Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam - Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Yorumlar

Transkript

Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam - Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Esra BURCU, Ph. D
Lecturer, Professor
CONTACT:
Hacettepe University
Faculty of Letters
Department of Sociology
06800 Beytepe-Ankara-Turkeys
Phone: +90 (312) 297 84 25 (secretary) / +90 (312) 297 84 29 (office)
e-mail: [email protected]
EDUCATION:
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Degree: Ph. D., 1997
Diss: A Sociological Research on Young Apprentices and Skilled-Workers Subculture Group
(Çırak ve Kalfa Gençlik Altkültür Grubu Hakkında Sosyolojik Bir Araştırma)
Adviser: Prof. Dr. M. C. Özönder
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Degree: M.A., 1992
Diss: The Effectiveness of Social Control within Families with Different Socio-Economic and
Cultural Structure in the Process of Social Change and Sociological Evaluations Related to
the Causes of Certain Deviant Behaviors
(Sosyal Değişme Sürecinde Farklı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıya Sahip Aileler
Arasında Sosyal Kontrolün Etkinliği ve Bazı Sapmış Davranışların Nedenlerine İlişkin
Sosyolojik Değerlendirmeler)
Adviser: Prof. Dr. T. İçli
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Degree: B.A., 1990
Diss: The Socio-Economic and Cultural Structure of Büyük Kumla Village
(Büyük Kumla Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı)
Adviser: H. Yalçın
AWARD:
1990
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
İhsan Doğramacı Outstanding Student Award
FIELDS OF STUDY:
Qualitative and Quantitative Research Methods and Techniques, Youth, Deviance, Social
Problems, Disability, Quality of Life and Life Satisfaction
PROFESSIONAL EXPERIENCE:
2009-
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Lecturer, Prof.Dr.
2003–2009
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Lecturer, Assoc. Prof. Dr.
1998–2003
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Lecturer, Assist. Prof. Dr.
1997-1998
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Ph. D., Research Assistant
1991-1997
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
M.A., Research Assistant
ADMINISTRATIVE:
2006-
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Faculty of Letters
Vice Dean
2006-
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Vice Head of the Center for Disability Research and Practice
2006–2009
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Journal of Faculty of Letters
Editorial Board Member
2005 -2006
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Department of Sociology
Vice Head of Department
SPECIAL TRAINING:
10 Aug.-11 Sept. 2006 HAMBURG UNIVERSITY, HAMBURG, GERMANY
Institute of Sociology,
Conducting Review of Literature on Disability
COURSES:
Undergraudate Courses:
SOS 100 Sociology of Disability (Engellilik Sosyolojisi)
SOS 403 Research Methods and Techniques II (Araştırma Metot ve Teknikleri II)
SOS 306 Survey Studies and Applications (Survey İncelemeleri ve Uygulamaları)
SOS 430 Fieldwork Studies and Applications (Saha Araştırma İnceleme ve Uygulamaları)
M.A. Courses:
SOS 614 Qualitative Research Methods in Social Sciences (Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri)
SOS 651 Sociology of Disability (Engellilik Sosyolojisi)
Ph. D. Courses:
SOS 733 Social Problems (Sosyal Problemler)
SOS 736 Total Quality Management and Quality of Life (Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam
Kalitesi)
DISSERTATION ADVISING:
B.A. Dissertations (Completed):
Gündüz, G., The Characteristics of Family Structure of Disabled Children and Some
Problems They Encounter, (Özürlü Çocukların Aile Yapılarının Özellikleri ve Yaşadıkları
Bazı Sorunlar), Hacettepe University, Department of Sociology, 2003.
Kamanlıoğlu, M., The Peer and Teacher Relationships of Disabled Students and Some
Problems They Encounter, (Özürlü Öğrencilerin Öğretmen ve Arkadaş İlişkileri ve
Yaşadıkları Bazı Sorunları), Hacettepe University, Department of Sociology , 2003.
M.A. Dissertations (Completed):
Polat, Ç. S., Cultural Descriptions of Disabled People through the Movie “Baska Dilde Ask”.
(Engelli Bireylere İlişkin Kültürel Tanımlamaların Başka Dilde Aşk Filmi Üzerinden
İncelenmesi), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2011.
