YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Transkript

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
(2003 Ders Planı sırasına göre sıralanmıştır)
0251321 MATEMATİK I ( 3-2-0)4
Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve
Süreklilik/ Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları/ Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve
grafik çizimi/ Trigonometrik Fonksiyonlar . Ters Trigonometrik Fonksiyonlar.Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar/
Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar/Rolle ve ortalama Değer Teoremleri/ Limitte belirsiz şekillerin Türev ile
hesaplanması/Parametrik Denklemler/ Kutupsal Koordinatlar/ Diferansiyel/ Belirsiz İntegral
0221901 FİZİK I ( 3-0-2)4
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve
Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal
Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal
Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası
0241100 GENEL KİMYA ( 3-0-2)4
Atomlar ve atom kuramı / Kimyasal bileşikler / Kimyasal tepkimeler / Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redox
tepkimeleri / Gazlar / Termokimya / Atomun elektron yapısı / Periyodik çizelge ve atom özellikleri / Kimyasal
bağlar / Sıvılar katılar ve moleküller arası özellikler / Çözeltiler ve fiziksel özellikleri / Kimyasal kinetik / Kimyasal
denge / Asitler ve bazlar / Çözünürlük ve iyon dengeleri / Entropi ve serbest enerji / Elektrokimya.
0411001 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ( 2-0-0)2
Çevre Kirlenmesinin Tanımı ve Kaynakları/ Su Kirlenmesi/ Hava Kirlenmesi/ Toprak Kirlenmesi/ katı Atıklar/
Gürültü ve Radyoaktif Kirlenme/ Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları
9061011 TÜRKÇE I ( 2-0-0)2
Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazılı ve sözlü anlatım, örnek edebi metinlerin okunması.
0421811 TEKNİK RES. VE TAS. GEOMETRİ ( 2-2-0)3
Çizim Aletleri ve Kullanılışı / Norm Yazı / Çizgi Çeşitleri / İzdüşüm Kuralları ve Görünüş Kavramları / Ölçek ve
Ölçülendirme / Mimarı ve Mühendislik Uygulama Projeleri İle İlgili Bilgiler / Paralel ve Yatay Düzenlemelerden
Yararlanarak Düzeç Eğrilerinin Çıkarılması ve Arakesit Çizimi / Çeşitli Uygulamalar / Yapı Uygulama Projesi /
Planlar / Kesitler / Görünüşler / Topoğrafik Eğriler / Arazi Kesitleri.
9051031 İLERİ İNGİLİZCE I ( 3-0-0)3
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili
dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma.
0251322 MATEMATİK II ( 3-2-0)4
Belirli İntegral, İntegralin Temel Teoremi/ Belirli İntegral ile Alan Hesabı, Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları, Dönel
Cisimlerin Hacmi/İmproper İntegraller /Seriler/ Fourier Serileri/ Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit, süreklilik,
kismi türev, toplam diferansiyel/ Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri, değişken dönüştürme/ Maksimum
ve minimum problemleri/ İki Katlı İntegraller (Değişken dönüştürme, Hacim Hesabı, Yüzey Alanları)
0221902 FİZİK II ( 3-0-2)4
Elektromanyetik kavramların temel prensip ve kuramları: Coulomb yasası , Elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, DA Elektrik devreleri, manyetik alan, Manyetik alan kaynakları, Ampere yasası, Faraday yasası,
maddenin manyetik özelikleri, AA devreleri, Maxwell denklemlerinin sunumu, Elektromanyetik dalga kavramı.
0522112 SAYISAL ANALİZ ( 2-0-0)2
Nümerik Metotların Esası / Lineer Denklemlerin Sayısal Çözümü / Kök Bulma Yöntemleri / Sayısal İntegrasyon /
Lineer Denklem Takımlarının Çözümleri / İnterpolasyon ve Extrapolasyon / Eğri Uydurma
9061012 TÜRKÇE II ( 2-0-0)2
Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazılı ve sözlü anlatım, örnek edebi metinlerin okunması.
9051032 İLERİ İNGİLİZCE II ( 3-0-0)3
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili
dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma.
0231902 İSTATİSTİK ( 2-0-0)2
İhtimal Hesabı Esasları / Dağılım Fonksiyonlarının Özellikleri / Örnekleme Dağılımları ve Esasları / İndeksler /
İnterpolasyon / Regrasyon ve Korelasyon Analizleri / Binom / Poisson ve Normal Dağılımlar / İstatistik Testler
Zaman Serileri ve Analizleri
0252311 DİFERANSİYEL DENKLEMLER ( 4-0-0)4
Genel Tanımlar, Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri, Dif. Denklemin kurulması/ Birinci mertebe Dif.
Denklemler, Değişkenlere ayrılabilen, Homojen, Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm
yöntemleri/ Birinci Mert. Lineer Dif. Denk., Bernoulli Dif. Denk./ Tam Dif. Denk. Ve İntegrasyon Çarpanı tiplerinin
tanıtılması ve çözüm yöntemleri/
Clairaut Dif. Denk., Lagrange Dif. Denk., Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri/
Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk./ İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı
Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri/ n. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk.,İkinci taraflı ve
İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri/ Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk., Euler ve
Genelleştirilmiş Dif. Denk./ Dif. Denk. Sistemleri
9031120 TEMEL BİLGİ. BİLİMLERİ (VB) ( 2-2-0)3
Bilgisayar Organizasyonu / Algoritmalar / Programlama Dilleri ve Veri Yapıları: Bir görsel programlama dili (Visual
Basic ) / Örnek Uygulamalar.
