Aritmi 2008 - Türk Kardiyoloji Derneği

Transkript

Aritmi 2008 - Türk Kardiyoloji Derneği
Aritmi
Çalışma Grubu
Aritmi
2008
30 - 31 Mayıs 2008
Gloria Golf Resort
Antalya
Darülaceze Cd. Fulya Sk.
Ekşioğlu İş Merkezi 9/1
Okmeydanı, 34384 İstanbul
T. 212 221 17 30 / 38
F. 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
Aritmi
Çalışma Grubu
Değerli Meslektaşlarım,
Çalışma grubumuzun “Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji” olan uzun adı, 2007 yılında
Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulunun kararı ile “Aritmi Çalışma Grubu” olarak
değiştirildi. Artık yıllardır düzenli olarak yaptığımız toplantılara Aritmi Çalışma Grubu
adı ile devam edeceğiz. Bu sene de, Antalya'nın en güzel ayı, mayıs ayının sonunda gerçekleştireceğimiz toplantımızda yine dopdolu bir bilimsel program ile karşınızdayız. Atriyal fibrilasyon, kardiyak resenkronizasyon tedavisi, ani ölüm, güncel kılavuzlar ve birçok
aritmik sendromu çok değerli hocalarımız ve meslektaşlarımızdan dinleyeceğiz, onlarla
tartışacağız. Bu yılki toplantımızın hiç bir toplantı ile çakışmamasına özen gösterdik. Bu
sayede hiç kimsenin toplantı seçiminde tereddüt etmeyeceğini düşünüyoruz.
Mayıs sonunda güneşli bir Antalya gününde görüşmek üzere,
Doç. Dr. Erdem Diker
Türk Kardiyoloji Derneği
Aritmi Çalışma Grubu Başkanı
Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan:
Önceki Başkan:
Başkan Yardımcıları:
Genel Sekreter:
Genel Sekreter Yardımcıları:
Muhasip:
Veznedar:
Üyeler:
Çetin Erol
Ali Oto
Vedat Aytekin
Mahmut Şahin
Ömer Kozan
Ali Ergin
Sema Güneri
Cevat Kırma
Muzaffer Değertekin
Mehmet Aksoy
Neşe Çam
Adnan Abacı
Aritmi Çalışma Grubu Yönetim Kurulu
Başkan:
Önceki Başkan:
Kurul Üyeleri:
Erdem Diker
Bülent Özin
Bülent Görenek
Sedat Köse
İzzet Tandoğan
Aritmi
2008
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
Türk Kardiyoloji Derneği
Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim Programı (2008)
• 28 Şubat - 2 Mart 2008, Kıbrıs
Hipertansiyon - Koroner Kalp Hastalıkları ÇG Ortak Toplantısı
• 7-8 Mart 2008, İstanbul
Akut Kalp Yetersizliği ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu
• 4-5 Nisan 2008, Samsun
XVIII. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
• 11 - 12 Nisan 2008, İstanbul
TKD 2008 Kış Güncelleme Toplantısı
• 8 - 10 Mayıs 2008, Bursa
Ekokardiyografi ÇG XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
• 23 - 25 Mayıs 2008, Erzurum
TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı
• 23 - 24 Mayıs 2008, Erzurum
XIX. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
• 25 - 26 Mayıs 2008, Erzurum
3. Hemşireler İçin İKYD Kursu
• 30 - 31 Mayıs 2008, Antalya
Aritmi 2008
• 12 - 15 Haziran 2008, Çeşme
15. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
• 20 - 21 Haziran 2008, İstanbul
İKYD Eğitici Eğitimi
• 19 – 21 Eylül 2008, Bodrum
2. Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı ÇG Toplantısı
• 24 - 25 Ekim 2008, İstanbul
XX. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
• 25 - 27 Ekim 2008, İstanbul
XXIV. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ
• Kasım 2008, Kayseri
XXI. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
• Kasım 2008, Kayseri