Tarnavska, D., Conversational Humor in Different Cultures: A Study on Young Turkish,
English and Russian Groups, Residing in Turkey, (Farklı Kültürlerde Sözlü Mizah: Türkiye’de
Yaşayan Türk, İngiliz Ve Rus Gençleri Üzerine Bir Araştırma), Hacettepe University, Institute
of Social Sciences, Sociology Program, 2010.
Mühürcüoğlu, E., A Case Study for the Fear of Crime Caused by the Suicide Bombing:UlusAnafartalar Bazaar, (Bombalı İntihar Saldırısı Sonucu Oluşan Suç Korkusu Üzerine Bir Vaka
İncelemesi: Ulus Anafartalar Çarşısı Örneği), Hacettepe University, Institute of Social
Sciences, Sociology Program, 2010.
Kamanlıoğlu, M., A Theoretical Study on the Sociological Evaluation of the View towards the
Disabled Women from a Feminist Perspective, (Feminist Perspektifte Özürlü Kadının Kadın
Olmaya İlişkin Düşüncelerinin Sosyolojik Değerlendirmesi: Ankara’da Yaşayan Özürlü
Kadınlar Üzerine Bir Araştırma), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology
Program, 2007.
Akalın, A. E., A Theoretical Study on Death and on the Sociology of Dying, (Ölümün ve
Ölmenin Sosyolojisi Üzerine Kuramsal Bir İnceleme), Hacettepe University, , Institute of
Social Sciences, Sociology Program, 2006.
Yazıcıoğlu, A., The Changes Retirement Brings to Life: A Grounded Theory Experiment on
Women Retirees, (Emekliliğin Yaşama Dair Meydana Getirdiği Değişmeler: Kadın Emekliler
Üzerine Bir Grounded Teori Denemesi), Hacettepe University, Institute of Social Sciences,
Sociology Program, 2006.
Taş, L., A Sociological Research on the Tendencies of the University Youth for Political
Participation, (Üniversite Gençliğinin Siyasal Katılım Eğilimleri Üzerine Sosyolojik Bir
Çalışma), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2005.
Koçanlı, M., The Role of the Family in Drug Addiction and the Impact of the Security in
Reducing the Number of the Addicts, (Uyuşturucu Madde Bağımlılığında Ailenin Etkisi ve
Bağımlı Sayısının Azaltılmasında Jandarmanın Etkinliği: İstanbul'da Bir Uygulama), Turkish
Military Academy, Defence Sciences Institute, Security Sciences Main Branch, 2005.
Turan, S., A Case Study of Transition from Nomadic to Sedentary Life: The Beritan Clan,
(Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçişte Bir Örnek Olay: Beritan Aşireti), Hacettepe
University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2001.
Ökten, Ş., Socio-Economic and Cultural Changes in the Villages of Şanlıurfa-Harran Plains
Recently Opened to Irrigation, (Şanlıurfa-Harran Ovalarında Sulamaya Açılan Köylerde
Meydana Gelen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişmeler), Hacettepe University, Institute of
Social Sciences, Sociology Program, 2000.
Ph. D. Dissertations (Completed):
Avcıoğlu, Ş.G., Global Information Technologies and Values: An Application for the
Academicians in Ankara, (Küresel Bilgi Teknolojileri ve Değerler: Ankara’daki
Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama), Hacettepe University, Institute of Social Sciences,
Sociology Program, 2010.
Aktaş, G., Familial and Cultural Descriptions About the Daughters in Families of Different
Socio-Economic and Socio-Cultural Backgrounds, (Farklı Sosyo- Ekonomik ve Kültürel
Özelliklere Sahip Ailelerde Kız Çocuklarına İlişkin Aile İçi Kültürel Tanımlamalar),
Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2007.
Ph. D. Dissertations (Continued):
Taşdemir, S., The Effects of Work Life Quality on Organizational Commitment: A Quantitative
Study on Academic Personnel at State and Foundation Universities, (Çalışma Yaşam
Kalitesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan
Akademisyenler Üzerine Niceliksel Bir Araştırma), Hacettepe University, Institute of Social
Sciences, Sociology Program, 2007.
