri Tabam Yonetim Sisteminin, ag altyaplsmm ve kullamlmakta olan donamm
elemanlanmn performansl gozlenecektir.
6.5.
Sistemden liretilebilecek tUm rapor, ~lktl ve faturalann kusursuz olarak liretilip
Uretilmedigi test edilecek, veri ve bilgi tutarhhgl konusunda ~apraz kontroller yapIlacaktu.
6.6.
Anza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin kar~llanma ~ il ve sUreleri konusunda
lenici tarafmdan tasarlanan sitemin ~ah~masl denetlenecektir.
11
~
6.7.
Projenin kesin kabulli a~amasmda hasta kaYlt/kontrol, istek giri~, raporlama i~levlerinin
idare ie;in uyarlanml~ ve devreye girmi~ olmasl ~artl aranacaktu.
6.8.
Kontrol, muayene ve testIer teknik heyetin gozetiminde sistemin kuruldugu mahalde
bilfiil icra ettirilecektir.
6.9.
istekliler, teklif ettikleri e;ozumlerin performans kriterlerini onceden belirleyecek ve teklif
ile birlikte vereceklerdir. Belirlenen bu performans kriterleri teklif edilen e;oziimlerin kurulu~
sonrasmda genel kabulli ie;in kullamlabilir nitelikte olacaktu. istekliler, teklif ettikleri e;ozumleri
ie;in belirlemi~ olduklan bu performans kriterlerine uygunlugu saglamakla yukumlli olup, bunlan
sagladlklan tespit edildikten sonra kesin kabul yaplhr.
BAKIM ONARIM HizMETLERi
7.1.
GENEL KO~ULLAR VE TANIMLAR
(Teklif edilecek t;ozumler it;in a$aglda helirtilen teknik destek ve hizmet seviyelerine henzer hir
seviyelendirmelgruplandtrma
sistemi geli$tirmelidir.)
7.1.1.
Seviye 1: Onerilen e;ozumde, Yuklenicinin sorumlulugunda olan urunlerde (Yazlhm,
Donamm) olu~an problem kurumun genelini e;ah~amaz duruma getiriyorsa; 1 Saat'te mudahale ve takip
eden 1 Saat'te e;oziim garantisi verilmelidir.
7.1.2. Seviye 2: Onerilen e;oziimde (Yazlhm, Donamm) olu~an problem kurumun bir kIsmml
e;ah~amaz duruma getiriyorsa; 2 Saat'te mudahale ve takip eden 2 Saat'te e;ozum garantisi verilmelidir.
7.1.3.
Seviye 3: Onerilen e;ozumde (Yazlhm, Donamm, ..) olu~an problem kurumun genel e;ah~masml
etkilemiyor fakat bazl fonksiyonlan yerine getiremiyorsa; 4 Saat'te mudahale ve ertesi gun sonuna kadar
e;oziim garantisi verilmelidir.
7.1.4.
Seviye 4: Onerilen e;ozumde (Yazlhm, Donamm, ..) Kesin Kabul'den sonra kullamcl ihtiyae;lan,
istekleri ve onerileri kurum tarafmdan belirlenen ve kurum adma sistem sorumlusu olarak e;ah~an
personelin onaYlyla Yuklenici'ye bildirilir. En gee; ertesi i~ gunu Yuklenici geri bildirim yapar ve bu
istegi hangi surede kar~Ilayabilecegini idareye bildirir.
7.1.5. istekliler, idare'nin bulundugu yere en yakm destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin
sorumlusuna ait ki~isel ileti~im bilgilerini bildirmelidir.
7.1.6. Teklif edilen e;ozumlerde olu~acak problemlerin destek merbzlerine nasIl bildirilecegi bunun
ie;in kurulmu~ veya kurulacak destek organizasyonun yaplsl (e;ah~ma saatleri, destek eleman saYIsI,...)
aC;lklanmahdIr. Bildirilen problemlerin idare tarafmdan takip edilip edilemedigi ve geri bildirimlerin
nasII yapIldlgl ae;lklanmahdu.
7.1.7.
Garanti veya sozle~me kapsammda ve garanti sonraSI BakIm, destek, guncelleme ve egitim
hizmetleri kapsammda yer almasl gereken i~lerden bazllan ~unlardlr:
a. Sistemi ilgilendiren mevzuat ve ust kurum talepleri,
b. Verilen hizmetin kalite ve hlzml artlracak diger uygulamalar,
7.2. YAZILIM
7.2.1. Sozle~me sure since, Yuklenici programa teknik destek hizmetini iicretsiz olarak verecektir. Aynca
Yiiklenici, kendisine ait uygulama yazlhmmm kullamlmasl ie;in gerekli yazlhmlarda da meydana
