Faaliyet Raporu-2013 - Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Faaliyet Raporu-2013 - Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi
2013 YILI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
POLATLI FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FAALİYET RAPORU
1
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU…………………………………………………..................................3
I- GENEL BİLGİLER……………………………………………………….....................................4
A- Misyon ve Vizyon……………………………………………………................................4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………………..........................4
C- İdareye İlişkin Bilgiler……………………………………………..….............................5
1- Fiziksel Yapı………………………………………….………….....................................5
2- Örgüt Yapısı……………………………………………….……….....................................8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………….............................………..9
4- İnsan Kaynakları ……………………………………….................................……....10
5- Sunulan Hizmetler …………………………………………...............................……14
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ………………………………..........................….25
D- Diğer Hususlar ………………………………………………….........................................25
II- AMAÇ ve HEDEFLER ……………………………………………………..............................25
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………..……............................………..25
B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………..........................…….27
C- Diğer Hususlar ……………………………………...…………....................................28
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER …............................28
A- Mali Bilgiler ……………………………………………………................................…..28
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ……………………………………….......................28
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ……………......................……..29
3- Mali Denetim Sonuçları ………………………………............................……..29
4- Diğer Hususlar …………………………………………….................................….29
B- Performans Bilgileri …………………………………………….............................…30
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri …………………………………….........................….30
2- Performans Sonuçları Tablosu …………………………………….......................32
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ………………..................…..32
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ……….................…………33
5- Diğer Hususlar ……………………………………………..............................……….33
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
……………………………………………………................................................................33
A- Üstünlükler ………………………………………………………...................................33
B- Zayıflıklar ………………………………………………………......................................34
C- Değerlendirme …………………………………………….................................………34
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER …………………………………………....................................35
2
1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ
Fakültemiz ilk eğitime; Fen Edebiyat Fakültesi Polatlı Yerleşkesi olarak 2010-2011 yılında
Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümleri ile başlamıştır.
Merkeze bağlı olarak başlayan Polatlı Yerleşkesi; 25/06/2012 tarih ve 2012/3362 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2809 sayılı Kanunun
ek 30 uncu maddesi gereği Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi olması kararlaştırılmış ve
03.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu tarihten itibaren eğitim ve öğretim hayatına bağımsız bir fakülte olarak devam
etmektedir. 6 bölüm, 699 öğrenci ve 34 öğretim elemanını bünyesinde bulunduran Polatlı
Fen Edebiyat Fakültesi, yeni kurulmuş bir fakülte olarak üniversitenin sahip olduğu
akademik güç misyon ve sorumluluklarından dolayı bilimsel ve mali hedeflerini iyi belirleyip
başarısını ve akademik kaliteyi arttırıcı planlamalar yapmak durumundadır.
Yaşam şartlarının ve ekonomik dengelerin oldukça farklılaştığı küreselleşen dünyamızda,
21.yüzyılda artık kendi stratejilerini belirlemeyen örgüt ve kurumların hatta kişilerin, arzu
ettikleri amaçlara ulaşmaları asla mümkün değildir. Kurumların, mutlak surette
stratejilerini ve ortaya koydukları vizyon ve misyonlarını gerçekleştirecek planlarını
hazırlamaları zorunludur. Bu planlar hazırlanırken sadece kısa vadeyi değil, çok uzun süre
sonra olabilecekleri de öngörebilmek, plan hazırlanmasında en çok dikkat edilecek
konulardan birisi olmalıdır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşları için stratejik
planlama ve performans esaslı bütçeleme öngörülmesi, üniversiteler için de stratejik
planlamayı zorunlu kılmıştır. Bu planlama çerçevesinde Fakültemiz; bilimsel gelişmeleri
takip edip gerektiğinde yönlendirme, akademik ve mali hedeflerini belirleyip bu hedeflere
yönelik tedbir ve çözümler belirleme, eğitim ve araştırma alanlarında aktif, nitelikli ve
başarılı bir performans çizgisi yakalayıp bunun devamlılığını sağlama konularında kendi
standartlarını ve stratejilerini hazırlamıştır. Polatlı Fen Edebiyat Fakültesinin 2013 Faaliyet
Raporunun hazırlanmasında emek ve gayret gösteren tüm personele teşekkür eder,
Fakültemizin plan ve hedefler doğrultusunda akademik başarısını günbegün arttırmasını
temenni ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Şeref OKUDUCU
Dekan
3
I- GENEL BİLGİLER
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi; ilk olarak Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Polatlı Yerleşkesi adı altında 2010 yılında eğitime başlamıştır. 25.06.2012 tarih ve
2012/3362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi kurulmuştur.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümlerinden oluşmaktadır.
Fakültenin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçe ’dir.
A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Fakültemizin misyonu; Üniversitemizin misyonuna paralel olarak bilimde, eğitimöğretimde teknolojide, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek donanıma sahip,
dünyanın en iyi fakültelerinden biri olmak ve bilgiyi üreten, geliştiren, paylaşan,
sorgulayan, katılımcı, kültürel değerlerine bağlı, proaktif, evrensel düşünebilen, toplum
yararını gözeten bireyler yetiştirmek.
Vizyon
Fakültemizin vizyonu; Üniversitemizin vizyonuna paralel olarak bölgemizin,
ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, bu bilgilerle donatılmış bireyler
yetiştirmek, Başkentin bilime açılan kapısı olmak.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Ülkemizde Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkelerin belirlenmesi ve bütün yükseköğretim
kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile
eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili
esasları bir bütünlük içinde düzenlenmesi hâlen yürürlükte olan 2547 Sayılı Yasa
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde görevli akademik ve idari personelin
görev ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tanımlanmıştır.