Arslan, A., The Relationship Between Otherness and Social Consciousness on the Basis of
Religious and Gender Identity: Alawism and Homosexsuality, (Dinsel ve Cinsel Kimlik
Temelinde Ötekilik ve Toplumsal Bilinç İlişkisi: Alevilik ve Eşcinsellik), Hacettepe
University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2011.
PUBLICATIONS:
Articles:
International:
Vazsonyi A. T., P. Chen, , D. D. Jenkins., E. Burcu, G. Torrente, and C. J Sheu, Jessor's
Problem Behavior Theory: Cross-National Evidence From Hungary, the Netherlands,
Slovenia, Spain, Switzerland, Taiwan, Turkey, and the United States, Developmental
Psychology, vol.46, no.6, pp: 1779-1791, U.S.A, 2010.
Burcu, E., M. Kamanlıoğlu ve B. Şahin, A Gender Study on Disabled Individuals Problems in
Partner Choosing, (Özürlü Bireylerin Eş Seçiminde Yaşadıkları Sorunların Cinsiyete Göre
Karşılaştırılması), Kadın/Woman 2000, Aralık-December 2006 cilt:VII, sayı:2, ss:1-30,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, KIBRIS, 2009.
Burcu, E., Disability and Youth Suicide: A Focus Group Study of Disabled University
Students, The Review of Disability Studies: An International Journal, vol:3, issues:1&2,
pp: 33-47, U.S.A, 2007.
Burcu, E., Alcohol and Drug Use in Young Apprentices: Effect of Social Control in The
Family, Journal of Youth and Adolescence, August, vol: 32, number: 4, pp: 291-299, U.S.A,
2003.
National:
Aktaş Altunay, S. ve E. Burcu, A Sociological Analysis of the Relation Between Income and Life
Satisfaction in Turkey, (Türkiye’de Gelir Ve Yaşam Memnuniyeti İlişkisinin Sosyolojik Analizi),
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt:11, sayı:1, ss:5–27, Bahar, 2008.
Burcu, E. ve E. Akalın, Sociological Discussions on the Pheonema of Death (Ölüm Olgusunun
Sosyolojik Tartışmaları), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl:5, sayı:8,
ss:16-29, Bahar, 2008.
Burcu, E., N. Danacıoğlu, ve A. T. Vazsonyi, The Significance of Involvement with a Peer Group
on Young People’s Vandalism, (Arkadaş Grubuna Sahip Olmaya Verilen Önemin Gençlerin
Vandalizmi Üzerindeki Etkisi), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Aralık,
cilt:24, sayı:2, ss:23-45, 2007.
Burcu, E., Personal and Social Discourses of Disabled Identity and Labeling, (Özürlülük Kimliği
ve Etiketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, Aralık, cilt:24, sayı:2, ss:61-84, 2006.
Burcu, E., A Sociological Description of Structural Qualities of Parental Families of Disabled
Indıviduals in Turkey, (Türkiye’de Özürlü Bireylerin Köken Ailelerinin (Anne-Baba Ailelerinin)
Yapısal Özelliklerinin Sosyolojik Betimlemesi), Öz-Veri, Aralık, cilt:3, sayı:2, ss:783-805, 2006.
Burcu, E., Effects About the Socio-Economic Levels of the Blind Primary Students Families on
Their Thoughts About Their Future, (Görme Özürlü Çocukların Geleceğe İlişkin Düşüncelerinde
Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyinin Önemi: Ankara Örneği), Sosyoloji Konferansları,
İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, Yayın
no:587, ss:37-54, 2005.
Burcu, E., Thoughts About Their Education of Blind Primary Students and Their Problems:
Example of Ankara, (Görme Özürlü Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Düşünceleri ve Sorunları:
Ankara Örneği), Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, cilt:4, sayı:2, ss:23-47, 2004.
Burcu, E., The Problems of the Disabled Youth as University Students: The Case of Beytepe,
(Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe-Beytepe Kampusu Öğrencileri
Örneği), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran, cilt:19, sayı:1, ss:85-103,
2002.