gelebilecek hatalar ie;in sozle~me suresince destek vermekle sorumludur. ihtiyae; duyulabilecek lisans
bedelleri idareye aittir.
A~agldaki konular teknik destek kapsammdadlr. Ancak gerekli olabilecek donamm, yazlhm ve sarf
malzemeler idare tarafmdan tedarik edilecektir:
7.2.2. Manyetik ortamda meydana gelebilecek herhangi bir anza durumunda yuklenebilmesi ic;in tiim
yazlhm bile~enlerinin yeterli saYlda kopyalannm idareye verilmi~ olmasI.
7.2.3. Meydana gelebilecek her tiirlu yeni versiyon degi~ikliklerinin ve dokumantasyonunun garanti
kapsaml ie;erisinde ve zamanmda idareye verilmi~ olmasI.
7;2.4. Yedekleme i~lemi yapIlmasl ve yedekleme urunlerinin periyodik olarak idareye verilmesi.
7.2.5. Network uzerinde i~letilmesi teknik olarak olasl olan diger yazlhmlann siteme entegrasyonu.
12
7.3.
KORUYUCU BAKIM
Yuklenici, her aym ilk hafiasl, sistem test uygulamalanm c;ah~tIrarak sistemi kontrol etmelidir.
Bu c;ah~ma ic;inher iki tarafm da kabul edecegi belirli zamanlar tespit edilecek, bakIm slrasmda
elektromekanik uniteler temizlenip, gerekli ayarlar yapllacaktIr.
7.4. BAKIM ONARIMDA iDARENiN YUKUMLULUKLERi
7.4.1
Yuklenici'nin kuracagl yazlhmlar ic;in network altyaplsl, elektrik altyaplsl, bina yerle~im
plamm onceden hazlrlamahdu. Bilgi destegi ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayann ve personelin
c;illl~maslic;in gerekli arac; gerec; ve mekam tahsis etme yi.ikumli.ili.igi.iidareye aittir.
7.4.2
Yazlcllar ic;in gerekli olan ~erit, kartu~, kaglt, baslh evrak, fatura vb. sarf malzemesi
kapsammda olanlar, idare tarafmdan ihtiyac; duyuldukc;a asgari stok seviyeleri de dikkate almarak
kar~llamr.
GARANTiKOSULLARI
Sistemin saghkh ve 24 saat boyunca kesintisiz i~letilmesinden tek muhatabm sorumlu olacagl bir
yapl tasarlanmahdlr.
YAZILIM GARANTisi
8.1. VTYS, i~letim Sistemleri, Ofis paketieri ve Uygulama Yazlhmmm garanti si.iresi en az 1 (bir) yd
olacaktu. Guncellemeler bu garanti kapsammdadlr.
8.2. Yuklenici, sonradan ortaya C;lkabilecek ileri guvenlik onlemleri ic;in guvenlikle ilgili c;ozum
alternatiflerini yakla~lk maliyetieriyle birlikte idareye bildirir ve maliyet/fayda oranma gore en uygun
c;ozume idare ve Yuklenici birlikte karar verebilir. Nihai karar idareye aittir. Ahnmasl gerekli onlemlere
ait ozel maliyetler idare tarafmdan aynca kar~llanmahdlr.
8.3. Hizmet ahmlannda; Sistemin ti.imunun arahkslz 8 saatten fazla c;ah~madlgl durumlarda
sozle~mede belirtilen cezai mueyyideler uygulamr.
DEMONSTRASYON
9.1 ihale surecinde ihaleye katIlan isteklilerin tUm belgeleri incelenerek yeterli bulunan isteklilerden
DEMO istenecektir. Demo yeri ve saati isteklilere yazdI olarak bildirilecek, istekliler teblig tarihi
, itibariyle 3 (uC;)gun ic;inde DEMO yapacaklardlr. idare kendi DEMO senaryosunu kendine ozgu
planlayabilecektir.
9.2 Demoya davet edilen istekli demoyu kendi saglayacagl veriler ile yapmahdlr. Demoda kullamlacak
veriler gerc;ek ki~ilere ait olmamahdlr, sanal ki~i ve veriler kullamlmahdlr.
9.3 Demo, idarenin saglayacagl bir mekanda yapllacaktIr.
9.4. Demo ortammda idare gerekli internet eri~im, Kesintisiz GuC; Kaynagl, Projeksiyon Cihazl vb.
malzemeleri hazlr bulunduracaktlr.
9.5 TOm degerlendirmelerin ihale Komisyonu Oyeleri tarafmdan yapIlmasl kaydlyla Demo 'ya idareden
gerek gorulen kadar personel katIlabilecek, Demo slrasmda ilgili personellerin istegi dogrultusunda
programla ilgili modi.iller gosterilecektir. Buna gore de puanlama yapllacaktlr. Ancak nihai karar Demo