0412011 ÇEVRE KİMYASI I (2-0-2)3
Kuvvetli asit-bazlar, zayıf asit-bazlar, Çözelti hazırlama, normalite, molarite, konsantrasyon, yüzde çözelti,
ekivalent ağırlık, Volümetrik ve gravimetrik analiz esasları, Çöktürme, çözünürlük çarpımı, indikatörler,
entrumental aletlerin çalışma esasları, laboratuarda çalışma ve numune alma esasları, içme syu ve atık sularda
pH, iletkenlik, askıda katı madde,toplama katı madde, çözünmüş katı madde, asidite, alkalinite, sertlik, kalsiyum,
magnezyum, demir, mangan, klorür ve florür analizleri ile bu verileri uygulama alanları
0423922 ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI ( 2-1-1)3
Zemin Tipleri ve Özellikleri / Zeminlerde Gerilme Dağılışı / Zeminin Kayma Mukavemeti / Konsolidasyon /
Zeminlerde Yanal Toprak Etkileri / Şevlerin Stabilitesi / Temel Kazıları / İksa Palplanşlar / İstinad Duvarları /
Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi / Su Altında Temel Atma ve Boruların Döşenmesi.
9052031 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA ( 3-0-0)3
Öğrenciler, derslerin başladığı ilk haftalarda hem yazılı hem de sözlü beceriler bağlamında kendilerine sunulacak
tartışma metinleri (örneğin: Madness and Creativity) üzerinden tartışma ve sunu becerileriyle ilgili temel bilgileri
alacaklardır. Daha sonraki haftalarda genellikle ilk derslerde öğretim görevlisinin kendilerine sunacakları metinler
üzerinden çalışacaklar, izleyen iki haftadaki derslerde çalıştıkları konunun bir yönüne ilişkin kendi tartışmalarını
geliştirdikleri bir sunu yapacaklardır. Yapacakları sunudan bir konuşma notu alırlarken, sununun ana hatlarını
içeren bir metni de hazırlayarak öğretim görevlisine sunu öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bu
ana hat metninden de not alacaklardır
0412021 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ I ( 2-0-2) 3
Mikrobiyolojinin Gelişimi / Canlıların Sınıflandırılması / Mikroorganizma Dünyası / Hücre Yapısı / Prokaryotik
Organizmalar / Bakteriler / Mavi Yeşil Algler / Virüsler / Ökaryotik Organizmalar / Protozoalar / Algler / Mantarlar /
/ Mikroorganizmaların Biyokimyasal Çevrimlerdeki Rolü / Enerji Üretim Ve Tüketim Mekanizmaları / Solunum /
Fotosentez / Mirobiyal Metabolizma Özellikleri/ Mirobial Enzimler /Mikroorganizmaların Çoğalma Ve Ölümü /
Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı Deneyleri
9011011 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I ( 2-0-0)2
İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Anafikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı /
Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve
Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolunun Paylaştırılması ve İzmirin
İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Son Osmanlı Meclisi / Misaki Milli / İstanbulun İşgali/
Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk’ün Samsuna Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas
Kongresi / Amasya Görüşmeleri/ TBMM’nin Açılışı /Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Andlaşması / I. ve II.
İnönü Savaşları / Eskişehir – Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya
Mütarekesi / Lozan Antlaşması
0442712 ÖLÇME BİLGİSİ ( 3-0-0)3
Ölçme bilgisinin tarihçesi / Genel olarak bir arazinin ölçümü / Ölçü birimleri ve dönüşümleri / Hatalar ve hata
sınırları / Basit ölçü aletleri / Doğruların aplikasyonu / Uzunluk ölçümü, alım yöntemleri / Alan hesapları /
Parsellerin bölünmesi ve sınır düzeltmeleri / Düzlem koordinat sistemleri ve temel ödevler / Küçük nokta, yan
nokta ve ters koordinat hesabı / İki doğrunun kesim noktasının koordinatlarının hesabı / Poligon tesis, ölçüm ve
hesabı / Düzlem koordinat dönüşümleri / Yükseklik ölçmeleri ve hesabı / Takeometrik alım / Yapıların zemine
aplikasyonu / Pafta açılması.