2. Hemşireler İçin KYB Kursu
• Kasım 2008, Kayseri
TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı
• Kasım 2008, İstanbul
Kalp Yetersizliği ÇG / Sempozyum (Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı
Konular)
• 2008, Ankara
Ablasyon ve Cihaz Kursu
Aritmi
2008
BİLİMSEL PROGRAM
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
30 MAYIS 2008 - CUMA
A SALONU
B SALONU
)23))&)23). :kbmfbŸZeçĕfZ@kn[n;ZĕdZgçgçg
DhgnĕfZlç
)23).&)23*. M¿kdDZk]brhehcb=^kg^ÿb;ZĕdZgç
Ÿ^mbg>khengDhgnĕfZlç
)23*.&*)3,) @>ŸFĀĔM>G@>E><>þ>:KĀMFĀ
Oturum Başkanları:
Dr. ÇetinErol
Dr. Remzi Karaoğuz
)23*.&)23-. A¿\k^b­bdZelbrnfbĕe^rbĕb
[hsndendeZkço^Zkbmfbe^k
Dr. Ali Oto
)23-.&*)3*. ;kn`Z]ZL^g]khfn
Dr. Muharrem Güldal
*)3*.&*)3,) M:KMBĔF:
*)3,)&**3)) D:AO>FHE:LB
**3))&*+3,) :MKĀR:E?Ā;KĀE:LRHG3
@^g]^grZmZd[ZĕçgZ
Oturum Başkanı:
Dr. Erdem Diker
**3))&**3+) :mkbrZeÛ[kbeZlrhg`^g^mbÿb%
ln[lmkZmç%m^mbde^rb\be^kb3M^]Zobb­bg
rºge^g]bkb\bfb?
Dr. Murat Özdemir
**3+)&**3-) :mkbrZeÛ[kbeZlrhgm^]Zoblbg]^
ZgmbZkbmfbdo^ZgmbdhZ`¿eZg
m^]Zobgbg`^e^\^ÿb
Dr. Fehmi Mercanoğlu
**3-)&*+3)) :mkbrZeÛ[kbeZlrhgZgmbZkbmfbd
hefZrZgbeZ­eZkeZm^]Zoblb
Dr. Merih Baykan
*+3))&*+3,) M:KMBĔF:
*+3+)&*+3,)
*+3,)&*-3))
I:<>F:D>K&B<=
ĀFIE:GM:LRHGNGĀG<>EĀDE>KĀ
Oturum Başkanları:
Dr. Kamil Adalet
Dr. Ersoy Işık
Ln[deZobZgo^l^_Zebdo^g`bkbĕ
m^dgbÿbbe^e^Z]r^ke^ĕmbkf^
Dr. Remzi Karaoğuz
IZ\^fZd^k&B<=bg_^dlbrhgeZkç
Dr. Cengizhan Türkoğlu
IZ\^fZd^k&B<=bfieZgmZlrhgng
dhfiebdZlrhgeZkç
Dr. Okan Erdoğan
Lead ekstraksiyonu: Endikasyon ve
teknikleri
Dr. Ömer Göktekin
M:KMBĔF:
¥þE>R>F>þĀ
BİLİMSEL PROGRAM
Aritmi
2008
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
A SALONU
B SALONU
*-3))&*.3,) D:K=ĀR:DK>L>GDKHGĀS:LRHG
M>=:OĀLĀ
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Eren
Dr. Cengizhan Türkoğlu
*-3))&*-3+) DZk]brZdk^l^gdkhgbsZlrhg
m^]Zoblbg^dbfZ]Zr]çk?
Dr. ÖmerAkyürek
@¦GE¦DA:R:MBFBS=::KĀMFĀ
Oturum Başkanları:
Dr. Nuran Yazıcıoğlu
Dr. Murat Yeşil
*.3+)&*.3,)
IZ\^fZd^ko^B<=ebaZlmZeZk
`¿ge¿drZĕZfçg]Zg^e^k^]bddZm
^mf^eb]bk?
Dr. Bülent Altunkeser
DZk]brZdk^l^gdkhgbsZlrhgm^]Zoblbg]^ :l^fimhfZmbdPIPebaZlmZrZ
^dhdZk]brh`kZÛg^dZ]Zk]^ÿ^keb?
rZdeZĕçfgZlçehefZeç]çk?
Dr. İzzet Tandoğan
Dr. İzzet Erdinler
Dhkhg^klbg¿ldZg¿eZlrhgno^e^Z] Lihk\neZkçZgbºe¿fkbldbrºg¿g]^g
r^ke^ĕmbkf^m^dgbÿb
gZlçe]^ÿ^ke^g]bk^ebf?
Dr. Ahmet Vural
Dr. Bülent Görenek
DZk]brZdk^l^gdkhgbsZlrhgm^]Zoblb3 OZshoZ`Zel^gdhienaZlmZeZkZ
MZkmçĕfZeçdhgneZk
m^]Zobºg^kbe^kbfbsg^e^khefZeç?
Dr. Ata Kırılmaz
Dr. Namık Kemal Eryol
M:KMBĔF:
*.3,)&*/3))
D:AO>FHE:LB
*-3+)&*-3-)
*-3-)&*.3))
*.3))&*.3+)
*/3))&*03,) >E>DMKH?ĀSRHEH@E:KĀŸĀG:KĀMFĀ
Oturum Başkanları:
Dr. Uğur Kemal Tezcan
Dr. Mustafa Soylu
*/3))&*/3+) :OGKM3?^el^_^lbg]^gZ[eZlrhgngZ
Dr. Can Hasdemir
DEĀGĀLR>GE>KĀŸĀG:KĀMFĀ
Oturum Başkanları:
Dr. Sinan Aydoğdu
Dr. İzzet Tandoğan
O^gmkbd¿e^k^kd^gonkneZkeZ`^e^g
aZlmZrZrZdeZĕçf
Dr. MehmetÖzaydın
LçdZmkbrZeÛ[kbeZlrhgZmZdeZkçbe^
`^e^gaZlmZrZrZdeZĕçf
Dr. KaniGemici
@^gbĕJKLdhfie^dlebmZĕbdZk]bbe^
`^e^gaZlmZrZrZdeZĕçf
Dr. HakanDinçkal
*/3+)&*/3-) :mkbrZemZĕbdZk]be^k3>D@]^g
Z[eZlrhgZ
Dr. Ahmet Duran Demir
*/3-)&*03)) Ā]bhiZmbdo^gmkbd¿e^kmZĕbdZk]be^k3
LZÿ]ZgZhkmbddnliblZ[eZlrhgngZ
dZ]ZknsZgZgrhe
Dr. Fethi Kılıçaslan
*03))&*03+) O^gmkbd¿e^kÛ[kbeZlrhgZ[eZlrhgn3