Burcu, E., The Effects of Being Disabled Within The Context of Youth-Suicide, (Gençlik ve İntihar
İlişkisi Çerçevesinde Özürlü Olma: Bir Grup Özürlü Üniversite Öğrencisinin İntihar Hakkındaki
Düşünceleri), Polis Bilimleri Dergisi, cilt:3, sayı:3-4, Temmuz-Aralık 2001, ss:13-38, 2002.
Burcu, E., Sociological Assessment of Given Importance to Young People by Atatürk, (Sosyolojik
Bakış Açısından Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem), Silahlı Kuvvetler Dergisi, yıl:119,
sayı:364, ss:72-79, 2000.
Burcu, E., A Sociological Research about Rural Youth: The Rural Youth Living in Armağan
Village in Rize, (Köy Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme:Rize-Armağan Köyü Gençliği),
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yıl:1999, sayı:7, ss::45-74, İzmir, 2000.
Burcu, E., General Circumstances of Working Environment of Young Apprentices and Skilled
Workers and Some Problems in their Working Places: A Sociological Study in Ankara, (Çırak ve
Kalfa Gençlerin Çalışma Ortamlarının Genel Özellikleri ve Yaşadıkları Bazı Sorunlar: Ankara’da
Sosyolojik Bir Araştırma),Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt:2, sayı:2, ss:13-43, 1998.
Burcu, E., A Study Related to Classification of Youth Theories, (Gençlik Teorilerinin
Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Çalışma), Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt:1, sayı:1-2, ss:105136, 1998.
Burcu, E., The Effects of the Theory of Evolution on Sociological Thought and Sociobiology,
(Evrimci Teorinin Sosyolojik Düşünce Üzerindeki Etkileri ve Sosyobiyoloji), Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran, cilt:15, sayı:2, ss:175-186, 1998.
İçli, T. ve E. Burcu, The Significance of Family Income and Education Level in Providing
Informal Social Control: A Survey Research in Ankara, (İnformal Sosyal Kontrolün
Sağlanmasında Ailenin Gelir ve Eğitim Düzeyinin Önemi: Ankara’da Uygulamalı Bir Çalışma),
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Aralık, cilt:10, sayı:1, ss:43-56, 1993.
Burcu, E., Differences in Inter-Generational Values and Norms in Families with Varying SocioEconomic Levels, (Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Ailelerde Kuşaklar Arası Bazı Değer ve
Normlardaki Farklılaşmalar), Tarih Çevresi Dergisi, sayı 12, (hakemsiz dergi), ss:47-55, 1994.
Papers/Posters Presented:
International:
Taşdemir- Afşar S., E. Burcu, Turkish Cultural Adaptation of Quality of Working Life Scale: A
Case Study on Quality of Working Life of Academicians in Turkey, International Society for
Quality of Life Studies (ISQOLS) December 8-11, Bangkok, Thailand, 2010.
Pars, M., E. Burcu, Turkish Image and Othering in Boşko Smakoski’s Novel, (Makedon Yazarı
Boşko Smakoski’nin “Hayat En Zor Zanaattir” Romanında Ötekileştirme Üzerinden Kurgulanan
Türk İmajı), 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, 10-16 Mayıs,
Priştina/Kosova, 2009.
Burcu, E., M. Çetin, Cultural Images and the Disabled Individuals (Kültürel İmajlar ve Engelli
Birey Olma), Uluslararası Türkiye- Mısır İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi,
2-7 Kasım, Kahire/Mısır, 2009.
Pars, M., E. Burcu, Sociological Evaluations on the Perspective on Turks in “Ivan Maruranic’s
İsmail Cengic Aga”, (Ivan Maruranic’in İsmail Cengic Aga’nın Ölüm Destanı’nda Türklere Bakış
Açısı ve Sosyolojik Değerlendirmeler), 13. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu 12
Mayıs, Üsküp/Makedonya, 2008
Vazsonyi, A. T., Burcu, E., & Torrente-Hernandez, G., More on The Exotic Enterprise: Family
Processes and Problem Behaviors in Slovenian, Spanish, and Turkish Adolescents, The 10th
Biennial Meetings of the European Association for Research on Adolescence, May, Antalya,
Turkey, 2006, (CD ve internet ortamında yayınlandı).