0422212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (4-0-0) 4
Akışkanların Özellikleri/Akışkanların Statiği/Akışkanların Kinematiği /Akışkanların Dinamiği; İdeal ve Gerçek
Akışkanlar, Batık Cisimlerin Hidrodinamiği/Potansiyel Akım Teorisine Giriş/Boyut Analizi
0412022 ÇEVRE KİMYASI II (2-0-4) 4
Çözünmüş oksijen tayini, verileri kullanma alanları, BOI tayini esasları, BOI verilerini kullanma alanları,
nitrifikasyon ve denitrifikasyon esasları, KOI analizi ve verileri kullanma alanları, Klorür girişimini önleme, Organik
karbon verilerini kullanma alanları, Azot (nitrat, organik azot, kheldal azotu, amonyak azotu) analizi, Nitrat, organik
azot, kheldal azotu, amonyak azotu verilerini kullanma alanları, Fosfor analizi ve verileri kullanma alanları, Yağ ve
gres analizi ve verileri kullanma alanları, Fenollerin ve siyanür verilerini kullanma alanları, Yüzey aktif maddelerin
analizi ve verileri kullanma alanları, Uçucu yağ asitleri analizi ve verileri kullanma alanları, Ağır metaller ve iz
elementlerin analizleri ve verileri kullanma alanları, Gaz analizleri
0422912 STATİK-MUKAVEMET ( 2-2-0)3
Statiğin Temel İlkeleri/ Düzlem Kuvvetler Hali/ Ağırlık Merkezi, Atalet Momenti/ Düzlem Taşıyıcı Sistemler/
Düzlem Kafes Sistemler/ İç Kuvvetler/ Kesit Tesiri Diyagramları/ Gerilme Analizi/ Şekil Değiştirme/ Gerilme-Şekil
Değiştirme Bağıntıları/ Normal Kuvvet/ Kesme Kuvveti/ Burulma/ Eğilme/ Kesmeli Eğilme/ Normal Kuvvet ve
Eğilme.
0412032 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİ Sİ II ( 2-0-2) 3
Mikroorganizmalar Ve Enerji Bağlantıları / Atıksu Mikrobiyolojisi / Biyolojik Arıtma Sistemlerinde
Mikroorganizmaların Rolü / Anaerobik Arıtma Sistemlerindeki Mikroorganizmalar / Aerobik Arıtma Sistemlerindeki
Mikroorganizmalar Aktif Çamur Sistemlerinde Mikroorganizmaların Rolü / Damlatmalı Filtrelerdeki
Mikroorganizmaların Rolü / Biyodiskler Ve Mikroorganizmalar / Stabilizasyon Havuzlarının Mikrobiyolojisi / Arıtma
Sistemlerinde Mikroorganizmaların İşletme Problemleri / Doğal Arıtmadaki Canlılar / Kompostlaştırma
Sistemlerindeki Mikroorganizmalar Ve Rolü / İçme Suyu Arıtma Ve Dağıtım Sistemlerindeki Mikroorganizmalar/
Patojen Ve Parazit Mikroorganizmalar / İndikatör Organizmalar / Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı Deneyleri.
0412042 MESLEKİ İNGİLİZCE I (AIR POLLUTION) (3-0-0) 3
Hava kirliliğini tanımı, gaz ve partikül kirlericiler, hava kirleticilerinin insan, bitki, yapı ve malzemeler üzerindeki
etkileri, yanma, kirletici kaynakları ve emisyon envanteri,fotokimyasal smog, meteoroloji ve hava kirliliği
Definition of Air Pollution / Gaseous and Particulate Pollutants / Effect of Air Pollutants on Human Health,
Materials and Plants / Combustion/ Pollution Sources and Emission Inventory / Meteorology and Dispersion /
Photochemical Smog.
9011012 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II ( 2-0-0)2
Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması/1921 ve 1924 Anayasaları /Kıyafet
Düzenlemesi / Şapka Kanunu/ Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması/ Hukuk İnkılabı/
Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu /Kadın Hakları ve İnsan
Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler /Eğitim
Aksaklıkları / İnkılaba Karşı Tepkiler/ Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver
ve Serbest Fırka / Parti Tanımı / Atatürk Devri Dış Politikası/Batılı Devletlerle İlişkiler/ İngiltere ile Musul Sorunu /
Fransa ile İlişkiler / Borçlar Sorunu / Yunanistan ile Etably Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye – Sovyetler Birliği
İlişkileri / Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi /
Hatay Sorunu / Türkiyenin Doğulu Devletler ile İlişkileri / Yeni Türk Devletinin Temel İlkeleri / Milliyetçilik İlkesi ve
Laiklik İlkesi /Halkçılık İlkesi / Cumhuriyetçilik İlkesi / Devletçilik İlkesi / İnkılapçılık İlkesi / Tam Bağımsızlık / Milli
Egemenlik
0442732 ÖLÇME BİLGİSİ UYGULAMASI ( 2-4-0)0
Yol ve Tabii Arazide Poligon Teşkili / Açı ve Uzunlukların Aletlerle Ölçülmesi / Dengeleme / Koordinat Hesabı /
Küçük Bir Arazi Parçasının / Nivelman ve Ölçümlerle Gerekli Hesaplama ve İşlemler Yapılarak Takviye Eğrili
Haritasının Çizilmesi / Kotlandırılması / En ve Boy Kesitlerinin Çizilmesi / Alanlarının Hesaplanması.
