NOKAHA

Yorumlar

Transkript

NOKAHA
NOKAHA
/
A.i[. cT,c ccitaitul{e v. aApec FIa
O'r' r''l'l'AKI4tI l{TrlII TIUihAPET"
\'upaBrrcnnclp. C'rapa3alopa. v.r. ..Xa-txu /{urrurr,p Aceuou" No 87, Fu:ttec IIcHT'r,p
. . I ) a u u r r r . lc"' r ' a l r rl . o r p u c 3 . c E U K 2 0 0 6 0 1 6 9 3 .u p e . t c r a B r l f l B a Hoo' l ' M y C T ' A O A
'ferupAar,
'l'ypurl;r.
po-reHHa 19.03.1967r..)KI4rerIHa l-p.
I,ll'XAII. rpax;larrnrr ua
'lR-lt
No 190446. rl:Aa.ttetiua 13.11.2007r.or
rracilopr
:la,'(r'palru{rreH
upr.r'r'clr(urBarrl
()6:racr LrovupaBJlcrli{c
rp.'l'enuplar'
'f3
Ha ocnosallue qn.223 al. 3 or'
/{o ncu.rrur :lKrtuoucpH n "Tl'AKHtI ATtIII TI{AXAPET"' A/I. ct,c cei(a;trltttcu
Acettor:" No 87.
a.,tpccrra \'upauireuHclp. C'rapa 3alopa. yLr. ..XaitNu /{rlnan'r''sp
B rp.
17.03.2010t'.
Ha
erax 1. orfnc 3. c EI,tK 200601693,
ljrr:rrccrrcnlrrp..Patvrr4rrtr4"
Olapa 3alopa.,v:r...Xa,it>xu
/{unrnlsp AceHcln"No 87. Elr:sec llelllbp..PaMfisIa''etaxi
l. oQHc 3 o'r 15.00 qaca rrte ce rpoBejle peAoBrro o'rqerllo o6rtlo cs6pauue rla
c n "TPAKI4fI AbIII TI,{AXAI'}ET" AA llprr crle/IIIul AIIeBeIIpel:
irKrtrrotrcpl4't
u
rlur C'r,ne'larra illlpeKTopu't'e(C/D :la rtleHIIoct"ra
l. il;lucuarrc na ,,loKirailer
rra
AA za 2009 r. llpoex't'
Tl{A}ItAl'ET"
\upauircrn{cro tta ,,1'PAKlllI Alril
()6rrtcllo
(OCA)
npLIeMaI'oituIrIHI{t ol'qereH
pcrrrcnl.rc
cr,6perrruelra aKuuoHepl4Te
Ha,,I'PAKI4fI AbIII TI4A)I(APET"
.ror.ra,rtrra C/[:a jreiinocr-laH yupaBrleFluero
A/I :a 2009t.
2. I lpncrrarrc rrzl /toKira/ta Ha pel'r4crpt,rpanilqo;tu t'op (cttetlna:tu3l{paHoro
:ra rrpoBepKa143aBcpKaIIa I'oilnlltltul cpuuattcollo't'rlel'
o.tnropcno upcilnpr.u'rr.rc)
(l OO) :ta 2009 r'. llpocnl na perrrcrrlc- OCA ilpl4eMajloKna/latla pcl'I4c'rpllparll4g
g.r(nlop (crrcllra:rr.r3r.Iparror'o
oltr4l'opcKoilpeililpt{lrne) 3a llp()ucpKa LI 3aBepKarIa
'
;
a
i <lrO 2009r.
AA
3. O;ro6prBauc u rrpueMar{eIIa I'cDO ua ,,TPAKVILI AT>UI'IIIA}I(AI'ET"
:ta 2009 r. llpocrcr' rra pt:rrreHue- OCA oAo6pqBaI,I rpl4eMa Ir olo6plBa I'cDO sa
,,'I'I'AKl4fl /ITTIII TI4A)KAPET" AA 2a2009 r.
.1.14:5opna pcluc lpl{pau oittrrop (clerqnalu3l4pallooltl{'ropcKoIlpel(llpl'Il'rnc):a
rra I'o:r(urrrruxQuuaIIcoBolqe'r (I'cDO) Ha,,TItAKl4[[ /l?nlll
npoRcpKir14reurcpKer
-l'l4llXAPli'l"r
2010r'. llpoeKr Ha perleHre - OCA rlpueNla
Al[ :a rpnuaucona'r'a
pet'Hc'rpupaH oAtrrop (crtequa:ru:ll{paHo o,'tII41'oPcKO
Cll
upcjt:roxicrn4rr or
upcitupnr{'r'lrc):a lrporepKa 143aBcpKarta l-oAuurHur QuHaItcoB o'rqcr (fcDO) rra
,,'l'l'AK l4tl /l'b l If TIU()KAP llT"' AA 3a tbuHaHcoBala20 10I'.