4
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1- Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı
Anfi
Sınıf
Bilgisayar Lab.
Diğer Lab.
Toplam
Kapasitesi
0–50
22
1
6
29
Kapasitesi
51–75
-
Kapasitesi
76–100
-
Kapasitesi
101–150
-
Kapasitesi
151–250
-
Kapasitesi
251–Üzeri
-
Sınıf Kapasitesi: 1200 Kişi
Sınıf Alanı: 1200 m2
Bilgisayar Lab. Kapasitesi: 25 Kişi
Bilgisayar Lab. Alanı: 75 m2
Diğ. Lab. Kapasitesi: 300 Kişi
Diğ. Lab. Alanı: 382 m2
1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı: 1 Adet
Kantin Alanı: 50 m2
Toplam Kapasite: 25 kişi
1.2.2.Yemekhaneler
Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet
Öğrenci yemekhane Alanı: 153 m2
Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 116 Kişi
Personel yemekhane Sayısı: 1 Adet
Personel yemekhane Alanı: 50 m2
Personel yemekhane Kapasitesi: 25 Kişi
1.2.3.Misafirhaneler
Misafirhane Sayısı: … Adet
Misafirhane Kapasitesi: … Kişi
5
1.2.4.Öğrenci Yurtları
Yatak Sayısı
1
Yatak Sayısı
2
Yatak Sayısı
3–4
Yatak Sayısı
5 - Üzeri
Oda Sayısı
Alanı m2
1.2.5.Lojmanlar
Lojman Sayısı: … Adet
Lojman Brüt Alanı: … m2
Dolu Lojman Sayısı: … Adet
Boş Lojman Sayısı: … Adet
1.2.6.Spor Tesisleri
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … Adet
Kapalı Spor Tesisleri Alanı: … m2
Açık Spor Tesisleri Sayısı: … Adet
Açık Spor Tesisleri Alanı: … m2
1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları*
Kapasitesi
0–50
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Toplantı
1
Salonu
Konferans
1
Salonu
Toplam
1
1
*Adet olarak belirtilecektir.
Toplantı Salonu Kapasitesi: 20 Kişi
Toplantı Salonu Alanı: 30 m2
Konferans Salonu Kapasitesi: 80 Kişi
Konferans Salonu Alanı: 97 m2
Kapasitesi
151–250
Kapasitesi
251–Üzeri
-
-
-
-
-
-
1.2.8.Sinema Salonu
Sinema Salonu Sayısı: … Adet
Sinema Salonu Alanı: … m2
Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi
1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … Adet
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi
6
1.2.10.Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 3 Adet
Öğrenci Kulüpleri Alanı: 70 m2
1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği
Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet
Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m2
1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları
Anaokulu Sayısı: … Adet
Anaokulu Alanı: … m2
Anaokulu Kapasitesi: … Kişi
İlköğretim okulu Sayısı: … Adet
İlköğretim okulu Alanı: … m2
İlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi
1.3- Hizmet Alanları
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları
Çalışma Odası
Toplam
Sayısı
(Adet)
26
26
Alanı
(m2)
12
312
Kullanan Sayısı
(Kişi)
1,3
32
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları
Servis
Çalışma Odası
Toplam
Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
11
11
26
286
Kullanan Sayısı
15
15
1.4- Ambar Alanları
Ambar Sayısı: … Adet
Ambar Alanı: … m2
1.5- Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: … Adet
Arşiv Alanı: … m2
7
1.6- Atölyeler
Atölye Sayısı: … Adet
Atölye Alanı: … m2
1.7- Hastane Alanları
2- Örgüt Yapısı
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılımlar
3.2- Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı: 74 Adet
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 9 Adet
3.3- Kütüphane Kaynakları
Kitap Sayısı: 4500 Adet
Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 1500Adet
Elektronik Yayın Sayısı: … Adet
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Projeksiyon
Yazıcı
Slayt makinesi
Faks
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Tepegöz
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
İdari Amaçlı
(Adet)
2
57
Eğitim Amaçlı
(Adet)
19
Araştırma
Amaçlı
(Adet)
2
2
1
1
1
35
3
1
66
9
4- İnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Kadroların İstihdam
Şekline Göre
Tam
Yarı Zamanlı
Zamanlı
3
6
16
-
Dolu
Boş
Toplam
3
6
16
-
-
3
6
16
-
-
-
-
-
-
6
3
-
6
3
6
2
1
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim- Öğretim
Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim
Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Geldiği Ülke
-
Çalıştığı Bölüm
-
-
-
-
-
10
4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Bağlı Olduğu
Bölüm
Profesör
Doçent
T.Dili ve Edebiyatı (1)
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Unvan
Görevlendirildiği
Üniversite
El-Ezher Üni.(Mısır)
-
4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik
Personel
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen
Akademik Personel
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Çalıştığı Bölüm
-
Geldiği Üniversite
-
11
4.5- Sözleşmeli Akademik Personel
Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Uzman
Okutman
Sanatçı Öğrt. Elm.
Sahne Uygulatıcısı
Toplam
-
4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25 Yaş
2
5,88
26-30 Yaş
2
5,88
31-35 Yaş
9
26,47
36-40 Yaş
14
41,18
41-50 Yaş
7
20,59
51- Üzeri
-
4.7- İdari Personel
İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Genel İdari Hizmetler
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri
Sınıfı.
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli
Toplam
Dolu
Boş
Toplam
10
1
1
-
10
1
1
1
-
1
-
-
-
13
-
13
12
4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
Yüzde
İlköğretim
-
Lise
2
15.38
Ön Lisans
2
15.38
Lisans
8
61.54
Y.L. ve Dokt.