0423211 HİDROLİK (2-1-1) 3
Boru Hidroliği/Açık Kanal Hidroliğinde Temel Kavramlar/Açık Kanallarda Üniform ve Üniform Olmayan
Akımlar/Fiziksel Modeller/Geçiş Akımlarının Hidroliğine Giriş/Hesaplamalı Hidroliğe Giriş
0413011 MESLEKİ İNGİLİZCE II (WATER QUALITY CONTROL) (3-0-0) 3
Su Kalite Kontrolunda Temel Kavramlar ( Kalite – Kantite / Kriter- Deşarj Standartı )/Su Kalite Kriterleri / Kirletici
Parametreler/ Su Ortamının Fiziksel Özellikleri, Çözünmüş Oksijen- Organik Madde İlişkisi (Gaz Transferi -Henry
Kanunu, Ideal Gaz Kanunları-Diffusyon ( Fick Kanunu) - Dispersiyon-Fotosentez / Solunumla Tüketimi, Yüzeysel
sularda Nutrient Dönüşümleri (Azot, Fosfor döngüleri)-Sıcaklığın / Akış Hızının /Derinliğin /pH’ın Nutrient
Dengesine Etkisi, Karbonat Sistemleri, Toksik Kirleticiler, Reaktör Kinetikleri, Reaktor Kinetiklerinde Temel
Kavramlar, Reaktör Tipleri, Yüzeysel Suların Modellenmesi
Basic Concept of Water Quality / Water Quality Criteria / Description of Pollution Parameters / Physical
Characteristics of Water Body ( Dissolved Oxygen , Nutrients, Carbonate Systems, Toxic Substances ) / Reactor
Kinetics / Modelling of Water Bodies
0413051 BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER (4-0-0) 4
Enerji Üreten Metabolik Süreçler / Stokiyometrik Denklemler / Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Kinetiği / Aktif çamur
Sistemleri/ Anaerobik Arıtma Sistemleri / Biyofiltreler/ Oksidasyon Havuzları
0413021 KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER (2-0-2) 3
Laboratuar Çalışma Düzeneği Pıhtılaştırma-Yumaklaştırma İşlemleri / Kimyasal İndirgenme-Yükseltgenme
İşlemleri / Nötralizasyon İşlemleri / Sularda Denge / Sertlik Giderme İşlemleri / İyon Değiştirme / Kimyasal
Çöktürme İşlemleri / Dezenfeksiyon /Sülfat, Siyanür, demir, mangan ve sülfür giderme / Adsorbsiyon İşlemleri /
Ters Osmoz İşlemleri
0413031 EKOLOJİ (3-0-0) 3
Ekolojide genel tanımlar ve Kavramlar/ Ekolojik Faktörler/ Ekosistem ve Özellikleri / Kommunite Kavramı /
Çeşitlilik İndeksleri/ Ekosferde Enerji Akımı/ Ekosistemin İşleyişi / Besin Zincirleri ve Besin Ağları / İlk Üretim /
Çeşitli Ölçme Metotları / Madde Devirleri / Ekosistemin Değişmesi ve Ekolojik Silsile / Ekosistem Örnekleri / Çevre
Kirlenmesinin Ekolojik Etkileri / Kirleticilerin Ekosistemde Davranışları / Ekolojik Kirlenme ve Değişimin
İzlemesinin Örnekleri / Su Kirliliği ve Ekolojik Etkileri / Hava Kirliliği ve Ekolojik Etkileri /Radyoaktif Kirlenme ve
Ekolojik Etkileri.
0413041 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ (4-0-0) 4
Partiküllerin Tutulmasında Temel Esaslar / Partikül Dağılımları / Frekans ve Kümülatif Dağılım / Temel Modelleme
Esasları / Siklonların Çalışma Esasları / Siklon Performansının Modellenmesi / Siklon Verimleri / Islak Arıtıcıların
Çalışma Esasları / Islak Arıtıcı Performansının Modellenmesi / Torbalı Filtrelerin Çalışma Esasları / Filtrelerde
Basınç Kaybı ve Temizleme Yöntemleri / Tasarım Yöntemleri ve Mühendislik Uygulamaları / Elektrostatik
Fitrelerin Çalışma Esasları / Elektrostatik Filtre Performansının Modellenmesi / Tasarım Yöntemleri ve
Mühendislik Uygulamaları / Gaz ve Buharların Genel Kontrol Yöntemleri / Absorpsiyon / Desülfirizasyon
Yöntemleri.
0413012 FİZİKSEL TEMEL İŞLEMLER (4-0-0) 4
Izgaralar ve Çeşitleri / Kum tutucular / Akım Dengeleme Havuzları / Çöktürme Havuzları / Çöktürme Teorileri /
Flotasyon ve Flotasyon Üniteleri / Filtrasyon Teorileri ve Üniteleri / Havalandırma Sistemleri
0412041 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME
Yapı Malzemelerinin Tanımı ve Sınıflandırılması /
Mekanik ve Teknolojik Özellikler / Harç ve Betonlar
malzemeler / Ses / Isı İzolasyon Malzemeleri /
malzemeleri
(2-0-0)2
Standartlar / Malzemelerin İç Yapısı / Fiziksel / Kimyasal /
/ Boyalar / Yapay Malzemeler / Arıtma tesislerinde kullanılan
Kaplama malzemeleri / Plastikler malzemeler / Filtrasyon
0413032 ARITMA TESİSİ HİDROLİĞİ (2-0-0)2
Akım ölçmeleri ve hidrolik kontrol noktaları:/ Savaklar,/ Parshall Savağı/ Ventirumetreler./ Pompalar: /Boru ve
Pompa Karakteristik Eğrileri / Seri ve Paralel İşletme/ Yaklaşım ve Giriş Yapılarının Hidroliği / Çeşitli Giriş Tipleri
Ve Hidrolik Yük Kayıpları / Çıkış Yapılarının Hidroliği / Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
0413042 KATI ATIKLAR (3-0-0) 3
Katı atık toplamada kullanılan sistemler, katı atıkları yerinde zararsız hale getirme, katı atıkları kaynakta toplama
esasları, katı atıkları azaltma esasları, katı atıkları bertaraf etme metotları, düzenli depolama alanları yer seçim ve
tasarım esasları, düzenli depolama alanlarını işletme esasları, kompostlaşabilir katı atıklar, organik maddelerin
kompostlaştırma esasları, kompostlaştırma tesisleri tasarım esasları, kompost tesislerinin işletilmesi ve elde
edilen ürünleri kullanma alanları, katı atıkların yakılması esasları, katı atık yakma tesislerinin işletilmesi ve baca
gazı arıtma esasları, katı atıkları kaynakta ayrı toplama esasları, transfer istasyonları,
9053032 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE ( 2-0-0)2
Özgeçmiş hazırlama, iş ve kurs başvuru, istek mektubu yazma; bilgilendirici, değerlendirici raporlar, e-posta,
memorandum yazma; telefonla görüşme, not alma, toplantılara katılma, anlaşma, iş görüşmesinde bulunma, sunu
yapma.