Burcu, E., Language Characteristics of Young Apprentices and Skilled Workers as a Subculture
Group, (Bir Altkültür Grubu Olarak Çırak ve Kalfa Gençlerin Kullandıkları Dilin Özellikleri), IV.
Uluslararası Türk Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, 4-7 Kasım, cilt: 4, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, s:99-106, Ankara, 2000.
Görgün Baran A. ve E. Burcu, The Effects of the Use of Internet on Social Relations, (Internet
Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerine Etkileri), Bilginin Serüveni, Dünü, Bugünü ve Yarını
Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, 17-21 Kasım, s: 448-466, Ankara, 1999.
National:
Burcu, E., A Profile of Disabled Individuals in Turkey, (Türkiye’de Engelli Bireylerin Sosyolojik
Profili), Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu, İnönü Üniversitesi, 25 Kasım, Malatya, 2010.
Burcu, E., S. Taşdemir- Afşar ve Ç. S. Polat, Services Provided for Disabled Students at the
Faculty of Letters, (Edebiyat Fakültesindeki Engelli Öğrencilere Yönelik Hizmetler), Proje Poster
Sunumu, Hacettepe Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi
Kültür Merkezi M Salonu, 10-11 Mayıs, Ankara, 2010.
Burcu, E. ve F. Ak Parlak, Research and Projects on Disabled Women and Health, (Engelli Kadın
ve Sağlık Konusunda Araştırma ve Projeler), Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu, Hacettepe
Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi, 24 Mart, Ankara, 2009.
Burcu, E., Disability from a Social Perspective, (Toplumsal Bakış Açısından Engellilik),
EYAFexpo’09, 5-7 Aralık, İstanbul, 2009.
Burcu, E., A Sociological Perspective on Disability, (Sosyolojik Bakış Açısında Özürlülüğün
Değerlendirilmesi), Özürlüler’97 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler, 6-9 Aralık, Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi, İstanbul, 2007.
Burcu, E., ve M. Kamanlıoğlu, Being a Disabled Person: Main Sociological Characteristics and
an Investigation on Their Problems, (Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik
Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma), Proje Poster Sunumu, İnönü Üniversitesi, V.
Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, Malatya, 2006.
Burcu, E., A. Öğün, P. Öktem, M. Kamanlıoğlu, A. G. Bakacak, R. B. Bektaş, S. Turan, Being a
Disabled Person: Main Sociological Characteristics and an Investigation on Their Problems,
(Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir
Araştırma), Proje Poster Sunumu, Hacettepe Üniversitesi, Bilim Düşün Sanat Şenliği, 4-6 Ekim,
Ankara, 2005.
Burcu, E. ve M. Candan Çetin, A Study of Thoughts Related to Disability Through Homogeneity
Analysis, (Özürlülüğe İlişkin Düşüncelerin Homojenleştirme Analizi ile İncelenmesi: Ankara
Örneği), Poster Bildiri, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu IGS 2004, 20-21 Mayıs, 4. İstatistik
Günleri Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, Kuşadası, 2004.
Görgün Baran A., E. Burcu, Ş. Uluocak, N. Danacıoğlu, A Study on the Socio-Demographic
Characteristics of Internet Users: Academic Users in Ankara, (Internet Kullanıcılarının SosyoDemografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’daki Akademisyen Kullanıcılar), Psikoloji,
Sosyoloji, Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu 2001, 23-24 Mart, ss:135-148, Milli Kütüphane,
Ankara, 2001.
Dikeçligil B., E. Burcu, R. Balamir, Ş. Uluocak, G. Köktürk, H. H. Tekin, Tamed “Kardelen” and
Social Change, (Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme), III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni
Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, 2-4 Kasım,
ss: 34-36, Eskişehir, 2000.
Danacıoğlu N., E. Burcu, Z. Muluk, Standards and Quality Development in Turkey, (Türkiye’de
Standartlar ve Kalite Konularında Gelişmeler), I. İstatistik Kongresi Bildiri Kitabı, 5-9 Mayıs
1999, ss: 235-240, Belek, 1999.