slrasmdaki puanlamaya gore komisyon uyeleri tarafmdan verilecektir.
9.6 Demo'ya, istekli adma aym anda 5 ki~iyi gec;meyecek saYlda i.iyeler katIlabilir.
9.7 Demo ic;in gerekli bilgisayar, yazlcl, gerekli baglantI kablolan istekliler tarafmdan saglanmah ve
idarenin gosterdigi mekana Demo ba~lama saatinden en az 1 saat once kurulmu~ ve c;ah~u duruma
getirilmi~ olmahdlr.
9.8 Yapllacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu uyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafmdan
imzalanml~ Demo raporunun tutulmasl ve ihale dosyasmda saklanmasl gerekmektedir. Firma
yetkililerince herhangi bir sebepten dolaYl tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta aC;lkc;a
belirtilmelidir.
EK LisANSLAR VE YAZILIMIN GUNCELLENMESi
10.1. lO.lSistem kapasitesinin artmlmasma yonelik olarak VTYS, i~letim Sistemi, Kod Sistemleri, Ag
Yonetim Yazlhmlan, Guvenlik Yazlhmlan, Ofis paketleri vb. yazlhmlann lisanslan; idare'nin
uygun gormesi halinde ba~ka bir satlcldan da almabilir.
--41-~
13
Yuklenici, yazlhrn lizerinde yaptlgl k6klli degi~ikliklerin tUrnlinli idarenin onayml almak
suretiyle uygularnaya koyrnahdu. Glincellerneler hakkmda tUrn kullamcIlar bilgilendirilrnelidir.
10.3.
Kurulan yazlhrnlann (i~letirn sisternleri, VTYS, glivenlik yazlhrnlan ve uygularna yazlhml dahil
turn yazlhrnlann) versiyon artmrnl ve glincellemeler garanti suresince s6zle~rne kapsarnmdadlr.
Garanti slireci sonrasmda idare karanyla versiyon degi~ikligi yaplhr. i~in hizrnet alIml yoluyla
g6rdlirlildligli dururnlarda bu i~lerin tUrnli s6z1e~rne kapsarnmda olup s6zle~rne sliresi sonuna kadar
ek ucret talep edilrnez.
10.2.
YAZILIM LisANS VE KULLANIM HAKLARI
Yeni bir dlizenlerne yapIlana dek a~agldaki rnaddeler dikkate almrnahdlr:
11.1.
Uygularna yazlhrnmm Server ve Client kurulurnu i<;in gerekli yazlhrn uygun bir rnedya
ile kururna teslirn edilmelidir. Prograrnlann donamrnlara aktanlrnasma dair tUrn kolaylIklar
saglanml~ olrnahdu.
11.2.
Lisans bedeli 6denrni~ olan yazlhrn ve veri tabam uygularnalann kullamrn hakkI
idareye aittir.
11.3.
Veri Tabanmda yer alan tUrn veriler kaYltslz ~artslz idarenindir. idare, bu verileri ne
zaman isterse, Yliklenici bu verileri idarenin istedigi forrnatta verrnek zorundadu.
11.4.
idare, yazIllrnl kendi personeline kullandlracagl gibi kururn dl~mdan yapacagl hizrnet
ahrnl ile kururnda <;ah~acak personele de kullandlrabilir.
11.5.
idarenin, bilgisayar prograrnmm yliklenrnesi, g6rlintUlenrnesi, <;ah~tmlrnasl, i~letilrnesi
veya depolanrnasl fiillerini ifa ettigi suada, bilgisayar prograrnmm herhangi bir 6gesi altmda
yatan dli~lince ve ilkeleri belirlernek arnaCl ile prograrnm i~leyi~ini g6zlernlernesi, tetkik etmesi
ve smarnaSl serbesttir.
11.6.
Program; normal yararlanrna ile <;eli~en, almma amaCl dl~mda, rnakul olrnayan bir
sebeple kullamlarnaz.
11. 7.
Anla~rnazhga dli~lilrnesi ve/veya aciliyet arz eden dururnlarda idare kendisine kapah
zarf i<;inde teslirn edilen ~ifreleri veya kodlan yazlhrna rnlidahale etrnek arnaclyla kullanabilir.
11.8.
Yazlhmlara ili~kin tUrn kullamrn ve sistern kitap<;lklan, lizerinde saklandlgl medya ile
birlikte (CD, DVD, disket, tape kartu~u, vb.) idareye verilrnelidir.
11.9.
Tlirn kullamrn haklan, isirnlerin degi~rnesi dururnunda aynen ge<;erli olrnahdu.
tCl,/2·2.0/2A-)
. '" /
I(
"
NeCiJ/r/ r()2G/l<fl
F
r
'M u-a,"- \0.
\J - t--\~
r;;~ '--\\L~A 2..
Ie _ "
j/JS7j/()
7 ~2Ek/Lt
c/&)
,
re-(lJ~f) ~
..
t u t-
J. \-\,~. \.
~
/tJ/la/l 1+7T/l-)/
/VJ
e,-vju/
14