0414011 ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI (2-2-0) 3
Atıksu Tasfiye İşlemleri / Atıksu Arıtımında Sistem Seçimi / Evsel Kullanılmış Suların Miktar ve Özellikleri /
Hesap Debilerinin Bulunması / Mekanik Tasfiye İşlemleri ve Biyolojik Tasfiye Projelendirme Kriterleri / Biyolojik
Tasfiye ve projelendirme Kriterleri
0414021 ÇEVRE HUKUKU (2-0-0) 2
Hukukla İlgili Genel Tanımlar / Hukukta Kişi ve Hak Kavramı / Çevre Mevzuatı / Çevre Kanunu / Çevre İle İlgili
Diğer Kanunlar/ Çevre ile İlgili Yönetmelik ve Tüzükler / Türkiye’de Çevre Mevzuatı uygulamaları / Merkezi İdare
ve Yerel Yönetimlerde Çevre mevzuatı Uygulamaları/ Çevre Hukuku ve Çevre Sorunlarının İncelenmesi
0414031 SU GETİRME–KANALİZASYON (2-2-0) 3
İçme Suyu Özellikleri / Nüfus Tahmini Metotları / Su İhtiyaçlarının Tayini / Membalar / Kuyular / Diren Sistemleri
İle Su Alınması / Yüzeysel Suların Alınması / Boru Hatlarının Hesap ve Projelendirilmesi / Su Depoları / İçme
Suyu şebekesi / Atıksu Kanalizasyonu / Yağmur Suyu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları.
0414041 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ ( 3-0-0) 3
Endüstriyel İşlemler / Kirlenme Kaynakları / Endüstriyel Kirlenme Tespit Yöntemleri / Endüstri için su hazırlanması
/ Çevre Yönetim Sistemi / Atık Azaltma / Tehlikeli Atıklar/ Endüstriyel Katı Atıklar / Endüstriyel Gaz ve Toz Atıklar /
İlgili Mevzuat / İleri Arıtma Yöntemleri / Ön arıtma / Ortak Arıtma/ Tekstil Endüstrisi / Kağıt Endüstrisi / Metal Son
İşlemleri Endüstrisi / İçki-Meşrubat Endüstrisi / Endüstriyel Atık Suların Arıtılması Projesi.
0414051 ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ (2-0-0) 2
Çamurların Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri / Çamur Kaynakları / Yoğunlaştırma ve Yoğunlaştırıcılar /
Çamur Suyunun Alınması / Kum Kurutma Yatakları / Pres Filtre / Santrifüj / Bant Filtre / Vakum Filtre / Çamur
Kompostlaştırma / Çamurun Araziye Verilmesi / Çamur Çürütme Sistemleri.
0414061 KATI ATIK GERİ KAZANMA TEKNİKLERİ (2-0-0) 2
Kaynakta Geri Kazanma / Geri Kazanılabilir Atık Türleri/ Atık Malzeme Boyut Küçültmesi / Ayırma Teknikleri /
Kimyasal Ve Biyolojik Geri Kazanma Ve Dönüşüm Prosesleri / Isıl Geri Kazanım Yöntemleri / Tekrar Kullanma Ve
Atık Azaltma / Ambalaj Malzemelerinin Geri Kazanımı / Geri Kazanılan Malzemeleri Değerlendirme Esasları
0414012 BİTİRME TEZİ / PROJESİ (2-8-0) 6
Kullanılmış su, İçme suyu, Hava Kirlenmesi, Katı Atık Bertaraf Teknolojileri İle Çevre Mühendisliğinde işlenen
diğer konularda verilen bilgilerin bir arada kullanımını amaçlayan araştırmaların yapılması.
0414022 ÇEVRE KAYNAKLARININ PLANLANMASI ( 2-0-0) 2
Çevre Kaynaklarını Planlama / Planlamanın Kriterleri / Mühendislik Ve Planlama / Çevresel Etkilerin
Planlanmasında Kullanılan Yöntemler / Bölge Ve Havza Planlaması / Arazi Kaynaklarının Planlanması / ÇED
Yönetmeliği Ve Uygulamaları / Çevresel Etkileri Belirleme Yöntemleri / Şehir Planlama İle İlgili Kavramlar.