1
7,69
4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari Personelin Hizmet Süresi
Kişi Sayısı
Yüzde
1 – 3 Yıl
4
30.77
4 – 6 Yıl
2
15.38
7 – 10 Yıl
1
7.69
11 – 15 Yıl
4
30.77
16 – 20 Yıl
1
7.69
21 - Üzeri
1
7.69
4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25 Yaş
-
26-30 Yaş
5
38.46
31-35 Yaş
5
38.46
36-40 Yaş
2
15.38
41-50 Yaş
1
7.69
51- Üzeri
-
4.11- İşçiler
İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
Dolu
Boş
Toplam
Sürekli İşçiler
Vizeli Geçici İşçiler
(adam/ay)
Vizesiz işçiler (3 Aylık)
Toplam
13
4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri
Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 - Üzeri
Kişi Sayısı
Yüzde
4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
Toplam
Kız
Erkek
13
24
42
112
21
59
21
69
66
100
36
127
199
491
Genel
Toplam
37
154
80
90
166
163
690
Kişi Sayısı
Yüzde
5- Sunulan Hizmetler
5.1- Eğitim Hizmetleri
5.1.1- Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları
Bölüm Adı
Fizik
Matematik
Kimya
Biyoloji
Tarih
T.Dili ve Edebiyatı
Toplam
I. Öğretim
E
K
Top.
13
24
37
42
112 154
21
59
80
21
69
90
66
100 166
36
127 163
199 491 690
E
-
II. Öğretim
K
Top.
-
14
5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam
Öğrenci Sayısına Oranı
Birimin Adı
I. Öğretim
E
K
II. Öğretim
Top.
E
K
Top.
I. ve
II.Öğretim
Toplamı(a)
Sayı
Yüzde*
Fakülteler
Yüksekokullar
*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil
eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)
5.1.3- Öğrenci Kontenjanları
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
ÖSS
Kontenjanı
Birimin Adı
Fizik
Matematik
Kimya
Biyoloji
Tarih
T.Dili ve Edebiyatı
Toplam
21
47
21
31
47
47
214
ÖSS
sonucu
Yerleşen
47
15
10
47
47
166
Boş
Kalan
Doluluk
Oranı
21
0
6
21
0
0
48
%0
%100
%71,42
%32,25
%100
%100
%77,57
5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora
Programlarına Dağılımı
Birimin Adı
Programı
Yüksek Lisans
Yapan Sayısı
Tezli
Tezsiz
Doktora Yapan
Sayısı
Toplam
Toplam
15
5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
Kadın
Bölümü
Erkek
Toplam
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Meslek Yüksekokulları
Toplam
5.2- Sağlık Hizmetleri
YATAK
HASTA
SAYISI
SAYISI
TETKİK SAYISI
ACİL SERVİS HİZMETLERİ
YOĞUN BAKIM
KLİNİK
AMELİYAT SAYISI
POLİKLİNİK HASTASI SAYISI
LABORATUAR HİZMETLERİ
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN
HİZMETLER
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI
5.3-İdari Hizmetler
Fakültemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için Akademik
hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler
şu bürolar tarafından yapılmaktadır:
- Mali İşler (Muhasebe)
- Mali İşler (Satınalma)
- Öğrenci İşleri
- Personel İşleri
- Taşınır Kayıt Kontrol
Söz konusu birimlerde çalışan elemanlar ve bunların kısa görev tanımları aşağıda yer almaktadır:
16
Muhasebe Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
Fakültemiz akademik, idari ve sözleşmeli personel maaşları, akademik personelin ek ders ücretleri,
yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması.
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile yardımı
için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri v.b değişiklikler güncellenir. Nakil giden
veya ücretsiz izne ayrılanların da say2000i sisteminden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır.
Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, eczane, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde
657 sayılı Kanunun 152.maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek hesaplama
işlemi gerçekleştirilir.
Say2000i sisteminden özet bordro dökümü
alınır.
Birimin kullandığı maaş programında da aynı güncellemeler ve kesintiler girilerek
hesaplama işlemi yapılır.
Maaş programından bordro dökümü alınır.
Hayır
Say2000i'den alınan bordro
özet dökümü ile maaş
programından alınan
bordrolar birbirine uygun
mu?
Evet
Ödeme emri belgesi HYS sisteminden düzenlenir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde sayılan gerekli belgeler eklenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle
birlikte harcama yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her ayın
5'ine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşlemi Süreç
Akış Şeması"na göre yapılır.
17
PERSONEL GİDERLERİ (Ek Çalışma Karşılıkları) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
Akademik takvime uygun olarak dönem başında, Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler
ve bu dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir.
Belirlenen dersi verecek öğretim elemanı birimde yoksa 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri
uyarınca diğer birimlerden görevlendirme istenir. Diğer birimler tarafından uygun görülen
görevlendirmeler, öğretim elemanının kendi biriminde verdiği dersler ve varsa başka birimlerde
verdiği dersler detaylı olarak listelenir ve ilgili birime gönderilir.
Ders yükü dağılımı harcama birimi Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.
İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders
yüklerinden ekders ücret çizelgesi hazırlanır.
Hazırlanan çizelge YÖK tarafından belirlenen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslara ve diğer
ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeye göre çeşitli ödemeler bordrosu
ve banka listesi düzenlenir.
Ödeme emri belgesi HYS sisteminden düzenlenir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 13.maddesinde sayılan gerekli belgeler eklenerek gerçekleştirme görevlisine
gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol
edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama
yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her ayın 5'ine kadar
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak
"Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.
