İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I

Transkript

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I
Dersin Adı
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I
Dersin Kodu
İLHYT-Z315
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Dersin AKTS Kredisi
4,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
2
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
3
Dersin Verildiği Yarıyıl
5
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN
Öğretim Sistemi
Birinci Öğretim
Eğitim Dili
-1
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Öğrenciye, İslam kültürünün önemli bir parçası olan İslam Felsefesini ve
onun temel kavram ve düşüncelerini tanıtmak suretiyle onu bu kültürün
felsefi yapısını kavrayabilecek bir düzeye eriştirmek.
1-1-Bu derste öğrenci, İslam felsefesinin tarihini, kavramlarını, yöntemini,
temsilcilerini ve eski uygarlıklarla münasebetini değerlendirebilir.
2-İslam ortaçağlarının entelektüel yapısının analizini yapar. Felsefe ile
Kelam ve Tasavvuf gibi diğer disiplinleri mukayese eder.
3-İslam felsefesinde Platoncu, Aristotelesçi ve Yeni Platoncu etkileri ve
dönüşümleri tetkik eder
4-Batı İslam dünyasındaki felsefî etkinlikler ve başlıca düşünürler hakkında
değerlendirmede bulunabilir.
5-İslam kültürünün klasik felsefi literatürü ve İslam filozofların felsefe ve
diğer sahalardaki çalışmaları hakkında değerlendirme yapabilir.
6-İslam felsefesi tarihinde ortaya çıkan heretik düşünürleri örneklerle tahlil
edebilir.
7-İslam felsefesinin sistemli bir yapıya nasıl kavuştuğunu; mantık, fizik,
metafizik ve siyaset boyutlarının teşekkül sürecini analiz edebilir.
8-Kelam ilminin felsefe ile etkileşimi ve felsefenin sistematik reddi
konularında yorum yapabilir.
9-Felsefe-din ilişkisi konusunda Mağrib ve Endülüs filozofları ile doğudaki ilk
dönem filozoflarının yaklaşımları karşılaştırır.
10-İslam dünyasında felsefî düşünüşün duraklaması hakkındaki
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Giriş dersi: İslam felsefesinin konusu, kavramsal içeriği, ilgi alanı ve diğer
İslam ilimleriyle ilişkisi.
İslam felsefesinin kaynakları ve eski mirasın intikali: Helenlik ve helenistik
kaynaklar. Grek uygarlığı, Hint uygarlığı, İslam dini.
Çeviriler ve ilk İslam filozofu el-Kindi: Yaşadığı asır, hayatı kaynakları ve
düşüncesi.
İslam’da heretik düşüncenin ortaya çıkışı ve bazı temsilcileri: Serahsi,
Ravendi ve Ebu Bekir er-Razi.
Farabi, I : Hayatı, eserleri ve görüşleri.
Farabi, II : Hayatı, eserleri ve görüşleri.
İbn Sina: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
Gazali: Kelam akılcılığı.
Felsefenin sistematik reddi.
Batı İslam Dünyasında felsefenin ortaya çıkışı ve yeni yönelişler: Mağrib ve
Endülüs.
İbn Bacce: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
İbn Tufeyl: Hayatı ve Görüşleri.
İbn Rüşd: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
İslam dünyasında felsefi düşünüşün duraklaması: Sebep ve sonuçlar.
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
KONULAR
5
Teorik Dersler
Giriş dersi: İslam felsefesinin konusu, kavramsal
içeriği, ilgi alanı ve diğer İslam ilimleriyle ilişkisi
İslam felsefesinin kaynakları ve eski mirasın
intikali: Helenlik ve helenistik kaynaklar. Grek
uygarlığı, Hint uygarlığı, İslam dini.
Çeviriler ve ilk İslam filozofu el-Kindi: Yaşadığı
asır, hayatı kaynakları ve düşüncesi.
İslam’da heretik düşüncenin ortaya çıkışı ve
bazı temsilcileri: Serahsi, Ravendi ve Ebu Bekir
er-Razi.
Farabi, I : Hayatı, eserleri ve görüşleri.
6
Farabi, I I: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
7
İbn Sina: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
8
Gazali: Kelam akılcılığı.
9
Ara sınav
10
12
Felsefenin sistematik reddi.
Batı İslam Dünyasında felsefenin ortaya çıkışı
ve yeni yönelişler: Mağrib ve Endülüs.
İbn Bacce: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
13
İbn Tufeyl: Hayatı ve Görüşleri.
14
İbn Rüşd: Hayatı, eserleri ve görüşleri.
İslam dünyasında felsefi düşünüşün
duraksaması
Final Sınavı
1
2
3
4
11
15
16
Uygulama
Laboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar
Farabi, İdeal Devlet, çev. Ahmet Arslan, Divan, İst. 2011.
Hidayet Peker, İbn Sina’nın Epistemolojisi, Bursa 2001.
İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., 2006.
İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzan, Etkileşim Yay., 2006.
İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, İz Yay., İst. 1996.
Kindi, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, İst. 2003.
M. Abid el-Cabiri, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, Kitabevi, 1999.
M. Abid el-Cabiri, Felsefi Mirasımız ve Biz, Kitabevi, İst. 2000.
M.M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi I-IV, İnsan Yay., İst. 1990.
Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Birleşik Yay., İst. 2000.
Yaşar Aydınlı, Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay., İst. 2008.
Yaşar Aydınlı, Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta, 2002.
Yaşar Aydınlı, İbn Bacce’nin İnsan Görüşü, M.Ü.İ.F.Yay., İst. 1997.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Ara Sınav
1
100
Bireysel Çalışma
0
0
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Final Sınavı
1
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
16
16
Final Sınavı
1
16
16
Derse Katılım
14
2
28
Bireysel Çalışma
15
4
60
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 120 / 30 = 4,00
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ
5
5
3
3
2
2
3
3
4
2
*Katkı Düzeyi :
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek

Benzer belgeler