0414032 SU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ( 2-2-0) 3
Su Kalitesi Kriterleri ve Standartlar / Yüzeysel ve Yeraltı Suların Arıtılması Esasları /Havalandırma Sistemleri / Su
Arıtımında Pıhtılaştırma-Yumaklaştırma / Çökelme Tank Tipleri ve Projelendirme Kriterleri / Çökeltim Havuzu
Girişi ve Çıkış Yapıları / Kum Filtreleri / Kum Filtreleri Projelendirme Esasları / Filtre Kontrol Teknikleri / Su
Kalitesi İyileştirme Metotları
SEÇİMLİK ALAN DERSLERİ – GÜZ DÖNEMİ
0414211 ÇEVRE EKONOMİSİ (2-0-0) 2
İktisat Kavramları / Kalkınmanın Gayesi / Planlama Süresi / Mühendislikte Ekonomik Modeller / Tek ve Senelik
Ödemeler / Maliyet Unsurları / Faydanın Ölçülmesi / Fayda - Maliyet Analizi / Proje Seçimi / Kirletme Ücreti ve
Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar / Çevre Kirlenmesinin Ekonomik Analizi / Çevre Sağlığı Tesislerinin Maliyeti /
Fizibilite Raporlarının Hazırlanması/ İhale Dosyası hazırlanması / Yöneylem Analizi
0414221 ARITMA TESİSLERİ DONANIMLARI ( 2-0-0 ) 2
Donanımların Çalışma Mekanizmaları, Özellikleri Ve Seçimleri/ Borular / Bağlantı Ekipmanları, Vanalar /
Öğütücüler / Izgaralar / Karıştırıcılar / Havalandırma Ekipmanları Diffözörler, Blowerler, Yüzeysel Aerotörler, Saf
Oksijen Sistemleri / Dozajlama Sistemleri / Pompa Sistemleri / Arıtma Sistemlerinde Güç Kullanımı Ve Kontrolü /
Kontrol Panelleri.
0414231 TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLENMESİ (2-0-0) 2
Toprağın Özellikleri / Kirletici Kaynakları / Tarım Koruma İlaçları / Kirleticilerin Topraktaki Taşınımı ve
Dönüşümleri / Toprak Suyu ve Gazı / Toprak Kirlenmesinin Kontrolü / Yeraltı Suyu Ortamı ve Akımı / Kirleticilerin
Taşınması ve Akım Engelleme / Biyotik ve Abiyotik Dönüşümler / İzleme Kuyularının Tasarımı / Numune Alma
Teknikleri / Kirlenmiş Zemin Islahı.
0414241 KATI ATIK BERTARAFINDA TERMİK METOTLAR (2-0-0) 2
Termik İşlemlerin Esası / Yakma Teknikleri / Piroliz / Gazlaştırma / Plazma Teknikleri / Diğer Termik Metotlar /
Çevre Kontrol Sistemleri / Isı ve Enerji Kazanım Sistemleri / Arıtma Çamuru Kurutma ve Yakma İşlemleri /
İşlemlerin Ekonomisi / İlgili Mevzuat
0414251 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNOLOJİLERİ (2-0-0)2
Hava kirleticilerin temel kontrol yöntemleri / yakıtların kaynakta kontrolü / yanma esnasında kontrol / baca gazında
kontrol / kömürde kükürt formları, giderme yöntemleri / diğer yakıtlarda kaynakta kirletici giderimi / yanma
esnasında kirletici kontrol yöntemleri / baca gazında kontrol yöntemleri / desülfürizasyon yöntemleri.
0414261 ÇEVRE MÜH.'NDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (2-0-0) 2
Siklon tasarımı / Dolgulu kule tasarımı, koagulasyon, klorlama havuzu, aktif çamur tankı tasarımı / İçme suyu
şebekesi tasarımı ( hardy-cross, ölü nokta metotları).
0414271 ARAZİDE ARITMA TEKNİKLERİ (2-0-0) 2
Atıksuların Arazide Arıtılmasında Uygulanan Metotlar / Atıksuların Arazide Arıtımını Etkileyen Faktörler /Sulama
Sistemleri / Hızlı İnfiltrasyon Sistemleri / Arazi Üzerinde Akıtma Sistemleri / Yüzen Bitki Sistemleri / Köklü Bitki
Sistemleri / Batık Bitki Sistemleri / Projelendirme Esasları
0414281 DENİZ KİRLENMESİ (2-0-0)2
Deniz Kirlenmesinin tanımı/ Kirlenme Türleri / Kaynaklarına Göre Kirlenme / Deniz Ekosistemi / Deniz Suyunun
Özellikleri / Akıntılar / Petrol Kirlenmesi ve Oluşturduğu Etkiler / Deşarj Yeri ve Alıcı Ortam Özelliklerinin
Araştırılması/ Denizlerimizdeki(Karadeniz-Marmara-Ege ve Akdeniz) Kirlenme / Deniz Kirlenmesi ile İlgili Ulusal
ve Uluslararası Yasa ve Yönetmenlikler
0414291 KATI ATIK BERTARAFINDA BİYOLOJİK METOTLAR (2-0-0) 2
Organik Atık Kaynak ve Türleri / Biyolojik Bertaraf Yöntemlerindeki Organizma Türleri / Aerobik Ayrıştırma
Esasları / Kompost Üretim Teknikleri / Kompostun Arazide Kullanım Esasları / Kompost Kalite Kriterleri /