18
YOLLUK ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında;
-Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
-Personel nakil bildirimi,
-Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:28) ödeme belgesine bağlanır.
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında;
-Görevlendirme yazısı (Rektörlük oluru) veya harcama talimatı,
-Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:27),
-Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince
onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.
Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi
tarafından imzalanır.
Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda
ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür."
şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki
belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak
"Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.
19
Satınalma Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
Fakültemiz bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak
tasarrufgenelgelerine uyularak akademik ve idari birimlerin ihtiyaçları için en verimli şekilde harcanması
amacıyla, Satın almalar 4734 sayılı ihale kanununun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
İhtiyaca göre İhtiyaç Talep Formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer
unsurların belgeleri düzenlenerek satınalma birimine gönderilir.
Harcama Yetkilisi tarafından doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleştirecek görevli ya da
görevliler tespit edilir.
Görevli personel tarafından yaklaşık maliyet tespit edilerek onay belgesi düzenlenir.
Onay belgesinde yer alan; işin nev’i,niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken
hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve
fiyat farkı verilecekse şartları v.b. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek
imzalandıktan sonra harcama yetkilisince de imzalanır.
Görevli personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
düzenlenir.
Alımı yapılan işin Muayene ve Kabul Komisyonunca muayenesi yapılarak kabul işlemi
gerçekleştirilir.
Mal ve malzeme alımlarında taşınır ambarında girişi yapılarak ilgili mevzuata göre Taşınır İşlem Fişi
düzenlenir.
Görevli personel tarafından, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili
maddelerinde belirtilen tüm belgelerle birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine
gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
20
DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
Harcama birimlerinin; elektrik, su, telefon, resmi kurum ödemeleri ve diğer
giderlerinin ödenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili
mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce
kontrol edilir.
Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa,
kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler
belirlenip özel tüketimlerilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait
banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin
çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili
mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine
bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler
kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi
düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi
tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
21
Öğrenci İşleri Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenci (ÖSYM, DGS)sonucu kazanan öğrencilerin kaydı,
Öğrenci belgesi verme.
Öğrenci not döküm (transkript) belgesi verme.
Öğrenci askerlik durum belgesi hazırlama,verme ve askerlik şubesine gönderme.
Öğrenci ders intibakı için uyum komisyonunu bilgilendirme.
Öğrencilere sunulan burs, harç ve yardımlar için burs komisyonunu bilgilendirme,
Yönetim ve disiplin kurulu kararlarına istinaden işlemleri yürütme,gerekli yazışmaları yapma.
Öğrencilerin ders devam takip işlemleri ile harç ödemeleri kontrolü yapma.
Öğrencilerin ders sınav sonuçlarının takibi ve sınav evraklarının saklama.
Öğrencilerle ilgili resmi yazışmaların yapılması ve duyuruların asılması.
Öğrenci ders seçmelerinde danışman öğretim elemanını bilgilendirme.
Öğrencilerle ilgili istatistiklerin oluşturulması ilgili birimlerle yazışmalarının yapılması.
Staj hizmetlerinde öğrencilere duyurma ile Staj komisyonunu bilgilendirme.
Mezunların belirlenmesi ve mezuniyet belgesi düzenleme.
Mezun olan öğrencilerin diploma föylerini hazırlama ve gerekli evrakları düzenleme.
Öğrencilerin kayıt silme işlemlerini gerçekleştirme.
Öğrenci temsilcilerinin seçiminde öğrencilere kolaylık sağlama, yazışmalarını yapma.
Öğrenci faaliyetleri ile ilgili öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyuru yapma.
Öğrencilerin her türlü akademik ve özlük işlemlerinin yönetmelikler çerçevesinde yapılması
Personel Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
Akademik
ve İdari personelin
atama, görev
görevlendirmeleri, emeklilik, nakil ve terfi işlemlerinin yapılması,
•
•
•
•
•
•
•
•
uzatma,
yurtiçi
ve
yurtdışı
Personel özlük işlemleri.
Akademik ve idari personelin terfi işlemleri.
Personel sağlık işlemleri.
Personel görevlendirmeleri.
Emeklilik işlemleri.
İzin işlemleri.
Akademik personel görev süresi işlemleri.
Personel mal bildirimi,aile durum bildirimi ve aile yardım bildirim işlemlerinin takibi.
22
Taşınır Mallar Kontrol Birimi Görev ve İş Akış Çizelgesi;
Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama işlemlerinin
dosya kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması,
Tanım: Fakültemize satın alma , bağış, devir vs. gibi nedenlerle alınan taşınırların ilgili ambarlar
bazında giriş kontrollerini ve muhasebe kayıtlarını yapmak, kayıda esas olacak belgeleri hazırlamak ve
taşınırların hesap hareketlerini (tüketime verme, zimmete verme, zimmet değişikliklerini takip etme,
zimmetten düşme, kayıttan düşme, hurdaya ayırma vs.) kontrolünü yapmaktır.
Amaç: Taşınır işlemlerini kamu yararına ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu Kapsamındaki Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun yapmak. Taşınırların ekonomik kullanılırlığını
sağlamak.
Süreçler:
1) Fakültemiz satınalma kanalı ile alınmış taşınırlar için birimimize gönderilen fatura ve muayene
Kabul komisyonu akabinde satınalma birimimizce teslim alınmış olan taşınırlara ait Taşınır İşlem
Fişi(TİF) hazırlamak(Üniversitemizin taşınır işlemlerinde kullandığı sisteme girişlerini takip etmek )
Harcama birimimize devir giriş, bağış ve yardım ya da satın alma ile(Harcama birimimizin
bütçesinden, döner sermaye bütçesinden veya bilimsel projeler bütçesinden) alınan taşınırların giriş
işlemlerini (devir giriş,bağış giriş, satın alma vs) yapmak.