:mkbrZeÛ[kbeZlrhgenaZlmZgçg
Dbf^%gZlçeZ[eZlrhg?
ZgmbdhZ`neZlrhgngZrZdeZĕçf
Dr. Basri Amasyalı
Dr. Mustafa Kemal Batur
*03+)&*03,)
M:KMBĔF:
+)3))
:ŸBEBĔDHDM>REĀ
Aritmi
2008
BİLİMSEL PROGRAM
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
31 MAYIS 2008 - CUMARTESİ
A SALONU
B SALONU
)23*.&*)3,) @>ŸFĀĔM>G@>E><>þ>:KĀMFĀ
Oturum Başkanları:
Dr. Muharrem Güldal
Dr. Ersoy Işık
)23*.&)23-. :gbºe¿f]^gdhkngfZ
Dr. Kamil Adalet
)23-.&*)3*. O^gmkbd¿eMZĕbdZk]blbgbgm^]Zoblb
Dr. Bülent Özin
*)3*.&*)3,) M:KMBĔF:
*)3,)&**3)) D:AO>FHE:LB
**3))&*+3,) @¦G<>EDBE:ONSE:KG>=ĀRHK?
Oturum Başkanı:
Dr. Sedat Köse
**3))&**3+) +))0IZ\^fZd^ko^DZk]brZd
K^l^gdkhgbsZlrhgM^]ZoblbDçeZonsn
Dr. Enis Oğuz
**3+)&**3-) +))/:gb¥e¿fDçeZonsn
Dr. Kudret Aytemir
**3-)&*+3)) +))/L^gdhiDçeZonsn
Dr. Cengiz Ermiş
HE@NE:KE:M:KMBĔ:EBF
Oturum Başkanı:
Dr. Bülent Görenek
;kn`Z]ZL^g]khfn
Dr. İlyas Atar
Abi^kmkhÛddZk]brhfbrhiZmb
Dr. Alper Canbay
Nsngo^dçlZJMl^g]khfn
Dr. Dursun Aras
*+3))&*+3,)
M:KMBĔF:
*+3,)&*-3))
¥þE>R>F>þĀ
*-3))&*/3,) :MKĀR:E?Ā;KĀE:LRHG:;E:LRHGN
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Oto
Dr. Bülent Özin
*-3))&*-3+) :mkbrZeÛ[kbeZlrhgZ[eZlrhgnb­bg
dZk]brZdfhk_hehcb
Dr. Erdem Diker
*-3+)&*-3-) :mkbrZeÛ[kbeZlrhgZ[eZlrhgnb­bg
bgm^kZmkbrZel^imnfihgdlbrhgn
Dr. Erdoğan İlkay
*-3-)&*.3)) :mkbrZeÛ[kbeZlrhgZ[eZlrhgrºgm^fe^kb
Dr. Sedat Köse
*.3))&*.3,)
>D@DNKLN
Oturum Başkanları:
Dr. Murat Yeşil
Dr. Nuran Yazıcıoğlu
=Ze[ehdeZkç
Dr. Harun Evrengül
:mkbrho^gmkbd¿e^k[ehdeZk
Dr. Hasan Turan
LnikZo^gmkbd¿e^kmZĕbdZk]be^k
Dr. İbrahim Baran
D:AO>FHE:LB
Aritmi
2008
BİLİMSEL PROGRAM
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
A SALONU
B SALONU
*.3,)&*.3.) :mkbrZeÛ[kbeZlrhgZ[eZlrhgngng
dhfiebdZlrhgeZkç
Dr. Özgür Aslan
*.3.)&*/3*) Debgblr^g`ºs¿re^ZmkbrZeÛ[kbeZlrhg
Z[eZlrhgn
Dr. Sinan Aydoğdu
*/3*)&*/3,)
+)3))
O^gmkbd¿e^kMZĕbdZk]be^k
Dr. Barbaros Dokumacı
IZ\^fZd^k>D@lb
Dr. Ahmet Akyol
M:KMBĔF:
@:E:R>F>þĀ
Aritmi
2008
GENEL BİLGİLER
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
Toplantı Merkezi ve Tarihi
Toplantı, 30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Gloria Golf Resort - Antalya’da düzenlenecektir.
Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe ve İngilizce olup, toplantılar sırasında simultane tercüme yapılmayacaktır.
Toplantı Kayıt
Kayıt masası, 29 Mayıs -1 Haziran 2008 tarihlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.
Yaka kartı, toplantı çantası, katılım belgesini kayıt masasından alabilirsiniz.
Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve refakatçilerin toplantı merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını
takmaları gerekmektedir.
Stand Alanı
Toplantı süresince ilaç sanayii ve cihaz firmalarının katılacağı stand ve sergi alanları, katılımcıların gezebilmeleri için 30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde 08.00-18.00
saatleri arasında açık olacaktır.
Katılım Belgesi
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 31 Mayıs 2008
tarihinde, katılım belgeleri verilecektir.
Davet Mektubu
Toplantıya katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır.
Kredilendirme
Toplantı, Türk Tabibler Birliği (TTB) “Sürekli Tıp Eğitimi(STE)” kredilendirme kurulu
tarafından kredilendirilecektir.