Anaerobik Ayrıştırma Esasları / Anaerobik Ayrıştırma Teknikleri / Biyogaz Dönüşüm Esasları / Biyogaz Reaktörleri
/ Bio gazın Enerjiye ve Araç Yakıtına Dönüşüm Esasları / Fermentasyon İle Alkol Elde Edilmesi
0414301 HAVA KİRLİLİĞİ MODELLEMESİ (2-0-0) 2
Kirleticilerin atmosferik dispersiyonu, Nokta kaynaklar, Hat kaynaklar, Alan kaynaklar, Kirletici dispersiyon
modelleri, dispersiyon ve dağılımı etkileyen atmosfer koşulları ve alıcı ortamda konsantrasyon tahminleri
0414311 GEOTEKNIĞIN ÇEVRE MÜHENDISLIĞINDE UYGULAMA ALANLARI VE PRENSIPLERI (2-0-0) 2
Atıkların Oluşumu / Katı Atıklarla İlgili Standartlar ve Yasal Düzenlemeler / Geoteknik Mühendisliği Açısından
Saha Seçimi / Atıkların ve Zeminlerin Geoteknik Indeks Özellikleri / Atıkların Mukavemet ve Sıkışma Özellikleri /
Çevresel Zemin İncelemeleri / Gaz ve Sızıntı Suyu Oluşumu ve Zemin Yapısı İlişkisi / Evsel, Endüstriyel Atıklar
ve Zeminlerin Hidrolik Özellikleri / Mevcut Katı Atık Depolama Sahalarının İyileştirmesi ve Stabilizasyonu / Katı
Atık Depolama Sahalarının Geoteknik Tasarım İlkeleri / Katı Atık Dolgularının Stabilite Analizi ve Tasarımı / Atık
ve Zeminlerin Oturması / Uçucu Küllerin Geoteknik Özellikleri ve İnşaat Uygulamalarında Kullanılması /
Uygulamadan Örnekler.
SEÇİMLİK ALAN DERSLERİ – BAHAR DÖNEMİ
0654812 MAKİNE BİLGİSİ VE OTOMATİK KONTROL (2-0-0) 2
Su Arıtımında Kullanılan Karıştırıcılar / Sıyırıcılar / Havalandırıcılar / Difüzörler / Dozlama Elemanları / Pompa ve
Benzeri Mekanik Aksamların Özellikleri ve Seçim Kriterleri / Katı Atık Tekniğinde Kullanılan Öğütücüler / Elekler /
Bantlar / Izgaraların Teknik Özellikleri ve Seçim Kriterleri / Genel teori, blok diyağramları, transfer fonksiyonları,
yer-kök eğirileri / Sistem kontrolü / örnekler / PLC ile kontrol / PID ile kontrol / mikrodenetleyici ile kontrol / proses
kontrol / sistem otomasyonu.
0414212 ANAEROBİK ARITMA TEKNOLOJİLERİ (2-0-0)2
Temel anaerobik biyolojik reaksiyon kademeleri / Reaksiyonların ilerlemesini , yavaşlamasını ve durmasını
etkileyen şartlar ve bu şartların önlenmesi için yapılması gerekenler / Kütle dengesi / Reaksiyon kinetikleri /
Anaerobik arıtma metotları / Avantaj ve dezavantajları / Arıtma tesisi malzemelerinin seçiminde dikkat edilecek
hususlar / Tesise atıksu besleme metotları / Tesiste oluşan gazların toplama esasları
0414222 GÖL KİRLENMESİ (2-0-0)2
Göllerin Özellikleri ve Oluşumu / Kirletici Kaynaklar / Göl Ekosistemi / Bir Gölün Trofik Durumunu Gösteren
İndikatörler / Göllerin Sınıflandırılması / Ötröfikasyona Tesir eden Faktörler / Ötröfikasyon ve Alg Kontrolü /
Ötröfikasyon Kontrol Metodları / Göl Havzalarının Morfolojisi / Göller için Basitlendirilmiş ve Yarı Ampirik
Fitoplakton Modelleri /
0414232 ENDÜSTRİYEL ATIK KOTROLÜ VE YÖNETİMİ (2-0-0)2
Endüstrilerde Çevre Yönetimi Sistemi Oluşturulmasında, Yönetmelikler ve Standartlar / Atık Kontrolünde Yasa ve
Yönetmelikler / İlgili Uluslararası Çevre ve Ürün Standartlar ISO 14001 / ISO 14001’in ve ISO 9000’nin Çevre
Yönetimine Katkısı / ISO 14001’in Ön Hazırlık Çalışmalarının Yapılması ve Önemi / Farklı Endüstriyel ve Atık
Karakterizasyonları / Atık Azaltma Yöntemleri / Proses Kontrolü / Yeniden Kullanım / Geri Kazanım / Çevre
Yönetim Sistemlerinin Endüstride Uygulanış
0414242 EMİSYON VE İMİSYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ (2-0-0)2
Atık gaz bileşimi, hesapları, Emisyon ve İmisyon Standartları, Emisyon Ölçüm Yöntemler Proses ve yakıt türüne
göre ölçülecek parametrelerin tespiti, Baca yapısı ve numune alma noktaları tespitic. Örnekleme periyotları,
numune alma teknikleri, Ölçülen ve hesaplanan parametreler, Emisyon izleme programları oluşturulması,
yönetimi ve veri takibi, veri değerlendirilmesi, İmisyon Ölçüm YöntemleriGaz kirletici ölçüm cihazları, ölçüm
yöntemleri. Uçucu organikler (PAH, dioksin ve furanlar) elektro-kimyasal ölçüm yöntemleri, Gaz analiz cihazlarının
kalibrasyonu ve bakımı.