2) Alınan taşınır ile hazırlanan TİF’teki taşınırın uyumluluğunu sorgulamak, alınan taşınırlar 150
kalemi sarf ise depo memuru ile bağlantıya geçip taşınırların depoya girişini doğrulamak, Tüketime
verilen taşınırlarla ilgili ilk adımda düzenlenen Taşınır İstek Belgesine dayanarak kullanıma
verilen taşınırların taşınır işlem(tüketim çıkış) belgesi Düzenleyerek hesaplardan düşümünü sağlamak.
3) Tüketim malzemelerinin bulunduğu depodaki tüketim malzemelerinin miktarlarını takip ederek
ihtiyaçların karşılanmasında sorun yaşanmaması için gerekli alımların yapılmasını önermek.
4) Tüketime verilen taşınır kayıtları ile ilgili olarak yıl içinde her 2 ayda bir tüketim çıkış raporu
hazırlayarak harcama yetkilisine onaylatıp merkeze gönderilmesini sağlamak.
5) Taşınırlar 253-254-255 kalemi taşınırlar ise taşınırı teslim alan kurum yetkilisi ile bağlantıya
geçip taşınırların dağıtımını takip ederek gerekli işlemleri (Zimmet) yapmak.
6) 253-254-255 kalemi taşınırların satın alma ya da devir giriş işleminden itibaren kullanım
ömürleri boyunca (hurdaya ayrılana dek) yer ve kişi değişikliği hareketlerini takip ederek gerekli
belgeleri düzenleyip onaylatmak.
7) Fakültemiz öğretim üyelerinin Üniversitemiz Araştırma Fonu, TÜBİTAK, DPT vb. destekli
proje çalışmalarına ait alımlarını takip etmek üzere: Alımlarda piyasa araştırması yapılıp
yapılmadığının sorgulanması, düzenlenen fatura ile alınan taşınırların ve hizmet alımlarının
uygunluğunun sorgulanması, faturada belirtilen taşınırların 150-253-254-255 kalemlerinden hangisine
ait olduğunun ve proje yürütücüsü öğretim üyesinin aldığı taşınırları proje bütçesinin hangi
kaleminden aldığının sorgulanması, faturada olması gereken bilgilerin olup olmadığının kontrol
edilmesinden sonra avans yolu ile alınmış taşınırlar için ilgili öğretim üyesine piyasa araştırmasının
yapılıp malzemelerin teslim alındığı ifadesinin faturanın arkasına yazılarak imzalanmasını sağlamak,
yine ilgili öğretim üyesinin başkanlığında 3 kişiden oluşan bir mal alım kabul komisyonu hazırlayarak
alımın komisyonca da onaylanmasını sağlamak, alınan taşınırın 150-253-254-255 kalemlerine aitliği
sorgulaması neticesinde gerekli taşınır işlem fişlerini düzenlemek
23
(sistemde tam karşılığı bulunmayan taşınırlar için yeni kod almak üzere strateji birimi ile bağlantıya
geçerek taşınırın giriş kaydının doğru yapılmasını sağlamak), mal alım kabul komisyon tutanağının
Fakülte Yönetimi tarafından da onaylanmasının arkasından ilgili TİF eklenmesi, Öğretim Üyesi
tarafından düzenlenen Mahsup formunun ilgili belgelere eklenerek avans kapatmak üzere ilgili öğretim
üyesinin zimmet karşılığı belgelerin proje birimine iletilmesini sağlamak, dayanıklı taşınırlar için zimmet
belgesi düzenlemek üzere alınan taşınırın nerede kullanılacağının sorgulanmasının akabinde Ortak Alan-Kişi
zimmeti belgesi hazırlamak ve taşınır için barkodlama yapmak.
8) Kullanıma verilen taşınırların kayıtlarını yapmak, ilgili belgeyi taşınır kayıt sisteminden hazırlayarak
taşınırı teslim alan kişi/kişilere(zimmet belgesi) imzalatmak, dayanıklı taşınıra taşınır sicil numarası ve
taşınırı teslim alan kişinin de ad/soyad/taşınırın bulunduğu yer belirtilen barkotlama ile taşınırın
numaralandırılması ile taşınır hareketlerini takip etmek. Fakültemiz ile ilişiği kesilecek(emekli-görevden
ayrılma vb.) elemanların üzerindeki taşınırların kontrol edilerek zimmetlerinden düşülmesi. Fakültemizde
göreve yeni başlayan öğretim elemanı/personele verilen taşınırların kayıtlarını yapmak üzere gerekli
bilgi girişinin yapılması.
9) Döner sermaye kanalı ile alınan taşınırların yıl bitmeden taşınır devrine ilişkin protocol hazırlayıp
devreden ve devralan kamu idaresi adına üst yöneticilere imzalatarak devir kurum çıkış-devir kurum
giriş şeklinde normal ambara aktarılarak işlemlerini takip etmek.