OTEL BİLGİLERİ
Aritmi
2008
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
Gloria Golf Resort - Toplantı Merkezi
Gloria Golf Resort Antalya-Belek’te Acısu
Nehri yanında ve sahile köprü ile bağlantılıdır. 2.122.000 m²lik alana kurulu
olan Gloria Hotels & Resorts, Gloria Golf
Resort, Gloria Verde Resort & Spa ve 45
delikli (18 (Eski Saha)+9+18 (Yeni Saha))
golf sahasından oluşmaktadır. Gloria Golf
Kulübü, Gloria Golf Resort oteline 1.9 km
uzaklıkta olup, otel misafirlerine Golf Kulübe ücretsiz shuttle servisi sunulmaktadır. Her iki otel golf sahasının içinden 2.7
Km’lik bir patika yol ile bağlanmıştır.
Mesafeler
Havaalanına Uzaklık
Transfer Süresi
En Yakın Şehir
Taksi
Sahil
40 km.
30 dakika
50 km-Antalya / 7 km -Belek
Otel önünde taksi durağı mevcuttur.
800 metre uzunluğunda sahil şeridi.
Gloria Verde Resort
Gloria Golf ile Gloria Verde golf sahası içerisinden 2,7
Km lik bir patika yol ile birbirine bağlanmış 50.000
m²’lik çam arazisi içerisinde, denize sıfır konumundadır. 2.122.000 m²lik alana kurulu olan Gloria Hotels &
Resorts, Gloria Golf Resort, Gloria Verde Resort & Spa
ve 45 delikli (18 (Eski Saha)+9+18 (Yeni Saha) golf sahasından oluşmaktadır. Her iki tesis arasındaki uzaklık
yaklaşık 2,7 km olup, misafirler için ücretsiz shuttle ile
transfer mevcuttur. Misafirler her iki otelin faaliyetlerini
sınırsız olarak kullanabilirler.
Mesafeler
Havaalanına Uzaklık
Transfer Süresi
Gloria Golf’e uzaklık
Transfer Süresi
Merkeze uzaklık
Taksi
38 km
30 dakika
2,7 km
Shuttle ile 7 dak
46 km Antalya
Otel önünde taksi durağı mevcuttur.
Aritmi
2008
KONAKLAMA VE TRANSFER
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
KONAKLAMA BİLGİLERİ
Adı
Soyadı
Kurumu
Bölümü
Adresi
Telefon
Faks
E-posta
Refakatçi
Adı-Soyadı
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişibaşı
Gloria Golf Resort
375 Euro
250 Euro
Gloria Verde Resort
375 Euro
250 Euro
• Fiyatlara; 29 Mayıs giriş, 1 Haziran çıkış olmak üzere 3 gece herşey dahil konaklama ve kayıt dahildir.
• Fiyatlara KDV ilave edilecektir.
Ücretlerin Yatırılacağı Hesap Numaraları
Garanti Bankası Yenişehir Şubesi
Şube Kodu :411
Hesap Adı
:DMR Turizm
YTL Hesabı :6296757
Euro Hesabı :9089486
• Kayıtlar, ücretlerin ilgili hesaba yatırılıp dekontla birlikte kayıt-konaklama talebinin DMR Turizm’e ulaştırılması ile kesinlik kazanacaktır.
TRANSFER HİZMETLERİ :
29 Mayıs -1 Haziran 2008 tarihlerinde transferlerini DMR Turizm’e bildirmiş tüm
katılımcıların transferleri, gidiş dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) 45 EURO +
KDV (kişibaşı) karşılığında yapılacaktır. Toplantı merkezine ulaşım seçenekleri için
lütfen DMR Turizm ile irtibata geçiniz.
İLETİŞİM
Aritmi
2008
30 - 31 Mayıs 2008
Antalya
BİLİMSEL SEKRETERYA
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
Darülaceze Cd. Fulya Sk.
Ekşioğlu İş Merkezi 9/1
Okmeydanı, 34384 İstanbul
T. 0 212 221 17 30 / 38
F. 0 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
DMR TURİZM
DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti.
Turan Güneş Bulv. 71. Sok. No: 26/5
06550 Yıldız Çankaya - ANKARA
T. 0 312 442 01 50
F. 0 312 442 04 10
www.dmrturizm.com.tr
[email protected]
www.aritmi2008.org
www.aritmi2008.org