0414252 ÇEVRE SAĞLIĞI (2-0-0) 2
Çevre Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar / Bulaşıcı Hastalıkların Taşınma Ve Bulaşma Yolları / Çevre Sağlığı Koruma
Çalışmaları / Zehirlenmeler / Rekreasyon Alanları / Plajlar / Yüzme Havuzları / Geçici Yerleşimler / Atıksu Arıtma
Ve Uzaklaştırma / Katı Atıklar / Radyasyon Ve Mikrokirleticilerden Kaynaklanan Sağlık Etkileri / Hastalık
Tehlikeleri Ve Kontrolü / İş Güvenliğine Giriş / Meslek Hastalıkları / İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğini Sağlayıcı
Tedbirler.
0414262 ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ (2-0-0) 2
Atık sulardan numune alma ve kontrolü / Suların özellikleri / Arıtma kademeleri / Arıtma üniteleri / Izgaralarda,
kum tutucularda, septik tanklarda, çöktürme havuzlarında, damlatmalı filtrelerde, dönen biyolojik reaktörlerde, aktif
çamur havuzlarında, lagünlerde, terfi merkezlerinde, anaerobik çürütücülerde ve yoğunlaştırıcılarda karşılaşılan
işletme problemleri ve çözüm yolları / Kayıtlar ve raporlar.
0414272 DENİZ DEŞARJLARI (2-0-0)2
Dalga Karakterleri / Deniz Tabanına Döşenen Borulara Gelen Hidrodinamik Yüklerin Hesabı / Dalga Kırılma
Bölgesinin Belirlenmesi / Dalganın Deşarj Borusuna Etkidiği Yüklerin Hesap Metodu / Deniz Dibine Döşenen
Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri / Deniz Dibindeki Borunun Stabilite Tahkiki / Dolgu Malzemesi Hesabı /
Seyrelme Hesapları / Deşarj Hattının Hidrolik Hesabı / Deşarj Borusunun Gerilme ve Şekil Değiştirme Tahkiki
0414282 TEHLİKELİ MADDE VE ATIK YÖNETİMİ (2-0-0) 2
Tanımlanması ve Sınıflandırılması / Toksikoloji / Risk Değerlendirme / Kimyasal Madde Dökülmeleri / Fiziksel
Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Yöntemleri / Taşınması ve Depolanması / Depolama / Yakma / Katılaştırma / İçme
Suyundaki Kanserojen Maddeler / İlgili Mevzuat.
0414292 UÇUCU ORGANİK MADDELERİN KONTROLU (2-0-0) 2
Uçucu Organik Maddeler, Uçucu organik maddelerin çevresel etkileri, Troposferde ozon oluşumu, troposferde
ozon oluşumu üzerine uçucu organik maddelerin etkileri, uçucu organik maddelerin kaynakları, uçucu organik
maddeleri bertaraf esasları, çeşitli sanayilerde kullanılan bertaraf teknikleri.
0414302 GÜRÜLTÜ KONTROLU (2-0-0)2
Gürültünün Fiziksel Özellikleri / Kaynak Türleri / Gürültünün Ölçümü / Gürültünün Yayılması / İşitme Sağlığı
Üzerine Etkileri / Gürültü Kontrolu / Titreşimler / İlgili Mevzuat
0414312 İLERİ ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ (2-0-0) 2
Azot Giderimi / Fosfor Giderimi / Çözünmüş İnorganik Madde Giderimi / Refraktory Organiklerin Giderimi /
Membran Teknolojileri / Temel Tasarım Prensipleri.
0414322 KATI ATIK TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ (2-0-0) 2
Katı Atık Depo Tesisleri / Kullanılan Ekipmanlar, Teknik Özellikler / Emisyon Ölçüm ve Gaz Sızıntısı Kontrol
Sistemleri / Kompost Tesislerinin İşletilmesi Esasları / Tıbbi Atık Yakma Tesislerinin İşletilmesi / Katı Atık Yakma
Tesislerinin İşletilmesi / Geri Dönüşüm Tesislerinin İşletilmesi / Transfer İstasyonlarının İşletilmesi
0414332 HAVA KİRLİLİĞİ METEOROLOJİSİ (2-0-0) 2
Atmosferin kimyasal bileşimi, termal yapısı / Sıcaklık su buharı profilleri / Bulut oluşumu, hava kirliliğine etkileri /
atmosferde yatay ve düşey hareketler, hava kirliliği açısından değerlendirilmeleri / kararlılık durumları /
gezegensel sınır tabaka ve kirlilik açısından önemi / solar radyasyon.
0414342 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2-0-0) 2
Çevre Mühendisleri İçin İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramları ve gelişimi/ İSG Önemi ve Bileşenleri / İlgili
Mevzuat ve Standartlar / Üçlü Sorumluluk/ OSHAS 18001 / İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları / Tehlikeli
Kimyasallar / Yangın ve Patlamalar / Risk Değerlendirme / Koruyucu Tedbirler / Tesis içi organizasyon ve görevler