5. Ocncl6orxilanaHcfra LrJreuoneCl] or o'lloBopHocr 3a AefrHoc'n'aI4M Iro
na itp,yxec'rBololpe: 2009r. Ilpoexr' IIa peueHue - OCA ocso6oxraea
YupallJrerrne
Ha iltpy}Kec'rllo'fo
tra C/[ 3a iJeiiHoc-ffaI{N{no yrIpaI]JIet{L{g
ot gn'ouoptrocl rr,renoBc'r'c
r r p c :2r 0 0 9 t.
IIa rteqal6a'ra na ,,TPAKI4tI
b. I lpncllarrc lrit pcrueHr4e3a pa3rrpeAeneHr.Ie
'l'|4lllttAPF'Irrr
OCA npueMa
AA 3a 2009r. llpoerr 3a pemelll4e
/l'lrIil
tla rteqal6ara.
rHe'r'oIra Cl{ orIIocIIo pa3rlpereJlel{I4e
rrpci(Jro)r(cr
BT,Bnp'b3Kac [poBe]I(/IaHeroHa peAouno'roorqerHo o6nlo
Ilcu.llrr.rMa'rcpr{a:rr{
1'141(I{APE1" AA ca Ha pa3llorlox(eHue Ha
cr,6parrnc rra "'IPAI{I4fl /lblII
Ha
u i(p),xec'l'Bo'l'ou'le MoI'aT IIa ce 3alo:lHafl'\ c l'tx B ceAa"rlI4II{(]
zrKrlHOrrcp14le
/
. r l p \ ) K c c l n o r ou. . l a j t p e c ar r a y ' n p a B . r c H r rrcp: . C r a p a 3 a r o p a , y J I . . . X a , { x L tl { n v u r r ' p
A c c r r o r ; "N o 8 7 . I j n : J r r c cr t e l u ' b p . . P a r u r r r r re"r a ; x l . o $ u c 3 . n c e x u p a 6 o l c l t i l c l t o r '
n'['r,prol]cKI{q
Ha lroKaHa'ra
09.00.ro 17.00 rraca.csr{'l'arro
o'r'Jarara Ha n}'5,rrrx}'BaHe
pcr rrcr"r,p.
I Ioxarrna'r cg Bcr4rIKI4aKIIIrorrepI{ Ja n3e}rar yqacrr.Ie nr{qHo LlJrr4qpe3
\ lri,-rrro\rorrlerrn
or' 'frrx Jrr{rla.Penrc'rpaunflTa
3a o6u{oro cs6panne Ha alflrr{oHepule
rnc uorrnc rra 17.03.2010r.ol 14.30 qaca B ceAanrlrller{a ApyxecrBoro. FIaal{pecaHa
\ npau-rcrulcnit "'l'l)nl{l4t Ablll'fI4/[)KAPIIT" AlI.
rrJrerr
14rrrr,.'rr'r'eJrerr
ua CA: .nn
,:
/MycraQaEprxan/
ET "EHWC EEKWP"
IIPEBOXI{
TRANSLATION TERCUMANLIK
Bulqarca' dan terctimeedilmi{t ir
GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET
StaraT,agoraqehri, "Hadji Dimitrr Asenov" sokak No. 87, Ramini ig merkezi,
kal 1, ofis 3'te mukim, girket sicil numarasr/EII(7 200601693olan "TRAKYA DI$
TiCARET" AD qirketinin temsilcisi ve idari iqler mtidiirii srfatryla 19.03.1967
do$umlu, TC vatandaqr,Tekirdag valililinden 13.11.2007tarihinde verilme TR-K No
190446numarahyurtdrqrseyahatpasaportuhamili MUSTAFA ERHAN'dan
Ticaret Kanununun 223 maddesi,3 grklanadayanarak
StaraZagora gehri, "Hadji Dimitrr Asenov" sokak No. 87, Ramini ig merkezi, kat 1,
ofis 3'te mukim, qirket sicil numarasr IEIW 200601693 olan "TRAKYA DI$
tiCAREt'
AD qirketinin tiim hissedarlarlna, 17.03.2010 tarihinde,
saat
L5.00'te, Stara Zagora qehri, "Hadji Dimitrr Asenov" sokak No. 87, Ramini iq
merkezi, kat 1, ofis 3 adresinde,aqa$rdabelirtilen giindeme g6re, TRAKYA DI$
TICARET" AD qirketinin olafan genel kurul toplantrsrnrnyaprlacafr duyurulur:
1. Yonetim kurulunun (YK) hanrladrgr, 2009 yrh "TRAKYA DI$ TICARET'"
AD qirketi yonetim ve faaliyet raporunuonaylamak.Karar taslalr - hissedarlargenel
kurul toplantrsr (GKT), y<inetim kurulunun (YK) hanrladrgr, 2009 yrh "TRAKYA
DI$ TICARET" AD qirketiydnetim ve faaliyetraporunukabul etmektedir.