10) Harcama biriminin devir çıkış, kullanılmaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayırma nedeniyle çıkışı
yapılacak taşınırların çıkış kayıtlarını kanun kapsamında harcama yetkilisin uygun göreceği kişilerden
oluşan komisyonların da onayı ile gerçekleştirmek. Arızalı olan taşınırların (cihaz niteliğinde) tamirinin
mümkün olup olmadığının, arızada kullanıcı kusuru olup olmadğının sorgulanması, tamiri mümkün ya da
ekonomik olmayan taşınırlar için Harcama Yetkilisinin de onaylayacağı 3 kişiden oluşan hurda komisyonu
ile taşınırların hurdaya ayrılmasını sağlamak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, harcama yetkilisi ve üst
düzey yetkilisine imzalatarak hurda çıkışını hurdayı teslim alan görevliye imzalatmak ve gerekli kanuni
sürelerde merkez birimine gönderilmesi sağlamak.
11) Harcama biriminin Taşınır Kayıtlarının sağlıklı takibi için taşınır hareketleri ile ilgili sorunları harcama
yetkilisine bildirmek.
12) Yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayım yapılmasını sağlamak.
13) Sayımlar sonucu hesaplara aktarılması gereken taşınır kayıt girişlerine(sayım fazlası)
esas olmak üzere piyasa araştırması neticesinde taşınırların giriş kaydının yapılarak
kullanıma verildi(zimmet) belgelerini düzenleyerek onaylatmak.
14) Sayımlar sonucu hesaplardan düşmesi gereken sayım noksanı olarak belirlenen taşınırların
sorgulanarak kayıttan düşülmesi neticesinde sayım noksanı olarak hesaplardan düşülmesi.
15) Harcama Birimi ile ilgili ambarlar bazında belge ve cetvelleri hazırlamak, yıl sonu itibariyle
sayım tutanağı, hurda ya da sayım noksanı gibi çıkışlarda kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ile
ilgili işlemi gerçekleştirerek durumları hesaplara yansıtmak, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenleyerek sayım tutanakları ile birlikte hesapların kapatılmasını
sağlamak ve ilgili belge ve cetvelleri komisyon üyeleri, harcama yetkilisi ve Merkez Muhasebe Yetkilisine
imzaya sunmak.
16) Hazırlanan cetvellerin Merkeze ve Sayıştay Başkanlığı’na zamanında ulaşmasını sağlamak.
24
5.4-Diğer Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı kanun ile iç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve
kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve
iç denetimden oluşmaktadır.
Mali disiplini sağlamak amacıyla, Fakültemizde harcama birimi kendi harcamalarında iç
kontrolünü yapmasına rağmen ödeme aşamasında strateji geliştirme daire başkanlığının
ilgili birimleri, yetkileri kapsamında muhasebe ve ön mali kontrol denetimini yapmaktadır.
D- Diğer Hususlar
Fakültemizde akademik ve idari işlerin yanı sıra öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler konularında hizmetler verilmektedir. Edebiyat ve
Sinema Topluluğu’nun gezi, spor etkinlikleri, sinema ve daha birçok faaliyetleri
bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci temsilciliğimiz aracılığı ile Polatlı Belediyesi ile birlikte birçok
etkinlik düzenlenmektedir.
Öğrencilerimiz ilgi duydukları konulardaki topluluklarda görev alarak etkinliklere
katılmaktadırlar. Fakültemizde, topluluk faaliyetleri olarak bahar şenlikleri, Nevruz
kutlamaları, bölümlerin düzenlediği bilimsel kongreler, poster sunumları, akademik-idari
personel ile öğrenciler arasında spor turnuvaları gibi pek çok etkinlik düzenlenmektedir.
Bu etkinliklerin ayrıntıları sitemizden takip edilebilir.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
STRATEJİK AMAÇ 1: Fiziki şartların iyileştirilmesi.
Stratejik Hedef 1: Bölümlerde ders programlarının uygun bir mekanda ve saatte
yapılabilmesi için her bir bölüme en az ikisi 50’şer, ikisi 90’ar ve birisi 120 kişilik 5 dersliğin,
okuma salonlarının ve öğrencilerin rahatlıkla faydalanabileceği kantin alanının tahsisini
sağlamak.
Strateji 1: Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi binasının ivedilikle yapılması için gerekli olan araziyi
kamudan (belediyeden) almak.
Strateji 2: Belirlenen kampüs alanında yeterli sayıda ve nitelikte derslikleri, laboratuarları,
akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin kullanabileceği sosyal tesisleri kurmak.
25
Stratejik Hedef 2: Çok az ve yeterli büyüklükte olmayan odalarda oturan akademik
personelin akademisyen vakarına yakışır çalışma odalarına ve çalışma ortamına
kavuşmalarını sağlamak.
Strateji 1: Yapmayı hedeflediğimiz binaların ivedilikle yapılması için ilgili üst makamlar
nezdinde girişimlerin devam ettirilmesi.
Strateji 2: Öğretim üyesi sayısı 11 olan ve yeni açılan bölümlerle hergün büyüyen
Fakültemizin idari ve akademik personeli için yeterli sayıda ve kalitede oda tahsisinin
sağlanması için ilgili üst makamlarla girişimlerde bulunulması.
Stratejik Hedef 3: Fakültedeki öğrenci sayısına bağlı olarak yeterli sayıda ve nitelikli, başarılı,
üretken öğretim elemanı kadrosuna sahip olmak.
Strateji 1: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının evrensel standartlara ulaşması.
Strateji 2: Öğretim elemanlarının nitelikli yayınlar üretmesi.
Stratejik Hedef 4: Eğitim–öğretim programlarını güncel tutmak ve yapısal olarak
güçlendirmek.
Strateji 1: 2014 yılı sonuna kadar tüm anabilim dalı ve programlarında programın amaçları,
öğrenim edinimleri, programdaki derslerin içerik ve amaçları ile ders edinimlerinin
belirlenmesi çalışmalarını başlatmak.