Benzer belgeler

OynEd R~cords Manager ve OynEd Courseware Giri~ Not: ur

OynEd R~cords Manager ve OynEd Courseware Giri~ Not: ur DynEd Courseware (DynEd Egitim Yazilimian ::: Ogrenci Giri~i) Oturum A~ma Kimligi : (/r' + ilKodu + iI~eKodu) arnegin Ankara iii Aya$ iI~esi i~in r006­ [email protected] Sifre : MEBBis uzerinden alml$...

Detaylı

Untitled - Pedagoji.Net

Untitled - Pedagoji.Net b)Yeni programda ogrenci merkezli, ki~isel ve toplumsal geli~imi destekleyen yaptlandlrmacl yakla~lma uygun bir anlaYl~ benimsenrni~tir. Boylece derslerde ogrenciler, kendi ogrenmelerini kendileri ...

Detaylı

yazı ve ekleri (5 sayfa)

yazı ve ekleri (5 sayfa) mahalline ula;;masml temin edeceklerdir. Bu nedenle, ozellikle Bakanhglmlz tapra tepkilatI birimlerinin yapacaklan harcamalan Yilm son aymi beklel?eden yapabilmeleri, 2l1f ve 22/d'ye ili;;kin limit...

Detaylı

Mugla il Saghk Miidiirliigii

Mugla il Saghk Miidiirliigii Mugla il Saghk Miidiirliigii 217 Kalem ila9 (IV/1M) ahml gergeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore a91k ihale usulU ile ihale edilecektir. yergeVe an...

Detaylı