Benzer belgeler

Pera Sanat Broşür - Pera Güzel Sanatlar

Pera Sanat Broşür - Pera Güzel Sanatlar o^sbabgºs`¿ke¿ÿ¿be^be`be^gbk'A^k[^]^gbg _Zkdeç[bklçgçkçoZk]çk'=^kle^k[Ze^m^dgbÿbbe^ ]^lm^de^gbk'F^dZg%sZfZg%l^obr^o^r^k­^db& fb%fh]^kg]Zglçgdbebmd^ebf^e^kb]bk'

Detaylı

PRATİK VE EKONOMİK KORKULUK SİSTEMLERİ PRATIC

PRATİK VE EKONOMİK KORKULUK SİSTEMLERİ PRATIC ¦lmdºĕ^]^r^kZeZgdh]eZk[nZdl^lnZkçfçsçg dneeZgçeZ[be^\^ÿbd¿i^ĕm^ikh_bee^kbgb%Zemdºĕ^]^ r^kZeZgdh]eZkbl^]bdf^ikh_bee^kbgb `ºlm^kf^dm^]bk'

Detaylı

1 - Gigant Group

1 - Gigant Group yağlama boru uçları geçiş için kontrol edilecektir; yatak noktasından taze yağ akana kadar yağlanacaktır. Sadece Gigant yağı kılavuzdaki spesifikasyona göre kullanılabilir. Sistemin uzun vadeli 2-3...

Detaylı