Published Books/ Chapters in Books/Editorial Books:
Published Books:
Burcu, E., Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine
Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Mayıs, Ankara, 2007.
Muluk Z., E. Burcu, N. Danacığlu, Türkiye’de Kalite Konusundaki Gelişmeler, Kal-Der
Yayınları, No:30, Ankara, 2000.
Chapters in Books:
Burcu, E., On Disability Models (Engellilik Modelleri Üzerine), (içinde) Öğr. Gör. Hüseyin
Yalçın’a Armağan: Sosyoloji Yazıları 3, N. Güngör Ergan, E. Burcu, B. Şahin, (Ed.) Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss:69-81, 2010.
Burcu, E., The Importance of Child’s Sex for the Turkish Family in The Framework of FamilyCulture Relations, (Aile- Kültür İlişkisi Çerçevesinde Türk Ailesinde Çocuğun Cinsiyetinin
Önemi), (içinde) Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan, N. Güngör Ergan, E. Burcu, B. Şahin, M.
Kamanlıoğlu, (Ed.), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss:187-200, 2007
Burcu, E., Cavit Orhan Tütengil, (Cavit Orhan Tütengil), (içinde) Türkiye’de Sosyoloji II, M. Ç.
Özdemir (Der.), ss:13-48, Phonix Yay., Ankara, 2008.
Burcu E. ve Z. Şenocak, Sociological and Legal Dimencions of Pregnant Woman-Gynocologist
Relationship, (Gebe Kadın-Hekim İlişkisinin Sosyolojik ve Hukuki Boyutları), (içinde) Doğum
Hekimliği; Maternal Fetal Tıp'ta Etik ve Yasal Boyut, M.Sinan Begsaç ve diğerleri, (Ed.),
Medical Network, Ankara, ss:1-19, 2004.
Editorial Books:
Güngör Ergan, N., E. Burcu, B. Şahin, Prof. Dr. M. Cihat Özönder’in Anısına: Sosyoloji
Yazıları 1, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2010.
Güngör Ergan, N., E. Burcu, B. Şahin, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’a Armağan: Sosyoloji
Yazıları 2, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2010.
Güngör Ergan, N., E. Burcu, B. Şahin, Öğr. Gör.Hüseyin Yalçın’a Armağan: Sosyoloji
Yazıları 3, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2010.
Güngör Ergan N., E. Burcu, B. Şahin ve M. Kamanlıoğlu, Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2007.
PROJECTS:
Completed Projects:
2004-2006
HACETTEPE UNIVERSITY, SPO (DPT), ANKARA
Being a Disabled Person: Main Sociological Characteristics and an
Investigation on Their Problems,
(Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları
Üzerine Bir Araştırma)
Director of the Project
2003-2006
AUBURN UNIVERSITY, AUBURN-ALABAMA-USA
The International Study of Adolescent Development (ISAD)
(Director: Assoc. Prof. A. T. Vazsonyi)
Directorship of Turkey
1999-2001
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
Tamed “Kardelen” and Social Change
(Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme)
(Director: Prof. Dr. B. Dikeçligil)
Assistant Director for the Project
1997-1999
HIMOS FOUNDATION, NETHERLAND
Literacy Courses for Women in Eastern Anatolia within the Framework of
Improving Their Education Levels and Consciousness, and Providing Health
Education
(Doğu Anadolu’da Kadınların Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi ve
Bilinçlendirilmesi Çerçevesinde Kadınlara Yönelik Okuma Yazma Kursları ve
Sağlık Konularında Bilgilendirme)
(Director: Prof. Dr. V.Akan)
Assistant Director for the Project
Continued Projects:
2009-
HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA
A Project on Restructing the Physical Environment for Disabled Student at
Hacettepe University, Faculty of Letters
(Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Öğrenim Gören Engelli
Öğrenciler İçin Fiziksel Yapılanma Projesi)
Director of the Project
PROJECT CONSULTANT:
2007
UNDP--National Human Development Report 2007:Youth in Turkey-2007
(Adviser of the Project)
2009-2010
T.C.B.Ö.İ.B—Fighting Against Disability Discrimination in Turkey-2009
(Adviser of the Project)

Benzer belgeler