2. Tescilli ba$rmsrzdenetginin(baprmsrzdenetim girketinin), 2009 yrhna ait
Yrllrk finans raporlannr (YFR) denetlemeve tasdik etme hususundahanrla&$L raporu
kabul etme.Karar tasla$r- hissedarlargenel kurul toplantrsr(GKT), tescilli bafrmsrz
denetginin (ba[rmsrz denetim qirketinin), 2009 yrhna ait Yrlhk finans raporlarrnr
(YFR) denetlemeve tasdik etme hususundahanrladrgl raporu kabul etmektedir.
3. "TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin, 2009 mali yrhna ait Yrlhk finans
raporlanrun(YFR) onaylanmasrve kabul edilmesi. Karar taslagr- hissedarlargenel
kurul toplantrsr(GKT), "TRAKYA DI$ TiCARET" AD qirketinin, 2009 mali yrhna
ait Yrlhk finans raporlannr(YFR) onaylamaktadrrve kabul etmektedir.
4. "TRAKYA DI$'|ICARET" AD girketinin,2010mali yrhna ait yrlhk finans
raporlannt (YFR) denetleyip tasdik edecek tescilli bagrmsrz denetginin (ba$rmsrz
denetim qirketinin) segimi. Karar tasla[r - hissedarlargenel kurul toplantrsr(GKT),
"TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin, 2010 mali yrhna ait yrlhk finans
raporlannt(YFR) denetleyiptasdik etmek rtzere,ycinetimkurulunun (YK) teklif ettili
tescilli bagrmsrzdenetgiyi(bafrmsrzdenetimqirketini) onaylamaktadrr.
?^\
O$uc: 6300 Xacroeo. yn. "}ypzac" Ne :,/e,l.Z
meLt.0898 282 703 e-mail: [email protected];,mail.bg
ttn
/
5. Yonetim kurulu tiyelerinin. 2009 yrhndaki girket y6netimi faaliyetleri
hakkrndaki sorumluluklarrndanmuaf edilmeleri. Karar tasla[r - hissedarlargenel
kurul toplantrsr (GKT), ydnetim kurulu tiyelerinin, 2009 yrhndaki qirket yonetimi
muaf etmektedir.
faaliyetlerihakkrndakisorumluluklarrndan
6. "TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin 2009 yrhna ait kazancmm
paylaqtrnlmasrhakkrnda karann ahnmasr.Karar tasla$r - hissedarlargenel kurul
toplantrsr (GKT), ydnetim kurulunun (YK), kazancmm paylaqtrnlmasrhakkrndaki
teklifini kabul etmektedir.
TRAKYA DI$ TICARET" AD girketinin olalaniistii genel kurul toplantrsrylailgili
itibaren,hafta igi her gtin 09.00
ttim belgeler,ilanrn Ticaret sicilindeyayrnlanmasmdan
- 17.00 saatleriarasmda,StaraZagora qehri, " Hadji Dimitrr Asenov" sokak,No.87,
Ramini iq Merkezi, kat 1, ofis 3'te bulunan qirket merkezinde,girket ortaklarrnrn
incelemesineagrkbulunacaklardrr.
Tiim ortaklar, qahsen veya vekil aracit$ryla, toplantrya katrlmaya davet
genel kurul toplantrsrigin kayrtlan, "TRAKYA
edilmektedirler.Ortaklann, olaSanUstti
DI$ TICARET" AD qirketimerkezininbulundu$uadreste,17.03.2010
tarihinde,saat
I 4 .30' da baslavacaktrr.
idari isler mtidiirii
/ Mustafa Erhan I
IShu metin Bulgarca lisanmclun Ttirkqe l,isanmayeminli terctiman Eni,s Ru,simBekir
tarafindan gevrilniStir ve 2 say,f'adan
olttsrnahadv.
Tercilman: .,^' : U
;i\
]
Imza: - /

Benzer belgeler