Strateji 2: Her eğitim-öğretim yılı sonunda tüm akademik birimlerin ders planlarının
güncellenmesi.
Stratejik Hedef 5: Eğitim öğretimi uygulama ile güçlendirmek.
Strateji 1: Eğitim uygulama alanlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.
STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitim-Öğretim kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1: Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinin nitelikli bilgi, zekâ ve beceri
düzeyine sahip ulusal ve uluslar arası öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak.
Strateji 1: Kitle iletişim araçlarını kullanarak Fakültemizin akademik, kültürel, sanatsal ve
diğer faaliyetlerinin toplumla paylaşılması.
Strateji 2: Fakültemiz bölüm ve programlarına ait web sitelerinin hem akademik personel
hem de Fakülte faaliyetleri açısından düzenli olarak güncellenmesi.
Strateji 3: Yurt içi ve dışındaki üniversitelerle ilişkilerin güçlendirilip öğrenci değişim
programlarına (ERASMUS) yönelik anlaşmalar imzalanması.
Strateji 4: Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının katılımının sağlanması.
26
Stratejik Hedef 2: Eğitim programlarını kredi yükü ve seçmeli derslerin sayısı açısından
güncellemek ve eğitim programlarını geliştirmek.
Strateji 1: Bologna sürecine de uygun bir biçimde Fakültemiz eğitim programlarının ulusal ve
uluslararası eşdeğer programlarla uyumlu kredi yüküne ve derslere sahip olması.
STRATEJİK AMAÇ 3: Fakültedeki bölüm sayısını artırmak.
Stratejik Hedef 1: Fakültemiz bünyesinde bulunan 6(altı) bölüme ilaveten yeni bölümler
(İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Felsefe, Sosyoloji, Batı Dilleri) açmak.
Strateji 1: Günümüzde popüler olan bölümleri kurmak.
Strateji 2: Bu bölümlere nitelikli akademik eleman almak.
Strateji 3: Açılmış ve açılacak olan bölümleri akredite etmek.
STRATEJİK AMAÇ 4: Öğrencilerin motivasyon ve memnuniyet düzeyini artırmak.
Stratejik Hedef 1: Öğrencilerin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak, Fakültemizi
daha çok tercih edilen fakülte yapmak.
Strateji 1: 2013 yılı sonuna kadar öğrencilerin dilek, şikayet ve isteklerini üniversite üst düzey
yönetimine taşımak.
Strateji 2: Her dönem içinde en az bir kez öğrencilerle toplantılar yapmak.
Strateji 3: Her dönem sonunda öğrencilere düzenli olarak memnuniyet anketleri uygulamak.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu
sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri
sayılabilir.
—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim
Stratejisi”
—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
—Orta Vadeli Program,
—Orta Vadeli Mali Plan,
—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
27
C. Diğer Hususlar
Fakültemizin amaç ve hedeflerine ulaşması için gerekli olan fiziki alanların oluşturulması
ve Devletçe verilen ekonomik kaynakların artırılması büyük önem taşımaktadır.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
-2013 Bütçe giderlerinde Personel giderleri ve Sosyal güvenlik kurumu giderlerinde
bütçe sapmalar meydana gelmiştir. Bunun sebebi ise Fakültemiz 2012 Ağustos ayında
kurulduğu için hızlı personel alımına gidilmiş, ve öngörülen bütçe yetersiz kalmış,
bütçe tahminin üzerinde bir harcama yapılmak zorunda kalınmıştır.
-Diğer Mal ve hizmet alımları bütçede öngörülen çerçevede gerçekleştirilmiştir. Bu
bilgilerin ayrıntıları aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-Bütçe Giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
02 - SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03 - MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
2013
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
TL
365.000
97.000
TL
1064.196
711.797
_
109.154
268.000
243.245
_
_
_
_
GERÇEK.
ORANI
%
291,56
733,81
90,76
28
1.2. İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
İhale Türü
Doğrudan Temin
Ekonomik Kodu
9.4.1.0.2.3.2
Tutarı
74.991,59
Hizmet Alımları
İhale Türü
Doğrudan Temin
Ekonomik Kodu
9.4.1.0.2.3.5
Tutarı
1.635,98
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
İhale Türü
Doğrudan Temin
Ekonomik Kodu
9.4.1.0.2.3.7
Tutarı
154.340,69
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
İhale Türü
Doğrudan Temin
Ekonomik Kodu
9.4.1.0.2.3.8
Tutarı
1.154,04
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2013 Bütçe giderleri Tüketim, Demirbaş, Hizmet ve Bakım onarım olmak üzere toplam
dört kalemde gerçekleştirilmiştir. 268.000TL’lik bütçenin 243.245TL’si harcanmış olup, yüzde
90 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bütçe gerçekleştirmeleri genellikle doğrudan
temin usulü yöntemiyle gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleştirmeleri bütçe tahmini çerçevesinde,
sapma olmadan realize edilmiştir.
Bütçe ayrıntıları yukarıda tablo şeklinde gösterilmiştir.
3- Mali Denetim Sonuçları
2013 yılında herhangi bir mali denetim gerçekleşmemiştir.
4- Diğer Hususlar
Bütçe uygulamaları 2013 yılında hedeflendiği biçimde gerçekleşmiştir.
29
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1. Faaliyet Bilgileri
Tarih
Türk Dili Ed.
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
B
-
A
-
B
-
A
1
-
B
-
A
-
Diğer*
Etkinlikler
Seminer
B
-
A
-
Genel Toplam
A
-
Panel
Konferans
Kongre
BÖLÜM ADI
Sempozyum
1.1.1.Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler
B
-
A
3
2
2
2
-
B
-
3
3
2
2
-
A: Ulusal, B: Uluslararası
*
Diğer Etkinlikler aşağıda da belirtilecektir.
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
Diğer Etkinlikler
SAYISI
4
1
1
6
-
30
A
1
-
Tarih
Türk Dili ve Ed.
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
B
1
-
A
-
B
-
A
1
-
Seminer
Panel
Konferans
BÖLÜM ADI
Kongre
Sempozyum
1.1.2. Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan
Personel Sayısı
B
2
2
3
-
A
-
B
-
A
-
B
-
A: Ulusal, B: Uluslararası
Tarih
Türk Dili ve Ed.
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
A: Ulusal, B: Uluslararası
* İndekslere Giren Hakemli Dergilerde
A
2
1
1
-
B
3
4
2
2
5
1
A
1
1
1
-
Kitap
BÖLÜM ADI
Bildiri*
Makale*
1.1.3. Bilimsel Yayın Sayıları
B
4
2
1
11
1
-
4
1
-
31
1.1.4. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar
ÜNİVERSİTE ADI
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
1.2. Proje Bilgileri
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
2013
PROJELER
Önceki
Yıldan
Devreden
Proje
Yıl İçinde
Toplam
Eklenen Proje
Yıl İçinde
Tamamlanan
Proje
Toplam Ödenek
YTL
DPT
TÜBİTAK
A.B.
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
PROJELERİ
DİĞER
TOPLAM
2- Performans Sonuçları Tablosu
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere
ilişkin bilgilere yer verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere
ilişkin bilgilere yer verirler.”
32
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere
ilişkin bilgilere yer verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
5- Diğer Hususlar
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere
ilişkin bilgilere yer verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akademik kadronun niteliği
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olması
Emsalleri içinde tercih edilen bir fakülte olması
Disiplinlerarası ortak çalışma yapılabilmesi
Genç ve dinamik personel
Fakültenin Başkent’e yakın olması
Eğitim dilinin Türkçe olması
Öğrenci yurtlarının yeterliliği
Başarıyı ve kurumsallaşmayı destekleyen yönetim kadrosu
Akademik personel tarafından tercih edilen fakülte olması
33
B- Zayıflıklar
1
2
3
Akademik personel sayısının yetersizliği
ÖSYM tercih sıralamasında düşük puan diliminden öğrenci alımı ve buna
bağlı olarak öğrenci niteliğinin beklenen düzeyde olmaması
Öğrenciler için ders dışı eğlence ve dinlenme alanlarının kısıtlı olması, kültür
ve sosyal hizmetlerin yetersizliği
4
Öğretim üyeleri ve elemanlarının özlük hakları ve maaşlarının yetersizliği
5
Mezuniyet sonrası öğrencilerin iş bulma imkânlarının kısıtlı olması
6
7
8
9
Öğrencilerin formasyon haklarının alınmış olması
Merkez Kütüphaneden uzak olması
Fakültenin Merkez Kampüsten uzak olması ve ulaşım zorluğu
Yeni kurulan Fakülte olmasından dolayı öğretim üyesi ve araştırma görevlisi
eksikliği, öğretim görevlilerinin ve idari personelin Merkezden gelmesi
10
11
12
13
Öğrenci danışmanlarının Merkezde olması
Yemekhane ve pişirme hizmetlerinin yetersizliği
Araştırma laboratuvarlarının olmayışı
Fiziki mekanların üniversite planına göre yapılmayışı
14
Kariyer geliştirme merkezinin olmayışı
15
Alt yapı yetersizliği
B- Değerlendirme
Fakültemiz, gerek Akademik ve gerekse İdari personeli ile birlikte
bilimsel özgürlük, toplumsal yararlılık , çağdaşlık, yenilikçilik ve yaratıcılık,
katılımcılık, güvenilirlik, şeffaflık hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde
oluşturulmuş temel değerlerinin bir ifadesi olarak;
-İdari çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek,
-Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
-Etik anlayışa sahip olmak,
-Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,
-Kaynakları etkin kullanmak,
-Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,
-Kurumsal iletişime açık olmak,
-Teknolojik gelişmelere açık olmak ve süreklilik,
anlayışını benimsemiştir.
34
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
G.Ü. Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi 2013 yılı ayrıntılı faaliyet raporu, akademik ve idari
birimlerinin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgi ve
değerlendirmelerini, performans bilgilerini, kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin bir
değerlendirmesini içermektedir. Raporda ayrıca, Fakültemizin temel politikaları ve
öncelikleri, üstün ve zayıf yönleri, amaç ve hedefleri ortaya konularak bu hedeflere ulaşılması
doğrultusunda uygulanması gereken stratejiler de belirtilmiştir. 2014 yılında akademik
personel sayısının özellikle Kimya, Tarih, Biyoloji bölümlerinde artırılması gerekmektedir.
Laboratuvar sayılarının ve iç donanımlarının, kütüphane kitap sayısının artırılması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırmak
hedeflenmektedir.
35
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (ANKARA –25/02/2014 )
Prof. Dr. Şeref OKUDUCU
Dekan
36

Benzer belgeler

tc gazi üniversitesi fen fakültesi 2012 yılı birim faaliyet raporu

tc gazi üniversitesi fen fakültesi 2012 yılı birim faaliyet raporu Söz konusu birimlerde çalışan elemanlar ve bunların kısa görev tanımları aşağıda yer almaktadır: Muhasebe Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi; Fakültemiz akademik, idari ve sözleşmeli personel maaşla...

Detaylı